Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prayers and Songs > Vishnor Astavimsati Nama Stotram

Vishnor Ashtavimshati Nama Stotram

 

arjuna uvaca -

 

kim nu namani sahasrani japate ca punah punah

yani namani divyani tani cacakshva keshava  ||1||

 

shri bhagavan uvaca -

 

matsyam kurmam varaham ca vamanam ca janardanam |

govindam pundarikaksham madhavam madhusudhanam  ||2||

 

padmanabham sahasraksham vanamalim halayudham |

govardhanam hrishikesham vaikuntham purushottamam  ||3||

 

vishvarupam vasudevam ramam narayanam harim |

damodaram shridharam ca vedangam garudadhvajam  ||4||

 

anantam krishna gopalam japato nasti patakam |

gavam koti pradananasya ashvamedha shatasya ca ||5||

 

kanyadana sahasranam phalam prapnoti manavah |

amayam va paurnamasyam ekadashyam tataiva ca  ||6||

 

sandhya kale smaran nityam pratah kale tataiva ca |

madhyahne ca jape nityam sarva-papaih pramucyate ||7||

 

|| iti shri vishnor ashtavimshati nama stotram ||