Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Shandilya bhakti sutram

shandilya bhakti sutram

 

prathamo'dhyayah

 

prathamamahnikam

01 01 001    athato bhaktijijnasa || 1||

01 01 002    sa para'nuraktirishvare || 2||

01 01 003    tatsamsthasyamritatvopadeshat || 3||

01 01 004    jnanamiti cenna dvishato'pi jnanasya tadasamsthiteh || 4||

01 01 005    tayopakshayacca || 5||

01 01 006    dveshapratipakshabhavadrasashabdacca ragah || 6||

01 01 007    na kriya krityanapekshanajjnanavat || 7||

01 01 008    ata eva phalanantyam || 8||

01 01 009    tadvatah prapattishabdacca na jnanamitaraprapattivat || 9||

 

dvitiyamahnikam

01 02 001    sa sukhyetarapekshitatvat || 10||

01 02 002    prakaranacca || 11||

01 02 003    darshanaphalamiti cenna tena vyavadhanat || 12||

01 02 003    drishtatvacca || 13||

01 02 004    ata eva tadabhavadvallavinam || 14||

01 02 005    bhaktya janatiti cennabhijnaptya sahayyat || 15||

01 02 006    praguktam ca || 16||

01 02 007    etena vikalpo'pi pratyuktah || 17||

01 02 008    devabhaktiritarasmin sahacaryat || 18||

01 02 009    yogastubhayarthamapekshanat prayajavat || 19||

01 02 010    gaunya tu samadhisiddhih || 20||

01 02 011    heya ragatvaditi cennottamaspadatvat sangavat || 21||

01 02 012    tadeva karmijnaniyogibhya adhikyashabdat || 22||

01 02 013    prashnanirupanabhyamadhikyasiddheh || 23||

01 02 014    naiva shraddha tu sadharanyat || 24||

01 02 015    tasyam tattve canavasthanat || 25||

01 02 016    brahmakandam tu bhaktau tasyanujnanaya samanyat || 26||

 

samaptashca prathamo'dhyayah || 1||

 

dvitiyo'dhyayah

 

prathamamahnikam

02 01 001    buddhihetupravrittiravishuddheravaghatavat || 27||

02 01 002    tadanganam ca || 28||

02 01 003    tamaishvaryaparam kashyapah paratvat || 29||

02 01 004    atmaikaparam badarayanah || 30||

02 01 005    ubhayaparam shandilyah shabdopapattibhyam || 31||

02 01 006    vaishamyadasiddhamiti cennabhijnanavadavaishishtayat || 32||

02 01 007    na ca klishtah parah syadanantaram visheshat || 33||

02 01 008    aishvaryam tatheti cenna svabhavyat || 34||

02 01 009    apratishiddham paraishvaryam tadbhavacca naivamitaresham || 35||

02 01 010    sarvanrite kimiti cennaivambuddhyanantyat || 36||

02 01 011    prakrityantaraladavaikaryam citsattvenanuvartamanat || 37||

02 01 012    tatpratishtha grihapithavat || 38||

02 01 013    mitho'pekshanadubhayam || 39||

02 01 014    cetyacitorna tritiyam || 40||

02 01 015    yuktau ca samparayat || 41||

02 01 016    shaktitvannanritam vedyam || 42||

02 01 017    tatparishuddhishca gamya lokavallingebhyah || 43||

02 01 018    sammanabahumanapritivirahetaravicikitsamahimakhyatitadarthapranasthanatadiyatasarvatadbha vapratikulyadini ca smaranebhyo vahulyat || 44||

02 01 019    dveshadayastu naivam || 45||

02 01 020    tadvakyasheshat pradurbhaveshvapi sa || 46||

02 01 021    janmakarmavidashcajanmashabdat || 47||

02 01 022    tacca divyam svashaktimatrodbhavat || 48||

02 01 023    mukhyam tasya hi karunyam || 49||

02 01 024    pranitvanna vibhutishu || 50||

02 01 025    dyutarajasevayoh pratishedhacca || 51||

02 01 026    vasudeve'piti cennakaramatratvat || 52||

02 01 027    pratyabhijnanacca || 53||

02 01 028    vrishnishu shraishthyena tat || 54||

02 01 029    evam prasiddheshu ca || 55||

 

dvitiyamahnikam

02 02 001    bhaktya bhajanopasamharadgaunya parayai taddhetutvat || 56||

02 02 002    ragarthaprakirtisahacaryaccetaresham || 57||

02 02 003    antarale tu sheshah syurupasyadau ca kandatvat || 58||

02 02 004    tabhyah pavitryamupakramat || 59||

02 02 005    tasu pradhanayogat phaladhikyameke || 60||

02 02 006    namneti jaiminih sambhavat || 61||

02 02 007    atrangaprayoganam yathakalasambhavo grihadivat || 62||

02 02 008    ishvaratushtereko'pi bali || 63||

02 02 009    abandho'rpanasya mukham || 64||

02 02 010    dhyananiyamastu drishtasaukaryat || 65||

02 02 011    tadyajih pujayamitaresham naivam || 66||

02 02 012    padodakam tu padyamavyapteh || 67||

02 02 013    svayamarpitam grahyamavisheshat || 68||

02 02 014    nimittagunavyapekshanadaparadheshu vyavastha || 69||

02 02 015    patraderdanamanyatha hi vaishishtayam || 70||

02 02 016    sukritajatvat parahetubhavacca kriyasu shreyasyah || 71||

02 02 017    gaunam traividhyamitarena stutyarthatvat sahacaryam || 72||

02 02 018    bahirantasthamubhayamaveshtisavavat || 73||

02 02 019    smritikirtyoh kathadeshcartau prayashcittabhavat || 74||

02 02 020    bhuyasamananushthitiriti cedaprayanamupasamharanmahatsvapi || 75||

02 02 021    laghvapi bhaktadhikare mahatkshepakamaparasarvahanat || 76||

02 02 022    tatsthanatvadananyadharmah khalevalivat || 77||

02 02 023    anindyayonyadhikriyate paramparyat samanyavat || 78||

02 02 024    ato hyavipakvabhavanamapi talloke || 79||

02 02 025    kramaikagatyupapattestu || 80||

02 02 026    atkrantismritivakyasheshacca || 81||

02 02 027    mahapatakinam tvartau || 82||

02 02 028    saikantabhavo gitarthapratyabhijnanat || 83||

02 02 029    param kritvaiva sarvesham tatha hyaha || 84||

 

samaptashca dvitiyo'dhyayah || 2||

 

tritiyo'dhyayah

 

prathamamahnikam

03 01 001    bhajaniyenadvitiyamidam kritsnasya tatsvarupatvat || 85||

03 01 002    taccaktirmaya jadasamanyat || 86||

03 01 003    vyapakatvadvayapyanam || 87||

03 01 004    na pranibuddhibhyo'sambhavat || 88||

03 01 005    nirmayoccavacam shrutishca nirmimite pitrivat || 89||

03 01 006    mishropadeshanneti cenna svalpatvat || 90||

03 01 007    phalamasmadbadarayano drishtatvat || 91||

03 01 008    vyutkramadapyayastatha drishtam || 92||

 

dvitiyamahnikam

03 02 001    tadaikyam nanatvaikatvamupadhiyogahanadadityavat || 93||

03 02 002    prithagiti cenna parenasambandhat prakashanam || 94||

03 02 003    na vikarinastu karanavikarat || 95||

03 02 004    ananyabhaktya tadubuddhirbuddhilayadatyantam || 96||

03 02 005    ayushciramitaresham tu haniranaspadatvat || 97||

03 02 006    samsritireshamabhaktih syannajnanat karanasiddheh || 98||

03 02 007    trinyesham netrani shabdalingakshabhedadrudravat || 99||

03 02 008    avistirobhava vikarah syuh kriyaphalasamyogat || 100||

 

samaptashca tritiyo'dhyayah || 3||

 

iti shrishandilyamaharshipranitabhaktisutram