Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Rajasthan

Rajasthan

 

 

 

 

Tirtha Name

Town or Village

District

 

434

Pushkar Sarovara

Pushkar

Ajmer

 

435

Kanishtha-kunda

Pushkar

Ajmer

 

436

Gaya-kunda

Pushkar

Ajmer

 

437

Agastya Muni Dhara

Pushkar

Ajmer

 

438

Chakra-kunda

Pushkar

Ajmer

 

439

Gomukh-kunda

Pushkar

Ajmer

 

440

Jamdagni-kunda

Pushkar

Ajmer

 

441

Surva-kunda

Pushkar

Ajmer

 

442

Padma-kunda

Pushkar

Ajmer

 

443

Jagannath Ghat

Pushkar

Ajmer

 

444

Brahma Ghat

Pushkar

Ajmer

 

445

Nrsinghadev Ghat

Pushkar

Ajmer

 

446

Chir Ghat

Pushkar

Ajmer

 

447

Sri Nathji Ghat

Pushkar

Ajmer

 

448

Varaha Ghat

Pushkar

Ajmer

 

449

Parasuram Ghat

Pushkar

Ajmer

 

450

Yajna Ghat

Pushkar

Ajmer

 

451

Badfinath Ghat

Pushkar

Ajmer

 

452

Sir Sagar

Nand

Ajmer

 

453

Sarasvati ∕ Ganga ∕ Yarnuna

Pushkar

Ajmer

 

454

Vishnu-kunda

Ajavpal

Ajmer

 

455

Ram Ghat

Pushkar

Ajmer

 

456

Gau Ghat

Pushkar

Ajmer

 

457

Vishram Ghat

Pushkar

Ajmer

 

458

Nanda Nadi

Nanda

Ajmer

 

459

Gopi-kunda

Galta

Jaiρur

460

Yajna-kunda

Galta

Jaipur

461

Gomukh Dhara

Galta

Jaiρur

462

Govindaji Kooρ

Jaipur

Jaipur