Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > One Thousand Names > sri ramastottara-sata namavalih

shri ramashtottara-shata namavalih

 

 

shri raghavam dasharathatmajam-prameyam

sita-patim raghukulan-vaya-ratna-dipam /

ajanu-bahum-aravinda-dalayataksham

ramam nishacara-vinasha karam namami //

 

vaidehi-sahitam suraddhamatale haime maha-mandape

madhye pushpa-kamalasane mani-maye virasane susthitam /

agre vacayati prabhanjana-sute tattvam munibhyah param

vyakhyantam bharatadibhbih parivritam ramam bhaje shyamalam //

 

 Om  shri ramaya namah

 Om  rama-bhadraya namah

 Om  ramacandraya namah

 Om  shashvataya namah

 Om  rajiva-locanaya namah

 Om  shrimate namah

 Om  rajendraya namah

 Om  raghu-pungavaya namah

 Om  janaki-vallabhaya namah

 

 Om  jaitraya namah

 Om  jitamitraya namah

 Om  janardanaya namah

 Om  vishvamitra-priyaya namah

 Om  dantaya namah

 Om  sharanatrana tatparaya namah

 Om  vali-pramathanaya namah

 Om  vagmine namah

 Om  satya-vace namah

 Om  satya-vikramaya namah

 Om  satya-vrataya namah

  om vrata-dharaya namah

 

 Om  sada-hanumadashritaya namah

 Om  kausaleyaya namah

 Om  khara-dhvansine namah

 Om  vira-dhavadha-panditaya namah

 Om  vibhishana paritratre namah

 Om  harakodanda khandanaya namah

 Om  saptatala prabhettre namah

 Om  dashagriva shiroharaya namah

 Om  jamadgnya maha-darpa-dalanaya namah

 Om  tatakantakaya namah

 Om  vedanta-saraya namah

 

 Om  vedatmane namah

 Om  bhavarogasya bheshajaya namah

 Om  dushana trishiro hantre namah

 Om  trimurtaye namah

 Om  trigunatmakaya namah

 Om  trivikramaya namah

 Om  trilokatmane namah

 Om  punya-caritra-kirtanaya namah

 Om  trilokarakshakaya namah

 Om  dhanvine namah

 Om  dandakaranya punyakrite namah

 

 Om  ahalya shapa shamanaya namah

 Om  pitri- bhaktaya namah

 Om  vara-pradaya namah

 Om  jitendriyaya namah

 Om  jitakrodhaya namah

 Om  jitamitraya namah

 Om  jagad-gurave namah

 Om  riksha vanara sanghatine namah

 Om  citrakuta samashrayaya namah

 Om  jayanta trana varadaya namah

 Om  sumitra-putra sevitaya namah

 Om  sarva-devadi  devaya namah

 

 Om  mritavanar jivitaya namah

 Om  maya-maricha-hantre namah

 Om  maha-devaya namah

 Om  maha-bhujaya namah

 Om  sarva-deva-stutaya namah

 Om  saumyaya namah

 Om  brahmanyaya namah

 Om  muni-samstutaya namah

 Om  maha-yogine namah

 Om  mahodaraya namah

 Om  sugrivepsita rajyadaya namah

 Om  sarva-punyadhika phalaya namah

 

 Om  smrita sarvagha nashanaya namah

 Om  adi-purushaya namah

 Om  parama-purushaya namah

 Om  maha-purushaya namah

 Om  punyodayaya namah

 Om  dayasaraya namah

 Om  purana-purushottamaya namah

 Om  smita-vaktraya namah

 Om  mitabhashine namah

 Om  purvabhashine namah

 Om  raghavaya namah

 Om  ananta-guna gambhiraya namah

 Om  dhiroddatta-gunottamaya namah

 

 Om  maya-manusha caritraya namah

 Om  maha-devadi-pujitaya namah

 Om  setu-krite namah

 Om  jitavarashaye namah

 Om  sarva-tirthamayaya namah

 Om  haraye namah

 Om  shyamangaya namah

 Om  sundaraya namah

 Om  shuraya namah

 

 Om  pitavasase namah

 Om  dhanur-dharaya namah

 Om  sarva-yajnadhipaya namah

 Om  yajvane namah

 Om  jara-marana-varjitaya namah

 Om  vibhishana pratishthatre namah

 Om  sarva-vaguna-varjitaya namah

 Om  paramatmane namah

 Om  parasmai brahmaNe namah

 

 Om  sac-cid-ananda vigrahaya namah

 Om  parasmai jyotishe namah

 Om  parasmai dhamne namah

 Om  parakashaya namah

 Om  parat-paraya namah

 Om  pareshaya namah

 Om  paragaya namah

 Om  paraya namah

 Om  sarva-devatmakaya parasmai namah

 

            iti ramashtottara-shata namavalih