Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Other Sampradayas > Madhvacharya > Pramanalaksanam

Pramanalaksanam

 

|| pramanalaksanam||

 

 

 

|| shri gurubhyo namah harih om||

 

asesagurumisesam narayanamanamayam  |

sampranamya pravaksyami pramananam svalaksanam  ||

 

yathartham pramanam  |

 

taddvividham |  kevalamanupramanam ca  |

 

yatharthajnanam kevalam  |

 

tatsadhanamanupramanam  |

 

kevalam caturvidham |  isalaksmiyogyogibhedena  |

 

purvadvayamanadinityam  |

 

svatantraparatantrabhyam tadvisesah |  purvam

svaparagatakhilavisesa visayam |  dvitiyam

ise'nyebhyo'dhikam |

 

asarvatrikam |  anyatra sarvavisayam |  spastatve bhedah |

 

yogijnanam rjunamanadinityam |  ise jivebhyo'dhikam |

anyatralocane sarvavisayam |  kramena vardhamanam |

amukteh |  tato'vyayam |

 

tato'rvakkramena hrasitam |  sadi ca tattvikebhyo'nyatra |

 

ayogijnanam utpattivinasavat |  alpam |

 

anupramanam trividham |  prataksamanumanamagamam iti |

 

nirdosarthendriyasannikarsah pratyaksam |

nirdosopapattiranumanam |  nirdosah sabdah agamah |

 

arthapattyupame anuma visesah |

 

abhavo'numapratyaksam ca |

 

paramarsaparamarsavisesat |

 

sambhavaparisesanuma |

 

atmanyonyasraya cakrakanavasthakalpanagaurava

srutadrstahanadayodusananuma |

 

upakramopasamhara tadaikarupabhyasapurvataphalarthavadasca |

 

upapattivisesah |

 

ta eva sopapattayo lingani |

 

samakhya vakyaprakaranasthanani ca |  lingavisesah |

 

vyaptirupapapattimulam |

 

sa pratijnahetudrstantarupa |

 

hetugarbha pratijna kevala'pi |

 

siddhau pratijnayam hetumatram ca |

 

drstantah sa pratijno hetugarbhah |

 

upapattidosau virodhasangati |

 

nyunadhike vacanike |

 

samvadanuktiyutastu eva nigrahah |

 

pratyaksam saptavidham |  saksi sadindriyabhedena |

 

manasa pratyaksaja smrtih |

 

smrtyanuvadayornapramanyam |

 

yatharthatvanubhavat |

 

ahanesca |

 

virodho manasvavakyabhyam |

 

svavakyavirodho'pasiddhantajatirupena |

 

jatirna meye manapeksetyadika |

 

meye manapeksastiti ca tenaiva nyayena siddhatvat |

 

manavirodhasca |

 

chalamasangati |

 

anyacca |

 

anyacca |

 

grstivivaksaya gamanayetyukte prthivi vivaksaya

gavanayanamasakyamitivat |

 

trividho virodhah |  pratijnahetudrstantabhedena |

 

pramanaviruddharthapratijna pratijnavirodhah |

 

hetusvarupasiddhiravyaptisceti hetuvirodhah |

 

sadhyasya sadhanasya va'nanugamo drstanta virodhah |

 

pratijnayah samabalavirodha eva sapratisadhanah |

 

sa evopadhi doso'pi |

 

sarva ete drsyatvanumane drstavyah |

 

pratyaksagamadibhirjagatah satyatvat |

 

tatpakse drsyatvasya ca mithyatvat |

 

anirvacaniyasya prativadino'siddhatvat |

 

anirvacaniyasyeti |

 

atmano'pi drsyatvat |

 

suktirajataderanirvacaniyatvabhavat |

 

anirvacaniya drsyatvabhavat |

 

manasiddhatvaditi sapratisadhanatvat |

 

jagatsatyatvagrahi pratyaksasya vartamanamatragrahitve

anumanagamapramanya grahino'pi pratyaksatvavisesaduttaraksane

pramanyam na setsyatiti bhedadivakyanameva pramanyam syat |

 

tasya saksisiddhatvam cejjagatsatyatvamapi saksisiddham |

 

vyabhicariscedagamarthanumanirdosatvadhyavasaye ca samah |

 

ata uttaradivase'bhedavakyasya bhedo'rthah syat |

 

nirdosanumayah sadosatvam |

 

sadosanumayah nirdosatvam |

 

ityavyavastha |

 

asrayasadhyavadhikaranasiddhayo na dusanam |

 

atiprasangabhavat |

 

atiprasangena hi dosatvadosatve kalpye |

 

vyaptireva hi prayojika |

 

asatyapi vyaptirastyeva |

 

asadasrayasya sadhakatvam netyapi vyaptim vina

katham nivaryate |

 

asadasrayamityadi visesanatvasambhave kathamavyaptih |

 

na catyantabhavo'pi sarvadharmarahitah |  prameyatvadyanubhavat |

 

parisesarthapattipramanyabhyupagamacca |

 

vimatam sakartrkamityatra sarvajnatvasya paksadharmata balena

siddhyangikarat |

 

pariseso'rthapattiranumanamityavisesah |  upapattimatratvat |

 

upapattesca vyaptyapeksa sarvathangikaryetyagraha matrena bhedah |

 

upamanasyapi vyaptirupatvat |

 

na hi svasadrsenasadrsam kvaciddrstam |

 

yogyanupalabdhesca lingatvam |

 

avisesat |

 

avisesat |

 

avisesat |

 

avisesat |

 

uktadosesvevasesanumanadosanamantarbhavah |

 

sadhyavisisto'siddhih |

 

siddhasadhako'sangatih |

 

na pramasadhanam pramanam |

 

jnanavyatiriktapramayam pramanabhavat |

 

na cajnataparicchittireva prametyatra kincinmanam |

 

yatharthyameva pramanyamityangikarat |

 

na canubhutireva pramanam |  smrtyadavavyapteh |

 

vedanumanadi pramanyaprasiddhesca |

 

smrtih pratyaksamaitihyamanumanascatustayam |

pramanamiti vijneyam dharmadyarthe bubhusubhih ||

iti srutesca |

 

aitihyamagamabhedah |

 

na ca samyaganubhavasadhanam pramanam |  isvarajnanadavavyapteh |

 

apramanye pramanabhavacca |

 

pramanyajnane ca |

 

tatrapyangikare'navasthiteh |

 

svaprakasatmangikare tatravyapteh |

 

smrtesca pramanyanangikare'nubhutam mayetyatra pramanabhavat |

 

lingatvena pramanye kalpanagauravam |

 

drstahanisca |

 

smrtipramanadvaividhyamatrakalpane mithyajnanadernirasadanubhava

virodhah |

 

tadanubhavabhava ityukte'nubhavah smrtisca nastityukte

kimuttaram |

 

svasiddhaih sadhanam parasiddhairdusanam |

 

ato na dusane apasiddhantadi |

 

istapattih siddhasadhanatvadasangatameva |

 

anandatirthamunina brahmatarkoktamargatah |

manalaksanamityuktam sanksepadbrahmasiddhaye ||

 

asesamanameyaika saksine'ksayamurtaye |

ajesa puruhutedya namo narayanaya te ||

 

iti shrimadanandatirthabhagavatpadacaryaviracitam

pramanalaksanagranthottamam sampurnam

 

|| bharatiramanamukhyapranantargata shrikrishnarpanamastu||

 

 

 

Saktyavesa verse from Shri Madhvacarya

 

 

prthu-haihayad yo jivastesvavisto harih svayam

visesavesatastesu saksaddharyamsata-vacah

kintughna-vyasa-rsabha-kapila matsyapurvaka

akutirjaitareyau ca dharmajatryameve ca

dhvanvantarirhayagrivo dattatreyasca tapasah

svayam narayanastvete nanumatra vibhedinah

balatah svarupatascaiva gunairapi kathancana

(Shri Madhvacarya)

 

Lord Shri Hari personally entered in living entities like Prithu, Haihaya etc. They have been induced by the Supreme Personality of Goehead. However, Vyasa, Rsabha, Kapila, Matsya, Akuti's son (Yajna) three sons of Dharma, Dhvanvantari, Hayagriva, Dattatreya, etc. are Narayana's personal form. They are nondifferent from Narayana according to strength and quality.