Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Satvata Tantra > Patala Four Bhakti-bheda

Patala Four Bhakti-bheda

Varieties of Devotional Service

 

Text 1

 

shri-narada uvaca

 

nasti triptih shrinvato me

     tava vag-amritam hareh

yashah parama-kalyanam

     avatara-kathashrayam

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; na-not; asti-is; triptih-satiation; shrinvatah-hearing; me-of me; tava-of you; vag-amritam-the nectar of words; hareh-of Lord Hari; yashah-the glory; parama-kalyanam-supremely auspicious; avatara-of the avataras; katha-of the topics; ashrayam-shelter.

 

 

     Shri Narada said: As I hear your nectar words my thirst to hear more and more remains unsatiated. The glory of the description of Lord Hari's avataras is the supreme auspiciousness.

 

Text 2

 

tathapi sampratam hy etac

     chrutva kautuhalam mama

bhakti-bhedam bhagavato

     bhavaniyam sada nribhih

 

     tathapi-still; sampratam-now; hi-indeed; etat-thus; shrutva-hearing; kautuhalam-curiosity; mama-of me; bhakti-of devotional service; bhedam-divisions; bhagavatah-of the Lord; bhavaniyam-may be considered; sada-always; nribhih-by human beings.

 

 

     Now that I have heard all this, I yearn to hear about the different kinds of devotional service the living entities render to the Supreme Lord.

 

 

Text 3

 

bruhi me bhagavan vishnor

     bhakti-bhedam sadashiva

yaj jnatva hy anjasa vishnoh

     samyam yati janah prabho

 

     bruhi-tell; me-me; bhagavan-O lord; vishnoh-of Lord Vishnu; bhakti-bhedam-the different kinds of devotional service; sadashiva-O Sadasiva; yat-which; jnatva-understanding; hi-indeed; anjasa-at once; vishnoh-of Lord Vishnu; samyam-the same transcendental position; yati-attains; janah-a person; prabhah-O lord.

 

 

     O Lord Sadashiva, please describe to me the different kinds of devotional service to Lord Vishnu. O Lord, by understanding the truth of devotional service, a person attains the same transcendental position as Lord Vishnu.

 

Text 4

 

shri-shiva uvaca

 

sadhu prishtham tvaya sadho

     param guhyatamam yatah

anyasmai na maya proktam

     vina bhagavatan narat

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; sadhu-well; prishtham-asked; tvaya-by you; sadhah-O saint; param-very; guhyatamam-confidential; yatah-because; anyasmai-to anyone else; na-not; maya-by me; proktam-said; vina-without; bhagavatat-a devotee; narat-a person.

 

 

     Shri Shiva said: O saintly one, it is good that you ask about this. This is a great secret I will not reveal to any but a devotee of the Lord.

 

 

Text 5

 

yadaivavocan mam krishno

     dhyanat tushta-mana vibhuh

tadaivaham nishiddho 'smi

     abhaktoktau kripaluna

 

     yada-when; eva-indeed; avocamsai; mam-to me; krishnah-Krishna; dhyanat-from meditation; tushta-mana-pleased at heart; vibhuh-all-powerful; tada-then; eva-indeed; aham-I; nishiddhah-forbidden; asmi-am; abhakta-to non-devotees; uktau--in speaking; kripaluna-by the merciful Lord.

 

 

     Once, pleased at heart by my activities of meditation, all-powerful Lord Krishna spoke to me. At that time the merciful Lord forbade me to describe (devotional service) to the non-devotees.

 

Text 6

 

tada caham tasya pada-

     pankaje shirasa natah

babhasa etad bhagavan

     bhaktan nirdeshtum arhasi

 

     tada-then; ca-and; aham-I; tasya-of Him; pada-feet; pankaje-lotus; shirasa-with my head; natah-bowed down; babhasa-said; etat-this; bhagavan-the Lord; bhaktan-to the devotees; nirdeshtum-to describe; arhasi-you should.

 

 

     Then I bowed down before the Lord, placing my head at His feet. The Lord said: You should tell these things only to the devotees.

 

 

Text 7

 

tada prita-mana devo

     mam uvaca satam gatih

shrinushva shiva bhadram te

     bhaktan vakshyami satvatan

 

     tada-then; prita-mana-pleased at heart; devah-the Lord; mam-to me; uvaca-said; satam-of the devotees; gatih-the goal; shrinushva-please hear; shiva-O Shiva; bhadram-auspiciousness; te-to you; bhaktan-to the devotees; vakshyami-I will speak; satvatan-pious.

 

 

     Then, pleased at heart, the Lord who is the goal of the saintly devotees said to me: O Shiva, auspiciousness to you! Listen. I will tell this only to the saintly devotees.

 

Text 8

 

mad-dhyana-nishthan mat-pranan

     mad-yashah-shravanotsukan

bhaktan janihi me deva

     sarva-loka-pranamakan

 

     mat-on Me; dhyana-meditation; nishthan-devoted; mat-Me; pranan-life; mat-My; yashah-glories; shravana-hearing; utsukan-eager; bhaktan-devotees; janihi-know; me-to Me; deva-O Lord; sarva-all; loka-people; pranamakan-respecting.

 

 

     O Mahadeva, know that they who intently meditate on Me, who consider Me their very life, who are eager to hear of My glories, and who are respectful to all living entities, are My devotees.

 

 

Text 9

 

tebhyah parama-santushto

     bhakti-bhedam sa-sadhanam

bravimi shiva te bhaktis

     tenaiva samprasidhyati

 

     tebhyah-to them; parama-santushtah-very pleased; bhakti-bhedam-the different kinds of devotional service; sa-sadhanam-with the ways to attain them; bravimi-I describe; shiva-O Shva; te-to you; bhaktih-devotional service; tena-by that; eva-indeed; samprasidhyati-becomes perfect.

 

 

     Pleased with them I describe the different kinds of devotional service along with the ways to attain them. O Shiva, in this way devotional service to you attains its perfection.

 

Text 10

 

yadi tvad-vakya-nishthah syad

     yo 'pi ko 'pi sadashiva

tasmai prita-mana vacyo

     bhakti-bhedah sa-sadhanah

 

     yadi-if; tvad-vakya-nishthah-faith in your words; syat-is; yah-one who; api-also; ko 'pi-someone; sadashiva-O sadashiva; tasmai-to him; prita-mana-pleased at heart; vacyah-to be described; bhakti-bhedah-the different kinds of devotional service; sa-sadhanah-with the ways to attain them.

 

 

     O Sadashiva, pleased at heart, I will describe these different kinds of devotional service, along with the ways to attain them, to anyone who has faith in your words.

 

 

Text 11

 

tad idam te pravakshyami

     bhakti-bhedam sa-sadhanam

yato bhagavata-shreshthah

     bhagavat-kirtana-priyah

 

     tat-that; idam-this; te-to you; pravakshyami-I will describe; bhakti-bhedam-the different kinds of devotional service; sa-sadhanam-with the ways to attain them; yatah-from which; bhagavata-of devotees; shreshthah-the best; bhagavat-of the Lord; kirtana-glorification; priyah-dear.

 

 

     Now I will describe to you the different kinds of devotional service, along with the ways to attain them. A person who is fond of glorifying the Lord is the best of devotees.

 

Text 12

 

premaiva gopa-ramanam

     kama ity agamat pratham

ekaiva bhaktih shri-vishnoh

     pritir ity ucyate budhaih

nirgunatvad akhandatvad

     anandatvad dvijottama

 

     prema-love; eva-indeed; gopa-ramanam-of the gopis; kama-desire; iti-thus; agamat-went; pratham-fame; eka-sole; eva-indeed; bhaktih-devotional service; shri-vishnoh-of Shri Vishnu; pritih-love; iti-thus; ucyate-is said; budhaih-by the wise; nirgunatvat-because of being free from the modes of nature; akhandatvat-because of being unbroken; anandatvat-because of being blissful; dvijottama-O best of the brahmanas.

 

 

     The love of the gopis is famous as "kama". Because it is unbroken, full of bliss, and beyond the material modes, unalloyed devotional service is called "priti" by the wise.

 

 

Text 13

 

kintu jnana-kriya-lila-

     bhedaih sa tri-vidha mata

tan shrinusvanupurvena

     mattah sva-vihito dvija

 

     kintu-however; jnana-knowledge; kriya-work; lila-pastimes; bhedaih-with differences; sa-that; tri-vidha-three kinds; mata-considered; tan-them; shrinusva-please hear; anupurvena-following; mattah-from me; sva-vihitah-placed; dvija-O brahmana.

 

 

     Devotional service is of three kinds: 1. jnana, 2. kriya, and 3. lila. O brahmana, now please hear of these from me.

 

Text 14 Jnana Devotional Service

 

sarvantaryamini harau

     mano-gatir avicyuta

sa nirguna jnanamayi

     mokshad api gariyasi

 

     sarva-all; antaryamini-staying within; harau-Lord Hari; mano-gatih-the activity of the mind; avicyuta-without falling down; sa-that; nirguna-beyond the modes; jnanamayi-knsisting of knowledge; mokshat-than liberation; api-even; gariyasi-better.

 

 

     Jnana devotional service consists of unbroken meditation on Lord Hari, the Supersoul in everyone's heart. Untouched by the modes of material nature, jnana devotional service is better than impersonal liberation.

 

 

Text 15 Kriya Devotional Service

 

sarvendriyanam sarveshe

     vishnau gatir anuttama

svabhaviki bhagavati

     karmaja mukti-helini

 

     sarvendriyanam-of all the senses; sarveshe-the Lord of all; vishnau-Lord Vishnu; gatih-the goal; anuttama-without peer; svabhaviki-natural; bhagavati-of the devotees; karmaja-born of work; mukti-impersonal liberation; helini-condemning.

 

 

     Kriya devotional service consists of making the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the goal of all sense activities by offering (the fruits) one's work to Him. Kriya devotional service mocks impersonal liberation.

 

Text 16

 

hari-lila-shrutoccare

     jata premamayi tu ya

sat-sanga-janya sad-grahya

     sarvada sa hy anuttama

 

     hari-of Lord Hari; lila-the pastimes; shruta-heard;; uccare-in the description; jata-born; premamayi-of love; tu-indeed; ya-which; sat-sanga-janya-in the association of devotees; sat-by the devotees; grahya-should be accepted; sarvada-always; sa-that; hi-indeed; anuttama-without superior.

 

 

     1. Lila Devotional Service

 

     Lila devotional service is manifested when by hearing Lord Hari's pastimes in the association of devotees one develops love for Him. The devotees should always perform this kind of devotional service. No other service is better than this.

 

 

Text 17

 

tasam sadhana-samagrim

     kramatah shrinu sattama

yam ashritya samapnoti

     jano bhaktim janardane

 

     tasam-of them; sadhana-samagrim-the means of attainment; kramatah-one by one; shrinu-please hear; sattama-O best of the devotees; yam-which; ashritya-taking shelter; samapnoti-attains; janah-a person; bhaktim-devotional service; janardane-for Lord Hari.

 

 

     O best of the devotees, now please hear the ways by which, step by step, one attains devotional service to Lord Hari.

 

 

Texts 18-21

 

 

svanurupa-sva-dharmena

     vasudevarpanena ca

himsa-rahita-yogena

     bhagavat-pratimadishu

 

shruti-drishti-sparsha-puja-

     stuti-pratyabhinandanaih

vishayanam viyogena

     sva-guroh paricaryaya

 

nivritti-shastra-shravanair

     uttameshu kshamadibhih

sameshu mitra-bhavena

     dineshu dayaya tatha

 

bhagavan-murty-abhidhyanair

     yashasam shruti-kirtanat

bhuteshu bhagavad-drishtya

     nirguna bhaktir ucyate

 

     svanurupa-according to one's nature; sva-dharmena-according to one's occuppational duty; vasudeva-to Lord Krishna; arpanena-by offering; ca-and; himsa-violence; rahita-without; yogena-in connection; bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; pratima-the Deity; adishu-beginning with; shruti-hearing; drishti-seeing; sparsha-touching; puja-worship; stuti-prayers; pratyabhinandanaih-by obeisances; vishayanam-of the sense objects; viyogena-by detchment; sva-guroh-of one's own spiritual master; paricaryaya-by service; nivritti-of renunciation; shastra-scriptures; shravanaih-by hearing; uttameshu-in the best; kshama-tolerance; adibhih-beginning with; sameshu-equality; mitra-bhavena-thinking as a friend; dineshu-to the porr; dayaya-with compassion; tatha-so; bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; murti-on the form; abhidhyanaih-with meditation; yashasam-of the glories; shruti-from hearing; kirtanat-and glorifying; bhuteshu-to the living entities; bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; drishtya-by the sight; nirguna-beyond the modes of nature; bhaktih-devotional service; ucyate-is said.

 

 

     By performing the duties of varnashrama prescribed according to one's own nature, by not harming others, by hearing about, seeing, touching, worshiping, offering prayers to, and offering obeisances to the Lord's Deity form and His other forms, by being detached from the objects of sense gratification, by serving one's spiritual master, by hearing scriptures that encourage renunciation, by being submissive to great souls, by being friendly to one's equals, by being kind to the poor and lowly, by meditating on the form of the Supreme Personality of Godhead, by hearing and chanting His glories, and by seeing Him present as the Supersoul in all living entities, one attains devotional service that is not touched by the modes of material nature (nirguna-bhakti).

 

Text 22

 

labdhva tam nirgunam bhaktim

     muktim capi na manyate

muktih saivety abhihita

     bhagavad-bhava-karini

 

     labdhva-attaining; tam-that; nirgunam-beyond the modes of nature; bhaktim-devotional service; muktim-impersonal liberation; ca-and; api-even; na-not; manyate-is honored; muktih-impersonal liberation; sa-that; eva-indeed; iti-thus; abhihita-called; bhagavad-bhava-karini-the cause of love for the Lord.

 

 

     When one attains devotional service that is beyond the modes of material nature, he does not think impersonal liberation very valuable. For him liberation is love for the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 23

 

premnas tu prathamavastha

     bhava ity abhidhiyate

sattvikah sv-alpa-matrah syur

     atrashru-pulakadayah

 

     premnah-of love; tu-indeed; prathama-the first; avastha-stage; bhava-bhava; iti-thus; abhidhiyate-is called; sattvikah-sattvika; sv-alpa-matrah-sloght; syuh-is; atra-there; ashru-tears; pulaka-bodily hairs standing erect; adayah-beginning with.

 

 

     The first stage of this love is called bhava. When ecstatic symptoms, such as tears and the hairs of the body standing erect, are even slightly manifested, it is called sattvika-bhava.

 

Text 24

 

atha bhagavati-bhakteh

     sadhanam shrinu sattama

yat sarva-yatnatah karyam

     purushena manishina

 

     atha-then; bhagavati-bhakteh-of devotional service; sadhanam-the means of attaining; shrinu-please hear; sattama-O best of the saintly; yat-what; sarva-all; yatnatah-with effort; karyam-should be done; purushena-by a person; manishina-wise.

 

 

     O best of the sainlty devotees, please hear what a wise person should with all earnestness do to attain devotional service to the Lord.

 

 

Text 25

 

shri-guror upadeshena

     bhagavad-bhakti-tat-paraih

yatha-karyam sva-karanair

     bhagavat-pada-sevanam

 

     shri-guroh-of the spiritual master; upadeshena-by the instruction; bhagavad-bhakti-tat-paraih-intently serving the Lord; yatha-karyam-as should be done; sva-karanair-wuth one's senses; bhagavat-of the Lord; pada-of the feet; sevanam-service.

 

 

     Following his spiritual master's instructions, with his senses a person should earnestly serve the Supreme Lord's lotus feet.

 

Text 26

 

vacoccaro harer namnam

     karnabhyam karmanam shrutih

hastabhyam bhagavad-deha-

     pratimadishu sevanam

 

     vaca-with hsi voice; uccarah-aloud; hareh-of Lord Hari; namnam-of the holy names; karnabhyam-with ears; karmanam-of the deeds; shrutih-hearing; hastabhyam-with hands; bhagavat-of the Lord; deha-the body; pratima-Deity form; adishu-beginning with; sevanam-service.

 

 

     With one's voice one should chant the holy names of Lord Hari. With one's ears one should hear of Lord Hari's activities. With one's hands one should serve the Deity and other forms of Lord Hari.

 

 

Text 27

 

jihvaya bhagavad-datta-

     naivedyaharanam muda

nasaya krishna-padabja-

     lagna-gandhanujighranam

 

     jihvaya-with the tongue; bhagavat-to the Supreme Personality of Godhead; datta-offered; naivedya-aharanam-food; muda-happily; nasaya-with the nose; krishna-of Lord Krishna; pada-feet; abja-lotus; lagna-placed; gandha-fragrance; anujighranam-smell.

 

 

     With one's tongue one should happily taste the foods offered to the Lord. With one's nose one should smell the fragrances offered to Lord Krishna's lotus feet.

 

Text 28

 

pravishte nasika-randhre

     harer nirmalya-saurabhe

sadyo vilayam ayati

     papa-panjara-bandhanam

 

     pravishte-entered; nasika-randhre-the nostril; hareh-of Lord Hari; nirmalya-of the flower; saurabhe-in the fragrance; sadyah-at once; vilayam-to destruction; ayati-goes; papa-of sins; panjara-bandhanam-the prison cage.

 

 

     When the scent of flowers offered to the Lord enters the nose, the prison cage of one's past sins suddenly breaks open.

 

 

Text 29

 

bhagavad-gatra-nirmalya-

     dharanam shirasa tatha

drishtya vishnu-janadinam

     ikshanam sadarena ca

 

     bhagavat-of the Lord; gatra-of the limbs; nirmalya-of the flowers; dharanam-holding; shirasa-with the head; tatha-so; drishtya-with the eyes; vishnu-janadinam-of the Vaishnavas; ikshanam-the sight; sadarena-with respect; ca-and.

 

 

     One should place to one's head the flowers offered to the Lord's body. With one's eyes one should respectfully gaze on the Vaishnavas.

 

Text 30

 

manasa bhagavad-rupa-

     cintanam shirasorasa

bahu-padadibhir vishnor

     vandanam paraya muda

arthadinam anayanam

     ishvararthena sarvashah

 

     manasa-with the mind; bhagavad-rupa-on the form of the Lord; cintanam-meditation; shirasa-with the head; urasa-with the chest; bahu-with the arms; pada-with the feet; adibhih-beginning; vishnoh-to Lord Vishnu; vandanam-obeisances; paraya-with great; muda-happiness; arthadinam-beginning with wealth; anayanam-bringing; ishvararthena-for the purpose of the Lord; sarvashah-in all respects.

 

 

     With one's mind one should meditate on the Lord's form. With one's head, chest, arms, feet, and other parts of one's body one should offer dandavat obeisances to the Lord. One should always use one's wealth and possessions to advance the Lord's purpose.

 

 

Text 31

 

etaih sva-sadhanair nityam

     bhagavat-pada-sevanam

ashu sampadyate bhaktih

     krishne bhagavati sati

 

     etaih-by these; sva-sadhanaih-pne's means of attainment; nityam-always; bhagavat-pada-sevanam-service to the Lord's feet; ashu-quickly; sampadyate-is established; bhaktih-devotional service; krishne-to Lord Krishna; bhagavati-the Supreme Personality of Godhead sati-eternal.

 

 

     By regularly performing these activities of sadhana, one should serve the Lord's feet. In this way devotion to Lord Krishna (bhagavati bhakti), the eternal Supreme Personality of Godhead, will quickly become manifest.

 

Text 32

 

yadendriyanam sarvesham

     krishne parama-purushe

svabhaviki ratir abhut

     sa vai bhagavati mata

 

     yada-when; indriyanam-the senses; sarvesham-of all; krishne-in Lord Krishna; parama-purushe-the Supreme Personality of Godhead; svabhaviki-natural; ratih-love; abhut-was; sa-that; vai-indeed; bhagavati-for the Lord; mata-is considered.

 

 

     When all the senses are engaged in (serving) Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, it is considered that one has attained spontaneous love for the Lord.

 

 

Text 33

 

etad-bhakti-paro vipra

     catur-vargyam na manyate

tasyam antah sarva-sukham

     adhikam vapi labhyate

 

     etat-to Him; bhakti-to devotional service; parah-intent; vipra-O brahmana; catur-vargyam-the four goals of life; na-not; manyate-is considered valuable; tasyam-in that; antah-within; sarva-sukham-all happiness; adhikam-greater; va-or; api-and; labhyate-is attained.

 

 

     O brahmana, a person ardently engaged in devotional service does not think the four goals of life (material piety, economic development, sense gratification, and impersonal liberation) are very valuable. For him all happiness is in devotional service.

 

Text 34

 

jnanatah su-labha muktir

     bhuktir yajnadi-punyatah

seyam sadhana-sahasrair

     hari-bhaktih su-durlabha

 

     jnanatah-by knowledge; su-labha-easily attained; muktih-impersonal liberation; bhuktih-sense gratification; yajna-with Vedic sacrifices; adi-beginning; punyatah-by pious deeds; sa iyam-that; sadhana-of spiritual activities; sahasraih-with many thousands; hari-bhaktih-devotion to Lord Hari; su-durlabha-very difficult to attain.

 

 

     Impersonal liberation is easily attained by the philosophical speculation. Sense gratification is easily attained by performing yajnas and other pious deeds. Devotion to Lord Hari is not attained by thousands of such activities.

 

 

Text 35

 

siddhayah paramashcarya

     bhuktir muktish ca shashvati

nityam ca paramanando

     bhaved govinda-bhaktitah

 

     siddhayah-mystic perfections; parama-ashcaryah-very wonderful; bhuktih-sense gratification; muktih-liberation; ca-and; shashvati-eternal; nityam-eternal; ca-and; paramanandah-transcendental bliss; bhavet-may be; govinda-bhaktitah-by devotional service to Lord Govinda.

 

 

     Very wonderful mystic powers, sense gratification, eternal liberation, and eternal transcendental bliss come from devotional service to Lord Govinda.

 

Text 36

 

atha premamayi bhakteh

     karanam dvija-sattama

shrinu vishvasam apanno

     nishcayatmikaya dhiya

 

     atha-then; premamayi-consisting of love; bhakteh-of devotional service; karanam-the cause; dvija-sattama-O best of brahmana; shrinu-please hear; vishvasam-faith; apannah-attaining; nishcayatmikaya-determined; dhiya-eith intelligence.

 

 

     O best of brahmana, please hear how with steady intelligence one attains the faith that brings loving devotional service.

 

 

Text 37

 

sad-guror upadeshena

     labdhva sat-sangam adritah

catur-vidhanam shri-vishnoh

     karmanam shravanam satam

 

     sad-guroh-of the bona-fide spiritual master; upadeshena-by the teaching; labdhva-attaining; sat-sangam-the association of devotees; adritah-honored; catur-vidhanam-four kinds; shri-vishnoh-of Shri Vishnu; karmanam-of activities; shravanam-hearing; satam-of the saintly devotees.

 

 

     By the instruction of a bona fide spiritual master one attains the association of devotees. Then one respectfully hears from them the four kinds of Lord Vishnu's transcendental activities.

 

Text 38

 

teshv evam kirtanam tesham

     manasa capi cintanam

vacasa grahanam tesham

     tat-paranam prashamsanam

 

     teshu-in them; evam-thus; kirtanam-glorification; tesham-of them; manasa-with the mind; ca-and; api-also; cintanam-meditation; vacasa-with the voice; grahanam-taking; tesham-of them; tat-paranam-devoted to them; prashamsanam-praise.

 

 

     Then one glorifies the Lord and remembers him in one's heart. Then with one's voice one praises the great devotees of the Lord.

 

 

Text 39

 

yady ashakto bhavet kirtau

     smarane capi sarvashah

tada tu bhagavan-namnam

     avrittau vrittayet sada

 

     yadi-if; ashaktah-unable; bhavet-may be; kirtau-in glorification; smarane-in remembering; ca-and; api-also; sarvashah-in all respects; tada-then; tu-indeed; bhagavat-of the Lord; namnam-of the names; avrittau-in the activity; vrittayet-should engage; sada-always.

 

 

     If one does not have the ability to glorify the Lord or always remember him, then one should always chant the Lord's holy names.

 

Text 40

 

agha-cchit-smaranam pumsam

     bahv-ayasena siddhyati

oshtha-spandana-matrena

     kirtanam tu tato varam

 

     agha-chit-of Lord Krishna, the killer of Aghasura; smaranam-the memory; pumsam-of human beings; bahv-ayasena-with great effort; siddhyati-becomes perfect; oshtha-of the lips; spandana-movement; matrena-by merely; kirtanam-glorification; tu-indeed; tatah-from that; varam-best.

 

 

     Only with great endeavor do human beings attain success in remembering Lord Krishna. Howver, merely by moving their lips they can attain success in chanting the Lord's holy name.

 

 

Text 41

 

yena janma-shataih purvam

     vasudevah samarcitah

tan-mukhe hari-namani

     sada tishthanti narada

 

     yena-by whom; janma-shataih-with hundred births; purvam-previous; vasudevah-Lord Vasudeva; samarcitah-was worshiped; tan-mukhe-in his mouth; hari-namani-the names of Lord Hari; sada-always; tishthanti-stay; narada-O Narada.

 

 

     O Narada, the holy names of Lord Hari always stay only in the mouth of one who in hundreds of previous births worshiped Lord Vasudeva.

 

Text 42

 

sada shashvat-priti-yukto

     yah kuryad etad anv-aham

tasyashu bhaktih shri-krishne

     jayate sadbhir adrita

 

     sada-always; shashvat-priti-yuktah-filled with eternal love; yah-one who; kuryat-does; etat-that; anv-aham-day after day; tasya-of him; ashu-soon; bhaktih-devotion; shri-krishne-for Lord Krishna; jayate-is born; sadbhih-by the devotees; adrita-honored.

 

 

     One who with unwavering love acts in this way day after day quickly attains devotion to Lord Krishna. He is honored by the devotees.

 

 

Text 43

 

evam premamayim labdhva

     hitva samsaram atmanah

ashu sampadyate shantih

     paramananda-dayini

 

     evam-thus; premamayim-love; labdhva-attaining; hitva-placing; samsaram-the world of birth and death; atmanah-of the self; ashu-at once; sampadyate-is established; shantih-peace; paramananda-dayini-giving transcendental bliss.

 

 

     In this way he attains love for the Lord. He becomes free frok the cycle of repeated birth and death and he attains the peace that brings great transcendental bliss.

 

Text 44

 

labdhvapi bhakta bhagavad-

     rupa-shila-guna-kriya

nanusandhatta eta vai

     vina bhaktim janardane

 

     labdhva-attaining; api-also; bhakta-devotees; bhagavat-of the Lord; rupa-form; shila-character; guna-virtues; kriya-deeds; na-not; anusandhatte-follows; eta-they; vai-indeed; vina-without; bhaktim-devotion; janardane-to Lord Krishna, the deliverer from evils.

 

 

     The devotees attain forms, noble character, virtues, and actions that are like the Lord's. Without devotion to Lord Krishna, the deliverer from evils, one cannot attain these things.

 

 

Text 45

 

yady anya-sadhanany anya-

     bhaktau kuryad atandritah

na tatra kashcid doshah syad

     hari-seva yatah krita

 

     yadi-if; anya-other; sadhanani-methods; anya-other; bhaktau-in devotion; kuryat-may do; atandritah--without slackening; na-not; tatra-there; kashcit-some; doshah-fault; syat-is; hari-seva-service to Lord Hari; yatah-from which; krita-done.

 

 

     Here someone may protest: If by performing activities other than these one tirelessly engages in some other kind of devotional service there is no fault, for that person is engaged in service to Lord Hari.

 

Text 46

 

kintu yad-bhakti-nishtha syat

     tam evapnoti manavah

phala-bhedena bhedah syat

     sadhanena na bhidyate

 

     kintu-however; yad-bhakti-nishtha-faith in devotional service; syat-is; tam-that; eva-indeed; apnoti-attains; manavah-a human being; phala-results; bhedena-with different; bhedah-difference; syat-is; sadhanena-by methods; na-not; bhidyate-is different.

 

 

     That protest is answered with these words: A person attains devotional service according to his faith in devotional service. The results of performing devotional service may thus be different according to one's faith, but the activities (sadhana) of devotional service are not different.

 

 

Text 47

 

prithag esha mayakhyato

     bhakti-bhedah sa-sadhanah

nishkamah phala-rupash ca

     nityo moksha-sukhadhikah

 

     prithak-different; esha-this; maya-by me; akhyatah-said; bhakti-bhedah-different kinds of devotional service; sa-sadhanah-with their activities; nishkamah-without desire; phala-rupah-the result; ca-and; nityah-eternal; moksha-sukhadhikah-beginning with the happiness of liberation.

 

 

     One by one I have explained the different kinds of devotional service and the ways (sadhana) to attain them. Devotional service performed without material desires brings eternal results beginning with the happy state of liberation from the world.

 

Text 48

 

sa-kamah sa-guno vipra

     bahudhokto maharshibhih

kim bhuyah kathayamy adya

     vada mam dvija-sattama

 

     sa-kamah-with material desires; sa-gunah-with the material modes; vipra-O brahmana; bahudha-in many ways; uktah-said; maharshibhih-by the great sages; kim-what?; bhuyah-more; kathayami+ speak; adya-noe; vada-tell; mam-me; dvija-sattama-O best of the brahmanas.

 

 

     O brahmana, devotional service performed with material desires and according to the modes of material nature has already been elaborately described by the great sages. What more shall I describe. Tell me, O best of the brahmanas.

 

 

Text 49

 

shri-narada uvaca

 

vidheyam kathitam sarvam

     tvaya me sura-sattama

nishedhaniyam kim catra

     bhakti-stambhakaram ca yat

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; vidheyam-should be done; kathitam-spoken; sarvam-everything; tvaya-by you; me-to me; sura-sattama-O best of the demigods; nishedhaniyam-what is forbidden; kim-what?; ca-and; atra-here; bhakti-devotional service; stambhakaram-stopping; ca-and; yat-what.

 

 

     Shri Narada said: O best of the demigods, you have described to me all that should be done. What are the forbidden activities, which hinder devotional service?

 

Text 50

 

hani-vriddhi-karam capi

     mukhya-sadhanam eva ca

kathayasva maha-deva

     shraddha-seva-paraya me

 

     hani-vriddhi-karam-that destroy devotional service; ca-and; api-also; mukhya-most important; sadhanam-activities; eva-indeed; ca-and; kathayasva-please describe; maha-deva-O Lord shiva; shraddha-faith; seva-service; paraya-devoted; me-to me.

 

 

     O Mahadeva, to me, who have faith in devotional service, please describe both the obstacles on the path of devotional service and the most important activities (sadhana) by which one attains devotional service.

 

 

Text 51

 

shri-shiva uvaca

 

bhaktinam sadhananam yad

     bahir-bhutam maha-mune

nishedhaniyam tat tasam

     bhaktinam purushottame

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; bhaktinam-of devotional services; sadhananam-of the ways to attain; yat-what; bahir-bhutam-external; maha-mune-O great sage; nishedhaniyam-is forbidden; tat-that; tasam-of them; bhaktinam-of devotional services; purushottame-to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     Shri Shiva said: So-called activities of devotional service (sadhana) to the Supreme Personality of Godhead that are different (from what I have described) are forbidden.

 

Text 52

 

deha-pravahad adhikyam

     vishayaharanam ca yat

bhakti-stambhakaram proktam

     bhakti-nishthe dvijottama

 

     deha-of the body; pravahat-from the actions; adhikyam-more; vishaya-aharanam--sense gratification; ca-and; yat-what; bhakti-to devotional service; stambhakaram-obstacle; proktam-said; bhakti-nishthe-in faith in devotional service; dvijottama-O best of brahmanas.

 

 

     O best of the brahmanas, for a person who has faith in devotional service the sense greatification of the material body is the greatest obstacle to devotional service.

 

 

Text 53

 

samasena maya proktam

     nishedha-stambhanam tava

bhakti-ghna-dosham shrinu tam

     sarvatha varjanam nrinam

 

     samasena-in summary; maya-by me; proktam-said; nishedha-stambhanam-prohibitions; tava-of you; bhakti-of devotional service; ghna-destroying; dosham-the fault; shrinu-please hear; tam-that; sarvatha-in all respects; varjanam-rejection; nrinam-of men.

 

 

     In this way I have summarized for you what are the obstacles and what is prohibited. Now please hear how humankind should completely avoid those things that destroy devotional service.

 

Text 54

 

nirgunayam prani-himsa

     bhagavatyam ahankritih

premamayyam satam dvesho

     bhakti-nasha-kara ime

 

     nirgunayam-in nirguna bhakti; prani-himsa-harm to the living entities; bhagavatyam-in bhagavati bhakti; ahankritih-false ego; premamayyam-in prema-bhakti; satam-of the devotees; dveshah-envy; bhakti-nasha-kara-destroyers of devotional service; ime-they.

 

 

     In nirguna bhakti (devotional service beyond the modes of material nature) it is doing harm to other living entities. In bhagavati bhakti (devotional service to the Supreme Personality of Godhead) it is false ego. In premamayi bhakti (devotional service performed out of love) it is hostility to the great devotees. These are the things that destroy devotional service.

 

 

Text 55

 

sarva-bhakti-vyatikramah

     sva-guror vag anadarah

dveshena narakam yati

     kurvan bhaktim api dvija

 

     sarva-all; bhakti-of devotional service; vyatikramah-offense; sva-guroh-of one's own spiritual master; vag-to the words; anadarah-disrespect; dveshena-with hatred; narakam-to hell; yati-goes; kurvan-performing; bhaktim-devotional service; api-even; dvija-O brahmana.

 

 

     A person who out of hatred disrespects the words of his spiritual master breaks all the rules of devotional service. Even though engaged in devotional service, he goes to hell.

 

Text 56

 

dosha-drishtya doshavan syat

     tatra dosha-phalam bhavet

martya-drishtya kritam sarvam

     bhavet kunjara-shauca-vat

 

     dosha-of fault; drishtya-by the sight; doshavan-possessing a fault; syat-is; tatra-there; dosha-phalam-the result of fault; bhavet-is; martya-material; drishtya-with vision; kritam-done; sarvam-all; bhavet-is; kunjara-of an elephant; shauca-the bath; vat-like.

 

 

     One who sees fault in his spiritual master commits an offense. He will suffer the result of that offense. One who sees his spiritual master as an ordinary man has all his endeavors become like the bathing of an elephant.

 

 

     Note: After bathing an elephant's first act is the sprinkle its body with dust, thus negating the effect of its bath.

 

 

Text 57

 

sarva-sadhana-mukhya hi

     guru-seva sadadrita

yaya bhaktir bhagavati

     hy anjasa syat sukhavaha

 

     sarva-of all; sadhana-activities of devotional service; mukhya-the most important; hi-indeed; guru-seva-service to the spiritual master; sada-always; adrita-respected; yaya-by which; bhaktih-devotional service; bhagavati-to the Supreme Personality of Godhead; hi-indeed; anjasa-quickly; syat-is; sukhavaha-easily and happily.

 

 

     Of all the activities of sadhana the most important is service to the spiritual master. By that service devotion to the Supreme Personality of Godhead is quickly, easily, and happily attained.

 

Text 58

 

tasmat sarva-prayatnena

     guror vag-adarena vai

karya saiva tu tat sarva

     bhagavad-bhakti-vardhini

 

     tasmat-therefore; sarva-prayatnena-with all endeavor; guroh-of the spiritual master; vag-for the words; adarena-with respect; vai-indeed; karya-should be done; sa-that; eva-indeed; tu-but; tat-that; sarva-all; bhagavad-bhakti-vardhini-increasing devotion to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     Therefore one should very carefullky respect the spiritual master's words. They should all be followed. They increase one's devotion to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 59

 

yesham gurau ca japye ca

     vishnau ca paramatmani

nasti bhaktih sada tesham

     vacanam parivarjayet

 

     yesham-of whom; gurau-in the spiritual master; ca-and; japye-in holy mantras; ca-and; vishnau-in Lord Vishnu; ca-and; paramatmani-inj the Supersoul; na-not; asti-is; bhaktih-devotion; sada-always; tesham-of them; vacanam-the words; parivarjayet-one should reject.

 

 

     One should always reject the words of they who have no devotion for their spiritual master, for sacred mantras, for Lord Vishnu, or for the all-pervading Supersoul.

 

Text 60

 

nirguna bhakti-nishthena

     karya bhuta-daya sada

bhagavatyam kaya-mano-

     vacasam parinishthita

 

     nirguna-beyond the modes; bhakti-nishthena-with faith in devotional service; karya-should be done; bhuta-daya-mercy to the living entities; sada-always; bhagavatyam-the Supreme Personality of Godhead; kaya-body; manah-and; vacasam-and words; parinishthita-completely engaged.

 

 

     They whose faith is situated in nirguna bhakti (devotional service beyond the modes of material nature) should always be kind to other living entities. They whose faith is situated in bhagavati bhakti (devotional service to the Supreme Personality of Godhead) should alwasy engage their mind, body, and words in the Lord's service.

 

 

Text 61

 

premamayyam satam pritya

     shravanam yashasam hareh

mukhyah sadhana-sampattyah

     kathitas te dvijottama

 

     premamayyam-in love; satam-of the devotees; pritya-with love; shravanam-hearing; yashasam-the glories; hareh-of Lord Hari; mukhyah-most important; sadhana-sampattyah-by the success of their activities; kathitah-is said; te-they; dvijottama-O best of the brahmanas.

 

 

     They whose faith is situated in premamayi bhakti (devotional service performed with love) should with love hear the glories of the Lord. O best of the brahmana, thus I have described to you the most important activities (sadhana) by which one attains devotional service.

 

Text 62

 

sarva-mulam krishna-pada-

     sharanam parikirtitam

yad vina shravyate bhaktir

     ama-bhandat payo yatha

 

     sarva-of all; mulam-trhe root; krishna-of Lord Krishna; pada-of the feet; sharanam-shelter; parikirtitam-glorified; yat-which; vina-without; shravyate-is explained; bhakti-devotion; ama-unbaked; bhandat-from the pot; payah-water; yatha-as.

 

 

     Taking shelter of Lord Krishna's feet is the root from which all the activities of devotional service (grow). Trying to perform devotional service without it is like trying to drink water from an unbaked earthen pot.

 

 

Text 63

 

shri-narada uvaca

 

krishna-padabja-sharanam

     vada me bahu-vittama

vina yena puman yati

     kurvan bhaktim api shramam

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; krishna-padabja-sharanam-taking shelter of Lord Krishna's lotus feet; vada-tell; me-me; bahu-vittama-O learned one; vina-without; yena-by whom; puman-a man; yati-goes; kurvan-doing; bhaktim-devotional service; api-even; shramam-to exhaustion.

 

 

     Shri Narada said: O wise one, please describe to me the activity of taking shelter of Lord Krishna's lotus feet, without which a person performs devotional service in vain.

 

Text 64

 

shri-shiva uvaca

 

kaya-van-manasam sakshat

     krishne parama-purushe

parinishthashrayam yad vai

     sharanam parikirtitam

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; kaya-body; vak-words; manasam-and mind; sakshat-directly; krishne-in Lord Krishna; parama-purushe-the Supreme Personality of Godhead; parinishthashrayam-taken shelter; yat-what; vai-indeed; sharanam-shelter; parikirtitam-said.

 

 

     Shri Shiva said: With one's body, words, and mind to take shelter of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is called surrender.

 

 

Text 65

 

etad vai tri-vidham proktam

     veda-vidbhir dvijottama

prathamam madhyamam shreshtham

     kramashah shrinu tan mune

 

     etat-this; vai-indeed; tri-vidham-three kinds; proktam-said; veda-vidbhih-by they who know the Vedas; dvijottama-O best of the brahmanas; prathamam-first; madhyamam-middle; shreshtham-and best; kramashah-one after another; shrinu-please hear; tan-them; mune-O sage.

 

 

     O best of brahmanas, they who know the Vedas say that surrender to the Lord is of three kinds: 1. the initial stage, 2. the intermediate stage, and 3. the highest stage. O sage, now please hear of these, one by one.

 

Text 66

 

dharme tirthe ca devadau

     rakshakatvam aghad itah

yad-buddhir nishthitam krishne

     kritam tat prathamam smritam

 

     dharme-in religious principles; tirthe-in pilgrimage places; ca-and; devadau-in the demigods; rakshakatvam-protection; aghat-from sins; itah-from that; yad-buddhih-that conception; nishthitam-having faith; krishne-in Lord Krishna; kritam-done; tat-that; prathamam-initial; smritam-is considered.

 

 

     The conviction that following religious principles, going on pilgrimages, and surrender to the Lord will protect me from (the reactions of past) sins is considered the initial stage of surrender to Lord Krishna.

 

 

Text 67

 

kalatra-putra-mitreshu

     dhane geha-gavadishu

yan mamatvashrayam krishne

     kritam tan madhyamam smritam

 

     kalatra-wife; putra-children; mitreshu-and friends; dhane-wealth; geha-home; gava-and cows; adishu-beginning with; yat-which; mamatva-ashrayam-my property; krishne-to Lord Krishna; kritam-done; tan-that; madhyamam-intermediate; smritam-is considered.

 

 

     The conviction that I shall give to Lord Krishna my wife, children, friends, wealth, cows, and other things that are my property, is considered the intermediate stage of surrender to Lord Krishna.

 

Text 68

 

dehadav atmano yavad

     atmatvashrayanadi yat

tat sarvam krishna-padabje

     kritam shreshtham prakirtitam

 

     deha-body; adau-beginning with; atmanah-of the self; yavat-as; atmatva-of the self; ashrayana-adi-beginning with the things in relationship; yat-what; tat-that; sarvam-everything; krishna-of Lord Krishna; pada-feet; abje-to the lotus; kritam-done; shreshtham-best; prakirtitam-is said.

 

 

     The conviction that I shall place at Lord Krishna's lotus feet my self, my body, and everything that is mine, is called the highest stage of surrender to Lord Krishna.

 

 

Text 69

 

tavasmiti vadan vaca

     tathaiva manasa vidan

tat-sthanam ashritas tanva

     modate sharanagatah

 

     tava-Yours; asmi-I am; iti-thus; vadan-saying; vaca-with words; tatha-so; eva-indeed; manasa-with mind; vidan-knowing; tat-sthanam-that place; ashritah-taken shelter; tanva-with body; modate-becomes happy; sharanagatah-taken shelter.

 

 

     Saying with one's voice, "I am Yours", thinking that with one's mind, and with one's body taking shelter of the Lord's holy place, a person who surrenders to the Lord becomes happy.

 

Text 70

 

ishvaram tad-adhinam ca

     tad-dharmam ca sanatanam

hitvanyad-ashrayam tasya

     vastuto naiva drishyate

 

     ishvaram-the Supreme Personality of Godhead; tad-adhinam-that which is dependent on Him; ca-and; tad-dharmam-His path of religion; ca-and; sanatanam-eternal; hitva-abandoning; anyad-ashrayam-another shelter; tasya-of him; vastutah-in truth; na-not; eva-indeed; drishyate-is seen.

 

 

     Aside from the Supreme Personality of Godhead, (the devotees) who surrender to Him, and His path of religion (devotional service), such a person sees nothing else of which he can take shelter.

 

 

Text 71

 

etac-charana-sampanno

     bhaktiman purushottame

punati sarva-bhuvanam

     hridi-sthenacyutena sah

 

     etat-sharana-sampannah-surrender of Him; bhaktiman-filled with devotion; purushottame-for the Supreme Personality of Godhead; punati-purifies; sarva-all; bhuvanam-the worlds; hridi-in his heart; sthena-staying; acyutena-with the infallible Supreme Personality of Godhead; sah-he.

 

 

     Such a person, who surrenders to the Lord, who is filled with devotion for the Supreme Personality of Godhead, and who carries the infallible Lord in his heart, purifies all the worlds.

 

Text 72

 

tasmad bhaktad rite vishnor

     deho 'pi naiva tat-priyah

kim utanye vibhuty-adyah

     paramanada-rupinah

 

     tasmat-for that; bhaktat-devotee; rite-except for; vishnoh-of Lord Vishnu; dehah-the body; api-even; na-not; eva-thus; tat-priyah-dear to Him; kim uta-how much more?; anye-others; vibhuty-adyah-beginning with His potencies; paramanada-rupinah-with forms of transcendental bliss.

 

 

     Only such a devotee is dear to Lord Vishnu. Nothing else is dear to Him. What are the Lord's blissful potencies and opulences in comparison to that devotee?

    

 

Text 73

 

anyac ca shrinu viprendra

     sharanagati-lakshanam

anukukulyasya sankalpah

     pratikulya-vivarjanam

 

rakshishyatiti vishvaso

     goptritve varanam tatha

atma-nikshepa-karpanye

     shad-vidha sharanagatih

 

     anyat-another; ca-and; shrinu-please hear; viprendra-O king of brahmanas; sharanagati-lakshanam-symptoms of surrender; anukukulyasya-of anything that assists devotional service of the Lord; sankalpah-acceptance; pratikulya-of anything that hinders devotional service; vivarjanam-complete rejection; rakshishyati-He will protect; iti-thus; vishvasah-strong conviction; goptritve-in being the guardian, like the father or husband, master or maintainer; varanam-acceptance; tatha-as well as; atma-nikshepa-full self-surrender; karpanye-humility; shad-vidha-sixfold; sharanagatih-process of surrender.

 

 

     O king of brahmanas, please hear some other symptoms of surrender. The six divisions of surrender are the acceptance of things favorable for devotional service, the rejection of unfavorable things, the conviction that Krishna will give protection, the acceptance of the Lord as one's guardian or master, full self-surrender, and humility.*

 

Text 74

 

shri-narada uvaca

 

bhaktanam lakshanam sakshat

     bruhi me sura-sattama

tathaiva teshv aham pritim

     karishyami samahitah

 

     shri-naradah uvaca-Shri Narada said; bhaktanam-of devotees; lakshanam-the nature; sakshat-directly; bruhi-please tell; me-me; sura-sattama-O best of the demigods; tatha-so; eva-certainly; teshv-in them; aham-I; pritim-love; karishyami-will do; samahitahunderstood.

 

 

     Shri Narada said: O best of the demigods, please describe to me the characteristics of the devotees so I can understand them and show my affection for them.

 

 

Text 75

 

shri-shiva uvaca

 

bhaktanam lakshanam sakshad

     durvijneyam nribhir mune

vaishnavair eva tad vedyam

     padany ahir aher iva

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; bhaktanam-of the devotees; lakshanam-the nature; sakshat-directly; durvijneyam-difficult to understand; nribhih-by men; mune-O sage; vaishnavaih-by devotees; eva-indeed; tat-that; vedyam-to be known; padani-feet; ahih-a snake; aheh-of a snake; iva-like.

 

 

     Shri Shiva said: O sage, ordinary men cannot understand the devotees. Only other devotees can understand them, as only another snake can understand how a snake walks.

 

Text 76

 

tathapi saratas tesham

     lakshanam yad alaukim

vakshye tat te muni-shreshtha

     vishnu-bhakto yato bhavan

 

     tathapi-nevertheless; saratah-in essence; tesham-of them; lakshanam-the characteristics; yat-what; alaukim-extraordinary; vakshye-I will say; tat-that; te-to you; muni-shreshtha-O best of sages; vishnu-bhaktah-a devotee of Lord Vishnu; yatah-because; bhavan-you are.

 

 

     Still, O best of the sages, because you yourself are a devotee of Lord Vishnu, I will tell you the essence of the extraordinary nature of the devotees.

 

 

Text 77

 

sac-citta nirahankara

     mamakara-vivarjitah

shastranuvartinah shantah

     suhridah sarva-dehinam

 

     sac-citta-pure heart; nirahankara-free of flase ego; mamakara-vivarjitah-free of possessiveness; shastra-anuvartinah-following the scriptures; shantah-peaceful; suhridah-friends; sarva-dehinam-to all embodied souls.

 

 

     The devotees are pure in heart, free of false ego, free of material possesiveness, followers of the scriptures, peaceful, and friends of all embodied souls.

 

Text 78

 

sada sarveshu bhuteshu

     himsantam api kancana

na himsanti tada mukta

     nirguna bhagavat-parah

 

     sada-always; sarveshu-all; bhuteshu-living entities; himsantam-harming; api-even; kancana-at all; na-not; himsanti-harm; tada-then; mukta-liberated; nirguna-beyond the modes of nature; bhagavat-parah-devoted to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     They do not harm anyone, even if others try to harm them. These are the symptoms of liberated souls who are beyond the modes of material anture and are devoted to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 79

 

hari-seva vina kincin

     manyante natmanah priyam

vasudeva-para deha-

     geha indriya-vrittayah

 

     hari-to Lord Hari; seva-service; vina-without; kincit-anything; manyante-considered; na-not; atmanah-to the self; priyam-dear; vasudeva-para-devoted to Lord Vasudeva; deha-body; geha-home; indriya-vrittayah-and senses.

 

 

     Only service to Lord Hari is dear to them. Nothing else is dear to their heart. They have dedicated their body, home, and senses to the service of Lord Vasudeva.

 

Text 80

 

raga-dveshadi-rahita

     manamana-vivarjitah

sada santushta-manaso

     bhakta bhagavata matah

 

     raga-attachment; dvesha-hatred; adi-beginning with; rahitah-without; mana-honor; amana-and dishonor; vivarjitah-without; sada-always; santushta-satisfied; manasah-at heart; bhakta-the devotees; bhagavata-of the Lord; matah-are considered.

 

 

     They are free from attachment, aversion, and other material feelings. They are indifferent to honor and dishonor. They are always satisfied at heart. Such persons are considered devotees of the Lord.

 

 

Text 81

 

sat-priti-paramah shuddhah

     shruti-kirty-ukti-nishthitah

traivargika-paralapa-

     sneha-sanga-vivarjitah

 

     sat-priti-paramah-filled with love for the devotees; shuddhah-pure; shruti-kirty-ukti-nishthitah-full of faith in the descriptions the Vedas have given of the Lord's glories; traivargika-the three goals of life; paralapa-talk; sneha-affection; sanga-association; vivarjitah-without.

 

 

     They are affectionate to the devotees, full of faith in the Vedas' descriptions of the Lord's glories, and averse to associating with they who love to talk of the three goals (of economic development, material piety, and sense gratification).

 

Text 82

 

sad-vakya-karinah krishna-

     yashasy utsuka-manasah

hari-priti-para ete

     bhakta loka-pranamakah

 

     sad-vakya-karinah-truthful; krishna-of Lord Krishna; yashasi-in ther glories; utsuka-eager; manasah-at heart; hari-for Lord Hari; priti-para-full of love; ete-they; bhakta-devotees; loka-by the worlds; pranamakah-obeisances.

 

 

     They are truthful, their hearts yearn to hear Lord Krishna's glories, and they are full of love for Lord Hari. Such persons are devotees of the Lord. All the worlds bow down to offer respects to them.

 

 

Text 83

 

bhaktanam lakshanam hy etat

     samanyena nirupitam

idanim atma-jijnasyam

     lakshanam tri-vidham shrinu

 

     bhaktanam-of devotees; lakshanam-the nature; hi-indeed; etat-this; samanyena-in summary; nirupitam-described; idanim-now; atma-jijnasyam-the inquiry into the self; lakshanam-the nature; tri-vidham-three kinds; shrinu-hear.

 

 

     In this way (I have) summarily described the nature of the devotees. Now hear of the three kinds of spiritual awareness.

 

Text 84

 

sarvatmanam harim jnatva

     sarveshu pritiman narah

seva-paro dvesha-hino

     janeshu sa ca sattamah

 

     sarvatmanam-in everyones' heart; harim-Lord Hari; jnatva-knowing; sarveshu-in all; pritiman-full of love; narah-a man; seva-parah-devoted to service; dvesha-hinah-without hatred; janeshu-to the people; sa-he; ca-and; sattamah-the best.

 

 

     A person who knows that Lord Hari is present in the hearts of all, who is devoted to the Lord's service, and who loves everyone equally and hates no one, has the best spiritual knowledge.

 

 

Text 85

 

jnatvapi sarvagam vishnum

     taratamyena pritiman

shreshtha-madhyama-niceshu

     hy atmanah sa tu madhyamah

 

     jnatva-knowing; api-although; sarvagam-all-pervading; vishnum-Lord Vishnu; taratamyena-wiht a heirarchy; pritiman-loving; shreshtha-best; madhyama-middle; niceshu-and lowly; hi-indeed; atmanah-of the self; sa-he; tu-indeed; madhyamah-intermediate.

 

 

     A person who knows that Lord Vishnu is present everywhere and who loves in different degrees they who are exalted, middle, or lowly, is in the intermediate stage of spiritual knowledge.

 

Text 86

 

pratimadishv eva harau

     pritiman na tu sarvage

prani-prana-vadha-tyagi

     prakritah sa tu vaishnavah

 

     pratima-the Deity; adishu-and other forms of the Lord; eva-indeed; harau-Lord Hari; pritiman-loving; na-not; tu-but; sarvage-everywhere; prani-of the living entities; prana-the life; vadha-killing; tyagi-abandoning; prakritah-materialistic; sa-he; tu-indeed; vaishnavah-devotee.

 

 

     A person who loves only the Deity and other like forms of Lord Hari, but not the all-pervading Supersoul, and who at least refrains from hurting others, is a materialistic devotee.

 

 

Text 87

 

yasyendriyanam sarvesham

     harau svabhaviki ratih

sa vai maha-bhagavato

     hy uttamah parikirtitah

 

     yasya-of whom; indriyanam-of the senses; sarvesham-all; harau-in Lord Hari; svabhaviki-natural; ratih-love; sa-that; vai-indeed; maha-bhagavatah-a great devotee; hi-indeed; uttamah-the highest; parikirtitah-is called.

 

 

     A person filled with spontaneous love for Lord Hari and enagaged in serving Him with all his senses, is called a great devotee (maha-bhagavata), the highest devotee (uttama).

 

Text 88

 

yasya yatnenendriyanam

     vishnau pritir hi jayate

sa vai bhagavato vipra

     madhyamah samudahritah

 

     yasya-of whom; yatnena-with endeavor; indriyanam-of the senses; vishnau-for Lord Vishnu; pritih-love; hi-indeed; jayate-is born; sa-he; vai-indeed; bhagavatah-a devotee; vipra-O brahmana; madhyamah-middle; samudahritah-is called.

 

 

     A person who loves Lord Vishnu and serves Him with his senses is called a middle devotee (madhyama).

 

 

Text 89

 

yasyendriyaih krishna-seva

     krita priti-vivarjita

sa prakrito bhagavato

     bhaktah kama-vivarjitah

 

     yasya-of whom; indriyaih-with the senses; krishna-seva-service to Lord Krishna; krita-dfone; priti-vivarjita-without love; sa-he; prakritah-materialistic; bhagavatah-of the Lord; bhaktah-devotee; kama-vivarjitah-without material desire.

 

 

     A person who without love serves Lord Krishna with his senses and at least remains free from illicit sense gratification is a materialistic (prakrita) devotee.

 

Text 90

 

hari-lila-shrutoccaram

     yah pritya kurute sada

sa vai maha-bhagavato

     hy uttamo loka-pavanah

 

     hari-of Lord Hari; lila-of the transcendental pastimes; shruta-hearing; uccaram-aloud; yah-one who; pritya-with love; kurute-does; sada-always; sa-he; vai-indeed; maha-bhagavatah-a great devotee; hi-indeed; uttamah-the highest; loka-the worlds; pavanah-purifying.

 

 

     A person who with love always hears the recitation of Lord Hari's pastimes is a great devotee (maha-bhagavata), the highest devotee (uttama). He purifies the worlds.

 

 

Text 91

 

shravanam kirtanam vishnau

     prityayasau tu yo narah

kuryad ahar ahah shashvat

     pritiman sa ca madhyamah

 

     shravanam-hearing; kirtanam-and chanting; vishnau-in Lord Vishnu; pritya-with love; ayasah-endeavor; tu-indeed; yah-who; narah-a person; kuryat-does; ahah-day; ahah-after day; shashvat-regularly; pritiman-who has love; sa-he; ca-and; madhyamah-middle.

 

 

     A person who with love hears and chants the glories of Lord Vishnu regularly day after day is a middle devotee (madhyama).

 

Text 92

 

yamaika-matram yah kuryat

     shravanam kirtanam hareh

pritya vishnujana-dvesha-

     hinah prakrita ucyate

 

     yama-period of three hours; eka-one; matram-only; yah-who; kuryat-does; shravanam-hearing; kirtanam-chanting; hareh-of Lord Hari; pritya-with love; vishnujana-the devotees of Lord Vishnu; dvesha-hatred; hinah-without; prakrita-a materialistic devotee; ucyate-is called.

 

 

     A person who with love from time to time hears and chants the glories of Lord Hari for perhaps a single yama, and who does not hate the other devotees of Lord Vishnu, is called a materialistic (prakrita) devotee.

 

 

Text 93

 

yady anya-lakshanam canya-

     bhakte lakshyeta saj-janaih

tathapi nishtham alakshya

     tam tam janihi sattama

 

     yadi-if; anya-other; lakshanam-characteristics; ca-and; anya-other; bhakte-devotee; lakshyeta-is characterized; saj-janaih-by the pious; tathapi-still; nishtham-faith; alakshya-seeing; tam tam-him; janihi-know; sattama-O best of the devotees.

 

 

     O best of the devotees, many great saints have described many other symptoms of the different kinds of devotees. Still, you can understand the status of the devotees by seeing the degree of their faith.

 

Text 94

 

yad-dharma-nishtha ye bhakta

     bhavanti dvija-sattama

tat-prasangady-anushthanam

     tat-priteh karanam param

 

     yat-which; dharma-religion; nishthah-faith; ye-who; bhakta-devotees; bhavanti-are; dvija-sattama-O best of the brahmanas; tat-that; prasanga-asociation; adi-beginning with; anushthanam-following; tat-priteh-with love for them; karanam-cause; param-great.

 

 

     O best of brahmanas, love for the Lord is caused by association with faithful devotees.

 

 

Text 95

 

tathapi nirguna ye ca

     ye ca bhagavata matah

teshu pritir maha-bhaga

     dushkareti mayocyate

 

     tathapi-still; nirguna-beyond the modes of nature; ye-who; ca-and; ye-who; ca-and; bhagavata-devotees; matah-considered; teshu-among them; pritih-love; maha-bhaga-very fortunare; dushkara-difficult to attain; iti-thus; maya-by me; ucyate-is said.

 

 

     Love for the devotees who are beyond the modes of material nature feel for the Lord is a great good fortune that is very difficult to attain. Now I will describe that love.

 

Text 96

 

hari-lila-shrutoccara-

     pareshu satatam tvaya

karya pritis tava harer

     yatha bhaktir na nashyati

 

     hari-of Lord Hari; lila-pastimes; shruta-hearing; uccara-recitation; pareshu-devoted; satatam-always; tvaya-by me; karya-to be done; pritih-love; tava-of you; hareh-for Lord Hari; yatha-as; bhaktih-devotion; na-not; nashyati-is destroyed.

 

 

     You should always love they who are devoted to hearing Lord Hari's pastimes. In that way your devotion to Lord Hari will never perish.

 

 

Text 97

 

ity etat kathitam vipra

     sadhunam lakshanam prithak

bhakteshu priti-karanam

     jananam mukti-karanam

 

     iti-thus; etat-this; kathitam-said; vipra-O brahmana; sadhunam-of the devotees; lakshanam-the nature; prithak-specificly; bhakteshu-in the devotees; priti-of love; karanam-the activity; jananam-for the people; mukti-of liberation; karanam-the cause.

 

 

     O brahmana, in this way I have described the natures of the different kinds of devotees. By loving the devotees the people in general become liberated (from the world of birth and death).

 

Text 98

 

sadhanena maya bala

     bhakti-bhedo nirupitah

sa sarva-varnikah shuddhah

     sarvashrami-shramapahah

 

     sadhanena-by the activities; maya--by me; bala-O child; bhakti-of devotional service; bhedah-the divisions; nirupitah-described; sa-that; sarva-all; varnikah-varnas; shuddhah-pure; sarva-all; ashrami-asramas; shrama-weariness; apahah-removing.

 

 

     O child, I have thus described the different kinds of devotional service and the ways (sadhana) they are attained. Devotional service purifies all the varnas and rescues all the ashramas from the hard labor (of material life).

 

 

Text 99

 

sarva-kala-bhavo nityah

     sarva-daishika-siddhi-dah

catur-yugeshv abhimato

     bhagavat-priya-sadhakah

 

     sarva-all; kala-time; bhavah-being; nityah-eternal; sarva-all; daishika-countries; siddhi-perfection; dah-giving; catuh-four; yugeshu-in the yugas; abhimatah-considfered; bhagavat-to the Lord; priya-dear; sadhakah-the candidate.

 

 

     Devotional service should always be performed. It is eternal. It brings perfection to the people of all countries. In each of the four yugas ity makes one dear to the Supreme Personality of Godhead.