Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Radha-kripa-kataksha-stava-raja

Shri Shri Radha-kripa-kataksha-stava-raja

 

(An Appeal to Shrimati Radharani from the Urdhvamnaya-tantra)

 

Composed by Lord Shiva

 

Translated by Kushakratha dasa

 

 

1

munindra-vrinda-vandite triloka-shoka-harini

          prasanna-vaktra-pankaje nikunja-bhu-vilasini

vrajendra-bhanu-nandini vrajendra-sunu-sangate

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

muni—of sages; indra—of kings; vrinda—by the assembly; vandite—worshiped; tri—three; loka—of the worlds; shoka—the distress; harini—removing; prasanna—bright; vaktra—face; pankaje—lotus flower; nikunja-bhu—in the groves of Vrindavana; vilasini—performing pastimes; vraja—of Vraja; indra—of the king; bhanu—of Vrishabhanu; nandini—the daughter; vraja—of Vraja; indra—of the king; sunu—of the Son (Krishna); sangate—associated; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess worshiped by the kings of sages, O goddess who remove the sufferings of the three worlds, O goddess whose face is a blossoming lotus, O goddess who enjoy pastimes in the forest, O daughter of Vrishabhanu, O companion of Vraja’s prince, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

 

2

ashoka-vriksha-vallari-vitana-mandapa-sthite

          pravala-vala-pallava-prabharunanghri-komale

varabhaya-spurat-kare prabhuta-sampadalaye

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

ashoka—ashoka; vriksha—tree; vallari—creeper; vitana—spreading; mandapa—pavilion; sthite—situated; pravala-vala-pallava—excellent blossoming flowers; prabha—with the splendor; aruna—reddish; anghri—feet; komale—delicate; vara—excellent; abhaya—fearlessness; sphurat—manifesting; kare—hand; prabhuta—abundant; sampada—of opulence; alaye—abode; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess staying in a vine-cottage by an ashoka tree, O goddess whose delicate feet are as splendid as red blossoms, O goddess whose hand grants fearlessness, O abode of transcendetal opulences, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

3

 ananga-ranga-mangala-prasanga-bhangura-bhruvam

          sa-vibhramam sa-sambhramam drig-anta-bana-patanaih

nirantaram vashi-krita-pratiti-nandanandane

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

 

ananga—of cupid; ranga—in the pleasure; mangala—auspiciousness; prasanga—contact; bhangura—bending; bhruvam—of the eyebrows; sa—with; vibhramam—amorous playfulness; sa—with; sambhramam—movements; drik—of the eyes; anta—from the corners; bana—of the arrows; patanaih—with the falling; nirantaram—constantly; vashi-krita—subdued; pratiti—conviction; nanda-nandane—of Lord Krishna, the Son of Nanda Maharaja; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess who, playfully shooting the arrows of Your glances from the curved bows of Your auspicious, amorous eyebrows, have completely subdued Nanda’s son [Krishna], when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

4

tadit-suvarna-campaka-pradipta-gaura-vigrahe

          mukha-prabha-parasta-koti-sharadendu-mandale

vicitra-citra-sancarac-cakora-shava-locane

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

tadit—lightning; suvarna—gold; campaka—campaka flower; pradipta—splendid; gaura—golden; vigrahe—form; mukha—of the face; prabha—by the splendor; parasta—eclipsed; koti—millions; sharada—autumn; indu—moons; mandale—multitude; vicitra—amazing; citra—beautiful; sancarat—moving; cakora-shava—young cakora birds; locane—eyes; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess whose form is as splendid as campaka flowers, gold, and lightning, O goddess whose face eclipses millions of autumn moons, O goddess whose eyes are wonderful, restless young cakora birds, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

5

madonmadati-yauvane pramoda-mana-mandite

          priyanuraga-ranjite kala-vilasa-pandite

ananya-dhanya-kunja-rajya-kama-keli-kovide

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

mada—with joy; unmadita—intoxicated; yauvane—youth; pramoda—with delight; mana—jealous anger; mandite—decorated; priya—to the beloved; anuraga-ranjite—full of affection; kala—of art; vilasa—in the pastimes; pandite—expert; ananya—incomparable; dhanya—opulence; kunja—of the grove of Vrindavana; rajya—of the kingdom; kama—amorous; keli—in pastimes; kovide—expert.; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O young girl intoxicated with passion, O goddess decorated with cheerful jealous anger, O goddess who passionately love Your beloved Krishna, O goddess learned in playful arts, O goddess expert at enjoying amorous pastimes in the kingdom of the peerlessly opulent forest groves of Vrindavana, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

 

6

ashesha-hava-bhava-dhira-hira-hara-bhushite

          prabhuta-shatakumbha-kumbha-kumbhi kumbha-sustani

prashasta-manda-hasya-curna-purna-saukya-sagare

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

ashesha—complete; hava—amorous gestures; bhava—state of being; dhira—brave; hira—of pearls; hara—with a necklace; bhushite—decorated; prabhuta—great; shatakumbha—of gold; kumbha-kumbhi—pitcher; kumbha—like pitchers; su—beautiful; stani—breasts; prashasta—celebrated; manda—gentle; hasya—of the smile; curna—aromatic powders; purna—full; saukhya—of happiness; sagare—ocean; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess decorated with a pearl neclace of bold amorous hints, O goddess as fair as gold, O goddess whose breasts are great golden waterpots, O ocean of happiness filled with the scented powders of gentle smiles, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

 

7

mrinala-vala-vallari-taranga-ranga-dor-late

          latagra-lasya-lola-nila-locanavalokane

lalal-lulan-milan-manojna-mugdha-mohanashrite

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

mrinala-vala-vallari—of lotus stalks; taranga—waves; ranga—arena; doh—of the arms; late—creepers; lata—of the creepers; agra—at the tip; lasya—dance; lola—restlessly moving; nila—dark; locana—of the eyes; avalokane—glance; lalat—sporting; lulat—moving about; milat—meeting; manojna—lovely; mugdha—of an innocent young girl; mohana—charm; ashrite—sheltered; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess whose arms are lotus stalks dancing on the waves, O goddess whose dark eyes are dancing vines, O playful, beautiful, charming goddess, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

 

8

suvarna-malikancita-trirekha-kambu-kanthage

          tri-sutra-mangali-guna-tri-ratna-dipti-didhiti

salola-nila-kuntala-prasuna-guccha-gumphite

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

suvarna—of gold; malika—with necklaces; ancita—bent; tri—three; rekha—with lines; kambu—conchshell; kantha-ge—placed on the neck; tri—three; sutra—strands; mangali—with the scent of jasmine flowers; guna—strings; tri—three; ratna—jewels; dipti-didhiti—very splendid; sa-lola—moving; nila—dark; kuntala—locks of hair; prasuna—of flowers; guccha—with bunches; gumphite—strung; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess who wear a golden necklace on the three-lined conchshell of Your neck, O goddess splendid with three jasmine garlands and three jeweled necklaces, O goddess whose moving locks of dark hair are decorated with bunches of flowers, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

9

nitamba-bimba-lambamana-pushpa-mekhala-gune

          prashasta-ratna-kinkini-kalapa-madhya-manjule

karindra-shunda-dandikavaroha-saubhagorake

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

nitamba—hips; bimba—round; lambamana—suspended; pushpa—of flowers; mekhala-gune—belt; prashasta—excellent; ratna—of jewels; kinkini—of tinkling bells; kalapa—of the collection; madhya—middle; manjule—charming; kari—of elephants; indra—of the king; shunda—the trunk; dandika—chastising; avaroha—descended; saubhaga—beauty; uruke—thighs; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess who wear a sash of flowers on Your curved hips, O goddess charming with a sash of tinkling jeweled bells, O goddess whose beautiful thighs punish the regal elephant’s trunk, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

10

aneka-mantra-nada-manju-nupurarava-skhalat-

          samaja-raja-hamsa-vamsha-nikvanati-gaurave

vilola-hema-vallari-vidambi-caru-cankrame

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

aneka—many; mantra—of sacred mantras; nada—sounds; manju—beautiful; nupura—ankle bells; rava—the sound; skhalat—stammering; samaja—of the community; raja—royal; hamsa—of swans; vamsha—of the family; nikvana—sounds; ati—very; gaurave—significant; vilola—moving; hema—of gold; vallari—creeper; vidambi—appearances; caru—beautiful; cankrame—movements; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy; kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess whose anklets’ tinkling is more beautiful than the sounds of many mantras and the cooing of many regal swans, O goddess whose graceful motions mock the moving golden vines, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

11

ananta-koti-vishnu-loka-namra-padmajarcite

          himadrija-pulomaja-virincija-vara-prade

apara-siddhi-riddhi-digdha-sat-padanguli-nakhe

          kada karishyasiha mam kripa-kataksha-bhajanam

 

ananta—unlimited; koti—millions; vishnu-loka—of devotees of Lord Vishnu; namra—offered obeisances; padmaja—by Lord Brahma; arcite—worshiped; himadrija—of Parvati; pulomaja—shaci-devi, the wife of Indra and daughter of Puloma; virincija—Sarasvati, the daughter of Lord Brahma; vara—benedictions; prade—granting; apara—boundless; siddhi—perfections; riddhi—opulences; digdha—anointed; sat—transcendental; pada-anguli—of the toes; nakhe—nails; kada—when?; karishyasi—will You make; iha—here; mam—me; kripa—of mercy;  kataksha—of the glance; bhajanam—the recipient.

 

          O goddess worshiped by Brahma, O goddess to whom countless millions of Vaishnavas bow down, O goddess who give blessings to Parvati, shaci, and Sarasvati, O goddess whose toenails are anointed with limitless opulences and mystic perfections, when will You cast Your merciful sidelong glance upon me?

 

 

 

12

makheshvari kriyeshvari svadheshvari sureshvari

          triveda-bharatishvari pramana-shasaneshvari

rameshvari kshameshvari pramoda-kananeshvari

          vrajeshvari vrajadhipe Shri-radhike namo ’stu te

 

makha—of sacrifices; ishvari—O queen; kriya—of pious activities; ishvari—O controller; svadha—of the material world; ishvari—O controller; sura—of the demigods; ishvari—O controller; tri—three; veda—of the Vedas; bharati—scholarship; ishvari—O controller; pramana—of evidence; shasana—of instruction; ishvari—O controller; rama—of goddesses of fortune; ishvari—O controller; kshama—of patience; ishvari—O controller; pramoda—of happiness; kanana—of the forest; ishvari—O controller; vraja—of Vraja; ishvari—O controller; vraja—of Vraja; adhipe—O Empress; Shri-radhike—O Shrimati Radharani; namah astu—I offer respectful obeisances; te—unto You.

 

          O queen of Vedic sacrifices, O queen of pious activities, O queen of the material world, O queen of the demigods, O queen of Vedic scholarship, O queen of knowledge, O queen of the goddesses of fortune, O queen of patience, O queen of Vrindavana, the forest of happiness, O queen of Vraja, O empress of Vraja, O Shri Radhika, obeisances to You!

 

13

 

iti mamadbhutam stavam nishamya bhanu-nandini

karotu santatam janam kripa-kataksha-bhajanam

bhavet tadaiva sancita-trirupa-karma-nashanam

bhavet tada vrajendra-sunu-mandala-praveshanam

 

Upon hearing this most astonishing prayer of mine being recited by a devotee, may Shri Vrishabhanu-nandini constantly make him the object of Her most merciful sidelong gance. At that time all his karmic reactions — whether mature, fructifying, or lying in seed — will be completely destroyed, and then he will gain entrance into the assembly of Nandanandana's eternal loving associates.

 

14-15

 

rakayam ca sitashtamyam dashamyam ca vishuddha-dhih

ekadashyam trayodashyam yah pathet sadhakah su-dhih

 

yam yam kamayate kamam tam tam prapnoti sadhakah

radha-kripa-katakshena bhaktih syat prema-lakshana

 

If a sadhaka with purified intelligence recites this stava with a fixed mind on the lunar days known as the full-moon day, the bright ashtami, the dashami, the ekadashi, and the trayodashi, then each and every one of his desires will be fulfilled, one by one. And by the merciful sidelong glance of Shri Radha he will obtain devotional service that has the special symptom of being imbued with pure, ecstatic love of God (prema).

 

16-17

 

uru-dagne nabhi-dagne hrid-dagne kantha-dagnake

radha-kunda-jale sthitva yah pathet sadhakah shatam

 

tasya sarvartha-siddhah syad vak-samarthya tato labhet

aishvaryam ca labhet sakshad drisha pashyati radhikam

 

That sadhaka who recites this stava 100 times while standing in the waters of Shri Radha-kunda up to his thighs, navel, chest, or neck will attain complete perfection in the five goals of human existence, namely dharma, artha, kama, moksha, and prema. He also will attain the power by which everything he says will come true. He becomes very powerful and opulent due to attaining transcendental majesty, and he gets to meet shri Radhika face to face, seeing Her even with his present eyes.

 

18

 

tena sa tat-kshanad eva tushta datte maha-varam

yena pashyati netrabhyam tat-priyam shyamasundaram

 

[By such chanting of this prayer in Radha-kunda] Shri Radhika becomes so pleased that She instantly bestows a great benediction on the devotee, which is that he sees Her beloved Shyamasundara with his very own eyes.

 

19

 

nitya-lila-pravesham ca dadati hi vrajadhipah

atah parataram prapyam vaishnavanam na vidyate

 

Then that Lord of Vrindavana grants the devotee entrance into His eternal pastimes. Genuine Vaishnavas hanker for nothing beyond this.

 

 

 

Thus ends Shri Shri Radha-kripa-kataksha-stavaraja, spoken by Lord Shiva to Parvati.