Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Pancharatra > Garga Samhita > Canto Three

Canto Three

 

 

 

Chapter One

Shri Giriraja-puja-vidhi

The Worship of Shri Giriraja

 

 

Text 1

 

 

shri-bahulashva uvaca

 

katham dadhara bhagavan

     girim govardhanam varam

ucchilindhram yatha balo

     hastenaikena lilaya

 

     shri-bahulashva uvaca—Shri Bahulashva said; katham—why?; dadhara—lifted; bhagavan—the Lord; girim—Hill; govardhanam—Govardhana; varam—best; ucchilindhram—a mushroom; yatha—as; balah—achild; hastenaikena—with one hand; lilaya—playfully.

 

 

     Shri Bahulashva said: Why did Lord Krishna lift Govardhana Hill as a child playfully lifts a mushroom.

 

 

Text 2

 

 

paripurnatamasyasya

     shri-krishnasya mahatmanah

vadaitac caritam divyam

     adbhutam muni-sattama

 

     paripurnatamasya—of the Supreme Personality of Godhead; asya—of Him; shri-krishnasya—Shri Krishna; mahatmanah—the Supreme; vada—please tell; etat—that; caritam—pastime; divyam—transcendental and glorious; adbhutam—wonderful; muni-sattama—O best of sages.

 

 

     O best of sages, please tell that wonderful and glorious transcendental pastime of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 3

 

 

shri-narada uvaca

 

varshikam hi karam rajne

     yatha shakraya vai tatha

balim dadu pravrid-ante

     gopah sarve krishivalah

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; varshikam—annual; hi—indeed; karam—tribute; rajne—to the king; yatha—as; shakraya—to Indra; vai—indeed; tatha—so; balim—offering; daduh—gave; pravrid-ante—at thne end of the monsoon season; gopah—the gopas; sarve—all; krishivalah—farmers.

 

 

     Shri Narada said: As citizens pay an annual tax to their king, so the gopas, farmers all, at the end of each monsoon season offered a tribute to Indra.

 

Text 4

 

 

mahendra-yaga-sambhara-

     cayam drishtvaikada harih

nandam papraccha sadasi

     ballavanam ca shrinvatam

 

     mahendra-yaga-sambhara-cayam—the arrangements for the indra-yajna; drishtva—seeing; ekada—one day; harih—Krishna; nandam—to Nanda; papraccha—asked; sadasi—in the assmbly; ballavanam—of gopas; ca—and; shrinvatam—listening.

 

 

     Noticing the arrangements for the indra-yajn, as the gopas listened, Krishna asked a question of King Nanda.

 

 

Text 5

 

 

shri-bhagavan uvaca

 

shakrasya pujanam hy etat

     kim phalam casya vidyate

laukikam va vadanty etad

     athava para-laukikam

 

     shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead said; shakrasya—of Indra; pujanam—worship; hy—indeed; etat—this; kim—what?; phalam—result; ca—and; asya—of this; vidyate—is; laukikam—of the material world; va—or; vadanty—say; etat—this; athava—or; para-laukikam—beyond the material world.

 

 

     The Supreme Personality of Godhead said: What is the result of this worship of Indra? Do they say it brings a material result or a spiritual result?

 

 

Text 6

 

 

shri-nanda uvaca

 

shakrasya pujanam hy etad

     bhukti-mukti-karam param

etad vina naro bhumau

     jayate na sukhi kvacit

 

     shri-nandah uvaca—Shri Nanda said; shakrasya—of Indra; pujanam—worship; hy—indeed; etat—this; bhukti-mukti-karam—gives sense gratification and liberation; param—further; etat—this; vina—without; narah—a person; bhumau—on the earth; jayate—is born; na—not; sukhi—happi; kvacit—at all.

 

 

     Shri Nanda said: Worship of Indra brings both sense gratification and liberation. Without it a person cannot be happy in this world.

 

 

Text 7

 

 

shri-bhagavan uvaca

 

shakradayo deva-ganash ca sarvato

     bhunjanti ye svarga-sukham sva-karmabhih

vishanti te martya-padam shubha-kshaye

     tat-sevanam viddhi na mukti-karanam

 

     shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead said; shakradayah—of Indra; deva-ganash—the demigods; ca—and; sarvatah—in all respewcts; bhunjanti—enjoy; ye—who; svarga-sukham—heavenly happiness; sva-karmabhih—by their own karma; vishanti—enter; te—they; martya-padam—the world of human beings; shubha—of good karma; kshaye—on the exhaustion; tat-sevanam—that service; viddhi—know; na—not; mukti-karanam—the cause of liberation.

 

 

     The Supreme Personality of Godhead said: Indra and the other demigods enjoy living in Svargaloka because of their past karma. When their good karma is exhausted they again enter the world of humans. Please understand that worshiping them does not bring liberation.

 

 

Text 8

 

 

bhayam bhaved vai parameshthino yato

     varta tu ka kau kila tat-kritatmanam

tasmat param kalam anantam eva hi

     sarvam balishtham su-budha viduh pare

 

     bhayam—fear; bhavet—is; vai—indeed; parameshthinah—of Brahma; yatah—because; varta—message; tu—indeed; ka—what?; kau—on the earth; kila—indeed; tat-kritatmanam—of they who have done that; tasmat—from that; param—greater; kalam—time; anantam—endless; eva—indeed; hi—indeed; sarvam—all; balishtham—strongest; su-budha—very wise; viduh—know; pare—others.

 

 

     Even the demigod Brahma is afraid of that, so what may be said of fruitive workers on the earth? They are are actually wise say that endless time is the most powerful, the supreme.

 

Text 9

 

 

tatas tam ashritya su-karmabhih param

     bhajed dharim yajna-patim sureshvaram

vishrjya sarvam manasa kriteh phalam

     vrajet param moksham asau na canyatha

 

     tatah—then; tam—him; ashritya—taking shelter; su-karmabhih—by karma; param—suopreme; bhajet—worship; dharim—Lord Hari; yajna-patim—the master of sacrifices; sureshvaram—the master of the demigods; vishrjya—abandoning; sarvam—all; manasa—by the mind; kriteh—done; phalam—result; vrajet—obtains; param—ultimate; moksham—liberation; asau—he; na—not; ca—and; anyatha—otherwise.

 

 

     With all their heart renouncing all material pious results, the wise take shelter of the Supreme Personality of Godhead and worship Him with the best of pious deeds. They, and not others, attain final liberation.

 

 

Text 10

 

 

go-vipra-sadhv-agni-surah shrutis tatha

     dharmash ca yajnadhipater vibhutayah

dhishnyeshu caiteshu harim bhajanti ye

     sa tv ihamutra sukham vrajanti te

 

     gah—cows; vipra—brahmanas; sadhu—saintly persons; agni—fire-gods; surah—demigods; shrutih—Vedas; tatha—so; dharmash—religion; ca—and; yajnadhipateh—of the Lord of sacrifices; vibhutayah—potencies; dhishnyeshu—in places; ca—and; eteshu—these; harim—the Supreme Personality of Godhead; bhajanti—worship; ye—who; sa—and; tu—indeed; iha—here; amutra—in the next life; sukham—happiness; vrajanti—attain; te—they.

 

 

     The cows, saintly persons, fire-gods, demigods, Vedas, and principles of religion are all potencies of Lord Hari, the Supreme Personality of Godhead. They who, instead of worshiping the demigods, worship Lord Hari, attain happiness in this life and the next.

 

 

Text 11

 

 

samutthito 'sau hari-vakshaso girir

     govardhano nama girindra-raja-rat

samagato hy atra pulastya-tejasa

     yad-darshanaj janma punar na vidyate

 

     samutthitah—born; asau—it; hari—of Lord Krishna's; vakshasah—chest; girir govardhanah—Govardhana Hill; nama—named; girindra—the king of moutnains; raja-rat—the king of the king; samagatah—came; hy—indeed; atra—here; pulastya-tejasa—by the power of Pulastya Muni; yad-darshanat—by seeing it; janma—birth; punah—again; na—not; vidyate—is.

 

 

     The hill named Govardhana is the king of the kings of the kings of mountains. It was born from Lord Hari's own chest. It has come here by the power of Pulastya Muni. By seeing it one becomes free from having to take birth again in this world.

Text 12

 

 

sampujya go-vipra-suran mahadraye

     datavyam adyaiva param hy upayanam

esha priyo me makha-raja eva hi

     na ced yathecchasti tatha kuru vraja

 

     sampujya—worshiping; go-vipra-suran—the cows, brahmanas, and demigods; mahadraye—to the great hill; datavyam—should be given; adya—now; eva—indeed; param—great; hy—indeed; upayanam—method; esha—this; priyah—dear; me—to Me; makha-raja—the king of sacrifices; eva—indeed; hi—indeed; na—not; cet—if; yatha—as; iccha—desire; asti—is; tatha—so; kuru—do; vraja—go.

 

 

     First worship the cows, brahmanas, and demigods, and then make a great offering to Govardhana Hill. That offering is the king of yajnas and it is very dear to Me. If you do not desire to make that offering, then do whatever you wish.

 

 

Text 13

 

 

shri-narada uvaca

 

tesham madhye 'tha sannando

     gopo vriddho 'ti-niti-vit

ati-prasannah shri-krishnam

     aha nandasya shrinvatah

 

     shri-naradah uvaca—Shri Narada said; tesham—of them; madhye—in the midst; atha—then; sannandah—Sannanda; gopah—gopa; vriddhah—elderly; ati-niti-vit—learned in the principles of proper conduct; ati-prasannah—very happy; shri-krishnam—to Shri Krishna; aha—said; nandasya—of Nanda; shrinvatah—listening.

 

 

     Shri Narada said: Among them the elderly gopa Sannanda, who throughly knew the real principles of religion, became very pleased. As bewildered Nanda listened, Sannanda spoke to Lord Krishna.

 

 

Text 14

 

 

shri-sannanda uvaca

 

he nanda-suno he tata

     tvam sakshaj jnana-shevadhih

kartavya kena vidhina

     pujadrer vada tattvatah

 

     shri-sannanda uvaca—Shri Sannanda said; he—O; nanda-sunah—son of Nanda; he—O; tata—dear one; tvam—You; sakshaj—directly; jnana—of knowledge; shevadhih—the treasure; kartavya—should be done; kena—by what?; vidhina—method of worship; puja—the worship; adreh—of the hill; vada—please tell; tattvatah—in truth.

 

 

     Shri Sannanda said: Dear son of Nanda, You are wealthy with a great treasury of transcendental knowledge. How should the hill be worshiped? Please truthfully tell.

 

 

Text 15

 

 

shri-bhagavan uvaca

 

alipya go-mayenapi

     giri-raja-bhuvam hy adhah

dhritvatha sarva-sambharam

     bhakti-yogo jitendriyah

 

     shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead said; alipya—anointing; go-mayena—with cow-dung; api—even; giri-raja-bhuvam—the ground of the king of mountains; hy—indeed; adhah—beneath; dhritvatha—accepting; sarva-sambharam—all ingredients; bhakti-yogah—devotional service; jita—conquered; indriyah—the senses.

 

 

     The Supreme Personality of Godhead said: A person who controls his senses and engages in devotional service should collect the ingredients for the worship, anoint Govardhana Hill with cow-dung, . . .

 

 

Text 16

 

 

sahasra-shirsha-mantrena-

     draye snanam ca karayet

ganga-jalena yamuna-

     jalenapi dvijaih saha

 

     sahasra-shirsha-mantrena—with the mantra for the thousand-headed Purusha; adraye—the hill; snanam—bathing; ca—and; karayet—should do; ganga—Ganga; jalena—with water; yamuna—Yamuna; jalenapi—with water; dvijaih—brahmanas; saha—with.

 

 

 . . . and, as he chants the mantras for the thousand-headed Purusha, with other brahmanas bathe the hill with Ganga water and Yamuna water.   

 

Text 17

 

 

shukla-go-dugdha-dharabhis

     tatah pancamritair girim

snapayitva gandha-pushpaih

     punah krishna-jalena vai

 

     shukla—white; gah—cows'; dugdha—milk; dharabhih—with streams; tatah—then; pancamritaih—with pancamrta; girim—the hill; snapayitva—bathing; gandha-pushpaih—wioth fragrant flowers; punah—again; krishna-jalena—with Yamuna water; vai—indeed.

 

 

     Then he should bathe the hill with streams of white milk, panamrita, fragrant flowers, and then Yamuna water again.

 

 

Text 18

 

 

vastram divyam ca naivedyam

     asanam sarvato 'dhikam

malalankara-nicayam

     dattva dipavalim param

 

     vastram—garments; divyam—splendid; ca—and; naivedyam—food; asanam—a seat; sarvatah—than all; adhikam—better; mala—garlands; alankara—ornaments; nicayam—many; dattva—giving; dipavalim—a series of lamps; param—great.

 

 

     Then he should offer splendid garments, food, a great throne, many garlands and ornaments, and many lamps.

 

 

Text 19

 

 

tatah pradakshinam kuryan

     namaskuryat tatah param

kritanjali-puto bhutva

     tv idam evam udirayet

 

     tatah—then; pradakshinam—circumambulation; kuryan—should do; namaskuryat—offer obeisances; tatah—then; param—then; kritanjali-putah—with folded hands; bhutva—becoming; tv—indeed; idam—this; evam—thus; udirayet—should recite.

 

 

     Then he should circumambulate the hill, offer obeisances, and with folded hands recite this mantra:

 

 

Text 20

 

 

namo vrindavanankaya

     tubhyam goloka-mauline

purna-brahmatapatraya

     namo govardhanaya ca

 

     namah—obeisances; vrindavanankaya—to the lap of Vrindavana; tubhyam—to You; goloka-mauline—the crowen of Goloka; purna-brahma—of the Supreme Personality of Godhead; atapatraya—the umbrella; namah—obeisances; govardhanaya—to Govardhana Hill; ca—and.

 

 

     Obeisances to you, who are Goloka's crown and the lap where Vrindavana forest grows! Obeisances to Govardhana Hill, the Supreme Personality of Godhead's parasol!

 

 

Text 21

 

 

pushpanjalim tatah kuryan

     nirajanam atah param

ghanta-kamsya-mridangadyair

     vaditrair madhura-svanaih

 

     pushpa—of flowers; anjalim—handful; tatah—then; kuryan—should do; nirajanam—arati; atah param—then; ghanta-kamsya—karatals; mridanga—mrdangas; adyaih—beginning with; vaditraih—with musical instruments; madhura-svanaih—with sweet sounds.

 

 

     Then he should offer a handful of flowers and then, as mridangas, karatalas and other musical instruments make sweet sounds, he should offer arati to Govardhana Hill.

 

 

Text 22

 

 

vedaham etam mantrena

     varsha-lajaih samacaret

tat-samipe canna-kutam

     kuryac chraddha-samanvitah

 

     veda—know; aham—I; etam—this; mantrena—with mantra; varsha-lajaih—with a shower of grains; samacaret—should worship; tat-samipe—near it; ca—and; anna—of food; kutam—a hill; kuryac—should do; chraddha-samanvitah—with faith.

 

 

     Then he should chant the mantra that begins with  vedaham", and then he should throw a shower of grains. In this way he should worship the hill. Then with great faith he should place a hill of food near Govardhana Hill.

 

 

     Note: The mantra here is Shri Shvetashvatara Upanishad 3.8:

 

 

vedaham etam purusham mahantam

     aditya-varnam tamasah purastat

tam eva viditvati-mrityum eti

     nanyah pantha vidyate 'yanaya

 

 

     "I know that Supreme Personality of Godhead who is transcendental to all material conceptions of darkness. Only he who knows Him can transcend the bonds of birth and death. There is no way for liberation other than this knowledge of the Supreme Person."*

 

 

Text 23

 

 

kacolanam catuh-shashti-

     panca-pankti-samanvitam

tulasi-dala-misraish ca

     shri-ganga-yamuna-jalaih

 

     kacolanam—of cups; catuh-shashti-panca-pankti-samanvitam—with rows of four, six and five; tulasi-dala-misraish—mixed with tulasi leaves; ca—and; shri-ganga-yamuna-jalaih—with Ganga and Yamuna water.

 

 

     Then he should offer four, six, and five cups of Ganga and Yamuna water mixed with tulasi leaves.

 

 

Text 24

 

 

shat-pancashattamair bhagair

     kuryat sevam samahitah

tato 'gnin brahmanan pujya

     gah suran gandha-pushpakaih

 

     shat-pancashattamaih—with fifty-six; bhagaih—kinds; kuryat—should do; sevam—service; samahitah—with a peaceful heart; tatah—then; agnin—the fire-gods; brahmanan—the brahmanas; pujya—worshipinf; gah—the cows; suran—the demigods; gandha-pushpakaih—with fragrant flowers.

 

 

     Then, with a peaceful heart, he should serve Govardhana Hill by offering it a feast of fifty-six kinds of food. Then with fragrant flowers he should worship the fire-gods, brahmanas, cows, and demigods.

 

 

Text 25

 

 

bhojayitva dvija-varan

     saugandhair mishta-bhojanaih

anyebhyash cashvapakebhyo

     dadyad bhojanam uttamam

 

     bhojayitva—after feeding; dvija-varan—the brahmana; saugandhaih—with fragrant; mishta-bhojanaih—delicious food; anyebhyash—others; ca—and; a-shvapakebhyah—down to the dogeaters; dadyat—should give; bhojanam—food; uttamam—the best.

 

 

     After feeding the exalted brahmanas with fragrant and delicious foods, he should also give excellent foods to the others, even down to the dogeaters.

 

 

Text 26

 

 

gopi-gopala-vrindaish ca

     gavam nrityam ca karayet

mangalair jaya-shabdaish ca

     kuryad govardhanotsavam

 

     gopi-gopala-vrindaih—by the gopas and gopis; ca—and; gavam—of the cows; nrityam—dancing; ca—and; karayet—should make; mangalaih—auspicious; jaya—victory; shabdaih—with sounds; ca—and; kuryat—should do; govardhana—for Govardhana Hill; utsavam—a festival.

 

 

     Then he should have the gopas and gopis dance among the cows and call out "Victory!" In this way he should perform a festival to worship Govardhana Hill.

 

 

Text 27

 

 

yatra govardhanabhavas

     tatra puja-vidhim shrinu

go-mayair vardhanam kuryat

     tad-akaram paronnatam

 

     yatra—where; govardhana—Govardhana Hill; abhavah—is not; tatra—there; puja-vidhim—the method of worship; shrinu—hear; go-mayaih—with cow-dung; vardhanam—increased; kuryat—should do; tad-akaram—the form of Govardhana Hill; para-unnatam—lofty.

 

 

     Now please hear how this worship should be performed when one is not near Govardhana Hill. One should make from cow-dung a model of Govardhana Hill.

 

 

Text 28

 

 

pushpa-vyuhair lata-jalair

     ishikabhih samanvitah

pujaniyah sada martyair

     girir govardhano bhuvi

 

     pushpa-vyuhaih—with many flowers; lata-jalaih—with a network of vines; ishikabhih—with grass; samanvitah—with; pujaniyah—the object of worship; sada—always; martyaih—by human beings; girih govardhanah—Govardhana Hill; bhuvi—on the earth.

 

 

     Human beings on this earth should decorate thet model with many flowers, blades of grass, and a network of vines, and regularly offer worship to it.

 

Text 29

 

 

shila-samanam puratam

     kshiptvadrau tac-chilam nayet

grihniyad yo vina svarnam

     sa maha-rauravam vrajet

 

     shila-samanam—nuggets; puratam—gold; kshiptva—ignoring; adrau—on the hill; tac-chilam—the stone; nayet—takes; grihniyat—may take; yah—who; vina—without; svarnam—gold; sa—he; maha-rauravam—to a great hell; vrajet—goes.

 

 

     A person who has a mountain of gold but does not use it to worship a stone he has taken from Govardhana Hill, goes to a terrible hell.

 

 

Text 30

 

 

shalagramasya devasya

     sevanam karayet sada

patakam na sprishet tam vai

     padma-patram yatha jalam

 

     shalagramasya—of Shalagrama; devasya—of the Lord; sevanam—service; karayet—should do; sada—regularly; patakam—to hell; na—not; sprishet—may touch; tam—him; vai—indeed; padma—lotus; patram—leaf; yatha—as; jalam—water.

 

 

     A person who regularly worships the Lord's form as Shalagrama-shila is not touched by hell as a lotus leaf is not touched by water.

 

 

Text 31

 

 

giri-raja-shila-sevam

     yah karoti dvijottamah

sapta-dvipa-mahi-tirtha-

     vagaha-phalam eti sah

 

     giri-raja—of Govardhana Hill; shila—stone; sevam—service; yah—one who; karoti—does; dvijottamah—the best of brahmanas; sapta-dvipa—of the seven continents; mahi-tirtha—in the great holy places; avagaha—of bathing; phalam—the result; eti—attains; sah—he.

 

 

     An exalted brahmana who reularly serves a stone from Govardhana Hill attains the result of having bathed in all the holy rivers and lakes in the seven worlds.

 

 

Text 32

 

 

giri-raja-maha-pujam

     varshe varshe karoti yah

iha sarva-sukham bhuktva-

     mutra moksham prayati sah

 

     giri-raja—of Govardhana Hill; maha—great; pujam—worship; varshe—year; varshe—after year; karoti—does; yah—who; iha—here; sarva-sukham—all happiness; bhuktva-—enjoying; amutra—in the next life; moksham—liberation; prayati—attains; sah—he.

 

 

     A person who year after year elaborately worships Govardhana Hill attains all happiness in this life and liberation in the next.

.pa

 

 

 

 

Chapter Two

Shri Giriraja-mahotsava

The Great Festival of Shri Giriraja

 

 

Text 1

 

 

shri-narada uvaca

shrutva vaco nanda-sutasya sakshac

     chri-nanda-sannanda-vara vrajeshah

su-vismitah purva-kritam vihaya

     pracakrire shri-giriraja-pujam

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; shrutva—hearing; vacah—the words; nanda-sutasya—of Nanda's son; sakshac—directly; shri-nanda-sannanda-vara—Nanda and Sannanda; vrajeshah—the rulers of Vraja; su-vismitah—struck with wonder; purva-kritam—previously done; vihaya—placing; pracakrire—did; shri-giriraja-pujam—the worship of Govardhana Hill.

 

 

     Shri Narada said: Hearing Shri Krishna's words, Nanda, Sannanda, and the other rulers of Vraja were filled with wonder. Abandoning what they had done, they performed the worship of Govardhana Hill.

 

 

Text 2

 

 

nitva balin maithila nanda-rajah

     sutau samaniya ca rama-krishnau

yashodaya shri-giri-pujanartham

     samutsuko garga-yutah prasannah

 

     nitva—taking; balin—offerings; maithila—O king of Mithila; nanda-rajah—King Nanda; sutau—sons; samaniya—bringing; ca—and; rama—Balarama; krishnau—and Krishna; yashodaya—with Yashoda; shri-giri-pujanartham—to worship Govardhana Hill; samutsukah—eager; garga-yutah—with Garga Muni; prasannah—happy.

 

 

     O king of Mithila, taking many offerings, King Nanda, Yashoda, their two sons Krishna and Balarama, and Garga Muni, all eager and joyful, went to worship Govardhana Hill.

 

 

Text 3

 

 

tvaram samaruhya mahonnatam gajam

     vicitra-varnam dhrita-hema-shrinkhalam

govardhanantam prayayau gavam ganaih

     sharad-dhanaih shakra iva priya-yutah

 

     tvaram—atb once; samaruhya—mounting; mahonnatam—a tall; gajam—elephant; vicitra-varnam—wonderfully colored; dhrita—wearing; hema—golden; shrinkhalam—shackles; govardhanantam—the edge of Govardhana Hill; prayayau—approached; gavam—of cows; ganaih—with the herds; sharad-dhanaih—with the wealth of the autumn harvest; shakrah—Indra; iva—like; priya-yutah—with his beloved.

 

 

     Quickly climbing on a wonderfully decorated great elephant chained with golden shackles, Nanda went, with the many cows and with the wealth of the autumn harvest, to the edge of Govardhana Hill. He looked like Indra Himself, accompanied by his beloved.

 

 

Text 4

 

 

nandopananda vrishabhanavash ca

     putraish ca pautraish ca sahanganabhih

samayayuh shri-giriraja-parshvam

     sarvam samaniya ca yajna-bharam

 

     nanda-upanandah—the Nandas and Upanandas; vrishabhanavah—the Vrishabhanus; ca—and; putraih—with children; ca—and; pautraih—with grandchildren; ca—and; saha—with; anganabhih—wives; samayayuh—went; shri-giriraja-parshvam—to the side of Govardhana Hill; sarvam—all; samaniya—taking; ca—and; yajna-bharam—ingredients for the yajna.

 

 

     Bringing the ingredients for the performing the yajna, the Nandas, Upanandas, and Vrishabhanus, along with their wives, children, and grandchildren, went to Govardhana Hill.

 

 

Text 5

 

 

sahasra-balarka-parisphurad-dyutim

     aruhya radha shibikam sakhi-ganaih

shaciva divyambara-ratna-bhushana

     babhau cakori-bhramari-samakula

 

     sahasra—a thousand; balarka—rising suns; parisphurad-dyutim—splendid; aruhya—climbing; radha—Radha; shibikam—a palanquin; sakhi-ganaih—with Her friends; shaci—Shaci; iva—like; divyambara-ratna-bhushana—with splendid garmenbts and ornaments; babhau—shone; cakori-bhramari-samakula—accompanied by cakoris and beees.

 

 

     Dressed in splendid garments and jewel ornaments, and eager as a cakori bird or a bumblebee, as She rode in a palanquin with Her friends, Radha looked like Shaci herself.

 

 

Text 6

 

 

samagate parshva-gate sv-alankrite

     rajan sakhi-koti-samavrite pare

sakhyau vibhate lalita-vishakhe

     candranane calita-caru-camare

 

     samagate—come; parshva-gate—to the side of the hill; sv-alankrite—nicely devorated; rajan—O king; sakhi-koti-samavrite—surrounded by millions of friends; pare—supreme; sakhyau—friends; vibhate—manifested; lalita-vishakhe—Lalita and Vishakha; candranane—their faces shining like the moon; calita—moving; caru—beautiful; camare—camaras.

 

 

     O king, nicely decorated, gracefully moving two beautiful camaras, accompanied by millions of gopi friends, and their faces splendid as two moons, Radha's best friends, Lalita and Vishakha, gloriously stood by Her side.

 

 

Text 7

 

 

evam rama vai viraja ca madhavi

     maya ca krishna nripa jahnu-nandini

dva-trimshad-ashtau ca tatha hi shodasha

     sakhyash ca tasam kila yutha agatah

 

     evam—thus; rama—Rama; vai—indeed; viraja—Viraja; ca—and; madhavi—Madhavi; maya—Maya; ca—and; krishna—Yamuna; nripa—O king; jahnu-nandini—Ganga; dva-trimshat—32; ashtau—eight; ca—and; tatha hi—furthermore; shodasha—16; sakhyah—friends; ca—and; tasam—of them; kila—indeed; yutha—groups; agatah—arrived.

 

 

     Then Rama, Viraja, Madhavi, Maya, Yamuna, and Ganga, accompanied by thirty-two, eight, and sixteen groups of gopis, arrived.

 

 

Text 8

 

 

shri-maithilanam kila kosalanam

     tatha shrutinam rishi-rupa-karanam

tatha tv ayodhya-pura-vasininam

     shri-yajna-sita-vana-vasininam

 

     shri-maithilanam—of the residents of Mithila; kila—indeed; kosalanam—of the residents of Kosala; tatha—so; shrutinam—of personified Vedas; rishi-rupakanam—of the sages; tatha—so; tv—indeed; ayodhya-pura-vasininam—of the residnts of Ayodhya; shri-yajna-sita—of the Yajna-Sitas; vana—of the forest; vasininam—of the residents.

 

 

     In their previous births these gopis had been the women of Mithila, the women of Kosala, the personified Vedas, the great sages, the women of Ayodhya, the Yajna-Sitas, the women of the forest, . . .

 

 

Text 9

 

 

ramadi-vaikuntha-nivasininam

     tathordhva-vaikuntha-nivasininam

mahojjvala-dvipa-nivasininam

     dhruvadi-lokacala-vasininam

 

     rama—with rama; adi—beginning; vaikuntha-nivasininam—the women of Vaikuntha; tatha—so; urdhva-vaikuntha-nivasininam—the women of the highest Vaikuntha planet; mahojjvala-dvipa-nivasininam—the women of the most splendid continents; dhruva—Dhruvaloka; adi—beginning with; lokacala—Lokacalka; vasininam—residents.

 

 

 . . . the women of Vaikuntha, who have Rama as their leader, the women of the highest Vaikuntha realm, the women of various effulgent realms, the women of Dhruvaloka and Lokacala, . . .

 

 

Text 10

 

 

samudraja-divya-guna-trayanam

     adivya-vaimanikajausadhinam

jalandharinam ca samudra-kanya-

     barhishmatija-sutala-sthitanam

 

     samudraja-divya-guna-trayanam—the goddess of fortune's friends, who have three transcendental virtues; adivya-vaimanikaja—the women riding in airplanes; ausadhinam—the vines and plants; jalandharinam—the Jalandharis; ca—and; samudra-kanya—the daughters of the ocean; barhishmatija—the daughters of King barhishmati; sutala-sthitanam—the women of Sutalaloka.

 

 

 . . . Lakshmi's friends splendid with three transcendental virtues, the women riding in airplanes, vines and plants, jalandharis, the daughters of the ocean, the daughters of King Barhishmati, the women of Sutalaloka, . . .

 

 

Text 11

 

 

tathapsarah-sarva-phanindra-janam

     asam ca yutha-vraja-vasininam

samayayuh shri-giriraja-parshvam

     sv-alankritah pani-bali-pradipah

 

     tatha—so; apsarah—apsaras; sarva-phanindra-janam—all the daughters of then king of serpents; asam—of them; ca—and; yutha—groups; vraja—of Vraja; vasininam—of the residents; samayayuh—came; shri-giriraja-parshvam—to the side of Govardhana Hill; sv-alankritah—nicely decorated; pani—hands; bali—with offerings; pradipah—splendid.

 

 

 . . . the apsaras, and all the serpent king's daughters. Now, as girls of Vraja, nicely decorated, and their hands splendid with many offerings, they approached Govardhana Hill.

 

 

Text 12

 

 

gopash ca vriddhah shishavo yuvanah

     pitambaroshnishaka-barha-manditah

shri-hara-gunja-vana-malikabhi

     rejuh sameta nava-yashti-venubhih

 

     gopah—gopas; ca—and; vriddhah—adults; shishavah—boys; yuvanah—youths; pita—yellow; ambara—garments; ushnishaka—turbans; barha—with peacock feathers; manditah—decorated; shri-hara—beautiful necklaces; gunja—gunja; vana—forest; malikabhih—with garlands; rejuh—shone; sameta—assembled; nava—new; yashti—sticks; venubhih—and flutes.

 

 

     Then the gopa men, adolescents, and boys, dressed in yellow garments, wearing turbans crowned with peacock feathers, decorated with beautiful necklaces, gunja, and forest garlands, and holding new flutes and sticks, came.

 

 

Text 13

 

 

shrutvotsavam shaila-varasya man-mukhad

     ganga-dharo baddha-kaparda-mandalah

kapala-bhrinn asthija-bhasma-rushitah

     sarpali-mala-valayair vibhushitah

 

     shrutva—hearing; utsavam—the festival; shaila-varasya—of the king of mountains; man-mukhat—from my mouth; ganga-dharah—carrying the Ganges; baddha-kaparda-mandalah—matted hair; kapala-bhrinn—with a necklace of skulls; asthija-bhasma-rushitah—anointed with dust from bones; sarpali—serpents; mala-valayaih—with garlands and bracelets; vibhushitah—decorated;

 

 

     Hearing of the Govardhana festival from my mouth, carrying the Ganga in his matted locks, wearing a necklace of skulls, his body anointed with the powder of bones, decorated with a necklace and bracelets of many snakes, . . .

 

Text 14

 

 

dhattura-bhanga-visha-pana-vihvalo

     himadri-putri-sahito ganavritah

aruhya nandishvaram adi-vahanam

     samayayau shri-giriraja-mandalam

 

     dhattura-bhanga-visha-pana-vihvalah—agitated by haviung drunk dhattura poison; himadri-putri-sahitah—accompasnied by Parvati; ganavritah—accompanied by many associates; aruhya—climbing; nandishvaram—Nandi; adi-vahanam—his transcendental carrier; samayayau—came shri-giriraja-mandalam—to the circle of Govardhana Hill.

 

 

 . . . reeling from having drunk dhattura poison, acompanied by Parvati and his many associates, and riding on his carrier Nandi, Lord Shiva came to the circle of Govardhana Hill.

 

 

Text 15

 

 

rajarshi-viprarshi-surarshayash ca

     siddhesha-yogeshvara-hamsa-mukhyah

ajagmur arad giri-darshanartham

   sahasrasho vipra-ganah sametah

 

     rajarshi-viprarshi-surarshayah—the rajarshis, viprarshis, and surarshis; ca—and; siddhesha-yogeshvara-hamsa—the siddheshas, yogeshvaras, and hamsas; mukhyah—headed by; ajagmuh—came; arat—near; giri-darshanartham—to see Govardhana Hill; sahasrashah—many thousands; vipra-ganah—brahmanas; sametah—come.

 

 

     Many thousands of rajarshis, viprarshis, surarshis, siddheshas, yogeshvaras, paramahamsas, and brahmanas came to see Govardhana Hill.

 

 

Text 16

 

 

govardhano ratna-shila-mayo 'bhut

     suvarna-shringaih paritah sphuradbhih

mattalibhir nirjhara-sundaribhir

     daribhir uccanga-kariva rajan

 

     govardhanah—Govardhana Hill; ratna-shila-mayah—whose stones were jewels; abhut—became; suvarna-shringaih—with golden peaks; paritah—everywhere; sphuradbhih—splendid; mattalibhih—with intoxicated bees; nirjhara-sundaribhih—with beautiful flowing streams; daribhih—with caves; uccanga—lofty; kari—elephant; iva—like; rajan—O king.

 

 

     O king, its stones jewels, its many peaks golden, and its form splendid with intoxicated bees, beautiful caves,and swiftly-flowing streams, Govardhana Hill was like a great elephant.

 

 

Text 17

 

 

tadaiva shailah kila murtimantah

     sopayana meru-himacaladyah

nemur girim mangala-panayas tam

     govardhanam rupa-dharam girindrah

 

     tada—then; eva—indeed; shailah—the hill; kila—indeed; murtimantah—personified; sa—with; upayana—artival; meru—Meru; himacala—the Himlayas; adyah—beginning with; nemuh—bowed down; girim—to the hill; mangala-panayah—with auspicious offerings in their hands; tam—to it; govardhanam—Govardhana Hill; rupa-dharam—having a form; giri—of mountains; indrah—the kings.

 

 

     Then, manifesting humanlike forms and bearing auspicious gifts in their hands, the mountain kings, headed by Mount Meru and Mount Himalaya, offered their respectful obeisances, bowing down to the humanlike form of Govardhana Hill.

 

 

Text 18

 

 

dvijaish ca govardhana-deva-pujanam

     kritvacyutoktam dvija-vahni-go-dhanam

sampujya dhritva sudhanam maha-dhanam

     balim dadau shri-giraye vrajeshvarah

 

     dvijaih—by the brahmanas; ca—and; govardhana—of Govardhana Hill; deva—of the Deity; pujanam—the worship; kritva—having done; acyuta—of the infallible Supreme Personality of Godhead; uktam—said; dvija—brahmanas; vahni—fire-gods; go-dhanam—and cows; sampujya—worshiping; dhritva—holding; sudhanam maha-dhanam balim—an offering of great wealth; dadau—gave; shri-giraye—to Govardhana Hill; vrajeshvarah—the king of Vraja.

 

 

     Following Krishna's instruction, Nanda, the king of Vraja, had many brahmanas worship Govardhana Hill. Then Nanda worshiped the brahmanas, fire-gods, and cows, and then gave a very opulent offering to Govardhana Hill.

 

 

Text 19

 

 

nandopanandair vrishabhanubhish ca

     gopi-ganair gopa-ganaih praharshitah

gayadbhir anartana-vadya-tat-parais

     cakara krishno 'dri-vara-pradakshinam

 

     nanda—by the Nandas; upanandaih—Upanandas; vrishabhanubhish—Vrishabhanu; ca—and; gopi-ganaih—gopis; gopa-ganaih—gopas; praharshitah—delighted; gayadbhih—singing; anartana—dancing; vadya—and instrumental; music; tat-paraih—earnest; cakara—did; krishnah—Krishna; adri-vara—the best of mountains; pradakshinam—circumambulation.

 

 

     Pleased by the earnestly singing Nandas, Upanandas, Vrishabhanus, gopas, and gopis, Lord Krishna circumambulated Govardhana Hill, the king of mountains.

 

 

Text 20

 

 

deveshu varshatsu ca pushpa-varsham

     janeshu varshatsu ca laja-sangham

reje maha-raja ivadhvare janair

     govardhano nama girindra-raja-rat

 

     deveshu—as the demigods; varshatsu—showered; ca—and; pushpa-varsham—a shower of flowers; janeshu—the people; varshatsu—showering; ca—and; laja-sangham—grains; reje—shone; maha-raja—a great king; iva—as; adhvare—in the yajna; janaih—by the people; govardhanah—Govardhana Hill; nama—named; girindra-raja-rat—the king of the kings of the kings of mountains.

 

 

     As the demigods showered flowers and the Vrajavasis showered grains, Govardhana Hill, the great king of the kings of the kings of mountains, glistened with great glory, as if it were a great monarch in the midst of a yajna.

 

 

Text 21

 

 

krishno 'pi sakshad vraja-shaila-madhyad

     dhritvati-dirgham kila canya-rupam

shailo 'smi lokan iti bhashayan san

     jaghasa sarvam kritam anna-kutam

 

     krishnah—Lord Krishna; api—also; sakshat—directly; vraja-shaila-madhyat—from the midst of the hill of Vraja; dhritva—manifesting; ati-dirgham—very tall; kila—indeed; ca—and; anya—another; rupam—form; shailah—the hill; asmi—I am; lokato the people;n— iti—thus; bhashayan—proclaiming; san—being so; jaghasa—ate; sarvam—all; kritam—done; anna—of food; kutam—the hill.

 

 

     Manifesting a gigantic form different from His own, Lord Krishna appeared from the midst of Govardhana Hill. Declaring,  I am this hill," He ate the entire hill of food that was offered.

 

 

Text 22

 

 

gopala-gopi-gana-vrinda-mukhya

     ucuh svayam vikshya gireh prabhavam

datum varam tatra samudyatam tam

     su-vismita harshita-manasas te

 

     gopala—gopas; gopi—gopis; gana-vrinda—multitudes; mukhya—geaded by; ucuh—said; svayam—personally; vikshya—seeing; gireh—of the hill; prabhavam—the power; datum—to give; varam—blessing; tatra—there; samudyatam—eager; tam—that; su-vismita—astonished; harshita—delighted; manasah—at heart; te—they.

 

 

     Seeing Govardhana Hill's great power and opulence, and their hearts full of joy and wonder, the gopas and gopis asked the hill to grant them a benediction.

 

 

Text 23

 

 

jnato 'si gopair giriraja-devah

     pradarshito nanda-sutena sakshat

no go-dhanam va kila bandhu-varyo

     vriddhim samayatu dine dine kau

 

     jnatah—known; asi—You are; gopaih—by the gopas; giriraja-devah—the Deity of the kings of mountains; pradarshitah—seen; nanda-sutena—by Nanda's son; sakshat—directly; nah—of us; go-dhanam—the cows; va—or; kila—indeed; bandhu-varyah—best friend; vriddhim—prosperity; samayatu—may attain; dine—day; dine—after day; kau—on this earth.

 

 

     They said, "The gopas know that You are the Deity worshiped by the kings of mountains. Nanda's son Krishna has shown Your true nature to us. Please grant that day after day our relatives, friends, and cows may prosper."

 

 

Text 24

 

 

tathastu coktva giriraja-rajo

     govardhano divya-vapur dadhanah

kirita-keyura-manoharangah

     kshanena tatrantaradhiyatarat

 

     tatha—so; astu—be it; ca—and; uktva—saying; giriraja-rajah—the king of the kings of mountains; govardhanah—Govardhana Hill; divya-vapuh—a transcendental form; dadhanah—manifesting; kirita—crown; keyura—armlets; manohara—handsome; angah—limbs; kshanena—in a moment; tatra—there; antaradhiyata—disappeared; arat—far away.

 

 

     Manifesting a handsome divine form decorated with crown and armlets, Govardhana Hill, the king of the kings of mountains, said, "So be it," and suddenly disappeared.

 

 

Texts 25 and 26

 

 

nandopananda vrishabhanavash ca

     balah sucandro vrishabhanu-rajah

shri-nanda-rajash ca harish ca gopa

     gopyash ca sarva nija-go-dhanaish ca

 

dvijash ca yogeshvara-siddha-sanghah

     sivadayash canya-janash ca sarve

natvatha sampujya girim prasannah

     svam svam griham jagmur anicchaya ca

 

     nandopananda—the Nandas and Upanandas; vrishabhanavash—the Vrishabhanus; ca—and; balah—the boy; sucandrah—Sucandra; vrishabhanu-rajah—King Vrishabhanu; shri-nanda-rajash—King Nanda; ca—and; harish—Krishna; ca—and; gopa—the gopas; gopyash—and gopis; ca—and; sarva—all; nija-go-dhanaih—with their cows; ca—and; dvijah—the brahmanas; ca—and; yogeshvara-siddha-sanghah—the siddhas and the masters of yoga; sivadayash—headed by Lord Shiva; ca—and; anya-janah—other people; ca—and; sarve—all; natva—bowing down; atha—then; sampujya—worshiping; girim—the hill; prasannah—happy; svam svam—each to their own; griham—hom; jagmuh—went; anicchaya—without any further desires; ca—and.

 

 

     The Nandas, Upanandas, Vrishabhanus, Balarama, Sucandra, King Vrishabhanu, King Nanda, Krishna, all the gopas, gopis, and cows, the brahmanas, the siddhas and yogeshvaras headed by Lord Shiva, as well as everyone else bowed down and worshiped Govardhana Hill. Then, happy at heart, and all their desires fulfilled, they returned to their own homes.

 

 

Text 27

 

 

shri-krishnacandrasya param caritram

     girindra-rajasya mahotsavam ca

maya tavagre kathitam vicitram

     nrinam maha-papa-haram pavitram

 

     shri-krishnacandrasya—of Shri Krishnacandra; param—transcendental; caritram—pastime; girindra-rajasya—of the king of the kings of mountains; mahotsavam—the great festuival; ca—and; maya—by me; tava—of you; agre—in th epresence; kathitam—spoken; vicitram—wonderful; nrinam—of people; maha-papa—great sins; haram—removing; pavitram—purifying.

 

 

     In this way I have described to you Shri Krishnacandra's transcendental pastime of offering a great festival to worship Govardhana Hill, the king of the kings of mountains. This wonderful and purifying narration frees the people from the greatest sins.

 

.pa

 

 

 

 

Chapter Three

Shri Govardhanoddharana

The Lifting of Shri Govardhana

 

Text 1

 

 

shri-narada uvaca

atha man-mukhatah shrutva

     svatma-yagasya nashanam

govardhanotsavam jatam

     kopam cakre purandarah

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; atha—then; man-mukhatah—from my mouth; shrutva—hearing; svatma-yagasya—of his own yajna; nashanam—the destruction; govardhanotsavam—a festival for Govardhana Hill; jatam—manifested; kopam—anger; cakre—did; purandarah—Indra.

 

 

     Shri Narada said: When from my mouth he heard that his sacrifice had been stopped and a festival for Govardhana Hill performed in its place, Indra became furious.

 

 

Text 2

 

 

samvartakam nama ganam

     pralaye mukta-bandhanam

indro vraja-vinashaya

     preshayam asa sa-tvaram

 

     samvartakam—Samvartaka; nama—named; ganam—clouds; pralaye—at cosmic devastation; mukta-bandhanam—freed from bondage; indrah—Indra; vraja—of Vraja; vinashaya—for the destruction; preshayam asa—sent; sa-tvaram—at once.

 

 

     Unleashing the samvartaka clouds used at the time of cosmic destruction, Indra sent them to destroy Vraja.

 

 

Text 3

 

 

atha megha-ganah kruddha

     dhvanantash citra-varninah

krishnabhah pitabhah kecit

     kecic ca harita-prabhah

 

     atha—then; megha-ganah—the clouds; kruddha—angry; dhvanantash—thundering; citra-varninah—wonderfully colored; krishnabhah—black; pitabhah—yellow; kecit—some; kecic—some; ca—and; harita-prabhah—green.

 

 

     The clouds thundered with anger. They were many wonderful colors, some black, some yellow, some green, . . .

 

 

Text 4

 

 

indragopa-nibhah kecit

     kecit karpuravat-prabhah

nana-vidhash ca ye megha

     nila-pankaja-su-prabhah

 

     indragopa-nibhah—the color of an indrgopa insect; kecit—some; kecit—some; karpuravat-prabhah—the color of camphor; nana—various; vidhah—kinds; ca—and; ye—which; megha—clouds; nila-pankaja-su-prabhah—the color of a blue lotus.

 

 

 . . . some the color of an indragopa insect, some the color of camphor, and some the color of blue lotuses.

 

 

Text 5

 

 

hasti-tulyan vari-bindun

     vavrishus te madoddhatah

hasti-shunda-samabhish ca

     dharabhish cancalash ca ye

 

     hasti—to an elephant; tulyan—equal; vari-bindun—raindrops; vavrishuh—rained; te—they; madoddhatah—furious; hasti—elephant; shunda—trunks; samabhih—equal to; ca—and; dharabhish—with streams; cancalah—lightning; ca—and; ye—which.

 

 

     Furious, they showered raindrops as big as elephants and thunderbolts as big as elephants' trunks.

 

 

Text 6

 

 

nipetuh kotishash cadri-

     kuta-tulyopala bhrisham

vata vavuh pracandash ca

     kshepayantas tarun grihan

 

     nipetuh—fell; kotishash—millions; ca—and; adri—mountain; kuta—tops; tulya—equal to; upalah—stones; bhrisham—greatly; vata—the wind; vavuh—blew; pracandah—fruious; ca—and; kshepayantah—throwing; tarun—trees; grihan—houses.

 

 

     Big as mountain peaks, millions of rocks fell. The wind threw away many trees and houses.

 

 

Text 7

 

 

pracando vajra-patanam

     meghanam anta-karinam

maha-shabdo 'bhavad bhumau

     maithilendra bhayankarah

 

     pracandah—ferocious; vajra-patanam—of thunder; meghanam—of the clouds; anta-karinam—putting an end to all; maha—great; shabdah—sound; abhavat—was; bhumau—on the earth; maithilendra—O king of Mithila; bhayankarah—fearful.

 

 

     O king of Mithila, the earth was filled with ferocious, terrifying, and devastating sounds of thunder.

 

 

Text 8

 

 

nanada tena brahmandam

     sapta-lokair bilaih saha

vicelur dig-gajas tara

     hy apatan bhumi-mandalam

 

     nanada—sounded; tena—by that; brahmandam—the universe; sapta-lokaih—with seven planetary systems; bilaih—outser space; saha—with; viceluh—shook; dig-gajah—the elephants holding the directions; tara—the stars; hy—indeed; apatan—fell; bhumi-mandalam—to the circle of the earth.

 

 

     The entire universe, with the seven planetary systems and the expanses of outer space, echoed with the sounds of thunder. The elephants holding the directions trembled. The stars fell to the circle of the earth.

 

 

Text 9

 

 

bhaya-bhita gopa-mukhyah

     sa-kutumba jigishavah

shishun svan svan puraskritya

     nanda-mandiram ayayuh

 

     bhaya-bhita—terrified; gopa-mukhyah—the gopas; sa-kutumba—with their families; jigishavah—wishing to be safe; shishun—children; svan svanpown; puraskritya—placing in front; nanda-mandiram—to Nanda's palace; ayayuh—came.

 

 

     Wishing to save themselves, the gopas and their families, with the children in front, ran to Nanda's palace.

 

 

Text 10

 

 

shri-nanda-nandanam natva

     sa-balam parameshvaram

ucur vrajaukasah sarve

     bhayartah sharanam gatah

 

     shri-nanda-nandanam—to Nandas's son; natva—bowing down; sa-balam—with Balarama; parameshvaram—the Supreme Personality of Godhead; ucuh—said; vrajaukasah—the residents of Vraja; sarve—all; bhayartah—terrified; sharanam—shelter; gatah—took.

 

 

     Terrified, the people of Vraja bowed down before the two Supreme Lords, Krishna and Balarama, surrendered to Them, and took shelter of Them.

 

 

Text 11

 

 

shri-gopa ucuh

rama rama maha-baho

     krishna krishna vrajeshvara

pahi pahi maha-kashthad

     indra-dattan nijan janan

 

     shri-gopah ucuh—the gopas said; rama—Balarama; rama—Balarama; maha-bahah—O mighty-armed; krishna—Krishna; krishna—Krishna; vrajeshvara—O Lord of Vraja; pahi—save; pahi—save; maha-kashthat—from great calamities; indra-dattan—brought by Indra; nijan—Your own; janan—people.

 

 

     The gopas said: Balarama! Balarama! O mighty-armed! Krishna! Krishna! O master of Vraja! Save, save Your people from these calamities brought by Indra!

 

 

Text 12

 

 

hitvendra-yagam tvad-vakyat

     krito govardhanotsavah

adya shakre prakupite

     kartavyam kim vadashu nah

 

     hitva—abandoning; indra-yagam—the indra-yajna; tvad-vakyat—because of Your word; kritah—done; govardhanotsavah—a festival for Govardhana Hill; adya—now; shakre—Indra; prakupite—angry; kartavyam—should be done; kim—what?; vada—tell; ashu—at once; nah—us.

 

 

     By Your word we stopped the indra-yajna and offered a festival for Govardhana Hill. Now Indra is angry. What should we do? Please tell us!

 

 

Text 13

 

 

shri-narada uvaca

vyakulam gokulam vikshya

     gopi-gopala-sankulam

sa-vatsakam gokulam ca

     gopan aha nirakulah

 

     shri-naradah uvaca—Shri Narada said: ; vyakulam—agitated; gokulam—Gokula; vikshya—seeing; gopi-gopala-sankulam—the gopas and gopis; sa-vatsakam—with the calves; gokulam—the cows; ca—and; gopan—to the gopas; aha—said; nirakulah—peaceful at heart.

 

 

     Seeing the gopas, gopis, cows, calves, and all of Gokula very upset, calm and peaceful Krishna spoke to the gopas.

 

 

Text 14

 

 

shri-bhagavan uvaca

ma bhaishta yatadri-tatam

     sarvaih parikaraih saha

vah puja prahrita yena

     sa raksham samvidhasyati

 

     shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead saod; ma—don't; bhaishta—be afraid; yata—go; adri-tatam—to Govardhana Hill; sarvaih—with all; parikaraih—associates; saha—with; vah—of us; puja—worship; prahrita—accepted; yena—by whom; sa—He; raksham—protection; samvidhasyati—will offer.

 

 

     The Supreme Personality of Godhead said: Don't be afraid. With your dependents go to Govardhana Hill. He accepted our worship. He will protect us.

 

 

Text 15

 

 

shri-narada uvaca

ity uktva sva-janaih sardham

     etya govardhanam harih

samutpatya dadharadrim

     hastenaikena lilaya

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said: ; ity—thus; uktva—saying; sva-janaih—with his own people; sardham—with; etya—going; govardhanam—to Govardhana Hill; harih—Krishna; samutpatya—lifting; dadhara—held; adrim—the hill; hastena—hand; ekena—with one; lilaya—playfully.

 

 

     Shri Narada said: After speaking these words, Lord Krishna went, with His own people, to Govardhana Hill. Lifting the hill, Krishna playfully held it aloft with one hand.

 

 

Text 16

 

 

yathocchilindhram shishur ashramo gajah

     sva-pushkarenaiva ca pushkaram girim

dhritva babhau shri-vraja-raja-nandanah

     kripa-karo 'sau karunamayah prabhuh

 

     yatha—as; ucchilindhram—a mushroom; shishuh—of a child; ashramah—without fatigue; gajah—and elephant; sva-pushkarena—with a lotus; eva—indeed; ca—and; pushkaram—a lotus; girim—the hill; dhritva—holding; babhau—shone; shri-vraja-raja-nandanah—the prince of Vraja; kripa-karah—kind; asau—He; karunamayah—compassionate; prabhuh—the Lord.

 

 

     As a child effortlessly holds a mushroom, or as an elephant holds a lotus in its tongue, so Shri Krishna, the prince of Vraja, the kind Supreme Personality of Godhead, held Govardhana Hill.

 

 

Text 17

 

 

athaha gopan vishatadri-gartam

     he tata matar vraja-ballaveshah

sopaskaraih sarva-dhanaish ca gobhir

     atraiva shakrasya bhayam na kincit

 

     atha—then; aha—said; gopan—to the gopas; vishata—enter; adri—of the hill; gartam—the opening; he—O; tata—father; matah—mother; vraja—of Vraja; ballava—of the gopas; ishahO kings; sa—with; upaskaraih—with househo,d paraphernalia; sarva-dhanaish—with all your wealth; ca—and; gobhih—with your cows; atra—there; eva—indeed; shakrasya—of Indra; bhayam—fear; na—not; kincit—at all.

 

 

     Lord Krishna said to the gopas: Father, mother, kings of the gopas, take your relatives, associates, household paraphernalia, wealth, and cows, and go beneath the hill. There you need not fear Indra.

 

 

Text 18

 

 

ittham harer vacah shrutva

     gopa go-dhana-samyutah

sa-kutumbopaskaraish ca

     vivishuh shri-gires talam

 

     ittham—thus; hareh—of Lord Krishna; vacah—the words; shrutva—hearing; gopa—the gopas; go-dhana-samyutah—with their cows; sa-kutumba—with their familites; upaskaraih—with their household paraphernaila; ca—and; vivishuh—entered; shri-gireh talam—under the hill.

 

 

     When they heard Lord Krishna word's, the gopas took their families, cows, and household paraphernalia, and went under the hill.

 

 

Text 19

 

 

vayasya balaka sarve

     krishnoktah sa-bala nripa

svan svamsh ca lagudan adrer

     avashtambhan pracakrire

 

     vayasyah—friends; balaka—boys; sarve—all; krishna—by Krishna; uktah—toild; sa-bala—with Balarama; nripa—O king; svan svan—their own; ca—and; lagudan—sticks; adreh—of the hill; avashtambhan—holding up; pracakrire—did.

 

 

     O king, when Krishna asked, Balarama and all the boys His age steadied the the hill with their sticks.

 

 

Text 20

 

 

jalaugham agatam vikshya

     bhagavams tad-girer adhah

sudarshanam tatha shesham

     manasajnam cakara ha

 

     jala—of water; augham—a flood; agatam—come; vikshya—seeing; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; tad-gireh—the hill; adhah—beneath; sudarshanam—Sudarshana-cakra; tatha—so; shesham—Shesha; manasa—with the mind; aj{—.sy 24am—order; cakara—did; ha—certainly.

 

     Seeing a great flood of water coming, in His mind Lord Krishna ordered Lord Shesha and the Sudarshana-cakra to come under the hill.

 

 

Text 21

 

 

koti-surya-prabham cadrer

     urdhvam cakram sudarshanam

dhara-sampatam apibad

     agastya iva maithila

 

     koti-surya-prabham—splendid as ten million suns; ca—and; adreh—the hill; urdhvam—above; cakram—the cakra; sudarshanam—Shudarshana; dhara—streams; sampatam—falling; apibat—drank; agastya—Agastya Muni; iva—like; maithila—O king of Mithila.

 

 

     Brilliant as ten million suns, the Sudarshana-cakra hovered above the hill and drank up the falling streams of water as Agastya Muni drank up the ocean.

 

 

Text 22

 

 

adho 'dhas tam gireh sheshah

     kundali-bhuta asthitah

rurodha taj-jalam dirgham

     yatha vela mahodadhim

 

     adhah adhah—lower and lower; tam—that; gireh—of the hill; sheshah—Shesha; kundali-bhuta—coiled up; asthitah—stood; rurodha—stopped; taj-jalam—that water; dirgham—great; yatha—as; vela—the shoreline; mahodadhim—the great ocean.

 

 

     Coiling Himself around the hill, Shesha stopped the incoming flood as a shoreline stops the waters of an ocean.

 

 

Text 23

 

 

saptaham su-sthiras tashthau

     govardhana-dharo harih

shri-krishnacandram pashyantah

     cakora iva te sthitah

 

     sapta—for seven; aham—days; su-sthirah—steady; tashthau—stood; govardhana-dharah—holding Govardhana Hill; harih—Lord Krishna; shri-krishnacandram—at Shri Krishnacandra; pashyantah—gazing; cakora—cakora birds; iva—like; te—they; sthitah—stood.

 

 

     For seven days Lord Krishna steadily held Govardhana Hill. As if they had become cakora birds, the stunned gopas gazed at Lord Krishnacandra.

 

 

Text 24

 

 

mattam airavatam nagam

     samaruhya purandarah

sa-sainyah krodha-samyukto

     vraja-mandalam ayayau

 

     mattam—angry; airavatam—Airavata; nagam—welephant; samaruhya—climbing; purandarah—Indra; sa-sainyah—with his army; krodha-samyuktah—angry; vraja-mandalam—to the circle of Vraja; ayayau—came.

 

 

     Mounting his maddened elephant Airavata, and accompanied by his armies, furious Indra went to the circle of Vraja.

 

 

Text 25

 

 

durac cikshepa vajram svam

     nanda-goshtha-jighamsaya

stambhayam asa shakrasya

     sa-vrajam madhavo bhujam

 

     duratfrom far away; cikshepa—threw; vajram—thunderbolt; svam—own; nanda-goshtha-jighamsaya—wishing to destroy Nanda's village; stambhayam asa—paralyzed; shakrasya—of Indra; sa-vrajam—with the thunderbolt; madhavah—Krishna; bhujam—arm.

 

 

     Wishing to destroy Nanda's village, Indra threw his thunderbolt from far away. Krishna suddenly paralyzed both the thunderbolt and the arm that threw it.

 

 

Text 26

 

 

bhaya-bhitas tada shakrah

     samvartaka-ganaih saha

dudrava sahasa devaih

     yathebhah simha-taditah

 

     bhaya-bhitah—terrified; tada—then; shakrah—Indra; samvartaka-ganaih—with the samvartaka clouds; saha—with; dudrava—fled; sahasa—at once; devaih—with the demigods; yatha—as; ibhah—an elephant; simha—by a lion; taditah—wounded.

 

 

     Terrified, Indra fled with the demigods and samvartaka clouds as if he were an elephant wounded by a lion.

 

 

Text 27

 

 

tadaivarkodayo jato

     gata megha itas tatah

vata uparatah sadyo

     nadyah sv-alpa-jala nripa

 

     tada—then; eva—indeed; arka—sun; udayah—rising; jatah—manifested; gata—gone; megha—the clouds; itah—here; tatah—and there; vata—winds; uparatah—stopped; sadyah—at once; nadyah—the streams; sv-alpa-jala—with very littel water; nripa—O king.

 

 

     Suddenly the sun rose. The clouds were gone, the winds stopped, and the streams carried very little water.

 

 

Text 28

 

 

vipankam bhu-talam jatam

     nirmalam kham babhuva ha

catushpadah pakshinash ca

     sukham apus tatas tatah

 

     vipankam—free of mud; bhu-talam—the ground; jatam—manifested; nirmalam—spotless; kham—the sky; babhuva—became; ha—indeed; catushpadah—the animals; pakshinash—the birds; ca—and; sukham—happiness; apuh—attained; tatah—then; tatah—then.

 

 

     The ground dried up, the sky became clear, and the animals and birds became happy.

 

 

Text 29

 

 

harinoktas tada gopa

     niryayur giri-gartatah

svam svam dhanam go-dhanam ca

     samadaya shanaih shanaih

 

     harina—by Krishna; uktah—told; tada—then; gopa—teh gopas; niryayuh—left; giri-gartatah—from under the hill; svam svam—their own; dhanam—wealth; go-dhanam—cows; ca—and; samadaya—taking; shanaih shanaih—slowly.

 

 

     By Krishna's order the gopas, taking their wealth and cows with them, slowly emerged from under the hill.

 

Text 30

 

 

niryateti vayasyamsh ca

     praha govardhanoddharah

te tam ahush ca nirgaccha

     dharayamo 'drim ojasa

 

     niryatah—leave; iti—thus; vayasyamsh—friends; ca—and; praha—said; govardhanoddharah—the lifter of Govardhana Hill; te—they; tam—to Him; ahush—said; ca—and; nirgaccha—You go; dharayamah—we will hold; adrim—th hill; ojasa—with our power.

 

 

     Then Krishna, the lifter of Govardhana Hill, said to His friends, "Go out." They said to Him, "You go first. We will hold the hill with our own strength."

 

 

Text 31

 

 

iti vada-paran gopan

     govardhana-dharo harih

tad-ardham ca girer bharam

     pradat tebhyo maha-manah

 

     iti—thus; vada-paran—talkative; gopan—to the gopas; govardhana-dharah—the lifter of Govardhana Hill; harih—Lord Krishna; tad-ardham—half; ca—and; gireh—of the hill; bharam—the weight; pradat—gave; tebhyah—to them; maha-manah—noble-hearted.

 

 

     Then Lord Krishna, the lifter of Govardhana Hill, shifted half of the hill's weight to the talkative gopa boys.

 

 

Text 32

 

 

patitas tena bharena

     gopa-balash ca nirbalah

 

     patitah—fallen; tena—by that; bharena—weight; gopa-balash—the gopa boys; ca—and; nirbalah—devastated.

 

 

     That burden made the gopa boys fall, devastated, to the ground.

 

 

Text 33

 

 

karena tan samutthaya

     sva-sthane purvavad girim

sarvesham pashyatam krishnah

     sthapayam asa lilaya

 

     karena—with one hand; tan—them; samutthaya—pullingup; sva-sthane—in its own place; purvavat—as before; girim—the hill; sarvesham—of all; pashyatam—watching; krishnah—Krishna; sthapayam asa—placed; lilaya—playfully.

 

 

     With one hand Krishna picked them all up. Then, as everyone watched, with a playful flourish Krishna set the hill down where it was before.

 

 

Text 34

 

 

tadaiva gopi-gana-gopa-mukhyah

     sampujya krishnam nripa nanda-sunum

gandhakshatadyair dadhi-dugdha-bhogair

     jnatva param nemur ativa sarve

 

     tada—then; eva—indeed; gopi-gana-gopa-mukhyah—the gopoas and gopis; sampujya—worshiping; krishnam—Krishna; nripa—O king; nanda-sunum—the son of Nanda; gandha—with fragrances; akshata—with unbroken grains of rice;dyaih— dadhi-dugdha-bhogaih—with many foods made with milk and yogurt; jnatva—understanding; param—to be the Supreme; nemuh—bowed down; ativa—greatly; sarve—all.

 

 

     O king, the gopas and gopis, now understanding that Nanda's son Krishna is the Supreme Personality of Godhead, worshiped Him, showered Him with unbroken grains of rice, offered Him many foods made with milk and yogurt, and humbly bowed down before Him.

 

 

Text 35

 

 

nando yashoda nripa rohini ca

     balash ca sannanda-mukhash ca vriddhah

alingya krishnam pradadur dhanani

     shubhashisha samyuyujur ghrinartah

 

     nandah—nanda; yashoda—with Yashoda; nripa—O king; rohini—Rohini; ca—and; balash—Balarama; ca—and; sannanda-mukhash—the gopas headed by Sannanda; ca—and; vriddhah—adult; alingya—embracing; krishnam—Krishna; pradaduh—gave; dhanani—wealkth; shubhashisha—with blessings; samyuyujuh—placed; ghrinartah—filled with kindness.

 

 

     O king, then Nanda, Yashoda, Rohini, and the gopa elders headed by Sannanda, embraced Krishna, gave Him great wealth, and, filled with kindness and love, spoke many benedictions blessing Him.

Text 36

 

 

samshlaghya tam gayana-vadya-tat-para

     nrityanta aran nripa nanda-nandanam

ajagmur eva sva-grihan vrajaukaso

     harim puraskritya manoratham gatah

 

     samshlaghya—praising; tam—Him; gayana-vadya-tat-para—earnestlky singing and playing muscial instruments; nrityanta—dancing; aran—near; nripa—O king; nanda-nandanam—to Nanda's son; ajagmuh—came; eva—indeed; sva-grihan—from the own homes; vrajaukasah—the residents of Vraja; harim—to Lord Krishna; puraskritya—worshiping; manoratham—desire; gatah—attained.

 

 

     O king, singing, dancing, and playing musical instruments, the people of Vraja approached Lord Krishna and worshiped Him. In this way all their desires were fulfilled.

 

 

Text 37

 

 

tadaiva deva vavrishuh praharshitah

     pushpaih shubhaih sundara-nandanodbhavaih

jagur yashah shri-giriraja-dharino

     gandharva-mukhya divi siddha-sanghah

 

     tada—then; eva—indeed; deva—the demigods; vavrishuh—showered; praharshitah—jubilant; pushpaih—with flowers; shubhaih—beautiful; sundara—beautiful; nandana—in the Nandana gardens; udbhavaih—grown; jaguh—sang; yashah—the glories; shri-giriraja-dharinah—of the lifter of Govardhana Hill; gandharva-mukhya—the Gandharvas; divi—in heaven; siddha-sanghah—the siddhas.

 

 

     Then the jubilant demigods showered beautiful flowers grown in the beautiful Nandana gardens, and the Gandharvas and Siddhas in the higher planets sang the glories of Shri Krishna, the lifter of Govardhana Hill.

.pa

 

 

 

 

Chapter Four

Shri Krishnabhisheka

The Coronation-Bathing of Shri Krishna

 

 

Text 1

 

 

shri-narada uvaca

atha deva-ganaih sardham

     shakras tatra samagatah

gatamano girau krishnam

     rahasi prananama ha

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; atha—then; deva-ganaih—the demigods; sardham—with; shakrah—Indra; tatra—there; samagatah—came; gatamanah—going; girau—on the hill; krishnam—to Krishna; rahasi—in a secluded place; prananama—bowed down; ha—indeed.

 

 

     Shri Narada said: Then, accompanied by the demigods, Indra went to a secluded place on Govardhana Hill and bowed down before Lord Krishna.

 

 

Text 2

 

 

shri-indra uvaca

tvam deva-devah parameshvarah prabhuh

     purnah puranah purushottamottamah

parat paras tvam prakriteh paro harir

     mam pahi pahi dyu-pate jagat-pate

 

     shri-indrah uvaca—Shri Indra said; tvam—You; deva-devah—the master of the demigods; parameshvarah—the supreme controller; prabhuh—the master; purnah—perfect; puranah—the oldest; purushottamottamah—the supreme person; parat—than the greatest; parah—greater; tvam—You; prakriteh—to material nature; parah—superior; harih—Lord Hari; mam—me; pahi—please save; pahi—please save; dyu-pate—O Lord of the spiritual sky; jagat-pate—O master of the universes.

 

 

     Shri Indra said: You are the master of the demigods, the supreme controller, the Lord who is perfect and complete, the oldest, the supreme person greater than the greatest and above the material energy, the Supreme Personality of Godhead, Lord Hari. O master of the spiritual sky, O master of the universes, please save me! Please save me!

 

Text 3

 

 

dashavataro bhagavams tvam eva

     rirakshaya dharma-gavam shrutesh ca

adyaiva jatah paripurna-devah

     kamsadi-daityendra-vinashanaya

 

     dasha—ten; avatarah—incarnations; bhagavamh—Lord; tvam—You; eva—indeed; rirakshaya—with a desire to protect; dharma-gavam—the cow of religion; shruteh—the Vedas; ca—and; adya—today; eva—indeed; jatah—born; paripurna-devah—the Supreme Personality of Godhead; kamsadi—headed by Kamsa; daityendra——the kings of the demons; vinashanaya—to destroy.

 

 

     You are the original Supreme Personality of Godhead, perfect and complete, who descends as the ten avataras. Desiring to protect the Vedic scriptures and the cows of piety, and desiring also to kill the demons headed by Kamsa, You have taken birth in this world.

 

Text 4

 

 

tvan-mayaya mohita-citta-vrittim

     madoddhatam helana-bhajanam mam

piteva putram dyu-pate kshamasva

     prasida devesha jagan-nivasa

 

     tvan-mayaya—by Your illusory potency; mohita—bewilderd; citta—of the mind; vrittim—the cations; madoddhatam—inflated with pride and anger; helana—of insults; bhajanam—a reservoir; mam—me; pita—a father; iva—like; putram—to a son; dyu-pate—O master of the spiritual sky; kshamasva—please forgive; prasida—please be kind; devesha—O master of the demigods; jagan-nivasa—O home of the universes.

 

 

     O master of the spiritual sky, as a father forgives his son, please forgive me, a proud fool bewildered by Your illusory potency, a fool who has become a great reservoir of offenses to You. O master of the demigods, O home where the universes dwell, please be kind to me.

 

 

Text 5

 

 

     om namo govardhanoddharanaya govindaya gokula-nivasaya gopalaya gopala-pataye gopi-jana-bhartre giri-gajoddhartre karuna-nidhaye jagad-vidhaye jagan-mangalaya jagan-nivasaya jagan-mohanaya koti-manmatha-manmathaya vrishabhanu-suta-varaya shri-nanda-raja-kula-pradipaya shri-krishnaya paripurnatamaya te 'sankhya-brahmanda-pataye goloka-dhama-dhishanadhipataye svayam-bhagavate sa-balaya namas te namas te.

 

     om—Om; namah—obeisances; govardhana—of Govardhana Hill; uddharanaya—to the lifter; govindaya—the pleasure of the cows, land, and senses; gokula-nivasaya—who resides in Gokula; gopalaya—a gopa boy; gopala-pataye—the master of the gopas; gopi-jana-bhartre—the husband of the gopis; giri-gajoddhartre—the lifter of Govardhana Hill, the great elephant of mountains; karuna-nidhaye—an ocean of mercy; jagad-vidhaye—the creator of the universes; jagan-mangalaya—the auspiciiusness of the universes; jagan-nivasaya—the home where the universes dwell; jagan-mohanaya—He who charms the universes; koti-manmatha-manmathaya—who bewilders many millions of Kamadevas; vrishabhanu-suta-varaya—the lover of Shri Radha; shri-nanda-raja-kula-pradipaya—the lamp of King nanda's family; shri-krishnaya—Shri Krishna; paripurnatamaya—the perfect and complete one; te—to You; asankhya—countless; brahmanda—of universes; pataye—to the master; goloka-dhama-dhishanadhipataye—to the master of the abode of Goloka; svayam-bhagavate—the Supreme Personality of Godhead Himself; sa-balaya—with Balarama; namah—obeisances; te—to You; namah—obeisances; te—to You.

 

 

     Om. Obeisances! Obeisances to You! Obeisances to You, the lifter of Govardhana Hill, the pleasure of the cows, land, and senses, the Lord who resides in Gokula as the protector of the cows, the master of the gopas, the husband of the gopis, the lifter of the elephant among mountains, an ocean of mercy, the creator of the universes, the auspiciousness of the universes, the home where the universes dwell, the enchanter of the universes, the enchanter of many millions of Kamadevas, the lover of King Vrishabhanu's daughter, a lamp shining in King Nanda's family, all-attractive Shri Krishna, the perfect and complete original Supreme Personality of Godhead, the master of countless universes, the master of the transcendental abode of Goloka, the companion of Balarama!

 

 

Text 6

 

 

shri-narada uvaca

iti shakra-kritam stotram

     pratar utthaya yah pathet

sarva siddhir bhavet tasya

     sankatan na bhayam bhavet

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; iti—thus; shakra-kritam—done by Indra; stotram—prayer; pratah—in the morning; utthaya—rising; yah—one who; pathet—recites; sarva—all; siddhih—perfection; bhavet—is; tasya—of him; sankatat—from danger; na—not; bhayam—fear; bhavet—is.

 

 

     Shri Narada said: A person who, rising in the morning, recites these prayers of Indra attains all perfections. Dangers will not make him fear.

 

 

Text 7

 

 

iti stutva harim devam

     sarvair deva-ganaih saha

kritanjali-puto bhutva

     prananama purandarah

 

     iti—thus; stutva—praying; harim—to Lord Krishna; devam—the Lord; sarvaih—with all; deva-ganaih—the demigods; saha—with; kritanjali-putah—folded hands; bhutva—becoming; prananama—bowed down; purandarah—Indra.

 

 

     After offering these prayers, Indra folded his hands and, accompanied by all the demigods, bowed down before Lord Krishna.

 

 

Text 8

 

 

atha govardhane ramye

     surabhir gauh samudra-ja

snapayam asa gopesham

     dugdha-dharabhir atmanah

 

     atha—then; govardhane—on Govardhana Hill; ramye—beautiful; surabhih—surabhi; gauh—cow; samudra-ja—born from the ocean of milk; snapayam asa—bathed; gopa—of the gopas; isham—the king; dugdha-dharabhih—with streams of milk; atmanah—own.

 

 

     Then, on beautiful Govardhana Hill, the surabhi cow born from the milk-ocean bathed the gopa-king Krishna with great streams of milk.

 

 

Text 9

 

 

shunda-dandaish caturbhish ca

     dyu-ganga-jala-puritaih

shri-krishnam snapayam asa

     matta airavato gajah

 

     shunda-dandaih—with trunks; caturbhish—four; ca—and; dyu-ganga-jala-puritaih—filled with water from the celestial Ganga; shri-krishnam—Shri Krishna; snapayam asa—bathed; matta—intoxicated; airavatah—Airavata; gajah—elephant.

 

 

     Its four trunks filled with celestial Ganga water, the intoxicated elephant Airavata bathed Lord Krishna.

 

 

Text 10

 

 

rishibhih shrutibhih sarvair

     deva-gandharva-kinnarah

tushtuvus te harim rajan

     harshitah pushpa-varshinah

 

     rishibhih—by the sages; shrutibhih—by the Vedas; sarvaih—all; deva-gandharva-kinnarah—by the devas gandharvas and kinnaras; tushtuvuh—offered prayers; te—they; harim—to Krishna; rajan—O king; harshitah—happy; pushpa-varshinah—showering flowers.

 

 

     Then the joyful devas, kinnaras, gandharvas, rishis, and personified Vedas offered prayers to Lord Krishna and showered HIm with flowers.

 

 

Text 11

 

 

krishnabhisheke sanjate

     giri-govardhano mahan

dravi-bhuto 'vahad rajan

     harshanandaditas tatah

 

     krishna—of Lord Krishna; abhisheke—the coronation bathing; sanjate—completed; giri-govardhanah—on Govardhana Hill; mahan—great; dravi-bhutah—become liquid; avahat—flowed; rajan—O king; harshanandaditah—from the bliss; tatah—then.

 

 

     When the coronation bathing of Shri Krishna was completed noble Govardhana Hill became to melt with joy.

 

 

Text 12

 

 

prasanno bhagavams tasmin

     kritavan hasta-pankajam

tad-dhastam cihnam adyapi

     drishayte tad-girau nripa

 

     prasannah—pleased; bhagavamh—the Lord; tasmin—in that; kritavan—did; hasta-pankajam—lotus hand; tad-dhastam—His hand; cihnam—mark; adya—today; api—even; drishayte—is seen; tad-girau—on that hill; nripa—O king.

 

 

     Pleased, the Lord left the mark of His lotus hand on the melting hill. O king, even today that handprint can be seen on Govardhana Hill.

 

 

Text 13

 

 

tat tirtham ca param bhutam

     naranam papa-nashanam

tad eva pada-cihnam syat

     tat tirtham viddhi maithila

 

     tat—that; tirtham—holy place; ca—and; param—great; bhutam—become; naranam—of human beings; papa-nashanam—destroying sins; tat—that; eva—indeed; pada-cihnam—footprint; syat—is; tat—that; tirtham—holy place; viddhi—know; maithila—O king of Mithila.

 

 

     O king of Mithila, know that the footprints Krishna left there are a great holy place that destroys the people's sins.

 

 

Text 14

 

 

etavat tasya tatraiva

     pada-cihnam babhuva ha

surabheh pada-cihnani

     babhuvus tatra maithila

 

     etavat—like that; tasya—of Him; tatra—there; eva—indeed; pada-cihnam—footprint; babhuva—was; ha—indeed; surabheh—of the surabhi cow; pada-cihnani—hoofprints; babhuvuh—were; tatra—there; maithila—O king of Mithila.

 

 

     O king of Mithila, next to Lord Krishna footprints were the surabhi cow's hoofprints.

 

 

Text 15

 

 

dyu-ganga-jala-patena

     krishna-snanena maithila

tatra vai manasi ganga

     girau jatagha-nashini

 

     dyu—celestial; ganga—Ganges; jala—water; patena—falling; krishna—Lord Krishna; snanena—bathing; maithila—O king of Mithila; tatra—there; vai—indeed; manasi ganga—the Manasa-ganga; girau—on Govardhana Hill; jata—manifested; agha—sins; nashini—destroying.

 

 

     O king of Mithila, the celestial Ganga water that bathed Lord Krishna on Govardhana Hill became the Manasa-ganga lake, which destroys all sins.

 

 

Text 16

 

 

surabher dugdha-dharabhir

     govinda-snanato nripa

jato govinda-kundo 'drau

     maha-papa-harah parah

 

     surabheh—of the surabhin cow; dugdha-dharabhih—with streams of milk; govinda-snanatah—from bathing Krishna; nripa—O king; jatah—born; govinda-kundah—Govinda-kunda; adrau—on the hill; maha-papa-harah—destroying the greatest sins; parah—great.

 

 

     O king, the streams of the surabhi cow's milk that bathed Lord Krishna on Govardhana Hill became the Govinda-kunda lake, which destroys the greatest sins.

 

 

Text 17

 

 

kadacit tasmin dugdhasya

     svadutvam pratipadyate

tatra snatva narah sakshad

     govinda-padam apnuyat

 

     kadacit—sometimes; tasmin—thgere; dugdhasya—of milk; svadutvam—deliciousness; pratipadyate—is manifested; tatra—there; snatva—having bathed; narah—a person; sakshat—directly; govinda-padam—the feet of Lord Krishna; apnuyat—attains

 

 

     Sometimes the water in that lake tastes like delicious milk. One who bathes there attains Lord Krishna's feet.

 

 

Text 18

 

 

pradakshini-kritya harim pranamya vai

     dattva balims tatra purandaradayah

jaya-dhvanim kritya su-pushpa-varshino

     yayuh surah saukhya-yutas trivishtapam

 

     pradakshini-kritya—circumambulating; harim—Lord Krishna; pranamya—bowing down; vai—certainly; dattva—givving; balimh—offerings; tatra—there; purandara—by Indra; adayah—headed; jaya—victory; dhvanim—sound; kritya—doing; su-pushpa-varshinah—showering flowers; yayuh—went; surah—the demigods; saukhya-yutah—happy; trivishtapam—to the celestial worlds.

 

 

     Circumambulating Lord Krishna, bowing down, making many offerings, calling out, "All glories!" and showering Him with flowers, the happy demigods returned to their celestial abode.

 

 

Text 19

 

 

krishnabhishekasya katham shrinoti yo

     dashashvamedhavabhrithadhikam phalam

prapnoti rajendra sa eva bhuyasah

     param padam yati parasya vedhasah

 

     krishna—of Lord Krishna; abhishekasya—of the ceremonial bathing; katham—narration; shrinoti—hears; yah—one who; dasha—ten; ashvamedha—asvamedha-yajnas; avabhritha—bathing; adhikam—more; phalam—result; prapnoti—attains; rajendra—O king of kings; sa—he; eva—indeed; bhuyasah—better; param padam—the supreme abode; yati—attains; parasya—of the Supreme Personality of Godhead; vedhasah—the creator.

 

 

     A person who hears this narration of Shri Krishna's ceremonial bathing attains a result much greater than the result of ten ashvamedha-yajnas. He attains the supreme creator's transcendental abode.

.pa

 

 

 

 

Chapter Five

Gopa-vivada

The Dispute Among the Gopas

 

 

Text 1

 

 

shri-narada uvaca

ekada sarva-gopala

     gopyo nanda-sutasya tat

adbhutam caritam drishtva

     nandam ahur yashomatim

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; ekada—one day; sarva-gopala—all the gopas; gopyah—gopis; nanda-sutasya—of Krishna; tat—that; adbhutam—wonderful; caritam—pastimes; drishtva—seeing; nandam—to nanda; ahuh—said; yashomatim—Yashoda.

 

 

     Shri Narada said: Having seen Krishna wonderful and surprising pastimes, the gopas and gopis said to Nanda and Yashoda:

 

 

Text 2

 

 

he gopa-raja tvad-vamshe

     ko 'pi jato na cadri-dhrik

na kshamas tvam shilam dhartum

     saptaham he yashomati

 

     he—O; gopa—of the gopas; raja—king; tvad-vamshe—in your family; ko 'pi—someone; jatah—born; na—not; ca—and; adri—a hill; dhrik—lifter; na—not; kshamah—able; tvam—you; shilam—a rock; dhartum—to hold; sapta—for seven; aham—days; he—O; yashomati—Yashoda.

 

 

     O king of the gopas, no one in your family could lift a hill. O Yashoda, you could not hold even a single rock for seven days.

 

 

Text 3

 

 

kva sapta-hayano balah

     kvadri-rajasya dharanam

tena no jayate shanka

     tava putre maha-bale

 

     kva—where; sapta-hayanah—seven years old; balah—boy; kva—where?; adri-rajasya—the king of mountains; dharanam—holding; tena—by that; nah—of us; jayate—is born; shanka—doubt; tava—of you; putre—in the son; maha-bale—very powerful.

 

 

     What is the strength of a seven-year-old boy? How strong must one be to lift Govardhana Hill, the king of mountains? We have begun to doubt the identity of your unnaturally strong boy.

 

 

Text 4

 

 

ayam bibhrad giri-varam

     kamalam gaja-rad iva

ucchilindhram yatha balo

     hastenaikena lilaya

 

     ayam—He; bibhrat—holding; giri-varam—the greatest of mountains; kamalam—a lotus flower; gaja-rad—the king of elephants; iva—like; ucchilindhram—a mushroom; yatha—as; balah—a boy; hastena ekena—with one hand; lilaya—playfully.

 

 

     With one hand He playfully held up the greatest of mountains as an elephant holds up a lotus flower or a child holds up a mushroom.

 

 

Text 5

 

 

gaura-varna yashoda tvam

     nanda tvam gaura-varna-dhrik

ayam jata krishna-varna

     etat-kula-vilakshanam

 

     gaura-varna—fair; yashoda—Yashoda; tvam—you; nanda—Nanda; tvam—you; gaura-varna-dhrik—fair; ayam—He; jata—born; krishna-varna—dark; etat-kula—in this family; vilakshanam—unusual.

 

 

     O Yashoda, your complexion is fair. O Nanda, your complexion is also fair. This boy is very dark. He is different from the rest of the family.

 

 

Text 6

 

 

yad vastu kshatriyanam tu

     bala etadrisho yatha

balabhadre na doshah syac

     candra-vamsha-samudbhave

 

     yat—what; va—or; astu—may be; kshatriyanam—of the kshatriyas; tu—indeed; bala—boy; etadrishah—like this; yatha—as; balabhadre—for Balarama; na—not; doshah—a fault; syac—is; candra-vamsha-samudbhave—born in the ksatriya dynasty of the moon-god.

 

 

     This boy is like a kshatriya. For Balarama a kshatriya's nature is not unexpected. He was born in a kshatriya family descended from the moon-god.

 

 

Text 7

 

 

jnates tyagam karishyamo

     yadi satyam na bhashase

gopeshu casya votpattim

     vada cen na kalir bhavet

 

     jnateh—of the family; tyagam—renunciation; karishyamah—we will do; yadi—if; satyam—truth; na—not; bhashase—you tell; gopeshu—among the gopas; ca—and; asya—of Him; va—or; utpattim—birth; vada—tell; cen—if; na—not; kalih—a quarrel; bhavet—may be.

 

 

     If you don't tell us the truth, we will leave the community. Was this boy really born in a family of gopas? If you don't tell us, there will be a great quarrel.

 

 

Text 8

 

 

shri-narada uvaca

shrutva gopala-vacanam

     yashoda bhaya-vihvala

nanda-rajas tada praha

     gopan krodha-prapuritan

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; shrutva—hearings; gopala-vacanam—the gopas' words; yashoda—Yashoda; bhaya-vihvala—overcome with fear; nanda-rajah—King Nanda; tada—then; praha—said; gopan—to the gopas; krodha-prapuritan—filled with anger.

 

 

     Shri Narada said: As she heard the gopas' words, Yashoda became gripped with fear. Then King Nanda spoke to the angry gopas.

 

 

Text 9

 

 

shri-nanda uvaca

gargasya vakyam he gopa

     vadishyami samahitah

yena gopa-gana yuyam

     bhavatashu gata-vyathah

 

     shri-nanda uvaca—Shri Nanda said; gargasya—of Garga Muni; vakyam—the words; he—O; gopa—gopas; vadishyami—I will speak; samahitah—attentive; yena—by which; gopa-gana—O gopas; yuyam—you; bhavata—will be; ashu—at once; gata-vyathah—free of distress.

 

 

     Shri Nanda said: O gopas, I will carefully tell you what Garga Muni said. O gopas, by his words you wil be quickly free of your anxiety. Garga Muni said to me:

 

 

Text 10

 

 

ka-karah kamala-kanto

     ri-karo rama ity api

sha-karah shad-guna-patih

     shvetadvipa-nivasa-krit

 

     ka-karah—the letter k; kamala-kantah—the lover of the goddess of fortune; ri-karah—r; rama—Rama; ity—thus; api—also; sha-karah—sh; shad-guna-patih—the Lord who has six transcendental opulences; shvetadvipa-nivasa-krit—the Lord who resides in Shvetadvipa.

 

 

     In the word "Krishna" the letter "k" means "the lover of the goddess of fortune", "ri" means  Lord Ramacandra", "sh" means "the Lord of six opulences" or "the Lord who resides in Shvetadvipa".

 

 

Text 11

 

 

na-karo narasimho 'yam

     a-karo hy aksharo 'gni-bhuk

visargau ca tatha hy etau

     nara-narayanav rishi

 

     na-karah—n; narasimhah—Lord Nrisimha; ayam—He; a-karah—hy—a;; aksharah—the eternal; agni-bhuk—He who enjoys what is offered int he sacrificial fire; visargau—h; ca—and; tatha—so; hy—indeed; etau—both; nara-narayanau rishi—Nara-Narayana Rishi.

 

 

     "N" means "Lord Nrisimha", "a" means "the eternal one" or "the Lord who enjoys what is offered in the sacrifical fire", and "h" means "the Nara-Narayana Rishis".

 

 

Text 12

 

 

sampralinash ca shat-purna

     yasmin chabde mahatmani

paripurnatame sakshat

     tena krishnah prakirtitah

 

     sampralinah—entered; ca—and; shat—six; purna—full; yasmin—in which; chabde—sopund; mahatmani—the Supreme Personality of Godhead; paripurnatame—perfect and complete; sakshat—directky; tena—by that; krishnah—Krishna; prakirtitah—is called.

 

     These six letters combine to form the name of the original Supreme Personality of Godhead, who is perfect and complete. That is why this boy is named Krishna.

 

 

Text 13

 

 

shuklo raktas tatha pito

     varno 'syanu-yugam dhritah

dvaparante kaler adau

     balo 'yam krishnatam gatah

 

     shuklah—white; raktah—red; tatha—so; pitah—yellow; varnah—colors; asya—of Him; anu-yugam—in each yuga; dhritah—held; dvaparante—at the end of Dvapara-yuag; kaleh—of kali-yuga; adau—at the beginning; balah—boy; ayam—this; krishnatam—the state of being dark-complexioned Krishna; gatah—attains.

 

 

     In the other yugas He is white, red, or yellow, but at the end of Dvapara-yuga and the beginning of Kali-yuga, this boy becomes dark-complexioned (krishna).

 

 

Texts 14 and 15

 

 

tasmat krishna iti khyato

     namnayam nanda-nandanah

 

vasavash cendriyaniti

     tad devash citta eva hi

tasmin yash ceshtate so 'pi      vasudeva iti smritah

 

     tasmat—therefore; krishna—Krishna; iti—thus; khyatah—named; namna—by the name; ayam—He; nanda-nandanah—the son of Nanda; vasavash—the Vasus; ca—and; indriyani—the senses; iti—thus; tat—that; devash—Lord; citta—in the heart; eva—indeed; hi—indeed; tasmin—in that; yash—who; ceshtate—acts; sah—He; api—indeed; vasudeva—vasudeva; iti—thus; smritah—remembered.

 

 

     That is why Nanda's son has the name Krishna. Because He is the Lord (deva) that rules over the eight vasus (the heart, mind, intelligence, and the five senses), He is also called Vasudeva.

 

 

Text 16

 

 

vrishabhanu-suta radha

     ya jata kirti-mandire

tasyah patir ayam sakshat

     tena radha-patih smritah

 

     vrishabhanu-suta—King Vrishabhanu's daughter; radha—Radha; ya—who; jata—is born; kirti-mandire—in Kirti's palace; tasyah—of Her; patih—the Lord; ayam—He; sakshat—directly; tena—by Him; radha-patih—the Lord of Radha; smritah—remembered.

 

 

     Because He is the husband (pati) of King Vrishabhanu's daughter Radha, who was born in the palace of Kirti-devi, He is also called Radha-pati.

 

 

Text 17

 

 

paripurnatamah sakshac

     chri-krishno bhagavan svayam

asankhya-brahmanda-patir

     goloke dhamni rajate

 

     paripurnatamah—perfect and complete; sakshac—directly; chri-krishnah—Shri Krishna; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; svayam—Himself; asankhya—countless; brahmanda—of universes; patih—the master; goloke—in Goloka; dhamni—in the abode; rajate—is gloriously manifested.

 

 

     Shri Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. He is perfect and complete. He is the master of countless universes. In the transcendental abode of Goloka He shines with transcendental glory.

 

 

Text 18

 

 

so 'yam tava shishur jato

     bharavataranaya ca

kamsadinam vadharthaya

     bhaktanam palanaya ca

 

     sah—He; ayam—that very person; tava—of you; shishuh—the son; jatah—born; bharavataranaya—to relieve the burden; ca—and; kamsadinam—of the demons headed by Kamsa; vadharthaya—for killing; bhaktanam—of the devotees; palanaya—for protection; ca—and.

 

 

     In order to relieve the earth of its burden, kill the demons headed by Kamsa, and protect the devotees, the original Supreme Personality of Godhead has now become your son.

 

 

Text 19

 

 

anantany asya namani

     veda-guhyani bharata

lilabhish ca bhavishyanti

     tat-karmasu na vismayah

 

     anantani—endless; asya—of Him; namani—names; veda-guhyani—hidden from the Vedas; bharata—O descendent of Bharata; lilabhish—with pastimes; ca—and; bhavishyanti—will be; tat-karmasu—in His deeds; na—not; vismayah—wonder.

 

 

     O descendent of Bharata, His names are endless. His names are hidden even from the Vedas. His transcendental pastimes will show what His names are. Do not be surprised by them.

 

 

Text 20

 

 

iti shrutvatmaje gopah

     sandeham na karomy aham

veda-vakyam brahma-vacah

     pramanam hi mahi-tale

 

     iti—thus; shrutva—hearing; atmaje—about his son; gopah—the gopas; sandeham—doubt; na—not; karomy—did; aham—I; veda-vakyam—the words of the Vedas; brahma-vacah—the words of a brahmana; pramanam—evidence; hi—indeed; mahi-tale—on the earth.

 

 

     When I heard Garga Muni say this about my son, I did not doubt his words. The words of the Vedas and the words of a brahmana are the final proof of what is true in this world.

 

 

Text 21

 

 

shri-gopa ucuh

yady agatas tava grihe

     gargacaryo maha-munih

tat-kshane nama-karane

     nahuta jnatayas tvaya

 

     shri-gopah ucuh—the gopas said; yady—if; agatah—come; tava—of you; grihe—in thebhome; gargacaryah—Garga Muni; maha-munih—the great sage; tat-kshane—at that moment; nama-karane—in the name-giving ceremony; na—not; ahuta—called; jnatayah—relatives; tvaya—by you.

 

 

     Ther gopas said: If the great sage Garga Muni actually came to your home and performed the name-giving ceremony, why did you not call your relatives to come and witness it?

 

 

Text 22

 

 

sva-grihe nama-karanam

     bhavata ca kritam shishoh

tava caitadrishi ritir

     guptam sarvam grihe 'pi yat

 

     sva-grihe—in the home; nama-karanam—the name-giving ceremony; bhavata—by you; ca—and; kritam—done; shishoh—of the child; tava—of you; ca—and; etadrishi—like this; ritih—method; guptam—hidden; sarvam—all; grihe—in the home; api—even; yat—what.

 

 

     You kept the name-giving ceremony a secret even when it was performed in your own home!

 

 

Text 23

 

 

shri-narada uvaca

evam vadantas te gopa

     nirgata nanda-mandirat

vrishabhanu-varam jagmuh

     krodha-purita-vigrahah

 

     shri-naradah uvaca—Shri Narada said; evam—thus; vadantah—speaking; te—the; gopa—gopas; nirgata—left; nanda-mandirat—from Nanda's palace; vrishabhanu-varam—to King Vrishabhanu; jagmuh—went; krodha-purita-vigrahah—their bodies filled with anger.

 

 

     Shri Narada said: Their bodies filled with anger as they spoke these words, the gopas left Nanda's palace and went to King Vrishabhanu.

 

 

Text 24

 

 

vrishabhanu-varam sakshan

     nanda-raja-sahayakam

prahur gopa-ganah sarve

     jnater mada-samanvitah

 

     vrishabhanu-varam—to King Vrishabhanu; sakshan—directlky; nanda-raja-sahayakam—King Nanda's assistant; prahuh—said; gopa-ganah—the gopas; sarve—all; jnateh—for their relative; mada-samanvitah—filled with anger.

 

 

     Filled with anger for their kinsman Nanda, all the gopas spoke to Nanda's friend, King Vrishabhanu.

 

 

Text 25

 

 

shri-gopa ucuh

vrishabhanu-vara tvam vai

     jnati-mukhyo maha-manah

nanda-rajam tyaja jnater

     he gopeshvara bhu-pate

 

     shri-gopah ucuh—the gopas said; vrishabhanu-vara—O King Vrishabhanu; tvam—you; vai—indeed; jnati-mukhyah—the best of the family; maha-manah—noble-hearted; nanda-rajam—King Nanda; tyaja—reject; jnateh—of the relative; he—O; gopeshvara—king of the gopas; bhu-pate—O king.

 

 

     The gopas said: O King Vrishabhanu, you have a noble heart. You are the best person in our community. O king, O leader of the gopas, you should sever your ties of friendship with King Nanda.

 

 

Text 26

 

 

shri-vrishabhanu-vara uvaca

ko dosho nanda-rajasya

     jnates tvam santyajamy aham

gopeshto jnati-mukuto

     nanda-rajo mama priyah

 

     shri-vrishabhanu-vara uvaca—King Vrishabhanu said; kah—what?; doshah—is the fault; nanda-rajasya—of King Nanda; jnateh—of the kinsman; tvam—you; santyajamy—I shall abandon; aham—I; gopeshtah—worshiped by the gopas; jnati—of the family; mukutah—the crown; nanda-rajah—King Nanda; mama—to me; priyah—dear.

 

 

     Shri Vrishabhanu said: What wrong has King Nanda done that I should sever my ties of friendship with him? King Nanda is worshiped by the gopas. He is the crown that gloriously decorates our community. He is my dear friend.

 

 

Text 27

 

 

shri-gopa ucuh

na cet tyajasi tam rajams

     tyajamas tvam vrajaukasah

tvad-grihe vardhita kanyo-

     dvaha-yogya maha-mune

 

     shri-gopah ucuh—the gopas said; na—not; cet—if; tyajasi—you reject; tam—him; rajamh—O king; tyajamah—we reject; tvam—you; vrajaukasah—the residents of Vraja; tvad-grihe—in your home; vardhita—increased; kanya—of the daughter; udvaha—for marriage; yogya—suitable; maha-mune—O thoughtful one.

 

 

     The gopas said: O king, if you do not sever your ties of friendship with him, we, the people of Vraja, will sever our ties of friendship with you. O thoughtful one, in your home you have a grown-up daughter of marriageable age.

 

 

Text 28

 

 

bhavata jnati-mukhyena

     sampad-unmada-salina

na datta vara-mukhyaya

     kalusham tava vidyate

 

     bhavata—by you; jnati-mukhyena—the first person in the community; sampad-unmada-salina—mad with opulence; na—not; datta—given; vara-mukhyaya—to a bridegroom; kalusham—fault; tava—of you; vidyate—will be.

 

 

     If you, the first person in our community, who have now become maddened with your wealth and opulences, find yourself unable to give Her in marriage to a suitable bridegroom, the fault will be yours alone.

 

 

Text 29

 

 

adya tvam jnati-sambhrashtam

     prithan manyamahe nripa

na cec chighram nanda-rajam

     tyaja tyaja maha-mate

 

     adya—now; tvam—you; jnati—from the community; sambhrashtam—fallen; prithan—specific; manyamahe—we think; nripa—O king; na—not; cec—if; chighram—for a long time; nanda-rajam—King nanda; tyaja—reject; tyaja—reject; maha-mate—O noble-hearted one.

 

 

     If you do not for a long time sever your ties of friendship with King Nanda, we will ostracize you from our community. O noble-hearted one, reject, reject King Nanda.

 

 

Text 30

 

 

shri-vrishabhanu-vara uvaca

gargasya vakyam he gopa

     vadishyami samahitah

yena gopa-gana yuyam

     bhavatashu gata-vyathah

 

     shri-vrishabhanu-vara uvaca—King Vrishabhanu said; gargasya—of Garga; vakyam—the words; he—O; gopa—gopas; vadishyami—I will tell; samahitah—careful; yena—by which; gopa-gana—O gopas; yuyam—you; bhavata—will become; ashu—at once; gata-vyathah—free of anxiety.

 

 

     Shri Vrishabhanu said: O gopas, I will repeat for you Garga Muni's words. Those words will make you free of all these anxieties. Garga Muni said:

 

 

Text 31

 

 

asankhya-brahmanda-patir

     golokeshah parat parah

tasmat paro varo nasti

     jato nanda-grihe shishuh

 

     asankhya-brahmanda-patih—the master of countless universes; golokeshah—themaster of Goloka; parat—than the greatest; parah—greater; tasmat—than Him; paro varah—greate; na—not; asti—is; jatah—born; nanda-grihe—in nanda's home; shishuh—the boy.

 

 

     The boy that was born in Nanda's home is the master of countless universes. He is the master of Goloka. He is greater than the greatest. No one is greater than Him.

 

 

Text 32

 

 

bhuvo bharavataraya

     kamsadinam vadhaya ca

brahmana prarthitah krishno

     babhuva jagati-tale

 

     bhuvah—of the earth; bharavataraya—to remove the burden; kamsadinam—beginning with Kamsa; vadhaya—for killing; ca—and; brahmana—by Brahma; prarthitah—requested; krishnah—Krishna; babhuva—became; jagati-tale—on the earth.

 

 

     On the demigod Brahma's request, Krishna came to this universe to remove the earth's burden and kill the demons headed by Kamsa.

 

 

Text 33

 

 

shri-krishna-patöa-rajni ya

     goloke radhikabhidha

tvad-grihe so 'pi sanjata

     tvam na janasi tam param

 

     shri-krishna-paööa-rajni—Shri Krishna's frist queen; ya—who; goloke—in Goloka; radhikabhidha—named Radha; tvad-grihe—in your home; sah—He; api—also; sanjata—born; tvam—you; na—not; janasi—know; tam—that; param—great.

 

 

     Shri Radha, who in the realm of Goloka is Shri Krishna's first queen, has taken birth in your home. You do not know how exalted She is.

 

 

Text 34

 

 

aham na karayishyami

     vivaham anayor nripa

tayor vivaho bhavita

     bhandire yamuna-taöe

 

     aham—I; na—not; karayishyami—will arrange; vivaham—the marriage; anayoh—of Them; nripa—O king; tayoh—of Them; vivahah—the marriage; bhavita—will be; bhandire—in Bhandiravana; yamuna—of the Yamuna; taöe—on the shore.

 

 

     I will not arrange the marriage of Radha and Krishna. They will be married in Bhandiravan forest by the Yamuna's shore.

 

 

Text 35

 

 

vrindavana-samipe ca

     nirjane sundare sthale

parameshöhi samagatya

     vivaham karayishyati

 

     vrindavana-samipe—near Vrindavana forest; ca—and; nirjane—in a secluded spot; sundare—beautiful; sthale—place; parameshöhi—the demigod Brahma; samagatya—coming; vivaham—the marriage; karayishyati—will perform.

 

 

     In a beautiful secluded place near Vrindavana forest the demigod Brahma will perform their wedding.

 

 

Text 36

 

 

tasmad radham gopa-vara

     viddhy ardhangim parasya ca

loka-cuda-maneh sakshad

     rajnim goloka-mandire

 

     tasmat—therefor3; radham—Radha; gopa-vara—O best of gopas; viddhy—know; ardhangim—half of the body; parasya—of the Supreme Personality of Godhead; ca—and; loka—of the worlds; cuda—the crest; maneh—jewel; sakshat—directly; rajnim—the queen; goloka-mandire—in the palace of Goloka.

 

 

     O best of the gopas, please understand that, in the palace of Goloka, Radha is the first queen of Shri Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, the crest jewel of the worlds.

 

 

Text 37

 

 

yuyam sarve 'pi gopala

     golokad agata bhuvi

tatha gopi-gana gavo

     gokule radhikecchaya

 

     yuyam—you; sarve—all; api—also; gopala—O gopas; golokat—from Goloka; agata—come; bhuvi—in the earth; tatha—so; gopi-gana—the gopis; gavah—the cows; gokule—in Gokula; radhika—of Shri Radha; icchaya—by the desire.

 

 

     From Goloka all you gopas have come to the earth. The gopis and cows have also come, by Radha's wish from Goloka.

 

 

Text 38

 

 

evam uktva gate sakshad

     gargacarye maha-munau

tad-dinad atha radhayam

     sandeham na karomy aham

 

     evam—thus; uktva—speaking; gate—gone; sakshat—directlky; gargacarye—Garga Muni; maha-munau—great sage; tad-dinat—from that day; atha—then; radhayam—in Radha; sandeham—doubt; na—not; karomy—do; aham—I.

 

 

     After speaking these words, the great sage Garga Muni left. From that day I have not doubted Radha's exalted position.

 

 

Text 39

 

 

veda-vakyam brahma-vacah

     pramanam hi mahi-tale

iti vah kathitam gopah

     kim bhuyah shrotum icchatha

 

     veda-vakyam—the words of the Vedas; brahma-vacah—the words of a brahmana; pramanam—evidence; hi—indeed; mahi-tale—on the earth; iti—thus; vah—by us; kathitam—spoken; gopah—O gopas; kim—what?; bhuyah—more; shrotum—to hear; icchatha—do you wish.

 

 

     The words of the Vedas and the words of a brahmana are the final proof of what is true in this world. O gopas, now I have explained all this to you. What more do you wish to hear?

.pa

 

 

 

 

Chapter Six

Shri Hari-parikshana

The Test of Shri Krishna

 

 

Text 1

 

 

shri-narada uvaca

vrishabhanu-varasyedam

     vacah shrutva vrajaukasah

ucuh punah shanti-gata

     vismita mukta-samshayah

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; vrishabhanu-varasya—of zking Vrishabhanu; idam—this; vacah——statement; shrutva—hearing; vrajaukasah—the residents of Vraja; ucuh—said; punah—again; shanti-gata—peaceful; vismita—astonished; mukta-samshayah—free from doubt.

 

 

     Shri Narada said: After hearing King Vrishabhanu's words, the surprised people of Vraja became peaceful and free of all doubts.

 

 

Text 2

 

 

shri-gopa ucuh

samicinam varo rajan

     radheyam tu hari-priya

tat-prabhavena te dirgham

     vaibhavam drishyate bhuvi

 

     shri-gopa ucuh—the gopas said; samicinam—truth; varah—best; rajan—O king; radha—Radha; iyam—She; tu—indeed; hari-priya—dear to Lord Hari; tat-prabhavena—by His power; te—indeed; dirgham—long; vaibhavam—glory; drishyate—is seen; bhuvi—on the earth.

 

     The gopas said: O king, you speak the truth. Radha is Lord Hari's beloved. His potencies have made you become opulent and glorious in this world.

 

 

Texts 3-5

 

 

sahasrasho gaja mattah

     koöisho 'shvash ca cancalah

rathash ca deva-dhishnyabhah

     shibikah koöishah shubhah

 

koöishah koöisho gavo

     hema-ratna-manoharah

mandirani vicitrani

     ratnani vividhani ca

 

sarvam saukhyam bhojanadi

     drishyate sampratam tava

kamso 'pi dharshito jato

     drishöva te balam adbhutam

 

     sahasrashah—thousands; gaja—elephants; mattah—maddened; koöishah—millions; ashvah—horses; ca—and; cancalah—restless; rathah—chariots; ca—and; deva-dhishnyabhah—splendid as the homes of the demigods; shibikah—palanquins; koöishah—millions; shubhah—glory; koöishah—millions; koöishah—and millions; gavah—cows; hema-ratna-manoharah—beautiful with gold and jewels; mandirani—palaces; vicitrani—wonderful; ratnani—jewels; vividhani—various; ca—and; sarvam—all; saukhyam—happiness; bhojanadi—beginning with enjoymwent; drishyate—is seen; sampratam—now; tava—of you; kamsah—Kamsa; api—even; dharshitah—defeated; jatah—born; drishöva—seeing; te—of you; balam—the strength; adbhutam—wonderful.

 

 

     We see that you have thousands of intoxicated elephants, tens of millions of restless horses, tens of millions of chariots glorious as the demigods' airplanes, tens of millions of beautiful palanquins, many millions and millions of cows beautiful with gold and jewels, many wonderful jewel palaces, and all possible pleasures. Even Kamsa himself is defeated when he sees your wonderful strength.

 

 

Text 6

 

 

kanyakubja-pateh sakshad

     bhalandana-nripasya ca

jamata tvam maha-vira

     kuvera iva koshavan

 

     kanyakubja-pateh—the king of Kanyakubja; sakshat—directly; bhalandana-nripasya—of King Bhalandana; ca—and; jamata—the son-in-law; tvam—you; maha-vira—Ogreat hero; kuvera—Kuvera; iva—like; koshavan—rich.

 

 

     You are the son-in-law of King Bhalandana, the ruler of Kanyakubja. You are as rich as Kuvera.

 

 

Text 7

 

 

tvat-samam vaibhavam nasti

     nanda-raja-grihe kvacit

krishivalo nanda-rajo

     go-patir dina-manasah

 

     tvat—to you; samam—equal; vaibhavam—glory; na—not; asti—is; nanda-raja-grihe—in the home of King Nanda; kvacit—anywhere; krishivalah—farmer; nanda-rajah—King Nanda; go-patih—the matser of cows; dina-manasah—unhappy at heart.

 

 

     Even King Nanda's home does not have wealth and opulence equal to yours. The farmer King Nanda, who is the master of many cows, is poor-hearted in comparison to you.

 

 

Text 8

 

 

yadi nanda-sutah sakshat

     paripurnatamo harih

sarvesham pashyatam nas tat

     pariksham karaya prabho

 

     yadi—if; nanda-sutah—nanda's son; sakshat—directiy; paripurnatamah—the Supreme Personality of Godhead; harih—Lord Hari; sarvesham—of all; pashyatam—looking on; nah—of us; tat—of Him; pariksham—a test; karaya—please make; prabhah—O lord.

 

 

     O master, if Nanda's son is in truth the Supreme Personality of Godhead, then please put Him to a test that will reveal His divinity as we all watch.

 

 

Text 9

 

 

shri-narada uvaca

tesham vakyam tatah shrutva

     vrishabhanu-varo mahan

cakara nanda-rajasya

     vaibhavasya parikshanam

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; tesham—of them; vakyam—the wprds; tatah—then; shrutva—hearing; vrishabhanu-varah—King Vrishabhanu; mahan—great; cakara—did; nanda-rajasya—of King Nanda; vaibhavasya—of the opulence; parikshanam—test.

 

 

     Shri Narada said: Hearing their words, King Vrishabhanu devised a test to determine the extent of King Nanda's wealth.

 

 

Texts 10 and 11

 

 

koöi-damani muktanam

     sthulanam maithileshvara

ekaika yeshu muktash ca

     koöi-maulyah sphurat-prabhah

 

nidhaya tani patreshu

     vrinanaih kushalair janaih

preshayam asa nandaya

     sarvesham pashyatam nripa

 

     koöi—ten million; damani—strings; muktanam—of pearls; sthulanam—great; maithileshvara—O king of Mithila; ekaika—one by one; yeshu—in which; muktash—pearls; ca—and; koöi-maulyah—ten million crowns; sphurat-prabhah—splendid; nidhaya—placing; tani—them; patreshu—in caskets; vrinanaih—with messengers bearing a proposal of marriage; kushalaih—handsome; janaih—by men; preshayam asa—sent; nandaya—to Nanda; sarvesham—of all; pashyatam—watching; nripa—O king.

 

 

     O king of Mithila, as everyone watched, King Vrishabhanu took ten million necklaces of giant pearls, each pearl splendid as ten million glittering crowns, placed them in many jewel caskets, and had many handsome men take them to King Nanda with a proposal for his son's marriage.

 

 

Text 12

 

 

nanda-raja-sabham gatva

     vrinanah kushalah bhrisham nidhaya dama-patrani

     nandam ahuh pranamya tam

 

     nanda-raja-sabham—to King Nanda's assembly; gatva—going; vrinanah—the men bearin ghe marriage-proposal; kushalah—handsome; bhrisham—greatly; nidhaya—placing; dama-patrani—the caskets of pearls; nandam—to Nanda; ahuh—said; pranamya—bowing down; tam—to him.

 

 

     Entering King Nanda's assembly, bowing down, and presenting the caskets of pearls, the handsome men bearing the marriage-proposal spoke to Nanda.

 

 

Texts 13 and 14

 

 

vrinana ucuh

vivaha-yogyam nava-kanja-netram

     koöindu-bimba-dyutim adadhanam

vijnaya radham vrishabhanu-mukhyas

     cakre vicaram su-varam vicinvan

 

tavangajam divyam ananga-mohanam

     govardhanoddharana-doh-samudbhaöam

samvikshya casman vrishabhanu-vanditah

     sampreshayam asa vishampate prabho

 

     vrinana ucuhthe men bearing the marriage-proposal; vivaha—for marriage; yogyam—suitable; nava-kanja-netram—whose eyes are new lotus flowers; koöi—ten million; indu—moons; bimba—circles; dyutim—splendor; adadhanam—taking; vijnaya—understanding; radham—Radha; vrishabhanu-mukhyah—King Vrishabhanu; cakre—did; vicaram—consideration; su-varam—a suitable husband; vicinvan—selected; tava—of you; angajam—the son; divyam—glorious; ananga-mohanam—more charming than Kamadeva; govardhana—Govardhana Hill; uddharana—lifting; doh—arm; samudbhaöam—power; samvikshya—seeing; ca—and; asman—us; vrishabhanu-vanditah—glorious King Vrishabhanu; sampreshayam asa—sent; vishampate—O king of the vaishyas; prabhah—O master.

 

 

     The men bearing a marriage-proposal said: Aware that his daughter Radha, who is splendid as ten million moons and whose eyes are like new lotus flowers, is now old enough to be married, King Vrishabhanu has given some thought to who should be Her husband. He has decided on your son, who is charming as Kamadeva himself, and whose powerful arm lifted Govardhana Hill. O master, O king of the vaishyas, seeing us, glorious King Vrishabhanu sent us with this message.

 

Text 15

 

 

varasya canke bharanaya purvam

     mukta-phalanam nicayam grihana

itash ca kanyartham alam pradehi

     saisha hi casmat kulaja prasiddhih

 

     varasya—of the bridegroom; ca—and; anke—on the lap; bharanaya—for holding; purvam—before; mukta-phalanam—of pearls; nicayam—abundance; grihana—please take; itah—from this; ca—and; kanya—girl; artham—wealth; alam—great; pradehi—please give; sa—she; esha—She; hi—indeed; ca—and; asmat—from that; kulaja—respectable; prasiddhih—glorious.

 

 

     Please accept these pearls as a wedding-gift. Please give a similar gift to this girl. She is very respectable and glorious.

 

 

Text 16

 

 

shri-narada uvaca

drishöva dravyam paro nando

     vismito 'pi vicarayan

prashöum yashodam tat-tulyam

     nitva cantah-puram yayau

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; drishöva—seeing; dravyam—thing; parah—great; nandah—Nanda; vismitah—astonished; api—even; vicarayan—considering; prashöum—to ask; yashodam—Yashoda; tat-tulyam—equal to that; nitva—bringing; ca—and; antah-puram—to the inner rooms of the palace; yayau—went.

 

 

     Shri Narada said: Gazing at the precious gift, Nanda became filled with wonder. Thinking to ask Yashoda if they had anything equal to that gift, he went to the palace's inner rooms.

 

 

Text 17

 

 

ciram dadhyau tada nando

     yashoda ca yasashvini

etan-mukta-samanam tu

     dravyam nasti grihe mama

 

     ciram—a long time; dadhyau—gave; tada—then; nandah—Nanda; yashoda—Yashoda; ca—and; yasashvini—glorious; etan-mukta—to those pearls; samanam—equal; tu—indeed; dravyam—something; na—not; asti—is; grihe—in the homne; mama—my.

 

 

     Thinking for a long time, King Nanda and glorious Yashoda came to the same conclusion: "In our home there is nothing equal to these pearls.

 

 

Text 18

 

 

loke lajja gata sarva

     hasah syac ced dhanodbhritam

kim kartavyam tat prati yac

     chri-krishnodvaha-karmani

 

     loke—before the people; lajja—embarrassment; gata—attained; sarva—all; hasah—laughter; syac—will be; cet—if; dhana—wealth; udbhritam—held; kim—what?; kartavyam—should be done; tat—that; prati—to; yac—what; shri-krishna—of Shri Krishna; udvaha—marriage; karmani—in the deed.

 

 

     "If we do not give a proper gift we will be embarrassed before everyone. Everyone will laugh at us. What should we do? What can we give on the occasion of Shri Krishna's wedding?"

 

 

Texts 19-21

 

 

tato 'yogyam tad-grahanam

     pashcat karyam dhanagame

evam cintayatas tasya

     nandasyaiva yashodaya

 

alakshya agatas tatra

     bhagavan vrijinardanah

nitva dama-shatam teshu

     bahih-kshetreshu sarvatah

 

mukta-phalani caikaikam

     prakshipat sva-karena vai

yatha bijani cannanam

     sva-kshetreshu krishivalah

 

     tatah—then; ayogyam—unsuitable; tad-grahanam—acceptance of that; pashcat—then; karyam—to be done; dhana—wealth; agame—in the arrival; evam—thus; cintayatah—thinking; tasya—of him; nandasya—King Nanda; eva—indeed; yashodaya—with Yashoda; alakshya—seeing; agatah—come; tatra—there; bhagavan—the Lord; vrijinardanah—the savior from sins; nitva—taking; dama-shatam—a hundred necklaces; teshu—in them; bahih-kshetreshu—in the fields; sarvatah—everywhere; mukta-phalani—pearls; ca—and; eka-ekam—one by one; prakshipat—threw; sva-karena—with His own hand; vai—indeed; yatha—as; bijani—seeds; ca—and; annanam—of grains; sva-kshetreshu—in His own fields; krishivalah—a farmer.

 

 

     Observing that Nanda and Yashoda thought they had nothing suitable to give in return, Lord Krishna, the savior from distress, took one hundred of the pearl necklaces and, with His own hand, planted the pearls one by one as if He were a farmer planting grains.

 

Text 22

 

 

atha nando 'pi ganayan

     kalika-nicayam punah

shatam nyunam ca tad drishöva

     sandeham sa jagama ha

 

     atha—then; nandah—Nanda; api—also; ganayan—counting; kalika-nicayam—the pearl necklaces; punah—again; shatam—one hundred; nyunam—diminished; ca—and; tat—that; drishöva—seeing; sandeham—doubt; sa—he; jagama—attained; ha—indeed.

 

 

     When he again counted the pearl necklaces, and found they were one hundred necklaces less, Nanda became filled with doubt.

 

 

Text 23

 

 

shri-nanda uvaca

nasti purvam yat-samanam

     tatrapi nyunatam gatam

aho kalanko bhavita

     jnatishu sveshu sarvatah

 

     shri-nanda uvaca—Shri Nanda said; na—not; asti—is; purvam—before; yat-samanam—equal to that; tatra—there; api—also; nyunatam—diminution; gatam—attained; ahah—Oh; kalankah—fault; bhavita—will be; jnatishu—among the relatives; sveshu—own; sarvatah—in al, respects.

 

 

     Shri Nanda said: There are fewer necklaces than before. Alas, this is the fault of my own relatives!

 

 

Text 24

 

 

athava kridanartham hi

     krishno yadi grihitavan

baladevo 'thava balas

     tau pricche dina-manasah

 

     athava—or; kridanartham—in order to play; hi—indeed; krishnah—Krishna; yadi—if; grihitavan—took; baladevah—Baladeva; athava—or; balah—boys; tau—They; pricche—I will ask; dina-manasah—poor at heart.

 

 

     Now I am unhappy at heart. I will ask whether Krishna or Balarama took the necklaces for their playing.

 

 

Text 25

 

 

shri-narada uvaca

ittham vicarya nando 'pi

     krishnam papraccha sadaram

prahasan bhagavan nandam

     praha govardhanoddharah

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; ittham—thus; vicarya—considering; nandah—Nanda; api—also; krishnam—Krishna; papraccha—asked; sadaram—respectfully; prahasan—laughing; bhagavan—the Lord; nandam—to Nanda; praha—said; govardhanoddharah—the lifter of Govardhana Hill.

 

 

     Shri Narada said: Thinking in this way, Nanda asked Krishna. Lord Krishna, the lifter of Govardhana Hill, smiled and respectfully spoke to King Nanda.

 

 

Text 26

 

 

shri-bhagavan uvaca

krishivala vayam gopah

     sarva-bija-prarohakah

kshetre mukta-prabijani

     vikirni-krita-vahanam

 

     shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead said; krishivala—farmers; vayam—we; gopah—gopas; sarva-bija—all seeds; prarohakah—planting; kshetre—in the fields; mukta-prabijani—seeds of pearls; vikirni-krita-vahanam—scattering.

 

 

     The Supreme Personality of Godhead said: We gopas are farmers. We plant all kinds of seeds. I planted some pearls in the fields.

 

 

Text 27

 

 

shri-narada uvaca

shrutvatha svatmajenoktam

     tam nirbhartsya vrajeshvarah

tani netum tat-sahitas

     tat-kshetrani jagama ha

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; shrutva—hearing; atha——then; svatmajena—by his own son; uktam—spoken; tam—Him; nirbhartsya—rebuking; vraja—of Vraja; ishvarah—the king; tani—them; netum—to bring; tat-sahitah—with Him; tat-kshetrani—to the fields; jagama—went; ha—indeed.

 

 

     Shri Narada said: Hearing his son's words, and rebuking Him, Nanda, the king of Vraja, went with Him to the fields to retrieve the pearls.

 

 

Text 28

 

 

tatra mukta-phalanam tu

     shakhinah shatashah shubhah

drishyate dirgha-vapusho

     harit-pallava-shobhitah

 

     tatra—there; mukta-phalanam—of pearls; tu—indeed; shakhinah—trees; shatashah—hundreds; shubhah—beautiful; drishyate—is seen; dirgha-vapushah—tall; harit—green; pallava—leaves; shobhitah—handsome.

 

 

     There they saw hundreds of beautiful, tall, green-leaved pearl trees.

 

 

Text 29

 

 

muktanam stabakanam tu

     koöishah koöisho nripa

sangha vilambita rejur

     jyotimsiva nabhah-sthale

 

     muktanam—of pearls; stabakanam—clusters; tu—indeed; koöishah—ten millions; koöishah—ten millions; nripa—O king; sangha—multitude; vilambita—hanging; rejuh—shone; jyotimsi—stars; iva—like; nabhah-sthale—in the sky.

 

 

     O king, in that place millions upon millions of bunches of pearls shone like many stars in the sky.

 

 

Text 30

 

 

tadati-harshito nando

     jnatva krishnam pareshvaram

mukta-phalani divyani

     purva-sthula-samani ca

 

     tada—then; ati—very; harshitah—pleased; nandah—Nanda; jnatva—understood; krishnam—Krishna; pareshvaram—the Supreme Personality of Godhead; mukta-phalani—pearls; divyani—glittering; purva-sthula-samani—bigger than the previous ones; ca—indeed.

 

 

     Then the dlighted Nanda could understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. These glittering pearls were bigger even than the first ones.

 

 

Text 31

 

 

tesham tu koöi-bharani

     nidhaya shakaöeshu ca

dadau tebhyo vrinanebhyo

     nanda-rajo vrajeshvarah

 

     tesham—of them; tu—indewed; koöi-bharani—millions of bharas; nidhaya—placing; shakaöeshu—on carts; ca—and; dadau—gave; tebhyah—them; vrinanebhyah—to messengers bearing amrriage proposal; nanda-rajah—King Nanda; vrajeshvarah—the king of Vraja.

 

 

     Placing many millions of bharas of these pearls on many wagons, Nanda, the king of Vraja, gave them to the men carrying the marriage-proposal.

 

 

Text 32

 

 

te grihitvatha tat sarvam

     vrishabhanu-varam gatah

sarvesham shrinvatam nanda-

     vaibhavam prajagur nripa

 

     te—they; grihitva—taking; atha—then; tat—that; sarvam—all; vrishabhanu-varam—to King Vrishabhanu; gatah—went; sarvesham—of all; shrinvatam—hearing; nanda-—of Nanda; vaibhavam—the wealth; prajaguh—glorified; nripa—O king.

 

 

     They took the gift and gave it all to King Vrishabhanu. O king, everyone who saw this pastime praised the great wealth of King Nanda.

 

 

Text 33

 

tadati-vismitah sarve

     jnatva nanda-sutam harim

vrishabhanu-varam nemur

     nihsandeha vrajaukasah

 

     tada—then; ati-vismitah—astonished; sarve—all; jnatva—understanding; nanda-sutam—Nanda's son; harim—Lord Hari; vrishabhanu-varam—to King Vrishabhanu; nemuh—bowed down; nihsandeha—free from doubt; vrajaukasah—the residents of Vraja.

 

 

     Filled with wonder, free of doubt, and now convinced that Nanda's son really was the Supreme Personality of Godhead, all the people of Vraja bowed down before King Vrishabhanu.

 

 

Text 34

 

 

radha hareh priya jnata

     radhayash ca priyo harih

jnato vraja-janaih sarvais

     tad-dinan maithileshvara

 

     radha—Radha; hareh—of Lord Hari; priya—beloved; jnata—understood; radhayah—of Radha; ca—and; priyah—beloved; harih—Lord Hari; jnatah—understood; vraja-janaih—by the people of Vraja; sarvaih—all; tad-dinan—from that day; maithileshvara—O king of Mithila.

 

 

     O king of Mithila, from that day on everyone in Vraja understood that Radha was Krishna's beloved and Krishna was Radha's beloved.

 

 

Text 35

 

 

mukta-kshepah krito yatra

     harina nanda-sununa

mukta-sarovaras tatra

     jato maithila tirtha-raö

 

     mukta—the pearls; kshepah—tossing; kritah—did; yatra—where; harina—by Lord Hari; nanda-sununa—the son of Nanda; mukta-sarovarah—Mukta-sarovara; tatra—there; jatah—manifested; maithila—O king of Mithila; tirtha—of holy places; raö—the king.

 

 

     O king of Mithila, the place where Nanda's son planted pearls became the lake Mukta-sarovara, the king of holy places.

 

 

Text 36

 

 

ekam mukta-phalasyapi

     danam tatra karoti yah

laksha-mukta-dana-phalam

     samapnoti na samshayah

 

     ekam—one; mukta-phalasya—of a pearl; api—even; danam—a string; tatra—there; karoti—does; yah—who; laksha—a hundred thousand; mukta—pearls; dana—gift; phalam—result; samapnoti—attains; na—no; samshayah—doubt.

 

 

     A person who at that place gives in charity a single pearl attains the result of giving a hundred thousand pearls. Of this there is no doubt.

 

 

Text 37

 

 

evam te kathito rajan

     giriraja-mahotsavah

bhukti-mukti-prado nrinam

     kim bhuyah shrotum icchasi

 

     evam—thus; te—to you; kathitah—spoken; rajan—O king; giriraja-mahotsavah—the festival of the king of mountains; bhukti—sense gratification; mukti—and liberation; pradah—giving; nrinam—of human beings; kim—what?; bhuyah—more; shrotum—to hear; icchasi—you wish.

 

 

     O king, in this way I have described to you Govardhana Hill's festival, which brings with it both sense gratification and liberation. What more do you wish to hear?

.pa

 

 

 

 

Chapter Seven

Shri Giriraja-tirtha

The Holy Places of Shri Giriraja

 

 

Text 1

 

 

shri-bahulashva uvaca

kati mukhyani tirthani

     giriraje mahatmani

etad bruhi maha-yogin

     sakshat tvam divya-darshanah

 

     shri-bahulashva uvaca—Shri Bahulashva said; kati—how many; mukhyani—important; tirthani—holy places; giriraje—on Govardhana Hill; mahatmani—the great soul; etat—that; bruhi—please tell; maha-yogin—O great yogi; sakshat—directly; tvam—you; divya-darshanah—transcendental vision.

 

 

     Shri Bahulashva said: How many holy places are on noble-hearted Govardhana Hill? O great yogi, you have transcendental vision. Please tell me this.

 

 

Text 2

 

 

shri-narada uvaca

rajan govardhanah sarvah

     sarva-tirtha-varah smritah

vrindavanam ca goloka-

     mukuöo 'drih prapujitah

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; rajan—O king; govardhanah—Govardhana Hill; sarvah—all; sarva-tirtha-varah—the best of all holy places; smritah—considered; vrindavanam—Vrindavana; ca—and; goloka—of Goloka; mukuöah—the crown; adrih—the hill; prapujitah—worshiped.

 

 

     Shri Narada said: O king, Vrindavana forest and Govardhana Hill, which is the crown of Goloka, are both worshiped as the best of holy places.

 

 

Text 3

 

 

gopa-gopi-gavam raksha-

     pradam krishna-priyo mahan

purna-brahmatapatro yas

     tasmat tirtha-varas tu kah

 

     gopa-gopi-gavam—of the gopas, gopis, and cows; raksha—proetction; pradam—giving; krishna-priyah—dear to Lord  Krishna; mahan—great; purna—full; brahma—of the Supreme Personality of Godhead; atapatrah—the parasol; yah—who; tasmat—from that; tirtha-varah—the best of holy places; tu—indeed; kah—what?

 

 

     Noble Govardhana Hill is dear to Lord Krishna. It is the Supreme Personality of Godhead's parasol. It protects the cows, gopas, and gopis. What holy place is better than Govardhana Hill?

 

 

Text 4

 

 

indra-yagam vinirbhartsya

     sarvair nija-janaih saha

yat-pujanam samarebhe

     bhagavan bhuvaneshvarah

 

     indra—for Indra; yagam—the sacrifice; vinirbhartsya—criticizing; sarvaih—by all; nija-janaih—His own people; saha—with; yat—of which; pujanam—the worship; samarebhe—performed; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; bhuvaneshvarah—the master of the worlds.

 

 

     Lord Krishna, the master of all the worlds, mocked the indra-yajna. Accompanied by His relatives, He worshiped Govardhana Hill.

 

 

Text 5

 

 

paripurnatamah sakshac

     chri-krishno bhagavan svayam

asankhya-brahmanda-patir

     golokeshah parat parah

 

     paripurnatamah—supremely perfect; sakshac—direwctly; shri-krishnah—Shri Krishna; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; svayam—Himself; asankhya—countless; brahmanda—of universes; patih—the master; golokeshah—the master of Goloka; parat—than the greatest; parah—greater.

 

 

     Shri Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, greater than the greatest, the master of Goloka, the ruler of countless universes.

 

 

Text 6

 

 

yasmin sthitah sada kridam

     arbhakaih saha maithila

karoti tasya mahatmyam

     vaktum nalam catur-mukhah

 

     yasmin—in whom; sthitah—situated; sada—always; kridam—pastimes; arbhakaih—with boys; saha—with; maithila—O king of Mithila; karoti—does; tasya—of it; mahatmyam—the glory; vaktum—to say; na—not; alam—able; catur-mukhah—four-faced Brahma.

 

 

     O king of Mithila, even the demigod Brahma cannot properly glorify Govardhana Hill, where Lord Krishna eternally plays with the gopa boys, . . .

 

Text 7

 

 

yatra vai manasi ganga

     maha-papaugha-nashini

govinda-kundam vishadam

     shubham candra-sarovaram

 

     yatra—where; vai—indeed; manasi ganga—the Mabasa Ganga; maha-papaugha-nashini—which destroys the greatest sisn; govinda-kundam—Govinda-kunda; vishadam—pure; shubham—beautiful; candra-sarovaram—Candra-sarivara.

 

 

 . . . where are the Manasa-ganga, which destroys a flood of the greatest sins, pure Govinda-kunda, beautiful Candra-sarovara, . . .

 

Text 8

 

 

radha-kundah krishna-kundo

     lalita-kunda eva ca

gopala-kundas tatraiva

     kusumakara eva ca

 

     radha-kundah—Radha-kunda; krishna-kundah—Shyama-kunda; lalita-kunda—Lalita-kunda; eva—indeed; ca—and; gopala-kundah—Gopala-kunda; tatra—there; eva—indeed; kusumakara—Kusuma-sarovara; eva—indeed; ca—and.

 

 

 . . . Radha-kunda, Shyama-kunda, Lalita-kunda, Gopala-kunda, and Kusuma-sarovara.

 

 

Text 9

 

 

shri-krishna-mauli-samsparshan

     mauli-cihna shilabhavat

tasya darshana-matrena

     deva-maulir bhavej janah

 

     shri-krishna—of Shri Krishna; mauli—the crown; samsparshat—from the touch; mauli—of the crown; cihna—the mark; shila—stone; abhavat—was; tasya—of that stone; darshana-matrena—simply by seeing; deva-maulih—the Lord's crown; bhavet—is; janah—a person.

 

 

     By the touch of Shri Krishna's crown a certain stone was marked with the sign of a crown. Anyone who sees that stone becomes the crown of the Supreme Lord.

 

 

Text 10

 

 

yasyam shilayam krishnena

     citrani likhitani ca

adyapi citrita punya

     namna citra-shila girau

 

     yasyam—on which; shilayam—stone; krishnena—by Lord Krishna; citrani—pictures; likhitani—drawn; ca—and; adya—today; api—even; citrita—drawn; punya—sacred; namna—by name; citra-shila—Citra-shila; girau—on the hill.

 

 

     Even today on Govardhana Hill is a sacred stone marked with pictures originally drawn by Lord Krishna, and now named Citra-shila (the picture-stone).

 

 

Text 11

 

 

yam shilam arbhakaih krishno

     vadayan kridane ratah

vadani sa shila jata

     maha-papaugha-nashini

 

     yam—which; shilam—stone; arbhakaih—with the boys; krishnah—Krishna; vadayan—making to sound; kridane—in pastimes; ratah—attached; vadani sa shila—vadanishila; jata—manifested; maha-papaugha-nashini—destroying a flood of great sins.

 

 

     When Krishna was intently playing with the boys, He played musical rhythms on a certain stone. That stone, named vadani-shila (the musical stone), destroys the greatest sins.

 

 

Text 12

 

 

yatra shri-krishnacandrena

     gopalaih saha maithila

krita vai kanduka-krida

     tat-kshetram kandukam smritam

 

     yatra—where; shri-krishnacandrena—by Shri Krishna; gopalaih—with the gopas; saha—with; maithila—O king of Mithila; krita—done; vai—indeed; kanduka—of ball; krida—a game; tat-kshetram—that field; kandukam—the ball; smritam—remembered.

 

 

     The place where Krishnacandra played ball-games with the boys is called kanduka-kshetra (the ballgame-field).

 

 

Text 13

 

 

drishöva shakra-padam yati

     natva brahma-padam ca tat

viluöhan yasya rajasa

     sakshad vishnu-padam vrajet

 

     drishöva—seeing; shakra-padam—the abode of Indra; yati—attains; natva—bowing down; brahma-padam—to the abode of Brahman; ca—and; tat—that; viluöhan—rolling on the gorund; yasya—of which; rajasa—with the dust; sakshat—directly; vishnu-padam—the abode of Lord Vishnu; vrajet—attains.

 

 

     A person who sees the place Indra-pada on Govardhana Hill, bows down at the place Brahma-pada, or rolls about in the dust of these places, attains the abode of Lord Vishnu.

 

 

Text 14

 

 

gopanam ushnishany atra

     corayam asa madhavah

aushnisham nama tat tirtham

     maha-papa-haram girau

 

     gopanam—of the gopas; ushnishany—the turbans; atra—here; corayam asa—stole; madhavah—Krishna; aushnisham—aushnisha; nama—named; tat—that; tirtham—holy place; maha-papa-haram—removing the greatest sins; girau—on the hill.

 

 

     The place on Govardhana Hill where Lord Krishna stole the gopas' turbans is called Aushnisha-tirtha. It removes the greatest sins.

 

 

Text 15

 

 

tatraikada vai dadhi-vikrayartham

     vinirgato gopa-vadhu-samuhah

shrutva kvanan-nupura-shabdam arad

     rorodha tan-margam ananga-mohi

 

     tatra—there; ekada—once; vai—indeed; dadhi-vikrayartham—to sell yogurt; vinirgatah—gone; gopa-vadhu-samuhah—the gopis; shrutva—hearing; kvanan-nupura-shabdam—tinkling anklets; arat—nearby; rorodha—stopped; tan-margam—their pathway; ananga-mohi—more charming than Kamadeva.

 

 

     One day, hearing tinkling anklets as the gopis walked nearby on their way to sell yogurt, Krishna, who is more charming than Kamadeva, stopped them on the path.

 

 

Text 16

 

 

vamshi-dharo vetra-varena gopaih

     purash ca tasam vinidhaya padam

mahyam karadana-dhanaya danam

     dehiti gopir nijagada marge

 

     vamshi-dharah—holding a flute; vetra-varena—with a stick; gopaih—with the gopas; purah—ahead; ca—and; tasam—of them; vinidhaya—placing; padam—foor; mahyam—to me; karadana-dhanaya danam—a toll; dehi—give; iti—thus; gopih—to the gopis; nijagada—said; marge—on the pathway.

 

 

     Holding a flute and a stick, and going ahead of the gopas, Krishna confronted the gopis on the path and demanded, "You must pay a toll to Me."

 

 

Text 17