Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Narada Muni > Narada bhakti sutram

narada bhakti sutram

 

prathamo'dhyayah

parabhaktisvarupam

1 01  athato bhaktim vyakhyasyamah | 1

1 02  sa tvasmin parapremarupa | 2

1 03  amritasvarupa ca | 3

1 04  yallabdhva puman sidhdo bhavati amrito bhavati tripto bhavati | 4

1 05  yatprapya na kincid vancati na shocati na dveshti na ramate notsahi bhavati | 5

1 06  yajjnatva matto bhavati stabdho bhavati atmaramo bhavati | 6

1 07  sa na kamayamana nirodharupatvat | 7

1 08  nirodhastu lokavedavyaparanyasah | 8

1 09  tasminnananyata tadvirodhishudasinata ca | 9

1 10  anyashrayanam tyagonanyata | 10

1 11  lokavedeshu tadanukulacaranam tadvirodhishudasinata | 11

1 12  bhavatu nishcayadardhyadurdhvam shastrarakshanam | 12

1 13  anyatha patityashankaya | 13

1 14  loko'pi tavadeva bhojanadi vyaparastvashariradharanavadhi | 14

1 15  tallakshanani vacyante nanamatabhedat | 15

1 16  pujadishvanuraga iti parasharyah | 16

1 17  kathadishviti gargah | 17

1 18  atmaratyavirodheneti shandilyah | 18

1 19  naradastu tadarpitakhilacarata tadvismarane paramavyakulateti | 19

1 20  astyevamevam | 20

1 21  yatha vrajagopikanam | 21

1 22  tatrapi na mahatmyajnanavismrityapavadah | 22

1 23  tadvihinam jaranamiva | 23

1 24  nastyeva tasmin tatsukhasukhitvam | 24

 

dvitiyo'dhyayah

parabhaktimahattvam

2 01  sa tu karmajnanayogebhyo'pyadhikatara | 25

2 02  phalarupattvat | 26

2 03  ishvarasyapyabhimanadveshitvat dainyapriyatvat ca | 27

2 04  tasyah jnanameva sadhanamityeke | 28

2 05  anyonyashrayatvamityanye | 29

2 06  svayam phalarupateti brahmakumarah | 30

2 07  rajagrihabhojanadishu tathaiva drishtatvat | 31

2 08  na tena raja paritoshah kshuccantirva | 32

2 09  tasmat saiva grahya mumukshubhih | 33

 

tritiyo'dhyayah

bhaktisadhanani

3 01  tasyah sadhanani gayantyacaryah | 34

3 02  tattu vishayatyagat sangatyagat ca | 35

3 03  avyavrittabhajanat | 36

3 04  loke'pi bhagavadgunashravanakirtanat | 37

3 05  mukhyatastu mahatkripayaiva bhagavatkripaleshad va | 38

3 06  mahatsangastu durlabho'gamyo'moghashca | 39

3 07  labhyate'pi tatkripayaiva | 40

3 08  tasmimstajjane bhedabhavat | 41

3 09  tadeva sadhyatam tadeva sadhyatam | 42

3 10  dussangah sarvathaiva tyajyah | 43

3 11  kamakrodhamohasmritibhramshabudhdinashakaranatvat | 44

3 12  tarangayita apime sangat samutrayante | 45

3 13  kastarati kastarati mayam yah sangam tyajati yo mahanubhavam sevate nirmamo bhavati | 46

3 14  yo viviktasthanam sevate yo lokabandhamunmulayati nistraigunyo bhavati yogakshemam tyajati | 47

3 15  yah karmaphalam tyajati karmani sannyassyati tato nirdvandvo bhavati | 48

3 16  yo vedanapi sannyasyati kevalamaviccinnanuragam labhate | 49

3 17  sa tarati sa tarati sa lokamstarayati | 50

 

caturtho'dhyayah

premanirvacanam

4 01  anirvacaniyam premasvarupam | 51

4 02  mukasvadanavat | 52

4 03  prakashate kvapi patre | 53

4 04  gunarahitam kamanarahitam pratikshanavardhamanam aviccinnam sukshmataram anubhavarupam | 54

4 05  tatprapya tadevavalokati tadeva shrinoti tadeva bhashayati tadeva cintayati | 55

4 06  gauni tridha gunabhedad artadibhedad va | 56

4 07  uttarasmaduttarasmat purva purva shreyaya bhavati | 57

4 08  anya mat saulabham bhaktau | 58

4 09  pramanantarasyanapekshatvat svayam pramanatvat | 59

4 10  shantirupat paramanandarupacca | 60

4 11  lokahanau cinta na karya niveditatmalokavedatvat | 61

4 12  na tatsidhdau lokavyavaharao heyah kintu phalatyagah tatsadhanam ca | 62

4 13  stridhananastikacaritram na shravaniyam | 63

4 14  abhimanadambhadikam tyajyam | 64

4 15  tadarpitakhilacarah san kamakrodhabhimanadikam tasminneva karaniyam | 65

4 16  trirupabhangapurvakam nityadasyanityakantabhajanatmakam prema karyam premaiva karyam | 66

 

pancamo'dhyayah

mukhyabhaktimahima

5 01  bhakta ekantino mukhyah | 67

5 02  kanthavarodharomancashrubhih parasparam lapamanah pavayanti kulani prithivim ca | 68

5 03  tirthikurvanti tirthani sukarmi kurvanti karmani saccastrikurvanti shastrani | 69

5 04  tanmayah | 70

5 05  modante pitaro nrityanti devatah sanatha ceyam bhurbhavati | 71

5 06  nasti teshu jatividyarupakuladhanakriyadi bhedah | 72

5 07  yatastadiyah | 73

5 08  vado navalambyah | 74

5 09  bahulyavakashatvad aniyatattvacca | 75

5 19  bhaktishastrrani mananiyani tadudbodhakarmani karaniyani | 76

5 11  sukhaduhkheccalabhadityakte pratikshyamane kshanardhamapi vyartham na neyam | 77

5 12  ahimsasatyashaucadayastikyadicaritrayani paripalaniyani | 78

5 13  sarvada sarvabhavena nishcintaih bhagavaneva bhajaniyah | 79

5 14  sa kirtyamanah shighramevavirbhavatyanubhavayati bhaktan | 80

5 15  trisatyasya bhaktireva gariyasi bhaktireva gariyasi | 81

5 16  gunamahatmyasakti-rupasakti-pujasakti-smaranasakti-dasyasakti-sakhyasakti-

      vatsalyasakti-kantasakti-atmanivedanasakti-tanmayatasakti-paramavirahasakti-rupa

      ekadha api ekadashadha bhavati | 82

5 17  ityevam vadanti janajalpanirbhayah ekamatah kumara-vyasa-shuka-shandilya-garga-vishnu-

      kaundinya-sheshodhdavaruni-bali-hanumad-vibhishanadayo bhaktyacaryah | 83

5 18  ya idam naradaproktam shivanushasanam vishvasiti shradhdate sa bhaktiman bhavati sah preshtam

      labhate sah preshtam labhate | 84

 

prathamo.adhyayah - parabhaktisvarupam. sutra 1-24

dvitiiyo.adhyayah - parabhaktimahattvam. sutra 25-33

tritiyo.adhyayah - bhaktisadhanani sutra 34-50

caturtho.adhyayah - premanirvacanam. sutra 51-66

pa~ncamo.adhyayah - mukhyabhaktimahimaa. sutra 67-84