Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Himachal Pradesh

Himachal Pradesh

 

 

 

Tirtha Name

Town or Village

District

162

Badikishan Sarovara

Markenda

Bilaspur

163

Indradvumna

Markenda

Bilaspur

164

Rohini-kunda

Markenda

Bilaspur

165

Ardh Gaγa-kunda

Bhahmaur

Chamba

166

Vaitarani Nadi

Bhahmaur

Chamba

167

Gauri-kunda

Manimahesh Peak

Chamba

168

Mani Mahesh-kunda

Manimahesh

Chamba

169

Bhagsunath Dhara

Macleod Ganj

Kangra

170

Banganga Nadi

Kangra

Kangra                   \

 

 

 

 

171

Gupta Ganga-kunda

Kangra

Kangra

172

Arjuna Gufa

Jagatsukh

Kullu

173

Jamadagni Dhara

Jagatsukh

Kullu

174

Parvati Nadi

Manikaran

Kullu

175

Brahma Neel

Kasol

Kullu

176

Vyas Nadi

Manali

Kullu

177

Vashishta-kunda

Vashist

Kullu

178

Rama-kunda

Manikaran

Kullu

179

Sita-kunda

Manikaran

Kullu

180

Vishnu-kunda

Kasol

Kullu

181

Beas (Vipas) Nadi

Bhuntar

Kullu

182

Vyasa-kunda

Rohtang Pass

Lahul-Spiti

183

Chandra Nadi

Tandi

Lahul-Spiti

184

Bhaga Nadi

Tandi

Lahul-Spi)i

185

Chandra-Bhaga Sangam

Tand

Lahul-Spiti

186

Bhrigu-kunda

Rohtang Pass

Lahul-Spiti

187

Vyas Chasma

Rohtang Pass

Lahul-Spiti

188

Revalsar Sarovara

Revalsar

Mandi

189

Parsuram Tal

Renuka

Sirmaur

190

Renuka Talab

Renuka

Sirmaur

191

Gir Ganga Nadi

Renuka

Sirmaur

192

RamKoop

Renuka

Sirmaur