Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Gujarat

Gujarat

 

 

Tirtha Name

Town or Village

District

 

90

Khadaga-tirtha (Sabarmati)

Ahmedabad

Ahmedabad

 

91

Mansarovar Talab

Dhima

Banaskantha

 

92

Narmada Nadi

Brgu Kaccha (Bharuch)

Bharuch

 

93

Vishnupadodak-tirtha

Dwaraka

Jamnagar

 

94

Ranchchod Sagar

Bet Dwaraka

Jamnagar

 

95

Dnan-kunda (Sindh­ dhanath)

Dwaraka

Jamnagar

 

96

Krukulas-kunda

Dwaraka

Jamnagar

 

97

Damodar Koop

Dwaraka

Jamnagar

 

98

Kachari Talab

Bet Dwaraka

Jamnagar

 

99

Sarasvati Koop

Dwaraka

Jamnagar

 

100

Goρi Talabs

Dwaraka

Jamnagar

 

101

Panch Koop (Yuddhisthira)

Dwaraka

Jamnagar

 

102

Panch Koop i Arjuna Koop)

Dwaraka

Jamnagar

 

103

Gomati Nadi

Dwaraka

Jamnagar

 

104

Goρi-kunda

Dwaraka

Jamnagar

 

105

Datarjal Nadi

Girnar

Junagadh

 

106

Damodara-kunda

Gimar

Junagadh

 

107

Mrigi-kunda

Girnar

Junagadh

 

108

Bhima-kunda

Girnar

Junagadh

 

109

Revati-kunda

Girnar

Junagadh

 

 

 

 

 

 

110

Gouri-kunda Sarovara

Prabhas

Junagadh

 

•111

Brahma Koop

Prabhas Somnath

Junagadh

 

112

Kumandalu Koop

Somnath

Junagadh

 

113

Gomati Sarovara

Dakor

Kheda

 

114

Vishvamitra-tirtha

Sidhapur

Mahesana

 

115

Surva-kunda

Sidhapur

Mahesana

 

116

Mana Sarovara

Bahucharaji Kalol

Mahesana

 

117

Pushpawati Nadi

Modera

Mahesana

 

118

Karamboj

Shamlaji

Sabarkantha

 

119

Shamlaji Sarovara

Shamlaji

Sabarkantha

 

120

Brahma-kunda

Idar

Sabarkantha

 

121

Mana Sarovara

Idar

Sabarkantha

 

122

Hipanyakshi Kosambil Nadi

Idar

Sabarkantha

 

123

Tapi Nadi

Surat

Surat