Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Satvata Tantra > Patala Seven Seva-namaparadha-kathana

Patala Seven Seva-namaparadha-kathana

Description of the Offenses to the Holy Name

 

 

Texts 1-3

 

 

shri-shiva uvaca

 

shrinvanti praty-aham ye vai

     vishnor nama-sahasrakam

kirtyanty athava vipra

     samsmaranty adarena va

 

shatam va vimshatim vapi

     dasha va panca va dvija

ekam va kamato bhaktya

     vishnu-padambujashrayah

 

tesham phalasya punyanam

     nantam pashyami narada

yatas tair bhagavan eva

     paranando vashi-kritah

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; shrinvanti-hear; praty-aham-every day; ye-indeed; vai-who; vishnoh-of Lord Vishnu; nama-sahasrakam-thousand names; kirtyanty-glorify; athava-or; vipra-O brahmana; samsmaranty-remember; adarena-with respect; va-or; shatam-a hundred; va-or; vimshatim-twenty; vapi-or; dasha-ten; va-or; panca-five; va-or; dvija-O brahmana; ekam-one; va-or; kamatah-according to desire; bhaktya-with devotion; vishnu-of Lord Vishnu; padambuja-of the lotus feet; ashrayah-taking shelter; tesham-of them; phalasya-of the result; punyanam-pious; na-not; antam-an end; pashyami-I see; narada-O Narada; yatah-from which; taih-by them; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; eva-indeed; paranandah-blissful; vashi-kritah-is conquered.

 

 

     Shri Shiva said: O Narada, O brahmana, I do not see any end to the pious credits attained by they who, taking shelter of Lord Vishnu's lotus feet, with devotion hear, chant, or remember these thousand names of Lord Vishnu every day, a hundred times, twenty times, five times, only once, or whenever they wish. They bring the supremely blissful Personality of Godhead under their control.

 

Text 4

 

yato namaiva paramam

     tirtham kshetram ca punyadam

namaiva paramam daivam

     namaiva paramam tapah

 

     yatah-because; nama-the holy name; eva-indeed; paramam-the supreme; tirtham-holy place; kshetram-place; ca-and; punyadam-giving piety; nama-the holy name; eva-indeed; paramam-supreme; daivam-Deity; nama-holy name; eva-indeed; paramam-supreme; tapah-austerity.

 

 

     This is because the holy name is the supreme sacred place. The holy name is the supreme Deity. The holy name is the supreme austerity.

 

Text 5

 

namaiva paramam danam

     namaiva paramam kriya

namaiva paramo dharmo

     namaivarthah prakirtitah

 

     nama-the holy name; eva-indeed; paramam-supreme; danam-gift; nama-the holy name; eva-indeed; paramam-the supreme; kriya-pious deed; nama-the holy name; eva-indeed; paramah-the supreme; dharmah-relgion; nama-the holy name; eva-indeed; arthah-wealth; prakirtitah-said.

 

 

     The holy name is the supreme gift. The holy name is the supreme pious deed. The holy name is the supreme religion. The holy name is the supreme wealth.

 

 

Text 6

 

namaiva kamo bhaktanam

     moksho 'pi nama kevalam

esham ca sadhanam nama

     kaminam dvija-sattama

 

     nama-the holy name; eva-indeed; kamah-the desire; bhaktanam-of the devotees; mokshah-liberation; api-and; nama-the holy name; kevalam-final; esham-of them; ca-and; sadhanam-method; nama-the holy name; kaminam-of they who desire; dvija-of brahmanas; sattama-O best.

 

 

     O best of brahmanas, the holy name is the desire of the devotees. The holy name is their final liberation. The holy name is the way they who are filled with yearnings may attain their wishes.

 

Text 7

 

namaiva parama bhaktir

     namaiva parama gatih

namaiva paramam japyam

     namaiva prarthanam param

 

     nama-the holy name; eva-indeed; parama-supreme; bhaktih-devotional service; nama-the holy name; eva-indeed; parama-the supreme; gatih-destination; nama-the holy name; eva-indeed; paramam-the supreme; japyam-mantra; nama-the holy name; eva-indeed; prarthanam-prayer; param-supreme.

 

 

     The holy name is the supreme devotional service. The holy name is the supreme destination. The holy name is the supreme mantra. The holy name is the supreme prayer.

 

 

Text 8

 

nishkamanam dhanam nama

     mukti-bhukti-sukharthavat

nama tasya param saukhyam

     nama vairagya-karanam

 

     nishkamanam-of they who have no material desires; dhanam-the wealth; nama-the holy name; mukti-liberation; bhukti-sukha-sense gratification; artha-goal; vat-possessing; nama-the holy name; tasya-of that; param-the supreme; saukhyam-happiness; nama-the holy name; vairagya-karanam-the cause of renunciation.

 

 

     The holy name is the wealth of they who have no material desires. The holy name gives sense gratification and liberation. The holy name is the supreme happiness. The holy name is the catalyst that brings renunciation.

 

Text 9

 

sattva-shuddhi-karam nama

     nama jnana-pradam smritam

mumukshunam mukti-pradam

     kaminam sarva-kamadam

vaishnavanam phalam nama

     tasman nama sada smaret

 

     sattva-of existence; shuddhi-purity; karam-creating; nama-the holy name; nama-the holy name; jnana-knowledge;pradam-giving; smritam-remembered; mumukshunam-of they who desire liberation; mukti-pradam-giving liberation; kaminam-of they who desire sense gratifcation; sarva-kamadam-giving all desires; vaishnavanam-of the devotees; phalam-the result; nama-the holy name; tasmat-from that; nama-the holy name; sada-always; smaret-remembers.

 

 

     The holy name purifies the heart. The holy name gives transcendental knowledge. The holy name gives liberation to they who yearn for liberation. The holy name fulfills all the desires of they who yearn for sense pleasures. The holy name is the final result attained by the devotees. Therefore one should always remember the holy name.

 

 

Text 10

 

sanketitat parihasyat

     helanat vara-tapatah

kirtitam bhagavan-nama

     sarva-papa-haram smritam

 

     sanketitat-calling someone's name; parihasyat-as a joke; helanat-mocking; vara-tapatah-in pain; kirtitam-spoken; bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; nama-the name; sarva-papa-haram-removing all sins; smritam-considered.

 

 

     Whether spoken as a joke, in mockery, in a cry of pain, or to call someone by name, the holy name of the Supreme Lord removes all sins.

 

Text 11

 

yavati papa-nirhare

     shaktir namni hareh sthita

tavat papi-janah papam

     kartum shaknoti naiva hi

 

     yavati-as much as; papa-of sins; nirhare-in removal; shaktih-power; namni-in the name; hareh-of Lord Hari; sthita-situated; tavat-so; papi-janah-a sinful person; papam-sin; kartum-to do; shaknoti-is able; na-not; eva-indeed; hi-certainly.

 

 

     A sinful person is not able to commit a sin the holy name of Lord Hari cannot purify.

 

 

Text 12

 

jnanajnanam harer nama

     kirtanat purushasya hi

papa-rashim dahaty ashu

     yatha tulam vibhavasuh

 

     jnana-with knowledge; ajnanam-without knowledge; hareh-of Lord Hari; nama-the name; kirtanat-from chanting; purushasya-of a person; hi-indeed; papa-rashim-a multitude of sins; dahaty-burns; ashu-at once; yatha-as; tulam-cotton; vibhavasuh-fire.

 

 

     As fire quickly burns a ball of cotton, so the holy name of Lord Hari quickly burns all the sins of person who knowingly or unknowingly chants.

 

Text 13

 

sankirtitam harer nama

     shraddhaya purushena vai

tasya satya-phalam dhatte

     kramasho dvija-sattama

 

     sankirtitam-chanted; hareh-of Lord Hari; nama-the name; shraddhaya-with faith; purushena-by a person; vai-indeed; tasya-of him; satya-eternal; phalam-result; dhatte-gives; kramashah-gradually; dvija-sattama-O best of brahmanas.

 

 

     O best of brahmanas, a person who faithfully chants the holy name of Lord Hari gradually attains an eternal result.

 

 

Text 14

 

papa-nasham maha-punyam

     vairagyam ca catur-vidham

guru-sevam atma-bodham

     bhranti-nasham anantaram

sampurnananda-bodham ca

     tatas tasmin labhet sthiram

 

     papa-of sins; nasham-destruction; maha-great; punyam-piety; vairagyam-renunciation; ca-and; catur-vidham-four kinds; guru-sevam-service to the spiritual master; atma-of the self; bodham-knowledge; bhranti-of illusions; nasham-destruction; anantaram-then; sampurna-perfect; ananda-of bliss; bodham-awareness; ca-and; tatah-then; tasmin-in that; labhet-attains; sthiram-steady.

 

 

     He attains great piety, the anihillation of his sins, four kinds of renunciation, service to the spiritual master, awareness of the self, dismantling of illusions, and eternal perception of perfect transcendental bliss.

 

Text 15

 

shri-narada uvaca

 

catur-vidham tvaya proktam

     vairagyam sura-sattama

etad varnaya lokasya

     hitaya jnana-karanam

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; catur-vidham-four kinds; tvaya-by you; proktam-said; vairagyam-renunciation; sura-of the demigods; sattama-O best; etat-that; varnaya-please describe; lokasya-of the world; hitaya-for the benefit; jnana-knowledge; karanam-cause.

 

 

     Shri Narada said: O best of the demigods, for the welfare of the people of the world please describe the four kinds of renunciation you have just mentioned, four kinds of renunciation that bring transcendental knowledge.

 

 

Text 16

 

shri-shiva uvaca

 

asanga-rahito bhogah

     kriyate purushena vai

vishayanam dvija-shreshtha

     tadamanah prakirtitah

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; asanga-attachment; rahitah-without; bhogah-enjoyment; kriyate-is done; purushena-by a person; vai-indeed; vishayanam-of the objects of the senses; dvija-shreshtha-O best of the brahmanas; tada-then; amanah-amana; prakirtitah-is called.

 

 

     Shri Shiva said: When a person enjoys the objects of the senses but remains unattached to that enjoyment, his renunciation is called amana.

 

Text 17

 

bhogye svadu-vihine 'pi

     kriyate vrittir atmanah

dvitiyo vyatirekakhyas

     tad vijanihi sattama

 

     bhogye-in enjoyment; svadu-taste; vihine-without; api-even; kriyate-is done; vrittih-activity; atmanah-of the self; dvitiyah-second; vyatireka-akhyah-called vyatireka; tat-that; vijanihi-please know; sattama-O best of the devotees.

 

 

     O best of the devotees, know that the second kind of renunciation, where one has no real taste for sense pleasures, but only acts out of duty, is called vyatireka.

 

 

Text 18

 

manasah priti-rahitye

     indriyair eva bhujayte

bhogas tritiya-purushair

     indriyakhyah prakirtitah

 

     manasahof the heart; priti-love; rahitye-without; indriyaih-with the senses; eva-indeed; bhujayte-is enjoyed; bhogah-enjoyment; tritiya-third; purushaih-by people; indriyakhyah-called indriya; prakirtitah-is called.

 

 

     The third kind of renunciation, where one has no real attraction for sense pleasures, although the senses may still interact with the material enjoyments, is called indriya.

 

Text 19

 

manasash cendriyanam ca

     raga-rahityam uttamam

vishayaharanam vipra

     caturthah parikirtitah

 

     manasah-of the heart; ca-and; indriyanam-of the senses; raga-love; rahityam-without; uttamam-the highest; vishayaharanam-renunciation; vipra-O brahmana; caturthah-fourth; parikirtitah-is called.

 

 

     O brahmana, the renunciation where neither the mind nor the senses have any real attraction for sense pleasures, and both have retreated from materialistic activities, is called the fourth kind of renunciation.

 

 

Text 20

 

esha nama-pare cashu

     jayate dvija-sattama

jnanam ca paramam shuddham

     brahmananda-pradayakam

 

     eshah-this; nama-to the holy name; pare-devoted; ca-and; ashu-at once; jayate-created; dvija-sattama-O best of brahmanas; jnanam-knowledge; ca-and; paramam-great; shuddham-pure; brahmananda-spiritual bliss; pradayakam-giving.

 

 

     O best of brahmanas, these kinds of renunciation, as well as the pure knowledge that brings spiritual bliss, both spontaneously come to a person devoted to chanting the Lord's holy name.

 

 

Texts 21 and 22

 

 

tirthair danais tapobhish ca

     homair japyair vratair mukhaih

yogaish ca vividhair vipra

     yad vishnoh paramam padam

 

na yati manavas tad vai

     nama-kirtana-matratah

samyaty eva na sandeham

     kuru vipra hari-priyam

 

     tirthaih-by pilgrimages; danaih-by charity; tapobhish-by austerities; ca-and; homaih-by yajnas; japyaih-by chanting mantras; vrataih-by vows; makhaih-by yajnas; yogaih-by yoga; ca-and; vividhaih-by various; vipra-O brahmana; yat-what; vishnoh-of Lord Vishnu; paramam-supreme; padam-abode; na-not; yati-attains; manavah-a person; tat-that; vai-indeed; nama-of the holy name; kirtana-by chanting; matratah-merely; samyaty-attains; eva-indeed; na-not; sandeham-doubt; kuru-do; vipra-O brahmana; hari-priyam-dear to Lord Hari.

 

 

     By going on many pilgrimages, giving abundant charity, performing many austerities, offering many homa and makha yajnas, chanting many mantras, following many vows, and diligently practicing yoga one does not attain Lord Vishnu's supreme abode. Only by chanting Lord Hari's holy names does noe attain it. O brahmana, please have no doubts that one who chants His names is most dear to Lord Hari.

 

Text 23

 

maha-pataka-yukto 'pi

     kirtayitva jagad gurum

taraty eva na sandehah

     satyam eva vadamy aham

 

     maha-pataka-yuktah-very sinful person; api-even; kirtayitva-chanting; jagat-the universe; gurum-the Lord; taraty-crosses; eva-indeed; na-not; sandehah-doubt; satyam-truth; eva-indeed; vadamy-speak; aham-I.

 

 

     Even a very sinful person who thus glorifies the Lord will cross beyond the world of birth and death. Do not doubt this. I tell you the truth.

 

 

Text 24

 

kali-kala-malam capi

     sarva-patakam eva ca

hitva nama-paro vipra

     vishnulokam sa gacchati

 

     kali-kala-of the time of Kali; malam-the sins; ca-and; api-also; sarva-all; patakam-sins; eva-indeed; ca-and; hitva-abandoning; nama-parah-a person devoted to the holy name; vipra-O brahmana; vishnulokam-to the planet of Lord Vishnu; sa-he; gacchati-goes.

 

 

     O brahmana, a person devoted to chanting the holy name becomes free from all of Kali-yuga's sins and goes to the realm of Lord Vishnu.

 

Text 25

 

tasman namaika-matrena

     taraty eva bhavarnavam

puman atra na sandeho

     vina namaparadhatah

 

     tasmat-therefore; nama-name; eka-one; matrena-only; taraty-crosses; eva-indeed; bhava-of birth and death; arnavam-the ocrean; puman-a person; atra-here; na-not; sandehah-doubt; vina-without; nama-to the holy name; aparadhatah-offenses.

 

 

     Therefore, a person who without offense once chants the holy name crosses the ocean of repeated birth and death. O brahmana, of this there is no doubt.

 

 

Text 26

 

tad yatnenaiva purushah

     shreyas-kamo dvijottama

vishnor na kuryan namnas tu

     dasha papan kathancana

 

     tat-that; yatnena-by the effort; eva-indeed; purushah-a person; shreyah-the best; kamah-desiring; dvijottama-O best of brahmanas; vishnoh-of Lord Vishnu; na-not; kuryat-may do; namnah-of the name; tu-indeed; dasha-ten; papan-sins; kathancana-somehow.

 

 

     O best of brahmana, a person who desires auspiciousness should not commit the ten offenses to Lord Vishnu's holy name.

 

Text 27

 

shri-narada uvaca

 

shruto bhagavato vaktrad

     dvatrimshad-aparadhakam

vishnor namnam dasha tatha

     etad varnaya no prabho

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; shrutah-heard; bhagavatah-of the Lord; vaktrat-from the mouth; dvatrimshat-32; aparadhakam-offenses; vishnoh-to Lord Vishnu; namnam-of the names; dasha-ten; tatha-so; etat-that; varnaya-describe; nah-to us; prabhah-O Lord.

 

 

     From the mouth of the Supreme Lord you have heard the 32 offenses to Lord Vishnu and the ten offenses to Lord Vishnu's holy name. O Lord please describe them to us.

 

 

Text 28

 

shri-shiva uvaca

 

shruyatam aparadhan vai

     vishnor vakshyami narada

yan kritva narakam yati

     manavah satatam mune

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; shruyatam-hear; aparadhan-the offenses; vai-indeed; vishnoh-of Lord Vishnu; vakshyami-I will tell; narada-O Narada; yan-which; kritva-having done; narakam-to hell; yati-goes; manavah-a person; satatam-always; mune-O sage.

 

 

     Shri Shiva said: O Narada, please listen and I will describe these offenses to Lord Vishnu. O sage, a person who always commits them goes to hell.

 

Text 29

 

asnatva sparshanam vishnor

     vina shankhena snapanam

ashauce sparshanam sakshad

     bhuktva padodaka-grahah

 

     asnatva-without bathing; sparshanam-touching; vishnoh-of Lord Vishnu; vina-without; shankhena-a conchshell; snapanam-bathing; ashauce-unclean; sparshanam-touching; sakshat-directly; bhuktva-eating; pada-of the feet; udaka-water; grahah-taking.

 

 

     These offenses are: 1. touching Lord Vishnu without having first taken a bath, 2. bathing the Lord without a conchshell, 3. touching the Lord when one is in an unclean state, 4. after one has finished his meal, drinking the water that has washed the Lord's feet, . . .

 

 

Text 30

 

vina shabdena puja ca

     vina naivedye pujanam

uccasana-stha-puja ca

     shite vyajana-vatakam

 

     vina-without; shabdena-a sound; puja-worship; ca-and; vina-without; naivedye-in offering food; pujanam-worship; uccasana-stha-standing on a raised platform; puja-worship; ca-and; shite-when cold; vyajana-vatakam-fanning.

 

 

 . . . 5. worshiping the Lord without making a sound, 6. worshiping the Lord without also offering food, 7. worshiping the Lord while one sits on a throne or a raised platform, 8. fanning the Lord when the weather is cold, . . .

 

Text 31

 

udakya-darshanam caiva

     ghantaya bhu-niveshanam

paushe ca candana-sparsho

     grishme casparshanam tatha

 

     udakya-a woman in her menstrual period; darshanam-seeinf; ca-and; eva-indeed; ghantaya-bell; bhu-niveshanam-entering; paushe-in the month of Pausha (December-January); ca-and; candana-sandal paste; sparshah-touching; grishme-in summer; ca-and; asparshanam-not touching; tatha-so.

 

 

 . . . 9. worshiping the Deity after one has seen a woman in her period, 10. entering the temple without ringing a bell, 11. anointing the Lord with sandal paste in the winter, 12. failing to anoint the Lord with sandal paste in the summer, . . .

 

 

Text 32

 

pushpam toyena samsparsham

     vina homam mahotsavah

pujam kritva prishtha-darsham

     agre ca bhramanam tatha

 

     pushpam-flower; toyena-with water; samsparsham-touching; vina-without; homam-yajna; mahotsavah-great festival; pujam-worship; kritva-having done; prishtha-back; darsham-seeing; agre-before; ca-and; bhramanam-walking; tatha-then.

 

 

 . . . 13. offering the Lord a flower that was not washed with water, 14. observing a great festival without performing a fire-sacrifice, 15. turning one's back to the Lord when the worship is completed, 16. walking in front of the Lord when the worship is completed, . . .

 

Text 33

 

bhojanam bhagavad-vare

     abhuktva ca vishadata

padukarohanam vishnor

     gehe kambala-veshanam

 

     bhojanam-eating; bhagavad-vare-in the home of the Lord; abhuktva-not eating; ca-and; vishadata-unhappiness; paduka-shoes; arohanam-wearing; vishnoh-of Lord Vishnu; gehe-in the home; kambala-a woolen cadar; veshanam-wearing.

 

 

 . . . 17. eating in the temple of the Lord, or worshiping the Lord when one is morose because of not having eaten, 18. wearing shoes into the temple of the Lord, 19. wearing a woolen cadar into the temple, . . .

 

 

Text 34

 

vama-pada-praveshash ca

     kurdanam paka-bhojanam

shleshma-prakshepanam caiva

     tat-trinair danta-dhavanam

 

     vama-left; pada-foot praveshah-entrance; ca-and; kurdanam-jumping and playing; paka-bhojanam-eating food not offered to the Lord; shleshma-prakshepanam-spitting; ca-and; eva-indeed; tat-trinaih-with a banyan or palasa twig; danta-the teeth; dhavanam-cleaning.

 

 

 . . . 20. taking the first step into the temple with the left foot, 21. jumping and playing in the temple, 22. eating food not first offered to the Lord, 23. spitting in the temple, 24. brushing the teeth with a banyan or palasha twig, . . .

 

Text 35

 

devagre vahanaroho

     naivedye dravya-buddhita

shalagrame sthirayam ca

     shileti pratimeti ca

 

     deva-the Deity; agre-in the presence; vahana-on a vehicle; arohah-rising; naivedye-in prasadam; dravya-of ordinary food; buddhita-the conception; shalagrame-in Shalagrama-shila; sthirayam-a rock; ca-and; shila-stone; iti-thus; pratima-the Deity; iti-thus; ca-and.

 

 

 . . . 25. appearing before the Deity as one rides on a palanquin or other vehicle, 26. thinking the food offered to the Lord is material, 27. thinking the Shalagraa-shila is only a stone, 28. thinking the Deity of the Lord is a stone statue, . . .

 

 

Text 36

 

hari-kirter asamshlagha

     vaishnave nara-samyata

vishnau ca devata-samyam

     anyoddesha-nivedanam

 

     hari-of Lord Hari; kirteh-of the glories; asamshlagha-not glorifying; vaishnave-to ta devotee; nara-samyata-thinking an ordinary person; vishnau-to Lord Vishnu; ca-and; devata-to the demigods; samyam-equality; anya-others; uddesha-in relation to; nivedanam-offering.

 

 

 . . . 29. not chanting the gloriss of Lord Hari, 30. thinking the devotees of the Lord are ordinary persons, and 31. thinking Lord Vishnu is one of the many demigods, and 32. offering to Lord Vishnu what has already been offered to another deity.

 

Text 37

 

ete 'paradha dvatrimshad

     vishnor namnam atha shrinu

 

     ete-these; aparadhah-offenses; dvatrimshat-32; vishnoh-of Lord Vishnu; namnam-of the names; atha-then; shrinu-please hear.

 

 

     These are the 32 offenses to Lord Vishnu. Now please hear the offenses to Lord Vishnu's holy names.

 

 

Text 38

 

satam ninda shive vishnau

     bhidacaryavamanata

veda-ninda namni-vadah

     papeccha nama-sahasat

 

     satam-great saintly person; ninda-to blaspheme; shive-to Lord Shiva; vishnau-and Lord Vishnu; bhida-difference; acarya-to the spiritual master; avamanata-disrespect; veda-of the Vedas; ninda-blasphemy; namni-of the holy name; vadah-interpretation; papa-sin; iccha-desire; nama-of the holy name; sahasat-because of boldness.

 

 

     These offenses are: 1. blasphemy of the great devotees, 2. thinking Lord Shiva is the same as Lord Vishnu, 3. to disrespect the spiritual master, 4. blasphemy of Vedic literature, 5. to give some interpretation on the holy name of the Lord, 6. to desire to commit sins, confident that the holy name will forgive, . . .

 

Text 39

 

namno dharmaih samya-buddhir

     danam shraddha-vivarjite

shrutvapi shraddha-rahityam

     kirtane capy aham-matih

 

     namnah-of the holy name; dharmaih-with ordinary religious activities; samya-buddhih-thinking identical; danam-charity; shraddha-faith; vivarjite-without; shrutva-having heard; api-also; shraddha-faith; rahityam-without; kirtane-in glorification; ca-also; api-and; aham-matih-false-ego.

 

 

 . . . 7. to think the holy name is equal to the performance of religious ceremonies, 8. to give the holy name to the faithless, 9. to not have faith in the holy name, even after hearing the glories of the holy name, 10. to be proud as one chants the holy name.

 

 

Text 40

 

ete namnam dvija-shreshtha

     hy aparadha mayeritah

varjaniya nribhir yatnair

     yato naraka-karanah

 

     ete-these; namnam-of the names; dvija-shreshtha-O best of brahmanas; hy-indeed; aparadha-offenses; maya-by me; iritah-said; varjaniya-should be avoided; nribhih-by people; yatnaih-with care; yatah-because; naraka-of hell; karanah-the cause.

 

 

     O best of brahmanas, I have now told you the offenses to the holy name. One should carefully avoid them, for they lead one to hell.

 

Text 41

 

shri-narada uvaca

 

vishayasakta-cittanam

     prakritanam nrinam prabho

aparadha harer ashu

     varjya naiva bhavanti hi

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; vishayasakta-cittanam-of they whose hearts are attached to the objects of the material senses; prakritanam-materialists; nrinam-of human beings; prabhah-O Lord; aparadha-offenses; hareh-to Lord Hari; ashu-at once; varjya-abandoning; na-not; eva-indeed; bhavanti-are; hi-certainly.

 

 

     Shri Narada said: O Lord, it is not possible for materialists, whose hearts are attached to sense gratification, to suddenly abandon these offenses to Lord Hari.

 

 

Text 42

 

ato yena prakarena

     taranti prakrita api

aparadhan kritan deva

     tan mamakhyatum arhasi

 

     atah-therefore; yena-by which; prakarena-method; taranti-cross over; prakrita-materialists; api-even; aparadhan-offenses; kritan-having done; deva-O Lord; tat-that; mama-to me; akhyatum-to say; arhasi-you are worthy.

 

 

     O Lord, please tell me a way the materialists can become free from these offenses.

 

Text 43

 

shri-shiva uvaca

 

pradakshinam shatam kritva

     dandavat pranamed bhuvi

aparadha-shatam tasya

     kshamate svasya keshavah

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; pradakshinam-circumambulation; shatam-a hundred; kritva-having done; dandavat-like a stick; pranamet-bowing down; bhuvi-on the ground; aparadha-offenses; shatam-a hundred; tasya-of him; kshamate-forgives; svasya-own; keshavah-Lord Krishna.

 

 

     Shri Shiva said: Lord Krishna forgives a hundred offenses of one who circumambulates Him a hundred times, or offers dandavat obeisances, falling like a stick to the ground.

 

 

Text 44

 

pradakshinam shatam kritva

     yo na janu-shiro namet

nishphalam tad bhavet tasya

     tasmat pratyekasho namet

 

     pradakshinam-circumambulation; satam-a hundred; kritva-having done; yah-who; na-not; janu-with the knees; shirah-and head; namet-bows down; nishphalam-fruitless; tat-that; bhavet-is; tasya-of him; tasmat-therefore; pratyekashah-each time; namet-should bow down.

 

 

     A hundred circumambulations performed without bowing one's head and knees brings no good result. Therefore with each circumambulation one must bow down.

 

Text 45

 

jagannatheti te nama

     vyaharishyanti te yadi

aparadha-shatam tesham

     kshamate natra samshayah

 

     jagannatha-O Lord of the universe!; iti-thus; te-they; nama-the name; vyaharishyanti-chant; te-they; yadi-if; aparadha-shatam-a hundred offenses; tesham-of them; kshamate-forgives; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

 

 

     If one calls out, "Jagannatha!" (O Lord of the universes), the Lord forgives a hundred of his offenses.

 

 

Text 46

 

namno 'paradhams tarati

     namna eva sada japet

vina bhaktaparadhena

     tat-prasada-vivarjitah

 

     namnah-of the holy name; aparadhan-offenses; tarati-crosses; namna-of the name; eva-indeed; sada-always; japet-should chant; vina-without; bhakta-to the devotees; aparadhena-offense; tat-prasada-His mercy; vivarjitah-without.

 

 

     Without offending the devotees and thus being excluded from the Lord's mercy, one should always chant the holy name. In that way one will cross beyond the offenses to the name.

 

Text 47

 

sarvaparadhams tarati

     vishnu-padambujashrayah

vishnor apy aparadhan vai

     nama-sankirtanat taret

vishnu-bhaktaparadhanam

     naivasty anya pratikriya

 

     sarva-all; aparadhan-offenses; tarati-crosses; vishnu-padambujashrayah-who takes shelter of Lord Vishnu';s lotus feet; vishnoh-of Lord Vishnu; apy-also; aparadhan-offenses; vai-indeed; nama-sankirtanat-from glorifying the holy name; taret-may vross; vishnu-bhakta-the devotees of Lord Vishnu; aparadhanam-of the offenders; na-not; eva-indeed; asti-is; anya-another; pratikriya-remedy.

 

 

     A person who takes shelter of Lord Vishnu's lotus feet crossess beyond all offenses. By chanting the holy name one crosses beyond offenses to Lord Vishnu. There is no remedy for they who offend the Lord's devotees.

 

 

Text 48

 

shri-narada uvaca

 

bhaktaparadhan me bruhi

     yatha tesham pratikriya

anugrahaya lokanam

     bhagavan mama capi hi

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; bhaktaparadhan-offenses to the devotees; me-to me; bruhi-please tell; yatha-as; tesham-of them; pratikriya-remedy; anugrahaya-for mercy; lokanam-to the people; bhagavan-O Lord; mama-of me; ca-and; api-also; hi-indeed.

 

 

     Shri Narada said: O Lord, to show kindness to both the people in general and to me also, please tell me the remedy for offenses to the devotees.

 

Text 49

 

shri-shiva uvaca

 

vishnu-bhaktasya sarvasva-

     haranam dvija-sattama

bhartsanam cottame bhakte

     svapne capi praharanam

ete 'paradha bhaktanam

     shrinu caisham pratikriya

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; vishnu-bhaktasya-of a devotee of Lordf Vishnu; sarvasva-treasure; haranam-stealing; dvija-sattama-O besdt of brahmanas; bhartsanam-criticsm; ca-and; uttame-to the highest; bhakte-devotee; svapne-in dream; ca-and; api-eve; praharanam-violence; ete-they; aparadha-offenses; bhaktanam-to the devotees; shrinu-please hear; ca-and; esham-of them; pratikriya-the remedy.

 

 

     Shri Shiva said: O best of the brahmanas, the offenses to the devotees are: 1. stealing the property of a devotee of Vishnu, 2. insulting a great devotee, and 3. violently attacking a devotee. These are the offenses to the devotees. Now please hear the remedy for them.

 

 

Text 50

 

tad-dhanam dvi-gunam dattva

     kritva padabhivandanam

kathayen me kshamasveti

     tad-dosham dhana-karshanam

 

     tad-dhanam-his wealth; dvi-gunam-double; dattva-giving; kritva-having done; pada-to the feet; abhivandanam-offering obeisances; kathayet-one should say; me-me; kshamasva-forgive; iti-thus; tad-dosham-that offense; dhana-wealth; karshanam-stealing.

 

 

     (For the first offense one should) return the wealth twicefold, offer obeisances to (the offended person's) feet, and say, "Please forgive my offense".

 

Text 51

 

yavat tad-bhartsanam kritva

     tavan masan samahitah

nirmatsarah paricaret

     tat-prasadena shuddhyati

 

     yavat-as much as; tad-bhartsanam-insult; kritva-having done; tavan-to that extent; masan-months; samahitah-self-controlled; nirmatsarah-without envy or hatred; paricaret-should act; tat-prasadena-by his mercy; shuddhyati-become purified.

 

 

     (For the second offense) one should spend some months, according the gravity of the insults, being self-controlled and avoiding envy and hatred. Then by the offended devotee's mercy one will become purified (of the offense).

 

 

Text 52

 

yavaj jivam prahare tu

     paricaryed atandritah

tat-prasadena tat-papat

     nishkritir nanyatha bhavet

akritva nishkritin etan

     narakan nasti nishkritih

 

     yavat-as long as; jivam-life; prahare-in the attack; tu-indeed; paricaryet-one should serve; atandritah-diligent; tat-prasadena-by his mercy; tat-papat-from that sin; nishkritih-remedy; na-not; anyatha-otherwise; bhavet-may be; akritva-not having done; nishkritin-remedies; etan-these; narakat-from hell; na-not; asti-is; nishkritih-remedy.

 

 

     (In the third offense) for as long as one lives one should diligently serve the devotee that had been attacked. By his mercy one will become free of the offense. There is no other remedy. Without performing these remedies for offenses there is nothing to rescue one from going to hell.

 

Text 53

 

ajnanatah krite vipra

     tat-prasadena nashyati

jnanat tu dvi-gunam kuryad

     esha dharmah sanatanah

 

     ajnanatah-out of ignorance; krite-done; vipra-O brahmana; tat-prasadena-by his mercy; nashyati-is destroyed; jnanat-knowingly; tu-indeed; dvi-gunam-double; kuryat-should do; esha-this; dharmah-the rule; sanatanah-eternal.

 

 

     O brahmana, when one unknowingly commits an offense the mercy of the offended devotee destroys the effect of the offense. When one knowingly commits an offense he should make amends twicefold. These are the eternal principles of religion.

 

 

Text 54

 

putre shishye ca jayayam

     shasane nasti dushanam

anyatha tu krite dosho

     bhavaty eva na samshayah

 

     putre-a child; shishye-a disciple; ca-and; jayayam-a wife; shasane-in punishing; na-not; asti-is; dushanam-fault; anyatha-otherwise; tu-indeed; krite-done; doshah-fault; bhavaty-is; eva-indeed; na-not; samshayah-doubt.

 

 

     It is not an offense to punish a child, a disciple, or one's wife. It is an offense to punish others. Of this there is no doubt.

 

Text 55

 

keshakarshe padaghate

     mukhe ca carpate krite

na nishkritim prapashyami

     tasmat tan na samacaret

 

     kesha-the hair; akarshe-pulling; pada-of a foot; aghate-in striking; mukhe-on the face; ca-and; ca-and; arpate-offered; krite-done; na-not; nishkritim-remedy; prapashyami-I see; tasmat-therefore; tan-this; na-not; samacaret-should do.

 

 

     I do not see any remedy for the offense of pulling a devotee's hair or kicking him in the face. For this reason one should never act in that way.