Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Satvata Tantra > Patala Nine Himsa-yukta-devatantara-pujana-hetu-kathana

Patala Nine Himsa-yukta-devatantara-pujana-hetu-kathana

Description of the Reason Violent Worship Is Offered to the Demigods

 

 

Text 1

 

shri-narada uvaca

 

iyan guno 'sti devesha

     bhagavat-pada-sevane

kuto bhajanti manuja

     anya-devam kim icchaya

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; iyan-this; gunah-quality; asti-is; devesha-O master of the demigods; bhagavat-of the Lord; pada-the feet; sevane-in service; kutah-why?; bhajanti-worship; manuja-human beings; anya-devam-the demigods; kim-what; icchaya-with the desire.

 

 

     Shri Narada said: O master of the demigods, if service to Lord Krishna's feet is so glorious why do people worship the demigods? What is their desire?

 

Text 2

 

shri-shiva uvaca

 

yad adi-satye viprendra

     nara vishnu-parayanah

na yajanti vina vishnum

     anya-devam kathancana

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; yat-what; adi-satye-in the beginning of Satya-yuga; viprendra-O king of brahmanas; nara-human beings; vishnu-to Lord Vishnu; parayanah-devotees; na-not; yajanti-worshiped; vina-without; vishnum-Lord Vishnu; anya-devam-the demigods; kathancana-at all.

 

 

     Shri Shiva said: In the beginning of Satya-yuga all human beings were devotees of Lord Vishnu. They did not worship the demigods. They only worshiped Lord Vishnu.

 

 

Text 3

 

tad-atma-puja-prapty-artham

     sarva-devamayam ca vai

pujayamo hrishikesham

     kaya-van-manasa dvija

 

     tad-atma-own; puja-worship; prapti-attainment; artham-for the purpose; sarva-devamayam-the master of all the demigods; ca-and; vai-indeed; pujayamah-we worship; hrishikesham-Lord Krishna, the master of the senses; kaya-with body; vak-words; manasa-and mind; dvija-O brahmana.

 

 

     So that we also could receive worship, with our body, words, and mind we (the demigods) worshiped Lord Vishnu, the master of the demigods and the ruler of the senses.

 

Text 4

 

tada tushto vibhuh praha

     deva-devo rameshvarah

avatirya yajishyami

     yushmal lokamsh ca yajayan

 

     tada-then; tushtah-satisfied; vibhuh-the all-powerful Lord; praha-said; deva-devah-the master of the demigods; rameshvarah-the master of the goddess of fortune; avatirya-descending; yajishyami-I will worship; yushman-you; lokan-the people; ca-and; yajayan-cause to worship.

 

 

     Pleased with us, the all-powerful Lord, who is the master of the demigods and the husband of the goddess of fortune, said: "I will descend (to the world), worship you, and make the people worship you also.

 

 

Text 5

 

tatah sarve jana yushman

     yajishyanti samahitah

anena puja yushmakam

     bhavishyati sukhavaha

 

     tatah-then; sarve-all; jana-people; yushman-you; yajishyanti-will worship; samahitah-with care; anena-by that; puja-worship; yushmakam-of you; bhavishyati-will be; sukhavaha-the bringer of happiness.

 

 

     "Everyone will worship you with devotion. Their worship of you will bring them happiness."

 

Text 6

 

aham coktah prithak tena

     shrinivasena brahmana

kalpitair agamair nityam

     mam gopaya maheshvara

 

     aham-I; ca-and; uktah-spoken; prithak-specifically; tena-by that; shrinivasena-by the abode of the goddess of fortune; brahmana-the Supreme Brahman; kalpitaih-imagined; agamaih-by the scriptures; nityam-always; mam-to me; gopaya-for protecttion; maheshvara-O Lord Shiva.

 

 

     Then the Supreme Personality of Godhead, the husband of the goddess of fortune, singled me out and said: "O Shiva, you should again and again conceal me with many scriptures you write from your own imagination."

 

 

Text 7

 

mad-avajna-papa-haram

     namnam sahasram uttamam

pathishyasi sada bhadram

     prarthitena maya punah

 

     mat-Me; avajna-insult; papa-the sin; haram-removing; namnam-of names; sahasram-a thousand; uttamam-supreme; pathishyasi-you will recite; sada-always; bhadram-auspiciousness; prarthitena-requested; maya-by me; punah-again.

 

 

     When I prayed that He grant me auspiciousness, the Lord said, "Always recite My thousand transcendental names and that will release you from the sin of offending Me".

 

Text 8

 

tato me hy agamaih krishnam

     acchadya na tu devatah

yantrair mantraish ca tantraish ca

     darshita phalada dvija

 

     tatah-then; me-by me; hy-indeed; agamaih-with many scriptures; krishnam-Lord Krishna; acchadya-covering; na-not; tu-indeed; devatah-the demigods; yantraih-with mystic diagrams and amulets; mantraih-with mantras; ca-and; tantraih-with religious rituals; ca-and; darshita-revealed; phalada-giving the result; dvija-O brahmana.

 

 

     Then I concealed Lord Krishna with many scriptures, but I did not conceal the demigods. O brahmana, I revealed a series of religious rituals, mantras, mystic diagrams, and amulets that bring specific benefits.

 

 

Text 9

 

tair agamair manda-dhiya

     hitva krishnam jagad-gurum

bhajanti devata anya

     bali-danena nityashah

 

     taih-by these; agamaih-scriptures; manda-slow; dhiya-intelligence; hitva-abandoning; krishnam-Lord Krishna; jagad-gurum-the master of the universes; bhajanti-worship; devata-the demigods; anya-others; bali-danena-by offerings; nityashah-regularly.

 

 

     Their intelligence made feeble by these scriptures, the people stopped worshiping Lord Krishna, the master of the universes, and worshiped instead the many demigods, making offerings to them again and again.

 

Text 10

 

nana-devan samaradhya

     nana-kama-sukhecchaya

bhogavasane te yanti

     narakam sva-tamomayam

 

     nana-various; devan-demigods; samaradhya-worshiping; nana-various; kama-material; sukha-happinesses; icchaya-with the desire; bhoga-enjoyment; avasane-at the occasion; te-they; yanti-go; narakam-to hell; sva-tamomayam-full of darkness.

 

 

     Impelled by many material desires, they worship the various demigods, but when the enjoyments they attain are over they go to a very dark hell.

 

 

Text 11

 

drishtva tatha-vidhal lokan

     papa-shankita-manasah

gato 'ham vasudevasya

     carane sharanam dvija

 

     drishtva-seeing; tatha-vidhal-like this; lokan-the people; papa-of sins; shankita-fearing; manasah-at heart; gatah-went; aham-I; vasudevasya-of Lord Vishnu; carane-at the feet; sharanam-shelter; dvija-O brahmana.

 

 

     O brahmana, seeing what had happened to the people, and afraid at heart that I had committed a great sin, I took shelter of Lord Krishna's feet.

 

Text 12

 

stutim ca pranatash cakre

     prashayanata-kandharah

samahita-mana vipra

     pranjalih purushottamam

 

     stutim-prayer; ca-and; pranatash-bowing down; cakre-did; prashayanata-kandharah-humbly bowing my neck; samahita-with devotion; manah-at heart; vipra-O brahmana; pranjalih-with folded hands; purushottamam-to the Supreme Person.

 

 

     Offering obeisances, humbly bowing my neck, and folding my hands, I offered prayers with great devotion in my heart. I said:

 

 

Text 13

 

om. namo 'stu krishnaya vikuntha-vedhase

     tvat-pada-lilashraya-jiva-bandhave

sadapta-kamaya mahartha-hetave

     vijnana-vidya-nidhaye svayam-bhuve

 

     om-(Om; namah-obeisances; astu-may be; krishnaya-to Krishna; vikuntha-of residence in the spiritual world; vedhase-the creator; tvat-of You; pada-the feet; lila-pastimes; ashraya-shelter; jiva-of the living entities; bandhave-the friend; sada-always; apta-attained; kamaya-desires; maha-great; artha-benefit; hetave-for the purpose; vijnana-wisdom; vidya-knowledge; nidhaye-the treausry; svayam-bhuve-self-born.

 

 

     Om. Obesiances to You, Lord Krishna, who bring the living entities to the spiritual world, who befriend the living entities that take shelter of the pastimes at Your lotus feet, whose desires are always fulfilled, who give the most precious treasure, who are a great treasury of transcendental knowledge and wisdom, and who are born from Your own self.

 

Text 14

 

eko 'si shreshtah purato laye tatha

     yugadi-kale ca vidam samakshatah

anyatra nana-tanubhir virajase

     tasma anantacaritaya te namah

 

     ekah-alone; asi-You are; shreshtah-the best; puratah-in the beginning; laye-at the time of devastation; tatha-so; yugadi-kale-at the beginning of the yuga; ca-and; vidam-of the wise; samakshatah-appearing; anyatra-to others; nana-tanubhih-in various forms; virajase-you are splendidly manifest; tasmai-to Him; anantacaritaya-whose pastimes are endless; te-to You; namah-obeisances.

 

 

     You alone are the greatest. At the beginning of creation, at the time of cosmic devastation, and at the beginning of the yugas, You appear before the wise devotees. At other times You also appear in many different forms. Obeisances to You, whose pastimes have no end.

 

 

Text 15

 

pradhana-kalashaya-karma-sakshine

     tat-sangrahapara-vihara-karine

krishnaya nana-tanu-miyushe same

     kritanuragaya namo namo 'stu te

 

     pradhana-material nature; kala-time; ashaya-the heart; karma-activities; sakshine-the witness; tat-sangraha-taking them; apara-endless; vihara-pastimes; karine-doing; krishnaya-to Lord Krishna; nana-tanu-miyushe-who appears in many forms; same-in equality; kritanuragaya-loves; namah-obeisances; namah-obeisances; astu-may be; te-to You.

 

 

     Obeisances! Obeisances to You, Lord Krishna, the witness who sees the material energy, time, and the living entities' hearts and deeds, who loves everyone equally, and who exapnds in many forms and enjoys endless transcendental pastimes!

 

Text 16

 

shrinvanti gayanti grinanti ye yasho

     jagat-pavitram jagad-ishitus tava

te 'nyam na pashyanti sukhaya hy atmano

     vina bhavat-pada-nishevanad bahih

 

     shrinvanti-hear; gayanti-sing; grinanti-chant; ye-who; yashah-glories; jagat-pavitram-purifying the world; jagat-of the world; ishituh-of the master; tava-of You; te-they; anyam-another; na-not; pashyanti-see; sukhaya-for happiness; hy-indeed; atmanah-of the self; vina-without; bhavat-of You; pada-of the feet; nishevanat-from the service; bahih-outside.

 

 

     O Lord of the universes, they who hear, sing, and speak Your glories, which purify all the worlds, do not see any way to become happy except by serving Your lotus feet.

 

 

Text 17

 

nishkincana ye tava pada-samshrayah

     pushnanti te tvat-sukham atma-sambhavam

jananti tat te na vidus tatah parah

     kamaih samakrishta-dhiyo vicakshanah

 

     nishkincanah-who have nothing; ye-who; tava-of You; pada-samshrayah-taking shelter of the feet; pushnanti-increase; te-they; tvat-sukham-Your happiness; atma-sambhavam-self-born; jananti-know; tat-that; te-they; na-not; viduh-know; tatah-then; parah-pthers; kamaih-by desires; samakrishta-attracted; dhiyah-intelligence; vicakshanah-discriminating.

 

 

     They who take shelter of Your feet and have no wealth except for You know You in truth. Others, whose hearts are pulled by many material desires, cannot know You.

 

Text 18

 

aham tu sakshat tava pada-pankajam

     nityam bhajano 'pi prithan-matir vibho

puratma-manam pracikirshur atmanah

     sakashato 'py adya malam nikrintayan

 

     aham-I; tu-but; sakshat-directly; tava-of You; pada-pankajam-lotus feet; nityam-always; bhajanah-worshiping; api-even; prithak-different; matih-the idea; vibhah-O all-powerful Lord; pura-previously; atma-self; manam-honor; pracikirshuh-wish; atmanah-of the self; sakashatah-in the presence; api-even; adya-now; malam-impurity; nikrintayan-destroying.

 

 

     O all-powerful Lord, I always worship Your lotus feet. I wish to honor You and thus destroy my sins.

 

 

Text 19

 

athapi te deva padambuja-dvayam

     nikama-labhaya sadastu me hareh

yac-cintanat sarva-mano 'nukulat

     siddhir bhavaty eva kim u prakirtanat

 

     athapi-still; te-of You; deva-O Lord; padambuja-dvayam-lotus feet; nikama-without desire; labhaya-for attaining; sada-always; astu-may be; me-of me; hareh-of Lord Hari; yac-cintanat-byu meditation; sarva-manah-the entire mind; anukulat-because of being favorable; siddhih-perfection; bhavaty-is; eva-indeed; kim u-how much more so?; prakirtanat-by glorifying.

 

 

     O Lord Hari, again and again I take shelter of Your lotus feet so that I may become free of material desires. Simply by meditating on You with all one's heart one attains perfection. What can be said, then, of what one attains by glorifying You?

 

Text 20

 

iti me samstutim jnatva

     bhagavan pranatarti-ha

mamakshi-gocaram rupam

     akarot sa daya-parah

 

     iti-thus; me-of me; samstutim-the prayer; jnatva-being aware; bhagavan-the Lord; pranatarti-ha-who removes the sufferings of they who surrender to Him; mama-of me; akshi-of the eyes; gocaram-the range of perception; rupam-the form; akarot-did; sa-He; daya-parah-merciful.

 

 

     Hearing my prayers, the merciful Lord, who removes the sufferings of the surrendered souls, made His form visible to my eyes.

 

 

Texts 21 and 22

 

 

sandrananda-mahendranila-manivad-dehodgata-prollasat-

     svarnair maulishu hara-kundala-yugaih keyura-kancy-angadaih

manjirair vilasat-pishanga-valayam lakshmy-ankitam shashvatam

     sarvesham karuna-karam sura-varair bhaktaih samasevitam

 

drishtva tat-pada-pankajam hridi dadhe govinda damodara

     shri-krishneti mukhair vadan tri-jagato bhartur mudaham tada

netrair nirjhara-vari-puram iva me gatre ca harshas tato

     vanyam gadgadatam vilokya bhagavan mam aha bhakta-priyah

 

     sandra-intense; ananda-bliss; mahendranila-manivat-like a great sapphire; deha-body; udgata-prollasat- svarnaih-splendid gold; maulishu-on crowns; hara-kundala-yugaih-with necklaces and earrings; keyura-with armlets; kanci-belts; angadaih-bracelets; manjiraih-anklets; vilasat-glittering; pishanga-red; valayam-bracelets; lakshmy-by the goddess of fortune; ankitam-marked; shashvatam-eternal; sarvesham-the master of all; karuna-karam-merciful; sura-varaih-by the demigods; bhaktaih-devotees; samasevitam-served; drishtva-seeing; tat-pada-pankajam-His lotus feet; hridi-in the heart; dadhe-placed; govinda-O Govinda; damodara-o Damodara; shri-krishna-O Shri Krishna; iti-thus; mukhaih-with the mouths; vadan-saying; tri-jagatah-of the three worlds; bhartuh-the maintainer; muda-happily; aham-I; tada-then; netraih-with eyes; nirjhara-vari-puram-a flooding stream; iva-like; me-of me; gatre-on the limbs; ca-and; harshah-happiness; tatah-then; vanyam-in words; gadgadatam-being choked up; vilokya-seeing; bhagavan-the Lord; mam-to me; aha-said; bhakta-to the devotees; priyah-dear.

 

 

     Seeing the merciful Lord, the master of all, who is devotedly served by the great demigods, filled with intense bliss, His handsome eternal form splendid like a great sapphire, decorated with golden crowns, necklaces, earrings, armlets, belts, anklets, and glittering red bracelets, I placed His lotus feet, over my heart. I happily cried out, "O Govinda, O Damodara, O Shri Krishna!" with my many mouths. Overcome with joy by seeing the Lord of the universes, a flooding stream of tears flowed from my many eyes and drowned my limbs. Seeing that I was stunned with joy anhd could not speak, the Supreme Lord, who is dear to the devotees, then spoke to me.

 

 

Text 23

 

jnatam me sura-varya vanchitataram mad-bhakta-sangavalim

     tat te 'ham pravadami te karunaya bhaktaya sakam varaih

mal-lilam gadato bhavishyati bhavat sarve jana vaishnavah

     bharya capi tathanukula-sukhada bhaktagranir me bhavan

 

     jnatam-known; me-by Me; sura-varya-O best of the demigods; vanchitataram-desired; mad-bhakta-sangavalim-My devotees; tat-that; te-to you; aham-I; pravadami-say; te-to you; karunaya-with mercy; bhaktaya-devotee; sakam-with; varaih-the best; mal-lilam-My pastimes; gadatah-saying; bhavishyati-will be; bhavat-being; sarve-all; jana-people; vaishnavah-devotees; bharya-wife be maintained; ca-and; api-also; tatha-so; anukula-favorable; sukha-happiness; da-giving; bhaktagranih-the best of devotees; me-of Me; bhavan-you.

 

 

     O best of the demigods, I know that you yearn to associate with My devotees. I will be kind to you and I will give you this benediction: You will narrate My pastimes and all the people of the world will become devotees. Your wife Parvati will also become a devotee and she will become become happy and pleased with you. You are the best of My devotees.

 

Text 24

 

etavad uktva bhagavan

     gato lokam alaukikam

aham ca tan varal labdhva

     kritartho 'smi dvijarshabha

 

     etavat-thus; uktva-speaking; bhagavan-the Lord; gatah-went; lokam-to His own abode; alaukikam-beyond the material world; aham-I; ca-and; tan-to them; varan-benedictions; labdhva-having obtained; kritarthah-successful; asmi-I am; dvijarshabha-O best of brahmanas.

 

 

     After speaking these words, the Lord went to His own abode beyond the material worlds. O best of brahmanas, now that I have obtained these benedictions, my life is a great success.

 

 

Text 25

 

atas tad-dinam arabhya

     parvati bhuvaneshvari

mat-sangad vaishnavi bhutva

     mam apricchat sureshvari

 

     atas-then; tad-dinam-that day; arabhya-attaining; parvati-Parvati; bhuvaneshvari-the queen of the worlds; mat-sangat-from my association; vaishnavi-a devotee; bhutva-becoming; mam-of me; apricchat-asked; sureshvari-the queen of the demigods.

 

 

     Then that day came and, by my association, Parvati, who is ¨the queen of the demigods and the controller of the worlds, became a devotee of Lord Vishnu. Then she asked me many questions (about devotional service).

 

Text 26

 

bhavan maha-bhagavatah

     kumaradya maheshvarah

kuveradya devatash ca

     nandishadyash ca me ganah

 

     bhavan-You are a great devotee; maha-bhagavatah-a great devotee; kumaradyah-the sages headed by the Kumaras; maheshvarah-the controllers of the world; kuveradya-headed by Kuvera; devatah-the demigods; ca-and; nandishadyah-headed by Nandisvara; ca-and; me-of me; ganah-the followers.

 

 

     (O Narada), then you became a great devotee, and the sages headed by the four Kumaras, the leaders of the planets, the demigods headed by Kuvera, and my followers, headed by Nandishvara, all became devotees.

 

 

Text 27

 

prithak prithag apricchan mam

     krishna-padambujashrayah

katha parama-kalyanih

     sarva-lokaika-pavanih

 

     prithak prithak-specific; apricchan-asked; mam-of me; krishna-padambujashrayah-in relation to Lord Krishna's lotus feet; kathah-topics; parama-kalyanih-supremely auspicious; sarva-lokaika-pavanih-purifying all the worlds.

 

 

     She asked me many specific questions about Your lotus feet. Questions that brought supremely auspicious answers that purify all the worlds.

 

Text 28

 

atha mam pricchati vakyam

     mad-vakyam ca dvijottama

samlikhaty apramatto 'sau

     ganesho mat-suto 'ntike

 

     atha-then; mam-me; pricchati-asked; vakyam-words; mad-vakyam-my words; ca-and; dvijottama-O best of brahmanas; samlikhati-write; apramattah-serious; asau-he; ganeshah-Ganesha; mat-sutah-my son; antike-near.

 

 

     O best of brahmanas, she asked many questions and I answered them. My sober and thoughtful son Ganesha stayed nearby and wrote down our conversations.

 

 

Text 29

 

mama tesham ca samvadam

     kala loka-manoharah

abhavams tatra shastrani

     sarva-loka-hitani vai

 

     mama-of me; tesham-of them; ca-and; samvadam-conversation; kalah-sweet; loka-of the world; manah-the hearts; harah-stealing; abhavan-became; tatra-there; shastrani-scriptures; sarva-all; loka-the people; hitani-auspicious; vai-certainly.

 

 

     My conversations with the great devotees were very sweet. They charm the hearts of all the worlds. They became many scriptures that bring auspiciousness to all the worlds.

 

Text 30

 

tani tantrani shrotarah

     samaniya mahi-tale

sthane sthane muni-shreshtha

     kathayishyanti bhurishah

 

     tani-these; tantrani-Tantras; shrotarah-hearers; samaniya-assembling; mahi-tale-on the earth; sthane-in place; sthane-after place; muni-shreshtha-O best of sages; kathayishyanti-will speak; bhurishah-again and again.

 

 

     O best of sages, on the earth the people will hear these scriptures, the Vaishnava Tantras, and they will repeat them again and again in place after place.

 

 

Text 31

 

tvam apy enam satvatakhyam

     tantram bhagavatah priyam

naimishe shaunakadinam

     samaksham kathayishyati

 

     tvam-you; apy-also; enam-this; satvatakhyam-named Satvata; tantram-Tantra; bhagavatah-to the Supreme Personality of Godhead; priyam-dear; naimishe-in Naimisaranya; shaunakadinam-of the sages headed by Saunaka Rsi; samaksham-in the company; kathayishyati-sill speak.

 

 

     In Naimisharanya forest, in the assemby of sages headed by Shaunaka Rishi, you will repeat this scripture, the Satvata Tantra, which is dear to the Supreme Personality of Godhead.

 

Text 32

 

shri-narada uvaca

 

shrutam bhagavato vaktrat

     tantram satvatam uttamam

tasmin himsa-nishedham ca

     shrutva me samshayo 'bhavat

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; shrutam-heard; bhagavatah-of the Lord; vaktrat-from the mouth; tantram-Tantra; satvatam-Satvata; uttamam-best; tasmin-in that; himsa-of violence; nishedham-prohibition; ca-and; shrutva-hearing; me-of me; samshayah-a doubt; abhavat-was.

 

 

     Shri Narada said: i have now heard this scripture, the transcendental Satvata Tantra from your mouth, my lord, but even after hearing it I have a doubt about its prohibition of violence.

 

 

Text  33

 

 

vedena vihita himsa

     pashunam yajna-karmani

yajne vadho 'vadhash caiva

     vedavidbhir nirupitah

 

     vedena-by the Veda; vihita-prescribed; himsa-violence; pashunam-to animals; yajna-karmani-in the activity of sacrifice; yajne-in sacrifice; vadhah-killing; avadhah-not killing; ca-and; eva-indeed; vedavidbhih-by the knowers of the Vedas; nirupitah-said.

 

 

     The Vedas prescribe violence to animals in the conText of sacrificial performances. The knowers of the Vedas say that this sacrificial killing is not killing in truth.

 

 

Text 34

 

tan-nishedhe katham shrautam

     smartam karma maheshvara

vartate sarva-lokasya

     ihamutra-phala-pradam

 

     tat-of that; nishedhe-in prohibition; katham-why?; shrautam-in the Sruti; smartam-in the Smrti; karma-actrions; maheshvara-O Lord Shiva; vartateis; sarva-lokasya-of all the people; iha-in this life; amutra-and in the next life; phala-result; pradam-giving.

 

 

     Why is this action, which is described in the Shruti and Smriti, and which brings good results in this life and in the next, forbidden.

 

Text 35

 

shri-shiva uvaca

 

pravrittam ca nivrittam ca

     dvi-vidham karma varnitam

shrutya smritya ca viprendra

     kamam kami-janaya vai

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; pravrittam-the path opf action; ca-and; nivrittam-the path of renunciation; ca-and; dvi-vidham-two kinds; karma-action; varnitam-described; shrutya-by the Sruti; smritya-the Smrti; ca-and; viprendra-O king of brahmanas; kamam-desire; kami-janaya-they who have desires; vai-certainly.

 

 

     Shri Shiva said: O best of brahmanas, for they who have material desires the Shruti and Smriti describe two kinds of action: 1. pravritta (pious action in the world), and 2. nivritta (renunciation of the world).

 

 

Text 36

 

pravrittam avirodhena

     kurvan svar yati manavah

punyavasheshe bhu-prishthe

     karma-sangishu jayate

 

     pravrittam-pravrtta; avirodhena-in accordance; kurvan-doing; svah-to Svargaloka; yati-goes; manavah-a man; punya-piety; avasheshe-in the remnant; bhu-prishthe-on the surface of the earth; karma-sangishu-among they who are engaged in fruitive work; jayate-is born.

 

 

     When a human being engages in the pious activities of pravritta he goes to the realm of Svargaloka. When his pious credits are almost all used up he comes to the earth and is born among fruitive workers.

 

Text 37

 

nivrittam acaran yogi

     bhogeccha-tyakta-manasah

prayati paramam siddhim

     yato navartate gatah

 

     nivrittam-nivrtta; acaran-performing; yogi-a yogi; bhoga-for enjoyment; iccha-the desire; tyakta-renounced; manasah--in his heart; prayati-goes; paramam-to the supreme; siddhim-perfection; yatah-from which; na-not; avartate gatah-returns.

 

 

     A yogi, following the path of nivritta, in his heart renounces the desire for material enjoyments. He attains the supreme perfection and never returns (to this world).

 

 

Text 38

 

atha pravritti-nishthasya

     nana-kamanuraginah

shad-vidhair niyamair vipra-

     bhyanujnaiva pradarshita

 

     atha-then; pravritti-in pravrtta; nishthasya-of one who has faith; nana-various; kama-material things; anuraginah-desiring; shad-vidhaih-six kinds; niyamaih-restrictions; vipra-O brahmana; abhyanujna-permitted; eva-indeed; pradarshita-shown.

 

 

     O brahmana, a person who has many material desires and also has faith in the pious activities of pravritta, is bound by six restrictions.

 

Text 39

 

vidhir naivasti himsayam

     abhyanujna yatah krita

ato nivrittir himsayam

     yajne 'pi kathita budhaih

 

     vidhih-rule; na-not; eva-indeed; asti-is; himsayam-in violence; abhyanujna-permission; yatah-from which; krita-done; atah-from that; nivrittih-renunciation; himsayam-in violence; yajne-in sacrifice; api-evenm; kathita-said; budhaih-by the wise.

 

 

     There is no rule that one must commit violence. What is given is permission for violence under some circumstances. However, the wise say violence is forbidden, even in the course of Vedic sacrifices.

 

 

Text 40

 

ahimsa paramo dharmah

     sarva-varnashramadritah

sa ca acarito nrinam

     nrinam abhishta-phala-do bhavet

 

     ahimsa-non-viokence; paramah-important; dharmah-religious principle; sarva-all; varna-ashrama-varnas and asramas; adritah-honored; sa-it; ca-and; acaritah-performed; nrinam-by men; nrinam-of men; abhishta-desired; phala-result; dah-giving; bhavet-is.

 

 

     Non-violence is an important religious principle. It is honored by all varnas andd ashramas. It should be followed by human beings. It brings to human beings the fulfillment of their desires.

 

Text 41

 

visheshato vishnu-bhakta

     himsa-karma tyajanti hi

ahimsaya hi bhutanam

     bhagavan ashu tushyati

 

     visheshatah-specifically; vishnu-of Lord Vishnu; bhaktah-the devotees; himsa-of violence; karma-acts; tyajanti-abandon; hi-indeed; ahimsaya-of non-violence; hi-indeed; bhutanam-of living entities; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; ashu-quickly; tushyati-is satisfied.

 

 

     The devotees of Lord Vishnu specifically reject acts of violence. The Supreme Personality of Godhead is quickly pleased by refraining from violence to any living entities.

 

 

Text 42

 

atah sarveshu bhuteshu

     bhagavan akhileshvarah

pravishta iyate nana-

     rupaih sthavara-jangamaih

 

     atah-therefore;; sarveshu-in all; bhuteshu-living entities; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; akhileshvarah-the master of all; pravishta-entered; iyate-is; nana-in various; rupaih-forms; sthavara-jangamaih-the moving and unmoving.

 

 

     The Supreme Personality of Godhead, the master of all, has entered in the many species of moving and unmoving beings.

 

Text 43

 

mayapi hy agame himsa

     vihita ya vidhanatah

sapi kamuka-lokanam

     kamita-phala-siddhaye

 

     maya-by me; api-also; hy-indeed; agame-in the scriptures; himsa-violence; vihita-placed; ya-which; vidhanatah-as a rule; sa-that; api-also; kamuka-filled with matwerial desires; lokanam-of living entities; kamita-desired; phala-reuslts; siddhaye-for attainment.

 

 

     In some scriptures I myself have described violence to be performed in certain religious rituals, but that is only so living entities filled with material desires may attain their wishes.

 

 

Text 44

 

vishnu-bhakta na vanchanti

     matto 'pi kiyad eva hi

atas tesham vidhane 'pi

     himsa nindya prakirtita

 

     vishnu-bhaktah-the devotees of Lord Vishnu; na-do not; vanchanti-desire; mattah-from me; api-even; kiyat-how much?; eva-indeed; hi-indeed; atah-therefore; tesham-of them; vidhane-in the rule; api-even; himsa-violence; nindya-is condemned; prakirtita-said.

 

 

     What do the devotees of Lord Vishnu want from me? (They have no material desires.) Therefore for them violence is condemned, even in the course of Vedic sacrifices.

 

Text 45

 

atas tvam kamya-karmani

     parityajya visheshatah

shruyah krishna-katha-punyah

     sarva-lokeshta-siddhi-dah

 

     atah-therefore; tvam-you; kamya-desired; karmani-acts; parityajya-abandoning; visheshatah-specifically; shruyah-to be heard; krishna-of Lord Krishna; katha-the topics; punyah-sacred; sarva-all; loka-people; ishta-desires; siddhi-fulfillment; da-granting.

 

 

     Therefore you should abandon all materialistic activities and instead hear the sacred narrations of Lord Krishna, which fulfill the desires of all the worlds.

 

 

Text 46

 

nivritta-shastram shrinuyad

     yac chrutva tat-paro bhavet

nivritto 'pi harer bhakti-

     yutam mukhyam prakirtitam

 

     nivritta-of renunciation; shastram-the scriptures; shrinuyat-should hear; yat-which; chrutva-having heard; tat-parah-devoted to Him; bhavet-will become; nivrittah-renounced; api-also; hareh-of Lord Hari; bhakti-devotional service; yutam-endowed; mukhyam-best; prakirtitam-is said.

 

 

     You should hear the scriptures that recommend renunciation. By hearing them you will become devoted to the Lord. Renunciation joined with devotion to Lord Hari is said to be the best of spiritual paths.

 

Text 47

 

visheshatah krishna-lila-

     katha-loka-sumangalah

kirtayasva dvija-shreshtha

     shruyash caiva nirantaram

 

     visheshatah-specifically; krishna-of Lord Krishna; lila-of the pastimes; katha-the topics; loka-to the people; sumangalah-very auspicious; kirtayasva-you should glorify; dvija-of the brahmanas; shreshtha-O best; shruyash-should be heard; ca-and; eva-indeed; nirantaram-always.

 

 

     O best of brahmanas, you should especially always hear and chant Lord Krishna's pastiumes, which bring auspiciousness to all the worlds.

 

 

Texts 48 and 49

 

 

hitvanya-deva-sharanam

     bhajanam ca visheshatah

ye bhajanti hareh padam

     krishnaika-sharanam narah

 

ihamutra ca te nityam

     kritartha bhagavat-priyah

paramananda-sandoham

     prapnuvanti nirantaram

 

     hitva-rejecting; anya-deva-of the demigods; sharanam-shelter; bhajanam-worship; ca-and; visheshatah-specifically; ye-they who; bhajanti-worship; hareh-of Lord Hari; padam-the feet; krishna-of Lord Krishna; eka-alone; sharanam--shelter; narah-human beings; iha-in this world; amutra-and the next; ca-and; te-they; nityam-always; kritartha-successful; bhagavat-priyah-dear to the Lord; paramananda-sandoham-great transcendental bliss; prapnuvanti-attain; nirantaram-eternal.

 

 

     They who do not worship the demigods or take shelter of them, but instead worship Lord Krishna's feet and take shelter of Him alone, become successful in both this life and the next. They become dear to the Lord and they attain a multitude of eternal transcendental blisses.

 

 

Texts 50-52

 

 

ye tu naivam-vido 'shanta

     mudhah pandita-maninah

yajanty aviratam devan

     pashun hatva sukhecchaya

 

kama-bhogavasane tam

     te cchetsyanti vinishcitam

ity etat kathitam vipra

     tantram satvatam uttamam

 

vishnu-bhakta-janajivyam

     sarva-siddhi-pradayakam

shravanat kirtanad asya

     krishne bhaktir hi jayate

 

     ye-who; tu-they; naivam-vidah-do not know this; asantah-unpeaceful; mudhah-bewildered; pandita-maninah-proud of their learning; yajanty-worship; aviratam-always; devan-the demigods; pashun-animals; hatva-killing; sukha-for happiness; icchaya-with a desire; kama-bhoga-enjoyment; avasane-at the time when it is over; tam-that; te-they; cchetsyanti-suffer; vinishcitam-certainly; ity-thus; etat-this; kathitam-said; vipra-O b; tantram satvatam-Satvata Tantra; uttamam-transcendental; vishnu-bhakta-of the devotees of Lord Vishnu; janajivyam-the life; sarva-all; siddhi-perfections; pradayakam-granting; shravanat-from hearing; kirtanat-from glorifying; asya-of it; krishne-for Lord Krishna; bhaktih-devotion; hi-indeed; jayate-is born.

 

 

     They who, not knowing this, always worship the demigods and kill animals out of a desire for their own happiness, are bewildered fools, although they may think thermselves very learned. They can never be peaceful. When their time of enjoyment is over they will suffer.

     O brahmana, thus I have spoken the transcendental Satvata Tantra, which is the life of the devotees, and which grants all perfections. Simply by hearing or chanting it one develops love for Lord Krishna.

 

 

Text 53

 

bhaktim labdhavatah sadho

     kim anyad avashishyate

yato bhagavata proktam

     tasya bhakti-vivardhanam

 

     bhaktim-love; labdhavatah-attained; sadhah-O saintly one; kim-what; anyat-else; avashishyate-remains; yatah-from which; bhagavata-by the Lord; proktam-spoken; tasya-of this; bhakti-love; vivardhanam-increase.

 

 

     O saintly one, for one who has attained love for Him, what else remains? The Supreme Personality of Godhead has spoken this scripture to increase love and devotion for Him.

 

Text 54

 

tantre 'smin kathitam vipra

     vishva-sambhavam uttamam

avatarash ca shri-vishnoh

     sampurnamsha-kala bhida

 

     tantre-Tantra; asmin-in this; kathitam-spoken; vipra-O brahmana; vishva-sambhavam-the creation of the material universe; uttamam-then; avatarash-the incarnations; ca-and; shri-vishnoh-of Lord Vishnu; sampurnamsha-kala-with His plenary portions and their portions; bhida-divided.

 

 

     O brahmana, in this Tantra were described the creation of the material universe, Lord Vishnu's incarnations with their plenary parts and sub-parts, . . .

 

 

Text 55

 

bhakti-bhedash ca bhaktanam

     lakshanam ca prithag-vidham

yuganurupam shri-vishnoh

     sevaya moksha-sadhanam

 

     bhakti-of devotional service; bhedah-the divisions; ca-and; bhaktanam-of devotees; lakshanam-the nature; ca-and; prithag-vidham-specifically; yuga-the yugas; anurupam-according to; shri-vishnoh-of Lord Vishnu; sevaya-by the service; moksha-of liberation; sadhanam-the means.

 

 

 . . . the different kinds of devotional service, the different kinds of devotees, the different ways, in the different yugas, to attain liberation by serving Lord Vishnu, . . .

 

Text 56

 

vishnor nama-sahasram ca

     nama-mahatmyam uttamam

vishnor namnam vaishnavanam

     aparadhasya nishkritih

 

     vishnoh-of Shri Vishnu; nama-sahasram-the thousand names; ca-and; nama-of the name; mahatmyam-the glory; uttamam-transcendental; vishnoh-of Lord Vishnu; namnam-the name; vaishnavanam-of the devotees; aparadhasya-of offense; nishkritih-the remedy.

 

 

 . . . the thousand names of Lord Vishnu, the transcendental glories of the holy name, the remedies for offenses to Lord Vishnu's holy name and Lord Vishnu's devotees, . . .

 

 

Text 57

 

sarva-sara-rahsayam ca

     tantrotpattesh ca karanam

himsa-vidhi-nishedham ca

     tava prashnanusaratah

 

     sarva-of all; sara-the best; rahsayam-the secret; ca-and; tantra-of the Tantras; utpatteh-of creation; ca-and; karanam-the cause; himsa-vidhi--of violence; nishedham-the prohibition; ca-and; tava-of you; prashna-the question; anusaratah--according to.

 

 

 . . . the best of all secrets, the reason the Tantras were written, and, in answer to your question, the reason violence is forbidden.

 

 

Texts 58 and 59

 

 

yan-namaikam karna-mulam pravishtam

     vacanvishtam cetanasu smritam va

dagdhva papam shuddha-sattvat tadeham

     kritva sakshat samvidhatte 'navadyam

 

tasmad anantaya janardanaya

     vederitananta-gunakaraya

mahanubhavaya niranjanaya

     nityatma-labhaya namo namas te

 

     yat-of whom; nama-the name; ekam-alone; karna-of the ear; mulam-the root; pravishtam-entered; vaca-words; anvishtam-followed; cetanasu-in the hearts; smritam-remembered; va-or; dagdhva-burned; papam-sin; shuddha-sattvat-from oure goodness; tada-then iham-endeavor; kritva-having done; sakshat-directly; samvidhatte-placed; anavadyam-purity; tasmat-because of Him; anantaya-endless; janardanaya-the saviour from miseries; veda-by the Vedas; irita-spoken; ananta-endless; guna-of qualities; akaraya-a treasury; mahanubhavaya-the master of transcendental opulences and powers; niranjanaya-untouched by matter; nitya-eternal; atma-self; labhaya-attainment;; namah-obeisances; namah-obeisances; te-to You.

 

 

     Obeisances, obeisances to You, the limitless Supreme Personality of Godhead, the savior from miseries, the Lord whose limitless treasury of virtues is described by the Vedas, who are the master of transcendental opulences and powers, who are untouched by matter and eternally self-satisfied, and whose holy name, when it enters the ear or is remembered in the heart, burns all sins, grants one a spiritual body of pure goodness, and allows one to directly see You