Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Jiva Goswami > Sankalpa Kalpadruma > Introduction

Introduction

 

 

Text 1

 

shri-krishna krishna-chaitanya

     sa-sanatana-rupaka

gopala raghunathapta-

     vraja-vallabha pahi mam

 

     shri-krishna-O Shri Krishna; krishna-chaitanya-O Shri Krishna Chaitanya; sa-sanatana-rupaka-O Lord whose form is eternal; gopala-O protector of the cows; raghunathapta-attained by the master of the Raghus; vraja-vallabha-O beloved of Vraja; pahi-save; mam-me.

 

 

     O Shri Krishna, O Lord who appears as Shri Krishna Chaitanya, O Lord whose form is eternal, O protector of the cows, O Lord who appears as Shri Ramacandra, O beloved of Vraja, please protect me.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami has placed in this verse the names of Shrila Rupa Gosvami, Shrila Sanatana Gosvami, Shrila Gopala Bhatta Gosvami, Shrila Raghunatha dasa Gosvami, Shrila Raghunatha Bhatöa Gosvami, and his own cousin Vallabha.

 

 

Texts 2 and 3

 

 

nandanandana ity uktas

     trailokyananda-vardhanah

anadi-janma-siddhanam

     gopinam patir eva yah

 

navina-nirada-shyamam

     tam rajiva-vilocanam

ballavi-nandanam vande

     krishnam gopala-rupinam

 

     nandanandana-Nandanandana; ity-thus; uktah-said; trailokyananda-vardhanah-inbcreasing the bliss of the three worlds; anadi-without beginning; janma-birth; siddhanam-of the perfect; gopinam-of the gopis; patih-the master; eva-indeed; yah-who; navina-nirada-shyamam-dark as a monsoon cloud; tam-to Him; rajiva-vilocanam-lotus eyes; ballavi-of the gopis; nandanam-the happiness; vande-I bow down; krishnam-to Shri Krishna; gopala-of a gopa; rupinam-the form.

 

 

     I offer my respectful obeisances to the Shri Krishna, who is known as Nanda's son, who is the protector of the cows, who fills the three worlds with bliss, who is the master of the birthless and perfect gopis, who is dark as a monsoon cloud, and whose eyes are lotus flowers.

 

Text 4

 

vrindaranye jaran jivah

     kashcit praha manah prati

mriyase sampratam mudha

     gudham etam sudham piba

 

     vrindaranye-in Vrindavana; jaran-growing old; jivah-a living entity; kashcit-a certain; praha-says; manah-to his mind; prati-to; mriyase-you are dying; sampratam-now; mudha-O fool; gudham-secret; etam-this; sudham-nectar; piba-drink.

 

 

     A person gradually growing old in Vrindavana tells his mind: Fool, now you are close to death. Drink this nectar I give you.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami has placed his name in this verse.

 

 

Text 5

 

tam pibann eva he svantah

     svam ca gokula-sangatam

sevam ca vanchitam kancid

     bhava-bhedena bhavaya

 

     tam-that; pibann-drinking; eva-indeed; he-O; svantah-mind; svam-you; ca-qnd; gokula-sangatam-in Gokula; sevam-service; ca-and; vanchitam-desired; kancit-something; bhava-bhedena-with love; bhavaya-meditate.

 

 

     O mind, as you drink this nectar think of yourself being in Gokula and think of the lovingly service you wish to give the Lord.

 

Text 6

 

mangalah sarva-lokanam

     gopa-kshauni-bhrid-angajah

bhavyam pallavayan payad

     ballavi-jana-vallabhah

 

     mangalah-auspicious; sarva-lokanam-of all people; gopa-kshauni-bhrid-angajah-the son of ther gopa king; bhavyam-auspiciousne4ss; pallavayan-making bloom; payat-may protect; ballavi-jana-of the gopis; vallabhah-the beloved.

 

 

     May the gopa-prince Krishna, who makes the devotees blossom with happiness, and who is the auspiciousness of all the worlds and the gopis' beloved, protect us.

 

 

Texts 7-9

 

 

aho bakity-adi-kirtih

     krishnas tu bhagavan svayam

asti yas tasya pitradi-

     taya citraya klptavan

 

stutas tad bhuri-bhagyeti

     tatha cettham satam iti

nemam virincety evam

     nayam striya iti vrajah

 

yas tam ko nashrayan natra

     kshitav indriyavan narah

tasmad bhratar nija-tratah

     svantah svantas tam ashraya

 

     aho bakity-adi-Shrimad-Bhagavatam 3.2.23; kirtih-fame; krishnah-Krishna; tu-indeed; bhagavan svayam-the Original Supreme Personality of Godhead (Shrimad-Bhagavatam 1.3.28); asti-is; yah-who; tasya-of Him; pitraditaya-beginning with His father; citraya-wonderful; klptavan-did; stutah-glorified with prayers; tat-that; bhuri-bhagyeti-Shrimad-Bhagavatam 10.14.38; tatha-so; cettham satam iti-Shrimad-Bhagavatam 10.12.11; nemam virincety-Shrimad-Bhagavatam 10.9.20; evam-thus; nayam striya-Shrimad-Bhagavatam 10.47.60; iti-thus; vrajah-Vraja; yah-who; tam-to Him; kah-who?; na-not; ashrayan-taking shelter; na-not; atra-here; kshitav-on the earth; indriyavan-sensible; narah-person; tasmat-therefore; bhratah-O brother; nija-own; tratah-O protector; svantah-O mind; svantah-O mind; tam-Him; ashraya-take shelter.

 

 

     What sensible person on this earth will not take shelter of Lord Krishna, who filled His parents with wonder, who is the original Supreme Personality of Godhead as described in Shrimad-Bhagavatam 1.3.28, and whose glory is seen in Shrimad-Bhagavatam 3.2.23, 10.14.38, 10.12.11, 10.9.20, and 10.47.60? O mind, O brother mind, O my protector, please take shelter of Him.

 

 

Text 10

 

upadesham desha-rupam

     mama manaya manasa

sudhadharadharah so 'yam

     kalpah syat kalpa-bhuruhah

 

     upadesham-instruction; desha-rupam-for this place; mama-my; manaya-please accept; manasa-O mind; sudha-of nectar; adharadharah-a monsoon cloud; sah ayam-He; kalpah-proper; syat-is; kalpa-bhuruhah-a kalpa-vriksha tree.

 

 

     O mind, please understand what I will now teach you: Krishna is a monsoon cloud of nectar. He is a kalpa-vriksha tree that fulfills all desires.

 

Text 11

 

mulam janmadi-lilasya

     skandhah syan nitya-lilata

shakhas tat-tad-ritu-shlokah

     phalam premamayi sthitih

 

     mulam-the root; janma-with birth; adi-beginning; lila-pastimes; asya-of Him; skandhah-the trunk; syan-is; nitya-lilata-the eternal pastimes; sakhah-the branches; tat-tad-ritu-the pastimes in the various seasons; shlokah-verse; phalam-the fruit; premamayi-full of love; sthitih-the condition.

 

 

     The root of that kalpa-vriksha tree is the pastimes that begin with His birth. The trunk is His eternal pastimes. The branches are the verses describing His pastimes in the different seasons. The fruit is love for Him.