Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Jiva Goswami > Hari Namamrita Vyakarana Sutra

Hari-namamrita-vyakarana-sutra

 

 

Sanjna-prakaranam

 

 1) narayanad udbhuto ‘yam varnakramah

 2) tatradau caturdasha sarveshvarah

 3) dasha-dashavatarah

 4) tesham dvau dvavekatmakau

 5) purvo vamanah

 6) parastrivikramah

 7) trimatro mahapurushah

 8) a a varjitah sarveshvara ishvarah

 9) dashavatara ishah

10) a a i i u u anantah

11) i i u u catuh-sanah

12) u u ri ri caturbhujah

13) e ai o au caturvyuhah

14) am iti vishnu-cakram

15) am iti vishnucapah

16) ah iti vishnusargah

17) kadayo vishnujanah

18) ya-va-varjitas tu valah

19) te mantah panca panca vishnuvargah

20) na-varjitas tu vishnuganah

21) ka-ca-ta-ta-pa harikamalani

22) kha-cha-tha-tha-pha harikhadgah

23) ga-ja-da-da-ba harigadah

24) gha-jha-dha-dha-bha harighoshah

25) na-na-na-na-ma harivenavah

26) ta etad varjitah vishnudasah

27) ya-ra-la-va harimitrani

28) sha-sha-sa-ha harigotrani

29) sha-sha-sah shaurayah

30) vishnudasa harigotrani vaishnavah

31) harigada-harighosha-harivenu-harimitrani hash ca gopalah

32) yadava anye

33) shauri-varjitas tu satvatah

34) varna-svarupe ramah

35) tad-adi-dvaye dvayam

36) adesho virincih

37) agamo vishnuh

38) lopo harah

39) sutrani shad-vidhani

40) sanjna ca paribhasha ca vidhirniyama eva ca

atidesho‘dhikarash ca shad vidham sutra-lakshanam

 

 

Sarveshvara-sandhih

 

 1) dashavatara ekatmake militva trivikramah

 2) a-dvayam i-dvaye e

 3) u-dvaye o

 4) ri-dvaye ar

 5) ri-dvaya-dvayayor riti

 6) I-dvaye al

 7) e-dvaye ai

 8) o-dvaye au

 9) i-dvayam eva yah sarveshvare

10) u-dvayam vah

11) ri-dvayam rah

12) I-dvayam lah

13) e ay, ai ay

14) o av, au av

15) e-obhyam asya haro vishnupadante

16) ay-adinam ya-vayor va

17) o-ramantanam anantanam cavyayanam sarveshvare na sandhih

18) id-ud-etam dvi-vacanasya manivadi-varjam

19) vamano laghuh

20) trivikramo guruh

21) sat-sangat purvo vamano ‘pi guruh

22) mithah samlagno vishnujanah sat-sanga-sanjnah

 

 

Vishnujana-sandhih

 

 1) vishnudaso vishnupadante harighoshe ca harigada

 2) harivenau harivenur va

 3) yadava-matre harikamalam

 4) tatah shash cho va

 5) ho harighoshah

 6) datau para-varnau la-ca-ta-vargeshu nityam

 7) tashca she

 8) no ‘ntas ca-chayoh sha-ramah

ta-thayoh sha-ramah

ta-thayoh sa-ramah

 9) le la-rama eva

10) ja-jha-na-sha-rameshu na-ramah

11) she canto va

12) mo vishnucakram vishnujane

13) vishnucakrasya harivenur vishnuvarge vishnupadantasya tu va

14) dvih-sarveshvara-matrac chah

15) vishnupadantat trivikramad va

16) vamanat na-na-nah dvih sarveshvare

17) vishnujane vishnujanova harovina

18) ra-ramat sarveshvare tu harigotram vina

19) vishnujanad vishnudasasyadarshanam savarge vishnudase

20) sa rame tanabhyam tug-veti vaktavyam

 

 

Vishnusarga-sandhih

 

 1) vishnusargah paphayor upadhmaniyah kakhayor jihvamuliyo va

 2) ca-chayoh sha-ramash ta-thayoh sha-ramas ta-thayoh sa-ramah

 3) shaurishu shaurir va

 4) ad-a-rama-gopalayor ur nityam

 5) a-dvaya-bho bhago aghobhyo lopyah sarveshvare tu yash ca, na ca lopye

sandhih

 6) esha-sa-paro vishnujane

 7) ra ishvarat sarveshvara gopalayoh

 8) anishvarad api ra-rama-jah

 9) ahno-vishnusargasya ro ratrir rupa rathantarad anyeshu

10) ro re lopyah purvash ca trivikramah

 

 

Vishnupada-prakaranam

 

 1) adhatu vishnubhaktikam  arthavan nama

 2) prakritih purva

 3) pratyayah parah

 4) tatra namnah su au jas, am au shas, ta bhyam bhis, ne bhyam bhyas, nasi bhyam bhyas, nas os am, ni os sup

 5) tatra ja-ta-sha-na-pa itah, ush ca soh, naser ish ca

 6) nama sanjnash caturvidhah

 7) sa-ra-ramayor vishnusargo vishnupadante

 8) dashavatarad am-shasor a-rama harah

 9) dashavatarasya trivikramah shasi, tasmat so nah pumsi

10) a-ramantah krishna-sanjnah

11) krishnat ta inah

12) trivikramo gopale

13) krishnad bhis ais

14) krishnat ner yah

15) krishnasya e vaishnave bahutve

16) krishnat naser at

17) krishnat nasah sya

18) krishnasya e osi

19) vamana-gopi-radhabhyo nud ami

20) vamanasya trivikramo nami, nri-shabdasya tu va, na tishri catasroh

21) ishvara-harimitra-kanebhyah pratyaya-virinci-sasya sho, num-vishnusarga-vyavadhane ‘pi, na tu vishnupadady-anta satinam

22) sambodhane sur budha-sanjnah

23) e-o-vamanebhyo buddhasyadarshanam

24) ra-sha-ri-dvayebhyo nasya nah, sarveshvara-ha-ya-va-kavarga-pavarga-vyavadhane ‘pi samana-vishnupade, na tu vishnupadantasya

25) shasadayo yadu-sanjnah

26) atra-pada-danta-masa-yusha ity etesham, pad-dat-mas-yusham ity ete virincayo yadushu va

27) a-rama haro yadu-sarveshvare, na tv apah

28) i-u-ramanto hari-sanjnah

29) harita au purva-savarnah

30) i-dvayasya e, u dvayasya o, ri-dvayasya ar, I-dvayasya al, govinda-sanjnah

31) nito vrishni-sanjnah

32) harer govindo jasi vrishnishu buddhe ca

33) haritas ta na, na tu lakshmyam

34) e-obhyam nasi-nasor a-rama-harah

35) haritah ner auc

36) antya-sarveshvaradi-varnah samsara-sanjnah

37) samsarasya harash citi

38) tres trayo nami svarthe

39) sha-nanta-sankhyatah katesh ca jas-shasor mahaharah svarthe

40) ri-rama-sakhibhyam sor ac, buddham vina

41) a-dvayasya a, i-dvayasya ai, u-dvayasya  au, ri-dvayasya  ar, I-dvayasya al vrishnindra sanjnah

42) sv-adayah panca pandavah

43) sakhyur vrishnindrah su varjam pandaveshu

44) na sakhir hari-sanjnash tadau, patis tv asamase

45) khya-tyabhyam nasi-nasor us

46) sakhi-patibhyam ner au

47) dhator id-utor iy uvau sarveshvare bahulam

48) ni-radhabhyam ner am

49) ri-ramasya govindah pandveshu nau ca

50) ri-ramato nasi nasor asya uc

51) buddhe govindah

52) radha-vishnujanabhyam ipash ca trivikramat sor harah

a) svashri-tril-trin-pratyayantanam vrishnindrah su-varjam pandaveshu

53) raya a sa-bhoh

54) o au pandaveshu

55) o a am-shasor na ca so nah

 

 

Sarveshvaranta Lakshmi-lingah

 

 1) a-ramanta-lakshmi radha-sanjna

 2) radha-brahmabhyam au i

 3) radhaya e tausor buddhe ca

 4) radhato yap vrishnishu

 5) ambadinam gopyash ca vamano buddhe

 6) jaraya jaras va sarveshvare

 7) harita ap va vrishnishu lakshmyam, nityaam gopyah

 8) lakshmi-sthayos tri-caturos tishri-catashri vishnubhaktau

 9) tishri-catasro rah sarveshvare

10) i-u-lakshmir gopi-sanjna

11) stri-bhruvor iy-uvau sarveshvare, striya am-shasor va

12) ney-uv sthanam gopi, striyam vina, vrishnishv ami ca va

 

 

Sarveshvaranta Brahma-lingah

 1) brahma-krishnat sor am

 2) brahmato jas-shasoh shih

 3) sarveshvara-vaishnavantayor num shau

 4) antya-sarveshvarat param mitah sthanam

 5) antyat purva-varna uddhava-sanjnah

 6) a-brahma-pandavah shish ca krishna-sthana-sanjnah

 7) nanta-dhatu-varjita-santa-sat-sanga-mahad-apam uddhavasya trivikramah krishna-sthane, buddham vina

 8) hridayasya hrid yadushu va, shirshasya shirshan va

 9) avishnupadantasya nasya masya ca vishnucakram vaishnave

10) brahmatah sv-amor maha-harah

11) brahmeshantan nuk sarveshvare na tv ami

12) dadhi-asthi-sakthi-akshi-shabdannm i-ramasya an tadi-sarveshvare

13) akrishna-sthana sarveshvaro bhagavat-sanjnah, taddhite yash ca

14) va-ma-sat-sanga-hinasyano ‘rama-haro bhagavati, na tu ye, i-nyos tu va

15) brahmano govindo va buddhe

16) brahmanta-trivikramasya vamanah

17) e-ai sthane i-ramah, o-au sthane u-ramo vamanah syat

 

 

Vishnujananta Purushottama Lingah

 

 1) acash catur bhujanubhandhanan ca num krishna-sthane

 2) ta-vargasya ca-vargash ca-varga-yoge

 3) sat-sangantasya haro vishnupadante

 4) atv-as-anto uddhavasya trivikramah buddha-varjita-sau dhatum vina

 5) ca-vargasya ka-vargo vishnupadante, vaishnave tv a-sa-varge

 6) aco ‘rama-haro bhagavati, purvasya trivikramah

 7) purvasya vishnupadavattvam svadi-taddhitayor a-ya-sarveshvaradyoh

 8) tiryacas tirashcir udaca udicir bhagavati

 9) cha-sho-raj-yaj-bhraj-parivraj-shrij-mrij-bhrasaj-vrashcam ca sho, vishnupadante, vaishnave ca

10) skoh-sat-sangadyor haro vishnupadante vaishnave ca

11) shasya do vishnupadante harighoshe ca

12) vishnudasasya harikamalam va virame

13) sraj-dish-drish-ritvij-ushnih-dadhrish-anudaka-purva-sprish-tadrish-ity-adinam ko vishnupadante

14) yujo ‘samastasya num krishna-sthane na tu samadhau

15) rat sasyaiva sat-sanganta-hara-viddhih

16) ja-varja-harigagader eka-sarveshvarasya dhator harighoshantasyadau harighoshatvam, visnupadante, sadhvosh ca

17) namantasya nasya haro vishnupadante, buddham vina

18) pumsah pumasuh krishna-sthane

19) shvan-yuvan-maghavan ity esham vasya ur bhagavati

20) dhato ra-va-prag-id-utos trivikramo ra-vato vishnujane, na kura-chura-nama-dhatunam, na ca taddhita ye

21) pathin-mathin-ribhukshinn ity esham nasya harah sau

22) pathy-adinam i-ramasya-ramah krishna-sthane that purvam nuk ca

23) paty-adinam samsara-haro bhagavati

24) in-han-pushan-aryamanity esham uddhavasya trivikramah su-shyor eva

25) hano hasya gho ninayoh

26) ra-sha-nanta-sankhyabhyo nud ami svarthe

27) nantoddhavasya trivikramo nami

28) ashtan a vishnubhaktishu va

29) tasmaj jas-shasor aush svarthe

30) a-nan-purvasyarvano ‘rvatri sum vina

31) na-varja-ta-varga-sthasya nasya na natvam

32) dhator mo no vishnupadante ma-vayosh ca

33) dhvamsu-sramsu-vasv-anaduham do vishnupadante

34) vasor vasya ur bhagavati

35) catur-anaduhor am krishna-sthane, buddhe tvam

36) anaduho num ca sau

37) ra-ramasya na vishnusargah supi

38) sajush ashish ity anayor is-us-anta-dhatosh ca ro vishnupadante, tasya vishnusargash ca supi

39) ir-ur-anta-dhator uddhavasya trivikramo vishnupadante

40) hasya dhah, naho dhah, dades tu dhator ghah, druha-muha-nasha-snuha-sniham va vishnupadante vaishnave ca

41) vaho va uth bhagavati

42) a-dvayad utho vrishnindrah

 

 

Vishnujananta Lakshmi Lingah

 

 1) apo do bhe

 2) div au sau

 3) div ur vishnupadante

 

Vishnujananta Brahma Lingah

 

 1) nasya haro va brahmani buddhe

 2) ahno vishnusargo vishnupadante