Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Ramananda Raya > Jagannatha Vallabha > Act Five Radha-sangama

Act Five

Radha-sangama

Radha's Company

 

 

 

 

Text 1

 

     (tatah pravishati shashimukhi).

 

     shashimukhi:  a-e ajja ni-unje kallanahinivesanam ko vuttanto tti na jani-adi. ta de-im anu sari-a janissam. (purato 'valokya)  a-e kadham esha nidda-mu-ulida-lo-ana lahu lahu idha jevva a-acchadi.

 

     tatah-then; pravishati-enters; shashimukhi-Shashimukhi; a-e-O; ajja-now; ni-unje-in this forest-grove; kallana-ahinivesanam-of the auspicious divine couple; ko-what?; vuttanto-news; tti-thus; na-not; jani-adi-is known; ta-therefore; de-im-noble Madanika; anu sari-a-having approached; janissam-will inform; puratah-ahead; avalokya-looking; a-e-O; kadham-how is it?; nidda-from sleep; mu-ulida-budding; lo-ana-whose eyes; lahu lahu-slowly; idha-here; jevva-certainly; a-acchadi-comes.

 

     (Enter Shashimukhi.)

     Shashimukhi: Ah! What is the news of the auspicious divine couple's pastimes in the forest? I don't know. I will find noble Madanika. She will tell me. (looks ahead) Ah! Is this Madanika, her eyes half-closed in sleep, slowly coming here?

 

Text 2

 

     (sanskritam ashritya)

 

svairam svairam katham api drishau manda-nishpanda tare

     vinyasyanti shithilita-bhuja-dvandva-sannamitamsha

manda-nyasa-skhalita-carana vyasta-manjira-ghosha

     devi nidrakulatara-tanur modam avishkaroti

 

     sankritam-of Sanskrit; ashritya-taking shelter; svairam svairam-slowly; katham api-with difficulty; drishau-eyes; manda-nispanda-unmoving; tare-eyes; vinyasyanti-placing; sithila-slackened; bhuja-of arms; dvandva-pair; sannamita-drooping; amsa-shoulders; manda-slowly; nyasa-placing; skhalita-faltering; carana-steps; vyasta-irregular; manjira-of ankle-bells; ghosha-sound; devi-noble Madanika; nidra-with sleepiness; akulatara-very agitated; tanuh-whose form; modam-delight; avishkaroti-manifests.

 

     (in Sanskrit) With blankly staring, motionless eyes, slackened arms, drooping shoulders, slow, faltering steps, and irregularly tinkling ankle-bells, the sleepy noble lady brings me great delight.

 

Text 3 Song in Sukhasindhuda-raga

 

Text A

 

dara-mukularuna-locanam anana iha gata-kanti-vikase

kamalam ivarunam ushasi vidhav anubimbitam ambu-sakashe

 

     dara-mukula-half-closed; aruna-reddish; locanam-eyes; anane-on the face; iha-here; gata-gone; kanti-of luster; vikase-manifestations; kamalam-lotus flower; iva-like; arunam-red; usasi-at sunrise; vidhau-in the moon; anubimbitam-reflected; ambu-sakase-in the water.

 

     Her half-closed, lusterless red eyes are like a red lotus flower at sunrise, reflected, along with the moon, in the water.

 

Text B Refrain

 

kim idam iyam pravishanti

bhajati mano mama rati-virata iva vanita kapi calanti

 

     kim-how is?; idam-this; iyam-she; pravishanti-entering; bhajati-attains; manah-heart; mama-my; rati-amorous pastimes; viratau-stopped; iva-like; vanita-woman; ka api-a certain; calanti- walking.

 

     How is, now that the amorous pastimes are over, that this lady walking here fills my heart with bliss?

 

Text C

 

shithila-bhuja-mudu-ranita-kanaka-mani-kankanam idam anuvaram

visha-kala-pada-nivesha-nivarita-nupura-lalita-viharam

 

     sithila-slackened; bhuja-whose arms; mudu-"mudu"; ranita-sounding; kanaka-golden; mani-jewelled; kankanam-bracelets; idam-this; anuvaram-repeatedly; visa-lotus stem; kala-gentle; pada-step; nivesa-enhance; nivarita-stopped; nupura-of the ankle-bells; lalita-charming; viharam-pastimes.

 

     The bracelets of gold and jewels on her slackened arms tinkle "mudu mudu". The anklets on her slowly moving lotus-stem ankles have stopped their charming pastimes.

 

 

Text D

 

gajapati-rudra-naradhipa-hridaye mudam idam atanute 'ti

ramananda-raya-kavi-bhanitam vilasati rasika-jane 'ti

 

     gajapati-Gajapati; rudra-Prataparudra; naradhipa-of the king; hridaye-in the heart; mudam-delight; idam-this; atanuta-brings; iti-thus; ramananda-raya-Ramananda Raya; kavi-by the poet; bhanitam-spoken; vilasati-shines splendidly; rasika-jane-in the exalted devotees expert at relishing transcendental mellows; ati-greatly.

 

     This song spoken by the poet Ramananda Raya delights the Gajapati Maharaja Prataparudra's heart. It plays among the great devotees who taste the nectar of transcendental mellows.

 

Text 4

 

     (tatah pravishati yathokta-vesha madanika).

     (cakshushi vimrijya purato 'valokya).

 

     madanika:  aho ramaniyata vasanta-yamini-parinamasya. tatha hi.

 

     tatah-then; pravishati-enters; yatha-as; ukta-described; madanika-Madanika; caksusi-eyes; vimrijya-rubbing; puratah-ahead; avalokya-looking; aho-ah!; ramaniyata-the beauty; vasanta-springtime; yamini-of night; parinamasya-of the transformation; tatha hi-furthermore.

 

     (Enter, as described, Madanika.)

     (She rubs her eyes and looks ahead.)

 

     Madanika:  Ah, the beauty of this springtime night!

 

Text 5

 

ito mandam mandam sarasija-vani-vata-lahari

     tatash cutasvada-pramudita-pikanam kala-kalah

kvacit phullam vallim anu madhukaranam svara-katha

     kutashcit kokanam mridu-madhuram ananda-lapitam

 

     itah-thus; mandam mandam-very gently; sarasija-of lotus flowers; vani-forest; vata-breeze; lahari-waves; tatah-then; cuta-mangoes; asvada-from tasting; pramudita-jubilant; pikanam-of cuckoos; kala-kalah-sweet cooing; kvacit-somewhere; phullam-blossoming; vallim-creeper; anu-following; madhukaranam-of bees; svara-katha-humming; kutascit-somewhere; kokanam-of cakravaka birds; mridu-gentle; madhuram-sweet; ananda-of bliss; lapitam-words.

 

 

     A breeze very gently blows over the lotus forest and the Yamuna's waves. Happy by eating mangoes, the cuckoos chirp sweetly. Somewhere the bumble-bees hum in the blossoming vines, and somewhere the cakravaka birds happily and sweetly talk.

 

Text 6

 

     (dvi-trani padani parikramya anandam abhiniya).

 

uddama-smara-caturi-paricayad anyonya-ragad imam

     ratrim jagaritani sadmani yuva-dvandvani yac cerate

tat tesham svasitanilena tulanam asadayishyann iva

     pronmilat-kamalavalishu valate shrikhanda-vithi-marut

 

     dvi-two; trani-or three; padani-steps; panikramya-taking; anandam-bliss; abhiniya-representing dramatically; uddama-passionate; smara-in loving affairs; caturi-expertise; paricayat-because of an abundance; anyonya-mutual; ragat-because of love; imam-this; ratrim-for the night; jagaritani-awake; sadmani-in homes; yuva-dvandvani-young couples; yat-which; cerate-go; tat-that; tesam-of them; svasita-of sighs; anilena-with the breeze; tulanam-similarly; asadayisyan-on the verge of attaining; iva-as if; pronmilat-blossoming; kamala-of lotus flowers; avalisu-among the hosts; valate-goes; shrikhada-vithi-marut-the sandalwood-scented breeze from the Malaya Hills.

 

     (She takes two or three steps and then becomes filled with happiness.)

 

     The sandalwood-scented breeze blowing over the blossoming lotus flowers is almost like the sighs of young couples who out of love for each other and out of great skill in enjoying passionate pastimes, stay awake at night in their homes.

 

Text 7

 

     (purato 'valokya sa-vismayam).

 

cakita-cakitam kvapi kvapi pramoda-nirantaram

     kvacana vanitakunthotkantham nidhaya vilocane

kalayati tathavastham esha rathanga-kutumbini

     bhavati na yatha cantevasi vidagdha-vadhu-janah

 

     puratah-ahead; avalokya-looking; sa-with; vismayam-wonder; cakita-with fear; cakitam-trembling; kvapi-somewhere; kvapi-somewhere; pramoda-happiness; nirantaram-uninterrupted; kvacana-somewhere; vanita-girl; akuntha-intense; utkantham-longing; nidhaya-placing; vilocane-in the eye; kalayati-sees; tatha-in that way; avastham-the condition; esa-she; rathanga-kutumbini-the cakravaka bird; bhavati-is; na-not; yaya-by whom; cantevasi-a disciple; vidagdha-expert; vadhu-janah-girls.

 

 

     (Looking ahead, she becomes struck with wonder.)

 

     Sometimes a cakravaki bird trembles with fear. Sometimes it is filled with happiness. Sometimes it gazes with amorous longings. These intelligent girls are not like them.

 

     Note:  Cakravaka couples separate in the evening and meet at sunrise. They remain apart throughout the night.

 

Text 8

 

     (kshanam anyato gatva sashcaryam)  aye. ati-ramaniyam idam vartate. tatha hi

 

     kshanam-for a moment; anyatah-in another direction; gatva-going; sa-with; ascarayam-wonder; aye-O!; ati-very; ramaniyam-beautiful; idam-this; vartate-is; tatha hi-furthermore.

 

     (After a moment she changes direction, and then becomes struck with wonder)  Ah! This is very beautiful.

 

Text 9

 

unmilat-kamalodare madhu-bhare drishtvanubimbam nijam

     manvana dayitam kathancid adhuna notkanthaya dhavati

utkanthopanatam punah sahacaram drishtva vilaksha muhur

     na sthatum na ca gantum atra chatura bhringi ciram bhramyati

 

     unmilat-blossoming; kamala-lotus flower; udare-within; madhu-of honey; bhare-an abundance; drishtva-seeing; anubimbam-reflection; nijam-own; manvana-thinking; dayitam-her lover; kathancit-somehow; adhuna-now; na-does not; untkanthaya-with amorous longings; dhavati-go away; utkantha-with longing; upanatam-approached; punah-again; sahacaram-friend; drishtva-seeing; vilaksha-embarrassment; muhuh-for a moment; na-not; sthatum-to stay; na-not; ca-and; gantum-to go; atra-here; chatura-beautiful; bhrngi-bumble-bee; ciram-for a long time; bhramyati-wanders.

 

     Seeing her own reflection in a honey-filled blossoming lotus flower, a beautiful bumblebee girl thinks the reflection her lover and, filled with amorous longings, does not fly away. Then her passionate lover comes. Seeing him, she becomes embarrassed and, not knowing whether to go or to stay, is bewildered for a long time.

 

Text 10

 

     shashimukhi:  iyam ati-prabhatika-ramaniyakahrita-cittataya na mam avalokayati. tad upashrtya vande. (ity upashrtya)  devi vandyase.

 

     iyam-she; ati-great; prabhatika-of the morning; ramaniyaka-by the beauty; ahrta-taken; cittataya-because her consciousness; na-not; mam-me; avalokayati-sees; tat-then; upashrtya-approaching; vande-I shall offer obeisances; iti-thus; upashrtya-approaching; devi-O noble lady; vandyase-obeisances are offered to you.

 

     Shashimukhi:  Her heart taken by the morning's beauty, she does not see me. I will go to her and offer my obeisances. (approaching) Noble lady, I offer my respectful obeisances to you.

 

Text 11

 

     madanika:  katham shashimukhi vatse me ciram anya-cittataya navadharitasi.

 

     katham-why; shashimukhi-O Shashimukhi; vatse-O child; me-me; ciram-for a long time; anya-elsewhere; cittataya-with consciousness; na-not; avadharita asi-you saw.

 

     Madanika:  What! Shashimukhi! Child, my thoughts were elsewhere. I did not see you.

 

Text 12

 

     shashimukhi:  devi katham nidrakulam iva bhagavatim tarkayami.

 

     devi-O noble lady; katham-why?; nidra-by sleep; akulam-afflicted; iva-as if; bhagavatim-the noble lady; tarkayami-I think.

 

     Shashimukhi:  Noble lady, I think you were overcome by sleep.

 

Text 13

 

     madanika:  vatse iveti katham tathaiva.

 

     vatse-O child; iva-as if; iti-thus; katham-why?; tatha-in that way; eva-certainly.

 

     Madanika:  Child, why is that?

 

Text 14

 

     shashimukhi:  atha katham iva.

 

     atha-now; katham-why?; iva-as if.

 

     Shashimukhi:  Why?

 

Text 15

 

     madanika:

 

radha-madhavayor adya

     nikunjam adhitisthatoh

tat-tat-kutukitalokan

     niseyam ati-vahita

 

     radha-madhavayor-of Shri Shri Radha-Krishna; adya-now; nikunjam-in the grove; dhitisthatoh-staying; tat-tat-various; kutukita-with eagerness; alokat-from seeing; nisa-night; iyam-this; ati-vahita-was passed.

 

     Madanika:  I spent the night eagerly watching Radha and Krishna in the forest.

 

Text 16

 

     shashimukhi:  atha kidrishas tatratyo vrittantah.

 

     atha-then; kidrishah-like what?; tatratyah-there; vrittantah-the news.

 

     Shashimukhi:  What happened there?

 

Text 17

 

     madanika:  shrinu. (nayane pramrijya) vatse janasi nikuna-praveshavadhi.

 

     srnu-listen; nayane-eyes; pramrijya-wiping; vatse-O child; janasi-you know; nikunja-of the grove; pravesa-of the entrance; avadhi-up until.

 

     Madanika:  Listen. (rubbing her eyes)  Child, you know what happened up to the time They entered the forest.

 

Text 18

 

     shashimukhi: adha kim.

 

     adha-then; kim-what?

 

Shashimukhi:  Yes.

 

Text 19

 

     madanika:  tad-anantaram

 

yah stambho mura-vidvisah samabhavat tenapi mano-

     madhyasthyam parisankate bhaya-manojanma-trapa-nirbharam

kamesu-vraja-paksha-vata-visara-praptodayo na kshanad

     asvasam harini-drisho vitanute tasya prakampo yadi

 

      tat-that; anantaram-after; yah-who; stambhah-stunned; mura-vidvisah-Krishna, the enemy of Mura; samabhavat-became; tena-by this; api-also; tasyah-of Her; manah-of the heart; madhyasthyam-indifference; parisankate-fears; bhaya-fear; manojanma-of cupid; trapa-of embarrassment; nirbharam-abundance; kama-of cupid; isu-of arrows; vraja-host; paksha-vata-hurricanes; visara-abundance; prapta-attained; udayah-arisal; na-not; kshanat-for a moment; asvasam-sighing; harini-drishah-of the doe-eyed girl; vitanute-creates; tasya-of Him; prakampah-trembling; yadi-if.

 

     Madanika:  Atfter that Krishna became stunned. Then He feared that Radha's anxiety and shyness would make Her indifferent to His advances. If He had not trembled and showered a hurricane of Kamadeva's arrows on Her, doe-eyed Radha would not have sighed.

 

Text 20

 

     shashimukhi:  priyam me priyam kritarthasmi.

 

     priyam-pleased; me-my; priyam-beloved; krita-artha-succesful; asmi-I am.

 

     Shashimukhi:  If He is pleased, that is my success.

 

Text 21

 

     madanika:  itah param api suhridam kritarthata.

 

 itah-in this way; param-then; api-also; suhridam-of the gopi-friends; krita-arthata-success.

 

     Madanika:  That is the success of our gopi friends.

 

Text 22

 

     shashimukhi:  api mama drishtam devya anyad api.

 

     api nama-whether?; drishtam-seen; devya-by the noble lady; anyat-some other gopi; api-also.

 

     Shashimukhi:  Did you see any other gopis there?

 

Text 23

 

     madanika:  samastam eva.

 

     samastam-all; eva-certainly.

 

     Madanika:  All of them.

 

 

Text 24

 

     madanika:  vatse

 

sasankam sa-manobhava-prahasita sapatrapam sa-smayam

     sasuyam sa-manoharatmaka-padam sa-prema sotkanthitam

radhaya madhusudanasya ca tada kunje tadasid ratam

     yenasin madano 'pi vismaya-rasa-snigdhantaro nirbharam

 

     vatse-O child; sa-with; asankam-fear; sa-with; manobhava-amorous; prahasitam-smiles and laughter; sa-with; apatrapam-shyness; sa-with; manohara-atmaka-padam-amorous passion; sa-with; prema-affection; sa-with; utkanthitam-longing; radhayah-of Radha; madhu-sudanasya-of Krishna, the killer of Madhu; ca-and; tada-then; kunje-in the forest-grove; tada-then; asit-was; ratam-amorous pastimes; yena-by which; asit-was; madanah-cupid; api-even; vismaya-of astonishment; rasa-with the nectar; snigdha-anointed; antarah-within the heart; nirbharam-greatly.

 

     Madanika:  In that grove Radha and Krishna then enjoyed amorous pastimes filled with amorous smiles and laughter, shyness, wonder, envy, doubt, affection, and passionate desires and longings, pastimes that anointed Kamadeva's heart with the nectar of wonder.

 

Text 25 Song in Ahira-raga

 

Text A

 

mridu-manjira-ravanugatam gatam anaya shayana-samipam

madhuripunapi padani kiyanty api calitam kiyad anurupam

 

     mridu-gentle; manjitra-of ankle-bells; rava-the sound; anugatam-followed; gatam-gone; anaya-by Him; sayana-the bed; samipam-near; madhu-ripuna-by Krishna, the enemy of Madhu; api-even; padani-steps; kiyanti-how many; api-even; calitam-walked; kiyat-like what?; anurupam-resembling.

 

     How many steps did Krishna take as He followed the gentle tinkling of Radha's anklets to the bed?  What were Their pastimes together like?

 

Text B Refrain

 

shashimukhi kim tava bata kathayami

radha-madhava-keli-bharad aham adbhutam akalayami

 

     shashimukhi-O Shashimukhi;  kim-what?; tava-to you; bata-indeed; kathayami-shall I say; radha-of Radha; madhava-and Krishna; keli-of pastimes; bharat-from abundance; aham-I; adbhutam-wonder; akalayami-see.

 

 

     O Shashimukhi, what will I say to you? Radha and Krishna's pastimes have filled me with wonder.

 

Text C

 

militam idam kila tanu-yugalam punar apa na kancana bhedam

visamasarasuga-kilitam iva sakhi galita-cirantana-khedam

 

     militam-met; idam-this; kila-indeed; tanu-of bodies; yugalam-pair; punah-again; apa-attained; na-not; kancana-something; bhedam-separation; visamasara-of cupid; asuga-by the arrows; kilitam-pierced; iva-as if; sakhi-O friend; galita-lost; cirantana-long-standing; khedam-sufferings.

 

     Their two bodies have met and now They cannot be separated. Kamadeva's arrows have killed all Their long sufferings.

 

Text D

 

nakhara-radavali-khanditam api guru-nihsvasitayata-bhitam

rudra-gajadhipa-mudam atanutam ramananda-raya-su-gitam

 

     nakhara-of nails; rada-and teeth; avali-by the rows; khanditam-wounded; api-even; guru-deep; nihsvasitaya-with sighs; bhitam-fearful; rudra-Prapaparudra; gajadhipa-Gajapati; mudam-delight; atanutam-may bring; ramananda-raya-of Ramananda Raya; su-the beautiful; gitam-song.

 

     Radha and Krishna wounded each other with Their nails and teeth. They breathed deep, fearful sighs. May Ramananda Raya's beautiful song please Gajapati Maharaja Prataparudra.

 

Text 26

 

     shashimukhi:  devi asambadddham ivedam pratibhati mam.

 

     devi-O noble lady; asambaddham-disconnected; iva-as if; idam-this narrative; pratibhati-appears; mam-to me.

 

     Shashimukhi:  Noble lady, this narrative seems somewhat disconnected to me.

 

Text 27

 

     madanika:  katham iva.

 

     katham-how?; iva-as if.

   

 

     Madanika:  How is that?

 

Text 28

 

     shashimukhi:  tayoh katham idrisham saurata-kaushala-jatam

 

     tayoh-of them; katham-how is it?; idrisham-like this; saurata-of conjugal pastimes; kausala-expectness; jatam-born.

 

     Shashimukhi:  How did They become so expert in amorous pastimes?

 

Text 29

 

     madanika:  ayi sarale

 

upadisati gurur guru-prayatnat

     tad api ca kala-vasat prayati pakam

iti kila niyatah samasta-vidyah

     surata-kalah svata eva sambhavanti

 

     ayi-O; sarale-honest girl; upadisati-teaches; guruh-the teacher; guru-with great; prayatnat-endeavor; tat api-still; kila-indeed; niyatah-attempted; samasta-all; vidyah-branches of knowledge; surata-in conjugal pastimes; kalah-expertness; svatah-spontaneously; eva-certainly; sambhavanti-become manifested.

 

     Madanika:  O honest, simple girl, when a teacher diligently teaches, then, in time, all things are learned. The arts of love, however, spontaneously appear of their own accord.

 

Text 30

 

atrantare surata-keli-kalasu tasu

     prayena siksita ivaisa sasi cirena

yogyam tatah kim api kartum iva prakamam

     samsevate sma caramam disam adarena

 

     atra-here; antare-in this; surata-conjugal; keli-of pastimes; kalasu-in the arts; tasu-in them; prayena-for the most part; siksitah-instructed; iva-as if; esah-this; sasi-moon; cirena-for a long time; yogyam-what is suitable; tatah-them; kim api-something; kartum-to do; iva-as if; prakamam-voluntarily; samsevate sma-served; caramam disam-the western horizon; adarena-with respect.

 

     Lingering on the western horizon, the moon spent a very long time carefully and respectfully teaching Them the arts of amorous pastimes.

 

 

Text 31

 

     shashimukhi:  samprati ca kalyainoh

 

abhimata-surata-pramoda-laksmi-

     paricaya-nirvritim ayatos cirena

nakha-pada-dasananka-caru-bhusa-

     lalitatamam vapur iksitum mano me

 

     smaprati-now; ca-also; kalyaninoh-of the beautiful divine couple; abhimata-pleasant; surata-of conjugal pastimes; pramoda-of the bliss; laksmi-of opulences; paricaya-the abundance; nirvritim-the happiness; ayatoh-attained; cirena-for a long time; nakha-pada-of fingernail scratch-marks; dasana-of teeth; anka-marks; caru-beautiful; bhusa-with ornaments; lalita-tamam-most charming; vapuh-form; iksitum-to see; manah-heart; me-my.

 

     Shashimukhi:  My heart yearns to see the two forms, gracefully decorated with bites and scratches, of Radha and Krishna, who for a long time tasted the intense happiness of amorous pastimes.

 

Text 32

 

     (tatah pravishati sa-tvara radhika katicid dure krishnas ca).

 

     radha:  (purato 'valokya)  apsanna-im disam muham-im. ta kadham obarida-sarira gamissam. (sa-tvaram dvi-trani padani parikramya valita-grivam avalokate).

 

     tatah-then; pravishati-enters; sa-with; tvara-haste; radhika-Radha; katicit-somewhat; dure-far away; krishnah-Krishna; ca-also; puratah-ahead; avalokya-looking; apasanna-im-somewhat clear; disam-the direction; muha-im-faces; ta-therefore; kadham-how?; obarida-concealed; sarira-body; gamissam-I may go; sa-with; tvaram-haste; dvi-two; trani-or three; padani-steps; parikramya-walking; valita-tilted; grivam-with the neck; avalokate-looks.

 

     (Radha hastily enters. Krishna is a little behind Her).

 

     Radha:  (Looks ahead)  All directions are clear and well-lit. How can I walk and also hide My body? (She takes two or three quick steps, tilts Her neck, and looks ahead.)

 

Text 33

 

     krishnah:  (kshanam nirvanya)  aho bhaya-manmatha-samvalana mrigakshi.

 

dvi-trany eva padani gacchati javad dvi-trani mandam punas

     trasotkampam athapi pashyati disah sakutam etah punah

yo na syad api gocare nayanayor medishtam etam janam

     sampraty eti pade pade vyavahitam mam natike 'pi priya

 

     kshanam-for a moment; nirvanya-silent; aho-ah!; bhaya-fear; manmatha-and amorous desires; samvalana-mixed; mriga-aksi-the doe-eyed girl; dvi-two; trani-or three; eva-certainly; padani-steps; gacchati-slowly; punah-again; trasa-with fear; utkampam-trembling; atha api-still; pashyati-looks; disah-in all directions; sa-with; akutam-intenstness; etah-they; punah-again; yah-who; na-not; syat-may be; api-even; gocare-in the range of perception; nayanayoh-of the eyes; nedishtam-near; etam-this; janam-person; samprati-now; eti-goes; pade pade-step by step; vyavahitam-separated; mam-Me; antike-near; api-even; priya-beloved.

 

     Krishna:  (after a moment's silence)  This doe-eyed girl is filled with both fear and amorous desire. She takes two or three quick steps and then two or three slow ones. She trembles in fear and then intently gazes in all directions. When no other person is in the field of Her vision, step by step She comes to Me.

 

Text 34

 

     radha:  (punah sa-tvaram parikramati).

 

     punah-again; sa-with; tvaram-speed; parikramati-walks.

 

     (Radha walks quickly.)

 

Text 35

 

     madanika:  vatse pashya pashya purato radhikam katicid dure madhavam ca. iyam hi

 

na vyalad api sambibheti puratah sthanor yatha durato

     nodvigna kari-garjitad api yatha kakavali-nihsvanat

naiveyam timire 'pi muhyatitaram kamam prakase yatha

     tan manye virahe 'pi naiva vidhura kantasya yoge yatha

 

     vatse-O child; pashya-look!; pashya-look!; puratah-ahead; radhikam-Radha; katicit-a certain; dure-distance away; madhavam-Krishna; ca-and; iyam hi-furthermore; na-not; vyalat-because of a snake; api-even; sambibheti-fears; puratah-ahead; sthanoh-an immoveable trees; yatha-as; duratah-far away; na-not; udvigna-agitated; kari-of a lion; garjitat-from the roaring; api-even; yatha-as; kaka-of crows; avali-from the multitude; nihsvanat-from the sounds; na-not; eva-certainly; iyam-She; timire-in the darkness; api-even; muhyatitaram-becomes bewildered; kamam-love; prakase-in the shining; yatha-just as; tat-this; manye-I think; virahe-in separation; api-even; na-not; eva-certainly; vidhura-agitated; kantasya-of Her lover; yoge-in meeting; yatha-as.

 

     Madanika:  Child, look! Look! Here is Radha and, a little apart from Her, Krishna. She does not fear the snake before her as She does that tree far away. She is not disturbed by a lion's roar as She is by a crow's cawing. The darkness does not bewilder Her as does the light. I think She is not as unhappy in separation as She is in Her lover's company.

 

Text 36 Song in Lalita-raga

 

Text A

 

abhimata-gadha-manoratha-samucita-ratipati-samara-visheshe

vijaya-parajaya-paricaya-vimushita-cetasi valad-abhilashe

 

     abhimata-cherished; gadha-strong; manoratha-desire; samucita-suitable; ratipati-amorous; samara-battle; visese-specific; vijaya-victory; parajaya-defeat; paricaya-awareness; vimusita-stolen; cetasi-in the heart; valat-moving; abhilase-desire.

 

     She yearns for the playful battle of passionate amorous pastimes. Her heart is entranced by the prospects of victory or defeat.

 

Text B Refrain

 

lulita-manohara-deha

kathayati paricayam iyam ati-nipunam mridu-pada-kamala-laveha

 

lulita-trembling; manohara-beautiful; deha-body; kathayati-says; paricayam-greatly; iyam-She; ati-very; nipunam-expertly; mridu-gentle; pada-steps; kamala-lotus; lava-slight; iha-endeavor.

 

     Radha's beautiful body trembles. Her small, soft lotus steps speak with great eloquence.

 

Text C

 

kusuma-sharasana-shara-nikara-dhvani-manita-manohara-ghoshe

guna-paripatitaya parikalpita-nakha-dashana-kshata-doshe

 

     kusuma-sara-asana-of cupid; sara-of the arrows; nikara-of the host; dhvani-the sound; manita-amorous cooing; manohara-beautiful; ghoshe-sounds; guna-of good qualities; paripatitaya-as a series; parikalpita-considered; nakha-of nails; dasana-and teeth; kshata-of wounds; dose-the defect.

 

     Her sweet amorous cooing is the sound of a host of arrows from Kamadeva's quiver. The scratches and bites on Her body are beautiful.

 

Text D

 

gajapati-rudra-naradhipa-vidite rasika-janahita-toshe

ramananda-raya-kavi-bhanite hridayam kuruta vidoshe

 

     gajapati-Gajapati; rudra-Prataparudra; nara-adhipa-king; vidite-known; rasika-jana-to the exalted devotees expert at relishing transcendentla mellows; ahita-given; tose-pleasure; ramananda-raya-Ramananda Raya; kavi-by the poet; bhanite-spoken; hridayam-the heart; kuruta-do; vidose-pure.

 

     Please place your heart in the poet Ramananda Raya's faultless words, which are heard by Gajapati Maharaja Prataparudra and which delight they who know how to taste nectar.

 

Text 37

 

     tad ati-bhaya-katareyam vatsa. tad upashrtya sambhavayamas tavad enam. (ity upashrtya)  vatse svagatam te.

 

     tat-therefore; ati-great; bhaya-with fear; katara-distressed; iyam-this; vatsa-child; tat-therefore; upashrtya-approaching; sambhavayamah-let us approach; tavat-then; enam-Her; iti-thus; upashrtya-approaching; vatse-O child; avagatam-welcome; te-to You.

 

     This girl is very afraid. Let us go to Her. (approaching) Child, welcome.

 

Text 38

 

     radha:  (sa-sambhramam avalokya)  atra kadham esha de-i. (sa-lajjam vandate).

 

     sa-with; smabhramam-fear; avalokya-looking; atra-here; kadham-how?; esa-this; de-i-the noble lady; sa-with; lajjam-embarrassment; vandate-offers respectful obeisances.

 

     Radha:  (fearfully looks)  Who is it? It is the noble lady. (Embarrassed, Radha offers respectful obeisances).

 

Text 39

 

     (nepathye kalakalah) abrahmanyam abrahmanyam.

     (sarva shrutim abhinayanti.)

 

     nepathye-behind the scenes; kala-kalah-a confused tumult; abrahmanyam-help!; abrahmanyam-help!; sarvah-everyone; shrutim-listening; abhinayanti-represents dramatically.

 

     (From behind the scenes there is a great tumult. Behind the scenes someone calls out "Help! Help!" All listen intently.)

 

Text 40

 

     (punar nepathye)

 

shringabhyam ca khurancalena ca balad esha kshamam ullikhan

     kalpantam tanayitnu-garjita-ghana-dhvanair diso darayan

ulkarcih-pratimallam aksi-yugalam krodhad ivandolayann

     esha vyapadi majjayan vrajam abhud daivad arishto 'gratah

 

     punah-again; nepathye-from behind the scenes; shringabhyam-with horns; ca-and; khura-of hooves; ancalena-with the tips; ca-and; balat-forcibly; esah-he; kshamam-the earth; ullikhan-scratching; kalpa-of the kalpa; antah-at the end; tanayitnu-roar; garjita-roaring; ghana-dhvanaih-with thunder; disah-the directions; darayan-ripping apart; ulka-arcih-to blazing comets; pratimallam-competitors; aksi-of eyes; yugalam-the pair; krodhat-from anger; iva-as if; andolayan-rolling; esah-he; vyapadi-in calamity; majjayan-plunging; vrajam-Vraja; abhut-is; daivat-by destiny; arishtah-Arishtasure; agratah-in the presence.

 

     The Voice from behind the scenes again says:  Violently scratching the earth with his horns and hooves, ripping apart the directions with his roaring like thunder claps at the kalpa's end, rolling his eyes rivaling blazing comets, and plunging Vraja into a great catastrophe, Arishtasura has come before us.

 

Text 41

 

     (sarve nikunjodare atmanam apavarya pashyanti.)

 

     sarve-everyone; nikunja-the grove; udare-within; atmanam-themselves; apavarya-hiding; pashyanti-look.

 

     (Everyone hides in the forest-grove and watches.)

 

Text 42

 

     krishnah:  (satopam upasarpan)  abhayam ghosha-nivasinam.

 

     sa-with; atopam-pride; upasarpan-approaching; abhayam-fearlessness; ghosha-of Vraja; nivasinam-to the residents.

 

     Krishna:  (proudly struts)  The residents of Vraja will have no fears.

 

Text 43

 

     (sa-garvam bahum udyamya)

 

dripyad-danava-shirna-shaila-valaya-kshauni-mahalambane

     vairi-vyakula-shakra-shantika-makha-proddama-yupe 'pi ca

asmin krishna-bhuje 'pi jagrati bhayam nityam tad ekashrayan

     ghoshasthan api samsprished ahaha kim pranair mama kridati

 

     (iti satopam parikramati).

 

     sa-with; garvam-pride; bahum-an arm; udyamya-lifting; drpyat-arrogant; danava-demon; sirna-torn apart; saila-mountain; valaya-circle; kshauni-of earth; maha-great; alambane-restin place; vairi-enemies; vyakula-for distressing; sakra-Indra; santika-for pacifying; makha-in the sacrifice; proddama-great; yupe-post; api-even; ca-also; asmin-in this; krishna-of Krishna; bhuje-arm; api-even; jagrati-wakens; bhayam-fear; nityam-continual; tat-then; eka-sole; asrayan-who have taken shelter; gostha-sthan-the residents of Vraja; api-even; samsprset-may touch; ahaha-aha!; kim-what?; pranaih-life-breath; mama-of Me; kridati-plays; iti-thus; sa-with; atopam-pride; parikramati-goes.

 

     (Proudly lifts one arm)  This arm is a great mountain to crush the arrogant Arishta demon. This arm is a great post in the indra-yajna for bringing pain to enemies. When Krishna's arm is vigilant and awake, what fear can touch the residents of Vraja who always completely take shelter of Me?  Aha!  If this Arishta plays wiht Me, how much will his life become worth?  (He proudly goes off).

 

Text 44

 

     (nepathye) bhoh kastam kastam.

 

yabhyam girinam api shringavattvam

     sodhum na saktena vidaritas te

tayor anenotpala-komalango

     laksyi-krito bala-tanur mukundah

 

     nepathye-from behind the scenes; bhoh-ah!; kastam-alas!; kastam-alas!; yabhyam-by which; girinam-of mountains; shringavat-the state of having peaks; sodhum-to tolerate; na-not; saktena-able; vidaritah-ripped into pieces; te-they; tayoh-of them; anena-by him; utpala-as a blue lotus flower; komala-delicate; angah-whose body; laksi-into a target; kritah-made; bala-young; tanuh-body; mukundah-Krishna.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  Alas!  Alas!  Alas!  Unable to bear the rivalry of the mountains peaks, Arishta's horns rip many great mountains into pieces. Those horns have now made a target of Lord Mukunda (Krishna), whose young body is as delicate as a blue lotus flower.

 

Text 45

 

     madanika:  (vilokya sasram)

 

adya kshauni sahasva bharam atulam deva jayasah kutah

     shri-devi vratam acara vraja-janah kvananda-vartapi vah

matar devaki kim bhavisyasi gata nandadayo radhike

     sunyam te jagad adya jatam adhuna ha ha hatah smo vayam

 

     vilokya-looking; sa-with; asram-tears; adya-now; kshauni-O earth; sahasva-please tolerate; bharam-burden; atulam-incomparable; devah-O demigods; jaya-victory; asah-hopes; kutah-where?; shri-devi-O Laksmi-devi; vratam-vows; acara-perform; vraja-of Vraja; janah-O people; kva-where? ananda-of happiness; varta-the news; vah-of you; matah-O mother; devaki-Yasoda; kim-what?; bhavisyasi-will become of you; gatah-gone; nanda-with Nanda; adayah-beginning; radhike-O Radha; sunyam-empty; te-for You; jagat-the universe; adya-now; jatam-is manifested; adhuna-now; ha-alas!; ha-alas! hatah-killed; smah-are; vayam-we.

 

     Madanika:  (Looking on with tears in her eyes)  O earth, what an incomparable heavy burden must you bear now!  O demigods, where have all your hopes for victory gone now?  O people of Vraja, what has happened to the good tidings of your transcendental happiness?  O Mother Yasoda, what will become of you now?  O Nanda Maharaja, O people of Vraja, what will become of all of you?  O Radha, for You the entire universe has now become a desolate wasteland. Alas!  Alas!  Now we are all dead!

 

Text 46

 

     radha:  (shrutim abhiniya satankam)  haddhi haddhi maha manda-bha-ina-e e-arisam duddevva vilasidam jadam.

 

     shrutim-listening; abhiniya-representing dramatically; sa-with; atankam-anxiety; haddhi-alas!; haddhi-alas!; maha-of Me; manda-bha-ina-e-unfortunate; e-arisam-like this; duddeva-by ill-fortune; vilasidam-manifested; jadam-produced.

 

     Radha:  (Anxiously listening)  Alas!  Alas!  I am so unfortunate!  This is a grear calamity that wicked destiny imposes upon Me!

 

Text 47

 

     shashimukhi:  sakhi samasvasihi esha khalu mukundah.

 

     sakhi-O friend; samasvasihi-be calm; esah-He; khalu-indeed; mukundah-Krishna.

 

     Shashimukhi:  Friend, do not be unhappy. Mukunda (Krishna) is here. (He is unharmed).

 

Text 48

 

     (nepathye)

 

yatronmilati militam tri-bhuvanam yatronnamaty anatam

     yasmin bhramyati na bhramanti viyati prayena vata api

ksiptva kanduka-lilaya tam adhuna vrndavanad durato

     hatvarishtam arishtam etad akarot shriman mukundo jagat

 

     nepathye-from behind the scenes; yatra-where; unmilati-is manifested; militam-unmanifested; tri-the three; bhuvanam-worlds; yatra-where; unnamati-rises; anatam-bowed down; yasmin-when he; bhramayati-wanders; na-do not; bhramanti-wander; viyati-in the sky; prayena-for the most part; vatah-winds; api-also; ksiptva-having tossed aside; kandula-a toy ball; lilaya-with the pastime; tam-him; duratah-from a great dishtance; hatva-having killed; arishtam-Arishta; arishtam-free from all misfortune; etat-this; akarot-made; shriman-filled with transcendental opulence; mukundah-Krishna; jagat-the universe.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  When Arishta appeared, the three worlds hid. When he stood, they fell down. When he moved about, the winds declined to move in the sky. Krishna playfully tossed Arishta far out of Vrndavana forest as if the demon had become a toy ball (In His hand). By killing Arishta, Lord Mukunda (Krishna)  freed the universe from a great calamity and made it auspicious and happy again.

 

Text 49

 

      (tatah pravishati krishnah. sarvah sa-sprham alokayanti).

 

     tatah-then; pravishati-enters; krishnah-Krishna; sarvah-all the gopis; sa-with; sprham-desire; alokayanti-look.

     (Krishna enters. All the gopis intently gaze upon Him).

 

Text 50

 

madanika:  aho ramaniyakam jaya shri-bhusanasya vatsasya tatha hi

 

visrastalaka-vallari-parimilat-svedoda-bindutkara-

     vyaliptalika-candanah krama-galat-keki-cchadottamsakah

pada-ksepa-samucchalat-ksiti-rajo-ramyanga-ragas cirad

     anandam vitanoty ayam nayanor avirbhavan madhavah

 

     aho-ah!; ramaniyakam-the beauty; jaya-of victory; shri-with the opulence; bhasanasya-decorated; vatsasya-of the boy Krishna; tatha hi-furthermore; visrasta-dishevelled; alaka-curling locks of hair; vallari-the vines; parimilat-touching; sveda-uda-of perspiration; bindu-of drops; utkara-by a multitude; vyalipta-wiped away; alika-on the forehead; candanah-sandalwood paste; krama-one after another; galat-falling; keki-chada-of peacock feathers; uttamsakah-crown; pada-of the feet; ksepa-kicking; samucchalat-rising; ksiti-from the ground; rajah-dust; ramya-charming; anga-ragah-ointment; cirat-eternally; anandam-bliss; vitanoti-gives; ayam-He; nayanayoh-before the eyes; avirbhavan-appearing; madhavah-Krishna.

 

     Madanika:  How handsome is the boy Krishna decorated in this way by the goddess of victory!  The vines of His dishevelled curling locks of hair touch the drops of perspiration that have washed away the sandalwood paste anointing with the dust raised by the kicking of His feet on the ground. Appearing in this away before us,  Lord Madhava (Krishna)  brings ternal bliss to our eyes.

 

 

Text 51

 

     (upashrtya)  dishtya drishto 'si vatsa jaya-shri-svayamvaralingitah.

 

     upashrtya-approaching; dishtya-by good fortune; drishta-seen; asi-you are; vatsa-O child; jaya-of victory; shri-by the goddess; svayamvara-in the svayamvara ceremony; alingitah-embraced.

 

     (Approaches Krishna)  By good fortune the goddess of victory has placed her glance upon You. She has selected You to be her husband, and now she embraces You.

 

Text 52

 

     krishnah:  (drishtva sa-harsam)  devi svagatam te.

 

     drishtva-seeing; sa-with; harsam-happiness; devi-O noble lady; svagatam-greetings; te-to you.

 

     Krishna:  (Happily glances at Madanika)  O noble lady, salutations unto you.

 

Text 53

 

     madanika:  svagatam adhuna vatsena jaya-shri-bhusanena drishtena tad vatsa kshanam iha bakula-padapopavithyam visramyatam.

 

     svagatam-greeting; adhuna-now; vatsena-by the boy; jaya-of victory; shri-by the goddess; bhusanena-decorated; drishtena-seen; tat-then; vatsa-O child; kshanam-for a moment; iha-here; bakula-the bakula; padapa-tree; upavithyam-on the path; visramyatam-may be rested.

 

     Madanika:  Salutations to You, my child. Now that the goddess of victory has placed her glance upon You and decorated you with this victory, please stop and rest for a moment underneath this bakula tree.

 

Text 54

 

     krishnah:  yad abhirucitam devyai. (ity upavisati).

 

     yat-which; abhirucitam-the pleaure; devyai-to the noble lady; iti-thus; upavisati-enters.

 

     Krishna:  In order to please the noble lady. (He goes under the tree).

 

 

 

 

Text 55

 

     madanika:  (sa-sneham angam sprsati)  vatsa krita-dushkara-karmanah kim api paritosakam ditsami.

 

     sa-with; sneham-affection; angam-the body; sprsati-touches; vatsa-O child; krita-done; dushkara-difficult to do; karmanah-task; kim api-something; paritosakam-reward; ditsami-I wish to give.

 

     Madanika:  (Affectionately touches Krishna)  My child, You have done a very difficult task. I wish to give You something as a reward.

 

Text 56

 

     krishnah:  yad abhirucitam devyai.

 

     yat-which; abhirucitam-pleasure; devyai-to the noble lady.

 

     Krishna:  As it pleases the noble lady.

 

Text 57

 

     madanika:  (nishkramya radham adaya pravishya)  vatsa

 

navabhisanga-vidhuram

     trasonmilita-locanam

madhuralokanenainam

     sambhavaya cirad iva

 

     nishkramya-going; radham-Radha; adaya-taking; pravishya-entering; vatsa-O child; nava-new; abhisangam-meeting; vidhuram-anxious; trasa-with fear; unmilita-wide open; locanam-whose eyes; madhura-sweet; alokanena-with glances; enam-Her; sambhavaya-please enjoy; cirat-eternally; iva-as if.

    

     Madanika:  (She goes, takes Radha, and return with Her)  Child, this girl is very anxious to meet You again. Her eyes are wide open with fear of not seeing You again. Please sweetly glance upon Her and enjoy transcendental pastimes with Her forever.

 

Text 58

 

     krishnah:  (sa-sprham alokayati).

 

     sa-with; srham-intentness; alokayati-gazes.

 

     (Krishna intently gazes at Radha).

 

 

Text 59

 

     madanika:  vatse

 

krura-sangara-parisramollasat-

     sveda-bindu-nikaraih karambitam

ancalena nija-vasasah priyam

     vijaya priya-girabhinandya ca

 

     (radha sa-sprham vijayati).

 

     vatse-O child; krura-cruel; sangara-of the battle; parisrama-from the fatigue; ullasat-manifested; sveda-of perspiration; bindu-of drops; nikaraih-with the multitude; karambitam-mixed; ancalena-with the edge; nija-own; vasasah-of the garment; priyam-Your beloved; vijaya-please fan; priya-with pleasant; gira-words; abhinandya-addressing; ca-also; radha-Radha; sa-with; sprham-intentness; vijayati-fans.

 

     Madanika:  Child, the fatigue of the cruel battle has made drops of perspiration on Your beloved. You should speak sweetly to Him and fan Him with the edge of Your garment.

     (Radha intently fans Krishna).

 

Text 60

 

     madanika:  itah param kim te priyam sampadayami.

 

     itah-this; param-beyond; kim-what; te-to You; priyam-dear thing; sampadayami-shall I bring.

 

     Madanika:  What other pleasant thing may I bring You?

 

Text 61

 

     krishnah:  devi itah param kim api priyam asti.

 

pancesor visikhavalibhir abhito nishtaksyamanena ced

     anandaika-nidanam ena-nayana prapta prasadat tava

bhuyat sayam alambhi kacana drishoh piyusa-dhara maya

     kim vatah param asti devi bhuvane kincit priyam madrisham

 

     Krishna:  O noble lady, what could be more pleasant or dear than this?  I was sorely wounded by the sharpened arrows of cupid, and now, by your mercy, I have attained this blissful doe-eyed girl, who now showers nectar upon My eyes. What could be more pleasant or dear than this for a person like Me?

 

 

Text 62 Song in Mangala-gujjari-raga

 

Text A

 

parinata-sarada-sasadhara-vadana

milita pani-tale guru-madana

 

     parinata-full; sarada-autumn; sasadhara-moon; vadana-face; milita-placed; pani-of the hand; tale-in the surface; guru-madana-passionate.

 

     This passionate girl, whose face is like the full autumn moon, is now placed in My hand.

 

Text B Refrain

 

devi kim iha param asti mad-ishtam

bahutara-sukrita-phalitam anudishtam

 

     devi-O noble lady; kim-what?; iha-here; param-else; asti-is; mat-by Me; ishtam-desired; bahutara-many; sukrita-of pious deeds; phalitam-borne fruit; anudishtam-indicated.

 

     O noble lady, what more could I want?  Now I have received the fruits of many past pious deeds.

 

Text C

 

pika-vidhu-madhu-madhupavali-caritam

racayati mam adhuna sukha-bharitam

 

     pika-of the cuckoos; vidhu-moon; madhu-springtime; madhupa-of bees; avali-of the swarms; caritam-the activities; racayati-make; mam-Me; adhuna-now; sukha-with happiness; bharitam-filled.

 

     The activities of the cuckoos. Moon, springtime, and bumble-bees now make Me very happy.

 

Text D

 

pranayatu rudra-nripe sukham amritam

ramananda-bhanita-hari-ramitam

 

     pranayatu-may bring; rudra-Prataparudra; nripe-to the king; sukham-happiness; amritam-nectar, or immortal; ramananda-by Ramananda Raya; bhanita-spoken; hari-of Lord Krishna; ramitam-the delightful pastimes.

 

 

     May Ramananda Raya's description of Lord Hari's (Krishna's)  delightful transcendental pastimes bring eternal nectarlike happiness to Gajapati Maharaja Prataparudra.

 

Text 63

 

     tathapidam astu

 

sraddha-baddha-matir mama pratidinam gopala-lilasya yah

     samseveta rahasyam etad atulam lilamritam lola-dhih

tasmin mad-gata-manase kila kripa-drishtya bhavatya sada

     bhavyam yena nijepsitam vraja-vane siddhim samapnoti sah

 

     tatha api-still; idam-this; astu-may be; sraddha-by faith; baddha-bound; matih-whose heart; mama-of Me; prati-every; dinam-day; gopala-as a cowherd boy; lilasya-who enjoys pastimes; yah-who; samseveta-may serve; rahasyam-secret; etat-this; atulam-peerless; lila-of pastimes; amritam-nectar; lola-yearning; dhih-whose heart; tasmin-to him; mat-to Me; gata-gone; manase-whose thoughts; kila-indeed; kripa-of mercy; drishtya-by a glance; bhavatya-by you; sada-always; bhavyam-the future; yena-by which; nija-by him; ipsitam-desired; vraja-vane-in Vrndavana; siddhim-spiritual perfection; samapnoti-attains; sah-he.

 

     You should bestow your glance of mercy on that devotee who has given his heart to Me, who always thinks of Me, whose heart is bound with faith; in Me, who yearns to attain Me, and who, every day, serves the incomparable nectarlike confidential pastimes I enjoy as a cowherd boy. By your merciful glance that devotee will, in the future, enter this transcendental forest of Vraja, and will attain the spiritual perfection he desires.

 

Text 64

 

     madanika:  tathastu.

 

     (iti nishkrantah sarve).

 

     tatha-in that way; astu-may it be; iti-thus; nishkrantah-exits; sarve-all.

 

     Madanika:  So be it.

 

     (Everyone exits).