Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Other Sampradayas > Vedanta Desika > nyasa dasakam

nyasa dasakam

 

shriman venkata natharyah kavitarkika kesari |

vedanta carya varyome sannidhattam sadahrdi ||

 

aham madraksana bharo madraksana phalam tatha |

na mama shripaterevetyatmanam niksiped budhah || 1 ||

 

nyasyamyakincanah shrimannanukulo'nyavarjitah |

visvasa prarthana purvam atmaraksa bharam tvayi || 2 ||

 

svami svasesam svavasam svabharatvena nirbharam |

svadatta svadhiya svartham svasmin nyasyati mam svayam || 3 ||

 

shrimannabhista varada tvamasmi saranam gatah |

etaddehavasane mam tvatpadam prapaya svayam || 4 ||

 

tvacchesatve sthira dhiyam tvatpraptyeka prayojanam |

nisiddha kamya rahitam kuru mam nitya kinkaram || 5 ||

 

devi bhusana hetyadi justasya bhagavamstava |

nityam niraparadhesu kainkaryesu niyunksva mam || 6 ||

 

mam madiyam ca nikhilam cetanacetanatmakam |

svakainkaryopakaranam varada svikuru svayam || 7 ||

 

tvadekaraksyasya mama tvameva karunakara |

napravartaya papani pravrttani nivartaya || 8 ||

 

akrtyanam ca karanam krtyanam varjanam ca me |

ksamasva nikhilam deva pranatartihara prabho || 9 ||

 

shriman niyata pancangam madraksana bhararpanam |

acikarat svayam svasminnato'hamiha nirbharah || 10 ||

 

samsaravarta vega prasamana subhadrgdesika preksito'ham

santyakto'nyairupayairanucita caritosvadya santabhisandhih |

nihsankastatvadrstya niravadhikadayam prarthya samraksakam tvam

nyasya tvatpadapadme varada nijabharam nirbharo nirbhayo'smi ||

 

    

kavitarkikasimhaya kalyanagunasaline |

shrimate venkatesaya vedantagurave namah ||