Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Puranas > Gita Mahatmyam sahita dhyanamantrah

Gitamahatmyam sahita dhyanamantrah

 

          || shri paramatmane namah ||

 

         || atha shrigitamahatmyaprarambhah ||

 

   shri ganesaya namah || shriradharamanaya namah ||

 

             dharovaca |

 

bhagavanparemesana bhaktiravyabhicarini |

prarabdham bhujyamanasya katham bhavati he prabho || 1||

 

            shri visnuruvaca |

 

prarabdham bhujyamano hi gitabhyasaratah sada |

sa muktah sa sukhi loke karmana nopalipyate || 2||

 

mahapapadipapani gitadhyanam karoti cet |

kvacitsparsam na kurvanti nalinidalamambuvat || 3||

 

gitayah pustakam yatra yatra pathah pravartate |

tatra sarvani tirthani prayagadini tatra vai || 4||

 

sarve devasca rsayo yoginah pannagasca ye |

gopala gopika vapi naradoddhavaparsadaih ||

sahayo jayate sighram yatra gita pravartate 5||

 

yatra gitavicarasca pathanam pathanam srtam |

tatraham niscitam prthvi nivasami sadaiva hi || 6||

 

gitasraye'ham tisthami gita me cottamam grham |

gitajnanamupashritya trimlokanpalayamyaham || 7||

 

gita me parama vidya brahmarupa na samsayah |

ardhamatraksara nitya svanirvacyapadatmika || 8||

 

cidanandena krsnena prokta svamukhato'rjunam |

vedatrayi parananda tattvarthajnanasamyuta || 9||

 

yo'stadasajapo nityam naro niscalamanasah |

jnanasiddhim sa labhate tato yati param padam || 10||

 

pathe'samarthah sampurne tato'rdham pathamacaret |

tada godanajam punyam labhate natra samsayah || 11||

 

tribhagam pathamanastu gangasnanaphalam labhet |

sadamsam japamanastu somayagaphalam labhet || 12||

 

ekadhyayam tu yo nityam pathate bhaktisamyutah |

rudralokamavapnoti gano bhutva vasecciram || 13||

 

adhyayam slokapadam va nityam yah pathate narah |

sa yati naratam yavanmanvantaram vasundhare || 14||

 

gitayah slokadasakam sapta panca catustayam |

dvau trinekam tadardham va slokanam yah pathennarah || 15||

 

candralokamavapnoti varsanamayutam dhruvam |

gitapathasamayukto mrto manusatam vrajet || 16||

 

gitabhyasam punah krtva labhate muktimuttamam |

gitetyuccarasamyukto mriyamano gatim labhet || 17||

 

gitarthasravanasakto mahapapayuto'pi va |

vaikuntham samavapnoti visnuna saha modate || 18||

 

gitartham dhyayate nityam krtva karmani bhurisah |

jivanmuktah sa vijneyo dehante paramam padam || 19||

 

gitamashritya bahavo bhubhujo janakadayah |

nirdhutakalmasa loke gitayatah param padam || 20||

 

gitayah pathanam krtva mahatmyam naiva yah pathet |

vrtha patho bhavettasya srama eva hyudahrtah || 21||

 

etanmahatmyasamyuktam gitabhyasam karoti yah |

sa tatphalamavapnoti durlabham gatimapnuyat || 22||

 

               suta uvaca |

mahatmyametadgitaya maya prokta satatanam |

gitante ca pathedyastu yaduktam tatphalam labhet || 23||

 

    || iti shrivarahapurane shrigitamahatmyam sampurnam ||

 

       || atha shrimadbhagavadgitadhyanadi ||

 

   shri ganesaya namah || shrigopalakrishnaya namah ||

 

            atha dhyanam |

 

            atha karanyasah|

 

om asya shrimadbhagavadgitamalamantrasya

bhagavanvedavyasa rsih ||  anustup chandah ||

shrikrishna paramatma devata ||

asocyananvasocastvam prajnavadamsca bhasase iti bijam ||

sarvadharman parityajya mamekam saranam vraja iti saktih ||

aham tva sarvapapebhyo moksayisyami ma suca iti kilakam ||

nainam chindanti sastrani nainam dahati

pavaka ityangusthabhyam namah ||

na cainam kledayantyapo na sosayati maruta iti tarjanibhyam namah ||

acchedyo'yamadahyo'yamakledyo'sosya

eva ca iti madhyamabhyam namah ||

nityah sarvagatah sthanuracalo'yam sanatana ityanamikabhyam namah ||

pasya me parth rupani sataso'tha

sahasrasa iti kanisthikabhyam namah ||

nanavidhani divyani nanavarnakrtini

ca iti karatalakaraprsthabhyam namah ||

 

         iti karanyasah ||

 

         atha hrdayadinyasah ||

 

nainam chindanti sastrani nainam dahati

pavaka iti hrdayaya namah ||

na cainam kledayantyapo na sosayati maruta iti sirase svaha ||

acchedyo'yamadahyo'yamakledyo'sosya

eva ceti sikhayai vasat  ||

nityah sarvagatah sthanuracalo'yam sanatana iti kavacaya hum ||

pasya me parth rupani sataso'tha

sahasrasa iti netratrayaya vausat ||

nanavidhani divyani nanavarnakrtini

ceti astraya phat ||

shrikrishnaprityarthe pathe viniyogah ||

 

om parthaya pratibodhitam bhagavata narayanena svayam

vyasena grathitam puranamunina madhye mahabharatam |

advaitamrtavarsinim bhagavatimastadasadhyayinim

amba tvamanusandadhami bhagavadgite bhavedvesinim || 1||

 

namo'stu te vyasa visalabuddhe phullaravindayatapatranetra |

yena tvaya bharatatailapurnah prajvalito jnanamayah pradipah || 2||

 

prapannaparijatayatotravetraikapanaye |

jnanamudraya krishnaya gitamrtaduhe namah || 3||

 

vasudevasutam devam kamsacanuramardanam |

devakiparamanandam krishnam vande jagadgurum || 4||

 

bhismadronatata jayadrathajala gandharanilotpala

salyagrahavati krpena vahani karnena velakula |

asvatthamavikarnaghoramakara duryodhanavartini

sottirna khalu pandavai rananadi kaivartakah kesavah || 5||

 

parasaryavacah sarojamamalam gitarthagandhotkatam

nanakhyanakakesaram harikathasambodhanabodhitam |

loke sajjanasatpadairaharahah pepiyamanam muda

bhuyadbharatapankajam kalimalapradhvamsi nah sreyase || 6||

 

mukam karoti vacalam pangum langhayate girim |

yatkrpa tamaham vande paramanandamadhavam || 7||

 

        atha gitamahatmyam |

 

gitasastramidam punyam yah pathetprayatah puman |

visnoh padamavapnoti bhayasokadivarjitah || 1||

 

gitadhyayanasilasya pranayamaparasya ca |

naiva santi hi papani purvajanmakrtani ca || 2||

 

malanirmocanam pumsam jalasnanam dine dine |

sakrdgitambhasi snanam samsaramalanasanam || 3||

 

gita sugita kartavya kimanyaih sastravistaraih |

ya svayam padmanabhasya mukhapadmadvinihsrta || 4||

 

bharatamrtasarvasvam visnorvaktradvinihsrtam |

gitagangodakam pitva punarjanma na vidyate || 5||

 

sarvopanisado gavo dogdha gopala nandanah |

partho vatsah sudhirbhokta dugdham gitamrtam mahat || 6||

 

ekam sastram devakiputragitameko

      devo devakiputra eva |

eko mantrastasya namani yani

      karmapyekam tasya devasya seva || 7||

 

santakaram bhujagasayanam padmanabham suresam

visvadharam gaganasadrsam meghavarnam subhangam |

laksmikantam kamalanayanam yogibhirdhyanagamyam

vande visnum bhavabhayaharam sarvalokaikanatham ||

 

yam brahma varunendrarudramarutah stunvanti divyaih stavaih

vedaih sangapadakramopanisadairgayanti yam samagah |

dhyanavasthitatadgatena manasa pasyanti yam yogino

yasyantam na viduh surasuragana devaya tasmai namah || 8||

 

               || iti dhyanam ||