Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Ramananda Raya > Jagannatha Vallabha > Act Three Bhava-prakasa

Act Three

Bhava-prakasha

The Revelation of Love

 

 

 

Text 1

 

     (tatah pravishati ashoka-manjari)

 

     ashoka-manjari:  a-e sudam ma-e ma-ani-a-e vanade-ada-e shashimuhi-e saddham kim pi rahassam kunanti mahavi-lada-mandaba-sa-ase pi-a-sahi citthadi ta pekkhi-a gamissam. (agrato 'valokya samupasarpya ca). a-e eda-o lahu lahu kim pi jampanti ta na jujjadi ettha parisidum. (iti nishkranta).

 

     tatah-then; pravishati-enters; ashoka-manjari-Ashoka-manjari; a-e-O; sudam-heard; ma-e-by me; ma-ani-a-e-Madanika; vanade-ada-e-Vanadevata; shashimuhi-e-Shashimukhi; saddham-with; kim pi-somewhat; rahassam-secret; kunanti-doing; mahavi-lada-of madhavi creepers; mandaba-the cottage; sakase-near; pi-a-dear; sahi-friend; citthadi-stays; ta-that; pekkhi-a-seeing; gamissam-I shall go; agratah-before; avalokya-looking; samupasarpya-goes; ca-and; a-e-O; eda-o-they; lahu lahu-very loftly; kim pi-something; jampanti-are talking; ta-therefore; na-not; jujjadi-is appropriate; ettha-here; parisidum-to enter; iti-thus; nishkranta-she exits.

 

     (Enter Ashoka-manjari).

   

     Ashoka-manjari:  Ah! I have heard that my dear friend Radha, accompanied by Madanika, Vanadevata, and Shashimukhi, has gone to a secluded place near the cottage of madhavi vines. I will go there and see them. (She walks some distance, and then looks ahead)  Ah! They are whispering very softly. It is not right to go there now. (She exits).

 

Text 2

 

     (tatah pravishati shashimukhi-madanikabhyam prabhodhyamana radha).

     radha:  (dirgham ushnam ca nishvasya)  saccakam jjevva parihidamhi mahavena.

 

     tatah-then; pravishati-enters; shashimukhi-by Shashimukhi; madanikabhyam-and Madanika; prabodhyamana-being informed; radha-Radha; dirgham-long; usnam-warm; ca-also; nisvasya-sighing; saccakam-in truth; jjevva-certainly; parihiamhi-I have been abandoned; mahavena-by Krishna.

 

     (As She is addressed by Shashimukhi and Madanika, Radha enters).

     Radha:  (with a long, warm sigh)  It is true. Krishna has rejected Me.

 

 

Text 3 Song in Samagujjari-raga

 

Text A

 

kula-vanita-jana-dhritam acaram

trina-vad aganayam galita-vicaram

 

     kula-pious; vanita-jana-of girls; dhritam-performed; acaram-the conduct; trna-a blade of grass; vat-like; aganayam-I have considered; galita-fallen; vicaram-discrimination.

 

     I think the saintly conduct of pious, chaste girls worthless as a blade of grass.

 

Text B Refrain

 

shiva shiva kim vacaritam ashastam

vidhir adhuna vada vashayatu kas tam

 

     siva-ah!; siva-ah!; kim-what?; va-or; acaritam-conduct; asastam-ignoble; vidhih-rule; adhuna-now; vada-please tell; vasayatu-should control; kah-what?; tam-that.

 

     Alas! Alas! How badly have I acted! Tell Me: How can I bring Krishna under My control?

 

Text C

 

shishur api yuvatir ivahita-bhava

vigalita-lajjitam aham iva ka va

 

     sisuh-a child; api-even; yuvatih-young; iva-like; ahita-inauspicious; bhava-condition; vihalita-fallen; lajjitam-shyness; aham-I; iva-as if; ka-who?; va-or.

 

     What young girl is misbehaved and shameless as I?

 

Text D

 

gajapati-rudra-mude samuditam

ramananda-raya-kavi-gitam

 

     gajapati-Gajapati; rudra-Maharaja Prataparudra; mude-for the pleasure; samuditam-manifested; ramananda-raya-Ramananda Raya; kavi-by the poet; giram-sung.

 

     For the pleasure of Gajapati Maharaja Prataparudra, the poet Ramananda Raya sings this song.

 

 

Text 4

 

     shashimukhi:  vinnido jevva savvo vuttanto ta sa-am jevva vi-ari-adu.

 

     vinnido-described; jevva-certainly; savvo-the entire; vuttanto-story; ta-then; sa-am-personally; jevva-certainly; vi-ari-adu-may be considered.

 

     Shashimukhi:  The whole story has been told. Now You must think what to do.

 

Text 5

 

     radha:  (sanskritam ashritya)

 

shravam shravam su-sama-shruti-samita-para-brahma vamshi-prasutam

     darsham darsham tri-loki-vara-taruna-kala-keli-lavanya-saram

dhyayam dhyayam samudyad-dyumani-kumudini-bandhu-rocih sa-rocish

     chayam shri-kanta-sangam dahati mama mano mam kukulagni-daham

 

     sankritam-of Sanskrit; ashritya-taking shelter; sravam sravam-repeatedly hearing; su-beautiful; sama-shruti-to the Sama Veda; samita-equal; para-brahma-spiritual sound; vamsi-from the flute; prasutam-born; darsam-seeing; darsam-and seeing; tri-three; loki-of the worlds; vara-best; taruna-youthful; kala-expert; keli-pastimes; lavanya-of beauty; saram-the essence; dhyayam-meditation; dhyayam-and meditation; samudyat-rising; dyumani-of the sun; kumudini-bandhu-and of the moon, the friend of the lotus flowers; rocih-of the shining; sa-rocih-chayam-the splendor; shri-of the goddess of fortune; kanta-of the lover; sangam-the touch; dahati-burns; mama-My; manah-heart; mam-Me; kukula-agni-daham-burning in a blazing fire.

 

     Radha:  (in Sanskrit)  Hearing again and again His flute music beautiful as the Sama Veda, seeing again and again His youthful playfulness and handsomeness glorious in the three worlds, and meditating again and again on the touch of Him, My lover splendid as the moon or the rising sun, My burning heart has set Me on fire.

 

Text 6

 

     shashimukhi:  sahi munca aththanagaham.

 

     sahi-O friend; munca-give up; aththana-improper; agaham-attachment.

 

     Shashimukhi:  Friend, give up this wrong desire.

 

Text 7

 

yad yad-vyanjita-manjana-pratikritau krishne tvad-artham maya

     tat tat tena nivaritam shishu-dasha-bhava-prakashair alam

astam utkalika-prasuna-vigalan-madhvika-naddham visham

     krishna-dhyanam ito 'nyatah su-vadane sankalpam akalpaya

 

     yat yat-whatever; vyanjita-manifested; manjana-pratikritau-in response; krishne-to Krishna; tvat-of You; artham-for the sake; maya-by me; tat tat-that; tena-by Him; nivaritam-repudiated; sisu-of a child; dasa-the condition; bhava-existance; prakashaih-by the display; alam-greatly; astam-is; utkalika-trickling down; madhvika-with madhvika nectar; naddham-mixed; visam-poison; krishna-on Krishna; dhyanam-meditation; itah-thus; anyatah-somewhere else; su-vadane-O beautiful-faced girl; sankalpam-desire; akalpaya-You should do.

 

     Whenever I put Your proposal before Krishna, He rejects it as if He were still a small child. Your meditation on Him is poison mixed with madhvika nectar flowing from the flower of passionate yearning. O girl with the beautiful face, place Your love somewhere else.

 

Text 8 Song in Sahavi-raga

 

Text A

 

hinam patim bhajate ramani

kesharinam kim u kalayati harini

 

     hinam-without; patim-husband; api-even; bhajate-worships; ramani-a girl; kesarinam-a lion; kim-will?; u-indeed; kalayati-become attached; harini-a doe.

 

     Will a chaste wife love anyone but her husband? Will a doe fall in love with a lion?

 

Text B Refrain

 

radhike parihara madhava-ragam aye

 

     radhike-O Radha; parihara-give up; madhava-for Krishna; ragam-this love; aye-O.

 

     Radha, give up this love for Krishna.

 

Text C

 

kshine shashini ca kumuda-vaniyam

bhajati na bhavam kim u ramaniyam

 

     ksine-diminished; shashini-the moon; ca-also; kumuda-of lotus flowers; vani-forest; iyam-this; bhajati-attains; na-not; bhavam-condition; kim-whether?; u-indeed; ramaniyam-delightful.

 

     What lotus flowers are not delighted when the crescent moon rises?

 

 

Text D

 

sukhayatu gajapati-rudra-naresham

ramananda-raya-gitam anisham

 

     sukhayatu-may please; gajapati-Prataparudra; nara-isam-the king; ramananda-raya-by Ramananda Raya; gitam-sung; anisam-day and night.

 

     May Ramananda Raya's song always please Gajapati Maharaja Prataparudra.

 

Text 9

 

     radha:  (sasram)  devi madanike kah prakarah

 

prema-ccheda-rujo 'vagacchati harir nayam na ca prema va

     sthanasthanam avaiti napi madano janati no durbalah

anyo veda na canya-duhkham akhilam no jivanam vashravam

     dvi-trany eva dinani yauvanam idam ha-ha vidhe ka gatih

 

     sa-with; asram-tears; devi-O noble; madanika-Madanika; kah-what?; prakarah-kind; prema-cheda-rujah-the sufferings of a broken loving relationship; avagac-chati-knows; harih-the Supreme Lord; na-not; ayam-this; na ca-nor; prema-love; va-nor; sthana-the proper place; asthanam-an unsuitable place; avaiti-knows; na-not; api-also; madanah-Cupid; janati-knows; nah-us; durbalah-very weak; anyah-another; veda-knows; na-not; ca-also; anya-duhkham-the difficulties of others; akhilam-all; nah-our; jivanam-life; va-or; ashravam-simply full of miseries; dvi-two; trani-three; eva-certainly; dinani-days; yauvanam-youth; idam-this; ha-ha-alas; vidhe-O creator; ka-what; gatih-our destination.

 

     Radha: (with tears)  O noble Madanika, what will be My fate? Our Krishna does not realize what We have suffered from injuries inflicted in the course of loving affairs. We are actually misused by love because love does not know where to strike and where not to strike. Even Cupid does not know of our very weakened condition. What should I tell anyone?  No one can understand another's difficulties. Our life is actually not under our control, for youth will remain for two or three days and soon be finished. In this condition, O creator, what will be our destination?*

 

Text 10

 

     madanika:  katham evam uttamyasi yatah

 

samakrishta durat kim api yadi sa ketaki-vana-

     prasunenonmilat-surabhi-bhara-sarena niyatam

atha bhramam bhramam rajasi rasam alokya na manag

     api pranta-prapta pariharati tan no madhukari

 

     katham-why?; evam-in this way; uttamyasi-You are distressed; yatah-because; samakrsta-attracted; durat-from a distance; api-although; yadi-if; sa-she; ketaki-of ketaki trees; vana-of the forest; prasunena-from the flowers; unmilat-rising; surabhi-of sweet fragrance; bhara-abundance; sarena-by the excellent; niyatam-always; atha-then; bhramam-wandering; bhramam-and wandering; rajasi-in the flower-pollen; rasam-nectar; alokya-seeing; na-not; manak-the slightest; api-whether; prapta-attained; pranta-the vicinity; pariharati-abandons; tat-that; na-not; u-indeed; madhukari-a bumble-bee.

 

     Madanika:  Why trouble Yourself in this way? If, attracted by the ketaki flowers' fragrance, and again and again wandering among them, sees no nectar pollen, a bumble-bee will leave.

 

Text 11

 

     radha:  (dhairyam avalambya)  parityakta evety ardhoktena. (sa-sadhvasotkampam)  devi nayam mamaparadhah

 

yada yato daivan madhu-ripur asau locana-patham

     tadamakam ceto madana-hatakenahritam abhut

 

(kshanam sthitva dirgham ushnam ca nihshvasya).

 

punar yasminn esha kshanam api drishor eti padavim

     vidhasyamas tasminn akhila-ghatika ratna-khacitah

 

     dhairyam-peaceful composure; avalmabya-attaining; parityaktah-abandoned; eva-certainly; iti-thus; ardha-half; uktena-with the statement; sa-with; sadhvasa-agitated; utkampam-trembling; devi-O noble lady; na-not; ayam-this; mama-of Me; aparadhah-the fault; yatah-because; punah-again; yasmin-when; eshah-Krishna; kshanam api-even for a moment; drishoh-of the two eyes; eti-goes to; padavim-the path; vidhasyamah-we shall make; tasmin-at that time; akhila-all; ghatikah-indications of time; ratna-khacitah-bedecked with jewels; kshanam-for a moment; sthitva-pausing; dirgham-a long time; usnam-warm; ca-and; nihsvasya-sighing; yada-when; yatah-entered upon; daivat-by chance; madhu-ripuh-the enemy of the demon Madhu; asau-He; locana-patham-the path of the eyes; tada-at that time; asmakam-our; cetah-consciousness; madana-hatakena-by wretched Cupid; ahritam-stolen; abhut-has become.

 

     Radha:  (Becoming peaceful and composed)  By the time you were half-finished, I had already abandoned this Krishna. (involuntarily trembling) Noble lady, this is not My fault, because if, by chance, the transcendental form of Krishna comes before My path of vision, My heart, injured from being beaten, will be stolen away by Cupid, happiness personified.*

    

     (pausing for a moment and beathing a long, warm sigh)

 

     Because I could not see the beautiful form of Krishna to My heart's content, when I again see His form I shall decorate the phases of time with many jewels.*

 

 

Text 12

 

     madanika:  (svagatam)  ati-bhumim gato 'sya anuragas tad ati-priya-kathanenanya-manasam racayami. (prakasham)  vatse pashya pashya

 

     svagatam-aside; ati-beyond; bhumim-the limit; gatah-gone; asyah-of Her; anuragah-the love; tat-therefore; ati-very; priya-dear; kathanena-with words; anya-another; manasam-mind; racayami-I shall create; prakasham-openly; vatse-O child; pasya-look!; pasya-look!

 

     Madanika:  (aside)  Her love has gone beyond all bounds. With very affectionate words I will change Her mind. (openly) Child, look! Look!

 

 

Text 13

 

yo 'yam tvaya sva-kara-pushkara-sikta-mulah

     samvardhitah sutanu-bala-rasala-shakhi

jatah sa te mukula-dantura-maulir ishan

     manye tad eva madhupah priyam alapanti

 

     yah-who; ayam-that; tvaya-by You; sva-own; kara-of the hand; puskara-by the lotus flower; sikta-watered; mulah-the roots; samvardhitah-grown; su-very; tanu-slender; bala-young; rasala-mango; sakhi-tree; jatah-born; sah-that; te-of You; mukula-of buds; dantura-rising; maulih-crown; isat-a little; manye-I think; tat-therefore; eva-certainly; madhupah-the bumble-bees; priyam-beloved; alapanti-speak.

 

     The slender young mango-tree whose roots You watered with Your own lotus hand has grown a great crown of new buds. I think the bumble-bees talk very affectionately to it.

 

Text 14

 

     radha:  (sa-trasotkampam)  hala shashimukhi smartavyasmi.

 

     sa-with; trasa-fear; utkampam-trembling; hala-Oh!; shashimukhi-Shashimukhi; smartavya-should be remembered; asmi-I am.

 

     Radha:  (trembling in fear)  O Shashimukhi, please remember Me (when I am gone).

 

Text 15

 

     madanika:  (svagatam)  aho keyam anartha-parampara svayam upasthita. (prakasham)  vacche mati-viklavabhuh. upalakshitam evasya sanuraga-hridayam.

 

     svagatam-aside; aho-Oh; ka-what; iyam-this; anartha-of useless things; parampara-series; svayam-personally; upasthita-situated; prakasham-openly; vacche-O child; mado-not; ati-very much; viklava-agitated; abhuh-become; upalaksitam-known; eva-certainly; asya-of Him; sa-with; anuraga-love; hridayam-heart.

 

     Madanika:  (aside)  Ah! What useless things are these? (openly) Child don't be unhappy. I think His heart loves You.

 

Text 16 Song in Deshaga-raga

 

Text A

 

sa-rasa-kathasu katham pulakacitam anana-kamalam ajasram

kalayata caru-hasita-nava-valitam parihrita-keli-sahasram

 

     sa-with; rasa-nectar; kathasu-in the words; katham-why?; pulakacitam-blossomed; anana-of the face; kamalam-the lotus flower; ajasram-continually; kalayata-look!; caru-beautiful; hasita-with smiles; nava-new; valitam-manifested; parihrita-abandoned; keli-of pastimes; sahasram-thousands.

 

     Look! Why does His lotus face blossom with a charming new smile when He hears the sweet descriptions of You? Why does He now abandon thousands of other pastimes.

 

Text B Refrain

 

mugdhe parihara sankitam adhikam aye

 

     mugdhe-O charming girl; parihara-abandon; sankitam-anxiety; adhikam-great; aye-O!

 

     Charming girl, give up Your fears.

 

Text C

 

adara-madhuram imam anuvelam katham alapati sa-saram

sumukhi sakhim tava tad api mano bata kalayati kim u na vicaram

 

     adara-madhuram-very sweetly; imam-this; anuvelam-always; katham-why?; alapati-talks; sa-saram-earnestly; su-mukhi-O beautiful-faced girl; sakhim-to the friend; tava-of You; tat api-still; manah-heart; bata-indeed; kalayati-sees; kim-why?; u-indeed; na-does not; vicaram-discrimination.

 

     O girl with the beautiful face, why does He speak so sweetly and earnestly, and for such a long time to Your friend? Why has His heart lost it's discrimination in this way?

 

 

Text D

 

gajapati-rudra-naradhipa-hridaye vasatu ciram rasa-sare

ramananda-raya-kavi-bhanitam paricita-keli-vicare

 

     gajapati-Gajapati; rudra-Prataparudra; nara-adhipa-king; hridaye-in the heart; vasatu-may reside; ciram-for a lont time; rasa-sare-filled with the nectar of transcendental mellows; ramananda-raya-Ramananda Raya; kavi-by the poet; bhanitam-spoken; paricita-collected; keli-pastimes; vicare-learned.

 

     May these words spoken by the poet Ramananda Raya always stay in Gajapati Maharaja Prataparudra's nectar heart expert in transcendental pastimes.

 

Text 17

 

     radha:  devi

 

anumitam ambu-payode

     tanu-parikalita davanala-jvala

vapur ati-lalitam bala

     shiva shiva bhavita katham harini

 

     devi-O noble lady; anumitam-guessed; ambu-payode-in a raincloud; tanu-body; parikalita-known; dava-anala-of a forest fire; jvala-burning in the flames; vapuh-body; ati-very; lalitam-delicate and graceful; bala-young; siva-ah!; siva-ah!; bhavita-will be; katham-how?; harini-a doe.

 

     Radha:  Noble lady, trapped in a forest fire, how will a delicate young doe be saved? The answer is: a cloud must rain on it.

 

Text 18

 

     madanika:  vatse niyojitapi maya madhavi tat-parijnanaya tvat-praticchandaka-sanatha-citra-phalaka-hasta.

 

     vatse-o child; niyojita-engaged; api-also; maya-by me; madhavi-Madhavi; tat-of Him; paricchandaka-picture; sa-with; natha-the master; citra-phalaka-a picture; hasta-in hand.

 

     Madanika:  Child, I sent Madhavi carrying in her hand a picture of You to show Him.

 

Text 19

 

     (tatah pravishati citra-phalaka-hasta madhavi).

 

     madhavi:  devi vande.

 

     tatah-then; pravishati-enters; citra-phalaka-with the picture; hasta-in her hand; madhavi-Madhavi; devi-O noble lady; vande-I offer my respectful obeisances.

 

     (Holding the picture in her hand, Madhavi enters.)

 

     Madhavi:  Noble lady, I offer my obeisances.

 

Text 20

 

     madanika:  vacche svagatam te 'pi viditam rahasyam

 

     vacche-O child; svagatam-welcome; te-by you; api-even; viditam-is known; rahasyam-the confidential news.

 

     Madanika:  Child, welcome! You must know the secret.

 

Text 21

 

     madhavi:  atha kim.

 

     atha-then; kim-what?

 

     Madhavika:  Yes.

 

Text 22

 

     madanika:  tad avedaya.

 

     tat-that; avedaya-you may inform.

 

     Madanika:  Tell Her.

 

Text 23

 

     madhavi:  phalakam avedayati.

 

     phalakam-the letter; avedayati-will inform.

 

     Madhavi:  This letter will tell.

 

Text 24

 

     radha:  (sa-lajjam phalakam yacate).

 

     sa-with; lajjam-shyness; phalakam-for the letter; yacate-begs.

 

     (Radha shyly begs for the letter).

 

Text 25

 

     madhavi:  dehi me paritoshakam.

 

     dehi-give; me-me; paritosakam-a reward.

 

     Madhavi:  Give me a reward.

 

Text 26

 

     madanika:  (svagatam)

 

dhruvam tad asya hridayam pratitya

     sphutam mukundo 'pi cacara ragam

bhagnah kadacid yad ayam pramadat

     premankuro yojayitum na shakyah

 

     (prakasham)  vacche upanaya phalakam.

 

     svagatam-aside; dhruvam-certainly; tat-this; asyah-of Her; hridayam-the heart; pratitya-understanding; sphutam-clearly manifested; mukundah-Krishna; api-also; cacara-does; ragam-love; bhagnah-broken; kadacit-at any time; yat-which; ayam-this; pramadat-out of neglect; prema-of love; ankurah-the new sprout; yojayitum-to make; na-not; ankurah-the new sprout; yojayitum-to make; na-not; sakyah-is able; prakasham-openly; vacche-O child; upanaya-give; phalakam-the letter.

 

     Madanika: (Aside)  When He understands Her heart Krishna will love Her. He does not have the power rashly to break the new sprout of Her love. (openly) Child, hand over the letter.

 

Text 27

 

     madhavi:  (manag darshayitvancalenacchadayati).

 

     manak-slightly; darsayitva-seeing; ancalena-with the corner of her eyes; acchadayati-covers.

 

     (Madhavi glances at the letter from the corner of her eye, and then hides it).

 

Text 28

 

     shashimukhi:  (balad grihitvavalokayati). a-e kadham eda-im akkhara-im. (iti vacayati).

 

ma sankishthah sumukhi vimukhi-bhavam etasya na syad

     anandaya prathama-mukula padmini kasya kamam

aghrayaiva prashithila-dhritir gandham asyas tathapi

     nalambeta kshanam api yuva kim nu madhyastha-bhavam

 

     balat-by force; grihitva-taking; avalokayati-looks; a-e-ah!; kadham-how?; eda-im-these; akkhara-im-letters; iti-thus; vacayati-reads; ma-do not; sankisthah-fear; su-mukhi-O beautiful-faced girl; vimukhi-bhavam-aversion; etasya-of this; na-not; syat-is; anandaya-for bliss; prathama-first; mukula-buds; padmini-lotus flowers; kasya-of whom?; kamam-the desire; aghraya-smelling; eva-certainly; prasithila-loosened; dhritih-peaceful composure; gandham-fragrance; asyah-of that; tatha api-still; na-not; alambeta-may attain; kshanam-for a moment; api-even; yuva-youth; kim-whether; nu-indeed; madhya-stha-bhavam-indifference.

 

     Shashimukhi:  (Forcibly takes the letter and looks at it). Ah! What handwriting it is! (reads aloud)  O girl with the beautiful face, don't fear this person is averse to You. Who will not feel great happiness when a lotus flower first blooms?  Who will not become overwhelmed and lose all composure by smelling the fragrance of that lotus flower?  This youth is not indifferent to You for even a moment.

 

Text 29

 

     madhavi:  sahi vaddhase piyanura-ena.

 

     sahi-O friend; vaddhase-you are increased; piya-of Your lover; anura-ena-by the love.

 

     Madhavi:  Friend, Your beloved's love has made You happy.

 

Text 30

 

     radha:  (dirgham ushnam ca nishvasya). hala kahim danim ahmanam irisam bha-a-dhe-am. (madanikam prati)  ettha ko attho.

 

     dirgham-for a long time; usnam-warmly; ca-also; nisvasya-sighing; hala-Ah!; kahim-what?; danim-gift; ahmanam-to Me; irisam-like this; bha-a-of good fortune; dhe-am-to be given; madanikam-Madanika; prati-to; ettha-of this; ko-what?; attho-is the meaning.

 

     Radha:  (With a long, warm sigh)  Ah! How fortunate I am! (to Madanika)  What does this mean?

 

Text 31

 

     madanika:

 

tavaitad eva hridayam pratitya

     sphutam mukundo 'pi cakara ragam

bhagnah kadacid yad ayam pramadat

     premankuro yojayitum na shakyah

 

tad vatse mati-viklavabhuh. phalito 'smakam manaskara-taruh.

 

     tava-of You; etat-this; asyah-of Her; hridayam-the heart; pratitya-understanding; sphutam-clearly manifested; mukundah-Krishna; api-also; cacara-does; ragam-love; bhagnah-broken; kadacit-at any time; yat-which; ayam-this; pramadat-out of neglect; prema-of love; ankurah-the new sprout; yojayitum-to make; na-not; sakyah-is able; tat-therefore; vatse-O child; ma-do not; ati-very; viklava-agitated; abhuh-become; phalitah-bearing fruit; asmakam-of us; manaskara-the desire; taruh-tree.

 

     Madanika:  He knows Your heart. Krishna loves You. He does not have the power rashly to break the new sprout of Your love. (openly) Child, don't be unhappy. Now the tree of our desires has borne fruit.

 

Text 32

 

     radha:  ajjabi na paccemi ta ettha bhodi jjevva saranam.

 

     ajja-now; bi-even; na-do not; paccemi-I believe; ta-this; ettha-here; bhodi-is; jjevva-certainly; saranam-shelter.

 

     Radha:  Even now I do not believe I have His shelter.

 

Text 33

 

     madanika:  eshaham calitasmi tad anumanyasva.

 

     esa-she; aham-I; calita-asmi-I shall go; tat-that; anumanyasva-You may permit.

 

     Madanika:  Give permission and I will go.

 

     Note: She hints, "I will go and and bring Krishna.

 

Text 34

 

     radha:  (sa-pranamam sanskritam ashritya)  bhagavati

 

nikunjo 'yam gunjan-madhukara-kadambakulatarah

     prayatah prayo 'yam carama-giri-shringam dinamanih

marun mandam mandam taralayati malli-madhukaran

     kim anyad vaktavyam vidhur api vidhata samudayam

 

     sa-with; pranamam-respectful obeisances; sanskritam-of Sanskrit; ashritya-taking shelter; bhagavati-O noble lady; nikunjah-grove; ayam-this; gunjat-humming; madhukara-of bumble-bees; kadamba-with swarms; akulatarah-completely filled; prayatah-gone; prayah-for the most part; ayam-this; carama-giri-shringam-to the western horizon; dinamanih-the sun; marut-the breeze; mandam mandam-very gently; taralayati-moves; malli-in the creepers; madhukaran-the bees; kim-what; anyat-else; vaktavyam-need be said; vidhuh-the moon; api-even; vidhata-does; samudayam-rising.

 

     Radha: (offers respectful obeisances and says in Sanskrit) Noble lady, this grove is filled with humming bees, the sun is about to set on the west, a breeze very gently moves the bees resting in the flowering vines, and the moon is now beginning to rise. What more need I say?

 

Text 35 Song in Karnata-raga

 

Text A

 

manjutara-gunjad-ali-kunjam ati-bhishanam

manda-marud-antaraga-gandha-krita-dushanam

 

     manjutara-very charming; gunjat-humming; ali-with bees; kunjam-grove; ati-very; bhisanam-fearful; manda-gentle; marut-by the breeze; antaraga-within; gandha-fragrance; krita-made; dusanam-spoiled.

 

     This grove is fearful with many sweetly humming bees. It is ruined by the sweet fragrance of this gentle breeze.

 

Text B Refrain

 

sakalam etad iritam

kim ca guru-pancashara-cancalam mama jivitam

 

     sakalam-everything; etat-this; iritam-is said; kim ca-furthermore; ca-and; guru-intense; pancasara-amorous desire; cancalam-agitated; mama-My; jivitam-life.

 

     Kamadeva has wounded Me. There! Now I have told everything!

 

Text C

 

matta-pika-datta-rujam uttamadhikaram vanam

sanga-sukham angam api tunga-bhaya-bhajanam

 

     matta-maddened; pika-by the cuckoos; datta-given; rujam-pain; uttama-supreme; adhi-mental distress; karam-giving; vanam-forest; sanga-association; sukham-happiness; angam-body; api-also; tunga-great; bhaya-of fear; bhajanam-abode.

 

 

     The maddened cuckoos' cries torment Me. This forest brings Me pain. Even happiness brings Me great fear.

 

Text D

 

rudra-nripam ashu vidadhatu sukha-sankulam

rama-pada-dhama-kavi-raya-kritam ujjvalam

 

     rudra-Prataparudra; nrpam-King; asu-at once; vidadhatu-may bring; sukha-of happiness; sankulam-abundance; rama-pada-dhama-Ramananda Raya; kavi-of poets; raya-the king; kritam-done; ujjvalam-splendid.

 

     May these splendid words of Ramananda Raya, the king of poets, fill Maharaja Prataparudra with happiness.

 

Text 36

 

     madanika:  vatse asmin bakula-padapopakanthe drashtavyasmi (iti nishkranta. itara api nishkrantah).

 

     vatse-O child; asmin-in this; bakula-bakula; padapa-tree; upakanthe-beneath; drasvtavya-shall be seen; asmi-I; iti-thus; nishkranta-exits; itarah-the others; api-also; nishkrantah-exit.

 

     Madanika:  Child, I will see You under this bakula tree. (She exits, and then the others also exit).