Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabodhananda Sarasvati > Navadvipa Shataka

Shri Navadvipa Shataka

Translated by Swami Gaurangapada here: Navadvipa Shataka (100 Verses)

Below is translation of Kushkratha dasa prabhu

 

Text 1

 

navadvipe krishnam purata-ruciram bhava-valitam

     mridangadyair yantraih svajana-sahitam kirtana-param

sadopasyam sarvaih kali-mala-haram bhakta-sukha-dam

     bhajamas tam nityam shravana-mananadyarcana-vidhau

 

     navadvipe-in Navadvipa; krishnam-Krishna; purata-as gold; ruciram-splendid; bhava-valitam-overcome with ecstatic love; mridanga-adyair-beginning with mridangas; yantraih-with musical instruments; svajana-sahitam-with His associates; kirtana-param-engaged in kirtana; sada-eternally; upasyam-to be worshiped; sarvaih-by all; kali-of Kali-yuga; mala-the impurities; haram-removing; bhakta-to the devotees; sukha-happiness; dam-giving; bhajamas-we worship; tam-Him; nityam-eternally; shravana-hearing; manana-and meditating; adya-beginning with; arcana-vidhau-in the process of worship.

 

 

     By hearing of Him, meditating on Him, and performing many other activities, let us worship Lord Krishna who, His complexion now splendid as gold, overcome with ecstatic love, intently engaged in kirtana, surrounded by His associates playing mridangas and other musical instruments, worshiped by all, removing the contamination of Kali-yuga, and giving happiness to the devotees, has now appeared in Navadvipa.

 

Text 2

 

shrutish candogyakhya vadati paramam brahma-purakam

     smritir vaikunthakhyam vadati kila yad vishnu-sadanam

sita-dvipam canye virala-rasiko 'yam vrajavanam

     navadvipam vande parama-sukhadam tam cid-uditam

 

     shrutish-Shruti; candogya-akhya-Chandogya Upanishad; vadati-says; paramam-supreme; brahma-purakam-spiritual city; smritirShmriti; vaikuntha-akhyam-named Vaikuntha; vadati-says; kila-certainly; yad-which; vishnu-sadanam-the abode of Lord Vishnu; sita-dvipam-Shvetadvipa; ca-and; anye-others; virala-rasiko-expert at relishing the mellows of devotional service; ayam-this; vrajavanam-the forest of Vraja; navadvipam-Navadvipa; vande-I offer respects; parama-sukhadam-giving supreme happiness; tam-that; cid-uditam-spiritual.

 

 

     I offer my respectful obeisances to Navadvipa, the blissful spiritual abode the Chandogya Upanishad says is a spiritual city, the Smriti-sastra says is the abode of Lord Vishnu, others say is Shvetadvipa, and a devotee expert at tasting transcendental nectar says is the forest of Vraja.

 

 

Text 3 (Antardvipa)

 

kada navadvipa-vanantareshv aham

     paribhraman gaura-kishoram adbhutam

muda natantam nitaram sa-parshadam

     parisphuran vikshya patami murcchitah

 

     kada-when?; navadvipa-of Navadvipa; vana-forests; antareshu-in; aham-I; paribhraman-wandering; gaura-kishoram-youthful Lord Gaura; adbhutam-wonderful; muda-happily; natantam-dancing; nitaram-greatly; sa-parshadam-with His associates; parisphuran-manifesting; vikshya-seeing; patami-I will fall down; murcchitah-unconscious.

 

 

     When, as I wander in Navadvipa's forests, will I fall uncosnscious as I suddenly see wonderful, youthful Lord Gaura jubilantly dancing with His associates?

 

Text 4

 

tac chastram mama karna-mulam api na svapne 'pi yayad aho

     shri-gauranga-purasya yatra mahima naty-adbhutah sruyate

te me drishti-patham na yantu nitaram sambhashyatam apnuyur

     ye mayapura-vaibhave shruti-gate 'py ullasino no khalah

 

     tat-that; shastram-scripture; mama-my; karna-mulam-ear; api-even; na-not; svapne-in dream; api-even; yayad-may go; aho-oh; shri-gauranga-purasya-of Lord Chaitanya's city; yatra-where; mahima-the glory; na-not; ati-very; adbhutah-wonderful; sruyate-is heard; te-they; me-my; drishti-of the eyes; patham-the pathway; na-not; yantu-may go; nitaram-at all; sambhashyatam-speaking; apnuyur-may attain; ye-who; mayapura-of Mayapura; vaibhave-in the glory; shruti-to the Vedas; gato-gone; api-even; ullasino-jubilant; na-not; u-indeed; khalah-demons.

 

 

     May scriptures where the very wonderful glory of Lord Gauranga's city is not heard never enter my ears. May wretched people who do not become joyful when Mayapura's glory enters their ears never come to speak to me or even enter the path of my eyes.

 

 

Text 5

 

alam alam iha yosid-gardabhi-sanga-rangair

    alam alam iha vittapatya-vidya-yashobhih

alam alam iha nana-sadhanayasa-duhkhair

    bhavatu bhavatu cantardvipam ashritya dhanyah

 

     alam-enough!; alam-enough!; iha-here; yosid-of women; gardabhi-of the she-asses; sanga-of the company; rangair-with the happinesses; alam-enough!; alam-enough!; iha-here; vitta-with wealth; apatya-children; vidya-knowledge; yashobhih-and fame; alam-enough!; alam-enough!; iha-here; nana-with various; sadhana-of spiritual practicies; ayasa-of the endeavors; duhkhair-with the sufferings; bhavatu-become; bhavatu-become; ca-and; antardvipam-of Antardvipa; ashritya-having taken shelter; dhanyah-fortunate.

 

 

     Enough! Enough with the happiness of staying among women she-asses! Enough! Enough with wealth, children, scholarship, and fame! Enough! Enough with the troubles of many kinds of spiritual practice! Take shelter of Antardvipa and become fortunate!

 

Text 6

 

bhumir yatra su-komala bahu-vidha-pradyoti-ratna-cchata

     nana-citra-manoharam khaga-mrigady-ashcarya-raganvitam

valli-bhuruha-jatayo 'dbhutatama yatra prasunadibhis

     tan me gaura-kishora-keli-bhavanam mayapuram jivanam

 

     bhumir-the ground; yatra-where; su-very; komala-soft; bahu-many; vidha-kinds; pradyoti-splendid; ratna-jewels; chata-splendor; nana-various; citra-wonderful; manoharam-charming; khaga-birds; mriga-animals; ady-beginning with; ashcarya-wonderful; raga-love; anvitam-with; valli-vines; bhuruha-jatayo-trees; adbhutatama-very wonderful; yatra-where; prasuna-flowers; adibhis-beginning with; tat-this; me-of me; gaura-of Lord Gaura; kishora-youthful; keli-of pastimes; bhavanam-the home; mayapuram-Mayapura; jivanam-life and soul.

 

 

     The home of Lord Gaura's youthful pastimes, Shri Mayapura, where the ground is soft, there is a great splendor of many jewels, there are wonderful sounds of many birds and animals, and there are wonderful trees and vines with many flowers, is my life and soul.

 

 

Text 7 (Godrumadvipa)

 

milantu cintamani-koti-kotayah

     svayam bahir drishtim upaitu va harih

tathapi tad godruma-dhuli-dhusaram

     na deham anyatra kadapi yatu me

 

     milantu-may meet together; cintamani-of cintamani jewels; koti-millions; kotayah-of millions; svayam-personally; bahir-externally; drishtim-vision; upaitu-may attain; va-or; harih-Lord Hari; tathapi-nevertheless; tad-this; godruma-of Godruma; dhuli-with the dust; dhusaram-darkened; na-not; deham-body; anyatra-in another place; kadapi-ever; yatu-will go; me-my.

 

 

     Millions on millions of cintamani jewels may meet together in some other place. Lord Hari may personally appear in some other place before everyone's eyes. Still, my body darkened with Godruma's dust will never go to any other place.

 

Text 8 (Madhyadvipa)

 

kripayatu mayi madhyadvipa-lila vicitra

     kripayatu mayi mudhe brahma-kundadi-tirtham

phalatu tad-anukampa kalpa-valli tathaiva

     viharati jana-bandhur yatra madhyahna-kale

 

     kripayatu-may be merciful; mayi-to me; madhyadvipa-in Madhyadvipa; lila-pastimes; vicitra-wonderful; kripayatu-may be kind; mayi-to me; mudhe-foolish; brahma-kunda-adi-tirtham-the holy places beginning with Brahma-kunda; phalatu-may become fruitful; tad-anukampa-His mercy; kalpa-valli-kalpa-valli vines; tatha-so; eva-indeed; eva-indeed; viharati-enjoys pastimes; jana-bandhur-the friend of all living entities; yatra-where; madhyahna-kale-at midday.

 

 

     May the Lord's wonderful pastimes in Madhyadvipa be kind to me. May Brahma-kunda and the other sacred places there be kind to me, a fool. May the kalpa-valli vine of the kindness of He who is everyone's friend and who plays in Madhyadvipa at midday, bear its fruits.

 

 

Text 9 (Koladvipa)

 

jayati jayati koladvipa-kantara-raji

     surasarid-upakanthe deva-deva-pranamya

khaga-mriga-taru-valli-kunja-vapi-tadaga-

     sthala-giri-hradininam adbhutaih saubhagadyaih

 

     jayati-all glories; jayati-all glories; koladvipa-of Koladvipa; kantara-raji-to the forests; surasarid-the Ganges; upakanthe-near; deva-devaby the leaders of the demigods; pranamya-offered respectful obeisances; khaga-birds; mriga-beasts; taru-trees; valli-vines; kunja-forest groves; vapi-ponds; tadaga-lakes; sthala-land; giri-hills; hradininam-and rivers; adbhutaih-with wonderful; saubhaga-aadyaih-opulences.

 

 

     All glories, all glories to Koladvipa's forests, which stand by the Ganges' shore, which are worshiped by the leaders of the demigods and which are filled with the wonderful opulences of many birds, beasts, trees, vines, groves, lakes, ponds, open land, hills, and flowing streams!

 

Text 10 (Rudradvipa and Modadrumadvipa)

 

rudradvipe cara carana drik pashya modadruma-shrir

     jihve gaura-sthala-guna-ganan kirtaya shrotra-grihyan

gauratavya bhaja parimalam ghrana gatra tvam asmin

     gauraranye lutha pulakitam gaura-keli-sthalishu

 

     rudradvipe-in Rudradvipa; cara-walk; carana-O feet; drik-O eyes; pashya-gaze; modadruma-of Modadrumadvipa; shrir-at the beauty; jihve-O tongue; gaura-of Lord Gaura; sthala-of the places; guna-of virtues; ganan-the multitudes; kirtaya-glorify; shrotra-by the ears; grihyan-taken; gaura-atavya-of Lord Gaura's forest; bhaja-accept; parimalam-the sweet fragrance; ghrana-O nose; gatra-O limbs; tvam-you; asmin-here; gaura-aranye-in Lord Gaura's forest; lutha-roll about on the ground; pulakitam-with hairs erect in ecstatic joy; gaura-of Lord Gaura; keli-of the pastimes; sthalishu-in the places.

 

 

     O feet, please walk in Rudradvipa! O eyes, please gaze at Modadrumadvipa's beauty! O tongue, please chant what the ears have heard of the glories of Lord Gaura's sacred places! O tongue, please smell the sweet fragrance of Lord Gaura's forest! O limbs, your hairs erect in ecstatic joy, please roll on the ground in the places of Lord Gaura's transcendental pastimes!

 

 

Text 11

 

iha bhramam bhramam jagati na hi gandho 'pi kalito

     yadiyas tatraivakhila-nigama-durlakshya-saranau

navadviparanye bata mahima-piyusha-jaladhau

     mahashcaryonmilan-madhurimani cittam lagatu me    

 

     iha-here; bhramam-wandering; bhramam-and wandering; jagati-in the world; na-not; hi-indeed; gandho-athe slightest scent; api-even; kalito-is perceived; yadiyas-of which; tatra-there; eva-indeed; akhila-all; nigama-by the Vedas; durlakshya-invisible; saranau-on the pathway; navadvipa-of Navadvipa; aranyein the forest; bata-indeed; mahima-of glory; piyusha-of the nectar; jaladhau-in the ocean; maha-very; ashcarya-wonderful; unmilan-rising; madhurimani-in the sweetness; cittam-heart; lagatu-may cling; me-of me.    

 

 

     May my heart cling to the wonderfully sweet ocean of nectar in Navadvipa forest, the path to which the Vedas together cannot find, and the slightest scent of which cannot be found even by wandering again and again through the length and breath of the universe.

 

Text 12

 

mahojjvala-rasonmada-pranaya-sindhu-nisyandini

     maha-madhura-radhikaramana-khelananandini

rasena samadhishthita bhuvana-vandhyaya radhaya

     cakastu hridi me hareh parama-dhama gaudatavi

 

     maha-great; ujjvala-splendor; rasa-nectar; unmada-intoxicated; pranaya-of love; sindhu-ocean; nisyandini-flowing; maha-very; madhura-sweet; radhika-of;  ramana-of the lover; khelana-pastimes; anandini-joy; rasena-with nectar; samadhishthita-established; bhuvana-by the worlds; vandhyaya-worshiped; radhaya-by; cakastu-may shine; hridi-in the heart; me-my; hareh-of Lord Hari; parama-transcendental; dhama-abode;  gauda-of Gauda; atavi-the forest.

 

 

     May the Gauda forest, which is Lord Hari's supreme abode, which is filled with surging currents from the ocean of splendid and passionate transcendental love, which is filled with the bliss of Lord Radhikaramana's sweet pastimes, and which was sweetly founded by Shri Radha, who is worshiped by all the worlds, shine in my heart.

 

 

Text 13 (Jahnudvipa)

 

janmani janmani jahnva-

     shrama-bhuvi vrindarakendra-vandyayam

api trina-gulmaka-bhave

     bhavatu mamasha samullasam

 

     janmani janmani-birth after birth; jahnvashrama-in Jahnudvipa; bhuvi-in the land; vrindaraka-of the demigods; indra-by the king; vandyayam-worshiped; api-even; trina-gulmaka-as a clump of grass; bhave-in the condition; bhavatu-may be; mama-my; asha-desire; samullasam-joy.

 

 

     I pray that birth after birth I may be a clump of grass in the land of Jahnudvipa, which is worshiped even by the king of the demigods. That would be my joy.

 

Text 14 (Simantadvipa)

 

radha-vallabha-pada-pallava-jusham sad-dharma-nitayusham

     nityam sevita-vaishnavanghri-rajasam vairagya-sima-sprisham

hantaikanta-rasa-pravishta-manasam apy asti yad duratas

     tad radha-karunavalokam acirad vindantu simantake

 

     radha-of Radha; vallabha-of the beloved; pada-feet; pallava-flower; jusham-devoted; sat-dharma-tranbscendental religious principles; nita-spent; ayusham-whose lives; nityam-eternally; sevita-served; vaishnava-of the Vaishnavas; anghri-of the feet; rajasam-the dust; vairagya-of renunciation; sima-the apex; sprisham-touching; hanta-indeed; ekanta-single-pointed; rasa-nectar; pravishta-entered; manasam-whose hearts; api-even; asti-is; yad-what; duratas-from far away; tad-that; radha-of Shri Radha; karuna-of mercy; avalokam-glance; acirad-at once; vindantu-find; simantake-in Simantadvipa.

 

 

     They who are ardently devoted to the flower-petal feet of Shri Radha's beloved, whose entire lives are spent in carefully following transcendental religious principles, who always serve the dust of the Vaishnavs' feet, who touch the highest point of renunciation, and whose hearts are plunged in the nectar of divine love, find very far away Shri Radha's merciful glance, which is very quickly and easily found at Simantadvipa.

 

 

Text 15

 

vishuddhadvaitaika-pranaya-rasa-piyusha-jaladau

     shaci-sunor dvipe samudayati vrindavanam aho

mithah premodghurnad rasika-mithunakridam anisham

     tad evadhyasinam pravishati pade kvapi madhure

 

     vishuddha-pure; advaita-eka-unalloyed; pranayalove; rasa-sweet; piyusha-of nectar; jaladau-in the ocean; shaci-sunoh-of Lord Chaitanya; dvipe-on the island; samudayati-rise; vrindavana-of Vrindavana; maho-splendor; mithah-mutual; prema-with love; udghurnad-tossed; rasika-expert at enjoying nectar; mithuna-couple; akridam-pastimes; anisham-day and night; tad-that; eva-indeed; adhyasinam-seated; pravishati-enters; pade-in the status; kva api-somewhere; madhure-sweet.

 

 

     In the sweet nectar ocean of pure undivided love, on an island of the Lord who is Shaci's son, Vrindavana is manifest. There, tossed by pure love for each other, the sweet divine couple enjoys transcendental pastimes day and night. One who stays there enters a condition of life that is full of of nectar.

 

Text 16

 

naham vedmi katham nu madhava-padambhoja-dvayi dyayate

     ka va shri-shuka-naradadya-kalite marge 'sti me yogyata

tasmad bhadram abhadram eva yadi namastam mamaikam param

     radha-keli-niku{.sy 24}ja-manjulatarah shri-godrumo jivanam

 

     na-not; aham-I; vedmi-know; katham-whether?; nu-indeed; madhava-of K; pada-feet; ambhoja-lotus; dvayim-two; dyayati-meditates; ka-what?; va-or; shri-shuka-Shri Shukadeva Gosvami; narada-Shri Narada Muni; adya-beginning with; kalite-seen; marge-on the path; asti-is; me-for me; yogyata-suitablness; tasmad-therefore; bhadram-auspiciousness; abhadram-inauspiciousness; eva-indeed; yadi-if; nama-indeed; astam-may be; mama-my; ekam-sole; param-great; radha-of Radha; keli-pastimes; niku{.sy 24}ja-forest groves; manjulataram-most beautiful; shri-godrumah-Godruma; jivanam-life.

 

 

     I do not know whether I shall be able to meditate on Lord Madhava's two lotus feet. Am I qualified to follow the path of Shri Shukadeva Gosvami, Shri Narada Muni, and the other great saints? Still, whether I meet good or ill, the beautiful forest of Godruma, where Shrimati Radha enjoys transcendental pastimes, is my life and soul.

 

 

Text 17

 

yat-simanam api sprishen na nigamo durat param lakshyate

     kincid gudhataya yad eva paramanandotsavaikavadhi

yan madhurya-kano 'py avedi na shiva-svayambhuvadyair aham

     tac chriman-nava-khanda-dhama-rasadam vindami radha-pateh

 

     yat-of which; simanam-the boundary; api-even; sprishet-may touch; na-not; nigamo-the Vedas; durat-from far away; param-great; lakshyate-is percieved; kim-whether?; cit-spiritual; gudhataya-secretly; yad-which; eva-indeed; parama-supreme; ananda-bliss; utsava-festival; eka-sole; avadhi-limit; yat-which; madhurya-of the sweetness; kano-a drop; api-even; avedi-know; na-not; shiva-Shiva; svayambhuva-Brahma; adyair-beginning with; aham-I; tad-that; shrimat-nava-khanda- Shri Navadvipa; dhama-abode; rasadam-sweet; vindami-I find; radha-of Radha; pateh-of the Lord.

 

 

     Will I attain Lord Radhapati's sweet abode named Navadvipa? Its boundary the Vedas cannot touch. It is a secret festival of the greatest transcendental bliss. Shiva, Brahma, and the other demigods do not know even a single drop of its nectar.

 

Text 18

 

chidyeta khandasha idam yadi me shariram

     ghora-vipad-vitatayo yadi va patanti

ha hanta hanta na tathapi kadapi bhuyad

     shri-godrumad itara-tuccha-pade pipasa

 

     chidyeta-may be cut; khandashah-into pieces; idam-this; yadi-if; me-my; shariram-body; ghora-horrible; vipad-calamities; vitatayo-multitudes; yadi-if; va-or; patanti-fall; ha-Oh; hanta-Oh; hanta-Oh; na-not; tathapi-nevertheless; kadapi-sometime; bhuyad-may be; shri-godrumat-from Shri Godruma; itara-other; tuccha-insignificant; pade-for a place; pipasa-thirst.

 

 

     If my body is torn to pieces, or if hosts of terrible calamities fall on me, Oh! Oh! Oh! Still I will never thirst to a leave Shri Godruma and go to those other, insignificant places.

 

 

Text 19

 

svayam patita-patrakany amritavat kshudha bhakshayan

     trisha tridivavandini shuci-payo-'njalibhih piban

kada madhura-radhikaramana-rasa-keli-sthali

     vilokya rasa-magna-dhir adhivasani gauratavim

 

     svayam-spontaneously; patita-fallen; patrakani-leaves; amritavat-like nectar; kshudha-hungrily; bhakshayan-eating; trisha-thirst; tridivavandini-of the Ganges; shuci-pure; payo-of water; anjalibhih-with handsful; piban-drinking; kada-when?; madhura-sweet; radhikaramana-of Lord Krishna, the lover of Shri Radha; rasa-of the rasa-dance; keli-of the pastime; sthali-the place; vilokya-seeing; rasa-into nectar; magna-plunged; dhir-heart; adhivasani-I will reside; gauratavim-in Lord Gaura's forest.

 

 

     When, hungrily eating naturally fallen leaves as if they were ambrosia, thirstily drinking handsfull of the Ganges' pure water, and my heart plunged in nectar as I gaze at the place where sweet Lord Radhikaramana enjoyed the pastime of the rasa dance, will I reside in Lord Gaura's forest?

 

Text 20

 

tenakari samasta eva bhagavad-dharmo 'pi tenadbhutah    

     sarvasmat purusharthato 'pi paramah kashcit kara-sthi-kritah

tenadhayi samasta-murdhani padam brahmadayas tam namanty

     a-dehantam adhari yena vasatau khande nave nishcayam

 

     tena-by Him; akari-done; samastah-all; eva-indeed; bhagavad-dharmo-religion; api-also; tena-by him; adbhutah-wonderful;      sarvasmat-than all; purusha-arthato-goals of life; api-even; paramah-greater; kashcit-something; kara-in the hand; sthi-kritah-standing; tena-by him; adhayi-placed; samasta-of all; murdhani-on the head; padam-the foot; brahma-adayas-they who are headed by Brahma; tam-him; namanti-offer obeisances; a-undtil; deha-of the body; antam-the end; adhari-held; yena-by whom; vasatau-in the residence; vrindavane-in Vrindavana; nishcayam-determination.

 

 

     One who is firmly determined to stay in Navadvipa until the end of his body has already performed all kinds of devotional service. The greatest and most wonderful of all goals of life rests in his hand. His feet are on everyone's head. Brahma and the demigods bow down before him.

 

 

Text 21

 

khaga-vrindam pashu-vrindam

     druma-valli-vrindam unmada-premnah

prinayad amrita-rasair

     navadvipakhyam vanam namata

 

     khaga-vrindam-birds; pashu-vrindam-beasts; druma-valli-vrindan-trees and vines; unmada-premnah-with wild love; prinayad-pleasing; amrita-rasaih-with sweet nectar; navadvipa-akhyam vanam-the forest of Navadvipa; namata-please offer respectful obeisances.

 

 

     Offer your respectful obeisances to the forest of Navadvipa which, by giving them the sweet nectar of wild spiritual love, delights its birds, beasts, trees, and vines.

 

Text 22

 

bhaktyaikayanyatra krita-

     rtha-manino dhiras tad etan na vayam tu vidmah

shri-radhika-madhava-

     vallabham nah sada navadvipa-vanam tu samshrayah

 

     bhaktya-by devotion; ekaya-sole; anyatra-anywhere else; kritartha-successful; manino-proud; dhiras-saintly; tad etat-that; na-no; vayam-we; vidamah-know; shri-radhika-madhava-to Shri Shri Radha-Krishna; vallabham-dear; nah-for us; sada-always; tu-indeed; navadvipavanam-the forest of Navadvipa; tu-indeed; samshrayah-shelter.

 

 

     A devotee may be proud to become successful by practicing pure devotional service in some other place. We do not think he is successful. We shall always take shelter of Vrindavana, which is very dear to Shri Shri Radhika-Madhava.

 

 

Text 23

 

doshakaro 'ham guna-

     lesha-hinah sarvadhamo durlabha-vastu-kankshi

gauratavim ujjvala-

     bhakti-sara-bijam kada prapya bhavami purnah

 

     dosha-of faults; akaro- a mine; aham-I; guna-virtue; lesha-of the slightest; hinah-devoid; sarva-of all; adhamo-the lowest; durlabha-difficult to attain; vastu-thing; kankshi-desiring; gauratavim-Lord Gaura's forest; ujjvala-splendid; bhakti-devotional service; sara-best; bijam-the seed; kada-when?; prapya-attaining; bhavami-will become; purnah-fulfilled.

 

 

     Now that I, who am a reservoir of faults, who have not the slightest virtue, and who am the lowest of all but who still hankers for what is very difficult to attain, have come to Lord Gaura's forest, the seed from which the most splendid devotional service grows, will I become successful?

 

Text 24

 

shuddhojjvala-prema-rasamritabdher

     ananta-parasya kim apy udaram

radha-pradattam yad apurva-saram

     tad eva gauranga-vanam gatir me

 

     shuddha-pure; ujjvala-splendid; prema-of love; rasa-of sweet; amrita-nectar; abdher-of the ocean; ananta-parasya-which has not farther shore; kim api-something; udaram-noble; radha-Radha; abhidham-named; yatra-where; cakasti-is splendidly manifest; saram-essence; tad-that; eva-indeed; gauranga-vanam-Lord Gauranga's forest; gatir-the goal; me-of me.

 

 

     Lord Gauranga's forest, where the name "Radha", the sweetest part of shoreless nectar ocean of pure and splendid divine love, shines, is the only goal of my life.

 

 

Text 25

 

sarva-sadhana-hino 'pi

     navadvipaika-samshrayah

yah ko 'pi prapnuyad eva

     radha-priya-rasotsavam

 

     sarva-of all; sadhana-spiritual practices; hino-devoid; api-although; navadvipa-Navadvipa; eka-only; samshrayah-shelter; yah-who; kah api-somene; prapnuyad-may attain; eva-certainly; radha-of Radha; priya-of the beloved; rasa-of nectar; utsavam-the festival.

 

 

     One who never performs any spiritual activities, but who has wholeheartedly taken shelter of Navadvipa, will attain the great festival of the nectar of pure love for Shri Radha's beloved.

 

Text 26

 

tyajantu sva-janah kamam

     deha-vrittish ca mastu va

na navadvipa-simatah

     padam me calatu kvacit

 

     tyajantu-may abandon; sva-janah-my own people; kamam-as they like; deha-for the body; vrittish-activity; ca-and; ma-not; astu-may be; va-or; na-not; navadvipa-Navadvipa; simatah-from the border; padam-one step; me-of me; calatu-take; kvacit-anywhere.

 

 

     My own people may leave me. My body may collapse. Still, I will not take a single step beyond the border of Navadvipa.

 

 

Text 27

 

sa me na mata sa ca me pita na

     sa me na bandhuh sa ca me sakha na

sa me na mitram sa ca me gurur na

     yo me na radhavana-vasam icchet

 

     sa-she; me-my; na-not; mata-mother; sah-he; ca-and; me-my; pita-father; na-not; sah-he; me-my; na-not; bandhuh-relative; sah-he; ca-and; me-my; sakha-friend; na-not; sah-he; me-he; na-not; mitram-well-wisher; sah-he; ca-and; me-my; gurur-guru; na-not; yo-who; me-of me; na-not; radhavana-in Radhavana; vasam-residence; icchet-desires.

 

 

     She is not my mother, he is not my father, he is not my relative, he is not my friend, he is not my well-wisher, and he is not my guru, who does not wish me to reside in Shrimati Radha's forest of Navadvipa.

 

Text 28

 

kim etadrig-bhagyam mama kalusha-murter api bhaven

     nivaso dehantavadhir yad iha tad godruma-bhuvi

tayoh shri-dampatyor nava-nava-vilasair viharatoh

     pada-jyotih-purer api tu mama sango 'nubhavita

 

     kim-what?; etadrig-like this; bhagyam-good fortune; mama-my; kalusha-sinful; murter-body; api-even; bhavet-may be; nivaso-residence; deha-of the body; anta-the end; avadhi-until; yad-what; iha-here; tad godruma-bhuvi-in the land of Godruma; tayoh-of Them; shri-dampatyor-the beautiful divine couple; nava-nava-vilasair-with newer and newer pastimes; viharatoh-play; pada-of Their feet; jyotih-of splendor; purer-flood; api-even; tu-certainly; mama-of me; sango-the contact; anubhavita-will be experienced.

 

 

     For sinful me what is as auspicious as staying in the land of Godruma until this body ends? Will I then touch the flood of splendor flowing from the feet of the beautiful divine couple that enjoys newer and newer transcendental pastimes?

 

Text 29

 

bhutam sthavara-jangamatmakam aho yatra pravishtam kim apy

     anandaika-ghanakriti-sva-mahasa nityotsavam bhasate

mayandhi-krita-drishtibhis tu kalitam nana-vikalpatmana

     tad gauranga-puram kadadhivasatah syan me tanush cinmayi

 

     bhutam-manifested; sthavara-stationary; jangama-and moving; atmakam-living entities; aho-oh; yatra-where; pravishtam-entered; kim api-something; ananda-of bliss; eka-ghana-intense; akriti-form; sva-mahasa-with His own splendor; nitya-eternal; utsavam-splendor; bhasate-shines; maya-by the illusory potency; andhi-krita-blinded; drishtibhis-with eyes; tu-indeed; kalitam-seen; nana-various; vikalpa-misconceptions; atmana-by the heart; tat gauranga-puram-Lord Gauranga's city; kada-when?; adhivasatah-residing; shyat-may be; me-of me; tanus-form; cinmayi-spiritual,

 

 

     When, manifesting a spiritual body, will I reside in Lord Gauranga's city, where all the moving and stationary living entities eternally shine with the splendor of intensely blissful spiritual forms, and which they whose eyes are blinded by maya misunderstand with a host of faulty ideas?

 

Text 30

 

yatra pravishtah sakalo 'pi jantuh 

     sarvah padartho 'py abudhair adrishya

sananda-sac-cid-ghanatam upaiti

     tad eva gauranga-puram shrayami

 

     yatra-where; pravishtah-entered; sakalo-all; api-even; jantuh-living entities; sarvah-all; padartho-things; api-even; abudhair-by the unintelligent; adrishya-not being able to see; sa-with; ananda-bliss; sat-eternal; cit-spiritual and full of knowledge; ghanatam-intensity; upaiti-attains; tad-that; eva-indeed; gauranga-puram-of Lord Gauranga's city; shrayami-I take shelter.

 

 

     Take shelter of Lord Gauranga's city where, unseen by the unintelligent, all living entities and even all things are blissful, eternal, spiritual, and full of knowledge.

 

 

Text 31

 

ye shri-navadvipa-gateshu doshan

     aropayanti sthira-jangameshu

ananda-murtishv aparadhinas te

     shri-radhika-madhavayoh katham syuh

 

     vrindavana-stheshu-among they who stay in Vrindavana; api-even; ye-they who; atra-here; doshan-faults; aropayanti-attribute; sthira-stationary; jangameshu-and moving living entities; ananda-of bliss; murtishu-in forms; aparadhinas-offenders; te-they; shri-radhika-madhavayoh-of Shri Shri Radha-Krishna; katham-how?; syuh-will be.

 

 

     They who attribute faults to the blissful moving and stationary living entities in Navadvipa are offenders. How can they attain Shri Shri Radha-Madhava?

 

Text 32

 

ye gaura-sthala-vasi-nindana-rata ye va na mayapuram

     shlaghante tulayanti ye ca kudhiyo kenapi tam godrumam

ye modadrumam atra nitya-sukha-cid-rupam sahante na va

     taih papishtha-naradhamair bhavatu svapne 'pi me sangatih

 

     ye-they who; gaura-sthala-in Lord Gaura's sacred place; vasi-of they who reside; nindana-to offenses; ratas-are inclined; ye-who; va-or; na-not; mayapuram-Mayapura; shlaghante-glorify; tulayanti-become equal; ye-who; ca-and; kudhiyo-unintelligent; kenapi-somehow; tam-that; godrumam-Godruma; ye-who; modadrumam-Modadruma; atra-here; nitya-eternal; sukha-happiness; cit-spiritual; rupam-form; sahante-are able; na-not; va-or; taih-by them; papishtha-sinful; nara-of men; adhamair-the lowest; bhavatu-may be; svapne-in dream; api-even; me-of me; sangatih-association.

 

 

     They who relish blaspheming the residents of Lord Gaura's sacred place, they who will not glorify Godadruma, and the fools that somehow think Godruma like other places, cannot attain eternal, blissful spiritual forms in Modadruma. I pray that even in dreams I may never come near these sinful people, the lowest of men.

 

 

Text 33

 

para-dhana-para-dara-dvesha-matasrya-lobha-

     nrita-parusha-parabhidroha-mithyabhilapan

tyajati ya iha bhaktah shri-navadvipa-dhamni

     na khalu bhavati vandhya tasya vrindavanasha

 

     para-of others; dhana-the wealth; para-of others; dara-the wives; dvesha-hatred; matasrya-envy; lobha-greed; anrita-lying; parusha-cruelty; para-of others; abhidroha-harmful; mithya-falsely; abhilapan-speaking; tyajati-abandons; yah-one who; iha-here; bhakto-devoted; shri-navadvipa-dhamni-in the holy abode of Navadvipa; na-not; khalu-indeed; bhavati-is; vandhya-fruitless; tasya-his; vrindavana-in Vrindavana; asha-desire.

 

 

     He who, rejecting others' wealth, others' wives, hatred, envy, greed, dishonesty, cruelty, violence, and lying words, becomes devoted to the holy abode of Navadvipa, will not be frustrated in his desire to stay in Vrindavana.

 

Text 34

 

kuru sakalam adharmam munca sarvam svadharmam

     tyaja gurum api gaudaranya-vasanurodhat

sa tava parama-dharmah sa ca bhaktir gurunam 

     sa kila kalusha-rashir yad dhi vasantarayah

 

     kuru-do; sakalam-everything; adharmam-irreligious; munca-abandon; sarvam-all; svadharmam-religious duties; tyaja-abandon; gurum-your guru; api-even; gaudaranya-in Gaudaranya forest; vasa-for residence; anurodhat-in consideration; sas-he; tava-your; parama-dharmah-supreme religious principle; sa-that; ca-also; bhaktir-devotion; gurunam-to the spiritual masters; sas-that; kila-indeed; kalusha-of sins; rashir-a heap; yad-which; hi-indeed; vasa-residence; antarayah-impediment.

 

 

     Do everything that opposes religious principles, reject all religious duties, and abandon your guru in order to reside in Gaudaranya. That is your supreme religious duty. That is devotion to your guru. Your sins are whatever stops you from residing in Gaudaranya.

 

 

Text 35

 

nirmaryadashcarya-karunya-purnam

     gauraranye yan navadvipa-dhama

yah ko 'py asmin yadrishas tadrisho va

     dehasyante prapnuyad eva siddhim

 

     nirmaryada-limitless; ashcarya-wonderful; karunya-with mercy; purnau-filled; radha-krishnau-Radha-Krishna; pashyatash-seeing; cet-if; kadacit-sometimes; yah-who; kah api-someone; asmin-here; yadrishas-like this; tadrisho-like that; va-or; dehasya-of the body; ante-at the end; prapnuyad-may attain; eva-indeed; siddhim-perfection.

 

 

     When his body ends, he who stays in Gaudaranya's abode of Navadvipa, which is filled with wonderful, limitless mercy, will attain perfection.

 

Text 36

 

na loka-vedoddhrita-marga-bhedair

     avishya sanklishyata re vimudah

hathena sarvam parihritya gaude

     shri-godrume parna-kutim kurudhvam

 

     na-not; loka-of the world; veda-and of the Vedas; uddhrita-marga-bhedair-by the paths; avishya-entering; sanklishyata-distressed; re-O; vimudah-bewildered; hathena-forcibly; sarvam-everything; parihritya-renouncing; gaude-in Gauda; shri-godrume-in Shri Godruma; parna-of leaves; kutim-a hut; kurudhvam-make.

 

 

     Fools, the paths of the world and the Vedas will bring you only trouble! Give up everything and make yourself a leaf-hut in Shri Godruma in Gauda-desha!

 

 

Text 37

 

yat taj jalpantu shastrany ahaha janataya grihyatam yat tad eva

     svam svam yat tan matam sthapayatu laghu-matis tarka-matre pravinah

asmakam tujjvalaikonmada-vimala-rasa-prema-piyusha-murteh

     radha-bhavapta-lilatavim iha na vinanyatra niryati cetah

 

     yat-what; tad-that; japlantu-may talk; shastrani-the scriptures; ahaha-aha!; janataya-by the people; grihyatam-accepted; yat-what; tad-that; eva-indeed; svam-own; svam-own; yat-what; tat-that; matam-considered; sthapayatu-may establish; laghu-light; matis-thought; tarka-logic; matra-only; pravinah-expert; asmakam-of us; tu-indeed; ujjvala-splendid; eka-sole; unmada-wild; vimala-pure; rasa-nectar; prema-of love; piyusha-nectar; murteh-form; radha-bhava-apta-lila-atavim-the forest where the Lord enjoyed pastimes of Radha's love; iha-here; na-not; vina-without; anyatra-in another place; niryati-may go; cetah-heart.

 

 

     The Vedas may talk as they like, the people may think whatever they like, and the unintelligent logicians may establish whatever theories they like, but our heart will never leave the forest where Lord Krishna, His form filled with the sweet nectar of splendid, pure, passionate spiritual love, enjoyed the pastimes of Shri Radha.

 

Text 38

 

apara-karunakaram vraja-vilasini-nagaram

     muhuh subahu-kakubhir natibhir etad abhyarthaye

anargala-vahan-maha-pranaya-sidhu-sindhau mama 

     kvacij janushi jayatam ratir ihaiva khande nave

 

     apara-limitless; karuna-of mercy; akaram-reservoir; vraja-in Vrindavana; vilasini-the playful girl; nagaram-the hero; muhuh-at every moment; subahu-with many; kakubhir-plaintive words; natibhir-bowing down; etad-this; abhyarthaye-I pray; anargala-unrestrained; vahat-carrying; maha-great; pranaya-love; sidhu-nectar; sindhau-in the ocean; mama-of me; kvacit-in some; janushi-birth; jayatam-may be born; ratir-love; iha-here; eva-indeed; khande nave-in Navadvipa.

 

 

     Bowing down again and again and begging with many plaintive words, to the shoreless ocean of mercy that is the hero of Vraja's playful girls I pray: In one birth allow me to find my happiness in Navadvipa, which is a shoreless ocean of passionate transcendental love.

 

 

Text 39

 

nana-marga-rato 'pi durmatir api tyakta-svadharmo 'pi hi

     svacchanda-carito 'pi dura-bhagavat-sambandha-gandho 'pi ca

kurvan yatra ca kama-lobha-vashato vasam samastottamam

     ya yad eva rasatmakam padam aham tan naumi mayapuram

 

     nana-various; marga-to paths; rato-attached; api-although; durmatir-foolish; api-even; tyakta-rejected; svadharmo-my own religious duty; api-even; hi-indeed;  svacchanda-independent; carito-activities; api-even; dura-far away; bhagavat-of the Lord; sambandha-touch; gandho-the scent; api-even; ca-also; kurvan-doing; yatra-where; ca-and; kama-lust; lobha-greed; vashato-under the control; vasam-residence; samasta-of all; uttamam-the best; ya-which; yad-which; eva-indeed; rasa-nectar; atmakam-self; padam-place; aham-I; tat-that; naumi-I glorify; mayapuram-Mayapura.

 

 

     I praise sweet Mayapura, where a dabbler who walks down many paths at once, a fool, one who has rejected his proper religious duty, an independent person who will not follow the rules of the scriptures, a person who has not the slightest scent of the touch of the Supreme Personality of Godhead, and who who lives there only out of lust and greed, all attain the supreme destination.

 

Text 40

 

iha sakala-sukhebhyah suttamam bhakti-saukhyam

     tad api parama-kashtham samyag apnoti yatra

tad iha parama-pumso shri-navadvipa-dhama

     nikhila-nigama-gudham mudha-buddhir na veda

 

     iha-here; sakala-of all; sukhebhyah-happiness;  su-uttamam-the ultimate; bhakti-of devotional service; saukhyam-the happiness; tad-that; api-even; parama-kashtham-the ultimate; samyak-completely; apnoti-attains; yatra-where; tad-that; iha-here; parama-pumso-of the Supreme Personality of Godhead; shri-navadvipa-dhama-the abode of Navadvipa; nikhila-all; nigama-scriptures; gudham-hidden; mudha-bewildered; buddhir-intelligence; na-not; veda-knows.

 

 

     A bewildered fool cannot understand Shri Navadvipa-dhama, which is hidden from all the Vedas, and which is the place where one may attain the ultimate happiness of devotional service, the highest of all happinesses in this world.

 

 

Text 41

 

bhajantam api devatantaram athakshare brahmani

     sthitam pashuvad eva va vishaya-bhoga-matre ratam

acintya-nija-shaktitah svagata-radhika-madhava-

     pragudha-rasa-durgamam kuruta eva kolatavi

 

     bhajantam-worshiping; api-even; devata-demigod; antaram-another; yatha-as; akshare-in the imperishable; brahmani-Brahman; sthitam-situatede; pashuvad-like an animal; eva-indeed; va-or; vishaya-of the senses; bhoga-happiness; matre-only; ratam-devoted; acintya-inconceivable; nija-own; shaktitah-from the potency; svagata-arrived; radhika-madhava-of Shri Shri Radha-Krishna; pragudha-secret; rasa-nectar; durgamam-rare; kurute-does; eva-indeed; kolatavi-Kolatavi.

 

 

     To demigod-worshipers, to those rapt in the imperishable impersonal Brahman, and even to animallike persons intent only on enjoying their senses, by its own inconceivable powers the forest of Koladvipa gives the rare and secret nectar of love for Shri Shri Radhika-Madhava.

 

Text 42

 

yat-koty-amsham api sprishen na nigamo yan no vidur yoginah

     shrisha-brahma-shukarjunoddava-mukhah pashyanti yan na kvacit

anyat kim vraja-vasinam api na yad-drishyam kadalokaye

     tac chri-godruma-rupam adbhutam aham radha-padaikashrayah

 

     yat-koti-millionth; amsham-part; api-even; sprishet-may touch; na-not; nigamo-the Vedas; yat-which; na-not; u-indeed; vidur-know; yoginah-the yogis; shri-Lakshmi; isha-Shiva; brahma-Brahma; shuka-Shuka; arjuna-Arjuna; uddava-and Uddhava; mukhah-headed by; pashyanti-see; yat-which; na-not; kvacit-ever; anyat-other; kim-what?; vraja-vasinam-of the residents of Vraja; api-even; na-not; yad-which; drishyam-visible; kada-when?; alokaye-will I see; tat shri-godrumas-Shri Godruma; rupam-the form; adbhutam-wonderful; aham-I; radha-of Shri Radha; pada-feet; eka-sole; ashrayah-the shelter.

 

 

     When, taking shelter of Shrimati Radharani's feet, will I see Shri Godruma's wonderful form, a millionth part of which the Vedas cannot touch, the yogis cannot understand, the great souls headed by Lakshmi, Shiva, Brahma, Shukadeva, Arjuna, and Uddhava cannot see and, what to speak of others, even the Vrajavasis cannot see?

 

 

Text 43

 

durvasana-su-dridha-rajju-shatair nibaddham

     akrishya sarvata idam sva-balena gaura

radhavane viharatah saha radhaya te

     padaravinda-savidham naya manasm me

 

     durvasana-wicked desires; su-dridha-very firm; rajju-ropes; shatair-with hundreds; nibaddham-bound; akrishya-dragging; sarvatah-everywhere; idam-this; sva-balena-forcibly; krishna-O Krishna; vrindavane-in Vrindavana; viharatah-enjoying pastimes; saha radhaya-with Radha; te-of You;  pada-feet; aravinda-lotus; savidham-near; naya-please bring; manasm-heart; me-my.

 

 

     O Gaura, O Lord who enjoys pastimes with Shri Radha in Radhavana, please forcibly drag my heart, now tightly bound with hundreds of ropes of wicked desires, to Your lotus feet.

 

Text 44

 

vashi-kartum shakyo na hi na hi manag indriya-gano

     guno 'bhun naiko 'pi pravishati sada dosha-nicayah

kva yamah kim kurmo hari hari mayi so 'py akarunah

     navadvipe vasam bata vitara mananya-gatikam

 

     vashi-kartum-to subdue; shakyo-able; na-not; hi-indeed; na-not; hi-indeed; manak-slightly; indriya-gano-the senses; guno-virtue; abhut-was; na-not; eko-one; api-even; pravishati-enters; sada-eternally; dosha-nicayah-faults; kva-where?; yamah-will we go; kim-what?; kurmo-will we do; hari-alas!; hari-alas!; mayi-in me; sah api-someone; akarunah-merciless; sva-vasam-own home; shri-vrindavana-O Shri Vrindavana; vitara-please extend; ma-to me; ananya-without another; gatikam-goal.

 

 

     I cannot subdue my senses at all. I have no virtues. A host of faults always enters me. Where shall I go? What shall I do? Alas! Alas! No mercy is shown to me! O Lord, please give me residence in Navadvipa, my only home.

 

 

Text 45

 

jati-prana-dhanani yantu su-yasho-rashih parikshiyatam

     sad-dharma vilayam prayantu satatam sarvaish ca nirbhartsyatam

adhi-vyadhi-shatena jiryatu vapur lupta-pratikaratah

     shri-gauranga-puram tathapi na manak tyaktum mamastam matih

 

     jati-noble birth; prana-life; dhanani-and wealth; yantu-may go; su-yasho-rashih-great fame; parikshiyatam-may perish; sad-dharma-religious principles; vilayam-to destruction; prayantu-may go; satatam-always; sarvais-by all; ca-and; nirbhartsyatam-may be rebuked; adhi-vyadhi-of physical and mental distresses; shatena-by hundreds; jiryatu-may grow old; vapur-body; lupta-lost; pratikaratah-remedy; shri-gauranga-puram-Lord Gaura's city; tathapi-nevertheless; na-not; manak-at all; tyaktum-to abandon; mama-my; astam-may be; matih-thought.

 

 

     My noble birth, wealth, and even my life-breath, may all perish. My good reputation may wither and die. My religious principles may run to destruction. Everyone may always mistreat me. My body may wither away with hundreds of incurable diseases. Still, my heart will never leave Lord Gauranga's city.

 

 

Text 46

 

gauraranyad anyat

     prakriter antar bahir vapi

naivasti madhura-vastv ity

     avakalitam yair namas tebhyah

 

     gauraranyad-than Gauravana; anyat-another; prakriter-of nature; antar-within; bahir-without; va-or; api-and; na-not; eva-indeed; asti-is; madhura-sweet; vastu-thing; iti-thus; avakalitam-known; yair-by whom; namas-obeisances; tebhyah-to them.

 

 

     I bow down to offer my respects to they who know that within or without the material world there is nothing as sweet as Lord Gaura's forest.

 

 

Text 47

 

vibhrajat-tilaka girindratanaya-niraugha-shuklambaro-

     dancat-kancana-campaka-cchavir aho nana-rasollasini

krishna-prema-payo-dharena rasadenatyanta-sammohini

     shri-mishratmaja-vallabha vijayate gaude tu gauratavi

 

     vibhrajat-shining; tilaka-tilaka; girindratanaya-of the Ganges; nira-augha- water; shukla-white; ambara-garments; uda{.sy 241}cat-rising; kancana-golden; campaka-campaka flower; chavir-splendor; aho-oh; nana-various; rasa-nectars; ullasini-splendid; krishna-for Lord Krishna; prema-of love; payo-dharena-with the waters; rasadena-nectarean; atyanta-very; sammohini-charming; shri-mishra-of Jagannatha Mishra; atmaja-to the son; vallabha-dear; vijayate-all glories; gaude-in Gauda-desha; tu-indeed; gaura-atavi-Lord Gaura's forest.

 

 

     All glories to Lord Gaura's Gauda-desha forest which, splendid with tilaka decorations, clothed in white garments of the Ganges' waters, splendid with the glory of blossoming campaka flowers, glorious with many kinds of nectar, and charming with the sweet nectar of pure love for Lor Krishna, is very dear to Shri Jaganntha-mishra's son!

 

Text 48

 

yasmin koti-suradru-vaibhava-yuta bhumiruhah poshakah

     bhaktih sad-vanita-maha-rasamayi yatra svayam shlishyati

yatra brahma-puradi-tirtha-nicaya bhrajanti nana-sthale

     tad dvipam nava-sankhyakam sukhamayam ko nama nalambhate

 

     yasmin-in which; koti-millions; suradru-of suradruma trees; vaibhava-glory; yuta-endowed; bhumiruhah-trees; poshakah-nourishing; bhaktih-devotional service; sad-vanita-pious girls; maha-rasamayi-very sweet; yatra-where; svayam-personally; shlishyati-embraces; yatra-where; brahma-pura-adi-beginning with Brahma-pura; tirtha-of holy places; nicayah-multitudes; bhrajanti-shine; nana-sthale-in various places; tad-that; tad dvipam nava-sankhyakam-Navadvipa; adbhutam-wonderful; sukhamayam-blissful; ko-who?; nama-indeed; na-not; alambhate-will take shelter.

 

 

     Who will not take shelter of wonderful, blissful Navadvipa, where millions of glorious kalpavriksha trees are embraced by the sweet vines of pure bhakti that are their wives, and where Brahmapura and all other holy places shine with great splendor?

 

 

Text 49

 

nindanti yavan nava-khand-vasam

     vrindavane prema-vilasa-kande

tavan na govinda-padaravinde

     svacchanda-sad-bhakti-rahasya-labhah

 

     nindanti-insult; yavat-as much as; nava-khand-vasam-residence in Navadvipa; vrindavane-in Vrindavana; prema-of love; vilasa-of transcendental pastimes; kande-the root; tavat-so; na-not; govinda-of Lord Krishna; pada-feet; aravinde-lotus; svacchanda-spontaneous; sad-transcendental; bhakti-of devotional service; rahasya-of the secret; labhah-attainment.

 

 

     As much as they speak ill of residing in Navadvipa, to that extent they will not understand the secret of pure spontaneous love for Lord Govinda's lotus feet in Vrindavana, the root from which the Lord's pastimes of love sprout.

 

Text 50

 

smaram smaram nava-jaladhara-shyamalam dhama-vidyut-

     koti-jyotis-tanu-latikaya radhaya shlishyamanam

uccair uccaih sarasa-sarasam kakubhir jrimbhamana-

     premavishto bhramati sukriti ko 'pi gaura-sthalishu

 

     smaram-remembering; smaram-and remembering; nava-new; jaladhara-monsoon cloud; shyamalam-dark; dhama-splendor; vidyut-lightning flashes; koti-millions; jyotis-splendor; tanu-of the body; latikaya-with the vine; radhaya-with Shri Radha; shlishyamanam-embraced; uccair uccaih-greatly; sarasa-sweet; sarasam-sweet; kakubhih-with plaintive words; jrimbhamana-opening; prema-love; avishto-entered; bhramati-wanders; sukriti-pious; kah api-someone; gaura-sthalishu-in Lord Gaura's places.

 

 

     Again and again remembering the person dark as a new monsoon cloud who is embraced by Shri Radha, Her transcendental form like a vine splendid as millions of lightning flashes, a certain saintly devotee, his mouth fill with loud, urgent, very sweet prayers, and pure devotional love rising within him, wanders in Lord Gaura's sacred places.

 

 

Text 51

 

vishvambharasya pada-

     sarojopeta-sthalishu nirbhara-premna hari hari

kada luthami pratipada-

     galad-ashrur ullasat-pulakah

 

     vishvambharasya-of Lord Chaitanya; pada-saroja-upeta-sthalishu-in the places where He placed His lotus feet; nirbhara-great; premna-with love; hari-oh!; hari-Oh!; kada-when?; luthami-will I roll about on the ground; pratipada-at every step; galad-flowing; ashrur-tears; ullasat-pulakah-hairs standing erect with joy.

 

 

     When, at every moment shedding tears of deep love, and the hairs of my body erect with joy, will I roll upon the ground where Lord Gaura placed His feet?

 

Text 52

 

purnojjvalat-prema-rasaika-murtir

     yatraiva radha-valito harir me

tad eva gaura-sthalam ashritanam

     bhavet param bhakti-rahasya-labhah

 

     purna-full; ujjvala-splendor; prema-love; rasa-nectar; eka-sole; murtir-form; yatra-where; eva-indeed; radha-Radha; valitah-in the ecstasy of love; hari-Krishna; me-my; tad-that; eva-indeed; gaura-sthalam-in the place sacred to Lord Gaura; ashritanam-of they who have taken shelter; bhavet-may be; param-greatly; bhakti-of devotional service; rahasya-of the secret; labhah-attainment.

 

 

     The secret of pure devotional service rests in they who take shelter of Lord Gaura's sacred place, where my Lord Hari, His transcendental form filled with the nectar of splendid divine love, assumes the role of Shri Radha.

 

 

Text 53

 

candala-shva-kharadi-vad yadi janah kurvanti sarve tiras-

     karam durvishaham ca tena na hi me kheda-staniyan api

shri-krishna-shravanadika tu navadha raganuga catmada

     bhaktir yad graha-sankhyake vijayate tatraiva khande sthitih

 

     candala-an outcaste; shva-a dog; khara-an ass; adi-beginning; vad-like; yadi-if; janah-the people; kurvanti-do; sarve-all; tiraskaram-insults; durvishaham-unbearable; ca-and; tena-by that; na-not; hi-indeed; me-of me; kheda-staniyan-suffering; api-also; shri-krishna-of Lord Krishna; shravana-hearing; adika-beginning with; tu-indeed; navadha-nine kinds; raga-anuga-spontaneous; ca-and; atmada-giving the self; bhaktir-devotional service; yad-which; graha-sankhyake-nine; vijayate-all glories; tatra-there; eva-indeed; khande-in the islands; sthitih-standing.

 

 

     If the people speak unbearable insults to me as if I were a candala or a dog or an ass, then I do not feel unhappy as I stay in the nine islands of Navadvipa, where the nine proccesses of loving devotional service, beginning with hearing about Lord Krishna and culminating in surrendering one's life and heart to Him, shine with great glory.

 

Text 54

 

bhratah samastany api sadhanani

     vihaya gaura-sthalam ashrayasva

yatha tatha praktana-vasanatah

     sharira-vani-hridayani kuryuh

 

     bhratah-O brother; samastani-all; api-even; sadhanani-spiritual practicies; vihaya-abandoning; gaura-sthalam-Lord Gaura's sacred place; ashrayasva-take shelter; yatha-as; tatha-so; praktana-former; vasanatah-from desires; sharira-the body; vani-the words; hridayani-the heart; kuryuh-act.

 

 

     O brother, give up all your spiritual practices and take shelter of Lord Gaura's sacred place. As you desire so your body, words, and heart will act.

 

 

Text 55

 

navadvipe ramye varam iha kare kharpara-bhrito

     bhramamo bhaikshyartham svapaca-griha-vithishu dinashah

tathapi pracinaih parama-sukritair atra militam

     na neshyamy 'nyatra kvacid api kathancid vapur idam

 

     navadvipe-in Navadvipa; ramye-beautiful; varam-benediction; iha-here; kare-in the hand; kharpara-a beggars bowl; bhrito-holding; bhramamo-we wander; bhaikshya-begging; artham-for the purpose; svapaca-of dogeaters; griha-to the houses; vithishu-on the paths; dinashah-day after day; tathapi-still; pracinaih-with old; parama-sukritair-pious deeds; atra-here; militam-met; na-not; neshyamo-we will carry; anyatra-somewhere else; kvacid-anywhere; api-even; katha{.sy 241}cid-under any circumstance; vapur-body; idam-this.

 

 

     With a bowl in hand we go begging even on the paths to the houses of the dogeaters in beautiful Navadvipa. We pray that we will never take this body, attained by many past pious deeds, to any other place.

 

Text 56

 

jarat-kantham ekam dadhad api ca kaupinam anisham

     pragayan shri-radha-madhupati-rahah-keli-laharim

phalam va mulam va kim api divasante kavalayan

     navadvipe neshye vana-bhuvi kada jivanam idam

 

     jarat-old; kantham-cloth; ekam-one; dadhad-placing; api-and; ca-and; kaupinam-kaupina; anisham-day and night; pragayan-singing; shri-radha-madhupati-of s Shri Radha-Krishna; rahah-confidential; keli-of pastimes; laharim-waves; phalam-fruit; va-or; mulam-roots; va-or; kim api-something; divasa-of the day; ante-at the end; kavalayan-eating a mouthful; navadvipe-in Navadvipa; neshye-I will pass; vana-bhuvi-in the forest; jivanam-life; idam-this.

 

 

     When, wearing a kaupina and one old cloth, day and night singing of the waves of Shri Shri Radha-Madhupati's confidential pastimes, and at the end of the day eating a fruit or a root, will I spend this lifetime in the forest of Navadvipa?

 

 

Text 57

 

prakrity-upari kevale sukha-nidhau para-brahmani

     shruti-prathita-vaibhavam para-padam para-vyomakam

tad-antar-akhilojjvalam jayati gauda-bhu-mandalam

     maha-rasa-mayam ca tat kalaya tatra vrindavanam

 

     prakriti-the material nature; upari-above; kevale-in the spiritual world; sukha-of happiness; nidhau-in the ocean; para-brahmani-in the Supreme Brahman; shruti-in the Vedas; prathita-celebrated; vaibhavam-glory; para-padam-the Supreme Abode; para-vyomakam-the spiritual sky; tad-antar-in that; akhila-all; ujjvalam-splendid; jayati-all glories; gauda-of Gauda; bhu-the land; mandalam-the circle; maha-rasa-mayam-filled with sweet nectar; ca-and; tat-that; kalaya-see; tatra-there; vrindavanam-Vrindavana.

 

 

     Above the material nature, in the ocean of happiness that is the Supreme Brahman splendor, is the Spiritual Sky, the Supreme Abode glorified in the Vedas. Within the Spiritual Sky the circle of Gauda-bhumi is glorious with all splendor. There gaze on the forest of Vrindavana.

 

Text 58

 

svananda-sac-cid-ghana-rupata-matir

     yavan na gaura-sthala-vasi-jantushu

tavat pravishtho 'pi na tatra vindate

     tato 'paradhat padavim parat param

 

     sva-own; ananda-bliss; sat-eternal; cit-knowledge; ghana-intense; rupata-form; matir-conception; yavat-as; na-not; gauar-sthala-in Lord Gaura's sacred place; vasi-residing; jantushu-to the living entities; tavat-so; pravishtho-entered; api-even; na-not; tatra-there; vindate-finds; tato-then; aparadhat-from the offense; padavim-the path; parat-than the highest; param-higher.

 

 

     Even though staying there himself, he who commits the offense of thinking that the residents of Gaura-sthala do not have spiritual forms of eternity, bliss, and knowledge, will not attain the supreme abode.

 

 

Text 59

 

yadaiva sac-cid-rasa-rupa-buddhi-

     dvipe nave 'smin sthira-jangameshu

syan nirvyalikam purushas tadaiva

     cakasti radha-priya-sevi-rupah

 

     yada-when; eva-indeed; sat-eternal; cit-spiritual; rasa-nectar; rupa-forms; buddhi-concept; vrindavana-in Vrindavana; stha-staying; sthira-unmoving; jangameshu-and moving living entities; syat-may be; nirvyalikam-honest; purushas-person; tada-then; eva-indeed; cakasti-is splendidly manifested; radha-of Shri Radha; priya-of the beloved; sevi-of the servant; rupah-the form.

 

 

     When one understands that the moving and unmoving residents of Navadvipa have forms of eternal spiritual nectar, then he becomes a genuine servant of Shri Radha's beloved.

 

Text 60

 

sakala-vibhava-saram sarva-dharmaika-saram

     sakala-bhajana-saram sarva-siddhyaika-saram

sakala-mahima-saram vastu khande navakhye

     sakala-madhurimambho-rashi-saram viharah

 

     sakala-of all; vibhava-of opulences; saram-the best; sarva-of all; dharma-religious principles; eka-saram-the best; sakala-of aqll; bhajana-methods of worship; saram-the best; sarva-of all; siddha-perfections; eka-saram-the best; sakala-of all; mahima-glories; saram-the best; vastu-thing; khande navakhye-in Navadvipa; antah-in; sakala-of all; madhurima-of sweetness; ambho-rashi-of oceans; saram-the best; viharah-wandering.

 

 

     Wandering in Navadvipa is the best of all opulences, the best of all religious principles, the best of all kinds of worship, the best of all perfections, the best of all glories, and the best of all oceans of sweetness.

 

 

Text 61

 

pragayan natann udhasan va luthan va

     pradhavan rudan sampatan murcchito va

kada va maha-prema-madhvi-madandhash

     carishyami khande nave loka-bahyah

 

     pragayan-singing; natann-dancing; udhasan-laughing; va-or; luthan-rolling on the ground; va-or; pradhavan-running; rudan-crying; sampatan-falling; murcchito-unconscious; va-or; kada-when?; va-or; maha-great; prema-of love; madhvi-nectar; mada-intoxication; andhas-blind; carishyami-will I walk; khande nave-in Navadvipa; loka-bahyah-oblivious to the world.

 

 

     When, singing, dancing, laughing, rolling about on the ground, running, crying, or falling down unconscious, will I, blind with intoxication by drinking the nectar of great spiritual love, and oblivious to the world, wander in Navadvipa?

 

Text 62

 

na lokam na dharmam na geham na deham

     na nindam stutim napi saukhyam na duhkham

vijanan kim apy unmadah prema-madhvya

     graha-grasta-vat karhi gaura-sthale syam

 

     na-not; lokam-the world; na-not; dharmam-religion; na-not; geham-home; na-not; deham-body; na-not; nindam-insults; stutim-praises; na-not; api-also; saukhyam-happiness; na-not; duhkham-pain; vijanan-knowing; kim api-something; unmadah-mad; prema-of love; madhvya-by the nectar; graha-grasta-vat-as one in the grip of an evil planet; karhi-when?; gaura-sthale-in Gaura-sthala; syam-will I become.

 

 

     When, oblivious to the world, religious duties, home, body, insults, praise, pleasure, and pain, and intoxicated with the nectar of pure spiritual love, will I become like a madman in Lord Gaura's sacred abode? 

 

 

Text 63

 

hare krishna rameti krishneti mukhyan

     mahashcarya-namavali-siddha-mantran

tathacashta-kale vraja-dvandva-sevam

     kadabhyasya gaura-sthale syam kritarthah

 

     hare krishna krishna-Hare Krishna, Krishna; iti-thus; krishna-Krishna; iti-thus; mukhyat-from the mouth; maha-very; ashcarya-wonderful; nama-of names; avali-series; siddha-perfection; mantran-from the mantra; tatha-in that way; ca-and; ashta-kale-at the eight times; vraja-of Vraka; dvandva-of the divine couple; sevam-devotional service; kada-when?; abhyasya-acting; gaura-sthale-in Gaura-sthala; syam-I will become; kritarthah-successful.

 

 

     When, chanting the siddha-mantra of very wonderful names beginning "Hare, Krishna, and Rama" will I, serving Vraja's divine couple day and night in Lord Gaura's sacred abode, attain the success of my life?

 

Text 64

 

hema-sphatika-padmaraga-racitair mahendranila-drumair

     nana-ratnamaya-sthalibhir ali-jhankaraih sphutad-vallibhih

citraih kira-mayura-kokila-mukhair nana-vihangair lasat

     padmadyais ca sarobhir adbhutam aham dhyayami gaura-sthalam

 

     hema-gold; sphatika-crystal; padmaraga-and rubies; racitair-made; maha-great; indranila-sapphires; drumair-with trees; nana-various; ratnamaya-jeweled; sthalibhir-with places; ali-of bumblebees; jhankaraih-with buzzing; sphutad-blossoming; vallibhih-with vines; citraih-wonderful; kira-parrots; mayura-peacocks; kokila-and cuckoos; mukhair-headed by; nana-various; vihangair-with birds; lasat-shining; padma-with lotuses; adyais-beginning with; ca-also; sarobhir-with lakes; adbhutam-wonderful; aham-I; dhyayami-meditate; gaura-sthalam-on Gaura-sthala.

 

 

     I meditate on wonderful Gaura-sthala splendid with gold, crystal, and rubies, with great sapphire trees, with courtyards made of many kinds of jewels, with buzzing bees, with blossoming vines, with wonderful parrots, peacocks, cuckoos, and other birds, and with lakes filled with lotuses and other flowers.

 

 

Text 65

 

madhya-dvipa-vane sphutat-kshitidharasyopatyakasu sphuran

     nana-keli-nikunja-vithishu navonmilat-kadambadishu

bhramam bhramam ahar-nisham nanu param shri-rasa-keli-sthali-

     ramyasv eva kada prakashita-rahah-prema bhaveyam kriti

 

     madhya-dvipa-vane-in the forest of Madhyadvipa; sphutat-manifest; kshiti-dharasya-of the hill; upatyakasu-in the valleys; sphurat-splendidly manifest; nana-various; keli-pastimes; niku{.sy 241}ja-groves; vithishu-on the pathways; nava-new; unmilat-blossoming; kadamba-alishu-among the kadamba trees; bhramam-wandering; bhramam-and wandering; ahar-day; nisham-and night; nanu-certainly; param-great; shri-rasa-keli-of the rasa-dance pastime; sthali-place; ramyasu-beautiful; eva-certainly; kada-when?; prakashita-manifested; rahah-secret; prema-love; bhaveyam-I will become; kriti-pious.

 

 

     When, wandering day and night through the valleys of Madhyadvipa, on the pathways through the various pastime forest-groves, through groves of newly-blossoming kadamba trees, and through the beautiful places where of the rasa-dance pastimes, will I become fortunate, intimate spiritual love for the divine couple shining within me?

 

Text 66

 

alam kshayi-sukha-pradair yuvati-putra-vittadikair

     vimukti-kathayapy alam mama namo vikuntha-shriye

param tv iha bhave bhave bhavatu radhika-kantitah

     vrajendra-tanayo vane lasati yatra tasmin ratih 

 

     alam-what is the use?; kshayi-temporary; sukha-happiness; pradair-giving; yuvati-beautiful young wife; putra-children; vitta-wealth; adikair-beginning with; vimukti-of impersonal liberation; kathaya-of talk; api-also; alam-what is the use?; mama-of me; namo-obeisances; vikuntha-in Vaikuntha; shriye-to the beauty; param-greatly; tu-indeed; iha-here; bhave bhave-in birth after birth; bhavatu-may be; radhika-kantitah-in the comlextion of Shri Radhika; vrajendra-tanayo-the son of the king of Vraja; vane-in the forest; lasati-shinesl; yatra-where; tasmin-there; ratah-devoted.

 

 

     What is the use of a beautiful young wife, children, and wealth, which give only temporary happiness? I offer my respectful obeisances to the beauty of Vaikuntha. I pray that birth after birth I may be devoted to the forest where Vrajendra's son, who has now assumed the complexion of Shri Radhika, enjoys splendid transcendental pastimes.

 

 

Text 67

 

namami tad godrumam eva murdhna

     vadami tad godrumam eva vaca

smarami tad godrumam eva buddhya

     shri-godrumad anyam aham na jane

 

     namami-I bow; tat godrumam-Godruma; eva-indeed; murdhna-with my head; vadami-I speak; tat godrumam-Godruma; eva-indeed; vaca-with my words; smarami-I remember; tat godrumam-Godruma; eva-indeed; buddhya-with my intelligence; shri-godrumat-than Shri Godruma; anyam-other; aham-I; na-not; jane-know.

 

 

     With my head I bow down before Godruma. With my words I speak about Godruma. With my intelligence I remember Godruma. I do not know anything but Shri Godruma.

 

Text 68

 

radhapati-rati-kandam

     gaura-sthalam eva jivanam yesham

tac-caranambuja-renor

     asham evaham ashase

 

     radhapati-of Lord Krishna, the Lord of Radha; rati-off love; kandam-the root; gaura-sthalam-Lord Gaura's abode; eva-indeed; jivanam-life and soul; yesham-of whom; tat-of them; caranambuja-of the lotus feet; renor-of the dust; asham-the hope; eva-indeed; aham-I; ashase-desire.

 

 

     I long for the pollen of the lotus feet of they whose life and soul is Shri Gaura-sthala, the root that sprouts love for Lord Radhapati.

 

 

Text 69

 

nana-keli-nikunja-mandapa-yute nana-saro-vapika-

     ramye gulma-lata-drumaish ca parito nana-vidhaih shobhite

nana-jati-samullasat-khaga-mrigair nana-vilasa-sthali-

     pradyota-dyuti-rocishi priya kada dhyeyo 'si gaura-sthale

 

     nana-various; keli-pastimes; nikunja-groves; mandapa-pavilions; yute-endowed; nana-various; saro-lakes; vapika-and ponds; ramye-beautiful; gulma-bushes; lata-vines; drumaish-trees; ca-and; parito-everywhere; nana-various; vidhaih-kinds; shobhite-splendid; nana-various;-jati-species; samullasat-jubilant; khaga-birds; mrigair-and animals; nana-various; vilasa-of pastimes; sthali-places; pradyota-dyuti-rocishi-splendid; priya-dear; kada-when?; dhyeyo-to be meditated on; asi-You are; gaura-sthale-in Lord Gaura's transcendental abode.

 

 

     O beloved, when will I meditate on You in Gaura-sthala, which is filled with many pastime forest pavilions, delightful with many lakes and ponds, beautiful with trees, vines, and bushes everywhere and with many kinds of joyful birds and beasts, and is glorious with many splendid pastime-places?

 

Text 70

 

vanya gadgadaya kada madhupater namani sankirtaye

     dharabhir nayanambhasam taru-tale kshaunim kada pankaye

drishtya bhavanaya puro milad aho gaura-sthaliyam maho-

     dvandva-hema-harinmani-cchavi kadalambe muhur vihvalah

 

     vanya-with words; gadgadaya-faltering; madhupater-of Lord Krishna; namani-names; sankirtaye-I glorify; dharabhir-with flooding streams; nayana-from the eyes; ambhasam-of water; taru-tale-at the base of a tree; kshaunim-the ground; kada-when?; pankaye-will I muddy; drishtya-with sight; bhavanaya-with the conception; puro-before me; milad-meeting; aho-oh; gaura-sthaliyam-in Gaura-sthali; maho-of splendors; dvandva-pair; hema-gold; harinmani-and sapphires; chavi-effulgence; kada-when?; alambe-will I take shelter; muhur-at every moment; vihvalah-overcome.

 

 

     When, with a faltering voice, will I glorify Lord Madhava's holy names? When will I muddy the ground under a tree with streams of tears flowing from my eyes? When, excited at heart, will I take shelter of the two golden and sapphire splendors that have become one before my eyes in Gaura-sthala?

 

 

Text 71

 

nanyad vadami na shrinomi na cintayami

     nanyad vrajami na bhajami na cashrayami

pashyami jagrati tatha svapane 'pi nanyat

     shri-radhika-ruci-vinoda-vanam vinaham

 

     na-not; anyad-another; vadami-I speak; na-not; shrinomi-I hear; na-not; cintayami-I meditate; na-not; anyad-another; vrajami-I go; na-not; bhajami-I worship; na-not; ca-and; ashrayami-I take shelter; pashyami-I see; jagrati-awake; tatha-in the same way; svapane-in a dream; api-even; na-not; anyat-another; shri-radhika-of Shri Radha; ruci-of the splendor; vinoda-of the pastimes; vanam-the forest; vina-without; aham-I.

 

 

     I will not talk of anything else. I will not hear of anything else. I will not meditate on anything else. I will not go anywhere else. I will not worship anything else. I will not take shelter of anything else. In dream or awake I will not see anything but the forest where He who accepted Shri Radhika's splendor enjoyed pastimes.

 

Text 72

 

na satyakhye loke sprihayati mano brahma-padavim

     na vaikunthe vishnor api mrigayate parshada-tanum

navadvipe shuddhe madhura-rasa-bharotsavavatam

     nivase dhanyanam su-bahu krimi-janmapi manute

 

     na-not; satya-Satya; aakhye-named; loke-in the planet; sprihayati-desires; mano-my heart; brahma-padavim-the post of Brahma; na-not; vaikunthe-in Vaikuntha; vishnor-of Lord Vishnu; api-even; mrigayate-seeks; parshada-of an associate; tanum-the body; navadvipe-in Navadvipa; shuddhe-pure; madhura-sweet; rasa-nectar; bhara-abundance; utsava-vatam-enjoying festivals; nivase-in the home; dhanyanam-of the fortunate souls; su-bahu-very highly; krimi-of an insect; janma-the birth; api-even; manute-thinks.

 

 

     My heart does not yearn to become a Lord Brahma on Satyaloka, nor does it seek the body of an associate of Lord Vishnu in Vaikuntha, but it does think very kighly of any birth, even as a tiny insect, in the home of the fortunate souls that enjoy festivals of sweet nectar in the pure realm of Navadvipa.

 

 

Text 73

 

mamapi syad etadrisham api dinam kim nu paramam

     navadvipe yasmin katham api krita-sparshanam api

aho deham durad api samavalokyapi janusha

     muhur dhanyam manye dharani-patitam syam krita-natih

 

     mama-of me; api-even; syad-may be; etadrisham-like this; api-also; dinam-day; kim-whether?; nu-indeed; paramam-transcendental; navadvipe-in Navadvipa; yasmin-in which; katham api-somehow; krita-done; sparshanam-touch; api-also; aho-oh; deham-body; durad-from far away; api-even; samavalokya-seeing; api-even; janusha-with a birth; muhur-at every moment; dhanyam-fortunate; manye-I think; dharani-to the ground; patitam-fallen; syam-I may be; krita-natih-bowing down.

 

 

     I think any birth where, even from a distance, I may gaze at Navadvipa, touch it, and fall down on the ground to offer respects to it, is very fortunate. Will the fortunate day that I take such a birth ever come?

 

Text 74

 

yad api ca mama nasti shri-navadvipa-dhama-

     mahimani na samordhve hanta vishvag-agandhah

yad api mama na tasmin nasti vasaishanapi

     prasaratu mama tadrishy eva vani tathapi

 

     yad api-although; ca-and; mama-my; na-not; asti-is; shri-navadvipa-dhama-of Shri Navadvipa-dhama; mahimani-in the glory; na-not; samordhve-great; hanta-indeed; vishvak-of faith; agandhah-the slightest scent; yad api-although; mama-of me; na-not; tasmin-in that; na-not; asti-is; vasa-residence; aishana-with the desire; api-even; prasaratu-goes; mama-my; tadrishi-like this; eva-indeed; vani-words; tathapi-still.

 

 

     Although I have not the slightest fragrance of faith in the exalted glory of Shri Navadvipa-dhama, and although I do not sincerely yearn to live there, nevertheless words like that flow from me.

 

 

Text 75

 

achaitanya-prayam jagad idam aho sarva-vid api

     navadvipasyasya prabhavati na vai tattva-kathane

harau su-pracchanne hari-puram aho guptam abhavat

     su-bhaktas tat tattvam sva-guru-kripaya karshati kila

 

     achaitanya-unconscious with Lord Chaitanya; prayam-for the most part; jagad-material universe; idam-this; aho-oh; sarva-vid-who knows everything; api-even; navadvipasya-of Navadvipa; asya-of that; prabhavati-manifests; na-not; vai-indeed; tattva-of the truth; kathane-in discussion; harau-of Lord Krishna; su-pracchanne-carewfully hidden; hari-of Lord Hari; puram-the city; aho-oh; guptam-hidden; abhavat-was; su-bhaktas-great devotee; tat-that; tattvam-truth; sva-guru-kripaya-by the mercy of the guru; karshati-pulls; kila-indeed.

 

 

     This mostly unconscious world and even they who think they know everything cannot know the truth about Navadvipa. When carefully concealed Lord Hari appears, then His concealed abode also appears. Only a sincere devotee, by his guru's mercy, can know the truth of Navadvipa.

 

Text 76

 

kada navadvipa-vanantareshv aham

     paribhraman saikata-purna-catvare

hariti rameti hariti kirtane

     vilokya gauram prapatami vihvalah

 

     kada-when?; navadvipa-vanantareshu-in the forests of Navadvipa; aham-I; paribhraman-wandering; saikata-sandy; purna-filled; catvare-in a courtyard; hari-O Hari!; iti-thus; rama-O Rama!; iti-thus; hari-O Hari!; iti-thus; kirtane-in glorification; vilokya-seeing; gauram-Lord Gaura; prapatami-I will fall down; vihvalah-overwhelmed.

 

 

     When, as I wander in Navadvipa's forests, will I fall unconscious, suddenly seeing Lord Gaura chanting Hari! Rama! Hari! in a kirtana in a sandy courtyard?

 

 

Text 77

 

puline puline girindrajaya

     vicarishyami kada tale tarunam

patitam galitam phalam ca bhuktva

     lalitam tatini-jalam pibami

 

     puline puline-along the shores; girindrajayah-of the Ganges; vicarishyami-will I wander; kada-when?; tale tarunam-underneath the trees; patitam-fallen; galitam-ripe; phalam-fruit; ca-and; bhuktva-eating; lalitam-delicious; tatini-from the river; jalam-water; pibami-will I drink.

 

 

     When, eating ripe fruits fallen to the ground and drinking the delicious river-water, will I wander in the forests by the Ganges' shore?

 

Text 78

 

aradhitam nava-vanam vraja-kananam te

     naradhitam nava-vanam vraja eva dure

aradhito dvija-suto vraja-nagaras te

     naradhito dvija-suto na taveha krishnah

 

     aradhitam-worshiped; nava-vanam-Navadvipa; vraja-kananam-the forest of Vraja; te-by you; na-not; aradhitam-worshiped; nava-vanam-Navadvipa; vrajah-Vraja; eva-indeed; dure-far away; aradhito-worshiped; dvija-suto-the brahmana's son (Lord Chaitanya); vraja-nagaras-the hero of Vraja; te-by you; na-not; aradhito-worshiped; dvija-suto-Lord Chaitanya; na-not; tava-by you; iha-here; krishnah-Lord Krishna.

 

 

     If you worship Navadvipa, then you also worship the forest of Vraja. If you don't worship Navadvipa, then the forest of Vraja is far away. If you worship Lord Chaitanya, then you also worship the hero of Vraja. If you don't worship Lord Chaitanya, then you cannot worship Lord Krishna.

 

 

Text 79

 

navadvipah sakshad vraja-puram aho gauda-paridhau

     shaci-putrah sakshad vraja-pati-suto nagara-varah

sa vai radha-bhava-dyuti-su-valitah kancana-cchato

     navadvipe lilam vrajapura-durapam vitanute

 

     navadvipah-Navadvipa; sakshad-directly; vraja-puram-Vrajapura; aho-oh; gauda-paridhau-in the land of Bengal; shaci-putrah-the son of Shaci; sakshad-directly; vraja-pati-suto-the son of Vraja's king; nagara-varah-the best of heroes; sah-He; vai-indeed; radha-of; bhava-nature; dyuti-splendor; su-valitah-covered; kancana-cchato-with a golden splendor; navadvipe-in Navadvipa; lilam-pastimes; vrajapura-by Vrajapura; durapam-difficult to attain; vitanute-manifests.

 

 

     Navadvipa is Vrindavana manifested in the land of Bengal. Lord Chaitanya, the son of Shaci, is Lord Krishna, the greatest hero, the son of Vraja's king. His complexion now golden with Radha's splendor, He performs in Navadvipa pastimes that even Vrindavana cannot attain.

 

Text 80

 

aho vrindaranye hari hari hariti prajapatam

     vraja-dvandvavaptir ghatata aparadhatyaya iha

navadvipe gaurah kalusha-nicayam kshamyati sada

     vrajanandam sakshat parama-rasadam hanta tanute

 

     aho-oh; vrindaranye-in Vrindavana; hari-Hari; hari-Hari; hari-Hari; iti-thus; prajapatam-chanting; vraja-of Vraja; dvandva-of the divine couple; avaptir-attainment; ghatate-is; aparadha-offenses; atyayah-destruction; iha-here; navadvipe-in Navadvipa; gaurah-Lord Chaitanya; kalusha-of sins; nicayam-a multitude; kshamyati-forgives; sada-always; vraja-of Vraka; anandam-the bliss; sakshat-directly; parama-supreme; rasa-nectar; dam-giving; hanta-indeed; tanute-gives.

 

 

     They who chant Hari! Hari! Hari! in Vrindavana become free from all offenses and attain Vraja's divine couple. In Navadvipa Lord Gaura forgives multitudes of sins and frreely gives the sweet nectar of the bliss of Vraja.

 

 

Text 81

 

navadvipe vased yas tu

     kare tasya vraja-sthitih

maricikavad anyatra

     dure vrindavanam dhruvam

 

     navadvipe-in Navadvipa; vased-resides; yas-who; tu-certainly; kare-in the hand; tasya-of him; vraja-in Vraja; sthitih-resience; maricika-a mirage; vad-like; anyatra-in another place; dure-far away; vrindavanam-Vrindavana; dhruvam-certainly.

 

 

     One who lives in Navadvipa holds Vraja in his hand. In any other place Vrindavana is like a far-away mirage.

 

Text 82

 

vanam copavanam sarvam

     shrimad-vrindavana-sthitam

krodi-kritam navadvipe

     krishna-lila-su-siddhaye

 

     vanam-forests; ca-and; upavanam-gardens; sarvam-all; shrimad-beautiful; vrindavana-in Vrndavana; sthitam-sitauted; krodi-kritam-resting on the chest; navadvipe-in Navadvipa; krishna-of Lord Krishna; lila-pastimes; su-siddhaye-for the perfection.

 

 

     To make Lord Krishna pastimes perfect, Navadvipa embraces to its chest all of beautiful Vrindavana's forests and gardens..

 

 

Text 83

 

namami tad godrumacandra-lilam

     namami gaura-sthala-cid-vibhutim

namami gauranga-padashritan tan

     namami gauram karunavataram

 

     namami-I offer my respectful obeisances; tad-that; godrumacandra-of the moon of Godruma; lilam-to the pastimes; namami-I offer my respectful obeisances; gaura-of Lord Gaura; sthala-of the holy abode; cit-spiritual; vibhutim-opulewnces; namami-I offer my respectful obeisances; gauranga-of Lord Chaitanya; pada-of the feet; ashritan-have taken shelter; tan-to they; namami-I offer my respectful obeisances; gauram-to Lord Gaura; karuna-of mercy; avataram-the incarnation.

 

 

     I offer my respectful obeisances to the pastimes of Lord Godrumacandra. I offer my respectful obeisances to the spiritual opulences of Gaura-sthala. I offer my respectful obeisances to they who have taken shelter of Lord Gauranga's feet. I offer my respectful obeisances to Lord Gaura, the incarnation of mercy.

 

Text 84

 

ha vishvambhara ha maha-rasamaya premaika-sampan-nidhe

     ha padma-suta ha dayaridra-hridaya bhrashtaika-bandhuttama

ha siteshvara ha caracara-pate gauravatirna-kshama

     ha shrivasa-gadadhareshta-vishaya tvam me gatis tvam gatih

 

     ha-O!; vishvambhara-Vishvambhara; ha-O!; maha-rasamaya-sweet Lord; prema-eka-sampan-nidhe-ocean of love; ha-O!; padma-suta-son of Padma; ha-O!; daya/-ardra-melting with mercy; hridaya-whose heart; bhrashta-broken; eka-bandhu-uttama-great friend; ha-O!; sita-of Sita; ishvara-husband; ha-O!; cara-of moving; acara-and unmoving entities; pate-O Lord; gaura-Lord gaura; avatirna-descended; kshama-able; ha-O!; shrivasa-Shrivasa; gadadhara-and Gadadhara; ishta-vishaya-worshiped; tvam-You; me-my; gatis-goal; tvam-You; gatih-the goal.

 

 

     O Lord Vishvambhara, O sweet Lord, O ocean of the treasure of divine love, O Nityananda, O son of Padmavati, O Lord whose heart melts with compassion, O best friend of the fallen, O Advaita, O husband of Sita, O master of all living entities moving and inert, O Lord who made Lord Gaura descend to this world, O Lord worshiped by Shrivasa and Gadadhara, You are the goal of my life! You are the goal of my life!

 

 

Text 85

 

stumas tam chaitanyakritim ati-vimaryada-pramadad-

     bhutaudaryam varyam vraja-pati-kumaram rasayitum

vishuddha-sva-premonmada-madhura-piyusha-laharim

     pradatum canyebhyah para-pada-navadvipa-prakatam

 

     stumas-we glorify; tam-Him; chaitanya-akritim-the form of Lord Chaitanya; ati-vimaryada-without limits; parama-great; abhuta-wonderful; audaryam-generosity; varyam-best; vraja-pati-kumaram-the prince of Vraja; rasayitum-to taste; vishuddha-pure;sva-prema-own love; unmada-mad; madhura-sweet; piyusha-of nectar; laharim-waves; pradatum-to give; ca-and; anyebhyah-to others;  para-pada-the supreme abode; navadvipa-in Navadvipa; prakatam-manifest.

 

 

     Let us glorify the boundlessly merciful Supreme Personality of Godhead, the prince of Vraja. To taste the intoxicating sweet waves of the nectar of transcendental love for Krishna, as well as to give that nectar to others, He has now appeared in the transcendental abode of Navadvipa as Lord Chaitanya Mahaprabhu.

 

Text 86

 

alam shastrabhyasair alam ahaha tirthatanikaya

     sada yoshid-vyaghras trasata vitatham thut-kuru divam

trinam-manya dhanyah shrayata kila sannyasika-patam

     navadvipe gauram nija-rasa-madat ganga-pulinam

 

     alam-what is the use?; shastra-scriptures; abhyasair-of stuying; alam-what is the use?; ahaha-Oh; tirtha-to holy places; atanikaya-of travelling; sada-always; yoshid-women; vyaghras-tigers; trasata-fear; vitatham-illusory; thut-kuru-spit; divam-on the upper material planets; trinam-a blade of grass;manya-consider; dhanyah-O fortunate people; shrayata-take shelter; kila-indeed; sannyasika-of a sannyasi; patam-in the garments; navadvipe-in Navadvipa; gauram-Lord Gaura; nija-rasa-madat-by the maddeness opf tasting His own nectar; ganga-of the Ganges; pulinam-on the shore.

 

 

     What is the use of studying many scriptures? What is the use of going on pilgrimage to holy places? Fear women who are like tigers! Spit on the opulences of Svargaloka! Know that all material benefits are as worthless as a handful of straw! Instead of chasing after them please take sheletr of Lord Gauranga, who is dressed in the garments of a sannyasi, and who, intoxicated by tasting the nectar of Krishna-prema, dances on the Ganges' shore.

 

 

Text 87

 

samsara-sindhu-tarane hridayam yadi syat

     sankirtanamrita-rase ramate manash cet

premambudhau viharane yadi citta-vrttir

     mayapurakhya-nagare vasatim kurusva

 

     samsara-of repeated birth and death; sindhu-of the ocean; tarane-in crossing; hridayam-the heart; yadi-if; syat-is; sankirtana-of sankirtana; amrita-rase-in bthe sweet nectar; ramate-enjoys; manash-the heart; cet-if; prema-of pure love; ambudhau-in the ocean; viharane-in playing; yadi-if; citta-of the heart; vrttir-activity; mayapura-Mayapura; akhya-named; nagare-in the town; vasatim-residence; kurusva-please do.

 

 

     If your heart is set on crossing beyond the ocean of repeated birth and death, if your heart relishes the sweet nectar of Krishna-sankirtana, and if your heart yearns to swim and sport in the ocean of pure love of Krishna, then please reside in Mayapura City.

 

Text 88

 

saiveyam bhuvi dhanya-gauda-nagari gangapi tan-madhyaga

     jivas te ca vasanti ye ca kritino gauranga-padashritah

no kutrapi nirikshyate hari hari premotsavas tadrisho

     ha chaitanya kripa-nidhana tava kim vikshye punar vaibhavam

 

     sa-it; eva-indeed; ayam-this; bhuvi-on the earth; dhanya-fortunate; gauda-of Bengal; nagari-the twon; ganga-the Ganges; api-also; tat-that; madhyaga-going in the middle; jivas-living entities; te-they; ca-and; vasanti-reside; ye-who; ca-and; kritino-pious; gauranga-of Lord Gaura; pada-of the feet; ashritah-taken shelter; na-not; u-indeed; kutrapi-anywhere; nirikshyate-is seen; hari-O Hari; hari-O Hari; prema-of pure love; utsavas-the festival; tadrisho-like this; ha-O; chaitanya-Lord Chaitanya; kripa-of mercy; nidhana-O ocean; tava-of You; kim-whether?; vikshye-I will see; punar-again; vaibhavam-glory.

 

 

     The fortunate town of Navadvipa remains on the earth. The Ganges remains. The same people still live here. The saintly devotees who have taken shelter of Lord Gauranga's feet remain. Alas! Alas! I do not see anywhere the same kind of festival of pure love for Lord Hari. O Lord Chaitanya, O ocean of mercy, will I ever see Your transcendental glory again?

 

 

Text 89

 

drishtah sprishtah kirtitah samsmrito va

     dura-sthair apy anato vadrito va

premnah saram datum isho ya ekash

     cid-rupam tam gaura-pitham namami

 

     drishtah-seen; sprishtah-touched; kirtitah-glorified; samsmrito-remembered; va-or; dura-sthair-far away; api-even; anato-offered respectful obeisances; va-or; adrito-worshiped; va-or; premnah-of love; saram-the essence; datum-to give; isho-able; yah-which; ekash-alone; cid-spiritual; rupam-form; tam-that; gaura-of Lord Gaura; pitham-the sacred abode; namami-I offer my respectful obeisances.

 

 

     Let me offer my respectful obeisances to Lord Gaura's transcendental abode which, whether seen, touched, glorified, remembered, bowed down to from afar, or worshiped, gives the nectar of pure love for Lord Krishna.

 

Text 90

 

acarya dharmam paricarya devan

     vicarya tirthani vicarya vedan

vina na gaura-priya-dhama-vasam

     vedadi-dushprapya-padam vidanti

 

     acarya-having performed; dharmam-religious duties; paricarya-worshiping; devan-the Deities; vicarya-done; tirthani-pilgrimages; vicarya-done; vedan-Vedic study; vina-without; na-not; gaura-to Lord Gaura; priya-dear; dhama-in the abode; vasam-residence; veda-the Vedas; adi-beginning with; dushprapya-difficult to attain; padam-abode; vidanti-find.

 

 

     They who follow the rules of varnashrama-dharma, worship the Deities, visit holy pilgrimage places, and study the Vedas, but do not reside in Lord Gaura's dear abode, cannot understand the abode of Vrindavana, which is beyond the reach of the four Vedas.

 

 

Text 91

 

trinad api ca nicata sahaja-saumya-mugdhakritih

     sudha-madhura-bhashita vishaya-gandha-thuthu-kritih

hari-pranaya-vihvala kim api dhir analambita

     bhavanti kila sad-guna jagati gaura-dhamarcane

 

     trinad-than a blade of grass; api-even; ca-also; nicata-the state of being lower; sahaja-natural; saumya-gentle; mugdha-charming; akritih-form; sudha-nectar; madhura-sweet; bhashita-words; vishaya-of material sense-gratifcation; gandha-the scent; thuthu-kritih-spitting; hari-for Lord Hari; pranaya-with love; vihvala-agitated; kim api-something; dhir-intelligence; analambita-unconcerned about external events; bhavanti-become; kila-indeed; sad-transcendental; gunah-virtues; jagati-in the world; gaura-of Lord Gaura; dhama-of the holy abode; arcane-in the worship.

 

 

     Humbly thinking oneself lower than a blade of grass, natural gentleness and charm, speaking words sweet as nectar, spitting at the insignificant sense-gratifcation of this world, disinterest in the affairs of this world, and overwhelming love for Lord Hari are the transcendental virtues obtained by worshiping Lord Gaura's transcendental abode in this world.

 

Text 92

 

upasatam va guru-varya-kotir

     adhiyatam va shruti-shastra-kotih

chaitanyacandrasya purotsukanam

     sadyah param syad dhi rahasya-labhah

 

     upasatam-may worship; va-or; guru-of teachers; varya-the best; kotir-millions; adhiyatam-may study; va-or; shruti-shastra-of scriptures; kotih-millions; chaitanyacandrasya-of Lord Chaitanyacandra; pura-of the city; utsukanam-of they who are eager; sadyah-at once; param-supreme; syad-may be; hi-indeed; rahasya-of the secret; labhah-attainment.

 

 

     Worship millions of the most exalted spiritual masters if you wish! Study millions of Vedic scriptures if you wish! But know that it is they who yearn to reside in Lord Chaitanyacandra's transcendental city who will understand the great secret that is pure love for Lord Krishna.

 

 

Text 93

 

kalah kalir balina indriya-vairi-vargah

     shri-bhakti-marga iha kanthaka-koti-ruddhah

ha ha kva yami vikalah kim aham karomi

     chaitanya-pitha yadi nadya kripam karoshi

 

     kalah-the time; kalir-is the age of Kali; balinah-strong; indriya-vairi-vargah-the enimical senses; shri-bhakti-margah-the path of devotional service; iha-here; kanthaka-koti-ruddhah-filled with millions of thorns; ha ha-Oh! Oh!; kva-where?; yami-will I go; vikalah-agitated; kim-what?; aham-I; karomi-will do; chaitanya-pitha-O abode of Lord Chaitanya; yadi-if; na-not; adya-now; kripam-mercy; karoshi-you do.

 

 

     Now it is the age of Kali. My enemies, the senses, have become very strong. The splendid path of pure devotional service is blocked by millions of brambles. I am weak and agitated. Alas! Alas! Where can I go? O abode of Lord Chaitanya, if now you will not give me your mercy, what shall I do?

 

Text 94

 

dushkarma-koti-niratasya duranta-ghora-

     durvasana-nigada-shrinkhalitasya gadham

klishyan mateh kumati-koti-kadarthitasya

     gaudam vinadya mama ko bhaviteha bandhuh

 

     dushkarma-wicked deed; koti-millions; niratasya-intent; duranta-endless and impassable; ghora-horrible; durvasana-wicked thoughts and desires; nigada-shrinkhalitasya-chained; gadham-tightly; klishyat-suffering; mateh-of the mind; kumati-of wicked-minded materialists; koti-by millions; kadarthitasya-misled; gaudam-the sacred place of Gauda-mandala; vina-except for; adya-today; mama-of me; ko-who?; bhavita-is; iha-here; bandhuh-the friend.

 

 

     I am tightly bound by chains of limitless horrible desires. I am addicted to millions of sins. My mind is filled with pain. Millions of wicked men mislead me. They are not my friends. Except for the holy abode of Gauda-mandala, who is my friend in this world?

 

 

Text 95

 

ha hanta citta-bhuvi me paramosharayam

     sad-bhakti-kalpa-latikankurita katham syat

hridy ekam eva param ashvasaniyam asti

     gauranga-dhama nivasan na kadapi shocyah

 

     ha-Oh!; hanta-Oh!; citta-of the heart; bhuvi-in the land; me-my; parama-great; usharayam-in the desert; sad-transcendental; bhakti-of devotional service; kalpa-desire; latika-vinme; ankurita-sprouted; katham-how?; syat-will be; hridi-in the heart; ekam-one; eva-indeed; param-great; ashvasaniyam-hope; asti-is; gauranga-of Lord Chaitanya; dhama-in the abode; nivasan-residing; na-not; kadapi-ever; shocyah-will lament.

 

 

     Alas! Alas! How will the desire creeper of pure devotional service sprout in the desert of my heart? In my heart there is only one hope. I shall reside in Lord Gauranga's holy abode. Then I shall never again lament.

 

Text 96

 

samsara-duhkha-jaladhau patitasya kama-

     krodhadi-nakra-makaraih kavali-kritasya

durvasana-nigaditasya nirashrayasya

     gauranga-pitha mama dehi kripavalambam

 

     samsara-of repeated birth and death; duhkha-of the sufferings; jaladhau-in the ocean; patitasya-fallen; kama-lust; krodha-and anger; adi-beginning; nakra-crocodiles; makaraih-and sharks; kavali-a mouthful; kritasya-being made; durvasana-by wicked desires; nigaditasya-chained; nirashrayasya-without any shelter; gauranga-of Lord Chaitanya; pitha-O sacred abode; mama-to me; dehi-please give; kripa-of mercy; avalambam-the gift.

 

 

     I am chained by sinful desires. I have fallen into the painful ocean of repeated birth and death. The sharks and crocodiles of lust and anger are devouring me alive. I have no shelter. O holy abode of Lord Gauranga, please be merciful to me!

 

 

Text 97

 

svayam devo yatra druta-kanaka-gaurah karunaya

     maha-premanandojjvala-rasa-vapuh pradhurabhavat

navadvipe tasmin pratibhavana-bhakty-utsavamaye

     mano me vaikunthad api ca madhure dhamni ramate

 

     svayam-personally; devo-the Lord; yatra-where; druta-molten; kanaka-gold; gaurah-fair; karunaya-mercifully; maha-great; prema-love; ananda-bliss; ujjvala-splendid; rasa-nectar; vapuh-whose form; pradhurabhavat-manifested; navadvipe-in Navadvipa; tasmin-there; pratibhavana-in each home; bhakti-of pure devbotion; utsavamaye-with festivals; mano-heart; me-my; vaikunthad-than Vaikuntha; api-even; ca-and; madhure-sweeter; dhamni-in the abode; ramate-enjoys.

 

 

     His complexion as fair as molten gold, and His form filled with the splendid and blissful nectar of pure transcendental love, the Supreme Personality of Godhead has mercifully appeared in the town of Navadvipa. In Navadvipa every home celebrates great festivals in honor of Bhakti-devi, the goddess of devotion. Navadvipa is sweeter than Vaikuntha. My heart finds its happiness in the transcendental abode of Navadvipa.

 

Text 98

 

navadvipaikamshe krita-nivasatih shanta-hridayah

     shaci-sunor bhavotthita-yugala-lila vraja-vane

smaran yame yame sva-samucita-seva-sukhamayah

     kada vrindaranyam sakalam api pashyami sarasam

 

     navadvipa-of Navadvipa; ekamshe-in one part; krita-made; nivasatih-residence; shanta-peaceful; hridayah-heart; shaci-sunor-of the son of Shaci; bhava-ecstatic love; utthita-risen; yugala-of the divine couple; lila-transcendental pastimes; vraja-of Vraja; vane-in the forest; smaran-remembering; yame yame-at the different times of the day;p sva-own; samucita-appropriate; seva-service; sukhamayah-blissful; kada-when?; vrindaranyam-Vrindavana; sakalam-all; api-even; pashyami-I will see; sarasam-sweet.

 

 

     When, residing somewhere in Navadvipa, my heart peaceful, filled with ecstatic love for the son of Shaci, meditating moment after moment on the transcendental pastimes of the divine couple in Vrajavana, and happy with the devotional service proper for me, will I see sweet Vrindavana forest everywhere?

 

 

Text 99

 

kada bhramam bhramam lasad-alakananda-tata-bhuvi

     jagannathavasam jagad-atula-drishyam dyutimayam

paranandam sac-cid-ghana-su-ruciram durlabhataram

     shaci-sunoh sthanam pulina-bhuvi pashyami sahasa

 

     kada-when?; bhramam-wandering; bhramam-and wandering; lasad-splendid; alakananda-of the Ganges; tata-bhuvi-on the shore; jagannatha-of Jagannatha Mishra; avasam-the residence; jagad-in the world; atula-incomparable; drishyam-sight; dyutimayam-splendid;  para-supremely; anandam-blissful; sat-eternal; cit-spiritual; ghana-intense; su-ruciram-very charming; durlabhataram-very rare; shaci-sunoh-of the son of Shaci; sthanam-the abode; pulina-bhuvi-on the shore; pashyami-I will see; sahasa-suddenly.

 

 

     When, wandering on the splendid Ganges' shore, will I suddenly see the peerless, splendid, blissful, eternal, spiritual, beautiful, rare home of Jagannatha Mishra, Lord Shacisunu's abode?

 

Text 100

 

kashi-vasin api na ganaye kim gayam margyamano

     muktih shukti-bhavati yadi me kah parartha-prasangah

trasabhasah sphurati na maha-raurave 'pi kva bhitih

     stri-putradau yadi bhavati me godrumadau nivasah

 

     kashi-of Varanasi; vasin-the residents; api-even; na-not; ganaye-I consider important; kim-why?; gayam-to Gaya; margyamano-should we take the path; muktih-liberation; shukti-bhavati-becomes a fraction of an ounce; yadi-if; me-for me; kah-what?; parartha-the benefits of this life; prasangah-the touch; trasa-of fear; abhasah-the reflection; sphurati-is manifest; na-not; maha-raurave-in hell; api-even; kva-where?; bhitih-fear; stri-for wife; putra-and children; adau-beginning; yadi-if; bhavati-is; me-of me; godruma-with Godruma; adau-beginning; nivasah-residence.

 

 

     If I may reside in Godruma and the other places of Navadvipa, and for this reason I consider the impersonalists of Varanasi to be very unimportant, then why should I go on a pilgrimage ot Gaya to offer pinda to the anscestors? If I live in Navadvipa, and my personal liberation does not weigh even as heavily as a fraction of an ounce to me, then why should I be interested in material piety, economic development, and sense gratification? If I live in Navadvipa and I have not the slightest fear of hell, then why should I be filled with anxiety over the well-being of my wife, children, friends, and relatives?

 

 

Text 101

 

are mudha gudham vicinuta harer bhakti-padavim

     daviyasya drishtyapy aparicita-purvam muni-ganaih

na vishrambhash citte yadi yadi ca daurlabhyam iva tat

     parityajyashesham vrajata sharanam gaura-nagaram

 

     are-O; mudhah-fools; gudham-secret; vicinuta-seek; harer-of Lord hari; bhakti-of devotional service; padavim-the path; daviyasya-with the longest; drishtya-glance; api-even; aparicita-not found; purvam-previously; muni-ganaih-by the sages; na-not; vishrambhash-faith; citte-in the heart; yadi-if; yadi-if; ca-and; daurlabhyam-difficult to attain; iva-as if; tat-that; parityajya-abandoning; ashesham-everything; vrajata-go; sharanam-to the shelter; gaura-nagaram-of Lord Gaura's city.

 

 

     O foolish people, please seek the path of pure hari-bhakti, which even th great sages in ancient times could not find after long searching. If in your heart there is no faith, and if you think it is too difficult to attain, then please abandon all these misconceptions and take shelter of Lord Gaura's city.

 

Text 102

 

dhamnor abhedac chakatam prithak prithak

     kritvapi bhasha samata samihita

gauranga-dhamno mahima visheshatah

     atraiva vani vihita kvacit prithak

 

     dhamnor-of the two abodes; abhedat-because of non-difference; chakatam-100 verses; prithak prithak-separately; kritva-having done; api-even; bhasha-words; samata-sameness; samihita-desired; gauranga-dhamno-of Lord Gauranga's abode; mahima-the glory; visheshatah-specifically; atra-here; eva-indeed; vani-words; vihita-placed; kvacit-somewhere; prithak-specifically.

 

 

     Because the two abodes (Navadvipa and Vrindavana) are not different, in some of these 100 verses I have said that they are the same place. Still, in other verses I have specifically described the glories of Lord Gauranga's transcendental abode.