Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rasikananda Deva > Shyamananda Shataka > 10. An Ocean of Sweetness

10. An Ocean of Sweetness

 

To Shri Shyamananda who happily smiled as he meditated on the pastime where Radha, claiming victory in the gambling match pulled the flute from smiling and embarssaed Krishna's lotus hand, . . .

 

 

Text 95

 

range tam sumano-yudhi pravikasat-pushpotkaraih kalpite

pushpastrani vimuncatim priyatame radham sakhibhir yutam

tasyam uccala-pushpa-shastram akhile 'py ujjhantam ali-jane

yah krishnam ca hrida smaran kvacid uru-premojjvalam svidyati

 

range-in the arena; tam-Him; sumano-yudhi-in the battle of sumanah flowers; pravikasat-pushpotkaraih-with blossoming flowers; kalpite-made; pushpastrani-flower weapons; vimu{.sy 241}catim-releasing; priyatame-at Her beloved; radham-transcendental; sakhibhir-withe friends; yutam-accompanied; tasyam-in Her; uccala-pushpa-shastram-great flower weapon; akhile-all; api-even; ujjhantam-releasing; ali-jane-gopi friends; yah-who; krishnam-Krishna; ca-and; hrida-with the heart; smaran-meditating; kvacid-somewhere; uru-premojjvalam-splendid with great love; svidyati-is splendid.

 

 

. . . Shri Shyamananda who was splendid with ecstatic love as in his heart he meditated on the sumaanah-flower battle pastime where Lord Krishna showered flower-arrows on Radha and the gopis and they responded by showering flower-arrows on Him, . . .

 

Text 96

 

kridantim yamuna-jale ghanarasam praneshvare sincatim

alibhih saha radhikam su-vasanam mugdha-smitam mohinim

tasya locana-khanjarita-natana-stabdhayitam yah smaran

smeram krishnam api kvacit sa-pulako magno rase vepate

 

kridantim-enjoying pastimes; yamuna-jale-in the Yamuna; ghanarasam-water; praneshvare-the master of life; si{.sy 241}catim-splashing; alibhih-with gopi friends; saha-with; radhikam-Radha; su-vasanam-gloriously garbed and decorated; mugdha-smitam-with a charming smile; mohinim-enchanting; tasya-of Her; locana-kha{.sy 241}jarita-khanjana birds of the eyes; natana-by the dancing; stabdhayitam-stunned; yah-who; smaran-meditating; smeram-smiling; krishnam-Krishna; api-also; kvacit-somewhere; sa-pulako-hairs erect; magno-plunged; rase-in nectar; vepate-trembles.

 

 

. . . Shri Shyamananda, whose bodily hairs stood erect, whose limbs trembled, and who was plunged into sweet nectar as he meditated on the pastime where, beautiful, enchanting, playfully smiling, gloriously garbed and decorated Radha and Her friends playfully splashed water on Lord Krishna as They played in the Yamuna, and where Lord Krishna became momentarily stunned as the khanjana birds of Shri Radha's eyes happily danced, . . .

 

 

Text 97

 

kanta-shri-rasikendra-ballava-mane shri-radhika-vallabha-

pranesha-pranayambudhe vraja-pate govinda gopi-pate

vrindaranya-mahendra-rasa-rasika-pratyagra-megha-dyute

krishneti-pramadati-gadgada-padam yo manju vakti kvacit

 

kanta-beloved; shri-rasikendra-king of they who taste nectar; ballava-mane-jewel of the gopas; shri-radhika-vallabha-Shri Radha's beloved; pranesha-master of life; pranaya-of love; ambudhe-ocean; vraja-pate-master of Vraja; govinda-Lord who pleases the cows, land, and senses; gopi-pate-master of the gopis; vrindaranya-mahendra-great king of Vrindavana; rasa-rasika-enjoyer of the rasa dance; pratyagra-megha-dyute-splendid like a monsoon cloud; krishna-all-atractive; iti-thus; pramadati--gadgada-padam-stuttering in ecstatic love; yo-who; ma{.sy 241}ju-delightfully; vakti-speaks; kvacit-somewhere.

 

 

. . . Shri Shyamananda who, overcome with ecstatic love, calls out with broken words, "O Kanta (beloved)! O Shri Rasikendra (king of they who taste nectar)! O Ballava-mani (jewel of the gopas), O Shri Radhika-vallabha (Shri Radha's beloved)! O Pranesha (master of my life)! O Pranayambudhi (ocean of love)! O Vraja-pati (master of Vraja) O Govinda (Lord who pleases the cows, land, and senses)! O Gopi-pati (master of the gopis)! O Vrindaranya-mahendra (great king of Vrindavana)! O Rasa-rasika (enjoyer of the rasa dance)! O Pratyagra-megha-dyuti (splendid like a monsoon cloud)! O Krishna (all-attractive)!

 

Text 98

 

shri-shaurer virahe trivarna-kulishe karnanganantam gate

sadyas taj-janita-jvara-vyatikara-prodbhuta-vadharditah

vicchedo na hi varnyatam mama purah shri-ghosha-lakshmi-pater

ity antah-klamavan vadann ahaha yo vaivarnyam eti kvacit

 

shri-shaurer-of Krishna; virahe-separation; trivarna-consisting of three syllables; kulishe-when the thunderbolt; karnanganantam-into the courtyard of the ears; gate-entered; sadyas-at once; taj-janita-born from that; jvara-vyatikara-fever; prodbhuta-manifest; vadha-wound; arditah-tormented; vicchedo-separation; na-not; hi-indeed; varnyatam-to be describe; mama-of me; purah-in the presence; shri-ghosha-lakshmi-pater-of the master of the goddesses of Vraja;ity-thus; antah-at heart; klamavan-distraught; vadann-saying; ahaha-alsa; yo-who; vaivarnyam-paleness; eti-attained; kvacit-somewhere.

 

 

. . . Shri Shyamananda who, when he heard the words, "Shri Shaurer virahe" (separation from Lord Krishna), felt the three syllables "viraha" (separation) to be like a thunderbolt striking the courtyard of his ears, and who, gravely wounded and now burning with fever, said, "Please do not tell me how the goddesses of Vraja suffered in separation from Lord Krishna", and who, suffering at heart, then became very pale, . . .

 

 

Text 99

 

khelantau vimale kalinda-duhitur gunjad-dvirephakule

kule pushpita-kanane dvija-rute radha-vidhu yauvate

pashyantau kusumavali-kshana-mishad raktendu-bimbam mitho

gayan yo muditah kvacid vitanute kancin nadim drig-jalaih

 

khelantau-enjoying pastimes; vimale-glorious; kalinda-duhitur-of the Yamuna; gunjad-dvirephakule-filled with buzzing bees; kule-on the bank; pushpita-kanane-in the flower filled forest; dvija-of birds; rute-with the cooing; radha-vidhu-Radha-Krishna; yauvate-surrounded by the gopis; pashyantau-gazing; kusumavali-flowers; ikshana-seeing; mishad-on the pretext; rakta-passionate; indu-moon; bimbam-circle; mitho-of each other; gayan-singing; yo-who; muditah-happy; kvacid-soewhere; vitanute-does; kancit-something; nadim-a river; drig-jalaih-with the tears from his eyes.

 

 

. . . Shri Shyamananda who shed a river of tears as he happily described the pastime where, as They sat among the gopis in a flower-filled forest grove by the glorious Yamuna's bank, a grove filled with humming bees and cooing birds, Radha and Krishna, pretending to look at the many flowers, gazed at the glorious moons of each other's faces, . . .

 

Text 100

 

shri-gopijana-vallabhasya madhure rasotsave kirtite

sadyas tat-pranayanugah kvacid aho yo nartane murchati

kampa-stambha-su-gadgadokti-pulaka-svedashru-vaivarnya-bhak

tam karshnim pranamamy aham prati-lavam bhavatmakam bhava-dam

 

shri-gopijana-vallabhasya-of the beautiful gopis' beloved; madhure-sweet; rasotsave-festival of the rasa dance; kirtite-described; sadyas-at once; tat-pranayanugah-filled with love; kvacid-somewhere; aho-aha; yo-who; nartane-in dancing; murchati-fell unconscious; kampa-stambha-being stunned; su-gadgadokti-speaking broken words; pulaka-bodily hairs standing erect; sveda-perspiration; ashru-tears; vaivarnya-turning pale; bhak-possessing; tam-to him; karshnim-the son of Krishnananda; pranamamy-bow; aham-I; prati-lavam-at every moment; bhavatmakam-whose heart is filled with ncetar; bhava-dam-the giver of ecstatic love.

 

 

. . . to that Shri Shyamananda who, hearing of Lord Krishna's sweet rasa-dance festival with the gopis, became filled with ecstatic love, began to dance, and then fell unconscious as he danced, and who then manifested the ecstatic symptoms of trembling, being stunned, speaking words in s choked voice, perspiring, weeping, becoming pale, and having a body with hairs standing erect, and who was at every moment overcome with ecstatic love, and who taught others how also to be overcome with ecstatic love, I offer my respectful obeisances.

 

 

Text 101

 

etad yah shatakam rasotsava-mayam piyusha-dharadhikam

shyamananda-gunancitam vrajapati-krida-katha-sangatam

premananda-vivardhanam pratipadam shraddhanvitah kirtayet

sa prapnoti gurau dhruvam vraja-vadhu-nathe ca bhaktim param

 

etad-this; yah-who; shatakam-poem of a hundred verses; rasotsava-mayam-filled with a festival of nectar; piyusha-dharadhikam-flooded with sweet nectar; shyamananda-guna{.sy 241}citam-filled with the glorious virtues of Shri Syamananda; vrajapati-krida-katha-sangatam-filled with descriptions of Lord Krishna's transcendental pastimes; premananda-vivardhanam-increasing transcendental bliss and love; pratipadam-at every moment; shraddhanvitah-filled with faith; kirtayet-chants; sas-he; prapnoti-attains; gurau-for his spiritual master; dhruvam-eternally; vraja-vadhu-nathe-for the master of the girls of Vraja; ca-and; bhaktim-devotion; param-supreme.

 

 

Any person who faithfully and regularly reads or recites these hundred verses, which are a great festival of nectar, which are a flood of sweet nectar, which describe the glories of Shri Shyamananda, which are filled with descriptions of Lord Krishna's pastimes, and which increase the reader's blissful love for the Lord, will attain eternal and great faith for his spiritual master and for Lord Krishna, the master of the vraja-gopis.