Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > One Thousand Names > The 108 Names Of Lord Krsna

 The 108 Names Of Lord Krishna

 

 1. om shri-krishnaya namah

 2. om kamala-nathaya namah

 3. om vasudevaya namah

 4. om sanatanaya namah

 5. om vasudevatmajaya namah

 6. om punyaya namah

 7. om lila-manusha-vigrahaya namah

 8. om shrivatsa-kaustubha-dharaya namah

 9. om yashoda-vatsalaya namah

 10. om haraye namah

 11. om caturbhujatta-cakrasi-gada-shankhambujayudhaya namah

 12. om devaki-nandanaya namah

 13. om shrisaya namah

 14. om nanda-gopa-priyatmajaya namah

 15. om yamuna-vega-samharine namah

 16. om balabhadra-priyanujaya namah

 17. om putana-jivita-haraya namah

 18. om shakatasura-bhanjanaya namah

 19. om nanda-vraja-jananandine namah

 20. om sac-cid-ananda-vigrahaya namah

 21. om navanita-viliptangaya namah

 22. om navanita-nataya namah

 23. om anaghaya namah

 24. om navanita-navaharaya namah

 25. om mucukunda-prasadakaya namah

 26. om shodasha-stri-sahasreshaya namah

 27. om tribhangi-madhurakritaye namah

 28. om suka-vag-amrtabdhindave namah

 29. om govindaya namah

 30. om yoginam pataye namah

 31. om vatsa-palana-sancarine namah

 32. om anantaya namah

 33. om dhenukasura-mardanaya namah

 34. om trini-krita-trinavartaya namah

 35. om yamalarjuna-bhajanaya namah

 36. om uttala-tala-bhetre namah

 37. om tamala-shyamalakrtaye namah

 38. om gopa-gopizvaraya namah

 39. om yogine namah

 40. om koti-surya-sama-prabhaya namah

 41. om ilapataye namah

 42. om parasmai jyotise namah

 43. om yadavendraya namah

 44. om yadu-dvahaya namah

 45. om vanamaline namah

 46. om pita-vasase namah

 47. om parijatapaharakaya namah

 48. om govardhanacaloddhartre namah

 49. om gopalaya namah

 50. om sarva-palakaya namah

 51. om ajaya namah

 52. om niranjanaya namah

 53. om kama-janakaya namah

 54. om kanja-locanaya namah

 55. om madhughne namah

 56. om mathura-nathaya namah

 57. om dvaraka-nayakaya namah

 58. om baline namah

 59. om vrindavananta-sancarine namah

 60. om tulasi-dama-bhushanaya namah

 61. om syamantaka-maner hartre namah

 62. om nara-narayanatmakaya namah

 63. om kubjakrishtambara-dharaya namah

 64. om mayine namah

 65. om parama-purushaya namah

 66. om mushtikasura-canura-malla-yuddha-visharadaya namah

 67. om samsara-vairine namah

 68. om kamsaraye namah

 69. om muraraye namah

 70. om narakantakaya namah

 71. om anadi-brahmacarine namah

 72. om krishnavyasana-karshakaya namah

 73. om shishupala-shiras-chetre namah

 74. om duryodhana-kulantakaya namah

 75. om vidurakrura-varadaya namah

 76. om vishvarupa-pradarshakaya namah

 77. om satya-vace namah

 78. om satya-sankalpaya namah

 79. om satyabhama-rataya namah

 80. om jayine namah

 81. om subhadra-purvajaya namah

 82. om vishnave namah

 83. om bhishma-mukti-pradayakaya namah

 84. om jagad-gurave namah

 85. om jagannathaya namah

 86. om venu-nada-sharadaya namah

 87. om vrishabhasura-vidhvamsine namah

 88. om banasura-karantakaya namah

 89. om yudhisthira-pratishthatre namah

 90. om barhi-varhavatamsakaya namah

 91. om partha-sarathaye namah

 92. om avyaktaya namah

 93. om gitamrita-mahodadhaye namah

 94. om kaliya-phani-manikya-ranjita-shri-padambujaya namah

 95. om damodaraya namah

 96. om yajna-bhoktre namah

 97. om danavendra-vinashakaya namah

 98. om narayanaya namah

 99. om para-brahmane namah

 100. om pannagasana-vahanaya namah

 101. om jala-kridasamasakta-gopi-vastrapaharakaya namah

 102. om punya-shlokaya namah

 103. om tirtha-karaya namah

 104. om veda-vedyaya namah

 105. om daya-nidhaye namah

 106. om sarva-bhutatmakaya namah

 107. om sarva-graha-rupine namah

 108. om parat-paraya namah