Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Other Sampradayas > Madhvacharya > Sri Krsnajayanti nirnayah

Shri Krishnajayanti nirnayah

 

 

 

shri gurubhyo namah harih om

shrimadanandatirtha bhagavatpadacarya viracitah

shri krishnajayanti nirnayah

 

rohinya madhyaratre tu yada krishnastami bhavet  |

jayanti nama sa prokta sarvapapapranasani(nam)  || 1||

 

yasyam jato harih saksanni sete bhagavanajah  |

tasmattaddinamatyartham punyam papaharam subhaparam  || 2||

 

tasmatsarvairruposya sa jayanti nama sa(vai) sada  |

dvijatibhirvisesena tadbhaktaisca visesatah  || 3||

 

yo bhunkte taddine moha(lobha)t puyasonitamatti sah  |

tasmadupavasennitya(punya)m taddine(nam) sraddhayanvitah  || 4||

 

krtva saucam yatha nyayam snanam kuryadatandritah  |

prabhata kale kurvita yoogayetyadimantratah  || 5||

 

nityahnikam prakurvita bhagavantamanusmaran  |

madhyahna kale ca puman sayankale tvatandritah  || 6||

 

snayeta purvamantrena vasudevamanusmaran  |

tatah pujam prakurveta vidhivatsusamahitah  || 7||

 

yanayeti ca mantrena sraddhabhaktiyutah puman  |

krishnam ca balabhadram ca vasudevam ca devakim  || 8||

 

nandagopam yasodanca subhadram tatra pujayet  |

(arghyam datva samabhyacyarbhyudhite sasimandale)  |

jatah kamsavadhartaya bhubharottharanaya ca   || 9||

 

kauravanam vinasaya daityanam nidhanaya ca  |

pandavanam hitarthaya dharmasamsthapanaya ca   || 10|

 

grhanarghyam maya dattam devakya sahito harih  |

arghyam datvasamabhyarcyabhyudite sasimandale   || 11||

 

ksirodarnavasambhuta atrinetra samudbhavah  |

grhanarghyam maya dattam rohinya sahitah sasim  || 12||

 

datvarghyam manunanena upasthaya vidhum budhah  |

sasine candradevaya somadevaya chendave  || 13||

 

mrgine si(si)ta bimbaya lokadipaya dipine  |

(rohinisaktacittaya kanyadanapradayine)

sitadiditibimbaya tarakapataye namah   || 14||

 

upasamhrtya tatsarvam brahmacari jitendriyah  |

visvayeti ca mantrena tatah svapam samacaret  || 15||

 

tato nityanhi kam krtva saktito diyatam dhanam  |

sarvayeti ca mantrena tatah paranamacaret  |

dharmayeti tatah svastho mucyate sarvakilbisaih  || 16||

 

|| iti shrimadanandatirtha bhagavatpadacarya viracitam||

|| jayanti nirnayah sampurnam||

 

bharatiramanamukhyapranantargata shrikrishnarpanamastu