Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Other Sampradayas > Madhvacharya > Gitabhashyam

Gitabhasyam

 

|| shri gurubhyo namah harih om ||

 

|| shri hanumabhimamadhvantargataramakrishnavedavyasatmaka ||

|| shrilaksmihayagrivaya namah ||

 

shrimadanandatirthabhagavatpadacaryaviracitam

gitabhasyam

 

bhasyam -

 

devam narayanam natva sarvadosavivarjitam  |

paripurnam gurumscan gitartham vaksyami lesatah  ||

 

nastadharmajnanalokakrpalubhih brahmarudrendradibhirarthito

jnanapradarsanaya bhagavan vyaso'vatatara  |

 

tatascestanistapraptipariharasadhanadarsanat vedarthajnanacca samsare klisyamananam vedanadhikarinam strisudradinam ca dharmajnana-

dvara mokso bhavediti krpaluh sarvavedarthopabrmhitam

tadanuktakevalesvarajnanadrstarthayuktam ca sarvapraninamavagahyanavagahyarupam kevalabhagavatsvarupaparam paroksartham mahabharatasamhitamaciklrpat  |

 

taccoktam -

 

lokasa brahmarudrendra samsare klesinam janam  |

vedarthajnamadhikaravarjitam ca striyadikam  |

aveksya prarthayamasu devesam purusottamam  |

tatah prasanno bhagavan vyaso bhutva ca tena ca  |

anyavatararupaisca vedanuktarthabhusitam  |

kevalenatmabodhena drstam vedarthasamyutam  |

vedadapi param cakre pancamam vedamuttamam  |

bharatam pancaratram ca mularamayanam tatha  |

puranam bhagavatam ceti sambhinnassastrapungavah  ||

 

iti narayanastaksarakalpe  |

 

brahma'pi tanna janati isatsarvo'pi janati  |

bahvarthamrsayastastu bharatam pravadanti hi   ||

 

ityupanaradiye  |

 

brahmadyaih prarthito visnurbharatam sancakara ha  |

yasmin dasarthah sarvatra na jneyassarvajantubhih  ||

 

iti naradiye  |

 

bharatancapi krtavan pancamam vedamuttamam  |

dasavarartham sarvatra kevalam visnubodhakam  |

paroksartham tu sarvatra vedadapyuttamam tu yat  |

 

iti skande  |

 

yadi vidyat caturvedan sangopanisadan dvijah  |

na cet puranam samvidyannaiva sa syadvicaksanah  |

 

itihasapuranabhyam vedam samupabrmhayet  |

bibhetyalpasrutadvedo mamayam pracalisyati  |

manvadi kecidbruvate hyastikadi tatha'pare  |

tathoparicaradyanye bharatam paricaksate  |

bharatam sarvavedasca tulamaropitah pura  |

devairbrahmadibhissarvaih rsibhisca samanvitaih  |

vyasasyaivajnaya tatra tvatyaricyata bharatam  |

mahatvadbharavattvacca mahabharatamucyate  |

niruktamasya yo veda sarvapapaih pramucyate  |

yadihasti tadanyatra yannehasti na kutracit  |

viratodyogasaravan

 

ityaditadvakyaparyalocanaya rsisampradayat

 

kohyanyah pundarikaksat mahabharatakrt bhavet  |

 

ityadipuranagranthantaragatavakyanyatha'nupapattya

naradadhyayana'di lingaiscavasiyate  |

 

kathamanyatha bharataniruktajnanamatrena sarvapapaksayah  |

prasiddhasca so'rthah  |

 

katham canyasya na kartum sakyate  |  granthantara-

gatatvacca navidyamanastutih  |  na ca kartureva  |

itaratrapi samyat  |

 

tatra ca sarvabharatarthasangraham vasudevarjunasamvada-

rupam bharataparijatamadhubhutam gitamupanibabandha  |

 

taccoktam  |

 

bharatam sarvasastresu bharate gitika vara  |

visnoh sahasranamapi jneyam pathyam ca taddvayam  ||

 

iti mahakaurme  |

 

sa hi dharmassuparyapto brahmanah padavedane  |

 

ityadi ca  |

 

tatra senayormadhye bandhava'dimohajalasamvrtam visidantam

arjunam bhagavan uvaca  |

 

        || atha shrimad bhagavadgita ||

 

        atha prathamo'dhyayah|  (arjunavisadayogah)

 

        dhrtarastra uvaca |

 

dharmaksetre kuruksetre samaveta yuyutsavah |

mamakah pandavascaiva kimakurvata sanjaya  || 1.1||

 

        sanjaya uvaca |

 

drstva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada |

acaryamupasangamya raja vacanamabravit || 1.2||

 

pasyaitam panduputranamacarya mahatim camum |

vyudham drupadaputrena tava sisyena dhimata || 1.3||

 

atra sura mahesvasa bhimarjunasama yudhi |

yuyudhano viratasca drupadasca maharathah || 1.4||

 

dhrstaketuscekitanah kasirajasca viryavan |

purujitkuntibhojasca saibyasca narapungavah || 1.5||

 

yudhamanyusca vikranta uttamaujasca viryavan |

saubhadro draupadeyasca sarva eva maharathah || 1.6||

 

asmakam tu visista ye tannibodha dvijottama |

nayaka mama sainyasya sanjnartham tanbravimi te || 1.7||

 

bhavanbhismasca karnasca krpasca samitinjayah |

asvatthama vikarnasca saumadattistathaiva ca || 1.8||

 

anye ca bahavah sura madarthe tyaktajivitah |

nanasastrapraharanah sarve yuddhavisaradah || 1.9||

 

aparyaptam tadasmakam balam bhismabhiraksitam |

paryaptam tvidametesam balam bhimabhiraksitam || 1.10||

 

ayanesu ca sarvesu yathabhagamavasthitah |

bhismamevabhiraksantu bhavantah sarva eva hi || 1.11||

 

tasya sanjanayanharsam kuruvrddhah pitamahah |

simhanadam vinadyoccaih sankham dadhmau pratapavan || 1.12||

 

tatah sankhasca bheryasca panavanakagomukhah |

sahasaivabhyahanyanta sa sabdastumulo'bhavat || 1.13||

 

tatah svetairhayairyukte mahati syandane sthitau |

madhavah pandavascaiva divyau sankhau pradadhmatuh || 1.14||

 

pancajanyam hrsikeso devadattam dhananjayah |

paundram dadhmau mahasankham bhimakarma vrkodarah || 1.15||

 

anantavijayam raja kuntiputro yudhisthirah |

nakulah sahadevasca sughosamanipuspakau || 1.16||

 

kasyasca paramesvasah sikhandi ca maharathah |

dhrstadyumno viratasca satyakiscaparajitah || 1.17||

 

drupado draupadeyasca sarvasah prthivipate |

saubhadrasca mahabahuh sankhandadhmuh prthakprthak || 1.18||

 

sa ghoso dhartarastranam hrdayani vyadarayat |

nabhasca prthivim caiva tumulo'vyanunadayan || 1.19||

 

atha vyavasthitandrstva dhartarastran kapidhvajah |

pravrtte sastrasampate dhanurudyamya pandavah || 1.20||

 

hrsikesam tada vakyamidamaha mahipate |

 

        arjuna uvaca |

 

senayorubhayormadhye ratham sthapaya me'cyuta || 1.21||

 

yavadetannirikse'ham yoddhukamanavasthitan |

kairmaya saha yoddhavyamasminranasamudyame || 1.22||

 

yotsyamananavekse'ham ya ete'tra samagatah |

dhartarastrasya durbuddheryuddhe priyacikirsavah || 1.23||

 

        sanjaya uvaca |

 

evamukto hrsikeso gudakesena bharata |

senayorubhayormadhye sthapayitva rathottamam || 1.24||

 

bhismadronapramukhatah sarvesam ca mahiksitam |

uvaca partha pasyaitansamavetankuruniti || 1.25||

 

tatrapasyatsthitanparthah pitrnatha pitamahan |

acaryanmatulanbhratrnputranpautransakhimstatha || 1.26||

 

svasuransuhrdascaiva senayorubhayorapi |

tansamiksya sa kaunteyah sarvanbandhunavasthitan |

krpaya paraya''visto visidannidamabravit || 1.27||

 

        arjuna uvaca |

 

drstvemam svajanam krishna yuyutsum samupasthitam || 1.28||

 

sidanti mama gatrani mukham ca parisusyati |

vepathusca sarire me romaharsasca jayate || 1.29||

 

gandivam sramsate hastattvakcaiva paridahyate |

na ca saknomyavasthatum bhramativa ca me manah || 1.30||

 

nimittani ca pasyami viparitani kesava |

na ca sreyo'nupasyami hatva svajanamahave || 1.31||

 

na kankse vijayam krishna na ca rajyam sukhani ca |

kim no rajyena govinda kim bhogairjivitena va || 1.32||

 

yesamarthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca |

ta ime'vasthita yuddhe pranamstyaktva dhanani ca || 1.33||

 

acaryah pitarah putrastathaiva ca pitamahah |

matulah svasurah pautrah syalah sambandhinastatha || 1.34||

 

etanna hantumicchami ghnato'pi madhusudana |

api trailokyarajyasya hetoh kim nu mahikrte || 1.35||

 

nihatya dhartarastrannah ka pritih syajjanardana |

papamevasrayedasmanhatvaitanatatayinah || 1.36||

 

tasmannarha vayam hantum dhartarastransvabandhavan |

svajanam hi katham hatva sukhinah syama madhava || 1.37||

 

yadyapyete na pasyanti lobhopahatacetasah |

kulaksayakrtam dosam mitradrohe ca patakam || 1.38||

 

katham na jneyamasmabhih papadasmannivartitum |

kulaksayakrtam dosam prapasyadbhirjanardana || 1.39||

 

kulaksaye pranasyanti kuladharmah sanatanah |

dharme naste kulam krtsnamadharmo'bhibhavatyuta || 1.40||

 

adharmabhibhavatkrishna pradusyanti kulastriyah |

strisu dustasu varsneya jayate varnasankarah || 1.41||

 

sankaro narakayaiva kulaghnanam kulasya ca |

patanti pitaro hyesam luptapindodakakriyah || 1.42||

 

dosairetaih kulaghnanam varnasankarakarakaih |

utsadyante jatidharmah kuladharmasca sasvatah || 1.43||

 

utsannakuladharmanam manusyanam janardana |

narake'niyatam vaso bhavatityanususruma || 1.44||

 

aho bata mahatpapam kartum vyavasita vayam |

yadrajyasukhalobhena hantum svajanamudyatah || 1.45||

 

yadi mamapratikaramasastram sastrapanayah |

dhartarastra rane hanyustanme ksemataram bhavet || 1.46||

 

        sanjaya uvaca |

 

evamuktvarjunah sankhye rathopastha upavisat |

visrjya sasaram capam sokasamvignamanasah || 1.47||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

arjunavisadayogo nama prathamo'dhyayah || 1||

 

|0in

 

        atha dvitiyo'dhyayah|  (sankhyayogah)

 

        sanjaya uvaca |

 

tam tatha krpayavistamasrupurnakuleksanam |

visidantamidam vakyamuvaca madhusudanah || 2.1||

 

        shribhagavanuvaca |

 

kutastva kasmalamidam visame samupasthitam |

anaryajustamasvargyamakirtikaramarjuna || 2.2||

 

klaibyam ma sma gamah partha naitattvayyupapadyate |

ksudram hrdayadaurbalyam tyaktvottistha parantapa || 2.3||

 

        arjuna uvaca |

 

katham bhismamaham sankhye dronam ca madhusudana |

isubhih pratiyotsyami pujarhavarisudana || 2.4||

 

gurunahatva hi mahanubhavan

        sreyo bhoktum bhaiksyamapiha loke |

hatvarthakamamstu gurunihaiva

        bhunjiya bhogan rudhirapradigdhan || 2.5||

 

na caitadvidmah kataranno gariyo

        yadva jayema yadi va no jayeyuh |

yaneva hatva na jijivisamah

        te'vasthitah pramukhe dhartarastrah || 2.6||

 

karpanyadosopahatasvabhavah

        prcchami tvam dharmasammudhacetah |

yacchreyah syanniscitam bruhi tanme

        sisyaste'ham sadhi mam tvam prapannam || 2.7||

 

na hi prapasyami mamapanudyad

        yacchokamucchosanamindriyanam |

avapya bhumavasapatnamrddham

        rajyam suranamapi cadhipatyam || 2.8||

 

        sanjaya uvaca |

 

evamuktva hrsikesam gudakesah parantapah |

na yotsya iti govindamuktva tusnim babhuva ha || 2.9||

 

tamuvaca hrsikesah prahasanniva bharata |

senayorubhayormadhye visidantamidam vacah || 2.10||

 

        shribhagavanuvaca |

 

asocyananvasocastvam prajnavadamsca bhasase |

gatasunagatasumsca nanusocanti panditah || 2.11||

 

bhasyam -

 

prajnavadan svamanisotthavacanani  |  kathamasocyah  |

gatasun  || 11 ||

 

gita -

 

natvevaham jatu nasam na tvam neme janadhipah |

na caiva na bhavisyamah sarve vayamatah param || 2.12||

 

bhasyam -

 

kimiti  |  na tvevaham  |

 

isvaranityatvasyaprastutatvat drstantatvenaha -

na tveti  |  yatha'ham nityah sarvavedantesu prasiddhah

evam tvamete janadhipasca nityah  || 12 ||

 

dehino bhava etadbhavati   tadevasiddhamiti cet na  |

dehino'smin  |

 

gita -

 

dehino'sminyatha dehe kaumaram yauvanam jara |

tatha dehantarapraptirdhirastatra na muhyati || 2.13||

 

bhasyam -

 

yatha kaumaradisarirabhede'pi dehi tadiksita siddhah  |

evam dehantarapraptavapi  |  iksitrtvat  |

 

na hi jadasya sarirasya kaumaradyanubhavassambhavati  |

mrtasyadarsanat  |  mrtasya vayvadyapagamadanubhavabhavah  |

aham manusyah ityadi anubhavaccaitat siddhamiti

cet na  |  satyevavisese dehe suptyadau jnanadivisesa-

adarsanat  |

 

samascabhimano manasi  |  kasthadivacca  |

 

srutesca  |  pramanyam pratyaksadivat  |  na ca

bauddhadivat  |  apauruseyatvat  |  na hyapauruseye

pauruseyajnanadayah kalpayitum sakyah  |

 

vina ca kasyacit vakyasyapauruseyatvam sarvasamayabhimata

dharmadyasiddhih  |

 

yasca tau nangikurute nasau samayi  |  aprayojakatvat  |

 

mastu dharmo'nirupyatvaditi cenna  |  sarvabhimatasya pramanam

vina niseddhumasakyatvat  |  na ca siddhirapramanikasyeti

cenna  |  sarvabhimatereva pramanatvat  |

 

anyatha sarvavacanikavyavaharasiddhesca  |  na ca maya

srutamiti tava jnatum sakyam  |  anyatha va pratyuttaram

syat  |  bhrantirva tava syat  |

 

sarvaduhkhakaranatvam va syat  |  eko va'nyatha syat  |

 

racitatve ca dharmapramanasya karturajnanadidosasanka

syat  |  nacadosam svavakyenaiva siddhyati  |

 

na ca yena kenacidapauruseyamityuktamuktavakyasamam  |

anadikalaparigrahasiddhatvat  |  atah pramanyam sruteh  |

atah kutarkairdhirastatra na muhyati  |

 

athava jivanasam dehanasam va'peksya sokah  |  na

jivanasam  |  nityatvadityaha  |  na tveveti  |  napi dehanasam

ityaha  |  dehina iti  |  yatha kaumaradidehahanena

jaradipraptavasoka evam jirnadidehahanena dehantarapraptavapi  |

 

matrasparsastu kaunteya sitosnasukhaduhkhadah |

agamapayino'nityastamstitiksasva bharata || 2.14||

 

yam hi na vyathayantyete purusam purusarsabha |

samaduhkhasukham dhiram so'mrtatvaya kalpate || 2.15||

 

nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah |

ubhayorapi drsto'ntastvanayostattvadarsibhih || 2.16||

 

avinasi tu tadviddhi yena sarvamidam tatam |

vinasamavyayasyasya na kascitkartumarhati || 2.17||

 

antavanta ime deha nityasyoktah saririnah |

anasino'prameyasya tasmadyudhyasva bharata || 2.18||

 

ya enam vetti hantaram yascainam manyate hatam

ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate || 2.19||

 

na jayate mriyate va kadacin

        nayam bhutva bhavita va na bhuyah |

ajo nityah sasvato'yam purano

        na hanyate hanyamane sarire || 2.20||

 

vedavinasinam nityam ya enamajamavyayam |

katham sa purusah partha kam ghatayati hanti kam || 2.21||

 

vasamsi jirnani yatha vihaya

        navani grhnati naro'parani |

tatha sarirani vihaya jirnani

        anyani samyati navani dehi || 2.22||

 

nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakah |

na cainam kledayantyapo na sosayati marutah || 2.23||

 

acchedyo'yamadahyo'yamakledyo'sosya eva ca |

nityah sarvagatah sthanuracalo'yam sanatanah || 2.24||

 

avyakto'yamacintyo'yamavikaryo'yamucyate |

tasmadevam viditvainam nanusocitumarhasi || 2.25||

 

atha cainam nityajatam nityam va manyase mrtam |

tathapi tvam mahabaho naivam socitumarhasi || 2.26||

 

jatasya hi dhruvo mrtyurdhruvam janma mrtasya ca |

tasmadapariharye'rthe na tvam socitumarhasi || 2.27||

 

avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata |

avyaktanidhananyeva tatra ka parivedana || 2.28||

 

ascaryavatpasyati kascidenam

        ascaryavadvadati tathaiva canyah |

ascaryavaccainamanyah srnoti

        srutvapyenam veda na caiva kascit || 2.29||

 

dehi nityamavadhyo'yam dehe sarvasya bharata |

tasmatsarvani bhutani na tvam socitumarhasi || 2.30||

 

svadharmamapi caveksya na vikampitumarhasi |

dharmyaddhi yuddhacchreyo'nyatksatriyasya na vidyate || 2.31||

 

yadrcchaya copapannam svargadvaramapavrtam |

sukhinah ksatriyah partha labhante yuddhamidrsam || 2.32||

 

atha cettvamimam dharmyam sangramam na karisyasi |

tatah svadharmam kirtim ca hitva papamavapsyasi || 2.33||

 

akirtim capi bhutani kathayisyanti te'vyayam |

sambhavitasya cakirtirmaranadatiricyate || 2.34||

 

bhayadranaduparatam mamsyante tvam maharathah |

yesam ca tvam bahumato bhutva yasyasi laghavam || 2.35||

 

avacyavadamsca bahunvadisyanti tavahitah |

nindantastava samarthyam tato duhkhataram nu kim || 2.36||

 

hato va prapsyasi svargam jitva va bhoksyase mahim |

tasmaduttistha kaunteya yuddhaya krtaniscayah || 2.37||

 

sukhaduhkhe same krtva labhalabhau jayajayau |

tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyasi || 2.38||

 

esa te'bhihita sankhye buddhiryoge tvimam srnu |

buddhya yukto yaya partha karmabandham prahasyasi || 2.39||

 

nehabhikramanaso'sti pratyavayo na vidyate |

svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat || 2.40||

 

vyavasayatmika buddhirekeha kurunandana |

bahusakha hyanantasca buddhayo'vyavasayinam || 2.41||

 

yamimam puspitam vacam pravadantyavipascitah |

vedavadaratah partha nanyadastiti vadinah || 2.42||

 

kamatmanah svargapara janmakarmaphalapradam |

kriyavisesabahulam bhogaisvaryagatim prati || 2.43||

 

bhogaisvaryaprasaktanam tayapahrtacetasam |

vyavasayatmika buddhih samadhau na vidhiyate || 2.44||

 

traigunyavisaya veda nistraigunyo bhavarjuna |

nirdvandvo nityasattvastho niryogaksema atmavan || 2.45||

 

yavanartha udapane sarvatah samplutodake |

tavansarvesu vedesu brahmanasya vijanatah || 2.46||

 

karmanyevadhikaraste ma phalesu kadacana |

ma karmaphalaheturbhurma te sango'stvakarmani || 2.47||

 

yogasthah kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya |

siddhyasiddhyoh samo bhutva samatvam yoga ucyate || 2.48||

 

durena hyavaram karma buddhiyogaddhananjaya |

buddhau saranamanviccha krpanah phalahetavah || 2.49||

 

buddhiyukto jahatiha ubhe sukrtaduskrte |

tasmadyogaya yujyasva yogah karmasu kausalam || 2.50||

 

karmajam buddhiyukta hi phalam tyaktva manisinah |

janmabandhavinirmuktah padam gacchantyanamayam || 2.51||

 

yada te mohakalilam buddhirvyatitarisyati |

tada gantasi nirvedam srotavyasya srutasya ca || 2.52||

 

srutivipratipanna te yada sthasyati niscala |

samadhavacala buddhistada yogamavapsyasi || 2.53||

 

        arjuna uvaca |

 

sthitaprajnasya ka bhasa samadhisthasya kesava |

sthitadhih kim prabhaseta kimasita vrajeta kim || 2.54||

 

        shribhagavanuvaca |

 

prajahati yada kamansarvanpartha manogatan |

atmanyevatmana tustah sthitaprajnastadocyate || 2.55||

 

duhkhesvanudvignamanah sukhesu vigatasprhah |

vitaragabhayakrodhah sthitadhirmunirucyate || 2.56||

 

yah sarvatranabhisnehastattatprapya subhasubham |

nabhinandati na dvesti tasya prajna pratisthita || 2.57||

 

yada samharate cayam kurmo'nganiva sarvasah |

indriyanindriyarthebhyastasya prajna pratisthita || 2.58||

 

visaya vinivartante niraharasya dehinah |

rasavarjam raso'pyasya param drstva nivartate || 2.59||

 

yatato hyapi kaunteya purusasya vipascitah |

indriyani pramathini haranti prasabham manah || 2.60||

 

tani sarvani samyamya yukta asita matparah |

vase hi yasyendriyani tasya prajna pratisthita || 2.61||

 

dhyayato visayanpumsah sangastesupajayate |

sangatsanjayate kamah kamatkrodho'bhijayate || 2.62||

 

krodhadbhavati sammohah sammohatsmrtivibhramah |

smrtibhramsad buddhinaso buddhinasatpranasyati || 2.63||

 

ragadvesaviyuktaistu visayanindriyaiscaran |

atmavasyairvidheyatma prasadamadhigacchati || 2.64||

 

prasade sarvaduhkhanam hanirasyopajayate |

prasannacetaso hyasu buddhih paryavatisthate || 2.65||

 

nasti buddhirayuktasya na cayuktasya bhavana |

na cabhavayatah santirasantasya kutah sukham || 2.66|

 

indriyanam hi caratam yanmano'nuvidhiyate |

tadasya harati prajnam vayurnavamivambhasi || 2.67||

 

tasmadyasya mahabaho nigrhitani sarvasah |

indriyanindriyarthebhyastasya prajna pratisthita || 2.68||

 

ya nisa sarvabhutanam tasyam jagarti samyami |

yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh || 2.69||

 

apuryamanamacalapratistham

        samudramapah pravisanti yadvat |

tadvatkama yam pravisanti sarve

        sa santimapnoti na kamakami || 2.70||

 

vihaya kamanyah sarvanpumamscarati nihsprhah |

nirmamo nirahankarah sa santimadhigacchati || 2.71||

 

esa brahmi sthitih partha nainam prapya vimuhyati |

sthitvasyamantakale'pi brahmanirvanamrcchati || 2.72||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

sankhyayogo nama dvitiyo'dhyayah || 2||

 

|0in

 

        atha trtiyo'dhyayah|  (karmayogah)

 

        arjuna uvaca |

 

jyayasi cetkarmanaste mata buddhirjanardana |

tatkim karmani ghore mam niyojayasi kesava || 3.1||

 

vyamisreneva vakyena buddhim mohayasiva me |

tadekam vada niscitya yena sreyo'hamapnuyam || 3.2||

 

        shribhagavanuvaca |

 

loke'smin dvividha nistha pura prokta mayanagha |

jnanayogena sankhyanam karmayogena yoginam || 3.3||

 

na karmanamanarambhannaiskarmyam puruso'snute |

na ca sannyasanadeva siddhim samadhigacchati || 3.4||

 

na hi kascitksanamapi jatu tisthatyakarmakrt |

karyate hyavasah karma sarvah prakrtijairgunaih || 3.5||

 

karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran |

indriyarthanvimudhatma mithyacarah sa ucyate || 3.6||

 

yastvindriyani manasa niyamyarabhate'rjuna |

karmendriyaih karmayogamasaktah sa visisyate || 3.7||

 

niyatam kuru karma tvam karma jyayo hyakarmanah |

sarirayatrapi ca te na prasiddhyedakarmanah || 3.8||

 

yajnarthatkarmano'nyatra loko'yam karmabandhanah |

tadartham karma kaunteya muktasangah samacara || 3.9||

 

sahayajnah prajah srstva purovaca prajapatih |

anena prasavisyadhvamesa vo'stvistakamadhuk || 3.10||

 

devanbhavayatanena te deva bhavayantu vah |

parasparam bhavayantah sreyah paramavapsyatha || 3.11||

 

istanbhoganhi vo deva dasyante yajnabhavitah |

tairdattanapradayaibhyo yo bhunkte stena eva sah || 3.12||

 

yajnasistasinah santo mucyante sarvakilbisaih |

bhunjate te tvagham papa ye pacantyatmakaranat || 3.13||

 

annadbhavanti bhutani parjanyadannasambhavah |

yajnadbhavati parjanyo yajnah karmasamudbhavah || 3.14||

 

karma brahmodbhavam viddhi brahmaksarasamudbhavam |

tasmatsarvagatam brahma nityam yajne pratisthitam || 3.15||

 

evam pravartitam cakram nanuvartayatiha yah |

aghayurindriyaramo mogham partha sa jivati || 3.16||

 

yastvatmaratireva syadatmatrptasca manavah |

atmanyeva ca santustastasya karyam na vidyate || 3.17||

 

naiva tasya krtenartho nakrteneha kascana |

na casya sarvabhutesu kascidarthavyapasrayah || 3.18||

 

tasmadasaktah satatam karyam karma samacara |

asakto hyacarankarma paramapnoti purusah || 3.19||

 

karmanaiva hi samsiddhimasthita janakadayah |

lokasangrahamevapi sampasyankartumarhasi || 3.20||

 

yadyadacarati sresthastattadevetaro janah |

sa yatpramanam kurute lokastadanuvartate || 3.21||

 

na me parthasti kartavyam trisu lokesu kincana |

nanavaptamavaptavyam varta eva ca karmani || 3.22||

 

yadi hyaham na varteyam jatu karmanyatandritah |

mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah || 3.23||

 

utsideyurime loka na kuryam karma cedaham |

sankarasya ca karta syamupahanyamimah prajah || 3.24||

 

saktah karmanyavidvamso yatha kurvanti bharata |

kuryadvidvamstathasaktascikirsurlokasangraham || 3.25||

 

na buddhibhedam janayedajnanam karmasanginam |

josayetsarvakarmani vidvanyuktah samacaran || 3.26||

 

prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvasah |

ahankaravimudhatma kartahamiti manyate || 3.27||

 

tattvavittu mahabaho gunakarmavibhagayoh |

guna gunesu vartanta iti matva na sajjate || 3.28||

 

prakrtergunasammudhah sajjante gunakarmasu |

tanakrtsnavido mandankrtsnavinna vicalayet || 3.29||

 

mayi sarvani karmani sannyasyadhyatmacetasa |

nirasirnirmamo bhutva yudhyasva vigatajvarah || 3.30||

 

ye me matamidam nityamanutisthanti manavah |

sraddhavanto'nasuyanto mucyante te'pi karmabhih || 3.31||

 

ye tvetadabhyasuyanto nanutisthanti me matam |

sarvajnanavimudhamstanviddhi nastanacetasah || 3.32||

 

sadrsam cestate svasyah prakrterjnanavanapi |

prakrtim yanti bhutani nigrahah kim karisyati || 3.33||

 

indriyasyendriyasyarthe ragadvesau vyavasthitau |

tayorna vasamagacchettau hyasya paripanthinau || 3.34||

 

sreyansvadharmo vigunah paradharmatsvanusthitat |

svadharme nidhanam sreyah paradharmo bhayavahah || 3.35||

 

        arjuna uvaca |

 

atha kena prayukto'yam papam carati purusah |

anicchannapi varsneya baladiva niyojitah || 3.36||

 

        shribhagavanuvaca |

 

kama esa krodha esa rajogunasamudbhavah |

mahasano mahapapma viddhyenamiha vairinam || 3.37||

 

dhumenavriyate vahniryathadarso malena ca |

yatholbenavrto garbhastatha tenedamavrtam || 3.38||

 

avrtam jnanametena jnanino nityavairina |

kamarupena kaunteya duspurenanalena ca || 3.39||

 

indriyani mano buddhirasyadhisthanamucyate |

etairvimohayatyesa jnanamavrtya dehinam || 3.40||

 

tasmattvamindriyanyadau niyamya bharatarsabha |

papmanam prajahi hyenam jnanavijnananasanam || 3.41||

 

indriyani paranyahurindriyebhyah param manah |

manasastu para buddhiryo buddheh paratastu sah || 3.42||

 

evam buddheh param buddhva samstabhyatmanamatmana |

jahi satrum mahabaho kamarupam durasadam || 3.43||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

karmayogo nama trtiyo'dhyayah || 3||

 

|0in

 

        atha caturtho'dhyayah|  (jnanakarmasannyasayogah)

 

        shribhagavanuvaca |

 

imam vivasvate yogam proktavanahamavyayam |

vivasvanmanave praha manuriksvakave'bravit || 4.1||

 

evam paramparapraptamimam rajarsayo viduh |

sa kaleneha mahata yogo nastah parantapa || 4.2||

 

sa evayam maya te'dya yogah proktah puratanah |

bhakto'si me sakha ceti rahasyam hyetaduttamam || 4.3||

 

        arjuna uvaca |

 

aparam bhavato janma param janma vivasvatah |

kathametadvijaniyam tvamadau proktavaniti || 4.4||

 

        shribhagavanuvaca |

 

bahuni me vyatitani janmani tava carjuna |

tanyaham veda sarvani na tvam vettha parantapa || 4.5||

 

ajo'pi sannavyayatma bhutanamisvaro'pi san |

prakrtim svamadhisthaya sambhavamyatmamayaya || 4.6||

 

yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata |

abhyutthanamadharmasya tadatmanam srjamyaham || 4.7||

 

paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam |

dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge || 4.8||

 

janma karma ca me divyamevam yo vetti tattvatah |

tyaktva deham punarjanma naiti mameti so'rjuna || 4.9||

 

vitaragabhayakrodha manmaya mamupashritah |

bahavo jnanatapasa puta madbhavamagatah || 4.10||

 

ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham |

mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah || 4.11||

 

kanksantah karmanam siddhim yajanta iha devatah |

ksipram hi manuse loke siddhirbhavati karmaja || 4.12||

 

caturvarnyam maya srstam gunakarmavibhagasah |

tasya kartaramapi mam viddhyakartaramavyayam || 4.13||

 

na mam karmani limpanti na me karmaphale sprha |

iti mam yo'bhijanati karmabhirna sa badhyate || 4.14||

 

evam jnatva krtam karma purvairapi mumuksubhih |

kuru karmaiva tasmattvam purvaih purvataram krtam || 4.15||

 

kim karma kimakarmeti kavayo'pyatra mohitah |

tatte karma pravaksyami yajjnatva moksyase'subhat || 4.16||

 

karmano hyapi boddhavyam boddhavyam ca vikarmanah |

akarmanasca boddhavyam gahana karmano gatih || 4.17||

 

karmanyakarma yah pasyedakarmani ca karma yah |

sa buddhimanmanusyesu sa yuktah krtsnakarmakrt || 4.18||

 

yasya sarve samarambhah kamasankalpavarjitah |

jnanagnidagdhakarmanam tamahuh panditam budhah || 4.19||

 

tyaktva karmaphalasangam nityatrpto nirasrayah |

karmanyabhipravrtto'pi naiva kincitkaroti sah || 4.20||

 

nirasiryatacittatma tyaktasarvaparigrahah |

sariram kevalam karma kurvannapnoti kilbisam || 4.21||

 

yadrcchalabhasantusto dvandvatito vimatsarah |

samah siddhavasiddhau ca krtvapi na nibadhyate || 4.22||

 

gatasangasya muktasya jnanavasthitacetasah |

yajnayacaratah karma samagram praviliyate || 4.23||

 

brahmarpanam brahma havih brahmagnau brahmana hutam |

brahmaiva tena gantavyam brahma karma samadhina || 4.24||

 

daivamevapare yajnam yoginah paryupasate |

brahmagnavapare yajnam yajnenaivopajuhvati || 4.25||

 

srotradinindriyanyanye samyamagnisu juhvati |

sabdadinvisayananya indriyagnisu juhvati || 4.26||

 

sarvanindriyakarmani pranakarmani capare |

atmasamyamayogagnau juhvati jnanadipite || 4.27||

 

dravyayajnastapoyajna yogayajnastathapare |

svadhyayajnanayajnasca yatayah samsitavratah || 4.28||

 

apane juhvati pranam prane'panam tathapare |

pranapanagati ruddhva pranayamaparayanah || 4.29||

 

apare niyataharah prananpranesu juhvati |

sarve'pyete yajnavido yajnaksapitakalmasah || 4.30||

 

yajnasistamrtabhujo yanti brahma sanatanam |

nayam loko'styayajnasya kuto'nyah kurusattama || 4.31||

 

evam bahuvidha yajna vitata brahmano mukhe |

karmajanviddhi tansarvanevam jnatva vimoksyase || 4.32||

 

sreyandravyamayadyajnajjnanayajnah parantapa |

sarvam karmakhilam partha jnane parisamapyate || 4.33||

 

tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya |

upadeksyanti te jnanam jnaninastattvadarsinah || 4.34||

 

yajjnatva na punarmohamevam yasyasi pandava |

yena bhutanyasesena draksyasyatmanyatho mayi || 4.35||

 

api cedasi papebhyah sarvebhyah papakrttamah |

sarvam jnanaplavenaiva vrjinam santarisyasi || 4.36||

 

yathaidhamsi samiddho'gnirbhasmasatkurute'rjuna |

jnanagnih sarvakarmani bhasmasatkurute tatha || 4.37||

 

na hi jnanena sadrsam pavitramiha vidyate |

tatsvayam yogasamsiddhah kalenatmani vindati || 4.38||

 

sraddhavaDllabhate jnanam tatparah samyatendriyah |

jnanam labdhva param santimacirenadhigacchati || 4.39||

 

ajnascasraddadhanasca samsayatma vinasyati |

nayam loko'sti na paro na sukham samsayatmanah || 4.40||

 

yogasannyastakarmanam jnanasanchinnasamsayam |

atmavantam na karmani nibadhnanti dhananjaya || 4.41||

 

tasmadajnanasambhutam hrtstham jnanasinatmanah |

chittvainam samsayam yogamatisthottistha bharata || 4.42||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

jnanakarmasannyasayogo nama caturtho'dhyayah || 4||

 

|0in

 

        atha pancamo'dhyayah|  (sannyasayogah)

 

        arjuna uvaca |

 

sannyasam karmanam krishna punaryogam ca samsasi |

yacchreya etayorekam tanme bruhi suniscitam || 5.1||

 

        shribhagavanuvaca |

 

sannyasah karmayogasca nihsreyasakaravubhau |

tayostu karmasannyasatkarmayogo visisyate || 5.2||

 

jneyah sa nityasannyasi yo na dvesti na kanksati |

nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhatpramucyate || 5.3||

 

sankhyayogau prthagbalah pravadanti na panditah |

ekamapyasthitah samyagubhayorvindate phalam || 5.4||

 

yatsankhyaih prapyate sthanam tadyogairapi gamyate |

ekam sankhyam ca yogam ca yah pasyati sa pasyati || 5.5||

 

sannyasastu mahabaho duhkhamaptumayogatah |

yogayukto munirbrahma nacirenadhigacchati || 5.6||

 

yogayukto visuddhatma vijitatma jitendriyah |

sarvabhutatmabhutatma kurvannapi na lipyate || 5.7||

 

naiva kincitkaromiti yukto manyeta tattvavit |

pasyansrunvansprsanjighrannasnangacchansvapansvasan || 5.8||

 

pralapanvisrjangrhnannunmisannimisannapi |

indriyanindriyarthesu vartanta iti dharayan || 5.9||

 

brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yah |

lipyate na sa papena padmapatramivambhasa || 5.10||

 

kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi |

yoginah karma kurvanti sangam tyaktvatmasuddhaye || 5.11||

 

yuktahkarmaphalam tyaktva santimapnoti naisthikim |

ayuktah kamakarena phale sakto nibadhyate || 5.12||

 

sarvakarmani manasa sannyasyaste sukham vasi |

navadvare pure dehi naiva kurvanna karayan || 5.13||

 

na kartrtvam na karmani lokasya srjati prabhuh |

na karmaphalasamyogam svabhavastu pravartate || 5.14||

 

nadatte kasyacitpapam na caiva sukrtam vibhuh |

ajnanenavrtam jnanam tena muhyanti jantavah || 5.15||

 

jnanena tu tadajnanam yesam nasitamatmanah |

tesamadityavajjnanam prakasayati tatparam || 5.16||

 

tadbuddhayastadatmanastannisthastatparayanah |

gacchantyapunaravrttim jnananirdhutakalmasah || 5.17||

 

vidyavinayasampanne brahmane gavi hastini |

suni caiva svapake ca panditah samadarsinah || 5.18||

 

ihaiva tairjitah sargo yesam samye sthitam manah |

nirdosam hi samam brahma tasmad brahmani te sthitah || 5.19||

 

na prahrsyetpriyam prapya nodvijetprapya capriyam |

sthirabuddhirasammudho brahmavid brahmani sthitah || 5.20||

 

bahyasparsesvasaktatma vindatyatmani yatsukham |

sa brahmayogayuktatma sukhamaksayamasnute || 5.21||

 

ye hi samsparsaja bhoga duhkhayonaya eva te |

adyantavantah kaunteya na tesu ramate budhah || 5.22||

 

saknotihaiva yah sodhum praksariravimoksanat |

kamakrodhodbhavam vegam sa yuktah sa sukhi narah || 5.23||

 

yo'ntahsukho'ntararamastathantarjyotireva yah |

sa yogi brahmanirvanam brahmabhuto'dhigacchati || 5.24||

 

labhante brahmanirvanamrsayah ksinakalmasah |

chinnadvaidha yatatmanah sarvabhutahite ratah || 5.25||

 

kamakrodhaviyuktanam yatinam yatacetasam |

abhito brahmanirvanam vartate viditatmanam || 5.26||

 

sparsankrtva bahirbahyamscaksuscaivantare bhruvoh |

pranapanau samau krtva nasabhyantaracarinau || 5.27||

 

yatendriyamanobuddhirmunirmoksaparayanah |

vigatecchabhayakrodho yah sada mukta eva sah || 5.28||

 

bhoktaram yajnatapasam sarvalokamahesvaram |

suhrdam sarvabhutanam jnatva mam santimrcchati || 5.29||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

sannyasayogo nama pancamo'dhyayah || 5||

 

|0in

 

        atha sastho'dhyayah|  (atmasamyamayogah)

 

        shribhagavanuvaca |

 

anashritah karmaphalam karyam karma karoti yah |

sa sannyasi ca yogi ca na niragnirna cakriyah || 6.1||

 

yam sannyasamiti prahuryogam tam viddhi pandava |

na hyasannyastasankalpo yogi bhavati kascana || 6.2||

 

aruruksormuneryogam karma karanamucyate |

yogarudhasya tasyaiva samah karanamucyate || 6.3||

 

yada hi nendriyarthesu na karmasvanusajjate |

sarvasankalpasannyasi yogarudhastadocyate || 6.4||

 

uddharedatmanatmanam natmanamavasadayet |

atmaiva hyatmano bandhuratmaiva ripuratmanah || 6.5||

 

bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitah |

anatmanastu satrutve vartetatmaiva satruvat || 6.6||

 

jitatmanah prasantasya paramatma samahitah |

sitosnasukhaduhkhesu tatha manapamanayoh || 6.7||

 

jnanavijnanatrptatma kutastho vijitendriyah |

yukta ityucyate yogi samalostasmakancanah || 6.8||

 

suhrnmitraryudasinamadhyasthadvesyabandhusu |

sadhusvapi ca papesu samabuddhirvisisyate || 6.9||

 

yogi yunjita satatamatmanam rahasi sthitah |

ekaki yatacittatma nirasiraparigrahah || 6.10||

 

sucau dese pratisthapya sthiramasanamatmanah |

natyucchritam natinicam cailajinakusottaram || 6.11||

 

tatraikagram manah krtva yatacittendriyakriyah |

upavisyasane yunjyadyogamatmavisuddhaye || 6.12||

 

samam kayasirogrivam dharayannacalam sthirah |

sampreksya nasikagram svam disascanavalokayan || 6.13||

 

prasantatma vigatabhirbrahmacarivrate sthitah |

manah samyamya maccitto yukta asita matparah || 6.14||

 

yunjannevam sadatmanam yogi niyatamanasah |

santim nirvanaparamam matsamsthamadhigacchati || 6.15||

 

natyasnatastu yogo'sti na caikantamanasnatah |

na catisvapnasilasya jagrato naiva carjuna || 6.16||

 

yuktaharaviharasya  yuktacestasya karmasu |

yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati duhkhaha || 6.17||

 

yada viniyatam cittamatmanyevavatisthate |

nihsprhah sarvakamebhyo yukta ityucyate tada || 6.18||

 

yatha dipo nivatastho nengate sopama smrta |

yogino yatacittasya yunjato yogamatmanah || 6.19||

 

yatroparamate cittam niruddham yogasevaya |

yatra caivatmanatmanam pasyannatmani tusyati || 6.20||

 

sukhamatyantikam yattad buddhigrahyamatindriyam |

vetti yatra na caivayam sthitascalati tattvatah || 6.21||

 

yam labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah |

yasminsthito na duhkhena gurunapi vicalyate || 6.22||

 

tam vidyad duhkhasamyogaviyogam yogasanjnitam |

sa niscayena yoktavyo yogo'nirvinnacetasa || 6.23||

 

sankalpaprabhavankamamstyaktva sarvanasesatah |

manasaivendriyagramam viniyamya samantatah || 6.24||

 

sanaih sanairuparamed buddhya dhrtigrhitaya |

atmasamstham manah krtva na kincidapi cintayet || 6.25||

 

yato yato niscarati manascancalamasthiram |

tatastato niyamyaitadatmanyeva vasam nayet || 6.26||

 

prasantamanasam hyenam yoginam sukhamuttamam |

upaiti santarajasam brahmabhutamakalmasam || 6.27||

 

yunjannevam sadatmanam yogi vigatakalmasah |

sukhena brahmasamsparsamatyantam sukhamasnute || 6.28||

 

sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani catmani |

iksate yogayuktatma sarvatra samadarsanah || 6.29||

 

yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi pasyati |

tasyaham na pranasyami sa ca me na pranasyati || 6.30||

 

sarvabhutasthitam yo mam bhajatyekatvamasthitah |

sarvatha vartamano'pi sa yogi mayi vartate || 6.31||

 

atmaupamyena sarvatra samam pasyati yo'rjuna |

sukham va yadi va duhkham sa yogi paramo matah || 6.32||

 

        arjuna uvaca |

 

yo'yam yogastvaya proktah samyena madhusudana |

etasyaham na pasyami cancalatvatsthitim sthiram || 6.33||

 

cancalam hi manah krishna pramathi balavad drdham |

tasyaham nigraham manye vayoriva suduskaram || 6.34||

 

        shribhagavanuvaca |

 

asamsayam mahabaho mano durnigraham calam |

abhyasena tu kaunteya vairagyena ca grhyate || 6.35||

 

asamyatatmana yogo dusprapa iti me matih |

vasyatmana tu yatata sakyo'vaptumupayatah || 6.36||

 

        arjuna uvaca |

 

ayatih sraddhayopeto yogaccalitamanasah |

aprapya yogasamsiddhim kam gatim krishna gacchati || 6.37||

 

kaccinnobhayavibhrastaschinnabhramiva nasyati |

apratistho mahabaho vimudho brahmanah pathi || 6.38||

 

etanme samsayam krishna chettumarhasyasesatah |

tvadanyah samsayasyasya chetta na hyupapadyate || 6.39||

 

        shribhagavanuvaca |

 

partha naiveha namutra vinasastasya vidyate |

na hi kalyanakrtkascid durgatim tata gacchati || 6.40||

 

prapya punyakrtam lokanusitva sasvatih samah |

sucinam shrimatam gehe yogabhrasto'bhijayate || 6.41||

 

athava yoginameva kule bhavati dhimatam |

etaddhi durlabhataram loke janma yadidrsam || 6.42||

 

tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam |

yatate ca tato bhuyah samsiddhau kurunandana || 6.43||

 

purvabhyasena tenaiva hriyate hyavaso'pi sah |

jijnasurapi yogasya sabdabrahmativartate || 6.44||

 

prayatnadyatamanastu yogi samsuddhakilbisah |

anekajanmasamsiddhastato yati param gatim || 6.45||

 

tapasvibhyo'dhiko yogi jnanibhyo'pi mato'dhikah |

karmibhyascadhiko yogi tasmadyogi bhavarjuna || 6.46||

 

yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana |

sraddhavanbhajate yo mam sa me yuktatamo matah || 6.47||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

atmasamyamayogo nama sastho'dhyayah || 6||

 

|0in

 

        atha saptamo'dhyayah|  (jnanavijnanayogah)

 

        shribhagavanuvaca |

 

mayyasaktamanah partha yogam yunjanmadasrayah |

asamsayam samagram mam yatha jnasyasi tacchrnu || 7.1||

 

jnanam te'ham savijnanamidam vaksyamyasesatah |

yajjnatva neha bhuyo'nyajjnatavyamavasisyate || 7.2||

 

manusyanam sahasresu kascidyatati siddhaye |

yatatamapi siddhanam kascinmam vetti tattvatah || 7.3||

 

bhumirapo'nalo vayuh kham mano buddhireva ca |

ahankara itiyam me bhinna prakrtirastadha || 7.4||

 

apareyamitastvanyam prakrtim viddhi me param |

jivabhutam mahabaho yayedam dharyate jagat || 7.5||

 

etadyonini bhutani sarvanityupadharaya |

aham krtsnasya jagatah prabhavah pralayastatha || 7.6||

 

mattah parataram nanyatkincidasti dhananjaya |

mayi sarvamidam protam sutre manigana iva || 7.7||

 

raso'hamapsu kaunteya prabhasmi sasisuryayoh |

pranavah sarvavedesu sabdah khe paurusam nrsu || 7.8||

 

punyo gandhah prthivyam ca tejascasmi vibhavasau |

jivanam sarvabhutesu tapascasmi tapasvisu || 7.9||

 

bijam mam sarvabhutanam viddhi partha sanatanam |

buddhirbuddhimatamasmi tejastejasvinamaham || 7.10||

 

balam balavatam caham (asmi) kamaragavivarjitam |

dharmaviruddho bhutesu kamo'smi bharatarsabha || 7.11|

 

ye caiva sattvika bhava rajasastamasasca ye |

matta eveti tanviddhi na tvaham tesu te mayi || 7.12||

 

tribhirgunamayairbhavairebhih sarvamidam jagat |

mohitam nabhijanati mamebhyah paramavyayam || 7.13||

 

daivi hyesa gunamayi mama maya duratyaya |

mameva ye prapadyante mayametam taranti te || 7.14||

 

na mam duskrtino mudhah prapadyante naradhamah |

mayayapahrtajnana asuram bhavamashritah || 7.15||

 

caturvidha bhajante mam janah sukrtino'rjuna |

arto jijnasurartharthi jnani ca bharatarsabha || 7.16||

 

tesam jnani nityayukta ekabhaktirvisisyate |

priyo hi jnanino'tyarthamaham sa ca mama priyah || 7.17||

 

udarah sarva evaite jnani tvatmaiva me matam |

asthitah sa hi yuktatma mamevanuttamam gatim || 7.18||

 

bahunam janmanamante jnanavanmam prapadyate |

vasudevah sarvamiti sa mahatma sudurlabhah || 7.19||

 

kamaistaistairhrtajnanah prapadyante'nyadevatah |

tam tam niyamamasthaya prakrtya niyatah svaya || 7.20||

 

yo yo yam yam tanum bhaktah sraddhayarcitumicchati |

tasya tasyacalam sraddham tameva vidadhamyaham || 7.21||

 

sa taya sraddhaya yuktastasyaradhanamihate |

labhate ca tatah kamanmayaivah vihitan hi tan || 7.22||

 

antavattu phalam tesam tadbhavatyalpamedhasam |

devandevayajo yanti madbhakta yanti mamapi || 7.23||

 

avyaktam vyaktimapannam manyante mamabuddhayah |

param bhavamajananto mamavyayamanuttamam || 7.24||

 

naham prakasah sarvasya yogamayasamavrtah |

mudho'yam nabhijanati loko mamajamavyayam || 7.25||

 

vedaham samatitani vartamanani carjuna |

bhavisyani ca bhutani mam tu veda na kascana || 7.26||

 

icchadvesasamutthena dvandvamohena bharata |

sarvabhutani sammoham sarge yanti parantapa || 7.27||

 

yesam tvantagatam papam jananam punyakarmanam |

te dvandvamohanirmukta bhajante mam drdhavratah || 7.28||

 

jaramaranamoksaya mamashritya yatanti ye |

te brahma tadviduh krtsnamadhyatmam karma cakhilam || 7.29||

 

sadhibhutadhidaivam mam sadhiyajnam ca ye viduh |

prayanakale'pi ca mam te viduryuktacetasah || 7.30||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

jnanavijnanayogo nama saptamo'dhyayah || 7||

 

|0in

 

        atha astamo'dhyayah|  (aksarabrahmayogah)

 

        arjuna uvaca |

 

kim tad brahma kimadhyatmam kim karma purusottama |

adhibhutam ca kim proktamadhidaivam kimucyate || 8.1||

 

adhiyajnah katham ko'tra dehe'sminmadhusudana |

prayanakale ca katham jneyo'si niyatatmabhih || 8.2||

 

        shribhagavanuvaca |

 

aksaram brahma paramam svabhavo'dhyatmamucyate |

bhutabhavodbhavakaro visargah karmasanjnitah || 8.3||

 

adhibhutam ksaro bhavah purusascadhidaivatam |

adhiyajno'hamevatra dehe dehabhrtam vara || 8.4||

 

antakale ca mameva smaranmuktva kalevaram |

yah prayati sa madbhavam yati nastyatra samsayah || 8.5||

 

yam yam va'pi smaranbhavam tyajatyante kalevaram |

tam tamevaiti kaunteya sada tadbhavabhavitah || 8.6||

 

tasmatsarvesu kalesu mamanusmara yudhya ca |

mayyarpitamanobuddhirmamevaisyasyasamsayah || 8.7||

 

abhyasayogayuktena cetasa nanyagamina |

paramam purusam divyam yati parthanucintayan || 8.8||

 

kavim puranamanusasitaram

        anoraniyamsamanusmaredyah |

sarvasya dhataramacintyarupam

        adityavarnam tamasah parastat || 8.9||

 

prayanakale manasa'calena

        bhaktya yukto yogabalena caiva |

bhruvormadhye pranamavesya samyak

        sa tam param purusamupaiti divyam || 8.10||

 

yadaksaram vedavido vadanti

        visanti yadyatayo vitaragah |

yadicchanto brahmacaryam caranti

        tatte padam sangrahena pravaksye || 8.11||

 

sarvadvarani samyamya mano hrdi nirudhya ca |

murdhnyadhayatmanah pranamasthito yogadharanam || 8.12||

 

omityekaksaram brahma vyaharanmamanusmaran |

yah prayati tyajandeham sa yati paramam gatim || 8.13||

 

ananyacetah satatam yo mam smarati nityasah |

tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginah || 8.14||

 

mamupetya punarjanma duhkhalayamasasvatam |

napnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam gatah || 8.15||

 

abrahmabhuvanallokah punaravartino'rjuna |

mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate || 8.16||

 

sahasrayugaparyantamaharyad brahmano viduh |

ratrim yugasahasrantam te'horatravido janah || 8.17||

 

avyaktad vyaktayah sarvah prabhavantyaharagame |

ratryagame praliyante tatraivavyaktasanjnake || 8.18||

 

bhutagramah sa evayam bhutva bhutva praliyate |

ratryagame'vasah partha prabhavatyaharagame || 8.19||

 

parastasmattu bhavo'nyo'vyakto'vyaktatsanatanah |

yah sa sarvesu bhutesu nasyatsu na vinasyati || 8.20||

 

avyakto'ksara ityuktastamahuh paramam gatim |

yam prapya na nivartante taddhama paramam mama || 8.21||

 

purusah sa parah partha bhaktya labhyastvananyaya |

yasyantahsthani bhutani yena sarvamidam tatam || 8.22||

 

yatra kale tvanavrttimavrttim caiva yoginah |

prayata yanti tam kalam vaksyami bharatarsabha || 8.23||

 

agnirjyotirahah suklah sanmasa uttarayanam |

tatra prayata gacchanti brahma brahmavido janah || 8.24||

 

dhumo ratristatha krishnah sanmasa daksinayanam |

tatra candramasam jyotiryogi prapya nivartate || 8.25||

 

suklakrsne gati hyete jagatah sasvate mate |

ekaya yatyanavrttimanyayavartate punah || 8.26||

 

naite srti partha jananyogi muhyati kascana |

tasmatsarvesu kalesu yogayukto bhavarjuna || 8.27||

 

vedesu yajnesu tapahsu caiva

        danesu yatpunyaphalam pradistam |

atyeti tatsarvamidam viditva

        yogi param sthanamupaiti cadyam || 8.28 ||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

aksarabrahmayogo namastamo'dhyayah || 8||

 

|0in

 

        atha navamo'dhyayah|  (rajavidyarajaguhyayogah)

 

        shribhagavanuvaca |

 

idam tu te guhyatamam pravaksyamyanasuyave |

jnanam vijnanasahitam yajjnatva moksyase'subhat || 9.1||

 

rajavidya rajaguhyam pavitramidamuttamam |

pratyaksavagamam dharmyam susukham kartumavyayam || 9.2||

 

asraddadhanah purusa dharmasyasya parantapa |

aprapya mam nivartante mrtyusamsaravartmani || 9.3||

 

maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina |

matsthani sarvabhutani na caham tesvavasthitah || 9.4||

 

na ca matsthani bhutani pasya me yogamaisvaram |

bhutabhrnna ca bhutastho mamatma bhutabhavanah || 9.5||

 

yatha'kasasthito nityam vayuh sarvatrago mahan |

tatha sarvani bhutani matsthanityupadharaya || 9.6||

 

sarvabhutani kaunteya prakrtim yanti mamikam |

kalpaksaye punastani kalpadau visrjamyaham || 9.7||

 

prakrtim svamavastabhya visrjami punah punah |

bhutagramamimam krtsnamavasam prakrtervasat || 9.8||

 

na ca mam tani karmani nibadhnanti dhananjaya |

udasinavadasinamasaktam tesu karmasu || 9.9||

 

mayadhyaksena prakrtih suyate sacaracaram |

hetunanena kaunteya jagadviparivartate || 9.10||

 

avajananti mam mudha manusim tanumashritam |

param bhavamajananto mama bhutamahesvaram || 9.11||

 

moghasa moghakarmano moghajnana vicetasah |

raksasimasurim caiva prakrtim mohinim shritah || 9.12||

 

mahatmanastu mam partha daivim prakrtimashritah |

bhajantyananyamanaso jnatva bhutadimavyayam || 9.13||

 

satatam kirtayanto mam yatantasca drdhavratah |

namasyantasca mam bhaktya nityayukta upasate || 9.14||

 

jnanayajnena capyanye yajanto mamupasate |

ekatvena prthaktvena bahudha visvatomukham || 9.15||

 

aham kraturaham yajnah svadhahamahamausadham |

mantro'hamahamevajyamahamagniraham hutam || 9.16||

 

pita'hamasya jagato mata dhata pitamahah |

vedyam pavitramonkara rksama yajureva ca || 9.17||

 

gatirbharta prabhuh saksi nivasah saranam suhrt |

prabhavah pralayah sthanam nidhanam bijamavyayam || 9.18||

 

tapamyahamaham varsam nigrhnamyutsrjami ca |

amrtam caiva mrtyusca sadasaccahamarjuna || 9.19||

 

traividya mam somapah putapapa

        yajnairistva svargatim prarthayante |

te punyamasadya surendralokam

        asnanti divyandivi devabhogan || 9.20||

 

te tam bhuktva svargalokam visalam

        ksine punye martyalokam visanti |

evam trayidharmamanuprapanna

        gatagatam kamakama labhante || 9.21||

 

ananyascintayanto mam ye janah paryupasate |

tesam nityabhiyuktanam yogaksemam vahamyaham || 9.22||

 

ye'pyanyadevatabhakta yajante sraddhayanvitah |

te'pi mameva kaunteya yajantyavidhipurvakam || 9.23||

 

aham hi sarvayajnanam bhokta ca prabhureva ca |

na tu mamabhijananti tattvenatascyavanti te || 9.24||

 

yanti devavrata devanpitrnyanti pitrvratah |

bhutani yanti bhutejya yanti madyajino'pi mam || 9.25||

 

patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati |

tadaham bhaktyupahrtamasnami prayatatmanah || 9.26||

 

yatkarosi yadasnasi yajjuhosi dadasi yat |

yattapasyasi kaunteya tatkurusva madarpanam || 9.27||

 

subhasubhaphalairevam moksyase karmabandhanaih |

sannyasayogayuktatma vimukto mamupaisyasi || 9.28||

 

samo'ham sarvabhutesu na me dvesyo'sti na priyah |

ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te tesu capyaham || 9.29||

 

api cetsuduracaro bhajate mamananyabhak |

sadhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah || 9.30||

 

ksipram bhavati dharmatma sasvacchantim nigacchati |

kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati || 9.31||

 

mam hi partha vyapashritya ye'pi syuh papayonayah |

striyo vaisyastatha sudraste'pi yanti param gatim || 9.32||

 

kim punarbrahmanah punya bhakta rajarsayastatha |

anityamasukham lokamimam prapya bhajasva mam || 9.33||

 

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru |

mamevaisyasi yuktvaivamatmanam matparayanah || 9.34||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

rajavidyarajaguhyayogo nama navamo'dhyayah || 9||

 

|0in

 

        atha dasamo'dhyayah|  (vibhutiyogah)

 

        shribhagavanuvaca |

 

bhuya eva mahabaho srnu me paramam vacah |

yatte'ham priyamanaya vaksyami hitakamyaya || 10.1||

 

na me viduh suraganah prabhavam na maharsayah |

ahamadirhi devanam maharsinam ca sarvasah || 10.2||

 

yo mamajamanadim ca vetti lokamahesvaram |

asammudhah sa martyesu sarvapapaih pramucyate || 10.3||

 

buddhirjnanamasammohah ksama satyam damah samah |

sukham duhkham bhavo'bhavo bhayam cabhayameva ca || 10.4||

 

ahimsa samata tustistapo danam yaso'yasah |

bhavanti bhava bhutanam matta eva prthagvidhah || 10.5||

 

maharsayah sapta purve catvaro manavastatha |

madbhava manasa jata yesam loka imah prajah || 10.6||

 

etam vibhutim yogam ca mama yo vetti tattvatah |

so'vikampena yogena yujyate natra samsayah || 10.7||

 

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate |

iti matva bhajante mam budha bhavasamanvitah || 10.8||

 

maccitta madgataprana bodhayantah parasparam |

kathayantasca mam nityam tusyanti ca ramanti ca || 10.9||

 

tesam satatayuktanam bhajatam pritipurvakam |

dadami buddhiyogam tam yena mamupayanti te || 10.10||

 

tesamevanukamparthamahamajnanajam tamah |

nasayamyatmabhavastho jnanadipena bhasvata || 10.11||

 

        arjuna uvaca |

 

param brahma param dhama pavitram paramam bhavan |

purusam sasvatam divyamadidevamajam vibhum || 10.12||

 

ahustvamrsayah sarve devarsirnaradastatha |

asito devalo vyasah svayam caiva bravisi me || 10.13||

 

sarvametadrtam manye yanmam vadasi kesava |

na hi te bhagavanvyaktim vidurdeva na danavah || 10.14||

 

svayamevatmanatmanam vettha tvam purusottama |

bhutabhavana bhutesa devadeva jagatpate || 10.15||

 

vaktumarhasyasesena divya hyatmavibhutayah |

yabhirvibhutibhirlokanimamstvam vyapya tisthasi || 10.16||

 

katham vidyamaham yogimstvam sada paricintayan |

kesu kesu ca bhavesu cintyo'si bhagavanmaya || 10.17||

 

vistarenatmano yogam vibhutim ca janardana |

bhuyah kathaya trptirhi srnvato nasti me'mrtam || 10.18||

 

        shribhagavanuvaca |

 

hanta te kathayisyami divya hyatmavibhutayah |

pradhanyatah kurusrestha nastyanto vistarasya me || 10.19||

 

ahamatma gudakesa sarvabhutasayasthitah |

ahamadisca madhyam ca bhutanamanta eva ca || 10.20||

 

adityanamaham visnurjyotisam raviramsuman |

maricirmarutamasmi naksatranamaham sasi || 10.21||

 

vedanam samavedo'smi devanamasmi vasavah |

indriyanam manascasmi bhutanamasmi cetana || 10.22||

 

rudranam sankarascasmi vitteso yaksaraksasam |

vasunam pavakascasmi meruh sikharinamaham || 10.23||

 

purodhasam ca mukhyam mam viddhi partha brhaspatim |

senaninamaham skandah sarasamasmi sagarah || 10.24||

 

maharsinam bhrguraham giramasmyekamaksaram |

yajnanam japayajno'smi sthavaranam himalayah || 10.25||

 

asvatthah sarvavrksanam devarsinam ca naradah |

gandharvanam citrarathah siddhanam kapilo munih || 10.26||

 

uccaihsravasamasvanam viddhi mamamrtodbhavam |

airavatam gajendranam naranam ca naradhipam || 10.27||

 

ayudhanamaham vajram dhenunamasmi kamadhuk |

prajanascasmi kandarpah sarpanamasmi vasukih || 10.28||

 

anantascasmi naganam varuno yadasamaham |

pitrnamaryama casmi yamah samyamatamaham || 10.29||

 

prahladascasmi daityanam kalah kalayatamaham |

mrganam ca mrgendro'ham vainateyasca paksinam || 10.30||

 

pavanah pavatamasmi ramah sastrabhrtamaham |

jhasanam makarascasmi srotasamasmi jahnavi || 10.31||

 

sarganamadirantasca madhyam caivahamarjuna |

adhyatmavidya vidyanam vadah pravadatamaham || 10.32||

 

aksaranamakaro'smi dvandvah samasikasya ca |

ahamevaksayah kalo dhata'ham visvatomukhah || 10.33||

 

mrtyuh sarvaharascahamudbhavasca bhavisyatam |

kirtih shrirvakca narinam smrtirmedha dhrtih ksama || 10.34||

 

brhatsama tatha samnam gayatri chandasamaham |

masanam margasirso'hamrtunam kusumakarah || 10.35||

 

dyutam chalayatamasmi tejastejasvinamaham |

jayo'smi vyavasayo'smi sattvam sattvavatamaham || 10.36||

 

vrsninam vasudevo'smi pandavanam dhananjayah |

muninamapyaham vyasah kavinamusana kavih || 10.37||

 

dando damayatamasmi nitirasmi jigisatam |

maunam caivasmi guhyanam jnanam jnanavatamaham || 10.38||

 

yaccapi sarvabhutanam bijam tadahamarjuna |

na tadasti vina yatsyanmaya bhutam caracaram || 10.39||

 

nanto'sti mama divyanam vibhutinam parantapa |

esa tuddesatah prokto vibhutervistaro maya || 10.40||

 

yadyadvibhutimatsattvam shrimadurjitameva va |

tattadevavagaccha tvam mama tejo'nsasambhavam || 10.41||

 

athava bahunaitena kim jnatena tavarjuna |

vistabhyahamidam krtsnamekamsena sthito jagat || 10.42||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

vibhutiyogo nama dasamo'dhyayah || 10||

 

|0in

 

        athaikadaso'dhyayah|  (visvarupadarsanayogah)

 

        arjuna uvaca |

 

madanugrahaya paramam guhyamadhyatmasanjnitam |

yattvayoktam vacastena moho'yam vigato mama || 11.1||

 

bhavapyayau hi bhutanam srutau vistaraso maya |

tvattah kamalapatraksa mahatmyamapi cavyayam || 11.2||

 

evametadyathattha tvamatmanam paramesvara |

drastumicchami te rupamaisvaram purusottama || 11.3||

 

manyase yadi tacchakyam maya drastumiti prabho |

yogesvara tato me tvam darsayatmanamavyayam || 11.4||

 

        shribhagavanuvaca |

 

pasya me partha rupani sataso'tha sahasrasah |

nanavidhani divyani nanavarnakrtini ca || 11.5||

 

pasyadityanvasunrudranasvinau marutastatha |

bahunyadrstapurvani pasyascaryani bharata || 11.6||

 

ihaikastham jagatkrtsnam pasyadya sacaracaram |

mama dehe gudakesa yaccanyad drastumicchasi || 11.7||

 

na tu mam sakyase drastumanenaiva svacaksusa |

divyam dadami te caksuh pasya me yogamaisvaram || 11.8||

 

        sanjaya uvaca |

 

evamuktva tato rajanmahayogesvaro harih |

darsayamasa parthaya paramam rupamaisvaram || 11.9||

 

anekavaktranayanamanekadbhutadarsanam |

anekadivyabharanam divyanekodyatayudham || 11.10||

 

divyamalyambaradharam divyagandhanulepanam |

sarvascaryamayam devamanantam visvatomukham || 11.11||

 

divi suryasahasrasya bhavedyugapadutthita |

yadi bhah sadrsi sa syadbhasastasya mahatmanah || 11.12||

 

tatraikastham jagatkrtsnam pravibhaktamanekadha |

apasyaddevadevasya sarire pandavastada || 11.13||

 

tatah sa vismayavisto hrstaroma dhananjayah |

pranamya sirasa devam krtanjalirabhasata || 11.14||

 

        arjuna uvaca |

 

pasyami devamstava deva dehe

        sarvamstatha bhutavisesasanghan |

brahmanamisam kamalasanastham

        rsimsca sarvanuragamsca divyan || 11.15||

 

anekabahudaravaktranetram

        pasyami tvam sarvato'nantarupam |

nantam na madhyam na punastavadim

        pasyami visvesvara  visvarupa || 11.16||

 

kiritinam gadinam cakrinam ca

        tejorasim sarvato diptimantam |

pasyami tvam durniriksyam samantad

        diptanalarkadyutimaprameyam || 11.17||

 

tvamaksaram paramam veditavyam

        tvamasya visvasya param nidhanam |

tvamavyayah sasvatadharmagopta

        sanatanastvam puruso mato me || 11.18||

 

anadimadhyantamanantaviryam

        anantabahum sasisuryanetram |

pasyami tvam diptahutasavaktram

        svatejasa visvamidam tapantam || 11.19||

 

dyavaprthivyoridamantaram hi

        vyaptam tvayaikena disasca sarvah |

drstvadbhutam rupamugram tavedam

        lokatrayam pravyathitam mahatman || 11.20||

 

ami hi tvam surasangha visanti

        kecidbhitah pranjalayo grnanti |

svastityuktva maharsisiddhasanghah

        stuvanti tvam stutibhih puskalabhih || 11.21||

 

rudraditya vasavo ye ca sadhya

        visve'svinau marutascosmapasca |

gandharvayaksasurasiddhasangha

        viksante tvam vismitascaiva sarve || 11.22||

 

rupam mahatte bahuvaktranetram

        mahabaho bahubahurupadam |

bahudaram bahudamstrakaralam

        drstva lokah pravyathitastathaham || 11.23||

 

nabhahsprsam diptamanekavarnam

        vyattananam diptavisalanetram |

drstva hi tvam pravyathitantaratma

        dhrtim na vindami samam ca visno || 11.24||

 

damstrakaralani ca te mukhani

        drstvaiva kalanalasannibhani |

diso na jane na labhe ca sarma

        prasida devesa jagannivasa || 11.25||

 

ami ca tvam dhrtarastrasya putrah

        sarve sahaivavanipalasanghaih |

bhismo dronah sutaputrastathasau

        sahasmadiyairapi yodhamukhyaih || 11.26||

 

vaktrani te tvaramana visanti

        damstrakaralani bhayanakani |

kecidvilagna dasanantaresu

        sandrsyante curnitairuttamangaih || 11.27||

 

yatha nadinam bahavo'mbuvegah

        samudramevabhimukha dravanti |

tatha tavami naralokavira

        visanti vaktranyabhivijvalanti || 11.28||

 

yatha pradiptam jvalanam patanga

        visanti nasaya samrddhavegah |

tathaiva nasaya visanti lokah

        tavapi vaktrani samrddhavegah || 11.29||

 

lelihyase grasamanah samantat

        lokansamagranvadanairjvaladbhih |

tejobhirapurya jagatsamagram

        bhasastavograh pratapanti visno || 11.30||

 

akhyahi me ko bhavanugrarupo

        namo'stu te devavara prasida |

vijnatumicchami bhavantamadyam

        na hi prajanami tava pravrttim || 11.31||

 

        shribhagavanuvaca |

 

kalo'smi lokaksayakrtpravrddho

        lokansamahartumiha pravrttah |

rte'pi tvam na bhavisyanti sarve

        ye'vasthitah pratyanikesu yodhah || 11.32||

 

tasmattvamuttistha yaso labhasva

        jitva satrun bhunksva rajyam samrddham |

mayaivaite nihatah purvameva

        nimittamatram bhava savyasacin || 11.33||

 

dronam ca bhismam ca jayadratham ca

        karnam tathanyanapi yodhaviran |

maya hatamstvam jahi mavyathistha

        yudhyasva jetasi rane sapatnan || 11.34||

 

        sanjaya uvaca |

 

etacchrutva vacanam kesavasya

        krtanjalirvepamanah kiriti |

namaskrtva bhuya evaha krishnam

        sagadgadam bhitabhitah pranamya || 11.35||

 

        arjuna uvaca |

 

sthane hrsikesa tava prakirtya

        jagatprahrsyatyanurajyate ca |

raksamsi bhitani diso dravanti

        sarve namasyanti ca siddhasanghah || 11.36||

 

kasmacca te na nameranmahatman

        gariyase brahmano'pyadikartre |

ananta devesa jagannivasa

        tvamaksaram sadasattatparam yat || 11.37||

 

tvamadidevah purusah puranah

        tvamasya visvasya param nidhanam |

vettasi vedyam ca param ca dhama

        tvaya tatam visvamanantarupa || 11.38||

 

vayuryamo'gnirvarunah sasankah

        prajapatistvam prapitamahasca |

namo namaste'stu sahasrakrtvah

        punasca bhuyo'pi namo namaste || 11.39||

 

namah purastadatha prsthataste

        namo'stu te sarvata eva sarva |

anantaviryamitavikramastvam

        sarvam samapnosi tato'si sarvah || 11.40||

 

sakheti matva prasabham yaduktam

        he krishna he yadava he sakheti |

ajanata mahimanam tavedam

        maya pramadatpranayena vapi || 11.41||

 

yaccavahasarthamasatkrto'si

        viharasayyasanabhojanesu |

eko'thavapyacyuta tatsamaksam

        tatksamaye tvamahamaprameyam || 11.42||

 

pitasi lokasya caracarasya

        tvamasya pujyasca gururgariyan |

na tvatsamo'styabhyadhikah kuto'nyo

        lokatraye'pyapratimaprabhava || 11.43||

 

tasmatpranamya pranidhaya kayam

        prasadaye tvamahamisamidyam |

piteva putrasya sakheva sakhyuh

        priyah priyayarhasi deva sodhum || 11.44||

 

adrstapurvam hrsito'smi drstva

        bhayena ca pravyathitam mano me |

tadeva me darsaya deva rupam

        prasida devesa jagannivasa || 11.45||

 

kiritinam gadinam cakrahastam

        icchami tvam drastumaham tathaiva |

tenaiva rupena caturbhujena

        sahasrabaho bhava visvamurte || 11.46||

 

        shribhagavanuvaca |

 

maya prasannena tavarjunedam

        rupam param darsitamatmayogat |

tejomayam visvamanantamadyam

        yanme tvadanyena na drstapurvam || 11.47||

 

na veda yajnadhyayanairna danaih

        na ca kriyabhirna tapobhirugraih |

evamrupah sakya aham nrloke

        drastum tvadanyena kurupravira || 11.48||

 

ma te vyatha ma ca vimudhabhavo

        drstva rupam ghoramidrnmamedam |

vyapetabhih pritamanah punastvam

        tadeva me rupamidam prapasya || 11.49||

 

        sanjaya uvaca |

 

ityarjunam vasudevastathoktva

        svakam rupam darsayamasa bhuyah |

asvasayamasa ca bhitamenam

        bhutva punah saumyavapurmahatma || 11.50||

 

        arjuna uvaca |

 

drstvedam manusam rupam tava saumyam janardana |

idanimasmi samvrttah sacetah prakrtim gatah || 11.51||

 

        shribhagavanuvaca |

 

sudurdarsamidam rupam drstvanasi yanmama |

deva apyasya rupasya nityam darsanakanksinah || 11.52||

 

naham vedairna tapasa na danena na cejyaya |

sakya evamvidho drastum drstavanasi mam yatha || 11.53||

 

bhaktya tvananyaya sakya ahamevamvidho'rjuna |

jnatum drastum ca tatvena pravestum ca parantapa || 11.54||

 

matkarmakrnmatparamo madbhaktah sangavarjitah |

nirvairah sarvabhutesu yah sa mameti pandava || 11.55||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

visvarupadarsanayogo namaikadaso'dhyayah || 12.11||

 

|0in

 

        atha dvadaso'dhyayah|  (bhaktiyogah)

 

        arjuna uvaca |

 

evam satatayukta ye bhaktastvam paryupasate |

ye capyaksaramavyaktam tesam ke yogavittamah || 12.1||

 

        shribhagavanuvaca |

 

mayyavesya mano ye mam nityayukta upasate |

sraddhaya parayopetah te me yuktatama matah || 12.2||

 

ye tvaksaramanirdesyam avyaktam paryupasate |

sarvatragamacintyam ca kutastham acalandhruvam || 12.3||

 

sanniyamyendriyagramam sarvatra samabuddhayah |

te prapnuvanti mameva sarvabhutahite ratah || 12.4||

 

kleso'dhikatarastesam avyaktasaktacetasam ||

avyaktahi gatirduhkham dehavadbhiravapyate || 12.5||

 

ye tu sarvani karmani mayi sannyasya matparah |

ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate || 12.6||

 

tesamaham samuddharta mrtyusamsarasagarat |

bhavami na ciratpartha mayyavesitacetasam || 12.7||

 

mayyeva mana adhatsva mayi buddhim nivesaya |

nivasisyasi mayyeva ata urdhvam na samsayah || 12.8||

 

athacittam samadhatum na saknosi mayi sthiram |

abhyasayogena tato mamicchaptum dhananjaya || 12.9||

 

abhyase'pyasamartho'si matkarmaparamo bhava |

madarthamapi karmani kurvansiddhimavapsyasi || 12.10||

 

athaitadapyasakto'si kartum madyogamashritah |

sarvakarmaphalatyagam tatah kuru yatatmavan || 12.11||

 

sreyo hi jnanamabhyasajjnanaddhyanam visisyate |

dhyanatkarmaphalatyagastyagacchantiranantaram || 12.12||

 

advesta sarvabhutanam maitrah karuna eva ca |

nirmamo nirahankarah samaduhkhasukhah ksami || 12.13||

 

santustah satatam yogi yatatma drdhaniscayah |

mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah || 12.14||

 

yasmannodvijate loko lokannodvijate ca yah |

harsamarsabhayodvegairmukto yah sa ca me priyah || 12.15||

 

anapeksah sucirdaksa udasino gatavyathah |

sarvarambhaparityagi yo madbhaktah sa me priyah || 12.16||

 

yo na hrsyati na dvesti na socati na kanksati |

subhasubhaparityagi bhaktimanyah sa me priyah || 12.17||

 

samah satrau ca mitre ca tatha manapamanayoh |

sitosnasukhaduhkhesu samah sangavivarjitah || 12.18||

 

tulyanindastutirmauni santusto yena kenacit |

aniketah sthiramatirbhaktimanme priyo narah || 12.19||

 

ye tu dharmyamrtamidam yathoktam paryupasate |

sraddadhana matparama bhaktaste'tiva me priyah || 12.20||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

bhaktiyogo nama dvadaso'dhyayah || 12||

 

|0in

 

        atha trayodaso'dhyayah|  (ksetraksetrajnavibhagayogah)

 

        arjuna uvaca |

 

prakrtim purusam caiva ksetram ksetrajnameva ca |

etadveditumicchami jnanam jneyam ca kesava || 13.1||

 

        shribhagavanuvaca |

 

idam sariram kaunteya ksetramityabhidhiyate |

etadyo vetti tam prahuh ksetrajna iti tadvidah || 13.2||

 

ksetrajnam capi mam viddhi sarvaksetresu bharata |

ksetraksetrajnayorjnanam yattajjnanam matam mama || 13.3||

 

tatksetram yacca yadrkca yadvikari yatasca yat |

sa ca yo yatprabhavasca tatsamasena me srnu || 13.4||

 

rsibhirbahudha gitam chandobhirvividhaih prthak |

brahmasutrapadaiscaiva hetumadbhirviniscitaih || 13.5||

 

mahabhutanyahankaro buddhiravyaktameva ca |

indriyani dasaikam ca panca cendriyagocarah || 13.6||

 

iccha dvesah sukham duhkham sanghatascetana dhrtih |

etatksetram samasena savikaramudahrtam || 13.7||

 

amanitvamadambhitvamahimsa ksantirarjavam |

acaryopasanam saucam sthairyamatmavinigrahah || 13.8||

 

indriyarthesu vairagyamanahankara eva ca |

janmamrtyujaravyadhiduhkhadosanudarsanam || 13.9||

 

asaktiranabhisvangah putradaragrhadisu |

nityam ca samacittatvamistanistopapattisu || 13.10||

 

mayi cananyayogena bhaktiravyabhicarini |

viviktadesasevitvamaratirjanasamsadi || 13.11||

 

adhyatmajnananityatvam tattvajnanarthadarsanam |

etajjnanamiti proktamajnanam yadato'nyatha || 13.12||

 

jneyam yattatpravaksyami yajjnatva'mrtamasnute |

anadimatparam brahma na sattannasaducyate || 13.13||

 

sarvatah panipadam tatsarvato'ksisiromukham |

sarvatah srutimalloke sarvamavrtya tisthati || 13.14||

 

sarvendriyagunabhasam sarvendriyavivarjitam |

asaktam sarvabhrccaiva nirgunam gunabhoktr ca || 13.15||

 

bahirantasca bhutanamacaram carameva ca |

suksmatvattadavijneyam durastham cantike ca tat || 13.16||

 

avibhaktam ca bhutesu vibhaktamiva ca sthitam |

bhutabhartr ca tajjneyam grasisnu prabhavisnu ca || 13.17||

 

jyotisamapi tajjyotistamasah paramucyate |

jnanam jneyam jnanagamyam hrdi sarvasya visthitam || 13.18||

 

iti ksetram tatha jnanam jneyam coktam samasatah |

madbhakta etadvijnaya madbhavayopapadyate || 13.19||

 

prakrtim purusam caiva vidhyanadi ubhavapi |

vikaramsca gunamscaiva viddhi prakrtisambhavan || 13.20||

 

karyakaranakartrtve hetuh prakrtirucyate |

purusah sukhaduhkhanam bhoktrtve heturucyate || 13.21||

 

purusah prakrtistho hi bhunkte prakrtijangunan |

karanam gunasango'sya sadasadyonijanmasu || 13.22||

 

upadrastanumanta ca bharta bhokta mahesvarah |

paramatmeti capyukto dehe'sminpurusah parah || 13.23||

 

ya evam vetti purusam prakrtim ca gunaih saha |

sarvatha vartamano'pi na sa bhuyo'bhijayate || 13.24||

 

dhyanenatmani pasyanti kecidatmanamatmana |

anye sankhyena yogena karmayogena capare || 13.25||

 

anye tvevamajanantah srutvanyebhya upasate |

te'pi catitarantyeva mrtyum srutiparayanah || 13.26||

 

yavatsanjayate kincitsattvam sthavarajangamam |

ksetraksetrajnasamyogattadviddhi bharatarsabha || 13.27||

 

samam sarvesu bhutesu tisthantam paramesvaram

vinasyatsvavinasyantam yah pasyati sa pasyati || 13.28||

 

samam pasyanhi sarvatra samavasthitamisvaram |

na hinastyatmanatmanam tato yati param gatim || 13.29||

 

prakrtyaiva ca karmani kriyamanani sarvasah |

yah pasyati tathatmanamakartaram sa pasyati || 13.30||

 

yada bhutaprthagbhavamekasthamanupasyati |

tata eva ca vistaram brahma sampadyate tada || 13.31||

 

anaditvannirgunatvatparamatmayamavyayah |

sarirastho'pi kaunteya na karoti na lipyate || 13.32||

 

yatha sarvagatam sauksmyadakasam nopalipyate |

sarvatravasthito dehe tathatma nopalipyate || 13.33||

 

yatha prakasayatyekah krtsnam lokamimam ravih |

ksetram ksetri tatha krtsnam prakasayati bharata || 13.34||

 

ksetraksetrajnayorevamantaram jnanacaksusa |

bhutaprakrtimoksam ca ye viduryanti te param || 13.35||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

ksetraksetrajnavibhagayogo nama trayodaso'dhyayah || 13||

 

|0in

 

        atha caturdaso'dhyayah|  (gunatrayavibhagayogah)

 

        shribhagavanuvaca |

 

param bhuyah pravaksyami jnananam jnanamuttamam |

yajjnatva munayah sarve param siddhimito gatah || 14.1||

 

idam jnanamupashritya mama sadharmyamagatah |

sarge'pi nopajayante pralaye na vyathanti ca || 14.2||

 

mama yonirmahad brahma tasmingarbham dadhamyaham |

sambhavah sarvabhutanam tato bhavati bharata || 14.3||

 

sarvayonisu kaunteya murtayah sambhavanti yah |

tasam brahma mahadyoniraham bijapradah pita || 14.4||

 

sattvam rajastama iti gunah prakrtisambhavah |

nibadhnanti mahabaho dehe dehinamavyayam || 14.5||

 

tatra sattvam nirmalatvatprakasakamanamayam |

sukhasangena badhnati jnanasangena canagha || 14.6||

 

rajo ragatmakam viddhi trsnasangasamudbhavam |

tannibadhnati kaunteya karmasangena dehinam || 14.7||

 

tamastvajnanajam viddhi mohanam sarvadehinam |

pramadalasyanidrabhistannibadhnati bharata || 14.8||

 

sattvam sukhe sanjayati rajah karmani bharata |

jnanamavrtya tu tamah pramade sanjayatyuta || 14.9||

 

rajastamascabhibhuya sattvam bhavati bharata |

rajah sattvam tamascaiva tamah sattvam rajastatha || 14.10||

 

sarvadvaresu dehe'sminprakasa upajayate |

jnanam yada tada vidyadvivrddham sattvamityuta || 14.11||

 

lobhah pravrttirarambhah karmanamasamah sprha |

rajasyetani jayante vivrddhe bharatarsabha || 14.12||

 

aprakaso'pravrttisca pramado moha eva ca |

tamasyetani jayante vivrddhe kurunandana || 14.13||

 

yada sattve pravrddhe tu pralayam yati dehabhrt |

tadottamavidam lokanamalanpratipadyate || 14.14||

 

rajasi pralayam gatva karmasangisu jayate |

tatha pralinastamasi mudhayonisu jayate || 14.15||

 

karmanah sukrtasyahuh sattvikam nirmalam phalam |

rajasastu phalam duhkhamajnanam tamasah phalam || 14.16||

 

sattvatsanjayate jnanam rajaso lobha eva ca |

pramadamohau tamaso bhavato'jnanameva ca || 14.17||

 

urdhvam gacchanti sattvastha madhye tisthanti rajasah |

jaghanyagunavrttistha adho gacchanti tamasah || 14.18||

 

nanyam gunebhyah kartaram yada drastanupasyati |

gunebhyasca param vetti madbhavam so'dhigacchati || 14.19||

 

gunanetanatitya trindehi dehasamudbhavan |

janmamrtyujaraduhkhairvimukto'mrtamasnute || 14.20||

 

        arjuna uvaca |

 

kairlingaistringunanetanatito bhavati prabho |

kimacarah katham caitamstringunanativartate || 14.21||

 

        shribhagavanuvaca |

 

prakasam ca pravrttim ca mohameva ca pandava |

ta dvesti sampravrttani na nivrttani kanksati || 14.22||

 

udasinavadasino gunairyo na vicalyate |

guna vartanta ityeva yo'vatisthati nengate || 14.23||

 

samaduhkhasukhah svasthah samalostasmakancanah |

tulyapriyapriyo dhirastulyanindatmasamstutih || 14.24||

 

manapamanayostulyastulyo mitraripaksayoh |

sarvarambhaparityagi gunatitah sa ucyate || 14.25||

 

mam ca yo'vyabhicarena bhaktiyogena sevate |

sa gunansamatityaitanbrahmabhuyaya kalpate || 14.26||

 

brahmano hi pratisthahamamrtasyavyayasya ca |

sasvatasya ca dharmasya sukhasyaikantikasya ca || 14.27||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

gunatrayavibhagayogo nama caturdaso'dhyayah || 14||

 

|0in

 

        atha pancadaso'dhyayah|  (purusottamayogah)

 

        shribhagavanuvaca |

 

urdhvamulamadhahsakhamasvattham prahuravyayam |

chandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavit || 15.1||

 

adhascordhvam prasrtastasya sakha

        gunapravrddha visayapravalah |

adhasca mulanyanusantatani

        karmanubandhini manusyaloke || 15.2||

 

na rupamasyeha tathopalabhyate

        nanto na cadirna ca sampratistha |

asvatthamenam suvirudhamulam

        asangasastrena drdhena chittva || 15.3||

 

tatah padam tatparimargitavyam

        yasmingata na nivartanti bhuyah |

tameva cadyam purusam prapadye |

        yatah pravrttih prasrta purani || 15.4||

 

nirmanamoha jitasangadosa

        adhyatmanitya vinivrttakamah |

dvandvairvimuktah sukhaduhkhasanjnaih

        gacchantyamudhah padamavyayam tat || 15.5||

 

na tadbhasayate suryo na sasanko na pavakah |

yadgatva na nivartante taddhama paramam mama || 15.6||

 

mamaivamso jivaloke jivabhutah sanatanah |

manahsasthanindriyani prakrtisthani karsati || 15.7||

 

sariram yadavapnoti yaccapyutkramatisvarah |

grhitvaitani samyati vayurgandhanivasayat || 15.8||

 

srotram caksuh sparsanam ca rasanam ghranameva ca |

adhisthaya manascayam visayanupasevate || 15.9||

 

utkramantam sthitam va'pi bhunjanam va gunanvitam |

vimudha nanupasyanti pasyanti jnanacaksusah || 15.10||

 

yatanto yoginascainam pasyantyatmanyavasthitam |

yatanto'pyakrtatmano nainam pasyantyacetasah || 15.11||

 

yadadityagatam tejo jagadbhasayate'khilam |

yaccandramasi yaccagnau tattejo viddhi mamakam || 15.12||

 

gamavisya ca bhutani dharayamyahamojasa |

pusnami causadhih sarvah somo bhutva rasatmakah || 15.13||

 

aham vaisvanaro bhutva praninam dehamashritah |

pranapanasamayuktah pacamyannam caturvidham || 15.14||

 

sarvasya caham hrdi sannivisto

        mattah smrtirjnanamapohanam ca |

vedaisca sarvairahameva vedyo

        vedantakrdvedavideva caham || 15.15||

 

dvavimau purusau loke ksarascaksara eva ca |

ksarah sarvani bhutani kutastho'ksara ucyate || 15.16||

 

uttamah purusastvanyah paramatmetyudahrtah |

yo lokatrayamavisya bibhartyavyaya isvarah || 15.17||

 

yasmatksaramatito'hamaksaradapi cottamah |

ato'smi loke vedeca prathitah purusottamah || 15.18||

 

yo mamevamasammudho janatipurusottamam |

sa sarvavidbhajati mam sarvabhavena bharata || 15.19||

 

iti guhyatamam sastramidamuktam maya'nagha |

etatbuddhva buddhimansyatkrtakrtyasca bharata || 15.20||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjuna samvade

purusottamayogo nama pancadaso'dhyayah || 15||

 

|0in

 

        atha sodaso'dhyayah|  (daivasurasampadvibhagayogah)

 

        shribhagavanuvaca |

 

abhayam sattvasamsuddhirjnanayogavyavasthitih |

danam damasca yajnasca svadhyayastapa arjavam || 16.1||

 

ahimsa satyamakrodhastyagah santirapaisunam |

daya bhutesvaloluptvam mardavam hriracapalam || 16.2||

 

tejah ksama dhrtih saucamadroho natimanita |

bhavanti sampadam daivimabhijatasya bharata || 16.3||

 

dambho darpo'bhimanasca krodhah parusyameva ca |

ajnanam cabhijatasya partha sampadamasurim || 16.4||

 

daivi sampadvimoksaya nibandhayasuri mata |

ma sucah sampadam daivimabhijato'si pandava || 16.5||

 

dvau bhutasargau loke'smindaiva asura eva ca |

daivo vistarasah prokta asuram partha me srnu || 16.6||

 

pravrttim ca nivrttim ca jana na vidurasurah |

na saucam napi cacaro na satyam tesu vidyate || 16.7||

 

asatyamapratistham te jagadahuranisvaram |

aparasparasambhutam kimanyatkamahaitukam || 16.8||

 

etam drstimavastabhya nastatmano'lpabuddhayah |

prabhavantyugrakarmanah ksayaya jagato'hitah || 16.9||

 

kamamashritya duspuram dambhamanamadanvitah |

mohadgrhitvasadgrahanpravartante'sucivratah || 16.10||

 

cintamaparimeyam ca pralayantamupashritah |

kamopabhogaparama etavaditi niscitah || 16.11||

 

asapasasatairbaddhah kamakrodhaparayanah |

ihante kamabhogarthamanyayenarthasancayan || 16.12||

 

idamadya maya labdhamimam prapsye manoratham |

idamastidamapi me bhavisyati punardhanam || 16.13||

 

asau maya hatah satrurhanisye caparanapi |

isvaro'hamaham bhogi siddho'ham balavansukhi || 16.14||

 

adhyo'bhijanavanasmi ko'nyosti sadrso maya |

yaksye dasyami modisya ityajnanavimohitah || 16.15||

 

anekacittavibhranta mohajalasamavrtah |

prasaktah kamabhogesu patanti narake'sucau || 16.16||

 

atmasambhavitah stabdha dhanamanamadanvitah |

yajante namayajnaiste dambhenavidhipurvakam || 16.17||

 

ahankaram balam darpam kamam krodham ca samshritah |

mamatmaparadehesu pradvisanto'bhyasuyakah || 16.18||

 

tanaham dvisatah kruransamsaresu naradhaman |

ksipamyajasramasubhanasurisveva yonisu || 16.19||

 

asurim yonimapanna mudha janmanijanmani |

mamaprapyaiva kaunteya tato yantyadhamam gatim || 16.20||

 

trividham narakasyedam dvaram nasanamatmanah |

kamah krodhastatha lobhastasmadetattrayam tyajet || 16.21||

 

etairvimuktah kaunteya tamodvaraistribhirnarah |

acaratyatmanah sreyastato yati param gatim || 16.22||

 

yah sastravidhimutsrjya vartate kamakaratah |

na sa siddhimavapnoti na sukham na param gatim || 16.23||

 

tasmacchastram pramanam te karyakaryavyavasthitau |

jnatva sastravidhanoktam karma kartumiharhasi || 16.24||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

daivasurasampadvibhagayogo nama sodaso'dhyayah || 16||

 

|0in

 

        atha saptadaso'dhyayah|  (sraddhatrayavibhagayogah)

 

        arjuna uvaca |

 

ye sastravidhimutsrjya yajante sraddhayanvitah |

tesam nistha tu ka krishna sattvamaho rajastamah || 17.1||

 

        shribhagavanuvaca |

 

trividha bhavati sraddha dehinam sa svabhavaja |

sattviki rajasi caiva tamasi ceti tam srnu || 17.2||

 

sattvanurupa sarvasya sraddha bhavati bharata |

sraddhamayo'yam puruso yo yacchraddhah sa eva sah || 17.3||

 

yajante sattvika devanyaksaraksamsi rajasah |

pretanbhutaganamscanye yajante tamasa janah || 17.4||

 

asastravihitam ghoram tapyante ye tapo janah |

dambhahankarasamyuktah kamaragabalanvitah || 17.5||

 

karsayantah sarirastham bhutagramamacetasah |

mam caivantahsarirastham tanviddhyasuraniscayan || 17.6||

 

aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah |

yajnastapastatha danam tesam bhedamimam srnu || 17.7||

 

ayuhsattvabalarogyasukhapritivivardhanah |

rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvikapriyah || 17.8||

 

katvamlalavanatyusnatiksnaruksavidahinah |

ahara rajasasyesta duhkhasokamayapradah || 17.9||

 

yatayamam gatarasam puti paryusitam ca yat |

ucchistamapi camedhyam bhojanam tamasapriyam || 17.10||

 

aphalanksibhiryajno vidhidrsto ya ijyate |

yastavyameveti manah samadhaya sa sattvikah || 17.11||

 

abhisandhaya tu phalam dambharthamapi caiva yat |

ijyate bharatasrestha tam yajnam viddhi rajasam || 17.12||

 

vidhihinamasrstannam mantrahinamadaksinam |

sraddhavirahitam yajnam tamasam paricaksate || 17.13||

 

devadvijaguruprajnapujanam saucamarjavam |

brahmacaryamahimsa ca sariram tapa ucyate || 17.14||

 

anudvegakaram vakyam satyam priyahitam ca yat |

svadhyayabhyasanam caiva vanmayam tapa ucyate || 17.15||

 

manah prasadah saumyatvam maunamatmavinigrahah |

bhavasamsuddhirityetattapo manasamucyate || 17.16||

 

sraddhaya paraya taptam tapastattrividham naraih |

aphalakanksibhiryuktaih sattvikam paricaksate || 17.17||

 

satkaramanapujartham tapo dambhena caiva yat |

kriyate tadiha proktam rajasam calamadhruvam || 17.18||

 

mudhagrahenatmano yatpidaya kriyate tapah |

parasyotsadanartham va tattamasamudahrtam || 17.19||

 

datavyamiti yaddanam diyate'nupakarine |

dese kale ca patre ca taddanam sattvikam smrtam || 17.20||

 

yattu prattyupakarartham phalamuddisya va punah |

diyate ca pariklistam taddanam rajasam smrtam || 17.21||

 

adesakale yaddanamapatrebhyasca diyate |

asatkrtamavajnatam tattamasamudahrtam || 17.22||

 

omtatsaditi nirdeso brahmanastrividhah smrtah |

brahmanastena vedasca yajnasca vihitah pura || 17.23||

 

tasmadomityudahrtya yajnadanatapahkriyah |

pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam || 17.24||

 

tadityanabhisandhaya phalam yajnatapahkriyah |

danakriyasca vividhah kriyante moksakanksibhih || 17.25||

 

sadbhave sadhubhave ca sadityetatprayujyate |

prasaste karmani tatha sacchabdah partha yujyate || 17.26||

 

yajne tapasi dane ca sthitih saditi cocyate |

karma caiva tadarthiyam sadityevabhidhiyate || 17.27||

 

asraddhaya hutam dattam tapastaptam krtam ca yat |

asadityucyate partha na ca tatprepya no iha || 17.28||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

sraddhatrayavibhagayogo nama saptadaso'dhyayah || 17||

 

|0in

 

        athastadaso'dhyayah|  (moksasannyasayogah)

 

        arjuna uvaca |

 

sannyasasya mahabaho tattvamicchami veditum |

tyagasya ca hrsikesa prthakkesinisudana || 18.1||

 

        shribhagavanuvaca |

 

kamyanam karmanam nyasam sannyasam kavayo viduh |

sarvakarmaphalatyagam prahustyagam vicaksanah || 18.2||

 

tyajyam dosavadityeke karma prahurmanisinah |

yajnadanatapahkarma na tyajyamiti capare || 18.3||

 

niscayam srnu me tatra tyage bharatasattama |

tyago hi purusavyaghra trividhah samprakirtitah || 18.4||

 

yajnadanatapahkarma na tyajyam karyameva tat |

yajno danam tapascaiva pavanani manisinam || 18.5||

 

etanyapi tu karmani sangam tyaktva phalani ca |

kartavyaniti me partha niscitam matamuttamam || 18.6||

 

niyatasya tu sannyasah karmano nopapadyate |

mohattasya parityagastamasah parikirtitah || 18.7||

 

duhkhamityeva yatkarma kayaklesabhayattyajet |

sa krtva rajasam tyagam naiva tyagaphalam labhet || 18.8||

 

karyamityeva yatkarma niyatam kriyate'rjuna |

sangam tyaktva phalam caiva sa tyagah sattviko matah || 18.9||

 

na dvestyakusalam karma kusale nanusajjate |

tyagi sattvasamavisto medhavi chinnasamsayah || 18.10||

 

na hi dehabhrta sakyam tyaktum karmanyasesatah |

yastu karmaphalatyagi sa tyagityabhidhiyate || 18.11||

 

anistamistam misram ca trividham karmanah phalam |

bhavatyatyaginam pretya na tu sannyasinam kvacit || 18.12||

 

pancaitani mahabaho karanani nibodha me |

sankhye krtante proktani siddhaye sarvakarmanam || 18.13||

 

adhisthanam tatha karta karanam ca prthagvidham |

vividhasca prthakcesta daivam caivatra pancamam || 18.14||

 

sariravanmanobhiryatkarma prarabhate narah |

nyayyam va viparitam va pancaite tasya hetavah || 18.15||

 

tatraivam sati kartaramatmanam kevalam tu yah |

pasyatyakrtabuddhitvanna sa pasyati durmatih || 18.16||

 

yasya nahankrto bhavo buddhiryasya na lipyate |

hatva'pi sa imaDllokanna hanti na nibadhyate || 18.17||

 

jnanam jneyam parijnata trividha karmacodana |

karanam karma karteti trividhah karmasangrahah || 18.18||

 

jnanam karma ca kartaca tridhaiva gunabhedatah |

procyate gunasankhyane yathavacchrnu tanyapi || 18.19||

 

sarvabhutesu yenaikam bhavamavyayamiksate |

avibhaktam vibhaktesu tajjnanam viddhi sattvikam || 18.20||

 

prthaktvena tu yajjnanam nanabhavanprthagvidhan |

vetti sarvesu bhutesu tajjnanam viddhi rajasam || 18.21||

 

yattu krtsnavadekasminkarye saktamahaitukam |

atattvarthavadalpam ca tattamasamudahrtam || 18.22||

 

niyatam sangarahitamaragadvesatah krtam |

aphalaprepsuna karma yattatsattvikamucyate || 18.23||

 

yattu kamepsuna karma sahankarena va punah |

kriyate bahulayasam tadrajasamudahrtam || 18.24||

 

anubandham ksayam himsamanaveksya ca paurusam |

mohadarabhyate karma yattattamasamucyate || 18.25||

 

muktasango'nahamvadi dhrtyutsahasamanvitah |

siddhyasiddhyornirvikarah karta sattvika ucyate || 18.26||

 

ragi karmaphalaprepsurlubdho himsatmako'sucih |

harsasokanvitah karta rajasah parikirtitah || 18.27||

 

ayuktah prakrtah stabdhah satho naiskrtiko'lasah |

visadi dirghasutri ca karta tamasa ucyate || 18.28||

 

buddherbhedam dhrtescaiva gunatastrividham srnu |

procyamanamasesena prthaktvena dhananjaya || 18.29||

 

pravrttim ca nivrttim ca karyakarye bhayabhaye |

bandham moksam ca ya vetti buddhih sa partha sattviki || 18.30||

 

yaya dharmamadharmam ca karyam cakaryameva ca |

ayathavatprajanati buddhih sa partha rajasi || 18.31||

 

adharmam dharmamiti ya manyate tamasavrta |

sarvarthanviparitamsca buddhih sa partha tamasi || 18.32||

 

dhrtya yaya dharayate manahpranendriyakriyah |

yogenavyabhicarinya dhrtih sa partha sattviki || 18.33||

 

yaya tu dharmakamarthandhrtya dharayate'rjuna |

prasangena phalakanksi dhrtih sa partha rajasi || 18.34||

 

yaya svapnam bhayam sokam visadam madameva ca |

na vimuncati durmedha dhrtih sa partha tamasi || 18.35||

 

sukham tvidanim trividham srnu me bharatarsabha |

abhyasadramate yatra duhkhantam ca nigacchati || 18.36||

 

yattadagre visamiva pariname'mrtopamam |

tatsukham sattvikam proktamatmabuddhiprasadajam || 18.37||

 

visayendriyasamyogadyattadagre'mrtopamam |

pariname visamiva tatsukham rajasam smrtam || 18.38||

 

yadagre canubandhe ca sukham mohanamatmanah |

nidralasyapramadottham tattamasamudahrtam || 18.39||

 

na tadasti prthivyam va divi devesu va punah |

sattvam prakrtijairmuktam yadebhih syattribhirgunaih || 18.40||

 

brahmanaksatriyavisam sudranam ca parantapa |

karmani pravibhaktani svabhavaprabhavairgunaih || 18.41||

 

samo damastapah saucam ksantirarjavameva ca |

jnanam vijnanamastikyam brahmakarma svabhavajam || 18.42||

 

sauryam tejo dhrtirdaksyam yuddhe capyapalayanam |

danamisvarabhavasca ksatram karma svabhavajam || 18.43||

 

krsigauraksyavanijyam vaisyakarma svabhavajam |

paricaryatmakam karma sudrasyapi svabhavajam || 18.44||

 

sve sve karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah |

svakarmaniratah siddhim yatha vindati tacchrnu || 18.45||

 

yatah pravrttirbhutanam yena sarvamidam tatam |

svakarmana tamabhyarcya siddhim vindati manavah || 18.46||

 

sreyansvadharmo vigunah paradharmatsvanusthitat |

svabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisam || 18.47||

 

sahajam karma kaunteya sadosamapi na tyajet |

sarvarambha hi dosena dhumenagnirivavrtah || 18.48||

 

asaktabuddhih sarvatra jitatma vigatasprhah |

naiskarmyasiddhim paramam sannyasenadhigacchati || 18.49||

 

siddhim prapto yatha brahma tathapnoti nibodha me |

samasenaiva kaunteya nistha jnanasya ya para || 18.50||

 

buddhya visuddhaya yukto dhrtyatmanam niyamya ca |

sabdadinvisayamstyaktva ragadvesau vyudasya ca || 18.51||

 

viviktasevi laghvasi yatavakkayamanasah |

dhyanayogaparo nityam vairagyam samupashritah || 18.52||

 

ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham |

vimucya nirmamah santo brahmabhuyaya kalpate || 18.53||

 

brahmabhutah prasannatma na socati na kanksati |

samah sarvesu bhutesu madbhaktim labhate param || 18.54||

 

bhaktya mamabhijanati yavanyascasmi tattvatah |

tato mam tattvato jnatva visate tadanantaram || 18.55||

 

sarvakarmanyapi sada kurvano madvyapasrayah |

matprasadadavapnoti sasvatam padamavyayam || 18.56||

 

cetasa sarvakarmani mayi sannyasya matparah |

buddhiyogamupashritya maccittah satatam bhava || 18.57||

 

maccittah sarvadurgani matprasadattarisyasi |

atha cettvamahankaranna srosyasi vinanksyasi || 18.58||

 

yadahankaramashritya na yotsya iti manyase |

mithyaisa vyavasayaste prakrtistvam niyoksyati || 18.59||

 

svabhavajena kaunteya nibaddhah svena karmana |

kartum necchasi yanmohatkarisyasyavasopi tat || 18.60||

 

isvarah sarvabhutanam hrddese'rjuna tisthati |

bhramayansarvabhutani yantrarudhani mayaya || 18.61||

 

tameva saranam gaccha sarvabhavena bharata |

tatprasadatparam santim sthanam prapsyasi sasvatam || 18.62||

 

iti te jnanamakhyatam guhyadguhyataram maya |

vimrsyaitadasesena yathecchasi tatha kuru || 18.63||

 

sarvaguhyatamam bhuyah srnu me paramam vacah |

isto'si me drdhamiti tato vaksyami te hitam || 18.64||

 

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru |

mamevaisyasi satyam te pratijane priyo'si me || 18.65||

 

sarvadharmanparityajya mamekam saranam vraja |

aham tvam sarvapapebhyo moksyayisyami ma sucah || 18.66||

 

idam te natapaskaya nabhaktaya kadacana |

na casusrusave vacyam na ca mam yo'bhyasuyati || 18.67||

 

ya idam paramam guhyam madbhaktesvabhidhasyati |

bhaktim mayi param krtva mamevaisyatyasamsayah || 18.68||

 

na ca tasmanmanusyesu kascinme priyakrttamah |

bhavita na ca me tasmadanyah priyataro bhuvi || 18.69||

 

adhyesyate ca ya imam dharmyam samvadamavayoh |

jnanayajnena tenahamistah syamiti me matih || 18.70||

 

sraddhavananasuyasca srnuyadapi yo narah |

so'pi muktah subhaDllokanprapnuyatpunyakarmanam || 18.71||

 

kaccidetacchrutam partha tvayaikagrena cetasa |

kaccidajnanasammohah pranastaste dhananjaya || 18.72||

 

        arjuna uvaca |

 

nasto mohah smrtirlabdha tvatprasadanmaya'cyuta |

sthito'smi gatasandehah karisye vacanam tava || 18.73||

 

        sanjaya uvaca |

 

ityaham vasudevasya parthasya ca mahatmanah |

samvadamimamasrausamadbhutam romaharsanam || 18.74||

 

vyasaprasadacchrutavanetadguhyamaham param |

yogam yogesvaratkrishnatsaksatkathayatah svayam || 18.75||

 

rajansamsmrtya samsmrtya samvadamimamadbhutam |

kesavarjunayoh punyam hrsyami ca muhurmuhuh || 18.76||

 

tacca samsmrtya samsmrtya rupamatyadbhutam hareh |

vismayo me mahanrajanhrsyami ca punah punah || 18.77||

 

yatra yogesvaro krishnah yatra partho dhanurdharah |

tatra shrirvijayo bhutirdhruva nitirmatirmama || 18.78||

 

om tatsaditi shrimad bhagavadgitasupanisatsu

brahmavidyayam yogasastre shrikrishnarjunasamvade

moksasannyasayogo nama astadaso'dhyayah || 18||

 

 

                      om

 

santakaram bhujagasayanam padmanabham suresam |

visvadharam gaganasadrsam meghavarnam subhangam |

laksmikantam kamalanayanam yogihrddhyanagamyam |

vande visnum bhavabhayaharam sarvalokaikanatham ||