Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Jiva Goswami > Gopala Virudavali

Gopala-virudavali

 

 

Text 1

 

 

gopala-sukhada seyam

     gopala-virudavali

arthaya shrayatam kalpa-  

     virud-avali-kalpatam

 

gopala—to Gopala; sukha—happiness; da—giving; sa—this; iyam—this; gopala-virudavali—poem named Gopala-virudavali; arthaya-for the purpose; shrayatam—may attain; kalpa—virut—of desire-creepers; avali—multitude; kalpatam status.

 

 

     May this poem, Gopala-virudavali, become like a garden of desire-creepers to give pleasure to Lord Gopala.

 

 

Text 2

 

 

brahma-brahmaja-sharva-sarva-janata rajyaj-janah shri-pateh

     shabda-brahma-ganash ca te ca nikhila-brahmanda-vaikuntha-gah

ashrantoshtham agha-ghna-goshth-caritam gayanta eva sthitah

     yady adya pratipadyatam mama kritam gadyam ca padyam ca kim

 

    

 

brahma—Brahma; brahmaja—Narada; sharva—Shiva; sarva—all; janatah—living entities; rajyat—janah—the jubilant devotees; shri—of the goddess of fortune; pateh—of the Lord; shabda-brahma-ganah—learned in the Vedas; ca—and; te—they; ca—and; nikhila—all; bramanda—material universes; vaikuntha—of spiritual planets; gah—residents; ashranta—without fatigue; oshtham—for the lips; agha—of material impurities; ghna—the destrouer; goshtha—in Vrindavana; caritam—pastimes; gayantah—glorify; eva—certainly; sthitah—situated; yadi—if; daya—then today; pratipadyatam—is begun; mama—my; kritam—composed; gadyam—prose; ca—and; padyam—verse; ca—and; kim—how is it?

 

 

     If Brahma, Brahma's sons, Shiva, all the splendid devotees of the goddess of fortune's husband, the personified Vedas, and all the residents of the material universes and the spiritual Vaikuntha worlds, are singing the Vrindavana pastimes of the killer of Agha without their lips ever becoming tired, then why do I now write these words in verse and prose?

 

 

Text 3

 

 

 

mugdhanam api lubdhanam

     keshancit kavi-maninam

drishyate kavita tadvad

     atrapy atrapata mama

 

 

 

     mugdhanam—foolish; api—and; lubdhanam—greedy; keshancit—of certain people; kavi—as poets; maninam— fancying themselves; drishyate—os seen; kavita—poetry; tadvat—like this; atra—here; api—also; atrapata—shamelessness; mama—my.

 

     Although this poem is just like the mediocre poetry of many other foolish, greedy authors, proud of thinking themselves learned poets, I shamelessly continue to write.

 

 

Text 4

 

 

nitya-vihriti-nija-varga-sukha-pratha

   kshity-avataranaja-sarvaga-sat-katha

akrama-jita-tula-saushthava-satrabha

   shakra-manija-ghrini-nirjayi-sattra-bha

svarna-ghatita-nibhasat-pata-samhita

   karna-sukhada-bahu-sad-guna-brimhita

citra-bhamani-gana-sangraha-vigraha

   mitra-sukhada-krita-shatru-vinigraha

kirti-mahasi-jagad-ishta-samarpaka

   kirtita-lava-nija-samjnaka-tarpaka

vamshaja-kala-vasha-sarva-caracara

   vamsha-mahita-pitri-sindhu-sudhakara

ugra-naraka-gana-yogya-vimuktida

   ugra-kirana-mukha-drig-ruci-yuktida

krishna-subhaga-jagad-udgata-dhamaka

   krishna-paramatama-shastada-narmaka

shraddhita-manasi nibaddhavad asita

   saddhita-karuna-rasa-prativasita

dustara-bhaya-jana-sharmada-susmaya

   pustaka-shata-shata-sustava-drig jaya

 

 

     nitya—eternal; vihriti—pastimes; nija-varga—own devotees; sukha—transcendental happiness; pratha—granting; kshiti—to the earth; avatarana—from the descent; ja—produced; sarvaga— everywhere manifested; sat—transcendental; katha—topics of discussion; akrama-jita—unconquered; tula—unequalled; saushthava— excellence satra-bha—the abode; shakra—mani—from the sapphire; ja—produced; ghrini—splendor; nirjayi—completely dereating; sattra-bha—effulgence; svarna—golden; ghatita—endowed; nibhasat—lower; pata— garment; samhita—wearing; karna—to the ears; sukha-da— granting happiness; bahu—many; sat—transcendental; guna— attributes; brimhita—expanded; citra—amazing; bha—splendor; mani—of jewels; gana—of multitudes; sangraha—collection; vigraha—form; mitra—to the friends; sukha—happiness; da—granting; krita—performed; shatru—enemies; vinigraha—defeat; kirti—fame; mahasi—glorious; jagat—to the universe; ishta—desires; samarpaka—granting; kirtita—glorified; lava— a small number; nija—own; samjnaka—with the names; tarpaka— pleasing; vamsha—from the flute; ja—produced; kala—musical sound; vasha—the enchantment; sarva—of all; cara—moving; acara—and non-moving entities; vamsha—family; mahita—gloridied; pitri of the father; sindhu—of the ocean; sudha-akara—the flood of nectar; ugra—terrible; naraka—of hells; gana—for the multitude; yogya—suitable; vimikti—liberation; da—granting; ugra— intense; kirana—with effulgence; mukha—face; drik—eyes; ruci—beauty; yuktida—appropriate; krishna—black; subhaga—beautiful; jagat—from the universe; udgata—gone; dhamaka—to the spiritual abode; krishna—Krishna; parama-tama—taking as the most dear; shastada—chastising; narmaka—in jest; shraddhita—faithful; manasi—in the mind; nibaddhavat—as if bound; asita—situated; sat—to the devotees; hita—granted; karuna—of mercy; rasa—mellow; prativasita—resided; dustara—insurmountable; bhaya—rear; jana—the people; sharmada—granting auspiciousness; su—nicely; smaya—smiling; pustaka—in Vedic scriptures; shata-shata—in hundreds and hundreds; su—excellent; stava—in prayers; drik—sight; jaya— all glories.

 

     O Lord whose pastimes please Your devotees, O Lord whose descent to the Earth has created spiritual narrations everywhere, O Lord whose virtues have no equal or superior, O Lord whose splendor defeats the splendor of a host of sapphires, O Lord dressed in a splendid golden dhoti, O Lord whose transcendental qualities delight the ear, O Lord decorated with colorful jewels, O Lord whose victory over the demons delights Your friends, O Lord whose glories fulfill the world's desires, O Lord whose names, when even briefly glorified, bring great pleasure, O Lord whose sweet flute music enchants all moving and non-moving living entities, O glistening nectar moon risen from the ocean of your  father and glorified by a great family, O Lord who liberated those who deserved a terrible hell, O splendid sun whose face delights the eyes, O Lord who filled this world with pleasure and then returned to Your own abode, O Lord who joked with playful words of rebuke, O Lord who sits, as if bound, in the hearts of the faithful, O Lord fragrant with kindness to the devotees, O Lord whose smile protects those filled with terrible fears, O Lord whose eyes are glorified in hundreds and hundreds of books, all glories to You!

 

 

Text 5

 

 

surupa-gana-shekhare ruci-jitendranileshvare

     prashasta-guna-mandale sakala-sampad-akhandale

ananta-bala-viryake vijita-dushta-shautiryake

     samasta-sukhada-kriye hridayam astu vamshi-priye

 

 

     surupa—of those who are beautiful; gana—of the multitude; shekhara—the crown; ruci—splendor; jita—defeated; indranila—of sapphires; ishvare—the monarch; prashasta—of excellent; guna—auspicious qualities; mandale—the sphere; sakala—all; sampat—good-fortune; akhandale—unbroken; ananta—unlimited; bala—prowess; viryake—and heroism; vijita—defeated; dushta—of the demons; sautiryake—pride; samasta—all; sukhada—granting happiness; kriye—activities; hridayam—the heart; astu—may be; vamshi-priye—who is fond of playing the flute.

 

     May my heart rest on He who is the crown of all handsome men, whose splendor defeats the king of sapphires, who has a host of glorious virtues, who is the king of all opulences, whose power is limitless, who checks the demons' pride, whose pastimes please everyone, and who is fond of the flute. 

 

 

Text 6

 

 

shrita-vrindavana

   hita-vrindavana

avalokamrita-

   bhrita-lokavrita

 

 

     shrita—taken shelter; vrindavana—of Vrindavana; hita—welfare; vrindavana—of Vrindavana; avaloka—of the glance; amrita—by the nectar; bhrita—maintained; loka—by the people; avrita—surrounded.

 

     O shelter of Vrindavana, O auspiciousness of Vrindavana, O Lord whose nectar glances are drunk by the people of Vrindavana!

 

 

Text 7

 

 

satyam vrindavanam anu

     sarvadrishye pade sa-goshthas tvam

vibhavasi satatam tadval

     lokair alokyase 'bhikshnam

 

     satyam—transcendental; vrindavanam—Vrindavana; anu—near; sarva—by everyone; adrishye—visible; pade—at the place; sa—accmpanied by; goshtah—the cowherd boys and calves; tvam—You; vibhavasi—are manifest; satatam—continually; tadvat—to that extent; lokaih—by the residents of Vrindavana; alokyase—are seen; abhikshnam—continually.

 

     O Lord, as You enter Vrindavana, you come with the cows and boys to a place where all can see You. The people gaze at You at every moment.

 

 

Text 8

 

 

snigdha-snigdha-svaka-bhriti-krita-sukha

   svarvat-parva-svajanushi krita-sukha

gacchad-yacchaj-jana-vrita-maha-pada

   tushyat-pushyad-vraja-nripa-dhrita-mada

rakshah-paksha-striyam anushritidada

   asta-vyasta-sva-shakata-mridu-pada

bhargad-garga-prakatita-sad-abhidha

   tarjaj-jarjan-madhu-dabhihati-vidha

varna-svarna-kraya-phala-sakutuka

   shvah-shvah-shashvat-sukha-mukharita-shuka

citran-mitra-pracaya-carita-cita

   bhakta-svakta-smita-bala-valayita

gacchad-vatsa-sthagana-krid-anugama

   sadma-cchadma-pratinaya-dhrita-shama

navya-sravya-krama-viharana-rana

   gavya-stavya-svayam apahriti-pana

prasv-ahrasva-pratisita-sad-udara

   vargya-svargya-dvaya-taru-gati-hara

tyakta-vyakta-klama-suvihrid-avika

  vrindad-vrinda-sva-vipina-vasatika

 

 

     snigdha—affectionate; snigdha—friends; svaka—own; bhriti—maintainence; krita—performed; sukha—happiness; svarvat—like the heavenly planets; parva—festival; sva—own; janushi—in the birth; krita—performed; sukha—happiness; gacchat—going; yacchat—offering; jana—people; vrita— gifts; maha—festival; pada—abode; tushyat—satisfied; pushyat— flourishing; vraja—of Vraja; nripa—king; dhrita—maintained; mada—joy; rakshah-paksha-striyam—the Rakshasi Putana; anushriti— a post equal to that of Mother Yashoda; dada—granting; asta-vyasta—inverted; sva—won; shakata—cart; mridu—delicate; pada—feet; bhargat-garga—Garga Acarya; prakatita—revealed; sat— transcendental; abhidha—names; tarjat—chastising; jarjat— criticising; madhu—the Madhu demon; dabhihati-vidha—killing; varna—of words; svarna—with the gold; kraya—purchasing; phala—fruit; sa—with; kutuka—eagerness; svah svah—day after day; shashvat—continually; sukha—with happiness; mukharita made eager to speak; shuka—Shukadeva Gosvami; citrat—astonishing; mitra—of friends; pracaya—with the multitude; carita—of pastimes; cita—a multitude; bhakta— devdotees; svakta—annointed; smita—smile; bala—by Balarama; valayita—embraced; gacchat—going vatsa—calves; sthagana—concealment; drit— doing; anugama-following; sadma—abode; chadma—false appearance; pratinaya—bringing back; dhrita—held; shama—peace; navya—newly; sravya—caused to flow; krama—gradually; viharana—from the theft of the calves and boys; rana—joy; gavya—calves; stavya—praiseworthy; svayam—personally; apahriti—taking away; pana—the contest; prasu—by the mother Yashoda; ahrasva—very long; pratisita—bound; sat—transcendental; udara—abdomen; vargya-svargya—the demigods Nalakuvara and Manigriva; dvaya—two taru—of trees; gati-—the state; hara—delivering from; tyakta—abandoned; vyakta—manifested; klama—fatigue; suvihrit-avika—fond of performing pastimes; vrindat—wandering; vrinda—cowherd companions; sva—own; vipina—in the forest; vasatika—staying.

 

     O Lord who pleased Your affectionate relatives, O Lord who celebrated Your birthday with a party like those in Svargaloka, O Lord to whom visitors gave many gifts, O Lord who delighted the happy and prosperous king of Vraja, O Lord who made the demoness Putana‘ a follower of Your mother, O Lord whose soft feet overturned the cart, O Lord whose transcendental names were revealed by Garga Acarya, O Lord who easily killed the menacing Madhu demon, O Lord eager to purchase some fruit with the golden coins of Your broken words, O Lord who day after day filled eloquent Shukadeva Gosvami with bliss, O Lord who enjoys many wonderful pastimes with Your friends, O Lord embraced by smiling Balarama and Your devotees, O Lord who tried to solve the mystery of the wandering calves' disappearance, O Lord who to keep the peace returned home with calves that were only a magical illusion, O Lord who made a new stream of happiness flow from the theft of the boys and calves, O Lord who, personally becoming the calves, bested Brahma‘ in the contest of strength, O Lord whose waist Your mother bound with a long rope, O Lord who rescued Nalakuvara and Manigriva from the fate of being trees, O Lord who enjoys pastimes without ever becoming tired, O Lord who wanders in the forest with Your friends,

 

 

Text 9

 

 

janis tava janim mudam ashrijad riddhim riddhih sphutam

     sada vihritir uccakair vihritim evam ekatmake

udancati sudhambudhi-plava-rase mamajja vrajas

     tatah prabalam ucchalaty api mamaj jur asha dasha

 

 

     janih—birth; tava—your; janim—birth; mudam—joy; ashrijat—created; riddhim—opulence; riddhih—opulence; sphutam—manifested; sada—eternally; vihritih—pastimes; uccakaih—greatly; vihritim—pastime; evam—in this way; eka-atmake—having the same nature; udancati—rising; sudha—of nectar; ambudi—of the ocean; plava-rase—in the inundation; mamajja—became immersed; vrajah—the residents of Vrajabhumi; tatah—from that prabalam—intensely; ucchalati—arises; api—also; mamat—at one time;  juh—of this old person; asha—hope; dasha—condition.

 

Because Your birth created a birth of happiness, Your opulence opulence, and Your pastimes pastimes, and because Vraja became plunged in a rising ocean of nectar, intense hope now rises in this old man.

 

 

Text 10

 

 

stavya-prabhabhasa-

   navya-vrajavasa

vrindahvayaranya-

   vrindanvayaganya-

narmacid-avrida

  sharmacita-krida

 

     stavya—glorious; prabha—of the splendor; abhasa—the effulgence; navya—new; vraja—in Vraja; avasa—residence; vrinda—Vrindavana; ahvaya—named; aranya—forest; vrinda—of associates; anvaya—series; aganya-uncountable; narma-—in joking; acit—material; avrida—without embarrassment; sharma— auspiciopusness; acita—collected; krida—pastimes.

 

     O Lord who lives in glorious, splendid, ever-new Vraja, O Lord who without embarrassment plays and jokes with countless friends in the forest named Vrindavana, O Lord whose pastimes are happy and auspicious,

 

 

Text 11

 

 

govardhana-vrindavana-

     yamuna-pulinani ramyani

sukha-rupasya ca bhavatah

     sukhadany asman vimohayanti

 

     govardhana—Govardhana Hill; vrindavana—the forest of Vrindavana; yamuna—of the Yamuna river; pulinani—sandy banks; ramyani—delightful; sukha—of bliss; rupasya—with a form; ca—and; bhavatah—of You; sukhadani—pleasing; asman—us; vimohayanti—enchants.

 

     O form of bliss, beautiful Govardhana, Vrindavana, and the sandy banks of the Yamuna, which all gave great pleasure to You, bring us under their spell.

 

 

Text 12

 

 

vinunna-vatsaka

   vitunna-vatsaka

nigirni-krid-baka-

   vikirni-karaka

 

 

     vinunna—performing pastimes; vatsaka—with the calves; vitunna—killed; vatsaka—Vatsasura; nigirni-krit-spat out; baka—Bakasura; vikirni-karaka—killer.

 

     O Lord who plays with the calves, O Lord who killed Vatsasura, O Lord who, swallowed by Baka, forced him to spit You out,

 

 

Text 13

 

 

nashcaryam sa bhavan yadashu vidadhe vyomasure vyomatam

     mesha-steya-vidhana-balya-vihritau stena-cchalam gacchati

kintu svadika-sarva-girni-krid-agham kritvanagham nirmame

     yad damadika-mitra-citram idam adhyaste sada man-manah

 

 

     na—not; ashcaryam—astonishing; sah—He; bhavan—You; yada—when; ashu—quickly; vidadhe—placed; vyomasure—within Vyomasura; vyomatam—liberation; mesha—lambs; steya—theft; chalam—on the pretext; gacchati—going; kintu—but; sva—Yourself; adika—and others; sarva—all; girni-krit—swallowed; agham—by Aghasura; kritva—having made; anagham—pure and sinless; nirmamae—constructed; yat—which; dama—of Dama; adika—and other; mitra—friends; citram—the astonishment; idam—this; adhyaste—becomes fixed; sada—continually; mat—my; manah—mind.

 

It is not wonderful that You quickly pushed into the void the demon Vyomasura, who pretended to join the boys' game of stealing lambs, or that when Aghasura swallowed You and everyone else, You made him pure and sinless, although these were a great wonder for Dama‘ and Your other friends. May my mind be always fixed on these pastimes.

 

 

Text 14

 

 

arbhakaluncaka-

   vidhi-dhi-vancaka

kripayamarshaka

   anugakarshaka

 

 

     arbhaka—the boys; aluncaka—stealing vidhi—of Lord Brahma; dhi—the intelligence; va{.sy 241}caka—tricking; kripaya— with mercy; amarshaka—considering; anuga—of Your followers; akarshaka—attractive.

 

     O Lord who, when Brahma stole the cowherd boys, tricked him and bewildered his intelligence, O Lord whose thoughts are filled with mercy, O Lord who attracts Your followers,

 

 

Text 15

 

 

yad api vraja-nija-mitrany

     apaharamano vidhir vyadhan mayam

tad api dadad vraja-bhaktim

     tasmims tvam asi kshama-kripa-purnah

 

     yat api—although; vraja—of vrajabhumi; nija—Your own; mitrani—friends; apaharamanah—stealing away; vichih— Brahma; vyadhat—placing; mayam—illusory potency; tat api— nevertheless; dadat—granting; vraja—of the residents of Vraja; bhaktim—the pure devotional service; tasmin—to him; tvam—You; asi—are; kshama—indulgence; kripa—and mercy; purnah—full of.

 

Even though Brahma, displaying his illusory potency, stole away Your vraja-friends, still, You give him vraja-bhakti and  You are filled with mercy and forgiveness for him.

 

 

Text 16 (a)

 

 

vijita-karenu-

   sthiti-nija-dhenu-

vraja-dhrita-renus

   tvam asi sa-venuh

 

 

     vijita—defeated; karenu—of the elephant; sthiti—state; nija—Your own; dhenu—of cows; vraja—assembly; dhrita—held; renuh—the dust; tvam—you; asi—are sa—with; venuh—the flute.

 

     O Lord, holding the flute, and covered by the dust raised by Your cows, Your walking defeats the graceful movements of the elephant.

 

 

Text 16 (b)

 

 

phani-hrada-gamin

   visha-hati-kamin

svayam atha tasmin

   patana-tarasvinn

ahipati-yuddhva

   yuva-ratha-ruddhva

natana-parastam

   bhrama duruthas tam

davitam adarshir

   iti nutir arshi

 

 

 

     phani—of the Kaliya serpent; hrada—the lake; gamin—entering; visha—the poison; hati—the removal; kamin-desiring; svayam—personally; atha—then; tasmin—in that; patanatarasvin—diving into; ahi—pati—with the king of the serpents; yuddhva—having fought; yuva-ratha—the strong health; ruddhva—having broken; natana-para-fond of dancing; astam—the serpent; bhrama—please perform pastimes; kuruthah—please do; tam—him; davitam—distressed; akarisih—you performed; iti—thus; nutih—the prayer; arshi—of the sages.

 

     "O Lord who went to the serpent's lake, O Lord who wished to destroy the poison, O Lord who dove into the water, O Lord who, fighting with the king of serpents, broke his strength and danced on him, please bewilder him, please place him in distress." This was the sages' prayer.

 

 

Text 17

 

 

anudinam atha caram caram atmiya-dhenur

     akhila-vipina-lakshmi ranjayan kanja-netra

natana-patimabhis tam kaliyam murdhni mridnams

     tapana-duhitri-gartam nirvishapam cakartha

 

 

     anudinam—every day; caram caram—repeatedly travelling; atmiya—Your own; dhenuh—cows; akhila—all; vipina—of the forest; lakshmihranjayan—increasing the beauty and opulence; kanja—lotus; netra—eyed; natana—of dancing; patimabhih—with the sharpness; tam—him; kaliyam—Kaliya; murdhni—on the head; mridan—crushing; tapana—duhtri—of the Yamuna river, the daughter of the sun god; gartam—the lake; nirvisha—of freedom from poison; apam—the attainment; cakartha—You performed.

 

     Day after day herding Your cows, You please all the forest-goddesses. O lotus-eyed Lord, crushing Kaliya on the head with the violence of Your dancing, You made the Yamuna‘ free of poison.

 

 

Text 18 (a)

 

 

athava . . .

 

gavanuga-khelah

   sakhi-krita-melah

samid-ativelah

   khala-jayi-helah

phani-hrada-yatah

   sphuta-visha-ghata-

prathana-sashatas

   tvam asi vibhatah

phanipati-maste

   bahu-mani-shaste

'jani shata-haste

   natana-bharas te

sa-parikaragas-

   kara-khara-nagah

pravasana-raga-

   shrita-hrada-bhagah

prabala-vilasah

   krita-tad-udasah

shrita-nija-vasah

   sphura mridu-hasah

 

 

     athava—or; gavanuga—with the cowherd boys; khelah— performing pastimes; sakhi—with Your friends; krita—performed; melah—meeting; samit—fight; ati—very; velah—leisure; khala—the demons; jayi—defeating; helah—with ease; phani—of the Kaliya serpent; hrada—to the lake; yatah—gone; sphuta—manifested; visha—poison; ghata—removing; prathana—manifest; sa—with; shatah—jubilation; tvam—You; asi—are; vibhatah—manifest; pani-pati—of Kaliya, the king of the serpents; maste—on the hoods; bahu—many; mani—with jewels; shaste—splendidly decorated; ajani—manifested; shata-haste—with hundreds of hods, natana—of dancing; bharah—the burden; te—Your; sa—with; parikara—followers; agaskara—sinful; khara— formidable and dangerous; nagah—serpent; pravasana—exile; raga—beauty; shrita—sheltered; hrada—of the lake; bhagah— good fortune;prabala—of strength; vilasah—pastimes; krita-performed; tat-udasah—free from cares; shrita—returned; nija—own; /vasah— abode; sphura—please become manifest; mridu—sweet; hadah—with a smile.

 

     O Lord who plays with the cowherd boys, who meets with Your friends, who playfully fights with them, who easily defeats the demons, who went to the serpent's lake, who became happy when the poison was gone, You shine with great splendor. O Lord whose dancing weighed heavily on the serpent's hundreds of splendidly jeweled hoods, who exiled the dangerous, sinful snake and his followers, who thus made the lake beautiful, who are splendidly powerful, free of all cares, who rests in Your own home, and who gently smiles, please appear before me.

 

 

Text 19

 

 

jalam anu visha-vahnim sushthu nirvarnya tarhi

     sthalam anu vana-vahnir yena nirvapyate sma

tad-ubhaya-krita-daham goshtham apya sma drishtya

     racitam amrita-siktam tam bhavantam bhajami

 

 

     jalam—the water; anu—in relation to; visha—of poison; vahnim—the burning; sushthu—nicely; nirvarnya—having extinguished; tarhi—then; sthalam—the land; anu—in relation; vana—of the forest; vahnih—the fire; yena—by whom; nirvapyate—is extinguished; sma—in the past; tat—that; ubhaya—both; krita—performed; daham—fires; goshtham—Vrindavana; apya—returning to; sma—in the past; drishtya—with your glance; racitam—created; amrita—of nectar; siktam—shower; tam—to Him; bhavantam—You; bhajami—I worship.

 

     O Lord who extinguished the poison fire in the water, who extinguished the forest fire on the land, and who, having extinguished both fires, returned to Vraja and with a glance created a great shower of nectar, I worship You.

 

 

Text 20

 

 

vrindavana-pashu-

   vrindavana-sukha-

sandanita-shubha-

   kandashaya jaya

 

    

     vrindavana—of Vrindavana; pashu—the cows; vrindavana—of Vrindavana; sukha—with happiness; sandanita—bound; shubha—auspicious; kanda—of clouds; ashaya—like an abode; jaya—all glories.

 

     O source of auspiciousness, happiness, and protection for Vrindavana's cows, all glories to You!

 

 

Text 21

 

 

dhenunam parirakshanaya viharan dhinvan svabandhun vadham

     kurvan dhenuka-rakshasasya vidadhad dhamagatim ca kramat

shashthe 'bde 'pi mukhadi-saushthava-ruca kaisora-jushta-shriyam

     pushti-kritya drisham hare vara-drisham dhinvan gatim nandasi

 

 

     dehununam—of the cows; parirakshanaya—for the protection; viharan—performing pastimes; dhinvan—delighting; sva—own; bandhun—friends; vadham—the killing; kurvan—performing; dhenuka-rakshasasya—of the demon Dhenuka; vidadhat—placing; dhama—of splendor; agatim—the arrival; ca—and; kramat—gradually; shashthe—in the sixth; abde—year; api—and; mukha—of the face; adi—and other parts of the body; saushthava—excellent; ruca—beauty; kaishora—jushta—of youth; shriyam—beauty; pushti-kritya—having increased; drisham—of the eyes; hare—O Lord Hari; vara-drisham—of the beautiful-eyed gopis; dhinvan—delighting; gatim—the destination; nandasi—You jubilantly perform pastimes.

 

     Protecting the cows, playing, delighting Your friends, killing Dhenukasura, gradually becoming full of luster, increasing the glory of Your youth with the splendor of Your face and limbs in Your sixth year, and delighting the eyes of the beautiful-eyed gopis, You are very happy.

 

 

Text 22

 

 

vallabha-nartana

   mallabha-vartana

bilva-phaladika-

   mil-lasitadhika

pashv-anukrid-dravad-

   ashva-sama-drava

valgad-anargala-

   varga-nirargala

purvaja-haraka-

   dhurvana-karaka

vriddha-dava-kshaya-

   krid-dhaya-krid-daya

 

 

 

     vallabha—with Your dear friends; nartana—dancing; mallabha-vartana—wrestling; bilva—bilva; phala—fruits; adika—etc.; mit—column; lasita—splendid; adhika—more; pashu—cows; anukrit—imitating; dravat—running; ashva—horses; sama—like; drava—running; valgat—jumping; anargala—without impediment; varga—community nirargala—without restraint; purvaja—elder brother; haraka—stealing; dhurvana—destruction; karaka—performing; vriddha—expanded; dava—of the forest fire; kshaya-removal; krit—performed; dhaya—drinking us; krit—performed; daya—mercifully.

 

     O Lord who dances with Your friends, O wrestler, O Lord more splendid than blivas and other fruits, O Lord who would playfully imitate the cows and run like the horses, O Lord who would jump without any inhibition, O Lord who killed the demon that kidnaped Your elder brother, O Lord that mercifully drank up the great forest-fire,

 

 

Text 23

 

 

sa sakhibhis tava lila

     spardha-baddheva budhyate deva

tasyam tava dava-panam

     vyanakti tesham sukhaya tam sarvam

 

     sa—that; sakhibhih—with friends; tava—Your; lila—pastimes; spardha—with competition; baddha—bound; iva—as if; budhyate—is understood; deva—O Lord; tasyam—among those pastimes; tava—Your; dava—of the forest-fire; panam—the drinking; vyanakti—is manifested; tesham—of them; sudhaya—for the happiness; tam—that; sarvam—all.

 

O Lord, Your pastimes with Your friends, which seem bound with rivalry, and in the midst of which You swallowed a forest fire, are only for their pleasure.

 

 

Text 24

 

 

madhavabhinnavad-ushmataminna

  varidasakta-kalatarakta

sharadaganya-lilayapanya

   citra-hemanta-shobhayananta

 

 

     madhava—than spring; abhinna—non-different; vat—as if; ushmata—summer; aminna—making thin; varida—to the monsoon season; asakta—attached; kalata—according to the season; arakta—playful; sharada—in autumn; aganya—uncountable; lilaya—with pastimes; apanya—whose glories as are too great to be adequately praised; citra—astonishing hemanta—of winter; shobhaya—with beauty; ananta—unlimited.

 

     O Lord charming as spring, O Lord pleasant as summer, O Lord splendid as the monsoon season, O Lord with the limitless playfulness of autumn, O Lord with the wonderful handsomeness of winter!

 

 

Text 25

 

 

pavikarabdha-

   kakali-labdha-

moda-jivastha-

   kshobhita-prastha

 

 

     pavika—splendid; arabdha—begun; kakali—sweet musical sound; labdha—attained; moda—jubilation; jivastha—living entities; kshobhita—agitated; prastha—expanded.

 

     O Lord whose splendid, sweet music makes the living entities wild with bliss!

 

 

Text 26

 

 

muhur muhur api sphurad-vibhavam atma-venu-kvanam

     vilakshanataya dadhat parama-shikshaya sviyaya

sa-cetanam acetanam vicalitam mithah sandadhe

     bhavan iti pura katham bhavati yauvatam vacitam

 

 

     muhuh muhuh—at every moment; api—also; sphurat—manifest; vibhavam—glory; atma—own; venu—of the flute; kvanam—the sound; vilakshanataya—multifarious; dadhat—giving; parama—with transcendental; shikshaya—instructions; sviyaya—own; sacetanam—conscious; acetanam—and unconscious entities; vicalitam—agitated; sandadhe—grants; bhavan—You; iti—thus; pura—formerly; katham—ah!; bhavati—are; yauvatam—the young gopis; vacitam—caused to speak.

 

     "O Lord, again and again manifesting the glorious music of Your flute, with Your extraordinary transcendental teachings You make the conscious and unconscious tremble with love." Ah! These were the gopis' words.

 

 

Text 27

 

 

indraka-makha-kriti-khandana

   sundara-giri-sava-mandana

bandhura-para-tanu-sanjana

   bandhu-nikara-mada-ranjana

anjita-giri-paritahkrama

   sancita-nija-jana-sambhrama

anga-valita-nija-mandira

   sanga-milita-lasad-indira

bhangura-hridaya-purandara-

   bhangada-vilasita-sundara

unnata-giri-samudancaka

   nunna-jalada-visha-vancaka

kinca surapa-nati-sat-kripa

   sincad-amara-gana-san-nripa

 

  

     indraka—for Lord Indra; makha—the sacrifice; kriti—the activity; khandana—breaking; sundara—beautiful; giri—for Govardhana Hill; sava—with a sacrifice; mandana—decoration; bandhura—beautiful and three-fold bending; para— trascendental; tanu—form; sanjana—development; bandhu—of friends; nikara—multitude; mada-ra{.sy 241}jana—delighting; anjita—worshiped; giri—Govardhana Hill; paritahkrama— circumambulating; sancita—assembled; nija-jana—own associates; sambrama—reverence; anga—form; valita—manifested; nija—own; mandira—temple; sanga—contact; milita—assembled; lasat—splendid; indira— beauty; bhangura—crooked; hridaya—at heart; purandara—Indra; bhangada—breaking; vilasita—splendid; sundara—beautiful; unata—lofty; giri—Govardhana Hill; samudancaka—lifting; nunna—dispatched; jalada—clouds; visha—harm; vancaka— removing; kinca—furthermore; surapa—Indra, king of the demigods; nati—obeisances; sat—transcendental; kripa—mercy; sincat— sprinkling; amara—of the demigods; gana—of the multitude; sat—transcendental; nripa—monarch.

 

     O Lord who stopped the sacrifice for Indra, O Lord decorated for the splendid sacrifice for Govardhana Hill, O Lord whose form is graceful, O Lord who delights Your friends, O Lord who circumambulated the hill, O Lord who made Your people offer respect to the hill, O Lord who appeared as the hill, O splendid, handsome Lord, O Lord whose splendid handsomeness broke crooked-hearted Indra, O Lord who lifted the tall hill, O Lord who neutralized the rainclouds' poison, O Lord who was kind to Indra, O Lord whom the demigods crowned king with a coronation bath,

 

 

Text 28

 

 

pitradyam svabhivadyam kulam amara-pater yajakam tena tantra-

     vajntam cavamrishya pratihata-sahanas tasya yajnam vilumpan

tad vrishtim klishta-shrishtim drishi vidadhad-alabdhadrim apy agra-haste

     yas tam nah shastam avyad vraja-jana-sharanam sa svayam tatra tatra

 

 

     pitri—father; adyam—and others; sva—own; abhivadyam—offered respectful obeisances; kulam—community; amara-pateh—of Indra, the king of the demigods; yajakam—offering sacrifices; tena—by Him; tantra—of the scriptures; avajnatam—disregarding; ca—and; avamrishya—reflecting; pratihata—checked; sahanah—strength; tasya—his; yajnam—sacrifice; vilumpan—stopping; tat—that; vrishtim—rain; klishta—of distress; shrishtim—the cause; drishi—in sight; vidadhat—placing; alabdha—unattained; adrim—Govardhana Hill; api—even; agra—on the edge; haste— of the hand; yah—who; nah—to us; shastam—auspicious; avyat—may protect; vraja—of Vrajabhumi; jana—of the residents; sharanam—the shelter; sah—He; svayam—personally; tatra tatra—everywhere.

 

     May He who, speaking to His father and others, rejected the indra-yajna as opposed to the Vedic scriptures, stopped the yajn and, seeing rain bringing great suffering, placed a hill on the tip of His hand and became the shelter of Vraja's people, protect us.

 

 

Text 29

 

 

divijabhisheka-

   kalitatireka

sukhasad-ativa-

   krita-saga-jiva

 

 

     divija—by the surabhi cow from goloka Vrindavana and the celestial Ganges river; abhisheka-kalita—bathing ceremony; atireka—extensive; sukhasat—completely happy; ativa—greatly; krita—performed; sa-aga—offensive; jiva—life.

 

     O Lord crowned by the surabhi cow in a coronation-bathing ceremony, O Lord to whom Your offensive adversary surrendered with life and soul,

 

 

Text 30

 

 

tvam amara-patibhih siktah

     samajani sattvam samastam utsiktam

yatra parasparam antah

     snigdhi-bhavan muda digdham

 

     tvam—you; amara—of the demigods; patibhih—by the leaders; siktah—sprinkled; samajani—appears; sattvam—transcendental existance; samastam—complete; utsiktam—elevated; yatra—where; parasparam—mutually; antah—within the heart; snigdhi-bhavat—because of the state of transcendental love; muda—with joy; digdham—annointed.

 

You were then bathed by the demigod kings. Your transcendental position became perfectly manifest, and everyone's heart became anointed with love and joy.

 

 

Text 31 (a)

 

 

varunahrita-pitri-

   karunatad-avitri-

caritarcita-guna-

   saritasu-nipuna

 

 

     varuna—by Varuna; ahrita—stolen; pitri—father; karuna—mercifully; atat—from that; avitri—the protector; carita— pastime; arcita—worshipped; guna—transcendental quality; sarita—the state of giving protection; asu—life; nipuna— expert.

 

     O Lord who mercifully protected Your father when he was kidnapped by Varuna, O Lord worshiped because You expertly protect the devotees!

 

 

Text 31 (b)

 

 

tad-upahrita-cara-

   sad-upayana-vara-

sahitagati-kara

   sahitancita-tara-

janakad avagata-

   janakamada-tata-

vibhayakrama-dhara

   vibhavaspada-tara-

nayananvya-kriti-

   nayananvaya-bhriti-

valitancita-pada-

   kalitakhila-mada

 

 

     tat—that; upahrita-offered; cara—going; sat—transcendental upayana—gifts;vara—excellent; sahita—with; agati—arrival; kara—performing; sahita—accompanied; ancita— gone; tara—very much; janakat—from Your father; avagata— understood; janaka—of the father; amada—freedom from bewilderment; tata—expanded; vibhaya-krama—freedom from fear; dhara—holding; vibhava—of all opulence; aspada—abode; tara— excellent; nayana—of the eyes; anvaya—multitude; kriti— activity; nayana—of the leaders of the universe; anvaya—of the multifude; bhriti—the maintainer; valita—manifested; ancita— beautiful; pada—lotus feet; kalita—performed; akhila—of everyone; mada—joy.

 

O Lord who returned with Your father, O Lord who dispelled Your father's illusion, O Lord whose eyes are the abode of transcendental glory, O maintainer of the maintainers of the universe, O Lord whose graceful lotus feet delight everyone!

 

 

Text 32

 

 

tarunaruna-kanja-locanam

     varunahrita-tata-mocanam

nija-loka-vilokam ashraye

     nija-loka-drishas tam ashraye

 

     taruna—young; aruna—reddish; kanja—lotus flower; locanam—eyes; varuna—by Varuna; ahrita—taken; tata—father; mocanam—releasing; nija—own; loka—abode; vilokam—granting a glimpse; ashraye—I take shelter; nija—own; loka—abode; drishah—seeing; tam—of Him; ashraye—I take shelter.

 

     I take shelter of He whose eyes are red lotus flowers, who rescued His father from Varuna, and who showed to His people His own abode.

 

 

Text 33 (a)

 

 

rangada-haimana-

   sanga-shanais tana-

vastra-dhrita-krama-

   shastra-hrita-klama

 

 

     rangada—delightful; haimana—of the hemanta season; sanga—by the contact; shanaih—gradually; tana-vastra-garments; dhrita—held; krama—succession; shastra—with prayers; hrita—removed; klama—fatique.

 

     O Lord who, as the time gradually turned into the hemanta season, stole the gopis' garments and was pleased by their prayers,

 

 

Text 33 (b)

 

 

bamhitakaish cira-langhita-shaishira

   shandada-kandala-nandaka-sandalad-

ankaga-shatpada-tankana-sat-pada-

   pushpa-gana-kshana dushparsha-lakshana-

shushma-samujjvalad-ushma-milad-bala-

   langhaka-sad-vana-sangha-samardhana

 

 

     bamhitakaih—greatly; cira—for a long time; langhita— passed; shaishira—the winter; sandala—auspicious; kanda;a—from the cheeks; nandaka—delightful; sandalat—blossoming; ankaga— extending to the lap; shatpada—bumble-bees; tankana—binding; sat—transcendental; pada—to the feet; pushpa-gana-kshana—a great garland; dushparsha—with a slight touch; lakshana— characteristic; shushma—like the sun; samujjvalat—blazing; ushma—with heat; milat—meeting; bala—strength; langhaka—from the offensive demons; sat-vana-sangha—the residents of Vrindavnan; samardhana—protecting and causing to prosper.

 

O Lord who, as it gradually became winter was decorated with a great garland of delightful blossoming flowers reaching from Your auspicious cheeks to Your waist, to Your lotus feet, and filled with bumblebees, O Lord who with strength greater and more splendid than the untouchable sun protects the people of Vraja,

 

 

Text 33 (c)

 

 

mitra-ganelita-citraka-khelita

   sancita-sat-tata-ranjita-tad-vata

 

 

     mitra—of friends; gana—with the multitude; ilita— arrived; citraka—of a painter; khelita—performing pastimes; sancita—collected; sat—auspicious; tata—sides; ranjita— delighted; tat—that; vata—banyan tree.

 

     O Lord who paints pictures with Your friends, O Lord who happily plays with them in a great banyan tree,

 

 

Text 33 (d)

 

 

sundara-drik-smita-

   kundajid ingita-

samhita-sac-chala-

   ramhita-sad-bala-

samhata-patava-

   jamhata-danava

bhita-suhrj-java-

   pita-brihad-dava

 

 

     sundara—beautiful; drik—eyes; smita-smiling; kunda—the kunda flowers; jit—defeating; ingita—signal; samhita—assembled; sat—of devotees; chala—on the pretense; ramhita—quick; sat-bala—strength; samhata—kolled; patava—cleverly; jamhata—fleeing; danava—demons; bhita—frightened; suhrit—friends; java—quickly; pita—swallowed; brihat—the great; dava-forest fire.

 

O Lord whose handsome eyes and smile defeat jasmine flowers, O Lord who intelligently killed the demons disguised as devotees, and made them flee Your transcendental power, O Lord who, drinking a great forest fire, protected Your frightened friends,

 

 

Text 33 (e)

 

 

ambudhara-sravad-

   ambu-bharad-rava

ranga-nibha-kshiti-

   sanga-ruci-sthiti-

vanya-nirikshana-

   dhanyatama-kshana

laksha-sarah-shuci-

   paksha-sharad-ruci-

vistriti-saspriha

   vismrita-bhrid-griha

sarva-samanvaya-

   parva-krid-anvaya

venv-anuvadana-

   dhenv-anusadana

 

 

     ambudhara—cloud; sravat—sprinkling; ambu—water; bharat—holding; rava—thundering sounds; ranga—dancing arena; nibha—appearing like; kshiti—earth; sanga—touching; ruci—splendor; sthiti—place; vanya—in the forest; nirikshana—sight; dhanyatama—most auspicious; kshana—moment; laksha—thousands; sarah—with small lakes; shuci—glistening; paksha—part; sharat—of autumn; ruci—splendor; vistriti—expansion; sa-spriha—desiring; vismrita—forgotten; bhrit-griha—homes; sarva—all; samanvaya—these reasons; parva—festival; krit—performing; anvaya—followers; venu—flute; anuvadana—playing; dhenu—the cows; anusadana—resting.

 

     O Lord whose voice is the thunder of monsoon clouds, O Lord who in a wonderful moment glanced at the beautiful forest, which was like a dancing arena, O Lord whose desires were aroused by the splendor of autumn, which made the land glisten with thousands of lakes, O Lord who forgot Your home, O Lord who enjoyed a festival with Your friends, O Lord who played a flute as Your cows rested,

 

 

Text 34

 

 

dharshtyam bata venor yah

     karshati durad vimanani

shilam tava madhurimnah

     stabhnaty amaris tatah patantir yah

 

     dharshtyam—boldness; bata—O; venoh—of the flute; yah-who; karshati—attracts; durat-—from a great distance; vimanani—airplanes from the upper planetary systems; shilam—character; tava—of Your; madhurimnah—of the heavenly planets; tatah—from that; patantih—falling; yah—who.

 

the arrogance of Your flute attracts airplanes from far away. Your sweetness stuns the demigoddesses and makes them fall from their airplanes.

 

 

Text 35

 

 

ambikavanya-

   yatraya dhanya

lilayaganya

   tatakhat-phanya-

prakrid-aganya-

   karitapanya

horika-ranga-

   gopika-sanga-

bhavitasanga

   khelitabhanga-

yoshid-atanga-

   karitasanga-

dhavabhak-shankha-

   cudakashankha-

daranat panka-

   nashanananka

 

 

     ambika-vanya—to Ambikavana; yatraya—by the excursion; dhanya—opulent and auspicious; lilaya—by pastimes; aganya—uncountable; tata—Your father; khat—swallowing; phanya—serpent; prakrit—devouring; aganya—not to be noticed; karita—for the state of causing; panya—glorious; horika—of the holi festival; ranga—celebration; gopika—with the gopis; sanga—association; bhavita—in the future; asanga—separation; khelita—pastimes; bhanga—disrupting; yoshit—the gopis; atanga—distressing; karita—causing; asanga—separation; bhava-bhak-fleeing; shankhacudaka—of Shankhacuda; shankha—conch-shell jewel; daranat—from taking; panka—impurity; nashana—removed; ananka—pure.

 

     O  Lord who went on a pilgrimage to Ambikavana, O auspicious and opulent Lord, O Lord who enjoys limitless pastimes, O Lord glorious when You saved Your father from being swallowed by a serpent, O Lord who celebrated the holi festival with the gopis, although You were destined to be separated from them, O Lord who when Shankhacuda interrupted Your pastimes, distressed the gopis, and fled, You took his conch-shaped jewel and destroyed his sins,

 

 

Text 36

 

 

shringini-vrinda-

   caranabunda-

karanananda

   bhavini-shanda-

gitika-spanda

   lilata-kanda

sarvathamanda

   sarvakaskanda-

bhishita-shanda-

   shashvad-uddanda

ceshtayarishta-

   maranaklishta-

karitashishta-

   varnananvishta

 

 

     shringini—of cows; vrinda—herd; carana-abunda—herding; karana—cause; ananda—bliss; bhavini—of the gopis; shanda—granting auspiciousness; gitika—songs;spanda—dancing; lilata—kanda—pastimes; sarvatha-amanda—the greatest; sarvaka—everyone; askanda—attacking; bhishita—terrified; shanda—bulls; shashvat—continually; uddanda—terrific; ceshtaya—with the activities; arishta—of Arishtasura; marana—by the killing; aklishta—unhurt; karita—the cause; ashisht—complete; varnana—description; anvishta—desired;

 

     O Lord who was very happy to herd the cows, O Lord whose pastimes of music and dancing delighted the beautiful gopis, O Lord who is the greatest in all respects, O Lord who killed the fearful bull Arishta, who was repeatedly attacking everyone, O Lord the description of whose glorious pastimes brings great transcendental pleasure,

 

 

Text 37

 

 

kritvarishtam rishtam

     mudita-jnatija-vriti-shriya muditah

vrajanam bhuvi kurvan sa

     jayati jayakara-vara-sampannah

 

kritva—having performed; arishtam-—of Arishtasura; rishtam—the killing; mudita—jubilant; jnatija—relatives; vriti—the multitude; shriya—with the glory and opulence; muditah—delighted; vrajanam—travelling; bhuvi—on the earth; kurvan—performing; sah—He; jayati—all glories; jayakara—of words of glorification; vara—with the multitudes; sampannah—endowed.

 

     After bringing a great calamity to Arishta, He became pleased to see the prosperity of His happy relatives. He is glorified as He travels the Earth. All glories to Him!

 

 

Text 38

 

 

surari-hati-shamsana-prathita-kamsa-vidhvamsanah

     sudhi-bhava-hatau vidhir vividha-kirti-bhasam nidhih

vidhi-prabhriti-vanchitam carana-lanchitam yasya tad

     vrajasya nija-vamshajah sphuratu nah sa vamsa-priyah

 

 

     surari—the demons; hati—the killing; shamshana—the glorification; prathita—related; kamsa—of Kamsa; vidhvamsanah—the destruction; sudhi—for the intelligent devotees; bhava—of repeated material existance; hatau—in the destruction; vidhih—the ordinance; vividha—various kirti—of glories; bhasam—of the splendor; nidhih—the treasury; vidhi—by Lord Brahma; prabhriti—headed; vanchitam—aspired; carana—lotus feet; lanchitam—marked; yasya—of whom; tat—therefore; vrajasya—of Vrajabhumi; nija—own; vamsha— in the family; jah—appeared; sphuratu—may become manifest; nah—before us; sah—He; vamsha—of the flute (or the relatives); priyah—fond.

 

     May Lord Krishna, who is famous for killing the demons, who killed Kamsa, who is the destiny that kills repeated birth and death for the intelligent, who is an ocean of the splendor of transcendental glory, whose footprints in Vraja Brahma and the demigods yearn to attain, who was born in a family of His own devotees, and who is fond the flute, appear before us.