Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > One Thousand Names > sri anjaneya astottarasata namavalih

shri anjaneya astottarasata namavalih

 

om manojavam marutatulya vegam jitendriyam buddhimatam varistham |

vatatmajam vanarayudha mukhyam shri ramadutam sirasa namami ||

 

3

om anjaneyaya  namah |

om mahaviraya  namah |

om hanumate namah |

om marutatmajaya  namah |

om tatvajnanapradaya  namah |

om sitadevimudrapradayakaya  namah |

om asokavanakacchetre  namah |

om sarvamayavibhanjanaya  namah |

om sarvabandhavimoktre namah |

om raksovidhvamsakarakaya  namah |

om paravidya pariharaya  namah |

om para saurya vinasakaya namah |

om paramantra nirakartre namah |

om parayantra prabhedakaya  namah |

om sarvagraha vinasine namah |

om bhimasena sahayakrthe  namah |

om sarvadukhah haraya  namah |

om sarvalokacarine namah |

om manojavaya namah |

om parijata drumulasthaya  namah |

om sarva mantra svarupaya namah |

om sarva tantra svarupine  namah |

om sarvayantratmakaya  namah |

om kapisvaraya namah |

om mahakayaya  namah |

om sarvarogaharaya  namah |

om prabhave namah |

om bala siddhikaraya  namah |

om sarvavidya sampattipradayakaya  namah |

om kapisenanayakaya  namah |

om bhavisyathchaturananaya  namah |

om kumara brahmacarine  namah |

om ratnakundalaya namah |

om diptimate  namah |

om cancaladvalasannaddhaya  namah |

om lambamanasikhojvalaya  namah |

om gandharva vidyaya namah |

om tatvanaya  namah |

om mahabala parakramaya  namah |

om karagraha vimoktre  namah |

om srnkhala bandhamocakaya namah |

om sagarottarakaya  namah |

om prajnaya  namah |

om ramadutaya  namah |

om pratapavate  namah |

om vanaraya  namah |

om kesarisutaya namah |

om sitasoka nivarakaya  namah |

om anjanagarbha sambhutaya namah |

om balarkasadrasananaya  namah |

om vibhisana priyakaraya namah |

om dasagriva kulantakaya  namah |

om laksmanapranadatre  namah |

om vajra kayaya  namah |

om mahadyuthaye  namah |

om ciranjivine  namah |

om rama bhaktaya  namah |

om daitya karya vighatakaya  namah |

om aksahantre namah |

om kancanabhaya  namah |

om pancavaktraya  namah |

om maha tapase  namah |

om lankini bhanjanaya  namah |

om shrimate  namah |

om simhika prana bhanjanaya namah |

om gandhamadana sailasthaya namah |

om lankapura vidayakaya  namah |

om sugriva sacivaya namah |

om dhiraya  namah |

om suraya  namah |

om daityakulantakaya namah |

om suvarcalarcitaya  namah |

om tejase  namah |

om ramacudamanipradayakaya namah |

om kamarupine  namah |

om pingalaksaya namah |

om vardhi mainaka pujitaya namah |

om kabalikrta martanda mandalaya  namah |

om vijitendriyaya  namah |

om ramasugriva sandhatre namah |

om mahiravana mardhanaya  namah |

om sphatikabhaya  namah |

om vagadhisaya namah |

om navavyakrtapanditaya  namah |

om caturbahave  namah |

om dinabandhuraya  namah |

om mayatmane  namah |

om bhaktavatsalaya  namah |

om sanjivananagayartha namah |

om sucaye  namah |

om vagmine  namah |

om drdhavrataya namah |

om kalanemi pramathanaya  namah |

om harimarkata markataya  namah |

om dantaya  namah |

om santaya  namah |

om prasannatmane namah |

om satakantamudapahartre  namah |

om yogine  namah |

om ramakatha lolaya  namah |

om sitanvesana pathitaya namah |

om vajradranustaya  namah |

om vajranakhaya  namah |

om rudra virya samudbhavaya  namah |

om indrajitprahitamoghabrahmastra vinivarakaya  namah |

om partha dhvajagrasamvasine namah |

om sarapanjarabhedhakaya  namah |

om dasabahave  namah |

om lokapujyaya namah |

om jambavatpritivardhanaya  namah |

om sitasameta shriramapada sevadurandharaya  namah |

 

iti shri anjaneya astottarasata namavali sampurnam ||