Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Raghava Pandita Goswami > Hari Bhakti Ratna Prakash > Third Ray of Light

Third Ray of Light

 

First Part

 

Text 1 (a)

 

purnam sarva-param vakshye

krishnam ananda-vigraham

nitya-vrindavanasinam

radhika-prana-vallabham

 

purnam - perfect and complete; sarva - to all; param -  superior; vakshye - I shall describe; krishnam - Shri Krishna; ananda - of bliss; vigraham - whose form; nitya - eternally; vrindavana - in Vrindavana; asinam - residing; radhika - of Shrimati Radharani; prana-vallabham - the dear lover.

 

In this chapter I will prove that Shri Krishna is perfect and complete, that He is superior to all, that His form is full of bliss, that He eternally resides in Vrindavana, and that He is Shri Radhika's beloved.

 

Text 1 (b)

 

atha shri-bhagavad-bhavaka vadanti aho yac chri- krishnasya gunanuvadam shrotum prashnam kritavanto bhavantah. tad eva sarvopari-nityanandamaya-paratma-svarupa- shri-krishnacandrasya lila-vigrahasya rupa-guna-prakasham nana-shastranusarenaham

vivrinomi. tad eva savadhanam shruyatam. samyag brahmadibhir na jnayate yat. yatha brahma-samhitayam

 

atha - now; shri-bhagavat - of the Supreme Personality of Godhead; bhavakah - the devotees; vadanti - say; aho - Oh; yat -  which; shri-krishnasya - of Shri Krishna; guna - of the transcendental attributes; anuvadam - the description; shrotum -  to hear; prashnam - question; kritavantah - doing; bhavantah -  you; tat - that; eva - certainly; sarva - everything; upari - above; nitya - eternal; ananda - of bliss; maya - consisting; para-atma -  the Supreme Personality of Godhead; svarupa - form; shri- krishnacandrasya - of Shri Krishnacandra; lila-vigrahasya -  who performs pastimes in His own transcendental form; rupa - of His form; guna - and qualities; prakasham - the manifestation; nana - various; shastra - Vedic literatures; anusarena -  according to the authority; aham - I; vivrinomi - describe; tat -  that; eva - certainly; sa - with; avadhanam -  attention; shruyatam - should be heard; samyak - completely; brahma-adibhih - by Brahma and the other demigods; na - is not; jnayate - understood; yat - which; yatha - just as; brahma- samhitayam - in the Brahma-samhita.

 

At this point they who love the Lord say: "Now please ask questions to hear answers describing Shri Krishna's transcendental qualities." Quoting the various Vedic literatures, I shall now describe the forms and qualities of Shri Krishnacandra, who enjoys pastimes in His own transcendental form, and who is the eternally blissful Personality of Godhead, superior to everyone and everything. Please, therefore, listen carefully to this description of Lord Krishna, which even Brahma and the demigods cannot understand in its fullness. Shri Brahma-samhita says (5.1 and 34):

 

Text 2

 

ishvarah paramah krishnah

sac-cid-ananda-vigrahah

anadir adir govindah

sarva-karana-karanam

 

ishvarah - the controller; paramah - supreme; krishnah -  Lord Krishna; sat - eternal; cit - absolute knowledge;  ananda -  absolute bliss; vigrahah - whose form; anadih - without beginning; adih - the origin; govindah - Lord Govinda; sarva- karana-karanam - the cause of all causes.

 

"Krishna, who is known as Govinda, is the Supreme Personality of Godhead. He has an eternal, blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and He is the prime cause of all causes."*

 

Text 3

 

panthas tu koti-shata-vatsara-sampragamyo

vayor athapi manaso muni-pungavanam

so 'py asti yat prapada-simny avicintya-tattve

govindam adi-purusham tam aham bhajami

 

panthah - the path; tu - though; koti - of millions; shata -  thousands; vatsara - of years; sampragamyah - extending over; vayoh - of breath control; athapi - or else; manasah - of mental perception; muni pungavanam - of eminent transcendentalists (yogis and jnanis); sah - it; api - even; asti - is; yat -  ofwhom; prapada - the tip of the toes; simni - only up to the border of; avicintya - of the inconceivable; tattve - in search; govindam - Govinda; adi-purusham - the Supreme Personality of Godhead; tam - Him; aham - I; bhajami - worship.

 

"I worship Govinda, the primeval Lord, only the tip of the toe of whose lotus feet is approached by the yogis, who aspire after the transcendental and betake themsleves to pranayama by drilling the respiration; or by the jnanis, who try to search out the non-differentiated Brahman by the process of elimination of the mundane extending over thousands of millions of years."**

 

Text 4

 

param

 

krishno yah kathyate vedaih

purnah sarveshvarah puman

sa eva nikhiladharo

nirgunah prakriteh parah

 

param - furthermore; krishnah - Shri Krishna; yah - who is; kathyate - described; vedaih - by the Vedas; purnah - perfect and complete; sarva - of all; ishvarah - the Supreme Controller; puman - a person;sah - He; eva - certainly; nidhila - of everything; adharah - the resting place; nirgunah - free from the grasp of the three modes of material nature; prakriteh - the material nature; parah - beyond.

 

The Krishna described by the Vedas is the perfect the Supreme Person, the controller of all and the resting place of all. He is beyond the touch of the material nature, He has no material qualities, and He is free from the grasp of the three modes of goodness, passion, and ignorance.

 

Text 5

 

nirguno yatha vishnu-purane

 

sattvadayo na santishe

yatra ca prakrta gunah

sa shuddhah sarva-sattvebhyah

puman adyah prasidatu

 

nirgunah - beyond the three modes; yatha - just as; vishnu- purane - in theVishnu Purana; sattva - goodness; adayah -  beginning with; na - not; santi - are; ishe - in the Supreme Lord; yatra - where; ca - also; prakritah - of material nature; gunah - the modes; sah - He; shuddhah - pure; srva- sattvebhyah - from the modes; puman - the person; adyah -  original; prasidatu - may be merciful.

 

That Shri Krishna is boyond the modes of material nature is described in the following statement of Vishnu Purana (1.9.43):

 

"The modes of nature, beginning with material goodness, do not reside within the Supreme Lord. May the Original Personality of Godhead, who is pure and free from all material goodness, be merciful to us."

 

Text 6

 

tatha padme

 

yo 'sau nirguna ity uktah

shastreshu jagad-ishvarah

prakritair heya-samyuktair

gunair heyatvam ucyate

 

tatha - in the same way; padme - in the Padma Purana; yah asau - that person; nirgunah - by the word "nirguna"; iti - thus; uktah - described; shastresu - in the Vedic literatures; jagat -  of the universe; ishvarah - the controller; prakritaih -  material; heya-samyuktaih - abominable; gunaih - by qualities; heyatvam - abominable; ucyate - is said.

 

This is also confirmed by the following statement of the Padma Purana (Uttara-khanda 91.38):

 

"When the Vedic literatures say the Supreme Personality of Godhead, the master of the universe, has no qualities (nirguna), they mean He has no material, abominable qualities."

 

Text 7 (a)

 

atah prakrita-gunair varjitah. lilaya sagunah. shri- bhagavate rase avyayasyaprameyasya nirgunasya gunatmanah ity adi. atha

 

atha - now; prakrita - material; gunaih - qualities; varjitah - without; lilaya - easily; sa-gunah - with qualities;  shri-bhagavate - in the Shrimad-Bhagavatam; rase - in the

description of the rasa dance; avyasyasya - of the imperishable; aprameyasya - of the limitless; nirgunasya - without qualities; guna-atmanah - the personification of all qualities; iti - thus; adi - in the passage beginning; atha - therefore.

 

The Lord has no material qualities, but only spiritual qualities that He displays in His transcendental pastimes. In its description of the rasa dance, Shrimad-Bhagavatam says (10.29.14): "The imperishable, limitless Supreme Personality of Godhead has no qualities, but then again He does have qualities."This is also described in these words (Shrimad-Bhagavatam 10.14.29):

 

Text 7 (b)

 

athapi te deva padambuja-dvaya-

prasada-leshanugrihita eva hi

janati tattvam bhagavan-mahimno

na canya eko 'pi ciram vicinvan

 

atha - therefore; api - indeed; te - Your; deva - my Lord; pada- ambuja-dvaya - of the two lotus feet; prasada - of the mercy; lesha - by only a trace; anugrihitah - favored; eva - certainly; hi - indeed; janati - one knows; tattvam - the truth; bhagavat - of the Supreme Personality of Godhead; mahimnah - of the greatness; na - never; ca - and; anyah - another; ekah - on; api - although; ciram - for a long period; vicinvan - speculating.

 

"My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of Your lotus feet, he can understand the greatness of Your personality. But those who speculate in order to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know You, even

though they continue to study the Vedas for many years."*

 

Text 8

 

vishnu-purane bhagavan yatha

 

jnana-shakti-balaishvarya-

virya-tejamsy asheshatah

bhagavac-chabda-vacyani

vina heyair gunadibhih

 

vishnu-purane - in the Vishnu Purana; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; yatha - just as; jnana -  knowledge; shakti - potency; bala - strength; aishvarya - opulence; virya - heroism; tejamsi - splendor; asheshatah - completely; bhagavat -  "Bhagavan"; shabda - the word; vacyani - indicating; vina - without; heyaih - abominable; guna-adibhih - material qualities.

 

This is also confirmed in Vishnu Purana (6.5.79):

 

"The word bhagavan indicates the Supreme Personality of Godhead, who is full of all knowledge, ability, strength, opulence, heroism, and splendor. He has no bad qualities."

 

 

Second Part

 

Text 9 (a)

 

atha yatra bhautika-dehas tatra maya. yatra maya tatra gunah. yatra gunas tatra pralayo dhruva eva. evam bhautika- dehe deha-dehi-bhedo vartate. atah sa eva nashvarah.  ishvarasya shri-vrindavana-candrasya na bhautiko dehah. yatha sammohana-tantre sanaka uvaca

 

atha - then; yatra - where; bhautika - made of material elements; dehah - body; tatra - there; maya - the illsory potency; yatra -  where; maya - the illusory potency; tatra - there; gunah - the modes of nature; yatra - where; gunah - the modes of nature;

tatra - there; pralayah - destruction; dhruvah - certainly; eva -  certainly; evam - in this way; bhautika - made of material elements; dehe - in the body; deha - of the body; dehi - and the living entitity who resides within the body; bhedah - a distinction; vartate - exists; atah - therefore; sah - that; eva -  certainly; nashvarah - is subject to destruction; ishvarasya - of the Supreme Personality of Godhead; shri-vrindavana-candrasya -  of Shri Krishna, who appears like a moon shining in Vrindavana; na - not; bhautikah - made of material elements; dehah - the body; yatha - just as; sammohana-tantre - in the Sammohana-tantra; sanakah - Sanaka-kumara; uvaca - said.

 

Where there is a body composed of material elements, the illusory potency, maya, is present. Where there is the illusory potency, maya, the three modes of material nature are present. Where there are the modes of material nature, eventual destruction is unavoidable. In a body composed of material elements there is a difference between the body and the owner of the body. The material body is not eternal. Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is a moon shining in Vrindavana, does not have a body made of the material elements. This is confirmed in the Sammohana-tantra, where Sanaka-kumara says:

 

Text 9 (b)

 

tad-anandamayi radha

tad-anandamayo harih

na bhautiko deha-bandhas

tayor ananda-rupayoh

 

tat-anandamayi - full of transcendental bliss; radha -   Shrimati Radharani; tat-anandamayah - full of transcendental bliss; harih - Lord Hari; na - not; bhautikah - 

made of material elements; deha-bandhah - the body; tayoh - of Them; ananda - of transcendental bliss; rupayoh - whose forms.

 

"Radha is full of bliss. Lord Hari is full of bliss. Their bodies are not made of material elements. They are forms of bliss."

 

Text 10

 

tathaiveshvarasya deha-dehi-bhedo nasti. yatha kaurme

 

deha-dehi-vibhedas tu

neshvare vidyate kvacit

ato lilamayo dehah

krishnasya paramatmanah

 

tatha - in that way; eva - certainly; ishvarasya - of the Supreme Personality of Godhead; deha - of the body; dehi - and the owner of the body; bhedah - distinction; na - not; asti - is; yatha - just as; kaurme - in the Kurma Purana; deha - of the body; dehi - and the owner of the body; vibhedah - distinction; tu - indeed; na - not; ishvare - in relation to the Supreme Personality of Godhead; vidyate - is; kvacit - at any time; atah -  therefore; lilamayah - engaged in transcendental pastimes; dehah - form; krishnasya - of Shri Krishna; parama-atmanah - the Supreme Lord.

 

For the Supreme Personality of Godhead there is no difference between the body and the owner of the body. This is described in the Kurma Purana:

 

"The difference between the body and the owner of the body does not exist in the Supreme Lord. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, has a body made of transcendental pastimes."

 

Text 11

 

tatha adi-yamale

 

sarvesham nashvaro deho

deha-dehi-vibhedatah

sarvatmakanandamaye

pralayah kim u jayate

 

tatha - in the same way; adi-yamale - in the Adi-yamala; sarvesham - of all living entities; nashvarah - temporary; dehah - the body; deha - of the body; dehi - and soul;

vibhedatah - because of the distinction; sarva-atmaka- anandamaye - in a form full of all transcendental bliss; pralayah - destruction; kim - how?; u - indeed; jayate - becomes manifest.

 

This is also described in the Adi-yamala:

 

"Because the body and the owner of the body are different, everyone's body is subject to death. How can death appear in that which is full of all bliss?"

 

Text 12

 

tatha

 

srishtim sthitim ca pralayam

yah karoti sa ishvarah

tasmin sarvani liyante

sa kutra pariliyate

 

tatha - in that way; srishtim - creation; sthitim -  maintenance; ca - and; pralayam - destruction; yah - who; karoti -  does; sah - He; ishvarah - the Supreme Personality of Godhead; tasmin - in Him; sarvani - everything; liyante - enters; kutra -  where?; pariliyate - shall He enter.

 

This is also described in the following words:

 

"He who creates, maintains, and destroys the worlds is the Supreme Personality of Godhead. Everything merges in Him. Into what shall He merge?"

 

Text 13

 

atha shri-krishnacandrasya deho nityo na bhautikah. tasmin deha-dehi-bhedo nasti. tat kim iti tad atra shruyatam

 

udayate bahir yo 'sau

sthula-sukshma-parah puman

lilaya sa-tanur bhati

nityanandah sanatanah

 

atha - then; shri-krishnacandrasya - of Shri Krishnacandra; dehah - the body; nityah - eternal; na - not; bhautikah -  material; tasmin - in Him; deha - of body; dehi - and soul; bhedah - distinction; na - not; asti - es; tat - that; kim - how?; iti - this; tat - that; atra - here; shruyatam - may be heard; udayate - arises; bahih - outside; yah - who; asau - He; sthula -  than the large; sukshma - and small; parah - greater; puman -  person; lilaya - with pastimes; sa-tanuh - with a form; bhati -  is manifest; nitya - eternal; anandah - with bliss; sanatanah - eternal.

 

Shri Krishnacandra's body is eternal. It is not made of material elements. For Him there is no difference between the body and the owner of the body. This is described in the scriptures:

 

"The Supreme Person, who is bigger than the biggest and smaller than the smallest, who appears outside, and who is eternal and full of eternal bliss, playfully manifests His transcendental form." 

 

Text 14 (a)

 

aho yady evam tada katham prakriti-sangah. na tu tad eva. dvayor ekatvad eka eva yatha shri-krishna-yamale unavimshadhika-shatatama-patale stri-rupam ashritya shri-

bhagavata vasudevena divya-vrindavane radhaya shri- krishno drishto 'bhedena

 

aho - Oh; yadi - if; evam - in this way; tada - then; katham - how is it?; prakriti - with His potency; sangah - contact; na - not; tu - but; tat - that; eva - certainly; dvayoh - of the two; ekatvat - because of oneness; ekah - one; eva - certainly; yatha - just as; shri-krishna-yamale - in the Shri Krishna- yamala; unavaimsha-adhika-satatam-patale - in Patala; stri - of a woman; rupam - the form; ashritya - assuming; shri- bhagavata - by the Personality of Godhead; vasudevena - Lord Vasudeva; divya - transcendental; vrindavane - in the land of Vrindavana; radhaya - with Shrimati Radharani; shri- krishnah - Shri Krishna; drishtah - seen abhedena - as non- different.

 

If this is so, then how is it possible for Him to touch His potencies? This objection is not valid. Because the two of them are, in one sense, one, He is, in one sense, already one with them. For example, in the 119th Chapter of the Krishna-yamala, Lord

Vasudeva, assuming a female form, in the spiritual land of Vrindavana sees that Shri Krishna is not different from Radha.

 

Text 14 (b) and 15

 

anyonashleshitangau tau

radha-krishnau dadarsha sa

radham sphurad-rasam krishna-

sarvanga-svanga-gopitam

 

cumbantim krishnacandrasya-

dhara-divya-sudhashrayam

krishno radhanga-ragena

kunkumi-krita-vigrahah

 

anyonya - mutually; ashleshita - embraced; angau - forms; tau -  They; radha-krishnau - Shri Shri Radha-Krishna; dadarsha -  saw; sa - she; radham - Shrimati Radharani; sphurat - 

manifest; rasam - the nectarean mellows of transcendental love; krishna - of Shri Krishna; sarva - all; anga - the limbs; sva- anga - with her own limbs; gopitam - covered; cumbantim - kissing; krishnacandrasya - of Shri Krishnacandra; shdhara - of the lips; divya - transcendental; sduha - of nectar; ashrayam - the reservoir; krishnah - Shri Krishna; radha - of Shrimati Radharani; anga - of the body; ragena - by the red powder; kunkumi-krita - filled with kunkuma powder; vigrahah - whose form.

 

"She saw Radha and Krishna in an embrace. Sweet Radha's body was covered by Krishna's body. Kissing Him, She drank the transcendental nectar of of Krishnacandra's lips. Krishna's body was covered with Radha's kunkuma cosmetics."

 

Text 16

 

tad iti vishnu-dharmottare

 

sac-cid-ananda-sandratvad

dvayor evavisheshatah

aupacarika evatra

bhedo 'yam dehayor dvayoh

 

tat - that; iti - thus; vishnu-dharma-uttare - in the Vishnu- dharma Purana, Uttara-khanda; sat - eternal; cit - full of knowledge; ananda - and bliss; sandratvat - because of being filled; dvayoh - of both; eva - certainly; avisheshatah - because of non-distinction; aupacarikah - metaphorical; eva - certainly; atra - in this matter; bhedah - distinction; ayam - this; dehayoh - of the bodies; dvayoh - of Them.

 

This is also described in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda:

 

"Because They are both full of eternity, knowledge, and bliss, They are not different. The statement that They have two distinct bodies is a metaphor only."

 

Text 17 (a)

 

evam radhangajangavat. tada katham dvidha-rupah.

tatha narada-pancaratre

 

svayam hi bahavo bhutva

ramanartham maha-rasah

tatati-rasaya reme

priyaya caika-rupaya

 

evam - in this way; radha - of Shrimati Radharani; angaja - whose form was manifested; anga - form His form; vat -  like; tada - then; datham - why?; dvidha-rupah - manifested in two forms; tatha - in that regard; narada-pancaratre - in the Narada-pancaratra; svayam - Himself; hi - certainly; bahavah -  many; bhutva - having become; ramana-artham - to become the lover; maha-rasah - full of nectar; taya - with Her; ati- rasaya - full of nectar; reme - performed pastimes; priyaya - with His beloved; ca - also; eka-rupaya - who had the same form as He.

 

In this way Radha is manifest from Krishna's form. Why, then, are there two forms?  The Narada-pancaratra explains:

 

"Becoming many to please Her, the sweet Lord enjoyed with His sweet beloved, who manifested one form only."

 

Text 17 (b)

 

priyaya radhaya saha. tatha govinda-vrindavane ardhangad radha samutpanna ity agre vakshyami. tatra vyakti-bhavishyati.

 

priyaya - His beloved; radhaya - Shrimati Radharani; saha - with; tatha - in that way; govinda-vrindavane - in the Govinda-Vrindavana-shastra; ardha - half; angat - from His

body; radha - Shrimati Radharani; samutpanna - became  manifested; iti - thus; agre - in the passage beginning;  vakshyami - I shall describe; tatra - there; vyakti-bhavishyati - 

will become manifest.

 

The beloved in this quote is Radha. The passage in Govinda-Vrindavana-shastra that begins: "Radha was born from half of Krishna's body," I will later quote in full. Then this point will be made clear.

 

 

Third Part

 

Text 18

 

atha kaishcid uktam. yadi sva-prakasho lila-rasa-mayah paramatma-svarupas tasmin katham shyama-varnatvam sarvatra prasiddham. yatha sriutau rupam na vedyam na ca

bindunadah ity adi. tad aha

 

shyamabhatvam vidhatte yat

sarva-varno 'tra liyate

nityam ca prabhavaty eva

kalo 'smin naiva vidyate

 

atha - then; kaishcit - by some; uktam - it is said; yadi - if; sva-prakashah - self-manifest; lila - of pastimes; rasa - of nectar; mayah - consisting; parama-atma - of the Supreme

Personality of Godhead; svarupah - the form; tasmin - in that; katham - why?; shyama - black; varnatvam - the condition of having the color; sarvatra - throughout the Vedic literatures; prasiddham - celebrated; yatha - just as; shrutau - in the Shruti- shastra; rupam - the form; na - not; vedyam - understandable; na -  not; ca - and; binduna - by a drop; adah - it; iti - thus; adi - in the passage beginning; by a drop; adah - it; iti - thus; adi - in the passage beginning; tat - this; aha - says; shyama - abha- tvam - the state of having a dark complexion; vidhatte - manifests; yat - which; sarva - all; varnah - color; atra - here; liyate -  enters; nityam - eternally; ca - also; prabhavati - manifests; eva -  certainly; kalah - the material color black; asmin - in this; na - not; eva - certainly; vidyate - is.

 

At this point some may ask: "Why is it that the form of the Personality of Godhead, which He manifests only by His own wish, and which is made of the sweetness of transcendental pastimes, is famous everywhere for its dark complexion?"

 

Part of the answer to this question may be found in the statement of the Shruti-shastra: "No one can understand even a drop of the Lord's transcendental form." Aside from this it is also said:

 

"He eternally manifests the color shyama, within which all colors rest. His complexion is not the material color black."

 

 

Fourth Part

 

Text 19

 

atha kaishcid uktam nityatvam katham uktam. maha-pralaye 'pi sarvam nashyaty eva. yatha na ke 'pi sthavarah sura- giri-prabhritayah iti vedanta-pramanam. tat pratyuttaram aha

 

bhur-lokad urdhvatah sthanam

laksha-yojana-manatah

suryasyaiva sudhamshosh ca

tad-urdhvam laksha-yojanam

 

tad-vasat kala-niyamo na tatra hi cakasati. yatra divya- vrindavanam tatra candra-suryayoh prakasho nasti. yatra kalo nasti. tatra katham pralayah. yatah kala-niyamat

pralayah. yatha goloka-samhitayam

 

atha - now; kaishcit - by some; uktam - said; nityatvam -  eternality; katham - why?; uktam - is said; maha-pralaye - at the time of cosmic anihilation; api - also; sarvam - everything; nashyati - perishes; eva - certainly; yatha - just as; na - not; ke api - anyone; sthavarah - remains; sura-giri-prabhritayah - the great leaders of the demigods and others; iti - thus; vedanta - of the Vedanta; pramanam - the evidence; tat - to that; pratyuttaram - reply; aha - he says; bhuh-lokat - from the Bhurloka planets; urdhvatah - up; sthanam - place; laksha -  100,000; yojana - yojanas; manatah - in measurement; suryasya -  of the sun; eva - certainly; sudhamshoh - of the moon; ca - and; tat - that; urdhvam - above; laksha - 100,000; yojanam - yojanas; tat-vashat - from that control; kala - niyamah - the control of time; na - not; tatra - there; hi - indeed; cakasati - is manifested; yatra - where; divya - transcendental; vrindavanam -  Vrindavana; tatra - there; candra - of the moon; suryayoh - and the sun; prakashah - manifestation; na - not; asti - is; yatra -  where; kalah - time; na - not; asti - is; tatra - there; katham -  how is it possible?; pralayah - for there to be destruction; yatah - because; kala-niyamat - because of the power of time; pralayah - there is destruction; yatha - just as; goloka- samhitayam - in the Goloka-samhita.

 

At this point some may say: Why do you say that Krishna is eternal? At the final cosmic anihilation everything perishes. This is confirmed by the Vedanta: "At the time of cosmic anihilation, no one, not even the leaders of the demigods,

survives."

 

To this objection the following reply may be offered: 800,000 miles above the Bhurloka planetary system the sun planet is situated, and 800,000 miles above the sun the moon planet is situated. Beyond the sun and moon is the transcendental planet

Goloka Vrindavana, where there is no sun and moon, and where, because of His influence, there is no influence of time, Because destruction comes from the influence of time, where there is no time how can there be destruction? The Goloka-samhita says:

 

Text 20

 

pada-gamyam tu yat kincit

sa bhur-loka iti smritah

asuryam tu bhuvar-loka

adhruvam svarga ucyate

 

pada - the place; gamyam - approachable; tu - indeed; yat - which; kincit - somewhat; sah - that; bhuh-lokah - as Bhurloka; iti -  thus; smritah - is known; asuryam - up to the sun planet; tu -  indeed; bhuvah-lokah - Bhuvarloka; adhruvam - up to Dhruvaloka; svargah - Svargaloka; ucyate - is said.

 

"The planets were we reside are known as Bhurloka. The planets above us, reaching up to the sun planet, are known as Bhuvarloka. The planets above Bhuvarloka, reaching up to Dhruvaloka, are called Svargaloka.

 

Text 21

 

maharlokah kshiter urdhvam

eka-kotis tu manatah

koti-dvayena vikhyato

jano lokas tu yojane

 

mahah-lokah - Maharloka; kshiteh - from the earth; urdhvam -  above; eka - one; kotih - unit of ten million; tu - indeed; manatah - in measurement; koti - of ten-millions; dvayena - by two; vikhyatah - known; janah lokah - Janaloka; tu - indeed; yojane - in yojanas.

 

"The planetary system known as Maharloka is situated 80 million miles above the earth, and the Janaloka planetary system is 160 million miles above the earth.

 

Text 22

 

catush-koti-pramanas tu

tapo-lokas tu bhu-talat

uparishthat tatah satyam

kotir ashtau pramanatah

 

catuh - four; koti - ten millions; pramanah - in measurement; tu - indeed; tapah-lokah - Tapolaka; tu - indeed; bhu-talat - from the earth; uparishthat - above; tatah - that;

satyam - Satyaloka; kotih - ten millions; ashtau - eight; pramanatah - in measurement.

 

"Tapoloka is 320 million miles above the earth, and Satyaloka is 640 million miles above the earth.

 

Text 23

 

satyad upari vaikunthah

kotir ashta pramanatah

tasyoparishthat kaumara

umalokas atah parah

 

satyat - Satyaloka; upari - above; vaikunthah - Vaikuntha; kotih - ten millions; ashtau - eight; pramanatah - in measurement; tasya - that; uparishthat - above; kaumarah - of

the Four Kumaras; uma-lokah - Umaloka; tatah - that; parah -  above.

 

"640 million miles above Satyaloka the spiritual sky begins. Above Satyaloka are Kumaraloka and Umaloka.

 

Text 24

 

shivalokas tad-upari

golokas tad-upari smritah

jyotirmayam tatra brahma

tatra vrindavanam mahat

 

shivalokah - Shivaloka; tat - that; upari - above; golokah -  Goloka; tat - that; upari - above; smritah - is known; jyotih- mayam - effulgent; tatra - there; brahma - Brahman; tatra - there; vrindavanam - Vrindavana; mahat - great.

 

"Above that is Shivaloka, and above Shivaloka is Goloka, which contains the forest of Vrindavana. All these planets are situated in the Brahman effulgence.

 

Text 25

 

tatraiva radhika devi

sarva-shakti-namaskrita

tatraiva bhagavan krishnah

sarva-deva-shiromanih

 

tatra - there; eva - certainly; radhika - Shrimati Radharani; devi - Queen; sarva - by all; shakti - potencies; namaskrita - offered respects; tatra - there; eva - certainly; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; krishnah -  Krishna; sarva - of all; deva - demigods; shiromanih - the crest jewel.

 

"Queen Radhika, to whom all the Lords potencies bow down, stays there. Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead and the crest jewel of all the demigods, stays there."

 

Text 26

 

tatra shri-bhagavan yatha

 

ayatim niyatim caiva

bhutanam agatim gatim

vetti vidyam avidyam ca

sa vacyo bhagavan iti

 

tatra - in this matter; shri-bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; yatha - just as; ayatim - inauspicious; niyatim - auspicious; ca - also; eva - certainlyu; bhutanam - of living entities; agati  - ominous destination; gatim - desirable destination; vetti - knows; vidyam - knowledge; avidyam -  ignorance; ca - and; sah - He; vacyah - isdesignated; bhagavan -  the Supreme Personality of Godhead; iti - thus.

 

The word bhagavan is defined in these words (Vishnu Purana 6.5.78):

 

"He who knows what is auspicious and inauspicious, what leads the living entities to an omnious end or a beneficial end, and what is knowledge and what is ignorance, is called bhagavan."

 

Text 27 (a)

 

ata eva bhagavatah katham pralayah. tac ca shri-bhagvad- anga-jyotisha sarvam uddipitam. tasmin katham kalah. atha vadino vadanti yadi candra-surya-gati-vashan na kala-niyamo 'bhut. tat kim nimeshadibhih kalo mantavyah. tena pralayah maha-pralayadir vidhatavyah. yatha nimeshadir ayam kalas tad eva

 

atah eva - therefore; bhagavatah - of the Supreme Personality of Godhead; katham - how is it possble; pralayah - destruction; tat - that; ca - also; shri-bhagavat - of the Supreme Personality of Godhead; anga - of the body; jyotisha - by the effulgence;

sarvam - everything; uddipitam - is illuminated; tasmin - in Him; katham - how is it possible?; kalah - that there is time; atha -  then; vadinah - speakers; vadanti - say; yadi - if; candra - of the moon; surya - and of the sun; gati - of the movements; vashat - 

under control; na - not; kala-niyamah - the influence of time; abhut - is; tat - therefore; kim - what is the use?; nimesha- adibhih - with seconds and other units of time; mantavyah - may be considered; tena - by this; pralayah - destruction; maha-

pralaya - final anihilation; adih - beginning with; vidhatavyah - may be done; yatha - just as; nimesha -  seconds; adih - beginning with; vidhatavyah - may be done; yatha - just as; nimesha - seconds; adih - beginning with; ayam -  this; kalah - time; tat - that; eva - certainly.

 

How is it possible for the Supreme Personality of Godhead to be subject to destruction? Everything that exists rests on the effulgence of His body. How can time influence Him?At this point some may say: If, because He controls the sun and moon Krishna is not under the influence of time, then what is the use of the moments of time? It is by time that the final cosmic destruction is done. The moments of time are described in these words (Amara-kosha Dictionary 1.1.176):

 

Text 27 (b)

 

ashtadasha-nimeshas tu

kashthas trimshat tu tah kalah 

tas tu trimshat kshanas te tu

muhurto dvadashas triyam

 

ashtadasha - 18; nimeshah - nimesas; tu - indeed; kashtah -  kashthas; trimshat - 30; tu - indeed; tah - they; kalah -  kalas; tah - they; tu - indeed; trimshat - 30; kshanah - a

kshana; te - they; tu - indeed; muhurtah - a muhurta; dvadashah - 12; triyam - 3.

 

"18 nimeshas equal one kashtha. 30 kashthas equal one kala. 30 kalas equal one kshana. 12 kshanas equal one muhurta."

 

Text 27 (c)

 

tatra vihasya bhagavata vadanti udiritartho 'pi bhavadbhir na jnayate. tad eva yatra ca na bhautiko dehah. tatra katham nimesho vartate. nimeshadir iti vayoh svabhavah. ata eva bhautike dehe nimeshadih. yatha prithivy apas tatha tejo vayur akasha eva ca iti. vayur yatha goraksha-samhitayam yoga-vashishthe ca

 

tatra - at this reply; vihasya - laughing; bhagavatah - the devotees of the Lord; vadanti - say; udirita - spoken; arthah -  the meaning; api - even; bhavadbhih - by you; na - is not; jnayate - understood; tat - therefore; eva - certainly; yatra -  where; ca - also; na - not; bhautikah - material; dehah - body; tatra - there; katham - how is it possible?; nimeshah - a second; vartate - exists; nimesha-adih - the second and other units of time; iti - thus; vayoh - of air; svabhavah - the nature; atah eva - therefore; bhautike - in a material; dehe - body; nimesha- adih - seconds and other units of time; yatha - just as; prithivi - earth; apah - water; tatha - and; tejah - fire; vayuh - air; akashah - ether; eva - certainly; ca - and; tit -  thus; vayuh - air; yatha - just as; goraksha-samhitayam - in the Goraksha-samhita; yoga-vasishthe - in the Yoga-vasishtha; ca - and.

 

Laughing at this, the devotees say: You do not understand what we have said! The Supreme Personality of Godhead does not have a material body. How can the moments of time affect Him? The moments of time are manifested from the air element. The moments of time influence material bodies. As the scriptures say: "Earth, water, fire, air, and ether are the material elements." The air element, is described in both the Goraksha-samhita and Yoga-vashishtha:

 

Text 28

 

prano 'panah samanash ca

udano vyana eva ca 

nagah kurmo 'tha krikaro

devadatto dhananjayah

 

tatra kurma-vayor nimeshonmeshadi-gunah. tatha tatraiva nago grihnati chaitanyam kurmash caiva nimilati. vashishthe-nimilanadi kurmasya kshut-trishna kriarasya ca

ity evam shri-krishnacandre kalo nastiti. yatha govinda-vrindavane balaramam prati shri-bhagavan uvaca

 

pranah - prana; apanah - apana; samanah - samana; ca - and; udanah - udana; vyanah - vyana; eva - certainly; va -  and; nagah - naga; kurmah - kurma; atha - and; krikarah - 

krikara; devadattah - devadatta; dhananjayah - dhananjaya; tatra - there; kurma-vayoh - of the kurma air; nimesha-unmesha- adi - of nimesha, unmesha, and other units of time; gunah - the attribute; tatha - in that way; tatra - there; eva - certainly; nagah - naga; grihnati - grasps; chaitanyam - consciousness; kurmah - kurma; ca - and; nimilati - meets; vasishthe - in the Yoga-vasishtha; nimilanaadi - meeting and other activities; kurmasya - of the kurma air; kshut - hunger; trishna - and thirst; krikarasya - of the krikara air; ca - also; iti - this; evam - in this way; shri-krishnacandre - in Shri Krishnacandra; kalah - time; na - not; asti - is; iti - thus; yatha - just as; govinda-vrindavane - in the Govinda-Vrindavana; balaramam prati - to Lord Balarama; shri-bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; uvaca - said.

 

"Prana, apana, samana, udana, vyana, naga, kurma, krikara, devadatta, and dhananjaya are the ten kinds of air."

 

From the kurma air the nimeshas, unmeshas, and other units of time are manifested. It is said: "The naga air grasps the life-force and the kurma air closes the eyes." In the Yoga-vashishtha it is said "The krikara air controls hunger and thirst, and the kurma

air closes the eyes." For Shri Krishnacandra, however, there is no influence of time. This is described in the Govinda-vrindavana- shastra, where the Supreme Personality of Godhead says to Lord

Balarama:

 

Texts 29 and 30

 

premananda-mayah shuddhah

sarvada nava-yauvanah 

kalah kala-svarupo 'ham

kalatma kala-gocarah

 

samasta-kala-rahitah

sarva-karana-karanam 

cit-svarupo jnana-rupo

'dvitiyah sama-drik parah

evam rupam sadaivaham

tishthamy atraiva sarvada

 

ata eva shri-krishnacandro nityo maha-rasa-mayah samasta-kala-

rahita iti jnatavyam. tishthamy atraiva iti vrindavana ity

uktam.

 

prema - of love; ananda-bliss; mayah - consisting; shuddhah - 

pure; sarvada - in all respects; nava-yauvanah - always a fresh

youth; kalah - time; kala - of time; svarupah - the form; aham - 

I am; kala - of time; atma - the self; kala - of time;

gocarah - the field of perception; samasta - all; kala - of time;

rahitah - devoid; sarva-karana-karanam - the original cause of

all causes; cit - transcendental; svarupah - with a form;

jnana - of knowledge; rupah - with a form; advitiyah - one

without a second; sama - equal; drik - with vision; parah - 

supreme; evam rupam - in this way; sada - always; eva - certainly;

aham - I; tishthami - stand; atra - here; eva - certainly;

sarvada - in all respects.

 

"Full of bliss and love, perfectly pure, and eternally

youthful, I am time, time's form, time's self, and time's

controller. Completely free of time, the original cause of all

causes, my form spiritual, my form full of knowledge, one without

a rival, My glance equal to all, and supreme, in this form I stay

here eternally."

 

From all this we may understand that Shri Krishnacandra,

whose form is full of the most sublime nectar, is eternal. The

phrase "I stay here" refers to Vrindavana.

 

 

Fifth Part

 

Text 31

 

atha yatha shri-bhagavan tatha vrindavanam eva yatha

padma-purane nirvana-khande rahasyadhyaye shri-

bhagavan uvaca

 

nityam me mathuram viddhi

vanam vrindavanam tatha 

mamavataro nityo 'yam

atra ma samshayam krithah

 

atha - now; yatha - just as; shri-bhagavan - the Supreme

Personality of Godhead; tatha - in the same way; vrindavanam - 

V/vndavana; eva - certainly; yatha - just as; padma-purane - in

the Padma Purana; nirvana-khande - in the Nirvana-

khanda; rahasya-adhyaye - in the Rahasya Chapter; shri-

bhagavan - the Supreme Persoality of Godhead; uvaca - said;

nityam - eternal; me - My; mathuram - Mathura; viddhi - just know;

vanam - the forest; vrindavanam - of Vrindavana; tatha - in the

same way; mama - My; avatarah - incarnation; nityah - eternal;

ayam - this; atra - in this matter; ma - do not; samshayam

krithah - doubt.

 

As the Supreme Personality of Godhead is eternal, so is

Vrindavana. This is described in the Padma Purana, Nirvana-

khanda, Rahasya-adhyaya, where the Supreme Personality of

Godhead says:

"Know that My Mathura is eternal, and so is Vrindavana

Forest. It is My eternal incarnation. Do not doubt it."

 

Text 32

 

tad atra vrindavanam yatha

 

vrindavanam me dvi-vidham

nityam divyam itiritam 

nityam bhuvi tatha divyam

sarvopari virajate

 

tat - therefore; atra - in this connection; vrindavanam - 

V/vndavana; ;yatha - just as; vrindavanam - Vrindavana; me - 

My; dvi-vidham - in two features; nityam - eternal; divyam - 

celestial; iti - thus; iritam - is said; nityam - eternal; bhuvi - 

on the earth; tahta - in the same way; divyam - celestial; sarva - 

the entire cosmic manifestation; upari - above; virajate - is

manifest.

 

About Vrindavana the Lord said:

 

"My Vrindavana is of two kinds: Nitya-Vrindavana and Divya-

Vrindavana. Nitya-Vrindavana appears on this earth planet, and

Divya-Vrindavana shines above all the worlds."

 

Texts 33 and 34

 

tad eva nitya-vrindavanam yatha shri-krishna-yamale

trayodashadhika-shatatama-patale

 

nitya vedaih pragiyante

siddhidah siddhi-kankshibhih 

nitya-vrindavanam sthanam

purnati-purnam ucyate

lilah purnati-purnash ca

turiyas tatra kirtitah

 

tat - therefore; eva - certainly; nitya-vrindavanam - Nitya-

Vrindavana; yatha - just as; shri-krishna-yamale - in the

 Shri Krishna-yamala; trayodasha-adhika-shatatama-patale - in

Patala 113; nityah - eternal; vedaih - by the Vedas;

pragiyante - described; siddhi - perfection; dah - granting;

siddhi - perfection; kankshibhih - by those desiring; nitya-

vrindavanam - Nitya-Vrindavana; sthanam - place; purna-ati-

purnam - supremely perfect and complete; ucyate - is described;

lila - pastimes; purna-ati-purnah - supremely perfect and

complete; ca - also; turiyah - transcendental; tatra - there;

kirtitah - are described.

 

Nitya-Vrindavana is descirbed in the following statement of

 Shri Krishna-yamala, Chapter 113:

 

"The eternals are glorified by the Vedas and the givers of

perfection by they who yearn for perfection. The abode of Nitya-

Vrindavana, where the Lord's supremely perfect transcendental

pastimes are glorified, is said to be the most perfect of all

perfect places."

 

Text 35

 

divya-vrindavanam yatha

 

yena vilasayaty eva

shri-krishnam divya-nayakam 

divyam ca yad yatha devya

radhaya anga-saurabham

 

divya-vrindavanam - Divya-Vrindavana; yatha - just as; yena - 

by which; vilasayati - causes to be manifest; eva - certainly;

 shri-krishnam - Shri Krishna; divyam - the transcendental;

nayakam - hero; divyam - Divya-Vrindavana; ca - also; yat - which;

yatha - just as; devyah radhayah - of Shrimati

Radharani; anga - of the body; saurabham - the aroma.

 

Divya-Vrindavana is described in these words:

 

"Divya Vrindavana, which is filled with the fragrance of

Queen Radha's form, arouses splendid playfulness in the

transcendental hero, Shri Krishna.

 

Text 36

 

kridaniyam pareshasya

divyam tenaiva kathyate 

turiyadi-trayam sthanam

divya-vrindavanam varam

 

dridaniyam - the place of pastimes; para-ishasya - of the

Supreme Personality of Godhead; divyam - divyam; tena - for this

reason; kathyate - is names; turiya - transcendental; adi - 

beginning; trayam - three; sthanam - places; divya - vrindavanam - 

Divya-Vrindavana; varam - is the best.

 

"Because Shri Krishna enjoys pastimes (divyati) there,

it is known as Divya-Vrindavana, the best of the Lord's three

abodes.

 

Text 37

 

purnati-purna-purnam yat

svarupam radhika-pateh 

yasyamshamsha-pranihita

lilas teshu pratishthitah

 

purna-ati-purna-purnam - the superlative in perfection

and completeness; yat - which svarupam - form; radhika - of

 Shrimati Radharani; pateh - of the Lord; yasya - of whom;

amsha - of the part; amsha - of the part; pranihitah - 

performed; lilah - pastimes; teshu - among them;

pratishthitah - established.

 

"This Divya-Vrindavana is supremely perfect and complete.

 Shri Krishna, the Lord of Radha, enjoys transcendental

pastimes there.

 

Text 38

 

divya-vrindavane krishnah

shri-radha-vallabhas tatha 

gopijana-vallabhas tu

nitya-vrindavane sada

 

divya-vrindavane - in Divya-Vrindavana; krishnah - Krishna;

 shri-radha - of Shrimati Radharani; vallabhah - the

boloved; tatha - in the same way; gopijana - of the gopis;

vallabhah - the beloved; tu - indeed; nitya-vrindavane - in Nitya-

Vrindavana; sada - always.

 

"In Divya-Vrindavana Krishna is known as Shri Radha-vallabha,

 (Radha's beloved). In Nitya-Vrindavana He is eternally known as

Gopijana-vallabha (the gopis' beloved)."

 

Text 39

 

vrindavanam iti shri-bhagavad-anga-visheshah. atas tad eva

kaladi-rahitam. atha yatra shri-krishnacandras tad-anga-

jyotisha vrindavanadi samastam pradiptam. yatha goloka-

samhitayam balabhadram prati shri-bhagavan aha

 

eko 'neka-svarupo 'ham

sarva-shaktimayah puman 

mad-dehan nirgatam jyotih

sarva-bhutamayam param

 

vrindavanam - Vrindavana; iti - thus; shri-bhagavat - of the

Supreme Personality of godhead; anga - form; visheshah - specific;

atah - therefore; tat - that; eva - certainly; kala-adi - time,

and other limiting factors prsent within the material energy;

rahitam - without; atha - then; yatra - where; shri-

krshanacandrah - Shri Krishnacandra; tat - His; anga - of the

body; jyotisha - with the effulgence; vrindavana-adi - 

Vrindavana and other locations in the sprirtual world;

samastam - all; pradiptam - illuminated; yatha - just as; holoka-

samhitayam - in the Goloka-samhita. balabhadram prati - to

Balabhadra; shri-bhagavan - the Supreme Personality of Godhead;

aha - said; ekah - one; aneka - with many; svarupah - forms;

aham - I am; sarva-shaktimayah - full of all potencies; prman - 

the Supreme Person; mat - My; dehat - from the body; nirgatam - 

emenated; jyotih - effulgence; sarva - bhutamayam - in which the

cosmic manifestation rests; param - after.

 

Vrindavana is an expansion of the Supreme Lord's

transcendental body. Therefore it is free from time. Shri

Krishnacandra is present there. From the splendor of His limbs

Vrindavana and everything else is splendidly manifest. This is

described in the Goloka-samhita, where the Supreme Personality of

Godhead says to Balabhadra:

 

"I am the one Supreme Person, who expands into innumerable

forms, and who is the master of all potencies. Everything that

exists rests in My bodily splendor."

 

Text 40

 

tathaiva govinda-vrindavane balarama-prashne

 

anyat tu surya-candradi-

prakasha-sadrisham tava 

tanu-pada-nakhaj jyotih

kim idam tad vadasva me

 

tatha - in the same way; eva - certainly; govinda-vrindavane - 

in the Govinda-Vrindavana-shastra; balarama - of Lord

Balarama; prashne - in the question; anyat - another; tu - indeed;

surya - of the sun; candra - of the moon; adi - beginning with;

prakasha - manifestation; sadrisham - like; tava - Your; tanu - of

the body; pada - of the feet; nakhat - from the nails; jyotih - 

effulgence; kim - what?; idam - is this; tat - that; vadasva - please

tell; me - Me.

 

This described in the Govinda-Vrindavana-shastra, where Lord

Balarama asks:

 

"The splendor of Your body, feet, and nails shines as

another sun or another moon. What is it? Please tell Me."

 

Text 41

 

shri-bhagavan uvaca

 

jyotir brahma-mayam tejo

mac-charirad vinirgatam 

mamanena na bhedo 'sti

brahma-jyotir aham param

 

shri-bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; uvaca - 

said; jyotih - effulgence; brahma-mayam - spiritual; tejah - 

light; mat - My; sharirat - from the body; vinirgatam - 

manifested; mama - My; anena - with this; na - not; bhedah - 

difference; asti - is; brahma-jyotih - Brahmajyoti; ;aham - I am;

param - transcendental.

 

The Supreme Personality of Godhead said: "This splendor that

comes from My body is spiritual light. It is not different from

Me. I am this spiritual splendor."

 

Text 42

 

prithivy-apo-vahni-rupair

vayu-rupais tathaiva ca 

akasha-rupaih sada pashya

jala-bhande yatha ravih

durlabham durgamam jyotir

durdarsham sarvagam shuci

 

prithivi - of earth; apah - of water; vahni - of fire;

rupaih - with the forms; vayu - of air; rupaih - with the

forms; tatha - in the same way; eva - certainly; ca - also;

akasha - of ether; rupaih - with forms; sada - always; pashya - 

see; jala - of water; bhande - in a pot; yatha - just as;

ravih - the sun; durlabham - difficult to attain; durgamam - 

difficult to approach; jyotih - effulgence; durdarsham - difficult

to see; sarvagam - all-pervading; shuci - pure.

 

"Look! Just as the sun is reflected in a pot of water, so

this rare, unapproachable, invisible, pure light is everywhere in

all forms of earth, water, fire, air, or ether.

 

Text 43

 

sukhadam mokshadam mahyam

padangushthad vinirgatam 

tad dhyuatva yogino 'pi

yanti nirvanam uttamam

 

sukha - happiness; dam - granting; moksha - liberation; dam - 

granting; mahyam - my; pada-angushthat - from the big toe;

vinirgatam; tat - that; dhyatva - having meditated; yoginah - the

yogis; api - also; yanti - attain; nirvanam - nirvana;

uttamam - supreme.

 

"Meditating on this light, which brings happiness and

liberation, and which comes from My big toe, the yogis attain the

supreme nirvana."

 

Text 44

 

tathatharvopanishadi gopala-tapaniye brahmanam prati

 shri-bhagavan uvaca

 

vishva-rupam param jyotih

svarupam rupa-varjitam 

hrida mam samsamaran brahman

mat-padam yati nishcitam

 

tatha - in that way; atharva - of the Atharva Veda;

upanishadi - in the Upanishad; gopala-tapaniye - Gopala-

tapani; brahmanam prati - to Lord Brahma; shri-bhagavan - 

the Supreme Personality of Godhead; uvaca - said;

vishva-rupam -  the source of all incarnationsl param - supreme;

jyotih -  splendid; svarupam - spiritual form; rupa-

varjitam - without any material form; hrida - within his

heart; mam - Me; samsmaran -  continually remembers;

 brahman - O Brahma; mat - My; padam -  spiritual

abode; yati - attains; nishcitam - without any doubt.

 

This is also described in the Atharva Veda's Gopala-

tapani Upanishad (2.55), where the Supreme Personality of

Godhead says to Brahma:

 

"O Brahma, he who with all his heart meditates on Me, whose

form is the resting place of all forms, whose form is full of

spiritual light, whose form is spiritual, and who has no

material form, goes to My abode. Of this there is no doubt."

 

Text 45

 

atha varaha-samhitayam shri-varaha uvaca

 

tac-chyama-deha-kiranaih

parananda-rasamritaih 

tad-amshu-koti-koty-amsha

jivas tat-kiranatmakah iti

 

atha - now; varaha-samhitayam - in the Varaha-samhita;

 shri-vrahah - Shri Varaha; uvaca - said; tat - this; shyama - 

dark complexioned; deha - of the form; kiranaih - with the rays

of light; para - transcendental; ananda - of bliss; rasa-

amritaih - with the nectar; tat - of that; amshu - of a ray of

light; koti-koti-amshah - one billionth parts; jivah - the

individual living entities; tat-kirana-atmakah - identical wtih

that effulgence; iti - thus.

 

In the Varaha-samhita Lord Varaha says:

 

"The individual jiva souls are billion-billionth parts of

the blissful nectar rays of light shining from the dark

complexioned form of the Supreme Lord."

 

Text 46 (a)

 

evam shri-krishnacandra-tanu-pada-nakha-jyotisha

samujjvalam vrindavanadi samasta-sthalam iti mantavyam. tatra

kaladi-pravesho naiva. yatra shri-krishnacandrah sva-

prakasho nitya-kishorah samasta-kaladi-rahitah. tatha hi

govinda-vrindavane shri-krishnam prati balarama uvaca

 

evam - in this way; shri-krishnacandra - of Shri

Krishnacandra; tanu - of the body; pada - of the feet; nakha - of

the nails; jyotisha - by the effulgence; samujjvalam - splendid;

vrindavana - Vrindavana; adi - beginning with; samasta - all;

sthalam - places; iti - thus; mantavyam - should be understood;

tatra - there; kala-adi - of time and other material limitations;

praveshah - entrance; na - not; eva - certainly; yatra - where;

 shri-krishnacandrah - Shri Krishnacandra; sva-prakashah - 

self-manifest; nitya - eternally; kishorah - youthful; samasta - 

all; kala-adi - material limitations, beginning with time;

rahitah - without; tatha hi - furthermore; govinda-vrindavane - 

in the Govinda-Vrindavana-shastra; shri-krishnam prati - to

 Shri Krishna; balaramah - Lord Balarama; uvaca - said.

 

From this we may understand that from the effulgence of Shri

Krishnacandra's transcendental form, feet, and nails, Vrindavana and

all other spiritual abodes are splendidly manifested. Time and

other material restrictions cannot enter there. Where eternally

youthful Shri Krishnacandra is personally present, there is no time

or other material restrictions. In the Govinda-Vrindavana-shastra

Balarama says to Shri Krishna:

 

Texts 46 (b)-50

 

radha kanta jagannatha

shrimad-gokula-nagara 

shyamasundara gopisha

gokulananda-candramah

 

vrindavana-sukhananda

pita-vasah-priya prabho 

padambuja-nakha-jyotir-

apta-loka-traya prabho

 

shabda-brahma-mayi-vamshi

priya padma-dalekshana

prema-bhakti-pushpa-mayi-

vana-mala-priyottama

 

govinda goganartighna

gopate goganarcita 

tat tvaya kathitam tattvam

atmanas tu samasatah

 

kim svarupo 'si bhagavan

kim ihah kim svarupakah 

vistarena punas tasmai

shrotum icchami tad vada

 

radha - of Shrimati Radharani; kanta - O lover;

jagat - of the universe; natha - O Lord; shrimat-gokula - of

Gokula; nagara - O hero; shyama-sundara - O lord who has a

beautiful dark complexion; gopi - of the gopis; isha - O master;

gokula - in gokula; ananda - of bliss; candramah - the moon;

vrindavana - of Vrindavana; sukha-ananda - the bliss; pita - 

yellow; vasah - of garments; priya - fond; prabho - O lord;

pada - feet; ambuja - lotus; nakha - the nails; jyotih - 

effulgence; apta - attained; loka - planetary systems; traya - 

three; prabho - O Lord; shabda-brahma - the sounds of the Vedas;

mayi - consisting; vamshi - of the flute; priya - dear; padma - 

lotus; dala - petal; ilshana - eyes; preme-bhakti - loving

devotional service; prshpa - of the flowers; mayi - consisting;

vana-mala - garland of sylvan flowers; priya - dear; uttama - 

best; govinda - O Govinda, pleasure of the cows, land, and senses;

go - of the cows; gana - of the herd; arti - the sufferings; ghna - 

destroying; go - of the cows; pate - O master; go-gana - by the

cows; arcita - worshipped; yat - which; tvaya - by You; kathitam - 

said; tattvam - truty; atmanah - personally; tu - indeed;

samasatah - assembled; kim - what?; svarupah - form; asi - You

are; bhagavan - O lord; kim - what?; ihah - activities; kim - what;

svarupakah - nature; vistarena - elaborately; punah - again;

tasmai - about this; shrotum - to hear; icchami - I desirre; tat - 

this; vada - please explain.

 

"O lover of Radha, O Lord of the universes, O hero of Gokula,

O handsome, dark Shyamasundara, O Lord of the gopis, O blissful moon of Gokula, O

bliss of Vrindavana, O Lord fond of yellow garments, O Lord whose

lotus toenails fill the three worlds with light, O Lord fond of

playing the Vedic hymns on Your flute, O lotus-petal-eyed Lord, O

Lord fond of wearing a forest garland made with flowers of love

and devotion, O Govinda, O pleasure of the cows, land, and

senses, O Lord who relieves the sufferings of the surabhi cows, O

Lord of the surabhi cows, O Lord worshiped by the surabhi cows, O

Lord, what is Your form? What are Your activities? What is Your

nature? The truth that You have spoken about these please tell me

in detail. I yearn to hear of it.

 

Text 51

 

shri-bhagavan uvaca

 

aham atma param brahma

sac-cid-ananda-vigrahah 

shabda-brahma-mayah sakshat

svayam prakritir ishvarah

 

shri-bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; uvaca - 

said; aham - I am; atma - the Supersoul; param brahma - the

Supreme Brahman; sat - eternal; cit - full of knowledge; ananda - 

and bliss; vigrahah - whose form; shabda-brahma-mayah - 

consisting of the Vedic sounds; sakshat - directly; svayam - 

personally; prakritih - material nature; ishvarah - and the

controller.

 

"The Supreme Personality of Godhead said: I am the

Supersoul, the Supreme Brahman, the material energy, the supreme

controller, the sounds of the Vedas, and the form of eternity,

knowledge, and bliss.

 

Text 52

 

ady-anta-rahitah sukshma-

sthulatitah parat parah 

svayam-jyotih svayam-karta

svayam-harta svayam-prabhuh

 

adi - beginning; anta - and end; rahitah - without; sukshma - 

subtle; sthula - and gross; atitah - beyond; parat - than the

greatest; parah - greater; svayam-jyotih - self-effulgent;

svayam-karta - the doer; svayam-harta - the destroyer; svayam-

prabhuh - the master.

 

"I have neither beginning nor end. I am beyond the subtle

and gross, and the large and small. I am greater than the

greatest. I am self-effulgent. I am the supreme creator. I am the

ultimate destroyer. I am the master of all.

 

Text 53

 

kataksha-matra-brahmanda-

koti-srishti-vinasha-krit 

sadashiva-mahavishnu-

rudra-brahmadi-karakah

 

kataksha - with a sidelong glance; matra - only;

brahmanda - of universes; koti - millions; srishti - creations;

vinshas-krit - I destroy; sadashiva - of Sadashiva;

mahavishnu - Maha-Vishnu; rudra - Lord Rudra; brahma - Brahma;

adi - and all the other demigods; karakah - I am the father.

 

"With only a sidelong glance I can create or destroy millions of

universes. I am the father of Sadashiva, Maha-Vishnu, Rudra,

Brahma, and all the others.

 

Text 54

 

narakritir nitya-rupi

vamshi-vadya-priyah sada 

indranila-mani-shyamas

tri-bhango madhurakritih

 

nara - of a human; akritih - with a form;nitya - eternal;

rupi - with a form; vamshi - the flute; vadya - music; priyah - 

fond; sada - always; indranila-mani - like a sapphire;

 shyamah - dark; tri-bhangah - with a three-fold bending form;

madhura - a charming; akritih - form.

 

"My charming, eternal, three-fold-bending, sapphire-

complexioned form resembles the features of a human-being. I am

fond of playing the flute.

 

Text 55

 

purnendu-koti-sadrisho

nana-lavanya-varidhih 

pundarika-dalakara-

nayanah prema-sagarah

jita-kama-dhanur-divya-

bhru-lata-lalitotsavah

 

purna - full; indu - moon; koti - millions; sadrishah - like;

nana - various; lavanya - of beauty; varidhih - the ocean;

pundarika - lotus; dala - petals; akara - in the form;

nayanah - eyes; prema - of love; sagarah - an ocean; jita - 

defeated; kama - of cupid; dhanuh - the bow; divya - 

transcendental; bhru - of eyebrows; lata - of the creepers;

lalita - playful; utsavah - festival.

 

"I am like millions of moons. I am an ocean of

handsomeness. My eyes are like lotus petals. I am an ocean of

love. I am a playful festival where the splendid vines

of My eyebrows celebrate their defeat of Kamadeva's bow.

 

Text 56

 

tri-bhanga-lalita-shrimat-

tiryag-grivati-sundarah

shabda-brahma-mayi-vamshi-

vadanotsava-sagarah

 

tri-bhanga - three-fold bending; lalita - playful; shrimat - 

beautiful; tiryak - tilted; griva - neck; ati - very; sundarah - 

beautiful; shabda-brahma - the sounds of the Vedas; mayi - 

consisting; vamshi - of the flute; vadana - playing; utsava - of

happiness; sagrah - an ocean.

 

"I am handsome with a three-fold-bending form and a

gracefully tilted neck. When I play the Vedic hymns on My flute,

I become plunged in an ocean of happiness.

 

Text 57

 

vana-mali pita-vasah

su-kuncita-shiroruhah 

barhi-barha-kritottamsah

parijatavatamsakah

 

vana-mali - wearing a garland of forest flowers; pita - with

yellow; vasah - garments; su-kuncita - nicely curling;

 shiroruhah - with hair; barhi - peacock; barha - of feather;

krita - fashioned; uttamsah - crown; parijata - of parijata

flowers; avatamsakah - with a garland.

 

"My gracefully curling hairs are decorated with a peacock-

feather crown. I wear yellow garments, a garland of forest

flowers, and a garland of parijata flowers.

 

Text 58

 

premananda-mayah shuddhah

sarvada nava-yauvanah 

kalah kala-svarupo 'ham

kalatma kala-gocarah

 

prema - of love; ananda-mayah - full of the bliss; shuddhah - 

pure; sarvada - always; nava-yauvanah - a fresh youth; kalah - 

time; kala - of time; svarupah - the form; aham - I; kala - of

time; atma - the self; kala - of time; gocarah - the knower.

 

"I am full of bliss and love. I am pure. I am eternally a

fresh youth. I am time. I am the form of time. I know everything

about time.

 

Text 59

 

samasta-kala-rahitah

sarva-karana-karanam 

cit-svarupo jnana-rupo

'dvitiyah sama-drik parah

evam-rupah sadaivaham

tishthamy atraiva sarvada

 

samasta - all; kala - of time; rahitah - free; sarva-karana-

karanam - the cause of all causes; cit-svarupah - the form of

transcendence; jnana-rupah - the form of knowledge;

advitiyah - one without a second; sama - equally; drik - seeing;

parah - supreme; evam-rupah - in this way; sada - always; eva - 

indeed; aham - I; teshthami - remain; atra - here; eva - certainly;

sarvada - always.

 

"I am completely free of time. I am the cause of all causes.

My form is spiritual. My form is full of knowledge. I am one

without a second. I see everyone with an equal eye. I am the

Supreme. In this transcendental form I stay here eternally."

 

Text 60

 

tatha brahma-samhitayam

 

advaitam acyutam anadim ananta-rupam

adyam purana-purusham nava-yauvanam ca 

vedeshu durlabham adurlabham atma-bhaktau

govindam adi-purusham tam aham bhajami

 

tatha - in that way; brahma-samhitayam - in the Brahma-

samhita; advaitam - without a second;

acyutam - imperishable; anadim - beginningless; ananta-

rupam - endless form; adyam - the beginning;

purana - ancient; purusham - person; nava-yauvanam - 

blooming with freshness of youth; ca - and; vedeshu - in

the Vedas; durlabham - inaccessible;

adurlabham - obtainable; atma-bhaktau -  through devotion of the

soul; govindam - Govinda; adi-purusham - the Supreme

Lord; tam - Him;} aham - I; bhajami - worship.

 

In the Brahma-samhita it is said (5.33):

 

"I worship Govinda, the primeval Lord, who is inaccessible

to the Vedas, but obtainable by pure unalloyed devotion of the

soul, who is without a second, who is not subject to decay, and

is without a beginning, whose form is endless, who is the

beginning, and the eternal purusha; yet He is a person possessing

the beauty of blooming youth."**

 

 

Sixth Part

 

Text 61 (a)

 

atha sarveshvaratvam. shri-bhagavan-nirupanam yatha

brahma-samhitayam shri-bhagavantam alokya brahma

ashtadashakshara-mantram prapa. tad anu shri-bhagavantam

stauti. yatha shri-bhagavatah samudbhuya brahma

sarvatrandhakaram drishtva bhagavantam stauti. tato

brahmanam prati ashtadashaksharam adat

 

atha - now; sarva-ishvaratvam - the nature of being the Supreme

Personality of Godhead; shri-bhagavat - of the Supreme

Personality of Godhead; nirupanam - the description; yatha - 

just as; brahma-samhitayam - in the Brahma-samhita; shri-

bhagavantam - the Supreme Personality of Godhead; alokya - having

seen; brahma - Brahma; ashtadasha-akshara-mantram - the

eighteen syllable mantra; prapa - attained; tat - that; anu - 

after; shribhagavantam - the Supreme Personality of Godhead;

stauti - he glorifies; yatha - just as; shribhagavatah - from the

Lord; udbhuya - manifesting; brahma - Brahma; sarvatra - 

everywhere; andhakaram - darkness; drishtva - having seen;

bhagavantam - the Lord; stauti - glorifies; tatah - then;

brahmanam prati - to Brahma; ashtadasha-aksharam - the 18

syllable mantra; adat - the Lord gave.

 

That Shri Krishna is the Supreme Personality of Godhead we will

now explain. The Supreme Personality of Godhead is described in

the Brahma-samhita, where Brahma sees the Lord and obtains the

eighteen-syllable mantra. Then he glorifies the Lord with

prayers. When Brahma was born from the Supreme Lord, and he saw

only blinding darkness everywhere, he offered prayers. Then the

Lord gave Brahma the eighteen syllable Krishna-mantra. This is

described in the following verses (Brahma-samhita 5.26-29):

 

Text 61-64

 

atha tepe sa suciram

prinan govindam avyayam

shvetadvipa-patim krishnam

goloka-stham parat param

 

prakritya guna-rupinya

rupinya paryupasitam

sahasra-dala-sampanne

koti-kinjalka-brihmite

 

bhumish cintamanis tatra

karnikare mahasane

samasinam cid-anandam

jyoti-rupam sanatanam

 

shabda-brahma-mayam venum

vadayantam mukhambuje

vilasini-guna-vritam

svaih svair amshair abhishtitam

 

atha - then; tepe - performed austerities;

sah - he; suciram - quickly; prinan - pleasing;

govindam - Govinda; avyayam - unchanging; shvetadvipa-

patim - the Lord of Shvetadvipa; krishnam - Krishna; goloka-

stham - in Goloka; parat param - the Supreme; prakritya - by

nature; guna-rupinya - full of virtues; rupinya - with a

form; paryupasitam - worshiped; sahasra-dala-

sampanne - with thousands of petals;  koti-kinjalka-

brihmite - with millions of filaments; bhumih - ground;

cintamanih-cintamani; tatra - there; karnikare - in the

whorl; mahasane - on a great throne;

samasinam - seated; cid-anandam - full of spiritual bliss;

 jyoti-rupam - splendid; sanatanam - eternal; shabda-

brahma-mayam - filled with the sounds of the Vedas; venum - the

flute; vadayantam - playing; mukhambuje - on the lotus

mouth; vilasini-guna-vritam - playful; svaih svaih - with

His own; amshaih - portions; abhistitam - glorified.

 

"Brahma, being desirous of satisfying Govinda, practiced the

cultural acts for Krishna in Goloka, Lord of Shvetadvipa, for a

long time. His meditation ran thus, "There exists a divine lotus

of a thousand petals, augmented by millions of filaments, in the

transcendental Land of Goloka. On its whorl, there exists a great

divine throne on which is seated Shri Krishna, the form of

eternal effulgence of transcendental bliss, playing on His divine

flute resonant with the divine sound with His lotus mouth. He is

worshiped by His amorous milkmaids with their respective

subjective portions and extensions and also by His external

energy (who stays outside) embodying all mundane qualities.**

 

Texts 65 and 66

 

atha venu-ninadasya

trayi-murti-mayi gatih

sphuranti praviveshashu

mukhabjani svayambhuvah

 

gayatrim gayatas tasmad

adhigatya saroja-jah

samskritash cadi-guruna

dvijatam agamat tatah

 

atha - then; venu-ninadasya - the flute-sound;

trayi-murti-mayi - the form of the three Vedas;

gatih - goal; sphuranti - manifesting;

pravivesha - entered; ashu - at once; mukhabjani - lotus

mouth; svayambhuvah - Brahma; gayatrim - gyatri;

gayatah - chanting; tasmad - from that;

adhigatya - understanding; saroja-jah - Brahma, born from the

lotus; samskritah - purified; ca - and; adi-

guruna - by the original guru; dvijatam - brahmanahood;

agamat - attained; tatah - then.

 

"Then Gayatri, mother of the Vedas, being manifest, i.e.

imparted, by the divine sound of the flute of Shri Krishna,

entered into the lotus mouth of Brahma, born from Himself,

through His eight ear-holes. The lotus-born Brahma, having

received the Gayatri, sprung from the flute-song of Shri

Krishna, attained the status of the twice-born, having been

initiated by the supreme primal preceptor, Godhead Himself.**

 

Text 67 (a)

 

trayya prabuddho 'tha vidhir

vijnata-tattva-sagarah 

tushtava veda-sarena

stotrenanena keshavam

 

trayya - by the three Vedas; prabuddhah - enlightened;

 atha - then; vidhih - Brahma; vijnata - understood; tattva-sagarah - the ocean of truth;

 tushtava - offered prayers; veda-sarena - with the essence of

the Vedas; stotrena - prayers; anena - with this;

keshavam - Keshava.

 

"Enlightened by the recollection of that gayatri embodying

the three Vedas, Brahma became acquainted with the expanse of the

ocean of truth. Then he worshiped Shri Krishna, the essence of

all Vedas, with this hymn.**

 

Text 67 (b)

 

cintamani-prakara-sadmasu ity adi.

 

cintamani-prakara-sadmasu iti adi - in the passage beginning

with these words (5.33, which is: cintamani-prakara-

sadmasu kalpa-vriksha-laksavriteshu surabhir abhipalayantam/lakshmi-

sahasra-shata-sambhrama-sevyamanam govindam adi-purusham tam aham

bhajami.

 

"I worship Govinda, the Primeval Lord, the first proginitor,

who is tending the cows, yielding all desire, in abodes built

with spiritual gems, surrounded by millions of purpose-trees,

always served with great reverence and affection by hundreds of

thousands of lakshmis or Gopis."**

 

Text 68

 

tatha narada-pancaratre naradananta-samvade bhakti-

rahasye

 

cid-ananda-svarupam ca

nirgunam prakriteh param 

sudha toyam lata kalpa-

lata cintamani-sthalih

 

tatha - in that way; narada-pancaratre - in the Narada-

pancaratra; narada - of Narada; ananta - and Ananta;

samvade - in the conversation; bhakti - of devotional ser ice;

rahasye in the secret; cit - transcendental knowledge; ananda - 

and bliss; svarupam - with the form; ca - also; nirgunam - wthout

material qualities, and free from the three modes of material

nature; prakriteh - the material energy; param - beyond; sudha - 

nectar; toyam - water; lata - creepers; kalpa-lata - desire-

creepers; cintamani - made of cintamani gems; sthalih - the

places.

 

In the Narada-pancaratra, Bhakti-rahasya, in the

conversation of Narada and Ananta, it is said:

 

"Goloka Vrindavana is full of knowledge and bliss. It has no

material qualities. It is beyond the material energy, Within it all

water is nectar, all vines are desire-vines, and all places are

made of cintamani.

 

Text 69

 

brahma jyotih priya lakshmir

astram venuh puman harih

 

brahma - Brahman; jyotih - effulgence; priya - beloved;

lakshmih - Lakshmidevi; astram - weapon; venuh - the flute;

puman - the Supreme Person; harih - Lord Hari.

 

"There all light is Brahman, all beloveds are goddesses of fortune,

the weapon is a flute, and the Supreme Person is Lord Hari.

 

Text 70

 

katha ganam gatir natyam

parikha kshira-sagarah

tal-loka-vasinam devam

vrindavana-purandaram

 

katha - talking; ganam - is son; gatih - movements; natyam - 

dancing; parikha - moat; kshira - of milk; sagarah - ocean;

tat - loka - in that planet; vasinam - residing; devam - the Lord;

vrindavana - of Vrindavana; purandaram - the monarch.

 

"There all words are song, all movements are dancing, and

the moat is an ocean of milk. The Supreme Personality of Godhead,

who is the king of Vrindavana, resides there.

 

Text 71

 

divyati-divyam shri-deham

kala-mayady-agocaram 

dvi-bhujam megha-shyamangam

kishoram vana-malinam

 

divya-ati-divyam - supremely splendid; shri-deham - handsome

form; kala-maya - the time potency; adi - beginning with;

agocaram - beyond the touch; dvi - with two; bhujam - arms; megha - 

like a cloud; shyama-with a dark-complexioned; angam - body;

kishoram - youthful; vana-malinam - decorated with a forest of

sylvan flowers.

 

"He is the most splendid. His form is handsome. He is beyond

time's reach. He has two arms. He is dark as a monsoon cloud. He

is youthful. He wears a garland of forest flowers.

 

Text 72

 

divyabharana-bhushangam

gopa-kanya-samavritam 

dayitam prema-bhaktanam

advaitam brahma-vadinam

 

divya - splendid and transcendental; abharana - with

ornaments; bhusha - decorated; angam - whose limbs; gopa - of the

cowherd men; kanya - by the daughters; samavritam - surrounded;

dayitam - the object of love; prema-bhaktanam - for the devotees;

advaitam - and the non-differentiated Absolute; brahma-vadinam - 

for the impersonalists.

 

"His limbs are decorated with spendid ornaments. He is

surrounded by the gopis. To the affectionate devotees He is the

ultimate object of love. To the impersonalists He is the non-

dual Brahman.

 

Text 73

 

mina-kurmadayo yasya

amshamshah sarva-devatah 

yasya smarana-matrena

naro nari-bhavaty api

 

mina - Lord Matsya; kurma - Lord Kurma; adayah - beginning

with; yasya - of whom; amsha - parts; amshah - of the parts;

sarva - all; devatah - deities; yasya - of whom; smarana-

matrena - simply by remembering; narah - a human being; nari-

bhavati - becomes one of the cowherd girls of Vraja; api - even.

 

"Lord Matsya, Lord Kurma, and the other incarnations are

expansions of His expansions. Simply by remembering Him an

ordinary human being can become one of His gopi associates.

 

Text 74

 

pauranika yajanty evam

vaitanair brahma-vadinah 

bhakti-tantra-vidhanena

tri-khandenaiva sadhavah

 

pauranikah - the followers of the Puranas; yajanti - 

worship; evam - in that way; vaitanaih - with Vedic sacrifices;

brahma-vadinah - the impersonalists; bhakti-tantra - of the

Bhakti-tantras; vidhanena - according to the descriptions; tri-

khandena - int three parts; eva - certainly; sadhavah - the

saintly devotees.

 

"The followers of the Puranas worship Him in their way. The

impersonalists worship Him with agni-hotra yajnas. The

devotees worship Him according to the three divisions of the

Bhakti-tantras."

 

Texts 75 and 76

 

tatha sammohana-tantre dvitiya-patale naradam prati

sanaka uvaca

 

dhyayet krishnam ca su-shyamam

purnananda-kalevaram 

koti-surya-prabham caiva

yoginam api durlabham

 

sarva-saundarya-nilayam

radhalingita-vigraham

purnananda-svarupam tam

na tu bhutamayam hi tat

 

tatha - in the same way; sammohana-tantre - in the Sammohana-

tantra; dvitiya-patale - in the Second Patala; naradam prati - 

to Narada Muni; sanakah - Sanaka-kumara; uvaca - said;

dhyayet - one should meditate; krishnam - on Krishna; ca - and;

su-shyamam - who has a beautiful dark complexion; purna - 

perfect; ananda - of bliss; kalevaram - whose form; koti - 

millions; surya - of suns; prabham - whose splendor; ca - also;

eva - indeed; yoginam - by the yogis; api - even; durlabham - 

difficult to attain; sarva - of all; saundarya - beauty; nilayam - the resting place;

radha - by Shrimati Radharani; alingita - embraced;

vigraham - whose form; purna - perfect; ananda - of bliss;

svarupam - whose form; tam - that; na - not; tu - indeed; bhuta - 

mayam - composed of material elements; hi - indeed; tat - that.

 

In the Sammohana-tantra, Second Patala, Sanaka-kumara tells Narada:

 

"One should meditate on Shri Krishna, whose handsome dark form

is full of bliss, who is more splendid than millions of suns, difficult

for even the yogis to find, and the abode of all handsomeness,

whose form is full of bliss, whose form is not made of matter,

and whose form is embraced by Shri Radha.

 

Text 77

 

yadrishi vesha-bhusha ca

manasah priti-dayini 

tadrishi ca harer jneya

bhaktanugrahako harih

 

yadrishi - just like; vesha-bhusha - garments and ornaments;

ca - also; manasah - the mind; priti-dayini - delighting;

tadrishi - in that way; ca - also; hareh - of Lord Hari;

jneya - may be understood; bhakta - to the dovotees;

anugrhakah - merciful; harih - Lord Hari.

 

"Lord Hari is known to wear garments and ornaments like this,

which please the heart. Lord Hari is kind to His devotees."

 

 

Seventh Part

 

Text 78

 

atha shrutibhir avalokito yatha brihad-vamana-purane

vrindavana-mahatmye shri-krishnam prati shrutayah ucuh.

yatha

 

prakrite pralaye prapte

vyakte vyaktim gate pura

shlishte brahmani cin-matre

kala-mayatige 'kshare

brahmananda-maho loko

vyapi vaikuntha-samjnakah

 

atha - now; shrutibhih - by the Vedas; avalokitah - observed;

yatha - just as; brihat-vamana-purane - in the Brihad-Vamana

Purana; vrindavana-mahatmye - in the Vrindavana-mahatmya;

 shri-krishnam prati - to Shri Krishna; shrutayah - the

Personified Vedas; ucuh - said; yatha - just as; prakrite - 

cosmic; pralaye - anihilation; prapte - when arrived; vyakte - 

when manifested; vyaktim - manifestation; gate - attained; pura - 

formerly; shlishte - merged; brahmani - in Brahman; cit-matre - 

spiritual; kala-maya - the time factor; atige - beyond the

reach; mayah - consisting; lokah - rrealm; vyapi - manifest;

vaikuntha - Vaikuntha; samjnakah - named.

 

This is also confirmed by the Personified Vedas. In the Brihad-Vamana

Purana, Vrindavana-mahatmya, the Personified Vedas say

to Shri Krishna:

 

"At the time of cosmic annihilation, the previously manifested

worlds are all merged in the imperishable, spiritual Brahman,

which is beyond the touch of the time energy. At that time the

Vaikuntha planets, which are filled with spiritual bliss, remain

unchanged.

 

Text 79

 

nirguno 'nady-anantash ca

vartate kevale 'kshare 

aksharam paramam brahma

vedanam sthanam uttamam

 

nirgunah - without material qualities, or free from the

influence of the three modes of material nature; anadi - without

beginning; anantah - without end; ca - and; vartate - is; devale - 

in the transcendental position; akshare - imperishable; aksharam - 

the imperishable; paramam - supreme; brahma - Brahman; vedanam - 

of the Vedas; sthanam - the abode; uttamam - supreme.

 

"Free from the modes of nature, beginingless, endless,

imperishable, supreme, spiritual, and the ultimate abode of the

Vedas, these Vaikuntha planets are situated in the imperishable

transcendental world.

 

Text 80

 

tal-loka-vasi-tatrasthaih

stuto vedaih parat parah 

ciram stutva tatas tushtah

parokshah praha tan gira

 

tat - of those planets; vasi - the residents; tatrasthaih - 

there; stutah - glorified; vedaih - by the Personified Vedas;

parat parah - greater than the greatest; ciram - for a long time;

stutva - glorifying; tatah - then; tushtah - satisfied;

parokshah - the transcendental Lord; praha - said; tan - them;

gira - with the following words.

 

"The Personified Vedas in those Vaikuntha planets glorified

the Supreme Lord for a long time. Becoming satisfied with them,

the transcendental Supreme Lord spoke to them these words:

 

Text 81

 

shrutih prati shri-bhagavan uvaca

 

tushto 'smi bruta bhoh prajna

varam yan-manasipsitam

 

shrutih prati - to the Personified Vedas; shri-bhagavan - the

Supreme Personality of Godhead; uvaca - said; tushtah - 

satisfied; asmi - I am; bruta - please speak; bhoh - O;

prajnah - my children; varam - benedition; yat - which; manasi - 

in the mind; ipsitam - is desired.

 

"The Supreme Personality of Godhead said to the Personified

Vedas: O children, I am pleased. Tell Me what benediction your

hearts desire.

 

Text 82

 

srutayah ucuh

 

narayanadi-rupani

jnatany asmabhir acyuta 

sa-gunam brahma sarvedam

vastu-buddhir na teshu nah

 

shrutayah - the Personified Vedas; ucuh - said; narayana - 

with Lord Narayana; adi - beginning; rupani - the forms

jnatani - understood; asmabhih - by us; acyuta - O infallable

Lord; sa-gunam - with attributes; brahma-spirit; sarva - all;

idam - this; vastu - as matter; buddhih - the conception; na - not;

teshu - among them; nah - of us.

 

"The Personified Vedas said: O infallable Lord, to a certain

extent we can understand Your forms of Lord Narayana and other

incarnations. At least we can understand that these forms are all

spiritual and full of spiritual attributes. We do not mistake

them for matter.

 

Text 83

 

brahmeti procyate 'smabhir

yad rupam nirgunam param 

van-mano-gocaratitam

tato na jnayate hi tat

 

brahma - spirit; iti - thus; procyate - is said;

asmabhih - by us; yat - which; rupam - form;

nirgunam - beyond the modes of nature; param - supreme;

vak - words; manah - and mind; gocara - the range;

atitam - beyond; tatah - therefore; na - not; jnayate - is understood; hi - certainly; tat - that.

 

"These forms are all spiritual and transcendental. They have no

material qualities. Because they are beyond the touch of the

material mind and material words, we cannot properly understand them.

 

Text 84

 

ananda-matram iti yad

vadantiha pura-vidah 

tad rupam darshayasmakam

yadi deyo varo hi nah

 

ananda-matram - composed exclusively of transcendental bliss;

iti - thus; yat - which; vadanti - say; iha - in this connection;

pura-vidah - the ancient sages; tat - that; rupam - form;

darshaya - please reveal; asmakam - to us; yadi - if; deyah - 

proper to be given; varah - benediction; hi - certainly; nah - to

us.

 

"The great sages of ancient times have said that Your

original transcendental form is composed of spiritual bliss

alone. If You think it is proper, please show us this form. That

is our request for a benediction.

 

Text 85

 

shrutvaitad darshayam asa

svam lokam prakriteh param 

kevalanubhavananda-

matram aksharam avyayam

 

shrutva - having heard; etat - this; darshayam asa - He

revealed; svam - His own; lokam - planet; prakriteh - the material

world; param - above; kevala - transcendental; anubhava - 

experience; ananda - bliss; matram - exclusively; aksharam - 

imperishable; avyayam - and eternal.

 

"Hearing these words, the Supreme Personality of Godhead

showed them His own transcendental abode, which is eternal,

imperishable, beyond the touch of matter, and composed

exclusively of spiritual bliss, . . . 

 

Text 86

 

yatra vrindavanam nama

vanam kama-dughair drumaih 

manorama-nikunjadhyam

sarvartu-sukha-samyutam

 

yatra - where; vrindavanam - Vrindavana; nama - by name;

vanam - the forest; kama-dughaih - fulfilling desires; drumaih - 

with trees; manorama - charming; nikunja - with groves; adhyam - 

enriched; sarva - in all; ritu - seasons; sukha - with happiness;

samyutam - full.

 

where a forest named Vrindavana is opulent with beautiful groves

of desire trees, where the happiness of every season is always

present, . . .

 

Text 87

 

yatra govardhano nama

su-nirjhara-dari-yutah 

ratna-dhatu-mayah shriman

su-pakshi-gana-sankulah

 

yatra - where; govardhanah - Govardhana; nama - named; su - 

nice; nirjhara - streams; dari - and caves; yutah - endowed;

ratna - jewels; dhatu - and minerals; mayah - composed; shriman - 

full of beauty and opulence; su - with nice; pakshi-gana - birds;

sankulah - crowded.

 

where the beautiful place named Govardhana is filled with

pleasant streams, charming caves, jewels, minerals, and many

delightful birds, . . .

 

Text 88

 

yatra nirjhara-paniya

kalindi saritam vara 

ratna-baddhobhaya-tati

hamsa-padmadi-sankula

 

yatra - where; nirjhara - of the stream; paniya - with nice

water; kalindi - the Yamuna; saritam - of rivers; vara - the

best; ratna - with jewels; baddha - studded; ubhaya - both; tati - 

shores; hamsa - with swans; padma - lotus flowers; adi - beginning

with; sankula - crowded.

 

where the Yamuna, the best of all rivers, is filled with nectar

waters, jewel shores, and many swans and lotuses, . . .

 

Text 89

 

nana-rasa-rasonmattam

yatra gopi-kadambakam 

tat-kadambaka-madhya-sthah

kishorakritir acyutah

 

nana - various; rasa - of rasa dances; rasa - by the nectarean

mellows; unmattam - intoxicated; yatra - where; gopi - of gopis;

kadambakam - the multitude; tat - kadambaka - of that multitude;

madhya - in the midst; sthah - staying; kishora - youthful;

akritih - with a form; acyutah - the infallible Personality of

Godhead.

 

where there were many gopis intoxicated by the nectar of many

rasa dances, and where in the midst of the gopis stood the

youthful, infallible Lord.

 

Text 90

 

darshayitveti ca praha

bruta kim karavani vah 

drishto madiya-loko 'yam

yato nasti param varam

 

darshayitva - having revealed; iti - thus; ca - also; praha - 

said; bruta - please speak; kim - what?; karavani - may I do;

vah - for you; drishtah - seen; madiya - My; lokah - planet;

ayam - this; yatah - than which; na - not; asti - there is; param - 

better; varam - blessing.

 

"After showing them, the Lord said: What may I do for you?

Tell Me. You have seen My own abode. No benediction is better

than this."

 

 

Eighth Part

 

Texts 91 and 92

 

atah shri-krishnacandropari ko 'pi nasti. sarvoari shri-

krishnacandro yatha shrii-krishna-yamale pancashititama-

patale shri-bhagavantam vasudevam prati shri-rukminy

uvaca

 

tvad-rite nasti yat kincij

jagat sthavara-jangamam

sarvesham atma-bhuto 'si

paramatmeti shabdyate

 

sa tvam kim dhyayasi shriman

kaminam sarva-kamadah

kim va japasi tattvena

etat tvam vaktum arhasi

 

atah - now; shri-krishnacandra - Shri Krishnacandra;

upari - above; kah api - something; na - not; asti - is; sarva - 

everything; upari - above; shri-krishnacandrah - Shri

Krishnacandra; yatha - just as; shri-krishna-yamale - in the

 Shri Krishna-yamala; pancashititama-patale - in Patala 50;

 shri-bhagavantam - to the Supreme Personality of Godhead;

vasudevam prati - Vasudeva; shri-rukmini - Shrimati

Rukmini-devi; uvaca - said; tvat - You; rite - without; na - not;

asti - is; yat - what; kincit - anything; jagat - universe;

sthavara - filled with non-moving; jangamam - and moving

creatures; sarvesham - of all; atma-bhutah - self manifest;

asi - You are; parama-atma - as the Supersoul; iti - thus;

 shabdyate-are described; sah - that person; tvam - You; kim - upon

whom?; dhyayasi - do You meditate; shriman - full of all beauty

and opulence; kaminam - of those who desire benedections;

sarva - all; kama - desires; dah - granting; tvam - whom?; va - or;

japasi - do You chant; tattvena - in truth; etat - this; tvam - You;

vaktum - to speak; arhasi - deserve.

 

Now we shall explain that nothing is superior to the form of

 Shri Krishnacandra. In Patala 50 of the Shri Krishna-yamala, Shri

Rukmini says to the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva:

 

"Without You the universe, filled with moving and

inert creatures, would not exist. You stay in everyone's heart.

You are called the Supersoul. You are supremely handsome.

You fulfill the desires of they who are filled with desires. On

what are You meditating? What mantra are You chanting? Please tell the

truth.

 

Text 93

 

nishamya vacam kamalekshanaya

yaduttamo yat priya-krit priyayah 

yam ankam aropya sukham ca sadaram

muhur muhuh praha muda mudanta-hrit

 

nishamya - having heard; vacam - the statement; kamala - 

 ikshanayah - of the lotus-eyed Rukmini; yadu-uttamah - the

best of the Yadava dynasty; yat - which; priya-krit - delighting;

priyayah - His beloved; tam - her; ankam - on His lap;

aropya - placing; sukham - happily; ca - and; sa-adaram - 

respectfully; muhuh muhuh - repeatedly; praha - spoke; muca - 

with delight; muda - with delight; anta - within; hrit - His heart.

 

"When He heard these words from His lotus-eyed beloved, the best of the

Yadus affectionately, happily and respectfully placed her

on His lap and, with great joy in His heart, said:

 

Text 94

 

shri-bhagavan vasudeva uvaca

 

sarat sarataram kante

yan mam pricchasi sampratam

rahasyanam rahasyam tu

tathapi varnayami te

 

shri-bhagavan - the Personality of Godhead; vasudevah - Lord

Vasudeva; uvaca - said; sarat sarataram - the ultimate;

kante - O My beloved; yat - which; mam - from Me; pricchasi - You

ask; sampratam - now; rahasyanam - fo secrets; rahasyam - the

greatest secret; tu - certainly; tathapi - nevertheless;

varnayami - I shall describe it; te - to you.

 

"The Supreme Lord Vasudeva said: O My beloved, although you

ask about the most important of important things, the most

secret of all secrets, I will describe it to you.

 

Text 95

 

tvam me praneshvari kanta

yatah parama-shobhana 

ato vaktavyam etat syat

tvayi nasty api me rahah

 

tvam - you; me - of Me; prana - of the life; ishvari - the

controller; kanta - beloved; yatah - from whom; parama - supreme;

 shobhana - beauty; atah - therfore; vaktavyam - must be said;

etat - this; syat - is; tvayi - for you; na - not; asti - there is;

api - even; me - of Me; rahah - a secret.

 

"You are My beautiful beloved, the queen of My life. I will

tell you. I have no secrets from you.

 

Text 96

 

premaramam lalita-vapusham yat kalakrantam etad

yam vedadyair vihita-munayo naradadya munindrah 

prahuh satyam parama-purusham radhika-prana-rupam

tam gopinam nayana-kumuda-prekshaniyendum ihe

 

prema - of divine love; aramam - the garden; lalita - charming;

vapusham - with a form; yat - which; kala-krantam - artistic;

etat - this; yam - which; veda-adyaih - by the Vedic literatures;

vihita-munayah - the great sages; narada-adyah - headed by

Narada Muni; muni-indrah - the great sages; prahuh - say;

satyam - the Absolute Truth; parama - the supreme; purusham - 

person; radhika - of Shrimati Radharani; prana - the

very life; rupam - in the form; tam - upon Him; gopinam - of the

gopis; nayana - of the eyes; kumuda - of the lotus flowers;

prekshaniya - the object of vision; indum - the moon; ihe - I

meditate.

 

"I am meditating on a great artist who has a charming,

handsome form, who is a garden of love, whom Narada, the great

sages and the Vedas declare is the Supreme Truth, the Personality

of Godhead, who is Radhika's life, and who is the moon where the

gopis lotus eyes gaze.

 

Text 97

 

ta. . .udita. . . yasya vishvadyam adyam

yad bhagadah sakala-jagatam karanam dhimahi sma

 

udita - arisen; yasya - of whom; vishva - of the universe;

adyam - origin; adyam - origin yat - which; bhaga-adah - full of

all opulences; sakala - of all; jagatam - the universes;

karanam - the cause; dhimahi sma - I meditate.

 

"I am meditating on He who is the origin of all the universes.

 

Text 98

 

jyotir yasya prathama-vapusho vishva-murtir virajam

brahmandanam nicaya-racana roma-kupeshu yasya

avrittas te rucibhir amala-prajnaya durvighya

sa radha yam pranaya-vishayam sevate tam smarami

 

jyotih - effulgence; yasya - of whom; prathama - first;

vapushah - of the form; vishva - of the universe; murtih - the

form; virajam - the universal form; brahma-andanam - of the

universes; nicaya - of the multitude; racana - creating; roma-

kupeshu - in the pores of the body; yasya - of whom; avrittah - 

returned; te - they; recibhih - with effulgence; amala - pure;

prajnaya - with intelligence; durvigahya - difficult to

understand; sa - she; radha - Shrimati Radharani; yam - 

whom; pranaya - of love; vishayam - the object; sevate - serves;

tam - upon Him; smarami - I meditate.

 

"I am meditating on Him whose original form manifests a

spiritual effulgence, the viraja that is the form of the

universe, in whose bodily pores the material universes are

created, and whom Radha, who cannot be understood by even the

purest minds, loves and serves.

 

Text 99

 

brahmandanam pracaya-racana kukkutakiva murdhni

yat sham kalavayava-rahitam divya-vrindavanakhyam 

sthanam samsthavarana-lalitam yat turiyat param tat

premananda-prathitam anisham dhimahi dhyana-harshat

 

brahma-andanam - of the universes; pracaya - of the

multitude; racana - creating; kukkutaki - a feather; iva - like;

murdhni - on His head; yat - which; sham - auspiciousness; kala-

avayava-rahitam - free from time; divya - transcendental;

vrindavana - Vrindavana; akhyam - named; sthanam - abode;

samstha-avarana-lalitam - delightful; yat - which; turiyat - 

in the spiritual world; param - in the topmost part; tat - that;

preme - love; ananda - and bliss; prathitam - famous; anisham - day

and night; dhimahi - I meditate; dhyana - of meditation;

harshat - with the joy.

 

"Day and night in bliss I meditate on the delightful realm

named Divya-Vrindavana, where there is no time, which is a feather

placed on the head of the universes, which is beyond the

spiritual world, and which is filled with love and bliss.

 

Text 100

 

vamshi yasya priya-sahacari cidra-samjna sadaisha

krishnasyarthe yad uda-bhavana nada uccaih-svaro yat 

shabda varnah shrutaya udita bodhayanti sma vishvam

vishvanandam tam aham anisham prema-dhama prapadye

 

vamshi - the flute; yasya - of whom priya - the dear;

sahacari - companion; cidra-samjna - with holes; sada-always;

esha - it; krishnasya - of Shri Krishna; arthe - for the sake;

yat - which; uda-bhavana - nectar; nada - sounds; varnah - 

letters; shrutayah - Vedas; uditah - risen; bodhayanti sma - 

taught; vishvam - the universe; vishva - of the universe;

anandam - the bliss; tam - to Him; aham - I; anisham - day and

night; prema - of love; dhanam - the gift; prapadye - I surrender.

 

"Day and night I surrender to He who is an abode of love,

who brings bliss to the world, and whose dear friend is a hole-

marked flute that for Krishna's sake plays many nectarean high

notes and the Vedic syllables that enlighten the world.

 

Text 101

 

yasya krida-kalita-vapushah sthana-samsthana-samstha

dhyana-shaktyavayava-sahita nanyad icchamayeshu 

atmananda-prathita-jagatam nakakam nantam isham

tam gopinam nayana-kumuda-prekshaniyendum ihe

 

yasya - of whom; kriida-kalita - for pastimes; vapushah - 

form; sthana - of the abode; samsthana - of the abode;

samstha - the abode; dhyana - of meditation; shaktya - with the

potency; avayava - limbs; sahita - with; na - not; anyat - another;

iccha-mayeshu - among desires; atma - of the self; ananda - 

bliss; prathita - celebrated; jagatam - of the universes;

nakakam - the sky; na - without; antam - and; isham - to the

Supreme Lord; tam - to Him; gopinam - of the gopis; nayana - of

the eyes; kumuda - by the lotus flowers; prekshaniya - the object

of vision; indum - the moon; ihe - I meditate.

 

"I meditate on He whose playful transcendental form appears

in meditation, although it cannot be seen by those filled with

desires, who is the limitless sky of the worlds of bliss, who is

the Supreme Personality of Godhead, and who is the moon where the

gopis' lotus eyes gaze.

 

Text 101 (b)

 

ity evam radha-premananda-mayam paripurna-prema-

svarupam shri-krishnacandram aham cintaye.

 

iti - thus; evam - in this way; radha - of Shrimati

Radharani; prema - of the transcendental love; ananda - of

the bliss; mayam - consisting; paripurna - perfect and complete;

prema - love; svarupam - the form; shri-krishnacandram - on Shri

Krishnacandra; aham - I; cintaye - meditate.

 

In summary, Lord Vasudeva says in this passage: "I meditate

on Shri Krishnacandra, who is the form of perfect transcendental

love, and who is filled with the bliss of love for Shri Radha."

 

 

Ninth Part

 

Text 102

 

param yatha padma-purane nirvana-khande naradam

prati sanat-kumarena yat kathitam tad vyaso 'mbarisham

rajanam praty aha

 

ati-gopyam tvaya prishtam

yan maya na shukam prati

gaditam sva-sutam kintu

tvam vakshyami hari-priyam

 

param - after; yatha - just as; padma-purane - in the

Padma Purana; nirvana-khande - in the Nirvana-khanda;

naradam prati - to Narada; sanat-kumarena - by Sanat-kumara;

 yat - what; kathitam - said; tat - they;

vyasah - Vyasa; ambarisham rajanam prati - to King Ambarisha;{fn

 aha - said; ati - very; gopyam -  confidential;

tvaya - by you; prishtam - enquired; yat - what; maya - by

Me; na - not; shukam - Shukadeva Gosvami;

prati - to; gaditam - said; sva-sutam - to your own son;

 kintu - however; tvam - to you; vakshyuami - I shall

relate; hari - to Lord Hari; priyam - dear.

 

Shri Krishnacandra is further described in the following

passage from the Padma Purana, Nirvana-khanda (42.7,9,13),

where Shrila Vyasadeva relates to Maharaja Ambarisha words spoken

by Sanat-kumara to Narada Muni:

 

"You have asked about a very confidential secret. Although

I did not explain this secret even to my own son Shukadeva, I

shall now reveal it to you because you are dear to Lord Hari.

 

Text 103

 

maya pura tapash-cirnam

bahu-varsha-sahasrakam 

phala-mula-dala-jala-

vatahara-nishevina

 

maya - by me; pura - in the past;

tapah - austerity; cirnam - for a lng time; bahu - many;

 varsha - of years; sahasrakam - thousands; phala - on

fruits; mula - roots; dala -  leaves;

jala - water; vata - and air; ahara-nishevina -  subsisting.

 

"At one time in the past I performed severe austerities for a

long time. For many thousands of years I fasted, eating only

fruits, roots, leaves, water, and air.

 

Text 104

 

tato mam aha bhagavan

svadhyaya-niratam harih 

kasminn arthe cikirsha te

vivitsa va maha-mune

 

tatah - then; mam - to me; aha - said; bhagavan - the Supreme

Personality of Godhead; sva-adhyaya - in the study of the Vedas;

niratam - devoted; harih - Lord Hari; kasmin - for what?; arthe - 

purpose; cikirsha - the desire to do something; te - of you;

vivitsa - the desire to learn something; va - or; maha-mune - O

great sage.

 

"The Supreme Personality of Godhead then spoke to me, who had

so diligently studied the Vedas, He said: Why do you perform

these austerities? O great sage, what would you like to be able

to do, or what would you like to be able to understand?

 

Text 105

 

prasanno 'smi vrinu mune

varam tvam varadarshabhat 

mad-darshanantah samsara

iti satyam bravimi te

 

prasannah - pleased; asmi - I am; vrinu - please choose; mune - O

sage; varam - a benediction; tvam - you; varada-rishabhat - from

the best of philanthropists; mat - My; darshana - sight; antah - 

ending; samsarah - material existance; iti - thus; satyam - the

truth; bravimi - I speak; te - to you.

 

"I am satisfied with you. O sage, please ask some

benediction from Me, the best of those who have the power to

grant benedictions. The sight of Me ends the cycle of repeated

birth and death. I speak the truth to you.

 

Text 106

 

ato 'ham abruvam krishnam

pulakotphulla-vigrahah 

tvam aham drashtum icchami

cakshurbhyam madhusudana

 

atah - then; aham - I; abruvam - said; krishnam - to Shri

Krishna; pulaka-utphulla-vigrahah - the hairs of my body

standing erect in ecstasy; tvam - You; aham - I; drashtum - to

see; icchami - desire; cakshurbhyam - with my own eyes;

madhusudana - O Krishna.

 

"The hairs of body erect in ecstatic love, I said to Lord

Krishna: O Madhusudana, I desire to see You with my own eyes.

 

Text 107

 

yat tat satyam param brahma

jagad-yonim jagad-gatim 

vadanti veda-shirasash

cakshusham natha me 'stu tat

 

yat - which; tat - that; satyam - Absolute Truth; param - Supreme;

brahma - Brahman; jagat - of the universe; yonim - the origin;

jagat - of the universe; gatim - the final destination; vadanti - 

say; veda-shirasah - the best of the Vedas; cakshusham - power to

see; natha - O Lord; me - of me; astu - let there be; tat - that.

 

"The best of the Vedas say that You are the Absolute Truth,

the Supreme Brahman, the creator of the universes, and the final

resting place of the universes. O Lord, I pray that I may have

the eyes to see You.

 

Text 108

 

shri-bhagavan uvaca

 

mam eke prakritam prahuh

purusham ca tathetare

dharmam eke varam caike

moksham eke 'kuto-bhayam

 

shri-bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; uvaca - 

said; mam - Me; eke - some; prakritam - a product of matter;

prahuh - say; purusham - the Supreme Enjoyer; ca - also; tatha - 

in the same way; itare - others; dharmam - the principles of

rleigion; eke - some; varam - the best; ca - also; eke - some;

moksham - final liberation; eke - some; akutah-bhayam - which

grants fearlessness.

 

The Supreme Personality of Godhead said: "Some say I am a

product of material energy, and others say I am the Supreme

Enjoyer. Some say I am religion personified, some say I am the

best of benedictions, and some say I am personified liberation,

which makes the conditioned souls fearless.

 

Text 109

 

shunyam eke 'bhavam eke

paramanum athapare 

daivam eke devam eke

graham eke manah pare

buddhim eke kalam eke

shivam eke sadashivam

 

shunyam - the void; eke - some; abhavam - the condition of non-

being; eke - some; paramanum - the atom; atha - then; apare - 

others; daivam - destiny; eke - some; devam - a demigod; eke - some;

graham - a planet; eke - some; manah - the mind; pare - others;

buddhim - intelligence; eke - some; kalam - time; eke - some;

 shivam - Shiva; eke - some; sadashivam - Sadashiva.

 

"Some say I am the void, some say I am the manifestation of

non-existance, and others say I am the atom. Some say I am

destiny, some say I am a demigod, some say I am the deity of some

planet, and others say I am the personification of the mind. Some

say I am the intelligence, some say I am time personified, some

say I am an incarnation of Lord Shiva, and others say I am an

incarnation of Lord Sadashiva.

 

Text 110

 

apare veda-shirasi

sthitam ekam sanatanam 

yad bhava-vikriya-hinam

sac-cid-ananda-vigraham

man-maya-mohita-dhiyah

sarva-kalena vancitah

 

apare - others; veda - of the Vedas; shirasi - on the crown;

sthitam - situated; ekam - sole; sanatanam - eternal; yat - which;

bhava - of material existance; vikriya - of mutability; hinam - 

devoid; sat - eternal; cit - full of knowledge; ananda - and bliss;

vigraham - form; mat - My; maya - illusory potency; mohita - 

bewildered; dhiyah - whose intelligence; sarva - kalena - by

eternal time; vancitah - cheated.

 

"Others say I am the eternal, blissful, omniscient, and

unchanging crest jewel of the Vedas. These people are bewildered

by My illusory potency. They have been soundly cheated by eternal

time.

 

Text 111

 

ko 'pi veda puman loke

mad-anugraha-bhajanam 

pasya tvam darshayishyami

svarupam veda-gopitam

 

kah api - there may be some; veda - who understands; puman - a

person; loke - in this world; mat - My; anugraha - ofthe mercy;

bhajanam - the recipient; pashya - just see; tvam - to you;

darshayishyami - I shall reveal; svarupam - My own form; veda - 

from the Vedas; gopitam - hidden.

 

"A person who has received My mercy can understand Me. Look!

I will show you My original form, which is hidden from the

Vedas."

 

Texts 112 and 113

 

vedavyasa uvaca

 

tato 'pashyam aham bhupa

tatah kalambuda-prabham

gopa-kanyavritam gopam

hasantam gopa-balakaih

 

kadamba-mulam asinam

pita-vasasam adbhutam

vanam vrindavanam nama

nava-pallava-manditam

kokila-bhramara-ravam

manohara-manoharam

 

vedavyasah - Vedavyasa; uvaca - said; tatah - then;

apashyam - saw; aham - I; bhupa - O king; tatah - then; kala - 

dark; ambuda - of a cloud; prabham - with the splendor; gopa-

kanya - by the gopis; avritam - surrounded; gopam - a cowherd

boy; hasantam - laughing; gopa-balakaih - with other cowherd

boys; kadamba - of a kadamba tree; mulam - at the root; asinam - 

seated; pita - with yellow; vasasam - garments; adbhutam - 

wonderful; vanam - the forest; vrindavanam - of Vrindavana;

nama - named; nava - with fresh; pallava - blossoms; manditam - 

decorated; kokila - of cuckoos; bhramara - of bees; ravam - with the

sounds; manohara-manoharam - supremely enchanting.

 

Vedavyasa said: "O king, at that moment I saw a cowherd boy

splendid as a dark monsoon cloud, surrounded by gopis, laughing

with cowherd boys, dressed in yellow garments, and sitting under

a kadamba tree in the wonderful, supremely enchanting forest

named Vrindavana, which was decorated with newly blossoming

flowers and filled with the sounds of cuckoos and bees."

 

Text 114

 

balam iti yatha

 

kaumaram pancamabdantam

paugandam dashamavadhi

kaishoram apancadasha

yauvanam tu tatah param

 

balam - the boy; iti - thus; yatha - just as; kaumaram - the

kaumara age; pancama - fifth; abda - year; antam - ending;

paugandam - the pauganda age; dashama - the tenth year;

avadhi - up until; kaishoram - the kaishora age; apancadasha - 

until the age of 15; yauvanam - the yauvana age; tu - indeed;

tatah param - the remainder.

 

The ages of Shri Krishna are described in the following

verse:

 

"The kaumara age extends to the fifth year. From the fifth

year until the tenth year is in the pauganda age, and

from the tenth to the fifteenth years is the kaishora age."

 

Text 115 (a)

 

balyam yauvanam vardhakyam iti vayo 'vastha-trayam. atah

kaishoravadhi balyam. evam bale 'py ukte kishora-vaya iti

boddhavyam. kim abhiprayas tad aha gopa-kanyavritam gopa-

kanyavritatvena ujjvala-rasa ity ayogyatvat. tatha shri- krishna-

yamale unavimshadhika-shata-patale dvaraka- nathah shri-vasudevo 'pi

radha-krishnam drashtum shri-tripura-sahayena sa-tripuro divya-

vrindavane radha-krishnantikam vivesha. shri-krishnajnaya

radha-kunde snatva stri-rupo bhutva shyama iti nama dhritva

paripurnam premamayam radha-krishnam sa shyama dadarsha. tad yatha

 

balyam - childhood; yauvanam - youth; vardhakyam - and

maturity; iti - thus; vayah - ages;

avastha - conditions; trayam -  three; atah - then;

kaishora - Kaishora avadhi - up until; balyam - childhood;

evam - in this way; bale - in the boy; api -  indeed;

ukte - described; kishora-vayah - the kisora age; iti - 

thus; boddhavyam - should be understood; kim

abhiprayah - why?; tat - the reason; aha - he says;

gopa-kan/ya - by the gopis; avritam - surrounded;

iti - thus; padena - by the line; kaishora- vayah - the

kaishora age; sucitam - is indicated; iti - thus;

tatha - in that way; balye - in childhood; gopa-kanya-

avritatvena - the condition of being surrounded by the gopis;

ujjvall-rasah - the mellows of conjugal love; iti - thus;

ayogyatvat - because of not being unsuitable; tatha - in that

way; shri-krishna-yamale - in the Shri Krishna-yamala; una-

vimsha adhika-shata-patale - in Patala 119; dvaraka - of

Dvaraka; natha - the king; shri-vasudevah - Shri

Vasudeva; api - indeed; radha-krishnam - Shri Shri Radha-

Krishna; drashtum - to see; shri-tripura - Shri Tripura;

 sahayena - with the help; sa - with;

tripurah - Tripura; divya-vrindavane - in Divya-Vrindavana;

radha-krishna - Shri Shri Radha- Krishna; antikam - near;

vivesha - entered; shri-krishna - of Shri Krishna; ajnaya - by the order; radha-kunde - in Radhakunda;

snatva - having bathed; stri - of a woman; rupah - with the

form; bhutva - becoming; shyama - Shyama;

iti - thus; nama - name; dhritva - accepting;

paripurnam -  perfect and complete; prema-mayam - full of

transcendental love; radha-krishnam - Shri Shri Radha-Krishna/;

 sa - she; shyama - Shyama; dadrsha - saw;

tat - this; yatha - just as.

 

The span of life is divided into three parts: balya

 (childhood), yauvana (youth), and vardhakya (maturity). Balya

extends up to kaishora. It should be known that kaishora is

contained within balya. What is the intention here? He says in

this verse "He is surrounded by the gopis." This clearly

indicates the kaishora age because of the inappropriateness in the

balya age of the conjugal rasa, which is indicated by the phrase

 "surrounded by the gopis."

In Chapter 119 of the Shri Krishna-yamala,

Lord Vasudeva, the king of Dvaraka, accompanied by His

servant Tripura, approached Shri Shri Radha-Krishna in

Divya-Vrindavana to gain Their audience. By Lord Krishna's order,

Vasudeva bathed in Radha-kunda, assumed a female form, accepted

the name Shyama, and then saw the perfectly affectionate couple, Radha-

Krishna. The passage follows.

 

Text 115 (b)

 

madhupriya nama sakhi

radha-krishnati-vallabha 

sa shyamam ca kare dhritva

radhayam sammukhe 'nayat

 

madhupriya - Madhupriya; nama - named; sakhi - gopi friend;

radha-krishna - to Shri Shri Radha-Krishna; ati - very;

vallabha - dear; sa - she; shyama - Shyama; ca - and; kare - the

hand; dhritva - taking; radhayam - of Shrimati

Radharani; sammukhe - in the presence; anayat - brought.

 

"Madhupriya-gopi, who was very dear to Shri Shri Radha-

Krishna, took Shyama by the hand and brought her before

 Shrimati Radharani.

 

Text 116

 

sapashyad radhikam krishna-

vakshah-sthala-samashritam 

anaupamya-rupa-lila-

praty-anga-rabhasojjvalam

 

sa - she; apashyat - saw; radhikam - Shrimati

Radharani; krishna - of Shri Krishna; vakshah-sthala - on

the chest; samashritam - resting; anaupamya - incomparable;

rupa - beautiful form; lila - and pastimes; prati-anga - each

limb; rabhasa-ujjvalam - very beautiful.

 

"Shyama then saw Shri Radhika, whose limbs were gloriously

splendid, and whose beauty and playfulness had no rival, resting

on Lord Krishna's chest.

 

Texts 117 and 118

 

anyonya-shleshitangau tau

radha-krishnau dadarsha sa 

radham sphurad-rasam krishna-

sarvanga-svanga-gopitam

 

cumbantim krishnacandrasya-

dhara-divya-sudhashrayam

krishne radhanga-ragena

kunkumi-krita-vigrahah

 

anyonya - each other; shleshita - embraced; angau - bodies;

tau - They; radha-krishnau - Shri Shri Radha-Krishna;

dadarsha - saw; sa - she; radham - Shrimati Radharani;

sphurat-rasam - like nectar; krishna - of Shri Krishna; sarva - 

all; anga - the limbs; sva - her own; anga - limbs; gopitam - 

covered; cumbantim - kissing; krishnacandrasya - of Shri

Krishnacandra; adhara - of the lips; divya - transcendental;

sudha - of nectar; ashrayam - the abode; krishne - on Lord

Krishna; radha - of Shrimati Radharani; anga - of the

limbs; ragena - by the ointments; kunkumi - with kunkuma

powder; krita - covered; vigrahah - the form.

 

"She saw Radha and Krishna embracing and sweet Radha covering

each of Krishna's limbs with Her own limbs and kissing the

reservoir of nectar at Krishnacandra's lips. Krishna's body was

covered with the red kunkuma that had anointed Radha's limbs.

 

Text 119

 

ubhayor antaram tam ca

asvadyasvadanai rasaih 

anyonya-bhava-santarair

anyonyashlishta-cetasoh

 

ubhayoh - both; antaram - between; tam - that; ca - and; asvadya -

relishing; asvadanai - relishable; rasaih - with nectar;

anyonya - mutual; bhava-santaraih - with the xpansion of love;

anyonya - mutual; ashlishta - embraced; cetasoh - whose hearts.

 

"Embracing, the divine couple tasted the sweetness of Their

love."

 

Text 120

 

ity evam nityananda-svarupo nitya-vigrahah shri-radha-

krishna iti mantavyam. yatha varaha-samhitayam prithivim

prati shri-bhagavan varaha uvaca

 

tad-amshu-koti-koty-amshas

tasya kandarpa-vigrahah

jagan-moham prakurvanti

tad-andantara-samsthitah

 

iti - thus; evam - in this way; nitya - eternal; ananda - of

bliss; svarupah - the form; nitya - eternal; vigrahah - form;

 shri-radha-krishnah - Shri Shri Radha-Krishna; iti - 

thus; mantavyam - should be considered; yatha - just as; varaha-

samhitayam - in the Varaha-samhita; prithivim-prati - to the

earth; shri-bhagavan - the Supreme Lord; varahah - Varaha;

uvaca - said; tat - of Him; amshu - of a ray of effulgence;

koti-koti-amshah - a millionth of a millionth fractional

part; tasya - of Him; kandarpa - of cupid; vigrahah - the forms;

jagat - the universes; moham prakurvanti - enchanting; tat-anda - 

the universes; antara - within; samsthitah - situated.

 

The forms of Shri Shri Radha and Krishna are eternal and

eternally full of bliss. This is confirmed in the Varaha-samhita,

where Lord Varaha says to the earth:

 

"All the Kamadeva's that enchant the universes are only a

trillionth part of a single ray of Radha-Krishna's splendor.

 

Text 121

 

tat-prakashasya koty-amsha

rashmayah surya-vigrahah 

tad-deha-vilasat-kanti-

koti-koty-amsha-candramah

 

tat - of Them; prakashasya - of the effulgence; koti-

amshah - of a millionth part; rashmayah - the rays; surya - of

suns; vigrahah - the forms; tat - of Them; deha - of the forms;

vilasat - shining; kanti - splendor; koti - of a millionth part;

koti - of a millionth part; amsha - the part; candramah - the

moons;

 

"The hosts of suns are millions of rays of Thier splendor.

The moons are millions and millions of rays of the glistening

splendor of Their transcendental bodies.

 

Text 122

 

paratma-nitya-cid-rupa

nirgunasyaika-karanam 

tad-amshu-koti-koty-amsha

jivas tat-kiranatmakah

tac-chyama-deha-kiranaih

parananda-rasamritaih

 

para-atma - of the Supersoul; nitya - eternal; cit - 

transcendental; rupah - forms; nirgunasya - of the

transcendence; eka - sole; karanam - cause; tat - of

Them; amshu - of the effulgence; koti - of a millionth

part; koti- amshah - a millionth part; jivah - the living

entities; tat -  of Them; kirana - of the effulgence;

 atmakah - identities; tat - of Them;

 shyama - beautiful; deha - forms; kiranaih - with the

effulgence; para - transcendental; ananda -  of

bliss; rasa - of the nectar; amritaih - with the nectar.

 

"The eternal spiritual forms of Lord Paramama, which are

beyond the three modes, are manifest from the nectar bliss of

the Lord's dark splendor. The individual spirit-souls (jivas) are

a trillionth part of a single ray of His splendor.

 

Text 123

 

tad-anghri-pankaja-shriman-

nakha-candramani-prabham 

tad-amshu purna-brahmaiva

karanam veda-durgamam

 

tat - of Them; anghri - of the feet; pankaja - of the lotus

flower; shrimat - beautiful; nakha - of the nails; candramani - of

the moonstones; prabham - the luster; tat - of Them; amshu - the

luster; purna - the complete; brahma - Brahman; eva - certainly;

karanam - the cause; veda - by the personified Vedas; durgamam - 

difficult to approach.

 

"The Brahman effulgence, which even the personified Vedas

approach with difficulty, is a portion of the luster of the

divine couple's beautiful candramani-jewel lotus toe-nails.

 

Text 124

 

tad-anga-saurabananta-

koty-amsha vishva-mohanah 

tat-sparsha-pushpa-gandhadi-

nana-saurabha-santatam

 

tat - of Them; anga - of the bodies; saurabha - of the

fragrance; ananta - limitless; koti - millionth; amshah - parts;

vishva - the universe; mohanah - enchanting; tat - of that;

sparsha - by the touch; pushpa - of flowers; gandha-adi - and other

aromatic substances; nana - various; saurabha - fragrances;

santatam - the expansion.

 

"The flowers' great variety of fragrances come from the

touch of a millionth part of a fragment of the divine couple's

charming transcendental forms.

 

Text 125

 

tat-priya prakritir adya

radhika tasya vallabha 

tat-kala-koti-koty-amsha

durgadyas tri-gunatmakah

tasyanghri-rajasah sparshat

koti-vishnuh prajayate

 

tat - to Him; priya - dear; prakritih - potency; adya - 

original; radhika - Shrimati Radharani; tasya - of Him;

vallabha - the beloved; tat - of her; kala - of the parts; koti - 

millionth; koti - of a millionth; amshah - parts; durga - with

Durga; adyah - beginning; tri-guna-atmakah - in contact

with the three modes of material nature; tasya - of Him; anghri - 

of the lotus feet; rajasah - of the pollen; sparshat - from the

touch; koti - millions; vishnuh - of Vishnus; prajayate - are

manifested.

 

"Lord Krishna's original potency is His beloved

Radhika. From a trillionth part of a fraction of Her

effulgence are manifested Durga-devi and other demigoddesses in

this world of three modes. In the same way, from the touch of the

pollen of Lord Krishna's lotus feet millions of Vishnus are

manifested."

 

Text 126

 

tatra shri-radha-krishnasyavarana-svarupo vishnur

yatha shri-varaha-samhitayam shri-radha-krishnasya

saptamavaranam aha

 

tad-bahye tu prabaladi-

praciraih su-manoharaih

pushpodyanam ca nanabhaish

catur-dikshu samujjvalaih

 

tatra - there; shri-radha-krishnasya - of Shri Shri

Radha-Krishna; avarana - covering; svarupah - in the form;

vishnuh - Shri Vishnu; yatha - just as; shri-varaha-

samhitayam - in the Varaha-samhita; shri-riadha-

krishnasya - of Shri Shri Radha-Krishna; saptama - seventh;

avaranam - covering; aha - he describes; tat-bahye - outside

that; tu - indeed; prabala-adi-praciraih - with new blossoms;

su-manoharaih - very charming; pushpa - of flowers; udyanam - 

garden; ca - also; nana-abhaih - variegated; catuh-kikshu - in

the four directions; samujjvalaih - splendid.

 

Even Lord Vishnu acts as Shri Shri Radha-Krishna's protector.

This is described in the Varaha- samhita, where the seventh wall

enclosing Shri Shri Radha-Krishna's abode is described in

these words:

 

"Outside the walls of Shri Shri Radha-Krishna's abode,

in the four directions are splendid, charming gardens of many

kinds of blossoming flowers.

 

Text 127

 

shuklam catur-bhujam vishnum

pashcime dvara-palakam 

shankha-cakra-gada-padma-

kiritadi-vibhushitam

 

shuklam - white; catuh - with four; bhujam - arms; vishnum - 

Vishnu; pashcime in the west; dvara - of the foor; palakam - 

the protector; shankha - with conch; cakra - disc; gada - club;

padma - lotus; kirita - crown; adi - and other ornaments;

vibhushitam - decorated.

 

"A four-armed, white-complexioned Lord Vishnu, holding a

conch, disc, club, and lotus, wearing a crown on His head, and

various ornaments on His body, is the doorkeeper of the western

gate.

 

Text 128

 

raktam catur-bhujam vishnum

shankha cakra-gada-dharam- 

kirita-kundaloddiptam

dvara-palakam uttare

 

raktam - red; catuh - with four; bhujam - arms; vishnum - Lord

Vishnu; sha\nkha - conch; cakra - disc; gada - and club; dharam - 

holding; dirita - with a crown; dundala - and earrings;

uddiptam - splendid; dvara-palakam - the doordeeper; uttare - 

inthe north.

 

"A four-armed, red-complexioned Lord Vishnu, holding a

conch, disc, and club, and wearing a splendid crown and glistening

earrings, is the doorkeeper at the northern gate.

 

Text 129

 

gauram catur-bhujam vishnum

shankha-cakrambujayudham 

kirita-kundaladyaish ca

shobhitam vana-malinam

purva-dvare dvara-palam

gauram vishnum prakirtitam

 

gauram - golden; catuh - with four; bhujam - arms; vishnum - 

Vishnu; shankha - conch; cakra - disc; ambuja - and lotus flower;

ayudham - with weapons; kirita - with crown; kundala-

adyaih - earrings, and other ornaments; ca - also; shobhitam - 

decorated; vana-malinam - wearing a garland of sylvan flowers;

purva - on the east; dvare - at the gate; dvara-palam - 

doorkeeper; gauram - golden; vishnum - Lord Vishnu;

prakirtitam - is described.

 

"A four-armed, golden-complexioned Lord Vishnu, holding a

conch, disc, and lotus flower is the doorkeeper at the eastern

gate. He wears a garland of sylvan flowers and He is beautifully

decorated with crown, earrings, and other valuable gems.

 

Text 130

 

krishna-varnam catur-bahum

shankha-cakradi-bhushitam 

dakshina-dvara-palam ca

shri-vishnum krishna-varnakam

 

krishna-varnam - with a dark complexion; catuh - with four;

bahum - arms; shankha - with conch; cakra - and disc; adi - 

beginning; bhushitam - decorated; dakshina - in the south;

dvara-palam - gatekeeper; ca - also; shri-vishnum - Shri

Vishnu; krshna - dark; varnakam - with the complexion.

 

"A four-armed, dark-complexioned Lord Vishnu, decorated with

conch, disc, and other ornaments, gaurds the southern gate."

 

Text 131

 

atha durgadya yas tad eva shruyatam. narada-pancaratre shrutim vijayovaca

 

ato durga mama mata

prakritih paramatmanah

prema-kautukajotkantha-

raktangi vyaktatam gata

 

atha - now; durga-adyah - Durga and the other

demigoddesses; yah - who; tat - this; eva - certainly;

 shruyatam - should be heard; narada-pancaratre - in the

Narada-pancaratra; shrutim - to the Personified Vedas;

vijaya - Vijaya-devi; uvaca - said; atah - therefore; durga - 

Durga; mama - by me; mata - considered; prakritih - the potency;

parama-atmanah - fo the Supreme Personality of Godhead; prema - 

of love; kautuka - of bliss; ja - manifested; utkantha - longing;

rakta - impassioned; angi - whose limbs; vyaktatam - 

manifestation; gata - attained.

 

That Durga-devi and other demigoddesses are expanded from

the Lord's original potency, Shrimati Radharani, is

explained in the Narada-pancaratra,

where Vijaya-devi says to the Personified Vedas:

 

"In my opinion Durga-devi is the expansion of the potency of

the Supreme Personality of Godhead. Longing to taste the bliss of

ecstatic love of God, the Lord's potency has assumed this form."

 

Text 132

 

shri-krishna-yamale dvadashadhika-shatatama-patale

 shri-vasudevam prati shri-bhagavati tripurovaca

 

radha-rasa-pravacanaih

krishnasyapi tatha-vidhaih

pranayati-rasavishtau

radha-krishnau nirantarau

 

shri-krishna-yamale - in the Shri Krishna-yamala;

dvadasha-adhika-satatama-patale - in Patala 112; shri-

vasudevam prati - to Shri Vasudeva; shri-bhagavati - the

goddess; tripura - Tripura-devi; uvaca - said; radha - of

 Shrimati Radharani; rasa - of the nectar; pravacannaih - by

the talking; krishnasya - of Shri Krishna; api - also; tatha-

vidhaih - in that way; poranaya - by love; ati - gretly; rasa - 

nectar; avishtau - entered; radha-krishnau - Shri Shri

Radha-Krishna; nirantarau - eternal.

 

In the Shri Krishna- yamala, Patala 112, goddess Tripura-devi

says to Lord Vasudeva:

 

"The nectar of Their conversation plunges Shri Shri Radha-

Krishna into the sweetest nectar of love."

 

Text 133

 

ubhayor eva sampattih

pashyatam eva yad bhavet 

premanubhuti-vibhavo

mahananda-priya-sva-dah

 

ubhayoh - of the Divine Couple; eva - certainly; sampattih - 

wealth; pashyatam - may be seen; eva - certainly; yat - what;

bhavet - is; prema - of love; anubhuti-vibhavah - the experience;

maha - great; ananda - bliss; priya - dear; sva - Themselves;

dah - giving.

 

Please observe the wealth of the divine couple. Their wealth

is Their great love for each other, and Their bliss is Their

giving Themselves to each other.

 

Text 134

 

tato 'nyatra ca janami

kvacid vastv asti kincana 

ato dasitvam anayoh

svi-krityaham sadanuga

 

tatah - therefore; anyatra - anywhere else; ca - also;

janami - I understand; dvacit - somewhere; vastu - something;

asti - is; kincana - anything; atah - therefore; dasitvam - the

condition of being a maidservant; anayoh - of Them; svi-kritya - 

accepting; aham - I am; sada - eternally; anuga - Their follower.

 

"I do not know anything except the divine couple. They are my

life and soul. I am Their maidservant. I am Their follower

eternally.

 

Text 135

 

etaj jagat-karanam apy anadi

brahma prayatnam parito 'nvavaihi 

vedair asheshair upadishtam etat

krishnasya dasyam rahasi prashasyam

 

etat - this; jagat - of the universes; karanam - the cause;

api - although; anadi - beginningless; brahma - Brahman;

prayatnam - with effort; paritah - completely; anvavaihi - you may

understand; vedaih - by the Vedas; asheshaih - all; upadishtam - 

taught; etat - this; krishnasya - of Shri Krishna; dasyam - the

service; rahasi - confidential; prashasyam - is to be taught.

 

"Know that Lord Krishna is the beginningless Supreme

Godhead, the origin of all the universes. Devotional service to

Him is the most confidential truth taught in all the Vedas.

 

Text 136

 

trailokya-nathadi-nrinam yathavat

te mam prapadyabhimatam prayanti ity adi

 

trailokya - of the three worlds; ratha - the controllers;

adi - beginning with; nrinam - of living entities; yathavat - 

just as; te-they; mam - to Me; prapadya - surrendering;

abhimatam - considered; prayanti - approaching; iti - thus; adi - 

in the passage beginning.

 

"Lord Krishna Himself explains: As the Brahma demigods, who

control entire universes, approach Me and surrender unto Me, they

who are actually wise approach Me and surrender unto Me."

 

Text 137

 

eko nitya-kishora evam anisham vrindavanabhyantare

radhashlesha-parayano nava-ghana-shyamah sa vamshi- mukhah

nityam ca dvi-bhujas tad-anghri-bhajanam ratnam su-nilabhidham

bhalordhvam kuru bhushanam su-vinayam yad raghavenoditam

 

ekah - one; nitya - eternally; kishorah - youthful; evam - in

this way; anisham - day and night; vrindavana-abhyantare - in

Vrindavana; radha - of Shrimati Radharani; ashlesha - to

the embraces; parayanah - devoted; nava - a fresh; ghana - like a

rain cloud; shyamah - black; sah - He; vamshi - with the flute;

mukhah - pressed to His mouth; nityam - eternally; ca - also; dvi - 

with two; bhujah - arms; tat - of His; anghri - feet; bhajanam - 

worship; ratnam - jewel; su-nila-abhidham - sapphire; bhala - 

forehead; urdhvam - above; kuru - please do; bhushanam - 

decoration; su-vinayam - humbly; yat - what; raghavena - by

Raghava Gosvami; uditam - said.

 

Eternally youthful, two-armed Shri Krishna continually stays

in the forest of Vrindavana. His complexion is the color of a

new dark cloud. He presses the flute to His lips. He passionately

embraces Shri Radha. Please humbly take the worship

of His lotus feet and make it the sapphire ornament decorating

your forehead. These are the words of Raghava Gosvami.