Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabodhananda Sarasvati > Radha Rasa Sudha Nidhi

Shri Radha-rasa-sudha-nidhi

 

(The Nectar Moon of Shri Radha's Sweetness)

 

 

Text 1

 

nindantam pulakotkarena vikasan-nipa-prasuna-cchavim

     prordhvi-kritya bhuja-dvayam hari-harity-uccair vadantam muhuh

nrityantam drutam ashru-nirjhara-cayaih sincantam urvi-talam

     gayantam nija-parshadaih parivritam shri-gaura-candram numah

 

     nindantam-rebuking; pulakotkarena-with bodily hairs erect; vikasat-blossoming; nipa-kadamba; prasuna-flowers; cchavim-splendor; prordhvi-kritya-raising; bhuja-dvayam-both arms; hari-harity-uccaih-with loud sounds of "Hari! Hari!; vadantam-speaking; muhuh-again and again; nrityantam-dancing; drutam-quickly; ashru-nirjhara-cayaih-with streams of tears; sincantam-sprinkling; urvi-talam-the surface of the earth; gayantam-singing; nija-parshadaih-with His associates; parivritam-surrounded; shri-gaura-candram-Lord Gaurachandra; numah-we praise.

 

 

     Standing erect, the hairs of His body rebuke the blossoming campaka flowers. Raising His arms, again and again He calls out "Hari! Hari!" Surrounded by His devotees, again and again He sings and dances. Streams of tears flow from His eyes and sprinkle the ground. Let us glorify Him, Lord Gaurachandra.

 

Text 2

 

yasyah kadapi vasanancala-khelanottha-

     dhanyati-dhanya-pavanena kritartha-mani

yogindra-durgama-gatir madhusudano 'pi

     tasya namo 'stu vrishabhanu-bhuvo dishe 'pi

 

     yasyah-of whom; kadapi-sometimes; vasana-of the garment; ancala-the corner; khelana-playfully; uttha-lifted; dhanyati-dhanya-very fortunate and glorious; pavanena-by the breeze; kritartha-mani-thinking successful; yogindra-durgama-gatih-the gould unattainable even by the kings of yogis; madhusudanah-Krishna; api-also; tasya-of Her; namah-obeisances; astu-may be; vrishabhanu-bhuvah-of the land of King Vrsabhanu; dishe-to the direction; api-also.

 

 

     Obeisances to the direction that faces Shri Vrishabhanu's daughter. When the breeze coming from that direction playfully moves the edge of His garment, Lord Krishna, who cannot be attained by even the kings of the yogis, thinks that His life has now become a great success.

 

 

Text 3

 

brahmeshvaradi-su-duruha-padaravinda-

     shrimat-paraga-paramadbhuta-vaibhavayah

sarvartha-sara-rasa-varshi-kripardra-drishtes

     tasya namo 'stu vrishabhanu-bhuvo mahimne

 

     brahmeshvaradi-beginning with Brahma and Siva; su-duruha-unattainable; padaravinda-lotus feet; shrimat-glorious; paraga-pollen; paramadbhuta-most wonderful; vaibhavayah-glorfy; sarvartha-sara-rasa-varshi-showering the best of all nectars; kripardra-moistened with mercy; drishteh-from the glance; tasya-of Her; namah-obeisances; astu-should be; vrishabhanu-bhuvah-the daughter of Vrsabhanu; mahimne-to the glory.

 

 

     Obeisances to the glory of Shri Vrishabhanu's daughter. Even Brahma, Shiva and all the demigods cannot attain the pollen of Her lotus feet. Her merciful glance showers the best of all nectars.

 

Text 4

 

yo brahma-rudra-shuka-narada-bhishma-mukhyair

     alakshito na sahasa purushasya tasya

sadyo-vashi-karana-curnam ananta-shaktim

     tam radhika-carana-renum anusmarami

 

     yah-who; brahma-rudra-shuka-narada-bhishma-mukhyaih-headed by Brahma, Siva, Suka, Narada, and Bhisma; alakshitah-seen; na-not; sahasa-forcibly; purushasya-of the Supreme Personality of Godhead; tasya-of Him; sadyo-vashi-karana-bringing under control; curnam-powder; ananta-shaktim-limitless power; tam-to that; radhika-carana-renum-the dust of Shri Radha's feet; anusmarami-I meditate.

 

 

     I meditate on the dust of Shri Radha's feet, dust that even Brahma, Siva, Shukadeva, Narada, Bhishma, and a host of great saints cannot see, dust that has limitless power, dust that at once transforms the Supreme Personality of Godhead into Shri Radha's submisive servant.

 

 

Text 5

 

adhaya murdhani yad apur udara-gopyah

     kamyam padam priya-gunair api piccha-mauleh

bhavotsavena bhajatam rasa-kamadhenum

     tam radhika-carana-renum aham smarami

 

     adhaya-placing; murdhani-on the head; yat-which; apuh-attained; udara-gopyah-noble gopis; kamyam-to be desired; padam-attainment; priya-gunaih-with pleasing qualities; api-also; piccha-mauleh-peacock-feather crown; bhava-of love; utsavena-with a festival; bhajatam-worshiping; rasa-kamadhenum-a kamadhenu cow of rasa; tam-that; radhika-carana-renum-the dust of Shri Radha's feet; aham smarami-I meditate.

 

 

     I meditate on the dust of Shri Radha's feet, dust that becomes a kamadhenu cow to give the nectar of rasa as the devotees celebrate a festival of spiritual love. Placing this dust on their heads, the beautiful gopis attain something even peacock-feather-crowned Krishna yearns to attain.

 

Text 6

 

divya-pramoda-rasa-sara-nijanga-sanga-

     piyusha-vici-nicayair abhishecayanti

kandarpa-koti-shara-murchita-nandasunu-

     sanjivini jayati kapi nikunja-devi

 

     divya-splendid; pramoda-delight; rasa-nectar; sara-best; nija-own; anga-limbs; sanga-touch; piyusha-of nectar; vici-waves; nicayaih-with multitudes; abhishecayanti-splashes; kandarpa-Kamadevas; koti-millions; shara-of arrows; murchita-become unconscious; nandasunu-Krishna; sanjivini-the elixer that restores life; jayati-all glories; kapi-something; nikunja-of the forest; devi-the goddess.

 

 

     Glory to the forest-goddess. When, wounded by millions of Kamadeva's arrows, Nanda's son fell, She brought Him to life by splashing Him with many waves of the blissful nectar of Her touch.

 

 

Text 7

 

tan nah pratikshana-camatkrita-caru-lila-

     lavanya-mohana-maha-madhuranga-bhangi

radhananam hi madhuranga-kala-nidhanam

     avirbhavishyati kada rasa-sindhu-saram

 

     tat-that; nah-of us; pratikshana-at every moment; camatkrita-wonderful; caru-beautiful; lila-pastimes; lavanya-beauty; mohana-charming; maha-great; madhura-sweet; anga-limbs; bhangi-movements; radha-of Shri Radha; ananam-the face; hi-indeed; madhura-sweet; anga-limbs; kala-artistry; nidhanam-abode; avirbhavishyati-will be manifest; kada-when?; rasa-sindhu-saram-the ocean of nectar.

 

 

     When will the sweet and graceful nectar ocean that is Radha's face, an ocean filled at every moment with waves sweetness, charm, beauty, and wonderfully beautiful pastimes, appear before us?

 

Text 8

 

yat-kinkarishu bahushah khalu kaku-vani

     nityam parasya purushasya shikhanda-mauleh

tasyah kada rasa-nidher vrishabhanu-jayas

     tat-keli-kunja-bhavanangana-marjani syam

 

     yat-kinkarishu-among whose maidservants; bahushah-many; khalu-indeed; kaku-vani-plaintive words; nityam-always; parasya-of the supreme; purushasya-person; shikhanda-mauleh-who wears a peacock-feather crown; tasyah-of Her; kada-when?; rasa-nidheh-an ocean of nectar; vrishabhanu-of King Vrsabhanu; jayah-of the daughter; tat-keli-pastime; kunja-groves; bhavana-abode; angana-courtyard; marjani-cleaning; syam-I will be.

 

 

     When will I become a sweeper in the forest courtyard where, surrounded by many maidservants, the peacock-feather-crowned Supreme Personality of Godhead speaks His appeal to the nectar ocean that is Shri Radha?

 

 

Text 9

 

vrindani sarva-mahatam apahaya durad

     vrindatavim anusara pranayena cetah

sat-tarani-krita-su-bhava-sudha-rasaugham

     radhabhidhanam iha divya-nidhanam asti

 

     vrindani-multitudes; sarva-mahatam-of the great ones; apahaya-removing; durat-far away; vrindatavim-to Vrindavana forest; anusara-please meditate; pranayena-with love; cetah-O heart; sat-the saintly devotees; tarani-krita-delivering; su-bhava-of spiritual love; sudha-rasa-nectar; augham-flood; radha-Radha; abhidhanam-the name; iha-here; divya-spiritual; nidhanam-wealth; asti-is.

 

 

     O my heart, please turn from great things of this world and run to Vrindavana, where the great treasure, the nectar flood that delivers the devotees from this world, is Shri Radha's name.

 

Text 10

 

kenapi nagara-varena pade nipatya

     samprarthitaika-parirambha-rasotsavayah

sa-bhru-vibhangam ati-ranga-nidheh kada te

     shri-radhike nahi-nahiti-girah shrinomi

 

     kenapi-by someone; nagara-varena-the best of lovers; pade-at the feet; nipatya-falling; samprarthita-requested; eka-one; parirambha-embrace; rasa-of nectar; utsavayah-festival; sa-bhru-of the eyeborws; vibhangam-knitting; ati-ranga-of great happiness; nidheh-of the treasure; kada-when?; te-of You; shri-radhike-O Shri Radha; nahi-nahiti-girah-the words "No! No!"; shrinomi-I will hear.

 

 

     O Shri Radha, O great treasure of bliss, when, as the best of lovers falls at Your feet and begs for the nectar festival of a single embrace, will I see You knit Your eyebrows and hear You say "No. No."

 

 

Text 11

 

yat-pada-padma-nakha-candra-mani-cchataya

     visphurjitam kim api gopa-vadhushv adarshi

purnanuraga-rasa-sagara-sara-murtih

     sa radhika mayi kadapi kripam karotu

 

     yat-whose; pada-feet; padma-lotus; nakha-nails; candra-mani-Candrakanta jewels; chataya-splendor; visphurjitam-manifested; kim api-something; gopa-vadhushv-among the gopis; adarshi-saw; purna-perfect; anuraga-love; rasa-nectar; sagara-ocean; sara-best; murtih-form; sa-She; radhika-Radha; mayi-to me; kadapi-sometimes; kripam-mercy; karotu-may do.

 

 

     May Shri Radha, who is the personified nectar ocean of perfect spiritual love, and the splendor of whose candrakanta-jewel toenails glistens amongst the gopis, be merciful to me.

 

Text 12

 

ujjrimbhamana-rasa-vari-nidhes tarangair

     angair iva pranaya-lola-vilocanayah

tasyah kada nu bhavita mayi punya-drishtir

     vrindatavi-nava-nikunja-grihadhidevyah

 

     ujjrimbhamana-manifesting; rasa-of nectar; vari-nidheh-ocean; tarangaih-with waves; angaih-limbs; iva-like; pranaya-with love; lola-restless; vilocanayah-eyes; tasyah-of Her; kada-when?; nu-indeed; bhavita-will be; mayi-to me; punya-sacred; drishtih-glance; vrindatavi-nava-nikunja-grihadhidevyah-of the queen of the blossoming forest groves of Vrindavana.

 

 

     When will Vrindavana's queen Radha, Her eyes restless with love and Her limbs like waves in the flooding ocean of nectar, place Her merciful glance upon me?

 

 

Text 13

 

vrindavaneshvari tavaiva padaravindam

     premamritaika-makaranda-rasaugha-purnam

hridy arpitam madhu-pateh smara-tapam ugram

     nirvapayet parama-shitalam ashrayami

 

     vrindavaneshvari-O queen of Vrindavana; tava-of You; eva-indeed; padaravindam-lotus feet; prema-of love; amritaika-makaranda-rasaugha-purnam-the flood of nectar; hridi-in the heart; arpitam-placed; madhu-pateh-of Krishna; smara-tapam-torment of amorous desires; ugram-terrible; nirvapayet-will extinguish; parama-shitalam-great coolness; ashrayami-I tak shelter.

 

 

     O queen of Vrindavana, I take shelter of Your lotus feet, which are flooded with nectar, which are cool and pleasing, and which, placed over Lord Krishna's heart, extinguish the blazing fire of desire that torments Him.

 

Text 14

 

radha-karavacita-pallava-vallarike

     radha-padanka-vilasan-madhura-sthalike

radha-yasho-mukhara-matta-khagavalike

     radha-vihara-vipine ramatam mano me

 

     radha-of Radha; kara-by the hands; avacita-picked; pallava-blossoms; vallarike-vine; radha-of Radha; padanka-footprints; vilasat-glistening; madhura-sweet; sthalike-place; radha-of Radha; yashah-fame; mukhara-eagerly talking; matta-passionate; khagavalike-birds; radha-of Radha; vihara-pastime; vipine-in the forest; ramatam-may enjoy; manah-the heart; me-of me.

 

 

     I pray that my heart may find its happiness in Radha's pastime forest, where the vines bear flowers picked by Radha's own hands, where many charming places bear Radha's footprints, and where the birds passionately sing of Radha's glories.

 

 

Text 15

 

krishnamritam cala vigadhum itiritaham

     tavat sahashva rajani sakhi yavad eti

ittham vihasya vrishabhanu-sutaha lapsye

     manam kada rasada-keli-kadamba-jatam

 

     krishna-dark (of Krishna); amritam-to the nectar; cala-go; vigadhum-to dive; iti-thus; irita-said; aham-I; tavat-then; sahasva-bear; rajani-night; sakhi-O friend; yavat-when; eti-goes; ittham-thus; vihasya-joking; vrishabhanu-suta-the daughter of King Vrsabhanu; aha-said; lapsye-I will attain; manam-honor; kada-when?; rasada-giving nectar; keli-pastime; kadamba-kadamba tree; jatam-born.

 

 

     I will say, "You should go there and bathe in the dark nectar". Smiling, Radha will joke, "O friend, wait until night. Then the dark nectar will come here." When will I pick this glorious flower on the kadamba tree of Radha's sweet pastimes?

 

Text 16

 

padanguli-nihita-drishtim apatra-pishnum

     durad udikshya rasikendra-mukhendu-bimbam

vikshe calat-pada-gatim caritabhiramam

     jhankara-nupuravatim bata karhi radham

 

     padanguli-toes; nihita-placed; drishtim-glance; apatra-pishnum-unworthy; durat-from afar; udikshya-seeing; rasikendra-of the king of they who enjoy nectar; mukha-face; indu-bimbam-moon; vikshe-I see; calat-pada-gatim-steps; carita-pastimes; abhiramam-delight; jhankara-nupuravatim-wearing tinkling anklets; bata-indeed; karhi-whether; radham-Radha.

 

 

     Will I see graceful Radha, first shyly gazing at her own toes, then from afar gazing at the full-moon face of the king of rasikas, and then Her anklets tinkling as She runs to meet Him?

 

 

Text 17

 

ujjagaram rasika-nagara-sanga-rangaih

     kunjodare kritavati nu muda rajanyam

su-snapita hi madhunaiva su-bhojita tvam

     radhe kada svapishi mat-kara-lalitanghrih

 

     ujjagaram-staying awake; rasika-nagara-sanga-rangaih-with pastimes in the company of the most charming of lovers; kunjodare-in a forest grove; kritavati-did; nu-indeed; muda-happily; rajanyam-at night; su-snapita-peacefully sleeping; hi-indeed; madhuna-with Krishna; eva-indeed; su-bhojita-enjoyed; tvam-You; radhe-O Radha; kada-when?; svapishi-You will sleep; mat-kara-my my hand; lalita-stroked; anghrih-the feet.

 

 

     O Radha, when, after You have spent the entire night enjoying pastimes with the best of charming lovers, and after You have bathed and eaten breakfast with Krishna, will You finally fall asleep, the soles of Your feet gently stroked by my hand?

 

Text 18

 

vaidagdhya-sindhur anuraga-rasaika-sindhur

     vatsalya-sindhur ati-sandra-kripaika-sindhuh

lavanya-sindhur amrita-cchavi-rupa-sindhuh

     shri-radhika sphurati me hridi keli-sindhuh

 

     vaidagdhya-of expert intelligence; sindhuh-ocean; anuraga-love; rasaika-tasting the nectar; sindhuh-ocean; vatsalya-of affection; sindhuh-ocean; ati-sandra-very intense; kripa-mercy; eka-only; sindhuh-ocean; lavanya-of beauty; sindhuh-the ocean; amrita-nectar; cchavi-splendor; rupa-form; sindhuh-the ocean; shri-radhika-Shri Radha; sphurati-may appear; me-before me; hridi-in the heart; keli-of pastimes; sindhuh-an ocean.

 

 

     May Shri Radha, who is an ocean of intelligence, a nectar ocean of love, an ocean of kind affection, an ocean of great mercy, an ocean of beauty, an ocean of nectar splendor, and an ocean of transcendental pastimes, appear in my heart.

 

 

Text 19

 

drishtvaiva campaka-lateva camatkritangi

     venu-dhvanim kva ca nishamya ca vihvalangi

sa shyamasundara-gunair anugiyamanaih

     prita parishvajatu mam vrishabhanu-putri

 

     drishtva-seeing; eva-indeed; campaka-lata-a campaka vine; iva-like; camatkrita-wonderful; angi-limbs; venu-dhvanim-the sound of the flute; kva ca-somewhere; nishamya-hearing; ca-and; vihvala-agitated; angi-limbs; sa-She; shyamasundara-gunaih-with the virtues of Krishna; anugiyamanaih-singing; prita-pleased; parishvajatu-may embrace; mam-me; vrishabhanu-putri-Vrsabhanu's daughter.

 

 

     May King Vrishabhanu's daughter, who becomes startled when She hears the music of Krishna's flute, and whose limbs become like a wonderful blossoming campaka vine when She gazes at Krishna, become pleased with my singing songs about Krishna's glories. May She suddenly embrace me.

 

Text 20

 

shri-radhike surata-rangi-nitamba-bhage

     kanci-kalapa-kalahamsa-kalanulapaih

manjira-sinjita-madhuvrata-gunjitanghri-

     pankeruhaih shishiraya sva-rasa-cchatabhih

 

     shri-radhike-O Shri Radha; surata-rangi-the arena of amorous pastimes; nitamba-bhage-hips; kanci-kalapa-belt; kalahamsa-swan; kalanulapaih-with cooking; manjira-sinjita-tinkling anklets; madhuvrata-bees; gunjita-humming; anghri-feet; pankeruhaih-lotus; shishiraya-make cool; sva-rasa-cchatabhih-with the nectar of Your effulgence.

 

 

     O Shri Radha whose hips are the dancing arena of amorous pastimes, with the cooing swan of Your belt, the buzzing bees of Your anklets, and the nectar splendor of Your beauty, please bring coolness to Your lover, Krishna.

 

 

Text 21

 

shri-radhike sura-tarangini divya-keli-

     kallola-malini lasad-vadanaravinde

shyamamritambunidhi-sangama-tivra-veginy

     avarta-nabhi-rucire mama sannidhehi

 

     shri-radhike-O Shri Radha; sura-tarangini-O celestial Ganges; divya-keli-transcendental pastimes; kallola-malini-with garlands of waves; lasad-vadanaravinde-splendid lotus face; shyamamrita-dark nectar; ambunidhi-ocean; sangama-contact; tivra-sharp; vegini-passion; avarta-whirlpool; nabhi-navel; rucire-beautiful; mama-to me; sannidhehi-please come near.

 

 

     O Shri Radha, O celestial Ganges, O ocean garlanded with waves of splendid pastimes, O girl with the glistening lotus face, O river passionately running to meet the dark ocean of Lord Krishna, O goddess whose whirlpool navel is so graceful, please appear before me.

 

Text 22

 

sat-prema-sindhu-makaranda-rasaugha-dhara-

     saran ajasram abhitah sravad-ashriteshu

shri-radhike tava kada caranaravindam

     govinda-jivana-dhanam shirasa vahami

 

     sat-prema-sindhu-the ocean of love; makaranda-rasaugha-dhara-the flood of nectar; saran-flowing; ajasram-always; abhitah-everywhere; sravat-flowing; ashriteshu-taken shelter; shri-radhike-O Shri Radha; tava-of You; kada-when?; caranaravindam-lotus feet; govinda-jivana-dhanam-the wealth of Lord Krishna's life; shirasa-with my head; vahami-I carry.

 

 

     O Shri  Radha, when will I place on my head Your lotus feet, which are a flood of the nectar of spiritual love, a flood that always flows among Your devotees, and are the treasure more dear than life for Lord Krishna?

 

 

Text 23

 

sanketa-kunjam anu kunjara-manda-gaminy

     adaya divya-mridu-candana-gandha-malyam

tvam kama-keli-rabhasena kada calantim

     radhe 'nuyami padavim upadarshayanti

 

     sanketa-for the rendezvous; kunjam-the forest grove; anu-following; kunjara-manda-gamini-slowly walking likean elephant; adaya-taking; divya-mridu-candana-gandha-malyam-a splendid and fragrant galrand anointed with sandal paste; tvam-You; kama-keli-amorous pastimes; rabhasena-with the desire; kada-when?; calantim-going; radhe-O Radha; anuyam-I will follow; padavim-the path; upadarshayanti-showing.

 

 

     O Radha, when, carrying splendid sandal paste, scents, and flower garlands, walking slowly like a graceful elephant, and showing You which path to take, will I follow behind as, eager to enjoy amorous pastimes, You hurry to the forest rendezvous?

 

Text 24

 

gatva kalinda-tanaya-vijanavataram

     udvartayanty amritam angam ananga-jivam

shri-radhike tava kada nava-nagarendram

     pashyami magna-nayanam sthitam ucca-nipe

 

     gatva-going; kalinda-tanaya-of the Yamuna; vijana-secluded; avataram-shore; udvartayanti-massaging; amritam-nectar; angam-limbs; ananga-jivam-the life of Kamadeva; shri-radhike-O Shri Radha; tava-of You; kada-when?; nava-nagarendram-the youthful king of lovers; pashyami-I see; magna-plunged; nayanam-eyes; sthitam-staying; ucca-tall; nipe-on a kadamba tree.

 

 

     O Shri Radha, when, as I massage Your nectar limbs, which are Kamadeva's life, will I suddenly see the king of youthful lovers sitting high on a kadamba tree, His eyes plunged in the sight of You?

 

 

Text 25

 

sat-prema-rashi-saraso vikasat-sarojam

     svananda-sidhu-rasa-sindhu-vivardhanendum

tac chri-mukham kutila-kuntala-bhringa-jushtam

     shri-radhike tava kada nu vilokayishye

 

     sat-prema-rashi-sarasah-of the lake of spiritual love; vikasat-sarojam-blossoming lotus; svananda-sidhu-rasa-the nectar of bliss; sindhu-the ocean; vivardhana-increasing; indum-the moon; tat-that; shri-mukham-beautiful face; kutila-curly; kuntala-hairs; bhringa-black bees; jushtam-endowed; shri-radhike-O Shri Radha; tava-of You; kada-when?; nu-indeed; vilokayishye-I will see.

 

 

     O Shri Radha, when will I gaze on Your beautiful face, which is a blossoming lotus in the lake of pure love, a lotus decorated Šwith the black bees of Your curling locks of hair, a face that is a moon bringing great tidal waves to the nectar ocean of bliss?

 

Text 26

 

lavanya-sara-rasa-sara-sukhaika-sare

     karunya-sara-madhura-cchavi-rupa-sare

vaidagdhya-sara-rati-keli-vilasa-sare

     radhabhidhe mama mano 'khila-sara-sare

 

     lavanya-of beauty; sara-the essence; rasa-of sweetness; sara-the essence; sukha-of happiness; eka-the only; sare-essence; karunya-of mercy; sara-the essence; madhura-sweet; cchavi-splendor; rupa-form; sare-the essence; vaidagdhya-of expert intelligence; sara-the essence; rati-amorous; keli-vilasa-pastimes; sare-the essence; radha-Radha; abhidhe-bearing the name; mama-of me; manah-the heart; akhila-of all; sara-essence; sare-the essence.

 

 

     My thoughts rest in something that bears the name Radha, something that is the essence of beauty, the essence of nectar, the essence of happiness, the essence of mercy, the essence of charming and splendid forms, the essence of expert intelligence, the essence of playful amorous pastimes, and the essence of the best of everything.

 

 

Text 27

 

cintamanih pranamatam vraja-nagarinam

     cudamanih kula-manir vrishabhanu-namnah

sa shyama-kama-vara-shanti-manir nikunja-

     bhusha-manir hridaya-samputa-san-manir nah

 

     cintamanih-cintamani jewel; pranamatam-of the surrendered; vraja-nagarinam-girls of Vraja; cudamanih-the crest jewel; kula-manih-the jewel of the family; vrishabhanu-namnah-named Vrsabhanu; sa-She; shyama-kama-vara-shanti-manih-the jewel that pacifies the desires of Lord Krishna; nikunja-of the forest groves; bhusha-decoration; manih-jewel; hridaya-of the heart; samputa-of the jewelry chest; sat-transcendental; manih-jewel; nah-of us.

 

 

     She is the cintamani jewel of the surrendered devotees, the crest jewel of the girls of Vraja, the jewel of King Vrishabhanu's family, the jewel that pacifies Lord Krishna's desires, the jewel that decorates the forest groves, the splendid jewel we keep in the jewelry chest of our hearts.

 

Text 28

 

manju-svabhavam adhi-kalpa-lata-nikunjam

     vyanjantam adbhuta-kripa-rasa-punjam eva

premamritambudhim agadham abadham etam

     radhabhidham drutam upashraya sadhu-cetah

 

     manju-svabhavam-gentle nature; adhi-kalpa-lata-nikunjam-the grove of kalpa-lata vines; vyanjantam-manifesting; adbhuta-kripa-rasa-punjam-an abunmdance of wonderful mercy; eva-indeed; premamritambudhim-the ocean of the necatr of love; agadham-fathomless; abadham-unstoppable; etam-this; radhabhidham-named Radha; drutam-quickly; upashraya-take shelter; sadhu-cetah-O heart of the devotee.

 

 

     O saintly heart, please at once take shelter of the something that bears the name Radha, something that is gentle by nature, a forest of kalpa-lata vines, a wonderful flood of nectar mercy, and a fathomless and shoreless nectar ocean of love.

 

29      He is fortunate who meditates on Shri Radha as She talks with Her lover, Her ornaments pearls and red sindura, Her red lips glorious flower blossoms, and Her teeth jasmine flowers.

30      In my heart I place Shri Radha, who is splendid with the colours of yellow and red, who is glorious like limitless lightning vines, whose beautiful form is overcome with passionate love, and whom the king and queen of Vraja love as much as they love Krishna.

31      O Shri Radha, O goddess of the newly-blossoming groves of Vrndavana forest, when, engaged in making a crown of peacock feathers and a necklace of gunja, will I be Your maidservant?

32      O Shri Radha, please place Your glance of mercy upon me.  I yearn to decorate the forest-grove rendezvous with many flowers, arrange for Your meeting with the dark moon of Vraja, and thus attain Your mercy.

33      Turning far away from my kinsmen and from millions of worldly opulences, and not desiring to do anything to attain anything material, I meditate on the dust of Shri Radha's feet, dust that brings a monsoon of wonderful happiness.

34      O my heart, please meditate on the two golden waterpot breasts of King Vrsabhanu's daughter, breasts that are a jewellery chest holding a treasure that is everything to a youth who is like a splendid moon shining in Gokula, a youth whose form, more handsome than millions of Kamadevas, is now manifested in Vrndavana forest.

35      What is this that I meditate on?  Is it two lotus flowers growing in the nectar lake of Shri Radha's passionate love?  Or is it two moons manifested from Shri Radha's face?  Or is it Shri Radha's youthful breasts?  Or is it two monsoon clouds of Shri Radha's nectar bliss.

36      O Shri Radha, I offer my respectful obeisances to Your youthful breasts, which enchant the person who enchants all the worlds, and which are like two golden lotus buds growing in the lake of Your pastimes, or two fruits growing on the nectar kalpa-vrksa tree of Your bliss.

37      O Shri Radha, please place Your glance of mercy upon me.  I yearn to decorate Your cheeks and breasts with many colourful pictures, Your wonderful braids with new jasmine flowers, and Your limbs with many ornaments.

38      When will restless-eyed Shri Radha, who during the daytime again and again sighs "O dark one", "O most handsome", "O charming one", "O You who are more graceful and handsome than millions of Kamadevas", "O best of lovers", be pleased with me?

39      O Shri Radha, when will I sweetly serve You, who with the arrow of Your sidelong glance deeply wound Vraja's prince, making His peacock feather fall from His turban, the flute fall from His hand, and His yellow garments become disarrayed?

40      I pray that birth after birth I may serve King Vrsabhanu's daughter, whose form is a shoreless ocean of nectar pastimes, whose wonderful gracefulness is the root of transcendental bliss, and who cannot be attained by Brahma and all the demigods.

41      I wish to become a maidservant in King Vrsabhanu's palace, where a splendid lightning vine that enjoys loving pastimes with the Supreme Personality of Godhead, a vine that has a form filled with the nectar of perfect love, appeared in this world.

42      I meditate on the moon of Shri Radha's face, a moon splendid with pastimes of love, a moon that with its flood of nectar moonlight satisfies the cakora birds of Lord Krishna's eyes.

43      Someday, in the forest grove where They have now met, with great determination I will grasp inexperienced, shy, frightened Shri Radha's lotus hands and lead Her to the bed of the king of lovers, a bed carefully made of soft flower petals.

44      As You passionately rush to meet dark Krishna, I will carry a fragrant garland and a box of betel nuts, camphor, and cloves.  O Shri Radha, please kindly accept me as Your maidservant.

45      O Shri Radha, all glory to Your youthfulness, which is filled with many nectar virtues, which carefully sustains Your graceful hips and Your beautiful youthful breasts, graceful like two flower buds, and which has stolen the mind of a person who charms all the worlds.

46      O Shri Radha, when will I, eavesdropping, hear every syllable of the shoreless nectar ocean of Your words as, Your body tossed by the waves in the ocean of amorous desires, You playfully talk with the hero of Vraja?

47      Glory to the beautiful jewel of a girl who, deep in the forest, sits on Her beloved's lap and, the limbs of Her body overwhelmed with passion for Her dark lover, talks with Him, sweetly calling Him, "O enchanter."

48      O Shri Radha, when will I, a maidservant standing at the door, suddenly fall into a lake of nectar as I overhear Your words mixed with the tinkling of Your ornaments as You enjoy a nectar festival in a secluded forest grove?

49      May Shri Radha, who, taking the sweet sounding Madhumati vina in Her hand, and then singing many songs describing Her pastimes with the crest jewel of lovers, suddenly bursts into a shower of tears, appear in my heart.

50      My heart has been stolen by an intelligent and charming couple who playfully enjoy a sweet festival of joking and laughter in Vrndavana forest.

51      All glory to the jewel decorating the hair of the Vraja-gopis, a jewel sweet with new youthfulness, a jewel fair like a garland of lightning flashes, a jewel that with dancing sidelong glances floods the world with waves of the nectar of pure love.

52      All glories to the delicate being that bears the name Radha, a being all the Vedas cannot describe, a being who is the sweetest essence of the nectar ocean, a being whose mercy has no limit, a being splendid, sweet, graceful, and beautiful, a being whose passionate love has pushed away the shackles that chained Her heart.

53      Will I become a delicate young gopi, a gopi expert at many services, a gopi who always stays by my mistress' side and who wears a prasadam silk-bodice She affectionately gave to me with Her own hand.

54      O Shri Radha, when, sometimes carefully combing Your hair with my fingernails, sometimes carefully placing a bodice on Your splendid golden-waterpot breasts, and sometimes carefully placing jewel ornaments on Your ankles, will I be Your expert maidservant?

55      As I loudly chant the holy names of Lord Hari, worship the divine couple with sweet fragrances and many offerings, and happily reside in Vrndavana, may my thoughts always stay at Shri Radha's soft lotus feet.

56      Even though He tells me, "The queen of My life is merciful to you", and even though again and again He kisses me, embraces me, and maddens me with the nectar of amorous pleasures, and even though He creates in me a wonderful wealth of sweet love, my thoughts still stay, O Shri Radha, in the nectar pastimes of Your feet.

57      When, decorated with many flowers brought by me from Vrndavana forest, will Shri Shri Radha-Krishna, the hairs of Their bodies standing erect as They hear each other's names, celebrate in the forest grove the splendid festival of Their childhood wedding?

58      When, on the Yamuna's shore, will I meet Shri Radha, as, like a passionate female elephant meeting a regal male elephant in the forest, She, wealthy in sweet musical skill, sweetly plays the vina as Krishna plays the fifth raga on His graceful flute?

59      When, fanning Them and massaging Their feet will I, now a gopi, happily serve the king and queen of playful lovers as, Their cheeks wet with perspiration from wonderful enthusiastic dancing, They enjoy a charming and wonderful rasa-lila festival filled with smiles and laughter?

60      When, again and again bathing in the Yamuna's waters muddied with the musk that had anointed Her breasts, then searching for my queen in Vrndavana's charming forest groves, and then calling out, "O Radha, do You not see the path Your playful lover took?"  Will I gradually become freed from the dirt that is this wretched material body, and become again pure?

61      O giver of nectar, when will I become Your maidservant?  When will You order me to bow down again and again before lotus-dark Krishna, celebrate a nectar festival of touching His feet, and place Your request before Him?  When will You order me to carefully clean and arrange the charming forest grove?  When will You order me to bring flower garlands, sandal paste, fragrances, pleasant betel nuts and nectar drinks?

62      Ah! A very beautiful girl stays in the groves of Vrndavana forest.  With the news of Her nectar beauty She floods the world.  Her face is splendid like limitless full moons in autumn.  When she gives to someone the happy festival that is service to Her, that festival makes all other goals and means seem very petty and insignificant.

63      When, after pretending to reject Krishna's proposal, and after with repeated glances indicating where They should meet, will Radha instruct me to tell Krishna, "O king of rascals, Radha is very afraid of You.  Do not think She will enter that kadamba grove without a companion?"

64      Glory to Radha, who is expert in making Her eyebrows dance, expert in playful sidelong glances, expert in speaking playful words, expert in meeting Her lover, expert in newer and newer pastimes, and expert in enjoying a festival of joking words with Her gopi friends.

65      May the nectar of Shri Shri Radha-Krishna's pastimes appear in our hearts, pastimes where in childhood Krishna becomes both diksa-guru and siksa-guru and teaches Radha the art of playing in the waves of newer and newer pastimes, pastimes where Radha and Krishna enjoy a splendid playful festival of the flooding sweetness of Their just-beginning love, pastimes where Radha and Krishna are agitated by each other's touch.

66      When, staying in a secluded place, will I become fulfilled as I see Shri Radha and Krishna, even though They are only children, suddenly become teenagers, teenagers enjoying playful joking words and many other pastimes in Vraja Village's pathways, teenagers who rob the devotees of their hearts?

67      O Radha, I meditate on Your braids decorated with fragrant jasmine flowers, Your forehead anointed with a glistening dot of red sindura, the peerless splendour of Your large eyes, the beautiful moonlight of Your smile, the joyful splendour of Your pure love, and the beauty of Your graceful breasts.

68      A spiritual splendour that bears the name Radha, that is the most sweet, that showers a monsoon of glorious nectar, and that is worshipped in Vraja-mandala by many hundreds of splendid and playful teenage girls more beautiful and glorious than millions of goddesses of fortune, shines in the heart of a very fortunate person, a heart where Shri Radha stays.

69      Glory to the glorious splendour that is filled with the great beauty and playfulness of youth, that has a charming beautiful form filled with deep love and bliss, that plays in the forests of Vraja, that is fair like yellow kasmira and that Vraja's queen loves in the same way She loves Lord Govinda.

70      Radha, who is tossed to and fro by the great waves in the nectar ocean of bliss and love, who with the great wonder of playful glances from the corners of Her restless reddish eyes enjoys a great festival of pastimes, who is filled with the most wonderful glory of love, and who is the most charming goddess in all the worlds, enjoys pastimes in the palace that is Vrndavana forest.

71      The crest jewel of all beautiful girls is now manifest deep in Vrndavana forest, a girl who is the devotees' cintamani jewel, a girl who is a jewel streaming the nectar of great bliss, a girl who with the slightest amorous signal from Her eyebrows bewilders He who is the jewel of Vraja.

72      Shri Radha, whose waves of sidelong glances gave birth to many millions of Kamadevas proudly standing with twanging archers' bows, and who, in the first entrance of youth has become wonderful and glorious with limitless floods of the greatest sweetness, is our queen.

73      Brahma, Siva, and the demigods are not qualified to place on their heads even a single particle of dust from Radha's feet.  Even so, they who take shelter of the gopis in the course of time eventually attain Shri Radha, who is the great treasure of the nectar ocean of love.  O destiny, I bow down before you.

74      Let the affectionate relatives stay far away.  Let the friends and servants stay far away.  How can anyone approach?  In a forest grove King Vrsabhanu's daughter now enjoys pastimes with Her passionate lover.  Standing at the doorway, I, Her dear maidservant, will hear the tinkling of the ornaments at Her waist.

75      O Shri Radha, in my heart may I always see in meditation the softness of Your fair limbs, the sweetness of Your smile, the longness of the corners of Your eyes, the heaviness of Your breasts, the slenderness of Your waist, the slow grace of Your steps, the broadness of Your hips, the curve of Your eyebrows, the redness of Your bimba-fruit lips, and the coolness of the nectar in Your heart.

76      When, in the early morning, will I remove the yellow garment and replace it with another, run to the forest to reclaim the lost bodice, again tie Your braids, again string the broken pearl-necklace, decorate Your eyes with mascara, and, O heroine, with coloured ointment conceal the wounds on Your limbs?

77      My restless eyes yearn to embrace the eternally youthful form that is filled with the sweet nectar of pure love, that is seen only in Vrndavana, that the Upanisads, which stay at the head of all the Vedas, cannot describe, and that Siva, Sukadeva, all the demigods and sages cannot find in their meditations.

78      The four goals of life, which begin with material piety, may be glorious to some people, but I think they are useless.  Why should I waste my time talking about them?  Other people may place on their heads the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead.  I am still not interested.  The only thing that pleases my heart is the nectar that is service to a wonderful jewel like girl who stays deep in Vrndavana forest.  Nothing else pleases my heart.

79      I serve Radha, who is the heart of the sweetest and most splendid love, who is the highest limit of skill in transcendental amorous pastimes, who is the goddess worshipped by the Supreme Personality of Godhead Himself, who is the supreme goddess, who appears as Durga and Saci, whose form is full of bliss, who is the Lord's first potency, who is supremely independent, and who is the first consort of Vrndavana's master.

80      Persons who avoid service to Radha, but yearn to attain Lord Krishna's company, are like persons seeking moonlight without the moon.  Persons who do not understand that Radha is the spring from which the nectar waves of love for Krishna flow can attain only one single drop, and no more, of the great ocean of nectar.

81      I offer my respectful obeisances to the great souls who, renouncing all fruitive work, not attached even to devotional service to the Supreme Lord, and living the most wonderful and sweet life, always meditate on Shri Radha, who is filled with the joy of pure love and glorious with the splendour of the wonderful sweetness of youth.

82      Who are these fools who, because of their spiritual master's order, do not mark their shoulders with the conch, cakra, and other symbols, do not draw a temple of Lord Hari on their foreheads, and do not wear splendid tulasi necklaces around their necks?

83      The devotees may perform Vedic rituals or not perform them.  The devotees who taste the wonderful secret nectar of devotional service may accept flower garlands and other things pleasing to the senses, or they may reject them.  What foolish non-devotees, who wander aimlessly in this world, have the right to question the actions of Shri Radha's dear devotees, whose hearts have travelled to the farther shore of pure love?

84      Why talk of material things?  Why fear millions of hells?  I do not fear impersonal liberation.  Why should I become mad, like Sukadeva Gosvami and a host of others, after worshipping the Supreme Lord?  I would rather that my mind plunges into the nectar at Shri Radha's feet.

85      I cannot forget Shri Radha's beauty, the splendour of Her new youth, Her wonderful and sweet waterpot breasts, the sweetness of Her bimba-fruit lips, Her smile, Her words or Her playful motions.

86      O Shri Radha, O beautiful girl of the forest groves, when will You place Your glance of mercy on me?  I yearn to attain the wonderful nectar of eternal service to You, service that the young girls of Vraja, who celebrate a festival of love that fills Laksmi, Sukadeva, Narada and all the demigods, saints and sages with wonder, attained by Your mercy.

87      When, by Radha's mercy, will I become Her maidservant?  When will I massage Her beautiful lotus feet as She sleeps?  When, again and again tasting the nectar of the very sweet remnants of Her meal, will I become plunged into the ever-new ecstasy of transcendental bliss?

88      O Radha, if You affectionately show me to Your beloved, who walks on the path of debauchery, then please hear how I will faithfully serve You.  With smiling sidelong glances, and with the hairs of my body standing up with joy, I will tightly embrace Your beloved.  In this way I will taste the nectar of service to Your feet.

89      "You like the dark sky when the moon is waning, the newly blossoming blue lotus, the black deer, the dark tamala tree, the dark monsoon clouds, and the dark Yamuna river.  Why, then, do You dislike charming Krishna, who is so like them in name and form?"  Will I see You smile, O Radha, as I speak these words?

90      I meditate on the girls of Vraja as they follow Shri Radha, their eyes like blue lotus flowers tossed to and fro by waves of playful glances, Their breasts like pairs of golden mountains flying in the sky, and their feet like blossoming lotus flowers suddenly planted in the ground.

91      Your eyes are like two charming fishes swimming in the ocean of nectar.  Your breasts are like two cakravaka birds in the lake of nectar.  Your face is like a golden lotus blossoming in the celestial Ganga.  O Radha, may the many glories of the waves of Your mercy splash against me.

92      Will a certain unattainable girl, who is wonderfully glorious in Her lover's company, who is the jewel of saintly and beautiful girls, whose toenail moons on Her lotus feet shine with great moonlight, a single ray of which is more glorious than millions of goddesses of fortune, who enjoys pastimes in the nectar ocean of fathomless love, and whose limbs blossom with sweetness and charm, be merciful to me?

93      O Radha, O goddess who in a temple of jasmine flowers by the Yamuna's shore enjoys charming pastimes with your forest flower-garlanded lover, O goddess who plays in a wonderful and eternal nectar ocean of pastimes, please splash me with the many glories of the waves of Your mercy.

94      O daughter of Vrsabhanu, O goddess from whose lotus feet stream waves of love and bliss, O goddess before whose maidservants the Kamadeva of Vrndavana, yearning to attain the festival of Your mercy, speaks sweet words, I bow down before Your beautiful feet.

95      May the two wonderful syllables Ra-dha, which at once attract even the king of Gokula, which teach the love-filled devotees that all material goals are very petty and unimportant, and which are chanted by Lord Krishna Himself, even though He is already the husband of the goddess of fortune, appear before me.

96      May the two syllable mantra "Radha", which Lord Hari, sitting like the king of yogis in a cottage by the Yamuna's shore, meditating on Her lotus feet, overcome with splendid bliss and nectar love, and His eyes filled with tears, always chants, always appear in my heart.

97      The nectarean word "Radha", which is very far from the demigods, the liberated souls, the devotees, and the kindly persons who are friends to all, which when spoken with love brings a flood of the blissful nectar of love, and which Lord Hari, tears streaming down His face, happily hears, chants, and sings in the company of the gopis, is my life and soul.

98      May Shri Radha, by taking shelter of whom they who yearn to become Krishna's gopi friends attain their goal, by worshipping whom one attains the supreme perfection, whose holy name is the vine-crown adorning the Upanisads, and who with many festivals of deep love worships the boy who is the jewel of Vraja, be pleased with me.

99      I bow down before a splendour that bears the name Radha, a splendour that has limbs splendid like millions of lightning flashes, a beautiful face splendid with bliss, bimba-fruit lips splendid like coral, hands splendid like budding twigs, breasts splendid like golden lotus buds, a splendour that has lotus eyes, a splendour that enjoys charming pastimes in the newly-blossoming forest groves.

100     May charming Shri Radha, whose teeth are a row of pearls, whose beautiful lips are bimba fruits, whose waist is slender, whose deep navel is a whirlpool of newer and newer nectar, whose hips are graceful and broad, who is a rising ocean of the beauty of youth, and who is the heart of the intelligent gopis, protect us.

101     O Shri Radha, O goddess with glistening curly black hair, glistening bimba-fruit lips, a moonlike face, playful khanjana bird eyes, a splendid pearl in the tip of Your nose, broad hips, slender waist, splendid breasts, a host of wonderful glories, and vine-arms decorated with graceful armlets, please appear before me.

102     In the newly fashioned stage of Shri Radha's limbs a play will now be performed.  The curtain of shyness now rises.  A smile now offers a handful of flowers.  Youthfulness speaks graceful words of prologue.  The king of love enters and sits on the golden throne of Her hips.  Now playful sidelong glances show their wonderful skill in wild dancing.

103     May Shri Shri Radha-Madhava's festival of love, where there is a great wonder of beauty and where there are new youthfulness, charm, skill in the playing among the waves of many pastimes, and places of great wonder, and where there is now awe, reverence, or unapproachableness, protect you all.

104     Will I someday gaze on Shri Radha's footprints, which are the abodes of wonderful nectar and glory, and which cloud-dark Mukunda, whose form is filled with the sweetest bliss, lovingly searches for in Vrndavana forest.

105     O Radha, when will I look on as the jewel of rasikas forcibly drags You to the bed, drinks the nectar of Your lips, with sharp fingernails scratches Your full breasts, throws away Your belt, and holds You in His hands in an opening of the forest?

106     O Radha, when will the auspicious day come when my hands will draw pictures on Your breasts, my feet follow You as You go to meet Your beloved, and my eyes see Your secret pastimes in the forest?

107     O Shri Radha, when will I celebrate a nectar festival of being eligible to hear Your playful intimate conversations with Your lover, to take You by the hand and lead You to Your lover's bed, and to retie Your braids undone in Your amorous pastimes?

108     Glory to the playful rasika couple, who with charming smiles and laughter enjoy pastimes of hide-and-seek in Vrndavana's forest groves filled with the always-new nectar of bliss and the humming of bumblebees.

109     O Radha whose face is more glorious than millions of autumn moons, the fragrance of whose jasmine-braided hair makes the bumblebees go wild, whose conchshell necklace is splendid with a necklace, the vines of whose delicate arms hold moving bracelets, who is dressed in splendid silk garments, and whose lotus feet hold tinkling anklets, when will I see Your wonderful form?

110     O my queen, when will I say to You, "You threw away fear, shyness, glory, Your family's reputation and a host of other shackles in order to be with Him!"  and when will You, bewildered, stuttering, and laughing, angrily reply, "when did I do that?  When?"

111     O my queen, when will I see You smiling, Your form plunged into the nectar of transcendental mellows as dark Krishna speaks sweetly to You, holding Your silk garment and the blossoming vine of Your arm?  When, Your body garlanded with its hairs standing up in ecstasy, will You, humming in agreement, glance at me?

112     The king of rasikas stays in Vrndavana forest.  Resting on the breast of a beautiful gopi, He enjoys the pastimes of a playful teenager.  He enjoys a festival of bowing down before His gopi friend.  May He be merciful to me.  May He place me at His beloved's nectar feet.

113     When will our queen, who is expert in all arts, and whom many gopi friends dress in splendid silk garments, a graceful bodice, wonderful ornaments, and glorious tilaka, scents, and flower garlands, allow us to enter the sweet festival of rasas?

114     When, our necks embraced by the great arms of our lover in the sweet and wonderful rasa-dance festival splendid with tinkling bracelets, anklets, and other ornaments, will we fix our eyes on the footprints of our queen?

115     My heart swims in the nectar lake of the descriptions of Lord Krishna.  I decorate each day with the ornaments of worshipping Krishna and chanting the glories of His transcendental virtues.  I love Krishna's dear devotees.  I pray that Shri Radha, who loves Lord Krishna, the prince of the gopas, and considers Him more dear than life, may be pleased with me.

116     If I can attain confidential service to King Vrsabhanu's daughter, whose form is filled with the nectar of pure love, then how important are pious deeds to me?  How important are the demigods?  How important is Brahma?  How important is Siva?  How important is the struggle to meet the dear devotees of Lord Krishna?

117     O Radha, O goddess with a splendid moon face, doe eyes, beautiful nose, red lips, graceful smile, vine arms, graceful conchshell neck, regal-mountain breasts, slender waist, broad hips, banana-tree thighs, lotus feet, and moon toenails, when will I be able to worship You?

118     When, seeing my sincere and unwavering devotion to Shri Radha's lotus feet, a devotion filled with boundless love greater than the love He feels for His own devotees, will charming Krishna embrace me, take the betel nuts from His mouth and place them in my mouth, and place His own forest garland upon me?

119     When will Shri Radha, whose beauty is supremely wonderful, whose expert skill in amorous pastimes is very wonderful, whose splendid glory is very wonderful, whose playful movements are wonderful, whose sidelong glances are the greatest wonder of wonders, whose smile is wonderful and whose form is wonderful, give me the opportunity to engage in Her wonderfully sweet service?

120     O Shri Radha, I meditate on Your beautiful face with its graceful restless knitted eyebrows, beautiful pouting bimba-fruit lips, fear, joy, playful amorous happiness, and sweet sarcastic words, all caused by Your lovers' quarrel with the crown of great rasikas.

121     O heart, please worship the splendour that bears the name Radha, a splendour that with its crown fills the circle of the directions with rays of light, a splendour that shines with the glory of jewels in many tinkling bracelets, armlets, and necklaces, a splendour that wears a tinkling belt on its hips, and sweetly tinkling anklets on its beautiful lotus feet.

122     May Lord Krishna's first beloved, who is the crown jewel of beautiful girls, whose bodily hairs stand upright because of Her intense love for Lord Krishna, who is splendid like kunkuma, who trembles in passionate amorous pastimes, who smiles gently, and who stays in a palace in a mandara-tree forest, protect me.

123     O queen whose lotus feet are worshipped by the girls of Vraja, O queen whose festival of love is inconceivable to the great saints, O queen who is the abode of fathomless nectar, please give to me the sweet glory of service to your lotus feet.

124     O Radha, when will I see You as, the playful moon of Your face humbly bowed, and Your veil and curling locks of hair a little lifted by Your graceful fingers, with a great splendour of sidelong glances from frightened eyes You suddenly see Your lover?

125     May Shri Radha, a single ray of light from the blissful nectar moon of whose face makes the full moon of this world seem very insignificant, whose red lips are an ocean of nectar sweetness, who passionately loves Krishna, and who is His very life, be pleased with us.

126     If a multitude of full moons were to flood countless millions of universes with many waves of the nectar moonlight of pure love, then that flood might give a slight hint of Your beautiful face in Vrndavana forest, O Radha.

127     May She who is glorious with ever new spiritual love, whose form is filled with spiritual bliss, who enjoys splendid pastimes under a kalpa-vrksa tree by the Yamuna's shore, who is a gopi residing in a secluded place in Vrndavana forest, and whose lotus feet make streams of sweet nectar flow in the hearts of Her devotees, appear before us.

128     When will Shri Radha, who is a treasure-house of the wealth of the pastimes of pure love, who, free from all fear and trouble, happily sits on Her beloved's lap, whose form is filled with limitless and peerless mercy, love, and sweetness, and whose dear gopi friends offer arati to the beauty and sweetness of Her feet, stand by Lord Krishna's side and perform an abhiseka ceremony to formally grant me the post of Her servant?

129     When will Vrndavana's queen, who deep in Vrndavana forest always enjoys a festival of transcendental amorous pastimes, who becomes intoxicated by drinking the madhvika nectar of Krishna's lips, and who is surrounded by gopis dear to Krishna, mercifully make me Her maidservant?

130     I gaze on a splendour that bears the name Radha, a splendour glorious like millions of lightning flashes, a splendour joyful with a festival of amorous pastimes, a festival that has beautiful jasmine-decorated braids, hair parted with a splendid line of red sindura, wonderful tilaka drawn with nine jewels, glistening earrings on its cheeks, a locket on its neck, a great necklace, and new red garments.

131     Glory to Shri Radha, who is the pinnacle of love's splendour, the pinnacle of the great wonder of transcendental nectar, the pinnacle of beauty, the pinnacle of youthful charm, the pinnacle of the sweetness of transcendental pastimes, the pinnacle of love and kindness to Her devotees, the pinnacle of happiness, and the pinnacle of the sweetness of transcendental amorous pastimes.

132     Shri Radha, who is the personification of pure love and transcendental pastimes, whose glorious pastimes are flooded with the nectar of great sweetness, and a tiny particle of the beauty of moonlight of the toes on whose soft and beautiful feet is the life and soul of all jewel like beautiful girls, is the only goal of my life.

133     Exhausted from enjoying pastimes of splashing in the Yamuna, and now flooded with the nectar of other wonderful pastimes, the beautiful divine couple enjoy in a beautiful palace in bumblebee-filled Vrndavana forest.

134     Two splendours, one dark like a blossoming blue lotus and the other fair like a blossoming golden lotus, beautiful splendours restless in amorous pastimes, splendours whose lotus feet are a flood of ever-new nectar, are gloriously manifested in Vrndavana forest.

135     When, sometimes offering Them betel nuts, sometimes massaging Their feet, sometimes decorating Them with flower garlands and other ornaments, sometimes fanning Them, and sometimes offering Them nectar water fragrant with camphor and other scents, will I serve Shri Shri Radha-Krishna in Their cottage?

136     Glory to Shri Radha, who is the most valuable hidden treasure, the sweetest nectar, a nectar ocean of beauty, an ocean of great mercy and affection, and a kingdom of the glistening sweetness of new youth, and whose every limb is a splendid nectar ocean of pure love.

137     If Shri Radha, a single ray of light from the moons of whose jewel toenails brings playful waves to many millions of sweet nectar oceans of love, once casts a glance of mercy, then liberation and all spiritual and material opulences become very insignificant.

138     When in sweet and blissful Vrndavana forest will I search for the newly-blossoming forest grove where my dear queen now enjoys pastimes?  When will my heart become a wild bumblebee intoxicated by tasting the waves of madhvika nectar in the lotus flower of Shri Radha's feet?

139     When will I walk on the pathways in Radha's pastime forests, chant the holy name of Radha, follow the religion of worshipping Radha, and happily serve Radha's lotus feet in many ways?  When, walking on the heads of all the Vedas, will I serve Radha in the most wonderful ways?

140     When will I hear the tinkling of anklets and belts as Shri Shri Radha-Krishna, finally meeting after a hundred comings and goings, and now splashed by waves of amorous desires, waves created by the splendid moon of gazing at each other's faces, enjoy wonderful transcendental pastimes on a bed in a forest cottage?

141     When will my heart become forever wild with love for the two fair and dark splendours that charm all the worlds, deeply love each other, are expert in transcendental amorous pastimes, and are eager to enjoy a spring-festival in the charming cottage of flowering madhavi vines?

142     May my tongue tremble with the desire to taste the nectar of Radha-s name.  My feet follow Her footprints in Vrndavana forest.  May my hands work to please Her.  May my heart meditate on Her feet.  May I celebrate a great festival of love for the Lord of Her life.

143     May my heart become less interested in the great bliss at Lord Krishna's beautiful lotus feet, a bliss that makes Siva and all the demigods wild with joy.  Instead, may my heart, tossed to and fro by the nectar waves of the talk of Shri Radha's pastimes, happily stay on the terrace of Shri Radha's palace in Vrndavana forest.

144     Chant the holy name of Radha every day.  Reject millions of other great spiritual practices.  Millions of the best goals of life perform arati to the nectar at Radha's lotus feet.  Millions of noble mandara trees are glorious in the land where Radha's lotus feet enjoys pastimes.  Millions of wonderful spiritual perfections roll at the feet of Shri Radha's maidservants.

145     Glory to the youthful divine couple, who, Their eyes wild and restless, and Their eyebrows tossed to and fro by millions of waves of nectar of love, enjoy wonderful and amorous pastimes in the forest.

146     May a certain girl, whose form is the sweetest nectar of pure love, who is expert in the splendid limitless, wonderful, and sweet arts of love, and who, in a palace of blossoming vines in Vrndavana forest stands motionless, caught in the tight embrace of Lord Krishna's arms, appear before me.

147     He is very fortunate who, unaware of the many worlds, unaware of the scriptures, unaware of family, and unaware of the activities of the great saints, knows only the nectar of love that resides in Shri Radha, the jewel of Vraja.

148     Some talk only of the happiness of impersonal Brahman.  Others are wild with the bliss of offering prayers to the Supreme Person.  Others taste the peerless bliss of being Krishna's friend.  Still, Shri Radha's maidservants taste the highest, most wonderful bliss, the bliss found in a single particle of the splendour of the glistening toenails of Her lotus feet.

149     Neither the demigods headed by Brahma, nor the devotees of Lord Hari, nor the Lord's friends and other associates know the secrets of Radha and Krishna.  Alas! Alas! I hope for what is so difficult to attain.  I yearn to become Their maidservant and see Their pastimes with my own eyes.

150     May Shri Radha who, when Her dearmost Krishna tells Her,  "O beautiful, eternal lover, O wise treasure of nectar, O beloved, I pray that My love for You will always grow stronger and stronger.", smiles and replies to Him, "O lover, Your words stay always in My heart.", be always splendidly manifested in my thoughts.

151     May the effulgent youthful divine couple, who eternally enjoy blissful passionate amorous pastimes in a newly-blossoming vine cottage in Vrndavana forest, with the cooling nectar of Their feet extinguish for me the terrible flames that are the world of birth and death.

152     O Radha, O girl whose splendid braids are decorated with newly blossoming jasmine flowers, whose belt tinkles on broad hips, whose anklets tinkle, whose vine arms are splendid with bracelets, armlets, and other ornaments, and whose breasts are golden lotus-buds, when with my own eyes will I drink the nectar of seeing You?

153     O Radha, O girl whose body rocks to and fro, tossed by the waves in the limitless nectar ocean of amorous pastimes as You sit on Your beloved's lap, O girl with the blossoming golden-lotus face, when will You give happiness to the eyes of us, Your gopi friends?

154     O Radha, will You and I talk, Your every syllable like a peerless ocean of love, a cooling, sweet, gentle, delightful, shower of nectar falling on the ears?

155     O Radha, when a person once tastes the nectar of Your holy name, Lord Krishna becomes filled with love for him, makes no record of his offenses, and considers giving him the greatest gift.  Who, then, can touch the pinnacle of the glory possessed by persons whose only thought is to serve You?

156     When will Radha, who loves Her maidservants, take from the moon of Her mouth the betelnuts, mixed with camphor and cloves, She has chewed and, Her cheeks filled with signs of ecstasy, place them in my mouth?

157     May the jewel of teenage girls, who is a flood of the nectar of beauty, who enjoys wonderful and beautiful pastimes, whose splendid sidelong glance is like a flood of Yamuna waves, and whose glorious form is like a monsoon cloud of love, bliss, and millions of wonders of the gentle arts of amorous pastimes, allow me to serve.

158     When will I see a splendour dressed in fine red garments, its braids gracefully tied with sweet jasmine flowers, a tinkling belt on its broad hips, and is effulgence like a golden campaka flower?

159     When, Krishna dances, splendid to Her eyes, in the midst of a great bracelet of gopis in the wonderful, playful, sweet, wild with love rasa dance circle, and as She happily and gracefully dances with Him, will I serve Her with a fan and betelnuts?

160     When will I worship Radha, who wears graceful garments, stands in the highest pinnacle of glorious love, smiles with the sweetest of sweetnesses, is splendid with glistening ornaments, happily rests on Her beloved's shoulder, and is tied by the rope of His arms in the playful and graceful rasa dance?

161     If there were a golden lotus filled with the light of ten million moons, flowing with ever new nectar, situated in the abode of great beauty, and the home of a pair of graceful and playful khanjana birds, that lotus would still not be qualified to serve Shri Radha's smiling face.

162     O Radha, when will I see the moon of Your face, a moon risen from the ocean of nectar, a moon that shames the nectar moon of this world, a moon shining at every moment with a flood of glistening, sweet, ever-new moonlight, moonlight the two cakora birds of Krishna's eyes drink again and again with a thirst that is never satisfied?

163    Will I dive into the flooding current of the nectar of love, a current rippling with waves of blissful pastimes, a current flowing in the supremely glorious and sweet nectar ocean of the limbs of Shri Radha's soft, delicate, wonderful, graceful form, which has passionate restless eyes, and a face that eclipses millions of moons?

164     "Why do You wound My neck with the swords of Your fingernails?  I am not the king of demons.  Why do You press My breasts?  I am not Putana."  O friend, when, as I clean the pastime forest-grove at sunrise, will I hear a host of parrots repeat these words You spoke to Your beloved?

165     Whether I stay in wakefulness, dream, or dreamless sleep, may the splendour of Radha's lotus feet always appear before me.  Whether I stay in Vaikuntha or in hell, I have no goal but Radha.  May my heart be tossed to and fro by the great waves in the nectar ocean of the description of Radha's pastimes on the terrace of the palace by the Yamuna's shore.

166     Ah, when will I, moving a fan, bring peerless pleasant coolness to Shri Shri Radha-Krishna as, perspiring, exhausted from amorous pastimes, and Their eyes happily closed, They rest on the terrace of the newly-blossoming vine palace by the Yamuna's shore?

167     One moment sweetly singing, the next moment moving back and forth on a swing, the next moment enjoying a breeze fragrant with flowers, and the next moment artistically creating new kinds of amorous pastimes, the most intelligent of girls and the crown of playful nectar lovers enjoy pastimes together in Vrndavana, the natural home of sweet loving pastimes.

168     This evening the crown of dark youths takes Her by both hands and then quickly enters the kadamba grove.  As They enjoy amorous pastimes on the bed, will the sounds of Their pleasures, waves of sound that mock every other kind of happiness, enter my ears?

169     "O Shrimad Radha, Nanda's son and You have both leapt into the same kind of very sweet and charming youth.  Therefore You are a perfect match."  When, as I speak these words, will I gaze on the most beautiful, playful, and eternally young teenage girl?

170     One is splendid like a golden campaka flower.  The other is dark like a raincloud. One trembles with amorous passion.  The other pretends to be averse.  One is proud and contrary.  The other begs with sweet words..  I gaze on Them, the most charming couple, as They enjoy pastimes in the forest.

171     Glory to the fair and dark splendours that are dressed in opposite fair and dark garments and who meet in a charming and secluded forest grove and enjoy passionate and wonderful amorous pastimes.

172     Please remember the smiling, sweet, charming pastimes the two rasikas enjoy in beautiful Vrndavana, two rasikas who play with wonderful lotus flowers in Their hands, two rasikas who place the blossoming vines of Their arms around each other's shoulders, two rasikas wild with amorous passion, two rasikas whose graceful motions are like the graceful motions of a hundred regal elephants.

173     I search for a way to become qualified to serve the lotus feet of Shri Radha, whose enchanting eyes are restless like two playful fish, whose glistening lips are like coral jewels, whose hips are like an island, whose raised breasts are like the raised forehead of the baby elephant of amorous pastimes, whose deep navel is a whirlpool, and who is a great nectar ocean of love for Krishna.

174     I meditate on the two charming splendours that bear the names Shri Shri Radha-Madhava, two splendours who, simply by the thought of being separated from each other for the duration of an eyeblink become devastated within and without as if burned by millions of the fires that destroy the universe at the kalpa's end, two splendours that are tightly tied to each other with the ropes of deep love, two splendours that are the personifications of the most wonderful love.

175     When will I retie Her braids, undone in amorous pastimes?  When will I restring Her broken pearl-necklace?  When will I redraw Her musk tilaka, broken in the forest in the amorous battle with the jewel of youths?

176     What can I say of other places, like Shri Vaikuntha-dhama, which is dull and uninteresting when compared to this place? In this place, Vrndavana, Krishna experiences the sweetness of Radha and Radha experiences the sweetness of Krishna.  Vrndavana is flooded with the sweetest nectar.  To Radha's maidservants Vrndavana gives the gift that is the charming divine couple.

177     Eternal glory to a certain celestial Ganga that flows in Vrndavana, a Ganga where the lotus flowers are a splendidly beautiful face, the whirlpool is a deep navel, the riverbanks are hips, the cooing waterbirds are a tinkling belt, and where the currents, flowing with pure nectar, passionately yearn to meet the ocean that is the most charming of rasikas.

178     Glory to the passionate splendour intoxicated by drinking the nectar of amorous pastimes in a madhavi-vine pavilion charming with the humming of bumblebees, a splendour whose form is an ocean of bliss and nectar, an ocean into which the river named Radha, filled with nectar waves of amorous desires flows.

179     Her hair a flowing Yamuna, Her complexion bandhuka flowers, the glory of Her limbs campaka flowers, Her navel a beautiful lake, Her breasts clusters of flowers, Her arms splendid blossoming vines, and Her tinkling ornaments cooing birds, Shri Radha, becoming like another Vrndavana forest, has stolen Lord Krishna's heart.

180     When, at sunrise entering the forest grove where Shri Shri Radha-Krishna enjoyed wonderful amorous pastimes, will I decorate my limbs with the remnants of fragrant ointment fallen from Their limbs, and will I place around my neck the broken flower garlands They once wore?

181     Sometimes to Her pet parrot She teaches verses glorifying Her beloved.  Sometimes She makes a charming gunja necklace and a peacock-feather crown.  Sometimes She draws a picture of Her beloved and presses it to Her passionate breast.  That is how my queen passes Her day.

182     Shri Radha, who always tastes the sweet nectar of Her beloved's company, who loves Him eternally, who playfully sings in the fifth raga, who plays in a hundred waves of amorous pastimes, who melts with mercy, who wears a tinkling belt on Her hips, and whose feet are a nectar stream of pure love, is the only goal of my life.

183     Will She who smiles with the splendour of ten million moons, whose words are a flood of new nectar, whose breasts break the pride of golden waterpots, who lives in a wonderful palace, who celebrates a festival of ever-new love, and who enjoys pastimes in Vrndavana forest, ever secretly fill my heart with bliss?

184     When, Her limbs clothed in silk garments splendid like a new lotus whorl, and the hairs of Her body erect because again and again She happily tasted the betel nuts chewed by Krishna, will my dear friend teach me the arts of singing and playing musical instruments?

185     O Radha, I meditate on Your splendid face, beautiful with the jewels of newly blossomed lips, the flood of splendour from the glistening pearls of Your teeth, Your swinging shark-shaped earrings, and Your timid, beautiful sidelong glances.

186     O Radha, I meditate on Your beautiful cheerful face, graceful with moving curling locks of hair, a forehead splendid with tilaka, a splendid pearl on Your sesame-flower nose, and a spotless nectar effulgence.

187     Two delightful splendours, filled with the supreme good fortune of perfect nectar bliss and love, and enjoying ever-new amorous pastimes in one forest grove after another, rob both gold and the blossoming blue lotus of their beauty.

188     May Shri Radha, who with a single glistening playful sidelong glance captures the wild elephant of Vrndavana jungle, ties Him up, and makes Him into Her helpless pet, slacken the bonds that tie us to this world of birth and death.

 

Text 189

 

shri-gopendra-kumara-mohana-maha-vidye sphuran-madhuri-

     sara-sphara-rasamburashi-sahaja-prasyandi-netrancale

karunyardra-kataksha-bhangi madhura-smerananambhoruhe

     ha ha svamini radhike mayi kripa-drishtim manan nikshipa

 

     shri-gopendra-kumara-the prince of the gopas; mohana-maha-vidye-enchanting with a spell; sphuran-madhuri-sweetness;  sara-sphara-rasamburashi-great ocean of nectar; sahaja-prasyandi-flowing; netrancale-sidelong glance; karunya-with mercy; ardra-melting; kataksha-bhangi-crooked sidelong glance; madhura-sweet; smera-smiling; anana-face; ambhoruhe-lotus; ha-Oh; ha-Oh; svamini-queen; radhike-Radha; mayi-to me; kripa-drishtim-sidelong glance of mercy; manan-slightly; nikshipa-please cast.

 

 

     O Radha, O queen, O enchantress who weaves a spell over the prince of gopas, O girl whose lotus face smiles sweetly, O girl whose sidelong glance is a flood of sweet nectar, O girl whose crooked sidelong glance melts with mercy, please look at me with Your glance of mercy.

 

Text 190

 

oshtha-prantocchalita-dayitodgirna-tambula-raga

     ragan uccair nija-racitaya citra-bhangyonnayanti

tiryag-griva rucira-rucirodancad-akuncita-bhruh

     preyah-parshve vipula-pulakair mandita bhati radha

 

     oshtha-lips; pranta-edge; ucchalita-dayitodgirna-tambula-raga-red with the betelenuts from Her beloved; ragan-ragas; uccaih-aloud; nija-racitaya-composed by herself; citra-bhangyonnayanti-gracefully doing; tiryag-griva-tilted neck; rucira-rucirodancad-akuncita-bhruh-gracefully raised eyeborws; preyah-parshve-on Her beloved's side; vipula-pulakaih-hairs erect; mandita-decorated; bhati-is manifest; radha-Radha.

 

 

     The corner of Her lips red with betelnuts from Her beloved's mouth, gracefully singing wonderful songs She Herself has written, Her neck tilted, Her eyebrows gracefully arched, decorated with ecstatic symptoms, and staying at Her beloved's side, Shri Radha shines with great splendor.  

 

 

Text 191

 

kim re dhurta pravara nikatam yasi nah prana-sakhya

     nunam bala-kuca-tata-kara-sparsha-matrad vimuhyet

ittham radhe pathi pathi rasan nagaram te 'nulagnam

     kshiptva bhangya hridayam ubhayoh karhi sammohayishye

 

     kim-whether?; re-O; dhurta-rascal; pravara-best; nikatam-near; yasi-you go; nah-of us; prana-sakhya-of the dear friend; nunam-indeed; bala-kuca-tata-kara-sparsha-matrat-by touching her breast; vimuhyet-will faith; ittham-thus; radhe-O Radha; pathi pathi-on path after path; rasan-sweetly; nagaram-lover; te-of You; 'nulagnam-following; kshiptva-castingaway; bhangya-with crookedness; hridayam-the heart; ubhayoh-of both; karhi-when?; sammohayishye-I will charm.

 

 

     "Rascal, why do You come near our dear friend? If You touch Her breast She will faint!" O Radha, when Your lover follows You wherever You go, I will chase Him away with these words. When will I delight both Your hearts with these words?

 

Text 192

 

kada va radhayah pada-on path;-kamalam ayojya-after path; hridaye

     dayesham nihshesham niyatam iha jahyam upavidhim

kada va govindah sakala-sukhadah prema-karanad

     ananye dhanye vai svayam upanayeta smara-kalam

 

     kada-when; va-or; radhayah-of Radha; pada-kamalam-lotus feet; ayojya-joining; hridaye-in the heart; dayesham-master of mercy; nihshesham-all; niyatam-may bring; iha-here; jahyam-I may reject; upavidhim-rules; kada-when; va-or; govindah-Krishna; sakala-sukhadah-giving all happiness; prema-karanat-from the cause of love; ananye-without another; dhanye-fortunate; vai-indeed; svayam-personally; upanayeta-may teach; smara-kalam-the art of love.

 

 

     When will I turn from the petty rules of karma-kanda and place only Shri Radha's merciful lotus feet always in my heart. When will delightful Govinda personally teach me the art of love?

 

 

Text 193

 

kada va proddama-smara-samara-samrambha-rabhasa-

     prarudha-svedambhah-pluta-lulita-citrakhila-tanu

gatau kunja-dvare sukha-maruti samvijya paraya

     mudaham shri-radha-rasikatilakau syam sukritini

 

     kada-when; va-or; proddama-smara-samara-samrambha-rabhasa-in the passionate battle of amorous pastimes;  prarudha-svedambhah-pluta-flooded with perspiration; lulita-citrakhila-tanu-wonderful forms; gatau-attained; kunja-dvare-at the entrance to the forest; sukha-maruti-pleasant breeze; samvijya-fanning; paraya-with great; muda-happiness; aham-I; shri-radha-Shri Radha; rasikatilakau-and the tilaka of rasikas; syam-I may be; sukritini-fortunate.

 

 

     When will I become fortunate, happily fanning Shri Radha and He who is the tilaka mark of rasikas as, Their wonderful bodies flooded with perspiration from a ferocious amorous battle, They rest in a forest grove?

 

Text 194

 

mithah-premaveshad ghana-pulaka-dor-valli-racita-

     pragadhashleshenotsava-rasa-bharonmilita-drishau

nikunja-klpte vai nava-kusuma-talpe 'bhishayitau

     kada pat-samvahadibhir aham adhishau nu sukhaye

 

     mithah-premaveshat-because of mutual love; ghana-pulaka-dor-valli-the blossoming vines of the arms; racita-attained;  pragadhashleshenotsava-a festival of tight embraces; rasa-bhara-sweet nectar; unmilita-drishau-eyes wide open; nikunja-in the forest; klpte-done; vai-indeed; nava-kusuma-talpe-a couch of new flowers; 'bhishayitau-reclining; kada-when; pat-samvahadibhih-with massaging the feet; aham-I; adhishau-the two masters; nu-indeed; sukhaye-will please.

 

 

     When, by massaging Their feet, will I please my two masters as, filled with love, the vines of Their arms blossoming with happiness and Their eyes also blossoming in the nectar festival of a tight embrace, They recline on a couch of new flowers in the forest grove?

 

 

Text 195

 

madaruna-vilocanam kanaka-darpakamocanam

     maha-pranaya-madhuri-rasa-vilasa-nityotsukam

lasan-nava-vayah-shriya lalita-bhangi-lila-mayam

     hrida tad aham udvahe kim api hema-gauram mahah

 

     madaruna-vilocanam-eyes red withpassion; kanaka-darpakamocanam-destroying the pride of the golden mirror; maha-pranaya-great love; madhuri-rasa-sweetness; vilasa-nityotsukam-eternal festival of pastimes; lasan-nava-vayah-shriya-with the beauty of glistening youth; lalita-playful; bhangi-waves; lila-mayam-pastimes; hrida-with the heart; tat-that; aham-I; udvahe-will hold; kim api-something; hema-gauram-fair like gold; mahah-effulgence.

 

 

     In my heart I embrace a golden splendor that shames the pride of the golden mirror, a splendor with reddish passionate eyes, a splendor that always yearns to enjoy sweet pastimes of love, a graceful and playful splendor glistening with the beauty of new youth.

 

Text 196

 

madaghurnan-netram nava-rati-rasavesha-vivashol-

     lasad-gatram prana-pranaya-paripatyam parataram

mitho-gadhashleshad valayam iva jatam marakata-

     druta-svarna-cchayam sphuratu mithunam tan mama hridi

 

     madaghurnan-netram-eyes restless with passion; nava-rati-rasavesha-with trhe nectar of new love; vivashollasad-gatram-glistening limbs; prana-pranaya-paripatyam-great love; parataram-greatly; mithah-mutual; gadhashleshat-from the deep embrace; valayam-armlet; iva-like; jatam-born; marakata-sapphire; druta-svarna-cchayam-the splendor of molten gold; sphuratu-may be manifested; mithunam-the divine couple; tan-that; mama-of me; hridi-in the heart.

 

 

     May the divine couple, splendid like sapphires and molten gold, tightly embracing each other as an armlet embraces an arm, deeply in love with each other, Their limbs glistening with the nectar of love, and Their eyes restless with passion, appear in my heart.

 

 

Text 197

 

parasparam prema-rase nimagnam

     ashesha-sammohana-rupa-keli

vrindavanantar-nava-kunja-gehe

     tan-nila-pitam mithunam cakasti

 

     parasparam-mutual; prema-rase-in the nectar of,love; nimagnam-plunged; ashesha-sammohana-completely charming; rupa-keli-forms and pastimes;  vrindavanantar-nava-kunja-gehe-in a cottage in Vrindavana forest; tan-nila-pitam-blue and yello; mithunam-divine couple; cakasti-is manifested.

 

 

     Plunged in a nectar ocean of love for each other, and Their forms and pastimes all perfectly enchanting, the fair and dark divine couple is splendidly manifested in a cottage in newly-blossoming Vrindavana forest.

 

Text 198

 

ashasya dasyam vrishabhanu-jayas

     tire samadhyasya ca bhanujayah

kada nu vrindavana-kunja-vithishv

     aham nu radhe hy athitir bhaveyam

 

     asha-hope; asya-of hiom; dasyam-service; vrishabhanu-jayah-of Radha; tire-on the shore; samadhyasya-arranging; ca-and; bhanujayah-of the Yamuna; kada-when; nu-indeed; vrindavana-kunja-vithishv-on the patheays of Vrindavana forest; aham-I; nu-indeed; radhe-O Radha; hi-indeed; athitih-a guest; bhaveyam-may become.

 

 

     O Radha, when, yearning to become Your maidservant, will I become Your guest by the Yamuna's shore in Vrindavana forest?

 

 

Text 199

 

kalindi-tata-kunje

     punji-bhutam rasamritam kim api

adbhuta-keli-nidhanam

     niravadhi radhabhidhanam ullasati

 

     kalindi-tata-kunje-in a forest by the Yamuna's shore; punji-bhutam-become great; rasamritam-necatr; kim api-something; adbhuta-keli-nidhanam-abode of wonderful pastimes; niravadhi-limitless; radhabhidhanam-named Radha; ullasati-is splendidly manifest.

 

 

     Bearing the name Radha, a nectar abode of wonderful pastimes is splendidly manifest in a forest by the Yamuna's shore.

 

Text 200

 

pritir iva murtimati

     rasa-sindhoh sara-sampad iva vimala

vaidagdhinam hridayam

     kacana vrindavanadhikarini jayati

 

     pritih-love; iva-like; murtimati-personified; rasa-sindhoh-ocean of nectar; sara-sampat-greatest treasure; iva-like; vimala-splendid; vaidagdhinam-of intelligent girls; hridayam-the heart; kacana-someone; vrindavanadhikarini-the goddess of Vrindavana; jayati-all glories.

 

 

     Glory to the goddess of Vrindavana, a goddess like love personified, a goddess like the sweetest part of the ocean of sweetness, a goddess who is the heart of all intelligent girls.

 

 

Text 201

 

rasa-ghana-mohana-murtim

     vicitra-keli-mahotsavollasitam

radha-carana-vilodita-

     rucira-shikhandam harim vande

 

     rasa-ghana-mohana-murtim-a charming form of nectar; vicitra-keli-mahotsavollasitam-splendid with a festival of wonderful pastimes; radha-carana-at Shri Radha's feet; vilodita-placed; rucira-shikhandam-charming peacock-feather crown; harim-Krishna; vande-I bow down.

 

 

     I offer my respectful obeisances to Lord Hari, who is the charming form of bliss, who is splendid in a great festival of wonderful pastimes, and whose charming peacock-feather crown now rests before Shri Radha's feet.

 

Text 202

 

kada gayam gayam madhura-madhu-ritya madhu-bhidas

     caritrani spharamrita-rasa-vicitrani bahushah

mrijanti tat-keli-bhavanam abhiramam malayaja-

     cchatabhih sincanti rasa-hrada-nimagnasmi bhavita

 

     kada-when; gayam-singing; gayam-and singing; madhura-madhu-ritya-with sweet voice; madhu-bhidah-of Krishna; caritrani-pastimes; spharamrita-rasa-vicitrani-wonderful with sweet nectar; bahushah-many; mrijanti-cleaning; tat-keli-bhavanam-the pastime cottage; abhiramam-delightful; malayaja-of sandal paste; cchatabhih-with an abundance; sincanti-sprinkling; rasa-hrada-nimagna-plunged in a lake of nectar; asmi bhavita-I will be.

 

 

     When, again and again very sweetly singing Krishna's pastimes as with sandal-paste I anoint the delightful pastime-cottage, will I become plunged in a lake of sweetness?

 

 

Text 203

 

udancad-romanca-pracaya-khacitam vepathumatim

     dadhanam shri-radham ati-madhura-lilamaya-tanum

kada va kasturya kim api racayanty eva kucayor

     vicitram patralim aham ahaha vikshe sukritini

 

     udancad-romanca-pracaya-khacitam-with hairs standing erect in ecstasy; vepathumatim-trembling; dadhanam-placing; shri-radham-Shri Radha; ati-madhura-lilamaya-tanum-charming playful form; kada-when; va-or; kasturya-with musk; kim api-something; racayanti-drawing; eva-indeed; kucayoh-on the breasts; vicitram-wonderful; patralim-pictures; aham-I; ahaha-aha; vikshe-see; sukritini-fortunate.

 

 

     When will fortunate I see Shri Radha tremble, the hairs on Her charming body erect with joy, as Shri Krishna paints graceful and colorful pictures on her breasts?

 

Text 204

 

kshanam shitkurvana kshanam atha maha-vepathumati

     kshanam shyama shyamety amum abhilapanti pulakita

maha-prema kapi pramada-madanoddama-rasada

     sadananda-murtir jayati vrishabhanoh kula-manih

 

     kshanam-for a moment; shitkurvana-making sounds of bliss; kshanam-one moment; atha-then; maha-vepathumati-trembling; kshanam-one moment; shyama shyameti-Syama Syama; amum-Him; abhilapanti-talking; pulakita-hairs erewct; maha-prema-great love; kapi-someone; pramada-madanoddama-rasada-with the great nectar of amorous passtion; sadananda-murtih-form of eternal bliss; jayati-glory; vrishabhanoh-of Vrsabhanu; kula-manih-the jewel of the family.

 

 

     Glory to the jewel of King Vrishabhanu's family, a jewel that one moment sighs with bliss, another moment trembles, and another moment, the hairs of its body erect with joy, calls out "Shyama! Shyama!", a jewel that is full of love, is overcome with the nectar of passionate love, and is the form of eternal bliss.

 

 

Text 205

 

yasyah prema-ghanakriteh pada-nakha-jyotsna-bhara-snapita-

     svantanam samudeti kapi sarasa bhaktish camatkarini

sa me gokula-bhupa-nandana-manash-cori kishori kada

     dasyam dasyati sarva-veda-shirasam yat tat rahasyam param

 

     yasyah-of whom; prema-ghanakriteh-the form of love; pada-nakha-jyotsna-bhara-in the moonlight of the toenails; snapita-bathed;  svantanam-ends; samudeti-attains; kapi-someone; sarasa-with nectar; bhaktih-devotion; camatkarini-wonderful; sa-She; me-of me; gokula-bhupa-nandana-of the prince of Gokula; manah-the heart; cori-stealing; kishori-girl; kada-when?; dasyam-service; dasyati-will give; sarva-veda-shirasam-of thew Upanisads, the heads of the Vedas; yat-what; tat-that; rahasyam-secret; param-great.

 

 

     When will the teenage girl who is the form of love and who steals the heart of Gokula's prince engage me in Her service, wonderful service that is given to fortunate persons now bathed in the moonlight of Her toenails, service that is the great secret hidden in the Upanishads?

 

Text 206

 

kamam tulikaya karena harina yalaktakair ankita

     nana-keli-vidagdha-gopa-ramani-vrindais tatha vandita

ya sanguptataya tathopanishadam hridy eva vidyotite

     sa radha-carana-dvayi mama gatir lasyaika-lilamayi

 

     kamam-voluntarily; tulikaya-with a brush; karena-with the hand; harina-by Krishna; ya-who; alaktakaih-with red lac; ankita-marked; nana-various; keli-pastimes; vidagdha-expert; gopa-ramani-vrindaih-by the gopis; tatha-so; vandita-offered respectful obeisances; ya-who; sanguptataya-secretly; tatha-so; upanishadam-of the Upanisads; hridi-in the heart; eva-indeed; vidyotite-effulgent; sa-She; radha-carana-dvayi-the two feet of Shri Radha; mama-of me; gatih-the goal; lasyaika-lilamayi-playful and dancing.

 

 

     Shri Radha's playful dancing feet, which Krishna, holding a painter's brush in His hand, paints with red lac, to which the playful, intelligent, and beautiful gopis offer obeisances, and which, splendid and glorious, are hidden in the heart of the Uapnishads, are the only goal of my life,

 

 

Text 207

 

sandra-prema-rasaugha-varshini navonmilan-maha-madhuri-

     samrajyaika-dhurina-keli-vibhavat-karunya-kallolini

shri-vrindavana-candra-citta-harini-bandhu-sphurad-vagure

     shri-radhe nava-kunja-nagari tava kritasmi dasyotsavaih

 

     sandra-prema-rasaugha-varshini-showering a flood of deep love; navonmilan-maha-madhuri-of newly arising great sweetness; samrajyaika-dhurina-a great kingdom; keli-pastimes; vibhavat-manifesting; karunya-mercy; kallolini-possessing waves; shri-vrindavana-candra-of He who is the moon of Vrindavana; citta-harini-stealing the heart; bandhu-sphurad-vagure-manifested as a trap; shri-radhe-O Shri Radha; nava-kunja-nagari-O beautiful girl of the forest groves; tava-by You; krita-purchased; asmi-I am; dasyotsavaih-by festivals of service.

 

 

     O Shri Radha, O shower of the nectar of love, O ocean filled with waves of newer and newer sweetness, glory, pastimes, and mercy, O trap to catch the heart of He who is like Vrindavana's moon, O beautiful girl who plays in the newly-blossoming forest groves, paying the price that is the festival of Your service, You have purchased me.

 

Text 208

 

sveda-purah kusuma-cayanair duratah kantakanko

     vakshoje 'syas tilaka-vilayo hanta gharmambhasaiva

oshthah sakhya hima-pavanatah sa-vrano radhike te

     krurasv evam sva-ghatitam aho gopaye preshtha-sangam

 

     sveda-purah-flood fo perspiration; kusuma-cayanaih-by carrying flowers; duratah-from afar; kantakankah-bitten by throns; vakshoje-breasts; 'syah-of whom; tilaka-vilayah-broken tilaka; hanta-indeed; gharmambhasa-by perspiration; eva-indeed; oshthah-lips; sakhya-of the friend; hima-cold; pavanatah-from the wind; sa-vranah-wounded; radhike-O Radha; te-of You; krurasv-cruel people; evam-thus; sva-ghatitam-enjoyed; aho-aha; gopaye-I will conceal; preshtha-sangam-the meeting with Your beloved.

 

 

     "She is flooded with perspiration. That comes from bringing so many flowers from so far away. The scratches on Her breasts are from thorns. Her tilaka was broken by perspiration. Her lips were bitten by the cold winds." O Radha, speaking these words to Your cruel relatives, I will conceal You meeting with Your beloved.

 

 

Text 209

 

patam patam pada-kamalayoh krishna-bhringena tasyah

     smerasyendor mukulita-kuca-dvandva-hemaravindam

pitva vaktrambujam ati-rasan nunam antah praveshtum

     aty-aveshan nakhara-shikhaya patyamanam kim ikshe

 

     patam patam-falling and falling; pada-kamalayoh-at the lotus feet; krishna-bhringena-by the Krishna-bee; tasyah-of Her; smerasyendoh-smiling moon face; mukulita-kuca-dvandva-hemaravindam-golden lotus buds of the breasts; pitva-drinking; vaktrambujam-lotus face; ati-rasan-sweetly; nunam-indeed; antah-within; praveshtum-to enter; aty-aveshan-from great entrance; nakhara-shikhaya-with sharp fingernails; patyamanam-tearing; kim-whether?; ikshe-I will see.

 

 

     Again and again the Krishna-bee falls at the lotus feet of She whose face is like the moon. Now that bee drinks the nectar of Her golden-lotus face. Now, as if to get the nectar within them, that bee scratches the golden lotus buds of Her breasts with His sharp nails. When will I see all this?

 

Text 210

 

aho te 'mi kunjas tad anupama-rasa-sthalam idam

     giri-droni saiva sphurati rati-range pranayini

na vikshe shri-radham hara hara kuto 'piti shatadha

     vidiryeta praneshvari mama kada hanta hridayam

 

     aho-O; te-they; 'mi-they; kunjah-groves; tat-that; anupama-rasa-sthalam-peerless rasa dance place; idam-this; giri-of the hill; droni-valley; sa-that; eva-indeed; sphurati-is manifested; rati-range-place of pastimes; pranayini-filled with love; na-not; vikshe-I see; shri-radham-Shri Radha; hara hara-alas, alas; kutah-where?; 'pi-also; iti-thus; shatadha-hundreds of times; vidiryeta-is broken; praneshvari-O queen of my life; mama-of me; kada-when?; hanta-indeed; hridayam-heart.

 

 

     Here are the forest groves. Here is the peerless rasa-dance circle. Here is the valley were She enjoys amorous pastimes. Alas! Alas! I do not see Radha anywhere. Alas! O queen of my life, my heart now breaks in a hundred pieces.

 

 

Text 211

 

ihaivabhut kunje nava-rati-kala mohana-tanor

     aho atranrityad dayita-sahita sa rasa-nidhih

iti smaram smaram tava carita-piyusha-laharim

     kada syam shri-radhe cakita iha vrindavana-bhuvi

 

     iha-here; eva-indeed; abhut-was; kunje-in the forest grove; nava-rati-kala-mohana-tanoh-expert at ever new amortous pastimes; aho-aha; atra-here; anrityat-danced; dayita-sahita-with the beloved; sa-She; rasa-nidhih-an ocean of nectar; iti-thus; smaram smaram-remembering and remembering; tava-of You; carita-piyusha-laharim-trhe nectar waves of pastimes; kada-when?; syam-I will be; shri-radhe-O Shri Radha; cakita-trembling; iha-here; vrindavana-bhuvi-in the land of Vrindavana.

 

 

     "In this forest the charming girl enjoyed new amorous pastimes. In this place She who is an ocean of nectar danced with Her beloved." O Shri Radha, when will I tremble in the land of Vrindavana as I remember the nectar waves of Your pastimes in this way?

 

Text 212

 

shrimad-bimbadhare te sphurati nava-sudha-madhuri-sindhu-kotir

     netrantas te vikirnadbhuta-kusuma-dhanush-canda-sat-kanda-kotih

shri-vakshoje tavati-pramada-rasa-kala-sara-sarvasva-kotih

     shri-radhe tvat-padabjat sravati niravadhi-prema-piyusha-kotih

 

     shrimad-bimbadhare-beautiful; bimba fruit lips; te-of You; sphurati-manifested; nava-sudha-madhuri-sindhu-oceans of new nectar; kotih-millions; netrantah-ocrner of the eyes; te-of You; vikirna-shot; adbhuta-wonderful; kusuma-dhanuh-of Kamadeva; canda-ferocious; sat-kanda-kotih-millions of arrows; shri-vakshoje-beautiful breasts; tava-of You; ati-pramada-rasa-kala-sara-of passionate amorous pastimes; sarvasva-treasures; kotih-millions; shri-radhe-O Shri Radha; tvat-padabjat-from Your lotus feet; sravati-flows; niravadhi-limitless; prema-love; piyusha-kotih-millions of nectars.

 

 

     O Shri Radha, from the beautiful bimba fruits of Your lips flow millions of sweet nectar oceans. The corners of Your eyes shoot millions of ferocious and wonderful Kamadeva arrows. Within Your breast are millions of treasures of passionate amorous pastimes. From Your lotus feet flow millions of limitless nectars of love.

 

 

Text 213

 

sandranandonmada-rasa-ghana-prema-piyusha-murteh

     shri-radhaya atha madhu-pateh suptayoh kunja-talpe

kurvanaham mridu mridu padambhoja-samvahanani

     shayyante kim kim api patita prapta-tandra bhaveyam

 

     sandra-intense; ananda-bliss; unmada-passionate; rasa-ghana-very sweet; prema-piyusha-nectar of love; murteh-forms; shri-radhaya-of Shri Radha; atha-then; madhu-pateh-of Krishna; suptayoh-sleeping; kunja-talpe-on a bed in the forest; kurvana-doing; aham-I; mridu mridu-very gently; padambhoja-samvahanani-massaging the lotus feet; shayya-of the bed; ante-on the edge; kim-whether?; kim api-somehow; patita-fallen; prapta-tandra-sleepy; bhaveyam-I will become.

 

 

     Will I, exhausted, eventually fall asleep on the forest-bed's edge as I very gently massage the lotus feet of sleeping Radha and Krishna, the two nectar forms of deep bliss and sweet passionate love?

 

Text 214

 

radha-padaravindocchalita-nava-rasa-prema-piyusha-punje

     kalindi-kula-kunje hridi kalita-mahodara-madhurya-bhavah

shri-vrindaranya-vithi-lasita-rati-kala-nagarim tam gariyo

     gambhiraikanuragam manasi paricaran vismritanyah kada syam

 

     radha-padaravinda-from Shri Radha's lotus feet; ucchalita-manifested; nava-rasa-prema-piyusha-punje-the nectar of love; kalindi-kula-kunje-in forest grove by the Yamuna's shore; hridi-in the heart; kalita-perceived; mahodara-madhurya-bhavah-great sweetness; shri-vrindaranya-vithi-on the pathways in Shri Vrindavana; lasita-splendid; rati-kala-amorous pastimes; nagarim-girl; tam-Her; gariyah-great; gambhiraikanuragam-deep love; manasi-in the heart; paricaran-worshiping; vismrita-forgotten; anyahall else; kada-when?; syam-I will become.

 

 

     When, staying in a forest grove by the Yamuna, a grove flooded with the ever-new nectar of spiritual love that flows from Radha's lotus feet, seeing the most wonderful sweetness, and in my mind serving a beautiful young girl expert at enjoying amorous pastimes in forest Vrindavana forest, a girl filled with the deepest, most exalted love, will I forget everything else?

 

 

Text 215

 

adrishtva radhanke nimisham api tam nagara-manim

     taya va khelantam lalita-lalitananga-kalaya

kadaham duhkhabdhau sapadi patita murchitavati

     na tam ashvasyartam su-ciram anushoce nija-dasham

 

     adrishtva-not seeing; radhanke-on Radha's lap; nimisham-eyeblonk; api-even; tam-Him; nagara-manim-the jewel of lovers; taya-with Her; va-or; khelantam-playing; lalita-lalitananga-kalaya-with playful amorous pastimes; kada-when?; aham--I; duhkhabdhau-in the ocean of sufferings; sapadi-at once; patita-fallen; murchitavati-unconscious; na-not; tam-that; ashvasya-consoling; artam-suffering; su-ciram-for a long time; anushoce-I lament; nija-dasham-own condition.

 

 

     When, for a moment not seeing the jewel of lovers enjoy pastimes on Radha's lap, will I suddenly fall unconscious, plunging into the ocean of suffering, for a long time unable to comfort Her or even lament my own situation?

 

Text 216

 

bhuyo bhuyah kamala-nayane kim mudha varyate 'sau

     van-matre 'pi tvad-anugamanam na tyajyaty eva dhurtah

kincid radhe kuru kuca-tati-prantam asya mradiyash

     cakshur-dvara tam anupatitam curnatam etu cetah

 

     bhuyo bhuyah-again and agaion; kamala-nayane-lotus eyes; kim-whether?; mudha-uselessly; varyate-is covered; 'sau-thsi; vak-words; matre-only; 'pi-even; tvad-anugamanam-following You; na-not; tyajyati-abandons; eva-iindeed; dhurtah-rascal; kincit-something; radhe-O Radha; kuru-do; kuca-tati-prantam-on the edge of Your breasts; asya-of Her; mradiyah-gentle; cakshur-dvara-by the eyes; tam-that; anupatitam-fallen; curnatam-to powder; etu-may go; cetah -heart.

 

 

     "O lotus-eyed one, why do you try again and again, and always without success, to stop Him? Mere words will not stop that rascal from following You wherever You go. O Radha, do this much: Arrange so that His eyes will see the edge of Your breast. Then His mind will at once be crushed into a powder."

 

 

Text 217

 

kim va nas taih su-shastraih kim atha tad-uditair vartmabhih sad-grihitair

     yatrasti prema-murter na hi mahima-sudha napi bhavas tadiyah

kim va vaikuntha-lakshmyapy ahaha paramaya yatra me nasti radha

     kintv ashapy astu vrindavana-bhuvi madhura koti-janmantare 'pi

 

     kim va-whether?; nah-of us; taih-with them; su-shastraih-by scriptures; kim-whwther?; atha-then; tad-uditaih-spoken; vartmabhih-by the pathways; sad-grihitaih-accepted; yatra-where; asti-is; prema-murteh-the form of love; na-not; hi-indeed; mahima-of glory; sudha-the nectar; na-not; api-also; bhavah-nature; tadiyah-of that; kim va-whether?; vaikuntha-lakshmya-by the opulences of Vaikuntha; api-even; ahaha-aha; paramaya-great; yatra-where; me-of me; na-not; asti-is; radha-Radha; kintv-however; asha-hope; api-also; astu-may be; vrindavana-bhuvi-in the land of Vrindavana; madhura-sweet; koti-janmantare-after millions of births; 'pi-even.

 

 

     Of what good are the scriptures? Of what good are the paths described in them and followed by great saints? Of what good are they if they do not describe the nectar glory of She who is the form of love? Of what good are they if they do not describe Her ecstasy of love? Of what good is the opulence of Vaikuntha if Radha does not stay there? I cherish the sweet hope that I may some day attain the land of Vrindavana, even if it takes me ten million births.

 

Text 218

 

shyama shyamety anupama-rasapurna-varnair japanti

     sthitva sthitva madhura-madhurottaram uccarayanti

mukta-sthulan nayana-galitan ashru-bindun vahanti

     hrishyad-roma pratipada-camatkurvanti patu radha

 

     shyama shyama-Syama! Syama; iti-thus; anupama-rasapurna-varnaih-peerlessly sweet syllables; japanti-chanting; sthitva-staying; sthitva-and staying; madhura-madhurottaram-most sweet; uccarayanti-saying; mukta-sthulan-great pearls; nayana-galitan-fallen from the eyes; ashru-bindun-tears; vahanti-flowing; hrishyad-roma-hairs standing erect; pratipada-at every moment; camatkurvanti-making wonders; patu-may protect; radha-Radha.

 

 

     May Shri Radha, who, chanting the peerlessly sweet sylabbles "Shyama! Shyama!", becomes stunned in ecstasy, sheds tears like pearls, and, the hairs of Her body standing up with joy, displays many wonders, protect us.

 

 

Text 219

 

tadrin-murtir vrajapati-sutah padayor me patitva

     dantagrenatha dhrita-trinakam kaku-vadan braviti

nityam canuvrajati kurute sangamayodyamam cety

     udvegam me pranayini kim avedayeyam nu radhe

 

     tadrik-like this; murtih-form; vrajapati-sutah-the prince of Vraja; padayoh-at the feet; me-of me; patitva-falling; dantagrena-with the tips of His teeth; atha-then; dhrita-trinakam-holding a blade of grass; kaku-vadan-speaking sweet words; braviti-speaks; nityam-always; ca-also; anuvrajati-follows; kurute-does; sangamayodyamam-eager to meet; ca-and; iti-thus; udvegam-eagerness; me-of Me; pranayini-full of love; kim-whether?; avedayeyam-I may inform; nu-indeed; radhe-O Radha.

 

 

     "The prince of Vraja falls at my feet. He places a straw between His teeth and begs with sweet words. He follows me wherever I go. He yearns to meet You. He is very troublesome. O affectionate Radha, what should I tell Him?"

 

Text 220

 

calal-lila-gatya kvacid anucalad-dhamsa-mithunam

     kvacit kekiny-agre krita-natana-candraky-anukriti

latashlishtam sakhi-pravaram anukurvat kvacid aho

     vidagdha-dvandvam tad ramata iha vrindavana-bhuvi

 

     calat-moving; lila-pastimes; gatya-with movements; kvacit-somewhere; anucalad-dhamsa-mithunam-moving pair of swans; kvacit-somwehere; kekiny-agre-before a peacock; krita-natana-candraky-anukriti-with dancing of the peacock's tails; lata-vine; ashlishtam-embracing; sakhi-friends; pravaram-best; anukurvat-imitates; kvacit-somewhere; aho-aha; vidagdha-dvandvam-intelligence divine couple; tat-that; ramata-enjoys; iha-here; vrindavana-bhuvi-in Vrindavana.

 

 

     Sometimes imitating a graceful pair of swans, sometimes imitating a peacock dancing before a peahen, and sometimes imitating a tree embraced by a flowering vine, the playful divine couple enjoy pastimes here in Vrindavana.

 

 

Text 221

 

vyakoshendivaram atha ruca hari hemaravindam

     kalindiyam surabhim anilam shitalam sevyamanam

sandranandam nava-nava-rasam prollasat-keli-vrindam

     jyotir-dvandvam madhura-madhuram prema-kandam cakasti

 

     vyakoshendivaram-lotus whorl; atha-then; ruca-with splendor; hari-defeating; hemaravindam-charming golden lotus; kalindiyam-Yamuna; surabhim-fragrant; anilam-breeze; shitalam-cool; sevyamanam-serving; sandranandam-intense bliss; nava-nava-newer and newer; rasam-nectar; prollasat-keli-vrindam-splendid pastimes; jyotir-dvandvam-two splendors; madhura-madhuram-very sweet; prema-kandam-delightful; cakasti-are manifested.

 

 

     Eclipsing the golden and blue lotus flowers, served by the cool and fragrant breezes blowing over the Yamuna, and filled with bliss, newer and newer nectar, and many splendid pastimes, two very sweet and loving splendors shine with great glory.

 

Text 222

 

kada madhura-sharikah sva-rasa-padyam adhyapayat

     pradaya kara-talikah kvacana nartayat kekinam

kvacit kanaka-vallari-vrita-tamala-lila-dhanam

     vidagdha-mithunam tad adbhutam udeti vrindavane

 

     kada-when?; madhura-sharikah-charming female parrot; sva-rasa-padyam-own sweet verses; adhyapayat-teaches; pradaya-giving; kara-talikah-palms; kvacana-somewhere; nartayat-causes to dance; kekinam-peacock; kvacit-somewhere; kanaka-golden; vallari-vine; vrita-embraced; tamala-tamala tree; lila-dhanam-wealth of pastimes; vidagdha-mithunam-intelligent divine couple; tat-that; adbhutam-wonderful; udeti-is manifested; vrindavane-in Vrindavana.

 

 

     Sometimes teaching a parrot to recite nectar poetry, sometimes clapping Their hands as a peacock dances, and sometimes imitating the pastimes of a flowering vine embracing a tamala tree, the wonderful and playful divine couple enjoy pastimes in Vrindavana.

 

 

Text 223

 

patralim lalitam kapola-phalake netrambuje kajjalam

     rangam bimba-phaladhare ca kucayoh kashmiraja-lepanam

shri-radhe nava-sangamaya tarale padanguli-panktishu

     nyasyanti pranayad alaktaka-rasam purna kada syam aham

 

     patralim-pictures; lalitam-charming; kapola-phalake-on the cheeks; netrambuje-on the lotus eyes; kajjalam-mascara; rangam-red ointment; bimba-phaladhare-on the bimba fruit lips; ca-and; kucayoh-on the breasts; kashmiraja-lepanam-red kunkuma; shri-radhe-O Shri Radha; nava-sangamaya-new meeting; tarale-trembling; padanguli-panktishu-marked with the footprints; nyasyanti-placing; pranayat-out of love; alaktaka-rasam-red lac; purna-filled; kada-when?; syam-become; aham-I.

 

 

     When, drawing graceful pictures and designs on Your cheeks, decorating Your eyes with black kajjala, Your lips with red ranga, Your breasts with kunkuma, and Your toes with red lac, will I feel happy, O Shri Radha who trembles to meet Your beloved?

 

Text 224

 

shri-govardhana eka eva bhavata panau prayatnad dhritah

     shri-radha-tanu-hema-shaila-yugale drishte 'pi te syad bhayam

tad gopendra-kumara ma kuru vritha garvam parihasatah

     karhy evam vrishabhanu-nandini tava preyamsam abhashaye

 

     shri-govardhane-on Shri Govardhana; eka-one; eva-indeed; bhavata-with You; panau-hand; prayatnat-carefully; dhritah-held; shri-radha-of Shri Radha; tanu-body; hema-shaila-yugale-two golden mountains; drishte-seen; 'pi-also; te-of You; syat-I will be; bhayam-fear; tat-that; gopendra-kumara-the prince of gopas; ma-don't; kuru-do; vritha-uselessly; garvam-pride; parihasatah-laughter; karhi-when?; evam-thus; vrishabhanu-nandini-O Radha; tava-of You; preyamsam-beloved; abhashaye-O will speak.

 

 

     O daughter of Vrishabhanu, when will I joke with Your beloved, telling Him, "O prince of the gopas, don't be so uselessly proud. With a great struggle You may have held up one Govardhana Hill. Still, You become terrified when You see the two golden hills on Shri Radha's body."?

 

 

Text 225

 

ananga-jaya-mangala-dhvanita-kinkini-dindimah

     stanadi-vara-tadanair nakhara-danta-ghatair yutah

aho chatura-nagari-nava-kishorayor manjule

     nikunja-nilayajire rati-ranotsavo jrimbhate

 

     ananga-of amorous desires; jaya-glory; mangala-auspiciousness; dhvanita-sounded; kinkini-tinkling ornaments; dindimah-drum; stana-breasts; adi-beginning; vara-tadanaih-with attacks; nakhara-danta-ghataih-teeth andf nails; yutah-which; aho-aha; chatura-nagari-nava-kishorayoh-ekpert teenagers; manjule nikunja-nilayajire-in the beautiful forest; rati-ranotsavah-a festival of amorous pastimes; jrimbhate-is manifested.

 

 

     Tinkling ornaments the war drums, and Their weapons the nails and teeth that attack breasts and limbs, the playful and youthful divine couple fight an amorous battle in the charming courtyard of Their forest cottage.

 

Text 226

 

yunor vikshya dara-trapa-nata-kalam adikshayanti drishau

     vrinvana cakitena sancita-maha-ratna-stanam capy urah

sa kacid vrishabhanu-veshmani sakhi-malasu balavali-

     maulih khelati vishva-mohana-maha-sarupyam acinvati

 

     yunoh-of the young couple; vikshya-seeing; dara-trapa-nata-kalam-expertise in shy dancing; adikshayanti-accepts initiation; drishau-eyes; vrinvana-choosing; cakitena-frightened; sancita-maha-ratna-stanam-great jewel breasts; ca-and; api-also; urah-chest; sa-She; kacit-someone; vrishabhanu-veshmani-in the hom,e of Vrsabhanu; sakhi-malasu-in a garland of friends; balavali-of girls;  maulih-the crown; khelati-enjoys pastimes; vishva-mohana-maha-sarupyam-charming the worlds; acinvati-chooses.

 

 

     Accepting, with Her eyes, initiation in the art of shy dancing glances, and then shyly covering Her great jewel breasts, She who stays in Vrishabhanu's palace, who is surrounded by a garland of dear friends, and who is the crown of beautiful girls, plays the pastime of an impersonalist, suddenly discovering that She is one with He who charms all the worlds.

 

 

Text 227

 

jyotih-punja-dvayam idam aho mandalakaram asya

     vakshasy unmadayati hridayam kim phalaty anyad agre

bhru-kodandam na krita-ghatanam sat-katakshaugha-banaih

     pranan hanyat kim u paramato bhavi bhuyo na jane

 

     jyotih-punja-dvayam-two splendors; idam-this; aho-aha; mandalakaram-round; asya-of Her; vakshasi-on the chest; unmadayati-makes passionate; hridayam-the heart; kim-what?; phalati-results; anyat-another; agre-in the presence; bhru-eyebrows; kodandam-archer's bows; na-not; krita-ghatanam-striking; sat-katakshaugha-banaih-with a flood of arrows of sidelong glances; pranan-life; hanyat-may kill; kim-whether?; u-indeed; paramatah-greatly; bhavi-is; bhuyah-again; na-not; jane-I know.

 

 

     "The two brilliant circles of light that shine on Her chest make my heart wild with passion. What will happen to Me next? Wounded by arrows of sidelong glances shot from the bows of Her eyebrows, my life has come to end. What will happen to Me next? I do not know."

Text 228

 

bhoh shridaman subala vrishabha stoka-krishnarjunadyah

     kim vo drishtam mama nu cakita drig-gata naiva kunje

kacid devi sakala-bhuvanaplavi-lavanya-pura

     durad evakhilam aharata preyaso vastu sakhyuh

 

     bhoh-O friend; shridaman-Shridama; subala-Subala; vrishabha-Vrsabha; stoka-krishnarjunadyah-Stoaka-krishna, Arjuna, and the others; kim-whether; vah-of you; drishtam-seen; mama-of me; nu-indeed; cakita-frightened; drig-gata-gone before the eyes; na-not; eva-indeed; kunje-in the forest; kacit-some; devi-goddess; sakala-bhuvana-all the worlds; aplavi-flooding; lavanya-pura-a flood of beauty; durat-from afar; eva-indeed; akhilam-all; aharata-removed; preyasah-of the beloved; vastu-thing; sakhyuh-of the friend.

 

 

     "Shridama, Subala, Vrishabha, Stokakrishna, Arjuna, what did you see? My frightened eyes would not enter that forest."

     "A goddess who flooded all the worlds with Her beauty robbed our dear friend of everything He owned."

 

 

Text 229

 

gata dure gavo dinam api turiyamsam abhajad

     vayam yatum kshantas tava ca janani vartma-nayana

akasmat tushnike sajala-nayane dina-vadane

     luthaty asyam bhumau tvayi na hi vayam prani-nishavah

 

     gata-gone; dure-afar; gavah-cows; dinam-day; api-also; turiyamsam-fourth part; abhajat-attained; vayam-we; yatum-to go; kshantah-patient; tava-pf You; ca-qand; janani-mother; vartma-path; nayana-eyes; akasmat-suddenly; tushnike-silent; sajala-nayane-tears ion the eyes; dina-vadane-poor face; luthati-rolls on the great; asyam-on this; bhumau-ground; tvayi-in You; na-not; hi-indeed; vayam-we; prani-nishavah-life.

 

 

     "The cows have gone far. The day has come to its last quarter. We can go. Your mother has fixed her eyes on the path. You suddenly stop. You are silent. Your face shows that You are overwhelmed. Tears fill Your eyes. Now You are rolling about on the ground. O friend, if You act in this way we no longer wish to live.

 

Text 230

 

nasagre nava-mauktikam su-ruciram svarnojjvalam bibhrati

     nana-bhangair ananga-ranga-vilasal-lila-tarangavalih

radhe tvam pravilobhaya vraja-manim ratna-cchata-manjari-

     citrodancita-kancuka-sthagitayor vakshojayoh shobhaya

 

     nasagre-on the tip of the nose; nava-mauktikam-new pearl; su-ruciram-chamring; svarnojjvalam-splendid gold; bibhrati-holds; nana-bhangaih-with various gestures; ananga-ranga-vilasal-lila-tarangavalih-with glistening waves of amorous pastimes; radhe-O Radha; tvam-You; pravilobhaya-desiring; vraja-manim-the jewel of Vraja; ratna-cchata-manjari-the blossom of the jewel effulgence;  citra-picture; udancita-kancuka-sthagitayoh-hideen inm the bodice; vakshojayoh-breasts; shobhaya-with the beauty.

 

 

     O Radha, O girl who wears a beautiful nose-pearl set in gold, O girl who plays on the glistening waves of transcendental amorous pastimes, please use the beauty of Your breasts, breasts now concealed by a bodice embroidered with glistening jewel-pictures of newly-blossoming flowers, to make He who is the jewel of Vraja wild with passion.

 

 

Text 231

 

aprekshe krita-nishcayapi su-ciram drik-konato vikshate

     maune dardhyam upashritapi nigadet tam eva yahity aho

asparshe su-dhritashayapi karayor dhritva bahir yapayed

     radhaya iti mana-dushthitim aham prekshe hasanti kada

 

     aprekshe-not see; krita-nishcaya-conclusion; api-also; su-ciram-long time; drik-konatah-from the corner of the eyes; vikshate-sees; maune-in silence; dardhyam-firmness; upashrita-taken shelter; api--also; nigadet-speaks; tam-that; eva-indeed; yahi-please go; iti-thus; aho-Oh; asparshe-not souching; su-dhritashaya-desiring; api-also; karayoh-of the hands; dhritva-holding; bahih-outside; yapayet-causes to go; radhaya-Radha; iti-thus; mana-dushthitim-the wickedness fo jealous anger; aham-I; prekshe-see; hasanti-laughing; kada-when?.

 

 

     She vows never to see Him again. Yet She stares at Him from the corner of Her eye. She vows never to speak to Him again. Yet She tells Him, "Go to her." She vows never to touch Him again. Yet She holds both His hands to lead Him outside. When, seeing all this, will I smile at Radha's desperate struggle to remain angry and jealous?

 

Text 232

 

rasagadhe radha-hridi sarasi hamsah kara-tale

     lasad-vamsha-srotasy amrita-guna-sangah pratipadam

calat-picchottamsah su-racitavatamsah pramadaya

     sphurd-gunja-gucchah sa hi rasika-maulir milatu me

 

     rasagadhe-in fathomless nectar; radha-hridi-in Radha's heart; sarasi-in the lake; hamsah-swan; kara-tale-in the palm of the hand; lasat-glistening; vamsha-bamboo; srotasi-in the stream; amrita-guna-sangah-nectar; pratipadam-at evrey moment; calat-picchottamsah-moving peacock-feather crown; su-racitavatamsah-graceful crown; pramadaya-exchiting; sphurd-gunja-gucchah-gunja necklace; sa-He; hi-indeed; rasika-maulih-the crown of rasikas; milatu-may meet; me-me.

 

 

     I pray that one day I may meet He who is the crown of rasikas, who wears a swaying peacock-feather crown and a splendid gunja necklace, who in His hand holds a flute that brings nectar to the ear, and who has become a swan swimming in the fathomless nectar-lake of Shri Radha's heart.

 

 

Text 233

 

akasmat kasyashcin nava-vasanam akarshati param

     muralya dhammille sprishati kurute 'nyakara-dhritim

patan nityam radha-pada-kamala-mule vraja-pure

     tad ittham vithishu bhramati sa maha-lampata-manih

 

     akasmat-suddenly; kasyashcin-of someone; nava-vasanam-the new garment; akarshati-tugs; param-great; muralya-with the flute; dhammille-on the braids; sprishati-touches; kurute-does; 'nyakara-dhritim-rebuke; patan-falling; nityam-always; radha-of Radha; pada-kamala-mule-at the lotus feet; vraja-pure-in Vraja Village; tat-that; ittham-thus; vithishu-on the paths; bhramati-wanders; sa-He; maha-lampata-manih-the jewel of rakes.

 

 

     The great jewel of debauchees, who one moment suddenly tugs one gopi's garment, another moment touches His flute to another gopi's braid, another moment hold's another gopi's hand, and again and again falls down before Radha's lotus feet, wanders in the pathways of Vraja Village.

 

Text 234

 

ekasya rati-caura eva cakitam canya-stanante karam

     dhritva karshati venunanya-sudrisho dhammilla-malli-srajam

dhatte 'nya-bhuja-vallim utpulakitam sanketayaty anyaya

     radhayah padayor luthaty alam amum jane maha-lampatam

 

     ekasya-of one; rati-caura-the thief of amorous pastimes; eva-indeed; cakitam-trembling; ca-and; anya-another; stanante-atthe edge of the breast; karam-hand; dhritva-holding; karshati-tugs; venuna-with the flute; anya-sudrishah-another beautiful-eyed girl; dhammilla-malli-srajam-the jasmine garland in the braids; dhatte-placed; 'nya-another; bhuja-vallim-the vine arms; utpulakitam-blossomign with happiness; sanketayati-meets; anyaya-with another; radhayah-of Radha; padayoh-at the feet; luthati-rolls on the ground; alam-enough; amum-Him; jane-I know; maha-lampatam-the great rake.

 

 

     Well I know this great debauchee who steals one gopi's heart, places a trembling hand on another gopi's breast, with His flute tugs the jasmine garland in another beautiful-eyed gopi's braids, touches another gopi's joyous blossoming-vine arm, arranges to meet another gopi, and still falls down before Radha's feet.

 

 

Text 235

 

priyamse nikshiptotpulaka-bhuja-dandah kvacid api

     bhraman vrindaranye mada-kala-karindradbhuta-gatih

nijam vyanjann aty-adbhuta-surata-shiksham kvacid aho

     rahah-kunje gunja-dhvanita-madhupe kridati harih

 

     priya-of the belovbed; amse-on the shoulder; nikshipta-placed; utpulaka-bhuja-dandah-blossoming arm; kvacit-sometimes; api-also; bhraman-wandering; vrindaranye-in Vrindavana forest; mada-kala-karindradbhuta-gatih-wonderfully walking like a passionate elephant; nijam-own; vyanjan-manifesting; aty-adbhuta-surata-shiksham-wonderful instructions about amorous pastimes; kvacit-sometimes; aho-aha; rahah-kunje-in a secluded forest grove; gunja-dhvanita-madhupe-filled with humming bees; kridati-enjoys pastimes; harih-Krishna.

 

 

     Sometimes resting His joyous arm on His beloved's shoulder, sometimes wandering like a wonderful maddened elephant in Vrindavana forest, and sometimes giving wonderful instructions in the arts of love, Krishna enjoys pastimes in a secluded forest grove filled with humming bees.

 

Text 236

 

dure srishty-adi-varta na kalayati manan naradadin sva-bhaktan

     shridamadyaih suhridibhir na milati harate sneha-vriddhim sva-pitroh

kintu premaika-simam madhura-rasa-sudha-sindhu-sarair agadham

     shri-radham eva janan madhu-patir anisham kunja-vithim upaste

 

     dure-far away; srishty-adi-beginning withe creation; varta-talk; na-not; kalayati-hears; manak-at all; naradadin-beginning with Narada Muni; sva-bhaktan-own devotees; shridamadyaih-beginning with Shridama; suhridibhih-with friends; na-not; milati-meets; harate-removes; sneha-love; vriddhim-increase; sva-pitroh-of His parents; kintu-however; premaika-simam-the pinnacle of love; madhura-rasa-sudha-sweet nectar; sindhu-saraih-with oceans; agadham-fathomless; shri-radham-Shri Radha; eva-indeed; janan-knowing; madhu-patih-Krishna; anisham-day and night; kunja-vithim-in the forest pathways; upaste-worships.

 

 

     He stays far away from talk of creating, maintaining, or destroying material worlds. He does not listen to Narada and the devotees. He will not meet with Shridama and other friends. He ignores His parents' love. Thinking only of Shri Radha, who is the pinnacle of love and the fathomless ocean of sweet nectar, day and night Krishna worships the path that leads to the forest.

 

 

Text 237

 

susvadu-surasa-tundilam

     indivara-vrinda-sundaram kim api

adhi-vrindatavi nandati

     radha-vakshoja-bhushanam jyotih

 

     susvadu-surasa-tundilam-sweet nectar; indivara-vrinda-sundaram-beautiful like blue lotus flowers; kim api-something; adhi-vrindatavi-Vrindavana; nandati-enjoys; radha-vakshoja-bhushanam-the ornament of Shri Radha's breast; jyotih-the splendor.

 

 

     A glorious splendor, dark like the blue lotus, very sweet, and the great glory of Vrindavana forest, has now become the playful ornament of Shri Radha's breast.

 

Text 238

 

kantih kapi parojjvala nava-milac-chri-candrikodbhasini

     ramatyadbhuta-varnakancita-rucir nityadhikanga-cchavih

lajjanamra-tanuh smayena madhura prinati keli-cchata

     san-mukta-phala-caru-hara-surucih svatmarpanenacyutam

 

     kantih-splendor; kapi-something; parojjvala-splendid; nava-milac-chri-candrikodbhasini-splendid like new moonlight; ramatyadbhuta-varnakancita-rucih-with delightful syllables; nityadhikanga-cchavih-eternal splendor; lajjanamra-tanuh-shyly bending form; smayena-with a smile; madhura-sweet; prinati-delights; keli-cchata-splendor of pastimes; san-mukta-phala-caru-hara-surucih-beautiful with a pearl necklace; svatmarpanena-with offering of the self; acyutam-to the infallible Supreme Personality of Godhead.

 

 

     By offering Herself to Him, a certain eplendor glorious like the new moonlight, more wonderful than Goddess Lakshmi, eternally glorious, decorated with a beautiful pearl necklace, and possessing a shyly curved form, a sweet smile, and a great glory of pastimes, pleases the infallible Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 239

 

yan naradesha-shukair agamyam

     vrindavane vanjula-manju-kunje

tat krishna-ceto-haranaika-vijnam

     atrasti kincit paramam rahasyam

 

     yan-what; naradesha-shukaih-by Narada, Siva, and Sukadeva; agamyam-unattainable; vrindavane-in Vrindavana; vanjula-manju-kunje-in the charming forest groves; tat-that; krishna-ceto-harana-stealing Krishna's heart; eka-vijnam-knowledge; atra-here; asti-is; kincit-something; paramam-supreme; rahasyam-secret.

 

 

     Here in the beautiful forest of Vrindavana resides a great secret, a secret unknown to Narada, Brahma, Shiva, and Shukadeva, a secret that knows how to steal Krishna's heart.

 

Text 240

 

lakshmya yasya na gocari-bhavati yan napuh sakhayah prabhoh

     sambhavyo 'pi virinci-narada-shiva-svayambhuvadyair na yah

yo vrindavana-nagari-pashupati-stri-bhava-labhyah katham

     radha-madhavayor mamastu sa raho-dasyadhikarotsavah

 

     lakshmya-of the goddess of fortune; yasya-of whom; na-not; gocari-bhavati-in the range of perception; yan-what; na-not; apuh-attained; sakhayah-friends; prabhoh-of the Lord; sambhavyah-to be attained; 'pi-even; virinci-narada-shiva-svayambhuvadyaih-by Brahma, Narada, Siva, and Svayambhuva Manu and others; na-not; yah-whom; yah-who; vrindavana-nagari-pashupati-stri-of the Vrindavana gopis; bhava-the nature; labhyah-to be obtained; katham-how?; radha-madhavayoh-of Shri Shri Radha-Krishna; mama-of me; astu-may be; sa-that; rahah-secret; dasya-service; adhikara-qualification; utsavah-festival.

 

 

     How will I celebrate a festival of being qualified to engage in the confidential service of Shri Shri Radha and Krishna, a festival that Goddess Lakshmi cannot understand, Krishna's friends cannot attain, and Brahma, Narada, Shiva, Svayambhuva Manu, and a host of others cannot imagine, a festival attained only the gopi maidservants of Vrindavana's queen?

 

 

Text 241

 

ucchishtamrita-bhuk tavaiva caritam shrinvams tavaiva smaran

     padambhoja-rajas tavaiva vicaran kunjams tavaivalayan

gayan divya-gunams tavaiva rasade pasyams tavaivakritim

     shri-radhe tanu-van-manobhir amalaih so 'ham tavaivashritah

 

     ucchishta-remnant; amrita-nectar; bhuk-tasting; tava-of You; eva-indeed; caritam-pastime; shrinvamh-hearing; tava-of You; eva-indeed; smaran-remembering; padambhoja-rajah-the pollen of the lotus feet; tava-of You; eva-indeed; vicaran-thinking; kunjamh-forest groves; tava-of You; eva-indeed; alayan-abodes; gayan-singing; divya-gunamh-transcendental virtues; tava-of You; eva-indeed; rasade-sweet; pasyamh-seeing; tava-of You; eva-indeed; akritim-form; shri-radhe-O Shri Radha; tanu-van-manobhih-with body, mind, and words; amalaih-pure; sah-he; 'ham-I; tava-of You; eva-indeed; ashritah-taken shelter.

 

 

     Eating the remnants of Your meal, hearing Your pastimes, meditating on the dust of Your lotus feet, walking to the forest groves that are Your home, singing of Your divine virtues, and gazing on Your form, with a pure body, mind, and words, I take shelter of You, O Shri Radha, O giver of nectar.

 

Text 242

 

kridan-mina-dvayakshyah sphurad-adhara-mani-vidruma-shroni-bhara-

     dvipayamottaranga-smara-kalabha-katatopa-vakshoruhayah

gambhiravarta-nabher bahula-hari-maha-prema-piyusha-sindhoh

     shri-radhayah padambhoruha-paricarane yogyatam eva cinve

 

     kridan-mina-playing fish; dvayakshyah-two eyes; sphurat-glishtening; adhara-lips; mani-vidruma-coral jewels; shroni-bhara-broad hips; dvipayama-islands; uttaranga-with rising waves; smara-kalabha-katatopa-the foreheads of the baby elephant of amorous desires; vakshoruhayah-breasts; gambhiravarta-deep whirlpool; nabheh-navel; bahula-hari-maha-prema-great love of Lord Hari; piyusha-sindhoh-ocean of nectar; shri-radhayah-of Shri Radha; padambhoruha-paricarane-service to the lotus feet; yogyatam-suitability; eva-indeed; cinve-I seek.

 

 

     I search for a way to become qualified to serve the lotus feet of Shri Radha, whose enchanting eyes are restless like two playful fishes, whose glistening lips are like coral jewels, whose hips are like an island, whose raised breasts are like the raised forehead of the baby elephant of amorous pastimes, whose deep navel is a whirlpool, and who is a great nectar ocean of love for Krishna.

 

 

Text 243

 

mala-granthana-shikshaya mridu-mridu-shrikhanda-nirgharshana-

     deshenadbhuta-modakadi-vidhibhih kunjanta-sammarjanaih

vrindaranya-rahah-sthalishu vivasha premarti-bharodgamat

     pranesham paricarikaih khalu kada dasya mayadhishvari

 

     mala-garland; granthana-stringing; shikshaya-with instruction; mridu-mridu-very soft; shrikhanda-sandal paste; nirgharshana-grinding; adeshena-by teaching; adbhuta-modaka-wonderful candies; adi-beginning with; vidhibhih-with methods; kunjanta-sammarjanaih-with cleaning the forest groves; vrindaranya-rahah-sthalishu-in secluded places in Vrindavana forest; vivasha-overwhelmed; premarti-bharodgamat-with intense love; pranesham-the Lord of life; paricarikaih-with servants; khalu-indeed; kada-when?; dasya-a maidservant; maya-with me; adhishvari-queen.

 

 

     When, by stringing flower garlands, grinding very soft sandal paste, making wonderful moadaka candies, and cleaning the secluded grove in Vrindavana forest, will I become a maidservant and serve my queen, who is overcome with love for the master of Her life?

 

Text 244

 

premambhodhi-rasollasat-tarunimarambhena gambhira-drik

     bheda-bhangi-mridu-smitamrita-nava-jyotsnancita-shri-mukhi

shri-radha sukha-dhamani pravilasad-vrindatavi-simani

     preyo-'nke rati-kautukani kurute kandarpa-lila-nidhih

 

     premambhodhi-ocean of love; rasa-nectar; ullasat-splendid; tarunimarambhena-with the beginning of youth; gambhira-deep; drik-eyes; bheda-bhangi-mridu-smitamrita-with the nectar of gentle smiles; nava-jyotsnancita-with the new moonlight; shri-mukhi-beautiful face; shri-radha-Shri Radha; sukha-dhamani-abode of happiness; pravilasad-vrindatavi-simani-in splendid Vrindavana forest; preyo-'nke-on Her beloved's lap; rati-kautukani-amorous pastimes; kurute-does; kandarpa-lila-nidhih-the treasure house of amorous pastimes.

 

 

     Staying in glistening Vrindavana forest, and sitting on Her beloved's blissful lap, Shri Radha, who is the treasure-house of amorous pastimes, whose beautiful face is flooded with the sweet moonlight of Her gentle smile, and whose deep glances come from glistening youthfulness in the nectar ocean of pure love, enjoys great happiness.

 

 

Text 245

 

shuddha-prema-vilasa-vaibhava-nidhih kaishora-shobha-nidhir

     vaidagdhi-madhuranga-bhangima-nidhir lavanya-sampan-nidhih

shri-radha jayatan maha-rasa-nidhih kandarpa-lila-nidhih

     saundaryaika-sudha-nidhir madhu-pateh sarvasva-bhuto nidhih

 

     shuddha-pure; prema-love; vilasa-pastimes; vaibhava-glory; nidhih-treasure; kaishora-shobha-nidhih-the treasure of youthful beauty; vaidagdhi-madhuranga-bhangima-nidhih-the treasure of intelligent and sweet motions; lavanya-sampan-nidhih-the treasure of beauty; shri-radha-Shri Radha; jayatan-all glories; maha-rasa-nidhih-the treasure of great nectar; kandarpa-lila-nidhih-the treasure of amorous pastimes; saundaryaika-sudha-nidhih-the treasure of the nectar of beauty; madhu-pateh-of Krishna; sarvasva-bhutah-become the great treasure; nidhih-the treasure.

 

 

     Glory to Shri Radha, who is the glorious and playful treasure of pure love, the treasure of youthful splendor, the treasure of sweetly graceful limbs, the treasure of graceful opulence, the treasure of great sweetness, the treasure of amorous pastimes, the treasure of the nectar of beauty, the treasure that means everything to Lord Krishna.

 

Text 246

 

nilendivara-vrinda-kanti-lahari-cauram kishora-dvayam

     tvayy etat kucayosh cakasti kim idam rupena sammohanam

tan mam atma-sakhim kuru dvi-taruniyam nau dridham shlishyati

     sva-cchayam abhivikshya muhyati harau radha-smitam patu nah

 

     nilendivara-vrinda-kanti-the sdplendor of blue ltous flowers; lahari-waves; cauram-robbing; kishora-dvayam-a teenage couple; tvayi-in You; etat-this; kucayoh-on the breasts; cakasti-is manifested; kim-what?; idam-this; rupena-with the form; sammohanam-charminmg; tan-that; mam-me; atma-sakhim-friend; kuru-do; dvi-taruniyam-two youths; nau-us; dridham-firmly; shlishyati-embrace; sva-cchayam-own splendor; abhivikshya-seeing; muhyati-is charmed; harau-Krishna; radha-smitam-Radha's smile; patu-may protect; nah-us.

 

 

     "Two youths who eclipse the blue lotus' waves of splendor are now reflected on Your breasts. How did They become so charming and enchanting? Please accept Them as Your friends and tightly embrace Them." May Shri Radha's smile, which appears when Krishna sees His own reflection and speaks these bewildered words, protect us all.

 

 

Text 247

 

sangatyapi mahotsavena madhurakaram hridi preyasah

     sva-cchayam abhivikshya kaustubha-manau sambhuta-shoka-trudha

utkshipta-priya-panim eva vinayety uktva gataya bahih

     sakhyai sasra-nivedanani kim aham shroshyami te radhike

 

     sangatya-meeting; api-also; mahotsavena-with a great festival; madhurakaram-charming form; hridi-in the heart; preyasah-of the beloved; sva-cchayam-own splendor; abhivikshya-seeing; kaustubha-manau-in the Kaustubha jewel; sambhuta-shoka-trudha-breaking the grief; utkshipta-priya-panim-heloved the beloved's hand; eva-indeed; vinaya-humble; iti-thus; uktva-saying; gataya-gone; bahih-outside; sakhyai-for the friend; sasra-nivedanani-tear-filled appeals; kim-what?; aham-I; shroshyami-will hear; te-of You; radhike-O Radha.

 

 

     O Radha, when will i hear You say "Run into Your beloved's hands!" as, seeing Your own charming reflection in His Kaustubha jewel as You enjoy a festival of pastimes with You beloved, You suddenly flee, weeping and overcome with grief?

 

Text 248

 

maha-mani-vara-srajam kusuma-sancayair ancitam

     maha-marakata-prabha-grathita-mohita-shyamalam

maha-rasa-mahipater iva vicitra-siddhasanam

     kada nu tava radhike kavara-bharam alokaye

 

     maha-mani-vara-srajam-a necklace of great jewels; kusuma-sancayaih-with flowers; ancitam-bending; maha-marakata-prabha-grathita-mohita-shyamalam-enchanting dark like the splendor of sapphires; maha-rasa-mahipateh-the great king of nectar; iva-like; vicitra-siddhasanam-a wonderful throne; kada-when?; nu-indeed; tava-of You; radhike-O Radha; kavara-bharam-the braids; alokaye-I will see.

 

 

     O Radha, when will I see Your braids, which are decorated with strings of jewels and flowers, which are gloriously dark like the splendor of sapphires, and which are like a great throne where the king of nectars sits?

 

 

Text 249

 

madhye madhye kusuma-khacitam ratna-damna nibaddham

     malli-malyair ghana-parimalair bhushitam lambamanaih

pashcad rajan-mani-vara-kritodara-manikya-guccham

     dhammillam te hari-kara-dhritam karhi pashyami radhe

 

     madhye madhye-in the midst; kusuma-khacitam-made of flowers; ratna-damna-jewel necklace; nibaddham-bound; malli-malyaih-with jasmine garlands; ghana-parimalaih-fragrant; bhushitam-decorated; lambamanaih-extending; pashcat-behind; rajan-glistening; mani-vara-kritodara-manikya-guccham-clusters of rubies and other jewels; dhammillam-braids; te-of You; hari-kara-dhritam-held by Krishna's hand; karhi-when?; pashyami-I will see; radhe-O Radha.

 

 

     O Radha, which will I see Your braids, which with His own hand Krishna has decorated with flowers, jewels, strings of fragrant jasmines, and, at their end, a glistening cluster of rubies?

 

Text 250

 

vicitrabhir bhangi-vitatibhir aho cetasi param

     camatkaram yacchan lalita-mani-muktadi-lasitah

rasaveshad vittah smara-madhura-vrittakhila-maha-

     dbhutas te simante nava-kanaka-patöo vijayate

 

     vicitrabhih-wonderful; bhangi-vitatibhih-crooked; aho-aha; cetasi-in the heart; param-great; camatkaram-wonder; yacchan-begging; lalita-mani-muktadi-lasitah-splendid with graceful pearls and jewels; rasaveshat-from the entrance of nectar; vittah-wealthy; smara-madhura-vritta-sweet amorous pastimes; akhila-mahadbhutah-completely wonderful; te-of You; simante-on the border; nava-kanaka-new gold; paööah-garment; vijayate-glory.

 

 

     All glories to the golden cloth that covers Your parted hair, a cloth that with its colorful grace fills the heart with wonder, a cloth glistening with pearls and jewels, a cloth filled with all the wonder and sweetness that belongs to the god of love.

 

 

Text 251

 

aho dvaidhi-kartum kritibhir anuragamrita-rasa-

     pravahaih su-snigdhaih kuöila-rucirah shyama ucitah

itiyam simante nava-rucira-sindura-racita

     su-rekha nah prakhyapayitum iva radhe vijayate

 

     aho-Oh; dvaidhi-kartum-to make two; kritibhih-by deeds; anuraga-of love; amrita-rasa-of nectar; pravahaih-with currents; su-snigdhaih-graceful; kuöila-rucirah-charmingly curled; shyama-balck; ucitah-appropriate; iti-thus; iyam-this; simante-on the border; nava-rucira-sindura-racita-made with splendid red sidura; su-rekha-nice line; nah-of us; prakhyapayitum-to describe; iva-like; radhe-O Radha; vijayate-all glories.

 

 

     O Radha, all glories to the sindura-anointed part in Your hair, which seems to say to us, "Because of me the nectar stream of Radha's glistening curly hair is divided into two parts, just like charming, dark, crooked, two-faced Krishna."

 

Text 252

 

cakoras te vaktramrita-kirana-bimbe madhukaras

     tava shri-padabje jaghana-puline khanjana-varah

sphuran-mino jatas tvayi rasa-sarasyam madhu-pateh

     sukhaöavyam radhe tvayi ca harinas tasya nayanam

 

     cakorah-cakora; te-of You; vaktra-face; amrita-nectar; kirana-bimbe-light; madhukarah-bee; tava-of You; shri-padabje-beautiful lotus feet; jaghana-puline-on the hips; khanjana-varah-khanjana bird; sphuran-minah-glistening fish; jatah-born; tvayi-in You; rasa-sarasyam-lake of nectar; madhu-pateh-of Krishna; sukhaöavyam-in the forest of happiness; radhe-O Radha; tvayi-in You; ca-and; harinah-deer; tasya-of Him; nayanam-the eyes.

 

 

     O Radha, Krishna's eyes are cakora birds drinking the nectar moonlight of Your face, bees attracted to the lotus flower of Your beauty, khanjana birds playing on the riverbank of Your hips, glistening fish swimming in the lake of Your sweetness, and two dear playing in the forest of Your happiness.

 

 

Text 253

 

sprishöva sprishöva mridu-kara-talenangam angam su-shitam

     sandranandamrita-rasa-hrade majjato madhavasya

anke pankeruha-sunayana prema-murtih sphuranti

     gadhashleshonnamita-cibuka cumbita patu radha

 

     sprishöva sprishöva-touching and touchinmg; mridu-kara-talena-with a gaentle hand; angam angam-limb after limb; su-shitam-sweetly smiling; sandranandamrita-rasa-hrade-with the nectar lake of bliss; majjatah-plunged; madhavasya-of Krishna; anke-on the lap; pankeruha-lotus; sunayana-eyes; prema-murtih-form of love; sphuranti-manifest; gadhashlesha-firm embrace; unnamita-raised; cibuka-chin; cumbita-kissed; patu-may protect; radha-Radha.

 

 

     May Shri Radha, whose eyes are lotus flowers, and who, plunged into the blissful nectar lake of Krishna's lap, finds Her cooling limbs touched by His hand, Her nectar form tightly embraced by His arms, and Her raised chin kissed by His lips, protect us.

 

Text 254

 

sada gayam gayam madhuratara-radha-priya-yashah

     sada sandrananda nava-rasada-radha-rati-kathah

sada sthayam sthayam nava-nibhrita-radha-rati-vane

     sada dhyayam dhyayam vivasha-hridi radha-pada-sudhah

 

     sada-always; gayam gayam-singing and singing; madhuratara-radha-priya-yashah-the sweet glories fo Radha's beloved; sada-always; sandrananda-great bliss; nava-rasada-radha-rati-kathah-the sweet topics of Radha's pastimes; sada-always; sthayam sthayam-staying; nava-nibhrita-radha-rati-vane-in Radha's secluded pastime forest; sada-always; dhyayam dhyayam-meditating; vivasha-hridi-overcome heart; radha-pada-sudhah-the nectar of Radha's feet.

 

 

     Again and again I sing the sweet glories of Shri Radha. Again and again I describe the blissful nectar glories of Shri Radha. Again and again I stay in the secluded forest where Shri Radha enjoys pastimes. With a heart overcome with love, again and again I meditate on the nectar flowing from Shri Radha's feet.

 

 

Text 255

 

shyama shyamety amrita-rasa-samsravi-varnan japanti

     premautkanöhat kshanam api sa-romancam uccair lapanti

sarvatroccatanam iva gata duhkha-duhkhena param

     kankshaty ahno dinakaram alam krudhyati patu radha

 

     shyama shyama-Syama Syama; iti-thus; amrita-rasa-samsravi-varnan-nectar syllables; japanti-chanting; premautkanöhat-from great love; kshanam-a moment; api-even; sa-romancam-with bodily hairs erect; uccaih-aloud; lapanti-saying; sarvatra-everywhere; uccatanam-aloud; iva-as if; gata-gone; duhkha-duhkhena-with the greatest sadness; param-the farther shore; kankshati-desires; ahnah-of the day; dinakaram-the sun; alam-enough; krudhyati-is cruel; patu-may protect; radha-Radha.

 

 

     May Shri Radha, whose bodily hairs now stand erect, and who again and again chanting the nectar syllables "Shyama! Shyama!", and with longings of love again and again talking of Krishna, now angrily yearns that this day of suffering may somehow pass, protect us.

Text 256

 

kadacid gayanti priya-rati-kala-vaibhava-gatim

     kadacid dhyayanti priya-saha-bhavishyad-vilasitam

alam muncamuncety ati-madhura-mugdha-pralapitair

     nayanti shri-radha dinam iha kada nandayatu nah

 

     kadacit-sometimes; gayanti-singing; priya-rati-kala-vaibhava-gatim-amorous pastimes with the beloved; kadacit-sometimes; dhyayanti-meditating; priya-saha-bhavishyad-vilasitam-pastimes that will be with the beloved in the future; alam-enough; muncamunca-leave leave; iti-thus; ati-madhura-mugdha-pralapitaih-with sweet words; nayanti-leading; shri-radha-Shri Radha; dinam-the day; iha-here; kada-hwhen?; nandayatu-may delight; nah-us.

 

 

     When will Shri Radha, who passes Her days sometimes singing of Her beloved's skill in amorous pastimes, and sometimes meditating on how in the future She will enjoy with Her beloved, perhaps pretending sweetly to beg Him, "Enough! Stop! O please stop!", delight us all.

 

 

Text 257

 

shri-govinda vraja-vara-vadhu-vrinda-cudamanis te

     koöi-pranabhyadhika-parama-preshöha-padabja-lakshmih

kainkaryenadbhuta-nava-rasenaiva mam svi-karotu

     bhuyo bhuyah pratimuhur adhi-svamy aham prarthayami

 

     shri-govinda-Shri Krishna; vraja-vara-vadhu-vrinda-cudamanih-the crest jewel of Vraja-gopis; te-of You; koöi-millions; prana-lives; abhyadhika-more dear; parama-preshöha-most dear; padabja-lakshmih-glory of the lotus feet; kainkaryena-with se4rvice; adbhuta-nava-rasena-with wonderful new nectar; eva-indeed; mam-me; svi-karotu-accepts; bhuyah-again; bhuyah-and again; pratimuhuh-at every moment; adhi-svami-controller; aham-I; prarthayami-request.

 

 

     O Shri Govinda, please accept me as a person engaged in the wonderful sweet service of the girl who is the crest jewel of all girls in Vraja, the girl whose lotus feet You consider millions of times more dear than life. O Supreme Master, at every moment I beg this of You.

 

Text 258

 

anena prita me dishatu nija-kainkarya-padavim

     daviyo drishöinam padam ahaha radha sukhamayi

nidhayaivam citte kuvalaya-rucim barha-mukuöam

     kishoram dhyayami druta-kanaka-pita-cchavi-paöam

 

     anena-by this; prita-pleased; me-of me; dishatu-may show; nija-kainkarya-padavim-the path of service; daviyah-far away; drishöinam-of glances; padam-abode; ahaha-aha; radha-Radha; sukhamayi-happy; nidhaya-placing; evam-thus; citte-in the heart; kuvalaya-rucim-splendor of the lotus; barha-mukuöam-peacock-feather crown; kishoram-youth; dhyayami-I meditate; druta-kanaka-molten gold; pita-yellow; cchavi-splendor; paöam-garment.

 

 

     "May Shri Radha be pleased and grant me service to Her, service that even the great self-realized souls find difficult to attain." With this desire in my heart, I meditate on a certain teenage boy who is dark like a blue lotus, crowned with a peacock feather, and dressed in garments splendid like molten gold.

 

 

Text 259

 

dhyayams tam shikhi-piccha-maulim anisham tan-nama sankirtayan

     nityam tac-caranambhujam paricarams tan-mantra-varyam japan

shri-radha-pada-dasyam eva paramabhishöam hrida dharayan

     karhi syam tad-anugrahena paramodbhutanuragotsavah

 

     dhyayan-meditating; tam-on Him; shikhi-piccha-maulim-peacock-feather crown; anisham-day and night; tan-nama-His name; sankirtayan-chanting; nityam-always; tac-caranambhujam-His lotus feet; paricaramh-serving; tan-mantra-varyam-His mantra; japan-chanting; shri-radha-pada-dasyam-service to Shri Radha's feet; eva-indeed; paramabhishöam-greastest desire; hrida-with the heart; dharayan-holding; karhi-when?; syam-I will be; tad-anugrahena-by His mercy; paramodbhutanuragotsavah-a great festival of love.

 

 

     When, day and night meditating on He who wears a peacock-feather crown, always chanting His names, serving His lotus feet, chanting His mantra, and all the while in my heart yearning to attain service to Shri Radha's feet, will I become able, by His mercy, to celebrate a wonderful festival of pure spiritual love?

 

Text 260

 

shri-radhe rasikendra-rupa-gunavad-gitani samsravayan

     gunja-manjula-hara-barha-mukuöady avedayamsh cagratah

shyama-preshita-puga-malya-nava-gandhadyaish ca samprinayams

     tvat-padabja-nakha-cchaöa-rasa-hrade magnah kada syam aham

 

     shri-radhe-O Shri Radha; rasikendra-of the king of rasikas; rupa-gunavad-gitani-songs describing the form and qualities; samsravayan-causing to hear; gunja-manjula-hara-gunja necklaces; barha-mukuöadi-begionning wirth peacock-feather crowns; avedayamh-informing; ca-and; agratah-in the beginning; shyama-preshita-sent by Krishna; puga-betelnuts; malya-garlands; nava-gandhah-new scents; adyaih-beginning with; ca-and; samprinayan-pleasing; tvat-padabja-nakha-cchaöa-rasa-hrade-in the nectar lake of the splendor of the toenails on the lotus flower of the feet; magnah-plunged; kada-when?; syam aham-I will be.

 

 

     O Shri Radha, when, singing songs about the form and qualities of the king of rasikas, placing before Him a graceful gunja necklace and a crown, and pleasing Him with the betelnuts, garlands, and fragrances sent by the beautiful gopis, will I become plunged in the nectar lake of the glory of Your lotus toenails?

 

 

Text 261

 

kvasau radha nigama-padavi-duraga kutra casau

     krishnas tasyah kuca-kamalyor antaraikanta-vasah

kvaham tucchah paramam adhamah prany aho garhya-karma

     yat tan nama sphurati mahima hy esha vrindavanasya

 

     kva-where?; asau-She; radha-Radha; nigama-padavi-duraga-far from the path of the Vedas; kutra-where?; ca-and; asau-He; krishnah-Krishna; tasyah-of Her; kuca-kamalyoh-on the4 lotus breasts; antaraikanta-vasah-residing within; kva-where?; aham-I; tucchah-insignificant; paramam-greatly; adhamah-lowest; prani-living being; aho-ahas; garhya-karma-houshold duties; yat-what; tan-that; nama-name; sphurati-is manifested; mahima-glory; hi-indeed; esha-this; vrindavanasya-of Vrindavana.

 

 

     Who is Radha? She is the goddess even the Vedas cannot approach. Who is Krishna? He is the beloved whose home is at the lotus flower of Radha's breast. Who am I? I am an insignificant living being entangled in household duties. It is only because Vrindavana is such a glorious abode that the holy name was ever given to a person like me.

 

Text 262

 

vrindaranye nava-rasa-kala-komala-prema-murteh

     shri-radhayash carana-kamalamoda-madhurya-sima

radham dhyayan rasika-tilakenatta-keli-vilasam

     tam evaham katham iha tanum nyasya dasi bhaveyam

 

     vrindaranye-in Vrindavana; nava-rasa-kala-komala-prema-murteh-the form of soft and swet love; shri-radhayah-of Shri Radha; carana-kamala-lotus feet; amoda-madhurya-sima-the pinncale of fragrance and sweetness; radham-Radha; dhyayan-meditating; rasika-of rasikas; tilakena-by the tilaka mark; atta-keli-vilasam-transcendental pastimes; tam-that; eva-indeed; aham-I; katham-how?; iha-here; tanum-form; nyasya-placing; dasi-maidservant; bhaveyam-may become.

 

 

     The great sweetness present in the lotus feet of Shri Radha, who is the form of eternally-new, sweet, gentle spiritual love, is manifest in Vrindavana forest. I meditate on Shri Radha, who enjoys pastimes with He who is the tilaka mark of rasikas. What shall I do, that one day I will be able to leave this material form behind and become Shri Radha's maidservant?

 

 

Text 263

 

ha kalindi tvayi mama nidhih preyasa khelitabhut

     bho bho divyadbhuta-tanu-latas tat-kara-sparsha-bhajah

he radhaya rati-griha-shuka he mriga he mayura

     bhuyo bhuyah pranatibhir aham prarthaye vo 'nukampam

 

     ha-O; kalindi-Yamuna; tvayi-in You; mama-my; nidhih-treasure; preyasa-with the beloved; khelita-played; abhut-was; bhah-Oh; bhah-Oh; divyadbhuta-tanu-latah-wonderful and splendid vine of the form; tat-kara-sparsha-bhajah-the touch of ther hand; he-O; radhaya-of Radha; rati-griha-shuka-the pet parrot; he-O; mriga-deer; he-O; mayura-peacock; bhuyah-again; bhuyah-and again; pranatibhih-with obeisances; aham-I; prarthaye-request; vah-of you; 'nukampam-the mercy.

 

 

     O Yamuna, in your waters She who is my treasure enjoyed pastimes with Her beloved. O splendid, wonderful, spiritual trees and vines touched by Their hands! O pet parrots who stay in Radha's pastime-cottage! O deer! O peacocks! Again and again I bow down before You and beg for Your mercy.

 

Text 264

 

vahanti radhayah kuca-kalasha-kashmirajam aho

     jala-kridaveshad galitam atula-prema-rasadam

iyam sa kalindi vikasita-navendivara-rucih

     sada mandi-bhutam hridayam iha sandipayatu me

 

     vahanti-flowing; radhayah-of Radha; kuca-breasts; kalasha-waterpots; kashmirajam-kunkuma; aho-ahal jala-kridaveshat-with water pastimes; galitam-swallowed; atula-prema-rasadam-peerless nectar of love; iyam-She; sa-She; kalindi-the Yamuna; vikasita-navendivara-rucih-splendid like a newly blossoming blue lotrus flower; sada-always; mandi-bhutam-eclipsing; hridayam-heart; iha-here; sandipayatu-may cause to blaze; me-of me.

 

 

     May the Yamuna river, which is splendid like a blue lotus, and which carries in its streams the nectar of peerless love, a nectar that seems to be the kunkuma washed from Shri Radha's waterpot breasts as She enjoyed pastimes in the water, fill my slow heart with light.

 

 

Text 265

 

sad-yogindra-su-drishya-sandra-rasadanandaika-san-murtayah

     sarve 'py adbhuta-san-mahimni madhure vrindavane sangatah

ye krura api papino na ca satam sambhashya drishyash ca ye

     sarvan vastutaya nirikshya parama-svaradhya-buddhir mama

 

     sad-yogindra-the kings of yogis; su-drishya-visible; sandra-rasada-great nectar; ananda-bliss; eka-sole; san-murtayah-transcendental forms; sarve-all; 'pi-even; adbhuta-san-mahimni-in wonderful glory; madhure-sweet; vrindavane-in Vrindavana; sangatah-from contact; ye-who; krura-cruel; api-even; papinah-sinners; na-not; ca-and; satam-of thre saintly devotees; sambhashya-talking; drishyah-visible; ca-and; ye-who; sarvan-all; vastutaya-in truth; nirikshya-seeing; parama-svaradhya-buddhih-glorious intelligence; mama-of me.

 

 

     Even cruel sinners, whom saintly persons will refuse to see or talk with, become great saints if they live in wonderful, glorious, charming Vrindavana. They attain transcendental forms that give bliss to the kinds of the yogis. When I see them, I know in my heart that they should be worshiped with great care.

 

Text 266

 

yad radha-pada-kinkari-krita-hridam samyag bhaved gocaram

     dhyeyam naiva kadapi yad dhridi vina tasyah kripa-sparshatah

yat premamrita-sindhu-sara-rasadam papaika-bhajam api

     tad vrindavana-dushpravesha-mahimashcaryam hridi sphurjatu

 

     yat-what; radha-pada-kinkari-krita-hridam-placed in the hearts of Shri Radha's maidservants; samyag-completely; bhavet-may be; gocaram-the range of perception; dhyeyam-the object of meditation; na-not; eva-indeed; kadapi-ever; yat-what; hridi-in the heart; vina-without; tasyah-of Her; kripa-sparshatah-from the touch of mercy; yat-what; premamrita-sindhu-sara-rasadam-the nectar ocean oflove; papaika-bhajam-of sinners; api-also; tat-that; vrindavana-dushpravesha-mahimashcaryam-the wonder of Vrindavana's glories; hridi-in the heart; sphurjatu-may be manifested.

 

 

     May the wonderful and rare glory of Vrindavana, glory that is seen in the hearts of the gopis who serve Radha's feet, glory that cannot be understood by a heart untouched by Radha's mercy, glory that floods even sinners with the sweet nectar of spiritual love, appear in my heart.

 

 

Text 267

 

radha-keli-kalasu sakshini kada vrindavane pavane

     vatsyami sphuöam ujjvaladbhuta-rase premaika-mattakritih

tejo-rupa-nikunja eva kalayan netradi-pinda-sthitam

     tadrik svocita-divya-komala-vapuh sviyam samalokaye

 

     radha-keli-kalasu-in Radha's pastimes; sakshini-witness; kada-when?; vrindavane-in Vrindavana; pavane-purifying; vatsyami-I will reside; sphuöam-clearly; ujjvaladbhuta-rase-in splendid and wonderful nectar; premaika-mattakritih-forms intoxicated with passionate love; tejo-rupa-form of splendor; nikunja-grove; eva-indeed; kalayan-seeing; netradi-beginning with the eyes; pinda-pinda; sthitam-situated; tadrik-like that; svocita-divya-komala-vapuh-with a soft and splendid form; sviyam-own; samalokaye-I see.

 

 

     When will I reside in wonderful, sweet, effulgent, purifying Vrindavana forest, the witness of Shri Radha's pastimes? When, maddened with spiritual love, with my own eyes will I see that I have a graceful, splendid, appropriate spiritual form in effulgent Vrindavana forest?

 

Text 268

 

yatra yatra mama janma-karmabhir

     narake 'tha parame pade 'tha va

radhika-rati-nikunja-mandali

     tatra tatra hridi me virajatam

 

     yatra yatra-wherever; mama-my; janma-karmabhih-birth and deeds; narake-in hell; 'tha-then; parame-in the supreme; pade-abode; 'tha-then; va-or; radhika-rati-nikunja-mandali-the forest where Shri Radha enjoys pastimes; tatra tatra-there; hridi-in the heart; me-of me; virajatam-is gloriously manifested.

 

 

     Wherever my karma forces me to take birth, either in hell or in the highest abode, I pray that the forest where Shri Radha enjoys pastimes will always shine in my heart.

 

 

Text 269

 

kvaham mudha-matih kva nama paramanandaika-saram rasam

     shri-radha-carananubhava-kathaya nihsyandamana girah

lagnah komala-kunja-punja-vilasad-vrindaöavi-mandale

     kridac-chri-vrishabhanuja-pada-nakha-jyotish-chaöah prayasah

 

     kva-where?; aham-I; mudha-matih-fool; kva-where; nama-indeed; paramanandaika-saram-the essence of love and bliss; rasam-nectar; shri-radha-carananubhava-kathaya-by descriptions of Shri Radha's lotus feet; nihsyandamana-flowing; girah-words; lagnah-placed; komala-kunja-punja-vilasad-vrindaöavi-mandale-in the graceful gove of Vrindavana forest; kridat-playing; shri-vrishabhanuja-of Shri Radha; pada-nakha-jyotish-chaöah-splendor of the toenails; prayasah-greatly.

 

 

     What kind of person am I? I am a fool. What is the nature of Shri Radha's name? It is the sweet nectar of transcendental bliss. What in this book seem to be words describing Shri Radha's feet are actually the splendor of playful Shri Radha's toenails in the graceful and splendid groves of Vrindavana.

Text 270

 

shri-radhe shrutibhir budhair bhagavatapy amrigya-sad-vaibhave

     sva-stotra-sva-kripata eva sahajo yogyo 'py aham karitah

padyenaiva sadaparadhini mahan-margam virudhya tvad-ek-

     ase sneha-jalakulakshi kim api pritim prasadi-kuru

 

     shri-radhe-O Shri Radha; shrutibhih-by the Vedas; budhaih-by the wise; bhagavata-by the Supreme Personality of Godhead; api-also; amrigya-sad-vaibhave-unattainable opulence; sva-stotra-sva-kripata-by prayers and mercy; eva-indeed; sahajah-easy; yogyah-appropriate; 'pi-also; aham-I; karitah-done; padyena-by verse; eva-indeed; sadaparadhini-an offender; mahan-margam-the path of the great souls; virudhya-blocking; tvad-ekase sneha-jalakulakshi-eyes filled with love; kim api-something; pritim-love; prasadi-kuru-please be merciful.

 

 

     O Shri Radha, whose glory the Vedas, the wise devotees, and even the Supreme Personality of Godhead Himself try to find, it is only by Your mercy that I was able to compose these verses. Even in these verses I have committed many offenses and I often strayed from the path walked by the great souls. O goddess whose eyes are filled with tears of love, please be merciful to me.

 

 

Text 271

 

adbhutananda-lobhash cen

     namna rasa-sudha-nidhih

stavo 'yam karna-kalashair

     grihitva piyatam budhah

 

     adbhutananda-lobhah-greedy for wonderful bliss; cen-if; namna-by name; rasa-sudha-nidhih-rasa-sudha-nidhi; stavah-prayer; 'yam-this; karna-kalashaih-with the cups of the ears; grihitva-grasping; piyatam-should be drunk; budhah-the wise.

 

 

     O wise reader, if You yearn to taste the nectar of wonderful bliss, then pick up the cup of your ears and drink this prayer, which bears the name "Rasa-sudha-nidhi" (the nectar moon).

 

Text 272

 

sa jayati gaura-payodhir

     mayavadarka-tapa-santaptam

hrin-nabha udasitalayad

     yo radha-rasa-sudha-nidhina

 

     sa-Her; jayati-glory; gaura-payodhih-a golden ocean of nectar; mayavadarka-tapa-santaptam-the blazing light of the mayavadi sun; hrit-of the heart; nabhah-the sky; udasitalayat-manifested; yah-who; radha-rasa-sudha-nidhina-by the rasa-sudha-nidhi.

 

 

     Glory to the fair nectar moon that bears the name {.sy 168}Radha-rasa-sudha-nidhi" (the nectar moon of Shri Radha's sweetness), and which, rising in the sky of the heart, cools the burning fever born from the impersonalism-sun.