Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > One Thousand Names > Gauranga Astottara-sata Namavalli

Gauranga Astottara-shata Namavalli

 

om vishvambharaya namah

om jita-krodhaya namah

om maya-manusha-vigrahaya namah

om amayine namah

om mayinam-shreshthaya namah

om vara-deshaya namah

om dvijottamaya namah

om jagannatha-priya-sutaya namah

om pitri-bhaktaya namah

om maha-manaya namah

 

om lakshmi-kanthaya namah

om shaci-putraya namah

om premadaya namah

om bhakta-vatsalaya namah

om dvija-priyaya namah

om dvija-varaya namah

om vaishnava-prana-nayakaya namah

om dvi-jati-pujakaya namah

om shantaya namah

om shrivasa-priyaya namah

 

om ishvaraya namah

om tapta-kancana-gaurangaya namah

om simha-grivaya namah

om maha-bhujaya namah

om pita-vasaya namah

om rakta-patöaya namah

om shad-bhujaya namah

om catur-bhujaya namah

om dvi-bhujaya namah

om gada-panaye namah

 

om cakrine namah

om padma-dharaya namah

om amalaya namah

om pancajanya-dharaya namah

om sharangine namah

om venu-panaye namah

om surottamaya namah

om kamalaksheshvaraya namah

om pritaya namah

om gopa-liladharaya namah

 

om yuvaya namah

om nila-ratna-dharaya namah

om rupya-harine namah

om kaustubha-bhushanaya namah

om shrivatsa-lancanaya namah

om bhasvan-mani-dhrikaya namah

om kanja-locanaya namah

om taöanka-nila-shriye namah

om rudra-lila-karine namah

om guru-priyaya namah

 

om sva-nama-guna-vaktaya namah

om namopadesha-dayakaya namah

om acandala-priyaya namah

om shuddhaya namah

om sarva-prani-hite-rataya namah

om vishvarupanujaya namah

om sandhyavataraya namah

om shitalashayaya namah

om nihsima-karunaya namah

om guptaya namah

 

om atha-bhakti-pravartakaya namah

om mahanandaya namah

om naöaya namah

om nritya-gita-nama-priyaya namah

om kavaye namah

om arti-priyaya namah

om shucaye namah

om shuddhaya namah

om bhavadaya namah

om bhagavata-priyaya namah

 

om indradi-sarva-lokesha-vandita-shri-padambujaya namah

om nyasi-cudamanye namah

om krishnaya namah

om sannyasashrama-pavanaya namah

om chaitanyaya namah

om krishna-chaitanyaya namah

om danda-dhrigaya namah

om nyasta-dandakaya namah

om avadhuta-priyaya namah

om nityananda-shad-bhuja-darshakaya namah

 

om mukunda-siddhi-dayine namah

om vasudevamrita-pradayine namah

om gadadhara-prana-nathaya namah

om arti-haya namah

om sharana-pradaya namah

om akincana-priyaya namah

om pranaya namah

om guna-grahine namah

om jitendriyaya namah

om adosha-darshine namah

 

om sumukhaya namah

om madhuraya namah

om priya-darshanaya namah

om prataparudra-samtrataya namah

om ramananda-priyaya namah

om gurave namah

om ananta-guna-sampannaya namah

om sarva-tirthaika-pavanaya namah

om vaikunöha-nathaya namah

om lokeshaya namah

 

om bhaktabhimata-rupa-dhrikaya namah

om narayanaya namah

om maha-yogine namah

om jnana-bhakti-pradayine namah

om prabhave namah

om piyusha-vacanaya namah

om prithivi-pavanaya namah

om satya-vakaya namah

om sahaya namah

om oda-desha-jananandaya namah

om sandohamrita-rupa-dhrikaya namah