Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Kavi Karnapura > 1000 Names of Lord Chaitanya

Shri-krishna-chaitanya-candrasya-sahasra-nama-stotram

Shri Kavi Karnapura

 

 

1

 

namas tasmai bhagavate

caytanyaya mahatmane

kali-kalmaSa-naSaya

bhavabdhi taraNaya ca

 

2

 

brahmaNa hari-dasana

Shri-rupaya prakaSitam

tat sarvam kathayiSami

savadhanam niSamaya

 

3

 

Srutvaivam vaishnavah sarve

prahriStah prema-vihvalah

sadaram paripapracchuh

prema-gadgadaya gira

 

4

 

vaishnavanam hi kripaya

smritva vakyam pitus tada

saNointya bhagavad-rupam

namani kathayami vai

 

om asya shri-krishna-chaitanya

sahasra-nama-stotrasya

narayaNah riSir anuStup chandah

Srimad-bhagavad-bhaktir devata

shri-radha-krishna-pritaye

shri-krishna-chaitanya-

nama-sahasra-pathe viniyogah

om namah prema-samuccayaya

gopijana-vallabhaya mahatmane

 

5*

 

om viSvambarah sadanando

viSva-jid viSva-bhavanah

mahanubhavo viSvatma

gauraNgo gaura-bhavanah

 

6

 

hema-prabho dirgha-bahur

dirgha-grivah Sucir vasuh

chaitanyaS cetanaS cetaS

citta-rupi prabhuh svayam

 

7

 

radhangi radhika-bhavo

radhanveSi priyamvadah

niti-jNah sarva-dharma-jNo

bhaktiman puruSottamah

 

8

 

anubhavi maha-dhairyah

Sastra-jNo nitya-nutanah

prabhavi bhagavan kriSNaS

caitanyo rasa-vigrahah

 

9

 

anadi-nidhano dhata

dharani-mandanah Sucih

varangaS caNcalo dakSah

pratapi sadhu-saNgatah

 

10

 

unmadi unmado viro

dhira-grani rasa-priyah

raktambaro daNda-dharah

sannyasi yati-bhuSaNah

 

11

 

daNdi chatri cakra-panih

kripaluh sarva-darSanah

nirayudha sarva-Sasta

kali-dosa-pranaSanah

 

12

 

guru-varyah kripa-sindhur

vikrami ca janardanah

mleccha-grahi kuniti-ghno

duSta-hari kripakulah

 

13

 

brahmacari yati-varo

brahmaNyo brahmaNah sudhih

dvija-rajas cakravarti

kavih kripaNa-vatsalah

 

14

 

nirihah pavako 'rtha-jNo

nirdhumah pavakopamah

nara-vandyo harakaro

bhaviSNur nara-nayakah

 

15

 

dana-viro yuddha-viro

daya-viro vrikodarah

jnana-viro maha-virah

Santi-virah pratapanah

 

16

 

shri-jiSNur bhramiko jiSNuh

sahiSNuS caru-darSanah

naro variyan durdarSo

navadvipa-sudhakarah

 

17

 

candra-hasyaS candra-nakho

balimad udaro bali

suryah-prabhah suryakamSuh

suryango maNi-bhuSaNah

 

18

 

kambhu-kaNthah kapola-Srir

nimna-nabhih sulocanah

jaganatha-suto vipro

ratnaNgo ratna-bhuSaNah

 

19

 

tirtharthi tirtha-das tirthas

tirthangas tirtha-sadhakah

tirthaspadas tirtha-vasas

tirtha-sevi niraSrayah

 

20

 

tirthaladi tirtha-prado

brahmako brahmaNo bhrami

Srivasa-paNditanando

ramananda-priyaNkarah

 

21

 

gadadhara-priyo dasa-

vikrami SaNkara-priyah

yogi yoga-prado yogo

yoga-kari tri-yoga-krit

 

22

 

sarvah sarva-svado bhuma

sarvangah sarva-sambhavah

vanir banayudho vadi

vacaspatir ayoni-jah

 

23

 

buddhih satyam balam tejo

dhritiman jaNgamakritih

murarir varddhano dhata

nriharih mana-varddhanah

 

24

 

niskarma karma-do nathah

karma-jNah karma-naSakah

anarghah karakah karma-

kriyarhah karma-badhakah

 

25

 

nirguno gunavan iSo

vidhata sama-go 'jitah

jita-Svaso jita-prano

jitanaNgo jitendriyah

 

26

 

krishna-bhavi krishna-nami

kriSNatma krishna-nayakah

advaito dvaita-sahityo

dvi-bhavah palako vaSi

 

27

 

Srivasah Sridharahavyo

hala-nayaka-sara-vit

viSvarupanujaScandro

variyan madhavo 'cyutah

 

28

 

rupasaktah sadacaro

guNa-jNo bahu-bhavakah

guNa-hino guNatito

guNa-grahi guNarNavah

 

29

 

brahmanando nityanandah

premanando 'ti-nandakah

nindya-hari nindya-varji

nindya-ghnah paritoSakah

 

30

 

yajNa-bahur vinitatma

nama-yajNa-pracarakah

kali-varyah sucinamSuh

paryamsuh pavakopamah

 

31

 

hiraNya-garbhah suksmatma

vairajyo viraja-patih

vilasi prabhavi svamSi

paravasthah siromanih

 

32

 

maya-ghno mayiko mayi

mayavadi vicakSaNah

kriSNacchadi krishna-jalpi

visaya-ghno nirakritih

 

33

 

saNkalpa-Sunyo mayiSo

mayadveSi vraja-priyah

vrajadhiSo vraja-patir

gopa-gokula-nandanah

 

34

 

vraja-vasi vraja-bhavo

vraja-nayaka-sattamah

gupta-priyo gupta-bhavo

vaNcitah satkulaSrayah

 

35

 

raganugo raga-sindhu

ragatma raga-varddhanah

ragodgatah prema-saksi

bhatöa-nathah sanatanah

 

36

 

gopala-bhaööa-gah prito

lokanatha-priyah paöuh

dvi-bhujah Sad-bhujo rupi

raja-darpa-vinaSanah

 

37

 

kaSi-miSra-priyo vandyo

vandaniyah Saci-prasuh

miSra-purandaradhiso

raghunatha-priyo rayah

 

38

 

sarvabhauma-darpa-hari

amogharir vasu-priyah

sahajah sahajadhiSaha

SaSvatah praNayaturah

 

39

 

kila-kiNcid-abhavarttah

paNdu-gaNdah Suchaturah

pralapi bahu-vak Suddhah

rijur vakra-gatih Sivah

 

40

 

ghattayito 'ravindakSah

prema-vaicittya-lakSakah

priyabhimani chaturah

priyavarti priyonmukhah

 

41

 

lomaNcitah kampa-dharah

aSru-mukho viSoka-ha

hasya-priyo hasya-kari

hasya-yug hasya-nagarah

 

42

 

hasya-grami hasya-karas

tri-bhaNgi nartanakulah

urdhva-loma urdhva-hasta

urdhva-ravi vikaravan

 

43

 

bhavollasi dhira-Santo

dhiraNgo dhira-nayakah

devaspado deva-dhama

deva-devo manobhavah

 

44

 

hemadrir hema-lavaNyah

sumerur brahma-sadanah

airavata-svarNa-kantih

Sara-ghno vaNchita-pradah

 

45

 

karobhoruh sudirghakSah

kampa-bhru-cakSu-nasikah

nama-granthi nama-saNkhya

bhava-baddhas triSa-harah

 

46

 

papakarSi papa-hari

papa-ghnah papa-Sodhakah

darpa-ha dhana-do 'ri-ghno

mana-ha ripu-ha madhuh

 

47

 

rupa-ha veSa-ha divyo

dina-bandhuh kripamayah

sudhaksarah sudhasvadi

sudhama kamaniyakah

 

48

 

nirmukto mukti-do mukto

muktakhyo mukti-badhakah

nihSaNko nirahaNkaro

nirvairo vipadapahah

 

49

 

vidagdho nava-lavanyo

navadvipa-dvija prabhuh

niraNkuSo deva-vandyah

suracaryah surari-ha

 

50

 

sura-varyo nindya-hari

vada-ghnah paritoSakah

suprakaSo brihad-bahur

mitra-jNah kavi-bhuSaNah

 

51

 

vara-prado varapaNgo

vara-yug vara-nayakah

puSpa-hasa padma-gandhih

padma-ragah prajagarah

 

52

 

urdhva-gah satpathacari

prana-da urdhva-gayakah

jana-priyo janahlado

janakariSi jana-sprihah

 

53

 

ajanma janma-nilayo

jananado janardra-dhih

jagan-natho jagad-bandhur

jagad-devo jagat-patih

 

54

 

janakari janamodo

janakananda-sagrahah

kali-priyah kali-Slaghyah

kali-mana-vivardhanah

 

55

 

kali-varyah sadanandah

kali-krit kali-dhanyaman

varddhamanah Sruti-dharah

varddhano vriddhi-dayakah

 

56

 

sampadah SaraNo dakSo

ghriNangi kali-rakSakah

kali-dhanyah samaya-jNah

kali-puNya-prakaSakah

 

57

 

niScinto dhira-lalito

dhira-vak preyasi-priyah

vamasparSi vama-bhavo

vama-rupo manoharah

 

58

 

atindriyah suradyakSo

lokadhyakSah kritakritah

yugadi-krid yuga-karo

yuga-jNo yuga-nayakah

 

59

 

yugavarto yugasimah

kalavan kala-Sakti-dhrik

praNayah SaSvato hriSöo

viSva-jid buddhi-mohanah

 

60

 

sandhyata dhyana-krid dhyani

dhyana-maNgala-sandhiman

visrutatma hridi sthira-

gramaniya-praghrahakah

 

61

 

svara-murcchi svaralapi

svara-murti-vibhuSaNah

gana-grahi gana-lubdho

gayako gana-varddhanah

 

62

 

gana-manyo hy aprameyah

satkarta viSva-dhrik sahah

ksirabdhi-kamathakarah

prema-garbha-jhaSakritih

 

63

 

bibhatsur bhava-hridayah

adriSyo barhi-darSakah

jnana-ruddho dhira-buddhir

akhilatma-priyah sudhih

 

64

 

ameyah sarva-vid bhanur

babhrur bahu-Siro rucih

uru-Sravah maha-dirgho

vriSa-karma vriSakritih

 

65

 

Sruti-smriti-dharo vedah

Sruti-jNah Sruti-badhakah

hridi spriSa asa atma

Sruti-saro vicakSaNah

 

66

 

kalapi niranugrahi

vaidya-vidya-pracarakah

mimamsakarir vedaNga

vedartha-prabhavo gatih

 

67

 

paravara-jNo duSparo

virahaNgi satam gatih

asaNkhyeyo 'prameyatma

siddhi-dah siddhi-sadhanah

 

68

 

dharmo-setur dharma-paro

dharmatma dharma-bhavanah

udirNa-samSaya-cchinno

vibhutih SaSvatah sthirah

 

69

 

Suddhatma SobhanotkaNöho

'nirdeSyah sadhana-priyah

grantha-priyo granthamayah

Sastra-yonir mahasayah

 

70

 

avarNo varNa-nilayo

naSrami catur-aSramah

avipra vipra-krit stutyo

rajanyo rajya-naSakah

 

71

 

avaSyo vaSyatadhinah

shri-bhakti-vyavasayakah

manojavah purayita

bhakti-kirtir anamayah

 

72

 

nidhi-varji bhakti-nidhir

durlabho durga-bhava-krit

karta nih kirtir atulah

amrito muraja-priyah

 

73

 

SriNgarah paNcamo bhavo

bhavo-yonir anantarah

bhakti-jit prema-bhoji ca

nava-bhakti-pracarakah

 

74

 

tri-gartas tri-gunamodas

tri-vaNchi priti-varddhanah

niyanta Srama-go 'titah

poSaNo vigata-jivarah

 

75

 

prema-jivaro vimanarhah

artha-ha svapna-naSanah

uttarano nama-puNyah

papa-puNya-vivarjitah

 

76

 

aparadha-harah palyah

svasti-dah svasti-bhuSaNah

putatma puta-gah putah

puta-bhavo maha-svanah

 

77

 

kSetra-jNah kSetra-vijayi

kSetra-vaso jagat-prasuh

bhaya-ha bhaya-do bhasvan

gauNa-bhava-samanvitah

 

78

 

maNdito maNdala-karo

vaijayanti-pavitrakah

citrangaS citritaS citro

bhakta-citta-prakaSakah

 

79

 

buddhi-go buddhi-do buddhir

buddhi-dhrig buddhi-varddhanah

premadri-dhrik prema-vaho

rati-vodha rati-sprisah

 

80

 

prema-cakSuh prema-ganhah

prema-hrit prema-purakah

gambhira-go bahir vaso

bhavanuSöhita-go patih

 

81

 

naika-rupo naika-bhavo

naikatma naika-rupa-dhrik

Slatha-sandhih kSiNa-dharmas

tyakta-papa uru-Sravah

 

82

 

uru-gaya uru-griva

uru-bhava uru-kramah

nirdhuto nirmalo bhavo

niriho niranugrahah

 

83

 

nirdhumo 'gnih supratapas

tivra-tapo hutaSanah

eko mahad-bhuta-vyapi

prithag-bhutah anekasah

 

84

 

nirNayi niranujNato

duSöa-grama-nivartakah

vipra-bandhuh priyo rucyo

rocakaNgo naradhipah

 

85

 

lokadhyakSah suvarNabhah

kanakabjah SikhamaNih

hema-kumbho dharmo-setur

loka-natho jagad-guruh

 

86

 

lohitakso nama-karma

bhava-stho hrid-guhasayah

rasa-prano rati-jyeSöho

rasabdhi-ratir akulah

 

87

 

bhava-sindhur bhakti-megho

rasa-varsi janakulah

pitabjo nila-pitabho

rati-bhokta rasayanah

 

88

 

avyaktah svarNa-rajivo

vivarNi sadhu-darsanah

amrityuh mrityu-do 'ruddhah

saNdhata mrityu-vaNcakah

 

89

 

premonmattah kirtanarttah

saNkirtana-pita surah

bhakti-gramah susiddarthah

siddhi-dah siddhi-sadanah

 

90

 

premodarah prema-vahu

loka-bharta diSampatih

antah kriSNo bahir gauro

darSako rati-vistarah

 

91

 

saNkalpa-siddho vaNchatma

atula sac-charira-bhrit

riddharthah karuNapango

nada-krid bhakta-vatsalah

 

92

 

amatsarah paranandah

kaupini bhakti-poSakah

akaitavo nama-mali

vegavan purNa-lakSaNah

 

93

 

mitaSano vivartakso

vyavasaya vyavasthitah

rati-sthano rati-vanah

paScat tuSöah Samakulah

 

94

 

kSobhaNo virabho margo

marga dhrig vartma-darSakah

nicasrami nica mani

vistaro bijam avyayah

 

95

 

moha-kayah sukSma-gatir

mahejyah sattra-varddhanah

sumukhah svapano 'nadih

sukrit papa-vidaraNah

 

96

 

Srinivaso gabhiratma

Sringara-kanakadritah

gabhiro gahano vedha

sangopango vriSa-priyah

 

97

 

udirna-rago vaicitri

Shrikarah stavanarhakah

aSru-cakSur jalabyaNga

purito rati-purakah

 

98

 

stotrayaNah stavadhyakSah

stavaniyah stavakulah

urdva-retah sannivasah

prema-murtih Satanalah

 

99

 

bhakta-bandhur loka-bandhuh

prema-bandhuh Satakulah

satya-medha Sruti-dharah

sarva-Sastra-bhritamvarah

 

100

 

bhakti-dvaro bhakti-grihah

premagaro nirodha-ha

udghurNo ghurNita-mana

aghurnita-kalevarah

 

101

 

bhava-bhranti-ja-sandehah

prema-raSih Sucapahah

kripacaryah prema-saNgo

vayunah sthira-yauvanah

 

102

 

sindhu-gah prema-saNgahah

prema-vaSyo viciksaNah

padma-kiNjalka-saNkasah

premadaro niyamakah

 

103

 

virakto vigataratir

napekSo naradadritah

nata-stho daksinah ksamah

Saöha-jiva-pratarakah

 

104

 

nama-pravartako 'nartho

dharmo-gurv-adi-puruSah

nyag-rodho janako jato

vainatyo bhakti-pada-pah

 

105

 

atma-mohah prema-lidhah

atma-bhavanugo virat

madhurya-vit svatma-rato

gaurakhyo vipra-rupa-dhrik

 

106

 

radha rupi maha-bhavi

radhyo radhana-tatparah

gopinathatmako 'driSyah

svadhikara-prasadhakah

 

107

 

nityaspado nitya rupi

nitya-bhava-prakaSakah

sustha-bhavaS capala-dhih

svaccha-go bhakti-poSakah

 

108*

 

sarvatra-gas tirtha-bhuto

hridi-sthah kamalasanah

sarva-bhavanugadhiSah

sarva-maNgala-karakah

 

109

 

ity etat kathitam nityam

sahasram nama-sundaram

goloka-vasino viSNor

gaura-rupasya Sarnginah

 

110

 

idam gaura-sahasrakhyam

amaya-ghnam Sucapaham

prema-bhakti-pradam nriNam

govindakarSakam param

 

111

 

pratah-kale ca madhyahne

sandhyayam madhya-ratrike

yah paöhet prayato bhaktya

caitanye labhate ratim

 

112

 

namatmako gaura-devo

yasya cetasi vartate

sa sarvam viSayam tyaktva

bhavanando bhaved dhruvam

 

113

 

yasmai kasmai na datavyam

dane tu bhakti-ha bhavet

vinitaya praSantaya

gaura-bhaktaya dhimate

tasmai deyam tato grahyam

iti vaishnava-Sasanam

 

 

iti shri-kavi-karNapu-ra-viracitam

shri-krishna-chaitanya-candrasya

sahasra-nama-stotram sampurNam