Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Puranas > Meditation on Lord Krishna From the Padma Purana

Meditation on Lord Krishna 

From the Padma Purana

 

 

Text 1

 

 

suma-prakara-saurabhodgalitady-ullasat-

     su-sakhi-nava-pallava-prakara-namra-sobha-yutam

praphulla-nava-manjari-lalita-vallari-vestitam

     smareta satatam sivam sita-matih su-vrndavanam

 

     suma - of flowers; prakara - multitude; saurabha - fragrant; udgalita - expanded; adi - beginning; ullasat - shining; su-sakhi - beautiful trees; nava - new; pallava - sprouts; prakara - multitude; namra - bending; sobha - beauty;yutam - with; praphulla - blossoming; nava - new; manjari - buds;lalita - graceful; vallari - vines; vestitam - embraced; smareta - one should meditate; satatam - always; sivam - auspicious;sita - sharp; matih - intelligence; su-vrndavanam - on beautiful Vrndavana.

 

 

     With sharp intelligence one should meditate on Vrndavana forest, which is fragrant with many flowers, and beautiful with many trees bending with new blossoms and graceful vines bearing many blossoming buds.

 

 

Texts 2-4

 

vikasi-sumano-rasasvadana-manjulaih sancarac-

     chili-mukha-sukhodgatair mukharitantaram jhankrtaih

kapota-suka-sarika-para-bhrtadibhih patribhir

     viranitam itas tato bhujagasatru-nrtyakulam

 

kalinda-duhitus calal-lahari-viplusam vahibhir

     vinidra-sarasiruhodara-rajas-cayodghusaraih

pradipita-manobhava-vraja-vilasini-vasasam

     vilolana-parair nisevitam anaratam marutaih

 

pravala-nava-pallavam marakata-cchadam mauktika-

     prabha-prakara-korakam kamala-nana-raga-phalam

sthavistham akhilartubhih satata-sevitam kama-dam

     tad-antar api kalpakanghripam udancitam cintayet

 

     vikasi - blossoming; sumanah - sumanah flowers; rasa - nectar; asvadana - relishing; manjulaih - with buds; sancarat - moving; chili-mukha - bees; sukha - happiness; udgataih - attained; mukharita - talkatuve; antaram - wthin; jhankrtaih - with humming; kapota - with doves; suka-sarika - parrots; para-bhrta - cuckoos; adibhih - beginning with; patribhih - by birds; viranitam - filled with sounds; itah - here; tatah - and there; bhujagasatru - ofpeacocks; nrtya - with dances; akulam - filled; kalinda-duhituh - of the Yamuna; calat - moving; lahari - waves; viplusam - current; vahibhih - carrying; vinidra - unsleeping; sarasiruha - lotuses; udara - within; rajah - nectar; caya - multitude; udghusaraih - sprinkling nectar; pradipita - inflamed; manobhava - Kamadeva; vraja - of Vraja; vilasini - of the splendid and playful girls; vasasam - of the garments; vilolana-paraih - moving; nisevitam - served; anaratam - eternally; marutaih - by breezes; pravala - of leaves; nava - new; pallavam - sprouts; marakata - emerald; chadam - splendor; mauktika - pearl; prabha - splendor; prakara-korakam - expandingbuds; kamala-nana-raga-phalam - with many glorious lotus fruits; sthavistham - established; akhila - all; rtubhih - with seasons; satata-sevitam - always served; kama-dam - fulfilling desires; tat - that; antah - within; api - also; kalpakaanghripam - kalpa-druma tree; udancitam - tall; cintayet - one should meditate.

 

 

     One should meditate on Vrndavana forest, which is filled with the humming of bees happily tasting the nectar of blossoming sumanah flowers, with the cooing of doves, parrots, cuckoos, and other birds, and with the dancing of peacocks, and which is eternally served by pleasant breezes that blow over the Yamuna's restless waves, carry nectar from the unsleeping lotus flowers, and move the garments of the splendid and playful girls of Vraja, girls inflamed with passionate love for Lord Krishna, and one should also meditate on a tall kalpa-vrksa tree there, a tree with emerald leaves, pearl buds, and red lotus fruits, a tree that fulfills all desires and blossoms in every season.

 

 

Text 5

 

su-hema-sikharacale udita-bhanu-vad bhasuram

     adho 'sya kanaka-sthalim amrta-sikarasarinah

pradipta-mani-kuttimam kusuma-renu-punjojjvalam

     smaret punar atandrito vigata-sat-tarangambudhah

 

     su-hema-sikharacale - on a golden mountain; udita-bhanu-vat - like a rising sun; bhasuram - splendid; adhah - below;asya - of Him; kanaka - golden; sthalim - land; amrta - nectar; sikarasarinah - showers; pradipta - splendid; mani - jewel; kuttimam - mosaic floor; kusuma-renu-punja - with flower pollen; ujjvalam - splendid; smaret - should meditate;punah - again and again; atandritah - without becoming fatigued vigata - gone; sat - six; taranga - waves; ambudhah - ocean.

 

 

     Again and again, free from the six waves of material faults, and without ever becoming fatigued, one should always meditate on Vrndavana's ground, which is paved with gold and jewels, splendid like the sunrise on golden Mount Meru, glorious with flower pollen, and flooded with showers of nectar.

 

Text 6

 

tad-ratna-kuttima-nivista-mahista-yoga-

     pithe 'sta-patram arunam kamalam vicintya

udyad-virocana-sarocir amusya madhye

     sancintayet sukha-nivistam atho mukundam

 

     tad-ratna-kuttima-nivista-mahista-yoga-pithe - in that spiritual place paved with jewels; asta - eight;patram - petals; arunam - red; kamalam - lotus flower; vicintya - meditating;udyad-virocana-sarocih - splendid like the rising sun; amusya - of that; madhye - in the middle; sancintayet - should meditate; sukha - happily; nivistam - entered; athah - then;mukundam - Lord Krishna.

 

 

     Then one should meditate on an eight-petal red lotus flower in the midst of that spiritual world paved with jewels. Then one should meditate on Lord Krishna, who is splendid like the rising sun, happily staying in the midst of that lotus flower.

 

 

Text 7

 

sutra-maheti-dalitanjana-megha-punja-

     pratyagra-nila-jalajanma-samana-bhasam

su-snigdha-nila-ghana-kuncita-kesa-jalam

     rajan-manojna-sitikantha-sikhanda-cudam

 

     sutra-maheti-dalitanjana - black mascara; megha-punja - monsoon clouds;  pratyagra-nila-jalajanma - blue lotus flowers; samana - equal; bhasam - splendor; su-snigdhanila-ghana - glistening dark clouds; kuncita-kesa-jalam - curly hair; rajan-manojna-sitikantha-sikhanda-cudam - with a graceful and splendid peacock feather-crown.

 

 

     One should meditate on Lord Krishna, who is splendid like black mascara, monsoon clouds, or blue lotus flowers, whose curly hair glistens like a dark monsoon cloud, who wears a splendid and charming peacock-feather crown, . . .

 

 

Text 8

 

rolamba-lalita-sura-druma-sura-sampad-

     yuktam samutkaca-navotpala-karna-puram

lolalibhih sphurita-bhala-tala-pradipta-

     gorocana-tilakam ujjvala-cilli-capam

 

     rolamba - with bees; lalita - graceful; sura-druma - kalpa-vrksa tree; sura - sun; sampat - glory; yuktam - with;samutkaca-navotpala-karna-puram - with lotus earrings; lolalibhih - restless; sphurita - manifested; bhala-tala - on the forehead; pradipta - splendid; gorocana-tilakam - gorocana tilaka; ujjvala-cilli-capam - a splendid bow.

 

 

 . . . who is splendid like the sun or like a sura-druma tree with a playful swarm of black bees, who wears new lotus earrings, the  splendid  bow of whose forehead is decorated  with  gorocana tilaka, . . .

 

 

Text 9

 

apurna-sarada-gatanka-sasanka-bimba-

     kantananam kamala-patra-visala-netram

ratna-sphuran-makara-kundala-rasmi-dipta-

     ganda-sthali-mukuram unnata-caru-nasam

 

     apurna-sarada-gatanka-sasanka-bimba - full autumn moon; kanta - splendid; ananam - face; kamala - lotus; patra - petal; visala - large; netram - eyes; ratna - jewels;sphurat - glistening; makara - shark; kundala - earrings; rasmi-dipta - splendid; ganda-sthali - cheeks; mukuram - mirror; unnata-caru-nasam - garceful raised nose.

 

 

 . . . whose face is splendid like a full autumn moon, whose large eyes are lotus petals, whose mirror cheeks are splendid with glistening jewel shark-earrings, whose nose is gracefully raised, . . .

 

 

Text 10

 

sindura-sundarataradharam indu-kunda-

     mandara-manda-hasita-dyuti-dipitasam

vanya-pravala-kusuma-pracayavaklpta-

     graiveyakojjvala-manohara-kambu-kantham

 

     sindura-sindura; sundaratara - most handsome; adharam - lips; indu-kunda - jasmine flowers; mandara - mandara flower; manda - gentle; hasita - smile; dyuti-dipitasam - splendid;vanya-pravala-kusuma-pracayavaklpta - made with forest pravala flowers;  graiveyaka - necklace; ujjvala-manohara-kambu-kantham - splendid and graceful conchshell neck.

 

 

 . . . whose lips are glorious like red sindura, whose gentle smile is splendid like mandara and jasmine flowers, whose graceful conchshell neck is splendid with a necklace of forest pravala flowers, . . .

 

 

Text 11

 

matta-bhramad-bhramara-ghusta-vilambamana-

     santanaka-prasara-dama-pariskrtamsam

haravali-bhagana-rajita-pivaroro-

     vyoma-sthali-lasita-kaustubha-bhanumantam

 

     matta-bhramad-bhramara-ghusta-vilambamana - filled with intoxicated restless bumblebees; santanaka-prasara-dama - garland of santanaka flowers; pariskrta - decorated; amsam - shoulders; hara - of necklaces; avali - with a multitude; bhagana-rajita - splenmdid; pivara - broad; uruh - chest; vyomasthali - sky; lasita - splendid; kaustubha-bhanumantam - with the sun of the Kaustubha jewel.

 

 

 . . . whose shoulders are decorated with a great santanaka-flower garland that attracts many intoxicated and restless bumblebees, who is glorious with many necklaces, whose chest is a great sky where the sun of the Kaustubha jewel shines, . . .

 

 

Text 12

 

shrivatsa-laksana-sulaksitam unnatamsam

     ajanu-pina-parivrtta-sujata-bahum

abandhurodaram udara-gabhira-nabhim

     bhrngangana-nikara-manjula-roma-rajim

 

     shrivatsa-laksana-sulaksitam - markedwith Shrivatsa; unnatamsam - broad shoulders; ajanu - reaching to His knees; pina - broad; parivrtta-sujata - graceful; bahum - arms; abandhurodaram - graceful abdomen; udara-gabhira-nabhim - large and deep navel; bhrngangana-nikara - bees; manjula-graceful; roma-rajim - line of hairs.

 

 

 . . . who is gracefully marked with the Shrivatsa, whose shoulders are broad, whose graceful broad arms reach to His knees, whose belly is graceful, whose navel is large and deep, whose abdomen is marked with a line of hairs graceful like a swarm of black bees, . . .

 

 

Text 13

 

nana-mani-praghatitangada-kankanormi-

     graiveya-sarasana-nupura-tunda-bandham

divyanga-raga-paripinjaritanga-yastim

     apita-vastra-parivita-nitamba-bimbam

 

     nana-mani-praghatita - made with many jewels; angada-kankana-urmi-graiveya-sarasana-nupura-tunda-bandham - bracelets, armlets, anklets, and other ornaments; divyanga-raga - with splendid ointment; paripinjarita - anointed;anga - of the body; yastim - the staff; apita-vastra - with yellow garments; parivita - covered; nitamba-

bimbam - hips.

 

 

 . . . who wears jewel bracelets, armlets, anklets, and other ornaments, whose limbs are anointed with splendid ointments, whose hips are covered with a yellow garment, . . .

 

Text 14

 

caruru-janum anuvrtta-manojna-jangham

     kantonnaya-prapada-nindita-kurma-kantim

manikya-darpana-lasan-nakha-raja-rajad-

     raktanguli-cchadana-sundara-pada-padmam

 

     caruru-janum - graceful thighs and knees; anuvrtta-manojna-jangham - graceful legs; kanta - splendid; unnaya - raised; prapada - toes; nindita - rebuked; kurma - ofturtles; kantim - splendor; manikya - ruby; darpana - mirror;lasat - splendid; nakha - of nails; raja - kings; rajat - shining; rakta - red; anguli - toes; chadana - covering; sundara - handsome; pada-padmam - lotus feet.

 

 

 . . . whose knees and thighs are graceful and handsome, whose legs  are  graceful  and handsome,  whose  splendid  raised  toes eclipse the glory of graceful turtles, whose handsome lotus  feet are ringed with regal red toenails glistening like a line of ruby mirrors, . . .

 

 

Text 15

 

matsyankusari-dara-ketu-yavabja-vajraih

     samlaksitaruna-karanghri-talabhiramam

lavanya-sara-samudaya-vinirmitangam

     saundarya-nindita-manobhava-deha-kantim

 

     matsya - fish; ankusa - elephant goad; ari - ari; dara - conchshell; ketu - flag; yava - barleycorn;abja - lotus; vajraih - thunderbolt; samlaksita - marked; aruna - red;kara - hands; anghri - and feet; tala - surface; abhiramam - charming;lavanya-sara-samudaya-vinirmitangam - whose limbs are most beautiful; saundarya - beauty; nindita - rebuked; manobhava - of Kamadeva;deha - of the body; kantim - the glory.

 

 

 . . . whose charming palms and soles are marked with a fish, elephant-goad, ari, conchshell, flag, barleycorn, lotus, and thunderbolt, whose limbs are most handsome, who eclipses Kamadeva's splendid handsomeness, . . .

 

 

Text 16

 

asyaravinda-paripurita-venu-randhra-

     lolat-karanguli-samirita-divya-ragaih

sasvad-bhavaih krta-nivista-samasta-jantu-

     santana-sannatim ananta-sukhambu-rasim

 

     asya - mouth; aravinda - lotus; paripurita - filled; venu - flute; randhra - hole; lolat - moving;karanguli - fingers; samirita - spoken; divya - splendid; ragaih - with melodies; sasvad-bhavaih - eternal; krta-nivista - entered;samasta - all; jantu - people; santana - mutltude; sannatim - sound; ananta-sukhambu-rasim - a limitless flood of bliss.

 

 

 . . . who, filling the opening of His flute with the breath from His  lotus  mouth,  and gracefully moving His  fingers  over  its holes, plays splendid and eternal melodies that plunge all living entities into a limitless flood of bliss, . . .

 

 

Text 17

 

gobhir mukhambuja-vilina-vilocanabhir

     udho-bhara-skhalita-manthara-manda-gabhih

dantagra-dasta-parisista-trnankurabhir

     alambi-valadhi-latabhir athabhivitam

 

     gobhih - with cows; mukhambuja - lotus face;vilina - entered; vilocanabhih - eyes; udhah - udder; bhara - burden; skhalita - tripped; manthara-manda-gabhih - goinf slowly; dantagra - teeth; dasta - chewed; parisista - remnant; trnankurabhih - of grass; alambi-valadhi-latabhih - moving among the vines; athabhivitam - surrounded.

 

 

 . . . who is surrounded by many surabhi cows, cows whose eyes enter into His lotus face, cows that walk slowly and stumble because of their great udders, cows that sit among the vines and chew their cud, . . .

 

 

Text 18

 

samprasnuta-stana-vibhusana-purna-nisca-

     lasyad-drdha-ksarita-phenila-dugdha-mugdhaih

venu-pravartita-manohara-manda-gita-

     dattocca-karna-yugalair api tarnakais ca

 

     samprasnuta - flowing; stana - breasts; vibhusana - ornament; purna - full; niscala - unmoving; asya - face;drdha - firm; ksarita - flowing; phenila - foam; dugdha - milk;mugdhaih - charming; venu - by the flute; pravartita - done; manohara - charming; manda - slow; gita - melodies; datta - placed; ucca - up;karna-yugalaih - with both ears; api - even; tarnakaih - by the calves; ca - also.

 

 

 . . . who is surrounded by calves that, as they hear the beautiful slow melodies of the flute, prick up their ears and stand motionless, the foam of the milk from the ornament of their mothers' udders still in their mouths, . . .

 

 

Text 19

 

pratyagra-srnga-mrdu-mastaka-samprahara-

     samrambha-bhavana-vilola-khuragra-pataih

amedurair bahulasasragalair udagra-

     pucchais ca vatsatara-vatsatari-nikayaih

 

     prati - each; agra - tip; srnga - horn; mrdu - soft; mastaka - face; samprahara - battle; samrambha-bhavana - agitation; vilola - moving; khuragra-pataih - hooves; ameduraih - soft; bahulasasragalaih udagra-pucchaih - with raised tails; ca - and; vatsatara-vatsatari-

nikayaih - with many calves.

 

 

 . . . calves that, with raised tails and delicate restless hooves, but their soft horns in enthusiastic battle, . . .

 

 

Text 20

 

hambha-rava-ksubhita-dig-valayair mahadbhir

     adhyuksabhih prthu-kakud-bhara-bhara-khinnaih

uttambhitah sruti-puti-paripita-vamsa-

     dhvanamrtoddhata-vikasi-visala-ghonaih

 

     hambha-rava - mooing; ksubhita - agitated; dig-valayaih - the directions; mahadbhih - great; adhyuksabhih - sprinkling; prthu-kakud-bhara-bhara-khinnaih - with great humps; uttambhitah - raised; sruti-puti - ears; paripita - drunk; vamsa - of the flute; dhvana - sound;amrta - nectar; uddhata-vikasi-visala-ghonaih - with great raised snouts.

 

 

 . . . and by great bulls with mooing that filled all the directions and with great humps and long raised snouts lifted as they drink with their raised ears the nectar of the flute, . . .

 

 

Text 21

 

gopaih samana-guna-sila-vayo-vilasa-

     vesais ca murcchita-kala-svana-venu-vinaih

mandocca-tara-patu-gana-parair vilola-

     dor-vallari-lalita-lasya-vidhana-daksaih

 

     gopaih - with gopas; samana - equal; guna - qualities; sila - character; vayah - age; vilasa - pastimes;vesaih - garments; ca - and; murcchita - enchanted; kala-svana-venu-vinaih - with the sweet music of the flute and vina; mandocca-tara-patu-gana-paraih - expert at slow, high singing; vilola - restless; dor-vallari - vines of the arms; lalita-lasya - graceful dancing; vidhana-daksaih - expert.

 

 

 . . . who is also surrounded by many cowherd boys, boys like Him in qualities, character, age, pastimes, and garments, boys who play enchanting melodies on the flute and vina, boys expert at singing sweetly, boys expert at dancing, boys whose arms are graceful like flowering vines, . . .

 

 

Text 22

 

janghanta-pivara-kati-ratati-nibaddha-

     vyalola-kinkini-ghata-ranitair atadbhih

mugdhais taraksu-nakha-kalpita-kanta-bhusair

     avyakta-manju-vacanaih prthukaih paritam

 

     janghanta - at the end of the legs; pivara - broad; kati - hips; ratati-nibaddha - bound with a sash; vyalola-kinkini-ghata-ranitaih - with tinkling ornaments; atadbhih - wandering; mugdhaih - charming; taraksu - hyena; nakha - claws; kalpita - made; kanta-bhusaih - with gracefulornaments; avyakta-manju-vacanaih - with charming words; prthukaih - many; paritam - endowed.

 

 

 . . . boys walking in the forest, their broad hips bound with sashes and tinkling ornaments, boys decorated with ornaments of hyena claws, boys eagerly speaking very eloquent words, . . .

 

 

Text 23

 

atha su-lalita-gopa-sundarinam

     prthu-kabarisa-nitamba-mantharanam

guru-kuca-bhara-bhanguravalagna-

     tri-bali-vijrmbhita-roma-raji-bhajam

 

     atha - then; su-lalita-gopa-sundarinam - of very graceful, playful, and beautiful gopis; prthu-kabarisa - with great braids; nitamba - hips; mantharanam - slow; guru-kucabhara - buxom; bhangura - graceful; avalagna - resting; tri-bali - three lines; vijrmbhita - yawning; roma-raji-bhajam - with hairs.

 

 

 . . . who is eternally served by many beautiful, graceful, playful gopis, gopis with long braids, broad hips, full breasts, three graceful folds and a graceful line of hairs on their abdomens, . . .

 

 

Text 24

 

tad-ati-rucira-caru-venu-vadya-

     mrta-rasa-pallavitangajanghripasya

mukula-vimala-ramya-rudha-romod-

     gama-samalankrta-gatra-vallarinam

 

     tad-ati-rucira-caru-venu-vadya - very beautiful flute music; amrta-rasa - necatr; pallavita - blossomed;angaja - limbs; anghripasya - of the tree; mukula - buds; vimala - splendid; ramya - charming; rudha - risen; roma - hairs;udgama - rising; samalankrta - decorated; gatra - limbs; vallarinam - vines.

 

 

 . . . gopis who are like vines embracing the tree of Lord Krishna, a tree blossoming with flowers of beautiful nectar music, vines bearing splendid and beautiful new buds of bodily hairs standing erect in ecstasy, . . .

 

Text 25

 

tad-ati-rucira-manda-hasa-candra-

     tapa-parijrmbhita-raga-vari-raseh

taralatara-taranga-bhanga-viprut-

     prakara-ghana-srama-bindu-santatanam

 

     tad-ati-rucira-manda-hasa - very charming gentle smiles; candratapa - moonlight; parijrmbhita - yawning; raga - of love; vari-raseh - of the ocean; taralatara-taranga-bhanga - of restless waves; viprut - of drops; prakara - multitudes;ghana - intense; srama-bindu - drops of perspiration; santatanam - multitude.

 

 

 . . . gopis whose charming gentle smiles are moonlight that brings tidal waves to the Lord's ocean of ecstatic love, gopis who find themselves splashed by waves of perspiration in their transcendental pastimes, . . .

 

 

Text 26

 

tad-ati-lalita-manda-cilli-capa-

     cyuta-nisiteksana-mara-bana-vrstya

dalita-sakala-marma-vihvalanga-

     pravisrta-duhsaha-vepathu-vyathanam

 

     tad-ati-lalita - very graceful; manda - gentle; cillicapa - bow; acyuta - infallible; nisita - sharp; iksana - glances;mara - of Kamadeva; bana - of arrows; vrstya - with a shower; dalita - pierced; sakala - all; marma - vital organs;vihvala - agitated; anga - limbs; pravisrta - expanded; duhsaha - unbearable; vepathu - trembling; vyathanam - agitation.

 

 

 . . . gopis who tremble, their hearts deeply wounded by the shower of infallible sharp Kamadeva's arrows shot from the bow of the Lord's eyebrows, . . .

 

 

Text 27

 

tad-ati-rucira-vesa-rupa-sobha-

     mrta-rasa-pana-vidhana-lalasanam

pranaya-salila-pura-vahininam

     alasa-vilola-vilocanambujanam

 

     tad-ati-rucira-vesa-rupa-sobha - of ntheir very gerat beauty; amrta-rasa - nectar; pana-vidhana - drinking; lalasanam - eager; pranaya - of love; salila - of water;pura - flood; vahininam - carrying; alasa-vilola-vilocanambujanam - restless lotus eyes.

 

 

 . . . gopis who yearn to drink the nectar of the Lord's handsomeness, gopis plunged in an ocean of love for the Lord, gopis who with restless lotus eyes gaze at the Lord, . . .

 

 

Text 28

 

visramsat-kavari-kalapa-vigalat-phulla-prasunasravan-

     madhvi-lampata-cancarika-ghatayasam sevitanam muhuh

maronmada-mada-skhalan-mrdu-giram alola-kancy-ullasan-

     nivi-vislathamana-cina-sicayantarcir-nitamba-tvisam

 

     visramsat - loosened; kavari-kalapa - braids;vigalat - falling; phulla-prasunasravat - flowers;  madhvi-lampata-cancarika-ghataya - withbees eager for honey; asam - of them; sevitanam - served; muhuh - again and again; maronmada-mada - overcome with amorous desires; skhalat - stumbling; mrdu-giram - sweet words; alola-kanci - moving belts; ullasat - glistening; nivi - belts; vislathamana - loosened; cina-sicaya - witnh silk garments; antarcir-nitamba-tvisam - with splendid hips.

 

 

 . . . gopis whose loosened braids decorated with falling flowers are served by bees eager to drink honey, gopis stuttering in the passion of love, gopis whose belts are loosened on their splendid hips, . . .

 

 

Text 29

 

skhalita-lasitra-padambhoja-mandabhighata-

     cchurita-mani-tula-koty-akulasa-mukhanam

calad-adhara-dalanam kudmala-paksmalaksi-

     dvaya-sarasiruhanam ullasat-kundalanam

 

     skhalita - stumbling; lasitra - glorious; padambhoja - lotus feet; manda - gentle; abhighata-cchurita - struck;mani - jewel; tula-koti - anklet; akula - filled; asa - direction; mukhanam - faces; calad-adhara-dalanam - trembling flower-petal lips; kudmala - flower-bud; paksmalaksi-dvaya - eyelids; sarasiruhanam - lotus; ullasat-kundalanam - splendid earrings.

 

 

 . . . gopis whose splendid lotus feet are decorated with tinkling anklets, gopis whose trembling lips are flower-petals, gopis whose eyelids are lotus buds, gopis decorated with glistening earrings, . . .

 

 

Text 30

 

draghista-svasana-samiranabhitapa-

     pramlani-bhava-darunaustha-pallavanam

nanopayana-vilasat-karambujanam

     alibhih satata-nisevitam samantat

 

     draghista-svasana-samirana - with great sighs; abhitapa - distress; pramlani-bhava - wilting; darunaustha-pallavanam - of flower-bud lips; nanopayana-vilasat-karambujanam - of splendid and expert lotus hands; alibhih - by friends; satata-nisevitam - always served; samantat - completely.

 

 

 . . . gopis whose flower-petal lips sigh again and again, gopis whose expert hands are splendid lotus flowers.