Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Other Sampradayas > Madhvacharya > Anubhashyam

Anubhasyam

 

sarvasastrarthasangrahah

 

 

|| shri gurubhyo namah harih om||

 

om visnureva vijijnasyah sarvakarta'gamoditah |

samanvayadiksatesca purnanando'ntarah khavat || .

 

praneta jyotirityadaih prasiddhairanyavastusu |

ucyate visnurevaikah sarvaih sarva gunattvatah || .

 

sarvago'tta niyanta ca drsyattvadujjhitah sada |

visvajivantarattvadairlingaih sarvairyutah sa hi || .

 

sarvasrayah purnagunah so'ksarah san hrdabjagah |

suryadibhasakah pranaprerako daivatairapi || .

 

jneyo na vedaih sudradaih kandako'nyasca jivatah |

patittvadigunairyuktah tadanyatra ca vacakaih || .

 

mukhyatah sarvasabdaisca vacya eko janardanah |

avyaktah karmavacyaisca vacya eko'mitatmakah || .

 

avantaram karanam ca prakrtih sunyameva ca |

ityadanyatra niyatairapi mukhyatayoditah |

sabdairato'nantaguno yacchabda yogavrttayah || .

 

|| iti prathamo'dhyayah||

 

|| atha dvitiyo'dhyayah||

 

om srautasmrtiviruddhattvat smrtayo na gunanhareh |

niseddhum saknuyurvedanityatvanmanamuttamam || .

 

asajjivapradhanadisabdabrahmaiva naparam |

vadanti karanatvena kvapi purnaguno harih || .

 

svatantryatsarvakartrttvannayuktam tadbhavecchrutih |

bhrantimulataya sarva samayanamayuktitah || .

 

na tadvirodhadvacanam vaidikam sankyatam vrajet |

akasadisamastam ca tajjam tenaiva liyate || .

 

so'nutpattilayah karta jivah tadvasagah sada |

tadabhaso harih sarva rupesvapi samah sada || .

 

mukhyapranascendriyani dehascaiva tadudbhavah |

mukhyapranavase sarvam sa visnorvasagah sada || .

 

sarva dosojjhitah tasmad bhagavan purusottamah |

ukta gunascaviruddhastasya vedesu sarvatha || .

 

|| iti dvitiyo'dhyayah||

 

|| atha trtiyo'dhyayah||

 

om subhena karmana svargam nirayam ca vikarmana |

mithyajnanena ca tamo jnanenaiva param padam || .

 

yati tasmadviraktah san jnanameva samasrayet |

sarvavasthaprerakasca sarvarupesvabhedavan || .

 

sarvadesesu kalesu sa ekah paramesvarah |

tadbhaktistaratamyena taratamyam vimuktigam || .

 

saccidananda atmeti manusaistu suresvaraih |

yatha kramam bahugunairbrahmanattvakhilairgunaih || .

 

upasyah sarvadevaisca sarvairapi yatha balam |

jneyo visnurvisesastu jnane syaduttarottaram || .

 

sarve'pi purusarthasyuh jnanadeva na samsayah |

na lipyate jnanavamsca sarvadosairapi kvacit || .

 

gunadosaih sukhasyapi vrddhi hrasau vimuktigau |

nrnam suranam muktau tu sukham klrptam yathakramam || .

 

|| iti trtiyo'dhyayah ||

 

|| atha caturtho'dhyayah ||

 

om visnurbrahma tatha'dityatyevam nityamupasanam |

karyamapadyapi brahma tena yatyaparoksatam || .

 

prarabdhakarmano'nyasya jnanadeva pariksayah |

anistasyo'bhayasyapi sarvasyanyasya bhogatah || .

 

uttaresottaresvevam yavadvayum vimuktigah |

pravisya bhunjate bhogamstadantarbahireva va || .

 

vayurvisnum pravisyaiva bhogascaivottarottaram |

utkramya manusa muktim yanti dehaksayatsurah || .

 

arciradi patha vayum prapya tena janardanam |

yantyuttama naroccadya brahmalokatsaha'muna || .

 

yathasankalpabhogasca cidananda saririnah |

jagatsrstyadivisayam mahasamarthya mapyrte || .

 

yathestasaktimantasca vina svabhavikottaman |

ananyavasagascaiva vrddhihrasa vivarjitah |

duhkhadirahitam nityam modante'viratam sukham || .

 

purnaprajnena munina sarvasastrarthasangrahah |

krto'yam priyatam tena paramatma ramapatih || .

 

namo namo'sesadosadura purnagunatmane |

virincisarvapurvedya vandyaya shrivaraya te || .

 

|| iti caturtho'dhyayah||

 

iti shrimadanandatirthabhagavatpadacaryaviracitam

brahmasutranubhasyam sampurnam

 

|| bharatiramanamukhyapranantargata shrikrishnarpanamastu||