Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Madhya Pradesh

Madhya Pradesh

 

 

Tirtha Namc

Town or Village

District

272

Satak Nadi

Khalghat

Dhar

273

Karam Nadi

Jalkoti

Dhar

274

Buti Nadi

Jalkoti

Dhar

275

Reva-kunda

Dhar (Mandavgarh)

Dhar

276

Kubja-kunda

Dharmpuri

Dhar

277

Bilvamrita-kunda

Dharmpuri

Dhar

278

Neelkanth-kund

Mandargarh

Dhar

279

Ravidas-kunda

Mandargarh

Dhar

280

Kubja Nadi

Dharamapuri

Hoshangabad

281

Parvati Nadi

Pohri

Shivpuri

282

Banganga Sarovara

Shivpuri

Shivpuri

283

Bhadaiya-kunda

Shivpuri

Shivpuri

284

Umang Nadi

Shivpuri

Shivpuri

285

Mahuar Nadi

Shivpuri

Shivpuri

 

286

Bhura Nadi

Shivpuri

Shivpuri

 

287

Dropti-kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

288

Bandi-kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

289

Banganga Mohan-kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

290

Nakul Sahadev (Banganga)

Shivpuri

Shivpuri

 

291

Banganga Siddhonka-kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

292

Bhim-kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

293

Banganga Kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

294

Banganga-Ganesh-kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

295

Banganga-Hanuman-kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

296

Banganga-Krishna -Kunda

Shivpuri

Shivpuri

 

297

Jal Mandir

Pohri

Shivpuri

 

298

Rudra Sarovara

Ujjain

Ujjain

 

299

Siρra Nadi

Ujjain

Ujjain

 

300

Ratnakar Sagar

Ujjain

Ujjain

 

301

Pursottam Sagar

Ujjain

Ujjain

 

302

Koti-tirtha

Ujjam

Uijain

 

303

Kshir Sagar

Dabri-Ujain

Ujjain

 

304

Vishnu Sagar

Ankabad

Ujjain

 

305

Pushkar Sagar

Nalia Bakhol

Ujjain

 

306

Govardhan Sagar

Ujjain

Ujjain

 

307

Gomati Sarovara-kunda

Sandipani Muni's Ashram

Ujjain

 

308

Narmada Nadi

Omkareshwar (Mandhata Island)

We⅝tNimar

 

309

Choral Nadi

Barwah

West Nimar

 

310

Janapava-kunda

Janapav Parvat (Mhow)

West Nimar

 

311

Koti-tirtha (Narmada Nadi)

Mandhata Island

West Nimar

 

312

Chakra-tirtha (Narmada Nadi)

Mandhata Island

West Nimar

 

313

Koti-tirtha

Virkhala

West Nimar

314

Erandi Sangam-tirtha

Virkhala'

West Nimar

315

Surya-kunda

Omkareshwar (Mandhata Island)

West Nimar