Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Satvata Tantra > Patala Six Sri Krsna-sahasra-nama

Patala Six Shri Krishna-sahasra-nama

A Thousand Names of Shri Krishna

 

 

Text 1

 

shri-narada uvaca

 

kathitam me tvaya deva

     hari-namanukirtanam

papapaham maha-saukhyam

     bhagavad-bhakti-karanam

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; kathitam-told; me-to me; tvaya-by you; deva-O lord; hari-namanukirtanam-the glorification of Lord Hari's holy name; papa-sins; apaham-removing; maha-great; saukhyam-happiness; bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; bhakti-devotional service; karanam-the cause.

 

 

     Shri Narada said: O lord, you have described to me the chanting of the glories of Lord Hari's holy name, which removes sins, brings great happiness, and brings devotion to the Supreme Personality of Godhead.

 

Text 2

 

tatraham yani namani

     kirtayami surottama

tany aham jnatum icchami

     sakalyena kutuhalat

 

     tatra-there; aham-I; yani-which; namani-names; kirtayami-I glorify; surottama-O best of the demigods; tany-them; aham-I; jnatum-to know; icchami-wish; sakalyena-completely; kutuhalat-with a yearning to know.

 

 

     O best of the demigods, I chant some names of the Lord, but now I yearn to know them all.

 

 

Text 3

 

shri-shiva uvaca

 

bhumy-ambu-tejasam ye vai

     paramanun api dvija

shakyante ganitum bhuyo

     janmabhir na harer gunan

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; bhumy-of earth; ambu-water; tejasam-and fire; ye-which; vai-indeed; paramanun-atoms; api-even; dvija-O brahmana; shakyante-is able; ganitum-to count; bhuyah-more; janmabhih-by births; na-not; hareh-of Lord Hari; gunan-the qualities.

 

 

     O brahmana, if one is somehow able to count the atoms of earth, water and fire (in the universe), even in many births he cannot count the qualities of Lord Hari.

 

Text 4

 

tathapi mukhyam vakshyami

     shri-vishnoh paramadbhutam

namnam sahasram parvatyai

     yad ihoktam kripaluna

 

     tathapi-still; mukhyam-the most important; vakshyami-I will speak; shri-vishnoh-of Lord Vishnu; paramadbhutam-very wonderful; namnam-of the names; sahasram-a thousand; parvatyai-to Parvati; yat-what; iha-here; uktam-told; kripaluna-merciful.

 

 

     Still, I will tell you the most important, most wonderful thousand names of Lord Vishnu, which the merciful Supreme Lord previously told Parvati.

 

 

Text 5

 

samadhi-nishtham mam drishtva

     parvati vara-varnani

apricchat paramam devam

     bhagavantam jagad-gurum

 

     samadhi-nishtham-rapt in meditation; mam-me; drishtva-seeing; parvati-Parvati; vara-varnani-exalted; aprcchat-said; paramam-to the supreme; devam-Lord; bhagavantam-the Supreme Personality of Godhead; jagad-gurum-the master of the universes.

 

 

     Seeing that In was rapt in meditation, exalted Parvati asked a question of the Supreme Personality of Godhead, the master of the universes.

 

Text 6

 

tada tasyai maya prokto

     mat-paro jagad-ishvarah

namnam sahasram ca tatha

     guna-karmanusaratah

 

     tada-then; tasyai-to her; maya-by me; proktah-previously described; mat-parah-worshiped by me; jagad-ishvarah-the master of the universes; namnam-of names; sahasram-a thousand; ca-and; tatha-so; guna-qualities; karma-and activities; anusaratah-according to.

 

 

     Then the Supreme Lord, the master of the universes, whom I have already described, and who is the object of my worship, told her a thousand names that describe His qualities and activities.

 

 

Text 7

 

tad aham te 'bhivakshyami

     maha-bhagavato bhavan

yasyaika-smaranenaiva

     puman siddhim avapnuyat

 

     tat-that; aham-I; te-to you; abhivakshyami-will speak; maha-bhagavatah-a great devotyee; bhavan-you; yasya-of whom; eka-once; smaranena-by remembering; eva-indeed; puman-a person; siddhim-perfection; avapnuyat-attains.

 

 

     Because you are a great devoteee of the Lord I will tell you those names. By once remembering them a person attains perfection.

 

Text 8

 

udyan-navina-jaladabham akuntha-dhishnyam

     vidyotitanala-manohara-pita-vasam

bhasvan-mayukha-mukutangada-hara-yuktam

     kanci-kalapa-valayanguribhir vibhatam

 

brahmadi-deva-gana-vandita-pada-padmam

     shri-sevitam sakala-sundara-sannivesham

go-gopa-gopavanita-muni-vrinda-jushtam

     krishnam purana-purusham manasa smarami

 

     udyan-rising; navina-new; jalada-cloud; abham-splendor; akuntha-in the spiritual world; dhishnyam-whose home; vidyotita-blazing; anala-fire; manohara-beautiful; pita-yellow; vasam-garments; bhasvat-shining; mayukha-light; mukuta-crown; angada-armlets; hara-necklaces; yuktam-with; kanci-kalapa-belt; valaya-bracelets; anguribhih-with rings; vibhatam-splendid; brahmadi-headed by Brhama; deva-gana-by the demigods; vandita-bowed down; pada-feet; padmam-lotus; shri-by the goddess of fortune; sevitam-served; sakala-all; sundara-sannivesham-handsome; gah-cows; gopa-gopas; gopavanita-gopis; muni-vrinda-and sages; jushtam-worshiped; krishnam-Krishna; purana-purusham-the ancient Supreme Person; manasa-with the heart; smarami-I remember.

 

 

     In my heart I meditate on Shri Krishna, the ancient Supreme Person, splendid as a rising new cloud, His home the spiritual world, wearing beautiful yellow garments splendid as a blazing fire, a splendid crown, armlets, necklaces, belt, bracelet, and ring, His lotus feet worshiped by Brahma and the demigods, served by the goddess of fortune, possessing all handsomeness, and worshiped by the cows, gopas, gopis, and sages.

 

 

Text 10

 

om namo vasudevaya

     krishnaya paramatmane

pranata-klesha-samhartre

     paramananda-dayine

 

     om-Om; namah-obeisances; vasudevaya-to the son of Vasudeva; krishnaya-Krishna; paramatmane-the Supersoul; pranata-to they who bow down; klesha-sufferings; samhartre-removing; paramananda-transcendental bliss; dayine-giving.

 

 

     Om. Obeisances to Vasudeva's son, Shri Krishna, the all-pervading Supersoul, who removes the sufferings of they who bow before Him, and gives great transcendental bliss.

 

Text 11

 

om krishnah shripatih shriman

     shridharah shrisukhashrayah

shridata shrikarah shrisah

     shrisevyah shrivibhavanah

 

 

     Om. The Supreme Personality of Godhead is all-attractive (krishna), the husband of the goddess of fortune (shripati), handsome (shriman), the maintainer of the goddess of fortune (shridhara), the abode of happiness for the goddess of fortune (shrisukhashraya), the giver of transcendental opulences (shridata), the master of the goddess of fortune (shrikara and shrisah), served by the goddess of fortune (shrisevya), and the object of meditation for the goddess of fortune (shrivibhavana).

 

 

Text 12

 

paramatma param brahma

     pareshah parameshvarah

paranandah param dhama

     paramananda-dayakah

 

 

     He is the Supersoul (paramatma), the Supreme Brahman (param brahma), the supreme master (paresha and parameshvara), the supreme bliss (parananda), the supreme abode (param dhama), and the giver of supreme bliss (paramananda-dayaka).

 

Text 13

 

niralambo nirakaro

     nirlepo niravagrahah

nityanando nitya-mukto

     niriho nispriha-priyah

 

 

     He is independent (niralamba and niravagraha), without a material form (nirakara), untouched by matter (nirlepa), full of transcendental bliss (nityananda), eternally liberated (nitya-mukta), free of material actions (niriha), and dear to they who have no material desires (nispriha-priya).

 

 

Text 14

 

priyamvadah priyakarah

     priyadah priyasanjanah

priyanugah priyalambi

     priya-kirtih priyat priyah

 

 

     He speaks pleasantly (priyamvada), is affectionate (priyakara, priyada, and priyasanjana), is a follower of His dear devotees (priyanuga and priyalambi), glorifies His dear devotees (priya-kirti), and is dearer than the dearest (priyat priya).

 

Text 15

 

maha-tyagi maha-bhogi

     maha-yogi maha-tapah

mahatma mahatam shreshtho

     maha-loka-patir mahan

 

 

     He is the greatest renunciant (maha-tyagi), the greatest enjoyer (maha-bhogi), the greatest yogi (maha-yogi), the greatest performer of austerities (maha-tapah), the greatest person (mahatma), the greatest of the great (mahatam shreshtho), the great master of the worlds (maha-loka-pati), and the greatest (mahan).

 

 

Text 16

 

siddharthah siddha-sankalpah

     siddhidah siddhi-sadhanah

siddheshah siddha-margagrah

     siddha-lokaika-palakah

 

 

     His desires are all fulfilled (siddhartha and siddha-sankalpa). He gives perfection (siddhida), is attained by they who are perfect (siddhi-sadhana), and is the master of the perfect (siddhesha), the goal of the path of perfection (siddha-margagra), and the only protector of the realm where the perfect beings live (siddha-lokaika-palaka).

 

Text 17

 

ishto vishishtah shishteshto

     mahishtho jishnu-sattamah

jyeshthah shreshthash ca sarveshto

     vishnur bhrajishnur avyayah

 

 

     He is the object of worship (ishta), the greatest (vishishta), worshiped by the wise (shishtesht), the greatest (mahishtha), the greatest victor (jishnu-sattama), the eldest (jyeshtha), the best (shreshtha), worshiped by all (sarveshta), all-pervading (vishnu), the most glorious (bhrajishnu), and eternal (avyaya).

 

 

Text 18

 

vibhuh shambhuh prabhur bhuma

     svambhuh svananda-murtiman

pritiman priti-data ca

     pritidah priti-vardhanah

 

 

     He is all-powerful (vibhu), happy (shambhu), the master (prabhu), the master of the earth (bhuma), self-born (svambhu), the form of transcendental bliss (svananda-murtiman), and affectionate (pritiman, priti-data, pritida, and priti-vardhana).

 

Text 19

 

yogeshvaro yoga-gamyo

     yogisho yoga-paragah

yoga-data yoga-patir

     yoga-siddhi-vidhayakah

 

 

     He is the master of yoga (yogeshvara), approached by performance of yoga (yoga-gamya), the master of the yogis (yogisha), the farther shore attained by performing yoga (yoga-paraga), the giver of yoga (yoga-data), the master of yoga (yoga-pati), and the giver of yogic perfections (yoga-siddhi-vidhayaka).

 

 

Text 20

 

satya-vratah satya-parah

     tri-satyah satya-karanah

satyashrayah satya-harah

     sat-palih satya-vardhanah

 

 

     He is truthful (satya-vrata and satya-para). He is present in the three phases of cosmic manifestation-creation, maintenance, and annihilation (tri-satya). He is the cause of the creation (satya-karana), the shelter in which the creation rests (satyashraya), and the destroyer of the creation (satya-hara). He is the protector of the creation (sat-pali). He makes the creation prosper (satya-vardhana).

 

Text 21

 

sarvanandah sarva-harah

     sarvagah sarva-vashya-krit

sarva-pata sarva-sukhah

     sarva-shruti-ganarnavah

 

 

     He is all bliss (sarvananda), He removes everything (sarva-hara), He is present everywhere (sarvaga), He controls everything (sarva-vashya-krit) and protects everything (sarva-pata), He is all happiness (sarva-sukha), and He is the ocean of all the Vedas (sarva-shruti-ganarnava).

 

 

Text 22

 

janardano jagannatho

     jagat-trata jagat-pita

jagat-karta jagad-dharta

     jagad-ananda-murtiman

 

 

     He protects the people from many sufferings (janardana). He is the master of the universes (jagannatha), the protector of the universes (jagat-trata), the father of the universes (jagat-pita), the creator of the universes (jagat-karta), the maintainer of the universes (jagad-dharta), and the personified bliss of the universes (jagad-ananda-murtiman).

 

Text 23

 

dhara-patir loka-patih

     svar-patir jagatam patih

vidya-patir vitta-patih

     sat-patih kamala-patih

 

 

     He is the master of the earth (dhara-pati), the master of the planets (loka-pati), the master of the heavenly planets (svar-pati), the master of the universes (jagatam pati), the master of knowledge (vidya-pati), the master of wealth (vitta-pati), the master of the devotees (sat-pati), and the master of the goddess of fortune (kamala-pati).

 

 

Text 24

 

catur-atma catur-bahush

     catur-varga-phala-pradah

catur-vyuhash catur-dhama

     catur-yuga-vidhayakah

 

 

     He appears in four forms (catur-atma and catur-vyuha), has four arms (catur-bahu), gives the results of action to the four kinds of men (catur-varga-phala-prada), resides in four abodes (catur-dhama), and creates the four yugas (catur-yuga-vidhayaka).

 

Text 25

 

adi-devo deva-devo

     devesho deva-dharanah

deva-krid deva-bhrid devo

     devedita-padambujah

 

 

     He is the first of Deities (adi-devo), the master of the demigods (deva-deva and devesha), the maintainer of the demigods (deva-dharana and deva-bhrid), the creator of the demiogds (deva-krid), the Supreme Lord (deva), and the Lord whose lotus feet the demigods praise (devedita-padambuja).

 

 

Text 26

 

vishveshvaro vishva-rupi

     vishvatma vishvato-mukhah

vishva-sur vishva-phala-do

     vishvago vishva-nayakah

 

 

     He is the master of the universes (vishveshvara and vishva-nayaka), the form of the universes (vishva-rupi), the soul of the universes (vishvatma), all-pervading, with His faces everywhere in the universes (vishvato-mukha), the creator of the universes (vishva-su), the giver of results to the residents of the universes (vishva-phala-da), and present everywhere in the universes (vishvaga).

 

Text 27

 

bhuta-krid bhuta-bhrid bhavo

     bhutatma bhuta-bhavanah

bhutido bhuti-vistaro

     vibhutir bhuti-palakah

 

 

     He is the creator of the living entities (bhuta-krit and bhuta-bhavana), the maintainer of the living entities (bhuta-bhrit), the supreme being (bhava), the Supersoul present in the living entities (bhutatma), the giver of powers and opulences (bhutida), the expander of powers and opulences (bhuti-vistara), the personification of powers and opulences (vibhutir), and the protector of powers and opulences (bhuti-palaka).

 

 

Text 28

 

narayano nara-shayi

     nara-sur nara-jivanah

naraika-phala-do nara-

     mukti-do nara-nayakah

 

 

     He is the resting place of the living entities (narayana and nara-shayi), the father of the living entities (nara-su), the life of the living entities (nara-jivana), the only giver of the results of work to the living entities (naraika-phala-da), the giver of liberation to the living entities (nara-mukti-da), and the leader of the living entities (nara-nayaka).

 

Text 29

 

sahasra-rupah sahasra-

     nama sahasra-vigrahah

sahasra-shirsha sahasra-

     padakshi-bhuja-shirshavan

 

 

     He has thousands of forms (sahasra-rupa and sahasra-vigraha), thousands of names (sahasra-nama), thousands of heads (sahasra-shirsha), and thousands of feet, eyes, arms, and heads (sahasra-padakshi-bhuja-shirshavan).

 

 

Text 30

 

padma-nabhah padma-garbhah

     padmi padma-nibhekshanah

padma-shayi padma-mali

     padmankita-pada-dvayah

 

 

     His navel is a lotus (padma-nabha), the lotus is born from Him (padma-garbha and padmi), His eyes are like the lotus (padma-nibhekshana), He rests on a lotus (padma-shayi), He wears a lotus garland (padma-mali), and His feet bear the signs of lotuses (padmankita-pada-dvaya).

 

Text 31

 

viryavan sthairyavan vagmi

     shauryavan dhairyavan kshami

dhiman dharma-paro bhogi

     bhagavan bhaya-nashanah

 

 

     He is powerful (viryavan), steady (sthairyavan), eloquent (vagmi), heroic (shauryavan), patient (dhairyavan), tolerant (kshami), intelligent (dhiman), religious (dharma-para), the greatest enjoyer (bhogi), full of all opulences (bhagavan), and the killer of fears (bhaya-nashana).

 

 

Text 32

 

jayanto vijayo jeta

     jayado jaya-vardhanah

amani manado manyo

     mahimavan maha-balah

 

 

     He is victorious (jayanta, vijaya, and jeta), the giver of vitory (jayada and jaya-vardhana), humble (amani), respectful (manada), worshipable (manya), glorious (mahimavan), and very powerful (maha-bala).

 

Text 33

 

satushtas toshado data

     damano dina-vatsalah

jnani yashasvan dhritiman

     maha-ojo-balashrayah

 

 

     He is satisfied (satushta), the giver of satisfaction (toshada), generous (data), the supreme controller (damana), kind to the poor and fallen (dina-vatsala), wise (jnani), famous (yashasvan), patient (dhritiman), and the shelter of great strength (maha-ojo-balashraya).

 

 

Text 34

 

hayagrivo maha-teja

     maharnava-vinoda-krit

madhu-kaitabha-vidhvamsi

     veda-krid veda-palakah

 

 

     He appeared as the Hayagriva incarnation (hayagriva). He is very powerful (maha-teja), a great ocean of transcendental pastimes (maharnava-vinoda-krit), the killer of Madhu and Kaitabha (madhu-kaitabha-vidhvamsi), the author of the Vedas (veda-krid), and the protector of the Vedas (veda-palaka).

 

Text 35

 

sanat-kumarah sanakah

     sanandash ca sanatanah

akhanda-brahma-vratavan

     atma yoga-vicarakah

 

 

     He is Sanat-kumara (sanat-kumara), Sanaka-kumara (sanaka), Sananda-kumara (sananda), and Sanatana-kumara (sanatana). He observes an unbroken vow of celibacy (akhanda-brahma-vratavan), He is the Supersoul (atma), and He is the philosopher of yoga (yoga-vicaraka).

 

 

Text 36

 

shri-narado deva-rishih

     karmakarma-pravartakah

satvatagama-kril loka-

     hitahita-prasucakah

 

 

     He is Narada Muni (shri-narada and deva-rishi), He teaches how to act without incurring karmic results (karmakarma-pravartaka), He is the author of the Satvata Tantra (satvatagama-krit), and He teaches the people what is auspicious and what is not auspicious (loka-hitahita-prasucaka).

 

 

Text 37

 

adi-kolo yajna-tattvam

     dhatri-nasa-putodbhavah

dantagra-nyasta-bhu-golo

     hiranyaksha-balantakah

 

 

     He is a transcendental boar (adi-kola), the beneficiary of the Vedic sacrifices (yajna-tattvam), the boar born from Brahma's nostril (dhatri-nasa-putodbhava), the boar that lifted the earth in its tusk (dantagra-nyasta-bhu-gola), and the killer of Hiranyaksha's strength (hiranyaksha-balantaka).

 

 

Text 38

 

prithvi-patih shighra-vego

     romantar-gata-sagarah

svasavadhuta-hemadrih

     prajapati-patis tatah

 

 

     He is the master of the earth (prithvi-pati), very powerful (shighra-vega), the Lord whose bodily pores are great oceans (romantar-gata-sagara), the Lord whose breathing makes the golden mountains tremble (svasavadhuta-hemadri), and the master of the Prajapatis (prajapati-pati).

 

Text 39

 

ananto dharani-bharta

     patala-tala-vasa-krit

kalagni-javano naga-

     raja-rajo maha-dyutih

 

 

     He is endless (ananta), the maintainer of the earth (dharani-bharta), the Lord who resides in Patalaloka (patala-tala-vasa-krit), the fire of time (kalagni-javana), the king of the kings of snakes (naga-raja-raja), and very splendid (maha-dyuti).

 

 

Text 40

 

maha-kurmo vishva-kayah

     shesha-dhrik sarva-palakah

loka-pitri-ganadhishah

     pitri-stuta-maha-padah

 

 

     He appeared as Lord Kurma (maha-kurma), the universe is His body (vishva-kaya), He is the maintainer of Lord Shesha (shesha-dhrik), He protects all (sarva-palaka), He is the master of the pitas (loka-pitri-ganadhisha), and His feet are glorified by the pitas (pitri-stuta-maha-pada).

 

Text 41

 

kripamayah svayam-vyaktir

     dhruva-priti-vivardhanah

dhruva-stuta-pado vishnu-

     loka-do loka-pujitah

 

 

     He is merciful (kripamaya), self-manifested (svayam-vyakti), Dhruva is full of love for Him (dhruva-priti-vivardhana), Dhruva offers prayers to His feet (dhruva-stuta-pada), He grants residence in Vishnuloka (vishnu-loka-da), and He is worshiped by the worlds (loka-pujita).

 

 

Text 42

 

shuklah kardama-santaptas

     tapas-toshita-manasah

mano-'bhishta-prado harsha-

     bindv-ancita-sarovarah

 

 

     He appeared as Lord Shukla (shuklah). Kardama Muni performed austerities to please Him (kardama-santapta). He is pleased at heart by austerities (tapas-toshita-manasa). He fulfills the heart's desires (mano-'bhishta-prada). He is a lake filled with drops of happiness (harsha-bindv-ancita-sarovara).

 

Text 43

 

yajnah sura-ganadhisho

     daitya-danava-ghatakah

manu-trata loka-palo

     loka-palaka-janma-krit

 

 

     He is sacrifice personified (yajna), the master of the demigods (sura-ganadhisha), the killer of the Daityas and Danavas (daitya-danava-ghataka), the protector of the Manus (manu-trata), and the protector of the people (loka-pala). He has taken birth to protect the people (loka-palaka-janma-krit).

 

 

Text 44

 

kapilakhyah sankhya-pata

     kardamanga-samudbhavah

sarva-siddhi-ganadhisho

     devahuti-gati-pradah

 

 

     He is bears the name Kapila (kapilakhya). He is the protector of the sankhya philosophy (sankhya-pata), the son of Kardama Muni (kardamanga-samudbhava), the master of all mystic perfections (sarva-siddhi-ganadhisha), and the Lord who gave liberation to Devahuti (devahuti-gati-prada).

 

Text 45

 

datto 'tri-tanayo yogi

     yoga-marga-pradarshakah

anasuyananda-karah

     sarva-yogi-jana-stutah

 

 

     He is Dattatreya (datta), the son of Atri Muni (atri-tanaya). He is the greatest yogi (yogi), the teacher of the path of yoga (yoga-marga-pradarshaka), the bliss of Anasuya (anasuyananda-kara), and the object of the prayers of all the yogis (sarva-yogi-jana-stuta).

 

 

 

Text 46

 

narayano nara-rishir

     dharma-putro maha-manah

mahesha-shula-damano

     maheshaika-vara-pradah

 

 

     He is Narayana Rishi (narayana), Nara Rishi (nara-rishi), the son of Dharma (dharma-putra), very intelligent (maha-manah), the person who defeated Lord Shiva's spear (mahesha-shula-damana), and the person who gave to Lord Shiva a benediction (maheshaika-vara-prada).

 

Text 47

 

akalpanta-tapo dhiro

     manmathadi-madapahah

urvashi-srig jitanango

     marakandeya-priya-pradah

 

 

     He performs austerities until the end of the kalpa (akalpanta-tapa), He is a great philosopher (dhira), He subdues the passion of Kamadeva and others who are passionate (manmathadi-madapaha), He created Urvashi (urvashi-srik), He defeated Kamadeva (jitananga), and He is dear to Markandeya Muni (marakandeya-priya-prada).

 

 

Text 48

 

rishabho nabhi-sukhado

     meru-devi-priyatmajah

yogi-raja-dvija-srashta

     yoga-carya-pradarshakah

 

 

     He is Rishabha (rishabha), the delight of Maharaja Nabhi (nabhi-sukhada), the dear son of Meru-devi (meru-devi-priyatmaja), the creator of the brahmanas and the kings of the yogis (yogi-raja-dvija-srashta), and the teacher of yoga (yoga-carya-pradarshaka).

 

Text 49

 

ashta-bahur daksha-yajna-

     pavano 'khila-sat-kritah

dakshesha-dvesha-shamano

     daksha-jnana-pradayakah

 

 

     He has eight arms (ashta-bahu), He purified Daksha's yajna (daksha-yajna-pavana), He is kind to all (akhila-sat-krita), He mediated the quarrel between Shiva and Daksha (dakshesha-dvesha-shamana), and He gave transcendental knowledge to Daksha (daksha-jnana-pradayaka).

 

 

Text 50

 

priyavrata-kulotpanno

     gaya-nama maha-yashah

udara-karma bahu-vin

     maha-guna-ganarnavah

 

 

     He was born in the dynasty of King Priyavrata (priyavrata-kulotpanna), He bore the name Gaya (gaya-nama), He is very famous (maha-yasha), He performs great deeds (udara-karma), He knows everything (bahu-vit), and He is a great ocean of transcendental virtues (maha-guna-ganarnava).

 

Text 51

 

hamsa-rupi tattva-vakta

     gunaguna-vivecakah

dhatri-lajja-prashamano

     brahmacari-jana-priyah

 

 

     He appears in the form of a swan (hamsa-rupi), speaks the truth (tattva-vakta), distinguishes virtue from vice (gunaguna-vivecaka), comforts Brahma's embarrassment (dhatri-lajja-prashamana), and is dear to the brahmacaris (brahmacari-jana-priya).

 

 

Text 52

 

vaishyah prithuh prithvi-dogdha

     sarva-jivana-doha-krit

adi-rajo janavasa-

     karako bhu-sami-karah

 

 

     He is the farmer (vaishya), King Prithu (prithu), who milked the earth (prithvi-dogdha), gave milk to all living entities (sarva-jivana-doha-krit), is the first king (adi-raja), gave shelter to the living entities (janavasa-karaka), and leveled the earth (bhu-sami-kara).

 

Text 53

 

praceto-'bhishtuta-padah

     shanta-murtih sudarshanah

diva-ratri-ganadhishah

     ketumala-janashrayah

 

 

     His feet were glorified by the Pracetas (praceto-'bhishtuta-pada), His form is peaceful (shanta-murti), He is handsome (sudarshana), He is the king of the host of days and nights (diva-ratri-ganadhisha), and He is the shelter of the people of Ketumala-varsha (ketumala-janashraya).

 

 

Text 54

 

shri-kamadevah kamala-

     kama-keli-vinoda-krit

sva-pada-rati-do 'bhishta-

     sukha-do duhkha-nashanah

 

 

     He is Kamadeva (shri-kamadeva), He enjoys amorous pastimes with the goddess of fortune (kamala-kama-keli-vinoda-krit), He gives love for His feet (sva-pada-rati-da), He fulfills desires and brings happiness (abhishta-sukha-da), and He destroys sufferings (duhkha-nashana).

 

Text 55

 

vibhur dharma-bhritam shreshtho

     veda-shirsho dvijatmajah

ashtashiti-sahasranam

     muninam upadesha-dah

 

 

     He is all-powerful (vibhu), He is the best of they who uphold the principles of religion (dharma-bhritam shreshtha), the Vedas are His head (veda-shirsha), the brahmanas are His sons (dvijatmaja), and He is the teacher of eighty-thousand sages (ashtashiti-sahasranam muninam upadesha-da).

 

 

Text 56

 

satya-seno yaksha-raksho-

     dahano dina-palakah

indra-mitra-surari-ghnah

     sunrita-dharma-nandanah

 

 

     He is Satyasena (satya-sena), He burned the yakshas and rakshasas (yaksha-raksho-dahana), He is the protector of the poor and wretched (dina-palaka), He kills the enemies of Inrda, Mitra, and the demigods (indra-mitra-surari-ghna), and He is the son of Dharma and Sunrita (sunrita-dharma-nandana).

 

Text 57

 

harir gaja-vara-trata

     graha-pasha-vinashakah

trikutadri-vana-shlaghi

     sarva-loka-hitaishanah

 

 

     He takes away all that is inauspicious (hari), He protected the best of the elephants (gaja-vara-trata), He killed the crocodile (graha-pasha-vinashaka), He was glorified in the forest of Mount Trikuta (trikutadri-vana-shlaghi), and He brought auspiciousness to all (sarva-loka-hitaishana).

 

 

Text 58

 

vaikunthah shubhra-sukha-do

     vikuntha-sundari-kritah

rama-priyakarah shriman

     nija-loka-pradarshakah

 

 

     He is the son of Vikuntha-devi (vaikuntha), He brought glorious happiness (shubhra-sukha-da), He made Vikuntha-devi become very beautiful (vikuntha-sundari-krita), He is dear to the goddess of fortune (rama-priyakara), He is handsome and glorious (shriman), and He reveals Himself to His own devotees (nija-loka-pradarshaka).

 

Text 59

 

vipra-shapa-parikhinna-

     nirjararti-nivaranah

dugdhabdhi-mathano vipro

     vairaja-tanayo 'jitah

 

 

     He saved the demigods from great sufferings when they were cursed by a brahmana (vipra-shapa-parikhinna-nirjararti-nivarana), He churned the ocean of milk (dugdhabdhi-mathana), He is the greatest brahmana (vipra), He is the son of Vairaja (vairaja-tanaya), and He is invincible (ajita).

 

 

Text 60

 

mandaradri-dharo kurmo

     deva-danava-sharma-krit

jambudvipa-samah srashta

     piyushotpatti-karanam

 

 

     He lifted Mount Mandara (mandaradri-dhara), he became a great turtle (kurma), He brought auspiciousness to both the demigods and the demons (deva-danava-sharma-krit), He made Jambudvipa level (jambudvipa-sama), He is the creator (srashta), and He extracted nectar (piyushotpatti-karanam).

 

Text 61

 

dhanvantari ruk-shamano

     'mrita-dhrik vak-prashantakah

ayur-veda-karo vaidya-

     rajo vidya-pradayakah

 

 

     He appeared as Dhanvantari (dhanvantari), who cures disease (ruk-shamana and ruk-prashantaka), carries nectar (amrita-dhrik), composes the Ayur Veda (ayur-veda-kara), is the king of physicians (vaidya-raja), and is the giver of medical knowledge (vidya-pradayaka).

 

 

Text 62

 

devabhaya-karo daitya-

     mohini kama-rupini

girbanamrita-po dushta-

     daitya-danava-vancakah

 

 

     He made the demigods fearless (devabhaya-kara), as Mohini-devi He bewildered the demons (daitya-mohini), He assumes any form He wishes, including the form of a girl (kama-rupini), He gave the demigods nectar to drink (girbanamrita-pa), and He cheated the demon Danavas (dushta- daitya-danava-vancaka).

 

Text 63

 

maha-matsyo maha-kayah

     shalvantar-gata-sagarah

devari-daitya-damano

     vrihi-bija-surakshakah

 

 

     He appeared as a great fish (maha-matsya), who had a gigantic form (maha-kaya), who swan in the shalva ocean (shalvantar-gata-sagara), who defeated the demon enemies of the demigods (devari-daitya-damana), and who protected the rice crop (vrihi-bija-surakshaka).

 

 

Text 64

 

puccha-ghata-bhramat-sindhuh

     satyavrata-priya-pradah

bhakta-satyavrata-trata

     yoga-traya-pradarshakah

 

 

     His tail made great waves in the ocean (puccha-ghata-bhramat-sindhu), He was pleased with Satyavrata (satyavrata-priya-prada), He protected the devoted Satyavrata (bhakta-satyavrata-trata), and He revealed the three Vedas (yoga-traya-pradarshaka).

 

Text 65

 

narasimho lola-jihvah

     shanku-karno nakhayudhah

satavadhuta-jalado

     danta-dyuti-jita-prabhah

 

 

     He appeared as Lord Nrimha (narasimha), who licked His tongue (lola-jihva), whose ears were pointed (shanku-karna), whose claws were powerful weapons (nakhayudha), whose mane was a moving cloud (satavadhuta-jalada), and the splendor of whose teeth eclipsed all other splendor (danta-dyuti-jita-prabha).

 

 

Text 66

 

hiranyakashipu-dhvamsi

     bahu-danava-darpa-ha

prahlada-stuta-padabjo

     bhakta-samsara-tapa-ha

 

 

    He killed Hiranyakashipu (hiranyakashipu-dhvamsi). He killed the pride of many demons (bahu-danava-darpa-ha). His lotus feet were glorified by Prahlada (prahlada-stuta-padabja). For His devotees He kills the sufferings of repeated birth and death (bhakta-samsara-tapa-ha).

 

Text 67

 

brahmendra-rudra-bhiti-ghno

     deva-karya-prasadhakah

jvalaj-jalana-shankashah

     sarva-bhiti-vinashakah

 

 

     His kills the fears of Brahma, Indra, and Shiva (brahmendra-rudra-bhiti-ghna), He acts for the demigods' benefit (deva-karya-prasadhaka), He is glorious like a blazing fire (jvalaj-jalana-shankasha), and He kills all fears (sarva-bhiti-vinashaka).

 

 

Text 68

 

maha-kalusha-vidhvamsi

     sarva-kama-vara-pradah

kala-vikrama-samharta

     graha-pida-vinashakah

 

 

     He kills the greatest sins (maha-kalusha-vidhvamsi), fulfills all desires (sarva-kama-vara-prada), kills the power of time (kala-vikrama-samharta), and kills the sufferings coming from inauspicious astrological conditions (graha-pida-vinashaka).

 

Text 69

 

sarva-vyadhi-prashamanah

     pracanda-ripu-danda-krit

ugra-bhairava-santrasta-

     hararti-vinivarakah

 

 

     He cures all diseases (sarva-vyadhi-prashamana), punishes the powerful demons (pracanda-ripu-danda-krit), and removes the sufferings of Shiva, who is afraid of the horrible demons (ugra-bhairava-santrasta-hararti-vinivaraka).

 

 

Text 70

 

brahma-carmavrita-shirah

     shiva-shirshaika-nupurah

dvadashaditya-shirshaika-

     manir dik-pala-bhushanah

 

 

     Lord Brahma is His parasol (brahma-carmavrita-shira), Lord Shiva's head is His ankle-bells (shiva-shirshaika-nupura), the heads of the twelve Adityas are His jewels (dvadashaditya-shirshaika-mani), and the protectors of the directions are His ornaments (dik-pala-bhushana).

 

Text 71

 

vamano 'diti-bhiti-ghno

     dvijati-gana-mandanah

tripada-vyaja-yacnapta-

     bali-trailokya-sampadah

 

 

     He is Vamana (vamanq), who killed Aditi's fears (aditi-bhiti-ghna), who is the decoration of the brahmanas (dvijati-gana-mandana), and who on the preText of begging for three steps of land took the opulence of the three worlds from Bali Maharaja (tripada-vyaja-yacnapta-bali-trailokya-sampada).

 

 

Text 72

 

pannakha-kshata-brahmanda-

     kataho 'mita-vikramah

svardhuni-tirtha-janano

     brahma-pujyo bhayapahah

 

 

     With His toe He broke an opening in the universe (pannakha-kshata-brahmanda-kataha), His power is without limit (amita-vikrama), He is the father of the sacred Ganges (svardhuni-tirtha-janana), He is worshiped by Brahma (brahma-pujya), and He removes fears (bhayapaha).

 

Text 73

 

svanghri-vari-hataghaugho

     vishva-rupa-pradarshanah

bali-priya-karo bhakta-

     svarga-dogdha gada-dharah

 

 

     The river that flows from His foot destroys a flood of sins (svanghri-vari-hataghaugha), He revealed the universal form (vishva-rupa-pradarshana), He is affectionate to Bali Maharaja (bali-priya-kara), He brings His devotess to the spiritual world (bhakta-svarga-dogdha), and He holds a club (gada-dhara).

 

 

Text 74

 

jamadagnyo maha-viryah

     pashu-bhrit kartavirya-jit

sahasrarjuna-samharta

     sarva-kshetra-kulantakah

 

 

     He is Jamadagni's son Parashurama, (jamadagnya), who is very powerful (maha-virya), who holds an ax (pashu-bhrit), who defeated Kartaviryarjuna (kartavirya-jit), who defeated a thousand of Kartaviryarjuna's soldiers (sahasrarjuna-samharta), and who killed all the kshatriyas (sarva-kshetra-kulantaka).

 

Text 75

 

nihkshatra-prithvi-karano

     vira-jid vipra-rajya-dah

dronastra-veda-pravado

     mahesha-guru-kirti-dah

 

 

     He killed all the kshatriyas on the earth (nihkshatra-prithvi-karana), defeated all the heroic warriors (vira-jit), gave the earth's kingdoms to the brahmanas (vipra-rajya-da), taught the Dhanur Veda to Dronacarya (dronastra-veda-pravada), and glorified His guru, Lord Shiva (mahesha-guru-kirti-da).

 

 

Text 76

 

surya-vamshabja-taranih

     shrimad-dasharathatmajah

shri-ramo ramacandrash ca

     ramabhadro 'mita-prabhah

 

 

     He is the sun that makes the lotus of the Surya-vamsha bloom (surya-vamshabja-tarani), He is the son of Shri Dasharatha (shrimad-dasharathatmaja), He is Shri Rama (shri-rama, ramacandra, and ramabhadra), and His power is without limit (amita-prabha).

 

Text 77

 

nila-varna-pratikashah

     kaushalya-prana-jivanah

padma-netrah padma-vaktrah

     padmankita-padambujah

 

 

     His complexion is dark (nila-varna-pratikasha), He is the life of Kaushalya (kaushalya-prana-jivana), His eyes are lotus flowers (padma-netra), His face is a lotus flower (padma-vaktra), and His lotus feet bear the marks of lotus flowers (padmankita-padambuja).

 

 

Text 78

 

pralamba-bahush carv-ango

     ratna-bharanah bhushitah

divyambaro divya-dhanur

     dishta-divyastra-paragah

 

 

     His arms are long (pralamba-bahu), His limbs are handsome (carv-anga), He wears jewel ornaments (ratna-bharana-bhushita), His garments are splendid (divyambara), His bow is splendid (divya-dhanu), and He controls the best of splendid weapons (dishta-divyastra-paraga).

 

Text 79

 

nistrimsha-panir viresho

     'parimeya-parakramah

vishvamitra-gurur dhanvi

     dhanur-veda-vid-uttamah

 

 

     He holds a sword in His hand (nistrimsha-pani), He is the king of heroes (viresha), His strength has no limit (aparimeya-parakrama), His guru is Vishvamitra (vishvamitra-guru), He holds a bow (dhanvi), and He is best of they who know the Dhanur Veda (dhanur-veda-vid-uttama).

 

 

Text 80

 

riju-marga-nimnitteshu-

     sangha-tadita-tadakah

su-bahur bahu-viryadhya-

     bahu-rakshasa-ghatakah

 

 

     His arrows fly straight and always hit their target (riju-marga-nimnitteshu-sangha-tadita-tadaka), His arma are powerful (su-bahu), and with His great strength He killed many demons (bahu-viryadhya-bahu-rakshasa-ghataka).

 

Text 81

 

prapta-candisha-dor-danda-

     canda-kodanda-khandanah

janakananda-janako

     janaki-priya-nayakah

 

 

     He broke Shiva's bow (prapta-candisha-dor-danda-canda-kodanda-khandana), delighted King Janaka (janakananda-janaka), and became Sita's beloved hero (janaki-priya-nayaka).

 

 

Text 82

 

arati-kula-darpa-ghno

     dhvasta-bhargava-vikramah

pitri-vak-tyakta-rajya-shrir

     vana-vasa-kritotsavah

 

 

     He killed the pride of His enemies (arati-kula-darpa-ghna), and eclipsed the power of Parashurama (dhvasta-bhargava-vikrama). On His father's order He left the opulence of the kingdom (pitri-vak-tyakta-rajya-shri) and enjoyed a festival of transcendental pastimes as He lived in the forest (vana-vasa-kritotsava).

 

Text 83

 

viradha-radha-damanash

     citrakutadri-mandirah

dvija-shapa-samucchanna-

     dandakaranya-sharma-krit

 

 

     He defeated the demon Viradha (viradha-radha-damana), lived in a palace on Mount Citrakuta (citrakutadri-mandira), and made Dandakaranya forest auspicious even though it was cursed by a brahmana (dvija-shapa-samucchanna-dandakaranya-sharma-krit).

 

 

Text 84

 

caturdasha-sahasrogra-

     rakshasa-ghnah kharantakah

trishirah-prana-shamano

     dushta-dushana-dushanah

 

 

     He killed 114 horrible demons (caturdasha-sahasrogra-rakshasa-ghna). He killed the demon Khara (kharantaka), took away the life of the demon Trishira (trishirah-prana-shamana), and killed many evil demons (dushta-dushana-dushana).

 

Text 85

 

cadma-marica-mathano

     janaki-viraharti-krit

jatayushah kriya-kari

     kabandha-vadha-kovidah

 

 

     He was troubled by treacherous Marica (cadma-marica-mathana). He suffered in separation from Sita (janaki-viraharti-krit). He performed the funeral ceremony of Jatayu (jatayushah kriya-kari). He expertly killed Kabandha (kabandha-vadha-kovida).

 

 

Text 86

 

rishyamuka-guha-vasi

     kapi-pancaka-sakhya-krit

vama-padagra-nikshipta-

     dundubhy-asthi-brihad-girih

 

 

     He lived in a cave in Rishyamuka (rishyamuka-guha-vasi). He befriended five monkeys (kapi-pancaka-sakhya-krit). With His left foot He kicked far away the great mountain that was the Dundubhi's skeleton (vama-padagra-nikshipta-dundubhy-asthi-brihad-giri).

 

Text 87

 

sakantakara-durbheda-

     sapta-tala-prabhedakah

kishkindhadhipa-vali-ghno

     mitra-sugriva-rajya-dah

 

 

     He easily broke the seven unbreakable tala trees (sakantakara-durbheda-sapta-tala-prabhedaka). He killed Vali, the king of Kishkindha (kishkindhadhipa-vali-ghna) and gave Vali's kingdom to His own friend Sugriva (mitra-sugriva-rajya-da).

 

 

Text 88

 

anjaneya-svalangula-

     dagdha-lanka-mahodayah

sita-viraha-vispashta-

     rosha-kshobhita-sagarah

 

 

     For His sake Hanuman set fire to Lanka with his tail (anjaneya-svalangula-dagdha-lanka-mahodaya). In separation from Sita He became an ocean of tears (sita-viraha-vispashta- rosha-kshobhita-sagara).

 

Text 89

 

girikuta-samutkshepa-

     samudradbhuta-setu-krit

pada-prahara-santrasta-

     vibhishana-bhayapahah

 

 

     He built across the ocean a wonderful bridge made of boulders thrown from the tops of mountains (girikuta-samutkshepa-samudradbhuta-setu-krit). He kicked away Vibhishana's fears (pada-prahara-santrasta- vibhishana-bhayapaha).

 

 

Text 90

 

angadokti-pariklishta-

     ghora-ravana-sainya-jit

nikumbha-kumbha-dhumraksha-

     kumbhakarnadi-vira-ha

 

 

     Unhappy by hearing Angada's words, He defeated horrible Ravana's army (angadokti-pariklishta-ghora-ravana-sainya-jit). He killed Nikumbha, Kumbha, Dhumraksha, Kumbhakarna, and many other heroic warriors (nikumbha-kumbha-dhumraksha-kumbhakarnadi-vira-ha).

 

Text 91

 

kailasa-sahanonmatta-

     dashanana-shiro-harah

agni-samsparsha-samshuddha-

     sita-samvaranotsukah

 

 

     He cut off the ten heads of Ravana, who had madly tried to lift Mount Kailasa (kailasa-sahanonmatta-dashanana-shiro-hara). He was pleased when Sita's purity was proved in the trial by fire (agni-samsparsha-samshuddha-sita-samvaranotsuka).

 

 

Text 92

 

kapi-rakshasa-rajanga-

     prapta-rajya-nijashrayah

ayodhyadhipatih sarva-

     rajanya-gana-shekharah

 

 

     Leaving the realms of the monkeys and demons, He returned to His own kingdom (kapi-rakshasa-rajanga-prapta-rajya-nijashraya), where He became the king of Ayodhya (ayodhyadhipati), the crown of all kings (sarva-rajanya-gana-shekhara).

 

Text 93

 

acintya-karma nripatih

     prapta-simhasanodayah

dushta-durbuddhi-dalano

     dina-hinaika-palakah

 

 

     His activities were inconceivable (acintya-karma), He was a great king (nripati), He sat on a great throne (prapta-simhasanodaya), He punished the wicked and evil-minded (dushta-durbuddhi-dalana), and He protected the poor and helpless (dina-hinaika-palaka).

 

 

Text 94

 

sarva-sampatti-jananas

     tiryan-nyaya-vivecakah

shudra-ghora-tapah-plushta-

     dvija-putraika-jivanah

 

 

     He is the source of all opulence and good fortune (sarva-sampatti-janana), He can understand the motives of the crooked (tiryan-nyaya-vivecaka), and he protected a brahmana's son burned by a shudra's terrible austerities (shudra-ghora-tapah-plushta- dvija-putraika-jivana).

 

Text 95

 

dushta-vak-klishta-hridayah

     sita-nirvasa-karakah

turanga-medha-kratu-yat

     shrimat-kusha-lavatmajah

 

 

     His heart was pained by a wicked person's words (dushta-vak-klishta-hridaya), He sent Sita into exile (sita-nirvasa-karaka), He performed many ashvamedha yajnas (turanga-medha-kratu-yat), and His sons were Kusha and Lava (shrimat-kusha-lavatmaja).

 

 

Text 96

 

satyartha-tyakta-saumitrah

     sunnita-jana-sangrahah

sat-karna-pura-sat-kirtih

     kirtya lokagha-nashanah

 

 

     For the sake of the truth He left Lakshmana (satyartha-tyakta-saumitra), He brought His associates to the spiritual world (sunnita-jana-sangraha), His glories are earrings worn by the saintly devotees (sat-karna-pura-sat-kirti), and His glories destroy the sins of the world (kirtya lokagha-nashana).

 

Text 97

 

bharato jyeshtha-padabja-

     rati-tyakta-nripasanah

sarva-sad-guru-sampannah

     koti-gandharva-nashakah

 

 

     He is Bharata (bharata), who, out of love fro His elder brother's lotus feet, renounced the throne (jyeshtha-padabja-rati-tyakta-nripasana). He gave all auspiciousness to the bona-fide spiritual masters (sarva-sad-guru-sampanna), and He killed millions of Gandharvas (koti-gandharva-nashaka).

 

 

Text 98

 

lakshmano jyeshtha-nirato

     deva-vairi-ganantakah

indra-jit prana-shamano

     bhratriman tyakta-vigrahah

 

 

     He was Lakshmana (lakshmana), who dearly loved His elder brother (jyeshtha-nirata). He killed the demigods' enemies (deva-vairi-ganantaka), He killed Indrajit (indrajit-prana-shamana), He was Rama's brother (bhratriman), and He left His body (tyakta-vigraha).

 

Text 99

 

shatrughno 'mitra-shamano

     lavanantaka-karakah

arya-bhratri-jana-shlaghyah

     satam shlaghya-gunakarah

 

 

     He was Shatrughna (shatrughna), who defeated His enemies (amitra-shamana), who killed Lavana (lavanantaka-karaka), who was praised by His noble brothers (arya-bhratri-jana-shlaghya), and whose virtues are praised by the saintly devotees (satam shlaghya-gunakara).

 

 

Text 100

 

vata-patra-puta-sthayi

     shri-mukundo 'khilashrayah

tanudararpita-jagan-

     mrikanda-tanayah khagah

 

 

     He stays on a banyan leaf (vata-patra-puta-sthayi), He is the giver of liberation (shri-mukunda) and the shelter of all (akhilashraya). To Markandeya Rishi He showed the universe present in His slender abdomen (tanudararpita-jagan- mrikanda-tanaya). He stays in the spiritual world (khaga).

 

Text 101

 

adyo deva-ganagranyo

     mitra-stuti-nati-priyah

vritra-ghora-tanu-trasta-

     deva-san-mantra-sadhakah

 

 

     He is the first (adya), the first of Deities (deva-ganagranya), and pleased by the prayers and obeisances of His friends (mitra-stuti-nati-priya). He gave a spiritual mantra to the demigods when they were terrified of Vritrasura's horrible body (vritra-ghora-tanu-trasta-deva-san-mantra-sadhaka).

 

 

Text 102

 

brahmanyo brahmana-shlaghi

     brahmanya-jana-vatsalah

gosh-padapsu-galad-gatra-

     valakhilya-janashrayah

 

 

     He is the Deity worshiped by the brahmanas (brahmanya), He praises the brahmanas (brahmana-shlaghi), He loves the brahmanas (brahmanya-jana-vatsala), and He protected the Valakhilyas when they fell in the puddle of a cow's hoofprint (gosh-padapsu-galad-gatra- valakhilya-janashraya).

 

Text 103

 

daushmantir yajvanam shreshtho

     nripa-vismaya-karakah

turanga-medha-bahu-krit

     vadanya-gana-shekharah

 

 

     He was Daushmanti Bharata (daushmanti), who was the best of performers of sacrifice (yajvanam shreshtha). He filled the kings with wonder (nripa-vismaya-karaka), performed many ashvamedha-yajnas (turanga-medha-bahu-krit), and was the corwn of generous philanthropists (vadanya-gana-shekhara).

 

 

Text 104

 

vasavi-tanayah vyaso

     veda-shakha-nirupakah

purana-bharatacaryah

     kali-loka-hitaishanah

 

 

     He was Vasavi's son (vasavi-tanaya), Vyasa (vyasa), who arranged the branches of the Veda (veda-shakha-nirupaka), wrote the Puranas and Mahabharata (purana-bharatacarya), and brought auspiciousness to the people of Kali-yuga (kali-loka-hitaishana).

 

Text 105

 

rohini-hridayanando

     balabhadro balashrayah

sankarshanah sira-panih

     mushalastro 'mala-dyutih

 

 

     He was Balarama (balabhadra), who is the delight of Rohini's heart (rohini-hridayananda), and the reservoir of great strength (balashraya). He is the same as Lord Sankarshana (sankarshana), He holds a plow in His hand (sira-pani), His weapon is a club (mushalastra), and He is splendid (amala-dyuti).

 

 

Text 106

 

shankha-kundendu-shvetangas

     tala-bhid dhenukantakah

mushtikarishta-hanano

     langalakrishta-yamunah

 

 

     His limbs are white like a conchshell, jasmine flower, or the moon (shankha-kundendu-shvetanga), He broke many palm trees (tala-bhit), put an end to Dhenuka (dhenukantaka), killed Mushtika and Arishta (mushtikarishta-hanana), and with His plow dragged the Yamuna (langalakrishta-yamuna).

 

Text 107

 

pralamba-prana-ha rukmi-

     mathano dvividantakah

revati-priti-do rama-

     ramano balvalantakah

 

 

     He killed Pralamba (pralamba-prana-ha), agitated Rukmi (rukmi-mathana), put an end to Dvivida (dvividantaka), loved Revati (revati-priti-da), enjoyed pastimes with the beautiful gopis (rama-ramana), and put an end to Balvala (balvalantaka).

 

 

Text 108

 

hastinapura-sankarshi

     kauravarcita-sat-padah

brahmadi-stuta-padabjo

     deva-yadava-palakah

 

 

     He dragged Hastinapura (hastinapura-sankarshi) and His transcendental feet were worshiped by the Kauravas (kauravarcita-sat-pada). Brahma and the other demigods offered prayers to His lotus feet (brahmadi-stuta-padabja). He protects the demigods and the Yadavas (deva-yadava-palaka).

 

 

     Note: The first sentence here is the last of Lord Balarama's names. Lord Krishna's names begin with the second sentence.

 

Text 109

 

maya-patir maha-mayo

     maha-maya-nidesha-krit

yadu-vamshabdhi-purnendur

     baladeva-priyanujah

 

 

     He is the master of the illusory potency (maya-pati and maha-maya), He gives orders to the illusory potency (maha-maya-nidesha-krit), He is the full moon risen from the ocean of the Yadu dynasty (yadu-vamshabdhi-purnendu), and He is Balarama's dear younger brother (baladeva-priyanuja).

 

 

Text 110

 

narakriti param brahma

     paripurnah parodayah

sarva-jnanadi-sampurnah

     purnanandah puratanah

 

 

     He is the Supreme Brahman, who has a humanlike form (narakriti param brahma), He is perfect and complete (paripurna), He is the Supreme (parodaya), He is full of all opulences, beginning with all-knowledge (sarva-jnanadi-sampurna), He is full of transcendental bliss (purnananda), and He is the oldest (puratana).

 

Text 111

 

pitambarah pita-nidrah

     pita-veshma-maha-tapah

mahorasko maha-bahur

     maharha-mani-kundalah

 

 

     He wears yellow garments (pitambara), He renounces sleep (pita-nidra), homeless, He performs great austerities (pita-veshma-maha-tapah), and He has a broad chest (mahoraska), powerful arms (maha-bahu), and very valuable jewel earrings (maharha-mani-kundala).

 

 

Text 112

 

lasad-ganda-sthali-haima-

     mauli-mala-vibhushitah

su-caru-karnah su-bhrajan-

     makarakriti-kundalah

 

 

     He is decorated with a glistening golden crown, necklace, and earrings (lasad-ganda-sthali-haima-mauli-mala-vibhushita), He has handsome ears (su-caru-karna), and He wears glistening shark-shaped earrings (su-bhrajan-makarakriti-kundala).

 

Text 113

 

nila-kuncita-su-snigdha-

     kundalah kaumudi-mukhah

su-nasah kunda-dashano

     lasat-kokanadadharah

 

 

     His hair is splendid, dark, and curly (nila-kuncita-su-snigdha-kundala), His face is moonlight (kaumudi-mukha), His nose is handsome (su-nasa), His teeth are jasmine flowers (kunda-dashana), and His lips are splendid red lotuses (lasat-kokanadadhara).

 

 

Text 114

 

sumanda-haso rucira-

     bhru-mandala-vilokanah

kambu-kantho brihad-brahma

     valayangada-bhushanah

 

 

     He smiles very gently (sumanda-hasa), His eyes and eyebrows are handsome and glorious (rucira-bhru-mandala-vilokana), His neck is a conchshell (kambu-kantha), He is the great Brahman (brihad-brahma), and He is decorated with bracelets and armlets (valayangada-bhushana).

 

Text 115

 

kaushtubhi vana-mali ca

     shankha-cakra-gadabja-bhrit

shrivatsa-lakshya lakshyangah

     sarva-lakshana-lakshanah

 

 

     He wears a Kaustubha jewel (kaushtubhi) and a garland of forest flowers (vana-mali), He holds a conch, disc, club, and lotus (shankha-cakra-gadabja-bhrit), and He bears the mark of Shrivatsa (shrivatsa-lakshya lakshyanga), and all auspicious marks (sarva-lakshana-lakshana).

 

 

Text 116

 

dalodaro nimna-nabhir

     niravadyo nirashrayah

nitamba-bimba-vyalambi-

     kinkini-kanci-manditah

 

 

     His belly is a flower petal (dalodara), His navel is deep (nimna-nabhi), He is pure (niravadya), and independent (nirashraya), and a sash of bells decorates His hips (nitamba-bimba-vyalambi-kinkini-kanci-mandita).

 

Text 117

 

sama-janghajanu-yugmah

     sucaru-ruci-rajitah

dhvaja-vajrankushambhoja-

     sharancita-padambujah

 

 

     His knees and thighs are graceful (sama-janghajanu-yugma), He is handsome and splendid (sucaru-ruci-rajita), and His lotus feet bear the marks of a flag, thunderbolt, elephant-goad, lotus, and arrow (dhvaja-vajrankushambhoja-sharancita-padambuja).

 

 

Text 118

 

bhakta-bhramara-sanghata-

     pita-padambujasavah

nakha-candramani-jyotsna-

     prakashita-maha-manah

 

 

     The bumblebees that are His devotees drink the nectar of His lotus feet (bhakta-bhramara-sanghata-pita-padambujasava), and His noble-hearted devotees shine with the moonlight of His candrakanta jewel toenails (nakha-candramani-jyotsna-prakashita-maha-manah).

 

Text 119

 

padambuja-yuga-nyasta-

     lasan-manjira-rajitah

sva-bhakta-hridayakasha-

     lasat-pankaja-vistarah

 

 

     Glistening anklets shine on His lotus feet (padambuja-yuga-nyasta-lasan-manjira-rajita), and He is a splendid lotus flower growing in His devotee's heart (sva-bhakta-hridayakasha- lasat-pankaja-vistara).

 

 

Text 120

 

sarva-prani-jananando

     vasudeva-nuti-priyah

devaki-nandano loka-

     nandi-krid bhakta-bhiti-bhid

 

 

     He delights all living beings (sarva-prani-janananda), He is pleased by Maharaja Vasudeva's prayers (vasudeva-nuti-priya), He is the delight of Devaki (devaki-nandana), He delights the worlds (loka-nandi-krit), and He breaks the devotees' fears (bhakta-bhiti-bhit).

 

Text 121

 

sheshanugah sesha-shayi

     yashoda-nati-manadah

nandananda-karo gopa-

     gopi-gokula-bandhavah

 

 

     Shesha is His servant and follower (sheshanuga), He reclines on Shesha (sesha-shayi), He offers respects to Yasoda (yashoda-nati-manada), He delights Nanda (nandananda-kara), and He is the friend of Gokula's gopas and gopis (gopa-gopi-gokula-bandhava).

 

 

Text 122

 

sarva-vraja-jananandi

     bhakta-ballava-vallabhah

baly-avyanga-lasad-gatro

     ballavi-bahu-madhya-gah

 

 

     He delights all the people of Vraja (sarva-vraja-jananandi), He is dear to the devoted cowherd people (bhakta-ballava-vallabha), His splendid limbs are smooth asnd free of all imperfection (baly-avyanga-lasad-gatra), and He is encircled by a gopi's arms (ballavi-bahu-madhya-ga).

 

Text 123

 

pita-putanika-stanyah

     putana-prana-shoshanah

putanorah-sthala-sthayi

     putana-moksha-dayakah

 

 

     He drank the milk of Putana's breast (pita-putanika-stanya), He dried up Putana's life (putana-prana-shoshana), He stayed on Putana's chest (putanorah-sthala-sthayi), and He gave liberation to Putana (putana-moksha-dayaka).

 

 

Text 124

 

samagata-jananandi

     shakatoccata-karakah

prapta-viprashisho 'dhisho

     laghimadi-gunashrayah

 

 

     He delighted the assembled people (samagata-jananandi), He knocked over the cart (shakatoccata-karaka), He was blessed by the brahmanas (prapta-viprashisha), He is the supreme controller (adhisha), and He is shelter where the mystic perfections, beginning with laghima, rest (laghimadi-gunashraya).

 

Text 125

 

trinavarta-gala-grahi

     trinavarta-nishudanah

janany-ananda-janako

     jananya mukha-vishva-drik

 

 

     He clung to Trinavarta's neck (trinavarta-gala-grahi), He killed Trinavarta (trinavarta-nishudana), He delighted His mother (janany-ananda-janak), and He showed to His mother the entire universe in His mouth (jananya mukha-vishva-drik).

 

 

Text 126

 

bala-krida-rato bala-

     bhasha-liladi-nirvritah

gopa-gopi-priya-karo

     gita-nrityanukarakah

 

 

     He enjoyed playing like a child (bala-krida-rata), He enjoyed pastimes of talking like a child (bala-bhasha-liladi-nirvrita), He is kind to the gopas and gopis (gopa-gopi-priya-kara), and He is expert at singing and dancing (gita-nrityanukarakah

 

Text 127

 

navanita-viliptango

     navanita-lava-priyah

navanita-lavahari

     navanitanutaskarah

 

 

     His limbs are anointed with fresh butter (navanita-viliptanga), He is fond of fresh butter (navanita-lava-priya), He steals fresh butter (navanita-lavahari and navanitanutaskara).

 

 

Text 128

 

damodaro 'rjunonmulo

     gopaika-mati-karakah

vrindavana-vana-krido

     nana-krida-visharadah

 

 

     His waist was tied with a rope (damodara), He uprooted the arjuna trees (arjunonmula), He made the gopis think only of Him (gopaika-mati-karaka), He played in Vrindavana forest (vrindavana-vana-krida), and He is expert at enjoying many different pastimes (nana-krida-visharada).

 

Text 129

 

vatsa-puccha-samakarshi

     vatsasura-nishudanah

bakarir agha-samhari

     balady-antaka-nashanah

 

 

     He was pulled about as he clung to a calf's tail (vatsa-puccha-samakarshi), He killed Vatsasura (vatsasura-nishudana), He was the enemy of Bakasura (bakari), He killed Aghasura (agha-samhari), and He killed Aghasura, who tried to kill the gopa boys (balady-antaka-nashana).

 

 

Text 130

 

yamunanila-sanjushta-

     su-mrishta-pulina-priyah

gopala-bala-puga-sthah

     snigdha-dadhy-anna-bhojanah

 

 

     He is fond of the Yamuna's shore, which is filled with pleasant breezes (yamunanila-sanjushta-su-mrishta-pulina-priya), He stays with the gopa boys (gopala-bala-puga-stha), and He eats a lunch mixed with yogurt (snigdha-dadhy-anna-bhojana).

 

Text 131

 

go-gopa-gopi-priya-krid

     dhana-bhrin moha-khandanah

vidhatur moha-janako

     'ty-adbhutaishvarya-darshakah

 

 

     He pleases the cows, gopas, and gopis (go-gopa-gopi-priya-krit), He is very wealthy (dhana-bhrit), He breaks illusion (moha-khandana), He bweildered the creator Brahma (vidhatur moha-janaka), and He showed very wonderful powers and opulences (aty-adbhutaishvarya-darshaka).

 

 

Text 132

 

vidhi-stuta-padambhojo

     gopa-balaka-buddhi-bhit

kaliya-darpa-dalano

     naga-nari-nuti-priyah

 

 

     Brahma offered prayers to His lotus feet (vidhi-stuta-padambhoja), He bewildered the gopa boyas (gopa-balaka-buddhi-bhit), He broke Kaliya's pride (kaliya-darpa-dalana), and He was pleased by the prayers of the serpent's wives (naga-nari-nuti-priya).

 

Text 133

 

davagni-shamanah sarva-

     vraja-bhrit jana-jivanah

munjaranya-praveshapta-

     kricchra-davagni-daranah

 

 

     He extinguished a forest fire (davagni-shamana), He protects all the people of Vraja (sarva-vraja-bhrit), He is the life of all living entities (jana-jivana), and He extinguished a terrible fire in Munaranya forest (munjaranya-praveshapta-kricchra-davagni-darana).

 

 

Text 134

 

sarva-kala-sukha-krido

     barhi-barhavatamsakah

go-dhug-vadhu-jana-prano

     venu-vadya-visharadah

 

 

     He enjoys happy pastimes eternally (sarva-kala-sukha-krida), He wears a peacock-feather crown (barhi-barhavatamsaka), He is the life of the gopis (go-dhug-vadhu-jana-prana), and He is expert at playing the flute (venu-vadya-visharada).

 

Text 135

 

gopi-pidhanarundhano

     gopi-vrata-vara-pradah

vipra-darpa-prashamanah

     vipra-patni-prasada-dah

 

 

     He stole the gopis' garments and placed them in a tree (gopi-pidhanarundhana), He gave the gopis the benediction they followed a vow to obtain (gopi-vrata-vara-prada), He extinguished the brahmanas' pride (vipra-darpa-prashamana), and He gave His mercy to the brahmanas' wives (vipra-patni-prasada-da).

 

 

Text 136

 

shatakratu-makha-dhvamsi

     shakra-darpa-madapahah

dhrita-govardhana-girir

     vraja-lokabhaya-pradah

 

 

     He stopped the sacrifice for King Indra (shatakratu-makha-dhvamsi), He removed Indra's pride (shakra-darpa-madapaha), He lifted Govardhana Hill (dhrita-govardhana-giri), and He made the people of Vraja fearless (vraja-lokabhaya-prada).

 

Text 137

 

indra-krita-lasat-kirtir

     govindo gokulotsavah

nanda-trana-karo deva-

     jaleshedita-sat-kathah

 

 

     Indra glorified Him splendidly (indra-krita-lasat-kirti). He is the king of the cows (govinda), the festival of happiness for Gokula (gokulotsava), and the protector of Nanda (nanda-trana-kara). The demigod of the waters praised Him (deva-jaleshedita-sat-katha).

 

 

Text 138

 

vraja-vasi-jana-shlaghyo

     nija-loka-pradarshakah

su-venu-nada-madanon-

     matta-gopi-vinoda-krit

 

 

     He was glorified by the people of Vraja (vraja-vasi-jana-shlaghya) and He showed them His own transcendental abode (nija-loka-pradarshaka). He enjoys pastimes with the gopis maddened by His expert flute-playing (su-venu-nada-madanonmatta-gopi-vinoda-krit)

 

Text 139

 

go-dhug-vadhu-darpa-harah

     sva-yashah-kirtanotsavah

vrajangana-janaramo

     vraja-sundari-vallabhah

 

 

     He removed the gopis' pride (go-dhug-vadhu-darpa-hara), the chanting of His transcendental glories is a festival of great happiness (sva-yashah-kirtanotsava), He enjoyed with the girls of Vraja (vrajangana-janarama), and He was the beloved of the beautiful girls of Vraja (vraja-sundari-vallabha).

 

 

Text 140

 

rasa-krida-rato rasa-

     maha-mandala-mandanah

vrindavana-vanamodi

     yamuna-kula-keli-krit

 

 

     He enjoyed the pastime of the rasa dance (rasa-krida-rata), He was the central ornament in the great circle of the rasa dance (rasa-maha-mandala-mandana), He enjoyed pastimes in Vrindavana forest (vrindavana-vanamodi), and He enjoyed pastimes on the Yamuna's shore (yamuna-kula-keli-krit).

 

Text 141

 

gopika-gitika-gitah

     shankhacuda-shiro-harah

maha-sarpa-mukha-grasta-

     trasta-nanda-vimocakah

 

 

     He sang duets with the gopis (gopika-gitika-gita), He cut off Shankhacuda's head (shankhacuda-shiro-hara), and He rescued terrified Nanda Maharaja who was held in a great serpent's mouth (maha-sarpa-mukha-grasta-trasta-nanda-vimocaka).

 

 

Text 142

 

sudarshanarcita-pado

     dushtarishta-vinashakah

kesi-dveshi vyoma-hanta

     shruta-narada-kirtanah

 

 

     His feet were worshiped by the Vidyadhara Sudarshana (sudarshanarcita-pada), He killed the demon Arishta (dushtarishta-vinashaka), He was the enemy of Keshi (keshi-dveshi), He killed Vyomasura (vyoma-hanta), and He heard Narada glorify Him (shruta-narada-kirtana).

 

Text 143

 

akrura-priya-krit krura-

     rajaka-ghnah su-vesha-krit

sudama-datta-maladhyah

     kubja-candana-carcitah

 

 

     He was kind to Akrura (akrura-priya-krit), He killed a cruel washerman (krura-rajaka-ghna), He wore nice garments (su-vesha-krit), He was opulently decorated with many garments offered by the florist Sudama (sudama-datta-maladhya), and He was anointed with sandal paste by the hunchback Kubja (kubja-candana-carcita).

 

 

Text 144

 

mathura-jana-samharshi

     canda-kodanda-khanda-krit

kamsa-sainya-samucchedi

     vanig-vipra-ganarcitah

 

 

     He delighted the people of Mathura (mathura-jana-samharshi), He broke the great bow (canda-kodanda-khanda-krit),  He cut apart Kamsa's army (kamsa-sainya-samucchedi), and He was worshiped by the brahmanas and merchants (vanig-vipra-ganarcita).

 

Text 145

 

maha-kuvalayapida-

     ghati canura-mardanah

ranga-shalagatapara-

     nara-nari-kritotsavah

 

 

     He killed the great Kuvalayapida (maha-kuvalayapida-ghati), He crushed Canura (canura-mardana), and He created a great festival of happiness for the men and women at the arena (ranga-shalagatapara- nara-nari-kritotsava).

 

 

Text 146

 

kamsa-dhvamsa-karah kamsa-

     sva-sarupya-gati-pradah

kritograsena-nripatih

     sarva-yadava-saukhya-krit

 

 

     He killed Kamsa (kamsa-dhvamsa-kara), granted Kama sarupya liberation (kamsa-sva-sarupya-gati-prada), made Ugrasena king (kritograsena-nripati), and delighted all the Yadavas (sarva-yadava-saukhya-krit).

 

Text 147

 

tata-matri-kritanando

     nanda-gopa-prasada-dah

shrita-sandipani-gurur

     vidya-sagara-para-gah

 

 

     He made His mother and father happy (tata-matri-kritananda), gave His mercy to the gopa Nanda (nanda-gopa-prasada-da), took shelter of His guru, Sandipani Muni (shrita-sandipani-guru), and crossed to the farther shore of knowledge (vidya-sagara-para-ga).

 

 

Text 148

 

daitya-pancajana-dhvamsi

     pancajanya-dara-priyah

sandipani-mritapatya-

     data kala-yamarcitah

 

 

     He killed the demon Pancajana (daitya-pancajana-dhvamsi), was pleased by Pancajana's conchshell (pancajanya-dara-priya), gave to Sandipani Muni his dead son (sandipani-mritapatya-data), and was worshiped by Kala Yamaraja (kala-yamarcita).

 

Text 149

 

sairandhri-kama-santapa-

     shamano 'krura-priti-dah

sharnga-capa-dharo nana-

     shara-sandhana-kovidah

 

 

     He pacified Kubja's passionate desires (sairandhri-kama-santapa-shamana), pleased Akrura (akrura-priti-da), held the sharnga bow (sharnga-capa-dhara), and expertly shot many arrows (nana-shara-sandhana-kovida).

 

 

Text 150

 

abhedya-divya-kavacah

     shrimad-daruka-sarathih

khagendra-cihnita-dhvajash

     cakra-panir gada-dharah

 

 

     He wore unbreakable transcendental armor (abhedya-divya-kavaca), His charioteer was Daruka (shrimad-daruka-sarathi), His flag bore the insignia of Garuda (khagendra-cihnita-dhvaja), He held the cakra in His hand (cakra-pani), and He held a mace (gada-dhara).

 

Text 151

 

nandaki yadu-senadhyo

     'kshaya-bana-nishangavan

surasurajeya-ranyo

     jita-magadha-yuthapah

 

 

     He held the sword Nandaka (nandaki), He was opulent with the Yadavas' armies (yadu-senadhya), He han an inexhaustible quiver (akshaya-bana-nishangavan), He could not be defeated in battle by any demigod or demon (surasurajeya-ranya), and He defeated the king of the Magadhas (jita-magadha-yuthapa).

 

 

Text 152

 

magadha-dhvajini-dhvamsi

     mathura-pura-palakah

dvaraka-pura-nirmata

     loka-sthiti-niyamakah

 

 

     He destroyed the Magadhas' flag (magadha-dhvajini-dhvamsi), protected Mathura City (mathura-pura-palaka), built Dvaraka City (dvaraka-pura-nirmata), and kept the people safely there (loka-sthiti-niyamaka).

 

Text 153

 

sarva-sampatti-jananah

     svajanananda-karakah

kalpa-vrikshancita-mahih

     sudharmanita-bhu-talah

 

 

     He is the cause of all opulence and good fortune (sarva-sampatti-janana), and the cause of His devotees' happiness (svajanananda-karaka). His Dvaraka was filled with kalpa-vriksha trees (kalpa-vrikshancita-mahi). To the earth He brought the Sudharma assembly-house (sudharmanita-bhu-tala).

 

 

Text 154

 

yavanasura-samharta

     mucukundeshta-sadhakah

rukmini-dvija-san-mantra-

     rathaika-gata-kundinah

 

 

     He killed Kalayavanasura (yavanasura-samharta), fulfilled Mucukunda's desires (mucukundeshta-sadhaka), and, on the advice of a brahmana sent by Rukmini, went by chariot to Kundina City (rukmini-dvija-san-mantra-rathaika-gata-kundina).

 

Text 155

 

rukmini-harako rukmi-

     munda-mundana-karakah

rukmini-priya-krit sakshad-

     rukmini-ramani-patih

 

 

     He kidnapped Rukmini (rukmini-haraka), shaved Rukmi's head (rukmi-munda-mundana-karaka), was kind to Rukmini (rukmini-priya-krit), and became beautiful Rukmini's husband (sakshad-rukmini-ramani-pati).

 

 

Text 156

 

rukmini-vadanambhoja-

     madhu-pana-madhuvratah

syamantaka-nimittatma-

     bhaktarkshadhipa-jit shucih

 

 

    He was a bumblebee drinking the nectar of the lotus flower of Rukmini's face (rukmini-vadanambhoja-madhu-pana-madhuvrata). To get the Syamantaka jewel He defeated Jambavan, who was His devotee and the king of the Rikshas (syamantaka-nimittatma-bhaktarkshadhipa-jit). He is pure (shuci).

 

Text 157

 

jambavarcita-padabjah

     sakshaj-jambavati-patih

satyabhama-kara-grahi

     kalindi-sundari-priyah

 

 

     Jambavan worshiped His lotus feet (jambavarcita-padabja), He became the husband of Jambavan's daughter (sakshaj-jambavati-pati), He accepted the hand of Satyabhama (satyabhama-kara-grahi), and He became the beloved of beautiful Kalindi (kalindi-sundari-priya).

 

 

Text 158

 

sutikshna-shringa-vrishabha-

     sapta-jid raja-yutha-bhid

nagnajit-tanaya-satya-

     nayika-nayakottamah

 

 

     He defeated seven sharp-horned bulls (sutikshna-shringa-vrishabha-sapta-jid), He defeated many kings (raja-yutha-bhid), and He became the greatest hero for Nagnajit's daughter, the heroine Satya (nagnajit-tanaya-satya-nayika-nayakottama).

 

Text 159

 

bhadresho lakshmana-kanto

     mitravinda-priyeshvarah

murajit pitha-senani-

     nashano narakantakah

 

 

     He was the Lord of Bhadra (bhadresha), the beloved of Lakshmana (lakshmana-kanta), the dear master of Mitravinda (mitravinda-priyeshvara), and the hero that defeated Mura (murajit), killed Mura's general (pitha-senani-nashana), and put an end to Narakasura (narakantaka).

 

 

Text 160

 

dhararcita-padambhojo

     bhagadatta-bhayapaha

narakahrita-divya-stri-

     ratna-vahadi-nayakah

 

 

     The earth worshiped His lotus feet (dhararcita-padambhoja), He removed Bhagadatta's fears (bhagadatta-bhayapaha), and He was the hero that married the splendid girls Naraka kidnapped (narakahrita-divya-stri-ratna-vahadi-nayaka).

 

 

Text 161

 

ashtottara-shata-dvy-ashta-

     sahasra-stri-vilasavan

satyabhamabala-vakya-

     parijatapaharakah

 

 

     He was splendid with 16,108 wives (ashtottara-shata-dvy-ashta-sahasra-stri-vilasavan), and because of the girl Satyabhama's words He stole the Parijata tree (satyabhamabala-vakya-parijatapaharaka).

 

 

Text 162

 

devendra-bala-bhij jaya-

     jata-nana-vilasavan

rukmini-mana-dalanah

     stri-vilasa-vimohitah

 

 

     He broke the strength of the demigods' king (devendra-bala-bhit), He enjoyed many pastimes with His wives (jaya-jata-nana-vilasavan), He broke Rukmini's pride (rukmini-mana-dalana), and He was enchanted by His wives' beauty and playfulness (stri-vilasa-vimohita).

 

Text 163

 

kama-tatah samba-suto

     'sankhya-putra-prapautravan

ushashagata-pautrartha-

     bana-bahu-sahasra-jit

 

 

     He was the father of Kamadeva (kama-tata). Samba was His son (samba-suta). He had countless children and grandchildren (asankhya-putra-prapautravan). So His grandson could attain Usha, He defeated Banasura's thousand arms (ushashagata-pautrartha- bana-bahu-sahasra-jit).

 

 

Text 164

 

nandy-adi-prathama-dhvamsi

     lilajita-maheshvarah

mahadeva-stuta-pado

     nriga-duhkha-vimocakah

 

 

     First He defeated Nandi (nandy-adi-prathama-dhvamsi), and then He playfully defeated invincible Lord Shiva (lilajita-maheshvara). Shiva offered prayers to His feet (mahadeva-stuta-pada). He rescued King Nriga from his sufferings (nriga-duhkha-vimocaka).

 

Text 165

 

brahmasvapahara-klesha-

     katha-svajana-palakah

paundrakarih kashi-raja-

     shiro-harta sadajitah

 

 

     He protected His relatives by telling them of the sufferings created by stealing a brahmana's property (brahmasvapahara-klesha-katha-svajana-palaka), He was the enemy of Paundraka (paundrakari), He beheaded the king of Kashi (kashi-raja-shiro-harta), and He is always unconquerable (sadajita).

 

 

Text 166

 

sudakshina-vrataradhya-

     shiva-krityanalantakah

varanasi-pradahano

     naradekshita-vaibhavah

 

 

     He put an end to the fire-demon Lord Shiva created in response to Sudakshina's vows and worship (sudakshina-vrataradhya- shiva-krityanalantaka), He set fire to Varanasi (varanasi-pradahana), and His powers were seen by Narada (naradekshita-vaibhava).

 

Text 167

 

adbhutaishvarya-mahima

     sarva-dharma-pravartakah

jarasandha-nirodharta-

     bhubhujerita-sat-kathah

 

 

     His powers, opulences, and glories are wonderful (adbhutaishvarya-mahima) and He is the author of all religious principles (sarva-dharma-pravartaka). The kings imprisoned by Jarasandha chanted His glories (jarasandha-nirodharta-bhubhujerita-sat-katha).

 

 

Text 168

 

naraderita-san-mitra-

     karya-gaurava-sadhakah

kalatra-putra-san-mitra-

     sad-vrittapta-grihanugah

 

 

     Narada Muni informed Him of King Yudhishthira's plan to worship Him (naraderita-san-mitra-karya-gaurava-sadhaka). He planned to visit the place where King Yudhishthira lived with His wives and children (kalatra-putra-san-mitra-sad-vrittapta-grihanuga).

 

Text 169

 

jarasandha-vadhodyoga-

     karta bhupati-sharma-krit

san-mitra-kritya-carito

     rajasuya-pravartakah

 

 

     He was determined to kill Jarasandha (jarasandha-vadhodyoga-karta), He brought auspiciousness to the kings (bhupati-sharma-krit), He acted to fulfill Yudhishthira's plans (san-mitra-kritya-carita), and He arranged that the Rajasuya-yajna be performed (rajasuya-pravartaka).

 

 

Text 170

 

sarvarshi-gana-samstutyash

     caidya-prana-nikrintakah

indraprastha-janaih pujyo

     duryodhana-vimohanah

 

 

     He was glorified by all the sages (sarvarshi-gana-samstutya), He killed Shishupala (caidya-prana-nikrintaka), He was worshiped by the people of Hastinapura (indraprastha-janaih pujya), and He bewildered Duryodhana (duryodhana-vimohana).

 

Text 171

 

mahesha-datta-saubhakhya-

     pura-bhit shatru-ghatakah

dantavakra-ripu-cchetta

     dantavakra-gati-pradah

 

 

     He destroyed the city named Saubha, which was given by Lord Shiva (mahesha-datta-saubhakhya-pura-bhit), He killed His enemies (shatru-ghataka), He killed His enemy Dantavakra (dantavakra-ripu-cchetta), and He gave Dantavakra liberation (dantavakra-gati-prada).

 

 

Text 172

 

viduratha-pramathano

     bhuri-bharavatarakah

partha-dutah partha-hitah

     partharthah partha-sarathih

 

 

     He troubled Viduratha (viduratha-pramathana), removed the burden of the earth (bhuri-bharavataraka), was the Pandavas' messenger (partha-duta), brought auspiciousness to the Pandavas (partha-hita), fulfilled the Pandavas' wishes (parthartha), and was Arjuna's charioteer (partha-sarathi).

 

 

Text 173

 

partha-moha-samucchedi

     gita-shastra-pradarshakah

partha-bana-gata-prana-

     vira-kaivalya-rupa-dah

 

 

     He broke Arjuna's illusion (partha-moha-samucchedi), revealed the scripture Bhagavad-gita (gita-shastra-pradarshaka), and gave liberation to they who were killed by Arjuna's arrows (partha-bana-gata-prana-vira-kaivalya-rupa-da).

 

 

Text 174

 

duryodhanadi-duvritta-

     dahano bhishma-mukti-dah

parthashvamedhaharakah

     partha-rajya-prasadhakah

 

 

     He burned the sinful deeds of Duryodhana and the others (duryodhanadi-duvritta-dahana), gave liberation to Bhishma (bhishma-mukti-da), had Yudhishthira perform an ashvamedha-yajna (parthashvamedhaharaka), and had Yushishthira crowned king (partha-rajya-prasadhaka).

 

Text 175

 

prithabhishta-prado bhima-

     jayado vijaya-pradah

yudhishthireshta-sandata

     draupadi-prita-sadhakah

 

 

     He fulfilled Kunti's desires (prithabhishta-prada), gave victory to Bhima (bhima-jayada), is the giver of victory (vijaya-prada), fulfilled Yudhishthira's desires (yudhishthireshta-sandata), and was pleased with Draupadi (draupadi-prita-sadhaka).

 

 

Text 176

 

sahadeverita-pado

     nakularcita-vigrahah

brahmastra-dugdha-garbhastha-

     puru-vamsa-prasadhakah

 

 

     Sahadeva glorified His feet (sahadeverita-pada), and Nakula worshiped His form (nakularcita-vigraha). He saved King Puru's descendent, who even while in the womb was burned by a brahmastra weapon (brahmastra-dugdha-garbhastha-puru-vamsha-prasadhaka).

 

Text 177

 

pauravendra-pura-stribhyo

     dvaraka-gamanotsavah

anarta-desha-nivasat-

     prajerita-mahat-kathah

 

 

     His arrival in Dvaraka was a festival of happiness for the women in the capitol city of the Purus (pauravendra-pura-stribhyo dvaraka-gamanotsava), and He was glorified by the people of Anarta-desha (anarta-desha-nivasat-prajerita-mahat-katha).

 

 

Text 178

 

priya-priti-karo mitra-

     vipra-daridrya-bhanjanah

tirthapadesha-san-mitra-

     priya-krin nanda-nandanah

 

 

     He is kind to His dear devotees (priya-priti-kara), He broke the poverty of His brahmana friend (mitra-vipra-daridrya-bhanjana), on the preText of visiting holy Kurukshetra He pleased Yudhishthira (tirthapadesha-san-mitra-priya-krit), and He also pleased King Nanda (nanda-nandana).

 

Text 179

 

gopijana-jnana-data

     tata-kratu-kritotsavah

sad-vritta-vakta sad-vritta-

     karta sad-vritta-palakah

 

 

     He gave transcendental knowledge to the gopis (gopijana-jnana-data), He was pleased by His father's yajna (tata-kratu-kritotsava), He described the activities of the devotees (sad-vritta-vakta), He acted in a saintly way (sad-vritta-karta), and He protects they who act in a saintly way (sad-vritta-palaka).

 

 

Text 180

 

tatatma-jnana-sandata

     devaki-mrita-putra-dah

shrutadeva-priya-karah

     maithilananda-vardhanah

 

 

     He gave transcendental knowledge to His father (tatatma-jnana-sandata), He brought back Devaki's dead sons (devaki-mrita-putra-da), He was kind to Shrutadeva (shrutadeva-priya-kara), and He increased the bliss of Mithila's king (maithilananda-vardhana).

 

Text 181

 

partha-darpa-prashamano

     mrita-vipra-suta-pradah

stri-ratna-vrinda-santoshi

     jala-keli-kalotsavah

 

 

     He curbed Arjuna's pride (partha-darpa-prashamana), returned the brahmana's dead sons (mrita-vipra-suta-prada), was pleased by His many jewellike wives (stri-ratna-vrinda-santoshi), and enjoyed with them many water-pastimes (jala-keli-kalotsava).

 

 

Text 182

 

candra-koti-jananandi

     bhanu-koti-sama-prabhah

kritanta-koti-durlanghyah

     kama-koti-manoharah

 

 

     He is pleasing to the people as millions of moons (candra-koti-jananandi), splendid as millions of suns (bhanu-koti-sama-prabha), invincible as millions of Yamarajas (kritanta-koti-durlanghya), and handsome as millions of Kamadevas (kama-koti-manohara).

 

Text 183

 

yaksha-rat-koti-dhanavan

     marut-koti-sva-viryavan

samudra-koti-gambhiro

     himavat-koty-akampanah

 

 

     He is wealthy as millions of Kuveras (yaksha-rat-koti-dhanavan), powerful as millions of Maruts (marut-koti-sva-viryavan), deep as millions of oceans (samudra-koti-gambhira), and steady as millions of Himalaya mountains (himavat-koty-akampana).

 

 

Text 184

 

koty-ashvamedhadhya-harah

     tirtha-koty-adhikahvayah

piyusha-koti-mrityu-ghnah

     kamadhuk-koty-abhishta-dah

 

 

     He is a philanthropist that gives the wealth obtained by performing millions of ashvamedha-yajnas (koty-ashvamedhadhya-hara), He is sacred as millions of holy places (tirtha-koty-adhikahvaya), He puts an end to death as effectively as millions of immortality potions (piyusha-koti-mrityu-ghna), and He fulfills as desires as millions of Kamadhenu cows (kamadhuk-koty-abhishta-da).

 

Text 185

 

shakra-koti-vilasadhyah

     koti-brahmanda-nayakah

sarvamoghodyamo 'nanta-

     kirtir nihsima-paurushah

 

 

     He is splendid as millions of Indras (shakra-koti-vilasadhya), He is the leader of millions of universes (koti-brahmanda-nayaka), His efforts are never thwarted (sarvamoghodyama), His glories are limitless (ananta-kirti), and His heroic power is also limitless (nihsima-paurusha).

 

 

Text 186

 

sarvabhishta-prada-yashah

     punya-shravana-kirtanah

brahmadi-sura-sangita-

     vita-manusha-ceshtitah

 

 

     His glory fulfills all desires (sarvabhishta-prada-yasha). To hear and chant His glories is the most pious deed (punya-shravana-kirtana). His humanlike activities are glorified by Brahma and the demigods (brahmadi-sura-sangita- vita-manusha-ceshtita).

 

Text 187

 

anadi-madhya-nidhano

     vriddhi-kshaya-vivarjitah

sva-bhaktoddhava-mukhyaika-

     jnana-do jnana-vigrahah

 

 

     He is without beginning, middle, or end (anadi-madhya-nidhana), He neither grows nor declines (vriddhi-kshaya-vivarjita), He gives transcendental knowledge to His devotees, beginning with Uddhava (sva-bhaktoddhava-mukhyaika-jnana-da), and He is transcendental knowledge personified (jnana-vigraha).

 

 

Text 188

 

vipra-shapa-cchala-dhvasta-

     yadu-vamshogra-vikramah

sa-sharira-jara-vyadha-

     svarga-dah svarga-samstutah

 

 

     On the preText of a brahmana's curse He destroyed the power of the Yadu dynasty (vipra-shapa-cchala-dhvasta-yadu-vamshogra-vikrama), He gave to the hunter Jara, residence in the spiritual world in the same body (sa-sharira-jara-vyadha-svarga-da), and He was glorified by the residents of the spiritual world (svarga-samstuta).

 

Text 189

 

mumukshu-mukta-vishayi-

     janananda-karo yashah

kali-kala-mala-dhvamsi-

     yashah shravana-mangalah

 

 

     He delights the liberated, they who yearn for liberation, and even the materialists (mumukshu-mukta-vishayi-janananda-kara), He is fame personified (yashah), His fame kills the sins of Kali-yuga (kali-kala-mala-dhvamsi-yashah), and hearing about Him is the most auspicious activity (shravana-mangala).

 

 

Text 190

 

bhakta-priyo bhakta-hito

     bhakta-bhramara-pankajah

smrita-matrakhila-trata

     yantra-mantra-prabhanjakah

 

 

     He is dear to the devotees (bhakta-priya), He is the welfare of the devotees (bhakta-hita), He is a lotus flower that pleases the bumblebees that are His devotees (bhakta-bhramara-pankaja), He protects all who remember Him (smrita-matrakhila-trata), and He is the author of sacred mantras and yantras (yantra-mantra-prabhanjaka).

 

Text 191

 

sarva-sampat-sravi-nama

     tulasi-dama-vallabhah

aprameya-vapur bhasvad-

     anarghyanga-vibhushanah

 

 

     All auspiciousness flows from His holy name (sarva-sampat-sravi-nama), He is fond of tulasi garlands (tulasi-dama-vallabha), His form cannot be measured (aprameya-vapu), He is decorated with splendid and priceless ornaments (bhasvad-anarghyanga-vibhushana).

 

 

Text 192

 

vishvaika-sukha-do vishva-

     saj-janananda-palakah

sarva-deva-shiro-ratnam

     adbhutananta-bhogavan

 

 

     He gives happiness to the world (vishvaika-sukha-da), He protects the happiness of the devotees in the world (vishva-saj-janananda-palaka), He is the crest jewel of the demigods (sarva-deva-shiro-ratnam), and He enjoys pleasures that are limitless and wonderful (adbhutananta-bhogavan).

 

Text 193

 

adhokshajo janajivyah

     sarva-sadhu-janashrayah

samasta-bhaya-bhin-nama

     smrita-matrarti-nashakah

 

 

     He is beyond the material senses (adhokshaja), He is the life of the people (janajivya), He is the shelter of all saintly devotees (sarva-sadhu-janashraya), His name destroys all fears (samasta-bhaya-bhin-nama), and remembrance of Him destroys all fears (smrita-matrarti-nashaka).

 

 

Text 194

 

sva-yashah-shravanananda-

     jana-ragi gunarnavah

anirdeshya-vapus tapta-

     sharano jiva-jivanah

 

 

     The people are filled with bliss by hearing His glories (sva-yashah-shravanananda-jana-ragi), He is an ocean of virtues (gunarnava), His form is beyond description (anirdeshya-vapuh), He is the shelter of the distressed (tapta-sharana), and He is the life of the people (jiva-jivana).

 

Text 195

 

paramarthah param-vedyah

     para-jyotih para-gatih

vedanta-vedyo bhagavan

     ananta-sukha-sagarah

 

 

     He is the supreme wealth (paramartha), the supreme object of knowledge (param-vedya), the supreme splendor (para-jyotih), the supreme destination (para-gati), the ultimate goal of the Vedas (vedanta-vedya), the master of all opulences (bhagavan), and an endless ocean of happinesses (ananta-sukha-sagara).

 

 

Text 196

 

jagad-bandha-dhvamsa-yasha

     jagaj-jiva-janashrayah

vaikuntha-lokaika-patir

     vaikuntha-jana-vallabhah

 

 

     His glories break the bonds that tie one to the material world (jagad-bandha-dhvamsa-yasha), He is the shelter of they who live in the material world (jagaj-jiva-janashraya), He is the sole ruler of the spiritual world (vaikuntha-lokaika-pati), and He is dear to the people of the spiritual world (vaikuntha-jana-vallabha).

 

Text 197

 

pradyumno rukmini-putrah

     shambara-ghno rati-priyah

pushpa-dhanva vishva-jayi

     dyumat-prana-nishudakah

 

 

     He is Pradyumna (pradyumna), who is Rukmini's son (rukmini-putra), the killer of Shambara (shambara-ghna), dear to Rati (rati-priya), the holder of a bow of flowers (pushpa-dhanva), victorious in the entire world (vishva-jayi), and the killer of Dyuman (dyumat-prana-nishudaka).

 

 

Text 198

 

aniruddhah kama-sutah

     shabda-yonir maha-kramah

usha-patir vrishni-patir

     hrishikesho manah-patih

 

 

     He is Aniruddha (aniruddha), who is Kamadeva's son (kama-suta), the father of the Vedas (shabda-yoni), very powerful (maha-krama), Usha's husband (usha-pati), the master of the Vrishnis (vrishni-pati), the master of the senses (hrishikesha), and the master of the mind (manah-pati).

 

Text 199

 

shrimad-bhagavatacaryah

     sarva-vedanta-sagarah

shukah sakala-dharma-jnah

     parikshin-nripa-sat-kripah

 

 

     He is the teacher of Shrimad-Bhagavatam (shrimad-bhagavatacarya), the ocean of all Vedanta philosophy (sarva-vedanta-sagara), Shukadeva Gosvami (shuka), the knower of all principles of religion (sakala-dharma-jna), and kind to King Parikshit (parikshin-nripa-sat-kripa).

 

 

Text 200

 

shri-buddho dushta-buddhi-ghno

     daitya-veda-bahish-karah

pakhanda-marga-pravado

     nirayudha-jagaj-jayah

 

 

     He is Lord Buddha (shri-buddha), who destroys the demonic concept of life (dushta-buddhi-ghna), who leads the demons outside the Vedic system (daitya-veda-bahish-kara), who teaches the path of atheism (pakhanda-marga-pravada), and who, without any weapons, conquered the world (nirayudha-jagaj-jaya).

 

Text 201

 

kalki kali-yuga-cchedi

     punah-satya-pravartakah

vipra-vishnuyasho-'patyo

     nashta-dharma-pravartakah

 

 

     He is Lord Kalki (kalki), who puts an end to the Kali-yuga (kali-yuga-cchedi), who starts the Satya-yuga again (punah-satya-pravartaka), who is the son of the brahmana Vishnuyashah (vipra-vishnuyasho-'patya), and who revives the principles of religon, which had been destroyed (nashta-dharma-pravartaka).

 

 

Text 202

 

sarasvatah sarvabhaumo

     bali-trailokya-sadhakah

ashtamy-antara-sad-dharma-

     vakta vairocani-priyah

 

 

     He will appear in the Sarasvata-manvantara (sarasvata). He is the king of the worlds (sarvabhauma), He took the three worlds from King Bali (bali-trailokya-sadhaka), in the eighth manvantara He will teach the principles of religioon (ashtamy-antara-sad-dharma-vakta), and He is dear to King Bali (vairocani-priya).

 

Text 203

 

ayushkaro rama-natho

     'marari-kula-krintanah

shrutendra-hita-krid dhira-

     vira-mukti-phala-pradah

 

 

     He is the giver of long life (ayushkara), the master of the goddess of fortune (rama-natha), the killer of the demigods' enemies (amarari-kula-krintana), the person who gives auspiciousness to King Indra (shrutendra-hita-krit), and the giver of liberation to the great philosophers and heroes (dhira-vira-mukti-phala-prada).

 

 

Text 204

 

vishvaksenah shambhu-sakho

     dashamantara-palakah

brahmasavarni-vamshabdhi-

     hita-krid vishva-vardhanah

 

 

     His armies are everywhere (vishvaksena), He is Shiva's friend (shambhu-sakha), He comes as the protector of the tenth manvantara (dashamantara-palaka), He brings auspiciousness to the ocean of Brahmasavarni Manu's family (brahmasavarni-vamshabdhi- hita-krit), and He makes the universe prosper (vishva-vardhana).

 

Text 205

 

dharma-setur adharma-ghno

     vaidhritendra-pada-pradah

asuranta-karo devar-

     yaka-sunuh subhashanah

 

 

     He teaches the principles of religion (dharma-setu), He kills irreligion (adharma-ghna), He assigns the post of Indra (vaidhritendra-pada-prada), He kills the demons (asuranta-kara), He is Devaryaka's son (devaryaka-sunu), and He is eloquent (subhashana).

 

 

Text 206

 

svadhama sunrita-sunuh

     satyatejo-dvijatmajah

dvishan-manu-yuga-trata

     patala-pura-daranah

 

 

     He resides in His own spiritual abode (svadhama), He is the son of Sunrita (sunrita-sunu), He is the son of the brahmana Satyateja (satyatejo-dvijatmaja), He protects the yugas in the reigns of the twelve manus (dvishan-manu-yuga-trata), and He guards the gate of Patalaloka (patala-pura-darana).

 

Text 207

 

daivahotrir barhateyo

     divam-patir ati-priyah

trayodashantara-trata

     yoga-yogi-janeshvarah

 

 

     He is the son of Devahotra (daivahotri), the son of Brihati (barhateya), the ruler of the heavenly worlds (divam-pati), very dear (ati-priya), the protector of the demigods (trayodashantara-trata), and the king of yoga and the yogis (yoga-yogi-janeshvara).

 

 

Text 208

 

satrayano brihad-bhanur

     vainateyo vid-uttamah

karma-kandaika-pravado

     deva-tantra-pravartakah

 

 

     He is the resting place of the Vedic sacrifices (satrayana), He has powerful arms (brihad-bhanu), He is Garuda (vainateya), He is the best of the wise (vid-uttama), He is the author of the karma-kanda (karma-kandaika-pravada), and He is the author of the devotional Tantras (deva-tantra-pravartaka).

 

Text 209

 

parameshthi para-jyeshtho

     brahma vishva-srijam-patih

abja-yonir hamsa-vahah

     sarva-loka-pitamahah

 

 

     He is Brahma (parameshthi and brahma), He is the oldest (para-jyeshtha), He is the master and creator of the material universe (vishva-srijam-pati), from Him is born the lotus of the universe (abja-yoni), He rides on a swan (hamsa-vaha), and He is the grandfather of all the worlds (sarva-loka-pitamaha).

 

 

 

Text 210

 

vishnuh sarva-jagat-pata

     shantah shuddhah sanatanah

dvija-pujyo daya-sindhuh

     sharanyo bhakta-vatsalah

 

 

     He is all-pervading (vishnu), and He is the protector of all the worlds (sarva-jagat-pata). He is peaceful (shanta), pure (shuddha), eternal (sanatana), worshiped by the brahmanas (dvija-pujya), an ocean opf mercy (daya-sindhu), the shelter (sharanya), and affectionate to the devotees (bhakta-vatsala).

 

Text 211

 

rudro mridhah shivah shanto

     shambhuh sarva-haro harah

kapardi shankarah shuli

     try-aksho 'bhedyo maheshvarah

 

 

     He is Shiva (rudra, mridha, shiva, shanta, and shambhu, sarva-hara, hara, kapardi, shankara, shuli, try-aksha, abhedya, and  maheshvara).

 

 

Text 212

 

sarvadhyakshah sarva-shaktih

     sarvarthah sarvato-mukhah

sarvavasah sarva-rupah

     sarva-karana-karanam. om.

 

 

     He is the judge of all (sarvadhyaksha), He has all powers (sarva-shakti), He is all that has meaning (sarvartha), His faces are everywhere (sarvato-mukha), He resides everywhere (sarvavasa), He assumes any form He wishes (sarva-rupa), and He is the original cause of all causes (sarva-karana-karanam. Om.

 

Text 213

 

ity etat kathitam vipra

     vishnor nama-sahasrakam

sarva-papa-prashamanam

     sarvabhishta-phala-pradam

 

     ity-thus; etat-this; kathitam-spoken; vipra-O brahmana; vishnoh-of Lord Vishnu; nama-sahasrakam-thousand names; sarva-papa-all sins; prashamanam-subduing; sarva-all; abhishta-desired; phala-results; pradam-giving.

 

 

     O brahmana, now I have spoken Lord Vishnu's thousand names, which extinguish all sins, fulfill all desires, . . .

 

 

Text 214

 

manah-shuddhi-karam cashu

     bhagavad-bhakti-vardhanam

sarva-vighna-haram sarvash-

     caryaishvarya-pradayakam

 

     manah-of the mind and heart; shuddhi-purity; karam-doing; ca-and; ashu-at once; bhagavat-to the Lord; bhakti-devotional service; vardhanam-increase; sarva-all; vighna-obstacles; haram-removing; sarva-all; ashcarya-wonder; aishvarya-opulence and power; pradayakam-giving.

 

 

 . . . purify the mind and the heart, make devotion for the Lord grow, remove all obstacles, give all wonderful powers and opulences, . . .

 

Text 215

 

sarva-duhkha-prashamanam

     catur-vargya-phala-pradam

shraddhaya paraya bhaktya

     shravanat pathanaj japat

praty-aham sarva-varnanam

     vishnu-padashritatmanam

 

     sarva-all; duhkha-sufferings; prashamanam-quell; catur-vargya-the four goals of life; phala-results; pradam-granting; shraddhaya-with faith; paraya-great; bhaktya-with devotion; shravanat-from hearing; pathanat-from reciting; japat-from chanting; praty-aham-day after day; sarva-varnanam-of all varnas; vishnu-of Lord Vishnu; pada-of the feet; ashrita-taken shelter; atmanam-of they whose hearts.

 

 

 . . . stop all sufferings, and grant the results of the four goals of life for people from all varnas who take shelter of Lord Vishnu's feet and with faith and with great devotion day after day hear, read, or chant them.

 

 

Text 216

 

etat pathan dvijo vidyam

     kshatriyah prithivim imam

vaishyo maha-nidhim shudro

     vanchitam siddhim apnuyat

 

     etat-this; pathan-reading; dvijah-a brahmana; vidyam-knowledge; kshatriyah-a ksatriya; prithivim-earth; imam-this; vaishyah-a vaisya; maha-nidhim-great wealth; shudrah-a sudra; vanchitam-desired; siddhim-perfection; apnuyat-attains.

 

 

     By chanting these names a brahmana attains knowledge, a kshatriya attains the entire earth, a vaishya attains great wealth, and a shudra attains whatever perfection he desires.

 

Text 217

 

dvatrimshad-aparadhan yo

     jnanajnanat cared dhareh

namnam dashaparadhamsh ca

     pramadad acared yadi

 

     dvatrimshat-32; aparadhan-offenses; yah-one who; jnana-out of knowledge; ajnanatpout of ignorance; caret-does; dhareh-of Lord Hari; namnam-of the names; dasha-ten; aparadhan-offenses; ca-and; pramadat-foolishly; acaret-may do; yadi-if.

 

 

     If out of foolishness one deliberately or accidentally commits the 32 offenses or the 10 offenses to the holy name, . . .

 

 

Text 218

 

samahita-mana hy etat

     pathed va shravayet japet

smared va shrinuyad vapi

     tebhyah sadyah pramucyate

 

     samahita-manah-with a controlled mind; hy-indeed; etat-this; pathet-should read; va-or; shravayet-should recite; japet-should chant; smaret-should remember; va-or; shrinuyat-should hear; va-or; api-also; tebhyah-to them; sadyah-atb once; pramucyate-is liberated.

 

     A person who attentively reads, recites, chants, remembers, or hears these names becomes at once liberated.

 

Text 219

 

natah parataram punyam

     trishu lokeshu vidyate

yasyaika-kirtanenapi

     bhava-bandhad vimucyate

 

     na-not; atah-than this; parataram-more; punyam-sacred; trishu-in the three; lokeshu-worlds; vidyate-is; yasya-of whioch; eka-once; kirtanena-by glorifying; api-also; bhava-of material existence; bandhat-from the bonds; vimucyate-is liberated.

 

 

     Nothing in the three worlds is more sacred than these names. By chanting them even once one is liberated from the bonds of repeated birth and death.

 

 

Text 220

 

atas tvam satatam bhaktya

     shraddhaya kirtanam kuru

vishnor nama-sahasram vai

     bhagavat-priti-karanam

 

     atah-therefore; tvam-you; satatam-always; bhaktya-with devotion; shraddhaya-with faith; kirtanam-glorification; kuru-should do; vishnoh-of Lord Vishnu; nama-sahasram-thousand names; vai-indeed; bhagavat-priti-karanam-the cause of love for the Lord.

 

 

     Therefore, with faith and devotion you should always chant these thousand names of Lord Vishnu, which grant pure love for the Lord.

 

Text 221

 

shri-narada uvaca

 

dhanyo 'smy anugrihito 'smi

     tvayati-karunatmana

yatah krishnasya paramam

     sahasram nama kirtitam

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; dhanyah-fortunate; asmy-I am; anugrihitah-indebted; asmi-I am; tvaya-by you; ati-karunatmana-very mericful at heart; yatah-brecause; krishnasya-of Lord Krishna; paramam-supreme; sahasram-thousand; nama-names; kirtitam-glorified.

 

 

     Shri Narada said: I am fortunate. You, who are very merciful at heart have been kind to me, for you have spoken to me the thousand transcendental names of Lord Krishna.

 

 

Text 222

 

yady alasyat pramadad va

     sarvam pathitum anv-aham

na shaknomi tada deva

     kim karomi vada prabho

 

     yady-if; alasyat-out of laziness; pramadat-out of foolishness; va-or; sarvam-all; pathitum-recited; anv-aham-day after day; na-not; shaknomi-I am able; tada-then; deva-O Lord; kim-what?; karomi-should I do; vada-tell; prabhah-O Lord.

 

 

     If, out of laziness or foolishness, I cannot chant all these names every day, what should I do? Please tell me, O Lord.

 

Text 223

 

shri-shiva uvaca

 

yadi sarvam na shaknoshi

     praty-aham pathitam dvija

tada krishneti krishneti

     krishneti praty-aham vada

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; yadi-if; sarvam-all; na-not; shaknoshi-you are able; praty-aham-every day; pathitam-to recite; dvija-O brahmana; tada-then; krishna iti krishna iti krishna iti-Krishna! Krishna! Krishna!; praty-aham-every day; vada-recite.

 

 

     Shri Shiva said: O brahmana, if you cannot recite all these names every day, then every day chant: Krishna! Krishna! Krishna!

 

 

Text 224

 

etena tava viprarshe

     sarvam sampadyate sakrit

kim punar bhagavan-namnam

     sahasrasya prakirtanat

 

     etena-by this; tava-of you; viprarshe-O sage of the brahmanas; sarvam-all; sampadyate-is attained; sakrit-once; kim-what?; punah-more; bhagavan-namnam-of the Lord's names; sahasrasya-thousand; prakirtanat-from chantiing.

 

 

     O sage of the brahmanas, by once chanting this name you will attain everything. How much more, then, will you attain by chanting the Lord's names a thousand times?

 

Text 225

 

yan-nama-kirtanenaiva

     puman samsara-sagaram

taraty addha prapadye tam

     krishnam gopala-rupinam

 

     yat-of whom; nama-of the name; kirtanena-by chanting; evaindeed; puman-a person; samsara-sagaram-the ocean of birth and death; taraty-crosses; addha-indeed; prapadye-attains; tam-Him; krishnam-Krishna; gopala-rupinam-who has the form of a cowherd boy.

 

 

     By chanting the Lord's holy names one crosses the ocean of birth and death and attains Lord Krishna, whose form is that of a cowherd boy.