Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > One Thousand Names > Anjaneya Astottara-sata -Namavalli

Anjaneya Ashtottara-shata –Namavalli

 

om manojavam marutatulya vegam

 jitendriyam buddhimatam varishtham |

vatatmajam vanarayudha mukhyam

 shri ramadutam shirasa namami ||

 

 

om anjaneyaya  namah |

om mahaviraya  namah |

om hanumate namah |

om marutatmajaya  namah |

om tatvajnanapradaya  namah |

om sita-devi-mudra-pradayakaya  namah |

om ashokavanakachhetre  namah |

om sarva-maya-vibhanjanaya  namah |

om sarva-bandhavimoktre namah |

om rakshovidhvansakarakaya  namah |

om paravidya pariharaya  namah |

om parashaurya vinashakaya namah |

om paramantra nirakartre namah |

om parayantra prabhedakaya  namah |

om sarvagraha vinashine namah |

om bhimasena sahayakrithe  namah |

om sarvadukha-haraya  namah |

om sarvalokacharine namah |

om manojavaya namah |

om parijata drumulasthaya  namah |

om sarva-mantra svarupaya namah |

om sarva-tantra svarupine  namah |

om sarva-yantratmakaya  namah |

om kapishvaraya namah |

om mahakayaya  namah |

 

om sarva-rogaharaya  namah |

om prabhave namah |

om bala siddhikaraya  namah |

om sarvavidya sampattipradayakaya  namah |

om kapisenanayakaya  namah |

om bhavishyath-chaturananaya  namah |

om kumara brahmacarine  namah |

om ratnakundalaya namah |

om diptimate  namah |

om cancala-dvalasannaddhaya  namah |

om lambamanashikhojvalaya  namah |

om gandharva vidyaya namah |

om tatvajnaya  namah |

om mahabala parakramaya  namah |

om karagraha vimoktre  namah |

om shrininkhala bandhamocakaya namah |

om sagarottarakaya  namah |

om prajnaya  namah |

om ramadutaya  namah |

om pratapavate  namah |

om vanaraya  namah |

om kesarisutaya namah |

om sitashoka nivarakaya  namah |

om anjanagarbha sambhutaya namah |

om balarkasadrashananaya  namah |

om vibhishana priyakaraya namah |

om dashagriva kulantakaya  namah |

om lakshmanapranadatre  namah |

om vajra kayaya  namah |

om mahadyuthaye  namah |

om chiranjivine  namah |

om rama bhaktaya  namah |

om daitya karya vighatakaya  namah |

om akshahantre namah |

om kancanabhaya  namah |

om pancavaktraya  namah |

om maha tapase  namah |

om lankini bhanjanaya  namah |

om shrimate  namah |

om simhika prana bhanjanaya namah |

om gandhamadana shailasthaya namah |

om lankapura vidayakaya  namah |

om sugriva sacivaya namah |

om dhiraya  namah |

om shuraya  namah |

om daityakulantakaya namah |

om suvarcalarcitaya  namah |

om tejase namah |

om rama-cudamani-pradayakaya namah |

om kamarupine  namah |

om pingalakshaya namah |

om vardhi mainaka pujitaya namah |

om kabalikrita-martanda-mandalaya  namah |

om vijitendriyaya  namah |

om ramasugriva-sandhatre namah |

om mahiravana-mardhanaya  namah |

om sphatikabhaya  namah |

om vagadhishaya namah |

om navavya-krita-panditaya  namah |

om caturbahave  namah |

om dinabandhuraya  namah |

om mayatmane  namah |

om bhaktavatsalaya  namah |

om sanjivananagayartha namah |

om sucaye  namah |

om vagmine  namah |

om dridhavrataya namah |

om kalanemi-pramathanaya  namah |

om harimarkata-markataya  namah |

om dantaya  namah |

om shantaya  namah |

om prasannatmane namah |

om shatakantamudapahartre  namah |

om yogine  namah |

om ramakatha-lolaya  namah |

om sitanveshana pathitaya namah |

om vajradranushtaya  namah |

om vajranakhaya  namah |

om rudra virya samudbhavaya  namah |

om indrajitprahitamoghabrahmastra-vinivarakaya  namah |

om partha dhvajagrasamvasine namah |

om sharapamjarabhedhakaya  namah |

om dashabahave  namah |

om lokapujyaya namah |

om jambavatpritivardhanaya  namah |

om sitasameta shriramapada sevadurandharaya  namah |

 

 

iti shri anjaneya ashtottara-shata namavalli sampurnam