Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > One Thousand Names > Sri Sudarsana Astottara-sata Namavalli

Sri Sudarshana Astottara-shata Namavalli

 

om sudarshanaya namah

om cakra-rajaya namah

om tejo-vyuhaya namah

om maha-dyutaye namah

om sahasra-bahave namah

om diptangaya namah

om arunakshaya namah

om pratapavate namah

om anekaditya-sankarshaya namah

om prodva-jvalabhi-ranjitaya namah

 

om sandamani-sahasrabhaya namah

om mani-kundala shobhitaya namah

om panca-bhuta-mano-rupaya namah

om shat-konantara-samsthitaya namah

om harantah-karanadbhuta-roshabhishana-vigrahaya namah

om hari-pani-vatsa-padma-viharara-manoharaya namah

om shrakara-rupaya namah

om sarvajnaya namah

om sarva-lokarcita prabhave namah

om caturdasha-sahasraraya namah

 

om caturveda-mayaya namah

om analaya namah

om bhakta-candramasa-jyotishe namah

om bhava-roga-vinashakaya namah

om repadmakaya namah

om maharatmane namah

om raksho-srigrushI-tangakaya namah

om sarva-daitya-graivanala vibhedana mahagajaya namah

om bhima damstraya namah

om ujjvala-karaya namah

 

om bhima-karmane namah

om trilocanaya namah

om nila-vartmane namah

om nitya-sukhaya namah

om nirmala-shriye namah

om niranjanaya namah

om rakta-malyam bharadaraya namah

om rakta-candana-rushitaya namah

om raja-gunakritaye namah

om shuraye namah

 

om rakshah-kuleya-mopamaya namah

om nitya-kshemakaraya namah

om prajnaya namah

om pashanda-jana-khandanaya namah

om narayana-jnano-vardhine namah

om naikamardhana-prakashakaya namah

om bali-nandana-tordanda-khandanaya namah

om vijaya-kritaye namah

om mitra-bhavine namah

om sarva-mayaya namah

 

om tamo-vidvamsanaya namah

om raja-sattvata-modvartine namah

om trigunatmane namah

om trilokadrite namah

om hari-maya-guno-bhedaya namah

om avyayaya namah

om akshisvarupaje namah

om paramatmane namah

om brahma-jyotishe namah

om panca-kritya-parayanaya namah

 

om jnana-shakti-balaishvarya-virya-tejah-prabhamayaya namah

om sadasat-paramaya namah

om purnaya namah

om vangmayaya namah

om varadaya namah

om acyutaya namah

om jivaya namah

om haraye namah

om hamsa-rupaya namah

om panca-shata-pitha-rupakaya namah

 

om matri-kamandala-dhyakshakaya namah

om madhu-dhvamsine namah

om mano-mayaya namah

om buddhi-rupaya namah

om siddha-sakshine namah

om saraya namah

om hamsakshara-dvaraya namah

om mantra-yantra-mayaya namah

om vibhave namah

 

om sreshthre namah

om kriyaspataya namah

om shuddhaya namah

om mantre namah

om bhoktre namah

om trivikramaya namah

om nirayuddhaya namah

om asamrabhaya namah

om sarvai-yuddha samanvitaya namah

om omkara-rupaya namah

 

om purnatmane namah

om amkarat-shat-banjanaya namah

om jayankaraya namah

om vak-pradaya namah

om vakmine namah

om shrimkaraishvarya-vardhanaya namah

om klimkara-mohanakaraya namah

om hum phat-kshobhana-kritaye namah

om indracita mano-vegaya namah

om dharani-bhara-nashakaya namah

 

om viraradyaya namah

om vishvarupaya namah

om vaishnavaya namah

om vishnu-bhaktidaya namah

om satya-vrataya namah

om satya-paraya namah

om satya-dharmanu-shanjakaya namah

om narayana-kripa-vyuha-tejas-cakraya namah

om sudarshanaya namah