Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Puranas > Marriage of Sri Sri Laksmi-Narayana

The Marriage of Shri Shri Lakshmi-Narayana

Shri Skanda Purana, Shri Vaishnava-khanda, Shri Vasudeva-mahatmya, Chapter 14

 

 

Text 1

 

 

shri-skanda uvaca

brahma prajeshvarah shambhur

     manavash ca maharshayah

aditya-vasu-rudrash ca

     siddha-gandharva-caranah

 

     shri-skanda uvaca - Shri Skanda said; brahma - Brahma; prajeshvarah - Prajapti; shambhuh - Siva; manavah - the Manus;ca - and; maharshayah - the great sages; aditya-vasu-rudrah - the Adityas, Vasus, and Rudras; ca - and; siddha-gandharva-caranah - the Siddhas,Gandharvas, and Caranas.

 

 

     Then came Prajapati Brahma, Shiva, the Manus, great sages, Adityas, Vasus, Rudras, Siddhas, Gandharvas, Caranas, . . .

 

 

Text 2

 

sadhyash ca marutash caiva

     vishvedeva dig-ishvarah

dasrau vahnish candramash ca

     svayam dharmah prajapatih

 

     sadhyah - Sadhyas; ca - and; marutah - Maruts; ca - and; eva -  - indeed; vishvedeva - Vishvedevas; dig-ishvarah - controllers of the directions; dasrau - Asvini-kumaras; vahnih - Agni; candramah - Candra;ca - and; svayam - personally; dharmah - Dharma; prajapatih - Prajapati.

 

 

 . . . Sadhyas, Maruts, Vishvedevas, Dig-ishvaras, and Ashvini-kumaras, Agni, Candra, Prajapati Dharma, . . .

 

 

Text 3

 

suparnah kinnarash caiva

     ye canye gana-devatah

sheshadya vaishnava naga

     deva-patnyash ca sarvashah

 

     suparnah - Garuda; kinnarah - kinnaras; ca - and;eva - indeed; ye - who; ca - and; anye - others; gana-devatah - ganadevatas; sheshadya - beginning with Shesha; vaishnava - Vaishnavas; naga - nagas; deva-patnyah - wives of thedevas; ca - and; sarvashah - all.

 

 

 . . . Garuda, the Kinnaras, Shesha and the other Gana-devatas, the Vaishnavas, Nagas and Deva-patnis, . . .

 

 

 

Text 4

 

savitri parvati caiva

     prithivi ca sarasvati

shaci gauri shiva samjna

     riddhi svaha ca gehini

dhumorna caditir dharma-

     patnyau murti-dayadayah

 

     savitri - Savitri; parvati - Parvati; ca - and;eva - indeed; prithivi - the earth; ca - and; sarasvati - sarasvati;shaci - Saci; gauri - Gauri; shiva - Siva; samjna - Samjna; riddhi - Rddhi; svaha - Svaha; ca - and; gehini - Genini; dhumorna - Dhumorna; ca - and;aditih - Aditi; dharma-patnyah - the dharma-patnis; murti-dayadayah - headed by Murti and Daya.

 

 

 . . . Savitri, Parvati, Prithivi, Sarasvati, Shsaci, Gauri, Shiva, Samjna, Riddhi, Svaha, Gehini, Dhumorna, Aditi, the Dharma-patnis headed by Murti and Daya, . . .

 

 

Text 5

 

arundhati shandili ca

     lopamudra tathaiva ca

anasuyadayah sadhya

     rishi-patnyash ca sarvashah

 

 

 . . . Arundhati, Shandili, Lopamudra, the Sadhyas, all the Rishi-patnis headed by Anasuya, . . .

 

 

Text 6

 

ganga sarasvati reva

     yamuna tapati tatha

candra-bhaga vipasa ca

     shata-durdevika tatha

 

 

 . . . and also the rivers Ganga, Sarasvati, Reva, Yamuna, Tapati, Candrabhaga, Vipasha, Shata-durdevika,

 

Text 7

 

 

godavari ca sarayuh

     kaveri kaushiki tatha

krishna veni bhimaratha

     tamraparni maha-nadi

 

 

 . . . Godavari, Sarayu, Kaveri, Kaushiki, Krishna, Veni, Bhimaratha, Tamraparni, Maha-nadi, . . .

 

 

Text 8

 

kritamala vitasta ca

     nirvindhya surasa tatha

carmanvati payoshni ca

     vishvadya nadya ayayuh

 

 

 . . . Kritamala, Vitasta, Nirvindhya, Surasa, Carmanvati, Payoshni, Vishva, and other great rivers also.

 

 

Text 9

 

rambha ghritaci vishvaci

     menaka ca tilottama

urvashi-pramukhas tatra

     sarvapsarasa ayayuh

 

 

     Then also came Rambha, Ghritaci, Vishvaci, Menaka, Tilottama, Urvashi, and all the other Apsaras.

 

 

Text 10

 

vaikuntha-vasinah sarve

     tatha goloka-vasinah

parshada-pravara vishnos

     tatrajagmuh praharshitah

 

     vaikuntha-vasinah - the residents of Vaikuntha; sarve - all; tatha -  - so; goloka-vasinah - the residents of Goloka; parshada-pravara - the great associates; vishnoh - of Lord Vishnu; tatra - there; ajagmuh - came; praharshitah - happy.

 

 

     Then also came the residents of Vaikuntha and Goloka, and the blissful personal associates of Lord Vishnu.

 

 

Text 11

 

animadyah siddhayo 'sta

     shankha-padmadayo nava

nidhayo murtimantash ca

     samajagmuh shriyo 'ntike

 

     animadyah - beginning with anima; siddhayah - siddhis; ashta - eight; shankha-padmadayah - beginning with the conch and lotus; nava - nine; nidhayah - treasures;murtimantah - personified; ca - and; samajagmuh - came; shriyah - Goddess Lakshmi;antike - near.

 

 

     Then the eight mystic perfections, which begin with anima, and the nine treasures, which begin with the conch and lotus, approached Goddess Lakshmi.

 

 

Text 12

 

purnah sharada-candro 'pi

     tadanim pritaye shriyah

nainam tamo 'harat sarvam

     babhuvur mirmala dishah

 

     purnah - full; sharada-candrah - autumn moon; api - also; tadanim - then; pritaye - to please; shriyah - Goddess laksmi; na - not; esham - of them; tamah - darkness; aharat - removed; sarvam - all; babhuvuh - were; mirmala - pure; dishah - directions.

 

 

     Then, to please Goddess Lakshmi, the full autumn moon dispelled all darkness and made all the directions pure and bright.

 

 

Text 13

 

tato 'bhishekam arebhe

     tasya brahmajnaya vrisha

mandapam racayam asa

     sadyas tvashtati-shobhanam

 

     tatah - then; abhishekam - abhisheka; arebhe - began;tasya - of her; brahma - of Brahma; ajnaya - by the order; vrisha - with a shower; mandapam - the pavilion; racayam asa - made; sadyah - at once; tvashta - Visvakarma; ati - very; shobhanam - beautiful.

 

 

     Then, by Brahma's order, Vishvakarma built a very beautiful pavilion and the bathing ceremony of Goddess Lakshmi began.

 

 

Text 14

 

ratna-stambha-sahasranam

     ayatabhish ca panktibhih

citrair anekair ullocaih

     shobhitam kadali-drumaih

 

     ratna - jewel; stambha - pillars; sahasranam - of a thousand; ayatabhih - extended; ca - and; panktibhih - with rows;citraih - colorful and wonderful; anekaih - with many; ullocaih - with canopies; shobhitam - beautiful; kadali-drumaih - with banana trees.

 

 

     The place was beautiful with thousands of jewel pillars, colorful canopies, and rows of banana trees.

 

 

Text 15

 

sugandhi-pushpa-namrabhir

     divya-kalpa-drumalibhih

jushtam nana-vidhair angair

     darshaniyam manoharam

 

     sugandhi - fragrant; pushpa - with flowers;namrabhih - bending; divya - splendid; kalpa-drumalibhih - with kalpadruma trees; jushtam - filled; nana-vidhaih - various kinds; angaih - withlimbs; darshaniyam - beautiful; manoharam - charming.

 

 

     The place was charming and beautiful with many kinds of kalpavriksha trees, their branches bending with many fragrant flowers.

 

 

Text 16

 

kotisho ratna-dipanam

     panktibhih shuddha-rocisham

bhrajamanam toranaish ca

     mukta-harash ca lambibhih

 

     kotishah - millions; ratna-dipanam - of jewel lamps; panktibhih - with rows; shuddha-rocisham - pure light; bhrajamanam - shining; toranaih - with archways; ca - and;mukta-harah - with strings of pearls; ca - and; lambibhih - suspended.

 

 

     There were millions of pure and splendid lamps, many gates and arches, and many strings of pearls.

 

 

Text 17

 

ratna-simhasane tatra

     gita-vadya-purah-saram

upaveshya shriyam cakrur

     abhishekam maharshayah

 

     ratna-simhasane - on a jewel throne; tatra - there; gita-vadya purah-saram - with singing and music; upaveshya - sitting; shriyam - Goddess Lakshmi; cakruh - did; abhishekam - bathing; maharshayah - the great sages.

 

 

     Accompanied  by  singing and instrumental music,  the  sages bathed Goddess Lakshmi as she sat on a jewel throne.

 

 

Texts 18 and 19

 

airavatah pundariko

     vamanah kumudo 'njanah

pushpadantah sarvabhaumah

     supratikash ca dig-gajah

 

kurvanto brimhitany ete

     hema-kumbhoddhritaih shubhaih

catuh-sindhu-samanitair

     abhyasincanta varibhih

 

     airavatah - Airavata; pundarikah - vamanah kumudo 'njanah Pundarika; pushpadantah - Puspadanta; sarvabhaumah - Sarvabhauma; supratikah - Supratika; ca - and;dig-gajah - the elephants of the directions; kurvantah - doing; brimhitani - great; ete - they; hema-kumbhoddhritaih - with goldenpots; shubhaih - beautiful; catuh - four; sindhu - from oceans; samanitaih - brought; abhyasincanta - bathed; varibhih - with water.

 

 

     Pouring from beautiful golden pots, the dig-gaja elephants, namely Airavata, Pundarika, Vamana, Kumuda, Anjana, Pushpadanta, Sarvabhauma, and Supratika, bathed Goddess Lakshmi with water from the four oceans.

 

 

Text 20

 

murtimantyo maha-nadyas

     tatrajuhur jalani ca

mantran uccarayanti sma

     murta vedah saharshibhih

 

     murtimantyah - with forms; maha-nadyah - great rivers; tatra - there; ajuhuh - offered; jalani - water; ca - and;mantran - mantras; uccarayanti - recited; sma - indeed; murta - personified;vedah - Vedas; saha - with; rishibhih -  - sages.

 

 

     Then the personified great rivers offered their waters while the sages and personified Vedas chanted mantras.

 

 

Text 21

 

jaguh su-kantha gandharva

     nanritush capsaro-ganah

vadyani vadayam asur

     anye deva-ganas tada

 

     jaguh - sang; su-kantha - with beautiful voices; gandharva - Gandharvas; nanrituh - danced; ca - and; apsaroganah - Apsaras; vadyani - musical isntruments; vadayam asuh - played;anye - others; deva-ganah - demigods; tada - then.

 

 

     Then the Gandharvas sweetly sang, the Apsaras danced, and other demigods played musical instruments.

 

 

Text 22

 

mahan abhut tadanandas

     trilokyam sarva-dehinam

shri-suktadi dvijah pethur

     jagur gitani ca striyah

 

     mahan - great; abhut - was; tada - then; anandah - bliss; trilokyam - in the three worlds; sarva-dehinam - of all living entities; shri-suktadi - beginning with Shri-sukta;dvijah - brahmanas; pethuh - recited; jaguh - sang; gitani - songs; ca - and; striyah - women.

 

 

     Then all living entities in the three worlds became filled with great bliss. The brahmanas chanted the Shri-sukta and the women sang songs.

 

 

Text 23

 

kamsya-talam mridangamsh ca

     panavanaka-gomukhan

vadayam asur ambhoda

     divi dundubhayo 'nadan

 

     kamsya-talam - karatalas; mridangamh - mrdangas; ca - and; panavanaka-gomukhan - panavas, anakas, and gomukhas; vadayam asuh - sounded; ambhoda - clouds; divi - in heaven;dundubhayah - dundubhis; anadan - sounded.

 

 

     In the celestial worlds the demigods sounded karatalas, mridangas, panavas, anakas, gomukhas, and dundubhis.

 

 

Text 24

 

asit kusuma-vrishtish ca

     sakam jaya-radais tada

asams tat-paricaryayam

     dharma-patnyash ca siddhayah

 

     asit - was; kusuma-vrishtih - with showers of floweers;ca - and; sakam - with; jaya-radaih - sounds of Victory; tada - then;asamh - was; tat-paricaryayam - in service to her; dharma-patnyah - the dharma-patnis; ca - and; siddhayah - sidhis.

 

 

     Then, amid calls of  Victory!", the demigods showered flowers. Then the Dharma-patnis and Siddhis served Goddess Lakshmi.

 

 

Text 25

 

su-snatayai tatas tasyai

     kausheye pita-vasasi

dadav anarghye jaladi

     ratna-bhupash ca bhurishah

 

     su-snatayai - nicely bathed; tatah - then; tasyai - to her; kausheye - silk; pita-vasasi - yellow garments; dadav - gave; anarghye - priceless; jaladi - beginning with water; ratna-bhupah – the kings of jewels; ca - and; bhurishah - many.

 

 

     When Goddess Lakshmi was thus carefully bathed, the demigods gave her priceless yellow silken garments and many regal jewels.

 

 

Text 26

 

upaveshocitam tasya

     indra asanam aharat

vishvakarma kankanani

     dadau sad-ratna-mudrikah

 

     upavesha - sitting; ucitam - properly; tasya - of her;indra - Indra; asanam - seat; aharat - brought; vishvakarma - Visvakarma; kankanani - bracelets; dadau - gave; sad-ratna-mudrikah - jewelrings.

 

 

     Then Indra gave her the gift of a throne, and Vishvakarma gave her bracelets and jewel rings.

 

 

Text 27

 

sudhakaras tu tad-dhata

     nasa-bhushanam uttamam

dadau tasyai kesha-bhusham

     sad-ratna-nicitam tatha

 

     sudhakarah - Candra; tu - indeed; tad-dhata - the maker ofthem; nasa-bhushanam - an ornament for the nose; uttamam - excellent; dadau - gave; tasyai - her; kesha-bhusham - an ornament for thehair; sad-ratna-nicitam - made of jewels; tatha - so.

 

 

     Then Candra gave her jewel ornaments for her hair and nose, ornaments he had personally fashioned.

 

 

Text 28

 

padma-janma dadau padmam

     mukta-haram sarasvati

nagash ca shesha-pramukhas

     tasyai ratnendra-kundalam

 

     padma-janma - Brahma; dadau - gave; padmam - lotus flower;mukta-haram - pearl necklace;sarasvati - Sarasvati; nagah - the Nagas; ca - and; shesha-pramukhah - headed by Shesha; tasyai - to her; ratnendra-kundalam - regal jewel earrings.

 

 

     Brahma gave her a lotus flower, Sarasvati gave her a pearl necklace, and Shesha and the Nagas gave her regal jewel earrings.

 

 

Text 29

 

anjanam kunkumam cadad

     durga saubhagya-lakshanam

lalatikam ca savitri

     saci tambula-patrikam

 

     anjanam - mascara; kunkumam - kunkuma; ca - and;adat - gave; durga - Durga; saubhagya-lakshanam - auspicious; lalatikam - ornaments for the forehead; ca - and;savitri - Savitri; saci - Saci; tambula-patrikam - a cup of betelnuts.

 

 

     Durga gave her beautiful mascara and kunkuma, Savitri gave her an ornament for her forehead, and Shaci gave her a cup of betelnuts.

 

 

Text 30

 

vasantah kausuman haran

     kantha-sutram ca shankarah

vaijayantim srajam pashi

     kuvero ratna-darpanam

 

     vasantah - Springtime; kausuman - flowers; haran - garlands; kantha-sutram - a necklace; ca - and; shankarah - Shiva; vaijayantim - Vaijayanti; srajam - garland; pashi - Varuna; kuverah - Kuvera; ratna-darpanam - a jewel mirror.

 

 

     Vasanta (the demigod of Springtime) gave her many flower garlands, Shiva gave her a necklace, Varuna gave her a Vaijayanti garland, and Kuvera gave her a jewel mirror.

 

 

Text 31

 

anarghyam kancukim vahnir

     yamo 'dad vyajanam shubham

dadas tasyai capare 'pi

     bhushas tat-samayocitah

 

     anarghyam - priceless; kancukim - bodice; vahnih - Agni; yamah - Yama; adat - gave; vyajanam - fan;shubham - beautiful; dadah - gave; tasyai - to her; ca - also; apare - others; api - also;bhushah - ornaments; tat-samayocitah - appropriate for that occasion.

 

 

     Agni gave her a priceless bodice, Yamaraja gave her a beautiful fan, and the other demigods gave various ornaments, all suitable gifts for the occasion.

 

 

Text 32

 

tatah sv-alankritam kanyam

     kasyai dadyam imam iti

sindhuh papraccha brahmanam

     tadovaca sa sarva-vit

 

     tatah - then; sv-alankritam - nicely decorated;kanyam - daughter; kasyai - to her; dadyam - I shall give; imam - this;iti - thus; sindhuh - the ocean; papraccha - asked; brahmanam - Brahma; tada - then; uvaca - spoke; sa - he; sarva-vit - all-knowing.

 

 

     Then the demigod of the milk-ocean asked Brahma:  To whom shall I give my nicely decorated daughter?" All-knowing Brahma replied:

 

 

Text 33

 

kanya taveyam ambhodhe

     mata mama shivasya ca

devanam atha sarvesham

     lokanam asti nishcitam

 

     kanya - the daughter; tava - of you; iyam - this; ambhodhe - Oocean; mata - the mother; mama - of me; shivasya - of Shiva; ca - and; devanam - of the demigods; atha - then; sarvesham - of all;lokanam - worlds; asti - is; nishcitam - indeed.

 

 

     O demigod of the ocean, your daughter is the mother of me, of Shiva, and of all demigods, living entities, and worlds.

 

 

Text 34

 

narayanam vasudevam

     param brahmakhileshvaram

purushottamam evaikam

     vinasya naparah patih

 

     narayanam - Shri Narayana; vasudevam - Vasudeva; param - the Supreme; brahma - Brahman; akhila - of all; ishvaram - themaster; purushottamam - the Supreme Personality of Godhead; eva - indeed; ekam - one; vina - except; asyaof her; na - not;aparah - another; patih - the husband.

 

 

     Lord Narayana, the Supreme Personality of Godhead, must be her husband. No one else can ever be her husband.

 

 

Text 35

 

atah sakshad-bhagavate

     trailokya-sukha-hetave

agatayopavishtaya

     dehy asmai vidhinambudhe

 

     atah - then; sakshad-bhagavate - to the Supreme Personality of Godhead; trailokya-sukha-hetave - who gives bliss to the three worlds; agataya - arrived; upavishtaya - sitting; dehi - pleasegive; asmai - to Him; vidhina - properly; ambudhe - O ocean.

 

 

     O demigod of the ocean, you must therefore give your daughter to the Supreme Personality of Godhead, who delights the worlds. He has now come here. Now he sits before you.

 

 

Text 36

 

kurushva janma-saphalyam

     pavayitva nijam kulam

samuddhara bhavambhodher

     dattvemam paramatmane

 

     kurushva - please do; janma - of birth; saphalyam - fruitfulness; pavayitva - purifying; nijam - own; kulam - family; samuddhara - please deliver; bhava - of birth and death; ambhodheh - from the ocean; dattva - giving; imam - her; paramatmane - to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     Make you life successful. Purify your family. Deliver them from the ocean of birth and death. Give your daughter to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 37

 

ekas tvam saptabhi rupaih

     sapta-dvipa-vibhagatah

vishruto 'tha vidhayaitan

     mahatim kirtim apsyasi

 

     ekah - one; tvam - you; saptabhi - with seven;rupaih - forms; sapta-dvipa-vibhagatah - from the seven continents; vishrutah - heard; atha - then; vidhaya - giving; etan - them; mahatim - great; kirtim - fame; apsyasi - you attain.

 

 

     Although you are one, you appear in seven forms around the seven continents. Now you should give your daughter to the Supreme Personality of Godhead and make yourself truly famous.

 

 

Text 38

 

ity ukto brahmana hrishtah

     samudrah pulakancitah

manyamano nijam dhanyam

     aditsad vishnave sutam

 

     iti - thus; uktah - addressed; brahmana - by Brahma;hrishtah - joyful; samudrah - the ocean; pulakancitah - the hairs of his body erect; manyamanah - considering; nijam - own; dhanyam - godfortune; aditsat - gave; vishnave - to Lord Vishnu; sutam - his daughter.

 

 

     Hearing Brahma's words, the demigod of the ocean became filled with joy. The hairs of his body stood erect. Thinking of his great good fortune, he offered his daughter to Lord Vishnu.

 

 

Text 39

 

tatah sahaiva vidhina

     sa samprarthya tam ishvaram

vag-danadi vidhayaiva

     cakre vaivahikam vidhim

 

     tatah - then; saha - with; eva - indeed;vidhina - Brahma; sa - he; samprarthya - offering prayers; tam - to Him; ishvaram - the Supreme Personality of Godhead; vag - of words; dana - gift;adi - beginning; vidhaya - offering; eva - indeed; cakre - did;vaivahikam - wedding; vidhim - ceremony.

 

 

     Then Brahma and the ocean demigod offered prayers and gifts to the Supreme Personality of Godhead. Then Brahma performed the wedding ceremony.   

 

Text 40

 

dhanvantarish candramash ca

     vasavadyash ca devatah

asan samudrasya pakshe

     tatra vaivahikotsave

 

     dhanvantarih - Dhanvantari; candramah - Candra; ca - and; vasavadyah - headed by the vasavas; ca - and; devatah - demigods; asan - were; samudrasya - of the ocean; pakshe - at the side; tatra - there; vaivahikotsave - in the wedding festival.

 

 

     During the wedding festival Dhanvantari, Candra, the Vasavas, and the other demigods stood at the side of the ocean demigod.

 

 

Text 41

 

vastrabharana-yanadi-

     dane bhojana-karmani

san-manane ca janyanam

     mukhya asams ta eva hi

 

     vastra - garments; abharana - ornaments; yana - vehicles; adi - beginning; dane - in giving; bhojana-karmani - in feasts;san-manane - in honoring; ca - and; janyanam - created;mukhya - first; asamh - were; ta - they; eva - indeed; hi - certainly.

 

 

     There were many gifts of garments, ornaments, vehicles, and other things. Everyone was treated with great respect.

 

 

Text 42

 

lakshmyash ca mangalya-vidhau

     mukhyas tatra tu yoshitah

asan gangadayo nadyah

     shacy-adyash ca suranganah

 

     lakshmyah - of Goddess Lakshmi; ca - and; mangalya-vidhau - inthe auspicious ceremony; mukhyah - primary; tatra - they;tu - indeed; yoshitah - woimen; asan - were; gangadayah - headed by ganga; nadyah - rivers; shacy-adyah - headedby Saci; ca - and; suranganah - the wives of the demigods.

 

 

     Many women came to the Mangalya-vidhi ceremony of Goddess Lakshmi. Ganga and the personified rivers came. Shaci and the demigoddesses also came.

 

 

Text 43

 

menadya naga-patnyash ca

     siddhayash canimadayah

candra-patni tatha kantih

     sarvash capsaraso mune

 

     menadya - headed by Mena; naga-patnyah - the Naga-patnis;ca - and; siddhayah - the Siddhis; ca - and; animadayah - headed by anima; candra-patni - the Candra-patnis; tatha - so; kantih - Kanti;sarvah - all; ca - and; apsarasah - apsaras; mune - O sage.

 

 

     O sage, Mena and the Naga-patnis, Anima and the Siddhis, Candra's wife Kanti, and all the Apsaras also came.

 

 

Text 44

 

narayanasyatha vibhor

     lilam vaivahikim vidhih

shobhyan pitarau cakre

     murti-dharmau vicarya ca

 

     narayanasya - of Lord Narayana, atha - then; vibhoh - the Supreme Personality of Godhead; lilam - pastimes; vaivahikim - wedding; vidhih - Brahma; shobhyan - makingbeautiful; pitarau - the parents; cakre - did; murti-dharmau - Murti andDharma; vicarya - considering; ca - and.

 

 

     Thus Brahma performed the wedding ceremony of Lord Narayana, the Supreme Personality of Godhead. Then Brahma honored the parents: Dharma and Murti.

 

 

     Note: Dharma and Murti are the parents of Shri Nara-Narayana Rishis

 

 

Text 45

 

dharmo 'sau jagad-adharah

     pujyash cakhila-dehinam

pitasya bhavitum yogyo

     hy asmimsh ca pritiman bhrisham

 

     dharmah - Dharma; asau - he; jagad-adharah - the resting place of the worlds; pujyah - to be worshiped; ca - and; akhiladehinam - of all living entities; pita - the father; asya - of Him; bhavitum - tobe; yogyah - suitable; hi - indeed; asmin - in that; ca - and;pritiman - full of love; bhrisham - greatly.

 

 

     Dharma should be worshiped by all living beings. He is the shelter of the entire world. He is filled with love for the Supreme Personality of Godhead. That is why he was able to become the Supreme Lord's father.

 

 

Text 46

 

iyam ca murtih prakhyata

     sarva-sad-gana-janma-bhuh

dakshayani dharma-patni

     mata bhavitum arhati

 

     iyam - she; ca - and; murtih - Murti;prakhyata - famous; sarva-sad-gana-janma-bhuh - the mother of all saintly persons; dakshayani - the daughter of Daksa; dharma-patni - a saintly wife;

mata - mother; bhavitum - to become; arhati - is worthy.

 

 

     Murti-devi is famous as the mother of all saintly persons. She is the daughter of Daksha and she is a saintly wife. She is qualified to be the mother of the Supreme Lord.

 

 

Text 47

 

tato dharmasyapi pakshe

     mukhyah karyeshv ime 'bhavan

nandishvara-ganeshabhyam

     sahitah sankaro mune

 

     tatah - then; dharmasya - of Dharma; api - also; pakshe - atthe side; mukhyah - primary; karyeshv - in duties; ime - they;abhavan - were; nandishvara-ganeshabhyam - nandisvara and Ganesa; sahitah - with; sankarah - Lord Shiva; mune - O sage.

 

 

     O sage, at Dharma's side stood Shiva, Ganesha, Nandishvara, . . .

 

 

Text 48

 

maharshayo maricadyah

     prajesha narado munih

vainateyash ca nandadyah

     shridamadyash ca parshadah

 

     maharshayah - great sages; maricadyah - headed by Marici; prajesha - masters of the living entities; naradah - Narada;munih - Muni; vainateyah - Garuda; ca - and; nandadyah - headed by Nanda; shridamadyah - headed by Shridama; ca - and; parshadah - associates.

 

 

 . . . the great sages headed by Marici, the Prajapatis, Narada Muni, Garuda, the Supreme Lord's personal associates headed by Nanda and Shridama, . . .

 

 

Text 49

 

durga ca deva-sur vani

     strishu mukhya babhuvire

rishi-patnyo 'nasuyadya

     dharma-patnyash ca sarvashah

 

     durga - Durga; ca - and; deva-suh - the mother of the devas; vani - vani; strishu - among women; mukhya - the first;babhuvire - were; rishi-patnyah - wives of the sages; anasuyadya - headed by Aanasuya; dharma-patnyah - Dharma-patnis; ca - and; sarvashah - all.

 

 

 . . . Durga, the mother of the demigods, Vani, the best of women, the Rishi-patnis, headed by Anasuya, and the Dharma-patnis also.

 

 

Text 50

 

sa vedadibhir brahma

     tv asid ubhaya-pakshayoh

brahmana vaidika ye ca

     vivaha-vidhi-kovidah

 

     sa - he; vedadibhih - beginning with the Vedas;brahma - Brahma; tv - indeed; asit - was; ubhaya-pakshayoh - both sides; brahmana - brahmanas; vaidika - Vedic; ye - who; ca - and;vivaha-vidhi-kovidah - expert at performing weddings.

 

 

     Brahma, the Vedas Personified, and a host of Vedic brahmanas expert at performing weddings, stood on both sides.

 

 

Text 51

 

athabdhih sarva-sambharan

     shriya eva prasadatah

sadyah sampadayam asa

     janayan deva-vismayam

 

     atha - then; abdhih - the ocean; sarva-sambharan - all the paraphernalia for the wedding; shriya - of Goddess Lakshmi; eva - indeed; prasadatah - by the mercy; sadyah - at once;sampadayam asa - attained; janayan - creating; deva - for the demigods; vismayam - wonder.

 

 

     By Goddess Lakshmi's mercy the ocean demigod at once attained all the paraphernalia needed for the wedding. This filled the demigods with wonder.

 

 

Text 52

 

yad yat sankalpayam asa

     hridi tat tad upahritam

sadyah svantika evaikshat

     tato 'bhud ati-harshitah

 

     yad yat - whatever; sankalpayam asa - he desired; hridi - in his heart; tat tat - that; upahritam - brought; sadyah - atonce; svantike - near him; eva - indeed; aikshat - saw;tatah - then; abhut - was; ati-harshitah - very happy.

 

 

     Whatever he desired was at once brought to him. When he saw this, the ocean demigod became very happy.

 

 

Text 53

 

madhye tu mandapasyasav

     agni-sthapana-vedikam

karayam asa vidhi-vad

     brahmanair veda-vedibhih

 

     madhye - in the middle; tu - indeed; mandapasya - of thepavilion; asau - he; agni-sthapana-vedikam - an alter established by Agni; karayam asa - created; vidhi-vat - peoperly; brahmanaih - bybrahmanas; veda-vedibhih - learned in the Vedas.

 

 

     In the middle of the wedding pavilion the ocean demigod had brahmanas learned in the Vedas build a fire-altar.

 

 

Text 54

 

alancakara tam vedim

     gandha-pushpakshatadibhih

nana-vidhaih shubhai rangaih

     sankuraih karakais tatha

 

     alancakara - decorated; tam - that; vedim - altar; gandha - with scents; pushpa - flowers; akshata - unbroken grains; adibhih - beginning; nana-vidhaih - various kinds; shubhai - auspicious; rangaih - with colors; sankuraih - with new sprouts; karakaih - withwaterpots; tatha - so.

 

 

     Then he decorated the altar with scents, flowers, unbroken grains, colors, new sprouts, waterpots, and other auspicious articles.

 

 

Text 55

 

tato maha-mangalya-vadya-ghoshaih

      sa-mantrakam samsnapito munindraih

anarghya-vasamsi ca ratna-bhusha

     dadhara vishnur mukutam ca divyam

 

     tatah - then; maha-mangalya-vadya-ghoshaih  - with very auspicious music; sa-mantrakam - with mantras; samsnapitah - bathed;munindraih - by the kings of the sages; anarghya-vasamsi - priceless garments; ca - and; ratna-bhusha - jewel ornaments; dadhara - held;vishnuh - Lord Vishnu; mukutam - crown; ca - and; divyam - splendid.

 

 

     Then, accompanied by mantras and auspicious instrumental music, the kings of the sages bathed Lord Vishnu, dressed Him in priceless garments, and decorated Him with a splendid crown and jewel ornaments.

 

 

Text 56

 

vaditra-nidhvana-ninaditasham

     nrityat-sura-stri-kala-gita-shobhanam

tam mandapam so 'tha suraih stuvadbhih

     sahetya haime nishasada pithe

 

     vaditra-nidhvana-ninadita - filled with the sounds of musical instruments; asham - the directions; nrityat - dancing; sura-stri - demigoddeses; kala - sweet; gita - singing;shobhanam - beautiful; tam - that; mandapam - pavilion; sah - He; atha - then;suraih - the demigods; stuvadbhih - offering prayers; sahe - with; itya - went;haime - golden; nishasada - sat; pithe - on a throne.

 

 

     As the sounds of musical instruments filled the directions, the demigoddesses danced, and the demigods recited prayers, Lord Vishnu went with the demigods to the wedding pavilion and sat on a golden throne.

 

 

Text 57

 

prakshalayam asa tad-anghri-pankajam

     sva-preshtha-patnya jaladhih sa-gangaya

bhringara-siktottama-vari-dharaya

     tad-ambu sirishna ca dadhara sanvayah

 

     prakshalayam asa - washed; tad-anghri-pankajam - His lotus feet; sva-preshtha-patnya - by His dear wife; jaladhih - the demigod of the ocean; sa-gangaya - with the Ganga; bhringara-siktottama-vari-dharaya - with a stream of water from pitchers; tad-ambu - that water;

sirishna - on the head; ca - and; dadhara - held; sanvayah - withher associates.

 

 

     Then, accompanied by His dear wife and by Goddess Ganga, and pouring streams of water from golden pitchers, the demigod of the ocean washed the lotus feet of Lord Narayana, and then  sprinkled that water on his head and the heads of his friends and family.

 

Text 58

 

tatah pathan mangalam uccakaih shriye

     pradapayac cambudhinacyutaya

prajvalya vahnim vidhina vidhata

     sakam brihadbhir munibhir juhava

 

     tatah - then; pathan - reciting; mangalam - auspicious; uccakaih - loudly; shriye - to Goddess Lakshmi; pradapayat - gave; ca - and; ambudhina - by the ocean; acyutaya - to the infallible Supreme Personality of Godhead; prajvalya - lighting; vahnim - fire; vidhina - properly; vidhata - Brahma; sakam - with;brihadbhih - great; munibhih - sages; juhava - offered the yajna.

 

 

     Requested by the ocean demigod, Brahma loudly chanted mantras granting auspiciousness to Goddess Lakshmi and the infallible Supreme Personality of Godhead. Then Brahma ignited the sacred fire and, accompanied by the great sages, began to perform the yajna.

 

 

Text 59

 

pradaya tasmai tanayam manojnam

     tat-pada-padmaika-nibaddha-drishtim

vasamsi ratnabharanani cadad

     bhuyamsi bhumne sa samam duhitra

 

     pradaya - giving; tasmai - to Him; tanayam - daughter;manojnam - beautiful; tat - His; pada - feet; padma - lotus; eka - alone; nibaddha - bound; drishtim - glance; vasamsi - garments; ratnabharanani - jewel ornaments; ca - and; adat - gave;bhuyamsi - great; bhumne - to the Supreme Personality of Godhead; sa - he;samam - with; duhitra - his daughter.

 

 

     Then the ocean demigod offered his beautiful daughter to the Supreme Personality of Godhead. Then she fixed her glance on the Lord's lotus feet alone. Then, along with his daughter, the ocean demigod offered to the Lord many valuable garments and jewel ornaments.

 

 

Text 60

 

hutasya tasyatha hutashanasya

     pradakshinam capi saha shriyaiva

cakara cetamsi nijekshananam

     strinam ca pumsam ca haran harih sah

 

     hutasya - offered; tasya - of him; atha - then;hutashanasya - of the fire; pradakshinam - circumambulationg; ca - also;api - and; saha - with; shriya - the goddess of fortune; eva - indeed; cakara - did;cetamsi - in the heart; nija - own; ikshananam - of eyes; strinam - ofwomen; ca - and; pumsam - of men; ca - and; haran - enchanting; harih - LordHari; sah - He.

 

 

     After the yajna was completed, Goddess Lakshmi circumambulated her husband. As men and women gazed on Him, Lord Hari stole their hearts.

 

 

Text 61

 

ekasane tau saha sannivishtau

     brahmanda-mata-pitarau manojnau

sampujayam asur anarghya-vastra-

     vibhushanair deva-ganah sa-yoshah

 

     ekasane - on one throne; tau - They; saha - with; sannivishtau - sitting; brahmanda-mata-pitarau - the mother and father of the universes; manojnau - handsome; sampujayam asuh - worshiped; anarghya - priceless; vastra - garments; vibhushanaih - with ornaments; deva-ganah - the demigods; sayoshah - with their wives.

 

 

     Then Shri Shri Lakshmi-Narayana, the beautiful and handsome mother and father of the universes, sat together on a single throne, and then the demigods and their wives worshiped Them with offerings of priceless garments and ornaments.

 

Text 62

 

tada ca gitani su-mangalani

     shriyash ca vishnor guna-varnanani

durgadayash catha pulomajadya

     devyo jaguh sa-smita-caru-vaktrah

 

     tada - then; ca - and; gitani - songs; su-mangalani - veryasupicious; shriyah - of Goddess Lakshmi; ca - and; vishnoh - of LordVishnu; guna - of the transcendental qualities; varnanani - descriptions; durgadayah - headed by Durga; ca - and; atha -  - then;pulomajadya - headed by Pulomaja; devyah - demigoddesses; jaguh - sang; sa-smitacaru-vaktrah - with beautiful smiling faces.

 

 

     Then, their beautiful faces gracefully smiling, Durga, Shaci, and the other demigodesses sang auspicious songs describing the transcendental qualities and virtues of Shri Shri Lakshmi-Narayana.

 

 

Text 63

 

siddha vibhaktani surangananam

     vrindany upavishya ca sammukhani

tad dam-pati-prekshana-kautukani

     tatha jaguh prema-bharena tani

 

     siddhah - the Siddhas; vibhaktani - divided; surangananam - ofthe demigoddesses; vrindani - multitudes; upavishya - sitting;ca - and; sammukhani - facing; tat - that; dam-pati - the divine couple; prekshana - seeing; kautukani - eagerness; tatha - then;jaguh - sang; prema - of love; bharena - with an abundance; tani - them.

 

 

     Sitting down, the Siddhas and their wives happily gazed at the Divine Couple. With great love they sang songs glorifying Them.

 

 

Text 64

 

yatha tadakarnya surah samasta

     maharshayash cakhila-yoshito 'pi

svantas tam aikshanta saha shriyesham

     sphurantam asan nanu citravac ca

 

     yatha - as; tada - then; akarnya - hearing; surah - thedemigods; samasta - all; maharshayah - the great sages; ca - and;akhila - all; yoshitah - women; api - also; svantah - within; tam - Him;aikshanta - gazed; saha - with; shriya - the Goddess of fortune; isham - the Supreme Personality of Godhead; sphurantam - manifested; asan - wan; nanu - indeed; citravat - like a wonderful and colorful picture; ca - also.

 

 

     Hearing these songs the demigods and great sages, accompanied by their wives also gazed at Lord Narayana and Goddess Lakshmi, who stood like a wonderful and colorful picture before them.

 

 

Text 65

 

pranamya bhaktya ca varakshatadi

     samarpya tabhyam vibudha mudaiva

prithak prithak tushtuvur urjitabhir

     vagbhish ca tau pranjalayo vinitah

 

     pranamya - bowing; bhaktya - with devotion; ca - and; varakshatadi - beginning with unbroken grains; samarpya - offering; tabhyam - to Them; vibudha - the demigods; muda - happily;eva - indeed; prithak prithak - individually; tushtuvuh - offered prayers; urjitabhih - eloquent; vagbhih - with words; ca - and;tau - Them; pranjalayah - with folded hands; vinitah - humble.

 

 

     Devotedly bowing down, the demigods happily offered unbroken grains and other gifts to the Divine Couple. Humbly and with folded hands, each demigod spoke many eloquent prayers.

 

 

Shri Skanda Purana’s

Shri Vasudeva-mahatmya

Shri Narada’s Visit to Goloka Vrndavana

 

Part One

Meditation on Shri Shri Radha-Krishna

 

From Shri Skanda Purana, Shri Vaishnava-khanda, Shri Vasudeva-mahatmya, Chapter 28

 

Text 1

One should meditate on Shri Radha’s master, Lord Krishna, who is peaceful and handsome, and who is surrounded by a great spiritual effulgence.

2

One should meditate on Lord Krishna, His youthful, splendid, transcendental form is more handsome than many millions of Kamadevas...

3

...His limbs graceful, spiritual, and splendid like an autumn moon, His long arms graceful...

4

...His lotus feet with soft, reddish toes, His glistening toenails embarrassing the moon,...

5

...His graceful feet decorated with tinkling anklets, His legs and knees graceful,...

6

...His graceful waist bound with a yellow garment and a jewel belt and decorated with a deep navel and graceful lines of tri-bali,...

7

His broad chest decorated with Shrivatsa, with the restlessly moving king of great pearl necklaces...

8

...with a garland of many fragrant flowers, and with a golden sacred thread, His blossoming red lotus hands decorated with bracelets,...

9

...His slender fingers glistening with jewel rings as He plays sweet flute music that charms everyone’s heart,...

10

...His shoulders broad, His collar hidden, His great and splendid arms decorated with armlets, the sweet fragrance of His forest-flower garland attracting greedy, humming bees,...

11

...a splendid Kausthuba necklace on His conchshell neck, His chin handsome, His lips like splendid red bimba fruits...

12

...a gentle smile decorating His full-moon face, His nose graceful like a sesame flower,...

13

...His graceful ears decorated with glistening shark-shaped earrings and wonderful flower ornaments,...

14

...His cheeks splendid with the moonlight of His graceful teeth, His large eyes like red lotus petals,..

15

..His forehead high and broad, His eyebrow’s like Kamadeva’s bow, the hair on His head fine, black, curly, splendid, and charming,...

16

...the crown on His head splendid with many jewels, and His glance filled with love for His devotees.

17

After meditating on Lord Krishna in this way, one should meditate on two-armed Shri-Radha at His left, Her limbs fair like gold, Her garments like red kausumbha flowers,...

18

...Her ears and nose graceful, Her garments and jewel ornaments splendid, Her form youthful, Her eye’s like a fawn’s, Her breasts full, high, and firm,...

19

...Her waist slender, Her hips broad, her belt splendid with jewels, Her many ornaments splendid, her face a blossoming lotus,...

20

...Her hands and arms splendid with jewel rings, bracelets, and armlets, Her lotus feet splendid with twinkling anklets,...

21

...Her broad forehead decorated with kunkuma decorations, her lips bimba fruits, her chest graceful, and her braids decorated with malati flowers,...

22

Lovingly gazing at Her master, She places a lotus flower in His hand. Please meditate on Shri Radha in this way and then worship Her and Her master.

 

 

Part Two

Description of Shri Goloka Vrndavana

 

Shri Skanda Purana, Shri Vaishnava-khanda, Shri Vasudeva-mahatmya, Chapter 16

 

Texts 1 & 2

Standing on the summit of Mount Meru, and with transcendental vision gazing on Svetadvipa, thousands of liberated souls there, and the Supreme Personality of Godhead, Lord Vasudeva in their midst, the great yogi Narada suddenly flew there. He arrived there in a single moment.

3

Happy at heart, Shri Narada arrived in Svetadvipa. There he sae many devotees, each one splendid like the moon.

4

He worshipped them by bowing his head, and they also worshipped him in their minds. Austere Narada was very eager to see the Supreme Lord.

5

Happy at heart to know that he was a pure devotee of Lord Vishnu, the devotees spoke to Narada as he was chanting the twelve syllable mantra.

6

The liberated residents of Svetadvipa said : O best of sages, you are a great devotee of Lord Krishna. You have come here and you are able to see us whom even the demigods cannot see. What do you desire, that you perform such severe austerities?

7

Shri Narada said : I am eager to see the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. O kings of the devotees, O you are very dear to the Lord, please show Him to me.

8

Shri Skanda then said : Then, inspired in his heart by Lord Krishna, one of the liberated residents of Svetadvipa said, “Come with me. I will show Lord Krishna to you,” and began to walk ahead.

9

Travelling on the path of the sky, joyful Narada followed him. Narada saw the homes of the demigods, and then he flew above them.

10

Unattached, he saw first the seven planetary systems and then Dhruvaloka. Then he flew past Maharloka, Janaloka, and Tapaloka.

11

Then Narada saw Brahmaloka. Then, yearning to see Lord Krishna, Narada followed the liberated resident of Svetadvipa into the great darkness that is the eight-fold covering that envelops the universe.

12

One by one he passed through the layers of earth, water, fire, air, ether, false-ego, mahat-tattva, and prakrti, each layer ten times greater than the one before. Finally he came to the wonderful abode of Goloka.

13

As he approached that effulgent realm only pure devotees of Lord Krishna may enter, he saw the wide and fathomless Viraja river,...

14

...which was beautiful with white, red, and blue lotus flowers and fragrant with sandal paste from the gopis and gopas who bathed there.

15

Then he went to the river’s beautiful shore, which was splendid with white, green, red and yellow jewels,...

16

...beautiful with many kalpa-vrksa trees and new coral sprouts, decorated with mines of syamantakas, sapphires, and other jewels,...

17

...beautiful with jewel stairways and the sweet cooing of swans, karandavas, and other birds,...

18

...and filled with splendid and pure waters drunk by hosts of surabhi cows, regal elephants, and horses. Then Narada continued on his journey.

19

Crossing that splendid transcendental river, by the Lord’s will Narada came to a great moat and the hundred peaks of Mount Govardhana,...

20

...which was eighty million miles tall, eight hundred million miles broad, golden, very beautiful and charming,...

21

...beautiful with many thousands of kalpa-vrksa, parijata, and other trees and with mallika, yuthika, lavanga, aila, and other flowering vines,...

22

...with golden banana trees and other trees, with splendid deer, with elephant, and with sweetly cooing birds.

23

Then, on the beautiful peaks of that impassable mountain, Narada saw many great and beautiful pavilions for Lord Krishna’s rasa dances,...

24

...pavilions filled with fragrant gardens, blossoming flowers, guarded by four entrances of four jewelled gates,...

25

... Splendid with many thousands of colourful archways, jewel pillars, bananas trees, pearl awnings,...

26

...beautiful with auspicious durva grass, moistened grains, and unbroken fruits, beautiful with courtyards sprinkled with sandal, agrur, musk, and kumkuma,...

27

...and filled with many kinds of beautiful instrumental music pleasing to the heart. There Narada saw many millions of groups of gopis,...

28

...gopis beautifully dressed in priceless garments and decorated with priceless ornaments with jewel bracelets, belts anklets, armlets, and rings,...

29

...gopis whose youthful beauty is beyond the power of words to describe, who are followers of Shri Radha, who are expert in amorous pastimes,...

30

...gopis who in these pavilions filled with many pleasing things sing songs glorifying Lord Krishna and enjoy many happy pastimes.

31

In the valley of that mountain Narada Muni saw the great forest named Vrndavana,...

32

...Which is famous pastime-place of Shri Shri Radha-Krishna, which is beautiful with many kalpa-vrksa trees, many lakes, many lotus flowers,...

33

many mango, amrataka, nipa, badari, pomegranate, kharjuri, betel, orange, coconut and sandalwood trees,...

34

...many jambu, jambira, pasana, aksoda, suradruma, banana, and campaka trees, and many vines of grapes and golden ketaki flowers,...

35

...which is splendid with many trees bending with a great burden of many fruits and flowers, which is splendid with many mallika, madhavi, kunda, lavanga, yuthika, and other flowering vines,...

36

.. which is served by gentle, fragrant, cooling breezes, which is everywhere the home for many clear streams swiftly flowing from the hundred peaks of Govardhana Mountain,...

37

...which is always opulent with the glory of springtime, which is filled with many groves lit with jewel lamps and filled with ornaments,...

38

...and which was everywhere filled, O sage, with the sounds of gopas and gopis chanting the glories of Lord Krishna, with the calls of cows and calves, and birds, with the tinkling of various ornaments, and with the sound of churning yoghurt.

39

Now gaze on this forest beautiful with many trees bending with many fruits and blossoming flowers, a place filled with thirty-two other forests.

40

Seeing this, joyful Narada entered the splendid town of Goloka, which was surrounded by a jewel fortress, beautiful with many royal roads,...

41

...splendid with many millions of airplanes and chariots made of regal jewels, beautiful with tinkling ornaments, and filled with devotees of Lord Krishna,...

42

...beautiful with many millions of wonderful regal-jewel palaces decorated with rows of jewel pillars,...

43

...beautiful with many charming pastime-pavilions made of the best jewels, illumined with jewel lamps, and graceful with jewel courtyards,...

44

...anointed with kesara, aguru, musk, and kumkuma, beautiful with many courtyards auspicious with yoghurt, durva grass, moistened grains, and betelnuts,...

45

...auspicious with many gates and golden pots filled with water, beautiful and royal roads paved with jewels, roads where many elephants and horses travel,...

46

...and crowded with many Brahman’s, Sivas, and other demigods who have come, bearing gifts in their hands, to see Lord Krishna.

47

When he saw the great road filled with gopas and gopis eager to see Lord Krishna, Narada became filled with happiness.

48

Then Narada came to the all-wonderful and very beautiful palace of Lord Krishna, which was near the palace of Lord Krishna, which was near the palaces of Nanda, Vrsabhanu, and the other gopas,...

49

...and which was surrounded by sixteen moats and fortresses, each with four gates, and each gate guarded by ten million gopa gatekeepers.

50

Then Narada saw the gatekeepers standing before each of the jewel gates and jewel pillars.

51-53

Bowing down before Virabhanu, Candrabhanu, Suryabhanu, Vasubhanu, Devabhanu, Sakrabhanu, Ratnabhanu, Suparsva, Visala, Rsabha, Amsu, Bala, Subala, Devaprastha, Varuthapa, and Shridama, and receiving their permission one by one, Narada finally entered a great courtyard. There he saw a brilliant effulgence.

 

 

Part Three

Seeing Lord Krishna

 

Shri Skanda Purana, Shri Vaishnava-khanda, Shri Vasudeva-mahatmya, Chapter 17

 

1

Shri Skanda said: O sage, there Narada saw a great effulgence brighter than millions of millions of suns shining together.

2

This effulgence was the impersonal Brahman. Shining in all directions, above, and below, it was eternal and full of knowledge and bliss.

3

This Brahman is the original cause of matter and the material identities of the conditioned souls. Perfect yogis who pass through the six cakras attain this Brahman.

4

By the mercy of Lord Krishna these yogis travel through the Brahma-randhra at the top of the  head and then they see this impersonal Brahman. This impersonal Brahman illumines the entire world. The sun, moon, stars, and fire shine with its reflected light.

5

The devotees call it Brahma-pura, for it is the abode of the Supreme Personality of Godhead. It shines everywhere like ten million suns.

6

Many gopas, gopis, Brahmas, and Sivas respectfully approach Lord Krishna in the centre of the Brahman. They fall to the ground to offer respects. They carry gifts in their hands.

7

One who has attained Lord Krishna’s mercy can see Lord Krishna at the centre of the impersonal Brahman. Others, who have not attained His mercy, see only impersonal light. O sage, they cannot see Lord Krishna there.

8

In that great effulgence Narada saw a wonderful, splendid, transcendental palace beautiful with wonderful regal jewels, thousands of splendid jewel pillars, and many great assembly houses and pavilions,...

9

... and splendidly surrounded by many, many palaces of Lord Krishna’s men and women devotees, palaces decorated with wonderful fine curtains and splendid jewels.

10

Happy at heart, Narada saw there a great throne splendid with the best of regal jewels, a throne that filled with wonder the heart of everyone who saw it.

11

Narada saw sitting on that throne Lord Krishna, who is the master of all opulences, the resting place of all living entities, beyond the touch of the modes of material nature, glorious with spiritual qualities, all-knowing, all-powerful, the Supreme Person whom the devotees call Vasudeva,...

12

...the Supreme Lord whom some say is the Supersoul, others say is the impersonal Brahman, greater than the greatest, and the devotees say is all-opulent, all-glorious Lord Vishnu, the supreme master,...

13

...the Supreme Lord who is eternally youthful, filled with mercy, more handsome than many thousands of Kamadevas, supremely independent, not under the control of any liberated or conditioned soul,...

14

...the Supreme Lord who with a playful sidelong glance creates, maintains and destroys a multitude of material universes, who is the king of many millions of material universes, who is the only object of worship in all the universes, who is colourfully dressed like the best of dancing actors,...

15

...the Supreme Lord who is dressed in splendid and priceless yellow garments, who is opulent with many jewel ornaments, who is the colour of a new monsoon cloud, whose ears are splendid with shark shaped earrings,...

16

...the Supreme Lord whose limbs are splendid with a great effulgence, whose crown is splendid with many jewels, whose eyes are beautiful like autumn lotus flowers,...

17

...the Supreme Lord whose limbs are anointed with fragrant sandal paste, the door of whose chest is marked with Shrivatsa, whose lotus arms place the flute to His mouth as he plays sweet music,...

18

...the Supreme Lord who is worshipped by Radha, Rama, Jaya, Susila, Lalita, Bhama, Kalindaja, Jambavati, and a host of others,...

19

the Supreme Lord who is served by religion, the Vedas, all opulences, transcendental knowledge and other virtues, and by the personified weapons, all standing with respectfully folded hands,...

20

...the Supreme Lord who is served by Nanda, Sunanada, and His other personal associates who are white or are the other colours of emeralds, rubies, or gold, and who all carry a cakra, club, lotus, and conchshell in their splendid hands,...

21

...the Supreme Lord who is worshipped by Shridama and a host of two-handed gopas, their heads bowed with devotion, and by Garuda standing before Him, and by the eight opulences, their heads bowed with respect,...

22

.. the Supreme Lord who is served by beauty, peace, mercy, protection, happiness, intelligence, faith, piety, noble-heartedness, friendship, tolerance, memory, and wisdom.

23

Gazing at the Supreme Lord’s very wonderful and splendid transcendental form, Narada became filled with joy. All of his sense were captured by the Lord’s handsomeness. The hairs of his body stood erect with transcendental love. His eyes were filled with tears of joy.

24

Offering respects, Narada fell to the ground like a stick. Then he stood up. Then he folded hands. Overcome with ecstatic love, he gazed at Lord Krishna’s face.

25

With a glance Lord Hari respectfully welcomed His pure devotee Narada, who so earnestly desired to see Him.

26

Filled with bliss by gazing at the Lord and drinking the nectar of His words, Narada Muni devotedly praised the Lord with many prayers.

27

Shri Narada said : O Lord Shri Krishna, O Supreme Personality of Godhead, O resting place of all living entities, O master of the universes, O Vasudeva, O all-pervading Lord, O Lord dear to the pure devotees, all glories to you!

28

Your wonderful feet are always worshipped by Radha, Kamala, and their followers. You are the eternal goal for they who desire the highest good.

29

O Lord Krishna, You are the Supreme eternal soul among all other eternal souls. You are the supreme conscious being among all other conscious beings. You are the Supreme Personality of Godhead, greater than all liberated and conditioned souls.

30

Perfection and purity are attained only by devotional service to You. They cannot be attained by performing austerities or in any other way.

31

They who yearn for liberation keep in their hearts the moonlight of Your feet. O master of the devotees, no one has the power to remove Your feet from their hearts.

32

All the Vedas worship, honour, and know You O Lord, they declare that You are the first cause of all causes.

33

The devotees keep the effulgence of Your lotus feet in their hearts. Your feet are peaceful and full of bliss. They are more glorious than many millions of moons.

34

You are the Supreme Person, beyond the touch of the modes of material nature. You stay eternally in this effulgent and eternal abode, which is filled with bliss and beyond the touch of the modes of material nature.

35

By worshipping You, the devotees become free from the fear of Your illusory potency Maya, and also from time, which makes one fear the material universes.

36

Now I take shelter of You and surrender to You, the all-powerful Supreme Person, the all-pervading Supersoul, the master of the universes.

37

O master of the demigods, if you would be merciful to me, then please grant that I may always have unwavering devotion for Your lotus feet.

38

Shri Skanda said : When Narada devotedly offered these prayers, the Supreme Personality of Godhead pleased him by speaking the following words, which are sweet like nectar.

 

 

Part Four

Description of the Incarnations of Lord Krishna

 

Shri Skanda Purana, Shri Vaishnava-khanda, Shri Vasudeva-mahatmya, Chapter 18

 

1

The Supreme Personality of Godhead said : O great sage, because You are my pure devotee eternally, and because you are free of pride and hypocrisy, You are able, by my own wish, to see Me.

2

In you always stays non-violence, celibacy, duty, peacefulness, renunciation, surrender to the Lord,...

3

...association with devotees, astanga-yoga, sense control, eating little, austerity, freedom from all vices,...

4

...knowledge of My glories, and pure devotion to Me. O saintly one, it is because of all these that you are now able to see Me.

5

O brahmana, anyone who has qualities like these will see Me in this way, for I dearly love my pure devotees.

6

O brahmana, accompanied by Goddess Radha and the pure devotees who take shelter of Me, I stay always in this eternal abode.

7

I am Lord Vasudeva, who gives all results of karma. I am the Supersoul. I am not dependent on any living being.

8

Accompanied by Laksmi, Nanda, Garuda, and many other personal associated, in my four armed form I stay in the transcendental abode called Vaikuntha.

9

Every day in the five periods of time I allow the liberated residents of Svetadvipa to see Me.

10

Manifest in my forms as Aniruddha, Pradyumna, and Sankarsana, I create, maintain and destroy a host of material universes.

11

O Narada, in the beginning of creation Brahma was born from the lotus flower of My navel. He worshipped Me with austerities and with many yajnas.

12

Pleased with him, I granted all the boons he wished, I said to him : O Brahma, you have the power to create the material bodies of the living entities.

13

Because of the boon I now give, all living entities in the universe will be subject to your command. Also, the eternal Vedas will become manifested in your intelligence.

14

You will also attain knowledge of My transcendental form. No one will disobey you.

15

You will become the giver of boons to the demigods, demons, sages, and saintly persons.

16

When you are thwarted in performing your duty and become bewildered, simply think of Me. I will become manifest and do what needs to be done.

17

As you are creating the universe, the earth will fall into the great ocean. Appearing in the form of a boar, I will kill the demon Hiranyaksa, who is very proud of his own strength. Then I will return the earth to it’s proper place.

18

At the end of one of your days I will become a fish. Until the end of your night I rescue in a boat Vaivasvata Manu, the sages, and the plants.

19

When the Kasyapa’s son wish to churn nectar from the ocean but have no place for the churning rod, I will become a tortoise and I will place Mount Mandara on My back.

20

Manifesting a form half man and half lion, for the demigods’ sake I will kill the demon Hiranyakasipu, who tried to stop all yajnas.

21

A powerful demon will take birth as Virocana’s powerful son Bali. Bali will make Indra fall from his kingdom.

22

When Bali captures the three world from Indra, I will take birth as the twelfth son of Kasyapa and Aditi.

23

Then I will give the kingdom to Indra and return the demigods to their homes in Devaloka. I will make Bali live in Patalaloka.

24

I will become Kapila, the son of Kardama and Devahuti, and I will restore the Sankhya philosophy, which teaches renunciation, and which had become lost in the course of time.

25

I will become Dattatreya, son of Atri and Anasuya, and I will teach the science of logic to joyful Yadu.

26

I will become Rsabha, the son of Nabhi and Meru-devi, and I will teach the eternal duties of the paramahamsas.

27

In the treta-yuga I will take birth in the Bhrugu dynasty as Parasurama and I will kill the ksatriyas.

28

During the junction of Treta and Dvarpara yugas I will take birth as Rama, the son of Dasaratha and Kausalya.

29

Goddess Laksmi will become Janaka’s daughter Sita. I will marry her and I will also break Lord Siva’s great bow.

30

In battle I will kill a great demon who hates the demigods and sages and who kidnapped Sita. I will kill him and his brother.

31

Valmiki Muni and other great sages will sing in many ways of my pastimes in this incarnation. They who hear these pastimes will be cleansed of their sins.

32

At the end of the junction of Dvarpara and Kali yugas, I will take birth in Mathura city as the son of Vasudeva and Devaki. My mission will be to kill the demons burdening the earth and to protect religion and the pious devotees.

33

I, Krishna, will be known as the son of Vasudeva. Balarama will be Sankarsana. Pradyumna and Aniruddha will take birth in the Yadu dynasty.

34

O Brahma, Radha will become the daughter of Vrsabhanu-gopa. I will enjoy pastimes with her in Vrndavana.

35

Laksmi will become Bhismaka’s daughter Rukmini. After defeating many kings in battle, I will marry her.

36

Killing many demon kings and establishing the true religion, I will remove the earth’s burden.

37

Whoever somehow or other thinks of Me, I take to the spiritual world.

38

I will establish religion and then I will destroy the Yadu dynasty. Then, as the demigods look on, I will leave the earth.

39

Krishna Dvaipayana Vyasa and others will sing many songs of my heroic activities, songs that remove sins in a single moment.

40

I will become Parasara Muni’s son Krishna Dvaipayana Vyasa. I will divide the one Veda into many branches, like a tree.

41

Becoming Buddha, I bewilder the demons who, pretending to take shelter of the rules of Vedas, trouble the three worlds.

42

When many demons establish irreligion on the earth, I will come in My original form as a Krishna and, accompanied by Arjuna, I will kill them in battle.

43

In Kosala-desa on the earth I will be born as Narayana Rsi, the son of Dharma.

44

O Brahma, when cursed by a muni, some rsis take birth as human beings, I will protect them from the demons.

45

At the end of Kali-yuga I will become Kalki. Riding on a spiritual horse, I will kill the barbarian sinners.

46

Whenever the demons try to destroy the religion of the Vedas, I will come to protect it.

47

Therefore, please do not worry. Please do your duty of creating the living entities.

After speaking these words, I gave Brahma many boons as before, and then I disappeared.

48

O sage, whatever boons I promise, those boons I will certainly fulfil with my transcendental powers.

49

O brahmana, the opportunity to see Me, the supreme master of all living entities, is very rarely obtained. It is only obtained by pure devotion to Me.

50

O best of sages, please ask a boon from Me, whatever you wish. I am very pleased with you. The sight of Me never goes in vain.

51

Shri Skanda said : O sage, hearing the Lord’s words, the great sage Narada reflected on his own good fortune, and then spoke the following words :

52

O master, by seeing You all my desires are fulfilled. I think it is very rare and difficult for anyone to see You.

53

My only desire is to see You, Your devotees, and Your eternal abode. I do not desire anything but that.

54

O infallible Lord, I ask only that You be pleased with me. Nothing else is rare or desirable in the whole material world.

55

Whatever material happiness is attained by following the Vedas, performing pious deeds, or worshipping the devas or pitas, is all temporary and subject to destruction.

56

O Lord, I do not desire any material pleasures. I ask only one boon from You, the best of all givers of boons.

57

May I always be eager to chant the glories of You and Your devotees. May I always be filled with love for You.

58

Shri Skanda said : Hearing this request, Lord Krishna said, “So be it.” Giving Narada a great vina, Lord Krishna spoke again.

59

The Supreme Personality of Godhead said : O saintly Narada, now please go to sacred Badarikasrama. There worship Me in My form of Shri Narayana Rsi, the son of Dharma Rsi.

60

You are a pure devotee. Neither pride nor hypocrisy stay in your heart. Therefore I think that you are better than even Brahma, your father.

61

O sage, pure devotees know everything about Me, My transcendental form, and My glories.

62

Pure devotees always think of Me in their hearts. They do not wish anything from Me, and I do not wish anything from them.

63

As devoted wives bring a good husband under their control, so pure devotees use their own transcendental virtues to bring Me under their control.

64

The goddess of fortune and I devotedly follow them. Wherever they go, there I am also.

65

They who desire liberation in the material world may attain it only by associating with My devotees. There is no other way. Please know that this is the truth.

66

They who take shelter of Me and surrender to Me escape the bondage of material bondage.

67

They who somehow or other take shelter of Me and surrender to Me attain whatever they wish. They do not return to the world of birth and death.

68

Shri Skanda said : After hearing these words spoken by the Supreme Personality of Godhead, and after thus attaining the Lord’s mercy, Shri Narada bowed down before the Lord. Then, with tears of love in his eyes, Shri Narada returned to the material world.