Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Satvata Tantra > Patala Eight Bhakti-rahasya-kathana

Patala Eight Bhakti-rahasya-kathana

Description of the Secrets of Devotional Service

 

 

Text 1

 

shri-shiva uvaca

 

atha te sampravakshyami

     rahasyam hy etad uttamam

yac-chraddhayanutishthan vai

     harau bhaktir dridha bhavet

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; atha-now; te-to you; sampravakshyami-I will speak; rahasyam-secret; hy-indeed; etat-that; uttamam-greatest; yat-shraddhaya-with faith; anutishthan-following; vai-indeed; harau-for Lord Hari; bhaktih-devotion; dridha-firm; bhavet-may be.

 

 

     Shri Shiva said: Now I will tell you the most confidential secret. By following this with faith one will attain firm devotion to Lord Hari.

 

Text 2

 

deve tirthe ca dharme ca

     vishvasam tapa-taranat

tad dhitva krishna-padambu-

     sharanam pravishen muda

 

     deve-to the demigods; tirthe-to the holy places; ca-and; dharme-to the principles of religion; ca-and; vishvasam-faith; tapa-of sufferings; taranat-because of crossing beyond; tat-that; hitva-having abandoned; krishna-of Lord Krishna; pada-feet; ambu-lotus; sharanam-shelter; pravishet-should enter; muda-happily.

 

 

     Abandoning the belief that by taking shelter of the demigods, going on pilgrimages, and following varnashrama-dharma one will cross beyond all miseries, one should happily surrender to Lord Krishna's lotus feet.

 

 

Text 3

 

sharanam me jagannathah

     shri-krishnah purushottamah

tan-namni sva-gurau caiva

     bruyad etat samahitah

 

     sharanam-shelter; me-my; jagannathah-the Lord of the universes; shri-krishnah-Shri Krishna; purushottamah-the Supreme Personality of Godhead; tan-namni-in His name; sva-gurau-in the spiritual master; ca-and; eva-indeed; bruyat-should say; etat-that; samahitah-devoted.

 

 

     One should say, "Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the master of the universes, is my only shelter!" and one should be devoted to the Lord's name and to one's spiritual master.

 

Text 4

 

hitvanya-devata-pujam

     bali-danadina dvija

ekam eva yajet krishnam

     sarva-devamayam dhiya

 

     hitva-abandoning; anya-other; devata-deities; pujam-the worship; bali-offerings; dana-and charity; adina-beginning with; dvija-O brahmana; ekam-one; eva-indeed; yajet-should worship; krishnam-Krishna; sarva-devamayam-the master of all the demigods; dhiya-with the conception.

 

 

     O brahmana, abandoning worship of the demigods by presenting offerings to them and performing other kinds of service to them, one should, aware that He is the master of all the demigods, worship Krishna alone.

 

 

Text 5

 

nityam naimittikam karyam

     tathavashyakam eva ca

grihashrami vishnu-bhaktah

     kuryat krishnam dhiya smaran

 

     nityam-regular; naimittikam-and occasional; karyam-duties; tatha-so; avashyakam-necessary; eva-indeed; ca-and; grihashrami-a householder; vishnu-bhaktah-devotee of Lord Vishnu; kuryat-should do; krishnam-Lord Krishna; dhiya-with his thoughts; smaran-remembering.

 

 

     A householder devotee of Lord Vishnu should perform his inevitable regular and occasional duties and at the same time think of Lord Krishna in his mind.

 

Text 6

 

eteshu canya-devanam

     ya puja vidhina smrita

sapi krishnarcanat pashcat

     kriyate hridi tam smaran

 

     eteshu-in these; ca-amd; anya-others; devanam-demigods; ya-which; puja-worship; vidhina-by the rules; smrita-remembered; sa-that; api-also; krishna-of Lord Krishna; arcanat-from the worship; pashcat-after; kriyate-is done; hridi-in the heart; tam-Him; smaran-remembering.

 

 

     After one has first worshiped Lord Krishna one may worship the demigods according to the rules of scripture, but one must always remember Lord Krishna in one's heart.

 

 

Text 7

 

anyada tv anya-devanam

     prithak pujam na ca smaret

kamyam nishiddham ca tatha

     naiva kuryat kadacana

 

     anyada-otherwise; tv-indeed; anya-devanam-of the demigods; prithak-different; pujam-worship; na-not; ca-and; smaret-should remember; kamyam-desired; nishiddham-prohibition; ca-and; tatha-so; na-not; eva-indeed; kuryat-one should do; kadacana-ever.

 

 

     Otherwise one should not worship the demigods and one should not follow the injunctions and prohibitions of demigod-worship.

 

Text 8

 

kalatra-putra-mitradin

     hitva krishnam samashritah

hari-kirti-rata ye ca

     tesham krityam na vidyate

 

     kalatra-wife; putra-children; mitra-friends; adin-beginning with; hitva-abandoning; krishnam-Krishna; samashritah-taking shelter; hari-Lord Hari; kirti-glorification; rataah-devoted; ye-they who; ca-and; tesham-of them; krityam-duty; na-not; vidyate-is.

 

 

     For they who renounce wife, children, friends, and others, take shelter of Lord Krishna, and devotedly chant His glories, there is no other duty to be performed.

 

 

Text 9

 

kritvanya-devata-pujam

     sa-kamam balina dvija

bhakti-bhrashto bhaved ashu

     samsaran na nivartate

 

     kritva-abandoning; anya-devata-of the demigods; pujam-worship; sa-kamam-voluntarily; balina-with an offering; dvija-Obrahmana; bhakti-devotion; bhrashtah-broken; bhavet-may be; ashu-at once; samsarat-from the material world; na-not; nivartate-leaves.

 

 

     A person who to attain material desires worships the demigods and makes offerings to them falls down from devotional service. He does not leave this world of repeated birth and death.

 

Text 10

 

kamatma niranukroshah

     pashu-ghatam samacaran

pashu-loma-samam varsham

     narake paripacyate

 

     kamatma-lusty at heart; niranukroshah-merciless; pashu-animals; ghatam-killing; samacaran-doing; pashu-of the animal; loma-hairs; samam-equal; varsham-years; narake-in hell; paripacyate-is tortured.

 

 

     A merciless materialist, whose heart is filled with lusty desires, and who kills an animal, is tortured in hell for years equaling the number of hairs on the animal's body.

 

 

Text 11

 

yajne pashor alabhane

     naiva dosho 'sti yad-vacah

api pravritti raginam

     nivrittis tu gariyasi

 

     yajne-in sacrifice; pashoh-of an animal; alabhane-in killing; na-not; eva-indeed; doshah-fault; asti-is; yat-of whom; vacah-the words; api-even; pravrittih-material activities; raginam-of they who have material desires; nivrittih-renunciation; tu-indeed; gariyasi-better.

 

 

     There is no sin in killing animal offered in Vedic sacrifices. Still, that is the path of they who have material desires. The path of renunciation is better.

 

Text 12

 

kritvanya-devata-pujam

     pashum hatva naradhamah

yadi te svar-gatim yanti

     narakam yanti te tada

 

     kritva-having done; anya-devata-pujam-worship of the demigods; pashum-an animal; hatva-having killed; naradhamah-the lowest of men; yadi-if; te-they svah-the heavenly planets; gatim-destination; yanti-attain; narakam-hell; yanti-attain; te-they; tada-then.

 

 

     The lowest of men kill animals in the course of worshiping the demigods. If somehow they go to the heavenly planets, they must later also go to hell.

 

 

Text 13

 

sa mam punar bhakshayita

     yasya mamsam adamy aham

iti mamsa-niruktim vai

     varnayanti manishinah

 

     sas-he; mam-me; punah-again; bhakshayita-will eat; yasya-of whom; mamsam-mamsa; adamy-I eat; aham-I; iti-thus; mamsa-of the weord mamsa; niruktim-the drivation; vai-indeed; varnayanti-describe; manishinah-the wise.

 

 

     "As I eat his flesh (mamsa) now, so he (sa) in the fuiture will eat me (mam)." In this way the wise explain the derivation of the word "mamsa" (meat).

 

Text 14

 

vishnu-bhaktim samashritya

     pashu-ghatam samacaran

kritvanya-devata-pujam

     bhrashto bhavati nishcitam

 

     vishnu-to Lord Vishnu; bhaktim-devotional service; samashritya-taking shelter; pashu-ghatam-killing animals; samacaran-doing; kritva-having done; anya-devata-pujam-worship of the demigods; bhrashtah-fallen; bhavati-becomes; nishcitam-indeed.

 

 

     They who take shelter of devotional service to Lord Vishnu and then kill animals without offering them in worship to the demigods fall from the path of devotional service.

 

 

Text 15

 

manushyam prapya ye jiva

     na bhajanti hareh padam

te shocya sthavaradinam

     napy eka-sharana yadi

 

     manushyam-human birth; prapya-attaining; ye-they who; jiva-living entities; na-not; bhajanti-worship; hareh-of mLord Hari; padam-the feet; te-they; shocya-a lamentable situation; sthavara-as motionless living entities; adinam-beginning with; na-not; api-also; eka-one; sharanah-shelter; yadi-if.

 

 

     Living entities who attain the human form of live and do not worship Lord Hari's feet or take shelter of Him alone, attain a wretched birth as an unmoving plant or similar living entity.

 

Text 16

 

aham brahma surendrash ca

     yam bhajamo diva-nisham

tato 'dhiko 'sti ko devah

     shri-krishnat purushottamat

 

     aham-I; brahma-Brahma; surendrash-Indra; ca-and; yam-whom; bhajamah-worship; diva-nisham-day and night; tatah-therefore; adhikah-greater; asti-is; kah-what?; devah-demigod; shri-krishnat-that Shri Krishna; purushottamat-the Supreme Person.

 

 

     Brahma, Indra, and I worship Lord Krishna day and night. What demigod is better than Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead?

 

 

Text 17

 

yat-prasadam pratikshante

     sarve lokah sa-palakah

sapi lakshmir yac-caranam

     sevate tad-anadrita

 

     yat-whose; prasadam-mercy; pratikshante-awaiting; sarve-all; lokah-people; sa-palakah-with their leaders; sa-she; api-also; lakshmih-the goddess of fortune; yat-of whom; caranam-the feet; sevate-serves; tad-anadrita-ignored by Him.

 

 

     All people and their rulers yearn to attain His mercy. Even though He ignores her, goddess Lakshmi serves His feet.

 

Text 18

 

tato 'dhiko 'sti ko devo

     lakshmi-kantaj janardanat

yan-namni ke na samyanti

     purushah paramam padam

 

     tatah-therefore; adhikah-greater; asti-is; kah-what?; devah-demigod; lakshmi-kantat-than the beloved of the goddess of fortune; janardanat-the Lord who removes all miseries; yat-of whom; namni-in the name; ke-who?; na-not; samyanti-attain; purushah-people; paramam-the supreme; padam-abode.

 

 

     What demigod is greater than Lord Krishna, the beloved of Lakshmi and the savior from miseries? What person engaged in chanting His names does not attain the supreme abode?

 

 

Text 19

 

dharmartha-kama-mokshanam

     mulam yac-caranarcanam

tato 'dhiko 'sti ko devah

     kripa-sindhor mahatmanah

 

     dharma-piety; artha-economic development; kama-sense gratification; mokshanam-and liberation; mulam-the root; yat-of whom; carana-of the feet; arcanam-the worship; tatah-therefore; adhikah-greater; asti-is; kah-what?; devah-demigod; kripa-sindhoh-an ocean of mercy; mahatmanah-great soul.

 

 

     Service to His feet is the root from which material piety, economic development, sense gratification, and liberation grow. What demigod is greater than Him? He is an ocean of mercy. He has a noble heart.

 

Text 20

 

bhajanasyalpa-matrena

     bahu-manyeta yah sada

tato 'dhiko 'sti ko devah

     sukharadhyaj jagad-guroh

 

     bhajanasya-of worship; alpa-slight; matrena-only; bahu-manyeta-is considered great; yah-who; sada-always; tatah-therefore; adhikah-greater; asti-is; kah-what; devah-demigod; sukha-easily; aradhyat-to be worshiped; jagat-of the universes; guroh-the Lord.

 

 

     The smallest service He considers very great. What demigod is greater than Him? He is easy to worship. He is the master of the universes.

 

 

Text 21

 

yena kenapi bhavena

     yo 'pi ko 'pi bhajan janah

labhate 'bhipsitam siddhim

     moksham capy akuto-bhayam

 

     yena kena api bhavena-somehow; yah-one who; api-also; kah api-someone; bhajan-worshiping; janah-person; labhate-attains; abhipsitamdesired; siddhim-perfection; moksham-liberation; ca-also; api-and; akuto-bhayam-fearlessness.

 

 

     Whoever somehow or other worships Him attains the perfection he desires. He attains liberation. He attains fearlessness.

 

Text 22

 

tato 'dhiko 'sti ko devah

     devaki-devi-nandanat

yo jagan-muktaye kirtim

     avatirya tatana ha

 

     tatah-than Him; adhikah-greater; asti-is; kah-what?; devah-demigod; devaki-devi-nandanat-than the son of Devaki-devi; yah-who; jagat-from the world; muktaye-for liberation; kirtim-glories; avatirya-descending; tatana-expanded; ha-certainly.

 

 

     What demigod is greater than Lord Krishna, the son of Devaki-devi? He descended to the material world to reveal His glories and liberate the people.

 

 

Text 23

 

ato 'nya-devata-pujam

     tyaktva bali-vidhanatah

sad-guror upadeshena

     bhajet krishna-pada-dvayam

 

     atah-therefore; anya-devata-pujam-worship of thedemigods; tyaktva-abandoning; bali-vidhanatah-giving offerings; sad-guroh-of the bona-fide spiritual master; upadeshena-by the teachings; bhajet-one should worship; krishna-of Lord Krishna; pada-feet; dvayam-two.

 

 

     Therefore one should abandon the worship of the demigods and the presentation of offerings to them. Following the teachings of a bona-fide spiritual master, one should worship Lord Krishna's feet.

 

Text 24

 

shrinuyat praty-aham vishnor

     yashah parama-mangalam

uccarayen mukhenaiva

     nama cittena samsmaret

 

     shrinuyat-oneshould hear; praty-aham-every day; vishnoh-of Lord Vishnu; yashah-the glories; parama-mangalam-supremely auspicious; uccarayen-one should chant; mukhena-with his mouth; eva-indeed; nama-the name; cittena-with his mind; samsmaret-should remember.

 

 

     Every day one should hear Lord Vishnu's supremely auspicious glories, chant His names with one's mouth, and remember Him with one's mind.

 

 

Text 25

 

pritim kuryad vaishnaveshu

     abhakteshu vivarjayet

daivopalabdham bhunjano

     nati-yatnam caret sukhe

 

     pritim-love; kuryat-one shoudl do; vaishnaveshu-for the devotees of Lord Vishnu; abhakteshu-the non-devotees; vivarjayet-one should reject; daiva-by destiny; upalabdham-obtained; bhunjanah-enjoying; na-not; ati-great; yatnam-endeavor; caret-should do; sukhe-for happiness.

 

 

     One should love the devotees of Lord Vishnu and avoid the non-devotees. One should enjoy whatever happiness destiny gives and not struggle for more.

 

Text 26

 

griheshv atithivat tishthed

     yady etan naiva badhate

esham badhe prithak tishthed

     vaishnaveshu ca sangavan

 

     griheshu-in home; atithivat-as a guest; tishthet-one should stay; yady-if; etan-this; na-not; eva-indeed; badhate-is an impediment; esham-of them; badhe-in an impediment; prithak-specifically; tishthet-one should stay; vaishnaveshu-among the devotees; ca-and; sangavan-having association.

 

 

     If it does not impede his devotional service one should travel, staying as a guest at many homes. If that does impede his service one should stay at one place and associate with the devotees of Lord Vishnu.

 

 

Text 27

 

brahmacari grihi vapi

     vanaprasthi yatish ca va

vina vaishnava-sangena

     naiva siddhim labhej janah

 

     brahmacari-brahmacari; grihi-householder; va-or; api-and; vanaprasthi-vanaprastha; yatih-sayynasi; ca-and; va-or; vina-without; vaishnava-sangena-the association of the devotees; na-not; eva-indeed; siddhim-perfection; labhet-attains; janah-a person.

 

 

     Whether one is a brahmacari, grihastha, vanaprastha, or sannyasi, he cannot attain perfection without the association of devotees.

 

Text 28

 

bhakta-sangam vina bhaktir

     naiva jayeta kasyacit

bhaktim vina na vairagyam

     na jnanam moksham ashnute

 

     bhakta-sangam-association of devotees; vina-without; bhaktih-devotional service; na-not; eva-indeed; jayeta-is manifested; kasyacit-of someone; bhaktim-devotional service; vina-without; na-not; vairagyam-renunciation; na-not; jnanam-knowledge; moksham-liberation; ashnute-enjoys.

 

 

     Without the asscoation of devotees there can be no devotional service and without devotional service there can be no renunciation, knowledge, or liberation.

 

 

Text 29

 

ata ashrama-lingamsh ca

     hitva bhaktaih samam vaset

yat-sangac chruti-kirtibhyam

     harau bhaktih prajayate

 

     atah-then; ashrama-of the asramas; lingan-the outward signs; ca-and; hitva-ignoring; bhaktaih-the devotees; samam-with; vaset-should reside; yat-sangat-from their association; shruti-with hearing; kirtibhyam-and chanting; harau-for Lord Hari; bhaktih-devotion; prajayate-is born.

 

 

     One should ignore the outward symbols of the different ashramas and live among the devotees, for by hearing and chanting the Lord's glories in their association one develops love for Lord Hari.

 

Text 30

 

vishnu-bhakta-prasangasya

     nimeshenapi narada

svargapavargau no samyam

     kim utanya-sukhadibhih

 

     vishnu-of Lord Vishnu; bhakta-of the devotees; prasangena-by the association; nimeshena-for a moment; api-even; narada-O Narada; svarga-the heavenly planets; apavargau-and liberation; na-not; u-indeed; samyam-equality; kim uta-what to speak of?; anya-other; sukha-happinesses; adibhih-beginning with.

 

 

     O Narada, attainment of Svargaloka and impersonal liberation are not equal to even a moment's association with the devotees of Lord Vishnu. What can be said, then, of other, inferior kinds of happiness?

 

 

Text 31

 

alinganam varam manye

     vyala-vyaghra-jalokasam

na sangah shalya-yuktanam

     nana-devaika-sevinam

 

     alinganam-embracing; varam-better; manye-I think; vyala-a sbake; vyaghra-a tiger; jalokasam-a crocodile; na-not; sangah-association; shalya-yuktanam-wounded by arrows; nana-devaika-sevinam-of they who serve the various demigods.

 

 

     One should not associate with the demigods' servants, who are wounded by the arrows (of material desires). It is better, I think, to embrace a snake, a tiger, or a crocodile.

 

Text 32

 

ato yatnena purushah

     kuryat sangam harer janaih

tiryanco 'pi yato muktim

     labhante kim u manushah

 

     atah-therefore; yatnena-carefully; purushah-a person; kuryat-should do; sangam-association; hareh-of Lord Hari; janaih-with persons; tiryancah-fshrooked; api-even; yatah-from which; muktim-liberation; labhante-attain; kim u-what to speak of?; manushah-men.

 

 

     One should take care to associate with Lord Hari's devotees, who give liberation to birds and beasts, what to speak of human beings.

 

 

Text 33

 

sat-sangenaiva purusho

     vishnum prapnoti nishcitam

vina vairagya-jnanabhyam

     yato vishnus tad-antike

 

     sat-with devotees; sangena-by association; eva-indeed; purushah-a person; vishnum-Lord Vishnu; prapnoti-attains; nishcitam-certainly; vina-without; vairagya-renunciation; jnanabhyam-an knowledge; yatah-because; vishnuh-Lord Vishnu; tad-antike-near.

 

 

     Without having to cultivate renunciation or knowledge, simply by associating with the devotees one attains Lord Vishnu. This is so because the devotees always stay near Lord Vishnu.

 

 

Text 34

 

 

yesham sangad dhareh sangam

     sakrid akarnya manavah

parityaktum na shaknoti

     yadi hhadra-sarid bhavet

 

     yesham-of whom; sangat-from the association; hareh-of Lord Hari; sangam-the association; sakrit-at once; akarnya-hearing; manavah-a human being; parityaktum-to abandon; na-not; shaknoti-is able; yadi-if; hhadra-of auspiciousness; sarit-a river; bhavet-is.

 

 

     Once they hear that by associating with the devotees they will quickly attain the association of Lord Hari, the people cannot leave the devotees. The devotees are like many auspicious and sacred Ganges rivers.

 

Text 35

 

arasajno 'pi tat-sangam

     yadi yati kathancana

bhutva rasajno 'pi mahan

     karma-bandhad vimucyate

 

     a-rasajnah-unaware of the nectar mellows of devotional service; api-even; tat-sangam-their association; yadi-if; yati-attains; kathancana-somehow; bhutva-becoming; rasajnah-learned in the mellows of devotional service; api-even; mahan-great soul; karma-of karma; bandhat-from the bondage; vimucyate-is released.

 

 

     If even a person completely ignorant of the nectar mellows of devotional service somwehow attains the association of the devotees, he becomes a great soul learned in the nectar of devotional service. He becomes free from the bonds of karma.

 

 

Text 36

 

tatas tad-dharma-nirato

     bhagavaty amalatmani

prapnoti paramam bhaktim

     sarva-kama-pradayinim

 

     tatah-therefore; tad-dharma-niratah-engaged in devotional service; bhagavaty-to the Lord; amalatmani-supremely pure; prapnoti-attains; paramam-supreme; bhaktim-devotion; sarva-kama-pradayinim-fulfilling all desires.

 

 

     By that association he attains transcendental love for the supremely pure Personality of Godhead, a love that fulfills all desires.

 

Text 37

 

bhaktim viditva purusho

     muktim necchati kashcana

salokyadi-padam capi

     kim u canya-sukham dvija

 

     bhaktim-devotion; viditva-understanding; purushah-a person; muktim-liberation; na-not; icchati-desires; kashcana-someone; salokya-adi-beginning with salokya; padam-the state; ca-also; api-and; kim u-what to speak?; ca-and; anya-other; sukham-happiness; dvija-O brahmana.

 

 

     O brahmana, when he understands the truth about that love he no longer hankers after salokya and the other kinds of liberation, what to speak of other, inferior happinesses.

 

 

Text 38

 

phalam vina vishnu-bhakta

     muktim yanti dvijottama

tata eva vidur nanya

     anandamayam uttamam

 

     phalam-result; vina-without; vishnu-bhakta-evotion to Lord Vishnu; muktim-liberation; yanti-attain; dvijottama-O best of brahmanas; tata-therefore; eva-indeed; viduh-know; na-not; anya-other; anandamayam-blissful; uttamam-supreme.

 

 

     O best of the brahmanas, the devotees shun material benefits and liberation. They are aware only of the supremely blissful Personality of Godhead.

 

Text 39

 

yato harir likhitavad

     dhridaye vartate sada

tesham prema-lata-baddhah

     paramananda-vigrahah

 

     yatah-because; harih-Lord Hari; likhitavat-drawn; dhridaye-in the heart; vartate-is; sada-always; tesham-of them; prema-of love; lata-by vines; baddhah-bound; parama-transcendental; ananda-of bliss; vigrahah-form.

 

 

     Bound by vines of love, supremely blissful Lord Hari always stays in their hearts as if He were a picture drawn there.