Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Puranas > Brahma Purana

                             Brahmapurana

 

 

 

0010011 yasmatsarvamidam prapancaracitam mayajagajjayate |

0010012 yasmimstisthati yati cantasamaye kalpanukalpe punah |

0010013 yam dhyatva munayah prapancarahitam vindanti moksam dhruvam |

0010014 tam vande purusottamakhyamamalam nityam vibhum niscalam || 1.1|

0010021 yam dhyayanti budhah samadhisamaye suddham viyatsannibham |

0010022 nityanandamayam prasannamamalam sarvesvaram nirgunam |

0010023 vyaktavyaktaparam prapancarahitam dhyanaikagamyam vibhum |

0010024 tam samsaravinasahetumajaram vande harim muktidam || 1.2|

0010031 supunye naimisaranye pavitre sumanohare |

0010032 nanamunijanakirne nanapuspopasobhite || 1.3|

0010041 saralaih karnikaraisca panasairdhavakhadiraih |

0010042 amrajambukapitthaisca nyagrodhairdevadarubhih || 1.4|

0010051 asvatthaih parijataisca candanagurupatalaih |

0010052 bakulaih saptaparnaisca punnagairnagakesaraih || 1.5|

0010061 salaistalaistamalaisca narikelaistatharjunaih |

0010062 anyaisca bahubhirvrksaiscampakadyaisca sobhite || 1.6|

0010071 nanapaksiganakirne nanamrgaganairyute |

0010072 nanajalasayaih punyairdirghikadyairalankrte || 1.7|

0010081 brahmanaih ksatriyairvaisyaih sudraiscanyaisca jatibhih |

0010082 vanaprasthairgrhasthaisca yatibhirbrahmacaribhih || 1.8|

0010091 sampannairgokulaiscaiva sarvatra samalankrte |

0010092 yavagodhumacanakairmasamudgatileksubhih || 1.9|

0010101 cinakadyaistatha medhyaih sasyaiscanyaisca sobhite |

0010102 tatra dipte hutavahe huyamane mahamakhe || 1.10|

0010111 yajatam naimiseyanam sattre dvadasavarsike |

0010112 ajagmustatra munayastathanye 'pi dvijatayah || 1.11|

0010121 tanagatandvijamste tu pujam cakruryathocitam |

0010122 tesu tatropavistesu rtvigbhih sahitesu ca || 1.12|

0010131 tatrajagama sutastu matimamllomaharsanah |

0010132 tam drstva te munivarah pujam cakrurmudanvitah || 1.13|

0010141 so 'pi tanpratipujyaiva samvivesa varasane |

0010142 katham cakrustadanyonyam sutena sahita dvijah || 1.14|

0010151 kathante vyasasisyam te papracchuh samsayam muda |

0010152 rtvigbhih sahitah sarve sadasyaih saha diksitah || 1.15|

0010160 munaya ucuh

0010161 puranagamasastrani setihasani sattama |

0010162 janasi devadaityanam caritam janma karma ca || 1.16|

0010171 na te 'styaviditam kincidvede sastre ca bharate |

0010172 purane moksasastre ca sarvajno 'si mahamate || 1.17|

0010181 yathapurvamidam sarvamutpannam sacaracaram |

0010182 sasurasuragandharvam sayaksoragaraksasam || 1.18|

0010191 srotumicchamahe suta bruhi sarvam yatha jagat |

0010192 babhuva bhuyasca yatha mahabhaga bhavisyati || 1.19|

0010201 yatascaiva jagatsuta yatascaiva caracaram |

0010202 linamasittatha yatra layamesyati yatra ca || 1.20|

0010210 lomaharsana uvaca

0010211 avikaraya suddhaya nityaya paramatmane |

0010212 sadaikaruparupaya visnave sarvajisnave || 1.21|

0010221 namo hiranyagarbhaya haraye sankaraya ca |

0010222 vasudevaya taraya sargasthityantakarmane || 1.22|

0010231 ekanekasvarupaya sthulasuksmatmane namah |

0010232 avyaktavyaktabhutaya visnave muktihetave || 1.23|

0010241 sargasthitivinasaya jagato yo 'jaramarah |

0010242 mulabhuto namastasmai visnave paramatmane || 1.24|

0010251 adharabhutam visvasyapyaniyamsamaniyasam |

0010252 pranamya sarvabhutasthamacyutam purusottamam || 1.25|

0010261 jnanasvarupamatyantam nirmalam paramarthatah |

0010262 tamevarthasvarupena bhrantidarsanatah sthitam || 1.26|

0010271 visnum grasisnum visvasya sthitau sarge tatha prabhum |

0010272 sarvajnam jagatamisamajamaksayamavyayam || 1.27|

0010281 adyam susuksmam visvesam brahmadinpranipatya ca |

0010282 itihasapuranajnam vedavedangaparagam || 1.28|

0010291 sarvasastrarthatattvajnam parasarasutam prabhum |

0010292 gurum pranamya vaksyami puranam vedasammitam || 1.29|

0010301 kathayami yatha purvam daksadyairmunisattamaih |

0010302 prstah provaca bhagavanabjayonih pitamahah || 1.30|

0010311 srnudhvam sampravaksyami katham papapranasinim |

0010312 kathyamanam maya citram bahvartham srutivistaram || 1.31|

0010321 yastvimam dharayennityam srnuyadvapyabhiksnasah |

0010322 svavamsadharanam krtva svargaloke mahiyate || 1.32|

0010331 avyaktam karanam yattannityam sadasadatmakam |

0010332 pradhanam purusastasmannirmame visvamisvarah || 1.33|

0010341 tam budhyadhvam munisrestha brahmanamamitaujasam |

0010342 srastaram sarvabhutanam narayanaparayanam || 1.34|

0010351 ahankarastu mahatastasmadbhutani jajnire |

0010352 bhutabhedasca bhutebhya iti sargah sanatanah || 1.35|

0010361 vistaravayavam caiva yathaprajnam yathasruti |

0010362 kirtyamanam srnudhvam vah sarvesam kirtivardhanam || 1.36|

0010371 kirtitam sthirakirtinam sarvesam punyavardhanam |

0010372 tatah svayambhurbhagavansisrksurvividhah prajah || 1.37|

0010381 apa eva sasarjadau tasu viryamathasrjat |

0010382 apo nara iti prokta apo vai narasunavah || 1.38|

0010391 ayanam tasya tah purvam tena narayanah smrtah |

0010392 hiranyavarnamabhavattadandamudakesayam || 1.39|

0010401 tatra jajne svayam brahma svayambhuriti nah srutam |

0010402 hiranyavarno bhagavanusitva parivatsaram || 1.40|

0010411 tadandamakaroddvaidham divam bhuvamathapi ca |

0010412 tayoh sakalayormadhya akasamakarotprabhuh || 1.41|

0010421 apsu pariplavam prthvim disasca dasadha dadhe |

0010422 tatra kalam mano vacam kamam krodhamatho ratim || 1.42|

0010431 sasarja srstim tadrupam srastumicchanprajapatin |

0010432 maricimatryangirasau pulastyam pulaham kratum || 1.43|

0010441 vasistham ca mahatejah so 'srjatsapta manasan |

0010442 sapta brahmana ityete purane niscayam gatah || 1.44|

0010451 narayanatmakanam tu saptanam brahmajanmanam |

0010452 tato 'srjatpura brahma rudram rosatmasambhavam || 1.45|

0010461 sanatkumaram ca vibhum purvesamapi purvajam |

0010462 saptasveta ajayanta praja rudrasca bho dvijah || 1.46|

0010471 skandah sanatkumarasca tejah sanksipya tisthatah |

0010472 tesam sapta mahavamsa divya devagananvitah || 1.47|

0010481 kriyavantah prajavanto maharsibhiralankrtah |

0010482 vidyuto 'sanimeghamsca rohitendradhanumsi ca || 1.48|

0010491 vayamsi ca sasarjadau parjanyam ca sasarja ha |

0010492 rco yajumsi samani nirmame yajnasiddhaye || 1.49|

0010501 sadhyanajanayaddevanityevamanusanjaguh |

0010502 uccavacani bhutani gatrebhyastasya jajnire || 1.50|

0010511 apavasya prajasargam srjato hi prajapateh |

0010512 srjyamanah praja naiva vivardhante yada tada || 1.51|

0010521 dvidha krtvatmano dehamardhena puruso 'bhavat |

0010522 ardhena nari tasyam tu so 'srjaddvividhah prajah || 1.52|

0010531 divam ca prthivim caiva mahimna vyapya tisthati |

0010532 virajamasrjadvisnuh so 'srjatpurusam virat || 1.53|

0010541 purusam tam manum vidyattasya manvantaram smrtam |

0010542 dvitiyam manasasyaitanmanorantaramucyate || 1.54|

0010551 sa vairajah prajasargam sasarja purusah prabhuh |

0010552 narayanavisargasya prajastasyapyayonijah || 1.55|

0010561 ayusmankirtimanpunya-prajavamsca bhavennarah |

0010562 adisargam viditvemam yathestam capnuyadgatim || 1.56|

0020010 lomaharsana uvaca

0020011 sa srstva tu prajastvevamapavo vai prajapatih |

0020012 lebhe vai purusah patnim satarupamayonijam || 2.1|

0020021 apavasya mahimna tu divamavrtya tisthatah |

0020022 dharmenaiva munisresthah satarupa vyajayata || 2.2|

0020031 sa tu varsayutam taptva tapah paramaduscaram |

0020032 bhartaram diptatapasam purusam pratyapadyata || 2.3|

0020041 sa vai svayambhuvo viprah puruso manurucyate |

0020042 tasyaikasaptatiyugam manvantaramihocyate || 2.4|

0020051 vairajatpurusadviram satarupa vyajayata |

0020052 priyavratottanapadau viratkamya vyajayata || 2.5|

0020061 kamya nama suta srestha kardamasya prajapateh |

0020062 kamyaputrastu catvarah samratkuksirviratprabhuh || 2.6|

0020071 uttanapadam jagraha putramatrih prajapatih |

0020072 uttanapadacchaturah sunrta susuve sutan || 2.7|

0020081 dharmasya kanya susroni sunrta nama visruta |

0020082 utpanna vajimedhena dhruvasya janani subha || 2.8|

0020091 dhruvam ca kirtimantam ca ayusmantam vasum tatha |

0020092 uttanapado 'janayatsunrtayam prajapatih || 2.9|

0020101 dhruvo varsasahasrani trini divyani bho dvijah |

0020102 tapastepe mahabhagah prarthayansumahadyasah || 2.10|

0020111 tasmai brahma dadau pritah sthanamatmasamam prabhuh |

0020112 acalam caiva puratah saptarsinam prajapatih || 2.11|

0020121 tasyabhimanamrddhim ca mahimanam niriksya ca |

0020122 devasuranamacaryah slokam pragusana jagau || 2.12|

0020131 aho 'sya tapaso viryamaho srutamaho 'dbhutam |

0020132 yamadya puratah krtva dhruvam saptarsayah sthitah || 2.13|

0020141 tasmacchlistim ca bhavyam ca dhruvacchambhurvyajayata |

0020142 slisteradhatta succhaya panca putranakalmasan || 2.14|

0020151 ripum ripunjayam viram vrkalam vrkatejasam |

0020152 riporadhatta brhati caksusam sarvatejasam || 2.15|

0020161 ajijanatpuskarinyam vairinyam caksusam manum |

0020162 prajapateratmajayam viranyasya mahatmanah || 2.16|

0020171 manorajayanta dasa nadvalayam mahaujasah |

0020172 kanyayam munisardula vairajasya prajapateh || 2.17|

0020181 kutsah puruh satadyumnastapasvi satyavakkavih |

0020182 agnistudatiratrasca sudyumnasceti te nava || 2.18|

0020191 abhimanyusca dasamo nadvalayam mahaujasah |

0020192 purorajanayatputransadagneyi mahaprabhan || 2.19|

0020201 angam sumanasam svatim kratumangirasam mayam |

0020202 angatsunithapatyam vai venamekam vyajayata || 2.20|

0020211 apacarena venasya prakopah sumahanabhut |

0020212 prajarthamrsayo yasya mamanthurdaksinam karam || 2.21|

0020221 venasya mathite panau sambabhuva mahannrpah |

0020222 tam drstva munayah prahuresa vai muditah prajah || 2.22|

0020231 karisyati mahateja yasasca prapsyate mahat |

0020232 sa dhanvi kavaci jato jvalajjvalanasannibhah || 2.23|

0020241 prthurvainyastatha cemam raraksa ksatrapurvajah |

0020242 rajasuyabhisiktanamadyah sa vasudhapatih || 2.24|

0020251 tasmaccaiva samutpannau nipunau sutamagadhau |

0020252 teneyam gaurmunisrestha dugdha sasyani bhubhrta || 2.25|

0020261 prajanam vrttikamena devaih sarsiganaih saha |

0020262 pitrbhirdanavaiscaiva gandharvairapsaroganaih || 2.26|

0020271 sarpaih punyajanaiscaiva virudbhih parvataistatha |

0020272 tesu tesu ca patresu duhyamana vasundhara || 2.27|

0020281 pradadyathepsitam ksiram tena prananadharayan |

0020282 prthostu putrau dharmajnau yajnante 'ntardhipatinau || 2.28|

0020291 sikhandini havirdhanamantardhanadvyajayata |

0020292 havirdhanatsadagneyi dhisanajanayatsutan || 2.29|

0020301 pracinabarhisam sukram gayam krishnam vrajajinau |

0020302 pracinabarhirbhagavanmahanasitprajapatih || 2.30|

0020311 havirdhananmunisrestha yena samvardhitah prajah |

0020312 pracinabarhirbhagavanprthivitalacarinih || 2.31|

0020321 samudratanayayam tu krtadaro 'bhavatprabhuh |

0020322 mahatastapasah pare savarnayam prajapatih || 2.32|

0020331 savarnadhatta samudri dasa pracinabarhisah |

0020332 sarvanpracetaso nama dhanurvedasya paragan || 2.33|

0020341 aprthagdharmacaranaste 'tapyanta mahattapah |

0020342 dasa varsasahasrani samudrasalilesayah || 2.34|

0020351 tapascaratsu prthivim pracetahsu mahiruhah |

0020352 araksamanamavavrurbabhuvatha prajaksayah || 2.35|

0020361 nasakanmaruto vatum vrtam khamabhavaddrumaih |

0020362 dasa varsasahasrani na sekuscestitum prajah || 2.36|

0020371 tadupasrutya tapasa yuktah sarve pracetasah |

0020372 mukhebhyo vayumagnim ca sasrjurjatamanyavah || 2.37|

0020381 unmulanatha vrksamstu krtva vayurasosayat |

0020382 tanagniradahadghora evamasiddrumaksayah || 2.38|

0020391 drumaksayamatho buddhva kincicchistesu sakhisu |

0020392 upagamyabravidetamstada somah prajapatin || 2.39|

0020401 kopam yacchata rajanah sarve pracinabarhisah |

0020402 vrksasunya krta prthvi samyetamagnimarutau || 2.40|

0020411 ratnabhuta ca kanyeyam vrksanam varavarnini |

0020412 bhavisyam janata tata dhrta garbhena vai maya || 2.41|

0020421 marisa nama namnaisa vrksanamiti nirmita |

0020422 bharya vo 'stu mahabhagah somavamsavivardhini || 2.42|

0020431 yusmakam tejaso 'rdhena mama cardhena tejasah |

0020432 asyamutpatsyate vidvandakso nama prajapatih || 2.43|

0020441 sa imam dagdhabhuyistham yusmattejomayena vai |

0020442 agninagnisamo bhuyah prajah samvardhayisyati || 2.44|

0020451 tatah somasya vacanajjagrhuste pracetasah |

0020452 samhrtya kopam vrksebhyah patnim dharmena marisam || 2.45|

0020461 dasabhyastu pracetobhyo marisayam prajapatih |

0020462 dakso jajne mahatejah somasyamsena bho dvijah || 2.46|

0020471 acaramsca caramscaiva dvipado 'tha catuspadah |

0020472 sa srstva manasa daksah pascadasrjata striyah || 2.47|

0020481 dadau dasa sa dharmaya kasyapaya trayodasa |

0020482 sistah somaya rajne ca naksatrakhya dadau prabhuh || 2.48|

0020491 tasu devah khaga gavo naga ditijadanavah |

0020492 gandharvapsarasascaiva jajnire 'nyasca jatayah || 2.49|

0020501 tatah prabhrti viprendrah praja maithunasambhavah |

0020502 sankalpaddarsanatsparsatpurvesam procyate praja || 2.50|

0020510 munaya ucuh

0020511 devanam danavanam ca gandharvoragaraksasam |

0020512 sambhavastu sruto 'smabhirdaksasya ca mahatmanah || 2.51|

0020521 angusthadbrahmano jajne daksah kila subhavratah |

0020522 vamangusthattatha caivam tasya patni vyajayata || 2.52|

0020531 katham pracetasatvam sa punarlebhe mahatapah |

0020532 etam nah samsayam suta vyakhyatum tvamiharhasi |

0020533 dauhitrascaiva somasya katham svasuratam gatah || 2.53|

0020540 lomaharsana uvaca

0020541 utpattisca nirodhasca nityam bhutesu bho dvijah |

0020542 rsayo 'tra na muhyanti vidyavantasca ye janah || 2.54|

0020551 yuge yuge bhavantyete punardaksadayo nrpah |

0020552 punascaiva nirudhyante vidvamstatra na muhyati || 2.55|

0020561 jyaisthyam kanisthamapyesam purvam nasiddvijottamah |

0020562 tapa eva gariyo 'bhutprabhavascaiva karanam || 2.56|

0020571 imam visrstim daksasya yo vidyatsacaracaram |

0020572 prajavanayuruttirnah svargaloke mahiyate || 2.57|

0030010 munaya ucuh

0030011 devanam danavanam ca gandharvoragaraksasam |

0030012 utpattim vistarenaiva lomaharsana kirtaya || 3.1|

0030020 lomaharsana uvaca

0030021 prajah srjeti vyadistah purvam daksah svayambhuva |

0030022 yatha sasarja bhutani tatha srnuta bho dvijah || 3.2|

0030031 manasanyeva bhutani purvamevasrjatprabhuh |

0030032 rsindevansagandharvanasuranyaksaraksasan || 3.3|

0030041 yadasya manasi vipra na vyavardhata vai praja |

0030042 tada sancintya dharmatma prajahetoh prajapatih || 3.4|

0030051 sa maithunena dharmena sisrksurvividhah prajah |

0030052 asiknimavahatpatnim viranasya prajapateh || 3.5|

0030061 sutam sutapasa yuktam mahatim lokadharinim |

0030062 atha putrasahasrani vairanyam panca viryavan || 3.6|

0030071 asiknyam janayamasa daksa eva prajapatih |

0030072 tamstu drstva mahabhagansamvivardhayisunprajah || 3.7|

0030081 devarsih priyasamvado naradah prabravididam |

0030082 nasaya vacanam tesam sapayaivatmanastatha || 3.8|

0030091 yam kasyapah sutavaram paramesthi vyajijanat |

0030092 daksasya vai duhitari daksasapabhayanmunih || 3.9|

0030101 purvam sa hi samutpanno naradah paramesthinah |

0030102 asiknyamatha vairanyam bhuyo devarsisattamah || 3.10|

0030111 tam bhuyo janayamasa piteva munipungavam |

0030112 tena daksasya vai putra haryasva iti visrutah || 3.11|

0030121 nirmathya nasitah sarve vidhina ca na samsayah |

0030122 tasyodyatastada dakso nasayamitavikramah || 3.12|

0030131 brahmarsinpuratah krtva yacitah paramesthina |

0030132 tato 'bhisandhiscakre vai daksasya paramesthina || 3.13|

0030141 kanyayam narado mahyam tava putro bhavediti |

0030142 tato daksah sutam pradatpriyam vai paramesthine |

0030143 sa tasyam narado jajne bhuyah sapabhayadrsih || 3.14|

0030150 munaya ucuh

0030151 katham pranasitah putra naradena maharsina |

0030152 prajapateh sutavarya srotumicchama tattvatah || 3.15|

0030160 lomaharsana uvaca

0030161 daksasya putra haryasva vivardhayisavah prajah |

0030162 samagata mahavirya naradastanuvaca ha || 3.16|

0030170 narada uvaca

0030171 balisa bata yuyam vai nasya janita vai bhuvah |

0030172 pramanam srastukama vai prajah pracetasatmajah || 3.17|

0030181 antarurdhvamadhascaiva katham srjatha vai prajah |

0030182 te tu tadvacanam srutva prayatah sarvato disah || 3.18|

0030191 adyapi na nivartante samudrebhya ivapagah |

0030192 haryasvesvatha nastesu daksah pracetasah punah || 3.19|

0030201 vairanyamatha putranam sahasramasrjatprabhuh |

0030202 vivardhayisavaste tu sabalasvastatha prajah || 3.20|

0030211 purvoktam vacanam te tu naradena pracoditah |

0030212 anyonyamucuste sarve samyagaha mahanrsih || 3.21|

0030221 bhratrnam padavim jnatum gantavyam natra samsayah |

0030222 jnatva pramanam prthvyasca sukham sraksyamahe prajah || 3.22|

0030231 te 'pi tenaiva margena prayatah sarvato disam |

0030232 adyapi na nivartante samudrebhya ivapagah || 3.23|

0030241 tada prabhrti vai bhrata bhraturanvesane dvijah |

0030242 prayato nasyati ksipram tanna karyam vipascita || 3.24|

0030251 tamscaiva nastanvijnaya putrandaksah prajapatih |

0030252 sastim tato 'srjatkanya vairanyamiti nah srutam || 3.25|

0030261 tastada pratijagraha bharyartham kasyapah prabhuh |

0030262 somo dharmasca bho viprastathaivanye maharsayah || 3.26|

0030271 dadau sa dasa dharmaya kasyapaya trayodasa |

0030272 saptavimsati somaya catasro 'ristanemine || 3.27|

0030281 dve caiva bahuputraya dve caivangirase tatha |

0030282 dve krsasvaya viduse tasam namani me srnu || 3.28|

0030291 arundhati vasuryami lamba bhanurmarutvati |

0030292 sankalpa ca muhurta ca sadhya visva ca bho dvijah || 3.29|

0030301 dharmapatnyo dasa tvetastasvapatyani bodhata |

0030302 visvedevastu visvayah sadhya sadhyanvyajayata || 3.30|

0030311 marutvatyam marutvanto vasostu vasavah sutah |

0030312 bhanostu bhanavah putra muhurtastu muhurtajah || 3.31|

0030321 lambayascaiva ghoso 'tha nagavithi ca yamija |

0030322 prthivi visayam sarvamarundhatyam vyajayata || 3.32|

0030331 sankalpayastu visvatma jajne sankalpa eva hi |

0030332 nagavithyam ca yaminyam vrsalasca vyajayata || 3.33|

0030341 para yah somapatnisca daksah pracetaso dadau |

0030342 sarva naksatranamnyasta jyotise parikirtitah || 3.34|

0030351 ye tvanye khyatimanto vai deva jyotispurogamah |

0030352 vasavo 'stau samakhyatastesam vaksyami vistaram || 3.35|

0030361 apo dhruvasca somasca dhavascaivanilo 'nalah |

0030362 pratyusasca prabhasasca vasavo namabhih smrtah || 3.36|

0030371 apasya putro vaitandyah sramah sranto munistatha |

0030372 dhruvasya putro bhagavankalo lokaprakalanah || 3.37|

0030381 somasya bhagavanvarca varcasvi yena jayate |

0030382 dhavasya putro dravino hutahavyavahastatha |

0030383 manoharayah sisirah prano 'tha ramanastatha || 3.38|

0030391 anilasya siva bharya tasyah putro manojavah |

0030392 avijnatagatiscaiva dvau putravanilasya ca || 3.39|

0030401 agniputrah kumarastu sarastambe shriya vrtah |

0030402 tasya sakho visakhasca naigameyasca prsthajah || 3.40|

0030411 apatyam krttikanam tu karttikeya iti smrtah |

0030412 pratyusasya viduh putramrsim namnatha devalam || 3.41|

0030421 dvau putrau devalasyapi ksamavantau manisinau |

0030422 brhaspatestu bhagini varastri brahmavadini || 3.42|

0030431 yogasiddha jagatkrtsnamasakta vicacara ha |

0030432 prabhasasya tu sa bharya vasunamastamasya tu || 3.43|

0030441 visvakarma mahabhago yasyam jajne prajapatih |

0030442 karta silpasahasranam tridasanam ca vardhakih || 3.44|

0030451 bhusananam ca sarvesam karta silpavatam varah |

0030452 yah sarvesam vimanani daivatanam cakara ha || 3.45|

0030461 manusascopajivanti yasya silpam mahatmanah |

0030462 surabhi kasyapadrudranekadasa vinirmame || 3.46|

0030471 mahadevaprasadena tapasa bhavita sati |

0030472 ajaikapadahirbudhnyastvasta rudrasca viryavan || 3.47|

0030481 harasca bahurupasca tryambakascaparajitah |

0030482 vrsakapisca sambhusca kapardi raivatastatha || 3.48|

0030491 mrgavyadhasca sarvasca kapali ca dvijottamah |

0030492 ekadasaite vikhyata rudrastribhuvanesvarah || 3.49|

0030501 satam tvevam samakhyatam rudranamamitaujasam |

0030502 purane munisardula yairvyaptam sacaracaram || 3.50|

0030511 daransrnudhvam viprendrah kasyapasya prajapateh |

0030512 aditirditirdanuscaiva arista surasa khasa || 3.51|

0030521 surabhirvinata caiva tamra krodhavasa ira |

0030522 kadrurmunisca bho viprastasvapatyani bodhata || 3.52|

0030531 purvamanvantare srestha dvadasasansurottamah |

0030532 tusita nama te 'nyonyamucurvaivasvate 'ntare || 3.53|

0030541 upasthite 'tiyasasascaksusasyantare manoh |

0030542 hitartham sarvalokanam samagamya parasparam || 3.54|

0030551 agacchata drutam deva aditim sampravisya vai |

0030552 manvantare prasuyamastannah sreyo bhavisyati || 3.55|

0030560 lomaharsana uvaca

0030561 evamuktva tu te sarve caksusasyantare manoh |

0030562 maricatkasyapajjatastvaditya daksakanyaya || 3.56|

0030571 tatra visnusca sakrasca jajnate punareva hi |

0030572 aryama caiva dhata ca tvasta pusa tathaiva ca || 3.57|

0030581 vivasvansavita caiva mitro varuna eva ca |

0030582 amso bhagascatiteja aditya dvadasa smrtah || 3.58|

0030591 saptavimsati yah proktah somapatnyo mahavratah |

0030592 tasamapatyanyabhavandiptanyamitatejasah || 3.59|

0030601 aristanemipatninamapatyaniha sodasa |

0030602 bahuputrasya vidusascatasro vidyutah smrtah || 3.60|

0030611 caksusasyantare purve rco brahmarsisatkrtah |

0030612 krsasvasya ca devarserdevapraharanah smrtah || 3.61|

0030621 ete yugasahasrante jayante punareva hi |

0030622 sarve devaganascatra trayastrimsattu kamajah || 3.62|

0030631 tesamapi ca bho vipra nirodhotpattirucyate |

0030632 yatha suryasya gagana udayastamayaviha || 3.63|

0030641 evam devanikayaste sambhavanti yuge yuge |

0030642 dityah putradvayam jajne kasyapaditi nah srutam || 3.64|

0030651 hiranyakasipuscaiva hiranyaksasca viryavan |

0030652 simhika cabhavatkanya vipracitteh parigrahah || 3.65|

0030661 saimhikeya iti khyata yasyah putra mahabalah |

0030662 hiranyakasipoh putrascatvarah prathitaujasah || 3.66|

0030671 hradasca anuhradasca prahradascaiva viryavan |

0030672 samhradasca caturtho 'bhuddhradaputro hradastatha || 3.67|

0030681 hradasya putrau dvau virau sivah kalastathaiva ca |

0030682 virocanasca prahradirbalirjajne virocanat || 3.68|

0030691 baleh putrasatamasidbanajyestham tapodhanah |

0030692 dhrtarastrasca suryasca candramascandratapanah || 3.69|

0030701 kumbhanabho gardabhaksah kuksirityevamadayah |

0030702 banastesamatibalo jyesthah pasupateh priyah || 3.70|

0030711 pura kalpe tu banena prasadyomapatim prabhum |

0030712 parsvato viharisyami ityevam yacito varah || 3.71|

0030721 hiranyaksasutascaiva vidvamsasca mahabalah |

0030722 bharbharah sakuniscaiva bhutasantapanastatha || 3.72|

0030731 mahanabhasca vikrantah kalanabhastathaiva ca |

0030732 abhavandanuputrasca satam tivraparakramah || 3.73|

0030741 tapasvino mahaviryah pradhanyena bravimi tan |

0030742 dvimurdha sankukarnasca tatha hayasira vibhuh || 3.74|

0030751 ayomukhah sambarasca kapilo vamanastatha |

0030752 maricirmaghavamscaiva ilvalah svasrmastatha || 3.75|

0030761 viksobhanasca ketusca ketuviryasatahradau |

0030762 indrajitsarvajiccaiva vajranabhastathaiva ca || 3.76|

0030771 ekacakro mahabahustarakasca mahabalah |

0030772 vaisvanarah puloma ca vidravanamahasirah || 3.77|

0030781 svarbhanurvrsaparva ca vipracittisca viryavan |

0030782 sarva ete danoh putrah kasyapadabhijajnire || 3.78|

0030791 vipracittipradhanaste danavah sumahabalah |

0030792 etesam putrapautram tu na tacchakyam dvijottamah || 3.79|

0030801 prasankhyatum bahutvacca putrapautramanantakam |

0030802 svarbhanostu prabha kanya pulomnastu saci suta || 3.80|

0030811 upadiptirhayasirah sarmistha varsaparvani |

0030812 puloma kalika caiva vaisvanarasute ubhe || 3.81|

0030821 bahvapatye mahapatye maricestu parigrahah |

0030822 tayoh putrasahasrani sastirdanavanandanah || 3.82|

0030831 caturdasasatananyanhiranyapuravasinah |

0030832 maricirjanayamasa mahata tapasanvitah || 3.83|

0030841 paulomah kalakeyasca danavaste mahabalah |

0030842 avadhya devatanam hi hiranyapuravasinah || 3.84|

0030851 pitamahaprasadena ye hatah savyasacina |

0030852 tato 'pare mahavirya danavastvatidarunah || 3.85|

0030861 simhikayamathotpanna vipracitteh sutastatha |

0030862 daityadanavasamyogajjatastivraparakramah || 3.86|

0030871 saimhikeya iti khyatastrayodasa mahabalah |

0030872 vamsyah salyasca balinau nalascaiva tatha balah || 3.87|

0030881 vatapirnamuciscaiva ilvalah svasrmastatha |

0030882 anjiko narakascaiva kalanabhastathaiva ca || 3.88|

0030891 saramanastatha caiva svarakalpasca viryavan |

0030892 ete vai danavah srestha danorvamsavivardhanah || 3.89|

0030901 tesam putrasca pautrasca sataso 'tha sahasrasah |

0030902 samhradasya tu daityasya nivatakavacah kule || 3.90|

0030911 samutpannah sumahata tapasa bhavitatmanah |

0030912 tisrah kotyah sutastesam manivatyam nivasinah || 3.91|

0030921 avadhyaste 'pi devanamarjunena nipatitah |

0030922 satsutah sumahabhagastamrayah parikirtitah || 3.92|

0030931 kraunci syeni ca bhasi ca sugrivi sucigrdhrika |

0030932 kraunci tu janayamasa ulukapratyulukakan || 3.93|

0030941 syeni syenamstatha bhasi bhasangrdhramsca grdhryapi |

0030942 suciraudakanpaksiganansugrivi tu dvijottamah || 3.94|

0030951 asvanustrangardabhamsca tamravamsah prakirtitah |

0030952 vinatayastu dvau putrau vikhyatau garudarunau || 3.95|

0030961 garudah patatam srestho darunah svena karmana |

0030962 surasayah sahasram tu sarpanamamitaujasam || 3.96|

0030971 anekasirasam viprah khacaranam mahatmanam |

0030972 kadraveyastu balinah sahasramamitaujasah || 3.97|

0030981 suparnavasaga naga jajnire naikamastakah |

0030982 yesam pradhanah satatam sesavasukitaksakah || 3.98|

0030991 airavato mahapadmah kambalasvataravubhau |

0030992 elapattrasca sankhasca karkotakadhananjayau || 3.99|

0031001 mahanilamahakarnau dhrtarastrabalahakau |

0031002 kuharah puspadamstrasca durmukhah sumukhastatha || 3.100|

0031011 sankhasca sankhapalasca kapilo vamanastatha |

0031012 nahusah sankharoma ca manirityevamadayah || 3.101|

0031021 tesam putrasca pautrasca sataso 'tha sahasrasah |

0031022 caturdasasahasrani kruranamanilasinam || 3.102|

0031031 ganam krodhavamsam viprastasya sarve ca damstrinah |

0031032 sthalajah paksino 'bjasca dharayah prasavah smrtah || 3.103|

0031041 gastu vai janayamasa surabhirmahisistatha |

0031042 ira vrksalata vallistrnajatisca sarvasah || 3.104|

0031051 khasa tu yaksaraksamsi munirapsarasastatha |

0031052 arista tu mahasiddha gandharvanamitaujasah || 3.105|

0031061 ete kasyapadayadah kirtitah sthanujangamah |

0031062 yesam putrasca pautrasca sataso 'tha sahasrasah || 3.106|

0031071 esa manvantare viprah sargah svarocise smrtah |

0031072 vaivasvate 'timahati varune vitate kratau || 3.107|

0031081 juhvanasya brahmano vai prajasarga ihocyate |

0031082 purvam yatra samutpannanbrahmarsinsapta manasan || 3.108|

0031091 putratve kalpayamasa svayameva pitamahah |

0031092 tato virodhe devanam danavanam ca bho dvijah || 3.109|

0031101 ditirvinastaputra vai tosayamasa kasyapam |

0031102 kasyapastu prasannatma samyagaradhitastaya || 3.110|

0031111 varena cchandayamasa sa ca vavre varam tada |

0031112 putramindravadharthaya samarthamamitaujasam || 3.111|

0031121 sa ca tasmai varam pradatprarthitah sumahatapah |

0031122 dattva ca varamatyugro maricah samabhasata || 3.112|

0031131 indram putro nihanta te garbham vai saradam satam |

0031132 yadi dharayase sauca-tatpara vratamasthita || 3.113|

0031141 tathetyabhihito bharta taya devya mahatapah |

0031142 dharayamasa garbham tu sucih sa munisattamah || 3.114|

0031151 tato 'bhyupagamaddityam garbhamadhaya kasyapah |

0031152 rodhayanvai ganam srestham devanamamitaujasam || 3.115|

0031161 tejah samhrtya durdharsamavadhyamamarairapi |

0031162 jagama parvatayaiva tapase samsitavrata || 3.116|

0031171 tasyascaivantaraprepsurabhavatpakasasanah |

0031172 jate varsasate casya dadarsantaramacyutah || 3.117|

0031181 akrtva padayoh saucam ditih sayanamavisat |

0031182 nidram caharayamasa tasyam kuksim pravisya sah || 3.118|

0031191 vajrapanistato garbham saptadha tam nyakrntayat |

0031192 sa patyamano garbho 'tha vajrena praruroda ha || 3.119|

0031201 ma rodiriti tam sakrah punah punarathabravit |

0031202 so 'bhavatsaptadha garbhastamindro rusitah punah || 3.120|

0031211 ekaikam saptadha cakre vajrenaivarikarsanah |

0031212 maruto nama te deva babhuvurdvijasattamah || 3.121|

0031221 yathoktam vai maghavata tathaiva maruto 'bhavan |

0031222 devascaikonapancasatsahaya vajrapaninah || 3.122|

0031231 tesamevam pravrttanam bhutanam dvijasattamah |

0031232 rocayanvai ganasresthandevanamamitaujasam || 3.123|

0031241 nikayesu nikayesu harih pradatprajapatin |

0031242 kramasastani rajyani prthupurvani bho dvijah || 3.124|

0031251 sa harih puruso virah krsno jisnuh prajapatih |

0031252 parjanyastapano 'nantastasya sarvamidam jagat || 3.125|

0031261 bhutasargamimam samyagjanato dvijasattamah |

0031262 navrttibhayamastiha paralokabhayam kutah || 3.126|

0040010 lomaharsana uvaca

0040011 abhisicyadhirajendram prthum vainyam pitamahah |

0040012 tatah kramena rajyani vyadestumupacakrame || 4.1|

0040021 dvijanam virudham caiva naksatragrahayostatha |

0040022 yajnanam tapasam caiva somam rajye 'bhyasecayat || 4.2|

0040031 apam tu varunam rajye rajnam vaisravanam patim |

0040032 adityanam tatha visnum vasunamatha pavakam || 4.3|

0040041 prajapatinam daksam tu marutamatha vasavam |

0040042 daityanam danavanam vai prahradamamitaujasam || 4.4|

0040051 vaivasvatam pitrnam ca yamam rajye 'bhyasecayat |

0040052 yaksanam raksasanam ca parthivanam tathaiva ca || 4.5|

0040061 sarvabhutapisacanam girisam sulapaninam |

0040062 sailanam himavantam ca nadinamatha sagaram || 4.6|

0040071 gandharvanamadhipatim cakre citraratham prabhum |

0040072 naganam vasukim cakre sarpanamatha taksakam || 4.7|

0040081 varananam tu rajanamairavatamathadisat |

0040082 uccaihsravasamasvanam garudam caiva paksinam || 4.8|

0040091 mrganamatha sardulam govrsam tu gavam patim |

0040092 vanaspatinam rajanam plaksamevabhyasecayat || 4.9|

0040101 evam vibhajya rajyani kramenaiva pitamahah |

0040102 disam palanatha tatah sthapayamasa sa prabhuh || 4.10|

0040111 purvasyam disi putram tu vairajasya prajapateh |

0040112 disah palam sudhanvanam rajanam so 'bhyasecayat || 4.11|

0040121 daksinasyam disi tatha kardamasya prajapateh |

0040122 putram sankhapadam nama rajanam so 'bhyasecayat || 4.12|

0040131 pascimasyam disi tatha rajasah putramacyutam |

0040132 ketumantam mahatmanam rajanam so 'bhyasecayat || 4.13|

0040141 tatha hiranyaromanam parjanyasya prajapateh |

0040142 udicyam disi durdharsam rajanam so 'bhyasecayat || 4.14|

0040151 tairiyam prthivi sarva saptadvipa sapattana |

0040152 yathapradesamadyapi dharmena pratipalyate || 4.15|

0040161 rajasuyabhisiktastu prthuretairnaradhipaih |

0040162 vedadrstena vidhina raja rajye naradhipah || 4.16|

0040171 tato manvantare 'tite caksuse 'mitatejasi |

0040172 vaivasvataya manave prthivyam rajyamadisat || 4.17|

0040181 tasya vistaramakhyasye manorvaivasvatasya ha |

0040182 bhavatam canukulyaya yadi srotumihecchatha |

0040183 mahadetadadhisthanam purane tadadhisthitam || 4.18|

0040190 munaya ucuh

0040191 vistarena prthorjanma lomaharsana kirtaya |

0040192 yatha mahatmana tena dugdha veyam vasundhara || 4.19|

0040201 yatha vapi nrbhirdugdha yatha devairmaharsibhih |

0040202 yatha daityaisca nagaisca yatha yaksairyatha drumaih || 4.20|

0040211 yatha sailaih pisacaisca gandharvaisca dvijottamaih |

0040212 raksasaisca mahasattvairyatha dugdha vasundhara || 4.21|

0040221 tesam patravisesamsca vaktumarhasi suvrata |

0040222 vatsaksiravisesamsca dogdharam canupurvasah || 4.22|

0040231 yasmacca karanatpanirvenasya mathitah pura |

0040232 kruddhairmaharsibhistata karanam tacca kirtaya || 4.23|

0040240 lomaharsana uvaca

0040241 srnudhvam kirtayisyami prthorvainyasya vistaram |

0040242 ekagrah prayatascaiva punyartham vai dvijarsabhah || 4.24|

0040251 nasuceh ksudramanaso nasisyasyavratasya ca |

0040252 kirtayeyamidam viprah krtaghnayahitaya ca || 4.25|

0040261 svargyam yasasyamayusyam dhanyam vedaisca sammitam |

0040262 rahasyamrsibhih proktam srnudhvam vai yathatatham || 4.26|

0040271 yascemam kirtayennityam prthorvainyasya vistaram |

0040272 brahmanebhyo namaskrtya na sa socetkrtakrtam || 4.27|

0040281 asiddharmasya sangopta purvamatrisamah prabhuh |

0040282 atrivamse samutpannastvango nama prajapatih || 4.28|

0040291 tasya putro 'bhavadveno natyartham dharmakovidah |

0040292 jato mrtyusutayam vai sunithayam prajapatih || 4.29|

0040301 sa matamahadosena tena kalatmajatmajah |

0040302 svadharmam prsthatah krtva kamalobhesvavartata || 4.30|

0040311 maryadam bhedayamasa dharmopetam sa parthivah |

0040312 vedadharmanatikramya so 'dharmanirato 'bhavat || 4.31|

0040321 nihsvadhyayavasatkarah prajastasminprajapatau |

0040322 pravrttam na papuh somam hutam yajnesu devatah || 4.32|

0040331 na yastavyam na hotavyamiti tasya prajapateh |

0040332 asitpratijna krureyam vinase pratyupasthite || 4.33|

0040341 ahamijyasca yasta ca yajnasceti bhrgudvaha |

0040342 mayi yajno vidhatavyo mayi hotavyamityapi || 4.34|

0040351 tamatikrantamaryadamadadanamasampratam |

0040352 ucurmaharsayah sarve maricipramukhastada || 4.35|

0040361 vayam diksam praveksyamah samvatsaragananbahun |

0040362 adharmam kuru ma vena esa dharmah sanatanah || 4.36|

0040371 nidhane 'treh prasutastvam prajapatirasamsayam |

0040372 prajasca palayisye 'hamitiha samayah krtah || 4.37|

0040381 tamstatha bruvatah sarvanmaharsinabravittada |

0040382 venah prahasya durbuddhirimamarthamanarthavit || 4.38|

0040390 vena uvaca

0040391 srasta dharmasya kascanyah srotavyam kasya va maya |

0040392 srutaviryatapahsatyairmaya va kah samo bhuvi || 4.39|

0040401 prabhavam sarvabhutanam dharmanam ca visesatah |

0040402 sammudha na vidurnunam bhavanto mam vicetasah || 4.40|

0040411 icchandaheyam prthivim plavayeyam jalaistatha |

0040412 dyam vai bhuvam ca rundheyam natra karya vicarana || 4.41|

0040421 yada na sakyate mohadavalepacca parthivah |

0040422 apanetum tada venastatah kruddha maharsayah || 4.42|

0040431 tam nigrhya mahatmano visphurantam mahabalam |

0040432 tato 'sya savyamurum te mamanthurjatamanyavah || 4.43|

0040441 tasminnimathyamane vai rajna urau tu jajnivan |

0040442 hrasvo 'timatrah purusah krishnasceti babhuva ha || 4.44|

0040451 sa bhitah pranjalirbhutva tasthivandvijasattamah |

0040452 tamatrirvihvalam drstva nisidetyabravittada || 4.45|

0040461 nisadavamsakartasau babhuva vadatam varah |

0040462 dhivaranasrjaccapi venakalmasasambhavan || 4.46|

0040471 ye canye vindhyanilayastatha parvatasamsrayah |

0040472 adharmarucayo vipraste tu vai venakalmasah || 4.47|

0040481 tatah punarmahatmanah panim venasya daksinam |

0040482 aranimiva samrabdha mamanthurjatamanyavah || 4.48|

0040491 prthustasmatsamutpannah karajjvalanasannibhah |

0040492 dipyamanah svavapusa saksadagniriva jvalan || 4.49|

0040501 atha so 'jagavam nama dhanurgrhya maharavam |

0040502 saramsca divyanraksartham kavacam ca mahaprabham || 4.50|

0040511 tasminjate 'tha bhutani samprahrstani sarvasah |

0040512 samapeturmahabhaga venastu tridivam yayau || 4.51|

0040521 samutpannena bho viprah satputrena mahatmana |

0040522 tratah sa purusavyaghrah punnamno narakattada || 4.52|

0040531 tam samudrasca nadyasca ratnanyadaya sarvasah |

0040532 toyani cabhisekartham sarva evopatasthire || 4.53|

0040541 pitamahasca bhagavandevairangirasaih saha |

0040542 sthavarani ca bhutani jangamani ca sarvasah || 4.54|

0040551 samagamya tada vainyamabhyasincannaradhipam |

0040552 mahata rajarajena prajastenanuranjitah || 4.55|

0040561 so 'bhisikto mahateja vidhivaddharmakovidaih |

0040562 adhirajye tada rajnam prthurvainyah pratapavan || 4.56|

0040571 pitraparanjitastasya prajastenanuranjitah |

0040572 anuragattatastasya nama rajabhyajayata || 4.57|

0040581 apastastambhire tasya samudramabhiyasyatah |

0040582 parvatasca dadurmargam dhvajabhangasca nabhavat || 4.58|

0040591 akrstapacya prthivi sidhyantyannani cintanat |

0040592 sarvakamadugha gavah putake putake madhu || 4.59|

0040601 etasminneva kale tu yajne paitamahe subhe |

0040602 sutah sutyam samutpannah sautye 'hani mahamatih || 4.60|

0040611 tasminneva mahayajne jajne prajno 'tha magadhah |

0040612 prthoh stavartham tau tatra samahutau maharsibhih || 4.61|

0040621 tavucurrsayah sarve stuyatamesa parthivah |

0040622 karmaitadanurupam vam patram cayam naradhipah || 4.62|

0040631 tavucatustada sarvamstanrsinsutamagadhau |

0040632 avam devanrsimscaiva prinayavah svakarmabhih || 4.63|

0040641 na casya vidmo vai karma nama va laksanam yasah |

0040642 stotram yenasya kuryava rajnastejasvino dvijah || 4.64|

0040651 rsibhistau niyuktau tu bhavisyaih stuyatamiti |

0040652 yani karmani krtavanprthuh pascanmahabalah || 4.65|

0040661 tatah prabhrti vai loke stavesu munisattamah |

0040662 asirvadah prayujyante sutamagadhabandibhih || 4.66|

0040671 tayoh stavante supritah prthuh pradatprajesvarah |

0040672 anupadesam sutaya magadham magadhaya ca || 4.67|

0040681 tam drstva paramapritah prajah procurmanisinah |

0040682 vrttinamesa vo data bhavisyati naradhipah || 4.68|

0040691 tato vainyam mahatmanam prajah samabhidudruvuh |

0040692 tvam no vrttim vidhatsveti maharsivacanattada || 4.69|

0040701 so 'bhidrutah prajabhistu prajahitacikirsaya |

0040702 dhanurgrhya prsatkamsca prthivimadravadbali || 4.70|

0040711 tato vainyabhayatrasta gaurbhutva pradravanmahi |

0040712 tam prthurdhanuradaya dravantimanvadhavata || 4.71|

0040721 sa lokanbrahmalokadingatva vainyabhayattada |

0040722 pradadarsagrato vainyam pragrhitasarasanam || 4.72|

0040731 jvaladbhirnisitairbanairdiptatejasamantatah |

0040732 mahayogam mahatmanam durdharsamamarairapi || 4.73|

0040741 alabhanti tu sa tranam vainyamevanvapadyata |

0040742 krtanjaliputa bhutva pujya lokaistribhistada || 4.74|

0040751 uvaca vainyam nadharmam strivadhe paripasyasi |

0040752 katham dharayita casi praja rajanvina maya || 4.75|

0040761 mayi lokah sthita rajanmayedam dharyate jagat |

0040762 madvinase vinasyeyuh prajah parthiva viddhi tat || 4.76|

0040771 na mamarhasi hantum vai sreyascettvam cikirsasi |

0040772 prajanam prthivipala srnu cedam vaco mama || 4.77|

0040781 upayatah samarabdhah sarve sidhyantyupakramah |

0040782 upayam pasya yena tvam dharayethah prajamimam || 4.78|

0040791 hatvapi mam na saktastvam prajanam posane nrpa |

0040792 anukula bhavisyami yaccha kopam mahamate || 4.79|

0040801 avadhyam ca striyam prahustiryagyonigatesvapi |

0040802 yadyevam prthivipala na dharmam tyaktumarhasi || 4.80|

0040811 evam bahuvidham vakyam srutva raja mahamanah |

0040812 kopam nigrhya dharmatma vasudhamidamabravit || 4.81|

0040820 prthuruvaca

0040821 ekasyarthe tu yo hanyadatmano va parasya va |

0040822 bahunva pranino 'nantam bhavettasyeha patakam || 4.82|

0040831 sukhamedhanti bahavo yasmimstu nihate 'subhe |

0040832 tasminhate nasti bhadre patakam copapatakam || 4.83|

0040841 so 'ham prajanimittam tvam hanisyami vasundhare |

0040842 yadi me vacanannadya karisyasi jagaddhitam || 4.84|

0040851 tvam nihatyadya banena macchasanaparanmukhim |

0040852 atmanam prathayitvaham praja dharayita svayam || 4.85|

0040861 sa tvam sasanamasthaya mama dharmabhrtam vare |

0040862 sanjivaya prajah sarvah samartha hyasi dharane || 4.86|

0040871 duhitrtvam ca me gaccha tata enamaham saram |

0040872 niyaccheyam tvadvadharthamudyantam ghoradarsanam || 4.87|

0040880 vasudhovaca

0040881 sarvametadaham vira vidhasyami na samsayah |

0040882 vatsam tu mama sampasya ksareyam yena vatsala || 4.88|

0040891 samam ca kuru sarvatra mam tvam dharmabhrtam vara |

0040892 yatha visyandamanam me ksiram sarvatra bhavayet || 4.89|

0040900 lomaharsana uvaca

0040901 tata utsarayamasa sailansatasahasrasah |

0040902 dhanuskotya tada vainyastena saila vivardhitah || 4.90|

0040911 nahi purvavisarge vai visame prthivitale |

0040912 samvibhagah puranam va gramanam vabhavattada || 4.91|

0040921 na sasyani na goraksyam na krsirna vanikpathah |

0040922 naiva satyanrtam casinna lobho na ca matsarah || 4.92|

0040931 vaivasvate 'ntare tasminsampratam samupasthite |

0040932 vainyatprabhrti vai viprah sarvasyaitasya sambhavah || 4.93|

0040941 yatra yatra samam tvasya bhumerasittada dvijah |

0040942 tatra tatra prajah sarva nivasam samarocayan || 4.94|

0040951 aharah phalamulani prajanamabhavattada |

0040952 krcchrena mahata yukta ityevamanususruma || 4.95|

0040961 sa kalpayitva vatsam tu manum svayambhuvam prabhum |

0040962 svapanau purusavyaghro dudoha prthivim tatah || 4.96|

0040971 sasyajatani sarvani prthurvainyah pratapavan |

0040972 tenannena prajah sarva vartante 'dyapi sarvasah || 4.97|

0040981 rsayasca tada devah pitaro 'tha sarisrpah |

0040982 daitya yaksah punyajana gandharvah parvata nagah || 4.98|

0040991 ete pura dvijasrestha duduhurdharanim kila |

0040992 ksiram vatsasca patram ca tesam dogdha prthakprthak || 4.99|

0041001 rsinamabhavatsomo vatso dogdha brhaspatih |

0041002 ksiram tesam tapo brahma patram chandamsi bho dvijah || 4.100|

0041011 devanam kancanam patram vatsastesam satakratuh |

0041012 ksiramojaskaram caiva dogdha ca bhagavanravih || 4.101|

0041021 pitrnam rajatam patram yamo vatsah pratapavan |

0041022 antakascabhavaddogdha ksiram tesam sudha smrta || 4.102|

0041031 naganam taksako vatsah patram calabusanjnakam |

0041032 dogdha tvairavato nagastesam ksiram visam smrtam || 4.103|

0041041 asuranam madhurdogdha ksiram mayamayam smrtam |

0041042 virocanastu vatso 'bhudayasam patrameva ca || 4.104|

0041051 yaksanamamapatram tu vatso vaisravanah prabhuh |

0041052 dogdha rajatanabhastu ksirantardhanameva ca || 4.105|

0041061 sumali raksasendranam vatsah ksiram ca sonitam|

0041062 dogdha rajatanabhastu kapalam patrameva ca || 4.106|

0041071 gandharvanam citraratho vatsah patram ca pankajam |

0041072 dogdha ca surucih ksiram tesam gandhah sucih smrtah || 4.107|

0041081 sailam patram parvatanam ksiram ratnausadhistatha |

0041082 vatsastu himavanasiddogdha merurmahagirih || 4.108|

0041091 plakso vatsastu vrksanam dogdha salastu puspitah |

0041092 palasapatram ksiram ca cchinnadagdhaprarohanam || 4.109|

0041101 seyam dhatri vidhatri ca pavani ca vasundhara |

0041102 caracarasya sarvasya pratistha yonireva ca || 4.110|

0041111 sarvakamadugha dogdhri sarvasasyaprarohani |

0041112 asidiyam samudranta medini parivisruta || 4.111|

0041121 madhukaitabhayoh krtsna medasa samabhipluta |

0041122 teneyam medini devi ucyate brahmavadibhih || 4.112|

0041131 tato 'bhyupagamadrajnah prthorvainyasya bho dvijah |

0041132 duhitrtvamanuprapta devi prthviti cocyate || 4.113|

0041141 prthuna pravibhakta ca sodhita ca vasundhara |

0041142 sasyakaravati sphita purapattanasalini || 4.114|

0041151 evamprabhavo vainyah sa rajasidrajasattamah |

0041152 namasyascaiva pujyasca bhutagramairna samsayah || 4.115|

0041161 brahmanaisca mahabhagairvedavedangaparagaih |

0041162 prthureva namaskaryo brahmayonih sanatanah || 4.116|

0041171 parthivaisca mahabhagaih parthivatvamihecchubhih |

0041172 adirajo namaskaryah prthurvainyah pratapavan || 4.117|

0041181 yodhairapi ca vikrantaih praptukamairjayam yudhi |

0041182 adirajo namaskaryo yodhanam prathamo nrpah || 4.118|

0041191 yo hi yoddha ranam yati kirtayitva prthum nrpam |

0041192 sa ghorarupatsangramatksemi bhavati kirtiman || 4.119|

0041201 vaisyairapi ca vittadhyairvaisyavrttividhayibhih |

0041202 prthureva namaskaryo vrttidata mahayasah || 4.120|

0041211 tathaiva sudraih sucibhistrivarnaparicaribhih |

0041212 prthureva namaskaryah sreyah paramihepsubhih || 4.121|

0041221 ete vatsavisesasca dogdharah ksirameva ca |

0041222 patrani ca mayoktani kim bhuyo varnayami vah || 4.122|

0050010 rsaya ucuh

0050011 manvantarani sarvani vistarena mahamate |

0050012 tesam purvavisrstim ca lomaharsana kirtaya || 5.1|

0050021 yavanto manavascaiva yavantam kalameva ca |

0050022 manvantarani bhoh suta srotumicchama tattvatah || 5.2|

0050030 lomaharsana uvaca

0050031 na sakyo vistaro vipra vaktum varsasatairapi |

0050032 manvantaranam sarvesam sanksepacchrnuta dvijah || 5.3|

0050041 svayambhuvo manuh purvam manuh svarocisastatha |

0050042 uttamastamasascaiva raivatascaksusastatha || 5.4|

0050051 vaivasvatasca bho viprah sampratam manurucyate |

0050052 savarnisca manustadvadraibhyo raucyastathaiva ca || 5.5|

0050061 tathaiva merusavarnyascatvaro manavah smrtah |

0050062 atita vartamanasca tathaivanagata dvijah || 5.6|

0050071 kirtita manavastubhyam mayaivaite yatha srutah |

0050072 rsimstvesam pravaksyami putrandevaganamstatha || 5.7|

0050081 mariciratrirbhagavanangirah pulahah kratuh |

0050082 pulastyasca vasisthasca saptaite brahmanah sutah || 5.8|

0050091 uttarasyam disi tatha dvijah saptarsayastatha |

0050092 agnidhrascagnibahusca medhyo medhatithirvasuh || 5.9|

0050101 jyotismandyutimanhavyah savalah putrasanjnakah |

0050102 manoh svayambhuvasyaite dasa putra mahaujasah || 5.10|

0050111 etadvai prathamam vipra manvantaramudahrtam |

0050112 aurvo vasisthaputrasca stambah kasyapa eva ca || 5.11|

0050121 prano brhaspatiscaiva datto 'triccyavanastatha |

0050122 ete maharsayo vipra vayuprokta mahavratah || 5.12|

0050131 devasca tusita nama smrtah svarocise 'ntare |

0050132 havighnah sukrtirjyotirapo murtirapi smrtah || 5.13|

0050141 pratitasca nabhasyasca nabha urjastathaiva ca |

0050142 svarocisasya putraste manorvipra mahatmanah || 5.14|

0050151 kirtitah prthivipala mahaviryaparakramah |

0050152 dvitiyametatkathitam vipra manvantaram maya || 5.15|

0050161 idam trtiyam vaksyami tadbudhyadhvam dvijottamah |

0050162 vasisthaputrah saptasanvasistha iti visrutah || 5.16|

0050171 hiranyagarbhasya suta urja jatah sutejasah |

0050172 rsayo 'tra maya proktah kirtyamanannibodhata || 5.17|

0050181 auttameyanmunisrestha dasa putranmanoriman |

0050182 isa urjastanurjastu madhurmadhava eva ca || 5.18|

0050191 sucih sukrah sahascaiva nabhasyo nabha eva ca |

0050192 bhanavastatra devasca manvantaramudahrtam || 5.19|

0050201 manvantaram caturtham vah kathayisyami sampratam |

0050202 kavyah prthustathaivagnirjahnurdhata dvijottamah || 5.20|

0050211 kapivanakapivamsca tatra saptarsayo dvijah |

0050212 purane kirtita viprah putrah pautrasca bho dvijah || 5.21|

0050221 tatha devaganascaiva tamasasyantare manoh |

0050222 dyutistapasyah sutapastapobhutah sanatanah || 5.22|

0050231 taporatirakalmasastanvi dhanvi parantapah |

0050232 tamasasya manorete dasa putrah prakirtitah || 5.23|

0050241 vayuprokta munisresthascaturtham caitadantaram |

0050242 devabahuryadudhrasca munirvedasirastatha || 5.24|

0050251 hiranyaroma parjanya urdhvabahusca somajah |

0050252 satyanetrastathatreya ete saptarsayo 'pare || 5.25|

0050261 devascabhutarajasastatha prakrtayah smrtah |

0050262 variplavasca raibhyasca manorantaramucyate || 5.26|

0050271 atha putranimamstasya budhyadhvam gadato mama |

0050272 dhrtimanavyayo yuktastattvadarsi nirutsukah || 5.27|

0050281 aranyasca prakasasca nirmohah satyavakkrti |

0050282 raivatasya manoh putrah pancamam caitadantaram || 5.28|

0050291 sastham tu sampravaksyami tadbudhyadhvam dvijottamah |

0050292 bhrgurnabho vivasvamsca sudhama virajastatha || 5.29|

0050301 atinama sahisnusca saptaite ca maharsayah |

0050302 caksusasyantare vipra manordevastvime smrtah || 5.30|

0050311 abalaprathitaste vai prthaktvena divaukasah |

0050312 lekhasca namato viprah panca devaganah smrtah || 5.31|

0050321 rserangirasah putra mahatmano mahaujasah |

0050322 nadvaleya munisrestha dasa putrastu visrutah || 5.32|

0050331 ruruprabhrtayo viprascaksusasyantare manoh |

0050332 sastham manvantaram proktam saptamam tu nibodhata || 5.33|

0050341 atrirvasistho bhagavankasyapasca mahanrsih |

0050342 gautamo 'tha bharadvajo visvamitrastathaiva ca || 5.34|

0050351 tathaiva putro bhagavanrcikasya mahatmanah |

0050352 saptamo jamadagnisca rsayah sampratam divi || 5.35|

0050361 sadhya rudrasca visve ca vasavo marutastatha |

0050362 adityascasvinau capi devau vaivasvatau smrtau || 5.36|

0050371 manorvaivasvatasyaite vartante samprate 'ntare |

0050372 iksvakupramukhascaiva dasa putra mahatmanah || 5.37|

0050381 etesam kirtitanam tu maharsinam mahaujasam |

0050382 tesam putrasca pautrasca diksu sarvasu bho dvijah || 5.38|

0050391 manvantaresu sarvesu pragasansapta saptakah |

0050392 loke dharmavyavasthartham lokasamraksanaya ca || 5.39|

0050401 manvantare vyatikrante catvarah saptaka ganah |

0050402 krtva karma divam yanti brahmalokamanamayam || 5.40|

0050411 tato 'nye tapasa yuktah sthanam tatpurayantyuta |

0050412 atita vartamanasca kramenaitena bho dvijah || 5.41|

0050421 anagatasca saptaite smrta divi maharsayah |

0050422 manorantaramasadya savarnasyeha bho dvijah || 5.42|

0050431 ramo vyasastathatreyo diptimanto bahusrutah |

0050432 bharadvajastatha draunirasvatthama mahadyutih || 5.43|

0050441 gautamascajarascaiva saradvannama gautamah |

0050442 kausiko galavascaiva aurvah kasyapa eva ca || 5.44|

0050451 ete sapta mahatmano bhavisya munisattamah |

0050452 vairi caivadhvarivamsca samano dhrtimanvasuh || 5.45|

0050461 aristascapyadhrstasca vaji sumatireva ca |

0050462 savarnasya manoh putra bhavisya munisattamah || 5.46|

0050471 etesam kalyamutthaya kirtanatsukhamedhate |

0050472 yasascapnoti sumahadayusmamsca bhavennarah || 5.47|

0050481 etanyuktani bho viprah sapta sapta ca tattvatah |

0050482 manvantarani sanksepacchrnutanagatanyapi || 5.48|

0050491 savarna manavo viprah panca tamsca nibodhata |

0050492 eko vaivasvatastesam catvarastu prajapateh || 5.49|

0050501 paramesthisuta vipra merusavarnyatam gatah |

0050502 daksasyaite hi dauhitrah priyayastanaya nrpah || 5.50|

0050511 mahata tapasa yukta meruprsthe mahaujasah |

0050512 ruceh prajapateh putro raucyo nama manuh smrtah || 5.51|

0050521 bhutyam cotpadito devyam bhautyo nama ruceh sutah |

0050522 anagatasca saptaite kalpe 'sminmanavah smrtah || 5.52|

0050531 tairiyam prthivi sarva saptadvipa sapattana |

0050532 purnam yugasahasram tu paripalya dvijottamah || 5.53|

0050541 prajapatisca tapasa samharam tesu nityasah |

0050542 yugani saptatistani sagrani kathitani ca || 5.54|

0050551 krtatretadiyuktani manorantaramucyate |

0050552 caturdasaite manavah kathitah kirtivardhanah || 5.55|

0050561 vedesu sapuranesu sarvesu prabhavisnavah |

0050562 prajanam patayo vipra dhanyamesam prakirtanam || 5.56|

0050571 manvantaresu samharah samharantesu sambhavah |

0050572 na sakyate 'ntastesam vai vaktum varsasatairapi || 5.57|

0050581 visargasya prajanam vai samharasya ca bho dvijah |

0050582 manvantaresu samharah sruyante dvijasattamah || 5.58|

0050591 sasesastatra tisthanti devah saptarsibhih saha |

0050592 tapasa brahmacaryena srutena ca samanvitah || 5.59|

0050601 purne yugasahasre tu kalpo nihsesa ucyate |

0050602 tatra bhutani sarvani dagdhanyadityarasmibhih || 5.60|

0050611 brahmanamagratah krtva sahadityaganairdvijah |

0050612 pravisanti surasrestham harinarayanam prabhum || 5.61|

0050621 srastaram sarvabhutanam kalpantesu punah punah |

0050622 avyaktah sasvato devastasya sarvamidam jagat || 5.62|

0050631 atra vah kirtayisyami manorvaivasvatasya vai |

0050632 visargam munisardulah sampratasya mahadyuteh || 5.63|

0050641 atra vamsaprasangena kathyamanam puratanam |

0050642 yatrotpanno mahatma sa harirvrsnikule prabhuh || 5.64|

0060010 lomaharsana uvaca

0060011 vivasvankasyapajjajne daksayanyam dvijottamah |

0060012 tasya bharyabhavatsanjna tvastri devi vivasvatah || 6.1|

0060021 suresvariti vikhyata trisu lokesu bhavini |

0060022 sa vai bharya bhagavato martandasya mahatmanah || 6.2|

0060031 bhartrrupena natusyadrupayauvanasalini |

0060032 sanjna nama sutapasa sudiptena samanvita || 6.3|

0060041 adityasya hi tadrupam mandalasya sutejasa |

0060042 gatresu paridagdham vai natikantamivabhavat || 6.4|

0060051 na khalvayam mrto 'ndasya iti snehadabhasata |

0060052 ajanankasyapastasmanmartanda iti cocyate || 6.5|

0060061 tejastvabhyadhikam tasya nityameva vivasvatah |

0060062 yenatitapayamasa trimllokankasyapatmajah || 6.6|

0060071 trinyapatyani bho viprah sanjnayam tapatam varah |

0060072 adityo janayamasa kanyam dvau ca prajapati || 6.7|

0060081 manurvaivasvatah purvam sraddhadevah prajapatih |

0060082 yamasca yamuna caiva yamajau sambabhuvatuh || 6.8|

0060091 syamavarnam tu tadrupam sanjna drstva vivasvatah |

0060092 asahanti tu svam chayam savarnam nirmame tatah || 6.9|

0060101 mayamayi tu sa sanjna tasyam chayasamutthitam |

0060102 pranjalih pranata bhutva chaya sanjnam dvijottamah || 6.10|

0060111 uvaca kim maya karyam kathayasva sucismite |

0060112 sthitasmi tava nirdese sadhi mam varavarnini || 6.11|

0060120 sanjnovaca

0060121 aham yasyami bhadram te svameva bhavanam pituh |

0060122 tvayaiva bhavane mahyam vastavyam nirvisankaya || 6.12|

0060131 imau ca balakau mahyam kanya ceyam sumadhyama |

0060132 sambhavyaste na cakhyeyamidam bhagavate kvacit || 6.13|

0060140 savarnovaca

0060141 a kacagrahanaddevi a sapannaiva karhicit |

0060142 akhyasyami namastubhyam gaccha devi yathasukham || 6.14|

0060150 lomaharsana uvaca

0060151 samadisya savarnam tu tathetyukta taya ca sa |

0060152 tvastuh samipamagamadvriditeva tapasvini || 6.15|

0060161 pituh samipaga sa tu pitra nirbhartsita subha |

0060162 bhartuh samipam gaccheti niyukta ca punah punah || 6.16|

0060171 agacchadvadava bhutvacchadya rupamanindita |

0060172 kurunathottarangatva trnanyatha cacara ha || 6.17|

0060181 dvitiyayam tu sanjnayam sanjneyamiti cintayan |

0060182 adityo janayamasa putramatmasamam tada || 6.18|

0060191 purvajasya manorviprah sadrso 'yamiti prabhuh |

0060192 manurevabhavannamna savarna iti cocyate || 6.19|

0060201 dvitiyo yah sutastasyah sa vijneyah sanaiscarah |

0060202 sanjna tu parthivi viprah svasya putrasya vai tada || 6.20|

0060211 cakarabhyadhikam sneham na tatha purvajesu vai |

0060212 manustasyah ksamattattu yamastasya na caksame || 6.21|

0060221 sa vai rosacca balyacca bhavino 'rthasya vanagha |

0060222 pada santarjayamasa sanjnam vaivasvato yamah || 6.22|

0060231 tam sasapa tatah krodhatsavarnajanani tada |

0060232 caranah patatamesa taveti bhrsaduhkhita || 6.23|

0060241 yamastu tatpituh sarvam pranjalih pratyavedayat |

0060242 bhrsam sapabhayodvignah sanjnavakyairvisankitah || 6.24|

0060251 sapo 'yam vinivarteta provaca pitaram dvijah |

0060252 matra snehena sarvesu vartitavyam sutesu vai || 6.25|

0060261 seyamasmanapasyeha vivasvansambubhusati |

0060262 tasyam mayodyatah pado na tu dehe nipatitah || 6.26|

0060271 balyadva yadi va laulyanmohattatksantumarhasi |

0060272 sapto 'hamasmi lokesa jananya tapatam vara |

0060273 tava prasadaccarano na patenmama gopate || 6.27|

0060280 vivasvanuvaca

0060281 asamsayam putra mahadbhavisyatyatra karanam |

0060282 yena tvamavisatkrodho dharmajnam satyavadinam || 6.28|

0060291 na sakyametanmithya tu kartum matrvacastava |

0060292 krmayo mamsamadaya yasyantyavanimeva ca || 6.29|

0060301 krtamevam vacastathyam matustava bhavisyati |

0060302 sapasya pariharena tvam ca trato bhavisyasi || 6.30|

0060311 adityascabravitsanjnam kimartham tanayesu vai |

0060312 tulyesvabhyadhikah sneha ekasminkriyate tvaya || 6.31|

0060321 sa tatpariharanti tu nacacakse vivasvate |

0060322 sa catmanam samadhaya yogattathyamapasyata || 6.32|

0060331 tam saptukamo bhagavannasapanmunisattamah |

0060332 murdhajesu nijagraha sa tu tam munisattamah || 6.33|

0060341 tatah sarvam yathavrttamacacakse vivasvate |

0060342 vivasvanatha tacchrutva kruddhastvastaramabhyagat || 6.34|

0060351 drstva tu tam yathanyayamarcayitva vibhavasum |

0060352 nirdagdhukamam rosena santvayamasa vai tada || 6.35|

0060360 tvastovaca

0060361 tavatitejasavistamidam rupam na sobhate |

0060362 asahanti ca sanjna sa vane carati sadvale || 6.36|

0060371 drasta hi tam bhavanadya svam bharyam subhacarinim |

0060372 slaghyam yogabalopetam yogamasthaya gopate || 6.37|

0060381 anukulam tu te deva yadi syanmama sammatam |

0060382 rupam nirvartayamyadya tava kantamarindama || 6.38|

0060391 tato 'bhyupagamattvasta martandasya vivasvatah |

0060392 bhramimaropya tattejah satayamasa bho dvijah || 6.39|

0060401 tato nirbhasitam rupam tejasa samhatena vai |

0060402 kantatkantataram drastumadhikam susubhe tada || 6.40|

0060411 dadarsa yogamasthaya svam bharyam vadavam tatah |

0060412 adhrsyam sarvabhutanam tejasa niyamena ca || 6.41|

0060421 vadavavapusa viprascarantimakutobhayam |

0060422 so 'svarupena bhagavamstam mukhe samabhavayat || 6.42|

0060431 maithunaya vicestantim parapumso 'vasankaya |

0060432 sa tanniravamacchukram nasikabhyam vivasvatah || 6.43|

0060441 devau tasyamajayetamasvinau bhisajam varau |

0060442 nasatyascaiva dasrasca smrtau dvavasvinaviti || 6.44|

0060451 martandasyatmajavetavastamasya prajapateh |

0060452 tam tu rupena kantena darsayamasa bhaskarah || 6.45|

0060461 sa tu drstvaiva bhartaram tutosa munisattamah |

0060462 yamastu karmana tena bhrsam piditamanasah || 6.46|

0060471 dharmena ranjayamasa dharmaraja imah prajah |

0060472 sa lebhe karmana tena subhena paramadyutih || 6.47|

0060481 pitrnamadhipatyam ca lokapalatvameva ca |

0060482 manuh prajapatistvasitsavarnih sa tapodhanah || 6.48|

0060491 bhavyah samagate tasminmanuh savarnike 'ntare |

0060492 meruprsthe tapo nityamadyapi sa caratyuta || 6.49|

0060501 bhrata sanaiscarastasya grahatvam sa tu labdhavan |

0060502 tvasta tu tejasa tena visnoscakramakalpayat || 6.50|

0060511 tadapratihatam yuddhe danavantacikirsaya |

0060512 yaviyasi tu sapyasidyami kanya yasasvini || 6.51|

0060521 abhavacca saricchrestha yamuna lokapavani |

0060522 manurityucyate loke savarna iti cocyate || 6.52|

0060531 dvitiyo yah sutastasya manorbhrata sanaiscarah |

0060532 grahatvam sa ca lebhe vai sarvalokabhipujitah || 6.53|

0060541 ya idam janma devanam srnuyannarasattamah |

0060542 apadam prapya mucyeta prapnuyacca mahadyasah || 6.54|

0070010 lomaharsana uvaca

0070011 manorvaivasvatasyasanputra vai nava tatsamah |

0070012 iksvakuscaiva nabhago dhrstah saryatireva ca || 7.1|

0070021 narisyantasca sastho vai pramsu ristasca saptamah |

0070022 karusasca prsadhrasca navaite munisattamah || 7.2|

0070031 akarotputrakamastu manuristim prajapatih |

0070032 mitravarunayorviprah purvameva mahamatih || 7.3|

0070041 anutpannesu bahusu putresvetesu bho dvijah |

0070042 tasyam ca vartamanayamistyam ca dvijasattamah || 7.4|

0070051 mitravarunayoramse manurahutimavahat |

0070052 tatra divyambaradhara divyabharanabhusita || 7.5|

0070061 divyasamhanana caiva ila jajna iti srutih |

0070062 tamiletyeva hovaca manurdandadharastada || 7.6|

0070071 anugacchasva mam bhadre tamila pratyuvaca ha |

0070072 dharmayuktamidam vakyam putrakamam prajapatim || 7.7|

0070080 ilovaca

0070081 mitravarunayoramse jatasmi vadatam vara |

0070082 tayoh sakasam yasyami na mam dharmahatam kuru || 7.8|

0070091 saivamuktva manum devam mitravarunayorila |

0070092 gatvantikam vararoha pranjalirvakyamabravit || 7.9|

0070100 ilovaca

0070101 amse 'smi yuvayorjata devau kim karavani vam |

0070102 manuna cahamukta vaai anugacchasva mamiti || 7.10|

0070111 tau tathavadinim sadhvimilam dharmaparayanam |

0070112 mitrasca varunascobhavucatustam dvijottamah || 7.11|

0070120 mitravarunavucatuh

0070121 anena tava dharmena prasrayena damena ca |

0070122 satyena caiva susroni pritau svo varavarnini || 7.12|

0070131 avayostvam mahabhage khyatim kanyeti yasyasi || 7.13|

0070141 manorvamsakarah putrastvameva ca bhavisyasi |

0070142 sudyumna iti vikhyatastrisu lokesu sobhane || 7.14|

0070151 jagatpriyo dharmasilo manorvamsavivardhanah |

0070152 nivrtta sa tu tacchrutva gacchanti piturantikat || 7.15|

0070161 budhenantaramasadya maithunayopamantrita |

0070162 somaputradbudhadviprastasyam jajne pururavah || 7.16|

0070171 janayitva tatah sa tamila sudyumnatam gata |

0070172 sudyumnasya tu dayadastrayah paramadharmikah || 7.17|

0070181 utkalasca gayascaiva vinatasvasca bho dvijah |

0070182 utkalasyotkala vipra vinatasvasya pascimah || 7.18|

0070191 dikpurva munisardula gayasya tu gaya smrta |

0070192 praviste tu manau vipra divakaramarindamam || 7.19|

0070201 dasadha tatpunah ksatramakarotprthivimimam |

0070202 iksvakurjyesthadayado madhyadesamavaptavan || 7.20|

0070211 kanyabhavattu sudyumno naitadrajyamavaptavan |

0070212 vasisthavacanattvasitpratisthane mahatmanah || 7.21|

0070221 pratistha dharmarajasya sudyumnasya dvijottamah |

0070222 tatpururavase pradadrajyam prapya mahayasah || 7.22|

0070231 manaveyo munisresthah stripumsorlaksanairyutah |

0070232 dhrtavamstamiletyevam sudyumneti ca visrutah || 7.23|

0070241 narisyantah sakah putra nabhagasya tu bho dvijah |

0070242 ambariso 'bhavatputrah parthivarsabhasattamah || 7.24|

0070251 dhrstasya dharstakam ksatram ranadrptam babhuva ha |

0070252 karusasya ca karusah ksatriya yuddhadurmadah || 7.25|

0070261 nabhagadhrstaputrasca ksatriya vaisyatam gatah |

0070262 pramsoreko 'bhavatputrah prajapatiriti smrtah || 7.26|

0070271 narisyantasya dayado raja dandadharo yamah |

0070272 saryatermithunam tvasidanarto nama visrutah || 7.27|

0070281 putrah kanya sukanya ca ya patni cyavanasya ha |

0070282 anartasya tu dayado raivo nama mahadyutih || 7.28|

0070291 anartavisayascaiva puri casya kusasthali |

0070292 raivasya raivatah putrah kakudmi nama dharmikah || 7.29|

0070301 jyesthah putrah sa tasyasidrajyam prapya kusasthalim |

0070302 sa kanyasahitah srutva gandharvam brahmano 'ntike || 7.30|

0070311 muhurtabhutam devasya tasthau bahuyugam dvijah |

0070312 ajagama sa caivatha svam purim yadavairvrtam || 7.31|

0070321 krtam dvaravatim nama bahudvaram manoramam |

0070322 bhojavrsnyandhakairguptam vasudevapurogamaih || 7.32|

0070331 tatraiva raivato jnatva yathatattvam dvijottamah |

0070332 kanyam tam baladevaya subhadram nama revatim || 7.33|

0070341 dattva jagama sikharam merostapasi samsthitah |

0070342 reme ramo 'pi dharmatma revatya sahitah sukhi || 7.34|

0070350 munaya ucuh

0070351 katham bahuyuge kale samatite mahamate |

0070352 na jara revatim prapta raivatam ca kakudminam || 7.35|

0070361 merum gatasya va tasya saryateh santatih katham |

0070362 sthita prthivyamadyapi srotumicchama tattvatah || 7.36|

0070370 lomaharsana uvaca

0070371 na jara ksutpipasa va na mrtyurmunisattamah |

0070372 rtucakram prabhavati brahmaloke sadanaghah |

0070373 kakudminah svarlokam tu raivatasya gatasya ha || 7.37|

0070381 hrta punyajanairvipra raksasaih sa kusasthali |

0070382 tasya bhratrsatam tvasiddharmikasya mahatmanah || 7.38|

0070391 tadvadhyamanam raksobhirdisah prakramadacyutah |

0070392 vidrutasya ca viprendrastasya bhratrsatasya vai || 7.39|

0070401 anvavayastu sumahamstatra tatra dvijottamah |

0070402 tesam hyete munisresthah saryata iti visrutah || 7.40|

0070411 ksatriya gunasampanna diksu sarvasu visrutah |

0070412 sarvasah sarvagahanam pravistaste mahaujasah || 7.41|

0070421 nabhagaristaputrau dvau vaisyau brahmanatam gatau |

0070422 karusasya tu karusah ksatriya yuddhadurmadah || 7.42|

0070431 prsadhro himsayitva tu gurorgam dvijasattamah |

0070432 sapacchudratvamapanno navaite parikirtitah || 7.43|

0070441 vaivasvatasya tanaya munervai munisattamah |

0070442 ksuvatastu manorvipra iksvakurabhavatsutah || 7.44|

0070451 tasya putrasatam tvasidiksvakorbhuridaksinam |

0070452 tesam vikuksirjyesthastu vikuksitvadayodhatam || 7.45|

0070461 praptah paramadharmajna so 'yodhyadhipatih prabhuh |

0070462 sakunipramukhastasya putrah pancasatam smrtah || 7.46|

0070471 uttarapathadesasya raksitaro mahabalah |

0070472 catvarimsaddasastau ca daksinasyam tatha disi || 7.47|

0070481 vasatipramukhascanye raksitaro dvijottamah |

0070482 iksvakustu vikuksim vaai astakayamathadisat || 7.48|

0070491 mamsamanaya sraddhartham mrganhatva mahabala |

0070492 sraddhakarmani coddisto akrte sraddhakarmani || 7.49|

0070501 bhaksayitva sasam viprah sasado mrgayam gatah |

0070502 iksvakuna parityakto vasisthavacanatprabhuh || 7.50|

0070511 iksvakau samsthite viprah sasadastu nrpo 'bhavat |

0070512 sasadasya tu dayadah kakutstho nama viryavan || 7.51|

0070521 anenastu kakutsthasya prthuscanenasah smrtah |

0070522 vistarasvah prthoh putrastasmadardrastvajayata || 7.52|

0070531 ardrastu yuvanasvastu sravastastatsuto dvijah |

0070532 jajne sravastako raja sravasti yena nirmita || 7.53|

0070541 sravastasya tu dayado brhadasvo mahipatih |

0070542 kuvalasvah sutastasya raja paramadharmikah || 7.54|

0070551 yah sa dhundhuvadhadraja dhundhumaratvamagatah || 7.55|

0070560 munaya ucuh

0070561 dhundhorvadham mahaprajna srotumicchama tattvatah |

0070562 yadvadhatkuvalasvo 'sau dhundhumaratvamagatah || 7.56|

0070570 lomaharsana uvaca

0070571 kuvalasvasya putranam satamuttamadhanvinam |

0070572 sarve vidyasu nisnata balavanto durasadah || 7.57|

0070581 babhuvurdharmikah sarve yajvano bhuridaksinah |

0070582 kuvalasvam pita rajye brhadasvo nyayojayat || 7.58|

0070591 putrasankramitashristu vanam raja vivesa ha |

0070592 tamuttanko 'tha viprarsih prayantam pratyavarayat || 7.59|

0070600 uttanka uvaca

0070601 bhavata raksanam karyam tacca kartum tvamarhasi |

0070602 nirudvignastapascartum nahi saknomi parthiva || 7.60|

0070611 mamasramasamipe vai samesu marudhanvasu |

0070612 samudro valukapurna uddalaka iti smrtah || 7.61|

0070621 devatanamavadhyasca mahakayo mahabalah |

0070622 antarbhumigatastatra valukantarhito mahan || 7.62|

0070631 raksasasya madhoh putro dhundhurnama mahasurah |

0070632 sete lokavinasaya tapa asthaya darunam || 7.63|

0070641 samvatsarasya paryante sa nisvasam vimuncati |

0070642 yada tada mahi tatra calati sma naradhipa || 7.64|

0070651 tasya nihsvasavatena raja uddhuyate mahat |

0070652 adityapathamavrtya saptaham bhumikampanam || 7.65|

0070661 savisphulingam sangaram sadhumamatidarunam |

0070662 tena tata na saknomi tasminsthatum sva asrame || 7.66|

0070671 tam maraya mahakayam lokanam hitakamyaya |

0070672 lokah svastha bhavantyadya tasminvinihate tvaya || 7.67|

0070681 tvam hi tasya vadhayaikah samarthah prthivipate |

0070682 visnuna ca varo datto mahyam purvayuge nrpa || 7.68|

0070691 yastam mahasuram raudram hanisyati mahabalam |

0070692 tasya tvam varadanena tejascakhyapayisyasi || 7.69|

0070701 nahi dhundhurmahatejastejasalpena sakyate |

0070702 nirdagdhum prthivipala ciram yugasatairapi || 7.70|

0070711 viryam ca sumahattasya devairapi durasadam |

0070712 sa evamukto rajarsiruttankena mahatmana |

0070713 kuvalasvam sutam pradattasmai dhundhunibarhane || 7.71|

0070720 brhadasva uvaca

0070721 bhagavannyastasastro 'hamayam tu tanayo mama |

0070722 bhavisyati dvijasrestha dhundhumaro na samsayah || 7.72|

0070731 sa tam vyadisya tanayam rajarsirdhundhumarane |

0070732 jagama parvatayaiva nrpatih samsitavratah || 7.73|

0070740 lomaharsana uvaca

0070741 kuvalasvastu putranam satena saha bho dvijah |

0070742 prayaduttankasahito dhundhostasya nibarhane || 7.74|

0070751 tamavisattada visnustejasa bhagavanprabhuh |

0070752 uttankasya niyogadvai lokanam hitakamyaya || 7.75|

0070761 tasminprayate durdharse divi sabdo mahanabhut |

0070762 esa shrimanavadhyo 'dya dhundhumaro bhavisyati || 7.76|

0070771 divyairgandhaisca malyaisca tam devah samavakiran |

0070772 devadundubhayascaiva pranedurdvijasattamah || 7.77|

0070781 sa gatva jayatam sresthastanayaih saha viryavan |

0070782 samudram khanayamasa valukantaramavyayam || 7.78|

0070791 tasya putraih khanadbhisca valukantarhitastada |

0070792 dhundhurasadito vipra disamavrtya pascimam || 7.79|

0070801 mukhajenagnina krodhallokanudvartayanniva |

0070802 vari susrava vegena mahodadhirivodaye || 7.80|

0070811 saumasya munisardula varormikalilo mahan |

0070812 tasya putrasatam dagdham tribhirunam tu raksasa || 7.81|

0070821 tatah sa raja dyutimanraksasam tam mahabalam |

0070822 asasada mahateja dhundhum dhundhuvinasanah || 7.82|

0070831 tasya varimayam vegamapiya sa naradhipah |

0070832 yogi yogena vahnim ca samayamasa varina || 7.83|

0070841 nihatya tam mahakayam balenodakaraksasam |

0070842 uttankam darsayamasa krtakarma naradhipah || 7.84|

0070851 uttankastu varam pradattasmai rajne mahatmane |

0070852 dadau tasyaksayam vittam satrubhiscaparajitam || 7.85|

0070861 dharme ratim ca satatam svarge vasam tathaksayam |

0070862 putranam caksayamllokansvarge ye raksasa hatah || 7.86|

0070871 tasya putrastrayah sista drdhasvo jyestha ucyate |

0070872 candrasvakapilasvau tu kaniyamsau kumarakau || 7.87|

0070881 dhaundhumarerdrdhasvasya haryasvascatmajah smrtah |

0070882 haryasvasya nikumbho 'bhutksatradharmaratah sada || 7.88|

0070891 samhatasvo nikumbhasya suto ranavisaradah |

0070892 akrsasvakrsasvau tu samhatasvasutau dvijah || 7.89|

0070901 tasya haimavati kanya satam mata drsadvati |

0070902 vikhyata trisu lokesu putrascasyah prasenajit || 7.90|

0070911 lebhe prasenajidbharyam gaurim nama pativratam |

0070912 abhisasta tu sa bhartra nadi vai bahudabhavat || 7.91|

0070921 tasya putro mahanasidyuvanasvo naradhipah |

0070922 mandhata yuvanasvasya trilokavijayi sutah || 7.92|

0070931 tasya caitrarathi bharya sasabindoh sutabhavat |

0070932 sadhvi bindumati nama rupenasadrsi bhuvi || 7.93|

0070941 pativrata ca jyestha ca bhratrnamayutasya vai |

0070942 tasyamutpadayamasa mandhata dvau sutau dvijah || 7.94|

0070951 purukutsam ca dharmajnam mucukundam ca parthivam |

0070952 purukutsasutastvasittrasadasyurmahipatih || 7.95|

0070961 narmadayamathotpannah sambhutastasya catmajah |

0070962 sambhutasya tu dayadas |

0070963 tridhanva ripumardanah || 7.96|

0070971 rajnastridhanvanastvasidvidvamstrayyarunah prabhuh |

0070972 tasya satyavrato nama kumaro 'bhunmahabalah || 7.97|

0070981 parigrahanamantranam vighnam cakre sudurmatih |

0070982 yena bharya krtodvaha hrta caiva parasya ha || 7.98|

0070991 balyatkamacca mohacca sahasaccapalena ca |

0070992 jahara kanyam kamartah kasyacitpuravasinah || 7.99|

0071001 adharmasankuna tena tam sa trayyaruno 'tyajat |

0071002 apadhvamseti bahuso vadankrodhasamanvitah || 7.100|

0071011 so 'bravitpitaram tyaktah kva gacchamiti vai muhuh |

0071012 pita ca tamathovaca svapakaih saha vartaya || 7.101|

0071021 naham putrena putrarthi tvayadya kulapamsana |

0071022 ityuktah sa nirakramannagaradvacanatpituh || 7.102|

0071031 na ca tam varayamasa vasistho bhagavanrsih |

0071032 sa tu satyavrato viprah svapakavasathantike || 7.103|

0071041 pitra tyakto 'vasadvirah pitapyasya vanam yayau |

0071042 tatastasmimstu visaye navarsatpakasasanah || 7.104|

0071051 sama dvadasa bho viprastenadharmena vai tada |

0071052 daramstu tasya visaye visvamitro mahatapah || 7.105|

0071061 sannyasya sagarante tu cakara vipulam tapah |

0071062 tasya patni gale baddhva madhyamam putramaurasam || 7.106|

0071071 sesasya bharanarthaya vyakrinadgosatena vai |

0071072 tam ca baddham gale drstva vikrayartham nrpatmajah || 7.107|

0071081 maharsiputram dharmatma moksayamasa bho dvijah |

0071082 satyavrato mahabahurbharanam tasya cakarot || 7.108|

0071091 visvamitrasya tustyarthamanukamparthameva ca |

0071092 so 'bhavadgalavo nama gale bandhanmahatapah |

0071093 maharsih kausiko dhimamstena virena moksitah || 7.109|

0080010 lomaharsana uvaca

0080011 satyavratastu bhaktya ca krpaya ca pratijnaya |

0080012 visvamitrakalatram tu babhara vinaye sthitah || 8.1|

0080021 hatva mrganvarahamsca mahisamsca vanecaran |

0080022 visvamitrasramabhyase mamsam vrkse babandha ca || 8.2|

0080031 upamsuvratamasthaya diksam dvadasavarsikim |

0080032 piturniyogadavasattasminvanagate nrpe || 8.3|

0080041 ayodhyam caiva rajyam ca tathaivantahpuram munih |

0080042 yajyopadhyayasamyogadvasisthah paryaraksata || 8.4|

0080051 satyavratastu balyacca bhavino 'rthasya vai balat |

0080052 vasisthe 'bhyadhikam manyum dharayamasa nityasah || 8.5|

0080061 pitra hi tam tada rastrattyajyamanam priyam sutam |

0080062 nivarayamasa munirbahuna karanena na || 8.6|

0080071 panigrahanamantranam nistha syatsaptame pade |

0080072 na ca satyavratastasmaddhatavansaptame pade || 8.7|

0080081 janandharmam vasisthastu na mam tratiti bho dvijah |

0080082 satyavratastada rosam vasisthe manasakarot || 8.8|

0080091 gunabuddhya tu bhagavanvasisthah krtavamstatha |

0080092 na ca satyavratastasya tamupamsumabudhyata || 8.9|

0080101 tasminnaparitosasca piturasinmahatmanah |

0080102 tena dvadasa varsani navarsatpakasasanah || 8.10|

0080111 tena tvidanim vihitam diksam tam durvaham bhuvi |

0080112 kulasya niskrtirviprah krta sa vai bhavediti || 8.11|

0080121 na tam vasistho bhagavanpitra tyaktam nyavarayat |

0080122 abhiseksyamyaham putramasyetyevammatirmunih || 8.12|

0080131 sa tu dvadasa varsani tam diksamavahadbali |

0080132 avidyamane mamse tu vasisthasya mahatmanah || 8.13|

0080141 sarvakamadugham dogdhrim sa dadarsa nrpatmajah |

0080142 tam vai krodhacca mohacca sramaccaiva ksudhanvitah || 8.14|

0080151 desadharmagato raja jaghana munisattamah |

0080152 tanmamsam sa svayam caiva visvamitrasya catmajan || 8.15|

0080161 bhojayamasa tacchrutva vasistho 'pyasya cukrudhe || 8.16|

0080170 vasistha uvaca

0080171 patayeyamaham krura tava sankumasamsayam |

0080172 yadi te dvavimau sanku na syatam vai krtau punah || 8.17|

0080181 pituscaparitosena gurudogdhrivadhena ca |

0080182 aproksitopayogacca trividhaste vyatikramah || 8.18|

0080191 evam trinyasya sankuni tani drstva mahatapah |

0080192 trisankuriti hovaca trisankustena sa smrtah || 8.19|

0080201 visvamitrasya daranamanena bharanam krtam |

0080202 tena tasmai varam pradanmunih pritastrisankave || 8.20|

0080211 chandyamano varenatha varam vavre nrpatmajah |

0080212 sasariro vraje svargamityevam yacito varah || 8.21|

0080221 anavrstibhaye tasmingate dvadasavarsike |

0080222 pitrye rajye 'bhisicyatha yajayamasa parthivam || 8.22|

0080231 misatam devatanam ca vasisthasya ca kausikah |

0080232 divamaropayamasa sasariram mahatapah || 8.23|

0080241 tasya satyaratha nama patni kaikeyavamsaja |

0080242 kumaram janayamasa hariscandramakalmasam || 8.24|

0080251 sa vai raja hariscandrastraisankava iti smrtah |

0080252 aharta rajasuyasya samraditi ha visrutah || 8.25|

0080261 hariscandrasya putro 'bhudrohito nama parthivah |

0080262 harito rohitasyatha cancurharita ucyate || 8.26|

0080271 vijayasca munisresthascancuputro babhuva ha |

0080272 jeta sa sarvaprthivim vijayastena sa smrtah || 8.27|

0080281 rurukastanayastasya raja dharmarthakovidah |

0080282 rurukasya vrkah putro vrkadbahustu jajnivan || 8.28|

0080291 haihayastalajanghasca nirasyanti sma tam nrpam |

0080292 tatpatni garbhamadaya aurvasyasramamavisat || 8.29|

0080301 nasatyo dharmikascaiva sa ha dharmayuge 'bhavat |

0080302 sagarastu suto bahoryajne saha garena vai || 8.30|

0080311 aurvasyasramamasadya bhargavenabhiraksitah |

0080312 agneyamastram labdhva ca bhargavatsagaro nrpah || 8.31|

0080321 jigaya prthivim hatva talajanghansahaihayan |

0080322 sakanam pahnavanam ca dharmam nirasadacyutah |

0080323 ksatriyanam munisresthah paradanam ca dharmavit || 8.32|

0080330 munaya ucuh

0080331 katham sa sagaro jato garenaiva sahacyutah |

0080332 kimartham ca sakadinam ksatriyanam mahaujasam || 8.33|

0080341 dharmankulocitanraja kruddho nirasadacyutah |

0080342 etannah sarvamacaksva vistarena mahamate || 8.34|

0080350 lomaharsana uvaca

0080351 bahorvyasaninah purvam hrtam rajyamabhutkila |

0080352 haihayaistalajanghaisca sakaih sardham dvijottamah || 8.35|

0080361 yavanah paradascaiva kambojah pahnavastatha |

0080362 ete hyapi ganah panca haihayarthe parakraman || 8.36|

0080371 hrtarajyastada raja sa vai bahurvanam yayau |

0080372 patnya canugato duhkhi tatra prananavasrjat || 8.37|

0080381 patni tu yadavi tasya sagarbha prsthato 'nvagat |

0080382 sapatnya ca garastasyai dattah purvam kilanaghah || 8.38|

0080391 sa tu bhartuscitam krtva vane tamabhyarohata |

0080392 aurvastam bhargavo viprah karunyatsamavarayat || 8.39|

0080401 tasyasrame ca garbhah sa garenaiva sahacyutah |

0080402 vyajayata mahabahuh sagaro nama parthivah || 8.40|

0080411 aurvastu jatakarmadimstasya krtva mahatmanah |

0080412 adhyapya vedasastrani tato 'stram pratyapadayat || 8.41|

0080421 agneyam tu mahabhaga amarairapi duhsaham |

0080422 sa tenastrabalenajau balena ca samanvitah || 8.42|

0080431 haihayanvijaghanasu kruddho rudrah pasuniva |

0080432 ajahara ca lokesu kirtim kirtimatam varah || 8.43|

0080441 tatah sakamsca yavanankambojanparadamstatha |

0080442 pahnavamscaiva nihsesankartum vyavasito nrpah || 8.44|

0080451 te vadhyamana virena sagarena mahatmana |

0080452 vasistham saranam gatva pranipeturmanisinam || 8.45|

0080461 vasisthastvatha tandrstva samayena mahadyutih |

0080462 sagaram varayamasa tesam dattvabhayam tada || 8.46|

0080471 sagarah svam pratijnam tu gurorvakyam nisamya ca |

0080472 dharmam jaghana tesam vai vesananyamscakara ha || 8.47|

0080481 ardham sakanam siraso mundayitva vyasarjayat |

0080482 yavananam sirah sarvam kambojanam tathaiva ca || 8.48|

0080491 parada muktakesasca pahnavansmasrudharinah |

0080492 nihsvadhyayavasatkarah krtastena mahatmana || 8.49|

0080501 saka yavanakambojah paradasca dvijottamah |

0080502 konisarpa mahisaka darvascolah sakeralah || 8.50|

0080511 sarve te ksatriya vipra dharmastesam nirakrtah |

0080512 vasisthavacanadrajna sagarena mahatmana || 8.51|

0080521 sa dharmavijayi raja vijityemam vasundharam |

0080522 asvam pracarayamasa vajimedhaya diksitah || 8.52|

0080531 tasya carayatah so 'svah samudre purvadaksine |

0080532 velasamipe 'pahrto bhumim caiva pravesitah || 8.53|

0080541 sa tam desam tada putraih khanayamasa parthivah |

0080542 aseduste tada tatra khanyamane maharnave || 8.54|

0080551 tamadipurusam devam harim krishnam prajapatim |

0080552 visnum kapilarupena svapantam purusam tada || 8.55|

0080561 tasya caksuhsamutthena tejasa pratibudhyatah |

0080562 dagdhah sarve munisresthascatvarastvavasesitah || 8.56|

0080571 barhiketuh suketusca tatha dharmaratho nrpah |

0080572 surah pancanadascaiva tasya vamsakara nrpah || 8.57|

0080581 pradacca tasmai bhagavanharirnarayano varam |

0080582 aksayam vamsamiksvakoh kirtim capyanivartinim || 8.58|

0080591 putram samudram ca vibhuh svarge vasam tathaksayam |

0080592 samudrascarghamadaya vavande tam mahipatim || 8.59|

0080601 sagaratvam ca lebhe sa karmana tena tasya ha |

0080602 tam casvamedhikam so 'svam samudradupalabdhavan || 8.60|

0080611 ajaharasvamedhanam satam sa sumahatapah |

0080612 putranam ca sahasrani sastistasyeti nah srutam || 8.61|

0080620 munaya ucuh

0080621 sagarasyatmaja virah katham jata mahabalah |

0080622 vikrantah sastisahasra vidhina kena sattama || 8.62|

0080630 lomaharsana uvaca

0080631 dve bharye sagarasyastam tapasa dagdhakilbise |

0080632 jyestha vidarbhaduhita kesini nama namatah || 8.63|

0080641 kaniyasi tu mahati patni paramadharmini |

0080642 aristanemiduhita rupenapratima bhuvi || 8.64|

0080651 aurvastabhyam varam pradattadbudhyadhvam dvijottamah |

0080652 sastim putrasahasrani grhnatveka nitambini || 8.65|

0080661 ekam vamsadharam tveka yathestam varayatviti |

0080662 tatraika jagrhe putransastisahasrasammitan || 8.66|

0080671 ekam vamsadharam tveka tathetyaha tato munih |

0080672 raja pancajano nama babhuva sa mahadyutih || 8.67|

0080681 itara susuve tumbim bijapurnamiti srutih |

0080682 tatra sastisahasrani garbhaste tilasammitah || 8.68|

0080691 sambabhuvuryathakalam vavrdhusca yathasukham |

0080692 ghrtapurnesu kumbhesu tangarbhannidadhe tatah || 8.69|

0080701 dhatriscaikaikasah pradattavatih posane nrpah |

0080702 tato dasasu masesu samuttasthuryathakramam || 8.70|

0080711 kumaraste yathakalam sagarapritivardhanah |

0080712 sastiputrasahasrani tasyaivamabhavandvijah || 8.71|

0080721 garbhadalabumadhyadvai jatani prthivipateh |

0080722 tesam narayanam tejah pravistanam mahatmanam || 8.72|

0080731 ekah pancajano nama putro raja babhuva ha |

0080732 surah pancajanasyasidamsumannama viryavan || 8.73|

0080741 dilipastasya tanayah khatvanga iti visrutah |

0080742 yena svargadihagatya muhurtam prapya jivitam || 8.74|

0080751 trayo 'bhisandhita loka buddhya satyena canaghah |

0080752 dilipasya tu dayado maharajo bhagirathah || 8.75|

0080761 yah sa gangam saricchresthamavatarayata prabhuh |

0080762 samudramanayaccainam duhitrtve 'pyakalpayat || 8.76|

0080771 tasmadbhagirathi ganga kathyate vamsacintakaih |

0080772 bhagirathasuto raja sruta ityabhivisrutah || 8.77|

0080781 nabhagastu srutasyasitputrah paramadharmikah |

0080782 ambarisastu nabhagih sindhudvipapitabhavat || 8.78|

0080791 ayutajittu dayadah sindhudvipasya viryavan |

0080792 ayutajitsutastvasidrtuparno mahayasah || 8.79|

0080801 divyaksahrdayajno vai raja nalasakho bali |

0080802 rtuparnasutastvasidartaparnirmahayasah || 8.80|

0080811 sudasastasya tanayo raja indrasakho 'bhavat |

0080812 sudasasya sutah proktah saudaso nama parthivah || 8.81|

0080821 khyatah kalmasapado vai raja mitrasaho 'bhavat |

0080822 kalmasapadasya sutah sarvakarmeti visrutah || 8.82|

0080831 anaranyastu putro 'bhudvisrutah sarvakarmanah |

0080832 anaranyasuto nighno nighnato dvau babhuvatuh || 8.83|

0080841 anamitro raghuscaiva parthivarsabhasattamau |

0080842 anamitrasuto raja vidvanduliduho 'bhavat || 8.84|

0080851 dilipastanayastasya ramasya prapitamahah |

0080852 dirghabahurdilipasya raghurnamna suto 'bhavat || 8.85|

0080861 ayodhyayam maharajo yah purasinmahabalah |

0080862 ajastu raghavo jajne tatha dasaratho 'pyajat || 8.86|

0080871 ramo dasarathajjajne dharmatma sumahayasah |

0080872 ramasya tanayo jajne kusa ityabhisanjnitah || 8.87|

0080881 atithistu kusajjajne dharmatma sumahayasah |

0080882 atithestvabhavatputro nisadho nama viryavan || 8.88|

0080891 nisadhasya nalah putro nabhah putro nalasya ca |

0080892 nabhasya pundarikastu ksemadhanva tatah smrtah || 8.89|

0080901 ksemadhanvasutastvasiddevanikah pratapavan |

0080902 asidahinagurnama devanikatmajah prabhuh || 8.90|

0080911 ahinagostu dayadah sudhanva nama parthivah |

0080912 sudhanvanah sutascapi tato jajne salo nrpah || 8.91|

0080921 ukyo nama sa dharmatma salaputro babhuva ha |

0080922 vajranabhah sutastasya nalastasya mahatmanah || 8.92|

0080931 nalau dvaveva vikhyatau purane munisattamah |

0080932 virasenatmajascaiva yasceksvakukulodvahah || 8.93|

0080941 iksvakuvamsaprabhavah pradhanyena prakirtitah |

0080942 ete vivasvato vamse rajano bhuritejasah || 8.94|

0080951 pathansamyagimam srstimadityasya vivasvatah |

0080952 sraddhadevasya devasya prajanam pustidasya ca |

0080953 prajavaneti sayujyamadityasya vivasvatah || 8.95|

0090010 lomaharsana uvaca

0090011 pita somasya bho vipra jajne 'trirbhagavanrsih |

0090012 brahmano manasatpurvam prajasargam vidhitsatah || 9.1|

0090021 anuttaram nama tapo yena taptam hi tatpura |

0090022 trini varsasahasrani divyaniti hi nah srutam || 9.2|

0090031 urdhvamacakrame tasya retah somatvamiyivat |

0090032 netrabhyam vari susrava dasadha dyotayandisah || 9.3|

0090041 tam garbham vidhinadista dasa devyo dadhustatah |

0090042 sametya dharayamasurna ca tah samasaknuvan || 9.4|

0090051 yada na dharane saktastasya garbhasya ta disah |

0090052 tatastabhih sa tyaktastu nipapata vasundharam || 9.5|

0090061 patitam somamalokya brahma lokapitamahah |

0090062 rathamaropayamasa lokanam hitakamyaya || 9.6|

0090071 tasminnipatite devah putre 'treh paramatmani |

0090072 tustuvurbrahmanah putrastathanye munisattamah || 9.7|

0090081 tasya samstuyamanasya tejah somasya bhasvatah |

0090082 apyayanaya lokanam bhavayamasa sarvatah || 9.8|

0090091 sa tena rathamukhyena sagarantam vasundharam |

0090092 trihsaptakrtvo 'tiyasascakarabhipradaksinam || 9.9|

0090101 tasya yaccaritam tejah prthivimanvapadyata |

0090102 osadhyastah samudbhuta yabhih sandharyate jagat || 9.10|

0090111 sa labdhateja bhagavansamstavaisca svakarmabhih |

0090112 tapastepe mahabhagah padmanam darsanaya sah || 9.11|

0090121 tatastasmai dadau rajyam brahma brahmavidam varah |

0090122 bijausadhinam vipranamapam ca munisattamah || 9.12|

0090131 sa tatprapya maharajyam somah saumyavatam varah |

0090132 samajahre rajasuyam sahasrasatadaksinam || 9.13|

0090141 daksinamadadatsomastrimllokaniti nah srutam |

0090142 tebhyo brahmarsimukhyebhyah sadasyebhyasca bho dvijah || 9.14|

0090151 hiranyagarbho brahmatrirbhrgusca rtvijo 'bhavat |

0090152 sadasyo 'bhuddharistatra munibhirbahubhirvrtah || 9.15|

0090161 tam sinisca kuhuscaiva dyutih pustih prabha vasuh |

0090162 kirtirdhrtisca laksmisca nava devyah sisevire || 9.16|

0090171 prapyavabhrthamapyagryam sarvadevarsipujitah |

0090172 virarajadhirajendro dasadha bhasayandisah || 9.17|

0090181 tasya tatprapya dusprapyamaisvaryamrsisatkrtam |

0090182 vibabhrama matistata-vinayadanayahrta || 9.18|

0090191 brhaspateh sa vai bharyamaisvaryamadamohitah |

0090192 jahara tarasa somo vimatyangirasah sutam || 9.19|

0090201 sa yacyamano devaisca tatha devarsibhirmuhuh |

0090202 naiva vyasarjayattaram tasmaai angirase tada || 9.20|

0090211 usana tasya jagraha parsnimangirasastada |

0090212 rudrasca parsnim jagraha grhitvajagavam dhanuh || 9.21|

0090221 tena brahmasiro nama paramastram mahatmana |

0090222 uddisya devanutsrstam yenaisam nasitam yasah || 9.22|

0090231 tatra tadyuddhamabhavatprakhyatam tarakamayam |

0090232 devanam danavanam ca lokaksayakaram mahat || 9.23|

0090241 tatra sistastu ye devastusitascaiva ye dvijah |

0090242 brahmanam saranam jagmuradidevam sanatanam || 9.24|

0090251 tada nivaryosanasam tam vai rudram ca sankaram |

0090252 dadavangirase taram svayameva pitamahah || 9.25|

0090261 tamantahprasavam drstva kruddhah praha brhaspatih |

0090262 madiyayam na te yonau garbho dharyah kathancana || 9.26|

0090271 isikastambamasadya garbham sa cotsasarja ha |

0090272 jatamatrah sa bhagavandevanamaksipadvapuh || 9.27|

0090281 tatah samsayamapannastaramucuh surottamah |

0090282 satyam bruhi sutah kasya somasyatha brhaspateh || 9.28|

0090291 prcchyamana yada devairnaha sa vibudhankila |

0090292 tada tam saptumarabdhah kumaro dasyuhantamah || 9.29|

0090301 tam nivarya tato brahma taram papraccha samsayam |

0090302 yadatra tathyam tadbruhi tare kasya sutastvayam || 9.30|

0090311 uvaca pranjalih sa tam somasyeti pitamaham |

0090312 tada tam murdhni caghraya somo raja sutam prati || 9.31|

0090321 budha ityakaronnama tasya balasya dhimatah |

0090322 pratikulam ca gagane samabhyuttisthate budhah || 9.32|

0090331 utpadayamasa tada putram vairajaputrikam |

0090332 tasyapatyam mahateja babhuvailah pururavah || 9.33|

0090341 urvasyam jajnire yasya putrah sapta mahatmanah |

0090342 etatsomasya vo janma kirtitam kirtivardhanam || 9.34|

0090351 vamsamasya munisresthah kirtyamanam nibodhata |

0090352 dhanyamayusyamarogyam punyam sankalpasadhanam || 9.35|

0090361 somasya janma srutvaiva papebhyo vipramucyate || 9.36|

0100010 lomaharsana uvaca

0100011 budhasya tu munisrestha vidvanputrah pururavah |

0100012 tejasvi danasilasca yajva vipuladaksinah || 10.1|

0100021 brahmavadi parakrantah satrubhiryudhi durdamah |

0100022 aharta cagnihotrasya yajnanam ca mahipatih || 10.2|

0100031 satyavadi punyamatih samyaksamvrtamaithunah |

0100032 ativa trisu lokesu yasasapratimah sada || 10.3|

0100041 tam brahmavadinam santam dharmajnam satyavadinam |

0100042 urvasi varayamasa hitva manam yasasvini || 10.4|

0100051 taya sahavasadraja dasa varsani panca ca |

0100052 satpanca sapta castau ca dasa castau ca bho dvijah || 10.5|

0100061 vane caitrarathe ramye tatha mandakinitate |

0100062 alakayam visalayam nandane ca vanottame || 10.6|

0100071 uttaransa kurunprapya manoramaphaladruman |

0100072 gandhamadanapadesu merusrnge tathottare || 10.7|

0100081 etesu vanamukhyesu surairacaritesu ca |

0100082 urvasya sahito raja reme paramaya muda || 10.8|

0100091 dese punyatame caiva maharsibhirabhistute |

0100092 rajyam sa karayamasa prayage prthivipatih || 10.9|

0100101 evamprabhavo rajasidailastu narasattamah |

0100102 uttare jahnavitire pratisthane mahayasah || 10.10|

0100110 lomaharsana uvaca

0100111 ailaputra babhuvuste sapta devasutopamah |

0100112 gandharvaloke vidita ayurdhimanamavasuh || 10.11|

0100121 visvayuscaiva dharmatma srutayusca tathaparah |

0100122 drdhayusca vanayusca bahvayuscorvasisutah || 10.12|

0100131 amavasostu dayado bhimo rajatha rajarat |

0100132 shrimanbhimasya dayado rajasitkancanaprabhah || 10.13|

0100141 vidvamstu kancanasyapi suhotro 'bhunmahabalah |

0100142 suhotrasyabhavajjahnuh kesinya garbhasambhavah || 10.14|

0100151 ajahre yo mahatsattram sarpamedham mahamakham |

0100152 patilobhena yam ganga patitvena sasara ha || 10.15|

0100161 necchatah plavayamasa tasya ganga tada sadah |

0100162 sa taya plavitam drstva yajnavatam samantatah || 10.16|

0100171 sauhotrirasapadgangam kruddho raja dvijottamah |

0100172 esa te viphalam yatnam pibannambhah karomyaham || 10.17|

0100181 asya gange 'valepasya sadyah phalamavapnuhi |

0100182 jahnurajarsina pitam gangam drstva maharsayah || 10.18|

0100191 upaninyurmahabhagam duhitrtvena jahnavim |

0100192 yuvanasvasya putrim tu kaverim jahnuravahat || 10.19|

0100201 yuvanasvasya sapena gangardhena vinirgata |

0100202 kaverim saritam srestham jahnorbharyamaninditam || 10.20|

0100211 jahnustu dayitam putram sunadyam nama dharmikam |

0100212 kaveryam janayamasa ajakastasya catmajah || 10.21|

0100221 ajakasya tu dayado balakasvo mahipatih |

0100222 babhuva mrgayasilah kusastasyatmajo 'bhavat || 10.22|

0100231 kusaputra babhuvurhi catvaro devavarcasah |

0100232 kusikah kusanabhasca kusambo murtimamstatha || 10.23|

0100241 ballavaih saha samvrddho raja vanacarah sada |

0100242 kusikastu tapastepe putramindrasamam prabhuh || 10.24|

0100251 labheyamiti tam sakrastrasadabhyetya jajnivan |

0100252 purne varsasahasre vai tatah sakro hyapasyata || 10.25|

0100261 atyugratapasam drstva sahasraksah purandarah |

0100262 samarthah putrajanane svayamevasya sasvatah || 10.26|

0100271 putrartham kalpayamasa devendrah surasattamah |

0100272 sa gadhirabhavadraja maghavankausikah svayam || 10.27|

0100281 paura yasyabhavadbharya gadhistasyamajayata |

0100282 gadheh kanya mahabhaga namna satyavati subha || 10.28|

0100291 tam gadhih kavyaputraya rcikaya dadau prabhuh |

0100292 tasyah pritah sa vai bharta bhargavo bhrgunandanah || 10.29|

0100301 putrartham sadhayamasa carum gadhestathaiva ca |

0100302 uvacahuya tam bharyamrciko bhargavastada || 10.30|

0100311 upayojyascarurayam tvaya matra svayam subhe |

0100312 tasyam janisyate putro diptimanksatriyarsabhah || 10.31|

0100321 ajeyah ksatriyairloke ksatriyarsabhasudanah |

0100322 tavapi putram kalyani dhrtimantam tapodhanam || 10.32|

0100331 samatmakam dvijasrestham caruresa vidhasyati |

0100332 evamuktva tu tam bharyamrciko bhrgunandanah || 10.33|

0100341 tapasyabhirato nityamaranyam pravivesa ha |

0100342 gadhih sadarastu tada rcikasramamabhyagat || 10.34|

0100351 tirthayatraprasangena sutam drastum naresvarah |

0100352 carudvayam grhitva sa rseh satyavati tada || 10.35|

0100361 carumadaya yatnena sa tu matre nyavedayat |

0100362 mata tu tasya daivena duhitre svam carum dadau || 10.36|

0100371 tasyascarumathajnanadatmasamstham cakara ha |

0100372 atha satyavati sarvam ksatriyantakaram tada || 10.37|

0100381 dharayamasa diptena vapusa ghoradarsana |

0100382 tamrcikastato drstva yogenabhyupasrtya ca || 10.38|

0100391 tato 'braviddvijasresthah svam bharyam varavarninim |

0100392 matrasi vancita bhadre caruvyatyasahetuna || 10.39|

0100401 janayisyati hi putraste krurakarmatidarunah |

0100402 bhrata janisyate capi brahmabhutastapodhanah || 10.40|

0100411 visvam hi brahma tapasa maya tasminsamarpitam |

0100412 evamukta mahabhaga bhartra satyavati tada || 10.41|

0100421 prasadayamasa patim putro me nedrso bhavet |

0100422 brahmanapasadastvatta ityukto munirabravit || 10.42|

0100430 rcika uvaca

0100431 naisa sankalpitah kamo maya bhadre tathastviti |

0100432 ugrakarma bhavetputrah piturmatusca karanat || 10.43|

0100441 punah satyavati vakyamevamuktvabravididam |

0100442 icchamllokanapi mune srjethah kim punah sutam || 10.44|

0100451 samatmakamrjum tvam me putram datumiharhasi |

0100452 kamamevamvidhah pautro mama syattava ca prabho || 10.45|

0100461 yadyanyatha na sakyam vai kartumetaddvijottama |

0100462 tatah prasadamakarotsa tasyastapaso balat || 10.46|

0100471 putre nasti viseso me pautre va varavarnini |

0100472 tvaya yathoktam vacanam tatha bhadre bhavisyati || 10.47|

0100481 tatah satyavati putram janayamasa bhargavam |

0100482 tapasyabhiratam dantam jamadagnim samatmakam || 10.48|

0100491 bhrgorjagatyam vamse 'smin |

0100492 jamadagnirajayata |

0100493 sa hi satyavati punya satyadharmaparayana || 10.49|

0100501 kausikiti samakhyata pravrtteyam mahanadi |

0100502 iksvakuvamsaprabhavo renurnama naradhipah || 10.50|

0100511 tasya kanya mahabhaga kamali nama renuka |

0100512 renukayam tu kamalyam tapovidyasamanvitah || 10.51|

0100521 arciko janayamasa jamadagnyam sudarunam |

0100522 sarvavidyantagam srestham dhanurvedasya paragam || 10.52|

0100531 ramam ksatriyahantaram pradiptamiva pavakam |

0100532 aurvasyaivamrcikasya satyavatyam mahayasah || 10.53|

0100541 jamadagnistapoviryajjajne brahmavidam varah |

0100542 madhyamasca sunahsephah sunahpucchah kanisthakah || 10.54|

0100551 visvamitram tu dayadam gadhih kusikanandanah |

0100552 janayamasa putram tu tapovidyasamatmakam || 10.55|

0100561 prapya brahmarsisamatam yo 'yam brahmarsitam gatah |

0100562 visvamitrastu dharmatma namna visvarathah smrtah || 10.56|

0100571 jajne bhrguprasadena kausikadvamsavardhanah |

0100572 visvamitrasya ca suta devaratadayah smrtah || 10.57|

0100581 prakhyatastrisu lokesu tesam namanyatahparam |

0100582 devaratah katiscaiva yasmatkatyayanah smrtah || 10.58|

0100591 salavatyam hiranyakso renurjajne 'tha renukah |

0100592 sankrtirgalavascaiva mudgalascaiva visrutah || 10.59|

0100601 madhucchando jayascaiva devalasca tathastakah |

0100602 kacchapo haritascaiva visvamitrasya te sutah || 10.60|

0100611 tesam khyatani gotrani kausikanam mahatmanam |

0100612 panino babhravascaiva dhyanajapyastathaiva ca || 10.61|

0100621 parthiva devaratasca salankayanabaskalah |

0100622 lohita yamadutasca tatha karusakah smrtah || 10.62|

0100631 pauravasya munisrestha brahmarseh kausikasya ca |

0100632 sambandho 'pyasya vamse 'sminbrahmaksatrasya visrutah || 10.63|

0100641 visvamitratmajanam tu sunahsepho 'grajah smrtah |

0100642 bhargavah kausikatvam hi praptah sa munisattamah || 10.64|

0100651 visvamitrasya putrastu sunahsepho 'bhavatkila |

0100652 haridasvasya yajne tu pasutve viniyojitah || 10.65|

0100661 devairdattah sunahsepho visvamitraya vai punah |

0100662 devairdattah sa vai yasmaddevaratastato 'bhavat || 10.66|

0100671 devaratadayah sapta visvamitrasya vai sutah |

0100672 drsadvatisutascapi vaisvamitrastathastakah || 10.67|

0100681 astakasya suto lauhih prokto jahnugano maya |

0100682 ata urdhvam pravaksyami vamsamayormahatmanah || 10.68|

0110010 lomaharsana uvaca

0110011 ayoh putrasca te panca sarve vira maharathah |

0110012 svarbhanutanayayam ca prabhayam jajnire nrpah || 11.1|

0110021 nahusah prathamam jajne vrddhasarma tatah param |

0110022 rambho rajiranenasca trisu lokesu visrutah || 11.2|

0110031 rajih putrasataniha janayamasa panca vai |

0110032 rajeyamiti vikhyatam ksatramindrabhayavaham || 11.3|

0110041 yatra daivasure yuddhe samutpanne sudarune |

0110042 devascaivasurascaiva pitamahamathabruvan || 11.4|

0110050 devasura ucuh

0110051 avayorbhagavanyuddhe ko vijeta bhavisyati |

0110052 bruhi nah sarvabhutesa srotumicchama tattvatah || 11.5|

0110060 brahmovaca

0110061 yesamarthaya sangrame rajirattayudhah prabhuh |

0110062 yotsyate te vijesyanti trimllokannatra samsayah || 11.6|

0110071 yato rajirdhrtistatra shrisca tatra yato dhrtih |

0110072 yato dhrtisca shriscaiva dharmastatra jayastatha || 11.7|

0110081 te deva danavah prita devenokta rajim tada |

0110082 abhyayurjayamicchanto vrnvanastam nararsabham || 11.8|

0110091 sa hi svarbhanudauhitrah prabhayam samapadyata |

0110092 raja paramatejasvi somavamsavivardhanah || 11.9|

0110101 te hrstamanasah sarve rajim vai devadanavah |

0110102 ucurasmajjayaya tvam grhana varakarmukam || 11.10|

0110111 athovaca rajistatra tayorvai devadaityayoh |

0110112 arthajnah svarthamuddisya yasah svam ca prakasayan || 11.11|

0110120 rajiruvaca

0110121 yadi daityaganansarvanjitva viryena vasavah |

0110122 indro bhavami dharmena tato yotsyami samyuge || 11.12|

0110131 devah prathamato viprah pratiyurhrstamanasah |

0110132 evam yathestam nrpate kamah sampadyatam tava || 11.13|

0110141 srutva suragananam tu vakyam raja rajistada |

0110142 papracchasuramukhyamstu yatha devanaprcchata || 11.14|

0110151 danava darpasampurnah svarthamevavagamya ha |

0110152 pratyucustam nrpavaram sabhimanamidam vacah || 11.15|

0110160 danava ucuh

0110161 asmakamindrah prahrado yasyarthe vijayamahe |

0110162 asmimstu samare rajamstistha tvam rajasattama || 11.16|

0110171 sa tatheti bruvanneva devairapyaticoditah |

0110172 bhavisyasindro jitvainam devairuktastu parthivah || 11.17|

0110181 jaghana danavansarvanye 'vadhya vajrapaninah |

0110182 sa vipranastam devanam paramashrih shriyam vasi || 11.18|

0110191 nihatya danavansarvanajahara rajih prabhuh |

0110192 tato rajim mahaviryam devaih saha satakratuh || 11.19|

0110201 rajiputro 'hamityuktva punarevabravidvacah |

0110202 indro 'si tata devanam sarvesam natra samsayah || 11.20|

0110211 yasyahamindrah putraste khyatim yasyami karmabhih |

0110212 sa tu sakravacah srutva vancitastena mayaya || 11.21|

0110221 tathaivetyabravidraja priyamanah satakratum |

0110222 tasmimstu devaih sadrso divam prapte mahipatau || 11.22|

0110231 dayadyamindradajahru rajyam tattanaya rajeh |

0110232 panca putrasatanyasya tadvai sthanam satakratoh || 11.23|

0110241 samakramanta bahudha svargalokam trivistapam |

0110242 te yada tu svasammudha ragonmatta vidharminah || 11.24|

0110251 brahmadvisasca samvrtta hataviryaparakramah |

0110252 tato lebhe svamaisvaryamindrah sthanam tathottamam || 11.25|

0110261 hatva rajisutansarvankamakrodhaparayanan |

0110262 ya idam cyavanam sthanatpratisthanam satakratoh |

0110263 srnuyaddharayedvapi na sa daurgatyamapnuyat || 11.26|

0110270 lomaharsana uvaca

0110271 rambho 'napatyastvasicca vamsam vaksyamyanenasah |

0110272 anenasah suto raja pratiksatro mahayasah || 11.27|

0110281 pratiksatrasutascasitsanjayo nama visrutah |

0110282 sanjayasya jayah putro vijayastasya catmajah || 11.28|

0110291 vijayasya krtih putrastasya haryatvatah sutah |

0110292 haryatvatasuto raja sahadevah pratapavan || 11.29|

0110301 sahadevasya dharmatma nadina iti visrutah |

0110302 nadinasya jayatseno jayatsenasya sankrtih || 11.30|

0110311 sankrterapi dharmatma ksatravrddho mahayasah |

0110312 anenasah samakhyatah ksatravrddhasya caparah || 11.31|

0110321 ksatravrddhatmajastatra sunahotro mahayasah |

0110322 sunahotrasya dayadastrayah paramadharmikah || 11.32|

0110331 kasah salasca dvavetau tatha grtsamadah prabhuh |

0110332 putro grtsamadasyapi sunako yasya saunakah || 11.33|

0110341 brahmanah ksatriyascaiva vaisyah sudrastathaiva ca |

0110342 salatmaja arstisenastanayastasya kasyapah || 11.34|

0110351 kasasya kasipo raja putro dirghatapastatha |

0110352 dhanustu dirghatapaso vidvandhanvantaristatah || 11.35|

0110361 tapaso 'nte sumahato jato vrddhasya dhimatah |

0110362 punardhanvantarirdevo manusesviha janmani || 11.36|

0110371 tasya gehe samutpanno devo dhanvantaristada |

0110372 kasirajo maharajah sarvarogapranasanah || 11.37|

0110381 ayurvedam bharadvajatprapyeha sa bhisakkriyah |

0110382 tamastadha punarvyasya sisyebhyah pratyapadayat || 11.38|

0110391 dhanvantarestu tanayah ketumaniti visrutah |

0110392 atha ketumatah putro viro bhimarathah smrtah || 11.39|

0110401 putro bhimarathasyapi divodasah prajesvarah |

0110402 divodasastu dharmatma varanasyadhipo 'bhavat || 11.40|

0110411 etasminneva kale tu purim varanasim dvijah |

0110412 sunyam nivesayamasa ksemako nama raksasah || 11.41|

0110421 sapta hi sa matimata nikumbhena mahatmana |

0110422 sunya varsasahasram vai bhavitri tu na samsayah || 11.42|

0110431 tasyam hi saptamatrayam divodasah prajesvarah |

0110432 visayante purim ramyam gomatyam sannyavesayat || 11.43|

0110441 bhadrasrenyasya purvam tu puri varanasi abhut |

0110442 bhadrasrenyasya putranam satamuttamadhanvinam || 11.44|

0110451 hatva nivesayamasa divodaso naradhipah |

0110452 bhadrasrenyasya tadrajyam hrtam yena baliyasa || 11.45|

0110461 bhadrasrenyasya putrastu durdamo nama visrutah |

0110462 divodasena baleti ghrnaya sa visarjitah || 11.46|

0110471 haihayasya tu dayadyam hrtavanvai mahipatih |

0110472 ajahre pitrdayadyam divodasahrtam balat || 11.47|

0110481 bhadrasrenyasya putrena durdamena mahatmana |

0110482 vairasyanto mahabhagah krtascatmiyatejasa || 11.48|

0110491 divodasaddrsadvatyam viro jajne pratardanah |

0110492 tena balena putrena prahrtam tu punarbalam || 11.49|

0110501 pratardanasya putrau dvau vatsabhargau suvisrutau |

0110502 vatsaputro hyalarkastu sannatistasya catmajah || 11.50|

0110511 alarkastasya putrastu brahmanyah satyasangarah |

0110512 alarkam prati rajarsim sloko gitah puratanaih || 11.51|

0110521 sastirvarsasahasrani sastirvarsasatani ca |

0110522 yuva rupena sampannah pragasicca kulodvahah || 11.52|

0110531 lopamudraprasadena paramayuravaptavan |

0110532 tasyasitsumahadrajyam rupayauvanasalinah || 11.53|

0110541 sapasyante mahabahurhatva ksemakaraksasam |

0110542 ramyam nivesayamasa purim varanasim punah || 11.54|

0110551 sannaterapi dayadah sunitho nama dharmikah |

0110552 sunithasya tu dayadah ksemo nama mahayasah || 11.55|

0110561 ksemasya ketumanputrah suketustasya catmajah |

0110562 suketostanayascapi dharmaketuriti smrtah || 11.56|

0110571 dharmaketostu dayadah satyaketurmaharathah |

0110572 satyaketusutascapi vibhurnama prajesvarah || 11.57|

0110581 anartastu vibhoh putrah sukumarasca tatsutah |

0110582 sukumarasya putrastu dhrstaketuh sudharmikah || 11.58|

0110591 dhrstaketostu dayado venuhotrah prajesvarah |

0110592 venuhotrasutascapi bhargo nama prajesvarah || 11.59|

0110601 vatsasya vatsabhumistu bhargabhumistu bhargajah |

0110602 ete tvangirasah putra jata vamse 'tha bhargava || 11.60|

0110611 brahmanah ksatriya vaisyastrayah putrah sahasrasah |

0110612 ityete kasyapah prokta nahusasya nibodhata || 11.61|

0120010 lomaharsana uvaca

0120011 utpannah pitrkanyayam virajayam mahaujasah |

0120012 nahusasya tu dayadah sadindropamatejasah || 12.1|

0120021 yatiryayatih samyatir |

0120022 ayatih parsvako 'bhavat |

0120023 yatirjyesthastu tesam vai yayatistu tatah param || 12.2|

0120031 kakutsthakanyam gam nama lebhe paramadharmikah |

0120032 yatistu moksamasthaya brahmabhuto 'bhavanmunih || 12.3|

0120041 tesam yayatih pancanam vijitya vasudhamimam |

0120042 devayanimusanasah sutam bharyamavapa sah || 12.4|

0120051 sarmisthamasurim caiva tanayam vrsaparvanah |

0120052 yadum ca turvasum caiva devayani vyajayata || 12.5|

0120061 druhyam canum ca purum ca sarmistha varsaparvani |

0120062 tasmai sakro dadau prito ratham paramabhasvaram || 12.6|

0120071 angadam kancanam divyam divyaih paramavajibhih |

0120072 yuktam manojavaih subhrairyena karyam samudvahan || 12.7|

0120081 sa tena rathamukhyena sadratrenajayanmahim |

0120082 yayatiryudhi durdharsastatha devansadanavan || 12.8|

0120091 sarathah kauravanam tu sarvesamabhavattada |

0120092 samvartavasunamnastu kauravajjanamejayat || 12.9|

0120101 kuroh putrasya rajendra-rajnah pariksitasya ha |

0120102 jagama sa ratho nasam sapadgargasya dhimatah || 12.10|

0120111 gargasya hi sutam balam sa raja janamejayah |

0120112 kalena himsayamasa brahmahatyamavapa sah || 12.11|

0120121 sa lohagandhi rajarsih paridhavannitastatah |

0120122 paurajanapadaistyakto na lebhe sarma karhicit || 12.12|

0120131 tatah sa duhkhasantapto nalabhatsamvidam kvacit |

0120132 viprendram saunakam raja saranam pratyapadyata || 12.13|

0120141 yajayamasa ca jnani saunako janamejayam |

0120142 asvamedhena rajanam pavanartham dvijottamah || 12.14|

0120151 sa lohagandho vyanasattasyavabhrthametya ca |

0120152 sa ca divyaratho rajno vasascedipatestada || 12.15|

0120161 dattah sakrena tustena lebhe tasmadbrhadrathah |

0120162 brhadrathatkramenaiva gato barhadratham nrpam || 12.16|

0120171 tato hatva jarasandham bhimastam rathamuttamam |

0120172 pradadau vasudevaya pritya kauravanandanah || 12.17|

0120181 saptadvipam yayatistu jitva prthvim sasagaram |

0120182 vibhajya pancadha rajyam putranam nahusastada || 12.18|

0120191 yayatirdisi purvasyam yadum jyestham nyayojayat |

0120192 madhye purum ca rajanamabhyasincatsa nahusah || 12.19|

0120201 disi daksinapurvasyam turvasum matimannrpah |

0120202 tairiyam prthivi sarva saptadvipa sapattana || 12.20|

0120211 yathapradesamadyapi dharmena pratipalyate |

0120212 prajastesam purastattu vaksyami munisattamah || 12.21|

0120221 dhanurnyasya prsatkamsca pancabhih purusarsabhaih |

0120222 jaravanabhavadraja bharamavesya bandhusu || 12.22|

0120231 niksiptasastrah prthivim cacara prthivipatih |

0120232 pritimanabhavadraja yayatiraparajitah || 12.23|

0120241 evam vibhajya prthivim yayatiryadumabravit |

0120242 jaram me pratigrhnisva putra krtyantarena vai || 12.24|

0120251 tarunastava rupena careyam prthivimimam |

0120252 jaram tvayi samadhaya tam yaduh pratyuvaca ha || 12.25|

0120260 yaduruvaca

0120261 anirdista maya bhiksa brahmanasya pratisruta |

0120262 anapakrtya tam rajanna grahisyami te jaram || 12.26|

0120271 jarayam bahavo dosah panabhojanakaritah |

0120272 tasmajjaram na te rajangrahitumahamutsahe || 12.27|

0120281 santi te bahavah putra mattah priyatara nrpa |

0120282 pratigrahitum dharmajna putramanyam vrnisva vai || 12.28|

0120291 sa evamukto yaduna raja kopasamanvitah |

0120292 uvaca vadatam srestho yayatirgarhayansutam || 12.29|

0120300 yayatiruvaca

0120301 ka asramastavanyo 'sti ko va dharmo vidhiyate |

0120302 mamanadrtya durbuddhe yadaham tava desikah || 12.30|

0120311 evamuktva yadum viprah sasapainam sa manyuman |

0120312 arajya te praja mudha bhavitriti na samsayah || 12.31|

0120321 druhyam ca turvasum caivapyanum ca dvijasattamah |

0120322 evamevabravidraja pratyakhyatasca tairapi || 12.32|

0120331 sasapa tanatikruddho yayatiraparajitah |

0120332 yathavatkathitam sarvam mayasya dvijasattamah || 12.33|

0120341 evam saptva sutansarvamschaturah purupurvajan |

0120342 tadeva vacanam raja purumapyaha bho dvijah || 12.34|

0120351 tarunastava rupena careyam prthivimimam |

0120352 jaram tvayi samadhaya tvam puro yadi manyase || 12.35|

0120361 sa jaram pratijagraha pituh puruh pratapavan |

0120362 yayatirapi rupena puroh paryacaranmahim || 12.36|

0120371 sa margamanah kamanamantam nrpatisattamah |

0120372 visvacya sahito reme vane caitrarathe prabhuh || 12.37|

0120381 yada ca trptah kamesu bhogesu ca naradhipah |

0120382 tada puroh sakasadvai svam jaram pratyapadyata || 12.38|

0120391 yatra gatha munisrestha gitah kila yayatina |

0120392 yabhih pratyaharetkamansarvaso 'ngani kurmavat || 12.39|

0120401 na jatu kamah kamanamupabhogena samyati |

0120402 havisa krishnavartmeva bhuya evabhivardhate || 12.40|

0120411 yatprthivyam vrihiyavam hiranyam pasavah striyah |

0120412 nalamekasya tatsarvamiti krtva na muhyati || 12.41|

0120421 yada bhavam na kurute sarvabhutesu papakam |

0120422 karmana manasa vaca brahma sampadyate tada || 12.42|

0120431 yada tebhyo na bibheti yada casmanna bibhyati |

0120432 yada necchati na dvesti brahma sampadyate tada || 12.43|

0120441 ya dustyaja durmatibhirya na jiryati jiryatah |

0120442 yo 'sau pranantiko rogastam trsnam tyajatah sukham || 12.44|

0120451 jiryanti jiryatah kesa danta jiryanti jiryatah |

0120452 dhanasa jivitasa ca jiryato 'pi na jiryati || 12.45|

0120461 yacca kamasukham loke yacca divyam mahatsukham |

0120462 trsnaksayasukhasyaite narhanti sodasim kalam || 12.46|

0120471 evamuktva sa rajarsih sadarah pravisadvanam |

0120472 kalena mahata cayam cacara vipulam tapah || 12.47|

0120481 bhrgutunge gatim prapa tapaso 'nte mahayasah |

0120482 anasnandehamutsrjya sadarah svargamaptavan || 12.48|

0120491 tasya vamse munisresthah panca rajarsisattamah |

0120492 yairvyapta prthivi sarva suryasyeva gabhastibhih || 12.49|

0120501 yadostu vamsam vaksyami srnudhvam rajasatkrtam |

0120502 yatra narayano jajne harirvrsnikulodvahah || 12.50|

0120511 susthah prajavanayusmankirtimamsca bhavennarah |

0120512 yayaticaritam nityamidam srnvandvijottamah || 12.51|

0130010 brahmana ucuh

0130011 purorvamsam vayam suta srotumicchama tattvatah |

0130012 druhyasyanoryadoscaiva turvasosca prthakprthak || 13.1|

0130020 lomaharsana uvaca

0130021 srnudhvam munisardulah purorvamsam mahatmanah |

0130022 vistarenanupurvya ca prathamam vadato mama || 13.2|

0130031 puroh putrah suviro 'bhunmanasyustasya catmajah |

0130032 raja cabhayado nama manasyorabhavatsutah || 13.3|

0130041 tathaivabhayadasyasitsudhanva nama parthivah |

0130042 sudhanvanah subahusca raudrasvastasya catmajah || 13.4|

0130051 raudrasvasya dasarneyuh krkaneyustathaiva ca |

0130052 kakseyusthandileyusca sannateyustathaiva ca || 13.5|

0130061 rceyusca jaleyusca sthaleyusca mahabalah |

0130062 dhaneyusca vaneyusca putrakasca dasa striyah || 13.6|

0130071 bhadra sudra ca madra ca salada malada tatha |

0130072 khalada ca tato vipra nalada surasapi ca || 13.7|

0130081 tatha gocapala ca stri-ratnakuta ca ta dasa |

0130082 rsirjato 'trivamse ca tasam bharta prabhakarah || 13.8|

0130091 bhadrayam janayamasa sutam somam yasasvinam |

0130092 svarbhanuna hate surye patamane divo mahim || 13.9|

0130101 tamobhibhute loke ca prabha yena pravartita |

0130102 svasti te 'stviti coktva vai patamano divakarah || 13.10|

0130111 vacanattasya viprarserna papata divo mahim |

0130112 atrisresthani gotrani yascakara mahatapah || 13.11|

0130121 yajnesvatrerbalam caiva devairyasya pratisthitam |

0130122 sa tasu janayamasa putrikasvatmakamajan || 13.12|

0130131 dasa putranmahasattvamstapasyugre ratamstatha |

0130132 te tu gotrakara vipra rsayo vedaparagah || 13.13|

0130141 svastyatreya iti khyatah kinca tridhanavarjitah |

0130142 kakseyostanayastvasamstraya eva maharathah || 13.14|

0130151 sabhanarascaksusasca paramanyustathaiva ca |

0130152 sabhanarasya putrastu vidvankalanalo nrpah || 13.15|

0130161 kalanalasya dharmajnah srnjayo nama vai sutah |

0130162 srnjayasyabhavatputro viro raja puranjayah || 13.16|

0130171 janamejayo munisresthah puranjayasuto 'bhavat |

0130172 janamejayasya rajarsermahasalo 'bhavatsutah || 13.17|

0130181 devesu sa parijnatah pratisthitayasa bhuvi |

0130182 mahamana nama suto mahasalasya visrutah || 13.18|

0130191 jajne virah suraganaih pujitah sumahamanah |

0130192 mahamanastu putrau dvau janayamasa bho dvijah || 13.19|

0130201 usinaram ca dharmajnam titiksum ca mahabalam |

0130202 usinarasya patnyastu panca rajarsivamsajah || 13.20|

0130211 nrga krmirnava darva pancami ca drsadvati |

0130212 usinarasya putrastu panca tasu kulodvahah || 13.21|

0130221 tapasa caiva mahata jata vrddhasya catmajah |

0130222 nrgayastu nrgah putrah krmyam krmirajayata || 13.22|

0130231 navayastu navah putro darvayah suvrato 'bhavat |

0130232 drsadvatyastu sanjajne sibirausinaro nrpah || 13.23|

0130241 sibestu sibayo vipra yaudheyastu nrgasya ha |

0130242 navasya navarastram tu krmestu krmila puri || 13.24|

0130251 suvratasya tathambasthah sibiputrannibodhata |

0130252 sibestu sibayah putrascatvaro lokavisrutah || 13.25|

0130261 vrsadarbhah suvirasca kekayo madrakastatha |

0130262 tesam janapadah sphita kekaya madrakastatha || 13.26|

0130271 vrsadarbhah suvirasca titiksostu prajastvimah |

0130272 titiksurabhavadraja purvasyam disi bho dvijah || 13.27|

0130281 usadratho mahaviryah phenastasya suto 'bhavat |

0130282 phenasya sutapa jajne tatah sutapaso balih || 13.28|

0130291 jato manusayonau tu sa raja kancanesudhih |

0130292 mahayogi sa tu balirbabhuva nrpatih pura || 13.29|

0130301 putranutpadayamasa panca vamsakaranbhuvi |

0130302 angah prathamato jajne vangah suhmastathaiva ca || 13.30|

0130311 pundrah kalingasca tatha baleyam ksatramucyate |

0130312 baleya brahmanascaiva tasya vamsakara bhuvi || 13.31|

0130321 balesca brahmana datto varah pritena bho dvijah |

0130322 mahayogitvamayusca kalpasya parimanatah || 13.32|

0130331 bale capratimatvam vai dharmatattvarthadarsanam |

0130332 sangrame capyajeyatvam dharme caiva pradhanatam || 13.33|

0130341 trailokyadarsanam capi pradhanyam prasave tatha |

0130342 caturo niyatanvarnamstvam ca sthapayiteti ca || 13.34|

0130351 ityukto vibhuna raja balih santim param yayau |

0130352 kalena mahata viprah svam ca sthanamupagamat || 13.35|

0130361 tesam janapadah panca anga vangah sasuhmakah |

0130362 kalingah pundrakascaiva prajastvangasya sampratam || 13.36|

0130371 angaputro mahanasidrajendro dadhivahanah |

0130372 dadhivahanaputrastu raja diviratho 'bhavat || 13.37|

0130381 putro divirathasyasicchakratulyaparakramah |

0130382 vidvandharmaratho nama tasya citrarathah sutah || 13.38|

0130391 tena dharmarathenatha tada kalanjare girau |

0130392 yajata saha sakrena somah pito mahatmana || 13.39|

0130401 atha citrarathasyapi putro dasaratho 'bhavat |

0130402 lomapada iti khyato yasya santa sutabhavat || 13.40|

0130411 tasya dasarathirviraschaturango mahayasah |

0130412 rsyasrngaprasadena jajne vamsavivardhanah || 13.41|

0130421 chaturangasya putrastu prthulaksa iti smrtah |

0130422 prthulaksasuto raja campo nama mahayasah || 13.42|

0130431 campasya tu puri campa ya malinyabhavatpura |

0130432 purnabhadraprasadena haryango 'sya suto 'bhavat || 13.43|

0130441 tato vaibhandakistasya varanam sakravaranam |

0130442 avatarayamasa mahim mantrairvahanamuttamam || 13.44|

0130451 haryangasya sutastatra raja bhadrarathah smrtah |

0130452 putro bhadrarathasyasidbrhatkarma prajesvarah || 13.45|

0130461 brhaddarbhah sutastasya yasmajjajne brhanmanah |

0130462 brhanmanastu rajendro janayamasa vai sutam || 13.46|

0130471 namna jayadratham nama yasmaddrdharatho nrpah |

0130472 asiddrdharathasyapi visvajijjanamejayi || 13.47|

0130481 dayadastasya vaikarno vikarnastasya catmajah |

0130482 tasya putrasatam tvasidanganam kulavardhanam || 13.48|

0130491 ete 'ngavamsajah sarve rajanah kirtita maya |

0130492 satyavrata mahatmanah prajavanto maharathah || 13.49|

0130501 rceyostu munisrestha raudrasvatanayasya vai |

0130502 srnudhvam sampravaksyami vamsam rajnastu bho dvijah || 13.50|

0130511 rceyostanayo raja matinaro mahipatih |

0130512 matinarasutastvasamstrayah paramadharmikah || 13.51|

0130521 vasurodhah pratirathah subahuscaiva dharmikah |

0130522 sarve vedavidascaiva brahmanyah satyavadinah || 13.52|

0130531 ila nama tu yasyasitkanya vai munisattamah |

0130532 brahmavadinyadhistri sa tamsustamabhyagacchata || 13.53|

0130541 tamsoh suto 'tha rajarsirdharmanetrah pratapavan |

0130542 brahmavadi parakrantastasya bharyopadanavi || 13.54|

0130551 upadanavi tatah putramscaturo 'janayacchuban |

0130552 dusyantamatha susmantam praviramanagham tatha || 13.55|

0130561 dusyantasya tu dayado bharato nama viryavan |

0130562 sa sarvadamano nama nagayutabalo mahan || 13.56|

0130571 cakravarti suto jajne dusyantasya mahatmanah |

0130572 sakuntalayam bharato yasya namna tu bharatah || 13.57|

0130581 bharatasya vinastesu tanayesu mahipateh |

0130582 matrnam tu prakopena maya tatkathitam pura || 13.58|

0130591 brhaspaterangirasah putro vipro mahamunih |

0130592 ayajayadbharadvajo mahadbhih kratubhirvibhuh || 13.59|

0130601 purvam tu vitathe tasya krte vai putrajanmani |

0130602 tato 'tha vitatho nama bharadvajatsuto 'bhavat || 13.60|

0130611 tato 'tha vitathe jate bharatastu divam yayau |

0130612 vitatham cabhisicyatha bharadvajo vanam yayau || 13.61|

0130621 sa capi vitathah putranjanayamasa panca vai |

0130622 suhotram ca suhotaram gayam gargam tathaiva ca || 13.62|

0130631 kapilam ca mahatmanam suhotrasya sutadvayam |

0130632 kasikam ca mahasatyam tatha grtsamatim nrpam || 13.63|

0130641 tatha grtsamateh putra brahmanah ksatriya visah |

0130642 kasikasya tu kaseyah putro dirghatapastatha || 13.64|

0130651 babhuva dirghatapaso vidvandhanvantarih sutah |

0130652 dhanvantarestu tanayah ketumaniti visrutah || 13.65|

0130661 tatha ketumatah putro vidvanbhimarathah smrtah |

0130662 putro bhimarathasyapi varanasyadhipo 'bhavat || 13.66|

0130671 divodasa iti khyatah sarvaksatrapranasanah |

0130672 divodasasya putrastu viro raja pratardanah || 13.67|

0130681 pratardanasya putrau dvau vatso bhargava eva ca |

0130682 alarko rajaputrastu raja sanmatimanbhuvi || 13.68|

0130691 haihayasya tu dayadyam hrtavanvai mahipatih |

0130692 ajahre pitrdayadyam divodasahrtam balat || 13.69|

0130701 bhadrasrenyasya putrena durdamena mahatmana |

0130702 divodasena baleti ghrnayasau visarjitah || 13.70|

0130711 astaratho nama nrpah suto bhimarathasya vai |

0130712 tena putrena balasya prahrtam tasya bho dvijah || 13.71|

0130721 vairasyantam munisresthah ksatriyena vidhitsata |

0130722 alarkah kasirajastu brahmanyah satyasangarah || 13.72|

0130731 sastim varsasahasrani sastim varsasatani ca |

0130732 yuva rupena sampanna asitkasikulodvahah || 13.73|

0130741 lopamudraprasadena paramayuravapa sah |

0130742 vayaso 'nte munisrestha hatva ksemakaraksasam || 13.74|

0130751 ramyam nivesayamasa purim varanasim nrpah |

0130752 alarkasya tu dayadah ksemako nama parthivah || 13.75|

0130761 ksemakasya tu putro vai varsaketustato 'bhavat |

0130762 varsaketosca dayado vibhurnama prajesvarah || 13.76|

0130771 anartastu vibhoh putrah sukumarastato 'bhavat |

0130772 sukumarasya putrastu satyaketurmaharathah || 13.77|

0130781 suto 'bhavanmahateja raja paramadharmikah |

0130782 vatsasya vatsabhumistu bhargabhumistu bhargavat || 13.78|

0130791 ete tvangirasah putra jata vamse 'tha bhargave |

0130792 brahmanah ksatriya vaisyah sudrasca munisattamah || 13.79|

0130801 ajamidho 'paro vamsah sruyatam dvijasattamah |

0130802 suhotrasya brhatputro brhatastanayastrayah || 13.80|

0130811 ajamidho dvimidhasca purumidhasca viryavan |

0130812 ajamidhasya patnyastu tisro vai yasasanvitah || 13.81|

0130821 nili ca kesini caiva dhumini ca varanganah |

0130822 ajamidhasya kesinyam jajne jahnuh pratapavan || 13.82|

0130831 ajahre yo mahasattram sarvamedhamakham vibhum |

0130832 patilobhena yam ganga viniteva sasara ha || 13.83|

0130841 necchatah plavayamasa tasya ganga ca tatsadah |

0130842 tattaya plavitam drstva yajnavatam samantatah || 13.84|

0130851 jahnurapyabravidgangam kruddho viprastada nrpah |

0130852 esa te trisu lokesu sanksipyapah pibamyaham |

0130853 asya gange 'valepasya sadyah phalamavapnuhi || 13.85|

0130861 tatah pitam mahatmano drstva gangam maharsayah |

0130862 upaninyurmahabhaga duhitrtvena jahnavim || 13.86|

0130871 yuvanasvasya putrim tu kaverim jahnuravahat |

0130872 gangasapena dehardham yasyah pascannadikrtam || 13.87|

0130881 jahnostu dayitah putro ajako nama viryavan |

0130882 ajakasya tu dayado balakasvo mahipatih || 13.88|

0130891 babhuva mrgayasilah kusikastasya catmajah |

0130892 pahnavaih saha samvrddho raja vanacaraih saha || 13.89|

0130901 kusikastu tapastepe putramindrasamam vibhum |

0130902 labheyamiti tam sakrastrasadabhyetya jajnivan || 13.90|

0130911 sa gadhirabhavadraja maghava kausikah svayam |

0130912 visvamitrastu gadheyo visvamitrattathastakah || 13.91|

0130921 astakasya suto lauhih prokto jahnugano maya |

0130922 ajamidho 'paro vamsah sruyatam munisattamah || 13.92|

0130931 ajamidhattu nilyam vai susantirudapadyata |

0130932 purujatih susantesca bahyasvah purujatitah || 13.93|

0130941 bahyasvatanayah panca sphita janapadavrtah |

0130942 mudgalah srnjayascaiva raja brhadisustada || 13.94|

0130951 yavinarasca vikrantah krmilasvasca pancamah |

0130952 pancaite raksanayalam desanamiti visrutah || 13.95|

0130961 pancanam te tu pancalah sphita janapadavrtah |

0130962 alam samraksane tesam pancala iti visrutah || 13.96|

0130971 mudgalasya tu dayado maudgalyah sumahayasah |

0130972 indrasena yato garbham vadhnyam ca pratyapadyata || 13.97|

0130981 asitpancajanah putrah srnjayasya mahatmanah |

0130982 sutah pancajanasyapi somadatto mahipatih || 13.98|

0130991 somadattasya dayadah sahadevo mahayasah |

0130992 sahadevasutascapi somako nama visrutah || 13.99|

0131001 ajamidhasuto jatah ksine vamse tu somakah |

0131002 somakasya suto janturyasya putrasatam babhau || 13.100|

0131011 tesam yaviyanprsato drupadasya pita prabhuh |

0131012 ajamidhah smrtascaite mahatmanastu somakah || 13.101|

0131021 mahisi tvajamidhasya dhumini putragrddhini |

0131022 pativrata mahabhaga kulaja munisattamah || 13.102|

0131031 sa ca putrarthini devi vratacaryasamanvita |

0131032 tato varsayutam taptva tapah paramaduscaram || 13.103|

0131041 hutvagnim vidhivatsa tu pavitra mitabhojana |

0131042 agnihotrakusesveva susvapa munisattamah || 13.104|

0131051 dhuminya sa taya devya tvajamidhah samiyivan |

0131052 rksam sanjanayamasa dhumravarnam sudarsanam || 13.105|

0131061 rksatsamvarano jajne kuruh samvaranattatha |

0131062 yah prayagadatikramya kuruksetram cakara ha || 13.106|

0131071 punyam ca ramaniyam ca punyakrdbhirnisevitam |

0131072 tasyanvavayah sumahanyasya namnatha kauravah || 13.107|

0131081 kurosca putrascatvarah sudhanva sudhanustatha |

0131082 pariksicca mahabahuh pravarascarimejayah || 13.108|

0131091 pariksitastu dayado dharmiko janamejayah |

0131092 srutaseno 'grasenasca bhimasenasca namatah || 13.109|

0131101 ete sarve mahabhaga vikranta balasalinah |

0131102 janamejayasya putrastu suratho matimamstatha || 13.110|

0131111 surathasya tu vikrantah putro jajne vidurathah |

0131112 vidurathasya dayada rksa eva maharathah || 13.111|

0131121 dvitiyastu bharadvajannamna tenaiva visrutah |

0131122 dvavrksau somavamse 'smindvaveva ca pariksitau || 13.112|

0131131 bhimasenastrayo vipra dvau capi janamejayau |

0131132 rksasya tu dvitiyasya bhimaseno 'bhavatsutah || 13.113|

0131141 pratipo bhimasenattu pratipasya tu santanuh |

0131142 devapirbahlikascaiva traya eva maharathah || 13.114|

0131151 santanostvabhavadbhismastasminvamse dvijottamah |

0131152 bahlikasya tu rajarservamsam srnuta bho dvijah || 13.115|

0131161 bahlikasya sutascaiva somadatto mahayasah |

0131162 jajnire somadattattu bhurirbhurisravah salah || 13.116|

0131171 upadhyayastu devanam devapirabhavanmunih |

0131172 cyavanaputrah krtaka ista asinmahatmanah || 13.117|

0131181 santanustvabhavadraja kauravanam dhurandharah |

0131182 santanoh sampravaksyami vamsam trailokyavisrutam || 13.118|

0131191 gangam devavratam nama putram so 'janayatprabhuh |

0131192 sa tu bhisma iti khyatah pandavanam pitamahah || 13.119|

0131201 kali vicitraviryam tu janayamasa bho dvijah |

0131202 santanordayitam putram dharmatmanamakalmasam || 13.120|

0131211 krishnadvaipayanaccaiva ksetre vaicitraviryake |

0131212 dhrtarastram ca pandum ca viduram capyajijanat || 13.121|

0131221 dhrtarastrastu gandharyam putranutpadayacchatam |

0131222 tesam duryodhanah sresthah sarvesamapi sa prabhuh || 13.122|

0131231 pandordhananjayah putrah saubhadrastasya catmajah |

0131232 abhimanyoh pariksittu pita pariksitasya ha || 13.123|

0131241 pariksitasya kasyayam dvau putrau sambabhuvatuh |

0131242 candrapidastu nrpatih suryapidasca moksavit || 13.124|

0131251 candrapidasya putranam satamuttamadhanvinam |

0131252 janamejayamityevam ksatram bhuvi parisrutam || 13.125|

0131261 tesam jyesthastu tatrasitpure varanasahvaye |

0131262 satyakarno mahabahuryajva vipuladaksinah || 13.126|

0131271 satyakarnasya dayadah svetakarnah pratapavan |

0131272 aputrah sa tu dharmatma pravivesa tapovanam || 13.127|

0131281 tasmadvanagata garbham yadavi pratyapadyata |

0131282 sucarorduhita subhrurmalini grahamalini || 13.128|

0131291 sambhute sa ca garbhe ca svetakarnah prajesvarah |

0131292 anvagacchatkrtam purvam mahaprasthanamacyutam || 13.129|

0131301 sa tu drstva priyam tam tu malini prsthato 'nvagat |

0131302 sucarorduhita sadhvi vane rajivalocana || 13.130|

0131311 pathi sa susuve bala sukumaram kumarakam |

0131312 tamapasyatha tatraiva rajanam sanvagacchata || 13.131|

0131321 pativrata mahabhaga draupadiva pura sati |

0131322 kumarah sukumaro 'sau giriprsthe ruroda ha || 13.132|

0131331 dayartham tasya meghastu pradurasanmahatmanah |

0131332 sravisthayastu putrau dvau paippaladisca kausikah || 13.133|

0131341 drstva krpanvitau grhya tau praksalayatam jale |

0131342 nighrstau tasya parsvau tu silayam rudhiraplutau || 13.134|

0131351 ajasyamah sa parsvabhyam ghrstabhyam susamahitah |

0131352 ajasyamau tu tatparsvau devena sambabhuvatuh || 13.135|

0131361 athajaparsva iti vai cakrate nama tasya tau |

0131362 sa tu remakasalayam dvijabhyamabhivardhitah || 13.136|

0131371 remakasya tu bharya tamudvahatputrakaranat |

0131372 rematyah sa tu putro 'bhudbrahmanau sacivau tu tau || 13.137|

0131381 tesam putrasca pautrasca yugapattulyajivinah |

0131382 sa esa pauravo vamsah pandavanam mahatmanam || 13.138|

0131391 sloko 'pi catra gito 'yam nahusena yayatina |

0131392 jarasankramane purvam tada pritena dhimata || 13.139|

0131401 acandrarkagraha bhumirbhavediyamasamsayam |

0131402 apaurava mahi naiva bhavisyati kadacana || 13.140|

0131411 esa vah pauravo vamso vikhyatah kathito maya |

0131412 turvasostu pravaksyami druhyoscanoryadostatha || 13.141|

0131421 turvasostu suto vahnirgobhanustasya catmajah |

0131422 gobhanostu suto raja aisanuraparajitah || 13.142|

0131431 karandhamastu aisanormaruttastasya catmajah |

0131432 anyastvaviksito raja maruttah kathito maya || 13.143|

0131441 anapatyo 'bhavadraja yajva vipuladaksinah |

0131442 duhita samyata nama tasyasitprthivipateh || 13.144|

0131451 daksinartham tu sa datta samvartaya mahatmane |

0131452 dusyantam pauravam capi lebhe putramakalmasam || 13.145|

0131461 evam yayatisapena jarasankramane tada |

0131462 pauravam turvasorvamsam pravivesa dvijottamah || 13.146|

0131471 dusyantasya tu dayadah karuromah prajesvarah |

0131472 karuromadathahridascatvarastasya catmajah || 13.147|

0131481 pandyasca keralascaiva kalascolasca parthivah |

0131482 druhyosca tanayo rajanbabhrusetusca parthivah || 13.148|

0131491 angarasetustatputro marutam patirucyate |

0131492 yauvanasvena samare krcchrena nihato bali || 13.149|

0131501 yuddham sumahadapyasinmasanparicaraddasa |

0131502 angarasetordayado gandharo nama parthivah || 13.150|

0131511 khyayate yasya namna vai gandharavisayo mahan |

0131512 gandharadesajascaiva turaga vajinam varah || 13.151|

0131521 anostu putro dharmo 'bhuddyutastasyatmajo 'bhavat |

0131522 dyutadvanaduho jajne pracetastasya catmajah || 13.152|

0131531 pracetasah sucetastu kirtitastvanavo maya |

0131532 babhuvustu yadoh putrah panca devasutopamah || 13.153|

0131541 sahasradah payodasca krosta nilo 'njikastatha |

0131542 sahasradasya dayadastrayah paramadharmikah || 13.154|

0131551 haihayasca hayascaiva raja venuhayastatha |

0131552 haihayasyabhavatputro dharmanetra iti srutah || 13.155|

0131561 dharmanetrasya kartastu sahanjastasya catmajah |

0131562 sahanjani nama puri tena rajna nivesita || 13.156|

0131571 asinmahismatah putro bhadrasrenyah pratapavan |

0131572 bhadrasrenyasya dayado durdamo nama visrutah || 13.157|

0131581 durdamasya suto dhimankanako nama namatah |

0131582 kanakasya tu dayadascatvaro lokavisrutah || 13.158|

0131591 krtaviryah krtaujasca krtadhanva tathaiva ca |

0131592 krtagnistu caturtho 'bhutkrtaviryadatharjunah || 13.159|

0131601 yo 'sau bahusahasrena saptadvipesvaro 'bhavat |

0131602 jigaya prthivimeko rathenadityavarcasa || 13.160|

0131611 sa hi varsayutam taptva tapah paramaduscaram |

0131612 dattamaradhayamasa kartaviryo 'trisambhavam || 13.161|

0131621 tasmai datto varanpradaccaturo bhuritejasah |

0131622 purvam bahusahasram tu prarthitam sumahadvaram || 13.162|

0131631 adharme 'dhiyamanasya sadbhistatra nivaranam |

0131632 ugrena prthivim jitva dharmenaivanuranjanam || 13.163|

0131641 sangramansubahunjitva hatva carinsahasrasah |

0131642 sangrame vartamanasya vadham cabhyadhikadrane || 13.164|

0131651 tasya bahusahasram tu yudhyatah kila bho dvijah |

0131652 yogadyogisvarasyeva pradurbhavati mayaya || 13.165|

0131661 teneyam prthivi sarva saptadvipa sapattana |

0131662 sasamudra sanagara ugrena vidhina jita || 13.166|

0131671 tena saptasu dvipesu sapta yajnasatani ca |

0131672 praptani vidhina rajna sruyante munisattamah || 13.167|

0131681 sarve yajna munisresthah sahasrasatadaksinah |

0131682 sarve kancanayupasca sarve kancanavedayah || 13.168|

0131691 sarve devairmunisrestha vimanasthairalankrtaih |

0131692 gandharvairapsarobhisca nityamevopasobhitah || 13.169|

0131701 yasya yajne jagau gatham gandharvo naradastatha |

0131702 varidasatmajo vidvanmahimna tasya vismitah || 13.170|

0131710 narada uvaca

0131711 na nunam kartaviryasya gatim yasyanti parthivah |

0131712 yajnairdanaistapobhisca vikramena srutena ca || 13.171|

0131721 sa hi saptasu dvipesu carmi khadgi sarasani |

0131722 rathi dvipananucaranyogi sandrsyate nrbhih || 13.172|

0131731 anastadravyata caiva na soko na ca vibhramah |

0131732 prabhavena maharajnah praja dharmena raksatah || 13.173|

0131741 sa sarvaratnabhaksamratcakravarti babhuva ha |

0131742 sa eva pasupalo 'bhutksetrapalah sa eva ca || 13.174|

0131751 saiva vrstya parjanyo yogitvadarjuno 'bhavat |

0131752 sa vai bahusahasrena jyaghatakathinatvaca || 13.175|

0131761 bhati rasmisahasrena saradiva ca bhaskarah |

0131762 sa hi naganmanusyesu mahismatyam mahadyutih || 13.176|

0131771 karkotakasutanjitva puryam tasyam nyavesayat |

0131772 sa vai vegam samudrasya pravrtkale 'mbujeksanah || 13.177|

0131781 kridanniva bhujodbhinnam pratisrotascakara ha |

0131782 lunthita kridata tena nadi tadgramamalini || 13.178|

0131791 caladurmisahasrena sankitabhyeti narmada |

0131792 tasya bahusahasrena ksipyamane mahodadhau || 13.179|

0131801 bhayannilina niscesthah patalastha mahisurah |

0131802 curnikrtamahavicim calanminamahatimim || 13.180|

0131811 marutaviddhaphenaughamavartaksobhasankulam |

0131812 pravartayattada raja sahasrena ca bahuna || 13.181|

0131821 devasurasamaksiptah ksirodamiva mandarah |

0131822 mandaraksobhacakita amrtotpadasankitah || 13.182|

0131831 sahasotpatita bhita bhimam drstva nrpottamam |

0131832 nata niscalamurdhano babhuvuste mahoragah || 13.183|

0131841 sayahne kadalikhandah kampita iva vayuna |

0131842 sa vai baddhva dhanurjyabhirutsiktam pancabhih saraih || 13.184|

0131851 lankesam mohayitva tu sabalam ravanam balat |

0131852 nirjitya vasamaniya mahismatyam babandha tam || 13.185|

0131861 srutva tu baddham paulastyam ravanam tvarjunena ca |

0131862 tato gatva pulastyastamarjunam dadrse svayam || 13.186|

0131871 mumoca raksah paulastyam pulastyenabhiyacitah |

0131872 yasya bahusahasrasya babhuva jyatalasvanah || 13.187|

0131881 yugante toyadasyeva sphutato hyasaneriva |

0131882 aho bata mrdhe viryam bhargavasya yadacchinat || 13.188|

0131891 rajno bahusahasrasya haimam talavanam yatha |

0131892 trsitena kadacitsa bhiksitascitrabhanuna || 13.189|

0131901 sa bhiksamadadadvirah sapta dvipanvibhavasoh |

0131902 purani gramaghosamsca visayamscaiva sarvasah || 13.190|

0131911 jajvala tasya sarvani citrabhanurdidhrksaya |

0131912 sa tasya purusendrasya prabhavena mahatmanah || 13.191|

0131921 dadaha kartaviryasya sailamscaisa vanani ca |

0131922 sa sunyamasramam ramyam varunasyatmajasya vai || 13.192|

0131931 dadaha balavadbhitascitrabhanuh sa haihayah |

0131932 yam lebhe varunah putram pura bhasvantamuttamam || 13.193|

0131941 vasistham nama sa munih khyata apava ityuta |

0131942 yatrapavastu tam krodhacchaptavanarjunam vibhuh || 13.194|

0131951 yasmanna varjitamidam vanam te mama haihaya |

0131952 tasmatte duskaram karma krtamanyo hanisyati || 13.195|

0131961 ramo nama mahabahurjamadagnyah pratapavan |

0131962 chittva bahusahasram te pramathya tarasa bali || 13.196|

0131971 tapasvi brahmanastvam tu hanisyati sa bhargavah |

0131972 anastadravyata yasya babhuvamitrakarsinah || 13.197|

0131981 pratapena narendrasya praja dharmena raksatah |

0131982 praptastato 'sya mrtyurvai tasya sapanmahamuneh || 13.198|

0131991 varastathaiva bho viprah svayameva vrtah pura |

0131992 tasya putrasatam tvasitpanca sesa mahatmanah || 13.199|

0132001 krtastra balinah sura dharmatmano yasasvinah |

0132002 surasenasca surasca vrsano madhupadhvajah || 13.200|

0132011 jayadhvajasca namnasidavantyo nrpatirmahan |

0132012 kartaviryasya tanaya viryavanto mahabalah || 13.201|

0132021 jayadhvajasya putrastu talajangho mahabalah |

0132022 tasya putrasatam khyatastalajangha iti smrtah || 13.202|

0132031 tesam kule munisrestha haihayanam mahatmanam |

0132032 vitihotrah sujatasca bhojascavantayah smrtah || 13.203|

0132041 taundikerasca vikhyatastalajanghastathaiva ca |

0132042 bharatasca sujatasca bahutvannanukirtitah || 13.204|

0132051 vrsaprabhrtayo vipra yadavah punyakarminah |

0132052 vrso vamsadharastatra tasya putro 'bhavanmadhuh || 13.205|

0132061 madhoh putrasatam tvasidvrsanastasya vamsakrt |

0132062 vrsanadvrsnayah sarve madhostu madhavah smrtah || 13.206|

0132071 yadava yadunamna te nirucyante ca haihayah |

0132072 na tasya vittanasah syannastam prati labhecca sah || 13.207|

0132081 kartaviryasya yo janma kathayediha nityasah |

0132082 ete yayatiputranam panca vamsa dvijottamah || 13.208|

0132091 kirtita lokaviranam ye lokandharayanti vai |

0132092 bhutaniva munisresthah panca sthavarajangaman || 13.209|

0132101 srutva panca visargamstu raja dharmarthakovidah |

0132102 vasi bhavati pancanamatmajanam tathesvarah || 13.210|

0132111 labhetpanca varamscaiva durlabhaniha laukikan |

0132112 ayuh kirtim tatha putranaisvaryam bhutimeva ca || 13.211|

0132121 dharanacchravanaccaiva pancavargasya bho dvijah |

0132122 krostorvamsam munisresthah srnudhvam gadato mama || 13.212|

0132131 yadorvamsadharasyatha yajvinah punyakarminah |

0132132 krostorvamsam hi srutvaiva sarvapapaih pramucyate |

0132133 yasyanvavayajo visnurharirvrsnikulodvahah || 13.213|

0140010 lomaharsana uvaca

0140011 gandhari caiva madri ca krostorbharye babhuvatuh |

0140012 gandhari janayamasa anamitram mahabalam || 14.1|

0140021 madri yudhajitam putram tato 'nyam devamidhusam |

0140022 tesam vamsastridha bhuto vrsninam kulavardhanah || 14.2|

0140031 madryah putrau tu jajnate srutau vrsnyandhakavubhau |

0140032 jajnate tanayau vrsneh svaphalkascitrakastatha || 14.3|

0140041 svaphalkastu munisrestha dharmatma yatra vartate |

0140042 nasti vyadhibhayam tatra navarsastapameva ca || 14.4|

0140051 kadacitkasirajasya visaye munisattamah |

0140052 trini varsani purnani navarsatpakasasanah || 14.5|

0140061 sa tatra canayamasa svaphalkam paramarcitam |

0140062 svaphalkaparivartena vavarsa harivahanah || 14.6|

0140071 svaphalkah kasirajasya sutam bharyamavindata |

0140072 gandinim nama gam sa ca dadau vipraya nityasah || 14.7|

0140081 data yajva ca virasca srutavanatithipriyah |

0140082 akrurah susuve tasmacchvaphalkadbhuridaksinah || 14.8|

0140091 upamadgustatha madgurmedurascarimejayah |

0140092 aviksitastathaksepah satrughnascarimardanah || 14.9|

0140101 dharmadhrgyatidharma ca dharmoksandhakarustatha |

0140102 avahaprativahau ca sundari ca varangana || 14.10|

0140111 akrurenograsenayam sugatryam dvijasattamah |

0140112 prasenascopadevasca jajnate devavarcasau || 14.11|

0140121 citrakasyabhavanputrah prthurviprthureva ca |

0140122 asvagrivo 'svabahusca svaparsvakagavesanau || 14.12|

0140131 aristanemirasvasca sudharma dharmabhrttatha |

0140132 subahurbahubahusca sravisthasravane striyau || 14.13|

0140141 asiknyam janayamasa suram vai devamidhusam |

0140142 mahisyam jajnire sura bhojyayam purusa dasa || 14.14|

0140151 vasudevo mahabahuh purvamanakadundubhih |

0140152 jajne yasya prasutasya dundubhyah pranadandivi || 14.15|

0140161 anakanam ca samhradah sumahanabhavaddivi |

0140162 papata puspavarsasca surasya janane mahan || 14.16|

0140171 manusyaloke krtsne 'pi rupe nasti samo bhuvi |

0140172 yasyasitpurusagryasya kantiscandramaso yatha || 14.17|

0140181 devabhagastato jajne tatha devasravah punah |

0140182 anadhrstih kanavako vatsavanatha grnjamah || 14.18|

0140191 syamah samiko gandusah panca casya varanganah |

0140192 prthukirtih prtha caiva srutadeva srutasrava || 14.19|

0140201 rajadhidevi ca tatha pancaita viramatarah |

0140202 srutasravayam caidyastu sisupalo 'bhavannrpah || 14.20|

0140211 hiranyakasipuryo 'sau daityarajo 'bhavatpura |

0140212 prthukirtyam tu sanjajne tanayo vrddhasarmanah || 14.21|

0140221 karusadhipatirviro dantavakro mahabalah |

0140222 prtham duhitaram cakre kuntistam panduravahat || 14.22|

0140231 yasyam sa dharmavidraja dharmo jajne yudhisthirah |

0140232 bhimasenastatha vatadindraccaiva dhananjayah || 14.23|

0140241 loke pratiratho virah sakratulyaparakramah |

0140242 anamitracchanirjajne kanisthadvrsninandanat || 14.24|

0140251 saineyah satyakastasmadyuyudhanasca satyakih |

0140252 uddhavo devabhagasya mahabhagah suto 'bhavat || 14.25|

0140261 panditanam param prahurdevasravasamuttamam |

0140262 asmakyam praptavanputramanadhrstiryasasvinam || 14.26|

0140271 nivrttasatrum satrughnam srutadeva tvajayata |

0140272 srutadevatmajaste tu naisadiryah parisrutah || 14.27|

0140281 ekalavyo munisrestha nisadaih parivardhitah |

0140282 vatsavate tvaputraya vasudevah pratapavan |

0140283 adbhirdadau sutam viram saurih kausikamaurasam || 14.28|

0140291 gandusaya hyaputraya visvakseno dadau sutan |

0140292 carudesnam sudesnam ca pancalam krtalaksanam || 14.29|

0140301 asangramena yo viro navartata kadacana |

0140302 raukmineyo mahabahuh kaniyandvijasattamah || 14.30|

0140311 vayasanam sahasrani yam yantam prsthato 'nvayuh |

0140312 carunadyopabhoksyamascarudesnahataniti || 14.31|

0140321 tantrijastantripalasca sutau kanavakasya tau |

0140322 viruscasvahanuscaiva virau tavatha grnjimau || 14.32|

0140331 syamaputrah samikastu samiko rajyamavahat |

0140332 jugupsamano bhojatvadrajasuyamavapa sah || 14.33|

0140341 ajatasatruh satrunam jajne tasya vinasanah |

0140342 vasudevasutanvirankirtayisyamyatah param || 14.34|

0140351 vrsnestrividhamevam tu bahusakham mahaujasam |

0140352 dharayanvipulam vamsam nanarthairiha yujyate || 14.35|

0140361 yah patnyo vasudevasya caturdasa varanganah |

0140362 pauravi rohini nama madiraditathavara || 14.36|

0140371 vaisakhi ca tatha bhadra sunamni caiva pancami |

0140372 sahadeva santideva shridevi devaraksita || 14.37|

0140381 vrkadevyupadevi ca devaki caiva saptami |

0140382 sutanurvadava caiva dve ete paricarike || 14.38|

0140391 pauravi rohini nama bahlikasyatmajabhavat |

0140392 jyestha patni munisrestha dayitanakadundubheh || 14.39|

0140401 lebhe jyestham sutam ramam saranyam sathameva ca |

0140402 durdamam damanam subhram pindarakamusinaram || 14.40|

0140411 citra nama kumari ca rohinitanaya nava |

0140412 citra subhadreti punarvikhyata munisattamah || 14.41|

0140421 vasudevacca devakyam jajne saurirmahayasah |

0140422 ramacca nisatho jajne revatyam dayitah sutah || 14.42|

0140431 subhadrayam rathi parthadabhimanyurajayata |

0140432 akruratkasikanyayam satyaketurajayata || 14.43|

0140441 vasudevasya bharyasu mahabhagasu saptasu |

0140442 ye putra jajnire surah samastamstannibodhata || 14.44|

0140451 bhojasca vijayascaiva santidevasutavubhau |

0140452 vrkadevah sunamayam gadascastam sutavubhau || 14.45|

0140461 agavaham mahatmanam vrkadevi vyajayata |

0140462 kanya trigartarajasya bharya vai sisirayaneh || 14.46|

0140471 jijnasam pauruse cakre na caskande ca paurusam |

0140472 krishnayasasamaprakhyo varse dvadasame tatha || 14.47|

0140481 mithyabhisasto gargyastu manyunatisamiritah |

0140482 ghosakanyamupadaya maithunayopacakrame || 14.48|

0140491 gopali capsarastasya gopastrivesadharini |

0140492 dharayamasa gargyasya garbham durdharamacyutam || 14.49|

0140501 manusyam gargabharyayam niyogacchulapaninah |

0140502 sa kalayavano nama jajne raja mahabalah || 14.50|

0140511 vrttapurvardhakayastu simhasamhanano yuva |

0140512 aputrasya sa rajnastu vavrdhe 'ntahpure sisuh || 14.51|

0140521 yavanasya munisresthah sa kalayavano 'bhavat |

0140522 ayudhyamano nrpatih paryaprcchaddvijottamam || 14.52|

0140531 vrsnyandhakakulam tasya narado 'kathayadvibhuh |

0140532 aksauhinya tu sainyasya mathuramabhyayattada || 14.53|

0140541 dutam sampresayamasa vrsnyandhakanivesanam |

0140542 tato vrsnyandhakah krishnam puraskrtya mahamatim || 14.54|

0140551 sameta mantrayamasuryavanasya bhayattada |

0140552 krtva viniscayam sarve palayanamarocayan || 14.55|

0140561 vihaya mathuram ramyam manayantah pinakinam |

0140562 kusasthalim dvaravatim nivesayitumipsavah || 14.56|

0140591 iti krishnasya janmedam yah sucirniyatendriyah |

0140592 parvasu sravayedvidvananrnah sa sukhi bhavet || 14.59|

0150010 lomaharsana uvaca

0150011 krostorathabhavatputro vrjinivanmahayasah |

0150012 varjinivatamicchanti svahim svahakrtam varam || 15.1|

0150021 svahiputro 'bhavadraja usadgurvadatam varah |

0150022 mahakratubhirije yo vividhairbhuridaksinaih || 15.2|

0150031 tatah prasutimicchanvai usadguh so 'gryamatmajam |

0150032 jajne citrarathastasya putrah karmabhiranvitah || 15.3|

0150041 asiccaitrarathirviro yajva vipuladaksinah |

0150042 sasabinduh param vrttam rajarsinamanusthitah || 15.4|

0150051 prthusravah prthuyasa rajasicchasibindavah |

0150052 samsanti ca puranajnah parthasravasamantaram || 15.5|

0150061 antarasya suyajnastu suyajnatanayo 'bhavat |

0150062 usato yajnamakhilam svadharme ca krtadarah || 15.6|

0150071 sineyurabhavatputra usatah satrutapanah |

0150072 marutastasya tanayo rajarsirabhavannrpah || 15.7|

0150081 maruto 'labhata jyestham sutam kambalabarhisam |

0150082 cacara vipulam dharmamamarsatpratyabhagapi || 15.8|

0150091 sa satprasutimicchanvai sutam kambalabarhisah |

0150092 babhuva rukmakavacah sataprasavatah sutah || 15.9|

0150101 nihatya rukmakavacah satam kavacinam rane |

0150102 dhanvinam nisitairbanairavapa shriyamuttamam || 15.10|

0150111 jajne ca rukmakavacatparajitparaviraha |

0150112 jajnire panca putrastu mahaviryah parajitah || 15.11|

0150121 rukmesuh prthurukmasca jyamaghah palito harih |

0150122 palitam ca harim caiva videhebhyah pita dadau || 15.12|

0150131 rukmesurabhavadraja prthurukmasya samsrayat |

0150132 tabhyam pravrajito raja jyamagho 'vasadasrame || 15.13|

0150141 prasantasca tada raja brahmanaiscavabodhitah |

0150142 jagama dhanuradaya desamanyam dhvaji rathi || 15.14|

0150151 narmadakulamekakimekalam mrttikavatim |

0150152 rksavantam girim jitva suktimatyamuvasa sah || 15.15|

0150161 jyamaghasyabhavadbharya saibya balavati sati |

0150162 aputro 'pi sa raja vai nanyam bharyamavindata || 15.16|

0150171 tasyasidvijayo yuddhe tatra kanyamavapa sah |

0150172 bharyamuvaca santrastah snuseti sa janesvarah || 15.17|

0150181 etacchrutvabraviddevi kasya deva snuseti vai |

0150182 abravittadupasrutya jyamagho rajasattamah || 15.18|

0150190 rajovaca

0150191 yaste janisyate putrastasya bharyopapadita || 15.19|

0150200 lomaharsana uvaca

0150201 ugrena tapasa tasyah kanyayah sa vyajayata |

0150202 putram vidarbham subhaga saibya parinata sati || 15.20|

0150211 rajaputryam tu vidvamsau snusayam krathakaisikau |

0150212 pascadvidarbho 'janayacchurau ranavisaradau || 15.21|

0150221 bhimo vidarbhasya sutah kuntistasyatmajo 'bhavat |

0150222 kunterdhrstah suto jajne ranadhrstah pratapavan || 15.22|

0150231 dhrstasya jajnire surastrayah paramadharmikah |

0150232 avantasca dasarhasca bali visaharasca sah || 15.23|

0150241 dasarhasya suto vyoma vyomno jimuta ucyate |

0150242 jimutaputro vikrtistasya bhimarathah smrtah || 15.24|

0150251 atha bhimarathasyasitputro navarathastatha |

0150252 tasya casiddasarathah sakunistasya catmajah || 15.25|

0150261 tasmatkarambhah karambhirdevarato 'bhavannrpah |

0150262 devaksatro 'bhavattasya vrddhaksatro mahayasah || 15.26|

0150271 devagarbhasamo jajne devaksatrasya nandanah |

0150272 madhunam vamsakrdraja madhurmadhuravagapi || 15.27|

0150281 madhorjajne 'tha vaidarbhyam purudvanpurusottamah |

0150282 aiksvaki cabhavadbharya madhostasyam vyajayata || 15.28|

0150291 satvansarvagunopetah satvata kirtivardhanah |

0150292 imam visrstim vijnaya jyamaghasya mahatmanah |

0150293 yujyate paramapritya prajavamsca bhavetsada || 15.29|

0150300 lomaharsana uvaca

0150301 satvatah sattvasampannankausalya susuve sutan |

0150302 bhaginam bhajamanam ca divyam devavrdham nrpam || 15.30|

0150311 andhakam ca mahabahum vrsnim ca yadunandanam |

0150312 tesam visargascatvaro vistareneha kirtitah || 15.31|

0150321 bhajamanasya srnjayyau bahyakathopabahyaka |

0150322 astam bharye tayostasmajjajnire bahavah sutah || 15.32|

0150331 krimisca kramanascaiva dhrstah surah puranjayah |

0150332 ete bahyakasrnjayyam bhajamanadvijajnire || 15.33|

0150341 ayutajitsahasrajicchatajittvatha dasakah |

0150342 upabahyakasrnjayyam bhajamanadvijajnire || 15.34|

0150351 yajva devavrdho raja cacara vipulam tapah |

0150352 putrah sarvagunopeto mama syaditi niscitah || 15.35|

0150361 samyujyamanastapasa parnasaya jalam sprsan |

0150362 sadopasprsatastasya cakara priyamapaga || 15.36|

0150371 cintayabhiparita sa na jagamaiva niscayam |

0150372 kalyanatvannarapatestasya sa nimnagottama || 15.37|

0150381 nadhyagacchattu tam narim yasyamevamvidhah sutah |

0150382 bhavettasmatsvayam gatva bhavamyasya sahanuga || 15.38|

0150391 atha bhutva kumari sa bibhrati paramam vapuh |

0150392 varayamasa nrpatim tamiyesa ca sa prabhuh || 15.39|

0150401 tasyamadhatta garbham sa tejasvinamudaradhih |

0150402 atha sa dasame masi susuve saritam vara || 15.40|

0150411 putram sarvagunopetam babhrum devavrdham dvijah |

0150412 atra vamse puranajna gayantiti parisrutam || 15.41|

0150421 gunandevavrdhasyapi kirtayanto mahatmanah |

0150422 yathaivagre tatha duratpasyamastavadantikat || 15.42|

0150431 babhruh srestho manusyanam devairdevavrdhah samah |

0150432 sastisca satca purusah sahasrani ca sapta ca || 15.43|

0150441 ete 'mrtatvam prapta vai babhrordevavrdhadapi |

0150442 yajva danapatirdhimanbrahmanyah sudrdhayudhah || 15.44|

0150451 tasyanvavayah sumahanbhoja ye sartikavatah |

0150452 andhakatkasyaduhita caturo 'labhatatmajan || 15.45|

0150461 kukuram bhajamanam ca sasakam balabarhisam |

0150462 kukurasya suto vrstirvrstestu tanayastatha || 15.46|

0150471 kapotaroma tasyatha tiliristanayo 'bhavat |

0150472 jajne punarvasustasmadabhijicca punarvasoh || 15.47|

0150481 tatha vai putramithunam babhuvabhijitah kila |

0150482 ahukah srahukascaiva khyatau khyatimatam varau || 15.48|

0150491 imam codaharantyatra gatham prati tamahukam |

0150492 svetena parivarena kisorapratimo mahan || 15.49|

0150501 asitivarmana yukta ahukah prathamam vrajet |

0150502 naputravannasatado nasahasrasatayusah || 15.50|

0150511 nasuddhakarma nayajva yo bhojamabhito vrajet |

0150512 purvasyam disi naganam bhojasya prayayuh kila || 15.51|

0150521 somatsanganukarsanam dhvajinam savaruthinam |

0150522 rathanam meghaghosanam sahasrani dasaiva tu || 15.52|

0150531 raupyakancanakaksanam sahasranyekavimsatih |

0150532 tavatyeva sahasrani uttarasyam tatha disi || 15.53|

0150541 abhumipala bhojastu santi jyakinkinikinah |

0150542 ahuh kim capyavantibhyah svasaram dadurandhakah || 15.54|

0150551 ahukasya tu kasyayam dvau putrau sambabhuvatuh |

0150552 devakascograsenasca devagarbhasamavubhau || 15.55|

0150561 devakasyabhavanputrascatvarastridasopamah |

0150562 devavanupadevasca sandevo devaraksitah || 15.56|

0150571 kumaryah sapta casyatha vasudevaya ta dadau |

0150572 devaki santideva ca sudeva devaraksita || 15.57|

0150581 vrkadevyupadevi ca sunamni caiva saptami |

0150582 navograsenasya sutastesam kamsastu purvajah || 15.58|

0150591 nyagrodhasca sunama ca tatha kankah subhusanah |

0150592 rastrapalo 'tha sutanuranavrstistu pustiman || 15.59|

0150601 tesam svasarah pancasankamsa kamsavati tatha |

0150602 sutanu rastrapali ca kanka caiva varangana || 15.60|

0150611 ugrasenah sahapatyo vyakhyatah kukurodbhavah |

0150612 kukuranamimam vamsam dharayannamitaujasam || 15.61|

0150621 atmano vipulam vamsam prajavanapnuyannarah || 15.62|

0160010 lomaharsana uvaca

0160011 bhajamanasya putro 'tha rathamukhyo vidurathah |

0160012 rajadhidevah surastu vidurathasuto 'bhavat || 16.1|

0160021 rajadhidevasya suta jajnire viryavattarah |

0160022 dattatidattau balinau sonasvah svetavahanah || 16.2|

0160031 sami ca dandasarma ca dantasatrusca satrujit |

0160032 sravana ca sravistha ca svasarau sambabhuvatuh || 16.3|

0160041 samiputrah pratiksatrah pratiksatrasya catmajah |

0160042 svayambhojah svayambhojadbhadikah sambabhuva ha || 16.4|

0160051 tasya putra babhuvurhi sarve bhimaparakramah |

0160052 krtavarmagrajastesam satadhanva tu madhyamah || 16.5|

0160061 devantasca narantasca bhisagvaitaranasca yah |

0160062 sudantascatidantasca nikasyah kamadambhakah || 16.6|

0160071 devantasyabhavatputro vidvankambalabarhisah |

0160072 asamaujah sutastasya nasamaujasca tavubhau || 16.7|

0160081 ajataputraya sutanpradadavasamaujase |

0160082 sudamstrasca sucarusca krishna ityandhakah smrtah || 16.8|

0160091 gandhari caiva madri ca krostubharye babhuvatuh |

0160092 gandhari janayamasa anamitram mahabalam || 16.9|

0160101 madri yudhajitam putram tato vai devamidhusam |

0160102 anamitramamitranam jetaramaparajitam || 16.10|

0160111 anamitrasuto nighno nighnato dvau babhuvatuh |

0160112 prasenascatha satrajicchatrusenajitavubhau || 16.11|

0160121 praseno dvaravatyam tu nivasanyo mahamanim |

0160122 divyam syamantakam nama sa suryadupalabdhavan || 16.12|

0160131 tasya satrajitah suryah sakha pranasamo 'bhavat |

0160132 sa kadacinnisapaye rathena rathinam varah || 16.13|

0160141 toyakulamapah sprastumupasthatum yayau ravim |

0160142 tasyopatisthatah suryam vivasvanagratah sthitah || 16.14|

0160151 vispastamurtirbhagavamstejomandalavanvibhuh |

0160152 atha raja vivasvantamuvaca sthitamagratah || 16.15|

0160161 yathaiva vyomni pasyami sada tvam jyotisam pate |

0160162 tejomandalinam devam tathaiva puratah sthitam || 16.16|

0160171 ko viseso 'sti me tvattah sakhyenopagatasya vai |

0160172 etacchrutva tu bhagavanmaniratnam syamantakam || 16.17|

0160181 svakanthadavamucyatha ekante nyastavanvibhuh |

0160182 tato vigrahavantam tam dadarsa nrpatistada || 16.18|

0160191 pritimanatha tam drstva muhurtam krtavankatham |

0160192 tamabhiprasthitam bhuyo vivasvantam sa satrajit || 16.19|

0160201 lokanbhasayase sarvanyena tvam satatam prabho |

0160202 tadetanmaniratnam me bhagavandatumarhasi || 16.20|

0160211 tatah syamantakamanim dattavanbhaskarastada |

0160212 sa tamabadhya nagarim pravivesa mahipatih || 16.21|

0160221 tam janah paryadhavanta suryo 'yam gacchatiti ha |

0160222 svam purim sa visismaya raja tvantahpuram tatha || 16.22|

0160231 tam prasenajitam divyam maniratnam syamantakam |

0160232 dadau bhratre narapatih premna satrajiduttamam || 16.23|

0160241 sa manih syandate rukmam vrsnyandhakanivesane |

0160242 kalavarsi ca parjanyo na ca vyadhibhayam hyabhut || 16.24|

0160251 lipsam cakre prasenasya maniratne syamantake |

0160252 govindo na ca tam lebhe sakto 'pi na jahara sah || 16.25|

0160261 kadacinmrgayam yatah prasenastena bhusitah |

0160262 syamantakakrte simhadvadham prapa vanecarat || 16.26|

0160271 atha simham pradhavantamrksarajo mahabalah |

0160272 nihatya maniratnam tadadaya pravisadguham || 16.27|

0160281 tato vrsnyandhakah krishnam prasenavadhakaranat |

0160282 prarthanam tam manerbaddhva sarva eva sasankire || 16.28|

0160291 sa sankyamano dharmatma akari tasya karmanah |

0160292 aharisye manimiti pratijnaya vanam yayau || 16.29|

0160301 yatra praseno mrgayam vyacarattatra capyatha |

0160302 prasenasya padam grhya purusairaptakaribhih || 16.30|

0160311 rksavantam girivaram vindhyam ca girimuttamam |

0160312 anvesayanparisrantah sa dadarsa mahamanah || 16.31|

0160321 sasvam hatam prasenam tu navindata ca tanmanim |

0160322 atha simhah prasenasya sarirasyaviduratah || 16.32|

0160331 rksena nihato drstah padairrksastu sucitah |

0160332 padaistairanviyayatha guhamrksasya madhavah || 16.33|

0160341 sa hi rksabile vanim susrava pramaderitam |

0160342 dhatrya kumaramadaya sutam jambavato dvijah || 16.34|

0160351 kridayantya ca manina ma rodirityatheritam || 16.35|

0160360 dhatryuvaca

0160361 simhah prasenamavadhitsimho jambavata hatah |

0160362 sukumaraka ma rodistava hyesa syamantakah || 16.36|

0160371 vyaktitastasya sabdasya turnameva bilam yayau |

0160372 pravisya tatra bhagavamstadrksabilamanjasa || 16.37|

0160381 sthapayitva biladvare yadumllangalina saha |

0160382 sarngadhanva bilastham tu jambavantam dadarsa sah || 16.38|

0160391 yuyudhe vasudevastu bile jambavata saha |

0160392 bahubhyameva govindo divasanekavimsatim || 16.39|

0160401 praviste 'tha bile krsne baladevapurahsarah |

0160402 purim dvaravatimetya hatam krishnam nyavedayan || 16.40|

0160411 vasudevo 'pi nirjitya jambavantam mahabalam |

0160412 lebhe jambavatim kanyamrksarajasya sammatam || 16.41|

0160421 manim syamantakam caiva jagrahatmavisuddhaye |

0160422 anuniyarksarajam tu niryayau ca tato bilat || 16.42|

0160431 upayaddvarakam krishnah sa vinitaih purahsaraih |

0160432 evam sa manimahrtya visodhyatmanamacyutah || 16.43|

0160441 dadau satrajite tam vai sarvasatvatasamsadi |

0160442 evam mithyabhisastena krsnenamitraghatina || 16.44|

0160451 atma visodhitah papadvinirjitya syamantakam |

0160452 satrajito dasa tvasanbharyastasam satam sutah || 16.45|

0160461 khyatimantastrayastesam bhagankarastu purvajah |

0160462 viro vatapatiscaiva vasumedhastathaiva ca || 16.46|

0160471 kumaryascapi tisro vai diksu khyata dvijottamah |

0160472 satyabhamottama tasam vratini ca drdhavrata || 16.47|

0160481 tatha prasvapini caiva bharyam krishnaya tam dadau |

0160482 sabhakso bhangakaristu naveyasca narottamau || 16.48|

0160491 jajnate gunasampannau visrutau rupasampada |

0160492 madryah putro 'tha jajne 'tha vrsniputro yudhajitah || 16.49|

0160501 jajnate tanayau vrsneh svaphalkascitrakastatha |

0160502 svaphalkah kasirajasya sutam bharyamavindata || 16.50|

0160511 gandinim nama tasyasca gah sada pradadau pita |

0160512 tasyam jajne mahabahuh srutavanatithipriyah || 16.51|

0160521 akruro 'tha mahabhago jajne vipuladaksinah |

0160522 upamadgustatha madgurmudarascarimardanah || 16.52|

0160531 ariksepastathopeksah satruha carimejayah |

0160532 dharmabhrccapi dharma ca grdhrabhojandhakastatha || 16.53|

0160541 avahaprativahau ca sundari ca varangana |

0160542 visrutasvasya mahisi kanya casya vasundhara || 16.54|

0160551 rupayauvanasampanna sarvasattvamanohara |

0160552 akrurenograsenayam sutau vai kulanandanau || 16.55|

0160561 vasudevascopadevasca jajnate devavarcasau |

0160562 citrakasyabhavanputrah prthurviprthureva ca || 16.56|

0160571 asvagrivo 'svabahusca suparsvakagavesanau |

0160572 aristanemisca suta dharmo dharmabhrdeva ca || 16.57|

0160581 subahurbahubahusca sravisthasravane striyau |

0160582 imam mithyabhisastim yah krishnasya samudahrtam || 16.58|

0160591 veda mithyabhisapastam na sprsanti kadacana || 16.59|

0170010 lomaharsana uvaca

0170011 yattu satrajite krsno maniratnam syamantakam |

0170012 dadavaharayadbabhrurbhojena satadhanvana || 17.1|

0170021 sada hi prarthayamasa satyabhamamaninditam |

0170022 akruro 'ntaramanvisyanmanim caiva syamantakam || 17.2|

0170031 satrajitam tato hatva satadhanva mahabalah |

0170032 ratrau tam manimadaya tato 'kruraya dattavan || 17.3|

0170041 akrurastu tada vipra ratnamadaya cottamam |

0170042 samayam karayam cakre navedyo 'ham tvayetyuta || 17.4|

0170051 vayamabhyutprapatsyamah krsnena tvam pradharsitam |

0170052 mamadya dvaraka sarva vase tisthatyasamsayam || 17.5|

0170061 hate pitari duhkharta satyabhama manasvini |

0170062 prayayau rathamaruhya nagaram varanavatam || 17.6|

0170071 satyabhama tu tadvrttam bhojasya satadhanvanah |

0170072 bharturnivedya duhkharta parsvasthasrunyavartayat || 17.7|

0170081 pandavanam ca dagdhanam harih krtvodakakriyam |

0170082 kulyarthe capi pandunam nyayojayata satyakim || 17.8|

0170091 tatastvaritamagamya dvarakam madhusudanah |

0170092 purvajam halinam shrimanidam vacanamabravit || 17.9|

0170100 shrikrishna uvaca

0170101 hatah prasenah simhena satrajicchatadhanvana |

0170102 syamantakastu madnami tasya prabhuraham vibho || 17.10|

0170111 tadaroha ratham sighram bhojam hatva maharatham |

0170112 syamantako mahabaho asmakam sa bhavisyati || 17.11|

0170120 lomaharsana uvaca

0170121 tatah pravavrte yuddham tumulam bhojakrishnayoh |

0170122 satadhanva tato 'kruram sarvatodisamaiksata || 17.12|

0170131 samrabdhau tavubhau tatra drstva bhojajanardanau |

0170132 sakto 'pi sapaddhardikyamakruro nanvapadyata || 17.13|

0170141 apayane tato buddhim bhojascakre bhayarditah |

0170142 yojananam satam sagram hrdaya pratyapadyata || 17.14|

0170151 vikhyata hrdaya nama satayojanagamini |

0170152 bhojasya vadava vipra yaya krishnamayodhayat || 17.15|

0170161 ksinam javena hrdayamadhvanah satayojane |

0170162 drstva rathasya svam vrddhim satadhanvanamardayat || 17.16|

0170171 tatastasya hatayastu sramatkhedacca bho dvijah |

0170172 khamutpeturatha pranah krsno ramamathabravit || 17.17|

0170180 shrikrishna uvaca

0170181 tistheha tvam mahabaho drstadosa haya maya |

0170182 padbhyam gatva harisyami maniratnam syamantakam || 17.18|

0170191 padbhyameva tato gatva satadhanvanamacyutah |

0170192 mithilamabhito vipra jaghana paramastravit || 17.19|

0170201 syamantakam ca napasyaddhatva bhojam mahabalam |

0170202 nivrttam cabravitkrishnam manim dehiti langali || 17.20|

0170211 nastiti krishnascovaca tato ramo rusanvitah |

0170212 dhiksabdapurvamasakrtpratyuvaca janardanam || 17.21|

0170220 balarama uvaca

0170221 bhratrtvanmarsayamyesa svasti te 'stu vrajamyaham |

0170222 krtyam na me dvarakaya na tvaya na ca vrsnibhih || 17.22|

0170231 pravivesa tato ramo mithilamarimardanah |

0170232 sarvakamairupahrtairmithilenabhipujitah || 17.23|

0170241 etasminneva kale tu babhrurmatimatam varah |

0170242 nanarupankratunsarvanajahara nirargalan || 17.24|

0170251 diksamayam sa kavacam raksartham pravivesa ha |

0170252 syamantakakrte prajno gandiputro mahayasah || 17.25|

0170261 atha ratnani canyani dhanani vividhani ca |

0170262 sastim varsani dharmatma yajnesveva nyayojayat || 17.26|

0170271 akrurayajna iti te khyatastasya mahatmanah |

0170272 bahvannadaksinah sarve sarvakamapradayinah || 17.27|

0170281 atha duryodhano raja gatva sa mithilam prabhuh |

0170282 gadasiksam tato divyam baladevadavaptavan || 17.28|

0170291 samprasadya tato ramo vrsnyandhakamaharathaih |

0170292 anito dvarakameva krsnena ca mahatmana || 17.29|

0170301 akrurascandhakaih sardhamayatah purusarsabhah |

0170302 hatva satrajitam suptam sahabandhum mahabalah || 17.30|

0170311 jnatibhedabhayatkrishnastamupeksitavamstada |

0170312 apayate tadakrure navarsatpakasasanah || 17.31|

0170321 anavrstya tada rastramabhavadbahudha krsam |

0170322 tatah prasadayamasurakruram kukurandhakah || 17.32|

0170331 punardvaravatim prapte tasmindanapatau tatah |

0170332 pravavarsa sahasraksah kakse jalanidhestada || 17.33|

0170341 kanyam ca vasudevaya svasaram silasammatam |

0170342 akrurah pradadau dhimanprityartham munisattamah || 17.34|

0170351 atha vijnaya yogena krsno babhrugatam manim |

0170352 sabhamadhyagatah praha tamakruram janardanah || 17.35|

0170360 shrikrishna uvaca

0170361 yattadratnam manivaram tava hastagatam vibho |

0170362 tatprayaccha ca manarha mayi manaryakam krthah || 17.36|

0170371 sastivarsagate kale yo roso 'bhunmamanagha |

0170372 sa samrudho 'sakrtpraptastatah kalatyayo mahan || 17.37|

0170381 sa tatah krishnavacanatsarvasatvatasamsadi |

0170382 pradadau tam manim babhruraklesena mahamatih || 17.38|

0170391 tatastamarjavatpraptam babhrorhastadarindamah |

0170392 dadau hrstamanah krishnastam manim babhrave punah || 17.39|

0170401 sa krishnahastatsampraptam maniratnam syamantakam |

0170402 abadhya gandiniputro virarajamsumaniva || 17.40|

0180010 munaya ucuh

0180011 aho sumahadakhyanam bhavata parikirtitam |

0180012 bharatanam ca sarvesam parthivanam tathaiva ca || 18.1|

0180021 devanam danavanam ca gandharvoragaraksasam |

0180022 daityanamatha siddhanam guhyakanam tathaiva ca || 18.2|

0180031 atyadbhutani karmani vikrama dharmaniscayah |

0180032 vividhasca katha divya janma cagryamanuttamam || 18.3|

0180041 srstih prajapateh samyaktvaya prokta mahamate |

0180042 prajapatinam sarvesam guhyakapsarasam tatha || 18.4|

0180051 sthavaram jangamam sarvamutpannam vividham jagat |

0180052 tvaya proktam mahabhaga srutam caitanmanoharam || 18.5|

0180061 kathitam punyaphaladam puranam slaksnaya gira |

0180062 manahkarnasukham samyakprinatyamrtasammitam || 18.6|

0180071 idanim srotumicchamah sakalam mandalam bhuvah |

0180072 vaktumarhasi sarvajna param kautuhalam hi nah || 18.7|

0180081 yavantah sagara dvipastatha varsani parvatah |

0180082 vanani saritah punya-devadinam mahamate || 18.8|

0180091 yatpramanamidam sarvam yadadharam yadatmakam |

0180092 samsthanamasya jagato yathavadvaktumarhasi || 18.9|

0180100 lomaharsana uvaca

0180101 munayah sruyatametatsanksepadvadato mama |

0180102 nasya varsasatenapi vaktum sakyo 'tivistarah || 18.10|

0180111 jambuplaksahvayau dvipau salmalascaparo dvijah |

0180112 kusah krauncastatha sakah puskarascaiva saptamah || 18.11|

0180121 ete dvipah samudraistu sapta saptabhiravrtah |

0180122 lavaneksusurasarpirdadhidugdhajalaih samam || 18.12|

0180131 jambudvipah samastanametesam madhyasamsthitah |

0180132 tasyapi madhye viprendra meruh kanakaparvatah || 18.13|

0180141 chaturasitisahasrairyojanaistasya cocchrayah |

0180142 pravistah sodasadhastaddvatrimsanmurdhni vistrtah || 18.14|

0180151 mule sodasasahasrairvistarastasya sarvatah |

0180152 bhupadmasyasya sailo 'sau karnikakarasamsthitah || 18.15|

0180161 himavanhemakutasca nisadhastasya daksine |

0180162 nilah svetasca srngi ca uttare varsaparvatah || 18.16|

0180171 laksapramanau dvau madhye dasahinastathapare |

0180172 sahasradvitayocchrayastavadvistarinasca te || 18.17|

0180181 bharatam prathamam varsam tatah kimpurusam smrtam |

0180182 harivarsam tathaivanyanmerordaksinato dvijah || 18.18|

0180191 ramyakam cottaram varsam tasyaiva tu hiranmayam |

0180192 uttarah kuravascaiva yatha vai bharatam tatha || 18.19|

0180201 navasahasramekaikametesam dvijasattamah |

0180202 ilavrtam ca tanmadhye sauvarno merurucchritah || 18.20|

0180211 meroscaturdisam tatra navasahasravistrtam |

0180212 ilavrtam mahabhagascatvarascatra parvatah || 18.21|

0180221 viskambha vitata meroryojanayutavistrtah |

0180222 purvena mandaro nama daksine gandhamadanah || 18.22|

0180231 vipulah pascime parsve suparsvascottare sthitah |

0180232 kadambastesu jambusca pippalo vata eva ca || 18.23|

0180241 ekadasasatayamah padapa giriketavah |

0180242 jambudvipasya sa jamburnamaheturdvijottamah || 18.24|

0180251 mahagajapramanani jambvastasyah phalani vai |

0180252 patanti bhubhrtah prsthe siryamanani sarvatah || 18.25|

0180261 rasena tesam vikhyata tatra jambunaditi vai |

0180262 saritpravartate sa ca piyate tannivasibhih || 18.26|

0180271 na khedo na ca daurgandhyam na jara nendriyaksayah |

0180272 tatpanasvasthamanasam jananam tatra jayate || 18.27|

0180281 tiramrttadrasam prapya sukhavayuvisosita |

0180282 jambunadakhyam bhavati suvarnam siddhabhusanam || 18.28|