Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Sanatkumara-samhita

Shri Sanatkumara-samhita

Text 1

 

ekada yamuna-tire

     samasinam jagad-gurum

naradah pranipatyaha

     deva-devam sadashivam

 

     ekada-one day; yamuna-tire-on the Yamuna's shore; samasinam-sitting; jagad-gurum-the master of the universe; naradah-Narada; pranipatya-bowing down; aha-said; deva-devam-to the master of the demigods; sadashivam-Lord Sadashiva.

 

 

     One day, bowing before Lord Lord Sadashiva, the master of both the demigods and the universe, who sat by the Yamuna's shore, Shri Narada said:

 

Text 2

 

shri-narada uvaca

 

deva-deva maha-deva

     sarva-jna jagad-ishvara

bhagavad-dharma-tattva-jna

     krishna-mantra-vidam vara

 

     shri-narada uvaca-Shri Narada said; deva-deva-O master of the demigods; maha-deva-O great Lord; sarva-jna-O all-knowing one; jagad-ishvara-O master of the universe; bhagavad-dharma-tattva-jna-wise in the truth of understanding the Supreme Personality of Godhead; krishna-mantra-of the mantras of Lord Krishna; vidam-of they who know; vara-O best.

 

 

     Shri Narada said: O master of the demigods, O great Lord, O all-knowing one, O master of the universe, O sage wise in the science of the Supreme Personality of Godhead, O best of they who know the mantras glorifying Lord Krishna, . . .

 

 

Text 3

 

krishna-mantra maya labdha

     saras-toye pituh pare

te sarve sadhita yatnan

     mantra-rajadyo maya

 

     krishna-mantrah- Krishna-mantras; maya-by me; labdha-obtained; saras-toye-by the water's edge; pituh-of the father; pare-others; te-they; sarve-all; sadhitah-attained; yatnat-by effort; mantra-rajadyah-beginning with the king of mantras; maya-by me.

 

 

 . . . from my father I carefully learned the king of mantras and many other Krishna-mantras as we sat by the water.

 

Text 4

 

bahu-varsha-sahasreshu

     shaka-mula-phalashina

shushka-parnambu-vayv-adi-

     bhogina ca nirashina

 

     bahu-varsha-sahasreshu-in many thousands of years; shaka-vegetables; mula-roots; phala-fruits; ashina-eating; shushka-dry; parna-leaves; ambu-water; vayu-air; adi-beginning with; bhogina-eating; ca-and; nirashina-not eating.

 

 

     At first I ate only wild vegetables, roots, and fruits, then I ate only dry leaves, then I only drank water, then I only breathed air, and finally I neither ate, drank, nor breathed.

 

 

Text 5

 

strinam sandarshanalapa-

     varjina bhumi-shayina

kamadi-sad-gunan jitva

     bahyendriyan niyamya ca

 

     strinam-of women; sandarshana-seeing; alapa-and talking; varjina-without; bhumi-shayina-resting on the ground; kama-lust; adi--beginning with; shad-six; gunan-qualities; jitva-defeating; bahyendriyan-external senses; niyamya-controlling; ca-and.

 

 

     I neither saw nor spoke to women. I slept on the ground. I conquered the six vices, beginning with lust, and I controlled the external senses.

 

Text 6

 

ananya-manasa nityam

     krishna-dhyana-parena ca

tri-kala-snana-niratah

     shaucacara-parayanah

 

     ananya-without anything else; manasa-with the mind; nityam-always; krishna-dhyana-parena-devoted to meditating on Lord Krishna; ca-and; tri-kala-three times; snana-bathing; niratah-engaged; shaucacara-parayanah-devoted to cleanliness.

 

 

     Without thinking of anything else, I always meditated on Lord Krishna. I bathed thrice daily. I was pure in all I did.

 

 

Text 7

 

tri-kalam arcayed devam

     sanga-nyasa-vidhanatah

namani kirtayams tasya

     tat-katha-shravanotsukah

 

     tri-kalam-three times; arcayet-one should worship; devam-the Lord; sanga-nyasa-vidhanatah-with nyasas; namani-names; kirtayan-chanting; tasya-of Him; tat-katha-shravanotsukah-eager to hear about Him.

 

 

     Performing nyasas, one should worship the Lord thrice daily. One should chant the Lord's holy names and be eager to hear His glories.

 

Text 8

 

tad-gunan bhavayan nityam

     japan mantram ahar-nisham

mantrasyartham bhavayamsh ca

     premashru-pulakancitah

 

     tad-gunan-His qualities; bhavayan-meditating; nityam-always; japan-chanting; mantram-mantra; ahar-nisham-day and night; mantrasya-of the mantra; artham-the meaning; bhavayan-meditating; ca-and; prema-love; ashru-tears; pulakancitah-hair erect.

 

 

     Day and night one should meditate on the Lord's qualities and chant mantras glorifying Him. Thinking of the meaning of the Lord's mantras, one should shed tears of love. The hairs of one's body should stand erect in ecstasy.

 

 

Text 9

 

evam-adi-gunir yukto

     bahu-varsha-shatam tatah

samsadhya vaishnavan mantran

     nirvedam gatavan aham

 

     evam-adi-gunih-with qualities like these; yuktah-endowed; bahu-varsha-shatam-for many hundreds of years; tatah-then; samsadhya-attained; vaishnavan-of Lord Vishnu; mantran-mantras; nirvedam-renunciation; gatavan-attained; aham-I.

 

 

     Worshiping the Lord in this way for many hundreds of years, I learned many Vishnu-mantras. I gave up all attachment for the material world.

 

Text 10

 

na purashcaranaih kashcid

     vinashtadashabhir manuh

kenapi sadhitah kvapi

     maya drishto na bhu-tale

 

     na-not; purashcaranaih-with purascarana; kashcit-someone; vina-without; ashtadashabhih-with 18 syllables; manuh-mantra; kenapi-by someone; sadhitah-attained; kvapi-somewhere; maya-by me; drishtah-seen; na-not; bhu-tale-on the earth.

 

 

     Someone somewhere may have attained the eighteen-syllable mantra without first performing purshcarana, but I have not seen that person anywhere in the world.

 

 

Text 11

 

jiva-hino yatha dehah

     sarva-karmasu na kshamah

purashcarana-hino hi

     tatha mantra-prakirtitah

 

     jiva-life; hinah-without; yatha-as; dehah-a body; sarva-karmasu-in all activities; na-not; kshamah-able; purashcarana-purascarana; hinah-without; hi-indeed; tatha-so; mantra-prakirtitah-chanting mantras.

 

 

     As a lifeless body cannot act, so a person who has not performed purashcarana cannot chant mantras.

 

Text 12

 

vina nyasam tatha mantro

     japtah kalpa-shatair api

na bhavet phaladah purvam

     ity uktam me svayambhuva

 

     vina-without; nyasam-nyasa; tatha-so; mantrah-mantra; japtah-chanted; kalpa-kalpas; shataih-hundreds; api-even; na-not; bhavet-may be; phaladah-giving results; purvam-before; iti-thus; uktam-said; me-of me; svayambhuva-by Brahma.

 

 

     Lord Brahma told me that a mantra chanted for hundreds of kalpas will not bring the proper result if not performed with the proper nyasas.

 

 

Text 13

 

kalau kila bhavishyanti

     narah papa-parayanah

sv-alpayusha ca manda-bhagya

     manda-prajnah ku-medhasah

 

     kalau-in Kali-yugae; kila-indeed; bhavishyanti-will be; narah-people; papa-parayanah-sinners; sv-alpayusha-with short lives; ca-and; manda-bhagya-unfortunate; manda-prajnah-unintelligent; ku-medhasah-fools;.

 

 

     In Kali-yuga the people will be sinful, short-lived, unfortunate, slow, and unintelligent.

 

Text 14

 

sva-dharma-rahita nityam

     hari-bhakti-vivarjitah

ashuddha-hridayah kshudrah

     kamadi-vasha-vartinah

 

     sva-dharma-rahita-without following their own duties; nityam-always; hari-bhakti-vivarjitah-without devotion to Lord Hari; ashuddha-hridayah-with impure hearts; kshudrah-foolish; kamadi-vasha-vartinah-controlled by lust and other vices.

 

 

     The people will not follow the duties of varnashrama. They will have no devotion for Lord Hari. Their hearts will be dirty. They will be foolish. They will be slaves to lust and a host of vices.

 

 

Text 15

 

putra-dara-rata nityam

     hari-bhakti-vivarjitah

idrishash ca katham sadhyah

     krishna-mantrah su-durlabhah

 

     putra-dara-rata-devoted to wife and children; nityam-always; hari-bhakti-vivarjitah-without devotion to Lord Hari; idrishah-like this; ca-and; katham-how; sadhyah-attainable; krishna-mantrah-Krishna-mantras; su-durlabhah-very difficult to attain.

 

 

     They will care only for their wives and children. They will not care to serve Lord Hari. How can people like this attain Krishna-mantras, which are so difficult to attain?

 

Text 16

 

na caisham ca harau bhaktih

     shravanadya bhavishyati

kamady-akula-cintanam

     putra-dara-ratatmanam

 

     na-not; ca-and; esham-of them; ca-and; harau-for Lord hari; bhaktih-devotion; shravanadya-beginning with hearing; bhavishyati-will be; kamadi-beginning with lust; akula-cintanam-filled with anxieties; putra-dara-ratatmanam-devoted to wives and children.

 

 

     They will not be interested in devotion to Lord Hari, which begins with hearing about His glories. They will be overcome by lust and a host of vices. They will care only for their wives and children.

 

 

Text 17

 

yac capi bhagavan-nama

     su-labham syat kalau yuge

na purna-phala-dam tac ca

     tasminn evaparadhinam

 

     yat-what; ca-and; api-also; bhagavan-nama-the holy name of the Lord; su-labham-easy to attain; syat-may be; kalau yuge-in Kali-yuga; na-not; purna-full; phala-result; dam-giving; tat-that; ca-and; tasminn-in that; eva-indeed; aparadhinam-of offenders.

 

 

     In the Kali-yuga the Lord's holy name is easy to attain. Still, the full result of the holy name does not come to they who commit offenses.

 

Text 18

 

aparadha-sahasrani

     kritva krishne nirantaram

namashrayas taranty eva

     tani sarvani manavah

 

     aparadha-sahasranithousands of offenses; kritva-performing; krishne-to Lord Krishna; nirantaram-again and again; namashrayah-taking shelter of the holy name; taranti-cross; eva-indeed; tani-them; sarvani-all; manavah-people.

 

 

     They who commit thousands of offenses to Lord Krishna, but nevertheless take shelter of the Lord's holy name, cross beyond all those offenses.

 

 

Text 19

 

namni kritvaparadhams tu

     yasyanti narakam dhruvam

ittham su-dushkara bhaktih

     sukarapi janardane

 

     namni-to the holy name; kritva-performing; aparadhan-offenses; tu-indeed; yasyanti-go; narakam-top hel; dhruvam-indeed; ittham-thus; su-dushkara-difficult to perform; bhaktih-devotion; sukara-easy to perform; api-even; janardane-to Lord Krishna.

 

 

     They who commit offenses to the holy name go to hell. It is with the holy name's help that devotion to Lord Hari, which is otherwise so difficult to attain, is attained very easily.

 

Text 20

 

na ca bhaktim vina kincid

     upayam vidyate param

yenaivanutishthenashu

     gamishyanti hareh padam    

 

     na-not; ca-and; bhaktim-devotion; vina-without; kincit-something; upayam-method; vidyate-is; param-thenm; yena-by which; eva-indeed; anutishthena-following; ashu-quickly; gamishyanti-will go; hareh-of Lord Hari; padam-to the abode.

 

 

     No path but devotional service will quickly bring one to the transcendental abode of Lord Hari.

 

 

Text 21

 

dravya-deshatmanam nityam

     ashuddhatvat kalau yuge

na karma-phala-dam kincid

     ity ahush ca manishinah

 

     dravya-things; desha-place; atmanam-self; nityam-a;ways; ashuddhatvat-because of impurity; kalau yuge-in Kali-yuga; na-not; karma-phala-dam-giving the results of activities; kincit-something; iti-thus; ahuh-said; ca-and; manishinah-the wise.

 

 

     Because in Kali-yuga objects, places, and people are all impure, one cannot easily attain the results of performing pious deeds. That is what the wise have said.

 

Text 22

 

jnanam ca dushkaram pumsam

     kali-kale visheshatah

bahu-janma-shatair

     kasyacij jayate kvacit

 

     jnanam-knowledge; ca-and; dushkaram-difficult to attain; pumsam-for people; kali-kale-in the Kali-yuga; visheshatah-specifically; bahu-janma-shataih-with many hundreds of births; kasyacit-of someone; jayate-is manifested; kvacit-somewhere.

 

 

     In the Kali-yuga transcendental knowledge is especially difficult to attain. After many hundreds of births, someone somewhere will attain it.

 

 

Text 23

 

na ca tabhyam api jnana-

     karmabhyam prapyate harih

tasmad etad dvayam vyartham

     syad ity evam matam mama

 

     na-not; ca-and; tabhyam-by them; api-also; jnana-knwoledge; karmabhyam-and pious deeds; prapyate-is attained; harih-Lord Hari; tasmat-from that; etat-this; dvayam-both; vyartham-useless; syat-is; iti-thus; evam-thus; matam-the opinion; mama-of me.

 

 

     One cannot attain Lord Hari by the cultivation of knowledge (jnana) or the performance of pious deeds (karma). These two are useless. That is my opinion.

 

Text 24

 

na jnanena karmana va

     vairagyena tapasyaya

shreyobhir itaraish capi

     danadyair labhyate harih

 

     na-not; jnanena-by knowledge; karmana-by pious deeds; va-or; vairagyena-by renunciation; tapasyaya-by austerities; shreyobhih-by the best; itaraih-by others; ca-also; api-and; danadyaih-beginning weith charity; labhyate-is attained; harih-Lord Hari.

 

 

     One cannot attain Lord Hari by knowledge, pious deeds, renunciation, austerities, charity, or other auspicious activities.

 

 

Text 25

 

labhyate kevalam bhaktya

     sa capi durlabha kalau

ittham cinta-kulad eva

     tvam aham sharanam gatah

 

     labhyate-is attained; kevalam-only; bhaktya-by devotional service; sa-that; ca-and; api-also; durlabha-rare; kalau-in Kali-yuga; ittham-thus; cinta-kulat-because of many anxieities; eva-indeed; tvam-of you; aham-I; sharanam-shelter; gatah-attained.

 

 

     Lord Hari is attained only by devotional service, service that in Kali-yuga is rare and difficult to attain. That is why I, pushed by a host of worries, now take shelter of you.

 

Text 26

 

tad upayam kincid adya

     kali-kalocitam vada

yenanjasa gamishyanti

     hari-lokam narah prabho

 

     tat-that; upayam-method; kincit-something; adya-now; kali-kalocitam-proper for Kali-yuga; vada-please tell; yena-by which; anjasa-easily; gamishyanti-will attain; hari-lokam-the world of Lord Hari; narah-the epople; prabhah-O Lord.

 

 

     O master, please tell what method the people of Kali-yuga may adopt to easily attain the transcendental abode of Lord Hari.

 

 

Text 27

 

bhagavan kena mantrena

     samsarottaranam nrinam

tan mayacakshasva tena

     sarva-loka-hitam yatah

 

     bhagavan-O Lord; kena-by what?; mantrena-mantra; samsara-the world of repeated birth and death; uttaranam-crossing over; nrinam-of the people; tat-that; maya-by me; acakshasva-please tell; tena-by that; sarva-loka-hitam-the benefit of all the worlds; yatah-from which.

 

 

     O Lord, what mantra will carry the people from this world of birth and death? So everyone may benefit, please tell it to me.

 

Text 28

 

ko mantrah sarva-mantranam

     purashcarana-varjitah

vina nyasair vina yogaih

     samskaradayir vina prabho

 

     kah-what?; mantrah-mantra; sarva-mantranam-of all mantras; purashcarana-varjitah-without purascarana; vina-without; nyasaih-nyasa; vina-without; yogaih-yoga; samskaradayih-beginning with samsakaras; vina-without; prabhah-O master.

 

 

     O Lord, of all mantras what mantra needs no purashcarana, no nyasa, no yoga, no samskara, and no other thing?

 

 

Text 29

 

sakrid uccaranan namnam

     dadati phalam uttamam

yadi yogyo 'smi devesha

     tan me karunaya vada

 

     sakrit-once; uccaranan-from chanting; namnam-of the names; dadati-gives; phalam-the result; uttamam-supreme; yadi-if; yogyah-suitable; asmi-I am; devesha-O master of the demigods; tat-that; me-to me; karunaya-kindly; vada-tell.

 

 

     A single utterance of the Lord's holy name gives the highest result. O master of the demigods, if I am competent to hear it, please kindly tell me the Lord's holy name.

 

Text 30

 

shri-sadashiva uvaca

 

sadhu prishtham maha-bhaga

     sarva-loka-hitaishana

su-gopyam api vakshyami

     mantra-cintamanim tava

 

     shri-sadashiva uvaca-Lord Sadashiva said; sadhu-excellent; prishtham-asked; maha-bhaga-O very fortunate one; sarva-loka-of all people; hitaishana-desiring the welfare; su-gopyam-very secret; api-even; vakshyami-I will tell; mantra-cintamanim-the contamani jewel of mantras; tava-to you.

 

 

     Lord Sadashiva said: O fortunate one, your question is excellent. O you who wish for the welfare of all, I will tell you the secret cintamani jewel of the mantras.

 

 

Text 31

 

rahasyanam rahasyam yad

     guhyanam guhyam uttamam

na maya kathitam devyai

     nagrajebhyah pura tava

 

     rahasyanam-of secrets; rahasyam-the secret; yat-what; guhyanam-of hidden thibgs; guhyam-the hidden things; uttamam-most; na-not; maya-by Me; kathitam-spoken; devyai-to the goddess; na-not; agrajebhyah-to the elder brothers; pura-before; tava-of you.

 

 

     I will tell you the secret of secrets, the most confidential of all confidential things. I will tell you what I have not told either the goddess or your elder brothers.

 

Text 32

 

vakshyami yugalam tubhyam

     krishna-mantram anuttamam

mantra-cudamanir nama

     yugalam svayam eva ca

 

     vakshyami-I will tell; yugalam-a pair; tubhyam-to you; krishna-mantram-Krishna-mantra; anuttamam-peerless; mantra-cudamanih-the crest jewle of mantras; nama-the name; yugalam-pair; svayam-personally; eva-indeed; ca-also.

 

 

     I will tell you two peerless Krishna-mantras that are the crest-jewels of all mantras.

 

 

Texts 33 and 34

 

 

paryayash casya mantrasya

     tatha panca-paditi ca

gopijaneti vallabheti

     caranav iti ca kramat

 

sharanam ca prapadyeti

     tata etat pada-trayam

padam trayatmako mantrah

     shodashaksha udahritah

 

     paryayah-the arrangement; ca-and; asya-of this; mantrasya-mantra; tatha-so; panca-padi-five words; iti-thus; ca-and; gopijana-gopijana; iti-thus; vallabha-beloved; iti-thus; caranau-feet; iti-thus; ca-and; kramat-in sequence; sharanam-shelter;; ca-and; prapadye-I attain; ii-thus; tata-then; etat-this; pada-trayam-three words; padam-word; trayatmakah-three parts; mantrah-mantra; shodashaksha-sixteen syllables; udahritah-spoken.

 

 

     One mantra is "Gopijana-vallabha-caranau sharanam prapadye" (I take shelter of the feet of He who is the gopi's beloved). This mantra has three compound words, five individual words, and sixteen syllables.

 

 

Text 35

 

namo gopijanety uktva

     vallabhabhyam vadet tatah

yad dvayatmako mantro

     dasharnah khalu kathyate

 

     namah-obeisances; gopijana-of the gopis; iti-thus; uktva-saying; vallabhabhyam-to the beloved; vadet-should say; tatah-then; yat-what; dvayatmakah-two parts; mantrah-mantra; dasharnah-ten syllables; khalu-indeed; kathyate-is spoken.

 

 

     The second mantra is "Namo gopijana-vallabhabhyam" (Obeisances to the divine couple, who are dear to the gopis). This mantra has two words and ten syllables.

 

Text 36

 

etam panca-padim japtva

     shraddhayashraddhaya sakrit

krishna-priya-vrinda-madhye

     vasaty eva na samshayah

 

     etam-this; panca-padim-five words; japtva-chanting; shraddhaya-with faith; ashraddhaya-without faith; sakrit-once; krishna-priya-vrinda-madhye-amng Lord Krishna's gopi-beloveds; vasati-resides; eva-indeed; na-no; samshayah-doubt.

 

 

     One who either with faith or without faith once chants this five-word mantra resides among Lord Krishna's gopi-beloveds. Of this there is no doubt.

 

 

Text 37

 

na purashcaranapeksha

     nasya nyasa-vidhi-kramah

na desha-kala-niyamo

     nari-mitradi-shodhanam

 

     na-not; purashcarana-of purascarana; apeksha-waiting; na-npt; asya-of him; nyasa-vidhi-kramah-nyasas; na-not; desha-place; kala-and time; niyamah-restriction; na-not; ari-mitradi-shodhanam-ari-shuddhi, mitra-shuddhi, or other kinbds of purififcation.

 

 

     In chanting these mantras there is no need of purshcarana, nyasa, ari-shuddhi, mitra-shuddhi, or other kinds of purification. In chanting these mantras there is no restriction of time or place.

 

Text 38

 

sarve 'dhikarinash catra

     candalanta munishvarah

striyah sudradayash capi

     jada-mukandha-pungavah

 

     sarve-all; adhikarinah-qualified; ca-and; atra-here; candalanta-ending in outcastes; munishvarah-the kings of the sages; striyah-women; sudra-sudras; adayah-beginning with; ca-and; api-also; jada-paralyzed; muka-mute; andha-blind; pangavah-lame.

 

 

     All, from the lowest outcaste to the greatest sage, are eligible to chant this mantra. Women, shudras, and all others are eligible. The paralyzed, mute, blind, and lame are eligible.

 

 

Text 39

 

andhra hunah kiratash ca

     pulindah pukkashas tatha

abhira yavanah kankah

     khashadyah papa-yonayah

 

     andhra-Aandras; hunah-Hunas; kiratah-Kiratas; ca-and; pulindah-Pulindas; pukkashah-Pukasas; tatha-so; abhira-Abhiras; yavanah-Yavanas; kankah-Kankas; khashadyah-beginning with the Khasas; papa-yonayah-born in sinful wombs.

 

 

     The Andhras, Hunas, Kiratas, Pulindas, Pukkashas, Abhiras, Yavanas, Kankas, Khashas, and all others born from sinful wombs are also eligible.

 

Text 40

 

dambhahankara-paramah

     papa-paishunya-tat-parah

go-brahmananam hantaro

     mahopapatakanvitah

 

     dambhahankara-paramah-they who are overcome with pride and ego; papa-paishunya-tat-parah-devoted to sins; go-brahmananam-of cows and brahmanas; hantarah-killers; mahopapatakanvitah-committed great sins.

 

 

     They who are overcome with pride and ego, who are intent on committing sins, who are killers of cows and brahmanas, and who are the greatest of sinners, are also eligible.

 

 

Text 41

 

jnana-vairagya-rahitah

     shravanadi-vivarjitah

ete canye ca sarve syur

     asyadhikarino mune

 

     jnana-vairagya-rahitah-devoid of knowledge and renunciation; shravanadi-vivarjitah-who have never heard the scriptures; ete-they; ca-and; anye-others; ca-and; sarve-all; syuh-are; asya-of this; adhikarinah-eligible; mune-O sage.

 

 

     They who have neither knowledge nor renunciation, they who have never studied the shruti-shastra and other scriptures, and all others, whoever they may be, are also all eligible to chant these mantras.

 

Text 42

 

yadi bhaktir bhaved esham

     krishne sarveshvareshvare

tadadhikarinah sarve

     nanyatha muni-sattamah

 

     yadi-if; bhaktih-devotional service; bhavet-may be; esham-of them; krishne-for Lord Krishna; sarveshvareshvare-the master of all masters; tada-then; adhikarinah-eligible; sarve-all; na-not; anyatha-otherwise; muni-sattamah-the best of sages.

 

 

     Anyone who has devotion for Lord Krishna, the master of all masters, is eligible to chant these mantras, but they who have no devotion, even they may be the greatest of sages, are not eligible.

 

 

Texts 43 and 44

 

 

yajniko dana-niratah

     sarva-tirthopasevakah

satya-vadi yatir vapi

     veda-vedanga-para-gah

 

brahma-nishthah kulino va

     tapasvi vrata-tat-parah

sa cadhikari na bhavet

     krishne bhakti-vivarjitah

 

     yajnikah-performed yajnas; dana-niratah-given charity; sarva-tirthopasevakah-served all holy places; satya-vadi-truthful; yatih-renounced; va-or; api-also; veda-vedanga-para-gah-traveled to the fartrher shore of the Vedas and Vedangas; brahma-nishthah-devoted to the brahmanas; kulinah-born in good families; va-or; tapasvi-austere; vrata-tat-parah-devoted to vows; sa-he; ca-and; adhikari-eligible; na-not; bhavet-is; krishne-for Lord Krishna; bhakti-vivarjitah-without devotion.

 

 

     They who have performed many yajnas, given charity, visited all holy places, been devoted to speaking the truth, accepted the renounced order, traveled to the farther shore of the Vedas and Vedangas, devotedly served the brahmanas, taken birth in good families, and performed austerities and vows, but are not devoted to Lord Krishna, are not eligible to chant these mantras.

 

 

Text 45

 

tasmad dharer abhaktaya

     krita-ghnaya na manine

na ca shraddha-vihinaya

     vaktavyam nastikaya ca

 

     tasmat-there; hareh-of Lord Hari; abhaktaya-to one who is not a devotee; krita-ghnaya-ungrateful; na-and; manine-proud; na-not; ca-and; shraddha-vihinaya-faithless; vaktavyam-should be spoken; nastikaya-to an atheist or a blasphemer; ca-and.

 

 

     Therefore these mantras should not be spoken to one who is not devoted to Lord Hari, nor to one who is ungrateful, proud, or faithless, nor to an atheist or a blasphemer.

 

 

Texts 46-48

 

 

nashushruvam pratibruyan

     nasamvatsara-vasinam

shri-krishne 'nanya-bhaktaya

     dambha-lobha-vivarjine

 

kama-krodhadi-muktaya

     deyam etat prayatnatah

sadashiva rishish cayam

     gayatri-cchanda ucyate

 

devata ballavi-kanto

     mantrasya prakirtitah

sa priyasya harer dasye

     viniyoga udahritah

 

     na-not; ashushruvam-to one who does not wish to hear; pratibruyat-should speak; na-not; a-without; samvatsara-for a year; vasinam-residing; shri-krishne-to Lord Krishna; ananya-bhaktaya-with sincere devotion; dambha-lobha-vivarjine-without greed or hypocrisy; kama-krodhadi-muktaya-free of lust and anger; deyam-to be given; etat-this; prayatnatah-carefully; sadashiva-Lord Sadashiva; rishih-the sage; ca-and; ayam-this; gayatri-cchanda-the meter Gayatri; ucyate-is said; devata-the Deity; ballavi-kantah-the beloved of the gopis; mantrasya-of the mantra; prakirtitah-said; sa-that; priyasya-dear; hareh-of Lord Hari; dasye-in service; viniyoga-the purpose; udahritah-is said.

 

 

     One should not speak these mantras to one who does not wish to hear them, nor to one who has not stayed for one year in the speaker's ashrama. One should carefully give these mantras to one who is free of hypocrisy, greed, lust, anger, and other vices, and who is sincerely devoted to Lord Krishna. The sage of this mantra is Lord Sadashiva. The meter is Gayatri. The Deity is Lord Krishna, the beloved of the gopis. The purpose is to attain service to dear Lord Hari.

 

Text 49

 

acakradyaih pancangani

     tair eva karayor api

atha caitad dvayam vipra

     bijenaiva samacaret

 

     acakradyaih-beginning with the cakra; pancangani-five angas; taih-with them; eva-indeed; karayoh-of the hands; api-also; atha-then; ca-and; etat-this; dvayam-two; vipra-O brahmana; bijena-with the bija; eva-indeed; samacaret-should perform.

 

 

     Beginning with the cakra one should perform the pancanga-nyasa and the kara-nyasa. O brahmana, one should perform them both with the bija-syllable.

 

 

Text 50

 

mantrasya prathama-varno

     binduna parito 'ncitah

gamitveva bhaved bijam

     namah shaktir ihodita

 

     mantrasya-of the mantra; prathama-varnah-the first syllable; binduna-with the bindu letter; paritah-everywhere; ancitah-adorned; gamitva-going; iva-like; bhavet-should be; bijam-the seed; namah-obeisances; shaktih-the power; iha-here; udita-spoken.

 

 

     The first syllable should be adorned with the bindu letter. That is the bija-syllable. The shakti is said to be the word “namah" (obeisances).

 

Text 51

 

antima dashangani

     tenaiva ca tatharcanam

gandha-punyadibhis tac ca

     janaih karyam anamatah

 

     antima-the end; dashangani-the ten angas; tena-by that; eva-indeed; ca-and; tatha-so; arcanam-worship; gandha-pushpadibhih-with scents, flowers, and other offerings; tat-that; ca-and; janaih-by the people; karyam-to be done; anamatah-worship.

 

 

     At the end should be the ten angas. Then the people should worship the Lord with scents, flowers, and other offerings.

 

 

Text 52

 

nyasa-puje ca nitye ca

     kartavye hari-tushtaye

ata evasya mantrasya

     nyaso nanye ca kashcana

 

     nyasa-puje-inj nyasa-puja; ca-and; nitye-always; ca-and; kartavye-to be done; hari-tushtaye-to please Lord Hari; ata eva-etherefore; asya-of this; mantrasya-mantra; nyasah-nyasa; na-not; anye-another; ca-and; kashcana-something.

 

 

     To please Lord Hari one should always perform worship and nyasa. Nyasa should be performed with this mantra. It should not be otherwise.

 

Text 53

 

sakrid uccaranad asya

     krita-krityo na samshayah

tathapi dashadha nityam

     japady-artham vibhavayan

 

     sakrit-once; uccaranat-by chanting; asya-of this; krita-krityah-successful; na-no; samshayah-doubt; tathapi-still; dashadha-ten times; nityam-always; japady-artham-for japa; vibhavayan-meditating.

 

 

     By once chanting this mantra one attains success. Of this there is no doubt. Still, for the purpose of chanting japa one should chant this mantra ten times daily.

 

 

Text 54

 

atha dhyanam pravakshyami

     mantrasyasya dvijottama

pitambaram ghana-shyamam

     dvi-bhujam vana-malinam

 

     atha-now; dhyanam-meditation; pravakshyami-I will tell; mantrasya-of the mantra; asya-of this; dvijottama-O best of brahmanasw; pitambaram-wearing yellow garments; ghana-shyamam-dark like a cloud; dvi-bhujam-two-armed; vana-malinam-with a forest garland.

 

 

     O best of brahmanas, now I will tell you the meditation of this mantra. I meditate on two-armed Lord Krishna, who is dark like a monsoon cloud, dressed in yellow garments, garlanded with forest flowers, . . .

 

Text 55

 

barhi-barhakrita-pidam

     shashi-koti-nibhananam

ghurnayamana-nayanam

     karnikaravatamsinam

 

     barhi-barhakrita-pidam-crowned with peacock feathers; shashi-koti-nibhananam-His face splendid like ten million moons; ghurnayamana-nayanam-His eyes rolling; karnikaravatamsinam-with a garland of lotus karnikaras.

 

 

 . . . crowned with a peacock feather, and garlanded with lotus whorls, whose face is splendid like ten million moons, whose eyes move restlessly, . . .

 

 

Text 56

 

abhitash candanenatha

     madhye kunkuma-binduna

racitam tilakam bhale

     bibhratam mandalakritim

 

     abhitah-near; candanena-with sandal paste; atha-then; madhye-in the middle; kunkuma-binduna-with a kunkuma dot; racitam-made; tilakam-tilaka; bhale-on the forehead; bibhratam-holding; mandalakritim-round.

 

 

 . . . whose forehead is marked with tilaka of sandal paste and musk, . . .

 

Text 57

 

tarunaditya-sankasham

     kundalabhyam virajitam

gharmambu-kanika-rajad-

     darpanabha-kapolakam

 

     taruna-young; aditya-sun; sankasham-splendor; kundalabhyam-with earrings; virajitam-splendid; gharmambu-kanika-with drops of perspiration; rajat-shining; darpana-mirror; abha-like; kapolakam-cheeks.

 

 

 . . . who is splendid with earrings like two rising suns, whose perspiration-anointed cheeks are like two glistening mirrors, . . .

 

 

Text 58

 

priya-mukha-nyastapangam

     lilaya yonnata-bhruvam

agra-bhaga-nyasta-mukta-

     sphurad-ucca-su-nasikam

 

     priya-of His beloved; mukha-on the face; nyasta-placed; apangam-glance; lilaya-playfully; yonnata-bhruvam-with raised eyebrows; agra-bhaga-on the tip; nyasta-placed; mukta-pearl; sphurat-manifested; ucca-raised; su-graceful; nasikam-whose nose.

 

 

 . . . who with raised eyebrows playfully glances at His beloved's face, the tip of whose graceful raised nose is decorated with a glistening pearl, . . .

Text 59

 

dashana-jyotsnaya rajat-

     pakva-bimba-phaladharam

keyurangada-sad-ratna-

     mudrikabhir lasat-karam

 

     dashana-of the teeth; jyotsnaya-with the moonlight; rajat-shining; pakva-ripe; bimba-bimba; phala-fruit; adharam-lips; keyurangada-sad-ratna-mudrikabhih-with bracelets, armlets, and jewel rings; lasat-karam-splendid hands.

 

 

 . . . whose bimba-fruit lips are splendid in the moonlight of His teeth, whose hands are splendid with bracelets, armlets, and jewel rings, . . .

 

 

Text 60

 

bibhratam muralim vame

     padma-panau tathetare

kanci-dhama sphuran-madhyam

     nupurabhyam lasat-padam

 

     bibhratam-holding; muralim-a flute; vame-in the left; padma-panau-lotus hand; tatha-so; itare-in the other kanci-dhama-a belt; sphuran-madhyam-splendid waist; nupurabhyam-with anklets; lasat-padam-splendid feet.

 

 

 . . . who holds a flute in His left lotus hand, whose waist is splendid with a graceful belt, whose feet are splendid with graceful anklets, . . .

 

Text 61

 

rati-keli-rasavesha-

     capalam capalekshanam

hasantam priyaya sardham

     hasayantam ca tam muhuh

 

     rati-keli-rasa-the nectar of loving pastimes; avesha-filled; capalam-restless; capalekshanam-resltess eyes; hasantam-laughing; priyaya-beloved; sardham-with; hasayantam-making laugh; ca-and; tam-Her; muhuh-again and again.

 

 

 . . . whose eyes are restless with the nectar of amorous pastimes, who jokes with His beloved, making Her laugh again and again, . . .

 

 

Text 62

 

ittham kalpa-taror mule

     ratna-simhasanopari

vrindaranye smaret krishnam

     samsthitam priyaya saha

 

     ittham-thus; kalpa-taroh-of a kalpa-taru tree; mule-at the root; ratna-simhasanopari-on a jewle throne; vrindaranye-in Vrindavana forest; smaret-should remember; krishnam-Lord Krishna; samsthitam-staying; priyaya-beloved; saha-with.

 

 

 . . . and who stays with Her on a jewel throne under a kalpa-vriksha tree in Vrindavana forest. In this way one should meditate on Lord Krishna and His beloved.

 

Text 63

 

vama-parshve sthitam tasya

     radhikam ca smaret tatah

nicina-nila-vasanam

     druta-hema-sama-prabham

 

     vama-parshve-on the left side; sthitam-staying; tasya-of Him; radhikam-on Shri Radha; ca-and; smaret-should meditate; tatah-then; nicina-nila-vasanam-dressed in blue garments; druta-hema-sama-prabham-splendid like molten gold.

 

 

     On the Lord's left side one should meditate on Shri Radha, who is dressed in blue garments, who is splendid like molten gold, . . .

 

 

Text 64

 

patancalenavritardha-

     su-smeranana-pankajam

kanta-vaktre nyasta-nrityac-

     cakori-cancalekshanam

 

     patancalena-with the edge of Her garment; avrita-covered; ardha-half; su-graceful; smera-smiling; anana-face; pankajam-lotus; kanta-of Hre beloved; vaktre-on the face; nyasta-placed; nrityat-dancing; cakori-cakori bird; cancala-restless; ikshanam-eyes.

 

 

 . . . who with the edge of Her garment covers Her graceful lotus smile, whose restless cakori-bird eyes dance on Her beloved's face, . . .

 

Text 65

 

angushtha-tarjanibhyam ca

     nija-priya-mukhambuje

arpayantim puga-phalim

     parna-curna-samanvitam

 

     angushtha-tarjanibhyam-with thumb and forefinger; ca-and; nija-priya-mukhambuje-in Her beloved's lotus mouth; arpayantim-placing; puga-phalim-betelnuts; parna-curna-samanvitam-with crushed leaves.

 

 

 . . . who with her forefinger and thumb places beletnuts and crushed betelleaves in Her beloved's lotus mouth, . . .

 

 

Text 66

 

mukta-hara-sphurac-caru-

     pinonnata-payodharam

kshina-madhyam prithu-shronim

     kinkini-jala-shobhitam

 

     mukta-pearl; hara-necklace; sphurat-glistening; caru-beautiful; pina-full; unnata-raised; payodharam-breasts; kshina-slender; madhyam-waist; prithu-broad; shronim-hips; kinkini-jala-shobhitam-splendid with tinkling ornaments.

 

 

 . . . whose full, raised breasts are decorated with a glistening pearl-necklace, whose waist is slender, whose broad hips are decorated with tinkling ornaments, . . .

 

Text 67

 

ratna-tatanka-keyura-

     mudra-valava-dharinim

ranat-kataka-manjira-

     ratna-padanguriyakam

 

     ratna-jewel; tatanka-earrings; keyura-armlets; mudra-rings; valaya-bracelets; dharinim-wearing; ranat-tinkling; kataka-manjira-gold anklets; ratna-padanguriyakam-jewel toe-rings.

 

 

 . . . who is decorated with jewel earrings, fingerrings, toerings, bracelets, armlets, and tinkling golden anklets, . . .

 

 

Text 68

 

lavanya-sara-mugdhangim

     sarvavayava-sundarim

ananda-rasa-sammagnam

     prasannam nava-yauvanam

 

     lavanya-of beauty; sara-the best; mugdha-charming; angim-limbs; sarvavayava-sundarim-beauty of all limbs; ananda-bliss; rasa-in the nectar; sammagnam-plunged; prasannam-happy; nava-yauvanam-in new youth.

 

 

 . . . whose limbs are graceful with the best of beauty, who is in always in the prime of youth, and who is always plunged in the nectar of bliss.

 

Text 69

 

sakhyash ca tasya viprendra

     tat-samana-vayo-gunah

tat-sevana-para bhavyash

     camara-vyajanadibhih

 

     sakhyah-friends; ca-and; tasyah-of Her; viprendra-O king of brahmanas; tat-samana-vayo-gunah-with age and qualities like Hers; tat-sevana-para-devoted to serving Her; bhavyah-to be performed; camara-vyajanadibhih-with camaras, fans, and other paraphernalia.

 

 

     O king of brahmanas, Her friends, whose age and qualities are like Hers, devotedly serve Her with camaras, fans, and other articles.

 

 

Texts 70 and 71

 

 

atha tubhyam pravakshyami

     mantrartham shrinu narada

bahirangaih prapancasya

     svamshair mayadi-shaktibhih

 

antarangais tatha nitya-

     vibhutais taish cid-adibhih

gopanad ucyate gopi

     radhika krishna-vallabha

 

     atha-now; tubhyam-to you; pravakshyami-I will tell; mantrartham-the meaning of the mahntra; shrinu-please hear; narada-O Shri Narada; bahirangaih-external; prapancasya-of the material creation; svamshaih-with His own parts; mayadi-shaktibhih-with the potencies headed by the Maya potency; antarangaih-internal; tatha-so; nitya-eternal; vibhutaih-porencies; taih-by them; cid-adibhih-beginning weith the cit potency; gopanat-by being the protector; ucyate-is said; gopi-the gopi; radhika-Shri Radha; krishna-vallabha-dear to Lord Krishna.

 

 

     Please hear, O Narada, and I will tell you the meaning of these mantras. The material world is manifested by the Lord's maya potency and other external potencies. The spiritual world is manifested by the Lord's cit potency and other internal and everlasting spiritual potencies. The protector of these potencies is said to be the gopi Shri Radha, who is Lord Krishna's beloved.

 

 

Text 72

 

devi krishnamayi prokta

     radhika para-devata

sarva-lakshmi-svarupa sa

     krishnahlada-svarupini

 

     devi-who shines brilliantly; krishnamayi-non-different from Lord Krishna; prokta-called; radhika-Shrimati Radharani; para-devata-most worshipable; sarva-lakshmi-svarupa-presiding over all the goddesses of fortune; sa-She; krishnahlada-svarupini-the pleasure of Lord Krishna.

 

 

     The transcendental goddess Shri Radha is the direct counterpart of Lord Shri Krishna. She is the central figure for all the goddesses of fortune.* She is the pleasure-potency of Lord Krishna.

 

Text 73

 

tatah sa procyate vipra

     hladiniti manishibhih

tat-kala-koti-koty-amsha

     durgadyas tri-gunatmikah

 

     tatah-then; sa-She; procyate-is said; vipra-O brahmana; hladini-hladini-sakti; iti-thus; manishibhih-by the wise; tat-kala-koti-koty-amsha-the parts of nthe parts of the parts; durgadyah-headed by Goddess Durga; tri-gunatmikah-the goddesses in the world of the three modes.

 

 

     The wise say that She is the pleasure potency of Lord Krishna. Durga and the other goddesses in the world of the three modes are a million-millionth part of one of Her expansions.

 

 

Text 74

 

sa tu sakshan maha-lakshmih

     krishno narayanah prabhuh

na tayor vidyate bhedah

     sv-alpo 'pi muni-sattama

 

     sa-She; tu-indeed; sakshan-directly; maha-lakshmih-Goddess Maha-Lakshmi; krishnah-Lord Krishna; narayanah-Narayana; prabhuh-Lord; na-not; tayoh-of Them; vidyate-is; bhedah-difference; sv-alpah-slight; api-even; muni-sattama-O best of the sages.

 

 

     She is directly Goddess Maha-Lakshmi and Lord Krishna is Lord Narayana. O best of sages, there is not the slightest difference between Them.

 

Text 75

 

bahuna kim muni-shreshtha

     vina tabhyam na kincana

cid-acil-lakshana-sarvam

     radha-krishna-mayam jagat

 

     bahuna-more; kim-what?; muni-shreshtha-O best of sages; vina-without; tabhyam-Them; na-not; kincana-anything; cit-spirit; acit-matter; lakshana-cha4racteristics; sarvam-everything; radha-krishna-mayam-consisting of Shri Shri Radha-Krishna; jagat-the universe.

 

 

     O best of sages, what more can I say? Nothing can exist without Them. This universe made of spirit and matter together is Their potency.

 

 

Text 76

 

iyam durga hari rudrah

     krishnah shakra iyam shaci

savitriyam harir brahma

     dhumondhasau yamo harih

 

     iyam-She; durga-Durga; hari-Lord Hari; rudrah-Shuiva; krishnah-Krishna; shakra-Indra; iyam-She; shaci-Shaci; savitri-Savitri; iyam-She; harih-Hari; brahma-Brahma; dhumondha-Dhumondha; asau--He; yamah-Yama; harih-Hari.

 

 

     She is Durga and Lord Hari is Shiva. Lord Krishna is Indra and She is Shaci. She is Savitri and Lord Hari is Brahma. She is Dhumorna and Lord Hari is Yama.

 

Text 77

 

ittham sarvam tayor eva

     vibhutim viddhi narada

na shaktyate maya vaktum

     tat tu varsha-shatair api

 

     ittham-thus; sarvam-all; tayoh-of Them; eva-indeed; vibhutim-potency; viddhi-please know; narada-O Shri Narada; na-not; shaktyate-is able to be; maya-by me; vaktum-to say; tat-that; tu-indeed; varsha-shataih-with hundreds of years; api-even.

 

 

     O Narada, please know that everything is Their potency. Even if I had many hundreds of years, I could not describe all Their glories.

 

 

Text 78

 

trailokye prithivi dhanya

     jambudvipo yatah param

tatrapi bharatam varsham

     tatrapi mathura puri

 

     trailokye-in the three worlds; prithivi-the earth; dhanya-fortunate; jambudvipah-Jambudvipa; yatah-than which; param-greater; tatrapi-still; bharatam varsham-Bharata-varsha; tatrapi-still; mathura puri-the city of Mathura.

 

 

     In the three worlds the most fortunate place is the earthly planets. The best of them is Jambudvipa. In Jambudvipa the best place is Bharata-varsha. In Bharata-varsha the best place is Mathura-puri.

 

Text 79

 

tatra vrindavanam nama

     tatra gopi-kadambakah

tatra radha-sakhi-vargas

     tatrapi radhika para

 

     tatra-there; vrindavanam-Vrindavana; nama-named; tatra-there; gopi-kadambakah-many gopis; tatra-there; radha-sakhi-vargah-the friends of Shri Radha; tatrapi-there also; radhika-Radha; para-the supreme.

 

 

     The best place in Mathura-puri is called Vrindavana. In Vrindavana stay the supreme Goddess, Shri Radha, and Her many gopi friends.

 

 

Text 80

 

sannidhyadhikyatas tasya

     adhikyam syad yathottaram

prithivi-prabhritinam tu

     nanyat kincid ihoditam

 

     sannidhya-nearness; adhikyatah-because of greatness; tasya-of that; adhikyam-greatness; syat-is; yatha-so; uttaram-more; prithivi-prabhritinam-begining with the earthly planets; tu-indeed; na-not; anyat-another; kincit-something; iha-here; uditam-said.

 

 

     Beginning with the earthly planets, each realm described here is more or less exalted relative to its nearness to Shri Radha.

 

Text 81

 

saisha hi radhika gopi-

     janas tasyah sakhi-janah

tasya sakhi-samuhasya

     vallabhau prana-nayakau

 

     sa esha-She; hi-indeed; radhika-Radha; gopi-janah-gopis; tasyah-of Her; sakhi-janah-friends; tasya-of them; sakhi-samuhasya-friends; vallabhau-dear; prana-nayakau-the hero and heroine of their lives.

 

 

     The gopis are the friends of Shri Radha. Shri Shri Radha-Krishna are the hero and heroine dear to the gopis.

 

 

Text 82

 

radha-krishnatayoh padan

     sharanam syad ihashrayam

prapadye gatavan asmi

     jivo 'ham mati-duhkhitah

 

     radha-krishnatayoh-of Shri Shri Radha-Krishna; padan-the feet; sharanam-shelter; syat-may be; iha-here; ashrayam-shelter; prapadye-I take; gatavan-gone; asmi-I am; jivah-an individual spirit soul; aham-I; mati-duhkhitah-unhappy at heart.

 

 

     I take shelter of Shri Shri Radha-Krishna's feet. I, an individual spirit soul unhappy at heart, surrender to Them.

Text 83

 

so 'ham yah sharanam prapto

     mama tasya vadanti ca

sarvam tabhyam tad-artham hi

     tad-bhogyam na tu ye mama

 

     sah-he; aham-I; yah-who; sharanam-shelter; praptah-attained; mama-of Me; tasya-of that; vadanti-say; ca-and; sarvam-everything; tabhyam-of Them; tad-artham-for Their sake; hi-indeed; tad-bhogyam-to be enjoyed by Them; na-not; tu-but; ye-who; mama-of me.

 

 

     The wise say, "I surrender to Shri Shri Radha-Krishna. Whatever is mine is in truth Their property. Everything is for Their sake. Everything is meant for Their enjoyment. It is not meant for me."

 

 

Text 84

 

ity asau kathito vipra

     mantrasyarthah samasatah

yugalarthas tatha nyasah

     prapattih sharanagatih

 

     iti-thus; asau-this; kathitah-spoken; vipra-O brahmana; mantrasya-of the mantra; arthah-the meaning; samasatah-in brief; yugala-of the divine couple; arthah-purpose; tatha-so; nyasah-nyasa; prapattih-surrender; sharanagatih-shelter.

 

 

     O brahmana, thus I have briefly described the meaning of these mantras. Therefore one should perform nyasas to please the divine couple, Shri Shri Radha-Krishna. One should take shelter of Them and surrender to Them.

 

Text 85

 

atmarpanam me panca-

     paryasas te mayoditah

ayam eva cintaniyo

     diva-naktam atandritaih

 

     atmarpanam-surrender of the self; me-of me; panca-paryasah-five parts; te-to you; maya-by me; uditah-told; ayam-this; eva-indeed; cintaniyah-should be considered; diva-naktam-day and night; atandritaih-without becoming tired.

 

 

     Thus I have described to you five ways to offer oneself to Shri Shri Radha-Krishna. You should think of these ways of surrender day and night, and never become tired of thinking of them.

 

 

Text 86

 

atha diksha-vidhim vakshye

     shrinu narada tattvatah

shravanad eva mucyante

     vina yasya vidhanatah

 

     atha-now; diksha-vidhim-initiation; vakshye-I will tell; shrinu-please hear; narada-O Shri Narada; tattvatah-in truth; shravanat-from hearing; eva-indeed; mucyante-become liberated; vina-without; yasya-of whom; vidhanatah-properly.

 

 

     O Narada, please hear and I will tell you about spiritual initiation. Simply by hearing of this, even without following this description, the people become liberated.

 

 

Texts 87 and 88

 

 

a-virincaj jagat sarvam

     vijnaya nashvaram budhah

adhyatmikadi-tri-vidham

     duhkham evanubhuya ca

 

anityatvac ca sarvesham

     sukhanam muni-sattama

duhkha-pakshe vinikshipya

     tani tebhyo virajyate

 

     a-virincat-from Brahma; jagat-the universe; sarvam-all; vijnaya-understanding; nashvaram-temporary; budhah-wise; adhyatmika-with those caused by the body and mind; adi-beginnng; tri-vidham-three kinds; duhkham-miseries; eva-certainly; anubhuya-experiencing; ca-also; anityatvat-be4cause of being temporary; ca-and; sarvesham-of all; sukhanam-happinesses; muni-sattama-O best of sages; duhkha-pakshe-in sufferings; vinikshipya-leaving; tani-them; tebhyah-from them; virajyate-becomes renounced.

 

 

     O best of sages, aware that every place in the material world, from Brahmaloka down, is temporary and destined for destruction, directly feeling the three kinds of material suffering, beginning with sufferings caused by one's own body and mind, and also seeing that all material happinesses come to an end and finally lead only to pain, a wise person renounces the world. No longer is he interested in the things of this world.

 

Text 89

 

virajya samsriter hanau

     sadhanani vicintayet

anuttama-sukhasyapi

     sampraptau bhrisham duhkhitah

 

     virajya-renouncing; samsriteh-of the material creation; hanau-in renunciation; sadhanani-methods; vicintayet-should meditate; anuttama-peerless; sukhasya-of happiness; api-also; sampraptau-atained; bhrisham-greatly; duhkhitah-unhappy.

 

 

     When a person no longer desires to enjoy the things of this world, he should consider how to finally sever all connection with this world. Only when he succeeds in that will such a person, unhappy with the world, attain peerless happiness.

 

 

Text 90

 

sharanam dushkaratvam hi

     vijnaya ca maha-matih

bhrisham artas tato vipra

     shri-gurum sharanam vrajet

 

     sharanam-shelter; dushkaratvam-difficult to attain; hi-indeed; vijnaya-knowing; ca-and; maha-matih-intelligent; bhrisham-greatly; artah-distressed; tatah-then; vipra-brahmana; shri-gurum-to the guru; sharanam-shelter; vrajet-should go.

 

 

     O brahmana, a wise person, aware that the shelter of the Lord is very difficult to attain, and distressed by material life, should take shelter of a bona-fide spiritual master.

 

 

Texts 91-93

 

 

shanto vimatsarah krishna-

     bhakto 'nanya-prayojanah

ananya-sadhanah shriman

     krodha-lobha-vivarjitah

 

shri-krishna-rasa-tattva-jnah

     krishna-mantra-vidam varah

krishnashrayo nityam

     mantra-bhaktah sada-shucih

 

sad-dharma-sadhako nityam

     sad-acara-niyojakah

sampradayi kripa-purno

     viragi gurur ucyate

 

     shantah-peaceful; vimatsarah-non-envious; krishna-of Lord Krishna; bhaktah-adevotee; ananya-prayojanah-uninterested in anything else; ananya-sadhanah-not engaged in other activities; shriman-glorious with spiritual virtues; krodha-lobha-vivarjitahfree of anger and greed; shri-krishna-rasa-tattva-jnah-learned in the nectar mellows of Lord Krishna; krishna-mantra-vidam-of they who know the mantras of Lord Krishna; varah-the best; krishnashrayah-taking shelter of Lord Krishna; nityam-always; mantra-bhaktah-devoted to chanting mantras; sada-shucih-always pure; sad-dharma-sadhakah-engaged in devotional service; nityam-always; sad-acara-niyojakah-engaging others in devotional service; sampradayi-in the dfisciplic succession; kripa-purnah-filled with mercy; viragi-renounced; guruh-spiritual master; ucyate-is said.

 

 

     It is said that a bona-fide spiritual master should be peaceful, non-envious, devoted to Lord Krishna, not interested in things that have no relation to Lord Krishna, not engaged in activities that have no relation to Lord Krishna, filled with spiritual virtues, free of anger and greed, learned in the science of the nectar mellows of Lord Krishna, expert in the mantras glorifying Lord Krishna, always surrendered to Lord Krishna and always taking shelter of Lord Krishna, devoted to chanting the mantras glorifying Lord Krishna, always pure, always pious and religious, always engaged in devotional service to the Lord, a teacher who shows his disciples how to serve the Lord, himself a disciple in the sampradaya (disciplic succession), filled with mercy, and renounced.

 

Text 94

 

evam-adi-gunah prayah

     shushrushur guru-padayoh

gurau nitanta-bhaktash ca

     mumukshuh shishya ucyate

 

     evam-adi-gunah-with qualities like these; prayah-for the most part; shushrushuh-filled with faith; guru-padayoh-for the spiritual master's feet; gurau-to the spiritual master; nitanta-bhaktah-very devoted; ca-and; mumukshuh-desiring liberation; shishya-a disciple; ucyate-is said.

 

 

     It is said that a bona-fide disciple should have qualities like these also. He should have faith in his spiritual master's feet, be devoted to his spiritual master, and have the attainment of liberation as the goal of his life.

 

 

Text 95

 

yat sakshat sevanam tasya

     premna bhagavato bhavet

sa mokshah procyate prajnair

     veda-vedanga-vedibhih

 

     yat-what; sakshat-direct; sevanam-service; tasya-of him; premna-with love; bhagavatah-of the Supreme Personality of Godhead; bhavet-may be; sah-that; mokshah-liberation; procyate-is said; prajnaih-by the wise; veda-vedanga-vedibhih-learned in the Vedas and Vedangas.

 

 

     Service to the spiritual master is the same as direct loving service to the Supreme Personality of Godhead. The wise, who are learned in the Vedas and Vedangas, declare that this service is the path to liberation.

 

Text 96

 

trayasva bho jagan-natha

     guro samsara-vahnina

dagdham ca kala-dashtam ca

     trahi mam bhava-sagarat

 

     trayasva-please protect; bhah-O; jagan-natha-spiritual master of the universes; gurah-O spiritual master; samsara-vahnina-by the fire of repeated birth and death; dagdham-burned; ca-and; kala-by time; dashtam-bitten; ca-and; trahi-please protect; mam-me; bhava-sagarat-from the ocean of birth and death.

 

 

     O spiritual master of all the worlds, please rescue me, for I am burning in the fire of repeated birth and death! I am bitten by the black snake of time! Please rescue me from the ocean of birth and death!

 

 

Text 97

 

shri-nanda-nandanah krishnah

     sarva-deva-shiro-manih

padambujaika-bhag eka-

     diksha prokta manishibhih

 

     shri-nanda-nandanah-the son of King Nanda; krishnah-Lord Krishna; sarva-deva-shiro-manih-the crest jewel of the demigods; padambuja-lotus feet; eka-one; bhak-possessing; eka-one; diksha-initiation; prokta-said; manishibhih-by the wise.

 

 

     Lord Krishna, the son of Nanda, is the crest jewel of all Deities. One should worship His lotus feet alone. One time only should one accept initiation to the worship of His lotus feet. This is said by the wise.

 

Text 98

 

agatya ca guroh pade

     nija-vrittam nivedayet

sa-sandehanam prahvatya

     bodhayitva punah punah

 

     agatya-approaching; ca-and; guroh-of the spiritual master; pade-the feet; nija-vrittam-own activities; nivedayet-offer; sa-sandehanam-questions; prahvatya-asking; bodhayitva-should understand; punah-again; punah-and again.

 

 

     One should approach the spiritual master's feet, offer service to them, and learn the truth by asking questions again and again.

 

 

Text 99

 

sva-pada-pranatam shantam

     shushrushum nija-padayoh

ati-hrishta-manah shishyam

     gurur adhyapayen manum

 

     sva-pada-pranatam-bowed to his feet; shantam-peaceful; shushrushum-faithful; nija-padayoh-at his own feet; ati-hrishta-very pleased; manah-at heart; shishyam-the disciple; guruh-the spiritual master; adhyapayen-instructs; manum-the mantra.

 

 

     Happy at heart, the spiritual master then teaches the sacred mantra to the disciple who is peaceful, who has faith in his spiritual master's feet, and who is surrendered to his spiritual master's feet.

 

Text 100

 

candanena mrida vapi

     vilikhet bahu-mulayoh

vama-dakshinayor vipra

     shankha-cakre yatha kramam

 

     candanena-with sandal paste; mrida-clay; va-or; api-also; vilikhet-should write; bahu-mulayoh-on the shoulders; vama-left; dakshinayoh-and right; vipra-O brahmana; shankha-cakre-a conchshell and disc; yatha-as; kramam-in sequence.

 

 

     O brahmana, using sandal paste or clay, the spiritual master should draw a conchshell and cakra on the left and right shoulders.

 

 

Text 101

 

urdhva-pundram tatah kuryad

     bhaladishu vidhanatah

tato mantra-dvayam tasya

     daksha-karne vinirdishet

 

     urdhva-pundram-Vaishnava tilaka; tatah-then; kuryat-should do; bhaladishu-on the forehead and other places; vidhanatah-properly; tatah-then; mantra-dvayam-the two mantras; tasya-of him; daksha-karne-in the right ear; vinirdishet-should teach.

 

 

     Then the spiritual master should draw Vaishnava tilaka on the forehead and other places, and then he should speak the two mantras in the disciple's right ear.

 

Text 102

 

mantrartham ca vadet tasmai

     yathavad anupurvashah

dasa-shabda-yutam nama

     dhayya tasya prayatnatah

 

     mantra-of the mantra; artham-the meaning; ca-and; vadet-should speak; tasmai-to him; yathavat-as; anupurvashah-properly; dasa-shabda-yutam-with the word "dasa"; nama-name; dhayya-giving; tasya-of him; prayatnatah-carefully.

 

 

     Then he should explain the meaning of the mantras, and then he should give the disciple a name, a name ending with the word "dasa" (servant).

 

 

Text 103

 

tato 'ti-bhaktya sa-sneham

     vaishnavan bhojayed budhah

shri-gurum pujayec capi

     vastralankaranadibhih

 

     tatah-then; ati-with great; bhaktya-devotion; sa-sneham-with affection; vaishnavan-the devotees; bhojayet-should feed; budhah-wise; shri-gurum-the spiritual master; pujayet-should worship; ca-also; api-and; vastralankaranadibhih-with garments, ornaments, and other gifts.

 

 

     Then the wise disciple should affectionately and devotedly feast the Vaishnavas, and then he should worship the spiritual master with garments, ornaments, and other gifts.

 

Text 104

 

sarvasvam gurave dadyat

     tad-ardham va maha-mune

sva-deham api nikshiptam

     puras tishthed akincanah

 

     sarvasvam-treasure; gurave-to the spiritual master; dadyat-should give; tad-ardham-half; va-or; maha-mune-O great sage; sva-deham-own body; api-even; nikshiptam-offered; purah-before; tishthet-should stand; akincanah-penniless.

 

 

     O great sage, then the disciple should offer all his wealth to his spiritual master, or he may offer half his wealth, or, being penniless, he may offer his body in the spiritual master's service.

 

 

Text 105

 

ya etaih pancabhir vidvan

     samskaraih samskrito bhavet

dasya-bhagi sa krishnasya

     nanyatha kalpa-kotibhih

 

     yah-who; etaih-with these; pancabhih-five; vidvan-wise; samskaraih-samskaras; samskritah-purified; bhavet-may be; dasya-bhagi-a servant; sa-he; krishnasya-of Lord Krishna; na-not; anyatha-otherwise; kalpa-kotibhih-with millions of kalpas.

 

 

     With these five samskaras (purificatory rituals) one becomes purified. He becomes a servant of Lord Krishna. Even in ten million kalpas he will not renounce that service.

 

Text 106

 

ankanam cordhva-pundram ca

     mantra-nama-vidharanam

pancami yaga ity uktam

     samskaram purva-suribhih

 

     ankanam-marks; cordhva-pundram-Vaishnava tilaka; ca-and; mantra-nama-vidharanam-the mantra and the name; pancami-fifth; yaga-yajna; iti-thus; uktam-said; samskaram-samskara; purva-suribhih-by the previous sages.

 

 

     The previous sages say these five samskaras are: 1. the marking, 2. tilaka, 3. mantra, 4. name, and 5. yajna.

 

 

Text 107

 

ankanam shankha-cakradyaih

     sac-chidra-pundra ucyate

dasa-shabda-yutam nama

     mantro yugala-samjnakam

 

     ankanam-the mark; shankha-cakradyaih-of the conchshell, disc, and other signs; sac-chidra-pundra-Vaishnava tilaka; ucyate-is said; dasa-shabda-yutam-withe the word "dasa"; nama-name; mantrah-mantra; yugala-samjnakam-the two mantras.

 

 

     The marking is the marking of the conchshell, disc, and other signs. The tilaka is Vaishnava tilaka. The name is the name to which the word "da sa" (servant) is added. The mantra is the two mantras already described.

 

Text 108

 

guru-vaishnavayoh puja

     yaga ity abhidhiyate

ete parama-samskara

     maya te parikirtitah

 

     guru-of the spieritual master; vaishnavayoh-and the Vaishnavas; puja-worship; yaga-yajna; iti-thus; abhidhiyate-is called; ete-these; parama-samskara-great samskaras; maya-by me; te-to you; parikirtitah-are described.

 

 

     The yajna is the worship of the spiritual master and the Vaishnavas. Thus I have described these great samskaras to you.

 

 

Text 109

 

atha tubhyam prapannam

     dharman vakshyami narada

yan asthaya gamishyanti

     hari-dhama narah kalau

 

     atha-now; tubhyam-to you; prapannam-surrendered; dharman-religion; vakshyami-I will tell; narada-O Shri Narada; yan-which; asthaya-accepting; gamishyanti-will go; hari-dhama-to the abode of Lord Hari; narah-the people; kalau-in Kali-yuga.

 

 

     O Narada, now I will describe to you, a surrendered soul, the spiritual activities people in Kali-yuga may follow to attain the abode of Lord Hari.

 

Text 110

 

ittham guror labdha-mantro

     guru-bhakti-parayanah

sevamano gurum nityam

     tat-kripam bhavayet sudhih

 

     ittham-thus; guroh-of the spiritual master; labdha-mantrah-attained the mantra; guru-bhakti-parayanah-devoted to the spiritual master; sevamanah-serving; gurum-the spiritual master; nityam-always; tat-kripam-his mercy; bhavayet-should cause; sudhih-a wise person.

 

 

     After receiving the mantras, the wise disciple should always devotedly serve his spiritual master. In this way he inspires the spiritual master's mercy to him.

 

 

Text 111

 

satam dharmas tatah sikshet

     prapannanam visheshatah

sveshta-deva-dhiya nityam

     vaishnavan paritoshayet

 

     satam-of the devotees; dharmah-the religion; tatah-then; sikshet-should learn; prapannanam-of the surrendered souls; visheshatah-specifically; sveshta-chosen; deva-Deity; dhiya-with the consciousness; nityam-always; vaishnavan-the devotees; paritoshayet-should please.

 

 

     The disciple should study the devotional activities of the devotees. Especially he should study the activities of the surrendered souls. He should always meditate on his chosen Deity. He should always try to please the Vaishnavas.

 

Text 112

 

tadanam bhartsanam kami

     bhogyatvena yatha striyah

grihnati vaishnavanam ca

     tat-tad-grahyam tatha budhaih

 

     tadanam-hitting; bhartsanam-rebuking; kami-desiring; bhogyatvena-with the enjoyable; yatha-as; striyah-women; grihnati-takes; vaishnavanam-of the devotees; ca-and; tat-tad-grahyam-to be taken; tatha-so; budhaih-by the wise.

 

 

     As a rake enjoys when his mistress rebukes and hits him, so a wise person is happy when the Vaishnavas punish him.

 

 

Text 113

 

aihikamushmaki-cinta

     na ca karya kadacana

aihikam tu sada bhavyam

     purva carati karmanam

 

     aihika-in this world; amushmaki-in thenext world; cinta-anxiety; na-not; ca-and; karya-to be done; kadacana-ever; aihikam-in this world; tu-indeed; sada-always; bhavyam-to be done; purva-previous; carati-moves; karmanam-of deeds.

 

 

     He never worries what will happen in this life or the next. He knows that what happens in this life is determined by his past deeds.

 

Text 114

 

amushmikam tatha krishnah

     svayam eva karishyati

ato hi tat krite tyajyah

     prayatnah sarvatha naraih

 

     amushmikam-the next life; tatha-so; krishnah-Lord Krishna; svayam-personally; eva-indeed; karishyati-will do; atah-then; hi-indeed; tat-that; krite-done; tyajyah-to ba abandoned; prayatnah-cardefully; sarvatha-in all respects; naraih-by the people.

 

 

     He does not worry what will happen in the next life. Lord Krishna Himself will arrange what will happen after this life.

 

 

Text 115

 

sarvopaya-parityagah

     krishnopayanam arcanam

su-ciram proshite kantam

     yatha pati-parayana

 

     sarva-all; upaya-methods; parityagah-to be abandoned; krishna-of Lord Krishna; upayanam-the method; arcanam-worship; su-ciram-for a long time; proshite-gone away; kantam-dear husband; yatha-as; pati-parayana-devoted to the husband.

 

 

     He should renounce all plans and make the worship of Lord Krishna his only plan. As a faithful wife worships her husband when he has gone away on a journey, so he should worship Lord Krishna.

 

Text 116

 

priyanuragini dina

     tasya sangaika-ka\nkshini

tad-gunan bhavayen nityam

     gayaty api shrinoti ca

 

     priya-beloved; anuragini-filled with love; dina-poor; tasya-of Him; sanga-association; eka-alone; ka\nkshini-desiring; tad-gunan-His virtues; bhavayet-should remember; nityam-always; gayati-sings; api-even; shrinoti-hears; ca-and.

 

 

     Filled with love for her dear husband, such an unhappy wife always longs for his company. She always meditates on his virtues. She glorifies them and hears about them.

 

 

Text 117

 

shri-krishna-guna-liladeh

     smaranadi tatha caret

na punah sadhanatvena

     karyam tat tu kadacana

 

     shri-krishna-guna-liladeh-of Lord Krishna's virtues, pastimes, and other things; smaranadi-beginning with remembering; tatha-so; caret-should do; na-not; punah-again; sadhanatvena-with sadhana-bhakti; karyam-to be done; tat-that; tu-indeed; kadacana-ever.

 

 

     In the same way the devotee should always remember, hear about, and glorify Lord Krishna virtues, pastimes, and everything else about the Lord. A devotee need do nothing but this.

 

Text 118

 

ciram proshyagatam kantam

     prapya kanta-dhiya tatha

cumbanti valinganti ca

     netrantena pibanty api

 

     ciram-for a long time; proshyagatam-gone; kantam-beloved; prapya-attaining; kanta-dhiya-with thinking of the beloved; tatha-so; cumbanti-kisses; va-or; alinganti-embraces; ca-and; netrantena-with the corner of the eyes; pibanti-drinks; api-also.

 

 

     When the dear husband, long absent on a journey, finally returns, the wife, filled with thoughts of him, kisses him, embraces him, and with her eyes drinks in the sight of him.

 

 

Text 119

 

brahmanandam gatam vamum

     sevate paraya muda

shrimad-arcavatare ca

     taya paricared dharim

 

     brahma-spiritual; anandam-bliss; gatam-attained; va-of; amum-Him; sevate-serves; paraya-with great; muda-happiness; shrimad-arcavatare-the deity incarnation of the Lord; ca-and; taya-with that; paricaret-serves; dharim-Lord Hari.

 

 

     By serving the Deity form of the Lord one directly serves supremely blissful Lord Hari.

 

Text 120

 

ananya-sharano nityam

     tathaivananya-sadhanah

ananya-sadhanartho ca

     syad ananya-prayojanah

 

     ananya-without another; sharanah-shelter; nityam-always; tatha-so; eva-indeed; ananya-sadhanah-without another means; ananya-sadhana-another means; arthah-purpose; ca-and; syat-may be; ananya-prayojanah-without another goal.

 

 

     One should take shelter of Lord Krishna. One should not take shelter of anyone but Him. One should not strive to attain anyone but Him. One should not desire anyone but Him. One should not have any goal but Him.

 

 

Text 121

 

nanyam ca pujayed devam

     na namet tam smaren na ca

na ca pashyen na gayen na

     ca vindeta kadacana

 

     na-not; anyam-another; ca-and; pujayet-should worship; devam-the Lord; na-not; namet-should bow down; tam-Him; smaren-should remember; na-not; ca-and; na-not; ca-and; pashyet-should see; na-not; gayen-should sing; na-not; ca-and; vindeta-should seek; kadacana-ever.

 

 

     One should not worship anyone but Him. One should not bow down before anyone but Him. One should not meditate on anyone but Him. One should not gaze upon anyone but Him. One should not glorify anyone but Him. One should not seek anyone but Him.

 

Text 122

 

nanyocchishtam ca bhunjita

     nanya-shesham ca dharayet

avaishnavanam sambhasham

     vandanadi vivarjayet

 

     na-not; anya-of another; ucchishtam-remnant; ca-and; bhunjita-should eat; na-not; anya-of another; shesham-remnant; ca-and; dharayet-should wear; avaishnavanam-with they who are not devotees; sambhasham-conversation; vandanadi-beginning with offering obeisances; vivarjayet-should avoid.

 

 

     One should not eat the remnants of food eaten by anyone but Him. One should not wear the garments and ornaments worn by anyone but Him. One should not talk with they who are not devotees of the Lord. One should not bow down before them or honor them in any way.

 

 

Text 123

 

isha-vaishnavayor nindam

     shrinuyan na kadacana

karnau pidhaya gantavyam

     shakto dandam samacaret

 

     isha-of the Supreme Personality of Godhead; vaishnavayoh-and th4e devotees; nindam-blasphemy; shrinuyan-should hear; na-not; kadacana-ever; karnau-the ears; pidhaya-covering; gantavyam-should be attained; shaktah-able; dandam-punishment; samacaret-should do.

 

 

     One should not hear the blasphemy of the Supreme Lord or His devotees. One should cover one ears and go away. If one has the power, one should punish the offender.

 

Text 124

 

ashritash catakim vrittim

     deha-patavadhi dvija

dvayasyartham bhavayata

     stheyam ity eva me matih

 

     ashritah-taken shelter; catakim-of a cataki bord; vrittim-the activity; deha-patavadhi-under the body dies; dvija-O brahmana; dvayasya-of both; artham-for the sake; bhavayata-serving; stheyam-to be done; iti-thus; eva-inded; me-of me; matih-the opinion.

 

 

      O brahmana, one should always serve the Lord and His devotees. Until the moment of one's death one should follow the example of the cataki bird.

 

 

Text 125

 

sarah-samudra-nady-adin

     vihaya cataki yatha

trshiti mriyate vapi

     yacate va payodharat

 

     sarah-lakes; samudra-ocean; nadi-rivers; adin-beginning with; vihaya-rejecting; cataki-cataki bird; yatha-as; trshiti-thirsts; mriyate-dies; va-or; api-even; yacate-begs; va-or; payodharat-from a cloud.

 

 

     Rejecting lakes, rivers, oceans, and any other source of water, a cataki bird will drink only water falling from a cloud. It will die of thirst before accepting any other water.

 

Text 126

 

evam eva prayatnena

     sadhanani parityajan

sveshta-devau sada bhavyau

     gatis tau me bhaved iti

 

     evam-thus; eva-indeed; prayatnena-carefully; sadhanani-methods; parityajan-rejecting; sveshta-devau-the two chosen Deities; sada-always; bhavyau-should be; gatih-the destination; tau-They; me-of me; bhavet-should be; iti-thus.

 

 

     Renouncing all other goals, one should think, "Shri Shri Radha-Krishna are the only goal of my life."

 

 

Text 127

 

sveshta-deva-tadiyanam

     guror api visheshatah

anukulye sada-stheyam

     pratikulyam vivarjayet

 

     sveshta-deva-of the chosen Deity; tadiyanam-in relation to Them; guroh-of the spiritual master; api-also; visheshatah-specifically; anukulye-in favorableness; sada-slways; stheyam-to be done; pratikulyam-what is not favorable; vivarjayet-should reject.

 

 

     One should accept what is favorable for service to the Lord, His devotees, and one's spiritual master. One should reject what is not favorable for Their service.

 

Text 128

 

sakrit-prapanna-rakshadi-

     kalyanugunatam tayoh

vicintya vishvasayed etau

     mam avashyam avishyatah

 

     sakrit-once; prapanna-surrendered; raksha-protection; adi-beginning with; kalya-auspicious; anugunatam-favorableness; tayoh-of them; vicintya-thinking; vishvasayet-should have faith; etau-They; mam-to me; avashyam-inevitably; avishyatah-will protect.

 

 

     Shri Shri Radha-Krishna will protect anyone who even once surrenders to Them. One should confidently think, "Shri Shri Radha-Krishna will protect me".

 

 

Text 129

 

samsara-sagaran nathau

     putra-mitra-grihakulat

goptarau me yuvam eva

     prapanna-bhaya-bhanjanau

 

     samsara-of birth and death; sagarat-from the ocean; nathau-the two Lords; putra-mitra-grihakulat-from the troubles of children, friends, and home; goptarau-the protectors; me-of me; yuvam-You both; eva-indeed; prapanna-of the surrendered souls; bhaya-the fears; bhanjanau-breaking apart.

 

 

     One should pray, "O Shri Shri Radha-Krishna, please rescue me from the ocean of birth and death. Please rescue me from the troubles born from children, friends, and home. Please break into pieces the fears of Your surrendered devotee.

 

Text 130

 

yo 'ham mamasti yat kincid

     iha loke paratra ca

tat sarvam bhavator adya

     caraneshu mayarpitam

 

     yah-who; aham-I; mama-of me; asti-is; yat-what; kincit-something; iha-here; loke-in this world; paratra-in another; ca-and; tat-that; sarvam-all; bhavatoh-of You both; adya-today; caraneshu-at the feet; maya-by me; arpitam-offered.

 

 

     "O Shri Shri Radha-Krishna, today I place at Your feet Myself and everything I possess either in this life or in the next.

 

 

Text 131

 

aham apy aparadhanam

     alayas tyakta-sadhanah

agatish ca tato nathau

     bhavantau me bhaved gatih

 

     aham-I; api-even; aparadhanam-of offenses; alayah-an abode; tyakta-sadhanah-abandoned all other methods; agatih-without a destination; ca-and; tatah-then; nathau-the two Lords; bhavantau-You; me-of me; bhavet-are; gatih-the destination.

 

 

     "I am the home of all offenses. I have abandoned all spiritual duties. I have no shelter. O Shri Shri Radha-Krishna, O my Lords, please become my shelter.

 

Text 132

 

tavasti radhika-natha

     karmana manasa gira

krishna-kante tavaivasmi

     yuvam eva gatir mama

 

     tava-of You; asti-is; radhika-Shri Radha; natha-O Lord; karmana-with deeds; manasa-with mind; gira-with words; krishna-kante-O belopved of Lord Krishna; tava-of You; eva-indeed; asmi-I am; yuvam-You both; eva-indeed; gatih-destination; mama-of me.

 

 

     "O master of Radha, I am Yours. O beloved of Lord Krishna, I am Yours. I offer to You both my thoughts, words, and deeds. You both are the goal of my life.

 

 

Text 133

 

sharanam vam prapanno 'smi

     karuna-nikarakarau

prasadam kurutam dasyam

     mayi dushte 'paradhini

 

     sharanam-shelter; vam-You both; prapannah-surrendered; asmi-I am; karuna-nikarakarau-O two oceans of mercy; prasadam-mercy; kurutam-please do; dasyam-service; mayi-to me; dushte-wicked; aparadhini-an offender.

 

 

     "O Shri Shri Radha-Krishna, You are like two great oceans of mercy. Please be merciful to me. I take shelter of You. I surrender to You. Please engage me, a sinner and an offender, in Your service."

 

Text 134

 

ity evam japatam nityam

     gantavyam padya-pancakam

acirad eva tada dasyam

     icchata muni-sattama

 

     iti-thus; evam-thus; japatam-chanting; nityam-daily; gantavyam-to be gone; padya-pancakam-five verses; acirat-quickly; eva-indeed; tada-then; dasyam-service; icchata-desiring; muni-sattama-O best of sages.

 

 

     O best of sages, one who desires to quickly attain the direct service of the divine couple should daily recite these five verses.

 

 

Text 135

 

bahya-dharmo maya tubhyam

     sankshepenopavarnitah

antarah paramah dharmah

     prapannanam athocyate

 

     bahya-dharmah-external duties; maya-by me; tubhyam-to You; sankshepena-briefly; upavarnitah-described; antarah-internal; paramah-transcendental; dharmah-duties; prapannanam-of the surrendered souls; atha-now; ucyate--is said.

 

 

     In this way I have briefly described the external activities of the surrendered souls. Now I will describe the activities hidden in their hearts.

 

Text 136

 

krishna-priya-sakhi-bhavam

     samashritya prayatnatah

tayoh sevam prakurvita

     diva-naktam atandritah

 

     krishna-of Lord; Krishna; priya-of the beloved; sakhi-of the gopi friends; bhavam-the nature; samashritya-taking shelter; prayatnatah-carefully; tayoh-of Them; sevam-service; prakurvita-should do; diva-day; naktam-and night; atandritah-without becoming fatigued.

 

 

     Accepting the nature of one of Shri Radha's gopi friends, one should carefully serve the divine couple day and night, without ever becoming fatigued.

 

 

Text 137

 

esha te kathito dharma

     antaro muni-sattama

guhyad guhyataro hy esha

     gopaniyah prayatnatah

 

     eshah-this; te-indeed; kathitah-spoken; dharma-duty; antarah-confidential; muni-sattama-O best of sages; guhyat-than the secret; guhyatarah-the most secret; hi-indeed; esha-this; gopaniyah-to be concealed; prayatnatah-carefully.

 

 

     O best of sages, I have thus told you something that is very confidential. This is the most secret of all secrets. It should be concealed with great care.

 

Text 138

 

ukto mantras tad-angani

     tatha tasyadhikarinah

tad-dharmash ca tatha tebhyah

     phalam mantrasya narada

 

     uktah-spoken; mantrah-mantra; tad-angani-the parts of that; tatha-so; tasya-of that; adhikarinaheligible; tad-dharmah-that service; ca-and; tatha-so; tebhyah-from that; phalam-the result; mantrasya-of the mantra; narada-O Shri Narada.

 

 

     O Narada, thus I have described to you the mantra, the parts of the mantra, they who are qualified to chant the mantra, spiritual activities, and the result attained by performing spiritual activities and chanting the mantra.

 

 

Text 139

 

anutishthatvam apy ete

     tayor dasyam avapsyasi

svadhikam rakshayed vipra

     sandeho natra kashcana

 

     anutishthatvam-following; api-even; ete-they; tayoh-of Them; dasyam-service; avapsyasi-you will attain; svadhikam-more; rakshayet-will protect; vipra-O brahmana; sandehah-doubt; na-not; atra-here; kashcana-any.

 

 

     Follow this teaching and you will attain direct service to Shri Shri Radha-Krishna. O brahmana, They will always protect you. Of this there is no doubt.

 

Text 140

 

sakrin-matra-prapanno yas

     tavasmiti ca yacate

nija-dasyam harir dadyan

     na me 'trasti vicarana

 

     sakrit-once; matra-only; prapannah-surrendered; yah-who; tava-of You; asmi-I am; iti-thus; ca-and; yacate-begs; nija-own; dasyam-service; harih-Lord Hari; dadyat-gives; na-not; me-of me; atra-here; asti-is; vicarana-doubt.

 

 

     To a person who once surrenders to the Lord and says, “O Lord, I am Yours," Lord Hari gives direct devotional service. Of this I have no doubt.

 

 

Text 141

 

tatra te varnayishyami

     rahasya-paramadbhutam

shrutam purvam maya krishnat

     sakshad bhagavatah kila

 

     tatra-there; te-to you; varnayishyami-I will describe; rahasya-paramadbhutam-a very wonderful secret; shrutam-heard; purvam-previously; maya-by me; krishnat-from Lord Krishna; sakshat-directly; bhagavatah-from the Supreme Personality of Godhead; kila-indeed.

 

 

     Now I will tell you a very wonderful secret, a secret I directly heard from Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Himself.

 

Text 142

 

mantra-ratnam aham purvam

     japan kailasa-murdhani

dhyayan narayanam devam

     avasam gahane vane

 

     mantra-of mantras; ratnam-jewel; aham-I; purvam-before; japan-chanting; kailasa-murdhani-on the top of Mount Kailasa; dhyayan-meditating; narayanam devam-on Lord Narayana; avasam-residing; gahane-deep; vane-in the forest.

 

 

     In the past I lived deep in the forest on Mount Kailasa's summit. Chanting the jewel of mantras, I meditated on Lord Narayana.

 

 

Text 143

 

tatas tu bhagavams tushtah

     pradurasin mamagratah

vriyatam varam ity ukte

     mayapy udghatya locanam

 

     tatah-then; tu-indeed; bhagavan-the Supreme Lord; tushtah-pleased; pradurasin-appeared; mamagratah-before Jme; vriyatam-please choose; varam-a boon; iti-thus; ukte-said; maya-by me; api--also; udghatya-openming; locanam-eyes.

 

 

     Pleased with me, the Lord appeared in my meditation and said, "You may ask a boon". I suddenly opened my eyes.

 

Text 144

 

drishto devah shriya sardham

     samsthito garudopari

pranipatya muhush cainam

     avadac ca shriyah patim

 

     drishtah-seen; devah-the Lord; shriya-the goddess of fortune; sardham-with; samsthitah-standing; garudopari-on Garuda; pranipatya-bowing down; muhuh-again and again; ca-and; enam-to Him; avadat-spoke; ca-and; shriyah-of the goddess of fortune; patim-to the husband.

 

 

     Gazing at the Lord as He stood on Garuda with the goddess of fortune at His side, I bowed down again and again. Then I said to the goddess of fortune's husband:

 

 

Texts 145 and 146

 

 

yad rupam te kripa-sindho

     paramananda-dayinam

sarvanandashrayam nityam

     murtam ca sarvato-'dhikam

 

nirgunam nishkriyam shantam

     brahmeti ca vidur budhah

tad aham drashtum icchami

     cakshurbhyam parameshvara

 

     yat-what; rupam-form; te-of You; kripa-sindhah-O ocean of mercy; paramananda-dayinam-giver of transcendental bliss; sarvanandashrayam-the shelter of all bliss; nityam-teernal; murtam-form; ca-and; sarvato-'dhikam-the best of all; nirgunam-beyond the modes of nature; nishkriyam-beyond material actions; shantam-peaceful; brahma-spiritual; ityi-thus; ca-and; viduh-know; budhah-the wise sages; tat-that; aham-I; drashtum-to see; icchami-I wish; cakshurbhyam-with my own eyes; parameshvara-O supreme controller.

 

 

     "O Supreme controller, O ocean of mercy, I wish that with my own eyes I may see Your original form, the best of all Your forms, a form the great sages say is eternal, the giver of bliss, the abode of all bliss, beyond the modes of nature, beyond material deeds, peaceful, and spiritual.

 

 

Text 147

 

tato mam aha bhagavan

     prasannah kamala-patih

tad adya drakshyase rupam

     yat te manasi kankshitam

 

     tatah-then; mam-to me; aha-said; bhagavan-the Lord; prasannah-pleased; kamala-patih-the husband of the goddess of fortune; tat-that; adya-today; drakshyase-you will see; rupam-the form; yat-what; te-of you; manasi-in the heart; kankshitam-desire.

 

 

     Pleased, the goddess of fortune's husband said to me, “Today you will see the form your heart desires.

 

Text 148

 

yamuna-pashcime kule

     gaccha vrindavanam mama

ity uktvantardadhe devah

     shriya sardham jagat-patih

 

     yamuna-of the Yamuna; pashcime-west; kule-shore; gaccha-go; vrindavanam-Vrindavana; mama-named; iti-thus; uktva-s-peaking; antardadhe-disappeared; devah-the Lord; shriya-the goddess of fortune; sardham-with; jagat-patih-the master of the universes.

 

 

     "Go to the place named Vrindavana, which is on the western shore of the Yamuna." After speaking these words, the master of the universes, accompanied by the goddess of fortune, suddenly disappeared.

 

 

Text 149

 

aham apy agamam tarhi

     yamunayas tatam shubham

atra krishnam apashyamsh ca

     sarva-deveshvareshvaram

 

     aham-I; api-also; agamam-went; tarhi-then; yamunayah-of the Yamuna; tatam-to the shore; shubham-beautiful; atra-there; krishnam-Lord Krishna; apashyan-seeing; ca-and; sarva-deveshvareshvaram-the master of the greatest demigods.

 

 

     Then I went to the beautiful shore of the Yamuna. There I saw the demigods' master, Lord Krishna, . . .

 

Text 150

 

gopa-vesha-dharam kantam

     kishora-vayasanvitam

priya-skandhe su-vinyasta-

     vama-hastam manoharam

 

     gopa-vesha-dharam-the appearance of a cowherd boy; kantam-handsome; kishora-vayasanvitam-young; priya-skandhe-on the shoulder of His beloved; su-gracefully; vinyasta-placed; vama-left; hastam-hand; manoharam-charming.

 

 

 . . . who was a cowherd youth, who was charming and handsome, whose left hand was gracefully placed on His beloved's shoulder, . . .

 

 

Text 151

 

hasantam hasyantam ca

     madhye gopi-kadambakam

snigdha-medhasam abhasa-

     kalyana-guna-mandiram

 

     hasantam-laughing; hasyantam-making laugh; ca-and; madhye-in the midst; gopi-kadambakam-many gopis; snigdha-with love; medhasam-intelligence; abhasa-splendor; kalyana-auspiciousness; guna-virtues; mandiram-a palace.

 

 

 . . . who stood in the midst of many gopis, laughing and making them laugh, whose heart was filled with love, and who was a great palace of splendor, auspiciousness, and virtues.

 

Text 152

 

prahasya ca tatah krishno

     mam ahamrita-bhashanah

aham te darshanam yatam

     jnatva rudra tavepsitam

 

     prahasya-smiling; ca-and; tatah-then; krishnah-Lord Krishna; mam-to me; aha-spoke; amrita-nectar; bhashanah-speaking words; aham-I; te-of you; darshanam-the vision; yatam-attained; jnatva-understanding; rudra-O Shiva; tava-by you; ipsitam-desired.

 

 

     Smiling, Lord Krishna spoke to me these words of nectar: “O Shiva, I could understand your desire. That is why I have now come before your eyes.

 

 

Text 153

 

yad adya me tvaya drishtam

     idam rupam alaukikam

ghani-bhutamala-prema-

     sac-cid-ananda-vigraham

 

     yat-what; adya-now; me-of Me; tvaya-by you; drishtam-seen; idam-this; rupam-form; alaukikam-transcendental; ghani-bhuta-intense; amala-pure; prema-love; sat-eternal; cit-knowledge; ananda-and bliss; vigraham-form.

 

 

     "Now you can see My original form, a form beyond the world of matter, a form filled with intense and pure love, a form eternal and filled with knowledge and bliss.

 

Text 154

 

nirupam nirgunam vyapi

     kriya-hinam parat param

vadanti veda-shirasa

     idam eva mamanagha

 

     nirupam-without form; nirgunam-without qualities; vyapi-all-pervading; kriya-hinam-without activities; parat-than the greatest; param-greater; vadanti-say; veda-shirasah-the Upanishads, who are the crowns of the Vedas; idam-this; eva-indeed; mama-of Me; anagha-O sinless one.

 

 

     "O sinless one, the Upanishads, which form the crown of all the Vedas, say that I am formless, without qualities, all-pervading, inactive, and greater than the greatest.

 

 

Text 155

 

prakritaika-gunabhavad

     anantatvat tatheshvara

aprasiddhya mad-gunanam

     nirgunam mam vadanti hi

 

     prakrita-material; eka-one; guna-quality; abhavat-because of the absence of; anantatvat-because of being endless; tatha-so; ishvara-O Shiva; aprasiddhya-because of a lack of attaining perfect knowledge; mad-gunanam-of My qualities; nirgunam-without qualities; mam-Me; vadanti-say; hi-indeed.

 

 

     "Of all My qualities, not a single one is made of matter. My qualities are all limitless and eternal. No one can understand them perfectly or completely. That is why the Upanishads say I have no qualities.

 

Text 156

 

adrishyatvan mamaitasya

     rupasya carma-cakshusha

arupam ma vadanty ete

     vedah sarve mameshvara

 

     adrishyatvat-beacuse of being invisible; mama-of Me; etasya-of this; rupasya-form; carma-cakshusha-by material eyes; arupam-formless; mam-Me; vadanti-say; ete-they; vedah-the Vedas; sarve-all; mama-of Me; ishvara-O Shiva.

 

 

     "O Shiva, My form cannot be seen by material eyes. That is why the Vedas say I am formless.

 

 

Text 157

 

vyapakatvac cid-amshena

     mam brahmeti vidur budhah

akartritvat prapancasya

     nishkriyam mam vadanty api

 

     vyapakatvat-because of being all-pervading; cid-amshena-with a fragment of spiritual consciousness; mam-Me; brahma-the Brahman; iti-thus; viduh-know; budhah-the wise; akartritvat-because of not acting; prapancasya-of the material world; nishkriyam-without action; mam-Me; vadanti-say; api-also.

 

 

     "With a single fragment of consciousness I pervade everything. That is why the philosophers think I am the formless Brahman. My actions have nothing to do with the world of matter. That is why the philosophers say I am inactive.

 

Text 158

 

maya-gunair yuta me 'mshah

     kurvanti srijanadikam

na karomi svayam kincit

     srishty-adikam aham shiva

 

     maya-of matter; gunaih-with the qualities; yuta-endowed; me-of Me; amshah-parts; kurvanti-do; srijana-material creation; adikam-beginning with; na-not; karomi-I do; svayam-personally; kincit-anything; srishty-adikam-beginning with creation; aham-I; shiva-O Shiva.

 

 

     "Filled with the modes of material nature, the demigods, who are My parts and parcels, create, maintain, and destroy the material universes. O Shiva, I do not Myself create, maintain, or destroy them.

 

 

Text 159

 

aham asam maha-deva

     gopinam prema-vihvalah

kriyantaram na janami

     natmanam api manada

 

     aham-I; asam-was; maha-deva-O Shiva; gopinam-of the gopis; prema-vihvalah-overcome with love; kriya-activity; antaram-another; na-not; janami-I know; na-not; atmanam-Myself; api-even; manada-O giver of honor to others.

 

 

     "O Shiva, O humble and respectful one, I am overcome with love for the gopis. I do not know anything else. I do not even know My own self.

 

Text 160

 

viharamy anaya nityam

     asyah prema-vashi-kritah

imam tu mat-priyam viddhi

     radhikam para-devatam

 

     viharami-I enjoy pastimes; anaya-with Her; nityam-eternally; asyah-of Her; prema-vashi-kritah-controlled by love; imam-this; tu-indeed; mat-My; priyam-beloved; viddhi-please undertsand; radhikam-Shri Radha; para-devatam-the supreme goddess.

 

 

     "Please understand the truth of My beloved, the supreme goddess Shri Radha. I enjoy pastimes with Her eternally. She has conquered Me with Her love.

 

 

Text 161

 

asyash ca paritah pashya

     sakhyah sata-sahasrashah

nityah sarva ima rudra

     yathaham nitya-vigrahah

 

     asyah-of Her; ca-and; paritah-everywhere; pashya-please see; sakhyah-friends; sata-sahasrashah-hundreds and thousands; nityah-eternal; sarvah-all; ima-they; rudra-O Lord Shiva; yatha-as; aham-I; nitya-vigrahah-eternal form.

 

 

     "O Shiva, see how hundreds and thousands of Her friends surround Us. As I am eternal, so are they also.

 

Text 162

 

sakhayah pitarau gopa

     gavo vrindavanam mama

nityam eva sarvam etat

     cid-ananda-rasatmakam

 

     sakhayah-friends; pitarau-parents; gopa-gopas; gavah-cows; vrindavanam-Vrindavana; mama-named; nityam-eternal; eva-indeed; sarvam-all; etat-this; cid-ananda-rasatmakam-eternal, blissful, and sweet like nectar.

 

 

     My gopa friends, parents, cows, and this land named Vrindavana are all eternal. They are spiritual, blissful, and sweet like nectar.

 

 

Text 163

 

idam ananda-kandakhyam

     viddhi vrindavanam mama

yasmin pravesha-matrena

     na punah samsritim vishet

 

     idam-this; ananda-of bliss; kanda-the root; akhyam-named; viddhi-know; vrindavanam-Vrindavana; mama-named; yasmin-in which; pravesha-matrena-simply by entering; na-not; punah-again; samsritim-the world of birth and death; vishet-enters.

 

 

     Know that My Vrindavana is filled with bliss. One who enters it never again enters the world of birth and death.

 

Text 164

 

mad-vanam prapya yo mudhah

     punar anyatra gacchati

sa atma-ha mahadeva

     sarvatha natra samshayah

 

     mad-vanam-My forest; prapya-attaining; yah-who; mudhah-fool; punah-again; anyatra-another place; gacchati-goes; sa-he; atma-ha-the killer of the soul; mahadeva-O Shiva; sarvatha-in all respects; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

 

 

     One who, after entering My forest, leaves and goes somewhere else is a great fool. O Shiva, it is as if he killed his own soul. Of this there is no doubt.

 

 

Text 165

 

vrindavanam parityajya

     naiva gacchamy aham kvacit

nivasamy anaya sardham

     aham atraiva sarvada

 

     vrindavanam-Vrindavana; parityajya-leaving; na-not; eva-indeed; gacchami-go; aham-I; kvacit-anyplace; nivasami-I stay; anaya-Her; sardham-with; aham-I; atra-here; eva-indeed; sarvada-always.

 

 

     I never take even a single step out of Vrindavana. Accompanied by Shri Radha, I stay here eternally.

 

Text 166

 

ity evam sarvam akhyatam

     yat te rudra hridi sthitam

kathayasva mamedanim

     kim anyat shrotum icchasi

 

     iti-thus; evam-thus; sarvam-all; akhyatam-told; yat-what; te-to you; rudra-O Shiva; hridi-in the heart; sthitam-staying; kathayasva-please tell; mama-to Me; idanim-now; kim-hat?; anyat-more; shrotum-to hear; icchasi-you desire.

 

 

     Thus I have told you everything. O Shiva, speak what is in your heart. What more do you wish to hear?

 

 

Text 167

 

tatas tam abruvam devam

     aham ca muni-sattama

idrishdas tvam katham labhyas

     tam upayam vadasva me

 

     tatah-then; tam-to Him; abruvam-spoke; devam-to the Supreme Personality of Godhead; aham-I; ca-and; muni-sattama-O best of sages; idrishdah-like this; tvam-You; katham-how; labhyah-to be attained; tam-that; upayam-method; vadasva-please tell; me-me.

 

 

     O best of sages, then I said to Lord Krishna: How can one attain You? Please tell me the way.

 

Text 168

 

tato mam aha bhagavan

     sadhu rudra tvayoditam

ati-guhyatamam hy etat

     gopaniyam tvayanagha

 

     tatah-then; mam-to Me; aha-said; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; sadhu-excellent; rudra-O Shiva; tvaya-by you; uditam-spoken; ati-guhyatamam-very confidential; hi-indeed; etat-this; gopaniyam-to be concealed; tvaya-by you; anagha-O sinless one.

 

 

     Then Lord Krishna said to me: O Shiva, you have spoken well. I will tell you a great secret, which you should carefully conceal, O sinless one.

 

 

Text 169

 

sakrid avam prapanno yas

     tyaktopaya upasate

gopi-bhavena devesha

     samam eti na cetara

 

     sakrit-once; avam-to Us; prapannah-surrendered; yah-who; tyakta-abandoned; upayah-methods; upasate-worships; gopi-bhavena-with the nature of a gopi; devesha-O master of the demigods; samam-with; eti-goes; na-not; ca-and; itara-another.

 

 

     A person who, renouncing all else, once surrenders to Me and to Shri Radha, and worships Us as the gopis worship Us, attains Us. No one else attains Us.

 

Text 170

 

yo mam eva prapannash ca

     mat-priyam na maheshvara

na kadapi samapnoti

     mam eva te mayoditam

 

     yah-who; mam-to Me; eva-indeed; prapannah-surrenders; ca-abd; mat-priyam-My beloved; na-not; maheshvara-O Shiva; na-not; kadapi-ever; samapnoti-attains; mam-Me; eva-indeed; te-to you; maya-by Me; uditam-spoken.

 

 

     O Shiva, a person who surrenders to Me but not to My beloved never attains Me. This I tell you.

 

 

Text 171

 

sakrid etam prapanno yas

     tavasmiti vaded api

sadhanena vinapy esha

     mam apnoti na samshayah

 

     sakrit-once; etam-to Her; prapannah-surrendered; yah-who; tava-of You; asmi-I am; iti-thus; vadet-says; api-also; sadhanena-by sadhana; vina-without; api-even; eshah-he; mam-Me; apnoti-attains; na-no; samshayah-doubt.

 

 

     A person who once surrenders to Her and tells Her, “I am Yours", attains Me also without doing anything further. Of this there is no doubt.

 

Text 172

 

tasmat sarvatmana rudra

     mat-priyam sharanam vrajet

ya ashu mat-priya bhutva

     mam vashi-kartum icchati

 

     tasmat-therefore; sarvatmana-with all your hear; rudra-O Shiva; mat-priyam-My beloved; sharanam--surrender; vrajet-should attain; ya-who; ashu-quickly; mat-priya-a gopi dear to Me; bhutva-becoming; mam-Me; vashi-kartum-to bring under control; icchati-desires.

 

 

     Therefore, O Shiva, a person who desires to conquer Me should surrender, with all his heart, to My beloved. In this way one becomes dear to Me.

 

 

Text 173

 

idam rahasyam paramam

     maya te parikirtitam

tvayapy etan mahadeva

     gopaniyam prayatnatah

 

     idam-this; rahasyam-secret; paramam-great; maya-by Me; te-to you; parikirtitam-spoken; tvaya-by you; api-also; etat-this; mahadeva-O Shiva; gopaniyam-to be concealed; prayatnatah-carefully.

 

 

     I have spoken to you a very great secret. O Shiva, please conceal it with great care.

 

Text 174

 

tvam apy etam samashritya

     radhikam mama vallabham

japan me yugalam mantram

     sada tishtha mamalaye

 

     tvam-you; api-also; etam-of Her; samashritya-taking shelter; radhikam-Shri Radha; mama-My; vallabham-beloved; japan-chanting; me-of Me; yugalam-two; mantram-mantras; sada-always; tishtha-stay; mama-of Me; alaye-in the abode.

 

 

     You also should take shelter of My beloved Radha, chant My two mantras, and always stay in My abode.

 

 

Text 175

 

shri-shiva uvaca

 

ity uktva dakshine karne

     mama krishno daya-nidhih

upadishya dvayam hy etat

     samskaramsh ca vidhaya hi

 

     shri-shivah uvaca-Shri Shiva said; iti-thus; uktva-speaking; dakshine-in the right; karne-ear; mama-of me; krishnah-Lord Krishna; daya-of mercy; nidhih-an ocean; upadishya-teaching; dvayam-two; hi-indeed; etat-this; samskaran-samskaras; ca-and; vidhaya-placing; hi-indeed.

 

 

     Lord Sadashiva said: After speaking these words, Lord Krishna, who is an ocean of mercy, spoke the two mantras in my right ear. Then He taught me the various samskaras.

 

Text 176

 

sa-gano 'ntardadhe vipra

     tatraiva me vipashcitah

aham apy atra tishthami

     tad arabhya nirantaram

 

     sa-ganah-with His associates; antardadhe-disappeared; vipra-O brahmana; tatra-there; eva-indeed; me-of me; vipashcitah-wise; aham-I; api-also; atra-here; tishthami-stay; tat-that; arabhya-beginning; nirantaram-always.

 

 

     O wise brahmana, then the Lord and His company suddenly disappeared. Since then I have always stayed in this place.

 

 

Text 177

 

sarvam etan maya tubhyam

     sangam eva prakirtitam

adhuna vada viprendra

     kim bhuyah shrotum icchasi

 

     sarvam-all; etat-this; maya-by me; tubhyam-to you; sa-with; angam-the parts; eva-indeed; prakirtitam-spoken; adhuna-now; vada-please tell; viprendra-O king of brahmanas; kim-what?; bhuyah-more; shrotum-to hear; icchasi-you wish.

 

 

     O king of brahmanas, now I have told you everything. Please speak. What more do you wish to hear?

 

Text 178

 

shri-narada uvaca

 

bhagavan sarvam akhyatam

     yat prishtam maya guro

adhuna shrotum icchami

     bhava-margam anuttamam

 

     shri-narada uvaca-Shri Narada said; bhagavan-O master; sarvam-all; akhyatam-told; yat-what; prishtam-asked; maya-by me; gurah-O spiritual master; adhuna-now; shrotum-to hear; icchami-I wish; bhava-margam-the path of love; anuttamam-supreme.

 

 

     Shri Narada said: O spiritual master, you have answered my question with all completeness. Now I wish to hear about the path of spiritual love, the best of all paths.

 

 

Text 179

 

shri-sadashiva uvaca

 

sadhu prishtam tvaya vipra

     sarva-loka-hitaishina

rahasyam api vakshyami

     tan me nigaditam shrinu

 

     shri-sadashiva uvaca-Lord Sadashiva said; sadhu-excellent; prishtam-asked; tvaya-by you; vipra-O brahmana; sarva-loka-of all people; hita-the welfare; aishina-desiring; rahasyam-secret; api-even; vakshyami-I will twll; tat-that; me-by me; nigaditam-spoken; shrinu-please hear.

 

 

     Lord Sadashiva said: O brahmana who wishes the welfare of all, I will tell you a great secret. Please hear this from me.

 

Text 180

 

dasah sakhayah pitarau

     preyasyash ca harir iha

sarve nitya muni-shreshtha

     tat-tulya-guna-shalinah

 

     dasah-servants; sakhayah-friends; pitarau-parents; preyasyah-beloveds; ca-and; harih-Lord Hari; iha-here; sarve-all; nityah-eternal; muni-shreshtha-O best of sages; tat-tulya-guna-shalinah-with virtues like His.

 

 

     O best of sages, Lord Hari, His servants, His friends, His parents, and His gopi beloveds are all eternal. They all have the same transcendental virtues.

 

 

Text 181

 

yatha prakata-lilayah

     puraneshu prakirtitah

tatha te nitya-lilayam

     santi vrindavane bhuvi

 

     yatha-as; prakata-lilayah-of manifest pastimes; puraneshu-in the Puranas; prakirtitah-described; tatha-so; te-they; nitya-lilayam-in eternal pastimes; santi-are; vrindavane-in Vrindavana; bhuvi-on the earth.

 

 

     Lord Krishna's eternal pastimes in the spiritual world of Vrindavana are exactly like His manifested pastimes in earthly Vrindavana, as described in the Puranas.

 

Text 182

 

gamanagamane nityam

     tathaiva vana-goshthayoh

go-caranam vayasyash ca

     vinasura-vighatanam

 

     gamana-going; agamane-and coming; nityam-eternally; tatha-so; eva-indeed; vana-goshthayoh-of the forest and the village of Vraja; go-caranam-herding the cows; vayasyah-friends; ca-and; vina-without; asura-of the demons; vighatanam-the killing.

 

 

     In the spiritual world of Vrindavana there is the same coming and going to the forest and village of Vraja, the same herding of the cows, and the same friends. Only the killing of the demons is absent.

 

 

Text 183

 

parakiyabhimaninyas

     tatha tasya priya-janah

pracchannenaiva bhavena

     ramayanti nijam priyam

 

     parakiya-the love of another; abhimaninyah-with the conception; tatha-so; tasya-of Him; priya-janah-the dear gopis; pracchannena-concealed; eva-indeed; bhavena-with love; ramayanti-delight; nijam-own; priyam-beloved.

 

 

     Thinking of Him as their paramour, with hidden love the gopis please their beloved Krishna.

 

 

Texts 184 and 185

 

 

atmanam cintayet tatra

     tasam madhye manoramam

rupa-yauvana-sampannam

     kishorim pramadakritim

 

nana-shilpa-kalabhijnam

     krishna-bhoganurupinim

prarthitam api krishnena

     tato bhoga-paranmukhim

 

     atmanam-self; cintayet-may think; tatra-there; tasam-of them; madhye-in the midst; manoramam-chamring; rupa-handsomeness; yauvana-and youth; sampannam-endowed with; kishorim-youth; pramada-of a beautiful girl; akritim-the form; nana-shilpa-kalabhijnam-e4xpert in various arts; krishna-bhoganurupinim-pleasing to Lord Krishna; prarthitam-requested; api-even; krishnena-by Lord Krishna; tatah-then; bhoga-paranmukhim-averse to enjoyment.

 

 

     One should think of oneself as a beautiful young gopi girl expert in various arts, pleasing to Lord Krishna, reluctant to directly enjoy with Lord Krishna even if He were personally to invite you, . . .

 

Text 186

 

radhikanucarim nityam

     tat-sevana-parayanam

krishnad apy adhikam prema

     radhikayam prakurvatim

 

     radhika-of Shri Radha; anucarim-a follower; nityam-always; tat-sevana-parayanam-devoted to Her service; krishnat-than Lord Krishna; api-even; adhikam-more; prema-love; radhikayam-for Shri Radha; prakurvatim-doing.

 

 

 . . . a follower of Shri Radha, always devoted to Her service, more affectionate to Shri Radha than to Lord Krishna Himself, . . .

 

 

Text 187

 

prityanudivasam yatnat

     tayoh sangama-karinim

tat-sevana-sukhasvada-

     bharenati-su-nirvritam

 

     pritya-with love; anudivasam-every day; yatnat-carefully; tayoh-of Themn; sangama-meeting; karinim--doing; tat-sevana-of service to Them; sukhasvada-bharena-by the great happiness; ati-su-nirvritam-very happy.

 

 

 . . . every day carefully and affectionately arranging the meeting of Shri Shri Radha-Krishna, and becoming happy to see Them pleased by your service.

 

Text 188

 

ity atmanam vicintyaiva

     tatra sevam samacaret

brahma-muhurtam arabhya

     yavat santa maha-nisha

 

     iti-thus; atmanam-oneself; vicintya-thinking; eva-indeed; tatra-there; sevam-service; samacaret-should perform; brahma-muhurtam-at brahma-muihurta; arabhya-beginning; yavat-from; santa-to the end; maha-nisha-of the great night.

 

 

     Thinking of oneself in this way, one should serve Shri Shri Radha-Krishna from the early morning of brahma-muhurta to the end of night.

 

 

Text 189

 

shri-narada uvaca

 

harer dainandinim lilam

     shrotum icchami tattvatah

lilam ajanatam sevyo

     manasa tu katham harih

 

     shri-narada uvaca-Shri Narada said; hareh-of Lord Hari; dainandinim-daily; lilam-pastimes; shrotum-to hear; icchami-I wish; tattvatah-in truth; lilam-pastimes; ajanatam-of they who do not know; sevyah-to be served; manasa-with the mind; tu-indeed; katham-how?; harih-Lord Hari.

 

 

     Shri Narada said: I wish to hear the daily pastimes of Lord Hari. How can they who do not know these pastimes serve Lord Hari in their hearts?

 

Text 190

 

shri-sadashiva uvaca

 

naham janami tam lilam

     harer narada tattvatah

vrinda-devim samagaccha

     sa te lilam pravakshyati

 

     shri-sadashiva uvaca-Lord Sadashiva said; na-not; aham-I; janami-know; tam-these; lilam-pastimes; hareh-of Lord Hari; narada-O Shri Narada; tattvatah-in truth; vrinda-devim-Vrinda-devi; samagaccha-go; sa-she; te-to you; lilam-pastimes; pravakshyati-will tell.

 

 

     Lord Sadashiva said: I do not know these pastimes of Lord Hari. Go to Vrinda-devi. She will tell them to you.

 

 

Text 191

 

avidura itah sthanat

     keshi-tirtha-samipatah

sakhi-sangha-vrita saste

     govinda-paricarika

 

     a-not; vidure-far away; itah-from this; sthanat-place; keshi-tirtha-samipatah-near Keshi-tirtha; sakhi-sangha-vrita-surrounded by many gopis; sa-she; aste-is; govinda-paricarika-a servant of Lord Govinda.

 

 

     She stays near Keshi-tirtha, which is not far from this place. She is surrounded by many gopi friends. She is a maidservant of Lord Krishna.

 

Text 192

 

shri-sanat-kumara uvaca

 

ity uktas tam parikramya

     gurum natva punah punah

vrinda-sthanam jagamadau

     narado muni-sattamah

 

     shri-sanat-kumara uvaca-Shri Sanat-kumara said; iti-thus; uktah-speaking; tam-him; parikramya-circumambulating; gurum-spiritual master; natva-bowing; punah-again; punah-and again; vrinda-sthanam-to Vrinda's place; jagama-went; adau-in the beginning; naradah-Shri Narada; muni-sattamah-the great sage.

 

 

     Shri Sanat-kumara said: Hearing these words, the great sage Shri Narada circumambulated his spiritual master, bowed before him again and again, and then went to the abode of Shri Vrinda-devi.

 

 

Text 193

 

vrindapi naradam drishtva

     pranamyapi punah punah

uvaca tam muni-shreshtha

     katham atragatis tava

 

     vrinda-Vrinda; api-also; naradam-Shri Narada; drishtva-seeing; pranamya-bowing down; api-also; punah-again; punah-and again; uvaca-said; tam-to him; muni-shreshtha-O best of sages; katham-why?; atra-here; agatih-come; tava-you.

 

 

     Seeing Narada, Vrinda bowed before him again and again. "O best of sages, why have you come here?" she said.

 

Text 194

 

shri-narada uvaca

 

tvatto veditum icchami

     naittikam caritam hareh

tat tada bruhi me devi

     yadi yogyo 'smi shobhane

 

     shri-narada uvaca-Shri Narada said; tvattah-from you; veditum-to learn; icchami-I desire; naittikam-daily; caritam-activities; hareh-of Lord Hari; tat-that; tada-then; bruhi-please tell; me-to me; devi-O goddess; yadi-if; yogyah-suitable; asmi-I am; shobhane-O beautiful one.

 

 

     Shri Narada said: I have come to learn from you of Lord Hari's daily activities. O beautiful goddess, if I am qualified to hear of them, please tell them to me.

 

 

Text 195

 

shri-vrindovaca

 

rahasyam api vakshyami

     krishna-bhakto 'si narada

na prakashyam tvaya hy etad

     guhyad guhyatamam mahat

 

     shri-vrinda uvaca-Shri Vrinda said; rahasyam-secret; api-although; vakshyami-I will tell; krishna-bhaktah-a devotee of Lord Krishna; asi-you are; narada-O Shri Narada; na-not; prakashyam-to be revealed; tvaya-by you; hi-indeed; etat-this; guhyat-than secret; guhyatamam-more secret; mahat-great.

 

 

     Shri Vrinda said: O Narada, you are a great devotee of Lord Krishna. Therefore I will tell you this, the greatest of all secrets. Please do not make these words public.

 

Text 196

 

nishanta-seva

 

madhye vrindavane ramye

     pancashat kunja-mandite

kalpa-vriksha-nikunje tu

     divya-ratna-maye grihe

 

     nishanta-seva-service at the end of night; madhye-in the middle; vrindavane-Vrindavana; ramye-beautiful; pancashat-fifty; kunja-groves; mandite-decorated; kalpa-vriksha-of kalpa-vriksha trees; nikunje-in a grove; tu-indeed; divya-splendid; ratna-jewels; maye-made; grihe-in a palace.

 

 

Pastimes in the End of Night

 

     In the middle of beautiful Vrindavana forest, which is decorated with fifty groves, in a grove of kalpa-vriksha trees, in a glittering jewel palace, . . .

 

 

Text 197

 

nidrito tishthatas talpe

     nividalingatau mithah

mad-ajna-karibhih pashcat

     pakshibhir bodhitav api

 

     nidritah-asleep; tishthatah-staying; talpe-on a bed; nivida-tightly; alingatau-embracing; mithah-together; mad-ajna-karibhih-carrying my orders; pashcat-after; pakshibhih-by birds; bodhitau-awakened; api-even.

 

 

 . . . on a graceful bed, the sleeping, tightly embracing divine couple were awakened by birds following my command.

 

Text 198

 

gadhalingana-nirbhedam

     aptau tad-bhanga-katarau

na manas kurutas talpat

     samutthatum manag api

 

     gadha-tight; alingana-embrace; nirbhedam-breaking; aptau-attained; tad-bhanga-by Their separation; katarau-distressed; na-not; manah-mind; kurutah-did; talpat-from the bed; samutthatum-to rise; manak-slightly; api-even.

 

 

     Their firm embrace broken, the divine couple became unhappy at the thought of Their impending separation. They had no wish to rise even slightly from Their bed.

 

 

Text 199

 

tatash ca sharika-sanghaih

     shukadyair api tau muda

bodhitau vividhair vakyaih

     sva-talpad udatishthatam

 

     tatah-then; ca-and; sharika-sanghaih-by a host of female parrots; shukadyaih-by a host of male parrots and other birds; api-even; tau-Them; muda-happily; bodhitau-awakened; vividhaih-with many; vakyaih-words; sva-talpat-from Their bed; udatishthatam-rose.

 

 

     Awakened by the cheerful words of many parrots and other birds, Shri Shri Radha-Krishna rose from Their bed.

 

Text 200

 

upavishtau tato drishtva

     sakhyas talpe mudanvitau

pravishya cakrire sevam

     tat-kalasyocitam tayoh

 

     upavishtau-risen; tatah-then; drishtva-seeing; sakhyah-the friends; talpe-on the bed; mudanvitau-happy; pravishya-entering; cakrire-did; sevam-service; tat-kalasyocitam-approrpiate to that time; tayoh-of Them.

 

 

     Seeing that the divine couple had happily risen from bed, the gopis entered and served Them in ways appropriate to that time.

 

 

Text 201

 

punash ca sharika-vakyair

     utthaya tau sva-talpatah

gacchatah sva-sva-bhavanam

     bhity-utkanthakulau mithah

 

     punah-again; ca-and; sharika-vakyaih-with the words of the female parrots; utthaya-rising; tau-They; sva-talpatah-from the bed; gacchatah-went; sva-sva-bhavanam-to Their own homes; bhity-utkanthakulau-anxious; mithah-together.

 

 

     When the female parrots spoke, the divine couple rose from Their bed. Very anxious, They returned to Their homes.

 

Text 202

 

pratah-seva

 

pratash ca bodhito matra

     talpad utthaya sa-tvaram

kritva krishno danta-kashtham

     baladeva-samanvitam

 

     pratah-seva-in the early morning; pratah-the morning; ca-and; bodhitah-awakened; matra-by His mother; talpat-from the bed; utthaya-rising; sa-tvaram-quickly; kritva-doing; krishnah-Lord Krishna; danta-kashtham-a toothbrush-twig; baladeva-samanvitam-with Balarama.

 

 

Pastimes in the Early Morning

 

     Wakened by His mother in the early morning, Lord Krishna rose from bed. Then He and Balarama brushed Their teeth.

 

 

Text 203

 

matranumodito yati

     go-shalam dohanotsukah

radhapi bodhita vriddha-

     vayasyabhih sva-talpatah

 

     matra-by His mother; anumoditah-given permission; yati-goes; go-shalam-to the cow-barn; dohana-milking; utsukah-eager; radha-Shri Radha; api-also; bodhita-awakened; vriddha-vayasyabhih-by the older gopis; sva-talpatah-from Her bed.

 

 

     With His mother's permission, Lord Krishna eagerly went to the barn to milk the cows. Then Shri Radha, wakened by the elder gopis, also rose from Her bed.

 

Text 204

 

utthaya danta-kashthadi

     kritvabhyangam samacaret

snana-vedim tato gatva

     snapita lalitadibhih

 

     utthaya-rising; danta-kashtha-toothbrush-twig; adi-beginning with; kritva-doing; abhyangam-anointing ewith fragrant oils; samacaret-did; snana-vedim-the bathing-room; tatah-then; gatva-going; snapita-bathed; lalita-by Lalita; adibhih-headed.

 

 

     Shri Radha rose, brushed Her teeth, anointed Herself with fragrant oils, and then went to the bathing-room, where Lalita and the other gopis bathed Her.

 

 

Text 205

 

bhusha-griham vrajet tatra

     vayasya bhushayanty api

bhushanair vividhair divyair

     gandha-malyanulepanaih

 

     bhusha-griham-to the decorating room; vrajet-went; tatra-there; vayasya-gopi friends; bhushayanti-decorate; api-also; bhushanaih-with ornaments; vividhaih-various; divyaih-glittering; gandha-malyanulepanaih-with scents, garlands, and ointments.

 

 

     Then She went to the decorating-room, where Her friends decorated Her with garlands, scents, oils, and many glittering ornaments.

 

Text 206

 

tatash ca sva-janais tasyah

     shvashrum samprarthya yatnatah

paktum ahuyate turnam

     sa-sakhi sa yashodaya

 

     tatah-then; ca-and; sva-janaih-by Her people; tasyah-of Her; shvashrum-mother-in-law; samprarthya-requesting; yatnatah-carefully; paktum-to cook; ahuyate-was called; turnam-quickly; sa-sakhi-with friends; sa-she; yashodaya-by Yashoda.

 

 

     Then, after first speaking to Radha's mother-in-law, Yashoda called Radha and Her friends to cook breakfast for Lord Krishna.

 

 

Text 207

 

shri-narada uvaca

 

katham ahuyate devi

     pakartham sa yashodaya

satishu paka-kartrishu

     rohini-pramukhasv api

 

     shri-narada uvaca-Shri Narada said; katham-why?; ahuyate-was called; devi-O goddess; pakartham-for the purpose of cooking; sa-She; yashodaya-by Yashoda; satishu-saintly women; paka-kartrishu-expert in cooking; rohini-pramukhasv-headed by Rohini; api-even.

 

 

     Shri Narada said: O goddess, why did Yashoda call Shri Radha to cook when Rohini and so many other expert cooks were present in her home?

 

Text 208

 

shri-vrindovaca

 

durvasasa svayam datto

     varas tasyai maharshina

iti katyayani-vaktrac

     chrutam asin maya pura

 

     shri-vrinda uvaca-Shri Vrinda said; durvasasa-by Durvasa Muni; svayam-personally; dattah-given; varah-boon; tasyai-to Her; maharshina-by the great sage; iti-thus; katyayani-vaktrat-from the mouht of Katyayani; shrutam-heard; asit-was; maya-by me; pura-before.

 

 

     Shri Vrinda said: The great sage Durvasa gave Radha a boon that She would be the best of cooks. This I heard from the mouth of Katyayani.

 

 

Text 209

 

tvaya yat pacyate devi

     tad-annam mad-anugrahat

mishtam svadv-amrita-spardhi

     bhoktur ayush-karam tatha

 

     tvaya-by You; yat-what; pacyate-is cooked; devi-O goddess; tad-annam-that food; mad-anugrahat-by my mercy; mishtam-delicious; svadu-amrita-spardhi-defeating nectar; bhoktuh-of the eater; ayush-karam-increasing the life; tatha-so.

 

 

     Durvasa said to Radha, "O goddess, by my mercy whatever You cook will be more delicious than nectar. It will increase the life of whoever eats it."

 

Text 210

 

ity ahvayati tam nityam

     yashoda putra-vatsala

ayushman me bhavet putrah

     svadu-lobhat tatha sati

 

     iti-thus; ahvayati-calls; tam-Her; nityam-daily; yashoda-Yashoda; putra-vatsala-affectionate to her son; ayushman-living a long life; me-my; bhavet-may be; putrah-son; svadu-lobhat-eager to eat what is delicious; tatha-so; sati-the saintly woman.

 

 

     That is why every day Yashoda calls Radha to cook. Yashoda thinks, "Eager to eat this delicious food, my son will live a very long life."

 

 

Text 211

 

shvashrush canumodita sapi

     hrishtanandalayam vrajet

sa-sakhi-prakara tatra

     gatva pakam karoti ca

 

     shvashruh-of the mother-in-law; ca-and; anumodita-attaining the permission; sa-she; api-also; hrishtanandalayam-to the abode of happiness; vrajet-goes; sa-sakhi-with friends; prakara-important; tatra-there; gatva-going; pakam-cooking; karoti-does; ca-and.

 

 

     Receiving permission from Her mother-in-law, Radha becomes very happy. Accompanied by a host of friends, She goes to Krishna's home to cook.

 

Text 212

 

krishno 'pi dugdhva gah kashcid

     dohayitva janaih parah

agacchati pitur vakyat

     sva-griham sakhibhir vritah

 

     krishnah-Lord Krishna; api-also; dugdhva-milking; gah-the cows; kashcit-some; dohayitva-causing to be milked; janaih-by people; parah-others; agacchati-returns; pituh-of His father; vakyat-by the words; sva-griham-to His own home; sakhibhih-by friends; vritah-accompanied.

 

 

     Meanwhile, Lord Krishna milked some cows and had the other boys milk the others. Then, called by His father, He and His friends returned home.

 

 

Text 213

 

abhanga-mardanam kritva

     dasaih samsnapito muda

dhauta-vastra-dharah sragvi

     candanakta-kalevarah

 

     abhanga-mardanam-massage; kritva-doing; dasaih-by servants; samsnapitah-bathed; muda-happily; dhauta-vastra-dharah-wearing clean garments; sragvi-garlanded; candanakta-kalevarah-anointed with sandal paste.

 

 

     Then the servants happily massaged Lord Krishna, bathed Him, dressed Him in clean garments, garlanded Him, and anointed His body with sandal paste.

 

Text 214

 

dvi-phala-baddha-keshash ca

     griva-bhalopari sphuran

candrakara-spurad-bhala-

     tilakalaka-ranjitah

 

     dvi-phala-baddha-keshah-bound hair; ca-and; griva-neck; bhala-and forehead; upari-above; sphuran-manifested; candrakara-like the moon; spurat-manifested; bhala-forehead; tilaka-tilaka; alaka-curly locks of hair; ranjitah-splendid.

 

 

     Then the servants gathered Lord Krishna's hair from His forehead to His neck and tied it in a topknot. They made the moon of the His forehead splendid with tilaka and curling locks of hair.

 

 

Text 215

 

kankanangada-keyura-

     ratna-mudra-lasat-karah

mukta-hara-sphurad-vaksha

     makarakriti-kundalah

 

     kankanangada-keyura-with bracelets and armlets; ratna-mudra-with jewel rings; lasat-splendid; karah-hands; mukta-hara-necklace of pearls; sphurat-splendid; vakshah-chest; makarakriti-kundalah-with shark-shaped earrings.

 

 

     They decorated Lord Krishna with armlets and bracelets. They made His hands splendid with jewel rings. They placed a necklace of pearls across His chest and decorated His ears with shark-shaped earrings.

 

Text 216

 

muhur akarito matra

     pravished bhojanalaye

avalambya karam matur

     baladevam anuvratah

 

     muhuh-again and again; akaritah-called; matra-by His mother; pravishet-entered; bhojanalaye-the breakfast-room; avalambya-resting; karam-hand; matuh-of His mother; baladevam-Balarama; anuvratah-followed.

 

 

     Again and again called by His mother, Lord Krishna, holding His mother's hand, finally followed Balarama into the breakfast-room.

 

 

Text 217

 

bhuktva ca vividhannani

     matra ca sakhibhir vritah

hasayan vividhair vakyaih

     sakhims tair hasitah svayam

 

     bhuktva-eating; ca-and; vividha-various; annani-foods; matra-by His mother; ca-and; sakhibhih-with friends; vritah-surrounded; hasayan-making laugh; vividhaih-with various; vakyaih-words; sakhin-friends; taih-with them; hasitah-made to laugh; svayam-personally.

 

 

     Accompanied by His mother and His friends, Lord Krishna ate a breakfast-feast of many different kinds of foods. He told many jokes, laughing and making His friends laugh.

 

Text 218

 

ittham bhuktva tathacamya

     divya-khatöopari kshanat

vishramet sevakair dattam

     tambulam vibhajann adan

 

     ittham-thus; bhuktva-eating; tatha-so; acamya-rinsing His mouth; divya-khaööopari-on a splendid bed; kshanat-for a moment; vishramet-rested; sevakaih-by the servants; dattam-given; tambulam-betelnuts; vibhajan-distributing; adan-chewing.

 

 

     Then the servants brought betelnuts. After sharing them with His friends and chewing some Himself, Lord Krishna rested for a moment on a splendid bed.

 

 

Text 219

 

radhapi bhojananandam

     drishöva yashodaya huta

lalitadi-sakhi-vrita

     bhunkte 'nnam lajjayanvita

 

     radha-Shri Radha; api-also; bhojana-of eating; anandam-bliss; drishöva-seeing; yashodaya-by Yashoda; huta-called; lalitadi-sakhi-vrita-with Lalita and Her other friends; bhunkte-ate; annam-food; lajjaya-shyness; anvita-with.

 

 

     Radha watched as Lord Krishna enjoyed these pastimes of eating breakfast. When Yashoda called, Radha, accompanied by Lalita and many other gopi friends, shyly ate breakfast.

 

 

 

Text 219

 

radhapi bhojananandam

     drishöva yasodaya huta

lalitadi-sakhi-vrita

     bhunkte 'nnam lajjayanvita

 

     radha-Shri Radha; api-also; bhojana-of eating; anandam-bliss; drishöva-seeing; yasodaya-by Yashoda; huta-called; lalitadi-sakhi-vrita-with Lalita and Her other friends; bhunkte-ate; annam-food; lajjaya-shyness; anvita-with.

 

 

     Radha watched as Lord Krishna enjoyed these pastimes of eating breakfast. When Yashoda called, Radha, accompanied by Lalita and many other gopi friends, shyly ate breakfast.

 

Text 220

 

atha purvahna-seva

 

gopa-vesha-dharah krishno

     dhenu-vrinda-purah-sarah

vraja-vasi-janaih pritya

     sarvair anugatah pathi

 

     atha-now; purvahna-seva-late-morning pastimes; gopa-vesha-dharah-dressed as a cowherd boy; krishno-Lord Krishna; dhenu-vrinda-purah-before the cows; sarah-going; vraja-vasi-janaih-with the people of Vraja; pritya-with love; sarvair-with all; anugatah-followed; pathi-on the path.

 

 

Pastimes in the Late Morning

 

     When, dressed as a cowherd boy, Lord Krishna followed the cows to the pasture, all the people of Vraja affectionately followed Him on the path.

 

Text 221

 

pitaram mataram natva

     netrantena priya-ganan

yatha-yogyam tatha canyan

     sannivartya vanam vrajet

 

     pitaram-father; mataram-mother; natva-bowing; netrantena-with the corner of His eyes; priya-ganan-to the dear gopis; yatha-yogyam-as appropriate; tatha-so; ca-also; anyan-others; sannivartya-sending back; vanam-to the forest; vrajet-went.

 

 

     Bowing down before His father and mother, casting sidelong glances at His gopi-beloveds, and dealing appropriately with all the others, Lord Krishna sent them all back. Then He again proceeded to the forest.

Text 222

 

vanam pravishya sakhibhih

     kriditva ca kshanam tatah

vancayitva ca tan sarvan

     dvi-traih priya-sakhair yutah

 

     vanam-the forest; pravishya-entering; sakhibhih-with His friends; kriditva-playing; ca-and; kshanam-a moment; tatah-then; vancayitva-stealing; ca-and; tan-them; sarvan-all; dvi-traih-with two or three; priya-sakhair-dear friends; yutah-endgaged.

 

 

     Lord Krishna entered the forest, played for a while with His friends, and then slipped away with two or three especially close friends.

 

Text 223

 

sanketakam vrajed dharsat

     priya-sandarshanotsukah

sapi krishne vanam yate

     drishöva tam griham agata

 

     sanketakam-meeting; vrajed-goes; harsat-happily; priya-sandarshanotsukah-eager to see His beloved; sa-She; api-also; krishne-when Lord Krishna; vanam-to the forest; yate-had gone; drishöva-seeing; tam-that; griham-home; agata-arrived.

 

 

     Eager to see His beloved, Lord Krishna happily went to meet Her. When She saw that Lord Krishna had gone to the forest, Shri Radha returned to Her home.

Text 224

 

suryadi-puja-vyajena

     kusumady-ahriti-cchalat

vancayitva gurun yati

     priya-sangecchaya vanam

 

     surya-of the sun-god; adi-beginning with; puja-worship; vyajena-on the preText; kusumady-ahriti-cchalat-on the preText of gathering flowers; vancayitva-cheating; gurun-superiors; yati-goes; priya-sangecchaya-desiring to meet Her beloved; vanam-to the forest.

 

 

     Then, on the preText of gathering flowers and other things for the worship of the sun-god and other purposes, Shri Radha tricks Her superiors and, yearning to meet Her beloved, goes to the forest.

 

Text 225

 

atha madhyahna-seva

 

ittham tau bahu-yatnena

     militva sva-ganair vritah

viharair vividhais tatra

     vane vikridito muda

 

     atha-now; madhyahna-seva-midday pastimes; ittham-thus; tau-They; bahu-yatnena-with great effort; militva-meeting; sva-ganair-with Their5 associates; vritah-accompanied; viharair-with various; vividhais-pastimes; tatra-there; vane-ijn the foprest; vikridito-enjoy mastimes; muda-happily.

 

 

Pastimes of Midday

 

     Finally meeting after a great effort, the divine couple enjoy many happy pastimes in the forest with Their associates.

Text 226

 

andolika-sakharudhau

     sakhibhir dolitau kvacit

kvacid venum kara-srastam

     priyaya coritam harih

 

     andolika-a swing; sakha-on a branch; arudhau-climbed; sakhibhir-by friends; dolitau-swung; kvacit-sometimes; kvacid-sometimes; venum-the flute; kara-from the hand; srastam-fallen; priyaya-by the beloved; coritam-stolen; harih-Lord Hari.

 

 

     Sometimes Radha and Krishna enjoy pastimes on a swing hanging from a tree branch and pushed by the gopis. Sometimes Radha steals the flute from Lord Krishna's hand.

 

Text 227

 

anveshayann upalabdho

     vipralabdhah priya-ganaih

hasito bahudha tabhir

     hrita-sva iva tishöhati

 

     anveshayan-seeking; upalabdho-rebuked; vipralabdhah-separated; priya-ganaih-by the dear gopis; hasito-made to laugh; bahudha-in many ways; tabhir-by them; hrita-stolen; svas-own; iva-as if; tishöhati-stands.

 

 

     Sometimes the gopis hid and made Him search after them. Sometimes they teased and scolded Him. Sometimes they joked with Him and made Him laugh. In these ways they charmed Lord Krishna and stole His heart.

 

Texts 228 and 229

 

 

vasanta-rtuna jushöam

     vana-khandam kvacin muda

pravishya candanambhobhih

     kunkumadi-jalair api

 

visincato yantra-muktais

     tat-pankanapitau mithah

sakhyo 'py evam visincanti

     tash ca tau sincatah punah

 

     vasanta-rtuna-with spirngtime; jushöam-endowed; vana-khandam-the forest; kvacin-somewhere; muda-happily; pravishya-entering; candanambhobhih-with sandal-water; kunkumadi-jalair-with water mixed with kunkuma and other scents; api-also; visincato-sprinkling; yantra-muktais-with a device; tat-pankanapitau-with scented waters; mithah-each other; sakhyo-the gopis; api-also; evam-thus; visincanti-sprinkle; tash-them; ca-and; tau-the divine couple; sincatah-sprinkle; punah-again and again.

 

 

     Sometimes Lord Krishna happily enters the forest in the beautiful springtime and with a sprinkler sprinkles the gopis with water mixed with sandal, kunkuma, and other colorful scents. The gopis respond by sprinkling Him. Then Radha and Krishna sprinkle each other again and again.

Text 230

 

tathanyartu-su-jushöasu

     kridito vana-rajisu

tat-tat-kalocitair nana-

     viharaih sa-ganau dvija

 

     tatha-so; anya-other; rtu-seasons; su-jushöasu-engaged; kridito-pastimes; vana-rajisu-in the forest groved; tat-tat-kala-in various times; ucitair-appropriate; nana-various; viharaih-with pastimes; sa-ganau-with associates; dvija-O brahmana.

 

 

     O brahmana, in the forest groves the divine couple enjoy many different pastimes with Their associates, pastimes appropriate to the different times and seasons.

 

Text 231

 

sranto kvacid vrksha-mulam

     asadya muni-sattama

upavishyasane divye

     madhu-panam pracakratuh

 

     sranto-tired; kvacid-sometimes; vrksha-mulam-at the root of a tree; asadya-attaining; muni-sattama-O best of sages; upavishya-sitting; asane-on a seat; divye-splendid; madhu-panam-drinking nectar; pracakratuh-do.

 

 

     O best of sages, sometimes They become tired. Then, sitting on a splendid throne under a tree, They drink nectar.

Text 232

 

tato madhu-padonmatto

     nidraya militekshanau

mithah panim samalambya

     kama-bana-vasam gatau

 

     tato-then; madhu-nectar; pada-drinking; unmatto-intoxicated; nidraya-with sleep; milita-closed; ikshanau-eyes; mithah-together; panim-hands; samalambya-extending; kama-of Kamadeva; bana-of the arrows; vasam-under the control; gatau-attained.

 

 

     Intoxicated by drinking nectar, their eyes become closed with sleepiness. Holding hands, They are attacked by Kamadeva's arrows.

 

Text 233

 

riramsu visatah kunjam

     khalat-padabjakau pathi

tato vikridatas tatra

     karini yuthapau yatha

 

     riramsu-desiring to enjoy; visatah-enter; kunjam-forest grove; khalat-walking; padabjakau-lotus feet; pathi-on the path; tato-then; vikridatas-enjoy; tatra-there; karini-two elephants; yuthapau-regal; yatha-as.

 

 

     Desiring to enjoy, They place Their lotus feet in a forest grove. There They enjoy pastimes like two regal elephants.

Text 234

 

sakhyo 'pi madhubhir matta

     nidraya pihitekshanah

abhitah kunja-punjesu

     sarva eva vililyare

 

     sakhyo-friends; api-also; madhubhir-with nectar; matta-intoxicated; nidraya-with sleep; pihitekshanah-closed eyes; abhitah-everywhere; kunja-punjesu-in the forests; sarva-ass; eva-indeed; vililyare-enter.

 

 

     Intoxicated by drinking nectar, and their eyes closed with sleepiness, the gopis entered the nearby forest groves.

Text 235

 

prithag ekena vapusa

     krishno 'pi yugapad vibhuh

sarvasam sannidhim gacchet