Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Raghava Pandita Goswami > Hari Bhakti Ratna Prakash > Fifth Ray of Light

Fifth Ray of Light

 

 

First Part

 

Text 1

 

tasya nandatmajasyapi

†††† prakasham paramatmanah

amshamshamshavataranam

†††† pravakshye paramotsukam

 

†††† tasya - of Him; nanda-atmajasya - the son of Maharaja

Nanda; api - even; prakasham - the manifestation; parama-

atmanah - the Supreme Personality of Godhead; amsha - of His

plenary part; amsha - of His plenary part; amsha - of His

plenary part; avataranam - of the incarnations; pravakshye - I

shall describe; parama-utsukam - with great eagerness

†††† Now I will eagerly describe the various incarnations and

expansions of the original Supreme Personality of Godhead, the

son of Maharaja Nanda

Text 2 (a

†††† atha vrindavanan mathuram gatah ka eshah. tad ucyatam.

tad atra sa eva shri-krishnacandrah sarva-sampurna

prakashas tathalpa-prakasha iti bhedatvat prithan manyate

yath

†††† atha - now; vrindavanat - from Vrindavana; mathuram - to

Mathura; gatah - departed; kah - who?; eshah - is He;tat - this;

ucyatam - should be explained; tat - this atra - here; sah - He;

eva - certainly; shri-krishnacandrah - Shri Krishnacandra;

sarva-sampurna - perfect and complete; prakashah

manifestation; tatha - in that way; alpa - small; prakashah

manifestation; iti-thus; bhedatvat - because of difference;

prithak - different; manyate - is considered; yatha - just as

†††† At this point the question may be raised: "If Shri

Krishnacandra did not leave Vrindavana and go to Mathura, then

who did?" In answering this question we may note that Shri

Krishnacandra is the original complete form of the Supreme Lord,

and the other forms of the Lord are partial manifestations of His

personality. The distinctions between the various forms of the

Lord are explained in the following words (Shrila Rupa Gosvami's

Bhakti-rasamrita-sindhu (2.1.221-222)

Text 2 (b

harih purnatamah purna

†††† tarah purna iti tridh

shreshtha-madhyadibhih shabdai

natye yah paripathyat

†††† harih - the Supreme Personality of Godhead; purna-tamah

most complete; purna-tarah - more complete; purnah

complete; iti-thus; tri-dha - three stages;shreshtha - best;

madhya-adibhih - middle, etc; shabdaih - by the words; natye

in books on dramatics; yah - who; paripathyate - is proclaimed

†††† "This is stated in the dramatic literatures as 'perfect,'

'more perfect,' and 'most perfect.' thus Lord Krishna manifests

Himself in three ways: perfect, more perfect and most perfect.

Text

prakashitakhila-guna\

†††† smritah purnatamo budhai\

asarva-vyanjakah purna

†††† tarah purno 'lpa-darshaka\

 

†††† prakashita-akhila-gunah - having all transcendental

qualitites manifested; smritah - is understood; purna-tamah

most perfect; budhaih - by learned scholars; asarva-vyanjakah

having qualities not fully manifested; purna-tarah - more

perfect; purnah - perfect; alpa-darshakah - still less fully

manifested

†††† "When the Supreme Personality of Godhead does not manifest

all His transcendental qualities, He is called complete. When

all the qualities are manifest, but not fully, He is called more

complete. When He manifests all His qualities in fullness, He is

called most complete. This is the version of all learned

scholars in the devotional science."

Text 4 (a

†††† ity evam vrindavane purnatamah shri-bhagavan

krishnacandrah sva-prakashah. anyatralpa-prakashah. tad

eva purnataratvena dvaraka-natho vasudevo balaramash ca

purno 'pi saha-pradyumnaniruddhadih. tad anyac ca purna-

kalpatvena brahma-vishnu-shiva-maha-vishnv-adayah. tatra

vishnur vasudevo yatha mathuram gacchantam shri-

bhagavantam sahasra-shiraso 'nantasya krode akruro 'pashyad

yatha

 

†††† iti - thus; evam - in this way; vrindavane - in Vrindavana;

purnatamah - most perfect; shri-bhagavan - Supreme Personality

of Godhead; krishnacandrah - Lord Krishnacandra; sva-

prakashah - self-manifest; anyatra - in other forms; alpa -

slightly; prakashah - manifest; tat - this; eva - certainly;

purnataratvena - as more-perfect; dvaraka-nathah - the master

of Dvaraka; vasudevah - Lord Vasudeva; balaramah -

Balarama; ca - and; purnah - perfect; api - also;saha - with;

pradyumna - Pradyumna; aniruddha-/ adih - Aniruddha and other

forms of the Lord; tat - therefore; anyat - other; ca - also;

purna - kalpatvena - considered as perfect; brahma - Brahma

vishnu - Vishnu; shiva - Shiva; maha-vishnu - Maha-Vishnu;

vasudevah - Vasudeva; yatha - just as; mathuram - to Mathura;

gacchantam - going; bhagavantam - the Supreme Personality of

Godhead; sahasra-shirasah - who had thousands of hoods;

anantasya - of Lord Ananta; krode - on the lap; akrurah - akrura;

apashyat - saw; yatha - just as.

 

†††† The most perfect form is Bhagavan Krishnacandra who

remains in Vrindavana. All other forms of the Lord are not as

perfect. The more perfect forms are Lord

Balarama and Lord Vasudeva, who reigns as the king of

Dvaraka. The perfect forms include Lord Pradyumna, Lord

Aniruddha, and other forms of the Lord. Lord Brahma, Lord

Vishnu, Lord Shiva, Lord Maha-Vishnu, and others, are also

counted in the perfect category. Akrura travelled to Mathura

with the Vasudeva feature of Lord Vishnu. When the Lord was going

to Mathura, Akrura saw him as Lord Vasudeva reclining on the lap

of thousand-headed Lord Ananta (Shrimad-Bhagavatam 10.39.46):

 

 

Text 4 (b)

 

 

tasyotsange ghana-shyamam

†††† pita-kausheya-vasasam

purusham catur-bhujam shantam

†††† padma-patrarunekshanam

†††† tasya - of Him; utsange - on the lap; ghana - like a could;

shyamam - dark; pita - with yellow; kausheya - silk; vasasam -

garments; purusham - the Personality of Godhead; catuh - with

four; bhujam - arms; shantam - peaceful; padma - of a lotus; patra - petal aruna - reddish;

kshanam - with eyes.

 

†††† "On the curved lap of Shesha Naga, Akrura saw Krishna

sitting very soberly, with four hands. His eyes were like the

reddish petals of the lotus flower. His complexion was the dark

color of a rain-cloud, and He was dressed in yellow silken

garments."*

 

 

Text 5 (a)

 

†††† tathatraiva rukmini-rabhase shri-bhagavantam vasudevam

prati rukminy uvaca yat-karna-mulam ari-karshana

nopayayad yushmat-katha mrida-virinci-sabhasu gita ity

atra vishnor ullekho na kritah. yad eva tat shri-vasudevo

vishnur iti sucitam. tad-guno yatha brihan-naradiye

 

†††† tatha - in the same way; atra - here; eva - certainly; ;

rukmini - of Rukmini; rabhase - in the passion; shri-

bhagavantam - to the Supreme Personality of Godhead; vasudevam

prati - to Lord Vasudeva; rukmini - Rukmini; uvaca - said;

yat - of whom; karna - of the ear; mulam - the surface; ari - of

enemies; karshana - O destroyer; na - not; upapayat - attains;

yushmat - of You; katha - the topics; mrida - of Shiva;virinci -

of Brahma; sabhasu - in the assemblies; gita - glorified; iti

thus;atra - here; vishnoh - of Lord Vishnu; ullekhah -

mention; na - not;kritah - is done; yat - which;eva - certainly;

tat - that;svasudevah - Shri Vasudeva; vishnuh - Vishnu; iti-

thus; sucitam - is indicated; tat - of Him; gunah - the

qualities; yatha - just as; brihat-naradiye - in the Brihan-

naradiya Purana.

 

†††† In the same way the Lord appeared in Dvaraka in His Vasudeva

form. This may be known from the following passage of Shrimad-

Bhagavatam (10.60.44), where Rukmini-devi says to Lord Vasudeva:

"O my Lord, O subduer of enemies, an unfortunate woman who has

never heard of Your glories may accept an ordinary man as her

husband, but a woman who has learned about You -that You are

praised not only in this world but in the halls of the great

demigods like Lord Brahma and Lord Shiva -will not accept

anyone besides Yourself as her husband."

†††† We may note that although Shrimati Rukmini-devi does not

mentions Lord Vasudeva by name, it is clear from her description

of the Lord that she refers to the Vasudeva expansion of Lord

Vishnu. The qualities of Lord Vishnu are described in the following

statement of Brihan-naradiya Purana:

 

 

Text 5 (b)

 

 

agratvad atha purvatvat

†††† svayambhur iti kathyate

harah samsara-haranad

†††† vibhutvad vishnur ucyate

 

†††† agratvat - because of being first; atha - then; purvatvat -

because of being situated previously; svayambhuh - Lord

Brahma; iti-thus; kathyate - is named; harah - Lord Shiva;

samshara - of the material creation; haranat - because of

removing; vibhutvat - because of being the master of all powers

and opulences; vishhuh - Lord Vishnu; ucyate - is named.

 

 

†††† "Lord Brahma is known as `Svayambhu' because he is the first

living entity to appear in the universe. Lord Shiva is known as

`Hara' because he destroys the material universe. Lord Vishnu is

known by His name because He is the master of all powers and

opulences."

 

 

Text 6 (a)

 

 

†††† shri-vasudeva-svarupa-vishnor vaibhavam yatha

mathurayam kamsa-vadhaya gatva sva-vaibhavam darshitam.

tad eva shri-bhagavate mallanam ashanir nrinam nara-

varah strinam smaro murtiman ity adi. tathaiva

dvarakayam shodasha-sahasra-strinam grihe shodasha-

sahasrani pumamso bhutva rarama. maha-muni-naradena

drishtah. tad anu arjunam prati vishva-rupam darshitam.

tatha rukmini-harana-parijata-haranadi-maha-maha-yuddhe

catur-bhujatvam prakatitam. garuda-vahanash ca shankha-cakra-

gada-padma-dhari ca. atah shri-rudra uvaca

 

†††† shri-vasudeva - of Shri Vasudeva; svarupa - of the form;

vishnoh - of Lord Vishnu; vaibhavam - the power and opulence;

yatha - just as; mathurayam - in Mathura; kamsa - of Kamsa;

vadhaya - for the killing; gatva - having gone; sva-vaibhavam -

His own power and opulence; darshitam - revealed; tat - therefore;

eva - certainly; shri-bhagavate - in the Shrimad-Bhagavatam;

mallanam - of the wrestlers; ashanih - a thunderbolt; nrinam -

of the human beings; nara-varah - the best of men; strinam - of

the women-folk; smarah - cupid; murtiman - personified; iti-

thus; adi - in the passage beginning; tatha - in the same way;

eva - certainly; dvarakayam - in Dvaraka; shodasha-sahasra - of

16,000; strinam - women; grihe - in the homes; shodasha-

sahasrani- 16,000; pumamsah - men; bhutva - having become;

rarama - enjoyed pastimes; maha-muni - b the great sage;

naradena-Narada; drishtah - seen; tat - that; anu - after;

arjunam prati - to Arjuna; vishva-rupam - the Universal Form;

darshitam - was revealed; tatha - in the same way; rukmini - of

Rukmini; harana - the kidnapping; parijat - of the parijata

tree; harana - the taking; adi - beginning with; maha-maha-

yuddhe - in the great battles; catuh-bhujatvam - the nautre of

being four-armed; prakatitam - is manifested; garuda - on

garuda; vahanah - riding; ca - also; shankha - the conch; cakra - disc; gada - club; padma - and

otus; dhari - holding; ca - also;

atah - therefore; shri-rudrah - Lord Shiva; uvaca - said.

 

 

†† After He had gone to Mathura in order to kill Kamsa, the Lord

manifested the power and opulence of the Vishnu-Vasudeva form.

This is described in the Shrimad-Bhagavatam (10.43.17) in

following words, which describe Lord Vasudeva's opulence of

appearing differently to different living entities: "Within

Kamsa's wrestling arena the Lord appeared to the wrestlers

exactly like a thunderbolt. To the people in general He appeared

as the most beautiful personality. To the females He appeared to

be the most attractive male, Cupid personified."

†††† The Lord also exhibited the character of Lord Vasudeva in

other situations. One example is how He expanded into 16,000

forms to enjoy transcendental pastimes in the different homes of

His 16,000 wives in Dvaraka, as was observed by Mahamuni Narada.

Another example is the Lord's revelation of His Universal Form to

Arjuna. The Lord also exhibited a four-armed form during the

great battles fought after His kidnapping Rukmini and after His

taking the parijata tree of Indra. At various other times also,

the Lord of Dvaraka rode on Garuda, and also exhibited a four-

armed from holding the conch, disc, club, and lotus. This feature

of Lord Vasudeva is also described by Lord Shiva in the following

words (Shrimad-Bhagavatam 4.24.28):

 

Text 6 (b)

 

 

yah param ramhasah sakshat

†††† tri-gunaj jiva-samjnitat

bhagavantam vasudevam

†††† prapannah sa priyo hi me

†††† yah - anyone; param - transcendental; ramhasah - of the

controller; sakshat - directly; tri-gunat - from the three

modes of material nature; jiva-samjnitat - living

entities called by the name jivas; bhagavantam - unto the

Supreme Personality of Godhead; vasudevam - unot Krishna;

prapannah -surrendered; sah - he; priyah - very

dear; hi - undoubtedly; me -of me.

 

 

†††† "Lord Shiva continued: Any person who is surrendered to the

Supreme Personality of Godhead, Krishna, the controller of

everything -material nature as well as the living entity -

is actually very dear to me."

 

 

Text 7 (a)

 

 

†††† ity adi pramanena jnatavyam vishnor vasudevasya

parah shri-krishnacandrah. shri-vishnur api

vaikuntheshvarah. ata eva maha-vishnuh. tathatra

pramanam aha yada vaikuntha-dvari jaya-vijayayor brahma-

shapo babhuva tada bhagavatas vishnuna ajnaptam yadi

mayi shatru-bhavam kritva patathah tada janma-

trayanantaram yuvam aham mocayishyami iti. ato jaya-vijayau

hiranyaksha-hiranyakashipu-rupau bhutva jatau. vishnur

api varaha-nrisimha-rupau bhutva tau jaghana. yugantare

punas tau ravana-kumbhakarna bhutva jatau. vishnur api

shri-rama-lakshmana-rupau bhutva tau aghana. janmantare

punas tau shishupala-dantavakra-rupau bhutva jatau vishnur

api shri-vasudeva-balabhadrau bhutva tau jaghana. evam

janma-trayanantaram jaya-vijayau muktau babhuvatuh. ata etat

sarvam vishnor vaibhavam eva vrindavana-candrasya naitat.

yatah sarvesham parah shri-krishnacandrasya vaibhavah. ato

narada-pancaratre ramadayo `vatarash ca karyarthe

sambhavanti ca iti. ata ete sarve shri-krishnasyamsha

vishnu-svarupavatarah it jnapaniyam. yato divya-

vrindavana-stho bhagavan shri-krishnacandrah. yatha

goloka-samhitayam

 

†††† iti - thus; adi - in the passage beginning; pramanena - by

way of evidence; jnatavyam - should be understood; vishnoh - of

Vishnu; vasudevasya - of Vasudeva; parah - superior; shri-

krishnacandrah - Shri Krishnacandra; shri-vishnuh - Shri

Vishnu; api - certainly; vaikuntha - of Vaikunthaloka;

ishvarah - the master; atah eva - therefore; maha-vishnuh -

Maha-Vishnu; tatha - in that way; atra - here; pramanam -

evidence; aha - explains; yada - when; vaikuntha - of

Vaikuntha; dvari - at the gate; jaya - of Jaya;vijayayoh - and

Vijaya; brahma - by the four brahmanas; shapah - the curse;

babhuva - was; tada - then; bhagavata - by the Lord; shri-

vishnuna - Shri Vishnu; ajnaptam - instructed; yadi - if;

mayi - towards Me; shatru - of an enemy; bhavam - the condition;

kritva - having done; patathah - you fall; tada - then; janma -

births; traya - three; ananataram - after; yuvam - you;aham - I;

mocayishyami - shall deliver; iti-thus; ;atah - therefore; jaya - Jaya; vijayau - and Vijaya;

iranyaksha - of Hiranyaksha;

hiranyakashipu - and Hiranyakashipu; rupau - in the forms;

bhutva - having become; jatau - born; vishnuh - Lord Vishnu;

api - also; varaha-nrisimha-rupau - in the forms of Lord varaha

and Lord Nrisimha; rupau - in the forms; bhutva - having

become; tau - them; jaghana - killed; yuga-antare - in the next

yuga; punah - agtain; tau - them; ravana;kumbhakarnau - and

Kumbhakarna; bhutva - having been; jatau - born; vishnuh -

Lord Vishnu; api - also; shri-rama - of Lord Ramacandra;

lakshmana - and Lakshmana; rupau - in the forms; bhutva -

having become; tau - them; jaghana - killed; janma-antare - inthe

next birth; punah - again; tau - they; shishupaladantavakra - of

Shushupala and Dantavakra; rupau - in the forms; bhutva -

having been; jatau - born vishnuh - Lord Vishnu; api - also;

shri-vasudeva - as Shri Vasudeva; balabhadrau - and Lord

Balarama; bhutva - having become; tau - them;jaghana - killed;

evam - in this way; janma - births; traya - three;anantaram - after;

jaya - Jaya; vijayau - and Vijaya; muktau - liberated;babhuvatuh - became; atah - therefore; etat -

his; sarvam - everything;

vishnoh - of Lord Vishnu; vaibhavam - the power and opulence;

eva - certainly; vrindavana-candrasya - of Shri Krishna, who is

like a splendid moon in Vrindavana; na - not; etat - this;yatah - because; sarvesham - to all; parah

superior; shri-

krishnacandrasya - of Shri Krishnacandra; vaibhavah - the

opulence and power; atah - therefore; narada-pancaratre - in

the Narada-pancaratra; rama-adayah - beginning with

Ramacandra; avatarah - incarnations; ca - also; karya-arthe -

for the performance of a particular mission; sambhavanti - appear;

ca - and; iti-thus; atah - therefore; ete - they;sarve - all;

shri-krishnasya - of Shri Krishna; amshah - the expansions;

vishnuppof Vishnu; svarupa - of the form; avatarah -

incarnation; iti-thus; ; jnapaniyam - should be explained.

yatah - because; divya-vrindavana - in Divya-Vrindavana;

sthah - situated; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead;

shri-krishnacandrah - Supreme Personality of Godhead; yatha -

just as; goloka-samhitayam - in the Goloka-samhita.

 

 

†††† This evidence clearly demonstrates that the Lord's form in

Mathura and Dvaraka is the expansion of Lord Vasudeva. The form

of Shri Krishnacandra is the ultimate form of the Lord, and is

superior to His form as Vishnu Vasudeva. Vishnu Vasudeva is the

master of Vaikunthaloka. From Him Lord Maha-Vishnu is expanded. To

prove that the Lord 's form at Dvaraka is Vishnu Vasudeva the

following evidence is quoted: When Jaya and Vijaya were cursed by

the brahmanas at the gateway of Vaikunthaloka, the Supreme

Personality of Godhead spoke to them the following words: "If you

both agree to become My enemies, I shall liberate you after three

births." For this reason Jaya and Vijaya were born as Hiranyaksha

and Hiranyakasipu, whom Lord Vishnu killed in His forms of Varaha

and Nrisimha. In the next yuga Jaya and Vijaya were born as Ravana

and Kumbhakarna, and were killed by Lord Vishnu in His forms as

Ramacandra and Lakshmana. After that Jaya and Vijaya were born as

Shishupala and Dantavakra, and Lord Vishnu appeared as Lord Vasudeva

and Lord Balarama and again killed them. In this way Jaya and

Vijaya attained liberation after three briths. Shri Krishnacandra's

power and opulence is superior to that of Lord Vishnu, and that of

any other person. This is confirmed by the following statement of

Narada-pancaratra: "The forms of Lord Ramacandra and the

other incarnations of Godhead all spring from Shri Krishna, the

original Supreme Personality of Godhead." From this we may

understand that all Vishnu-forms and other froms of the

Personality of Godhead are expanded from Shri Krishnacandra. Shri

Krishnacandra, the Supreme Personality of Godhead, stays in Divya-

Vrindavana. He is described in the Goloka-samhita:

 

Text 7 (b)

 

 

jyotir-mayam brahma yatra

†††† tatra vrindavanam mahat

tatraiva radhika devi

†††† sarva-shakti-namaskrita

tatraiva bhagavan krishnah

†††† sarva-deva-shiromani

 

†††† jyotih-mayam - effulgent; brahma-Brahman; yatra - where;

tatra - there; vrindavanam - Vrindavana; mahat - great; tatra -

there; eva - certainly; radhika-Radharani;devi - queen;

sarva - by all; shakti - potencies; namaskrita - offered

obeisances; tatra - there; eva - certainly; bhagavan - theSupreme

Personality of Godhead; krishnah - Krishna; sarva - of all;

deva - deities; shirah-manih - the crest jewels.

 

 

†††† "The transcendental realm of Vrindavana is situated within

the Brahman effulgence. In that transcendental Vrindavana are

Radhika-devi, whom all the Lord's potencies respectfully worship,

and the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, who is the

crest jewel of all deities."

 

 

Text 8 (a)

 

 

†††† ata eva maha-vishnur vaibhavam eva. tatra kecid vadanti

sarvam etad asya shri-vrindavanacandrasya vaibhavam eva. sa

eva kim na vibhuh. aho bhadram uktam. tasyamsha-vaibhava

vishnu-vasudevadayah. aho yadi naivam tada katham vasudevo

brahmadibhih prarthito vaikuntham gantum. yatha shri-

brahmovaca

 

†††† atah eva - therefore; maha-vishnuh - Maha-Vishnu;

vaibhavam - power and opulence; eva - certainly; tatra - in this

connection; kecit - some people; vadanti - say; sarvam - all; etat -

this; asya - of Him; Shri Vrindavanacandra; vaibhavam - thepower

and opulence; eva - certainly; sah eva - that same person;kim - is

He?; na - not; vibhuh - supremely powerful and opulent;aho - Oh;

bhadram - well; uktam - said; tasya - of Him; amsha - of theparts;

vaibhavah - the powers and opulences; vishnu - Vishnu;

vasudeva - and Vasudeva; adayah - beginning; aho - Oh;yadi - if;

na - not; evam - in this way; tada - then; katham - how is it?;

vasudevah - Lord Vasudeva; brahma-adibhih - by Brahma and

others; prarthitah - prayed to; vaikuntham - Vaikunthaloka;

gantum - to go; yatha - just as; shri-brahma - Lord Brahma;

gantum - to go; yatha - just as; shri-brahma - Shri Brahma;

uvaca - said

 

 

†††† Lord Maha-Vishnu is an expansion of Lord Krishna. Some may now

say: "Everything is the potency of Lord Krishna, the moon of

Vrindavana. Is He not the all-powerful Lord?" Ah, well said. Lord

Vishnu-Vasudeva and all other incarnations of Godhead are expanded

from Krishna. If this were not so (and the master of Dvaraka were not

Lord Vasudeva), then why would Brahma and the other demigods pray

(at the conclusion of the Lord's pastimes as described in Shrimad-

Bhagavatam Canto 11) that Lord Dvarakanatha return to Vaikuntha?

(If the master of Dvaraka were directly Lord Krishnacandra, then

Brahma and the demigods would have requested Him to return to the

Goloka planet.) In these prayers Lord Brahma said (Shrimad-

Bhagavatam 1.6.21, 25, 26):

 

Text 8 (b)

 

 

bhumer bharavataraya

†††† pura vijnapitah prabho

tvam asmabhir asheshatman

†††† tat tathaivopapaditam

 

†††† bhumeh - of the earth; bhara - the burden; avataraya - for the

sake of diminishing; pura - previously; vijnapitah - were

requested; prabho - O Lord; tvam - You; asmabhih - by us;ashesha-

atman - O unlimited Soul of all; tat - that (request); tatha eva - justas expressed by us;

papaditam - was fulfilled.

 

 

†††† "Lord Brahma said: My dear Lord, previously we requested

You to remove the burden of the earth. O unlimited Personality

of Godhead, that request has certainly been fulfilled.***

 

 

Text 9

 

sharac-chatam vyatiyaya

†††† panca-vimshadhikam prabho

 

†††† yadu-vamshe - in the family of the yadu;s avatirnasya - who

has descended; bhavatah - of Yourself; purusha-uttama - O Supreme

Person; sharat-shatam - one hundred autumns; vyatiyaya - -having

passed; panca-vimsha - by twenty-five; adhikam - more;prabho - O

Lord.

 

†††† "O Supreme Personality of Godhead, O my Lord, You have

descended into the Yadu dynasty, and thus You have spent one

hundred twenty-five autumns with Your devotees.***

 

 

Text 10

 

 

tatah sva-dhama paramam

†††† vishasva yadi manyase

sa-lokal loka-palan nah

††† pahi vaikuntha-kinkaran

 

tatah - therefore; sva-dhama - Your own abode; paramam - supreme;

vishasva - please enter; yadi - if; manyase - You are so disposed;

sa lokan - with the inhabitants of all the planets; loka-palan - theprotectors of the planets; nah -

s; pahi - please continue

to protect; vaikuntha - of Lord Vishnu; Vaikuntha; kin

karan - the servants.

 

†††† "O Lord, You are the basis of everything, and if You so

desire, kindly return now to Your own abode in the spiritual

world. At the same time we humbly beg that You always protect

us. We are Your humble servants, and on Your behalf we are

managing the universal situation. We, along with our planets

and followers, require Your constant protection."***

 

 

Text 11

 

†††† atah sarvopadhi-rahitasya shri-krishnacandrasya naitat. sa eva

divya-vrindavaneshah purna-rasa-mayah. ananta-vaikuntha-

nathas tasya kinkarah. yatha brahma-samhitayam

 

goloka-namni nija-dhamni tale ca tasya

†††† devi-mahesha-hari-dhamasu teshu teshu

te te prabhava-nicaya vihitash ca yena

†††† govindam adi-purusham tam aham bhajami

 

†††† atah - therefore; sarva - all; upadhi - of

designations; rahitasya - devoid; shri-krishnacandrasya - of

Lord Krishnacandra; na - not;etat - this;

sah - He; eva - certainly; ; divya-vrindavana - of

Divya-Vrindavana; ishah - the controller; purna-rasa-

mayah - full of all transcendental mellows;

ananta - limitless; vaikuntha - of Vaikuntha planets;

nathah - the masters; tasya - of Him; kinkarah - are the

servants; yatha - just as; brahma-samhitayam - in the

Brahma samhita: goloka-namni nija-dhamni - in the planet

known as Goloka Vrindavana, the personal abode of the Supreme

Personality of Godhead; tale - in the part underneath/

ca - also; tasya - of that; devi - of the goddess Durga;

mahesha - of Lord Shiva; hari - of Narayana; dhamasu - in

the planets; teshu teshu - in each of them; te te - those

respective; prabhava-nicayah - opulences;

vihitah - established; ca - also; yena - by whom;

govindam - unto that Govinda; adi-purusham - the Original Supreme

Personality of Godhead; tam - unto Him; aham - I;

bhajami - offer my obeisances.

 

†††† These prayers are clearly not addressed to Shri

Krishnacandra, who has no material qualities, who is the master

of the transcendental Vrindavana planet, who is full of the

nectar of all transcendental mellows, and who has the monarchs of

countless Vaikuntha planets as His servants. He is described

in the following statement of Brahma-samhita (5.43):

 

†††† "Below the planet named Goloka Vrindavana are the planets

known as Devi-dhama, Mahesha-dhama and Hari-dhama. These are

opulent in different ways. They are managed by the Supreme

Personality of Godhead, Govinda, the original Lord. I offer my

obeisances unto Him."*

 

 

Text 12

 

 

tatha govinda-vrindavane balabhadram prati shri-krishna

uvaca

 

aham atma param brahma

†††† sac-cid-ananda-vigrahah

sadashiva-maha-vishnu-

†††† brahma-rudradi-karakah

narakritir nitya-rupi

†††† vamshi-vadya-priyah sada

 

††† tatha - in the same way; govinda-vrindavane - in the

Govinad-Vrindavana-shashtra; balabhadram prati - to Lord

Balarama; shri-krishnah - Shri Krishna; uvaca - said;aham -

I am; atma - the Supreme Self; param - the Supreme; brahma -

spirit; sat - eternal; cit - full of knowledge; ananda - andbliss;

vigrahah - whose form; sadashiva - of Sadashiva; maha-vishnu -

Maha-Vishnu; brahma - Brahma; rudra - Rudra; adi - and all ;

karakah - progenitor; nara - human-like; akritih - with a form;

nitya - rupi - eternal; vamshi - the flute; vadya - playing

priyah - fond; sada - always.

 

 

†††† That Shri Krishna is the Original Supreme Personality of

Godhead is also confirmed by the following verse from the

Govinda-Vrindavana-shastra, where Krishna says to

Balarama:

 

†††† "I am the Supreme Personality of Godhead. My form is

eternal, full of knowledge, and full of bliss. I am the original

father of Lord Sadashiva, Lord Vishnu, Lord Brahma, Lord

Rudra, and everyone else. I am eternally manifest in this

humanlike form, and I am very fond of playing the flute."

 

 

Text 13

 

 

†††† ata eva tesham sarvesham parah shri-krishnacandra

eva. yatha brahma-samhitayam brahmanah stutih

maya hi yasya jagad-anda-shatani sute

†††† traigunya-tad-vishaya-veda-vitayamana

sattvavalambi-para-sattva-vishuddha-sattvam

†††† govindam adi-purusham tam aham bhajami

 

†††† atah eva - therefore; tesham - of them; sarvesham -

all;parah - above; shri-krishnacandrah - Shri

Krishnacandra; eva - certainly; yatha - just as;

brahma-samhitayam - in the Brahma-samhita; brahmanah - of Lord

Brahma; stutih - the prayer:maya - the external

potency; hi - certainly; yasya - of Whom; jagat-

anda - universes; shatani - innumerable; sute - born;

trai-gunya - endowed with the three mundane qualities - sattva, rajas,

tamas; tat - that; vishaya - of the mundane world;

veda -Vedic knowledge; vitaya-mana - diffuses; sattva - of

all existence; avalambi - supporting;

para - ultimate; sattva - entity; vishuddha - pure

absolute; sattvam - substantive principle.

 

 

†††† That Shri Krishnacandra is the Original Supreme

Personality of Godhead, superior to Vishnu, Shiva, Brahma, and

everyone else is also confirmed by the following verse of Brahma-

samhita (5.41), where Lord Brahma prays:

†††† "I worship Govinda, the primeval Lord, who is the absolute

substantive principle being the ultimate entity in the form of

the support of all existence, whose external potency embodies the

three-fold mundane qualities, viz., sattva, rajas, and tamas and

diffuses the Vedic knowledge regarding the mundane world."**

 

 

Text 14 (a)

 

 

†††† tatra sattvavalambbi maha-vishnuh. para-sattvo

vasudevah. vishuddha-sattvo govindah. sa eva shri-

krishnacandrah. tad iti tamo-rajobhyam samvalitam sattvam

asminn astiti sattvavalambi vishnur vasudeva eva. vishnuna

yatha srishtim kartum maya vistarita. ato vishnu-maya-

ruddha srishtih. lakshmi-sarasvatyadi-parivara iti rajo-

gunah. tamasa nana-daitya-samharah kritah. yatha

daityarir janardano madhusudana iti namna jnatavyam. tad

eva vasudevash ca rajasa krita-puryam dvarakayam

shodasha-sahasra-mahishishu sat-pancashat-koti-sva-vamsho

vistaritah. tamasa kamsa-narakady-asura-vadhah kritah.

sattvena prithivim palayati. atah sattva-guno vishnuh.

evam sattvavalambi maha-vishnur yatha brahma-

samhitayam

 

†††† tatra - in this connection; sattva - on goddness; avalambi -

resting; maha-vishnuh - Maha-Vishnu; para-sattvah - superior

goodness; vasudevah - Vasudeva; vishuddha-sattvah - pure

goodness; govindah - Govinda; sah - He; eva - certainly;shri-

krishnacandrah - Shri Krishnacandra; tat - therefore; iti -

thus; tamah - with ignorance; rajobhyam - and passion;

samvalitam - connected; sattvam - goodness; asmin - in this;asti -

is; iti - thus; sattva-avalambi - contacting goodness;vishnuh -

Vishnu; vasudevah - Vasudeva; eva - certainly; vishnuna - by

Lord Vishnu; yatha - just as; srishtim - the creation;kartum -

to create; maya - the illusory potency maya; vistarita - is

expanded; atah - therefore; vishnu - of Vishnu; maya - by the

illusory potency; ruddha - effected; srishtih - the creation;

lakshmi - lakshmi; sarasvati - and Sarasvati; adi - beginning

with; parivarah - associates; iti - thus; rajah - ofpassion;

gunah - the mode; tamasa - by ignorance; nana - of various;

daitya - demons; samharah - the destruction; krita - is effected;

yatha - just as; daitya - of the demons; arih - the enemy;

janardanah - Janardana; madhusudanah - Madhusudana; iti -

thus; namna - by the name; jnatavyam - is known; tat -

therefore; eva - certainly; vasudevah - Vasudeva; ca - also;

rajasa - by passion; krita - constructed; puryam - in the city;

dvarakayam - in Dvaraka; shodasha-sahasra - 16,000;

mahishishu - in queens; shat-pancashat-koti - 560 million; sva-

vamshah - family members; vistaritah - expanded; tamasa - by

ignorance; kamsa-Kamsa; naraka - Narakasura; adi - beginning

with; asura - of demons; vadhah - killing; kritah - iseffected;

sattvena - by goodness; prithivim - the earth; palayati - He

maintains and protects; atah - therefore; sattva-gunah - the

mode of goodness; vishnuh - Lord Vishnu; evam - in this way;

sattva - on goodness; avalambi - resting; maha-vishnuh - Maha-

Vishnu; yatha - just as; brahma-samhitayam - in the Brahma-

samhita.

 

 

†††† In this verse the word "sattvavalambi (goodness)" refers to

Lord Maha-Vishnu. "Para-sattva (superior goodness)" refers to Lord

Vasudeva, and "vishuddha-sattva (pure goodness)" refers to Lord

Govinda, who is known as Shri Krishnacandra. The word

"sattvavalambi" refers to goodness when it touches the modes of

passion and ignorance. This variety of goodness is manifested

from Lord Maha-Vishnu and Lord Vasudeva. Lord Maha-Vishnu expands

His illusory potency maya to manifest the creation. The creation

is therfeore done by Lord Vishnu's maya. Lakshmi, Sarasvati, and

other goddesses are manifested from the mode of passion. The

demons are manifested from the mode of ignorance. The Lord has

many names, such as Janardana and Madhusudana, that celebrate His

enmity to the demons. By the mode of passion Lord Vasudeva begot

560 million descendents in His 16,000 queens at Dvaraka. By the

mode of ignorance He killed Kamsa, Narakasura and other demons.

By the mode of goodness He protects the Earth. Lord

Vishnu is situated in the mode of goodness. Sattvavalambi Maha-

vishnu is described in the Brahma-samhita (5.13-16):

 

 

Text 14 (b)

 

 

haimany andani jatani

†††† maha-bhutavritani tu

praty-andam evam ekamshad

†††† ekamshad vishati svayam

sahasra-murdha vishvatma

†††† maha-vishnuh sanatanah

 

†††† haimani - golden; andani - eggs; jatani - are born; maha-

bhuta - with the five great elements; avritani - covered; tu -

also; prati-andam - into each universe; evam - thus; ekaamshat

eka amshat - as separate portions; vishati - entered; svayam - of

the same (Maha-Vishnu); sahasra-murdha - possessing thousands

of heads; vishva-atma - the universal soul; maha-vishnuh -

known as Maha-Vishnu; sanatanah - eternal.

 

 

†††† "The spiritual seeds of Sankarshana existing in the pores of

skin of Maha-Vishnu are born as so many golden sperms. These

sperms are covered with five great elements. The same Maha-Vishnu

entered into each universe as His own separate subjective

portions. The divine portions that entered into each universe

are possessed of His majestic extension, i.e. they are the

eternal universal soul, Maha-Vishnu, possessing thousands of

thousands of heads.**

 

 

Text 15

 

 

vamangad asrijad vishnum

†††† dakshinangat praja-patim

jyotir linga-mayam shambhum

†††† kurca-deshad avasrijat

 

ama-angat - from His left limb; asrijat - created; vishnum -

Vishnu; dakshina-angat - from His right limb; praja-patim -

the progenitor of beings, Brahma; jyotih - the halo; linga-

mayam - masculine; shambhum - Shambhu; kurca-deshat - from the

space between His eyebrows; avashrjat - manifested.

 

 

†††† "The same Maha-Vishnu created Vishnu from His left limb,

Brahma, the first progenitor of beings, from His right limb and,

from the space between His two eyebrows Shambhu, the divine

masculine halo.**

 

Text 16

 

 

ahankaratmakam vishvam

†††† tasmad etad avyajayata

 

†††† ahankara-atmakam - enshrining the mundane egotistic

principle; vishvam - universe; tasmat - from him (Shambhu);etat -

this; avyajayata - has originated.

 

†††† "The function of Shambhu in relation to jivas is that this

universe enshrining the mundane egotistic principle has

originated from Shambhu."**

 

 

Text 17 (a)

 

 

†††† iti rajo-gunah. sattvena sarvam etad vahaty eva. ato rajo-

guna-samvalita-sattvo maha-vishnuh. ata eva vishuddha-

sattvah shri-krishnacandrah. tatha hi brahma-

samhitayam

†††† iti - thus; rajah - of passion; gunah - the mode;sattvena - by

goodness; sarvam - everything; etat - this; vahati - Hesustains;

eva - certainly; atah - therefore; rajah - of passion;guna - with

the mode; samvalita - mixed; sattvah - goodness; mahavishnuh -

Maha-Vishnu; atah eva - therefore; vishuddha - pure;sattvah -

goodness; shri-krishnacandrah - Shri Krishnacandra; tath hi -

furthermore; brahma-samhitayam - in the Brahma-samhita.

 

 

†††† This is a description of the mode of passion. By the mode of

goodness the Lord maintains everything. In this way Lord Maha-

Vishnu mnifests the mode of goodness in contact with the mode of

passion. Shri Krishnacandra manifests the pure mode of goodness.

This is described in Brahma-samhita (5.47-48):

 

 

Text 17 (b)

 

 

†††† yah karanarnava-jale bhajati ity adi. yasyaika-

nishvasita-kalam athavalambya ity adi.

 

†††† yah karana-arnava-jale bhajati iti adi - in Brahma-samhita

5.47(yah karanarnava-jale bhajati sma yoga-nidram ananta-jagad-

anda-saroma-kupah/ adhara-shaktim avalambya param sva-murtim

govindam adi-purusham tam aham bhajami; yasya eka-vishvasita-kalam

atha avalambya iti adi - in Brahma-samhita 5.48 (yasyaika-

vishvasita-kalam athavalambya jivanti loma-vilaja jagad-anda-

nathah/ vishnur mahan sa iha yasya kala-vishesho govindam adi-

purusham tam aham bhajami).

 

†††† "I adore the primeval Lord Govinda, who assumes His own great

subjective form, who bears the name of Shesha. Replete with the

all-accomodating potency, and reposing in the causal ocean with

the infinity of the world in the pores of His hair, He enjoys

creative sleep (yoga-nidra).**

 

†††† "The Brahmas and other lords of the mundane worlds appear

from the pores of the Maha-Vishnu and remain alive for the

duration of His one exhalation. I adore the primeval Lord,

Govinda, for Maha-Vishnu is a portion of His plenary portion."*

 

 

Text 17 (c)

 

 

para-sattvo vasudevo yatha narada-pancaratre

 

divyati-divyam shri-deham

†††† kala-mayady-agocaram

shvetadvipeshvaram purnam

†††† vasudevam catur-bhujam

 

†††† para-sattvah - situated in superior goodness; vasudevah - Lord

Vasudeva; yatha - just as; narada-pancaratre - in the Narada-

pancartra; divya-ati-divyam - splendid and transcendental; shri-

deham - whose beautiful form; kala - by time; maya - the illusory

potency; adi - beginning with; agocaram - not within the range of

perception; svetadvipa - of Shvetadvipa; ishvaram - the monarch;

purnam - perfect and complete; vasudevam - Vasudeva; catuh - with

four; bhujam - arms.

 

†††† Lord Vasudeva, who manifests the mode of para-sattva

(superior goodness), is described in the Narada-pancaratra:

 

†††† "Lord Vasudeva has four arms. He is the master of

Shvetadvipa. He is perfect and complete. He is handsome. He is

transcendental. He is beyond the touch of time or the illusory

potency, maya."

 

 

Text 18

 

 

vishuddha-sattvo govindo yatha shakra-stutih††††

sattvam vishuddham tava dhama shantam

†††† tapomayam dhvasta-rajas-tamaskam

mayamayo 'yam guna-sampravaho

†††† na vidyate te 'nugrahananubandhah

 

†††† vishuddha - pure; sattvah - goodness; givindah - Lord Govinda;

yatha - just as; shakra - of Indra; stutih - the prayer;sattvam -

goodness; vishuddham - pure; tava - Your; dhama - abode;shantam -

peaceful; tapah-mayam - consisting of austerities; dhvasta -

destroyed; rajah - passion; tamaskam - and ignorance; maya - of

maya; mayah - consisting; ayam - this; guna - of the modes of

nature; sampravahah - stream; na - not; vidyate - is;te - of You;

anugrahana - mercy; anubandhah - in relation to.

 

 

†††† Lord Govinda, who manifests the mode of vishuddha-sattva

(pure goodness), is described in Indra's prayers (Shrimad-Bhagavatam

10.17.4):

 

†††† "Now by Your grace I can understand that You are the Supreme

Lord, personality of Godhead, and that You are transcendental to

all the material qualities. Your transcendental position is

vishuddha-sattva, which is above the platform of the material

mode of goodness, and Your transcendental abode is beyond the

disturbance of the material qualities. Your name, fame, form,

quality and pastimes are all beyond this magerial nature, and

they are never disturbed by the three material modes. Your abode

is accessible only for one who undergoes severe austerities and

penances and who is completely freed from the onslaught of

material qualities like passion and ignorance. If someone thinks

that when You come within this material world You accept the

modes of material nature, he is mistaken. The webs of the

material qualities are never able to touch You, and You certainly

do not accept them when You are present within this world. Your

Lordship is never conditioned by the laws of material nature."*

 

 

Text 19

 

 

tatha vasudevopanishadi

 

yad-rupam advayam brahma

†††† madhyady-anta-vivarjitam

sva-prabham sac-cid-anandam

†††† bhaktya janati vavyayam

 

†††† tatha - in the same way; vasudeva-upanishadi - in the Vasudeva

Upanishad; yat - which; rupam - form; advayam - non-dual;brahma -

the Supreme Spirit; madhya - middle; adi - beginning; anta - and

end; vivarjitam - without; sva-prabham - self - effulgent; sat -

eternal; cit - full of knowledge; anandam - and bliss; bhaktya -

with devotion; janati - understands; ca - also; avyayam -

imperishable.

 

 

†††† This is also described in the Vasudeva Upanishad:

 

†††† "By means of devotional service one is able to understand to a

certain extent the Supreme Personality of Godhead, whose self-

effulgent transcendental form is eternal, full of knowledge and

bliss, and limitless, without beginning, middle, or end."

 

 

Text 20

 

 

tatha brahma-samhitayam

 

maya hi yasya jagad-anda-shatani sute

†††† traigunya-tad-vishaya-veda-vitayamana

sattvavalambi-para-sattva-vishuddha-sattvam

†††† govindam adi-purusham tam aham bhajami

 

†††† tatha - in the same way; brahma-samhitayam - in the Brahma-

samhita; maya - the external potency; hi - certainly; yasya - of

Whom; jagat-anda - universes; shatani - innumerable;sute - ???;

trai-gunya - endowed with the three mundane qualities - sattva,

rajas, tamas; tat - that; vishaya - of the mundane world; veda -

Vedic knowledge; vitaya-mana - diffuses; sattva - of all

existence; avalambi - supporting; para - ultimate;sattva - entity;

vishuddha - pure absolute; sattvam - substantive principle.

 

 

†††† This is also described in the Brahma-samhita (5.41):

 

†††† "I worship Govinda, the Primeval Lord, who is the absolute

substantive principle, being the ultimate entity in the form of

the support of all existence, whose external potency embodies the

three-fold mundane qualities, viz. sattva, rajas, and tamas, and

who diffuses the Vedic knowledge regarding the mundane world."**

 

 

Text 21

 

 

tatha narada-pancaratre

 

dvi-bhujam tu ghana-shyamam

†††† kishoram vana-malinam

divyabharana-divyangam

†††† gopa-kanya-ganavritam

 

†††† tatha - in the same way; narada-pancaratre - in the Narada -

pancaratra; dvi - with two; bhujam - arms; tu - indeed;ghana - like

a rain-cloud; shyamam - with a dark; complexion; kishoram -

situated in the kisora age (10-15 years); vana-malinam - wearing

a garland of sylvan flowers; divya - splendid and transcendental;

abharana - with ornaments; divya - splendid and transcendental;

angam - whose bodily limbs; gopa - of the cowherd men; kanya - of

the daughters; gana - by the multitude; avritam - surrounded.

 

 

†††† This is also described in the Narada-pancaratra:

 

†††† "The Supreme Lord has two arms. He is dark as a monsoon

cloud. He is youthful. He wears a garland of forest flowers. His

transcendental limbs are decorated with splendid ornaments. He is

surrounded by the gopis."

 

 

Text 22

 

 

dayitam prema-bhaktanam

†††† advaitam brahma-vadinam

mina-kurmadayo yasya

†††† svamshamshah sarva-devatahity adi

 

†† ††dayitam - the object of love; prema-bhaktanam - of the

devotees situated in pure ove of god; advaitam - the non-dual

Brahman; brahma-vadinam - of the impersonalists; mina - Lord

Matsya; kurma - Lord Kurma; adayah - beginning with; yasya - of

whom; sva - His; amsha - of the parts; amshah - the parts;

sarva - all; devtah - incarnations of Godhead; iti - thus;adi - in

the passage beginning.

 

 

†††† "He is the object of love for the devotees and the non-dual

Brahman for the impersonalists. Lord Matsya, Lord Kurma, and all

other incarnations of Godhead are expanded from Him."

 

 

Text 23 (a)

 

 

†††† tatah sac-cid-ananda-rupah. vishuddha-sattvo govindah. sa

eva shri-krishnacandrah sva-prakasho divya-vrindavanesho

nitya-vrindavane sva-prakasho 'bhud iti veda-vedantadibhir

nidishtam. tatha hi brahma-samhitayam

 

†††† tatah - therefore; sat - eternal; cit - full of knowledge;

ananda - and full of bliss; rupah - whose form; vishuddha-

sattvah - in pure goodness; givindah - Govinda; sah eva - that same

person; shri-krishnacandrah - Shri Krishnacandra; sva-prakashah -

self-manifest; divya-vrindavana - of Divya Vrndavana; ishah - the

deity; nitya-vrindavana - of Nitya-Vrndavana; sva-prakashah -

self-manifest; abhut - was; iti - thus; veda - by the fourVedas;

vidanta - Vedanta; adibhih - and other Vedic literatures;

nisishtam - instructed; tatha hi - furthermore; brahma-

samhitayam - in Brahma-samhita.

 

 

†††† Lord Govinda, whose form, is eternal and full of mknowledge

and bliss, and who is situated in pure goodness, is the same Shri

Krishnacandra, who is self-manifest. he is the king of Divya-

Vrindavana and He is also manifest in Nitya-Vrindavana. This is

confirmed by the Four Vedas, the Vedanta-sutra, and all othe

Vedic literatures. An example is in the Brahma-samhita (5.1):

 

 

Text 23 (b)

 

 

ishvarah paramah krishnah

†††† sac-cid-ananda-vigrahah

anadir adir govindah

†††† sarva-karana-karanam

 

†††† isvarah - the controller; paramah - supreme; krishnah - Lord

Krishna; sat - eternal; cit - absolute knowledge; ananda - absolute

bliss; vigrahah - whose form; anadih - without beginning;adih -

the origin; govindah - Lord Govinda; sarva-karan-karanam - the

cause of all causes.

 

 

†††† "Krishna, who is known as Govinda, is the Supreme Personality

of Godhead. He has an eternal, blissful spiritual body. He is the

origin of all. He has no other origin, and He is the prime cause

of all causes."**

 

 

Second Part

 

 

Text 24 (a)

 

 

†††† kintv evam shrutam tal-lakshanam. yady anga-cihnena jana-

drig-gocari-bhavati tada pratiyate. tatra shravanad

darshanam shreshtham. darshanat sparshanam ity adi. tad eva

pada-cihnena jnayate. yatha padma-purane naradam prati

brahmovaca

 

†††† kintu - however; evam - in this way; shrutam - heard; tat - of

Him; lakshanam - the characteristics; yadi - if; anga - of the

body; cihnena - by the features; jana - of the living entities;

drik-gocari-bhavati - becaomes visible; tada - then; pratiyate -

is understood; tatr - in this matter; shravanat - than hearing;

darshanam - seeing; shreshtham - is better; dashranat - than

seeing; sparshanam - touching; iti - thus; adi - beginningwith;

tat - this; eva - certainly; pada - of the Lord's lotus feet;

cihnena - by the signs; jnayate - is understood; yatha - just;

padma-purane - in the Padma Purana; naradam prati - to Narada;

brahma - Brahma; uvaca - says.

 

 

†††† The features of the Lord are thus heard from the scriptures.

If the people in general were to see see with their own eyes the

transcendental form of the Lord, then they would have faith. For

them seeing is more reliable evidence than hearing, and touching

is even more reliable than seeing. Brahma personally saw the

Lord's lotus feet. In the Padma Purana, Brahma said to Narada:

 

 

Text 24 (b)

 

 

brahmovaca

 

shrinu narada vakshyami

†††† padayosh cihna-lakshana

bhagavat-krishna-rupasya

†††† hy anandaika-ghanasya ca

 

†††† brahma-uvaca - Brahma said; shrinu - just hear; narada - O

Narada; vakshyami - I shall describe; padayoh - of the lotus feet;

cihna-lakshanam - the signs; bhagavat - full of all opulences;

krishna-rupasya - in the form of Krishna; hi - certainly; ananda -

of transcendental bliss; eka-ghanasya - full of intense; ca - and.

 

 

†††† "Brahma said: Listen, O Narada, I will describe

the symbols on blissful Lord Krishna's lotus feet.

 

 

Text 25

 

 

avatara hy asankhyatah

†††† kathita me tavagratah

param samyak pravakshyami

krishnas tu bhagavan svayam

 

†††† avatarah - incarnations of Godhead; hi - certainly; asankyatah -

innumerable; kathitah - have been described; me - by me; tava

agratah - to you; param - supreme; samyak - truely; pravaksyami - I

shall say; krishnah - Shri Krishna; tu - but; bhagavan - the Original

Personality of Godhead; svayam - personally.

 

 

†††† "Now that I have described the uncountable incarnations of

Godhead, I will say that Shri Krishna is the Original

Personality of Godhead.

 

 

Text 26

 

 

devanam karya-siddhartham

†††† rishinam ca tathaiva ca

avirbhutas tu bhagavan

†††† svanam priya-cikirshaya

 

†††† devanam - of the demigods; karya - of the work; siddha -

perfection; artham - for the purpose; rishinam - of the sages;

ca - also; tatha - in the same way; eva - certainly; ca - also;

avirbhutah - appeared; tu - also; bhagvan - the Original

Personality of Godhead; svanam - His pure devotees; priya-

cikirshaya - desiring to please.

 

 

†††† "To please His devotees and fulfill the desires of the sages

and demigods, the Lord appeared in this world.

 

 

Text 27

 

 

yair eva jnayate devo

†††† bhagavan bhakta-vatsalah

tany aham veda nanyo 'sti

†††† satyam etan mayoditam

 

†††† yaih - by which; eva - certainly; jnayate - is known;devah - as

the Personality of Godhead; bhagavan - full of all transcendental

opulences; bhakta-vatsalah - very affectionate to His devotees;

tani - them; aham - I; veda - know; na - not;anyah - another; asti -

there is; styam - truthfully; etat - this; maya - by me;uditam - is

spoken.

 

 

†††† I know very well the signs by which the opulent Supreme

Lord, who is kind to His devotees, is known. No one else

like Him. I speak the truth.

 

 

Text 28

 

 

shodashaiva tu cihnani

†††† maya drishtani tat-pade

dakshine cashta-cihnani

†††† itare sapta eva ca

 

†††† sodasa - sixteen; eva - certainly; tu - also;cihnani - marks;

maya - by me; drstani - observed; tat-pade - on His lotus feet;

daksine - on the right; ca - and; asta - eight;cihnani - marks;

itare - on the other; saptah - seven; eva - certainly; ca - also.

 

 

†††† "I have personally seen sixteen auspicious markings on His

feet. Eight marks are on His right foot and seven on His left.

 

 

Text 29

 

 

dhvajam padmam tatha vajram

†††† ankusho yava eva ca

svastikam cordhvarekha ca

†††† ashta-konam tathaiva ca

†††† dhvajam - a flag; padmam - lotus flower; tatha - in the same

way; vajram - thunderbolt; ankushah - rod for controlling

elephants; yavah - barleycorn; eva - certainly; ca - also;

svastikam - svastika; ca - and; urdhva-rekha - an auspicious line

going from bottom to top; ca - and; asht-konam - eight pointed

star; tatha - in the same way; eva - certainly;

ca - also.

 

 

†††† "On His right foot are the signs of a flag, lotus,

thunderbolt, rod for controlling elephants, barleycorn, svastika,

urdhva-rekha line, and an eight-pointed star.

 

 

Texts 30 and 31

 

 

saptanyani pravakshyami

†††† sampratam vaishnavottama

indracapam trikonam ca

†††† kalasam cardha-candrakam

 

ambaram maysya-cihnam ca

†††† goshpadam saptamam smritam

jambuphala-samakaram

†††† drishyate yatra kutracit."

 

†††† sapta - seven; anyani - others; pravakshyami - I shall

describe; sampratam - now; vaishnava-uttama - o best of the

Vaishnavas; indracapam - rainbow; trikonam - triangle;ca - also;

kalasam - water-pot; ca - and; ardha-candrakam - half-moon;

ambaram - sky; maysta-cihnam - the mark of a fish; ca - and;

goshpadam - the hoof print of a cow; saptamam - seventh; smritam -

is remembered; jambu-phala - gold; sama - equal;akaram - form;

drishyate - are seen; yatra - where; kutracit - at certain times.

 

 

†††† O best of Vaishnavas, I will now describe the seven other

markings. They are a rainbow, triangle, water-pot, half-moon

sky, fish, and cow's hoofprint. A golden jambu fruit is also

sometimes seen.

 

 

Text 32

 

ankany etani bho vidvan

drishyante tu yada kada

krishnakhyam tu param brahma

†††† bhuvi jatam na samshayah

 

†††† ankani - signs; etani - these; bho - O; vidvan - learned

devotee; drishyante - are seen; tu - and; yadakada - whenever;

krishna - Krishna; akhyam - named; tu - but; param - supreme;

brahma - Godhead; bhuvi - on the earth; jatam - born; na

samshayah - without any doubt.

 

 

†††† "O learned one, whenever these markings are seen, the Supreme

Personality of Godhead, who bears the name Krishna, has taken birth

on the Earth. Of this there is no doubt.

 

 

Text 33

 

 

etani vatsa cihnani

†††† drishtani ca shrutani ca

vedagra-kathitany eva

†††† punah kim kathayamy aham

 

†††† etani - these; vatsa - O child; cihnani - signs;drishtani -

seen; ca - and; shrutani - heard; ca - and; veda - of Vedic

literatures; agra - by the best; kathitani - narrated; eva -

certainly; punah - again; kim - what?; kathayami - shallrelate;

aham - I.

 

 

†††† "My child, I have heard the description of these auspicious

markings from the best of Vedic literatures, and I have also seen

them with my own eyes. What more shall I say?"

 

 

Text 34

 

 

†††† puranantare shankha-cakratapatradi-cihna-trayam ca.

yatha adi-varahe mathura-mandala-mahatmye

 

yatra krishnena sancaritam

†††† kriditam ca yatha-sukham

cakrankita-pada tena

†††† sthane brahma-maye shubhe

 

†††† purana - the Puranas; antare - within; shankha - of the conch-

shell; cakra - disc; atapatra - and parasol; adi - beginningwith;

cihna - signs; trayam - three; ca - also; yatha - just as;adi-

varahe - in the Adi-Varaha Purana; mathura-mandala-

mahatmye - in the Mathura-mandala-mahatmya; yatra - where;

krishnena - by Krishna; sancaritam - traversed;

kriditam - played; ca - also; yatha-sukham - as He

wished; cakra - with the disc; ankita - marked;

pada - with lotus feet; tena - by Him; sthane - in that

place; brahma-maye - spiritual; shubhe - auspicious.

 

†††† The three signs of the conchshell, disc, and parasol are

described in Puranas. For example in the Adi-Varaha Purana,

Mathura-mandala-mahatmya:

†††† "Lord Krishna enjoyed pastimes here to His hearts content.

With His lotus feet, which are marked with the sign of the disc, He

wandered in this auspicious spiritual place."

 

 

Text 35 (a)

 

 

†††† yatha krama-dipikayam matsyankusharidara-ketu-

yavabja-vajra-samlakshitaruna-taranghri-talabhiramam.

aridaram cakra-shankham. iti matsya-dhvajatapatram ceti

rupena cihnitam carana-dvayam iti. etac cihna-

trayenonavimshati-cihnani shri-bhagavac-carana-kamale

nirdishtaniti

 

†††† yatha - just as; krama-dipikayam - in the Krama-dipika;

maysya - with the mark of the fish; ankusha - rod for controlling

elephants; ari-dara - disc and conch-shell; detu - flag; yava -

barleycorn; abja - lotus flower; vajra - thunderbolt;samlakshita -

marked; aruna - reddish; tara - very; anghri - if the feet; tala -

surface; abhiramam - delightful; ari-daram - the word "ari-dara";

cakra-shankham - means "the disc and conch-shell"; atapatram -

parasol; ca - and; iti - thus; rupena - in this way;cihnitam -

marked; carana - of feet; dvayam - pair; iti - thus;etat - this;

cihna - markings; trayena - with three; una-vimshati - 21;

cihnani - markings; shri-bhagavat - of the Supreme Personality

of Godhead; carana-kamale - on the lotus feet; nirdishtani -

are described; iti - thus.

 

 

†††† In the Krama-dipika it is said: "The Supreme Lord's

delightful reddish lotus soles are marked with the signs of the

fish, elephant-rod, disc, conchshell, flag, barelycorn, lotus

flower, and thunderbolt." The word "aridara" in this passage

refers to both the disc and the conchshell. In this way the Lord's two feet

are marked with the fish, flag, and parasol. All

told, there are 21 markings on the lotus feet of the Supreme

Personality of Godhead.

 

 

Text 35 (b)

 

 

dvayam vatha trayam vatha

†††† catvari panca eva ca

drishyate vaishnaa-shreshthe

†††† avatare kathancana

 

†††† dvayam - two; va - or; atha - then; trayam - three;va - or; atha -

then; catvari - four; panca - five; eva - certainly;ca - also;

drishyate - are seen;vaishnava - of devotees; shreshthe - on the

best; avatare - on the incarnation of the Lord; kathancana -

sometimes.

 

†††† The scriptures further explain:

 

†††† "Two, three, four, or five of the auspicious signs on Lord

Krishna's lotus feet also appear on the lotus feet of His

various incarnations or sometimes on the lotus feet of the

greatest devotees."

 

 

Text 36

 

 

†††† athaparam ca vatsa-harane mahashcaryam drishtva

brahmaha

 

adyaiva tvad-rite 'sya kim mama na te mayatvam adarshitam

†††† eko 'si prathamam tato vraja-suhrid-vatsah samasta api

tavanto 'si catur-bhujas tad akhilaih sakam mayopasitas

†††† tavanty eva jaganty abhus tad amitam brahmadvayam

shishyate

 

†††† ity adi shravana-darshananudhyana-nana-pramanenaiva

jnapaniyam.

 

 

†††† atha - then; aparam - afterwards; ca - also; vatsa - of the

calves; harane - in the pastime of stealing; maha - great;

ashcaryam - wonder; drishtva - having seen; brahma - Brahma;aha -

said; adya - today; eva - even; tvat - You;rite - without; asya - of

this; kim - whether; mama - unto me; na - not;te - Your;

mayatvam - inconceivable energy; adarshitam - shown; ekah -

alone; asi - You were; prathamam - first; tatah - then;vraja -

Vrndavana; suhrit - the friends; vatsah - the calves;

samastah - all; api - indeed; tavantah - as many as; asi - You

were; catur-bhujah - four-armed Vishnu forms; tat - thereafter;

akhilaih - by all; sakam - with; maya - by me; upasitah -

worshiped; tavanti - as many as; eva - endeed; jaganti - material

universes; abhuh - became; tat - then;amitam - immeasurable;

brahma - the Supreme Narayana, the origin of everything;

advayam - alone; shishyate - remains; iti - thus; adi - in the

passage beginning; shravana - hearing; darshana - seeing;

anudhyana - seeing in meditation; nana - various; pramanea -

by sources of evidence; eva - certainly;jnapaniyam - may be

informed.

 

 

†††† After stealing the Lord's surabhi calves, Brahma saw a great

wonder and said (Shrimad-Bhagavatam 10.14.18):

 

†††† "My dear Lord, leaving aside all other things and just

considering today's happenings -what I have seen -are they not

all due to Your inconceivable energies? First of all i saw You

alone; thereafter You expanded Yourself as Your friends, the

calves and all the existence of Vrindavana; then I saw You and

all the boys as four-handed Vishnus, and They were being

worshiped by all elements and all demigods, including myself.

Again They were all wound up, and You remained alone as you were

before. Does this not mean that You are the Supreme Lord

Narayana, the origin of everthing, and from You everything

emanates, and again everything enters unto You, and You remain

the same as before?"

 

†††† The Lord may be understood by hearing about Him, seeing Him

directly, or seeing Him in a meditative trance.

 

 

 

Third Part

 

 

Text 37

 

 

†††† atha vasudevadayo brahmadayo matsya-kurmadayah ka ity

ucyatam tad eva bhagamsha-kala-shakty-aveshatvena

nirupitah. yatha shri-krishna-yamale

 

bhagas tv ardham tad-ardham ca

†††† amsha ity abhidhitate

tad-ardham kulam akhyatam

†††† kala tasyardham ucyate

 

†††† atha - then; vasudeva - with Vasudeva; adayah - beginning;

brahma - with Lord Brahma; adayah - beginning; maysya - with Lord

Matsya; kurma - and Lord Kurma; adayaha - beginning;kah - who?;

iti - thus; ucyatam - may be said; tat - that; eva - certainly;

bhaga - of His opulence; amsha - part; kala - fraction; shakti -

by His potency; aveshatvena - as entered; nirupitah - are

described; yatha - just as; shri-krishna-yamale - in the Shri

Krishna-yamala; bhagah - opulence; tu - indeed; ardham - half; tat - of

that; ardham - half; ca - alsop amsah - amsa-avatara;iti - thus;

abhidhiyate - is denoted; tat - of that; ardham - half;kuma - kula-

avatara; akhyatam - is denoted; kala - kala-avatara; tasya - of

that; ardham - half; ucyate - is said.

 

 

†††† Someone may ask: "What is the nature of the Supreme Lord's

incarnations: the group of incarnations headed by Lord

Vasudeva, the group of incarnations headed by Lord Brahma, and

the group of incarnations headed by Lord Matsya and Lord Kurma?"

†††† The answer is given: The Supreme Lord's incarnations may be divided

into the following categories: Bhaga-avatara, amsha-avatara,

kala-avatara, and shakty-avesha-avatara. These incarnations

are described in the Shri Krishna- yamala:

 

†††† "When the Lord expands half of His personality, the

expansion is known as bhaga-avatara. When the bhaga-avatara

expands by half, the expansion is known as amsha-avatara. The

expansion of half of the amsha-avatara is known as kula-avatara,

and the expansion of half of the kula-avatara is known as kala-

avatara.

 

 

Text 38

 

 

tad-ardham shaktir akhyata

†††† aveshah syat tad-ardhakah

evam catuh-shashthi-bhagair

†††† avatarah paratmanah

 

†††† tat - of that; ardham - half; shaktih - potency; akhyata - is

denoted; aveshah - sakty-avesa-avatara; syat - is; tat - ofthat;

ardhakah - half; evam - in this way; catuh - 64; shashthi

bhagaih - with opulences; avtarah - the incarnations; para-

atmanah - of the Supreme Personality of Godhead.

 

 

†††† "Half of the kala-avatara is known as shakti-avatara, and

when half of a shakti enters an individual living entity, the

incarnation si known as shakty-avesha-avatara. In this way

there are many incarnations of the Supreme Personality of

Godhead, all of them endowed with the Lord's 64 transcendental

opulences."

 

 

Text 39

 

 

†††† tan-nirupanam aha tad-ardha-bhago radha. tad yatha

padma-purane

 

adya shaktih svayam radha

†††† mukundardhanga-sangata

sushila sugatih sadhvi

†††† vrindavana-vilasini

 

†† ††tat - of this; nirupanam - the description; aha - he says;

tat - of Him; ardha-bhagah - half; radha - Shrimati Radharani;

tat - this; tatha - just as; padma-purane - in the Padma Purana;

adya - original; shaktih - potency; svayam - pwrsonally;

radha - Shrimati Radharani; mukunda - of Lord Mukunda; ardha -

half; anga - of the body; sangatah - manifested;sushila - full

of all good qualities; sugtih - graceful; sadhvi - saintly;

vrindavana - in Vrndavana; vilasini - who performs pastimes.

 

 

†††† Shri Radha is manifested from half of Lord

Krishna's body. This is described in the following verse of

Padma Purana:

 

†††† "Shri Radha is the original potency of the Supreme

Personality of Godhead. She is beautiful, graceful, saintly, and

full of all transcendental qualities. She enjoys pastimes in the

forest of Vrindavana. She is manifested from half of Lord

Mukunda's transcendental body."

 

 

Text 40

 

 

tatha sammohana-tantre prathama-patale

 

purnananda-svarupam yat

†††† tan nityam netarat punah

tad-ananda-mayi radha

†††† tad-ananda-mayo harih

†††† tatha - in that way; sammohana-tantre - in the Sammohana-tantra;

prathama-patale - Patala 1; purna - perfect and complete;

ananda - of bliss; svarupam - whose form; yat - which;tat - that;

nityam - eternal; na - not; etarat - otherwise; punah - again; tat-

ananda-mayi - blissful; radha - Shrimati Radharani; tat-ananda-

mayah - blissful; harih - Lord Hari.

 

 

†††† This is also confirmed in the Sammohana-tantra, Patala 1:

†††† "His form is eternally full of bliss. It is never any other

way. Radha is full of bliss. Lord Hari is full of bliss.

 

 

Text 41

 

na bhautiko deha-bandhas

†††† tayor ananda-rupayoh

ekam brahma dvidhabhutam

†††† yoginam jnana-hetave

 

†††† na - not; bhautikah - material; deha-bandhah - body;tayoh - of

them; ananda - of bliss; riupayoh - whose forms;ekam - single;

brahma - Supreme Spirit; dvidha - in two forms; abhutam -

manifested; yoginam - of the yogis; jnana-hetave - fir the

knowledge.

 

 

†††† "Their forms are not composed of material elements. Their

forms are full of bliss. They are the single Supreme Spirit,

manifested as two for the knowledge of the devotees.

 

 

Text 42

 

 

dahakena yatha vahnau

†††† vahnim prapya vijrimbhate

shakti-shaktimator aikyam

†††† yatha jneyam manishibhih

 

†††† dahakena - by a spark; yatha - just as; vahnau - in a fire;

vahnim - fire; prapya - attaining; vijrimbhate - expands;shakti -

of the potency; shaktimatoh - of the possessor of potencies;

aikyam - oneness; yatha - just as; jneyam - should be understood;

manishibhih - by the thoughtful.

 

 

†††† "The wise know that as a spark is one with the fire, so the

potency and the master of potencies are one.

 

 

Texts 43-46

 

 

†††† tathardhangat samutpanna ardhanga-svarupa radha.

yatha govinda-vrindavane balaramam prati shri-krishna

uvaca

 

shrinushva kathayishyami

†††† balarama yatha mama

tri-bhangatvam ca tam vamshim

†††† grihitva hrishta-manasah

 

divya-nipanghri-patale

†††† mani-baddhe maha-prabhe

suvarna-vedika-madhye

†††† nirmale pratinirmale

 

sampashyann atmanatmanam

†††† svayam eva vimohitah

ekasminn eva samaye

†††† yato me hridaye rasah

 

shringarakhyah sukha-mayah

†††† sarva-lokaika-mohanah

atmanam rantum icchami

†††† naritvam manasepsitam

 

†††† tatha - in that way; ardha - half; angat - of the body;

samutpanna - manifested; ardha - of half; anga - of the body;

svarupa/ - the form; radha - Shrimati Radharani; yatha - just as;

govinda-vrindavane - in the Govinda-Vrndavana-sastra; balaramam

prati - to Lord Balarama; shri-krishnah - Shri Krishna; uvaca -

said; shrinushva - listen; kathayishyami - I shall narrate;

balarama - O Balarama; yatha - just as; mama - My; gri-

bhangatvam - three-fold bending psture; ca - also; tam - this;

vamshim - flute; grihitva - taking; hrishta - jubilant;

manasah - at heart; divya - transcendental; hipa - of a kadamba

tree; anghri-patale - at the base; mani-baddhe - studded with

jewels; maha-prabhe - effulgent; suvarna - golden; vedika -

platform; madhye - in the middle; nirmale pratinirmale - pure and

splendid; sampasyan - seeing; atmana - by Myself; atmanam -

Myself; svayam - personally; eva - certainly;samaye - occasion;

yatah - gone; me - My; hridaye - in the heart; rasah - themellow;

shringara - as conjugal love; akhyah - known; sukha-mayah - full

of bliss; sarva - the entire world; eka-maohanah - charming;

atmanam - Myself; rantum - to enjoy; icchami-I desire;

naritvam - in the form of a woman; manasa - by the mind; ipsitam -

desired.

 

 

†††† That Shri Radha is manifested from half of Lord Krishna's body

is also described in the Govinda-Vrindavana-shastra, where Shri

Krishna says to Balarama:

 

†††† "O Balarama, please listen and I will tell You something. One day,

taking My flute, My heart full of bliss and My form bending in

three places, I went under a kadamba tree and, seeing My own

form reflected in a splendid golden platform studded with jewels,

I became enchanted. At that moment My heart became filled with

the sweet happiness known as conjugal love, which charms the

entire world. My heart now desires to become a woman. I yearn

to enjoy Myself as a woman.

 

 

Text 47

 

 

iti sancintite citte

†††† manas tatra svatam gatam

rasad ananda anandad

†††† anubhava-vibodhini

svayam atma dvidhabhuta

†††† paramananda-rupini

 

†††† iti - thus; sancintite - when thought; citte - in the mind;

manah - the mind; tatra - there; svatam - to Himself;gatam - gone;

rasat - from transcenddntal mellows; anandah - bliss; anandat -

from bliss; anubhava - as love; vibodhini - known; svayam -

personally; atma - Myself; dvidha - in two forms; bhutah -

manifested; parama - transcendental; ananda - of bliss;rupini -

in the form.

 

 

†††† "As the Lord thought in this way, His heart approached itself.

From the sweetness in His heart came bliss and from the bliss

came Himself, manifested in a second form, a female form of

transcendental bliss that could experience the direct perception

of Himself.

 

 

Text 48

 

 

rasa-svarupini devi

††† vamamshena vinirgata

vidyut-punja-nibha gauri

†††† divyabharana-bhushita

krishnardha-svarupa radha

†††† sarva-shakti-mayi smritaity adi

 

†††† rasa - of the nectar of transcendental mellows; svarupini -

the form; devi - a goddess; vama - left; amshena - from theside;

vinirgata - manifested; vidyut - of lightning; punja - an

abundance; nibha - like; gauri - with a golden complexion;

divya - glittering; abharana - with ornaments; bhushita -

decorated; krishna - of Shri Krishna; ardha - of half the body;

svarupa - the form; radha - Shrimati Radharani; sarva - all;

shakti - potencies; mayi - consisting; smrita - remembered; iti -

thus; adi - in the passage beginning.

 

 

†††† "At that time a goddess, whose form was nectar, whose fair

complexion was like a host of lightning flashes, and who was

decorated with glittering ornaments, appeared from the Lord's

left side. She is known as Radha, who is half of Krishna's body,

and who is the mistress of all potencies."

 

 

Text 49

 

†††† tatha shri-krishna-yamale caturdashadhika-shatatama-patale shri-

vasudevam prati tripurovaca

 

akarenocyate krishna

†††† ukarenaiva radhika

kalayatma kalabhijna

†††† vasana-vara-vigrahat

binduvattvam param tattvam

†††† anayoh pada-carane

 

†††† tatha - in that way; shri-krishna-yamale - in the Shri Krishna-

yamala; caturdasha-adhika-satatama-patale - in Patala 114;

shri-vasudevam prati - to Lord Vasudeva; tripura - Tripura;

uvaca - said; akarena - by the letter "a"; ucyate - is said;

krishnah - Lord Krishna; ukarena - by the letter "u"; eva -

certainly; radhika - Shrimati Radharani; kalaya - with His

expansion; atma - the Supreme Godhead; kala-abhijna - known as

His expansion; vasana - of desires; vara - best; vigrahat - from

the form; binduvattvam - the letter "m"; param tattvam - the

Absolute Truth; anayoh - of Them; pada-carane - at the lotus

feet.

 

 

†††† This is also described in Shri Krishna-yamala, Patala 114,

where Tripura says to Lord Vasudeva:

 

†††† "In the word aum, the letter a stands for Shri Krishna. The

letter u stands for Shri Radhika, the original potency, who

is manifested from the Lord's desire. The letter m stands for

the lotus feet of this divine couple."

 

 

Text 50

 

 

†††† tatha govinda-vrindavane balabhadram prati shri-krishna

uvaca

 

tri-tattva-rupini sa tu

†††† radhika mama vallabha

prakriteh para evaham

†††† sapi shakti-svarupini

 

†††† tatha - in the wame way; govinda-vrindavane - in the Govinda-

Vrndavana-sastra; valabhadram prati - Lord Balarama; shri-

krishnah - Shri Krishna; uvaca - said; tri - three;tattva - truths;

rupini - whose form; sa - she; tu - indeed; radhika - Shrimati

Radharani; mama - My; vallabha - beloved; prakriteh - thematerial

energy; parah - above; eva - certainly; aham - I am;sa - she; api -

also; shakti - of transcendental potency; svrupini - whose form.

 

 

†††† This also described in the Govinda-Vrindavana-shastra,

where Lord Krishna says to Balarama:

†††† "My beloved Radhika is the form of My three transcendental

potencies. As I am beyond the touch of matter, so is She, whose

form is My potency.

 

 

Text 51

 

 

prakasha-traya-rupena

†††† nirgunakara-cit-parah

evam sarvatra sarveshah

†††† sapi sarveshvareshvari

kriya-rupena sa prokta

†††† dvayoh sama-rasatmika

 

†††† prakshsha - manifestation; traya - three; rupena- in the

forms; nirguna - boyond the three modes of nature; akara - with

form; cit-parah - transcendental; evam - in this way;sarvatra -

everywhere; sarva - of everything; ishah - the mster;sa - she;

api - also; sarva - of everything; ishvara - of the master;

ishvari - the controller; kriya - of kriya-sakti; rupena - in

the form; sa - she; prokta - is said; dvayoh - of the two; sama -

same; rasa - of mellows; atmika - the personification.

 

 

†††† "Manifest in three forms, I am spiritual, My form boyond the touch of the

three modes of matter. I am the master of everything, and She is

the mistress of this master of everything. She is said to be the

kriya-shakti. She has the same sweetness as the other two shaktis."

 

 

Text 52

 

 

†††† ity evam shri-krishnardha-bhago radha sarva-shakti-

svarupa ca. tatha sammohana-tantre narada-stutih

ka tvam ashcarya-vibhave

†††† brahma-rudradi-durgame

yogindranam dhyana-patham

†††† na tvam sprishasi kutracit

 

†††† iti - thus; evam - in this way; shri-krishna - of Shri Krishna;

ardha - half; bhagah - of the body; radha - Shrimati Radharani;

sarva - of all; shakti - potencies; svarupa - the form;ca - also;

tatha - in that way; sammohana-tantrer - in the Sammohana-tantra;

narada - of Narada Muni; stutih - the prayer; ka - who?; tvam -

are You; ashcarya - wonderful; vibhave - in opulence; brahma - by

Brahma; rudra - Siva; adi - and the other demigods; durgame -

difficult to be attained; yogi - of yogis; indranam - of the

leaders; dhyana - of meditation; patham - the path; na - not;

tvam - You; sprishasi - touch; kutracit - anywhere.

 

 

†††† That Radha is manifested from half of Lord Krishna's form, and

that She is the personification of all transcendental potencies

is described in the Sammohana-tantra, where Narada Muni prays:

 

†††† "O wonderfully opulent one, O one even Brahma, Shiva, and all

the demigods can approach, who are You? You never touch the path

of the great yogis' meditation.

 

 

Text 53

 

 

iccha-shaktir jnana-shaktih

†††† kriya-shaktis tatheshituh

evamsha-matram ity evam

†††† aniyamshah pravartate

 

†††† iccha - of desire; shaktih - potency; jnana - of knowledge;

shaktih - potency; kriya - of action; shaktih - potency;tatha - in

that way; ishituh - of the Supreme Personality of Godhead; eva -

certainly; amsha - parts; matram - only; iti - thus;evam - in this

way; aniya - small; amshah - parts; pravartate - are.

 

 

†††† "The potencies iccha-shakti, jnana-shakti, and kriya-

shakti, are tiny parts of parts of the Supreme Personality of

Godhead.

 

 

Text 54 (a)

 

 

ya ya vibhutayo 'cintyah

shaktayash caru-mayinah

pareshasya maha-vishnos

†††† tah sarvas te kala-kalah

 

†††† ya ya - whatever; vibhutayah - potencies; acintyah -

inconcievable; shaktayah - potencies; caru - handsome;mayinah -

of the master of potencies; para-ishasya - of the Supreme

Personality of Godhead; maha-vishnoh - Maha-Vishnu; tah - they;

sarvah - all; te - of You; kala-kalah - partial expansions.

 

 

†††† "Whatever inconceivable potencies are the property of the

Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the handsome master

of all potencies, they are all the expansions

of your expansions."

 

 

Text 54 (b)

 

 

iti sarvah shaktayah shri-radhaya vidyante.

 

 

iti - thus; sarvah - all; shaktayah - potencies; shri-

radhayah - from Shrimati Radharani; vidyante - are manifested.

 

 

†††† In this way it may be concluded that all potencies of the Lord

are manifested from Shri Radha.

 

 

 

Fourth Part

 

 

Text 55 (a)

 

 

†††† atah kenacid uktam adya shaktir bhagavati durgeti

sarvatra khyatih. katham anya. tad atravadhiyatam varaha-

samhitayam saptavarana-vivarane vrindavana-sthana-

nirupane

 

†††† atha - now; kenacit - by someone; uktam - said;adya - original;

shaktih - potency; bahagavati - of the Personality of Godhead.

durga - Durga-devi; iti - thus; sarvatra - in all Vedic literatures;

dhyatih - is celebrated; katham - why?; anya - do you say it is

someone else?; tat - this; atra - in this connection;

avadhiyatam - should be heard; varaha-samhitayam - in the

Varaha-samhita; sapta - seven; avarana - of material coverings;

vivarane - in the description; vrindavana - of Vrndavana;

sthana - of the abode; nirupane - in the description.

 

 

†††† Some may say: "Goddess Durga is famous everywhere as

the original potency of the Supreme Personality of Godhead. Why

do you say that a different person is that original potency?"

†††† Please listen. In the Varaha-samhita, where in the

course of describing the seven coverings of the material world,

the transcendental abode of Vrindavana is described, it is said:

 

 

Text 55 (b)

 

 

atropari ca manikya-

†††† svarna-simhasane sthitam

ashta-dalarunambhojam

†††† tatraiva sukha-nirmitam

 

†††† atra - there; upari - above; ca - also; manikya - ofrubies;

svarna - and gold; simha-asane - on a throne; sthitam - seatd;

ashta - eight; dala - petals; aruna - reddish;ambhojam - lotus;

tatra - there; eva - certainly; sukha-nirmitam - charming.

 

 

†††† "Above that is a great platform made of gold and studded

with rubies, and on that platform is a charming lotus

flower with eight petals.

 

 

Texts 56 and 57

 

 

govindasya priyam sthanam

†††† kim asya mahimocyate

shri-govindam tu tatrastham

†††† ballavi-vrinda-vallabham

tat-sparsha-gandha-pushpadi-

†††† nana-saurabha-sannibham

 

†††† govindasya - of Shri Govinda; priyam - favorite;sthanam - place;

kim - what?; asya - of that; mahima - glory; ucyate - is said; shri-

govindam - Shri Govinda; tu - indeed; tatrastham - staying there;

ballavi - of gopis; vrinda - of the multitude; vallabham - the

beloved; tat - of that; sparsha - by the touch; gandha - ofvarious

scents; pushpa - flowers; adi - beginning with;nana - various;

saurabha-sannibham - with fragrances.

 

 

†††† "This is the favorite place of Shri Govinda. How

is it possible to fully describe it's glories? Shri Govinda,

the gopis' beloved, stays there. By His touch it has become

fragrant with many flowers.

 

 

Text 58 (a)

 

 

tat-priya prakritis tvadya

†††† radhika tasya vallabha

tat-kala-koti-koty-amsha

†††† durgadya tri-gunatmikah

 

†††† tat - to Him; priya - dear; prakritih - potency;tu - indeed;

adya - original; radhika - Shrimati Radharani; tasya - of Him;

vallabha - the beloved; tat - of Her; kala - of a part; koti-

koti - millions of millions; amshah - parts; durga - with Durga-

devi; adyah - geginning; tri-guna-atmikah - in contact with

the three modes of material nature.

 

 

†††† "The Lord's beloved Radhika is His dear original potency.

Durga and the other goddesses in the world of the three modes are

a million-millionth part of a part of Her.

 

 

Text 58 (b)

 

 

†††† sarva-shaktih shri-bhagavata krishnena radhayam

aropita. abhedatvat. svayam nirvinnah parama-rasa-mayah

paramananda-svarupah. nirgunah prakriteh paro nitya-

prakashas tathapi radhayash cabhedatvat. tasmin bhagavati

sarva-shaktitvam sagunatvam prakritatvam nirupitam.

 

†††† sarva - all; shaktih - potencies; shri-bhagavata - by the

supreme Personality of Godhead; krishnena - Lord Krishna;

radhayam - within Shrimati Radharani; aropita - are placed;

abhedatvat - because of being non-different; svayam - personally;

nirvinŽah - known; parama - transcendental; rasa - mellows;

mayah - consisting; parama - of transcendental; ananda - bliss;

svarupah - with the form; nirguŽah - free from any contact with

the material modes of nature or material attributes; prakriteh -

the material nature; parah - above; nitya - eternally;prakashah -

manifest; tathapi - nevertheless; radhayah - than Shrimati

Radharani; abhedatvat - because of being non-different; tasmin -

in Him; bhagavati - the Supreme Personality of Godhead; sarva-

shaktitvam - being the master of all potencies; sa-gunatvam -

being the master of the modes of nature; prakritatvam - being the

master of the material energy; nirupitam - is described.

 

 

†††† Because Shri Shri Radha-Krishna are not different and because

Shri KrishŽa is the master of all potencies, therefore Shri Radha is

also the master and source of all potencies. He is by nature full

of sweetness and bliss, free from the three modes, and eternally

manifest beyond the material nature. Because Radha is not

different from Him, so is She also. It is said that within the

Lord are all potencies, the modes, and the material nature.

 

 

 

 

Fifth Part

 

 

Text 59 (a)

 

 

†††† sarva-shaktir yatha kriya-shaktir iccha-shaktir jnana-

shaktir iti tridha. tatra kriya-shaktir yatha brahma-vishnu-mahesha-

mahavishnu-narayanadayah. yatha

 

†††† sarva - all; shaktih - potencies; yatha - just as; kriya - of

action; shaktih - the potency; iccha - of desire; shaktih - the

potency; jnana - of knowledge; shaktih - the potency;iti - thus;

tridha - three kinds; tatra - in this connection; kriya-shaktih -

kriya-sakti; yatha - just as; brahma - Brham;vishnu - Vishnu;

mahesha - Siva; mahavishnu - Maha-Vishnu; narayaŽa - and

NarayaŽa; adayah - beginning; yatha - just as.

 

 

†††† All the Lord's potencies are divided into three broad

categories: kriya-shakti (the potency of action), iccha-sakti

(the potency of desire), and jnana-shakti (the potency of

knowledge). Brahma, VishŽu, Shiva, Maha-Vishnu,

Narayana, and others manifest the kriya-shakti. This is described

in the following words (Shrimad-Bhagavatam 2.5.18):

 

 

Text 59 (b)

 

 

sattvam rajas tama iti

†††† nirguŽasya guŽas trayah

sthiti-sarga-nirodheshu

†††† grihita mayaya vibhoh

 

†††† sattvam - the mode of goodness; rajah - the mode of passion;

tamah - the mode of ignorance; iti - all these; nirguŽasya - of

the Transcendence; guŽah trayah - are three qualities;

sthiti - maintenance; sarga - creation; nirodheshu - in destruction;

grihitah - accepted; mayaya - by the external energy;

vibhoh - of the Supreme.

 

 

†††† "The Supreme Lord is pure spiritual form, transcendental to

all material qualities, yet for the sake of the creation of the

material world and its maintenance and annihilation, He accepts

through His external energy the material modes of nature called

goodness, passion and ignorance."*

 

 

Text 60

 

 

tatha brahma-vaivarte

 

evam praty-andakam brahma

†††† ko 'ham janami kim vibho

rajo-guŽa-prabhavo 'ham

†††† srijamy etat punah punah

 

tatha - in the same way; brahma-vaivarte - in the Brahma-

vaivarta Purana; evam - in this way; prati - in each;aŽdakam -

universe; brahma - the Brahma; kah - what?; aham - am I;janami -

I know; kim - what?; vibho - O all-powerful Lord; rajah - of

passion; guŽa - by the mode; prabhavah - empowered;aham - I;

srijami - create; etat - this; punah - again; punah - and again.

 

 

†††† This is also described in the Brahma-vaivarta PuraŽa:

 

†††† "There is a Brahma in each universe. Who am I? O Lord, what

do I know? Inspired by the mode of passion, I create again and

again.

 

 

Text 61

 

 

sattva-stho bhagavan vishnuh

†††† pati sarvam caracaram

rudra-rupi ca kalpante

†††† samharaty etad eva hi

 

†††† sattva - in the mode of goodness; sthah - situated; bhagavan -

the Personality of Godhead; vishŽuh - Lord Vishnu; pati -

protects; sarvam - the entire universe; cara-acaram - filled with

moving and non-moving creatures; rudra-rupi - in the form of

Lord Siva; ca - also; kalpa - of the kalpa; ante - at theend;

samharati - destroys; etat - this; eva - certainly; hi - indeed.

 

 

†††† "Lord VishŽu, who is situated in the mode of goodness,

maintains all moving and non-moving creatures, and then, in the form of

Lord Shiva, He destroys them at the kalpa's end.

 

 

Text 62

 

 

evam pravartitam cakram

†††† nityam canityavan mune

 

†††† evam - in this way; pravartitam - turning; cakram - this cycle;

nityam - constantly; ca - also; anityavat - as if temporary;mune -

O sage.

 

 

†††† "O sage, because the material world is always in flux, this

cycle of creation, maintenance, and destruction is repeated again

and again."

 

 

Text 63

 

 

maha-vishnur yatha brahma-samhitayam

 

sahasra-murdha vishvatma

†††† maha-vishnuh sanatanah

vamangad ashrjad vishnum

†††† dakshinangat praja-patim

 

†††† maha-vishŽuh - Lord Maha-Vishnu; yatha - just as; brahma-

samhitayam - in the Brahma-samhita; sahasra-murdha - possessing

thousands of heads; vishva-atma - the universal soul; maha-

vishŽuh - known as Maha-VishŽu; sanatanah - eternal; vama-

angat - from His left limb; asrijat - created; vishŽum - VishŽu;

dakshiŽa-angat - from His right limb; praja-patim - the

progenitor of beings, Brahma.

 

 

†††† Lord Maha-VishŽu's manifestation of kriya-shakti is described in

the Brahma-samhita (5.15 and 16):

 

†††† "The same Maha-VishŽu entered into each universe as His own

separate subjective portions. The divine portions that entered

into each universe are possessed of His majestic extension, i.e.

they are the eternal universal soul, Maha-VishŽu, possessing

thousands of thousands of heads. The same Maha-VishŽu created VishŽu

from His left limb, and Brahma, the first progenitor of beings,

from His right limb.**

 

 

Text 64

 

 

jyotir linga-mayam shambhum

†††† kurca-deshad avasrijat

ahankaratmakam vishvam

†††† tasmad etad avyajayata

 

†††† jyotih - the halo; linga-mayam - masculine;shmbhum - Shambhu;

kurca-deshat - from the space between His eyebrows; avashrjat -

manifested; ahankara-atmakam - enshrining the mundane egotistic

principle; vishvam - universe; tasmat - from him (Shambhu);etat -

this; avyajayata - has originated.

 

 

†††† "Lord Vishnu created, from the space between His two eyebrows,

Shambhu, the divine masculine halo. The function of Shambhu in

relation to jivas is that this universe enshrining the mundane

egotistic principle has originated from Shambhu."**

 

 

Text 65 (a)

 

 

narayano yatha drumila uvac

bhutair yada pancabhir atma-srishtai\

†††† puram virajam viracayya tasmin

svamshena vishtah purushabhidhanam

†††† avapa narayana adi-devah

 

†††† narayanah - Lord Narayana; yatha - just as; drumilah -

Drumila; uvaca - said; bhutaih - by the material elements;

yada - when; pancabhih - five (earth, water, fire, air and

ether); atma-srishtaih - created by Himself; puram - the body;

virajam - of the universe in its subtle form; viracayya - having

constructed; tasmin - within that; sva-amshena - in the

manifestation of His own plenary expansion; vishtah - entering;

purusha-abhidhanam-the name Purusha; avapa - assumed;

narayanah - Lord Narayana; adi-devah - the original

Personality of Godhead.

 

 

Lord Narayana's manifestation of kriya-shakti is described

by Drumila (Shrimad-Bhagavatam 11.4.3):

 

†††† "When the primeval Lord NarayaŽa created His universal body

out of the five elements produced from Himself and then entered

within that universal body by His own plenary portion, He thus

became known as the Purusha."***

 

Text 65 (b)

 

ayam eva maha-vishŽuh shri-krishnasya kala. yatha

vishnur mahan sa iha yasya kala-vishesho

†††† govindam adi-purusham tam aham bhajami

iti.

 

†††† ayam - He; eva - certainly; maha-vishnuh - Maha-Vishnu;shri-

krishnasya - of Shri Krishna; kala - an expansion; yatha - just as;

vishŽuh mahan - the Supreme Lord Maha-VishŽu; sah - that;

iha - here; yasya - whose; kala-visheshah - particular plenary

portion or expansion; govindam - Lord Govinda; adi-purusham - the

original person; tam - Him; aham - I; bhajami - worship;iti - thus.

 

†††† Lord Maha-VishŽu is a kala-expansion of Shri Krishna. This

is confirmed in these words (Brahma-samhita (5.48):

†††† "I adore the primeval Lord, Govinda, for Maha-VishŽu is a

portion of His plenary portion (kala)."*

 

Text 66 (a)

 

†††† adi-devo govindah iti kriya-shaktih. atheccha-shaktir

yatha brahma-samhitayam

srishti-sthiti-pralaya-sadhana-shaktir eka

†††† chayeva yasya bhuvanani bibharti durga

icchanurupam api yasya ca ceshtate sa

†††† govindam adi-purusham tam aham bhajami

†††† adi-devah - the Original Supreme Personality of Godhead;

govindah - is Shri Govinda; iti - thus; kriya-shaktih - the kriya-

sakti potency; atha - next; iccha-shaktih - the iccha-sakti

potency; yatha - just as; brahma-samhitayam - in the Brahma

samhita; srshti - creation; sthiti - maintenance; pralaya -

destruction; sadhana - as an agent of; shaktih - potency; eka -

solely; chaya - a shadow; iva - like; yasya - of Whom;

bhuvanani - the woulds; bibharti - upholding (supporting);

durga - Goddess Durga; iccha - the will; anurupam - according t;

api - moreover; yasya - of Whom; ca - and; ceshtate - acts;sa -

she.

 

 

†††† Thus Lord Govinda is the Original Supreme Personality of

Godhead, the original master of the kriya-shakti. The Lord's

iccha-shakti (desire-potency) is described in

Brahma-samhita (5.44):

 

†††† "The external potency, maya, who is of the nature of the

shadow of the cit potency, is worshiped by all people as Durga,

the creating, preserving and destroying agency of this mundane

world. I adore the Primeval Lord Govinda, in accordance with whose

will Durga conducts herself."**

 

 

Text 66 (b)

 

 

†††† atha shri-bhagavad-gitasupanishatsu shri-bhagavan

uvaca mayadhyakshena prakritih suyate sa-caracaram iti

iccha-shaktih shri-bhagavati durga. atha jnana-shaktir

yatha shri-bhagavad-avadhana-matrena srishter udbhavah

prabhavah pralayash ca bhavati. yatha shruter vakya-vrittau

anapanna-vikarah sann ayaskantavad eva yah buddhy-adimsh

calayan pratyak ity adi. ayaskanta-sannidhane lauham ca

calati yatha ayaskanto na kincit karoti. na kincit palayati.

na kincit samharati ca ity evam jnana-shaktih.

 

 

†††† atha - now; shri-bhagavat-gitasu upanishatsu - in Shrimad-

Bhagavad-gita Upanisad; shri-bhagavan - the Supreme Personality

of Godhead; uvaca - said; maya - by Me; adhyaksheŽa - by

superintendence; prakritih - material nature; suyate - manifest;

sa - with; caracaram - moving and nonmoving; iti - thus; iccha-

saktih - iccha-shakti; shri-bhagavati - the goddess; durga -

Durga; atha - now; jnana - of knowledge; shaktih - thepotency;

yatha - just as; shri-bhagavat - of the Personality of Godhead;

avadhana-matreŽa - simply by glancing; srishteh - of the

creation; udbhavah - birth; prabhavah - manifestation;pralayah -

destruction; ca - and; bhavati - is; yatha - just as;shruteh - of

the Sruti-sastra; vakya - of the statement; vrittau - in the

commentary; an - without; apanna-a-birth; vikarah - orchange;

san - being so; ayaskanta - a magnet; vat - like;eva - certainly;

yah - who; buddhi-adin - beginning with the intelligence;

calayan - causes to move; pratyak - completely;

iti - thus; adi - the passage beginning; ayaskanta - a

magnet; sannidhane -near; lauham - iron;

ca - also; calati - moves; yatha - just as;

ayaskantah - the magnet; na - not; kincit - anything; karoti - does; na - not; kincit - anything;

alayati - protects; na - not;

kincit - anything; samharati - destroys;

ca - also; iti - thus; evam - in this way; jnanashaktih - jnana-shakti.

 

 

†††† In the Bhagavad-gita Upanishad (9.10) the Lord says:

 

†††† "This material nature is working under My direction, O son of

Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. By

its rule this manifestation is created and annihilated again and

again."*

†††† The iccha-shakti, described here, is goddess Durga. The

Lord's jnana-shakti is manifest when, simply by glancing

at the material universes, He creates, maintains, and destroys

them. This is described in the Shruti-vakya-vritti:

 

"The Supreme Lord is beginningless and

changeless. He is like a magnet that moves the intelligences of

the residents of this world."

†††† Iron moves towards a magnet. The magnet itself does not move at

all. In the same way the Lord does not maintain the world at all, and

neither does He destroy the world at all. These actions are done

by His jnana-shakti.

 

 

 

 

Sixth Part

 

Text 67

 

 

†††† athamsha-bhago yatha vasudeva-sankarshana-

pradyumnaniruddhadayah. yatha varaha-samhitayam shri- bhagavan

varaha uvaca

 

radhaya saha govindam

†††† svarna-simhasana-sthitam

purvokta-rupa-lavanyam

†††† divya-bhusha-srag-ambaram

 

†††† atha - now; amsha - of a part; bhagah - a part; yatha - just

as; vasudeva; sankarshana - Sankarsana;pradyumna - Pradyumna;

aniruddha - Aniruddha; adayah - beginning; yatha - just as;

varaha-samhitayam - in Varaha-samhita; shri-bhagavan - the

Personality of Godhead; varaha - Lord Varaha; uvaca - said;

radhaya - Shrimati Radharani; saha - with; govindam - Lord

Govinda; svaran - a golden; simha-asana - on a throne;sthitam -

seated; purva - previously; ukta - described rupa - of His

transcendental form; lavanyam - the beauty; divya - with

glittering and transcendental; bhusha - ornaments; srak -

garlands; ambaram - and garments.

 

 

†††† Lord Vasudeva, SankarshaŽa, Pradyumna, Aniruddha, and other

incarnations of Godhead are all parts of the parts of Lord KrishŽa.

In the Varaha-samhita (2.82) Lord Varaha says:

†††† "Decorated with splendid garments, garlands, and ornaments,

Lord Govinda, whose handsomeness has already been described, sits

on a golden throne with Radha."

 

 

Text 68

 

 

†††† evam bhagavatah saptavaranasya pancamavaranam yatha

 

tad-bahye svarŽa-pracire

†††† koti-surya-samujjvale

catur-dikshu mahodyana-

†††† manju-saurabha-mohite

 

†††† evam - in this way; bhagavatah - of the Supreme Personality of

Godhead; sapta - seven; avaranasya - of the coverings;pancama -

the fifth; avaraŽam - covering; yatha - just as; tat - that;

bahye - outside; svarŽa - golden; pracire - in the wall; koti -

millions surya - of suns; samujjvale - effulgent; catuh - in all

four; dikshu - directions; maha - great; udyana - of gardens;

manjua - pleasant; saurabha - with the fragrance; mohite -

charming.

 

 

†††† The fifth of the seven coverings of the Lord's abode is

described in these words:

 

†††† "After this there is a golden wall as splendid as millions of

suns, and past that wall there are charming fragrant gardens in

every direction.

 

 

Text 69

 

 

pashcime sammukhe shrimat-

†††† parijata-drumashraye

tatradhas tu svarna-pithe

†††† svarna-mandira-mandite

†††† pashcime - in the west; sammukhe - in front; shrimat -

beautiful; parijata - of parijata flowers druma - of trees;

ashraye - the arbor; tatra - there; adhah - beneath;tu - indeed;

svarŽa-pithe - in a golden place; svarŽa - a golden; mandira -

with a palace; maŽdite - decorated.

 

 

†††† "In the west is a grove of parijata trees, and within

that grove is a golden place, and that golden place

is decorated with a palace made of gold.

 

 

Texts 70 and 71

 

 

tan-madhye mani-manikya-

†††† ratna-simhasanojjvale

tatropari paranandam

†††† vasudevam jagad-gurum

 

shankha-cakra-gada-padma-

†††† dharinam vana-malinam

 

†††† tat - of that palace; madhye - in the middle; mani - ofjewels;

manikya - and rubies; ratna - a jewelled; simha-asana - throne;

ujjvale - splendid; tatra - there; upari - above; paraanandam - full

of transcendental bliss; vasudevam - Lord Vasudeva; jagat - of the

universes; gurum - the master; shankha - a conch-shell; cakra -

disc; gada - club; padma - and lotus; dhariŽam - holding;vana-

malinam - adorned with a garland of forest flowers.

 

†††† "In that palace is a throne of rubies and jewels where Lord

Vasudeva, the supremely blissful master of all universes, sits. He is

decorated with a garland of forest flowers, and He holds a conch,

disc, club, and lotus.

 

 

Texts 72-73

 

 

rukmini satyabhama ca

†††† nagnajitya sulakshmana

 

mitravinda sunanda ca

†††† tatha jambavati priya

sushila cashta mahishi

†††† vasudevagratah sthitah

†††† rukmini - Rukmini; satyabhama - Satyambama; ca - and;

nagnajitya - Nagnajiti; sulakshmana - Sulaksmana; mitravinda -

Mitravinda; sunanda - Sunanda; ca - and; tatha - and;

jambavati - Jambavati; priya - beloved; sushila - virtous; ca -

and; ashta Susila; ca - and; asta - eight;mahishi - queens;

vasudeva - Lord Vasudeva; agratah - before; sthitah - situated.

 

 

†††† "Rukmini Satyabhama, Nagnajiti, Sulakshmana

Mitravinda, Sundanda, Jambavati, and Sshila are the eight

principal queens that stand before Lord Vasudeva.

 

 

Text 74

 

 

uddhavadyah parishada

†††† vritas tad-bhakti-tat-parah

uttare divya udyane

†††† haricandana-samsthite

su-vistirne svarna-pithe

†††† mani-mandapa-maŽdite

 

†††† uddhava - by Uddhava; adyah - headed; parishadah - associates;

vritah - accompanied; tat - for Him; bhakti - to devotional service;

tat-parah - devoted; uttare - in the north; divye - splendid and

transcendental; udyane - in a gorden; haricandana-samthite -

filled with haricandana trees; su-vistirŽe - extensive; svarna -

golden; pithe - in a place; maŽi - of jewels; maŽdapa - with

pavillions; maŽdite - decorated.

 

†††† "In the north is a great splendid transcendental

garden filled with haricandana trees. In that grove there is a

jewelled pavilion where Lord Vasudeva stays with Uddhava and

His other devoted companions."

 

 

Text 75

 

 

shri-sankarshanavaranam yatha

 

tan-madhye mani-manikya-

†††† divya-simhasanojjvale

pradyumnam saratim devam

†††† tatropari samasthitam

 

†††† shri-sankarshana - of Lord Sankarsana; avaraŽam - the

covering; yatha - just as; tat - of that; madhye - in themidst;

maŽi - of jwewels; maŽikya - and rubies; divya - transcendental;

simha-asana - on a throne; ujjvale - splendid; pradyumnam - Lord

Pradyumna; sa-ratim - with delight; devam - the Supreme Lord;

tatra - there; upari - above samasthitam - seated.

 

 

†††† The covering of Lord SankarshaŽa is described in these words

(Varaha-samhita 2.124, 125, 127, 128, 133):

 

†††† "In that place there is a splendid throne, studded with

rubies and other jewels, where Lord Pradyumna blissfully sits.

 

Text 76

 

 

jagan-mohana-saundarya-

†††† sara-shreni-rasatmakam

asitambuja-punjabham

†††† aravinda-dalekshanam

purvodyane maharaŽye

†††† sura-druma-samashraye

 

†††† jagat - the universe; mohana - enchanting; saundaryam - whose

beauty; sara - best; shreŽi - series; rasa - of mellows;atmakam -

person; asita - dark; ambuja - lotus flowers; punja - of ahost;

abham - with the color; aravinda - of lotus flowers; dala - petals;

ikshaŽam - whose eyes; purva - previous; udyane - in the garden;

maha - in the great; araŽye - forest; sura-druma-samashraye -

filled with suradruma trees.

 

†††† "Filled with the nectar of world-enchanting handsomeness, His

complexion splendid as many blue lotuses, and His eyes lotus petals,

He stays in a garden in a great forest of sura-druma trees.

 

 

Text 77

 

 

tasyadhas tu maha-pithe

†††† hema-mandapa-mandite

tasya madhya-sthite rajad-

†††† divya-simhasanojjvale

 

†††† tasya - that; adhah - beneath; tu - indeed; maha - in agreat;

pithe - place; hema - gold; maŽdapa - pavillion; maŽdite -

decorated; tasya - of that; madhya - in the middle; sthite -

situated; rajat - glistening; divya - transcendental; simha-

asana - on a throne; ujjvale - effulgent.

 

 

†††† "After that is a great place where there is a golden

pavilion, in the middle of which is a glittering transcendental

throne.

 

Text 78

 

 

shrimatya ushaya shrimad-

†††† aniruddham jagat-patim

sandranandam ghana-shyamam

†††† su-snigdha-nila-kuntalam

nilotpala-dala-snigdham

†††† caru-cancala-locanam

 

†††† shrimatya ushaya - with Shrimati Usa-devi; shrimat-

aniruddham - Shriman Aniruddha; jagat - of the universes; patim - the

master; sandra - with intense; anandam - transcendental bliss;

ghana - like a rain-cloud; shyamam - with a dark complexion; su-

snigdha - with beautiful; nila - black kuntalam - hair; nila-

utpala - like blue lotus flowers; dala - petals; snigdham -

glistening; caru - beautiful; cancala - restless; locanam - with

eyes.

 

 

†††† "Full of intense bliss, His complexion the color of a dark

monsoon cloud, His glistening black hair curly, and His handsome,

restless eyes splendid dark lotus petals, handsome Lord

Aniruddha very happily sits there with Shrimati Usha.

 

Text 79

 

 

priya-bhritya-ganaradhyam

†††† yantra-sangitaka-priyam

purna-brahma-rasanandam

†††† shuddha-sattva-svarupinam

 

†††† priya - dear; bhritya-gaŽa - by servants; aradhyam -

worshipped; yantra - of instruments; sangitaka - of the music;

priyam - fond; purŽa - perfect and complete; brrahma - spiritual;

rasa - mellows; anandam - with bliss; shuddha-sattva - in pure

goodness; svarupiŽam - whose form.

 

 

†††† "He is worshiped by His dear servitors. He is fond of

instrumental music. He is filled with the nectar of spiritual

bliss. His form is situated in pure goodness."

 

 

Text 80

 

 

†††† evam shri-vasudevadayah shri-radha-krishnasyavaranenety amsha-

bhagah. tatha shri-krishna-yamale

 

turiyatita evasau

†††† shri-krishnah prema-nayakah

panca-bhedai ramaty atra

†††† sarva-tejo-mayah prabhuh

turiyatita evasau

†††† turiyatvam nigadyate iti

 

†††† evam - in this way; shri-vasudeva-adayah - beginning with

Lord Vasudeva shri-radha-krishnasya - of Shri Shri Radha-Krishna;

avaranena - by the covering; iti - thus; amsha-bhagah - parts of

the parts; tatha - in that way; shri-krishŽa-yamale - in the Shri

Krishna-yamala; turiya - of the spiritual realm; atitah - at the

topmost part; eva - certainly; asau - He; shri-krishŽah - Shri

KrishŽa; prema - of pure love; nayakah - the hero;panca - five;

bhedaih - with parts; ramati - performs pastimes; atra - here;

sarva - all; tajah - potency; mayah - with; prabhua - the

 

 

†††† Lord Vasudeva and the other incarnations are parts of the

partial expansions of Shri Shri Radha-KrishŽa. This is confirmed in

the Shri KrishŽa-yamala - -

 

†††† "Lord KrishŽa, the hero of transcendental love, is the

Original Supreme Personality of Godhead, the master of all

potencies. He enjoys transcendental pastimes, expanding Himself

into five forms. He is perfectly spiritual in nature,

and He resides in the topmost portion of the spiritual world."

 

Text 81

 

 

†††† atha brahmadayah ke. iti yad uktam tad evamsha-bhagah.

tatha brihan-naradiye prathama-shlokah

 

vande vrindavanasinam

†††† indirananda-vigraham

upendram sandra-karunyam

†††† parananda-vibhum param

 

†††† atha - now; brahma-adayah - the demigods gveginning with

Brahma; de - who are they?; iti - thus; yat - which;uktam - said;

tat - that; eva - certainly; amsha-bhagah - parts of the parts;

tatha - in that way; brihat-naradiye - in Brhan-naradiya Purana;

prathama - in the first; shlokah - verse; vande - I offer my

respectful obeisances; vrindavana - in Vrndavana; asinam -

staying; indira - of Lakami-devi; ananda - of bliss;vigraham - the

form; upendram - the son of Maharaja Nanda; sandra - with intense;

karuŽyam - mercy; para - transcendental; anaperformed

austerities; yatha - just as.

 

 

†††† "I offer my respectful obeisances to Lord KrishŽa, the son of

Maharaja Nanda. He is the all-powerful, blissful, merciful

Personality of Godhead. He remains in Vrindavana and

delights the goddess of fortune."

 

 

Text 82

 

 

brahma-vishŽu-maheshadya

†††† yasyamsha loka-sadhakah

tam adi-devam cid-rupam

†††† vishuddham paramam bhaje

 

†††† brahma - Brahma; vishnu - Vishnu; mahesha - Shiva;

adyah - beginning with; yasya - of whom; amshah - parts;

loka-sadhakah - controlling demigods; tam - Him; adi-

devam - the original Supreme Person; cid-rupam - whose form is

spiritual; vishuddham - pure; paramam - supreme;

bhaje - I worship.

 

 

†††† I worship Him, the Original Personality of Godhead, whose

form is transcendental, who is pure, and whose expansions

include Brahma, Vishnu, Shiva, and the great demigods."

 

Text 83 (a)

 

 

†††† tad atra indirananda-vigraham iti visheshanam katham. tatraha

shri-krishŽam praptum lakshmis tapati yatha

 

†††† tat - this; atra - here; indirananda-vigraham - the

bliss of the goddess of fortune; iti - thus;

visheshaŽam - adjective; katham - how is it possible?;.

tatra - in this; aha - he says; shri-krishŽam - Lord Krishna;

praptum - to obtain; lakshmih - Laksmi; tapati - performs

austerities; yatha - as.

 

 

†††† "Why is the Lord described as the delight of the goddess of

fortune"? In answer to this it is said that Lakshmi performs

austerities to attain Shri KrishŽa. This is described in these

words (Laghu-Bhagavatamrita 1.5.349-351):

 

 

Text 83 (b)

 

 

sada vakshah-sthala-sthapi

†††† vaikuntheshitur indira

krishnorah-sprihayasyaiva

†††† rupam vivrinute 'dhikam

 

†††† sada - always; vakshah-sthala - at the chest;stah - remaining;

api - although; vaikuŽtha-ishituh - of Lord Narayana the master

of Vaikunha; indira - Laksmi-devi; krishŽa - of Lord Krishna;

urah - the chest; spriahaya - with a desire; asya - of whom;eva -

certainly; rupam - form; vivriŽute - chooses;adhikam - superior.

 

 

†††† "Although She eternally rests on Lord NarayaŽa's chest,

Lakshmi yearns to rest on Lord Krishna's chest. She considers His

form superior.

 

 

Text 84

 

 

pauraŽikam upakhyanam

†††† atra sankshipya likhyate

 

†††† pauraŽikam - of the Puranas; upakhyanam - story; atra - here;

sankshipya - summarizing; likhyate - is written.

 

 

†††† "A story in PuraŽas describes this. A summary of that story

is written here.

 

 

Texts 85-87

 

shrih prekshya krishŽa-saundaryam

†††† tatra lubdha tatas tapah

kurvatim praha tam krishnah

†††† kim te tapasi karanam

 

vijihirye tvaya goshthe

†††† gopi-rupeti sabravit

tad durlabham iti prokta

†††† lakshmis tam punar abravit

 

svarna-rekheva te natha

†††† vastum icchami vakshasi

evam astv iti sa tasya

†††† tad-rupa vakshasi sthita

 

†††† shrih - Lakshmi-devi; prekshya - seeing; krishŽa - of Shri

KrishŽa; saundaryam - the beauty; tatra - in that connection;

lubdha - greedy; tatah - therefore; tapah - austerity;kurvatim -

performing; praha - spoken; tam - to her; krishŽah - LordKrishna;

kim - what?; te - of you; tapasi - in these austerities;

karaŽam - is the cause; vijihirye - I desire to perform

pastimes; tvaya - with You; goshthe - in Vrndavana; gopi - of a

gopi; rupa - in the form; iti - thus; sa - she;abravit - said;

tat - that; durlabham - is very difficult to achieve; iti - thus;

prokta - said; lakshmih - Laksmi; tam - to Him; punah - again;

abravit - said; svarŽa - golden; rekha - line; iva - as;te - Your;

natha - O Lord; vastum - to reside; icchami - I desire; vakshasi -

on the chest; evam - in this way; astu - let it be;iti - thus;

sa - she; tasya - of Lord Krishna; tat-rupa - in that form;

vakshasi - on the chest; sthita - is situated.

 

 

†††† "When Lakshmi saw Krishna's handsomeness, she became greedy to

attain Him, and she performed great austerities for this purpose.

When Lord Krishna noticed her austerities, He said to her: Why are

you performing these austerities? She replied: I desire to become

a gopi in Vraja and enjoy pastimes with You. He said: That is

very difficult to attain. Lakshmi then said: O Lord, then I desire

to reside as a golden line on Your chest. He then said: So be it.

She then assumed that form on His chest."

 

 

Text 88

 

 

tathoktam

 

kasyanubhavo 'sya na deva vidmahe

†††† tavanghri-renu-sparashadhikarah

yad-vanchaya shrir lalanacarat tapo

†††† vihaya kaman suciram dhrita-vrata

 

†††† tatha - in that way; uktam - it is said; kasya - of what;

anubhavah - a result; asya - of the serpent (Kaliya); na - not;

deva - my Lord; vidmahe - we know; tqava-anghri - of Your lotus

feet; renu - of the dust; sparasha - for touching; adhikarah -

qualification; yat - which; vanchaya - by desiring;shrih - the

goddess of fortune; lalana - the topmsot woman; acarat -

performed; tapah - austerity; vihaya - giving up; kaman - all

desires; suciram - for a long time; dhrita - a law upheld;vrata -

as a vow.

 

 

†††† This is also described in the following words (Shrimad-

Bhagavatam (10.16.36):

 

†††† "O Lord, we do not know how the serpent Kaliya attained such

an opportunity to be touched by the dust of Your lotus feet. For

this end, the goddess of fortune performed austerities for

centuries, giving up all other desires and taking austere vows.

Indeed, we do not know how this serpent Kaliya got such an

opportunity."*

 

Text 89

 

 

namno 'pi mahimaitasya

†††† sarvato 'dhika iryate

†††† namnah - of the name; api - also; mahima - glory; etasya - of

Lord Krishna; sarvatah - in all respects adhika - superior;

iryate - is said.

 

†††† It is also said (Laghu-Bhagavatamrita 5.353 and 356):

 

†††† "Lord Krishna's name is in all respects superior to

any other name of the Personality of Godhead.

 

 

Text 90 (a)

 

 

atah svayam-padadibhyo

†††† bhagavan krishna eva hi

svayam-rupa iti vyaktam

†††† shrimad-bhagavatadishu

 

†††† atah - therefore; svayama-pada - with the word "svayam

(personally)"; adibhyah - because of the passages containing this

and other words confirming the supremacy of Shri Krishna;

bhagavan - the supreme Personality of Godhead; krishnah - Shri

Krishna; eva - certainly; hi - indeed; svayam-rupah - theoriginal

form of the Personality of Godhead; iti - thus; vyaktam -

manifested; shrimad-bhagavata-adishu - in the Shrimad-Bhagavatam

and other Vedic literatures.

 

 

†††† "That Shri KrishŽa it the Original Supreme Personality ofg

Godhead is confirmed in the Shrimad-Bhagavatam, which says

krishŽas tu bhagavan svayam (Shri KrishŽa is the original

Supreme Personality of Godhead)". Many other statements of the

Bhagavatam and other Vedic literatures also confrm this."

 

 

Text 90 (b)

 

 

yatha brahma-samhitayam

 

lakshmi-sahasra-shata-sambhrama-sevyamanam

†††† govindam adi-purusham tam aham bhajami

 

†††† ity evam indirananda-mandiram iti visheshanam eva

 

†††† yatha - just as; brahma-samhitayam - in the Brahma-samhita;

lakshmi - of goddesses of fortune; sahasra - of thousands; shata -

by hundreds; sambhrama - with great respect; sevyamanam - being

served; govindam - Govinda; adi-purusham - the original person;

tam - Him; aham - I; bhajami - worship; iti - thus; evam - inthis

way; indira - of Laksmi-devi; ananda - of bliss; mandiram - the

palace; iti - thus; visheshaŽam - adjective;eva - certainly;

 

†††† This is also described in Brahma-samhita (5.29):

 

†††† "I worship Govinda, the primeval Lord. He is always served

with great reverence and affection by hundreds and thousands of

goddesses of fortune."*

 

 

Seventh Part

 

 

Text 91 (a)

 

 

†††† atha vishnu-mahavishnu-brahma-shiva-matsya-kurmadaya iti

bhagavatah shri-radha-kantasyamsha-kula-kala-shakty-

aveshadishu vartante. etesham amshadinam nirnayam

kartum karta shri-bhagavan eva. nanyah. puranadishu yad

drishyate. tad atra likhyate. yatha brahma-samhitayam

†††† atha - now; vishnu - Vishnu; mahavishnu - Maha-Vishnu;

brahma - Brahma; shiva - Shiva; matsya - Matsya; kurma - Kurma;

adayah - beginning; iti - thus; bhagavatah - of the Supreme

Personality of Godhead; shri-radha-kantasya - the lover of

Shrimati Radharani; amsha - amsha expansion; kula - kula

expansion; kala - kala expansion; shakti-avesha - saktyavesa

incarnation; adishu - beginning with; vartante - are;etesham - of

them; amsha-adinam - various expansions; nirŽayam - conclusion;

kartum - to do; karta - the doer; shri-bhagavan - the Supreme

Persoality of Godhead; eva - certainly; na - not; anyah - anyone

else; puraŽa-adishu - in the Puranas and other Vedic

literatures; yat - which; drishyate - is seen; tat - that;atra -

here; likhyate - is written; yatha - just as; brahma-

samhitayam - in Brahma-samhita.

 

 

†††† Lord VishŽu, Maha-VishŽu, Brahma, Shiva, Matsya, Kurma, and all

other Deities are all either amsha, kula, kala, or shaktyavesha

expansions of the Supreme Personality of Godhead. Shri KrishŽa, the

lover of Shri Radha. The conclusion is that the original

Personality of Godhead is the creator of these expansions. No one

else is. The evidence for this, which may be seen in the Puranas,

has been written here. For example, in the Brahma-samhita (5.48)

it is said:

 

 

Text 91 (b)

 

 

yasyaika-nishvasita-kalam athavalambya

†††† jivanti loma-vilaja jagad-anda-nathah

vishnur mahan sa iha yasya kala-vishesho

†††† govindam adi-purusham tam aham bhajami

 

†††† yasya - whose; eka - one; nishvasita - of breath;kalam - time;

atha - thus; avalambya - taking shelter of; jivanti - live;loma-

vilajah - grown from the hair holes; jagat-anda-nathah - the

masters of the universes (the Brahmas); vishnuh mahan - the

Supreme Lord Maha-VishŽu; sah - that; iha - here;yasya - whose;

kala-visheshah - particular plenary portion or expansion;

govindam - Lord Govinda; adi-purusham - the original person; tam -

Him; aham - I; bhajami - worship.

 

 

†††† "The Brahmas and other lords of the mundane worlds appear

from the pores of the Maha-VishŽu and remain alive for the

duration of His one exhalation. I adore the primeval Lord,

Govinda, for Maha-Vishnu is a portion of His plenary portion."*

 

 

Texts 92 and 93

 

 

†††† tatha varaha-samhitayam shri-krishna-svarupa-vivarane

dhvaja-vajrankushambhoja-

†††† karanghri-tala-shobhitam

nakhendu-kirana-shreni-

†††† purna-brahmaika-karanam

 

kecid vadanti tad-rashmi-

†††† brahma-cid-rupam avyayam

tad-amshamsham maha-vishnum

†††† pravadanti manishinah

 

†††† tatha - in that way; varaha-samhitayam - in the Varaha-

samhita; shri-krishna - of Shri Krishna; svarupa - of the

transcendental form; vivaraŽe - in the description; dhvaja - with

the mark of a flag; vajra - thunderbolt; ankusha - elephant-rod;

ambhoja - lotus; kara - of His hands; anghri - and feet;tala - the

surfaces; shobhitam - decorated; nakha - of His nails;indu - moons;

kiraŽa - shining; shreŽi - abundance; purŽa - perfect and

complete; brahma - Brahman effulgence; eka - sole; karaŽam -

cause; decit - some; vadanti - say; tat - of that; rashmi -

effulgence; brahma - Brahman; cit - transcendental;rupam - form;

avyayam - imperishable; tat - of Him; amsha - of a part;amsham - a

part; maha-vishŽum - Maha-VishŽu; pravadanti - say;

manishiŽah - the wise.

 

 

†††† This is also described in the Varaha-samhita (2.35 and 54),

where in the description Shri KrishŽa's

transcendental form, it is said:

 

†††† "Some say that the surfaces of Lord KrishŽa's feet and hands

are decorated with the flag, thunderbolt, elephant-rod, and

lotus, the moonlight of His nails is the origin of Brahman. His

spiritual form is effulgent with rays of spiritual light, and He

is eternal and unchanging. The wise say that Maha-VishŽu is a part

of a part of Him."

 

Text 94

 

 

†††† tatha tatraiva shri-krishŽasya mahatmya-kathana-prasange

prithivim prati shri-bhagavan varaha uvaca

 

yad-anghri-nakha-candramshu-

†††† mahimanto na vidyate

tan-mahatmyam kiyad devi