Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prayers and Songs > anjaneya gayatri dhyanam trikala vandanam

anjaneya gayatri dhyanam trikala vandanam

 

shri anjaneya svami paradevatabhyo namah

 

dhyanam

 

udyadatiya sankasham udara bhuja vikramam |

kandarpa koti lavanyam sarva vidya visharadam ||

 

shri rama hridayanandam bhakta kalpa mahiruham |

abhayam varadam dorbhyam kalaye marutatmajam ||

 

anjananandanam viram janaki shokanashanam |

kapisham akshahantaram vande lanka bhayankaram ||

 

anjaneyam atipatalananam kananadri kamaniya vigraham |

parijata tarumula vasinam bhavayami pavamana nandanam ||

 

ullanghya sindhoh salilam salilam yasshoka vahnim janakatmajaya |

adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjaliranjaneyam ||

 

atulita baladhamam svarna shailabhadeham

danujavana krishanam jnaninam agraganyam |

sakala guna nidhanam vanaranam adhisham

raghupati priya bhaktam vata jatam namami ||

 

goshpadikrita varashim mashakikrita rakshasam |

ramayana mahamala ratnam vande anilatmajam ||

 

yatra yatra raghunatha kirtanam tatra tatra krita mastakanjalim |

bhashpavari paripurna locanam marutim namata rakshasantakam ||

 

amishikrita martandam goshpadikrita sagaram |

trinikrita dashagrivam anjaneyam namamyaham ||

 

manojavam maruta tulya vegam

jitendriyam buddhimatam varishtham |

vatatmajam vanara yutha mukhyam

shri ramadutam shirasa namami ||

 

anjaneya gayatri

 

om anjaneyaya vidmahe vayuputraya dhimahi |

tanno hanumat pracodayat ||

 

Meaning: I wish to know the son of a~njani. I meditate on vaayu putra. May that hanumaan propel us.

 

anjaneya trikala vandanam

 

pratah smarami hanuman anantaviryam

shri ramacandra caranambuja cancarikam |

lankapuridahana nanditadevavrindam

sarvarthasiddhisadanam prathitaprabhavam ||

 

Meaning: I remember that hanuman during the early hours as one whose valor is immeasurable. I remember that bee who stays always at shrii ramachandra's feet. I remember HIM who burnt la.nka and made gods happy. I remember him who is the store house of all siddhis and who is capable of anything.

 

madhyam namami vrijinarnava taranaikadharam

sharanya muditanupama prabhavam |

sitadhi sindhu parishoshana karma daksham

vandaru kalpatarum avyayam anjneyam ||

 

Meaning: I bow that aanjaneya svaami during the mid day as the one capable Person to crossing the ocean, who blesses the person with enormous happiness when he/she takes refuge in HIM. He is entrusted with the responsibility of annihilating siita's sorrows. He is like a wish-fulfilling tree for one who bows to HIM.

 

sayam bhajami sharanopa smritakhilarti

punja pranashana vidhau prathita pratapam |

akshantakam sakala rakshasa vamsha

dhuma ketum pramodita videha sutam dayalum ||

 

Meaning: I worship that aa~njaneya svaami during the evening as the one who saves everyone who takes HIS name. He the most valorous one, who killed akshaa and was the dhuumaketu for all the demons. He also made siita devi (daughter of videha country) happy.