Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > One Thousand Names > Sri Laksmyastottarasata namavalih

Shri Lakshmyashtottarashata namavalih

vande padmakaram prasanna-vadanam saubhajnadam bhajnadam

hastabhyam abhayam pradam maniganair nanavidhair bhushitam /

bhaktabhishta phala-pradam hari-hara brahmadibhih sevitam

pashve pankaja-shankha-padma nidhibhir yuktam sada shaktibhih //

 

sarasija nilaye saroja haste dhavala taranshuka gandhamalyashobhe /

bhagavati hari-vallabhe manojne tribhuvanabhutikari prasida mahyam //

 

 

Om prakrityai namah |

Om vikrityai namah |

Om vidyayai namah |

Om sarva-bhuta-hitapradayai namah |

Om shraddhayai namah |

Om vibhutyai namah |

Om surabhyai namah |

Om paramatmikayai namah |

Om vace namah |

 

Om padmalayayai namah |

Om padmayai namah |

Om shucaye namah |

Om svahayai namah |

Om svadhayai namah |

Om sudhayai namah |

Om dhanyayai namah |

Om hiranmayyai namah |

Om lakshmyai namah |

 

Om nityapushtayai namah |

Om vibhavaryai namah |

Om adityai namah |

Om ditye namah |

Om dipayai namah |

Om vasudhayai namah |

Om vasudharinyai namah |

Om kamalayai namah |

Om kantayai namah |

 

Om kamakshyai namah |

Om krodha-sambhavayai namah |

Om anugraha-pradayai namah |

Om buddhaye namah |

Om anaghayai namah |

Om hari-vallabhayai namah |

Om ashokayai namah |

Om amritayai namah |

Om diptayai namah |

 

Om lokashoka-vinashinyai namah |

Om dharma-nilayayai namah |

Om karunayai namah |

Om loka-matre namah |

Om padma-priyayai namah |

Om padma-hastayai namah |

Om padmakshyai namah |

Om padma-sundaryai namah |

Om padmodbhavayai namah |

 

Om padma-mukhyai namah |

Om padmanabha-priyayai namah |

Om ramayai namah |

Om padma-maladharayai namah |

Om devyai namah |

Om padminyai namah |

Om padma-gandhinyai namah |

Om punya-gandhayai namah |

Om suprasannayai namah |

 

Om prasadabhi-mukhyai namah |

Om prabhayai namah |

Om candra-vadanayai namah |

Om candrayai namah |

Om candra-sahodaryai namah |

Om catur-bhujayai namah |

Om candra-rupayai namah |

Om indirayai namah |

Om indu-shitalayai namah |

 

Om ahladajananyai namah |

Om pushtayai namah |

Om shivayai namah |

Om shiva-karyai namah |

Om satyai namah |

Om vimalayai namah |

Om vishva-jananyai namah |

Om tushtayai namah |

Om daridrya-nashinyai namah |

 

Om priti-pushkarinyai namah |

Om shantayai namah |

Om shuklamalyambarayai namah |

Om shriyai namah |

Om bhaskaryai namah |

Om bilva-nilayayai namah |

Om vararohayai namah |

Om yashasvinyai namah |

Om vasundharayai namah |

 

Om udarangayai namah |

Om harinyai namah |

Om hema-malinyai namah |

Om dhana-dhanya-karye namah |

Om siddhaye namah |

Om straina-saumyayai namah |

Om shubha-pradaye namah |

Om nripaveshmagatanandayai namah |

Om varalakshmyai namah |

 

Om vasupradayai namah |

Om shubhayai namah |

Om hiranya-prakarayai namah |

Om samudra-tanayayai namah |

Om jayayai namah |

Om mangala devyai namah |

Om vishnu-vakshasthalasthitayai namah |

Om vishnu-patnyai namah |

Om prasannakshyai namah |

 

Om narayana-samashritayai namah |

Om daridrya-dhvansinyai namah |

Om devyai namah |

Om sarvopadrava varinyai namah |

Om nava-durgayai namah |

Om maha-kalyai namah |

Om brahma-vishnushivatmikayai namah |

Om trikalajnana-sampannayai namah |

Om bhuvaneshvaryai namah |

 

iti shri lakshmyashtottarashata namavalih