Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Puranas > Skanda Purana chapters 1-25

shkandapurana chapters 1-25

 

 

skandapurana adhyaya  1

 

SP0010011  namah paramadevaya traigunyavijitatmane |

SP0010012  sarvato yogarupaya samsarabhavahetave ||

SP0010021  sthitisamrodhasarganam hetave'ntahprasarine |

SP0010022  shadvimshaya pradhanaya mahadevaya dhimate ||

SP0010031  prajapatermahakshetre gashngakalindisangame |

SP0010032  prayage parame punye brahmano lokavartmani ||

SP0010041  munayah samshitatmanastapasa kshinakalmashah |

SP0010042  tirthasamplavanarthaya paurnamasyam kritahnikah ||

SP0010051  pauranikamapashyanta sutam satyaparayanam |

SP0010052  snatva tasminmahatirthe pranamarthamupagatam ||

SP0010061  drishtva te sutamayantamrishayo hrishtamanasah |

SP0010062  ashasyasanasamvesham tadyogyam samakalpayan ||

SP0010071  sa pranamya ca tansarvansutastanmunipungavan |

SP0010072  pradattamasanam bheje sarvadharmasamanvitah ||

SP0010081  tamasinamapricchanta munayastapasaidhitah |

SP0010082  brahmasattre pura sadho naimisharanyavasinam ||

SP0010091  kathitam bharatakhyanam puranam ca param tvaya |

SP0010092  tena nah pratibhasi tvam sakshatsatyavatisutah ||

SP0010101  sarvagamapararthajnah satyadharmaparayanah |

SP0010102  dvijapujarato nityam tena priccham tvamarhasi ||

SP0010111  bharatakhyanasadrisham puranadyadvishishyate |

SP0010112  tattva pricchama vai janma karttikeyasya dhimatah ||

SP0010121  ime hi munayah sarve tvadupastiparayanah |

SP0010122  skandasambhavashushrushasanjatautsukyamanasah ||

SP0010131  evamuktastada sutah samsiddhairmunipungavaih |

SP0010132  provacedam muninsarvanvaco bhutarthavacakam ||

SP0010141  shrinudhvam munayah sarve karttikeyasya sambhavam |

SP0010142  brahmanyatvam samahatmyam viryam ca tridashadhikam ||

SP0010151  mumukshaya param sthanam yate shukamahatmani |

SP0010152  sutashokabhisantapto vyasastryambakamaikshata ||

SP0010161  drishtvaiva sa maheshanam vyaso'bhudvigatavyathah |

SP0010162  vicaransa tada lokanmunih satyavatisutah ||

SP0010171  merushrishnge'tha dadrishe brahmanah sutamagrajam |

SP0010172  sanatkumaram varadam yogaishvaryasamanvitam ||

SP0010181  vimane ravisankashe tishthantamanalaprabham |

SP0010182  munibhiryogasamsiddhaistapoyuktairmahatmabhih ||

SP0010191  vedavedashngatattvajnaih sarvadharmagamanvitaih |

SP0010192  sakalavaptavidyaistu caturvaktramivavritam ||

SP0010201  drishtva tam sumahatmanam vyaso munimathasthitam |

SP0010202  vavande paraya bhaktya sakshadiva pitamaham ||

SP0010211  brahmasunuratha vyasam samayatam mahaujasam |

SP0010212  parishvajya param premna provaca vacanam shubham ||

SP0010221  dishtya tvamasi dharmajna prasadatparameshvarat |

SP0010222  apetashokah sampraptah pricchasva pravadamyaham ||

SP0010231  shrutvatha vacanam sunorbrahmano munipungavah |

SP0010232  idamaha vaco viprashciram yaddhridaye sthitam ||

SP0010241  kumarasya katham janma karttikeyasya dhimatah |

SP0010242  kinnimittam kuto vasya icchamyetaddhi veditum ||

SP0010251  katham rudrasutashcasau vahnigashngasutah katham |

SP0010252  umayastanayashcaiva svahayashca katham punah |

SP0010253  suparnyashcatha mat|rnam krittikanam katham ca sah ||

SP0010261  kashcasau purvamutpannah kintapah kashca vikramah |

SP0010262  bhutasammohanam hyetatkathayasva yathatatham ||

SP0010270  suta uvaca |

SP0010271  evam sa prishtastejasvi brahmanah putrasattamah |

SP0010272  uvaca sarvam sarvajno vyasayaklishtakarine |

SP0010273  tacchrinudhvam yathatattvam kirtyamanam mayanaghah ||

SP0019999  iti skandapurane prathamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  2

 

SP0020010  sanatkumara uvaca |

SP0020011  prapadye devamishanam sarvajnamaparajitam |

SP0020012  mahadevam mahatmanam vishvasya jagatah patim ||

SP0020021  shaktirapratigha yasya aishvaryam caiva sarvashah |

SP0020022  svamitvam ca vibhutvam ca svakritani pracakshate ||

SP0020031  tasmai devaya somaya pranamya prayatah shucih |

SP0020032  puranakhyanajijnasorvakshye skandodbhavam shubham ||

SP0020041  dehavataro devasya rudrasya paramatmanah |

SP0020042  prajapatyabhishekashca haranam shirasastatha ||

SP0020051  darshanam shatkuliyanam cakrasya ca visarjanam |

SP0020052  naimishasyodbhavashcaiva sattrasya ca samapanam ||

SP0020061  brahmanashcagamastatra tapasashcaranam tatha |

SP0020062  sharvasya darshanam caiva devyashcaiva samudbhavah ||

SP0020071  satya vivadashca tatha dakshashapastathaiva ca |

SP0020072  menayam ca yathotpattiryatha devyah svayamvaram ||

SP0020081  devanam varadanam ca vasishthasya ca dhimatah |

SP0020082  parasharasya cotpattirvyasasya ca mahatmanah ||

SP0020091  vasishthakaushikabhyam ca vairodbhavasamapanam |

SP0020092  varanasyashca shunyatvam kshetramahatmyavarnanam ||

SP0020101  rudrasya catra sannidhyam nandinashcapyanugrahah |

SP0020102  gananam darshanam caiva kathanam capyasheshatah ||

SP0020111  kalivyaharanam caiva tapashcaranameva ca |

SP0020112  somanandisamakhyanam varadanam tathaiva ca ||

SP0020121  gauritvam putralambhashca devya utpattireva ca |

SP0020122  kaushikya bhutamatritvam simhashca rathinastatha ||

SP0020131  gauryashca nilayo vindhye vindhyasuryasamagamah |

SP0020132  agastyasya ca mahatmyam vadhah sundanisundayoh ||

SP0020141  nisumbhasumbhaniryanam mahishasya vadhastatha |

SP0020142  abhishekashca kaushikya varadanamathapi ca ||

SP0020151  andhakasya tathotpattih prithivyashcaiva bandhanam |

SP0020152  hiranyakshavadhashcaiva hiranyakashipostatha ||

SP0020161  balisamyamanam caiva devyah samaya eva ca |

SP0020162  devanam gamanam caiva agnerdutatvameva ca ||

SP0020171  devanam varadanam ca shukrasya ca visarjanam |

SP0020172  sutasya ca tathotpattirdevyashcandhakadarshanam ||

SP0020181  shailadidaityasammardo devyashca shatarupata |

SP0020182  aryavarapradanam ca shailadistava eva ca ||

SP0020191  devasyagamanam caiva vrittasya kathanam tatha |

SP0020192  pativratayashcakhyanam gurushushrushanasya ca ||

SP0020201  akhyanam pancacudayastejasashcapyadhrishyata |

SP0020202  dutasyagamanam caiva samvado'tha visarjanam ||

SP0020211  andhakasurasamvado mandaragamanam tatha |

SP0020212  gananamagamashcaiva sankhyanashravanam tatha ||

SP0020221  nigrahashcandhakasyatha yuddhena mahata tatha |

SP0020222  sharirardhapradanam ca ashokasutasangrahah ||

SP0020231  bhasmasomodbhavashcaiva shmashanavasatistatha |

SP0020232  rudrasya nilakanthatvam tathayatanavarnanam ||

SP0020241  utpattiryaksharajasya kuberasya ca dhimatah |

SP0020242  nigraho bhujagendranam shikharasya ca patanam ||

SP0020251  trailokyasya sashakrasya vashikaranameva ca |

SP0020252  devasenapradanam ca senapatyabhishecanam ||

SP0020261  naradasyagamashcaiva tarakapreshitasya ha |

SP0020262  vadhashca tarakasyogro yatra bhadravatasya ca ||

SP0020271  mahishasya vadhashcaiva krauncasya ca nibarhanam |

SP0020272  shakteruddharanam caiva tarakasya vadhah shubhah ||

SP0020281  devasurabhayotpattistraipuram yuddhameva ca |

SP0020282  prahladavigrahashcaiva kritaghnakhyanameva ca |

SP0020283  mahabhagyam brahmananam vistarena prakirtyate ||

SP0020291  etajjnatva yathavaddhi kumaranucaro bhavet |

SP0020292  balavanmatisampannah putram capnoti sammatam ||

SP0029999  iti skandapurane dvitiyo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  3

 

SP0030010  sanatkumara uvaca |

SP0030011  shrinushvemam katham divyam sarvapapapranashanim |

SP0030012  kathyamanam maya citram bahvartham shrutisammitam |

SP0030013  yam shrutva papakarmapi gacchecca paramam gatim ||

SP0030021  na nastikashraddadhane shathe capi kathancana |

SP0030022  imam kathamanubruyattatha casuyake nare ||

SP0030031  idam putraya shishyaya dharmikayanasuyave |

SP0030032  kathaniyam mahabrahmandevabhaktaya va bhavet |

SP0030033  kumarabhaktaya tatha shraddadhanaya caiva hi ||

SP0030041  pura brahma prajadhyakshah ande'sminsamprasuyate |

SP0030042  so'jnanatpitaram brahma na veda tamasavritah ||

SP0030051  ahameka iti jnatva sarvallokanavaikshata |

SP0030052  na capashyata tatranyam tapoyogabalanvitah ||

SP0030061  putra putreti capyukto brahma sharvena dhimata |

SP0030062  pranatah pranjalirbhutva tameva sharanam gatah ||

SP0030071  sa dattva brahmane shambhuh srashtritvam jnanasamhitam |

SP0030072  vibhutvam caiva lokanamantardhe parameshvarah ||

SP0030081  tadeshopanishatprokta maya vyasa sanatana |

SP0030082  yam shrutva yogino dhyanatprapadyante maheshvaram ||

SP0030091  brahmam ca yo vidadhe putramagre jnanam ca yah prahinoti sma tasmai |

SP0030092  tamatmastham ye'nupashyanti dhirastesham shantih shashvati netaresham ||

SP0030101  sa vyasa pitaram drishtva svadiptya paraya yutam |

SP0030102  putrakamah prajahetostapastivram cakara ha ||

SP0030111  mahata yogatapasa yuktasya sumahatmanah |

SP0030112  acirenaiva kalena pita sampratutosha ha ||

SP0030121  darshanam cagamattasya varado'smityuvaca ha |

SP0030122  sa tushtava nato bhutva kritva shirasi canjalim ||

SP0030131  namah paramadevaya devanamapi vedhase |

SP0030132  srashtre vai lokatantraya brahmanah pataye namah ||

SP0030141  ekasmai shaktiyuktaya ashaktirahitaya ca |

SP0030142  anantayaprameyaya indriyavishayaya ca ||

SP0030151  vyapine vyaptapurvaya adhishthatre pracodine |

SP0030152  kritapracetanayaiva tattvavinyasakarine ||

SP0030161  pradhanacodakayaiva guninam shantidaya ca |

SP0030162  drishtidaya ca sarvesham svayam vai darshanaya ca ||

SP0030171  vishayagrahine caiva niyamasya ca karine |

SP0030172  manasah karananam ca tatraiva niyamasya ca ||

SP0030181  bhutanam gunakartre ca shaktidaya tathaiva ca |

SP0030182  kartre hyandasya mahyam ca acintyayagrajaya ca |

SP0030183  aprameya pitarnityam prito no disha shakvarim ||

SP0030191  tasyaivam stuvato vyasa devadevo maheshvarah |

SP0030192  tushto'bravitsvayam putram brahmanam pranatam tatha ||

SP0030201  yasmatte viditam vatsa sukshmametanmahadyute |

SP0030202  tasmadbrahmeti lokeshu namna khyatim gamishyasi ||

SP0030211  yasmaccaham pitetyuktastvaya buddhimatam vara |

SP0030212  tasmatpitamahatvam te loke khyatim gamishyati ||

SP0030221  prajartham yacca te taptam tapa ugram sudushcaram |

SP0030222  tasmatprajapatitvam te dadani prayatatmane ||

SP0030231  evamuktva sa devesho murtimatyo'srijatstriyah |

SP0030232  yastah prakritayastvashtau visheshashcendriyaih saha |

SP0030233  bhavashca sarve te devamupatasthuh svarupinah ||

SP0030241  tanuvaca tato devah patiryuktah svatejasa |

SP0030242  etamadyabhishekena sampadayata ma ciram ||

SP0030251  tabhih svam svam samadaya bhavam divyamatarkitam |

SP0030252  abhishikto babhuveti prajapatiratidyutih ||

SP0030261  tatraivam yoginah sukshmam drishtva divyena cakshusha |

SP0030262  puranam yogatattvajna gayanti trigunanvitam ||

SP0030271  rudrah srashta hi sarvesham bhutanam tava ca prabho |

SP0030272  asmabhishca bhavansardham jagatah sampravartakah ||

SP0030281  sa devastoshitah samyakparamaishvaryayogadhrik |

SP0030282  brahmanamagrajam putram prajapatye'bhyashecayat ||

SP0030291  yah kritva bahuvidhamargayogayuktam tattvakhyam jagadidamadaradyuyoja |

SP0030292  devanam paramamanantayogayuktam mayabhistribhuvanamandhamaprasadam ||

SP0030301  sarvesham manasi sadavatishthamano jananah shubhamashubham ca bhutanathah |

SP0030302  tam devam pramathapatim pranamya bhaktya nityam vai sharanamupaimi sukshmasukshmam ||

SP0039999  iti skandapurane tritiyo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  4

 

SP0040010  sanatkumara uvaca |

SP0040011  prajapatyam tato labdhva prajah srashtum pracakrame |

SP0040012  prajastah srijyamanashca na vivardhanti tasya ha ||

SP0040021  sa kurvanastatha srishtim shaktihinah pitamahah |

SP0040022  srishtyartham bhuya evatha tapashcartum pracakrame ||

SP0040031  srishtihetostapastasya jnatva tribhuvaneshvarah |

SP0040032  tejasa jagadavishya ajagama tadantikam |

SP0040033  srashta tasya jagannatho'darshayatsvatanau jagat ||

SP0040041  svayamagatya devesho mahabhutapatirharah |

SP0040042  vyapyeva hi jagatkritsnam paramena svatejasa |

SP0040043  shambhuh praha varam vatsa yacasveti pitamaham ||

SP0040051  tam brahma lokasrishtyartham putrastvam manasabravit |

SP0040052  sa jnatva tasya sankalpam brahmanah parameshvarah |

SP0040053  mudho'yamiti sancintya provaca varadah svayam ||

SP0040061  agatam pitaram ma tvam yasmatputram samihase |

SP0040062  manmurtistanayastasmadbhavishyati mamajnaya ||

SP0040071  sa ca te putratam yatva madiyo gananayakah |

SP0040072  rudro vigrahavanbhutva mudha tvam vinayishyati ||

SP0040081  sarvavidyadhipatyam ca yoganam caiva sarvashah |

SP0040082  balasyadhipatitvam ca astranam ca prayoktrita ||

SP0040091  maya dattani tasyashu upasthasyanti sarvashah |

SP0040092  dhanuh pinakam shulam ca khadgam parashureva ca ||

SP0040101  kamandalustatha dandah astram pashupatam tatha |

SP0040102  samvartakashanishcaiva cakram ca pratisargikam |

SP0040103  evam sarvarddhisampannah sutaste sa bhavishyati ||

SP0040111  evamuktva gate tasminnantardhanam mahatmani |

SP0040112  brahma cakre tada ceshtim putrakamah prajapatih ||

SP0040121  sa juhvanchramasamyuktah pratighatasamanvitah |

SP0040122  samidyuktena hastena lalatam pramamarja ha ||

SP0040131  samitsamyogajastasya svedabindurlalatajah |

SP0040132  papata jvalane tasmindvigunam tasya tejasa ||

SP0040141  taddhi maheshvaram tejah sandhitam brahmani srutam |

SP0040142  preritam devadevena nipapata havirbhuji ||

SP0040151  kshane tasminmaheshena smritva tam varamuttamam |

SP0040152  preshito ganapo rudrah sadya evabhavattada ||

SP0040161  tacca samsvedajam tejah purvam jvalanayojitam |

SP0040162  bhutva lohitamashveva punarnilamabhuttada ||

SP0040171  nilalohita ityeva tenasavabhavatprabhuh |

SP0040172  tryaksho dashabhujah shrimanbrahmanam chadayanniva ||

SP0040181  sharvadyairnamabhirbrahma tanubhishca jaladibhih |

SP0040182  stutva tam sarvagam devam nilalohitamavyayam ||

SP0040191  jnatva sarvasrijam pashcanmahabhutapratishthitam |

SP0040192  asrijadvividhastvanyah prajah sa jagati prabhuh ||

SP0040201  so'pi yogam samasthaya aishvaryena samanvitah |

SP0040202  lokansarvansamavishya dharayamasa sarvada ||

SP0040211  brahmano'pi tatah putra dakshadharmadayah shubhah |

SP0040212  asrijanta prajah sarva devamanushasankulah ||

SP0040221  atha kalena mahata kalpe'tite punah punah |

SP0040222  praja dharayato yogadasminkalpa upasthite ||

SP0040231  pratishthitayam varttayam pravritte vrishtisarjane |

SP0040232  prajasu ca vivriddhasu prayage yajatashca ha ||

SP0040241  brahmanah shatkuliyaste rishayah samshitavratah |

SP0040242  maricayo'trayashcaiva vasishthah kratavastatha ||

SP0040251  bhrigavo'shngirasashcaiva tapasa dagdhakilbishah |

SP0040252  ucurbrahmanamabhyetya sahitah karmano'ntare ||

SP0040261  bhagavannandhakarena mahata smah samavritah |

SP0040262  khinna vivadamanashca na ca pashyama yatparam ||

SP0040271  etam nah samshayam deva ciram hridi samasthitam |

SP0040272  tvam hi vettha yathatattvam karanam paramam hi nah ||

SP0040281  kim param sarvabhutanam baliyashcapi sarvatah |

SP0040282  kena cadhishthitam vishvam ko nityah kashca shashvatah ||

SP0040291  kah srashta sarvabhutanam prakriteshca pravartakah |

SP0040292  ko'smansarveshu karyeshu prayunakti mahamanah ||

SP0040301  kasya bhutani vashyani kah sarvaviniyojakah |

SP0040302  katham pashyema tam caiva etannah shamsa sarvashah ||

SP0040311  evamuktastato brahma sarveshameva sannidhau |

SP0040312  devanam ca rishinam ca gandharvoragarakshasam ||

SP0040321  yakshanamasuranam ca ye ca kutra pravartakah |

SP0040322  pakshinam sapishacanam ye canye tatsamipagah |

SP0040323  utthaya pranjalih praha rudreti trih plutam vacah ||

SP0040331  sa capi tapasa shakyo drashtum nanyena kenacit |

SP0040332  sa srashta sarvabhutanam balavamstanmayam jagat |

SP0040333  tasya vashyani bhutani tenedam dharyate jagat ||

SP0040341  tataste sarvalokesha namashcakrurmahatmane ||

SP0040350  rishaya ucuh |

SP0040351  kim tanmahattapo deva yena drishyeta sa prabhuh |

SP0040352  tanno vadasva devesha varadam cabhidhatsva nah ||

SP0040360  pitamaha uvaca |

SP0040361  sattram mahatsamasadhvam vashnmanodoshavarjitah |

SP0040362  desham ca vah pravakshyami yasmindeshe carishyatha ||

SP0040371  tato manomayam cakram sa srishtva tanuvaca ha |

SP0040372  kshiptametanmaya cakramanuvrajata ma ciram ||

SP0040381  yatrasya nemih shiryeta sa deshastapasah shubhah |

SP0040382  tato mumoca taccakram te ca tatsamanuvrajan ||

SP0040391  tasya vai vrajatah kshipram yatra nemirashiryata |

SP0040392  naimisham tatsmritam namna punyam sarvatra pujitam ||

SP0040401  tatpujitam devamanushyasiddhai rakshobhirugrairuragaishca divyaih |

SP0040402  yakshaih sagandharvapishacasanghaih sarvapsarobhishca diteh sutaishca ||

SP0040411  vipraishca dantaih shamayogayuktaistirthaishca sarvairapi cavanidhraih |

SP0040412  gandharvavidyadharacaranaishca sadhyaishca vishvaih pitribhih stutam ca ||

SP0049999  iti skandapurane caturtho'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  5

 

SP0050010  sanatkumara uvaca |

SP0050011  tannaimisham samasadya rishayo diptatejasah |

SP0050012  divyam sattram samasanta mahadvarshasahashrikam ||

SP0050021  ekagramanasah sarve nirmama hyanahankritah |

SP0050022  dhyayanto nityamishesham sadaratanayagnayah ||

SP0050031  tannishthastatparah sarve tadyuktastadapashrayah |

SP0050032  sarvakriyah prakurvanastameva manasa gatah ||

SP0050041  tesham tam bhavamalakshya matarishva mahatapah |

SP0050042  sarvapranicarah shrimansarvabhutapravartakah |

SP0050043  dadau sa rupi bhagavandarshanam sattrinam shubhah ||

SP0050051  tam te drishtvarcayitva ca matarishvanamavyayam |

SP0050052  asinamasane punye rishayah samshitavratah |

SP0050053  papracchurudbhavam kritsnam jagatah pralayam tatha ||

SP0050061  sthitim ca kritsnam vamshamshca yugamanvantarani ca |

SP0050062  vamshanucaritam kritsnam divyamanam tathaiva ca ||

SP0050071  ashtanam devayoninamutpattim pralayam tatha |

SP0050072  pitrisargam tathashesham brahmano manameva ca ||

SP0050081  candradityagatim sarvam taragrahagatim tatha |

SP0050082  sthitim sarveshvaranam ca dvipadharmamasheshatah |

SP0050083  varnashramavyavasthanam yajnanam ca pravartanam ||

SP0050091  etatsarvamasheshena kathayamasa sa prabhuh |

SP0050092  divyam varshasahasram ca tesham tadabhiyattatha ||

SP0050101  atha divyena rupena samavagdishnnirikshana |

SP0050102  yajurghranatharvashirah shabdajihva shubha sati ||

SP0050111  nyayashrotra niruktatvagrikpadapadagamini |

SP0050112  kalabahurvarshakara divasashngulidharini ||

SP0050121  kaladibhih parvabhishca masaih kararuhaistatha |

SP0050122  kalpasadharana divya shikshavidyonnatastani ||

SP0050131  chandovicitimadhya ca mimamsanabhireva ca |

SP0050132  puranavistirnakatirdharmashastramanoratha ||

SP0050141  ashramorurvarnajanuryajnagulpha phalashngulih |

SP0050142  lokavedasharira ca romabhishchandasaih shubhaih ||

SP0050151  shraddhashubhacaravastra yogadharmabhibhashini |

SP0050152  vedimadhyadvinihsritya pravritta paramambhasa ||

SP0050161  tasyante'vabhrithe plutya vayuna saha sangatah |

SP0050162  tamapricchanta ka nvesha vayum devam mahadhiyam ||

SP0050171  uvaca sa mahateja rishindharmanubhavitan |

SP0050172  shuddhah stha tapasa sarve mahandharmashca vah kritah ||

SP0050181  yasmadiyam nadi punya brahmalokadihagata |

SP0050182  iyam sarasvati nama brahmalokavibhushana ||

SP0050191  prathamam martyaloke'sminyushmatsiddhyarthamagata |

SP0050192  nasyah punyatama kacittrishu lokeshu vidyate ||

SP0050200  rishaya ucuh |

SP0050201  kathamesha mahapunya pravritta brahmalokaga |

SP0050202  karanam kim ca tatrasidetadicchama veditum ||

SP0050210  vayuruvaca |

SP0050211  atra vo vartayishyami itihasam puratanam |

SP0050212  brahmanashcaiva samvadam pura yajnasya caiva ha ||

SP0050221  yajnairishtva pura devo brahma diptena tejasa |

SP0050222  asrijatsarvabhutani sthavarani carani ca ||

SP0050231  sa drishtva diptimandevo diptya paramaya yutah |

SP0050232  avekshamanah svallokamshcaturbhirmukhapashnkajaih ||

SP0050241  devadinmanushyadimshca drishtva drishtva mahamanah |

SP0050242  amanyata na me'nyo'sti samo loke na cadhikah ||

SP0050251  yo'hametah prajah sarvah saptalokapratishthitah |

SP0050252  devamanushatiryakshu grasami visrijami ca ||

SP0050261  aham srashta hi bhutanam nanyah kashcana vidyate |

SP0050262  niyanta lokakarta ca na mayasti samah kvacit ||

SP0050271  tasyaivam manyamanasya yajna aganmahamanah |

SP0050272  uvaca cainam diptatma maivam mamstha mahamate |

SP0050273  ayam hi tava sammoho vinashaya bhavishyati ||

SP0050281  na yuktamidrisham te'dya sattvasthasyatmayoninah |

SP0050282  srashta tvam caiva nanyo'sti tathapi na yashaskaram ||

SP0050291  aham karta hi bhutanam bhuvanasya tathaiva ca |

SP0050292  karomi na ca sammoham yatha tvam deva katthase ||

SP0050301  tamuvaca tada brahma na tvam dharayita vibho |

SP0050302  ahameva hi bhutanam dharta bharta tathaiva ca |

SP0050303  maya srishtani bhutani tvamevatra vimuhyase ||

SP0050311  athagattatra samvigno vedah paramadiptiman |

SP0050312  uvaca caiva tau vedo naitadevamiti prabhuh ||

SP0050321  aham shreshtho mahabhagau na vadamyanritam kvacit |

SP0050322  shrinudhvam mama yah karta bhutanam yuvayoshca ha ||

SP0050331  paramesho mahadevo rudrah sarvagatah prabhuh |

SP0050332  yenaham tava dattashca kritastvam ca prajapatih ||

SP0050341  yajno'yam yatprasutishca andam yatrasti samsthitam |

SP0050342  sarvam tasmatprasutam vai nanyah kartasti nah kvacit ||

SP0050351  tamevamvadinam devo brahma vedamabhashata |

SP0050352  aham shrutinam sarvasam neta srashta tathaiva ca ||

SP0050361  matprasadaddhi vedastvam yajnashcayam na samshayah |

SP0050362  mudhau yuvamadharmo va bhavadbhyamanyatha kritah |

SP0050363  prayashcittam caradhvam vah kilbishanmokshyathastatah ||

SP0050371  evamukte tada tena mahanchabdo babhuva ha |

SP0050372  adityamandalakaramadrishyata ca mandalam |

SP0050373  mahacchabdena mahata uparishtadviyatsthitam ||

SP0050381  sa capi tasmadvibhrashto bhutalam samupashritah |

SP0050382  himavatkunjamasadya nanavihaganaditam |

SP0050383  vyomagashca ciram bhutva bhumigah sambabhuva ha ||

SP0050391  tato brahma dishah sarva nirikshya mukhapashnkajaih |

SP0050392  caturbhirna viyatstham tamapashyatsa pitamahah ||

SP0050401  sa mukham pancamam diptamasrijanmurdhni samsthitam |

SP0050402  tenapashyadviyatstham tam suryayutasamaprabham |

SP0050403  adityamandalakaram shabdavadghoradarshanam ||

SP0050411  tam drishtva pancamam tasya shiro vai krodhajam mahat |

SP0050412  samvartakagnisadrisham grasishyattamavardhata ||

SP0050421  vardhamanam tada tattu vadavamukhasannibham |

SP0050422  diptimacchabdavaccaiva devo'sau diptamandalah ||

SP0050431  hastashngushthanakhenashu vamenavajnayaiva hi |

SP0050432  cakarta tanmahadghoram brahmanah pancamam shirah ||

SP0050441  diptikrittashirah so'tha duhkhenosrena carditah |

SP0050442  papata mudhaceta vai yogadharmavivarjitah ||

SP0050451  tatah suptotthita iva sanjnam labdhva mahatapah |

SP0050452  mandalastham mahadevamastaushiddinaya gira ||

SP0050460  brahmovaca |

SP0050461  namah sahasranetraya shatanetraya vai namah |

SP0050462  namo vivritavaktraya shatavaktraya vai namah ||

SP0050471  namah sahasravaktraya sarvavaktraya vai namah |

SP0050472  namah sahasrapadaya sarvapadaya vai namah ||

SP0050481  sahasrapanaye caiva sarvatahpanaye namah |

SP0050482  namah sarvasya srashtre ca drashtre sarvasya te namah ||

SP0050491  adityavarnaya namah shirasashchedanaya ca |

SP0050492  srishtipralayakartre ca sthitikartre tatha namah ||

SP0050501  namah sahasralishngaya sahasracaranaya ca |

SP0050502  samharalishngine caiva jalalishngaya vai namah ||

SP0050511  antashcaraya sarvaya prakriteh preranaya ca |

SP0050512  vyapine sarvasattvanam purushaprerakaya ca ||

SP0050521  indriyarthavisheshaya tatha niyamakarine |

SP0050522  bhutabhavyaya sharvaya nityam sattvavadaya ca ||

SP0050531  tvameva srashta lokanam manta data tatha vibho |

SP0050532  sharanagataya dantaya prasadam kartumarhasi ||

SP0050541  tasyaivam stuvatah samyagbhavena paramena ha |

SP0050542  sa tasmai devadevesho divyam cakshuradattada ||

SP0050551  cakshusha tena sa tada brahma lokapitamahah |

SP0050552  vimane suryasankashe tejorashimapashyata ||

SP0050561  tasya madhyattato vacam mahatim samashrinvata |

SP0050562  gambhiram madhuram yuktamatha sampannalakshanam |

SP0050563  vishadam putra putreti purvam devena coditam ||

SP0050571  samsvedatputra utpanno yattubhyam nilalohitah |

SP0050572  yacca purvam maya proktastvam tada sutamargane ||

SP0050581  madiyo ganapo yaste manmurtishca bhavishyati |

SP0050582  sa prapya paramam jnanam mudha tva vinayishyati ||

SP0050591  tasyeyam phalanishpattih shirasashchedanam tava |

SP0050592  mayaiva karita tena nirvritashcadhuna bhava ||

SP0050601  tasya caivotpathasthasya yajnasya tu mahamate |

SP0050602  shirashchetsyatyasaveva kasmimshcitkaranantare |

SP0050603  stavenanena tushto'smi kim dadani ca te'nagha ||

SP0050611  vayuruvaca |

SP0050612  tatah sa bhagavanhrishtah pranamya shubhaya gira |

SP0050613  uvaca pranjalirbhutva lakshyalakshyam tamishvaram ||

SP0050621  bhagavannaiva me duhkham darshanatte prabadhate |

SP0050622  icchami shiraso hyasya dharanam sarvada tvaya |

SP0050623  nanu smareyametacca shirasashchedanam vibho ||

SP0050631  bhuyashcadharmakaryebhyastvayaivecche nivaranam |

SP0050632  tatha ca krityamuddishya pashyeyam tva yathasukham ||

SP0050641  vijnaptim brahmanah shrutva provaca bhuvaneshvarah |

SP0050642  sa eva sutasanjnaste manmurtirnilalohitah |

SP0050643  shirashchetsyati yajnasya bibhartsyati shirashca te ||

SP0050651  ityuktva devadeveshastatraivantaradhiyata |

SP0050652  gate tasminmahadeve brahma lokapitamahah |

SP0050653  sayajnah sahavedashca svam lokam pratyapadyata ||

SP0050661  vayuruvaca |

SP0050662  ya imam shrinuyanmartyo guhyam vedarthasammitam |

SP0050663  sa dehabhedamasadya sayujyam brahmano vrajet ||

SP0050671  yashcemam pathate nityam brahmananam samipatah |

SP0050672  sa sarvapapanirmukto rudraloke mahiyate ||

SP0050681  naputrashishyayogibhya idamakhyanamaishvaram |

SP0050682  akhyeyam napi cajnaya na shathaya na manine ||

SP0050691  idam mahaddivyamadharmashasanam pathetsada brahmanavaidyasamsadi |

SP0050692  kritavakasho bhavatiha manavah sharirabhede pravishetpitamaham ||

SP0059999  iti skandapurane pancamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  6

 

SP0060010  sanatkumara uvaca |

SP0060011  tatah sa bhagavandevah kapardi nilalohitah |

SP0060012  ajnaya parameshasya jagraha brahmanah shirah ||

SP0060021  tadgrihitva shiro diptam rupam vikritamasthitah |

SP0060022  yogakridam samasthaya bhaikshaya pracacara ha ||

SP0060031  sa devaveshmani tada bhiksharthamagamaddvijah |

SP0060032  na casya kashcittam bhikshamanurupamadadvibhoh ||

SP0060041  abhyagatsankramenaiva veshma vishnormahatmanah |

SP0060042  tasyatishthata sa dvari bhikshamuccarayanchubham ||

SP0060051  sa drishtva tadupastham tu vishnurvai yogacakshusha |

SP0060052  shiram lalatatsambhidya raktadharamapatayat |

SP0060053  papata sa ca vistirna yojanardhashatam tada ||

SP0060061  taya patantya viprendra bahunyabdani dharaya |

SP0060062  pitamahakapalasya nardhamapyabhipuritam |

SP0060063  tamuvaca tato devah prahasya vacanam shubham ||

SP0060071  sakritkanyah pradiyante sakridagnishca jayate |

SP0060072  sakridrajano bruvate sakridbhiksha pradiyate ||

SP0060081  tushto'smi tava danena yuktenanena manada |

SP0060082  varam varaya bhadram te varado'smi tavadya vai ||

SP0060091  vishnuruvaca |

SP0060092  esha eva varah shlaghyo yadaham devatadhipam |

SP0060093  pashyami shankaram devamugram sharvam kapardinam ||

SP0060101  devashchayam tato vikshya kapalasthe tada rase |

SP0060102  sasarja purusham diptam vishnoh sadrishamurjitam ||

SP0060111  tamahathakshayashcasi ajaramara eva ca |

SP0060112  yuddheshu capratidvandvi sakha vishnoranuttamah |

SP0060113  devakaryakarah shrimansahanena carasva ca ||

SP0060121  narasu janma yasmatte vishnudehodbhavasu ca |

SP0060122  narastasmaddhi namna tvam priyashcasya bhavishyasi ||

SP0060130  vayuruvaca |

SP0060131  tam tadashvasya nikshipya naram vishnoh svayam prabhuh |

SP0060132  agamadbrahmasadanam tau cavivishaturgriham ||

SP0060141  ya idam narajanmeha shrinuyadva patheta va |

SP0060142  sa kirtya paraya yukto vishnuloke mahiyate ||

SP0069999  iti skandapurane shashtho'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  7

 

SP0070010  vayuruvaca |

SP0070011  brahmalokam samasadya bhagavansarvalokapah |

SP0070012  bhaikshyam bhaikshyamiti procya dvare samavatishthata ||

SP0070021  tam drishtva vikritam brahma kapalakarabhushanam |

SP0070022  jnatva yogena mahata tushtava bhuvaneshvaram ||

SP0070031  tasya tushtastada devo varado'smityabhashata |

SP0070032  vrinishva varamavyagro yaste manasi vartate ||

SP0070040  brahmovaca |

SP0070041  icchami devadevesha tvaya cihnamidam kritam |

SP0070042  yena cihnena loko'yam cihnitah syajjagatpate ||

SP0070051  tasya tadvacanam shrutva bhagavanvadatam varah |

SP0070052  sarvashrutimayam brahma omiti vyajahara ha ||

SP0070061  shambhorvyaharamatrena vagiyam divyarupini |

SP0070062  nihsrita vadanaddevi prahva samavatishthata ||

SP0070071  tamuvaca tada devo vaca sanjivayanniva |

SP0070072  yasmattvamaksharo bhutva mama vaco vinihsrita |

SP0070073  sarvavidyadhidevi tvam tasmaddevi bhavishyasi ||

SP0070081  yasmadbrahmasarashcedam mukham mama samashrita |

SP0070082  tasmatsarasvatityeva loke khyatim gamishyasi ||

SP0070091  imam lokam varambhobhih pavayitva ca suprabhe |

SP0070092  sarvallokamstarayitri punastvam natra samshayah ||

SP0070101  yajnabhagam ca devaste dasyanti sapitamahah |

SP0070102  punya ca sarvasaritam bhavishyasi na samshayah ||

SP0070111  tatah sa samanujnata shankarena vibhavini |

SP0070112  cakre brahmasarah punyam brahmaloke'tipavanam ||

SP0070121  toyamritasusampurnam svarnapadmopashobhitam |

SP0070122  nanapakshiganakirnam minasankshobhitodakam |

SP0070123  tato vinihsrita bhuyah semam lokamapavayat ||

SP0070131  tam grihitva mahadevah kapalamamitaujasam |

SP0070132  imam lokamanuprapya deshe shreshthe'vatishthata ||

SP0070141  tatra tacca mahaddivyam kapalam devatadhipah |

SP0070142  sthapayamasa diptarcirgananamagratah prabhuh ||

SP0070151  tatsthapitamatho drishtva ganah sarve mahatmanah |

SP0070152  anadansumahanadam nadayanto disho dasha |

SP0070153  kshubdharnavashaniprakhyam nabho yena vyashiryata ||

SP0070161  tena shabdena ghorena asuro devakantakah |

SP0070162  halahala iti khyatastam desham so'bhyagacchata ||

SP0070171  amrishyamanah krodhandho duratma yajnanashakah |

SP0070172  brahmadattavarashcaiva avadhyah sarvajantubhih |

SP0070173  mahishashchannarupanamasuranam shatairvritah ||

SP0070181  tamapatantam sakrodham mahisham devakantakam |

SP0070182  samprekshyaha ganadhyaksho ganansarvanpinakinah ||

SP0070191  daityo'yam ganapa dushtastrailokyasurakantakah |

SP0070192  ayati tvarito yuyam tasmadenam nihanyatha ||

SP0070201  tataste ganapah sarve samayantam suradvisham |

SP0070202  bhittva shulena sankruddha vigatasum ca cakrire ||

SP0070211  hate tasmimstada devo dishah sarva avaikshata |

SP0070212  tabhyah pishaca vrittasyah pishacyashca mahabalah |

SP0070213  abhyagacchanta devesham tabhyastam vinivedayat ||

SP0070221  sa tabhirupayuktashca viniyuktashca sarvashah |

SP0070222  tameva capyathavasam devadishtam prapedire ||

SP0070231  bhakshayanti sma mahisham mitva mitva yatastu tah |

SP0070232  kapalamatarah proktastasmaddevena dhimata ||

SP0070241  kapalam sthapitam yasmattasmindeshe pinakina |

SP0070242  mahakapalam tattasmattrishu lokeshu gadyate ||

SP0070251  sthapitasya kapalasya yathoktamabhavattada |

SP0070252  khyatam shivatadagam tatsarvapapapramocanam ||

SP0070261  agatyatha tato brahma devatanam ganairvritah |

SP0070262  kapardinamupamantrya tam desham so'nvagrihnata ||

SP0070271  ardhayojanavistirnam kshetrametatsamantatah |

SP0070272  bhavishyati na sandehah siddhakshetram mahatmanah ||

SP0070281  shmeti hi procyate papam kshayam shanam vidurbudhah |

SP0070282  dhyanena niyamaishcaiva shmashanam tena sanjnitam |

SP0070283  guhyam devatidevasya param priyamanuttamam ||

SP0070291  evam tatra narah papam sarvameva prahasyati |

SP0070292  triratroposhitashcaiva arcayitva vrishadhvajam |

SP0070293  rajasuyashvamedhabhyam phalam yattadavapsyati ||

SP0070301  yashca prananpriyamstatra parityakshyati manavah |

SP0070302  sa guhyaganadevanam samatam samavapsyati ||

SP0070311  vayuruvaca |

SP0070312  tatah sa tatra samsthapya devasyarcadvayam shubham |

SP0070313  shuleshvaram mahakayam rudrasyayatanam shubham ||

SP0070321  tatrabhigamanadeva kritva papasya sankshayam |

SP0070322  rudralokamavapnoti sa prahaivam pitamahah ||

SP0070331  yatra capi shirastasya ciccheda bhuvaneshvarah |

SP0070332  kashmirah so'bhavannamna deshah punyatamah sada ||

SP0070341  tato devah saha ganai rupam vikritamasthitah |

SP0070342  pashyatam sarvadevanamantardhanamagatprabhuh ||

SP0070351  gate ca devanathe'tha kapalasthanamavyayam |

SP0070352  sarvatirthabhishekasya phalena samayojayat ||

SP0070361  tadadyapi mahaddivyam sarastatra pradrishyate |

SP0070362  mahakapalam viprendrah svargastatrakshayah smritah ||

SP0070371  idam shubham divyamadharmanashanam mahaphalam sendrasurasurarcitam |

SP0070372  mahakapalam prakritopadarshanam sureshalokadivigahane hitam ||

SP0070381  tapodhanaih siddhaganaishca samstutam divishthatulyadvijarajamandale |

SP0070382  pathennaro yah shrinuyacca sarvada tripishtapam gacchati so'bhinanditah ||

SP0079999  iti skandapurane saptamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  8

 

SP0080010  vayuruvaca |

SP0080011  evamesha bhagavati brahmalokanusarini |

SP0080012  yushmakam dharmasiddhyartham vedimadhyadvyavartata ||

SP0080020  sanatkumara uvaca |

SP0080021  evam tesham samapte'tha sattre varshasahashrike |

SP0080022  pravrittayam sarasvatyamagattatra pitamahah ||

SP0080030  brahmovaca |

SP0080031  bhuyo'nyena ha sattrena yajadhvam devamishvaram |

SP0080032  yada vo bhavita vighnam tada nishkalmasham tapah ||

SP0080041  vighnam taccaiva santirya tapastaptva ca bhasvaram |

SP0080042  yogam prapya mahadyuktastato drakshyatha shankaram ||

SP0080051  tathetyuktva gate tasminsattranyajahrire tada |

SP0080052  bahuni vividhakaranyabhiyukta mahavratah ||

SP0080061  nihsomam prithivim kritva kritsnametam tato dvijah |

SP0080062  rajanam somamanayya abhishektumiyeshire ||

SP0080071  atha so'pi kritatithyah adrishyena duratmana |

SP0080072  svarbhanuna hritah somastataste duhkhitabhavan ||

SP0080081  te gatva munayah sarve kalapagramavasinah |

SP0080082  pururavasamaniya rajanam te'bhyashecayan ||

SP0080091  ucushcainam mahabhaga hritah somo hi nah prabho |

SP0080092  kenapi tadbhavankshipramihanayatu ma ciram ||

SP0080101  sa evamukto mrigayanna tamasadayatprabhuh |

SP0080102  uvaca sa tada vipranpranamya bhayapiditah ||

SP0080111  paramam yatnamasthaya maya somo'bhimargitah |

SP0080112  na ca tam vedmi kenasau kva va nita iti prabhuh ||

SP0080121  tamevamvadinam kruddha rishayah samshitavratah |

SP0080122  ucuh sarve susamrabdha ilaputram mahamatim ||

SP0080131  bhavanraja kutastrata krito'smabhirbhayarditaih |

SP0080132  na ca nastadbhayam shakto vinashayitumashvapi ||

SP0080141  vishayeshvatisaktatma yogattam nanupashyasi |

SP0080142  tasmadvirodhamasthaya dvijebhyo vadhamapsyasi ||

SP0080151  vayameva hi rajanamanayishyama durvidam |

SP0080152  tapasa svena rajendra pashya no balamuttamam ||

SP0080161  tataste rishayah sarve tapasa dagdhakilbishah |

SP0080162  astuvanvagbhirishtabhirgayatrim vedabhavinim ||

SP0080171  stuvatam tu tatastesham gayatri vedabhavini |

SP0080172  rupini darshanam pradaduvacedam ca tandvijan ||

SP0080181  tushtasmi vatsah kim vo'dya karomi varadasmi vah |

SP0080182  bruta tatkritameveha bhavishyati na samshayah ||

SP0080190  rishaya ucuh |

SP0080191  somo no'pahrito devi kenapi suduratmana |

SP0080192  tamanaya namaste'stu esha no vara uttamah ||

SP0080200  sanatkumara uvaca |

SP0080201  sa tathokta vinishcitya drishtva divyena cakshusha |

SP0080202  shyenibhuta jagamashu svarbhanumasuram prati ||

SP0080211  vyagranamasuranam sa grihitva somamagata |

SP0080212  agamya tanrishinpraha ayam somo'bhishuyatam ||

SP0080221  te tamasadya rishayah prapya yajnaphalam mahat |

SP0080222  amanyanta tapo'smakam nishkalmashamiti dvijah ||

SP0080231  tatastatra svayam brahma saha devoragadibhih |

SP0080232  agatya tanrishinpraha tapah kuruta ma ciram ||

SP0080241  te saha brahmana gatva mainakam parvatottamam |

SP0080242  sarvairdevaganaih sardham tapashceruh samahitah ||

SP0080251  tesham kalena mahata tapasa bhavitatmanam |

SP0080252  yogapravrittirabhavatsukshmayuktastatastu te ||

SP0080261  te yukta brahmana sardhamrishayah saha devataih |

SP0080262  maheshvare manah sthapya nishcalopalavatsthitah ||

SP0080271  atha tesham mahadevah pinaki nilalohitah |

SP0080272  abhyagacchata tam desham vimanenarkatejasa ||

SP0080281  tadbhavabhavitanjnatva sadbhavena parena ha |

SP0080282  uvaca meghanirhradah shatadundubhinisvanah ||

SP0080291  bho bho sabrahmaka devah savishnurishicaranah |

SP0080292  divyam cakshuh prayacchami pashyadhvam mam yathepsitam ||

SP0080300  sanatkumara uvaca |

SP0080301  apashyanta tatah sarve suryayutasamaprabham |

SP0080302  vimanam merusankasham nanaratnavibhushitam ||

SP0080311  tasya madhye'gnikutam ca sumahaddiptimasthitam |

SP0080312  jvalamalaparikshiptamarcibhirupashobhitam ||

SP0080321  damshtrakaralavadanam pradiptanalalocanam |

SP0080322  tretagnipishngalajatam bhujagabaddhamekhalam ||

SP0080331  mrishtakundalinam caiva shulasaktamahakaram |

SP0080332  pinakinam dandahastam mudgarashanipaninam ||

SP0080341  asipatöisahastam ca cakrinam cordhvamehanam |

SP0080342  akshasutrakaram caiva dushprekshyamakritatmabhih |

SP0080343  candradityagrahaishcaiva kritasragupabhushanam ||

SP0080351  tamapashyanta te sarve deva divyena cakshusha |

SP0080352  yam drishöva na bhavenmrityurmartyasyapi kadacana ||

SP0080361  tapasa viniyogayoginah pranamanto bhavamindunirmalam |

SP0080362  viyatishvaradattacakshushah saha devairmunayo mudanvitah ||

SP0080371  prasamikshya mahasureshakalam manasa capi vicarya durvisahyam |

SP0080372  pranamanti gatatmabhavacintah saha devairjagadudbhavam stuvantah ||

SP0089999  iti skandapurane ashöamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  9

 

SP0090010  sanatkumara uvaca |

SP0090011  te drishöva devadevesham sarve sabrahmakah surah |

SP0090012  astuvanvagbhirishöabhih pranamya vrishavahanam ||

SP0090020  pitamaha uvaca |

SP0090021  namah shivaya somaya bhaktanam bhayaharine |

SP0090022  namah shulagrahastaya kamandaludharaya ca ||

SP0090031  dandine nilakanöhaya karaladashanaya ca |

SP0090032  tretagnidiptanetraya trinetraya haraya ca ||

SP0090041  namah pinakine caiva namo'stvashanidharine |

SP0090042  vyalayajnopavitaya kundalabharanaya ca ||

SP0090051  namashcakradharayaiva vyaghracarmadharaya ca |

SP0090052  krishnajinottariyaya sarpamekhaline tatha ||

SP0090061  varadatre ca rudraya sarasvatisrije tatha |

SP0090062  somasuryarkshamalaya akshasutrakaraya ca ||

SP0090071  jvalamalasahasraya urdhvalishngaya vai namah |

SP0090072  namah parvatavasaya shirohartre ca me pura ||

SP0090081  halahalavinashaya kapalavaradharine |

SP0090082  vimanavaravahaya janakaya mamaiva ca |

SP0090083  varadaya varishöhaya shmashanarataye namah ||

SP0090091  namo narasya kartre ca sthitikartre namah sada |

SP0090092  utpattipralayanam ca kartre sarvasahaya ca ||

SP0090101  rishidaivatanathaya sarvabhutadhipaya ca |

SP0090102  shivah saumyashca devesha bhava no bhaktavatsala ||

SP0090110  sanatkumara uvaca |

SP0090111  brahmanyathaivam stuvati devadevah sa lokapah |

SP0090112  uvaca tushöastandevanrishimshca tapasaidhitan ||

SP0090121  tushöo'smyanena vah samyaktapasa rishidevatah |

SP0090122  varam bruta pradasyami sunishcintya sa ucyatam ||

SP0090130  sanatkumara uvaca |

SP0090131  atha sarvanabhiprekshya santushöamstapasaidhitan |

SP0090132  darshanenaiva viprendra brahma vacanamabravit ||

SP0090140  brahmovaca |

SP0090141  yadi tushöo'si devesha yadi deyo varashca nah |

SP0090142  tasmacchivashca saumyashca drishyashcaiva bhavasva nah ||

SP0090151  sukhasamvyavaharyashca nityam tushöamanastatha |

SP0090152  sarvakaryeshu ca sada hitah pathyashca shankarah ||

SP0090161  saha devya sasunushca saha devaganairapi |

SP0090162  esha no diyatam deva varo varasahasrada ||

SP0090170  sanatkumara uvaca |

SP0090171  evamuktah sa bhagavanbrahmana devasattamah |

SP0090172  svakam tejo mahaddivyam vyasrijatsarvayogavit ||

SP0090181  ardhena tejasah svasya mukhadulkam sasarja ha |

SP0090182  tamaha bhava nariti bhagavanvishvarupadhrik ||

SP0090191  sakasham dyam ca bhumim ca mahimna vyapya vishöhita |

SP0090192  upatasthe ca devesham dipyamana yatha tadit ||

SP0090201  tamaha prahasandevo devim kamalalocanam |

SP0090202  brahmanam devi varadamaradhaya shucismite ||

SP0090211  sa tatheti pratijnaya tapastaptum pracakrame |

SP0090212  rudrashca tanrishinaha shrinudhvam mama toshane |

SP0090213  phalam phalavatam shreshöha yadbravimi tapodhanah ||

SP0090221  amara jaraya tyakta aroga janmavarjitah |

SP0090222  madbhaktastapasa yukta ihaiva ca nivatsyatha ||

SP0090231  ayam caivashramah shreshöhah svarnashrishngo'calottamah |

SP0090232  punyam pavitram sthanam vai bhavishyati na samshayah ||

SP0090241  mainake parvate shreshöhe svarno'hamabhavam yatah |

SP0090242  svarnakshim casrijam devim svarnaksham tena tatsmritam ||

SP0090251  svarnakshe rishayo yuyam shaökuliyastapodhanah |

SP0090252  nivatsyatha mayajnaptah svarnaksham vai tatashca ha |

SP0090253  samantadyojanam kshetram pavitram tanna samshayah ||

SP0090261  devagandharvacaritamapsaroganasevitam |

SP0090262  simhebhasharabhakirnam shardularkshamrigakulam |

SP0090263  anekavihagakirnam latavrikshakshupakulam ||

SP0090271  brahmacari niyamavanjitakrodho jitendriyah |

SP0090272  uposhya trigunam ratrim carum kritva nivedya ca |

SP0090273  yatra tatra mritah so'pi brahmaloke nivatsyati ||

SP0090281  yo'pyevameva kamatma pashyettatra vrishadhvajam |

SP0090282  gosahasraphalam so'pi matprasadadavapsyati |

SP0090283  niyamena mritashcatra maya saha carishyati ||

SP0090291  yavatsthasyanti lokashca mainakashcapyayam girih |

SP0090292  tavatsaha maya deva matprasadaccarishyatha ||

SP0090301  evam sa tanrishinuktva drishöva saumyena cakshusha |

SP0090302  pashyatameva sarvesham tatraivantaradhiyata ||

SP0090310  sanatkumara uvaca |

SP0090311  ya imam shrinuyanmartyo dvijatinchravayeta va |

SP0090312  so'pi tatphalamasadya carenmrityuvivarjitah ||

SP0090321  jayati jaladavahah sarvabhutantakalah shamadamaniyatanam kleshaharta yatinam |

SP0090322  jananamaranaharta ceshöatam dharmikanam vividhakaranayuktah khecarah padacari ||

SP0090331  madanapuravidari netradantavapati vigatabhayavishadah sarvabhutapracetah |

SP0090332  satatamabhidadhanashcekitanatmacittah karacaranalalamah sarvadrigdevadevah ||

SP0099999  iti skandapurane navamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  10

 

SP0100010  sanatkumara uvaca |

SP0100011  sa devi tryambakaprokta tatapa suciram tapah |

SP0100012  nirahara kadacicca ekaparnashana punah |

SP0100013  vayvahara punashcapi abbhaksha bhuya eva ca ||

SP0100021  tam tapashcarane yuktam brahma jnatvatibhasvaram |

SP0100022  uvaca bruhi tushöo'smi devi kim karavani te ||

SP0100031  sabravit tryambakam devam patim prapyenduvarcasam |

SP0100032  vicareyam sukham deva sarvallokannamastava ||

SP0100040  brahmovaca |

SP0100041  na hi yena sharirena kriyate paramam tapah |

SP0100042  tenaiva paramesho'sau patih shambhuravapyate ||

SP0100051  tasmaddhi yogadbhavati dakshasyeha prajapateh |

SP0100052  jayasva duhita bhutva patim rudramavapsyasi ||

SP0100061  tatah sa tadvacah shrutva yogaddevi manasvini |

SP0100062  dakshasya duhita jajne sati namatiyogini ||

SP0100071  tam dakshastryambakayaiva dadau bharyamaninditam |

SP0100072  brahmano vacanadyasyam manasanasrijatsutan ||

SP0100081  atmatulyabalandiptanjaramaranavarjitan |

SP0100082  anekani sahasrani rudranamamitaujasam ||

SP0100091  tandrishöva srijyamanamshca brahma tam pratyashedhayat |

SP0100092  ma srakshirdevadevesha praja mrityuvivarjitah ||

SP0100101  anyah srijasva bhadram te praja mrityusamanvitah |

SP0100102  tena coktam sthito'smiti sthanustena tatah smritah ||

SP0100110  deva uvaca |

SP0100111  na srakshye mrityusamyuktah praja brahmankathancana |

SP0100112  sthito'smi vacanatte'dya vaktavyo nasmi te punah ||

SP0100121  ye tvime manasah srishöa mahatmano mahabalah |

SP0100122  carishyanti maya sardham sarva ete hi yajnikah ||

SP0100130  sanatkumara uvaca |

SP0100131  atha kale gate vyasa sa dakshah shapakaranat |

SP0100132  anyanahuya jamat|rnsadaranarcayadgrihe ||

SP0100141  satim saha tryambakena najuhava rushanvitah |

SP0100142  sati jnatva tu tatsarvam gatva pitaramabravit ||

SP0100151  aham jyeshöha varishöha ca jamatra saha suvrata |

SP0100152  mam hitva narhase hyetah saha bhartribhirarcitum ||

SP0100161  krodhenatha samavishöah sa krodhopahatendriyah |

SP0100162  nirikshya prabraviddakshashcakshusha nirdahanniva ||

SP0100171  mametah sati sasnehah pujayanti sabhartrikah |

SP0100172  na tvam tatha pujayase saha bhartra mahavrate ||

SP0100181  grihamshca me sapatnikah pravishanti tapodhanah |

SP0100182  shreshöhamstasmatsada manye tatastanarcayamyaham ||

SP0100191  tasmadyatte karomyadya shubham va yadi vashubham |

SP0100192  pujam grihana tam putri gaccha va yatra rocate ||

SP0100200  sanatkumara uvaca |

SP0100201  tatah sa krodhadiptasya na jagrahatikopita |

SP0100202  pujamasammatam hinamidam covaca tam shubha ||

SP0100211  yasmadasammatametam pujam tvam kurushe mayi |

SP0100212  shlaghyam caivapyadushöam ca shreshöham mam garhase pitah ||

SP0100221  tasmadimam svakam deham tyajamyesha tavatmaja |

SP0100222  asatkritayah kim me'dya jivitenashubhena ha ||

SP0100230  sanatkumara uvaca |

SP0100231  tatah kritva namaskaram manasa tryambakaya ha |

SP0100232  uvacedam susamrabdha vacanam vacanaranih ||

SP0100241  yatrahamupapadyeyam punardehe svayecchaya |

SP0100242  evam tatrapyasammudha sambhuta dharmika sati |

SP0100243  gaccheyam dharmapatnitvam tryambakasyaiva dhimatah ||

SP0100251  tatah sa dharanam kritva agneyim sahasa sati |

SP0100252  dadaha vai svakam deham svasamutthena vahnina ||

SP0100261  tam jnatva tryambako devim tathabhutam mahayashah |

SP0100262  uvaca daksham sangamya idam vacanakovidah ||

SP0100271  yasmatte ninditashcaham prashastashcetare prithak |

SP0100272  jamatarah sapatnikastasmadvaivasvate'ntare |

SP0100273  utpatsyante punaryajne tava jamatarastvime ||

SP0100281  tvam caiva mama shapena kshatriyo bhavita nripah |

SP0100282  pracetasam sutashcaiva kanyayam shakhinam punah |

SP0100283  dharmavighnam ca te tatra karishye krurakarmanah ||

SP0100290  sanatkumara uvaca |

SP0100291  tamuvaca tada daksho duyata hridayena vai |

SP0100292  maya yadi suta sva vai prokta tyaktapi va punah |

SP0100293  kim tavatra kritam deva aham tasyah prabhuh sada ||

SP0100301  yasmattvam mamabhyashapastasmattvamapi shankara |

SP0100302  bhurloke vatsyase nityam na svarloke kadacana ||

SP0100311  bhagam ca tava yajneshu dattva sarve dvijatayah |

SP0100312  apah sprakshyanti sarvatra mahadeva mahadyute ||

SP0100320  sanatkumara uvaca |

SP0100321  tatah sa devah prahasamstamuvaca trilocanah |

SP0100322  sarveshameva lokanam mulam bhurloka ucyate ||

SP0100331  tamaham dharayamyeko lokanam hitakamyaya |

SP0100332  bhurloke hi dhrite lokah sarve tishöhanti shashvatah |

SP0100333  tasmattishöhamyaham nityamihaiva na tavajnaya ||

SP0100341  bhagandattva tathanyebhyo ditsavo me dvijatayah |

SP0100342  apah sprishanti shuddhyartham bhagam yacchanti me tatah |

SP0100343  dattva sprishanti bhuyashca dharmasyaivabhivriddhaye ||

SP0100351  yatha hi devanirmalyam shucayo dharayantyuta |

SP0100352  ashucim sprashöukamashca tyaktvapah samsprishanti ca ||

SP0100361  devanamevamanyesham ditsavo brahmanarshabhah |

SP0100362  bhaganapah sprishanti sma tatra ka paridevana ||

SP0100371  tvam tu macchapanirdagdho viparito naradhamah |

SP0100372  svasyam sutayam mudhatma putramutpadayishyasi ||

SP0100380  sanatkumara uvaca |

SP0100381  evam sa bhagavanchaptva daksham devo jagatpatih |

SP0100382  virarama mahateja jagama ca yathagatam ||

SP0100391  candradivakaravahnisamaksham candranibhananapadmadalaksham |

SP0100392  govrishavahamameyagunaugham satatamihenduvaham pranatah smah ||

SP0100401  ya imam dakshashapashnkam devyashcaivashariratam |

SP0100402  shrinuyadvatha vipranva shravayita yatavratah |

SP0100403  sarvapapavinirmukto rudralokamavapnuyat ||

SP0109999  iti skandapurane dashamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  11

 

SP0110010  sanatkumara uvaca |

SP0110011  kadacitsvagriham praptam kashyapam dvipadam varam |

SP0110012  apricchaddhimavanprashnam loke khyatikaram nu kim ||

SP0110021  kenakshayashca lokah syuh khyatishca parama mune |

SP0110022  tathaiva carcaniyatvam satsu tam kathayasva me ||

SP0110030  kashyapa uvaca |

SP0110031  apatyena mahabaho sarvametadavapyate |

SP0110032  mama khyatirapatyena brahmano rishibhishca ha ||

SP0110041  kim na pashyasi shailendra yato mam paripricchasi |

SP0110042  vartayishyami taccapi yanme drishöam puracala ||

SP0110051  varanasimaham gacchannapashyam samsthitam divi |

SP0110052  vimanam svanavaddivyamanaupamyamaninditam ||

SP0110061  tasyadhastadartanadam gartasthane shrinomyaham |

SP0110062  tanaham tapasa jnatva tatraivantarhitah sthitah ||

SP0110071  athagattatra shailendra vipro niyamavanchucih |

SP0110072  tirthabhishekaputatma pare tapasi samsthitah ||

SP0110081  atha sa vrajamanastu vyaghrenabhishito dvijah |

SP0110082  vivesha tam tada desham sa garta yatra bhudhara ||

SP0110091  gartayam viranastambe lambamanamstada munin |

SP0110092  apashyadarto duhkhartanapricchattamshca sa dvijah ||

SP0110101  ke yuyam viranastambe lambamana hyadhomukhah |

SP0110102  duhkhitah kena mokshashca yushmakam bhavitanaghah ||

SP0110110  pitara ucuh |

SP0110111  vayam te'kritapunyasya pitarah sapitamahah |

SP0110112  prapitamahashca klishyamastava dushöena karmana ||

SP0110121  narako'yam mahabhaga gartarupam samasthitah |

SP0110122  tvam capi viranastambastvayi lambamahe vayam ||

SP0110131  yavattvam jivase vipra tavadeva vayam sthitah |

SP0110132  mrite tvayi gamishyamo narakam papacetasah ||

SP0110141  yadi tvam darasamyogam kritvapatyam gunottaram |

SP0110142  utpadayasi tenasmanmucyema vayamekashah ||

SP0110151  nanyena tapasa putra na tirthanam phalena ca |

SP0110152  tatkurushva mahabuddhe tarayasva pit|rnbhayat ||

SP0110161  sa tatheti pratijnaya aradhya ca vrishadhvajam |

SP0110162  pit|rngartatsamuddhritya ganapanpracakara ha ||

SP0110171  svayam ca rudradayitah sukesho nama namatah |

SP0110172  sammato balavamshcaiva rudrasya ganapo'bhavat ||

SP0110181  tasmatkritva tapo ghoramapatyam gunavattaram |

SP0110182  utpadayasva shailendra tatah kirtimavapsyasi ||

SP0110190  sanatkumara uvaca |

SP0110191  sa evamukto rishina shailendro niyame sthitah |

SP0110192  tapashcakara vipulam yena brahma tutosha ha ||

SP0110201  tamagatya tada brahma varado'smityabhashata |

SP0110202  bruhi tushöo'smi te shaila tapasanena suvrata ||

SP0110210  himavanuvaca |

SP0110211  bhagavanputramicchami gunaih sarvairalankritam |

SP0110212  etadvaram prayacchasva yadi tushöo'si nah prabho ||

SP0110220  brahmovaca |

SP0110221  kanya bhavitri shailendra suta te varavarnini |

SP0110222  yasyah prabhavatsarvatra kirtimapsyasi pushkalam ||

SP0110231  arcitah sarvadevanam tirthakoöisamavritah |

SP0110232  pavanashcaiva punyashca devanamapi sarvatah |

SP0110233  jyeshöha ca sa bhavitri te anye canu tatah shubhe ||

SP0110240  sanatkumara uvaca |

SP0110241  evamuktva tato brahma tatraivantaradhiyata |

SP0110242  so'pi kalena shailendro menayamupapadayat |

SP0110243  aparnamekaparnam ca tatha capyekapaöalam ||

SP0110251  nyagrodhamekaparna tu paöalam caikapaöala |

SP0110252  ashrite dve aparna tu aniketa tapo'carat |

SP0110253  shatam varshasahasranam dushcaram devadanavaih ||

SP0110261  aharamekaparnena saikaparna samacarat |

SP0110262  paöalena tathaikena vidadhatyekapaöala ||

SP0110271  purne purne sahasre tu aharam tena cakratuh |

SP0110272  aparna tu nirahara tam mata pratyabhashata |

SP0110273  nishedhayanti hyu meti matrisnehena duhkhita ||

SP0110281  sa tathokta tada matra devi dushcaracarini |

SP0110282  tenaiva namna lokeshu vikhyata surapujita ||

SP0110291  etattattrikumarinam jagatsthavarajashngamam |

SP0110292  etasam tapasa labdham yavadbhumirdharishyati ||

SP0110301  tapahsharirastah sarvastisro yogabalanvitah |

SP0110302  sarvashcaiva mahabhagah sarvashca sthirayauvanah ||

SP0110311  ta lokamatarashcaiva brahmacarinya eva ca |

SP0110312  anugrihnanti lokamshca tapasa svena sarvada ||

SP0110321  uma tasam varishöha ca shreshöha ca varavarnini |

SP0110322  mahayogabalopeta mahadevamupasthita ||

SP0110331  dattakashcoshana tasyah putrah sa bhrigunandanah |

SP0110332  asitasyaikaparna tu devalam sushuve sutam ||

SP0110341  ya tu tasam kumarinam tritiya hyekapaöala |

SP0110342  putram shatashalakasya jaigishavyamupasthita |

SP0110343  tasyapi shashnkhalikhitau smritau putravayonijau ||

SP0110351  uma tu ya maya tubhyam kirtita varavarnini |

SP0110352  atha tasyastapoyogattrailokyamakhilam tada |

SP0110353  pradhupitam samalakshya brahma vacanamabravit ||

SP0110360  brahmovaca |

SP0110361  devi kim tapasa lokamstapayasyatishobhane |

SP0110362  tvaya srishöamidam vishvam ma kritva tadvinashaya ||

SP0110371  tvam hi dharayase lokanimansarvansvatejasa |

SP0110372  bruhi kim te jaganmatah prarthitam samprasida nah ||

SP0110380  devyuvaca |

SP0110381  yadartham tapaso hyasya caranam me pitamaha |

SP0110382  janishe tattvametanme tatah pricchasi kim punah ||

SP0110390  brahmovaca |

SP0110391  yadartham devi tapasa shramyase lokabhavani |

SP0110392  sa tvam svayam samagamya ihaiva varayishyati ||

SP0110401  sarvadevapatih shreshöhah sarvalokeshvareshvarah |

SP0110402  vayam sadeva yasyeshe vashyah kinkaravadinah ||

SP0110411  sa devadevah parameshvareshvarah svayam tavayasyati lokapo'ntikam |

SP0110412  udararupo vikritabhirupavansamanarupo na hi yasya kasyacit ||

SP0110421  maheshvarah parvatalokavasi caracareshah prathamo'prameyah |

SP0110422  vinenduna indusamanavaktro vibhishanam rupamihasthito'gram ||

SP0119999  iti skandapurane ekadasho'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  12

 

SP0120010  sanatkumara uvaca |

SP0120011  tatah sa bhagavandevo brahma tamaha susvaram |

SP0120012  devi yenaiva srishöasi manasa yastvaya vritah |

SP0120013  sa bharta tava devesho bhavita ma tapah krithah ||

SP0120021  tatah pradakshinam kritva brahma vyasa gireh sutam |

SP0120022  jagamadarshanam tasyah sa capi virarama ha ||

SP0120031  sa devi yuktamityevamuktva svasyashramasya ha |

SP0120032  dvari jatamashokam vai samupashritya samsthita ||

SP0120041  athagaccandratilakastridashartiharo harah |

SP0120042  vikritam rupamasthaya hrasvo bahuka eva ca ||

SP0120051  vibhugnanasiko bhutva kubjah keshantapishngalah |

SP0120052  uvaca vikritasyashca devi tvam varayamyaham ||

SP0120061  athoma yogasamsiddha jnatva shankaramagatam |

SP0120062  antarbhavavishuddha sa kriyanushöhanalipsaya ||

SP0120071  tamuvacarghyamanayya madhuparkena caiva hi |

SP0120072  sampujya sasukhasinam brahmanam brahmanapriya ||

SP0120080  devyuvaca |

SP0120081  bhagavannasvatantrasmi pita me'styarani tatha |

SP0120082  tau prabhu mama dane vai kanyaham dvijapungava ||

SP0120091  gatva yacasva pitaram mama shailendramavyayam |

SP0120092  sa ceddadati mam vipra tubhyam tadrucitam mama ||

SP0120100  sanatkumara uvaca |

SP0120101  tatah sa bhagavandevastathaiva vikritah prabhuh |

SP0120102  uvaca shailarajam tamumam me yaccha shailaraö ||

SP0120111  sa tam vikritarupena jnatva rudramathavyayam |

SP0120112  bhitah shapacca vimana idam vacanamabravit ||

SP0120121  bhagavannavamanyami brahmananbhumidaivatan |

SP0120122  manishitam tu yatpurvam tacchrinushva mahatapah ||

SP0120131  svayamvaro me duhiturbhavita viprapujitah |

SP0120132  varayedyam svayam tatra sa bhartasya bhavediti ||

SP0120140  sanatkumara uvaca |

SP0120141  tacchrutva shailavacanam bhagavangovrishadhvajah |

SP0120142  devyah samipamagatya idamaha mahamanah ||

SP0120151  devi pitra tavajnaptah svayamvara iti shrutam |

SP0120152  tatra tvam varayitri yam sa te bharta kilanaghe ||

SP0120161  tadapricche gamishyami durlabha tvam varanane |

SP0120162  rupavantam samutsrijya vrinitha madrisham katham ||

SP0120170  sanatkumara uvaca |

SP0120171  tenokta sa tada tatra bhavayanti tadiritam |

SP0120172  bhavam ca rudranihitam prasadam manasastatha ||

SP0120181  samprapyovaca devesham ma te bhudbuddhiranyatha |

SP0120182  aham tvam varayishyami nanyadbhutam kathancana ||

SP0120191  atha va te'sti sandeho mayi vipra kathancana |

SP0120192  ihaiva tvam mahabhaga varayami manoratham ||

SP0120200  sanatkumara uvaca |

SP0120201  grihitva stabakam sa tu hastabhyam tatra samsthitam |

SP0120202  skandhe shambhoh samadaya devi praha vrito'si me ||

SP0120211  tatah sa bhagavandevastatha devya vritastada |

SP0120212  uvaca tamashokam vai vaca sanjivayanniva ||

SP0120221  yasmattava supushpena stabakena vrito hyaham |

SP0120222  tasmattvam jaraya tyaktah amarah sambhavishyasi ||

SP0120231  kamarupah kamapushpah kamago dayito mama |

SP0120232  sarvabharanapushpadhyah sarvavrikshaphalopagah ||

SP0120241  sarvannabhakshadashcaiva amritasrava eva ca |

SP0120242  sarvagandhashca devyastvam bhavishyasi dridham priyah |

SP0120243  nirbhayah sarvalokeshu carishyasi sunirvritah ||

SP0120251  ashramam caivamatyartham citrakuöeti vishrutam |

SP0120252  yo'bhiyasyati punyarthi so'shvamedhamavapsyati |

SP0120253  yatra tatra mritashcapi brahmalokam gamishyati ||

SP0120261  yashcatra niyamairyuktah pranansamyakparityajet |

SP0120262  sa devyastapasa yukto mahaganapatirbhavet ||

SP0120270  sanatkumara uvaca |

SP0120271  evamuktva tada deva apricchya himavatsutam |

SP0120272  antardadhe jagatsrashöa sarvabhutapa ishvarah ||

SP0120281  sapi devi gate tasminbhagavatyamitatmani |

SP0120282  tata evonmukhi sthitva shilayam samvivesha ha ||

SP0120291  unmukhi sa gate tasminmaheshvase prajapatau |

SP0120292  nisheva candrarahita sa babhau vimanastada ||

SP0120301  atha shushrava sa shabdam balasyartasya shailaja |

SP0120302  sarasyudakasampurne samipe cashramasya ha ||

SP0120311  sa kritva balarupam tu devadevah svayam shivah |

SP0120312  kridahetoh saromadhye grahagrasto'bhavattada ||

SP0120321  yogamayamathasthaya prapancodbhavakaranam |

SP0120322  tadrupam saraso madhye kritvedam samabhashata |

SP0120323  tratu mam kashcidetyeha grahena hritacetasam ||

SP0120331  dhikkashöam bala evahamapraptarthamanorathah |

SP0120332  yasyami nidhanam vaktre grahasyasya duratmanah ||

SP0120341  shocami na svakam deham grahagrasto'pi duhkhitah |

SP0120342  yatha shocami pitaram mataram ca tapasvinim ||

SP0120351  mam shrutva grahavadane praptam nidhanamutsukau |

SP0120352  priyaputravekaputrau pranannunam vihasyatah ||

SP0120360  sanatkumara uvaca |

SP0120361  shrutva tu devi tam nadam viprasyartasya shobhana |

SP0120362  utthaya pradruta tatra yatra tishöhatyasau dvijah ||

SP0120371  sapashyadinduvadana balakam carurupinam |

SP0120372  grahena grasyamanam tam vepamanamavasthitam ||

SP0120381  so'pi grahavarah shrimandrishöva devimupagatam |

SP0120382  tam grihitva drutam yato madhyam sarasa eva ha ||

SP0120391  sa krishyamanastejasvi nadamartam tadakarot |

SP0120392  athaha devi duhkharta balam drishöva mahavrata ||

SP0120401  graharaja mahasattva balakam hyekaputrakam |

SP0120402  visrijainam mahadamshöra kshipram bhimaparakrama ||

SP0120410  graha uvaca |

SP0120411  yo devi divase shashöhe prathamam samupaiti mam |

SP0120412  sa aharo mama pura vihito lokakartribhih ||

SP0120421  so'yam mama mahabhage shashöhe'hani girindraje |

SP0120422  brahmana vihito nunam nainam mokshye kathancana ||

SP0120430  devyuvaca |

SP0120431  yanmaya himavacchrishnge caritam tapa uttamam |

SP0120432  tena balamimam munca graharaja namo'stu te ||

SP0120440  graha uvaca |

SP0120441  ma vyayam tapaso devi karshih shailendranandane |

SP0120442  nainam mocayitum shakto devarajo'pi sa svayam ||

SP0120451  mahyamishena tushöena sharvenogrena shulina |

SP0120452  amaratvamavadhyatvamakshayam balameva ca ||

SP0120461  svayangrahanamokshashca jnanam caivavyayam punah |

SP0120462  dattam tato bravimi tvam nayam mokshamavapsyati ||

SP0120471  atha va te kripa devi bhrisham bale shubhanane |

SP0120472  bravimi yatkuru tatha tato mokshamavapsyati ||

SP0120480  devyuvaca |

SP0120481  grahadhipa vadasvashu yatsatamavigarhitam |

SP0120482  tatkritam natra sandeho manya me brahmana dridham ||

SP0120490  graha uvaca |

SP0120491  yatkritam vai tapah kincidbhavatya svalpamantashah |

SP0120492  tatsarvam me prayacchasva tato mokshamavapsyati ||

SP0120500  devyuvaca |

SP0120501  janmaprabhriti yatpunyam mahagraha kritam maya |

SP0120502  tatte sarvam maya dattam balam munca mamagratah ||

SP0120510  sanatkumara uvaca |

SP0120511  prajajvala tato grahastapasa tena brimhitah |

SP0120512  aditya iva madhyahne durnirikshyastadabhavat ||

SP0120521  uvaca cedam tushöatma devim lokasya dharinim |

SP0120522  devi kim kritametatte anishcitya mahavrate |

SP0120523  tapaso hyarjanam duhkham tasya tyago na shasyate ||

SP0120531  grihana tapa etacca balam cemam shucismite |

SP0120532  tushöo'smi te viprabhaktya varam tasmaddadami te ||

SP0120541  sa tvevamukta grahena uvacedam mahavrata |

SP0120542  sunishcitya mahagraha kritam balasya mokshanam |

SP0120543  na viprebhyastapah shreshöham shreshöha me brahmana matah ||

SP0120551  dattva caham na grihnami grahendra viditam hi te |

SP0120552  na hi kashcinnaro graha pradattam punaraharet ||

SP0120561  dattametanmaya tubhyam nadadani hi tatpunah |

SP0120562  tvayyeva ramatametadbalashcayam vimucyatam ||

SP0120571  tathoktastam prashasyatha muktva balam namasya ca |

SP0120572  devimadityasadbhasam tatraivantaradhiyata ||

SP0120581  balo'pi sarasastire mukto grahena vai tada |

SP0120582  svapnalabdha ivarthaughastatraivantaradhiyata ||

SP0120591  tapaso'tha vyayam matva devi himagirindraja |

SP0120592  bhuya eva tapah kartumarebhe yatnamasthita ||

SP0120601  kartukamam tapo bhuyo jnatva tam shankarah svayam |

SP0120602  provaca vacanam vyasa ma krithastapa ityuta ||

SP0120611  mahyametattapo devi tvaya dattam mahavrate |

SP0120612  tenaivamakshayam tubhyam bhavishyati sahasradha ||

SP0120621  iti labdhva varam devi tapaso'kshayyamuttamam |

SP0120622  svayamvaramudikshanti tasthau pritimudayuta ||

SP0120631  idam paöhedyo hi narah sadaiva balanubhavacaranam hi shambhoh |

SP0120632  sa dehabhedam samavapya puto bhavedganastasya kumaratulyah ||

SP0129999  iti skandapurane dvadashamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  13

 

SP0130010  sanatkumara uvaca |

SP0130011  vistrite himavatprishöhe vimanashatasankule |

SP0130012  abhavatsa tu kalena shailaputryah svayamvarah ||

SP0130021  atha parvatarajo'sau himavandhyanakovidah |

SP0130022  duhiturdevadevena jnatva tadabhimantritam ||

SP0130031  janannapi mahashailah samacarakriyepsaya |

SP0130032  svayamvaram tato devyah sarvalokeshvaghoshayat ||

SP0130041  devadanavasiddhanam sarvalokanivasinam |

SP0130042  vrinuyatparameshanam samaksham yena me suta ||

SP0130051  tadeva sukritam shlaghyam mamabhyudayasammatam |

SP0130052  iti sancintya shailendrah kritva hridi maheshvaram ||

SP0130061  abrahmakeshu lokeshu devyah shailendrasattamah |

SP0130062  kritva ratnakulam desham svayamvaramacikarat ||

SP0130071  athaivamaghoshitamatra eva svayamvare vyasa mahidhraputryah |

SP0130072  devadayah sarvajagannivasah samayayurdivyagrihitaveshah ||

SP0130081  praphullapadmasanasannivishöah siddhairvrito yogibhiraprameyaih |

SP0130082  vijnapitastena mahidhrarajna pitamahastatra samajagama ||

SP0130091  akshnam sahasram suraraö sa bibhraddivyashngaharasragudattarupah |

SP0130092  airavatam sarvagajendramukhyam sravanmadasarakritapravaham |

SP0130093  aruhya sarvamararaö sa vajram bibhratsamagatpuratah suranam ||

SP0130101  tejahpratapadhikadivyarupah prodbhasayansarvadisho vivasvan |

SP0130102  haimam vimanam sacalatpatakamaruhya agattvaritam javena ||

SP0130111  manipradiptojjvalakundalashca vahnyarkatejahpratime vimane |

SP0130112  samabhyagatkashyapaviprasunuraditya agadbhaganamadhari ||

SP0130121  pinashngayashöih sukritashngaharastejobalajnasadrishaprabhavah |

SP0130122  dandam samadaya kritanta agadaruhya bhimam mahisham javena ||

SP0130131  mahamahidhrocchrayapinagatrah svarnadiratnacitacaruveshah |

SP0130132  samiranah sarvajagadvibharta vimanamaruhya samabhyagaddhi ||

SP0130141  santapayansarvasurasureshamstejodhikastejasi sannivishya |

SP0130142  vahnih samabhyetya surendramadhye jvalanpratasthau varaveshadhari ||

SP0130151  nanamaniprajvalitashngayashöirjagaccarandivyavimanamagryam |

SP0130152  aruhya sarvadravinadhipeshah sa rajarajastvarito'bhyagacca ||

SP0130161  apyayayansarvasurasureshankantya ca veshena ca carurupah |

SP0130162  jvalanmaharatnavicitrarupam vimanamaruhya shashi samagat ||

SP0130171  shyamashngayashöih suvicitraveshah sarvasragabaddhasugandhamali |

SP0130172  tarkshyam samaruhya mahidhrakalpam gadadharo'sau tvaritam sametah ||

SP0130181  tathashvinau devabhishagvarau tu ekam vimanam tvarayabhiruhya |

SP0130182  manoharavujjvalacaruveshavajagmaturdevasadah suvirau ||

SP0130191  sheshah sahasram sphuradagnivarnam bibhratsphaöanam jvalanarkatejah |

SP0130192  sardham sa nagairaparairmahatma vimanamaruhya samabhyagacca ||

SP0130201  diteh sutanam ca mahasuranam vahnyarkashakranilatulyabhasam |

SP0130202  varanurupam pravidhaya vesham vrindam samagatpuratah suranam ||

SP0130211  gandharvarajah sa ca carurupi divyashngamo divyavimanacari |

SP0130212  gandharvasanghaih sahito'psarobhih shakrajnaya tatra samajagama ||

SP0130221  anye ca devastridivaukaseshah prithakprithakcarugrihitaveshah |

SP0130222  ajagmuraruhya vimanaprishöham gandharvayakshoragakinnarashca ||

SP0130231  shacipatistatra surendramadhye rajadhikaradhikalakshyamurtih |

SP0130232  ajnabalaishvaryakritapramoho vrithadhikam yatnamupacakara ||

SP0130241  hetustrilokasya jagatprasutermata ca tesham sasurasuranam |

SP0130242  patni ca shambhoh purushasya dhamno gita purane prakritih parartha |

SP0130243  dakshasya kopaddhimavadgriham sa karyarthamagatparameshapatni ||

SP0130251  evam yatastam na viduh suresha mohastatastanpara avivesha |

SP0130252  vararthamajagmurato vimudha ishena yasmadvriditah kritaste ||

SP0130261  tatah pranrittabhirathapsarobhirgandharvasanghaishca sugitashabdaih |

SP0130262  sthitaishca nanavidharupaveshairdevasuraditridivaukasanghaih ||

SP0130271  vimanaprishöhe manihemacitre sthita calaccamaravijitashngi |

SP0130272  sarvartupushpam susugandhamalam pragrihya devi prasabham pratasthe ||

SP0130280  sanatkumara uvaca |

SP0130281  malam pragrihya devyam tu sthitayam devasamsadi |

SP0130282  shakradyairagatairdevaih svayamvaramupagataih ||

SP0130291  devya jijnasaya shambhurbhutva pancashikhah shishuh |

SP0130292  utsashngatalasamsupto babhuva sahasa vibhuh ||

SP0130301  akasmadatha tam devi shishum pancashikham sthitam |

SP0130302  jnatva yogasamadhanajjahrishe pritisamyuta ||

SP0130311  atha sa shuddhasankalpa kashnkshitapraptasatphala |

SP0130312  nirvriteva tada tasthau kritva hridi tameva tu ||

SP0130321  tato drishöva shishum deva devya utsashngavartinam |

SP0130322  ko'yamatreti sammantrya cukrudhurbhrishamarditah ||

SP0130331  vajramakarayattasya bahumutkshipya vritraha |

SP0130332  sa bahurutthitastasya tathaiva samatishöhata ||

SP0130341  stambhitah shishurupena devadevena shambhuna |

SP0130342  vajram ksheptum na shashaka bahum calayitum na ca ||

SP0130351  bhago nama tato deva adityah kashyapo bali |

SP0130352  utkshipya mushalam diptam ksheptumaicchadvimohitah |

SP0130353  tasyapi bhagavanbahum tathaivastambhayattada ||

SP0130361  shirah prakampayanvishnuh sakrodhastamavaikshata |

SP0130362  tasyapi shiraso devah khalityam pracakara ha ||

SP0130371  pusha dantandashandantaih sharvamaikshata mohitah |

SP0130372  tasyapi dashanah peturdrishöamatrasya shambhuna ||

SP0130381  yamasya stambhito dandastejo vahneh shasheh prabha |

SP0130382  balam vayostathanyesham tasminsarvadivaukasam |

SP0130383  balam tejashca yogam ca tathaivastambhayadvibhuh ||

SP0130391  atha teshu sthiteshvevam manyumatsu sureshu tu |

SP0130392  brahma paramasamvigno dhyanamasthaya sadaram |

SP0130393  bubudhe devadeveshamumotsashngasamasthitam ||

SP0130401  sa buddhva parameshanam shighramutthaya sadaram |

SP0130402  vavande caranau shambhorastuvacca pitamahah |

SP0130403  pauranaih samasangitaih punyakhyairguhyanamabhih ||

SP0130411  ajastvamamaro deva srashöa harta vibhuh parah |

SP0130412  pradhanapurushastattvam brahma dhyeyam tadakshayam ||

SP0130421  amritam paramatma ca ishvarah karanam mahat |

SP0130422  brahmakritprakriteh srashöa sarvasrikparameshvarah ||

SP0130431  iyam ca prakritirdevi sada te srishöikaranam |

SP0130432  patnirupam samasthaya jagatkaranamagata ||

SP0130441  namastubhyam sadeshana devyashcaiva sada namah |

SP0130442  prasadattava devesha niyogacca maya prajah ||

SP0130451  devadyasta ime srishöa mudhastvadyogamohitah |

SP0130452  kuru prasadametesham yathapurvam bhavantvime ||

SP0130461  tata evam tada brahma vijnapya parameshvaram |

SP0130462  stambhitansarvadevamstanidamaha mahadyutih ||

SP0130471  mudhah stha devatah sarve nainam budhyata shankaram |

SP0130472  devadevamihayatam mamaivotpattikaranam ||

SP0130481  ayam rudro mahadevah sharvo bhimah kapardiman |

SP0130482  ugra ishana atma ca ajah shankara eva ca ||

SP0130491  devadevah param dhama ishah pashupatih patih |

SP0130492  jagatsrashöa jagaddharta jagatsamsthitikaranam ||

SP0130501  gacchadhvam sharanam shighramevamevamareshvarah |

SP0130502  sardham mayaiva devesham paramatmanamavyayam ||

SP0130511  tataste stambhitah sarve tathaiva tridivaukasah |

SP0130512  pranemurmanasa sharvam bhavashuddhena cetasa ||

SP0130521  atha tesham prasanno'bhuddevadevo maheshvarah |

SP0130522  yathapurvam cakarashu devatanam tanustada ||

SP0130531  tata evam pravritte tu sarvadevanivarane |

SP0130532  vapushcakara deveshastryaksham paramamadbhutam |

SP0130533  tejasa yasya devaste cakshuraprarthayanvibhum ||

SP0130541  tebhyah paramakam cakshuh svavapurdrishöishaktimat |

SP0130542  pradatparamadeveshah apashyamste tada prabhum ||

SP0130551  te drishöva parameshanam tritiyekshanadharinam |

SP0130552  brahmadya nemire turnam sarva eva sureshvarah ||

SP0130561  tasya devi tada hrishöa samaksham tridivaukasam |

SP0130562  padayoh sthapayamasa sragmalamamitadyuteh ||

SP0130571  sadhu sadhviti samprocya devataste punarvibhum |

SP0130572  saha devya namashcakruh shirobhirbhutalashritaih ||

SP0130581  athasminnantare vyasa brahma lokapitamahah |

SP0130582  himavantam mahashailamidamaha mahadyutih ||

SP0130591  shlaghyah pujyashca vandyashca sarvesham nastvamadya hi |

SP0130592  sharvena saha sambandho yasya te'bhudayam mahan |

SP0130593  kriyatam cashu udvahah kimartham sthiyate param ||

SP0130601  tatah pranamya himavamstam devam pratyabhashata |

SP0130602  tvameva karanam deva yena sharvadayam mama ||

SP0130611  prasadah sahasotpanno hetushcapi tvameva hi |

SP0130612  udvaham tu yatha yadriktadvidhatsva pitamaha ||

SP0130621  tata evam vacah shrutva girirajnah pitamahah |

SP0130622  udvahah kriyatam deva iti devamuvaca ha |

SP0130623  tamaha shankaro devam yatheshöamiti lokapah ||

SP0130631  tatkshanacca tato vyasa brahmana kalpitam puram |

SP0130632  udvahartham maheshasya nanaratnopashobhitam ||

SP0130641  ratnani manayashcitra hema mauktikameva ca |

SP0130642  murtimanta upagamya alancakruh purottamam ||

SP0130651  citra marakati bhumih sauvarnastambhashobhita |

SP0130652  bhasvatsphaöikabhittibhirmuktaharapralambita ||

SP0130661  tasminchivapure ramye udvahartham vinirmite |

SP0130662  shushubhe devadevasya maheshasya mahatmanah ||

SP0130671  somadityau samam tatra bhasayantau mahamani |

SP0130672  saurabheyam manoramyam gandhamaghraya marutah |

SP0130673  pravavau sukhasamsparsha ishe bhaktim prasadayan ||

SP0130681  samudrastatra catvarah shakradyashca surottamah |

SP0130682  devanadyo mahanadyah siddha munaya eva ca ||

SP0130691  gandharvapsarasah sarve naga yakshah sarakshasah |

SP0130692  guhyakah khecarashcanye kinnara devacaranah ||

SP0130701  tumbururnarado haha huhu caiva tu samagah |

SP0130702  ratnanyadaya vadyamshca tatrajagmustada puram ||

SP0130711  rishayah kritsnashastatra vedagitamstapodhanah |

SP0130712  punyanvaivahikanmantranjepuh samhrishöamanasah ||

SP0130721  jagato matarah sarva devakanyashca kritsnashah |

SP0130722  gayanti hrishitah sarva udvahe parameshöhinah ||

SP0130731  ritavah shaö samam tatra nanagandhasukhavahah |

SP0130732  udvahah shankarasyeti murtimanta upasthitah ||

SP0130741  nilajimutasanghatamandradhvanapraharshitaih |

SP0130742  kekayamanaih shikhibhirnrityamanaishca sarvashah ||

SP0130751  vilolapishngalaspashöavidyullekhavabhasita |

SP0130752  kumudapitashuklabhirbalakabhishca shobhita ||

SP0130761  pratyagrasanjatashilindhrakandala latadrumabhyudgatacarupallava |

SP0130762  shubhambudharapranayaprabodhitairmadalasairbhekaganaishca nadita ||

SP0130771  priyeshu manonnatamanasanam sunishcitanamapi kamininam |

SP0130772  mayurakekabhirutaih kshanena manoharairmanavibhashngakartri ||

SP0130781  tatha trivarnojjvalacarumurtina shashashnkalekhakuöilena sarvatah |

SP0130782  payodasanghatasamipavartina mahendracapena bhrisham virajita ||

SP0130791  vicitrapushpasparshatsugandhibhirghanambusamparkataya sushitalaih |

SP0130792  vikampayanti pavanairmanoharaih surashngananamalakavalih shubhah ||

SP0130801  garjatpayodasthagitendubimba navambusekodgatacarudurva |

SP0130802  nirikshita sadaramutsukabhirnishvasadhumram pathikashnganabhih ||

SP0130811  hamsanupurashabdadhya samunnatapayodhara |

SP0130812  caladvidyullatakanci spashöapadmavilocana ||

SP0130821  asitajaladavrindadhvanavitrastahamsa vimalasaliladharapatanamrotpalagra |

SP0130822  surabhikusumarenuk|lptasarvashngashobha giriduhitrivivahe pravridagadvibhutyai ||

SP0130831  meghakancukanirmukta padmakoshodgatastani |

SP0130832  hamsanupuranirhrada sarvaramyadigantara ||

SP0130841  vistirnapulinashroni kujatsarasamekhala |

SP0130842  praphullendivarabhogavilocanamanohara ||

SP0130851  pakvabimbadharapuöa kundadantaprahasini |

SP0130852  navashyamalatashyamaromarajiparishkrita ||

SP0130861  candramshuharavaryena saudhorahsthalasarpina |

SP0130862  prahladayanti cetamsi sarvesham tridivaukasam ||

SP0130871  samadalikulodgitamadhurasvarabhashini |

SP0130872  calatkumudasanghatacarukundalashobhini ||

SP0130881  raktashokagrashakhotthapallavashngulidharini |

SP0130882  tatpushpasancayamayairvasobhih samalankrita ||

SP0130891  raktotpalagracarana jatipushpanakhavali |

SP0130892  kadalistambhacaruruh shashashnkavadana tatha ||

SP0130901  padmakinjalkasampriktapavanagrakaraih suran |

SP0130902  premna sprishanti kanteva sharadaganmanorama ||

SP0130911  nirmuktasitameghakancukapuöa purnendubimbanana

SP0130912  nilambhojavilocanaravindamukulaprodbhinnacarustani |

SP0130913  nanapushparajahsugandhipavanaprahladani cetasam

SP0130914  tatragatkalahamsanupurarava devya vivahe sharat ||

SP0130921  atyarthashitalambhobhih plavayantau gireh shilah |

SP0130922  ritu shishirahemantavajagmaturatidyuti ||

SP0130931  tabhyamritubhyam praptabhyam himavansa nagottamah |

SP0130932  praleyacurnavarshibhyam kshipram raupya ivababhau ||

SP0130941  tena praleyavarshena ghanena sa himacalah |

SP0130942  agadhena tada reje kshiroda iva sagarah ||

SP0130951  himasthaneshu himavannashayamasa padapan |

SP0130952  sadhupacaransahasa kritartha iva durjanah ||

SP0130961  praleyapaöalacchannaih shrishngaih sa shushubhe nagah |

SP0130962  chatrairiva mahabhogaih pandaraih prithivipatih ||

SP0130971  pandarani vishalani shrimanti subhagani ca |

SP0130972  tushngani cadrishrishngani saudhaniva cakashire ||

SP0130981  tasyacalendrasya darishvativa vicitrasarashngakulakulasu |

SP0130982  praleyadharah shashipadagaura gokshiradhara iva sannipetuh ||

SP0130991  bahukusumarajobhirutkarashnga himakanasashngasushitalah samirah |

SP0130992  vavuramaraganeshvarambarani pratanutamani shanairvikampayantah ||

SP0131001  nirdhutarukshanilashitadoshah prodbhinnacutashnkurakarnapurah |

SP0131002  vasantakalashca tamadriputrisevarthamagaddhimavantamashu ||

SP0131011  tasminnritavadrisutavivahasishevaya tam girimabhyupete |

SP0131012  pradurbabhuvuh kusumavatamsah samantatah padapagulmashandah ||

SP0131021  vavuh sugandhah subhagah sushita vicitrapushpagrarajotkarashngah |

SP0131022  manobhavodrekakarah suranam surashngananam ca muhuh samirah ||

SP0131031  svacchambupurnashca tatha nalinyah padmotpalanam mukulairupetah |

SP0131032  ishatsamudbhinnapayodharagra naryo yatha ramyatama babhuvuh ||

SP0131041  ritoh svabhavacca madodbhavacca phullasu shakhasu nilinapakshah |

SP0131042  cetobhiramam tridashashngananam pumskokilashcatikalam vineduh ||

SP0131051  natyushnashitani sarahpayamsi kinjalkacurnaih kapilikritani |

SP0131052  cakrahvayugmairupanaditani papuh prahrishöah suradantimukhyah ||

SP0131061  priyashngushcutataravashcutamshcapi priyashngavah |

SP0131062  tarjayanta ivanyonyam manjaribhishcakashire ||

SP0131071  himashukleshu shrishngeshu tilakah kusumotkarah |

SP0131072  shushubhuh karyamuddishya vriddha iva samagatah ||

SP0131081  phullashokalatastatra rejire shalasamshritah |

SP0131082  kaminya iva kantanam kanöhalambitamurtayah ||

SP0131091  samadalikulodgitalatakusumasancayah |

SP0131092  parasparam hi malatyo bhashantya iva rejire ||

SP0131101  nilani nilamburuhaih payamsi gaurani gauraishca sanaladandaih |

SP0131102  raktaishca raktani bhrisham kritani mattadvirephardhavidashöapatraih ||

SP0131111  haimani vistirnajaleshu keshucinnirantaram marakatani keshucit |

SP0131112  vaiduryanalani sarahsu keshucitprajajnire padmavanani sarvatah ||

SP0131121  vapyastatrabhavanramyah kamalotpalabhushitah |

SP0131122  nanavihagasanghushöa hemasopanapashnktayah ||

SP0131131  shrishngani tasya tu gireh karnikaraih supushpitaih |

SP0131132  samucchritanyaviralairhaimaniva babhurmune ||

SP0131141  ishadudbhinnakusumaih paöalaishcapi paöalah |

SP0131142  sambabhuvurdishah sarvah pavanakampimurtibhih ||

SP0131151  krishnanjanadrishrishngabha nilashokamahiruhah |

SP0131152  girau vavridhire phullah spardhayeva parasparam ||

SP0131161  ciruvakavighushöani kimshukanam vanani ca |

SP0131162  parvatasya nitambeshu sarveshvevabhijajnire ||

SP0131171  tamalagulmaistasyasicchobha himavatastada |

SP0131172  nilajimutasanghatairnilinairiva sandhishu ||

SP0131181  nikamapushpaih suvishalashakhaih samucchritaishcampakapadapaishca |

SP0131182  pramattapumskokilasampralapairhimacalo'tiva tada raraja ||

SP0131191  shrutva shabdam ritumadakalam sarvatah kokilanam

SP0131192  cancatpakshah sumadhurarutam nilakanöha vineduh |

SP0131193  tesham shabdairupacitabalah pushpacapeshuhastah

SP0131194  sajjibhutastridashavanita veddhumashngeshvanashngah ||

SP0131201  paöusuryatapashcapi prayah soshnajalashayah |

SP0131202  devivivahasevartham grishma agaddhimacalam ||

SP0131211  sa capi tarubhistatra bahubhih kusumotkaraih |

SP0131212  shobhayamasa shrishngani praleyadreh samantatah ||

SP0131221  tasyapi ca ritostatra vayavah sumanoharah |

SP0131222  vavuh paöalavistirnakadambarjunagandhinah ||

SP0131231  vapyah praphullapadmaughah kesararunamurtayah |

SP0131232  abhavamstaöasanghushöakalahamsakadambakah ||

SP0131241  tatha kuravakashcapi kusumapandumurtayah |

SP0131242  sarveshu jajnuh shrishngeshu bhramaravalisevitah ||

SP0131251  bakulashca nitambeshu vishaleshu mahibhritah |

SP0131252  utsasarjurmanojnani kusumani samantatah ||

SP0131261  iti kusumavicitrasarvavriksha vividhavihangamanadaramyadeshah |

SP0131262  himagiritanayavivahabhutyai shadupayayurritavo munipravira ||

SP0131271  tata evam pravritte tu sarvabhutasamagame |

SP0131272  nanavadyashatakirne brahma mama pita svayam ||

SP0131281  shailaputrimalankritya yogyabharanasampada |

SP0131282  puram praveshayamasa svayamadaya lokadhrik ||

SP0131291  tatastu punarevesham brahma vyajnapayadvibhum |

SP0131292  havirjuhomi vahnau tu upadhyayapade sthitah |

SP0131293  dadasi mahyam yadyajnam kartavyo'yam kriyavidhih ||

SP0131301  tamaha shankaro devam devadevo jagatpatih |

SP0131302  yadyadishöam sureshana tatkurushva yathepsitam |

SP0131303  kartasmi vacanam sarvam brahmamstava jagadvibho ||

SP0131311  tatah pranamya hrishöatma brahma lokapitamahah |

SP0131312  hastam devasya devyashca yogabandhe yuyoja ha ||

SP0131321  jvalanam ca svayam kritva kritanjalimupasthitam |

SP0131322  shrutigitairmahamantrairmurtimadbhirupasthitaih ||

SP0131331  yathoktavidhina hutva sarpistadamritam ca hi |

SP0131332  trishca tam jvalanam devam karayitva pradakshinam ||

SP0131341  muktva hastasamayogam sahitah sarvadevataih |

SP0131342  sutaishca manasaih sarvaih prahrishöenantaratmana |

SP0131343  vritte udvahakale tu prananama vrishadhvajam ||

SP0131351  yogenaiva tayorvyasa tadomaparameshayoh |

SP0131352  udvahah sa paro vritto yam deva na viduh kvacit ||

SP0131361  iti te sarvamakhyatam svayamvaramidam shubham |

SP0131362  udvahashcaiva devasya shrinvatah paramadbhutam ||

SP0139999  iti skandapurane nama trayodasho'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  14

 

SP0140010  sanatkumara uvaca |

SP0140011  atha vritte vivahe tu bhavasyamitatejasah |

SP0140012  praharshamatulam gatva devah sahapitamahah |

SP0140013  tushöuvurvagbhirishöabhih pranamanto maheshvaram ||

SP0140021  namah parvatalishngaya parvateshaya vai namah |

SP0140022  namah pavanavegaya virupayajitaya ca ||

SP0140031  namah kleshavinashaya datre ca shubhasampadam |

SP0140032  namo nilashikhandaya ambikapataye namah ||

SP0140041  namah pavanarupaya shatarupaya vai namah |

SP0140042  namo bhairavarupaya virupanayanaya ca ||

SP0140051  namah sahasranetraya sahasracaranaya ca |

SP0140052  namo vedarahasyaya vedashngaya namo namah ||

SP0140061  vishöambhanaya shakrasya bahorvedashnkuraya ca |

SP0140062  caracaradhipataye shamanaya namo namah ||

SP0140071  salileshayalishngaya yugantayatalishngine |

SP0140072  namah kapalamalaya kapalasragmine namah ||

SP0140081  namah kapalahastaya damshörine gadine namah |

SP0140082  namastrailokyavahaya saptalokarathaya ca ||

SP0140091  namah khaövashngahastaya pramathartiharaya ca |

SP0140092  namo yajnashirohartre krishnakeshapaharine ||

SP0140101  bhaganetranipataya pushno dantaharaya ca |

SP0140102  namah pinakashulasikhadgamudgaradharine ||

SP0140111  namo'stu kalakalaya tritiyanayanaya ca |

SP0140112  antakantakrite caiva namah parvatavasine ||

SP0140121  suvarnaretase caiva sarpakundaladharine |

SP0140122  vadvaleryoganashaya yoginam gurave namah ||

SP0140131  shashashnkadityanetraya lalaöanayanaya ca |

SP0140132  namah shmashanarataye shmashanavaradaya ca ||

SP0140141  namo daivatanathaya tryambakaya namo namah |

SP0140142  ashanishatahasaya brahmanyayajitaya ca ||

SP0140151  grihasthasadhave nityam jaöine brahmacarine |

SP0140152  namo mundardhamundaya pashunam pataye namah ||

SP0140161  salile tapyamanaya yogaishvaryapradaya ca |

SP0140162  namah shantaya dantaya pralayotpattikarine ||

SP0140171  namo'nugrahakartre ca sthitikartre namo namah |

SP0140172  namo rudraya vasave adityayashvine namah ||

SP0140181  namah pitre'tha sadhyaya vishvedevaya vai namah |

SP0140182  namah sharvaya sarvaya ugraya varadaya ca ||

SP0140191  namo bhimaya senanye pashunam pataye namah |

SP0140192  shucaye rerihanaya sadyojataya vai namah ||

SP0140201  mahadevaya citraya namashcitrarathaya ca |

SP0140202  pradhanaya prameyaya karyaya karanaya ca ||

SP0140211  purushaya namaste'stu purushecchakaraya ca |

SP0140212  namah purushasamyogapradhanagunakarine ||

SP0140221  pravartakaya prakriteh purushasya ca sarvashah |

SP0140222  kritakritasya samvettre phalasamyogadaya ca ||

SP0140231  kalajnaya ca sarvatra namo niyamakarine |

SP0140232  namo vaishamyakartre ca gunanam vrittidaya ca ||

SP0140241  namaste devadevesha namaste bhutabhavana |

SP0140242  shivah saumyah sukho drashöum bhava somo hi nah prabho ||

SP0140250  sanatkumara uvaca |

SP0140251  evam sa bhagavandevo jagatpatirumapatih |

SP0140252  stuyamanah suraih sarvairamaranidamabravit ||

SP0140261  drashöum sukhashca saumyashca devanamasmi bho surah |

SP0140262  varam bruta yatheshöam ca datasmi vadatanaghah ||

SP0140271  tataste pranatah sarve ucuh sabrahmakah surah |

SP0140272  tavaiva bhagavanhaste vara esho'vatishöhatam |

SP0140273  yada karyam tada nastvam dasyase varamipsitam ||

SP0140281  evamastviti tanuktva visrijya ca suranharah |

SP0140282  lokamshca pramathaih sardham vivesha bhavanam tatah ||

SP0140291  yastu harotsavamadbhutametam gayati daivataviprasamaksham |

SP0140292  so'pratirupaganeshasamano dehaviparyayametya sukhi syat ||

SP0140300  sanatkumara uvaca |

SP0140301  parasharya stavam hidam shrinuyadyah paöheta va |

SP0140302  sa svargalokago devaih pujyate'mararadiva ||

SP0149999  iti skandapurane caturdashamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  15

 

SP0150010  sanatkumara uvaca |

SP0150011  pravishöe bhavanam deve supavishöe varasane |

SP0150012  sa bahirmanmathah kruro devam veddhumanabhavat ||

SP0150021  tamanacarasamyuktam duratmanam kuladhamam |

SP0150022  lokansarvamstapayanam sarveshvakarunatmakam ||

SP0150031  rishinam vighnakartaram niyamanam vrataih saha |

SP0150032  cakrahvayasya rupena ratya saha tamagatam ||

SP0150041  athatatayinam vyasa veddhukamam sureshvaram |

SP0150042  nayanena tritiyena savajnam tamavaikshata ||

SP0150051  tato'sya netrajo vahnirjvalamalasahasravan |

SP0150052  samvritya ratibhartaramadahatsaparicchadam ||

SP0150061  sa dahyamanah karunamarto'kroshata visvaram |

SP0150062  prasadayamshca tam devam papata sa mahitale ||

SP0150071  ashu so'gniparitashngo manmatho lokatapanah |

SP0150072  papata bhasmasaccaiva kshanena samapadyata ||

SP0150081  patni tu karunam tasya vilalapa suduhkhita |

SP0150082  devam devim ca duhkharta ayacatkarunayati ||

SP0150091  tasyashca karunam shrutva devau tau karunatmakau |

SP0150092  ucatustam samalokya samashvasya ca duhkhitam ||

SP0150101  dagdha esha dhruvam bhadre nasyotpattiriheshyate |

SP0150102  ashariro'pi te kale karyam sarvam karishyati ||

SP0150111  yada tu vishnurbhavita vasudevasutah shubhe |

SP0150112  tada tasya suto'yam syatpatiste sa bhavishyati ||

SP0150120  sanatkumara uvaca |

SP0150121  tatah sa tam varam labdhva kamapatni shubhanana |

SP0150122  jagameshöam tada desham pritiyukta gataklama ||

SP0150130  sanatkumara uvaca |

SP0150131  evam dagdhva sa kamam tu shankaro mudhacetasam |

SP0150132  provaca himavatputrim bhaktya munivarasya ha ||

SP0150141  vasishöho nama viprendro mam kritva hridi tapyate |

SP0150142  tasyaham varadanaya prayasyami mahavrate ||

SP0150151  evamuktva sa devim tu bhaktipritya tada vibhuh |

SP0150152  jagama tapyato'bhyasham vasishöhasya munervibhuh ||

SP0150161  tato munivarashreshöham varishöham tapatam varam |

SP0150162  vasishöhamrishishardulam tapyamanam param tapah ||

SP0150171  purne varshasahasre tu jvalamanamivanalam |

SP0150172  uvaca bhagavangatva bruhi kim te dadani te |

SP0150173  dadami divyam cakshuste pashya mam saganam dvija ||

SP0150181  drishöva sa tu tamishanam pranamya shirasa prabhum |

SP0150182  shirasyanjalimadhaya tushöava hrishitananah ||

SP0150190  vasishöha uvaca |

SP0150191  namah kanakalishngaya vedalishngaya vai namah |

SP0150192  namah sahasralishngaya vahnilishngaya vai namah ||

SP0150201  namah puranalishngaya shrutilishngaya vai namah |

SP0150202  namah pavanalishngaya brahmalishngaya vai namah ||

SP0150211  namastrailokyalishngaya dahalishngaya vai namah |

SP0150212  namah parvatalishngaya sthitilishngaya vai namah ||

SP0150221  namo rahasyalishngaya saptadvipordhvalishngine |

SP0150222  namah sarvarthalishngaya sarvalokashngalishngine ||

SP0150231  namo'stvavyaktalishngaya buddhilishngaya vai namah |

SP0150232  namo'hankaralishngaya bhutalishngaya vai namah ||

SP0150241  nama indriyalishngaya namastanmatralishngine |

SP0150242  namah purushalishngaya bhavalishngaya vai namah ||

SP0150251  namah sarvarthalishngaya tamolishngaya vai namah |

SP0150252  namo rajordhvalishngaya sattvalishngaya vai namah ||

SP0150261  namo gaganalishngaya tejolishngaya vai namah |

SP0150262  namo vayurdhvalishngaya shabdalishngaya vai namah ||

SP0150271  namo rikstutalishngaya yajurlishngaya vai namah |

SP0150272  namaste'tharvalishngaya samalishngaya vai namah ||

SP0150281  namo yajnashngalishngaya yajnalishngaya vai namah |

SP0150282  namaste'nantalishngaya devanugatalishngine ||

SP0150291  disha nah paramam yogamapatyam matsamam tatha |

SP0150292  brahma caivakshayam deva shamam caiva param vibho |

SP0150293  akshayatvam ca vamshasya dharme ca matimakshayam ||

SP0150300  sanatkumara uvaca |

SP0150301  evam sa bhagavanvyasa vasishöhenamitatmana |

SP0150302  stuyamanastutoshatha tushöashcedam tamabravit ||

SP0150310  bhagavanuvaca |

SP0150311  tushöaste'ham dadanyetattava sarvam manogatam |

SP0150312  yogam ca paramam sukshmamakshayam sarvakamikam ||

SP0150321  pautram ca tvatsamam divyam tapoyogabalanvitam |

SP0150322  dadani te rishishreshöha pratibhasyanti caiva te ||

SP0150331  damah shamastatha kirtistushöirakrodha eva ca |

SP0150332  nityam tava bhavishyanti amaratvam ca sarvashah ||

SP0150341  avadhyatvamasahyatvamakshayatvam ca sarvada |

SP0150342  vamshasya cakshatirvipra dharme ca ratiravyaya |

SP0150343  bruhi canyanapi varandadami rishisattama ||

SP0150350  vasishöha uvaca |

SP0150351  bhagavanviditam sarvam bhavishyam devasattama |

SP0150352  na syaddhi tattatha deva yatha va manyase prabho ||

SP0150360  deva uvaca |

SP0150361  bhavishyam nanyatha kuryaditi me nishcita matih |

SP0150362  aham karta bhavishyasya katham kuryattadanyatha ||

SP0150371  tatha tannatra sandeho vihitam yadyatha maya |

SP0150372  tasmatte'nugraham karta bhuyah putrastavavyayah ||

SP0150380  sanatkumara uvaca |

SP0150381  evamuktva tato devah kapardi nilalohitah |

SP0150382  pashyatastasya viprarsheh kshanadantaradhiyata ||

SP0159999  iti skandapurane pancadashamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  16

 

SP0160010  vyasa uvaca |

SP0160011  varansa labdhva bhagavanvasishöho'smatpitamahah |

SP0160012  kam putram janayamasa atmanah sadrishadyutim ||

SP0160020  sanatkumara uvaca |

SP0160021  tenasau varadanena devadevasya shulinah |

SP0160022  arundhatyamajanayattapoyogabalanvitam |

SP0160023  brahmishöham shaktinamanam putram putrashatagrajam ||

SP0160031  tasya balyatprabhrityeva vasishöhasya mahatmanah |

SP0160032  parena cetasa bhaktirabhavadgovrishadhvaje ||

SP0160041  sa kadacidapatyarthamaradhayadumapatim |

SP0160042  tasya tushöo mahadevo varado'smityabhashata ||

SP0160051  atha drishöva tamishanamidamahanatananah |

SP0160052  kena stoshyami te deva yastvam sarvajagatpatih |

SP0160053  sarvandharayase lokanatmana samayadvibho ||

SP0160061  tvameva bhokta bhojyam ca karta karyam tatha kriya |

SP0160062  utpadakastathotpadya utpattishcaiva sarvashah ||

SP0160071  atmanam putranamanam mama tulyam gunairvibho |

SP0160072  icchami dattam devesha esha me diyatam varah ||

SP0160080  sanatkumara uvaca |

SP0160081  tamevamvadinam devah prahasya vadatam varah |

SP0160082  uvaca vacasa vyasa dishah sarva vinadayan ||

SP0160091  tvayaham yacitah shakte sa ca te sambhavishyati |

SP0160092  tvatsamah sarvavedajnastvadiyo munipungava ||

SP0160101  bijatma ca tathodbhutah svayamevashnkuratmana |

SP0160102  bijatmana na bhavati parinamantaram gatah ||

SP0160111  evam sa atmanatma vah sambhuto'patyasanjnitah |

SP0160112  svenatmana na bhavita parinamantaram gatah ||

SP0160120  sanatkumara uvaca |

SP0160121  evamuktva tu tam devah prahasya ca nirikshya ca |

SP0160122  jagama sahasa yogi adrishyatvamatidyutih ||

SP0160131  tasmingate mahadeve shaktistava pitamahah |

SP0160132  vacastatparinishcintya evamevetyamanyata ||

SP0160141  atha kale'timahati samatite shubhavrate |

SP0160142  tapasa bhavitashcapi mahatagnisamaprabhah |

SP0160143  adrishyantyam mahaprajna adadhe garbhamuttamam ||

SP0160151  tasyamapannasattvayam raja kalmashapadrishim |

SP0160152  bhakshayamasa samrabdho rakshasa hritacetanah ||

SP0169999  iti skandapurane shodasho'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  17

 

SP0170010  vyasa uvaca |

SP0170011  kasmatsa raja tamrishim cakhada tapasanvitam |

SP0170012  rakshasa sa kimartham ca hritacetabhavannripah ||

SP0170020  sanatkumara uvaca |

SP0170021  vasishöhayajyo rajasinnamna mitrasahah prabhuh |

SP0170022  sudasaputro balavanindracandrasamadyutih ||

SP0170031  tamagamyocivanchaktishcarishye dikshito vratam |

SP0170032  tatra me nishi rajendra sadaiva pishitashanam ||

SP0170041  ihagatasya yacchasva shuci sarvagunanvitam |

SP0170042  apratikarasamyuktamekadaikanta eva ca ||

SP0170051  evamastviti tenokto jagama sa mahamanah |

SP0170052  athasyantarhitam raksho nripaterabhavattada |

SP0170053  najnapayattada sudam tasyarthe munisattama ||

SP0170061  gate'tha divase tata samsmritya prayatatmavan |

SP0170062  sudamahuya covaca artavatsa naradhipah ||

SP0170070  saudasa uvaca |

SP0170071  mayamritavaso pratarguruputrasya dhimatah |

SP0170072  pishitam sampratijnatam bhojanam nishi samskritam |

SP0170073  tatkurushva tatha kshipram kalo no natyagadyatha ||

SP0170081  sa evamuktah provaca sudo'mritavasustada |

SP0170082  rajamstvaya no nakhyatam prageva narapungava |

SP0170083  sampratam nasti pishitam stokamapyabhikashnkshitam ||

SP0170091  pishitasyaiva calpatvadbahunam caiva tadbhujam |

SP0170092  amitasya pradanacca na kincidavashishyate ||

SP0170100  rajovaca |

SP0170101  jane sarvopayogam ca jane cadushöatam tava |

SP0170102  jane stokam ca pishitam karyam cedam tathavidham |

SP0170103  mrigyatam pishitam kshipram labdhavyam yatra manyase ||

SP0170110  sanatkumara uvaca |

SP0170111  evamukto'mritavasuh prayatnam mahadasthitah |

SP0170112  pishitam mrigayansamyashnnapyavindata karhicit ||

SP0170121  yada na labdhavanmamsam tadovaca naradhipam |

SP0170122  gatva nishi maharajamidam vacanamarthavat ||

SP0170131  rajanna pishitam tvasti pure'sminchuci karhicit |

SP0170132  mrigayanparikhinno'smi shadhi kim karavani te ||

SP0170140  sanatkumara uvaca |

SP0170141  sa evamuktah sudena tasminkale naradhipah |

SP0170142  novaca kincittam sudam tushnimeva babhuva ha ||

SP0170151  tadantaramabhiprekshya vishvamitrasamiritah |

SP0170152  rakshaso rudhiro nama samvivesha naradhipam ||

SP0170161  rakshasa sa tadavishöo rudhirena duratmana |

SP0170162  uvaca sudam shanakaih karnamule mahadyutih ||

SP0170171  gaccha yatkincidaniya mamsam manushamantatah |

SP0170172  gardabham vapyathaushöram va sarvam samskartumarhasi ||

SP0170181  kimasau jnasyate ratrau tvaya bhuyashca samskritam |

SP0170182  rasavadgandhavaccaiva kshiprameva samacara ||

SP0170190  sanatkumara uvaca |

SP0170191  sa evamuktastenatha manusham mamsamadade |

SP0170192  rajapakarino vyasa mritotsrishöasya kasyacit ||

SP0170201  athardharatrasamaye bhaskarakaravarcasam |

SP0170202  shatanalasamaprakhyamapashyanmunisattamam ||

SP0170211  sa tamarghyena padyena asanagryavarena ca |

SP0170212  samarcayitva vidhivadannamasyopapadayat ||

SP0170221  sa tadannam samanitam samalabhya mahatapah |

SP0170222  cukopa kupitashcaha parthivam pradahanniva ||

SP0170230  shaktiruvaca |

SP0170231  parthivadhama vipranam bhojanam rakshasocitam |

SP0170232  na diyate vidhijnena tvam tu mamavamanyase ||

SP0170241  yasmattvam rakshasamidam mahyam ditsasi bhojanam |

SP0170242  tasmattvam karmana tena purushado bhavishyasi ||

SP0170250  sanatkumara uvaca |

SP0170251  evamuktastu tejasvi raja sancintya tattada |

SP0170252  uvaca krodharaktaksho rakshasavishöacetanah ||

SP0170261  purushado bhavetyevam mamavocadbhavanyatah |

SP0170262  tatastvam bhakshayishyami bhratribhih sahitam dvija ||

SP0170271  bhakshayitva vishuddhyartham muktashapastatah param |

SP0170272  carishyami tapah shuddham samyamyendriyasamhatim |

SP0170273  pitra tavabhyanujnatah svarge vatsye yathepsitam ||

SP0179999  iti skandapurane saptadashamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  18

 

SP0180010  sanatkumara uvaca |

SP0180011  tatah sa raja svam rajyamutsrijya saha bharyaya |

SP0180012  vanam vivesha tatrabhutpurushado mahabalah ||

SP0180021  so'bhakshayata tatragre shaktimeva mahamunim |

SP0180022  tato bhratrishatam tasya vasishöhasyaiva pashyatah ||

SP0180031  tatah putravadham ghoram drishöva brahmasutah prabhuh |

SP0180032  notsasarja tada krodham vasishöhah kaushikam prati |

SP0180033  putrashokena mahata bhrishamevanvakiryata ||

SP0180041  sa baddhva mahatim kanöhe shilam brahmasutah prabhuh |

SP0180042  nadyamatmanamutsrijya shatadha sadravadbhayat |

SP0180043  shatadruriti tam prahurmunayah samshitavratah ||

SP0180051  punah pashairdridhairbaddhva anyasyamasrijadvashi |

SP0180052  tasyam vipashah samvritto vipasha sabhavattatah ||

SP0180061  tato'öavim samasadya niraharo jitendriyah |

SP0180062  vayubhakshastada tasthau svam deham paritapayan ||

SP0180071  atha shushrava vedanam dhvanimekasya susvaram |

SP0180072  adhiyanasya tatrashu dhyanamevanvapadyata ||

SP0180081  athainam carusarvashngi pinonnatapayodhara |

SP0180082  upatasthe'gratah patni shakterdinananekshana ||

SP0180091  tamuvaca kutastvam vai kasyaisha shruyate dhvanih |

SP0180092  sovaca dinaya vaca rudati shvashuram tada ||

SP0180100  adrishyantyuvaca |

SP0180101  yadaiva sutaduhkhena nirgato'syashramadguro |

SP0180102  tadaprabhrityevadrishya bhagavantamanuvrata ||

SP0180111  adhiyanasya caivayam dhvanih putrasya te vibho |

SP0180112  udarasthasya te sunorma duhkhe tvam manah krithah ||

SP0180120  sanatkumara uvaca |

SP0180121  idanimasti me vatse jivitasheti so'bravit |

SP0180122  kshantim dhritim ca samsthitya prayayavashramam munih ||

SP0180131  tadashramapadam gacchanpathi rajanamaikshata |

SP0180132  vasarudhiradigdhashngam saudasam raktalocanam ||

SP0180141  abhidravantam vegena mantrairastambhayanmunih |

SP0180142  tato'sya nirgatah kayadrakshah paramadarunah ||

SP0180151  uvaca cainam dushöatmandaheyam tvam sabandhavam |

SP0180152  dagdhena ca tvaya kim me gaccha mukto'si durmate ||

SP0180161  tatah sa mukto dinatma rakshasah krurakarmakrit |

SP0180162  pranamya shirasa bhito jagama kushikantikam ||

SP0180171  gate nishacare raja pranamya shirasa munim |

SP0180172  prasadayamasa tada sa covacedamarthavat ||

SP0180181  na doshastava rajendra rakshasadhishöhitasya vai |

SP0180182  kritantena hatah putra nimittam tatra rakshasah ||

SP0180191  prashadhi rajyam rajendra pitripaitamaham vibho |

SP0180192  bruhi kim va priyam te'dya karomi narapungava ||

SP0180200  rajovaca |

SP0180201  icchami bhagavanputram tvayotpaditamacyuta |

SP0180202  devyamasyam mahasattvam tatkurushva mama priyam ||

SP0180210  sanatkumara uvaca |

SP0180211  evamastvityathoktvasau tasyam patnyam mahavratah |

SP0180212  putram ca shonakam nama janayamasa nirvritah ||

SP0180221  tam shonakam tato rajye svam putramabhishicya sah |

SP0180222  jagama vanamevashu sabharyastapasi sthitah ||

SP0180231  vasishöhasyapi kalena shakteh putrah pratapavan |

SP0180232  adrishyantyam samabhavatputro namna parasharah ||

SP0180241  vasishöham tu tada dhimamstatamevabhyamanyata |

SP0180242  tata tateti ca muhurvyajahara piturgurum ||

SP0180251  tatah kadacidvijnaya bhakshitam rakshasa shucim |

SP0180252  pitaram tapasa mantrairije rakshahkratau tada ||

SP0180261  tatra koöih sa pancashadrakshasam krurakarmanam |

SP0180262  juhavagnau mahatejastato brahmabhyagaddrutam ||

SP0180271  sutamabhyetya sampujya vasishöhasahitah prabhuh |

SP0180272  rishibhirdaivataishcaiva idamaha parasharam ||

SP0180280  brahmovaca |

SP0180281  devataste patanti sma yajnairmantrapuraskritaih |

SP0180282  ashöamam sthanametaddhi devanamadyamidrisham ||

SP0180290  parashara uvaca |

SP0180291  saha devairaham sarvallokandhakshyami pavakaih |

SP0180292  dagdhvanyanprathayishyami tatra lokanna samshayah ||

SP0180300  sanatkumara uvaca |

SP0180301  tasyaivam garvitam vakyam shrutva devah pitamahah |

SP0180302  uvaca shlakshnaya vaca santvayamstamidam vacah ||

SP0180310  pitamaha uvaca |

SP0180311  kritametanna sandeho yatha brushe mahamate |

SP0180312  kshantavyam sarvametattu asmatpriyacikirshaya ||

SP0180321  yaiste pita mahabhaga bhakshitah saha sodaraih |

SP0180322  ta evagnau ca hotavya vishvamitrasya pashyatah |

SP0180323  anyesham svasti sarvatra devanam saha rakshasaih ||

SP0180331  tasya sankalpasantapto manyumulamudaharat |

SP0180332  vasishöhasya mahabhaga tvam nivaraya putraka ||

SP0180341  devah pranjalayah sarve pranemuste mahamunim |

SP0180342  rishayashcaiva te sarve vagbhistushöuvire tada ||

SP0180351  tatastesham mahateja vacamsi pratyapujayat |

SP0180352  vishvamitrasya mishata idam provaca susvaram ||

SP0180361  ya esham brahmano vapi kshatriyo va duratmavan |

SP0180362  rakshasam pakshamasthaya pratikaram karishyati ||

SP0180371  tamapyatrapi sankruddhastapoyogabalanvitah |

SP0180372  vihatya tapaso yogaddhoshye dipte vibhavasau ||

SP0180380  sanatkumara uvaca |

SP0180381  tato devah sagandharvah pitamahapurahsarah |

SP0180382  prabhavam tasya tam jnatva parasharamapujayan ||

SP0180391  huteshu ca tatasteshu rakshaseshu duratmasu |

SP0180392  sanjahara tatah sattram brahmano'numate tada ||

SP0180400  sanatkumara uvaca |

SP0180401  ya imam shraddhakale va daive karmani va dvijan |

SP0180402  shravayita shucirbhutva na tam himsanti rakshasah ||

SP0180411  parasharasyedamadinasambhavam vishuddhavakkarmavidhanasambhavam |

SP0180412  nishamya viprah kulasiddhisambhavam na rakshasam gacchati yonisambhavam ||

SP0189999  iti skandapurane'shöadashamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  19

 

SP0190010  sanatkumara uvaca |

SP0190011  evam tava pita vyasa rakshahsattram samaharat |

SP0190012  samapayitva ca punastapastepe ca bhasvaram ||

SP0190021  tamagatya vasishöhastu tapasa bhaskaradyutim |

SP0190022  uvaca pritisampannamidamarthavadavyayah ||

SP0190030  vasishöha uvaca |

SP0190031  pitarah putrakama vai tapah kritvatidushcaram |

SP0190032  putramutpadayanti sma tapojnanasamanvitam ||

SP0190041  ayam nah santatim caiva jnanavamstapasanvitah |

SP0190042  karishyati gatim caiva iti vedavido viduh ||

SP0190051  sa tvam taponvitashcaiva jnanavanyashasanvitah |

SP0190052  putrah putravatam shreshöho vihinah prajaya vibho ||

SP0190061  tasmatpit|rnamanrinyam gaccha vratavatam vara |

SP0190062  sutamutpadaya kshipramadhikam samameva va ||

SP0190070  sanatkumara uvaca |

SP0190071  sa evamuktastejasvi vasishöhenamitatmana |

SP0190072  mainakam parvatam prapya tapastepe sudushcaram ||

SP0190081  tasya kalena mahata tapasa bhavitasya tu |

SP0190082  umapatirvaram pradatsa ca vavre sutam shubham ||

SP0190091  sa labdhavara agamya yayace putrakaranat |

SP0190092  kshetram suparishuddham ca svaputro yatra sambhavet ||

SP0190101  sambhramandasharajasya duhitritvamupagatam |

SP0190102  pitrikanyam tatah kalimapashyaddivyarupinim ||

SP0190111  matsigarbhasamutpannam vasorbijashanatpura |

SP0190112  adrikamapsarahshreshöham brahmatejomayim shubham ||

SP0190121  tasyam sa janayamasa varam dattva mahatapah |

SP0190122  bhavantam tapasam yonim shrautasmartapravartakam ||

SP0190131  tava putro'bhavaccapi shuko yogavidam varah |

SP0190132  tasya putrashca catvarah kanya caika sumadhyama ||

SP0190140  vyasa uvaca |

SP0190141  katham vairam samabhavadvishvamitravasishöhayoh |

SP0190142  katham capagatam bhuya etadicchami veditum ||

SP0190150  sanatkumara uvaca |

SP0190151  parashare tu garbhasthe vipratvam gadhije gate |

SP0190152  sarasvatyam kurukshetre dvayorapyashramau tayoh ||

SP0190161  tatra vairamanusmritya vishvamitrena dhimata |

SP0190162  mishatastu vasishöhasya hatam putrashatam rusha ||

SP0190171  munirapyaha tatrasau vishvamitrah pratapavan |

SP0190172  sarasvatimathaikante vasishöham me mahapage |

SP0190173  srotasa mahatakshipya snayamanamihanaya ||

SP0190181  saivamukta tu tam gatva vasishöham praha duhkhita |

SP0190182  yaduktavamstu gadheyah sa covaca mahanadim ||

SP0190191  evam kuru mahabhage mam nayasva yathepsitam |

SP0190192  ma te krurah sa gadheyah shapam dadyatsudustaram ||

SP0190200  sanatkumara uvaca |

SP0190201  gadheyasya tatah sa tu juhvato'gnim divakare |

SP0190202  madhyam prapte'nayadvegadvasishöham srotasa shubha ||

SP0190211  tam drishövapahritam vyasa srotasa munisattamam |

SP0190212  uvaca cchadmana yasmadvegenapahritastvaya |

SP0190213  tasmattvam karmananena sasriktoya bhavishyasi ||

SP0190221  vishvamitrena sa shapta nadi lokasukhaprada |

SP0190222  avahadrudhiram caiva mamsamedastathaiva ca ||

SP0190231  atha tirthaprasashngena munibhih samupagataih |

SP0190232  anugrahah kritastasya yena svacchajalabhavat ||

SP0190241  mahatastapasah shaktya kalena mahata tada |

SP0190242  vasishöhasya ca tam kshantim jnatva sa rishipungavah ||

SP0190251  vishvamitro mahateja vasishöhe vairamatyajat |

SP0190252  evam tau vairamanyonyam jahaturmunisattamau ||

SP0190260  sanatkumara uvaca |

SP0190261  ya imam shrinuyannityam brahmananchravayita va |

SP0190262  sa dustarani durgani taratyashrantapaurushah ||

SP0190271  hripaurushaudaryaviharasattvaih samanvitah sojjvalacaruveshah |

SP0190272  bhavecca sarvamararajatulyastripishöape kridati cecchaya svayam ||

SP0190281  evam tadabhavadvyasa vishvamitravasishöhayoh |

SP0190282  vairam samaptam lokanam hitartham punareva ca ||

SP0199999  iti skandapurane unavimshatitamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  20

 

SP0200010  vyasa uvaca |

SP0200011  umaharau tu deveshau cakraturyacca sangatau |

SP0200012  tanme sarvamasheshena kathayasva mahamune ||

SP0200020  sanatkumara uvaca |

SP0200021  umaharau tu sangamya parasparamaninditau |

SP0200022  shalashnkasyanvaye vipram yuyujate varena ha ||

SP0200031  sa capyayonijah putra aradhya parameshvaram |

SP0200032  rudrena samatam labdhva mahaganapatirbabhau ||

SP0200040  vyasa uvaca |

SP0200041  katham nandi samutpannah katham caradhya shankaram |

SP0200042  samanatvamagacchambhoh pratiharatvameva ca ||

SP0200050  sanatkumara uvaca |

SP0200051  abhudrishih sa dharmatma shilado nama viryavan |

SP0200052  tasyabhucchilakairvrittih shiladastena so'bhavat ||

SP0200061  apashyallambamanamstu gartayam sa pit|rndvijah |

SP0200062  vicchinnasantatinghoram nirayam vai prapetushah ||

SP0200071  tairukto'patyakamaistu devam lokeshamavyayam |

SP0200072  aradhaya mahadevam sutartham dvijasattama ||

SP0200081  tasya varshasahasrena tapyamanasya shuladhrik |

SP0200082  sharvah somo ganavrito varado'smityabhashata ||

SP0200091  tam drishöva somamishesham pranatah padayorvibhoh |

SP0200092  harshagadgadaya vaca tushöava vibudheshvaram ||

SP0200101  namah paramadevaya maheshaya mahatmane |

SP0200102  srashöre sarvasureshanam brahmanah pataye namah ||

SP0200111  namah kamashnganashaya yogasambhavahetave |

SP0200112  namah parvatavasaya dhyanagamyaya vedhase ||

SP0200121  rishinam pataye nityam devanam pataye namah |

SP0200122  vedanam pataye caiva yoginam pataye namah ||

SP0200131  pradhanaya namo nityam tattvayamarasanjnine |

SP0200132  varadaya ca bhaktanam namah sarvagataya ca ||

SP0200141  tanmatrendriyabhutanam vikaranam gunaih saha |

SP0200142  srashöre ca pataye caiva namashca prabhavishnave ||

SP0200151  jagatah pataye caiva jagatsrashöre namah sada |

SP0200152  prakriteh pataye nityam purushatparagamine ||

SP0200161  ishvaraya namo nityam yogagamyaya ramhase |

SP0200162  samsarotpattinashaya sarvakamapradaya ca ||

SP0200171  sharanyaya namo nityam namo bhasmashngaragine |

SP0200172  namaste'yograhastaya tejasam pataye namah ||

SP0200181  suryanilahutashambucandrakashadharaya ca |

SP0200182  sthitaya sarvada nityam namastrailokavedhase ||

SP0200191  stotavyasya kuto deva vishramastava vidyate |

SP0200192  yada hetustvamevasya jagatah sthitinashayoh ||

SP0200201  asharanyasya devesha tvattashca sharanarthinah |

SP0200202  prasadam paramalambya varado bhava vishvakrit ||

SP0200210  sanatkumara uvaca |

SP0200211  yah stotrametadakhilam paöhate dvijanma pratah shucirniyamavanpurato dvijanam |

SP0200212  tam brahmarakshasanishacarabhutayaksha himsanti no dvipadapannagaputanashca ||

SP0200221  tatah sa bhagavandevah stuyamanah sahomaya |

SP0200222  uvaca varado'smiti bruhi yatte manogatam ||

SP0200231  tamevamvadinam devam shilado'bhyarcayattada |

SP0200232  uvaca cedam devesham sa vaca sajjamanaya ||

SP0200241  bhagavanyadi tushöo'si yadi deyo varashca me |

SP0200242  icchamyatmasamam putram mrityuhinamayonijam ||

SP0200251  evamuktastato devah priyamanastrilocanah |

SP0200252  evamastviti tam procya tatraivantaradhiyata ||

SP0200261  gate tasminmaheshvase rishih paramapujitah |

SP0200262  svamashramamupagamya rishibhyo'kathayattatah ||

SP0200271  taih prashastastatashcaiva kalena munisattama |

SP0200272  yiyakshuryajnabhumim svam lashngalena cakarsha tam ||

SP0200281  tasyam tu krishyamanayam sitayam tatsamutthitah |

SP0200282  samvartakanalaprakhyah kumarah pratyadrishyata ||

SP0200291  sa tam drishöva tathodbhutam kumaram diptatejasam |

SP0200292  rakshaso'yamiti jnatva bhayannopasasara tam ||

SP0200301  kumaro'pi tathodbhutah pitaram diptatejasam |

SP0200302  upasarpata dinatma tata tateti cabravit ||

SP0200311  sa tatetyucyamano'pi yada tam nabhyanandata |

SP0200312  tato vayustamakashe shiladam praha susvaram ||

SP0200320  vayuruvaca |

SP0200321  shalashnkayana putraste yo'sau devena shambhuna |

SP0200322  ayonijah pura dattah sa esha pratinandaya ||

SP0200331  yasmannandikaraste'yam sadaiva dvijasattama |

SP0200332  tasmannanditi namnayam bhavishyati sutastava ||

SP0200340  sanatkumara uvaca |

SP0200341  tatah sa vayuvacanannandinam parishasvaje |

SP0200342  grihitva cashramam svena so'nayattushöivardhanam |

SP0200343  cudopanayanadini karmanyasya cakara sah ||

SP0200351  kritva cadhyapayamasa vedansashnganasheshatah |

SP0200352  ayurvedam dhanurvedam gandharvam shabdalakshanam ||

SP0200361  hastinam caritam yacca naranaryoshca lakshanam |

SP0200362  shilpani caiva sarvani nimittajnanameva ca ||

SP0200371  bhutagramacikitsam ca mat|rnam caritam ca yat |

SP0200372  bhujanganam ca sarvesham yacca kincidviceshöitam |

SP0200373  abdairadhitavansarvam vyasa pancabhireva ca ||

SP0200381  dakshah shuciradinatma priyavaganasuyakah |

SP0200382  sarvalokapriyo nityam manonayananandanah ||

SP0200391  tasyatha saptame varshe rishi divyau tapodhanau |

SP0200392  ashramam samanupraptau shiladasya mahaujasau ||

SP0200401  tavabhyarcya yathanyayam shiladah sumahatapah |

SP0200402  sukhasinau samalakshya asane paramarcitau ||

SP0200411  mitravarunanamanau tapoyogabalanvitau |

SP0200412  abhijnau sarvabhutanam trailokye sacaracare ||

SP0200421  tabhyamanujnatashcaiva nishasada varasane |

SP0200422  upavishöastatah prita ishöabhirvagbhirastuvat ||

SP0200431  tabhyam prishöashca kaccitte putrastushöipradah shubhah |

SP0200432  svadhyayaniyatah kaccitkacciddharmasya santatih ||

SP0200441  kaccinna vriddhanbalo na gurunvapyavamanyate |

SP0200442  kaccinniyamavamshcaiva kaccittushöipradah satam ||

SP0200451  sa evamuktastejasvi shiladah putravatsalah |

SP0200452  uvaca gunavansamyakkulavamshavivardhanah ||

SP0200461  tamahuya sa tushöya tu putram nandinamacyutam |

SP0200462  tayoh padeshu shirasa apatayata nandinam ||

SP0200471  tau tu tasyashisham devau prayushnkto dharmanityatam |

SP0200472  gurushushrushane bhavam lokamshcaiva tathakshayan ||

SP0200480  sanatkumara uvaca |

SP0200481  shiladastamathalakshya ashisham devayostada |

SP0200482  visrijya nandinam bhitah so'pricchadrishisattamau ||

SP0200490  shilada uvaca |

SP0200491  bhagavantavrishi satyau gatijnau sarvadehinam |

SP0200492  kimartham mama putrasya dirghamayurubhavapi |

SP0200493  prayuktavantau samyaktu nashisham munisattamau ||

SP0200500  mitravarunavucatuh |

SP0200501  tavaisha tanayastata alpayuh sarvasammatah |

SP0200502  ato'nyadvarshamekam vai jivitam dharayishyati ||

SP0200510  sanatkumara uvaca |

SP0200511  tatah sa shokasantapto nyapatadbhuvi duhkhitah |

SP0200512  visrijya rishishardulavekaki vilalapa ca ||

SP0200521  tasya shokadvilapatah svaram shrutva sutah shubhah |

SP0200522  nandyagattamathapashyatpitaram duhkhitam bhrisham ||

SP0200530  nandyuvaca |

SP0200531  kena tvam tata duhkhena duyamanah prarodishi |

SP0200532  duhkham te kuta udbhutam jnatumicchamyaham pitah ||

SP0200540  shilada uvaca |

SP0200541  putra tvam kila varshena jivitam samprahasyasi |

SP0200542  ucatustavrishityevam tato mam kricchramavishat ||

SP0200550  nandyuvaca |

SP0200551  satyam devarishi tata na tavanritamucatuh |

SP0200552  tathapi tu na mrityurme prabhavishyati ma shucah ||

SP0200560  shilada uvaca |

SP0200561  kim tapah kim parijnanam ko yogah kah shramashca te |

SP0200562  yena tvam mrityumudyuktam vancayishyasi kathyatam ||

SP0200570  nandyuvaca |

SP0200571  na tata tapasa mrityum vancayishye na vidyaya |

SP0200572  mahadevaprasadena mrityum jeshyami nanyatha ||

SP0200581  drakshyami shankaram devam tato mrityurna me bhavet |

SP0200582  nashöe mrityau tvaya sardham ciram vatsyami nirvritah ||

SP0200590  shilada uvaca |

SP0200591  maya varshasahasrena tapastaptva sudushcaram |

SP0200592  mahadevah pura drishöo labdhastvam me yatah sutah ||

SP0200601  bhavamstu varshenaikena tapasa natibhavitah |

SP0200602  katham drashöa mahadevametadicchami veditum ||

SP0200610  nandyuvaca |

SP0200611  na tata tapasa devo drishyate na ca vidyaya |

SP0200612  shuddhena manasa bhaktya drishyate parameshvarah ||

SP0200621  tvaya visrishöo gatvahamacirena trilocanam |

SP0200622  drashöa tata na sandeho visrijashu tatastu mam ||

SP0200631  tishöhantam mam yamo'bhyetya pashyataste'bhisammatam |

SP0200632  na himsati tatha tasmaditastata vrajamyaham ||

SP0200641  tishöhantam va shayanam va dhavantam patitam tatha |

SP0200642  na pratikshati vai mrityuriti buddhva shamam vraja ||

SP0200651  avatirya jalam divyam bhavam shuddham samasthitah |

SP0200652  abhyasya raudramadhyayam tato drakshyami shankaram ||

SP0200661  japatashcapi yuktasya rudrabhavarpitasya ca |

SP0200662  na mrityukala bahavah karishyanti mama vyatham ||

SP0200670  sanatkumara uvaca |

SP0200671  tamevamvadinam matva bruvanam shuddhaya gira |

SP0200672  vyasarjayadadinatma kricchratputram mahatapah ||

SP0200681  abhivandya pituh padau shirasa sa mahayashah |

SP0200682  pradakshinam samavritya sampratasthe'tinishcitah ||

SP0200691  abhivadya rishinsarvansa didrikshurudaradhih |

SP0200692  munih sa devamagamatpranatartiharam haram ||

SP0209999  iti skandapurane vimshatitamo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  21

 

SP0210010  sanatkumara uvaca |

SP0210011  nirgato'tha tato nandi jagama saritam varam |

SP0210012  bhuvanamiti vikhyatam sarvalokasukhavaham ||

SP0210021  tam pravishya tato dhimanekagro hradamasthitah |

SP0210022  sa jajapa tada rudranmrityorbhitah samahitah ||

SP0210031  japata tena tatraiva tatparena tadashisha |

SP0210032  koöireka yada japta tada devastutosha ha ||

SP0210041  tamagatyaha bhagavancharva ugrah kapardiman |

SP0210042  nandimstushöo'smi bhadram te varam vrinu yathepsitam ||

SP0210051  uvaca pranato bhutva pranatartiharam haram |

SP0210052  dvitiyam japtumicchami koöim bhagavatam vibho |

SP0210053  evamastviti devo'pi procyagacchadyathagatam ||

SP0210060  sanatkumara uvaca |

SP0210061  so'vatirya tato bhuyah prayatatma tathaiva ha |

SP0210062  jajapa koöimanyam tu rudramevanucintayan ||

SP0210071  dvitiyayam tatah koöyam sampurnayam vrishadhvajah |

SP0210072  abhyajagama tam caiva varado'smityabhashata ||

SP0210081  sa praha bhagavankoöim tritiyamapi kalahan |

SP0210082  japtumicchami devesha tvatprasadadaham vibho ||

SP0210091  evamastviti bhuyo'pi bhagavanpratyuvaca ha |

SP0210092  uktva jagama svam veshma devya saha mahadyutih ||

SP0210101  tatastritiyam rudranam koöimanyam jajapa ha |

SP0210102  yugantadityasankashastatah samabhavaddvijah ||

SP0210111  tasya koöitraye vyasa samapte jvalanatvishah |

SP0210112  somah saha ganairdevastam deshamupacakrame ||

SP0210121  sa tam karena sangrihya uddhritya salilacca ha |

SP0210122  sammrijano'grahastena nandinam kalahabravit ||

SP0210130  deva uvaca |

SP0210131  shailade varado'ham te tapasanena toshitah |

SP0210132  sadhu japtam tvaya dhimanbruhi yatte manogatam ||

SP0210140  shailadiruvaca |

SP0210141  japeyam koöimanyam tu bhuyo'pi tava tejasa |

SP0210142  varametam vrine deva yadi tushöo'si me vibho ||

SP0210150  bhagavanuvaca |

SP0210151  kim te japtena bhuyo'pi tushöo'smi tava sarvatha |

SP0210152  yadyattvam vrinushe kamam sarvam tatpradadani te ||

SP0210161  brahmatvamatha vishnutvamindratvamatha vayutam |

SP0210162  adityo bhava rudro va bruhi kim va dadani te ||

SP0210170  sanatkumara uvaca |

SP0210171  sa evamukto devena shirasa padayornatah |

SP0210172  tushöava purakamashngakratuparvatanashanam ||

SP0210180  nandyuvaca |

SP0210181  namo devatidevaya mahadevaya vai namah |

SP0210182  namah kamashnganashaya nilakanöhaya vai namah ||

SP0210191  namastushitanashaya trailokyadahanaya ca |

SP0210192  namah kalogradandaya ugradandaya vai namah ||

SP0210201  namo nilashikhandaya sahasrashirase namah |

SP0210202  sahasrapanaye caiva sahasracaranaya ca ||

SP0210211  sarvatahpanipadaya sarvatokshimukhaya ca |

SP0210212  sarvatahshrutaye caiva sarvamavritya tishöhate ||

SP0210221  namaste rukmavarnaya tathaivatindriyaya ca |

SP0210222  namah kanakalishngaya sarvalishngaya vai namah ||

SP0210231  namashcandrarkavarnaya yogeshayajitaya ca |

SP0210232  pinakapanaye caiva shulamudgarapanaye ||

SP0210241  gadine khadgine caiva parashvadhadharaya ca |

SP0210242  rathine varmine caiva maheshvasaya vai namah ||

SP0210251  namastrishulahastaya ugradandadharaya ca |

SP0210252  namo ganadhipataye rudranam pataye namah ||

SP0210261  namah sahasranetraya shatanetraya vai namah |

SP0210262  adityanam ca pataye vasunam pataye namah ||

SP0210271  namah prithivyah pataye akashapataye namah |

SP0210272  namah svarlokapataye umayah pataye namah ||

SP0210281  namo yogadhipataye sarvayogapradaya ca |

SP0210282  dhyanine dhyayamanaya dhyanibhih samstutaya ca ||

SP0210291  mrityave kaladandaya yamaya ca mahatmane |

SP0210292  devadhipataye caiva divyasamhananaya ca ||

SP0210301  yajnaya vasudanaya svargayajanmadaya ca |

SP0210302  savitre sarvadevanam dharmayanekarupine ||

SP0210311  amritaya varenyaya sarvadevastutaya ca |

SP0210312  brahmanashca shirohartre yajnasya ca mahatmanah ||

SP0210321  tripuraghnaya cograya sarvashubhaharaya ca |

SP0210322  umadehardharupaya lalaöanayanaya ca ||

SP0210331  mahishandhakabhettaya srashöre vai parameshöhine |

SP0210332  brahmano gurave caiva brahmano janakaya ca ||

SP0210341  kumaragurave caiva kumaravaradaya ca |

SP0210342  haline mushalaghnaya mahahasaya vai namah ||

SP0210351  mrityupashograhastaya takshakabrahmasutrine |

SP0210352  savidyudghanavahaya tathaiva vrishayayine ||

SP0210361  himavadvindhyavasaya meruparvatavasine |

SP0210362  kailasavasine caiva dhaneshvarasakhaya ca ||

SP0210371  vishnordehardhadattaya tasyaiva varadaya ca |

SP0210372  sarvabhutasamajnaya sarvabhutanukampine ||

SP0210381  antarbhutadhibhutaya praninam jivadaya ca |

SP0210382  manase manyamanaya atimanaya caiva hi ||

SP0210391  budhyamanaya buddhaya drashöre vai cakshushe namah |

SP0210392  namaste sparshayitre ca tathaiva sparshanaya ca ||

SP0210401  namaste rasayitre ca tathaiva rasanaya ca |

SP0210402  namo ghranaya ghratre ca shrotre shrotraya caiva hi |

SP0210403  hastine caiva hastaya tatha padaya padine ||

SP0210411  namo'stvanandakartre ca anandaya ca vai namah |

SP0210412  vace'tha vagmine caiva tanmatraya mahatmane ||

SP0210421  sukshmaya caiva sthulaya sattvaya rajase namah |

SP0210422  namashca tamase nityam kshetrajnayajitaya ca ||

SP0210431  vishnave lokatantraya prajanam pataye namah |

SP0210432  manave saptarishaye tapyamanaya tapine ||

SP0210441  brahmanyayatha shuddhaya tatha durvasase namah |

SP0210442  shilpine shilpanathaya vidushe vishvakarmane ||

SP0210451  atraye bhrigave caiva tathaivashngirase namah |

SP0210452  pulahaya pulastyaya kratudakshanalaya ca ||

SP0210461  dharmaya rucaye caiva vasishöhaya namo'stu te |

SP0210462  bhutaya bhutanathaya kushmandapataye namah ||

SP0210471  tishöhate dravate caiva gayate nrityate'pi ca |

SP0210472  avashyayapyavadhyaya ajarayamaraya ca ||

SP0210481  akshayayavyayayaiva tathapratihataya ca |

SP0210482  anaveshyaya sarvesham drishyayadrishyarupine ||

SP0210491  sukshmebhyashcapi sukshmaya sarvagaya mahatmane |

SP0210492  namaste bhagavamstryaksha namaste bhagavanchiva |

SP0210493  namaste sarvalokesha namaste lokabhavana ||

SP0210501  na me devadhipatyena brahmatvenathava punah |

SP0210502  na vishnutvena devesha napindratvena bhutapa |

SP0210503  icchamyaham taveshana ganatvam nityamavyayam ||

SP0210511  nityam tvam saganam sambam prasannam saparicchadam |

SP0210512  drashöumicchami devesha esha me diyatam varah ||

SP0210521  tvam no gatih pura deva tvam caivartayanam prabhuh |

SP0210522  sharanam ca tvamevatha nanyam pashyami karhicit ||

SP0210531  tvaya tyaktasya caivashu vinasho natra samshayah |

SP0210532  anyam gatim na pashyami yasya atyantikam shubham ||

SP0210541  anuraktam ca bhaktam ca tvatparam tvadapashrayam |

SP0210542  praticcha mam sada deva esha me diyatam varah ||

SP0210550  sanatkumara uvaca |

SP0210551  ya imam pratarutthaya paöhedavimana narah |

SP0210552  sa dehabhedamasadya nandishvarasamo bhavet ||

SP0210561  yashcemam shrinuyannityam shravayedva dvijatishu |

SP0210562  so'shvamedhaphalam prapya rudraloke mahiyate ||

SP0210571  shrutva sakridapi hyetam stavam papapranashanam |

SP0210572  yatra tatra mrito vyasa na durgatimavapnuyat ||

SP0210581  yo'dhitya nityam stavametamagryam devam sadabhyarcayate yatatma |

SP0210582  kim tasya yajnairvividhaishca danaistirthaih sutaptaishca tatha tapobhih ||

SP0219999  iti skandapurana ekavimshatimo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  22

 

SP0220010  sanatkumara uvaca |

SP0220011  tatastu devadevesho bhaktya paramaya yutam |

SP0220012  ashrupurnekshanam dinam padayoh shirasa natam ||

SP0220021  karabhyam susukhabhyam tu sangrihya paramartiha |

SP0220022  utthapya nayane somah ashrupurne mamarja ha ||

SP0220031  uvaca cainam tushöatma vacasapyayayanniva |

SP0220032  nirikshya ganapansarvandevya saha tada prabhuh ||

SP0220040  deva uvaca |

SP0220041  jane bhaktim tava mayi jane cartim tavanagha |

SP0220042  tasya sarvasya shailade udarkam sannishamaya ||

SP0220051  amaro jaraya tyakto nityam duhkhavivarjitah |

SP0220052  akshayashcavyayashcaiva sapita sasuhrijjanah ||

SP0220061  mameshöo ganapashcaiva madviryo matparakramah |

SP0220062  ishöo mama sada caiva mama parshvagatah sada |

SP0220063  madrupashcaiva bhavita mahayogabalanvitah ||

SP0220071  riddhimaccaiva te dvipam kshirodamamritakaram |

SP0220072  samvasam samprayacchami tatra ramsyasi sarvada ||

SP0220081  kusheshayamayim malamavamucyatmanastatah |

SP0220082  ababandha mahateja nandine divyarupinim ||

SP0220091  sa taya malaya nandi babhau kanöhavasaktaya |

SP0220092  tryaksho dashabhujah shrimandvitiya iva shankarah ||

SP0220101  tatastam vai samadaya hastena bhagavanharah |

SP0220102  uvaca bruhi kim te'dya dadani varamuttamam ||

SP0220111  ashramashcayamatyartham tapasa tava bhavitah |

SP0220112  japyeshvara iti khyato mama guhyo bhavishyati ||

SP0220121  samantadyojanam kshetram divyam devaganairvritam |

SP0220122  siddhacaranasankirnamapsaroganasevitam |

SP0220123  siddhikshetram param guhyam bhavishyati na samshayah ||

SP0220131  karmana manasa vaca yatkincitkurute narah |

SP0220132  shubham vapyashubham vatra sarvam bhavitri tacchubham ||

SP0220141  japyam manasam tulyam vai rudranam tadbhavishyati |

SP0220142  yatra tatra mrita martya yasyanti tava lokatam ||

SP0220151  tato jaöasrutam vari grihitva haranirmalam |

SP0220152  uktva nadi bhavasveti visasarja mahatapah ||

SP0220161  sa tato divyatoya ca punya manijala shubha |

SP0220162  hamsakarandavakirna cakravakopashobhita |

SP0220163  padmotpalavanopeta pravartata mahanadi ||

SP0220171  strirupadharini caiva pranjalih shirasa nata |

SP0220172  padmotpaladalabhakshi mahadevamupasthita ||

SP0220181  tamuvaca tato devo nadim svayamupasthitam |

SP0220182  yasmajjaöodakaddevi pravritta tvam shubhanane |

SP0220183  tasmajjaöoda namna tvam bhavishyasi saridvara ||

SP0220191  tvayi snanam tu yah kuryacchucih prayatamanasah |

SP0220192  so'shvamedhaphalam prapya rudraloke mahiyate ||

SP0220200  sanatkumara uvaca |

SP0220201  tato devya mahadevo nandishvaramatiprabham |

SP0220202  putraste'yamiti procya padayostam vyanamayat ||

SP0220211  sa tamaghraya shirasi panibhyam parimarjati |

SP0220212  putrapremnabhyashincattam srotobhih stanajaistribhih |

SP0220213  payasa shashnkhagaurena devi devam nirikshati ||

SP0220221  tani srotamsi trinyasyah srutanyoghavati nadi |

SP0220222  nadim trisrotasim punyam tatastamavadaddharah ||

SP0220231  trisrotasam nadim drishöva vrishah paramaharshitah |

SP0220232  nanarda nadattasmacca saridanya tato'bhavat ||

SP0220241  yasmadvrishabhanadena pravritta sa mahanadi |

SP0220242  tasmadòhitkirikam tam vai uvaca vrishabhadhvajah ||

SP0220251  jambunadamayam citram svam devah paramadbhutam |

SP0220252  mukuöam cababandhasmai kunòale camritodbhave ||

SP0220261  tam tathabhyarcitam vyomni drishöva meghah prabhakarah |

SP0220262  devopavahyah sishice sanadah sataòidgunah ||

SP0220271  tasyabhishiktasya tada pravritte srotasi bhrisham |

SP0220272  yasmatsuvarnannihsritya nadyeka sampravartata |

SP0220273  svarnodaketi namna tam mahadevo'bhyabhashata ||

SP0220281  jambunadamayadyasmaddvitiya mukuöacchubhat |

SP0220282  pravartata nadi punya ucurjambunaditi tam ||

SP0220291  etatpancanadam nama japyeshvarasamipagam |

SP0220292  vyakhyatam phalametasam jaöodayam mahatmana ||

SP0220301  tacca pancanadam divyam devam japyeshvaram ca tam |

SP0220302  triratroposhito gatva snatvabhyarcya ca shulinam ||

SP0220311  nandishvarasyanucarah kshirodanilayo bhavet ||

SP0220321  yastu japyeshvare prananparityajati dustyajan |

SP0220322  niyamenanyatha vapi sa me ganapatirbhavet ||

SP0220331  nandishvarasamo nityah shashvatah akshayo'vyayah |

SP0220332  mama parshvadanapagah priyah sammata eva ca ||

SP0220341  japyeshvaram pancanadam ca tadvai yo manavo'bhyetya jahati deham |

SP0220342  sa me sada syadganapo varishöhastvaya samah kantivapushca nityam ||

SP0229999  iti skandapurane dvavimshatimo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  23

 

SP0230010  sanatkumara uvaca |

SP0230011  te ganesha mahasattvah sarve deveshvareshvarah |

SP0230012  pranamya devam devim ca idam vacanamabruvan ||

SP0230021  bhagavandevatarighna devadevambikapate |

SP0230022  kimartham vayamahuta ajnapaya kritam hi tat ||

SP0230031  kim sagaranchoshayamo yamam va saha kinkaraih |

SP0230032  hanmo mrityumutamrityurna bhavatvadya padmajah ||

SP0230041  baddhvendram saha devaishca savishnum saha vayuna |

SP0230042  anayamah susankruddha daityanva saha danavaih ||

SP0230051  kasyadya vyasanam ghoram karishyamastavajnaya |

SP0230052  kasya vadyotsavam deva sarvakamasamriddhimat ||

SP0230061  tamstathavadinah sarvannamato bhaktavatsalah |

SP0230062  uvaca devah sampujya gananganapatirbhavah ||

SP0230070  deva uvaca |

SP0230071  shrinudhvam yatkrite yuyamihahuta jagaddhitah |

SP0230072  shrutva ca prayatatmanah kurudhvam tadashashnkitah ||

SP0230081  nandishvaro'yam putro nah sarveshamishvareshvarah |

SP0230082  priyo'granayakashcaiva senanirvah samahitah ||

SP0230091  tamimam mama sandeshadyuyam sarve'bhisammatah |

SP0230092  senanyamabhishincadhvam mahayogapatim patim ||

SP0230101  adyaprabhriti yushmakamayam nandishvarah shubhah |

SP0230102  priyo gauravayuktashca senaniramarah prabhuh ||

SP0230110  sanatkumara uvaca |

SP0230111  evamukte bhagavata ganapah sarva eva te |

SP0230112  evamastviti sammantrya sambharanaharamstatah ||

SP0230121  tasya rupashrayam divyam jambunadamayam shubham |

SP0230122  asanam merusankasham manoramamathaharan ||

SP0230131  shatakumbhamayam capi carucamikaraprabham |

SP0230132  muktadamavalambam ca maniratnavabhasitam ||

SP0230141  stambhaishca vaiòuryamayaih kishnkinijalasamvritam |

SP0230142  caruratnakasamyuktam manòapam vishvatomukham |

SP0230143  kritva cakrushca tanmadhye tadasanavaram shubham ||

SP0230151  tasyagratah padapiöham nilam vajravabhasitam |

SP0230152  cakruh padapratishöhartham kalashau casya parshvagau |

SP0230153  sampurnau paramambhobhiraravindavritananau ||

SP0230161  agrato'gnim samadhaya vrishabham capi parshvatah |

SP0230162  savatsam surabhim capi tasya parshve'tha dakshine ||

SP0230171  chattram shatashalakam ca jambunadamayam shubham |

SP0230172  shashnkhaharambugaurena prishöhenabhivirajitam ||

SP0230181  vyajanam candrashubhram ca hemadanòam sucarumat |

SP0230182  malam kusheshayanam ca bhramaravalisevitam ||

SP0230191  aninyustatra ganapa nandyavartamshca kancanan |

SP0230192  punarvasum ca pushyam ca dvau matsyau varunalayau ||

SP0230201  svastikam vardhamanam ca shrivatsam caiva kancanam |

SP0230202  kicaka venavashcaiva kanya caivabhipujita ||

SP0230211  airavatam supratikam gajavetau ca pujitau |

SP0230212  dhvajam ca pujitam divyam shashnkham caivenduvarcasam ||

SP0230221  kalashanam sahasram ca kancananam suvarcasam |

SP0230222  rajatanam sahasram ca parthivanam tathaiva ca ||

SP0230231  tamranamatha divyanam sahasramanalatvisham |

SP0230232  vasoyugam vrikshajam ca virajah sukshmameva ca ||

SP0230241  mukuöam kancanam caiva sukritam vishvakarmana |

SP0230242  kunòale camale divye vajram caiva varayudham ||

SP0230251  paööisam ca mahaddivyam shulam cashanimeva ca |

SP0230252  jambunadamayam sutram keyuradvayameva ca ||

SP0230261  haram ca manicitrashngam rocanarucakam tatha |

SP0230262  nalabham pariyatram ca varsham kashnkanimeva ca||

SP0230271  darbhamshca divyam samidhamajyam dhupamathapi ca |

SP0230272  samantanninyuravyagra ganapa devasammatah ||

SP0230281  tato dishah samudrashca varunah sadhaneshvarah |

SP0230282  yamo'gnirvasavashcaiva candradityau grahaih saha ||

SP0230291  tararupani sarvani nakshatrani dhruvastatha |

SP0230292  rudra rakshamsi yakshashca ashvinau daityadanavah ||

SP0230301  gandharvapsarasashcaiva naradah parvatastatha |

SP0230302  prithivi ca samudrashca varshani girayastatha ||

SP0230311  vrikshashca virudhashcaiva oshadhyashca mahabalah |

SP0230312  nadyah sarvah samajagmuh pashavashcaiva sarvashah ||

SP0230321  lokasya matarashcaiva prithivi svarga eva ca |

SP0230322  bhutani prakritishcaiva indriyani ca sarvashah ||

SP0230331  tirthani caiva sarvani danani vividhani ca |

SP0230332  rico yajumshi samani atharvashngirasavapi ||

SP0230341  yajnashca kratavashcaiva ishöayo niyamastatha |

SP0230342  chandamsi caiva sarvani pishaca devayonayah |

SP0230343  brahma ca rishayashcaiva vishnuh sanucarastatha ||

SP0230351  teshvagateshu sarveshu bhagavangovrishadhvajah |

SP0230352  sarvakaryavidhim kartumadidesha pitamaham ||

SP0230361  ekaikam kalasham tatra sarvaushadhisamanvitam |

SP0230362  kritvadbhih purayitva ca kusheshayamukhavritam ||

SP0230371  jayam ca vijayam caiva simhim vyaghrim tathaiva ca |

SP0230372  suvarcalam shashnkhapushpim vishnukrantam punarnavam ||

SP0230381  kumarim candrakantam ca mritasanjivanimapi |

SP0230382  adityavarcasam caiva amritam shriniketanam ||

SP0230391  tatha kumudvatim caiva prakshipamsteshvathaushadhih |

SP0230392  parthiveshu tada vyasa sarveshveva ganeshvarah ||

SP0230401  sauvarneshu tu sarveshu tirthani vividhani ca |

SP0230402  danani caiva sarvani bhagavansannyaveshayat ||

SP0230411  rajateshu ca kumbheshu mantramshchandamsi caiva ha |

SP0230412  kratunanyamshca vividha ishöih kamyamstathetaran ||

SP0230421  audumbareshu sarveshu saritah sagaramstatha |

SP0230422  tapamsi niyamamshcaiva bhagavanabhyavinyasat ||

SP0230431  ekaikam kalasham tatra abhipuryabhimantrya ca |

SP0230432  veshöayitva ca sutrena devebhyah pradadau vibhuh ||

SP0230441  sa jagraha tada brahma ekam kalashamatmana |

SP0230442  vishnave ca dadavekamekamindraya dhimate |

SP0230443  ganapebhyastatha canyanrishibhyashca pitamahah ||

SP0230451  tatastamasane tasminnupaveshya mahamanah |

SP0230452  arcayitva tato brahma svayamevabhyashincata ||

SP0230461  tato vishnustatah shakro rishayashca sahamaraih |

SP0230462  ganadhipashca sarve te abhyashincanta nandinam ||

SP0230471  vasoyugam ca taddivyam gandhandivyamstathaiva ca |

SP0230472  keyure kunòale caiva mukuöam harameva ca |

SP0230473  paööisam shulavajre ca ashanim ca dadau svayam ||

SP0230481  chattram jagraha devendro vayurvyajanameva ca |

SP0230482  rishayastushöuvushcaiva pitamahapurogamah ||

SP0230490  vishnuruvaca |

SP0230491  namah kushmanòarajaya vajrodyatakaraya ca |

SP0230492  shalashnkayanapautraya halamargotthitaya ca ||

SP0230501  shiladasya ca putraya rudrajapyakaraya ca |

SP0230502  rudrabhaktaya devaya namo'ntarjalashayine ||

SP0230511  gananam pataye caiva bhutanam pataye namah |

SP0230512  umaputraya devaya paööisayudhadharine ||

SP0230521  namo damshörakaralaya lalaöanayanaya ca |

SP0230522  pramathaya varenyaya ishanayarpitaya ca ||

SP0230531  dvaradhyakshaya shuraya suyashapataye namah |

SP0230532  namah pravaramalaya kshirodanilayaya ca ||

SP0230541  mahaganadhipataye mahayogeshvaraya ca |

SP0230542  dinòimunòaya canòaya ekakshararataya ca ||

SP0230551  akshayayamritayaiva ajarayamaraya ca |

SP0230552  pashunam pataye caiva jetre mrityostathaiva ca ||

SP0230561  namah pavanavegaya sarvajnayajitaya ca |

SP0230562  anekashirase caiva anekacaranaya ca ||

SP0230571  kiriöine kunòaline mahaparighabahave |

SP0230572  sarvandevanganamshcaiva pahi deva namo'stu te ||

SP0230580  sanatkumara uvaca |

SP0230581  evam stutva tato devastasmai vyasa mahatmane |

SP0230582  pranjalih prayato bhutva jayashabdam cakara ha ||

SP0230591  tato gana jayetyucustato devastato'surah |

SP0230592  tatah sarvani bhutani brahma shakrastathaiva ca ||

SP0230601  tatah shashnkhamshca bherimshca paöahaòambaramstatha |

SP0230602  vamshamshca panavamshcaiva krikavangovishanikan ||

SP0230611  dinòimanvenukamshcaiva mardalamshcaiva sarvashah |

SP0230612  avadayanta ganapa harshayanto muda yutah ||

SP0230620  sanatkumara uvaca |

SP0230621  nandishvarasya ya imam stavam devabhinirmitam |

SP0230622  paöheta satatam martyah sa gacchenmama lokatam ||

SP0230631  namo nandishvarayeti kritva yah svapnamacaret |

SP0230632  tasya kushmanòarajebhyo na bhayam vidyate kvacit ||

SP0230641  yatrayam sthapyate nityam stavah paramapujitah |

SP0230642  na bhayam tatra bhavati grahebhyo vyasa sarvada ||

SP0230651  nandishvaram ye pranamanti martya nityam prasannendriyashuddhasattvah |

SP0230652  te devadevasya sahadriputrya ishöa varishöhashca gana bhavanti ||

SP0239999  iti skandapurane caturvimshatimo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  24

 

SP0240010  sanatkumara uvaca |

SP0240011  te ganesha mahasattvah sarve deveshvareshvarah |

SP0240012  pranamya devam devim ca idam vacanamabruvan ||

SP0240021  bhagavandevatarighna devadevambikapate |

SP0240022  kimartham vayamahuta ajnapaya kritam hi tat ||

SP0240031  kim sagaranchoshayamo yamam va saha kinkaraih |

SP0240032  hanmo mrityumutamrityurna bhavatvadya padmajah ||

SP0240041  baddhvendram saha devaishca savishnum saha vayuna |

SP0240042  anayamah susankruddha daityanva saha danavaih ||

SP0240051  kasyadya vyasanam ghoram karishyamastavajnaya |

SP0240052  kasya vadyotsavam deva sarvakamasamriddhimat ||

SP0240061  tamstathavadinah sarvannamato bhaktavatsalah |

SP0240062  uvaca devah sampujya gananganapatirbhavah ||

SP0240070  deva uvaca |

SP0240071  shrinudhvam yatkrite yuyamihahuta jagaddhitah |

SP0240072  shrutva ca prayatatmanah kurudhvam tadashashnkitah ||

SP0240081  nandishvaro'yam putro nah sarveshamishvareshvarah |

SP0240082  priyo'granayakashcaiva senanirvah samahitah ||

SP0240091  tamimam mama sandeshadyuyam sarve'bhisammatah |

SP0240092  senanyamabhishincadhvam mahayogapatim patim ||

SP0240101  adyaprabhriti yushmakamayam nandishvarah shubhah |

SP0240102  priyo gauravayuktashca senaniramarah prabhuh ||

SP0240110  sanatkumara uvaca |

SP0240111  evamukte bhagavata ganapah sarva eva te |

SP0240112  evamastviti sammantrya sambharanaharamstatah ||

SP0240121  tasya rupashrayam divyam jambunadamayam shubham |

SP0240122  asanam merusankasham manoramamathaharan ||

SP0240131  shatakumbhamayam capi carucamikaraprabham |

SP0240132  muktadamavalambam ca maniratnavabhasitam ||

SP0240141  stambhaishca vaiòuryamayaih kishnkinijalasamvritam |

SP0240142  caruratnakasamyuktam manòapam vishvatomukham |

SP0240143  kritva cakrushca tanmadhye tadasanavaram shubham ||

SP0240151  tasyagratah padapiöham nilam vajravabhasitam |

SP0240152  cakruh padapratishöhartham kalashau casya parshvagau |

SP0240153  sampurnau paramambhobhiraravindavritananau ||

SP0240161  agrato'gnim samadhaya vrishabham capi parshvatah |

SP0240162  savatsam surabhim capi tasya parshve'tha dakshine ||

SP0240171  chattram shatashalakam ca jambunadamayam shubham |

SP0240172  shashnkhaharambugaurena prishöhenabhivirajitam ||

SP0240181  vyajanam candrashubhram ca hemadanòam sucarumat |

SP0240182  malam kusheshayanam ca bhramaravalisevitam ||

SP0240191  aninyustatra ganapa nandyavartamshca kancanan |

SP0240192  punarvasum ca pushyam ca dvau matsyau varunalayau ||

SP0240201  svastikam vardhamanam ca shrivatsam caiva kancanam |

SP0240202  kicaka venavashcaiva kanya caivabhipujita ||

SP0240211  airavatam supratikam gajavetau ca pujitau |

SP0240212  dhvajam ca pujitam divyam shashnkham caivenduvarcasam ||

SP0240221  kalashanam sahasram ca kancananam suvarcasam |

SP0240222  rajatanam sahasram ca parthivanam tathaiva ca ||

SP0240231  tamranamatha divyanam sahasramanalatvisham |

SP0240232  vasoyugam vrikshajam ca virajah sukshmameva ca ||

SP0240241  mukuöam kancanam caiva sukritam vishvakarmana |

SP0240242  kunòale camale divye vajram caiva varayudham ||

SP0240251  paööisam ca mahaddivyam shulam cashanimeva ca |

SP0240252  jambunadamayam sutram keyuradvayameva ca ||

SP0240261  haram ca manicitrashngam rocanarucakam tatha |

SP0240262  nalabham pariyatram ca varsham kashnkanimeva ca||

SP0240271  darbhamshca divyam samidhamajyam dhupamathapi ca |

SP0240272  samantanninyuravyagra ganapa devasammatah ||

SP0240281  tato dishah samudrashca varunah sadhaneshvarah |

SP0240282  yamo'gnirvasavashcaiva candradityau grahaih saha ||

SP0240291  tararupani sarvani nakshatrani dhruvastatha |

SP0240292  rudra rakshamsi yakshashca ashvinau daityadanavah ||

SP0240301  gandharvapsarasashcaiva naradah parvatastatha |

SP0240302  prithivi ca samudrashca varshani girayastatha ||

SP0240311  vrikshashca virudhashcaiva oshadhyashca mahabalah |

SP0240312  nadyah sarvah samajagmuh pashavashcaiva sarvashah ||

SP0240321  lokasya matarashcaiva prithivi svarga eva ca |

SP0240322  bhutani prakritishcaiva indriyani ca sarvashah ||

SP0240331  tirthani caiva sarvani danani vividhani ca |

SP0240332  rico yajumshi samani atharvashngirasavapi ||

SP0240341  yajnashca kratavashcaiva ishöayo niyamastatha |

SP0240342  chandamsi caiva sarvani pishaca devayonayah |

SP0240343  brahma ca rishayashcaiva vishnuh sanucarastatha ||

SP0240351  teshvagateshu sarveshu bhagavangovrishadhvajah |

SP0240352  sarvakaryavidhim kartumadidesha pitamaham ||

SP0240361  ekaikam kalasham tatra sarvaushadhisamanvitam |

SP0240362  kritvadbhih purayitva ca kusheshayamukhavritam ||

SP0240371  jayam ca vijayam caiva simhim vyaghrim tathaiva ca |

SP0240372  suvarcalam shashnkhapushpim vishnukrantam punarnavam ||

SP0240381  kumarim candrakantam ca mritasanjivanimapi |

SP0240382  adityavarcasam caiva amritam shriniketanam ||

SP0240391  tatha kumudvatim caiva prakshipamsteshvathaushadhih |

SP0240392  parthiveshu tada vyasa sarveshveva ganeshvarah ||

SP0240401  sauvarneshu tu sarveshu tirthani vividhani ca |

SP0240402  danani caiva sarvani bhagavansannyaveshayat ||

SP0240411  rajateshu ca kumbheshu mantramshchandamsi caiva ha |

SP0240412  kratunanyamshca vividha ishöih kamyamstathetaran ||

SP0240421  audumbareshu sarveshu saritah sagaramstatha |

SP0240422  tapamsi niyamamshcaiva bhagavanabhyavinyasat ||

SP0240431  ekaikam kalasham tatra abhipuryabhimantrya ca |

SP0240432  veshöayitva ca sutrena devebhyah pradadau vibhuh ||

SP0240441  sa jagraha tada brahma ekam kalashamatmana |

SP0240442  vishnave ca dadavekamekamindraya dhimate |

SP0240443  ganapebhyastatha canyanrishibhyashca pitamahah ||

SP0240451  tatastamasane tasminnupaveshya mahamanah |

SP0240452  arcayitva tato brahma svayamevabhyashincata ||

SP0240461  tato vishnustatah shakro rishayashca sahamaraih |

SP0240462  ganadhipashca sarve te abhyashincanta nandinam ||

SP0240471  vasoyugam ca taddivyam gandhandivyamstathaiva ca |

SP0240472  keyure kunòale caiva mukuöam harameva ca |

SP0240473  paööisam shulavajre ca ashanim ca dadau svayam ||

SP0240481  chattram jagraha devendro vayurvyajanameva ca |

SP0240482  rishayastushöuvushcaiva pitamahapurogamah ||

SP0240490  vishnuruvaca |

SP0240491  namah kushmanòarajaya vajrodyatakaraya ca |

SP0240492  shalashnkayanapautraya halamargotthitaya ca ||

SP0240501  shiladasya ca putraya rudrajapyakaraya ca |

SP0240502  rudrabhaktaya devaya namo'ntarjalashayine ||

SP0240511  gananam pataye caiva bhutanam pataye namah |

SP0240512  umaputraya devaya paööisayudhadharine ||

SP0240521  namo damshörakaralaya lalaöanayanaya ca |

SP0240522  pramathaya varenyaya ishanayarpitaya ca ||

SP0240531  dvaradhyakshaya shuraya suyashapataye namah |

SP0240532  namah pravaramalaya kshirodanilayaya ca ||

SP0240541  mahaganadhipataye mahayogeshvaraya ca |

SP0240542  dinòimunòaya canòaya ekakshararataya ca ||

SP0240551  akshayayamritayaiva ajarayamaraya ca |

SP0240552  pashunam pataye caiva jetre mrityostathaiva ca ||

SP0240561  namah pavanavegaya sarvajnayajitaya ca |

SP0240562  anekashirase caiva anekacaranaya ca ||

SP0240571  kiriöine kunòaline mahaparighabahave |

SP0240572  sarvandevanganamshcaiva pahi deva namo'stu te ||

SP0240580  sanatkumara uvaca |

SP0240581  evam stutva tato devastasmai vyasa mahatmane |

SP0240582  pranjalih prayato bhutva jayashabdam cakara ha ||

SP0240591  tato gana jayetyucustato devastato'surah |

SP0240592  tatah sarvani bhutani brahma shakrastathaiva ca ||

SP0240601  tatah shashnkhamshca bherimshca paöahaòambaramstatha |

SP0240602  vamshamshca panavamshcaiva krikavangovishanikan ||

SP0240611  dinòimanvenukamshcaiva mardalamshcaiva sarvashah |

SP0240612  avadayanta ganapa harshayanto muda yutah ||

SP0240620  sanatkumara uvaca |

SP0240621  nandishvarasya ya imam stavam devabhinirmitam |

SP0240622  paöheta satatam martyah sa gacchenmama lokatam ||

SP0240631  namo nandishvarayeti kritva yah svapnamacaret |

SP0240632  tasya kushmanòarajebhyo na bhayam vidyate kvacit ||

SP0240641  yatrayam sthapyate nityam stavah paramapujitah |

SP0240642  na bhayam tatra bhavati grahebhyo vyasa sarvada ||

SP0240651  nandishvaram ye pranamanti martya nityam prasannendriyashuddhasattvah |

SP0240652  te devadevasya sahadriputrya ishöa varishöhashca gana bhavanti ||

SP0249999  iti skandapurane caturvimshatimo'dhyayah ||

 

skandapurana adhyaya  25

 

SP0250010  sanatkumara uvaca |

SP0250011  tatastatragatandevandevatadhipatirbhavah |

SP0250012  marutah praha sampujya kanyartham sadasatpatih ||

SP0250021  maruto ye mahavega mahasattva mahaujasah |

SP0250022  amantrya namna tanishah sashakrah sapitamahah ||

SP0250031  yushmakam suyasha kanya subhaga divyarupini |

SP0250032  datumarhatha tam subhrum snusham mahyam mahabalah ||

SP0250040  maruta ucuh |

SP0250041  tvamasmakam ca tasyashca sarvasya jagatastatha |

SP0250042  prabhavishnustrilokesha na tu yacitumarhasi ||

SP0250051  tvayaiva deya grahya ca tvam no gatiranuttama |

SP0250052  ma nah paraniveshana yacanena vibhavaya ||

SP0250061  pita nah kashyapah shrimanmaricishca pitamahah |

SP0250062  pitamahapita brahma tasyapi tvam pitamahah |

SP0250063  sa tvam pitamaho'smakam na parankartumarhasi ||

SP0250071  sa evamukto devesho marudbhirdevasattamaih |

SP0250072  suyasham marutam kanyamanayamasa tatkshanat ||

SP0250081  svayam hotasya tatrasidbrahma lokapitamahah |

SP0250082  kashyapashca tathodgata atrih sama svayam jagau |

SP0250083  atharvashngirasau devau brahmatvamapi cakratuh ||

SP0250091  naradah parvatashcaiva citrasenashca gayanah |

SP0250092  vishvavasu rucishcaiva haha huhu tathaiva ca ||

SP0250101  tatha shalishira yashca vishruto ganòamanòakah |

SP0250102  itishcaivendravahashca yajnavaho'tha dakshinah |

SP0250103  ete canye ca gandharva jagurmadhurakanöhinah ||

SP0250111  urvashi caiva rambha ca ghritaci purvacittyapi |

SP0250112  tilottama ca vishvaci anyashcapsarasah shubhah |

SP0250113  anrityanta mahabhaga nrittam suramanoharam ||

SP0250120  sanatkumara uvaca |

SP0250121  sa evamabhavadvyasa vivahastasya dhimatah |

SP0250122  nandino ganamukhyasya anaupamyo hyaninditah ||

SP0250131  tatah sa tu kritodvaho nandi gatva mahamanah |

SP0250132  padanvavande devasya devya brahmana eva ca |

SP0250133  shiladasya ca lokeshah shriya paramaya yutah ||

SP0250140  deva uvaca |

SP0250141  varam vrinishva putra tvam snusha ceyam tava priya |

SP0250142  varam dadami te vatsa anaya sahamipsitam ||

SP0250150  nandyuvaca |

SP0250151  bhagavanyadi tushöo'si tvayi bhaktirdriòhastu me |

SP0250152  sada ca tushöo bhava me sambah saha ganeshvaraih ||

SP0250161  pitaram caiva me deva utpadakamimam prabho |

SP0250162  anugrahena yuktena yoktumarhasi kamada ||

SP0250170  deva uvaca |

SP0250171  sadaham tava nandisha sutushöah saganeshvarah |

SP0250172  parvatya sahito dhimannidam ca shrinu me vacah ||

SP0250181  sadeshöashca varishöhashca paramaishvaryasamyutah |

SP0250182  mahayogi maheshvaso mahabalaparakramah ||

SP0250191  ajayyashcaiva jeta ca pujyejyashca sada bhava |

SP0250192  aham yatra bhavamstatra yatra tvam tatra capyaham ||

SP0250201  ayam ca te pita viprah paramaishvaryasamyutah |

SP0250202  bhavishyati ganadhyaksho mahaganapatirmama ||

SP0250211  parvatam casya vaibhrajam kamagam sarvakancanam |

SP0250212  upetam bhavanairdivyaih prayacchami janavritam |

SP0250213  tenayam sarvalokeshu carishyati yathepsitam ||

SP0250221  sthanam shriparvate casya bhavishyati supujitam |

SP0250222  bhrigau tasmimshca yah pranamstyakshyate vai sudharmikah |

SP0250223  sa kamacari vaibhraje ganapo'sya bhavishyati ||

SP0250230  sanatkumara uvaca |

SP0250231  tato devi mahabhaga shailaderadadadvaram |

SP0250232  so'bravittvayi bhaktirme sadaivanapaga bhavet ||

SP0250241  tato marutsuta caiva ubhabhyamapi codita |

SP0250242  varam vrinu yatheshöam vai tavidam pratyuvaca ha ||

SP0250251  yuvayorastu bhaktirme tatha bhartari caiva hi |

SP0250252  nityam canapaga syanme dharme ca matiruttama |

SP0250253  etadicchami deveshau varam varasahasradau ||

SP0250260  sanatkumara uvaca |

SP0250261  tatastavevametatte bhaviteti shucismite |

SP0250262  ucaturmuditau devau snusham tam varavarninim ||

SP0250271  ganashcasya tato'bhyetya sarve devapriyepsaya |

SP0250272  varam dadurmahasattvah sa vavre kancanaprabhah ||

SP0250281  yushmasu mama bhaktishca aishvaryam capi sammatam |

SP0250282  vashyashca yuyam sarve me priyo yushmakameva ca ||

SP0250290  gana ucuh |

SP0250291  bhavanmantanumanta ca gatiragatireva ca |

SP0250292  asmakamishah sarvesham devanamapi ceshvarah ||

SP0250301  kushmanòanam varishöhashca rudranam tvam mahabalah |

SP0250302  itinam dvarapalashca pramathanam tathaiva ca ||

SP0250311  mahabalo mahayogi senanistvam hi no matah |

SP0250312  tvam bhuto bhutaneta ca nayako'tha vinayakah ||

SP0250321  grahanamadhipashcaiva ugradanòadharastatha |

SP0250322  tvamagrayodhi shatrughnastvam virastvam divaspatih ||

SP0250331  mahanubhavastvam caiva kshirodanilayashca ha |

SP0250332  japyeshvaraniketashca japyeshvaravibhavitah ||

SP0250341  bhavanah sarvabhutanam varado varadarcitah |

SP0250342  asmakam varadashcaiva bhava bhuteshvara prabho ||

SP0250350  sanatkumara uvaca |

SP0250351  sa evam ganapaih sarvaih stuto nandishvaro vibhuh |

SP0250352  uvaca pranatah sarvanbruta kim karavani vah ||

SP0250361  ta evamukta ganapah sarva eva mahabalah |

SP0250362  ucustam divyabhavajna devadevasya sannidhau ||

SP0250371  tvamasmakam ganadhyakshah krito devena shambhuna |

SP0250372  asmabhishcabhishiktastvam nayako dharmadayakah ||

SP0250381  sa tvam shivashca saumyashca gunavanaguneshvapi |

SP0250382  kshamashaucadamopeto bhava nah priyakritsada ||

SP0250390  sanatkumara uvaca |

SP0250391  evamuktastada sarvanpranamya bahumanatah |

SP0250392  shirasyanjalimadhaya ganapanastuvattada ||

SP0250400  nandyuvaca |

SP0250401  namo vah sarvabhutebhyo namo yogibhya eva ca |

SP0250402  namashcapyaniketebhyo yogishebhyo namastatha ||

SP0250411  namah kamacarebhyashca nama ugrebhya eva ca |

SP0250412  mrityubhyashca yamebhyashca kalebhyashca namo namah ||

SP0250421  namah kancanamalebhyah sarvadharmibhya eva ca |

SP0250422  namo vo vadhakebhyashca avadhyebhyastathaiva ca ||

SP0250431  namah paramayogibhyo jaöibhyashca namo namah |