Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Jiva Goswami > Brahma Samhita Sanskrit Commentary

Brahma-samhita Commentary [Sanskrit]

shri-jiva-gosvami-krita-dig-darshani-tika-sahita

 

[Based on Haridas Shastri’s edition, 1981]

 

ishvarah paramah krishnah  saccidananda-vigrahah |

anadir adir govindah sarva-karana-karanam ||1||

 

shri-shri-radha-krishnabhyam namah |

 

sanatana-samo yasya jyayan shriman sanatanah |

shri-vallabho’nujah so’sau shri-rupo jiva-sad-gatih ||

shri-krishna-rupa-mahima mama citte mahiyatam |

yasya prasadad vyakartum icchami brahma-samhitam ||

duryojanapi yuktartha suvicarad rishi-smritih |

vicare tu mamatra syad rishinam sa rishir gatih ||

yadyapy adhyaya-shata-yuk samhita sa tathapy asau |

adhyayah sutra-rupatvat tasyah sarvangatam gatah ||

shrimad-bhagavatadyeshu drishtah yan mrishta-buddhibhih |

tad evatra paramrishtam tato hrishtam mano mama ||

yad yac chri-krishna-sandarbhe vistarad vinirupitam |

atra tat punar amrishya vyakhyatum sprishyate maya ||

 

atha shrimad-bhagavate yad uktam ete camsha-kalah pumsah krishnas tu bhagavan svayam [BhP 1.3.28] iti tad eva prathamam âha ishvara iti | atra krishna ity eva visheshya tan-namaiva | krishnavatarotsavety adau shri-shukadi-mahajana-prasiddhya | krishnaya vasudevaya devaki-nandanaya ity adau samopanishadi ca | prathama-pratitatvena tan-nama-vargavirbhava-krita gargena prathamam uddishtatvena tatha yam mantram adhikritya so’yam arambhah tatragratah paricitatvena mula-rupatvat | tad uktam padma-purane prabhasa-khande narada-kushadhvaja-samvade shri-bhagavad-uktau – namnam mukhyatamam nama krishnakhyam me parantapa iti |

 

ataeva brahmanda-purane shri-krishnashtottara-shata-nama-stotre –

 

sahasra-namnam punyanam trir-avrittya tu yat phalam |

ekavrittya tu krishnasya namaikam tat prayacchati ||

 

ity atra shri-krishnasyety evoktam yat tv agre govinda-namna stoshyate tat khalu krishnatve’pi tasya gavendratva-vaishishtya-darshanartham eva |

 

tad evam rudhitvena pradhanyat tasya ishvara ity adini visheshanani | atha guna-dvarapi tad drishyate | yathaha gargah –

 

asan varnas trayo hy asya grihnato 'nuyugam tanuh |

shuklo raktas tatha pita idanim krishnatam gatah ||

bahuni santi namani rupani ca sutasya te |

guna-karmanurupani tanya aham veda no janah || [BhP 10.8.13-14]

 

anayor arthah | asya krishnatvena drishyamanasya prati-yugam tanur nanavataran grihnatah prakashyatah shukladayas trayo asan prakasham avapuh | sa ca sa ca shukladir avatara idanim sakshad asyavatara-samaye krishnangatah etasminn evantarbhutah | ataeva krishne kartritvat sarvotkarshakatvat krishna iti mukhyam nama | tasmad asyaiva tani rupanity aha bahuniti | tad evam guna-dvara tan-namni pradhyanya-sucakasya krishnasya tan-namnah pradhanye labdhe –

 

krishir bhu-vacakah shabdo nash ca nirvritivacakah |

tayor aikyam param brahma krishna ity abhidhiyate ||

 

iti yoga-vrittitve tasya tadrishatvam labhyate | na cedam padyam anya-param | tad-upasana-tantra-gautamiya-tantre ashtadashakshara-vyakhyayam tad etat tulyam padyam drishyate –

 

krishi-shabdash ca sattartho nash cananda-svarupakah |

sukha-rupo bhaved atma bhavananda-mayatvatah || iti |

 

tasmad ayam arthah – bhavanty asmat sarve’rtha iti bhuh dhatv-artha ucyate bhava-shadavat sa catra karshter evarthas tasyaiva praptatvat | gautamiye bhu-shabdasya satta-vacakatve’pi tad-dhatv-artha-sattaivocyate | ghatatvam satta-vacakam ity ukte ghata-sattaiva gamyate na tu pata-satta na va samanya-satteti |

 

atha nivrittir anandas tayor aikyam samanadhikaranyena vyaktam yat param brahma sarvato’pi sarvasyapi brimhanam vastu tat brihattamam krishna ity abhidhiyate kintu krisher akarsha-matrarthatvena na-shabdasya ca pratipadyenanandena saha samanadhikaranyasambhavad dhetu-mator abhedopacarah karyah | tac cakarsha-pracuryartham ayur ghritam itivat | brahma-shabdasya tat-tad-arthatvam ca brihattvad brimhanatvac ca tad brahma paramam vidur [ViP 1.12.57] iti vishnu-puranat |

 

evam evoktam brihad-gautamiye –

 

krishi-shabdash ca sattartho nash cananda-svarupakah |

satta-svanandayor yogat cit param brahma cocyate || iti |

 

advaya-vadibhir api sattanandayor aikyam tatha mantavyam | shabdikair bhinnabhidheyatvena pratiteh | satta-shabdena catra sarvesham satam pravritti-hetur yat paramam sa tad evocyate | sad eva saumyedam agra asid [Cha 6.2.1] iti shruteh | abhinnabhidheyatve’pi vrikshas tarur ityvad visheshana-visheshyatvayogad ekasya vaiyarthyac ca | gautamiyam padyam caiva vyakhyeyam | purvardhe sarvakarshana-shakti-vishishta anandah krishna ity arthah | uttarardhe yasmad evam sarvakarshaka-sukha-rupo’sau tasmad atma jivash ca tatra sukha-rupo bhavet | tatra hetu-bhavah prema tanmayanandatvad iti |

 

tad evam svarupa-gunabhyam parama-brihattamah sarvakarshaka anandah krishna-shabda-vacya iti jneyam | sa ca shabdah shri-devakinandana eva rudhah | asyaiva sarvanandakatvam vasudevopanishadi drishtam – devaki-nandano nikhilam anandayat iti | ahush ca nama-kaumudi-karah – krishna-shabdasya tamala-shyamala-tvishi shri-yashoda-stanandhaye para-brahmani rudhih iti | tatash casau shabdo nanyatra sankramaniyah | yathaha bhattah –

 

labdhatmika sati rudhir bhaved yogapaharini |

kalpaniya tu labhante natmanam yoga-badhatah ||

 

iti para-brahmatvam ca shrimad-bhagavate gudham param brahma manushya-lingam [BhP 7.15.58] iti, yan-mitram paramanandam purnam brahma sanatanam iti [BhP 10.14.32] | shri-vishnu-purane – yatravatirnam krishnakhyam param brahma narakriti [ViP 4.11.2] iti | shri-gitasu ca brahmano hi pratishthaham [Gita 14.27] iti | shri-gopala-tapanishu ca yo’sau param brahma gopalah iti |

 

atha mulam anusaramah | yasmad eva tadrik krishna-shabda-vacyas tasmad ishvarah sarva-vashayita | tad idam upalakshitam brihad-gautamiye krishna-shabdasyaivarthantarena |

 

athava karshayet sarvam jagat sthavara-jangamam |

kala-rupena bhagavan tenayam krishna ucyate || iti |

 

kalayati niyamayati sarvam iti kala-shabdarthah | tatha ca tritiye tam uddishoddhavasya purna eva nirnayah |

 

svayam tv asamyatishayas tryadhishah

svarajya-lakshmy-apta-samasta-kamah |

balim haradbhish cira-loka-palaih

kirita-koty-edita-pada-pithah || [BhP 3.2.21] iti |

 

shri-gitasu vishtabhyaham idam kritsnam ekamshena sthito jagat [Gita 10.42] iti | shri-gopala-tapanyam—eko vashi sarvagah krishna idyah [GTU 1.19] iti | yasmad eva tadrig-ishvarah, tasmat paramah | sarvotkrishta ma lakshmi-rupah shaktayo yasmin | tad uktam shri-bhagavate --reme ramabhir nija-kama-samplutah [BhP 10.59.43] iti | nayam shriyo’nga u nitanta-rateh prasadah [BhP 10.47.60] ityadi | tatratishushubhe tabhir bhagavan devaki-sutah [BhP 10.33.6] iti | tabhir vidhuta-shokabhir bhagavan acyuto vritah | vyarocatadhikam [BhP 10.32.20] iti ca | atraivagre vakshyate – shriyah kantah kantah parama-purushah [BrahmaS 5.56] iti | tapanyam ca –krishno vai paramam daivatam [GTU 1.3] iti | yasmad eva tadrik paramas tasmad adish ca | tad uktam shri-dashame –

 

shrutvajitam jarasandham nripater dhyayato harih |

ahopayam tam evadya uddhavo yam uvaca ha || [BhP 10.72.15] iti |

 

tika ca svami-padanam – adyo harih shri-krishna ity esha | ekadashe tu tasya shreshthatvam adyatvam ca yugapad aha |  purusham rishabham adyam krishna-samjnam nato’smi iti | 

 

na caitad aditvam tad-avatarapeksham kintu anadi na vidyate adir yasya tadrishah | tapanyam ca -- eko vashi sarvagah krishna idyah ity uktvaha nityo nityanam iti ca yasmad eva tadrishataya adis tasmat sarva-karana-karanam | tatha ca dashame tam prati devaki-vakyam –

 

yasyamshamshamsha-bhagena vishvotpatti-layodayah |

bhavanti kila vishvatmams tam tvadyaham gatim gata || [BhP 10.85.31] iti |

 

tika ca – yasyamshah purushas tasyamsho maya tasya amsha gunas tesham bhagena paramanu-matra-leshena vishvotpatty-adayo bhavanti | tam tva tvam gatim sharanam gatasmi ity esha | tatha ca brahma-stutau – narayano’nga nara-bhu-jalayanat [BhP 10.14.3] iti |

 

naraj jatani tattvani naraniti vidur budhah |

tasya tany ayanam purvam tena narayanah smritah ||

 

ity anena lakshito yo narayanah sa tavangam tvam punar angity arthah | shri-gitasu vishtabhyaham idam kritsnam ekamshena sthito jagat iti | tad evam krishna-shabdasya yaugikartho’pi sadhitah |

 

ye ca tac-chabdena krishinabhyam paramananda-matram vacayanti te’pi ishvaradi-visheshanais tatra svabhaviki shaktim manyeran | tasmin na dvitiyatvena sarva-karanatvena ca vastv-antara-shaktim manyeran | tasmin na dvitiyatvena sarva-karanatvena ca vastv-antara-shakty-aropayogat | tatha ca shrutih – anando brahma iti | ko hy evanyat kah pranyad yad esha akasha anando na syat | anandad dhimani bhutani jayante | [TaittU 2.7.1]

 

na tasya karyam karanam ca vidyate

na tat-samash cabhyadhikash ca drishyate |

parasya shaktir vividhaiva shruyate

svabhaviki jnana-bala-kriya ca || [ShvetU 6.8] iti |

 

nanu sva-mate yoga-vrittau ca sarvakarshakam parama-brihattamanandah krishna ity abhidhanat avigraha eva sa ity avagamyate anandasya vigrahanavagamat | satyam | kintv ayam paramo’purvah purva-siddhananda-vigrahah iti | sac-cid-ananda-lakshano yo vigrahas tad-rupa evety arthah | tatha ca shri-dashame brahmanah stave tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanav iti | tapani-hayashirshayor api – sac-cid-ananada-rupaya krishnayaklishta-karine iti | brahmande ca shri-krishnashtottara-shata-nama-stotre nanda-vraja-jananandi sac-cid-ananda-vigrahah iti |

 

etad uktam bhavati | sattvam khalv avyabhicaritvam ucyate tad-rupatvam ca tasya shri-dashame brahmadi-vakye –

 

satye pratishthitah krishnah satyam atra pratishthitam |

satyat satyam ca govindas tasmat satyo hi namatah || [Mbh 5.68.12] iti |

 

shri-devaki-vakye ca  --

 

nashte loke dvi-parardhavasane

maha-bhuteshv adi-bhutam gateshu |

vyakte 'vyaktam kala-vegena yate

bhavan ekah shishyate 'shesha-samjnah || [BhP 10.3.25]

 

martyo mrityu-vyala-bhitah palayan

lokan sarvan nirbhayam nadyagacchat |

tat-padabjam prapya yadricchayadya

svasthah shete mrityur asmad apaiti || [BhP 10.3.24] ity adi |

 

eko’si prathamam [BhP 10.14.18] ity adi shri-brahmano vakye tad amitam brahmadvayam shishyate iti | shri-gitasu brahmano hi pratishthaham iti |

 

yasmat ksharam atito’ham aksharad api cottamah |

ato’smi loke vede ca prathitah purushottamah || iti |

 

tapanyam –

 

janma-jarabhyam bhinnah sthanur ayam acchedyo’yam yo’sau saurye tishthati | yo’sau goshu tishthati, yo’sau gah palayati, yo’sau gopeshu tishthati govindan mrityur bibheti || [GTU 2.23] ity adi ca | tatra purvatra saurya iti | sauri yamuna, tad adura-deshe vrindavane ity arthah |

 

atha cid-rupatvam sva-prakashatvena para-prakashatvam | tac coktam shri-dashame brahmana ekas tvam atma ity adau svayam jyotir iti | tapanyam –

 

yo brahmanam vidadhati purvam

yo vidyastasmai gopayati sma krishnah |

tam ha daivamatmabuddhiprakasham

mumukshurvai sharanamanuvrajeta || [GTU 1.26] iti |

 

na cakshusha pashyati rupam asya

yam evaisha vrinute tena labhyas

tasyaisha atma vrinute tanum svam || ity shruty-antaravat |

 

yathananda-svarupatvam sarvamshena nirupadhi-parama-premaspadatvam | tac ca shri-dashame brahma-stavante – brahman parodbhave krishne [BhP 10.14.49] ity-adi-prashnottarayor vyaktam | tatha canubhutam anakadundubhina --

 

vidito 'si bhavan sakshat purushah prakriteh parah

kevalanubhavananda- svarupah sarva-buddhi-drik || [BhP 10.3.13] iti |

 

anandam brahmano rupam iti shruty-antaravat |

 

tad evam tasya sac-cid-ananda-vigraha-rupatve siddhe, vigraha evatma tathatmaiva vigraha iti siddham | tato jivavad dehitvam tasya nety api siddhantitam | yathoktam shri-shukena –

 

krishnam enam avehi tvam atmanam akhilatmanam |

jagad-dhitaya so’py atra dehivabhati mayaya || [BhP 10.14.55] iti |

 

tathapi tasya dehival-lila-kripa-paravashatayaivety arthah | maya dambhe kripayam ca iti vishva-prakashah | tad evam asya tatha tatha-lakshana-shri-krishna-ruptave siddhe cobhaya-lilabhinivishtatvena kvacid vrishnindratvam kvacid govindatvam ca drishyate | tathaha dvadashe shri-sutah --

 

shri-krishna-krishna-sakha-vrishny-rishabhavani-dhrug-

rajanya-vamsha-dahananapavargya-virya |

govinda gopa-vanita-vraja-bhritya-gita-

tirtha-shravah shravana-mangala pahi bhrityan || [BhP 12.11.25] iti |

 

tad evam api svabhishta-rupa-lila-parikara-vishishtataya govindatvam eva svaradhyatvena yojayati govinda iti | yatha atraivagre stoshyate cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vriksha iti | abhishekante govinda iti cabhyadhat [BhP 10.27.23] ity uktva tat prakaranarambhe shri-shuka-prarthana priyan na indro gavam [BhP 10.26.25] iti gavam sarvashrayatvad gavendratvenaiva sarvendratva-siddheh | na cedam nyunam mantavyam | tatha hi go-suktam –

 

gobhyo yajnah pravartante gobhyo devah samutthitah |

gobhir vedah samudgirnah shad-anga-padaka-kramah || iti |

 

astu tavat parama-golokavatirnanam tasam gavam indratvam iti tapanishu ca brahmana tadiyam eva svenaradhanam prakashitam -- govindam sac-cid-ananda-vigraham vrindavana-sura-bhuruha-talasinam satatam samarud-gano’ham toshayami | [GTU 1.37] iti |

 

tathaiva dashame -- tad bhuri bhagyam iha janma kim apy atavyam [BhP 10.14.34] ity adi, shri-nanda-nandanatvenaiva ca tam labdhum prarthana | naumidya te’bhra-vapushe tadid-ambaraya ity adi pashupangajaya [BhP 10.14.1] iti |

 

tad evam govinda-shabdasya nana-paramaishvarya-mayy anyarthatapi tena nabhimata | tatha coktam – ishvaratve parameshvaratvanuvada-purvaka-tatparyavasanataya gautamiya-tantre shrimad-dashakshara-mantrartha-kathane –

 

gopiti prakritim vidyaj janas tattva-samuhakah |

anayor ashrayo vyaptya karanatvena ceshvarah |

sandranandam param jyotir vallabhatvena kathyate ||

athava gopi prakritir janas tad-amsha-mandalam |

anayor vallabhah proktah svami krishnakhya ishvarah ||

karya-karanayor ishah shrutibhis tena giyate ||

aneka-janma-siddhanam gopinam patir eva va |

nanda-nandana ity uktas trailokyananda-vardhanah || iti.

 

prakritim iti mayakhyam jagat-karana-shaktim ity arthah tattva-samuhako mahad-adi-rupah | anayor ashrayah sandranandam param jyotir ishvarao vallabha-shabdena kathyate | ishvaratve hetur vyaptya karanatvena ceti | prakritir iti svarupa-bhuta mayatita vaikunthadau prakashamana maha-lakshmy-akhya shaktir ity arthah | amsha-mandalam sankarshanadi-rupam | aneka-janma-siddhanam ity atra | bahuni me vyatitani janmani tava carjuna [Gita 4.5] iti shri-bhagavad-gita-vacanam anadi-janma-paramparayam eva tatparyam |

 

tad evam atrapi nanda-nandanatvam evabhimatam shri-gargena ca yathoktam | prag ayam vasudevasya kvacij jatas tavatmajah [BhP 10.8.14] iti | atmajatvam hi tasya shri-vasudevasyapi manasy avirbhutatvam evabhimatam | aviveshamsha-bhagena mana anakadundubheh [BhP 10.2.16] iti | shri-devakyam api dadhara sarvatmakam atma-bhutam kashtha yathananda-karam manastah [BhP 10.2.18] ity adeh | shri-vrajeshvarayo’pi tathasid eva phalena phala-karanam anumiyate | shri-bhagavat-pradurbhavasya purvavyavahita-kalam vyapya tatha tatha sarvatra darshanat | kintv atmani tasyavirbhave saty apy atmajatvaya pitri-bhava-maya-shuddha-maha-premaiva prayojakam | brahmanah sakashad varaha-devasyavirbhave’pi parasparam tatha bhava-darshanabhavat | tatha nrisimha-devah stambhayor api | na ca vaktavyam udara-praveshe sati putratvam syat | parikshid-rakshanartham tan-matur udara-pravishte ca tayos tadrisha-vyavaharabhavat | tasmat vatsalyabhidha-premaiva putratve karanam | tadrisha-shuddha-prema tu shri-vrajeshvarayor eva shri-vasudeva-devakyos tu paramaishvarya-jnanam pratibandhakam iti sadhuktam prag ayam vasudevasya iti |

 

atha shri-shukadevena tathaiva nirnitam nayam sukhapo bhagavan dehinam gopika-sutah [BhP 10.9.21] iti | agama-vidbhir api sakala-loka-mangalo nanda-gopa-tanayo devata iti | atah shrimad-dashakshara-viniyoge’pi tan-maya eva drishyate iti | atha visheshah shri-vaishnava-toshanyam nandas tv atmaja utpannah [BhP 10.5.1] ity adau drashtavyah |

 

sahasra-patra-kamalam gokulakhyam mahat padam |

tat-karnikaram tad-dhama tad-anantamsha-sambhavam ||2||

 

atha tasya tad-rupata-sadhakam nityam dhama pratipadayati sahasra-patram kamalam ity adina | sahasrani patrani yatra tat kamalam | bhumish cintamani-ganamayiti vakshyamananusarena cintamani-mayam padmam tad-rupam mahat sarvotkrishtam padam sthanam | mahatah shri-krishnasya maha-bhagavato va padam maha-vaikunthadi-rupam ity arthah | rudhir yogam apaharatiti nyayena tasyaiva pratiteh | etad abhipretyoktam shri-dashame bhagavan gokuleshvarah iti shilarthe tv atra varac-pratyayah |

 

ataeva tad-anukulatvenottara-grantho’pi vyakhyeyah | tad eva camnatam gokulam vana-vaikuntham iti | tasya shri-krishnasya dhama shri-nanda-yashodadibhih saha vasa-yogyam mahantah-puram taih sahavasitatvagre samuddekshyate | tasya svarupam aha tad iti | anantasya shri-baladevasyamshena jyotir-vibhaga-visheshena sambhavah sadavirbhavo yasya tat tatha tantrenaitad api bodhyate | ananto’msho yasya tasya shri-baladevasyapi sambhavo nivaso yatra tad iti |

 

karnikaram mahad yantram shat-konam vajra-kilakam |

shad-anga-shat-padi-sthanam prakritya purushena ca ||

premananda-mahananda-rasenavasthitam hi yat |

jyoti-rupena manuna kama-bijena sangatam ||3||

 

sarva-gana-sevitasya shrimad-ashtadashakshara-mantra-rajasya bahu-pithasya mukhya-pitham idam ity aha karnikaram iti dvayena | mahad-yantram iti | yat prakritir eva sarvatra mantratvena pujartham likhyate ity arthah | yantram eva darshayati shat-kona abhyantare yasya tat | vajra-kilakam karnikare bija-rupa-hira-kakolaka-shobhitam || yantre ca-karopalakshita | caturthy-anta catur-akshari kila-rupa jneya | shat-konatve prayojanam aha shad-angani yasyah sa shat-padi shrimad-ashtadashakshari tasyah sthanam | prakritir mantrasya svarupam svayam eva shri-krishnah, karana-rupatvat | tac coktam rishy-adi-smarane – krishnah prakritir iti |

 

purushash ca sa eva tad-adhishthatri-devata-rupah | tabhyam avasthitam adhishthitam | sa hi mantre caturdha pratiyate | mantrasya karana-rupatvena, adhishthatri-devata-rupatvena, varna-samudaya-rupatvena, aradhya-rupatvena ca | tatra karana-rupatvena adhishthatri-devata-rupatvenatrocyate | aradhya-rupatvena prag uktah | ishvarah paramah krishna iti | varna-rupatvenagre uddharishyate kamah krishnaya iti | yathoktam hayashirsha-pancaratre –

vacyatvam vacakatvam devata-mantrayor iha |

abhedenocyate brahma tattva-vidbhir vicaratah || iti |

 

gopala-tapani-shrutishu –

 

vayur yathaiko bhuvanam pravishto

janye janye panca-rupo babhuva |

krishnas tathaiko’pi jagad-dhitartham

shabdenasau panca-pado vibhati || iti |

 

kvacid durgaya adhishthatritvam shakti-shaktimator abheda-vivakshaya yatha ca brihad-gautamiye –

 

radha durga shiva durga lakshmi durga prakirtita |

gopala-vishnu-pujayam ady-anta na tu madhyama ||

 

ataevoktam gautamiya-kalpe --

yah krishnah saiva durga syad ya durga krishna eva sah |

anayor antaradarshi samsaran no vimucyate || ity adi |

 

atah svayam eva shri-krishnas tatra svarupa-shakti-rupena durga nameti | tasman neyam mayamsha-bhuta durgatigamyate | niruktish catra kricchrena durgaradhanadi bahu-prayasena gamyate jnayate iti | tatha ca narada-pancaratre shruti-vidya-samvade –

 

janaty eka para-kantam saiva durga tad-atmika |

ya para parama shaktir maha-vishnu-svarupini ||

yasya vijnana-matrena paranam paramatmanah |

muhurtad eva devasya praptir bhavati nanyatha ||

ekeyam prema-sarvasva-svabhava shri-kuleshvari |

anaya sulabho jneya adi devo’khileshvarah ||

bhaktir bhajana-sampattir bhajate prakritih priyam |

jnayate’tyanta duhkhena seyam prakritir atmanah ||

durgeti giyate sadbhir akhanda-rasa-vallabha |

asya avarika shaktir maha-mayakhileshvari |

yaya mugdham jagat sarvam sarva-dehabhimanatah || iti ca |

 

tatha ca sammohana-tantre jayam prati shri-durga-vacanam –

 

yan namna namni durgaham gunair gunavati hy aham |

yad-vaibhava maha-lakshmi radha nityapara dvaya ||  iti |

 

kim ca prema-rupa ye ananda-mahananda-rasas tat paripaka-bhedas tad-atmakena tatha jyoti-rupena sva-prakashakena manuna mantra-rupena kama-bijena sangatam iti mulantargatatve’pi kama-bijasya prithag-uktih kutracana svatantryapekshaya ||3||

 

tat-kinjalkam tad-amshanam tat-patrani shriyam api ||4||

 

tad evam tad-dhamoktva tad-avaranany aha tad ity ardhena | tasya karnika-rupa-dhamnah kinjalkah shikharavali-valita-pracira-panktya ity arthah | tac ca tad-amshanam tasminn amshodayo vidyate yesham parama-prema-bhajam sajatiyanam dhamety arthah | gokulakhyam ity uktir eva | tesham sajatiyatvam coktam shri-badarayanina –

 

evam kakudminam hatva stuyamanah dvijatibhih |

vivesha goshtham sa-balo gopinam nayanotsavah || [BhP 10.36.15] iti |

 

kamsa-vadhante shri-vraja-rajam prati svayam bhagavata – jnatin vo drashtum eshyamo vidhaya suhridam sukham [BhP 10.45.23] iti | ataeva kamalasya patrani shriyam tat-preyasinam gopi-rupanam shri-radhadinam upavana-rupani dhamanity arthah | gopi-rupatvam casam mantrasya tan-namnalingitatvat radhaditvam ca –

 

devi krishnamayi prokta radhika para-devata |

sarva-lakshmi-mayi sarva-kantih sammohini para || iti brihad-gautamiyat |

 

varanasyam vishalakshi vimala purushottame |

rukmini dvaravatyam tu radha vrindavane vane || iti matsya-puranat |

 

radhaya madhavo devo madhavenaiva radhika | vibhrajante janeshv a iti rik-parishishta-shrutau ca |

 

atra vishesha-jijnasayam krishnarcana-dipika drashtavya | tatra patranam ucchrita-prantanam vartmany agrima-sandhishu tu goshthani jneyani | akhanda-kamalasya gokulatvat tathaiva gokula-samaveshac ca goshtham tathaiva yat tu sthanantare vacanam asti –

 

sahasraram padmam dala-tatishu devibhir abhitah

parito go-sanghair api nikhila-kinjalka-militaih |

varate yasyasti svayam akhila-shaktya prakatita-

prabhavah satyah shri-parama-purushas tam kila bhaje || iti padma-bija-koshe ity arthah |

 

tatra go-sankhyair iti tu pathah samanjasah | go-sankhyash ca gopah iti | gope gopala-gosankhya-godhug-abhira-vallabha ity amarah | akhila-shaktya prakatitah prabhavah yena sah parama-purushah shri-krishna ity arthah ||4||

 

catur-asram tat-paritah shvetadvipakhyam adbhutam |

catur-asram catur-murtesh catur-dhama catush-kritam ||

caturbhih purusharthaish ca caturbhir hetubhir vritam |

shulair dashabhir anaddham urdhvadho dig-vidikshv api ||

ashtabhir nidhibhir jushtam ashtabhih siddhibhis tatha

manu-rupaish ca dashabhir dik-palaih parito vritam ||

shyamair gauraish ca raktaish ca shuklaish ca parshadarshabhaih

shobhitam shaktibhis tabhir adbhutabhih samantatah ||5||

 

atha gokulavaranany aha chaturasram iti caturbhih | tasya gokulasya bahih sarvatash chaturasram catushkonatmakam sthanam shvetadvipakhyam | tad etad upalakshanam golokakhyam cety arthah | yadyapi gokule shvetadvipatvam asty eva tad-avantara-bhumimayatvat | tathapi vishesha-namnoktatvat tenaiva tat pratiyate iti tathoktam | kintu chaturasre’py antar-mandalam shri-vrindavanakhyam jneyam | tatha ca svayambhuvagame – dhyayet tatra-vishuddhatma idam sarvam kramena ca ity adikam uktva tan-madhye vrindavanam kusumitam nana-vriksha-vihangamam samsmaret ity uktam | tatha ca brihad-vamane shrutinam prarthana purvakani padyani

 

ananda-matram iti yad vadanti hi puravidah |

tad-rupe darshayasmakam yadi deyo varo hi nah ||

shrutvaitad darshayamasa svam lokam prakriteh param |

kevalanubhavananda-matram aksharam avyayam ||

yatra vrindavanam nama vanam kama-dughair drumaih |

manorama-nikunjadhyam sarvartu-sukha-samyutam || ity adi tac ca chaturasram |

 

catur-murtesh catur-vyuhasya vasudevadi-catushtayasya | catushkritam caturdha vibhaktam catur-dhama | kintu deva-lilatvat tad-upari-vyoma-yana-stha eva jneya hetubhih | tat-purushartha-sadhanaih | manu-rupaih sva-sva-mantratmakaih | dik-palaih indradibhih | shyamadayah catvaro vedah tair ity arthah | krishnam ca tatra chandobhih stuyamanam suvismitah iti dashamat | shaktibhih vimaladibhih |

 

tad evam goloka-nama ayam lokah shri-bhagavate sadhitah |

 

nandas tv atindriyam drishtva loka-pala-mahodayam |

krishne ca sannatim tesham jnatibhyo vismito 'bravit ||

te cautsukya-dhiyo rajan matva gopas tam ishvaram |

api nah svagatim sukshmam upadhasyad adhishvaram ||

iti svanam sa bhagavan vijnayakhila-drik svayam |

sankalpa-siddhaye tesham kripayaitad acintayat ||

jano vai loka etasminn avidya-kama-karmabhih |

uccavacasu gatishu na veda svam gatim bhraman ||

iti sancintya bhagavan maha-karuniko harih |

darshayamasa lokam svam gopanam tamasah param ||

satyam jnanam anantam yat brahma jyotih sanatanam |

yad dhi pashyanti munayo gunapaye samahitah ||

te tu brahma-hradam nita magnah krishnena coddhritah |

dadrishur brahmano lokam yatrakruro 'dhyagat pura ||

nandadayas tu tam drishtva paramananda-nirvritah |

krishnam ca tatra cchandobhih stuyamanam suvismitah || [BhP 10.28.10-17] iti |

 

atindriyam adrishta-purvam | sva-gatim sva-dhama | sukshmam durjneyam | upadhasyan upadhasyati | asman prapayishyatity arthah | iti sankalpitavanta iti sheshah | jano’sau vraja-vasi mama svajanah | salokya-sarshti- [BhP 3.29.12] ity adi padye jana itivad ubhayatrapy anya-janatvam aprastutatam iti | vraja-janasya tu tadiya-svajanatamatvam tena svayam eva vibhavitam –

 

tasman mac-charanam goshtham man-natham mat-parigraham |

gopaye svatma-yogena so’yam me vrata ahitah || [BhP 10.25.18] ity anena |

 

sa etasmin prapancike loke avidyabhir ya uccavaca deva-tiryag-adi-rupa gatayas tasu svam gatim bhraman tan-mishratayabhivyakteh tan-nirvisheshataya janan, tam eva svam gatim bhaved ity arthah madiya-laukika-lilaveshena jnanamsha-tirodhanad iti bhavah |

 

iti nandadayo gopah krishna-rama-katham muda |

kurvanto ramamanash ca navindan bhava-vedanam || [BhP 10.11.28]

 

iti shri-dashamokter avidya-kama-karmanam tatrasamarthyat | gopinam svam lokam golokam iti | arthat tan praty eva sandarshayamasa | tamasah prakriteh param svarupa-shaktyabhivyaktatvat | ataeva saccidananda-rupa evasau loka ity aha satyam iti |

 

atha shri-vrindavane tadrisha-darshanam katama-desha-sthitanam tesham ity ata aha te tv iti | brahma-hradam akrura-tirtham krishnena nita punash ca tenaiva magnah majjitah punash ca tasmat tenaivoddhritah | uddhritya punah sva-sthana-prapitah santo, brahmanah parama-brihattamasya tasyaiva lokam golokakhyam dadrishuh | murdhabhih satya-lokas tu brahma-lokah sanatanam [BhP 2.5.38] iti dvitiye | vaikunthantarasyapi tat tayakhyateh |

 

ko’sau brahma-hradah ? tatraha yatreti | purety etat-prasangad bhavi-kala ity arthah | pura purane nikate prabandhatita-bhavishu iti kosha-karah | seyam ca paripati tat tirtham mahimanam lakshyam eva vidhatum iti bhavah | tatra svam gatim iti tadiyata-nirdesho gopanam svam lokam iti shashthi-sva-shabdayor nirdeshah | krishnam iti sakshan-nirdeshash ca vaikunthantaram vyavacchidya shri-golokam eva sthapitavan iti |

 

tatha ca harivamshe shakra-vacanam –

 

svargad urdhvam brahma-loko brahmarshi-gana-sevitah |

tatra soma-gatish caiva jyotisham ca mahatmanam ||

tasyopari gavam lokah sadhyas tam palayanti hi |

sa hi sarva-gatah krishna mahakasha-gato mahan ||

upary upari tatrapi gatis tava tapomayi |

yam na vidmo vayam sarve pricchanto’pi pitamaham |

gatih shama-damadhyanam svargah sukrita-karmanam ||

brahmye tapasi yuktanam brahma-lokah para gatih |

gavam eva tu yo loko duraroho hi sa gatih ||

sa tu lokas tvaya krishna sidamanah kritatmana |

dhrito dhritimata vira nighantopdadravan gavam || [HV 2.19.29-35] iti |

 

tatrapata-pratitarthantare svargad urdhvam brahmano loka ity ayuktam syat loka-trayam atikramyokteh | tatra soma-gatish caivety api na sambhavati candrasyanyesham api jyotisham dhruva-lokadhastad eva gateh | tatra sadhyas tam palayantity api nopapadyate | deva-yoni-rupanam tesham svarga-lokasyapi palanam asambhavyam | kim uta tad-upari golokasya | tatha tasya lokasya surabhi-lokatve sati sarva-gata ity anupapannam syat | shri-bhagavad-vigraha-lokayor acintya-shaktitvena vibhutvam ghatate na punar asyeti | ataeva sarvatitatvat tatrapi tava gatir ity api shabdo vismaye prayuktah | yam na vidmo vayam sarve ity-adikam coktam |

 

tasmat prakrita-golokad anya evasau goloka iti siddham | tatha ca moksha-dharme narayaniyopakhyane shri-bhagavad-vakyam –

 

evam bahu-vidhai rupaish caramiha vasundharam |

brahma-lokam ca kaunteya golokam ca sanatanam || [Mbh 12.330.68] iti |

 

tasmad ayam arthah svarga-shabdena --

 

bhur-lokah kalpitah padbhyam bhuvar-loko 'sya nabhitah |

hrida svar-loka urasa mahar-loko mahatmanah || [BhP 2.5.42]

 

iti dvitiyanusarena svar-lokam arabhya satya-loka-paryantam loka-pancakam ucyate | tasmad urdhvam upari brahma-loko brahmatmako loko brahma-lokah sac-cid-ananda-rupatvat | brahmano bhagavato loka iti va | murdhabhih satya-lokas tu brahma-lokah sanatanah [BhP 2.5.38] iti dvitiyat | tatha ca tika –brahma-loko vaikunthakhyah | sanatano nityah | na tu shrijyah prapancantarvarti | ity esha | shrutish ca esha brahma-lokah | esha atma-lokah | iti |

 

sa ca brahmarshi-gana-sevitah | brahmani murtimanto vedah | rishayash ca shri-naradadayah | ganash ca shri-garuda-vishvaksenadayah | taih sevitah | evam nityashritan uktva tad-gamanadhikarina aha | tatra brahma-loke umaya saha vartata iti somah shri-shivas tasya gatih |

 

sva-dharma-nishthah shata-janmabhih puman

virincatam eti tatah param hi mam |

avyakritam bhagavato 'tha vaishnavam

padam yathaham vibudhah kalatyaye  || [BhP 4.24.29] iti caturthe shri-rudra-gitam |

 

someti supam sulug ity adina shashthya luk chandasah | tata uttaratrapi gatir ity asyanvayah | jyotir brahma tad-aikatmya-bhavanam muktanam ity arthah |

 

nanu tadrisham api sarvesham kintu mahatmanam mahashayanam mokshanadarataya bhajatam shri-sanakadi-tulyanam ity arthah |

 

muktanam api siddhanam narayana-parayanah

sudurlabhah prashantatma kotishv api maha-mune || [BhP 6.14.5] iti shashthat |

 

yoginam api sarvesham madgatenantaratmana |

shraddhavan bhajate yo mam sa me yuktatamo matah || [Gita 6.47] iti gitabhyash ca |

 

teshv eva mahattva-paryavasanat | tasya ca brahma-lokasyopari sarvordhva-pradeshe gavam lokah shri-goloka ity arthah | tam ca golokam sadhyah prapancika-devanam prasadhaniya mula-rupa nitya-tadiya-deva-ganah palayanti dik-palataya vartante te ha nakam mahimanah sacantah yatra purve sadhyah santi devah [Rk 10.90.16] iti shruteh |

 

tatra purve ye ca sadhya vishve devah sanatanah |

te ha nakam mahimanah sacantah shubha-darshanah || iti maha-vaikuntha-varnane padmottara-khandac ca |

 

yad va tad bhuri-bhagyam iha janma kim apy atavyam yad gokule’pi [BhP 10.14.34] iti shri-brahma-stavanusarena tad-vidha-parama-bhaktanam api sadhyas tadrisha-siddhi-praptaye prasadhaniyah shri-gopi-prabhritayas tam palayanti |

 

tad evam sarvopari-gatatve’pi | hi prasiddhau | sa shri-golokah sarva-gatah shri-narayana iva prapancikaprapancika-vastu-vyapakah | kaishcit krama-mukti-vyavasthaya tatha prapyamano’py asau dvitiya-skandha-varnita-kamalasana-drishta-vaikunthavat shri-vraja-vasinbhir atrapi yasmad drishta iti bhavah |

 

ataeva mahan bhagavad-rupa eva | mahantam vibhum atmanam [KathU 2.22] iti shruteh | tatra hetuh | mahakashah parama-vyomakhyah brahma-visheshana-labhad akashas tal-lingad [Vs 1.1.22] iti  nyaya-prasiddhesh ca | tad-gata-brahmakarodayantaram eva vaikuntha-prapteh yathajamilasya | tad evam upary upari sarvopary api virajamane tatra shri-goloke’pi tava gatih | shri-govinda-rupena krida vartata ity arthah |

 

ataeva sa ca gatih sadharani na bhavati kintu tapomayi | tapo’tranavacchinnaishvaryam sahasra-nama-bhashye’pi paramam yo mahat tapah ity atra tatra vyakhyatam | sa tapo’tapyata iti parameshvara-vishayaka-shruteh | aishvaryam prakashayad iti tatrarthah | ataeva brahmadi-durvitarkyatvam apy aha yam iti | adhuna tasya shri-goloka ity akhya bijam abhivyanjayati gatir iti | brahmye brahma-loka-prapake tapasi vishnu-vishayaka-manah-pranidhane yuktanam yata-cittanam tat-prema-bhaktanam ity arthah | yasya jnana-mayam tapah iti shruteh | brahma-loko vaikuntha-lokah | para prakrityatita | gavam vraja-vasi-matranam mocayan vraja-gavam dina-tapam [BhP 10.35.25] ity-uktanusarena atraiva nighnatopadravan gavam ity uktya ca goloka-vasi-matranam svatas tad-bhava-bhavitanam ca sadhana-vashad ity arthah | atas tad-bhavasya durlabhatvad duraroha | tad evam golokam varnayitva tasya gokulena sahabhedam aha sa tv iti |

 

sa eva tu sa loko dhrito rakshitah shri-govardhanoddharaneneti | evam eva moksha-dharma-shri-narayaniyopakhyane shri-bhagavad-vakyam –

 

evam bahu-vidhai rupaish caramiha vasundharam |

brahma-lokam ca kaunteya golokam ca sanatanam || [Mbh 12.330.68] iti |

 

tatha ca mrityu-sanjaya-tantre --

 

ekada santarikshac ca vaikuntham svecchaya bhuvi |

gokulatvena samsthapya gopimaya-mahotsava |

bhakti-rupam satam bhaktim utpaditavati bhrisham || iti |

 

evam narada-pancaratre vijayakhyane –

 

tat sarvopari goloke shri-govindah sada svayam |

viharet paramanandi gopi-gokula-nayakah || iti |

 

tatha rikshu cayam eva pradishtah –

 

tam vam vastuny ushmasi gamadhyai

yatra gavo bhuri-shringa ayasah |

atraha tad urugayasya vrishnah

paramam padam avabhati bhuri || iti |

vyakhyatam ca – tam tani vam yuvayoh krishna-ramayor vastuni lila-sthanani gamadhyai praptum ushmasi kamayamahe | tani kim vishishtani ? yatra yeshu bhuri-shringa maha-shringyo gavo bahu-shubha-lakshana iti va | ayasah shubhah | ayah shubhavaho vidhir ity amarah | devasa itivat jasantam padam | atra bhumau tal-loke vede ca prasiddham shri-golokakhyam urugayasya svayam bhagavato tac-caranaravindasya paramam prapancatitam padam sthanam bhuri bahudha avabhatity aha veda iti |

 

yajuhsu – madhyandiniya stuyate dhamany ushmasi ity adau | vishnoh paramam padam avabhatiti bhuriti catra prakarantaram pathanti shesham samanam ||5||

 

evam jyotir-mayo devah sad-anandam parat parah |

atmaramasya tasyasti prakritya na samagamah ||6||

 

atha mula-vyakhyam anusaramah | virat-tad-antaryaminor abheda-vivakshaya purusha-suktadav eka-purushatvam yatha nirupitam, tatha goloka-tad-adhishthatror apy aha evam iti | devo golokas tad-adhishthatri-shri-govinda-rupah | sadanandam iti tat-svarupam ity arthah | napumsakatvam vijnanam anandam brahma iti shruteh | atmaramasya anya-nirapekshasya prakritya mayaya na samagamah | yathoktam dvitiye – na yatra maya kim utapare harer anuvrata yatra surasurarcitah [BhP 2.9.10] ||6||

 

mayayaramamanasya na viyogas taya saha |

atmana ramaya reme tyakta-kalam sishrikshaya |

niyatih sa rama devi tat-priya tad-vasham tada ||7||

 

atha prapancatmanas tad-amshasya purushasya tu na tadrishatvam ity aha mayayeti | prakrita-pralaye’pi tasmims tasyalayat yasyamshamshamsha-bhagenety adeh |

 

nanu tarhi jivavat-tal-liptatvena aniishvaratvam syat ? tatraha atmaneti | sa tu atmana antarvritya tu ramaya svarupa-shaktyaiva reme ratim prapnoti | bahir eva mayaya sevya ity arthah |

 

esha prapanna-varado ramayatma-shaktya

yad yat karishyati grihita-gunavatarah || [BhP 3.9.23] iti tritiye brahma-stavat |

 

atra –mayam vyudasya cic-chaktya kaivalye sthita atmani [BhP 1.7.23] iti prathame shrimad-arjuna-vacanat | tarhi tat-preranam vina katham shrishtis tatraha | sishrikshaya srashtum icchaya tyaktah shrishty-artham prahitah kalah yasmat ramanat tadrisham yatha syat tatha reme | prathamanta-pathas tu sugamah | tat prabhava-rupena tenaiva sa sidhyatiti bhavah |

 

prabhavam paurusham prahuh kalam eke yato bhayam [BhP 3.26.16]

 

kala-vrittya tu mayayam guna-mayyam adhokshajah |

purushenatma-bhutena viryam adhatta viryavan || [BhP 3.5.26] iti ca tritiyat |

 

nanu ramaiva sa ka tatraha niyatir ity ardhena | niyamyate svayam bhagavatyeva nityata bhavatiti niyatih svarupa-bhuta tac-chaktih | devi dyotamana sva-prakasha-rupa ity arthah | tad-uktam dvadashe – anapayini bhagavati shrih shakshad atmano hareh [BhP 12.11.20] iti | tika ca -- anapayini hareh shaktih | tatra hetuh sakshad atmana iti svarupasya cid-rupatvat tasyas tad-abhedad ity arthah | ity esha |

 

atra sakshat-shabdena vilajjamanaya yasya sthatum iksha-pathe’muya ity ¨dy-uktya maya neti dhvanitam | tatranapayitvam yatha vishnu-purane

 

nityaiva sa jagan-mata vishnoh shrir anapayini

yatha sarva-gato vishnus tathaiveyam dvijottamah || [ViP 1.8.17] iti |

 

evam yatha jagat-svami deva-devo janardanah |

avataram karoty esha tatha shris tat-sahayini || [ViP 1.9.142] iti ca |

 

devatve deva-deha sa manushatve ca manushi |

harer dehanri-rupam vai karoty eshatmanas tanum || [ViP 1.9.145] iti ca |

 

hayashirsha-pancaratre – na vishnuna vina devi na harih padmajam vina iti || 7 ||

 

tal-lingam bhagavan shambhur jyoti-rupah sanatanah |

ya yonih sapara shaktih kamo bijam mahad dhareh ||8||

 

nanu kutrapi shiva-shaktyoh karanata shruyate, tatra virad-varnanavat kalpanayeti tad-anga-visheshatvenaha – tal-lingam iti | yasyayutayutamshamshe vishva-shaktir iyam sthita iti vishnu-purananusarena prapancatmanas tasyamaha-bhagavad-amshasya svamsha-jyotir-acchannatvad aprakata-rupasya purushasya lingam linga-sthaniyah yah prapancotpadako’mshah sa eva shambhuh | anyas tu tad-avirbhava-visheshatvad eva shambhur ucyate ity arthah | vakshyate ca kshiram yatha dadhi-vikara-vishesha-yogad sanjayate na tu tatah prithag asti hetor ity adi |

 

tatha tasya viryavadhana-sthana-rupaya mayaya apy aprakata-rupaya ya yonir yoni-sthaniyo’mshah saivapara pradhanakhya shaktir iti purvavat | tatra ca hares tasya purushakhya-hary-amshasya kamo bhavati shrishty-artham tad-didiriksha jayate ity arthah | tatash ca mahad iti sa-jiva-mahat-tattva-rupam tu mayayam iti tritiyac ca || 8 ||

 

linga-yony-atmika jata ima maheshvari-prajah ||9||

 

vastutas tu purvabhiprayatvam evety aha lingety ardhena | maheshvarih maheshvaryah || 9 ||

 

shaktiman purushah so 'yam linga-rupi maheshvarah |

tasminnavirabhullinge maha-vishnur jagat-patih ||10||

 

shaktiman ity ardhena tad evanudya tasmin purvoktaprakata-rupasya prakata-rupatayapunar abhivyaktir ity aha tasminn ity ardhena | tasmal linga-rupi prapancotpadakas tad-amsho’pi shaktiman purushocyate | maheshvaro’py ucyate tatash ca tasmin bhuta-sukshma-paryantatam prapte linge svayam tad-amshi maha-vishnur avirabhut prakata-rupenavirbhavati | yato jagatam sarvesham paravaresham jivanam sa eva patir iti || 10 ||

 

sahasra-shirsha purushah sahasrakshah sahasra-pat |

sahasra-bahur vishvatma sahasramshah sahasra-suh ||11||

 

tad evam rupam vivrinoti sahasra-shirsheti | sahasram amsha avatara yasya sa sahasramshah | sahasram sute shrijati yah sa sahasra-suh | sahasra-shabda-sarvatrasankhyata-parah | dvitiye ca tasyaiva rupam idam uktam -- adyo’vatarah purushah parasya [BhP 2.6.42] iti | asya tikayam – yasya sahasra-shirshety ukto lila-vigrahah parasya bhumnah adyo’vatarah iti ||11||

 

narayanah sa bhagavan apas tasmat sanatanat |

avirasit karanarno nidhih sankarshanatmakah |

yoga-nidram gatas tasmin sahasramshah svayam mahan ||12||

 

ayam eva karanarnavashayity aha narayana iti sardhena | tah apa eva karanarno-nidhir avirasit sa tu narayanah sankarshanatmakah iti | purvam golokavaranataya yash caturvyuha-madhye sankarshanah sammatah tasyaivamsho’yam ity arthah | tad uktam –

 

apo nara iti prokta apo vai nara-sunavah |

tasya ta ayanam purvam tena narayanah smritah ||12||

 

tad-roma-bila jaleshu bijam sankarshanasya ca |

haimany andani jatani maha-bhutavritani tu ||13||

 

tasmad eva brahmandanam utpattim aha tad rometi | tad iti tasyety arthah tasya sankarshanatmakasya yad bijam yoni-shaktavadhyas tam tad eva purvam bhuta-sukshma-paryantatam praptam sat pashcat tasya loma-bila-jaleshu vivareshu antarbhutam ca sat haimani andani jatani tani capanci-kritamshaih mahabhutair jatanity arthah | tad uktam dashame brahmana –

 

kvedrig-vidhaviganitanda-paranu-carya-

vatadhva-roma-vivarasya ca te mahitvam || [BhP 10.14.11] iti |

 

tritiye ca –

vikaraih sahito yuktair visheshadibhir avritah |

andakosho bahir ayam pancashat-koti-vistritah ||

dashottaradhikair yatra pravishtah paramanuvat |

lakshyate 'ntar-gatash canye kotisho hy anda-rashayah || [BhP 3.11.39-40] iti ||13||

 

praty-andam evam ekamshad ekamshad vishati svayam |

sahasra-murdha vishvatma maha-vishnuh sanatanah ||14||

 

tatash ca teshu brahmandeshu prithak prithak svarupaih svarupantaraih sa eva praviveshety aha pratyandam iti | ekamshad ekamshad ekenaikenamshenety arthah || 14 ||

 

vamangad ashrijad vishnum dakshinangat prajapatim |

jyotir-linga-mayam shambhum kurca-deshad avashrijat ||15||

 

punah kim cakara tatraha – vamangad iti | vishnv-adaya ime sarvesham eva brahmandanam palakadayah prati brahmandantah sthitanam vishnv-adinam svamshanam prayoktarah | yatha prati-brahmande tatha adhi brahmanda-mandalam abhyupagantavyam iti bhavah | yeshu prajapatir ayam hiranyagarbha-rupa eva na tu vakshyamana-caturmukha-rupa eva, so’yam tat-tad-avarana-gata-tat-tad-devanam srashteti | vishnu-shambhu api tat-tat-palana-samhara-kartarau jneyau | kurca-deshat bhruvor madhyat | esham jalavarana eva sthanani jneyani || 15 ||

 

ahankaratmakam vishvam tasmad etad vyajayata ||16||

 

tatra shambhoh karyantaram apy aha ahankaratmakam ity ardhena | etad vishvam tasmad evahankaratmakam vyajayata babhuva | vishvasyahankaratmakata tasmaj jatety arthah sarvahankaradhishthatritvat tasya || 16 ||

 

atha tais tri-vidhair veshair lilam udvahatah kila |

yoga-nidra bhagavati tasya shrir iva sangata ||17||

 

brahmanda-pravishtasya tu tat-tad-rupasya lilam aha atha tair ity adi | tais tat sadrishais trividhaih prati-brahmanda-gata-vishnv-adibhir veshai rupair lilam brahmandantargata-palanadi-rupam udvahato brahmandantargata-purushasyeti tam udvahati | tasminn ity arthah | yoga-nidra – purvokta-maha-yoga-nidramsha-bhuta bhagavati svarupananda-samadhimayatvad antarbhuta-sarvaishvarya sangata shrir iveti | tatra yatha shrir apy amshena sangata tatha sapity arthah ||17||

 

sishrikshayam tato nabhes tasya padmam viniryayau |

tan-nalam hema-nalinam brahmano lokam adbhutam ||18||

 

tatash ca sishrikshayam iti | nalam nala-yuktam tad-dhema-nalinam brahmano janma-shayanayoh sthanatvat loka ity arthah ||18||

 

tattvani purva-rudhani karanani parasparam |

samavayaprayogac ca vibhinnani prithak prithak ||

cic-chaktya sajjamano 'tha bhagavan adi-purushah |

yojayan mayaya devo yoga-nidram akalpayat  ||19||

 

tatha asankhya-jivatmakasya samashti-jivasya prabodham vaktum punah karanarnonidhi-shayinas tritiya-skandhoktanusarinim shrishti-prakriyam vivrityaha – tattvaniti trayena | tatra dvayam aha – mayaya sva-shaktya parasparam tattvani yojayann iti yojananantaram eva nirihataya yoga-nidram eva svikritavan ity arthah || 19 ||

 

yojayitva tu tany eva pravivesha svayam guham |

guham pravishte tasmims tu jivatma pratibudhyate ||20||

 

atha tritiyam aha yojayitveti | yojayitva tad yojana-yoga-nidrayor antarale ity arthah | guhah virad-vigraham | pratibudhyate pralaya-svapaj jagarti || 20 ||

 

sa nityo nitya-sambandhah prakritish ca paraiva sa ||21||

 

jivasya svabhaviki sthitim aha sa nity ity ardheneti | nityo’nady-ananta-kala-bhavi nitya-sambandho bhagavata saha samavayo yasya sah | suryena tad-rashmi-jalasyeveti bhavah |

 

yat-tatastham tu cid-rupam sva-samvedyad vinirgatam |

ranjitam guna-ragena sa jiva iti kathyate || iti narada-pancaratrat |

 

mamaivamsho jiva-loke jiva-bhutah sanatanah || iti shri-gitopanishadbhyash ca |

 

ataeva prakritih sakshi-rupena svarupa-sthita eva | sva-pratibimba-rupena pramatri-rupena prakritim iva praptash cety arthah | prakritim viddhi me param jiva-bhutam iti shri-gitasv eva | dva suparna sayuja sakhaya iti shrutish ca nitya-svarupam darshayati || 21 ||

 

evam sarvatma-sambandham nabhyam padmam harer abhut |

tatra brahmabhavad bhuyash catur-vedi catur-mukhah ||22||

 

atha tasya samashti-jivasthanam guha-pravishtat purushad udbhutam ity aha evam iti | tatah samashti-dehabhimaninas tasya hiranya-garbha-brahmanas tasmat bhoga-vigrahotpattim aha tatreti || 22 ||

 

sa jato bhagavac-chaktya tat-kalam kila coditah |

sishrikshayam matim cakre purva-samskara-samskritah |

dadarsha kevalam dhvantam nanyat kim api sarvatah ||23||

 

atha tasya caturmukhasya ceshtam aha sa jata ity sardhena | spashtam || 23 ||

 

uvaca puratas tasmai tasya divya sarasvati |

kamah krishnaya govinda he gopi-jana ity api |

vallabhaya priya vahner mantram te dasyati priyam ||24||

 

atha tasmin purvopasana-bhagya-labdham bhagavat-kripam ahovaceti sardhena | spashtam || 24 ||

 

tapas tvam tapa etena tava siddhir bhavishyati ||25||

 

etad eva sparsheshu yat shodasham ekavimsham iti tritiya-skandhanusarena yojayati tapa tvam ity ardhena | spashtam || 25 ||

 

atha tepe sa suciram prinan govindam avyayam |

shvetadvipa-patim krishnam goloka-stham parat param ||

prakritya guna-rupinya rupinya paryupasitam |

sahasra-dala-sampanne koti-kinjalka-brimhite ||

bhumish cintamanis tatra karnikare mahasane |

samasinam cid-anandam jyoti-rupam sanatanam ||

shabda-brahma-mayam venum vadayantam mukhambuje |

vilasini-gana-vritam svaih svair amshair abhishtutam ||26||

 

sa tu tena mantrena sva-kamana-visheshanusarat shrishtikrit-shakti-vishishtataya vakshyamanas tavanusarat gokulakhya-pitha-gatataya shri-govindam upasitavan ity aha -- atha tepe ity adi caturbhih | guna-rupinya sattva-rajas-tamo-guna-mayya rupinya murtimatya paryupasitam paritas tad gokulad bahih-sthitayopasitam dhyanadina arcitam | maya parety abhimukhe ca vilajjamana [BhP 2.7.47] iti | balim udvahanty ajaya nimisha iti ca shri-bhagavatat | amshais tad-avarana-sthaih parikaraih || 26 ||

 

atha venu-ninadasya trayi-murti-mayi gatih |

sphuranti praviveshashu mukhabjani svayambhuvah ||

gayatrim gayatas tasmad adhigatya sarojajah |

samskritash cadi-gununa dvijatam agamat tatah ||27||

 

tad evam dikshatah parastad eva tasya dhruvasyeva dvijatva-samskaras tad-aradhitat tan-mantradhidevaj jatah ity aha atha venv iti dvayena | trayi-murtir gayatri veda-matritvat | dvitiya padye tasya eva vyaktibhavitvac ca | tan-mayi gatih paripati | mukhabjani praviveshety ashta-karnaih praviveshety arthah | adi-guruna shri-krishnena ||27||

 

trayya prabuddho 'tha vidhir vijnata-tattva-sagarah |

tushtava veda-sarena stotrenanena keshavam ||28||

 

tatash ca trayim api tasmat prapya tam eva tushtavety aha trayyeti | keshan amshuna vayati vistarayatiti keshavas tam |

 

amshavo ye prakashante mam te kesha-samjnitah |

sarvajnah keshavam tasman mam ahur muni-sattamah ||

 

iti sahasra-nama-bhashyotthapita-keshava-niruktau bharata-vacanat || 28 ||

 

cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vriksha-

lakshavriteshu surabhir abhipalayantam |

lakshmi-sahasra-shata-sambhrama-sevyamanam

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||29||

 

stutim aha cintamanity adibhih | tatra goloke’smin mantra-bhedena tad-eka-desheshu brihad-dhyana-mayadishv ekasyapi mantrasya rasa-mayadishu ca pitheshu satsv api madhyasthatvena mukhyataya prathamam golokakhya-pitha-nivasa-yogya-lilaya stauti cintamnity ekena |

 

abhi sarvato-bhavena vana-nayana-carana-go-sthananayana-sambhalana-prakarena palayantam sa-sneham rakshantam | kadacid rahasi tu vailakshanyam ity aha lakshmiti lakshmyo’tra gopa-sundarya eveti vyakhyatam eva ||29||

 

venum kvanantam aravinda-dalayataksham-

barhavatamsam asitambuda-sundarangam |

kandarpa-koti-kamaniya-vishesha-shobham

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||30||

 

tad evam cintamani-prakara-sadma-mayim katha-ganam natyam gamanam apiti vakshyamananusarena golokhakhya-vilakshana-pitha-gatam lilam uktva eka-sthana-sthitikam katha-ganadi-rahitam brihad-dhyanadi-drishtam dvitiya-pitha-gatam lilam aha venum iti dvayena | venum iti tatra spashtam ||30||

 

alola-candraka-lasad-vanamalya-vamshi-

ratnangadam pranaya-keli-kala-vilasam |

shyamam tri-bhanga-lalitam niyata-prakasham

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||31||

 

alolety adi | pranaya-purvako yah keli-parihasas tatra ya vaidagdhi saiva vilaso yasya tam, drava-keli-parihasa ity amarah ||31||

 

angani yasya sakalendriya-vritti-manti

pashyanti panti kalayanti ciram jaganti |

ananda-chinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||32||

 

tad evam lila-dvayam uktva paramacintya-shaktya vaibhava-visheshan aha anganiti caturbhih | tatra shri-vigrahasya angani hasto’pi drashtum shaknoti, cakshur api palayitum parayati, tatha anyad anyad apy angam anyad anyat kalayitum prabhavatiti | evam evoktam – sarvatah pani-padam tat sarvato’kshi-shiro-mukham  ity adi | jagantiti | lila-parikareshu tat-tad-angam yatha-svam eva vyavaharatiti bhavah | tatra ca tasya vigrahasya vailakshanyam eva hetur ity aha anandeti ||32||

 

advaitam acyutam anadim ananta-rupam

adyam purana-purusham nava-yauvanam ca |

vedeshu durlabham adurlabham atma-bhaktau

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||33||

 

vailakshanyam eva pushnati advaitam iti tribhih | advaitam prithivyâ mayam advaito rajetvad atulyam ity arthah | vismapanam svasya ca tritiya-sthasyoddhava-vakyat | acyutam

 

na cyavante hi yad bhaktah mahatyam pralayapadi |

ato’cyuto’khile loke sa ekah sarvago’vyayah || iti kashi-kanda-vacanat |

 

kamso batadyakritam ety anugraham

drakshye’nghri-padmam prahito’muna hareh |

kritavatarasya duratyayam tamah

purve’taran yan nakha-mandala-tvisha ||

 

yad-arcitam brahma-bhavadibhih suraih shriya ca ity adi dashama-sthakrura-vakyan |

 

ya vai shriyarcitam ajadibhir apta-kamair

yogeshvarair api yad atmani rasa-goshthyam |

krishnasya tad bhagavatash caranaravindam

nyastam staneshu vijahuh parirabhya tapam || [BhP 10.47.62] iti shrimad-uddhava-vakyam |

 

darshayamasa lokam svam gopanam tamasah param [BhP 10.28.14] ity uktva,

 

nandadayas tu tam drishtva

paramananda-nirvritah  |

krishnam ca tatra cchandobhih

stuyamanam suvismitah  || [BhP 10.28.17] iti shri-shuka-vakyac ca |

 

anadim ity adi-trayam yathaikadasha-sankhya-kathane, kalo maya-maye jivah [BhP 11.24.27] ity adau maha-pralaye sarvavashishtatvena brahmopadishya tadapi tasya drashtritvam svayam bhagavan svasminn aha --

 

esha sankhya-vidhih proktah samshaya-granthi-bhedanah |

pratilomanulomabhyam paravara-drisha maya || [BhP 11.24.29] iti |

 

purana purushah -- ekas tvam atma purushah puranah [BhP 10.14.20] iti brahma-vakyat gudhah purana-purusho vana-citra-malyah [BhP 7.15.58] iti mathura-vakyac ca |

 

tathapi nava-yauvanam -- purapi navah purana iti nirukteh | gopyas tapah kim acaran yad amushya rupam [BhP 10.44.14] ity adau | anusavabhinavam iti dashamat | yasyananam makara-kundaladi nityotsavam [BhP 9.24.65] iti navamat | satyam shaucam ity adau saubhaga-kanty-adin pathitva,

 

ete canye ca bhagavan nitya yatra maha-gunah |

prarthya mahattvam icchadbhir na viyanti sma karhicit || [BhP 1.16.3] iti prathamat |

 

brihad-dhyanadau tatha shravanat -- gopa-vesham abhrabham tarunam kalpa-drumashritam [GTU 1.8] iti tapani-shrutau | tad-dhyane taruna-shabdasya nava-yauvana eva shobha vidhanatvena tatparyat |

 

vedeshu durlabham -- bhejur mukunda-padavim shrutibhir vimrigyam [BhP 10.47.61] iti | adyapi yat-pada-rajah shruti-mrigyam eva [BhP 10.14.34] iti ca shri-dashamat |

 

adurlabham atma-bhaktau -- bhaktyaham ekaya grahyah [BhP 11.14.11] ity ekadashat | pureha bhuman [BhP 10.14.5] ity adi shri-dashamac ca |

 

yad va, nanu tasyatulyatve kim iti svarthah | katham vatulyatvam nija-bhaktebhyah atmano dehasyapi pradanat | kim vavashishyata ity aha acyutam iti | nija-bhaktebhya atma-pradanadinapi na vidyate cyutir yasya sadaiva eka-rasam ity arthah | tarhi kim narayanam staushi tasyaivacyutatvad anadesh ca nety aha anadim iti na vidyate adir yasya yasmad va sarvesham parama-karanam svayam tu sva-prakasham karana-shunyam ity arthah | nanv ekena katham sarvesham paripalanam ghatate ity ata aha ananteti | anantam rupam yasya | athava prapanca-gatatvena nasty anto yasya | athava anantasya rupam svarupam yasya | yasmad evamshenanantadinam utpattih |

 

nanu narayanad evanantadi prakatya-prasiddhir ity aha adyam yasya vilasa-rupo narayanas tam | nanu jnatam tasyaiva purushakhyanam, nety aha puraneti yasya vilasa-vapuh purushakhyas tam nanv ayatam tasya vriddhatvam ity aha nava-yauvanam iti kaishoram ity arthah | ca-karat ya eva puratanah | sa eva kishora-vaya ity anirvacanatvam nityatvam ca | nanu vedeshu narayana eva giyate ity aha | vedeshv iti vedais tattvam jnayate cet teshu sulabham ity arthah | bhaktim vina na jnayate ity aha adurlabham iti || 33 ||

 

panthas tu koti-shata-vatsara-sampragamyo

vayor athapi manaso muni-pungavanam |

so 'py asti yat-prapada-simny avicintya-tattve

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||34||

 

panthas tv iti prapada-simni caranaravindayor agre |

 

citram bataid ekena vapusha yugapat prithak |

griheshu dvy-ashta-sahasram striya eka udavahat || [BhP 10.69.2]

 

eko vashi sarvagah krishna idya

eko’pi san bahudha yo’vabhati | [GTU 1.19] iti gopala-tapanyam |

 

tatra siddhantam aha avicintya-tattve iti | atmeshvaro’tarkya-sahasra-shaktih iti tritiyat |

 

acintyah khalu ye bhava na tams tarkena yojayet |

prakritibhyah param yac ca tad acintyasya lakshanam || [Mbh 6.6.11] iti skandad bharatac ca |

 

shrutes tu shabda-mulatvat [Vs 2.1.27] iti brahma-sutrat | acintyo hi mani-mantra-mahaushadhinam prabhavah iti bhashya-yuktesh ceti bhavah || 34 ||

 

eko 'py asau racayitum jagad-anda-kotim

yac-chaktir asti jagad-anda-caya yad-antah |

andantara-stha-paramanu-cayantara-stham-

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||35||

 

acintya-shaktim aha – eko’py asav iti |

 

tavat sarve vatsa-palah pashyato’jasya tat-kshanat |

vyadrishyanta ghana-shyamah pita-kausheya-vasasah || [BhP 10.13.46]

 

ity arabhya taih vatsa-paladibhir evananta-brahmanda-samagri-yuta-tat-tadhi-purushanam tenavirbhavanat | jagad-anda-caya iti na cantar na bahir yasya [BhP 10.9.13] ity adeh | anor aniyan mahato mahiyan [ShvetU 3.20] ity adi shruteh | yo’sau sarveshu bhuteshu avishya bhutani vidadhati sa vo hi svâmi bhavati [GTU 2.22] | yo’sau sarva-bhutatma gopalah [GTU 2.94] | eko devah sarva-bhuteshu gudhah [GTU 2.96] ity adi tapanibhyah ||35||

 

yad-bhava-bhavita-dhiyo manujas tathaiva

samprapya rupa-mahimasana-yana-bhushah |

suktair yam eva nigama-prathitaih stuvanti

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||36||

 

atha tasya sadhaka-cayeshv api bhakteshu vadanyatvam vadann ity eshu kaimutyam aha yad-bhaveti | yatha samana-guna-shila-vayo-vilasa-veshaish cety agama-ritya nitya-tat-sanginam tat samyam shruyate tathaiva sambhavyety arthah –

 

vairena yam nripatayah shishupala-paundra-

shalvadayo gati-vilasa-vilokanadyaih |

dhyayanta akrita-dhiyah shayanasanadau

tat-samyam apur anurakta-dhiyam punah kim || [BhP 11.5.48] ity ekadashat || 36 ||

 

ananda-chinmaya-rasa-pratibhavitabhis

tabhir ya eva nija-rupataya kalabhih |

goloka eva nivasaty akhilatma-bhuto

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||37||

 

tat-preyasinam tu kim vaktavyam, yatah parama-shrinam tasam sahityenaiva tasya tal-loke vasa ity aha anandeti | akhilanam goloka-vasinam anyesham api priya-varganam atma-bhutah parama-preshthatayatmavad avyabhicary api tabhir eva saha nivasatiti tasam atishayitvam darshitam | atra hetuh – kalabhih hladini-shakti-vritti-rupabhih | atrapi vaishishtyam aha – ananda-cinmayo yo rasah, parama-prema-maya ujvvala-nama, tena prati bhavitabhih | purvam tavat tasam tan-namna rasena so’yam bhavito vasito jatah | tatash ca tena yah pratibhavita jatah, tabhih saha ity arthah | pratishabdal labhyate | yatha praty-upakritah sa ity ukteh | tasya prag-upakaritvam ayati tadvat tatrapi nija-rupataya sva-daratvenaiva na tu prakata-lilavat para-daratva-vyavaharenety arthah | parama-lakshminam tasam tat-para-daratvasambhavad asya sva-daratva-maya-rasasya kautukavagunthitataya saumutkantha poshanartham prakata-lilayam mayayaiva tadrishatvam vyanjitam iti bhavah | ya eva ity eva-karena yat prapancika-prakata-lilayam tasu para-darata-vyavaharena nivasati so’yam ya eva tad-aprakata-lilayam tasu para-darata vyavaharena nivasati so’yam ya eva tad-aprakata-lilaspade goloke nija-rupata-vyavaharena nivasatiti vyajyate | tatha ca vyakhyatam gautamiya-tantre tad-aprakata-nitya-lila-shilana-dasharna-vyakhyane – aneka-janma-siddhanam ity adau darshitam eva | goloka evety eva-karena seyam lila tu kvapi nanyatra vidyate iti prakashyate || 37 ||

 

premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena

santah sadaiva hridayeshu vilokayanti |

yam shyamasundaram acintya-guna-svarupam

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||38||

 

yadyapi goloka eva nivasati tathapi premanjaneti | acintya-guna-svarupam api premakhyam yad anjana-cchuritavad uccaih prakashamanam bhakti-rupa-vilocanam tenety arthah | tena pratibimbavad durad apy uditam hridaye manasy api pashyantity arthah | bhaktir atra samadhih | tad uktam shri-gitasu – ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te teshu capy aham [Gita 9.29] iti ||38||

 

ramadi-murtishu kala-niyamena tishthan

nanavataram akarod bhuvaneshu kintu |

krishnah svayam samabhavat paramah puman yo

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||39||

 

sa eva kadacit prapance nijamshena svayam avataratity aha ramadinti yah krishnakhyah paramah puman kala-niyamena tatra tatra niyatanam eva shaktinam prakashena ramadi-murtishu tishthan tat-tan-murtih prakashayan nanavataram akarot | ya eva svayam samabhavad avatatara | tam lila-visheshena govindam santam aham bhajamity arthah | tad uktam shri-dashame devaih --

 

matsyashva-kacchapa-nrisimha-varaha-hamsa-

rajanya-vipra-vibudheshu kritavatarah |

tvam pasi nas tri-bhuvanam ca yathadhunesha

bharam bhuvo hara yaduttama vandanam te || [BhP 10.2.40] iti || 39 ||

 

yasya prabha prabhavato jagad-anda-koti-

kotishv ashesha-vasudhadi vibhuti-bhinnam |

tad brahma nishkalam anantam ashesha-bhutam

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||40||

 

tad evam tasya sarvavataritvena purnatvam uktva svarupenapy aha yasyeti | dvayor eka-rupatve’pi vishishtatayavirbhavat shri-govindasya dharmi-rupatvam avishishtatayavirbhavat brahmano dharma-rupatvam tatah purvasya mandala-snaniyatvam iti bhavah | tatra vishnu-puranam api sampravadate shubhashrayah sa-cittasya sarvagasya tathatmanah [ViP 6.7.76] iti | vyakhyatam ca shridhara-svamibhih – sarvagasyatmanah ppara-brahmano apy ashrayah pratishtha | tad uktam bhagavata brahmano hi pratishthaham [Gita 14.27] iti |

 

ataevaikadashe sva-vibhuti-gananayam tad api svayam ganitam --

 

prithivi vayur akasha apo jyotir aham mahan |

vikarah purusho 'vyaktam rajah sattvam tamah param || [BhP 11.16.37] iti |

 

tika catra – param brahma ca ity esha | shri-matsya-devenapy ashtame tathoktam – madiyam mahimanam ca param brahmeti shabditam [BhP 8.24.38] | ataeva shri-yamunacarya-caranair api –

 

yad-andantara-gocaram ca yad

dashottarany avaranani yani ca |

gunah pradhanam purushah param padam

paratparam brahma ca te vibhutayah || [Stotra-ratnam 14] iti |

 

ataevaha dhruvash caturthe –

 

ya nirvritis tanu-bhritam tava pada-padma-

dhyanad bhavaj-jana-katha-shravanena va syat |

sa brahmani sva-mahimany api natha ma bhut

kim tv antakasi-lulitat patatam vimanat || [BhP 4.9.10]

 

ataevatmaramanam api tad gunenakarshah shruyate |

 

atmaramash ca munayo nirgrantha apy urukrame |

kurvanty ahaitukim bhaktim itthambhuto guno harih || [BhP 1.7.11] iti |

 

atra vishesha-jijnasa cet shri-bhagavata-sandarbho drishyatam ity alam ativistarena || 40 ||

 

maya hi yasya jagad-anda-shatani sute

traigunya-tad-vishaya-veda-vitayamana |

sattvavalambi-para-sattvam vishuddha-sattvam-

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||41||

 

tad evam tasya svarupa-gata-mahatmyam darshayitva jagad-gata-mahatmyam darshayati dvabhyam | tatra bahiranga-shakti-mayacintya-karya-gatam aha maya hiti | mayaya hi tasya sparsho nastity aha sattveti | sattvasya rajas-tamo-mishrasyashrayi yat param tad amishram shuddham sattvam tasmad api vishuddham cic-chakti-vritti-rupam sattvam yasya tam | tathoktam shri-vishnu-purane –

 

sattvadayo na santishe yatra ca prakrita gunah |

sa shuddhah sarva-shuddhebhyah puman adyah prasidatu ||

hladini sandhini samvit tvayy eka guna-samshraye |

hlada-tapa-kari mishra tvayi no guna-varjite || [ViP 1.9.44-45] iti |

 

visheshatah shri-bhagavata-sandarbhe tad idam api vivritam asti || 41 ||

 

ananda-chinmaya-rasatmataya manahsu

yah praninam pratiphalan smaratam upetya |

lilayitena bhuvanani jayaty ajasram-

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||42||

 

atha tan-maya-mohanatvam aha anandeti | ananda-cin-mayasya ujjvalakhyah prema-rasah | tad-atmataya tad-alingitataya praninam manahsu pratiphalan-sarva-mohana-svamsha-cchurita-paramanu-pratibimbatayakincid udayann api smaratam upetyety adi yojyam | yad uktam rasa-pancadhyayyam – sakshan manmatha-manmathah [BhP 10.32.2] iti, cakshushash cakshuh [KenaU 1.2] itivat | tad evam tat-karanatve’pi smaraveshasya dushtatvam jagad-aveshavat ||42||

 

goloka-namni nija-dhamni tale ca tasya

devi mahesha-hari-dhamasu teshu teshu |

te te prabhava-nicaya vihitash ca yena

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||43||

 

tad idam prapanca-gatam mahatmyam uktva nija-dhama-gata-mahatmyam aha goloketi | devi-maheshety-adi-gananam vyutkramena jneyam | devy-adinam yathottara-murdhardha-prabhavatvat tal-lokanam urdhvordhva-bhavitvam iti | golokasya sarvordhva-gamitvam vyapakatvam ca vyavasthapitam asti | bhuvi prakashamanasya vrindavanasya tu tenabhedah purvatra darshitah |

 

sa tu lokas tvaya krishna sidamanah kritatmana |

dhrito dhritimata vira nighantopdadravan gavam || [HV 62.33] iti |

 

ity anenabhedenaiva hi goloka eva nivasatity eva-karah samghatate | yato bhuvi prakashamane’smin vrindavane’pi tasya nitya-viharitvam shruyate | yatha adi-varahe –

 

vrindavanam dvadashamam vrindaya parirakshitam |

harinadhishthitam tac ca brahma-rudradi-sevitam ||

 

tatra ca visheshatah –

krishna-krida-setu-bandham mahapataka-nashanam |

valabhim tatra kridartham kritva devo gadadharah ||

gopakaih sahitas tatra kshanam ekam dine dine |

tatraiva ramanartham hi nitya-kalam sa gacchati || iti |

 

ataeva gautamiye shri-narada uvaca --

 

kim idam dvadashabhikhyam vrindaranyam vishampate |

shrotum icchami bhagavan yadi yogo’smi me vada ||

 

shri-krishna uvaca --

idam vrindavanam ramyam mama dhamaiva kevalam |

atra ye pashavah pakshi-vriksha kita naramarah |

ye vasanti mamadhishnye mrita yanti mamalayam ||

atra ya gopa-kanyash ca nivasanti mamalaye | 

yoginyas ta maya nityam mama seva-parayanah ||

panca-yojanam evasti vanam me deha-rupakam | 

kalindiyam sushumnakhya paramamrita-vahini ||

atra devash ca bhutani vartante sukshma-rupatah | 

sarva-deva-mayash caham na tyajami vanam kvacit ||

avirbhavas tirobhavo bhaven me 'tra yuge yuge | 

tejo-mayam idam ramyam adrishyam carma-cakshusha || iti 

 

etad-rupam evashritya varahadau te nitya-kadambadayo varnitah | tasmad adrishyamanasyaiva vrindavanasya asmad-adrishya tadrisha-prakasha-vishesha eva goloka iti labdham | yada casmad-drishyamane prakashe sa-parikarah shri-krishna avirbhavati tadaiva tasyavatara ucyate | tadaiva ca rasa-vishesha-poshaya samyoga-virahah, punah samyogadimaya-vicitra-lila-paradaryadi-vyavaharash ca gamyate | yada tu yathatra yatha vanyatra tantra-yamala-samhita-pancaratradishu tatha dig-darshanena vishesha jneyah | tatha ca dashame jayati jananivaso devaki janma-vadah [BhP 10.90.48] ity adi | tatha ca padme nirvana-khande shri-bhagavad-vyasa-vakye –

 

pashya tvam darshayishyami svarupam veda-gopitam |

tato’pashyam aham bhupa balam kalambuda-prabham ||

gopa-kanyavritam gopam hasantam gopa-balakaih || iti |

 

anena atra ya gopa-kanyash ceti purvoktena ca analabdha-stri-dharma-vayaskatadi-bodhakena kanya-padena tasam anyadrishatvam nirakriyate | tatha ca gautamiye caturthadhyaye – atha vrindavanam dhyayet ity arabhya tad-dhyanam –

 

svargad iva paribhrashta kanyaka-shata-manditam |

gopa-vatsa-ganakirnam vriksha-shandaish ca manditam ||

gopa-kanya-sahasrais tu padma-patrayatekshanaih |

arcitam bhava-kusumais trailokyaika-gurum param || ity adi |

 

tad-darshanadikari ca darshitas tatraiva sad-acara-prasange –

 

ahar-nisham japen mantram mantri niyata-manasah |

sa pashyati na sandeho gopa-vesha-dharam harim || iti |

 

ataeva tapanyam brahma-vakyam – tad u hovaca brahmano’sav anavaratam me dhyatah stutah | parardhante so’budhyata | gopavesho me purushah purastad avirbabhuva || iti tasmât kshiroda-shayy ady-avatarataya tasya yat kathanam tat tu tad-amshanam tatra praveshapekshaya alam ativistarena shri-krishna-sandarbhe darshita-carena || 43 ||

 

shrishti-sthiti-pralaya-sadhana-shaktir eka

chayeva yasya bhuvanani bibharti durga |

icchanurupam api yasya ca ceshtate sa

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||44||

 

atha prastutam anusaramah | purvam devi-mahesha-hari-dhamnam uparicara-dhamatvam tasya caritam, samprati tu tat-tad-ashrayatvad eva yogyam iti darshayati shrishtiti pancabhih | yathoktam shrutibhih | tvam akaranah svarad akhila-karaka-shakti-dharas tava balim udvahanti samadantyajaya nimisha iti || 44 ||

 

kshiram yatha dadhi vikara-vishesha-yogat

sanjayate na hi tatah prithag asti hetoh |

yah shambhutam api tatha samupaiti karyad

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||45||

 

atha krama-praptam mahesham nirupayati kshiram iti | karya-karana-bhava-matramshe drishtanto’yam darshtantika-karanasya nirvikaratvat cintamany-adivat acintya-shaktyaiva tad-adi-karyatayapi sthitatvat | shrutish ca eko narayana evagra asit, na brahma na ca shankarah, sa munir bhutva samacintayat | tata evaite vyajayanta vishvo hiranyagarbho’gnir varuna-rudrendrah iti tatha sa brahmana shrijati rudrena nashayati | so’nutpatti-laya eva harih | karana-rupah parah paramanandah | iti |

 

shambhor api karyatvam guna-samvalanat | yathoktam shri-dashame –

 

harir hi nirgunah sakshat purushah prakriteh parah

sa sarva-drig upadrashta tam bhajan nirguno bhavet || [BhP 10.88.5] iti |

 

etad evoktam – vikara-vishesha-yogad iti | kutracid abhedoktir ya drishyate tam api samadadhati tato hetoh prithaktvam nastiti | yathoktam rig-veda-shirasi – atha nityo deva eko narayanah | brahma narayanah | shivash ca narayanah | shakrash ca narayanah | dvadashadityash ca narayanah | vasavo narayanah | ashvini narayanah | sarve rishayo narayanah | kalash ca narayanah | dishash ca narayanah | adhash ca narayanah | urdhvash ca narayanah | antar bahish ca narayanah | narayana evedam sarvam jatam jagatyam jagad ity adi | dvitiye brahmana tv evam uktam –

 

shrijami tan-niyukto 'ham haro harati tad-vashah |

vishvam purusha-rupena paripati tri-shakti-dhrik || [BhP 2.6.33] iti ||45||

 

diparcir eva hi dashantaram abhyupetya

dipayate vivrita-hetu-samana-dharma |

yas tadrig eva hi ca vishnutaya vibhati

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||46||

 

atha krama-praptam hari-svarupam ekam nirupayan gunavatara-mahesha-prasangad gunavataram vishnum nirupayati diparcir iti | tadriktve hetuh | vivrita-heta-samana-dharmeti | yadyaî shri-govindamshamshah karanarnava-shayi tasya garbhodaka-shayi, tasya cavataro’yam vishnur iti labhyate tathapi maha-dipat krama-paramparayatisukshma-nirmala-dipasyoditasya | jyoti-rupatvamshe yatha tena saha samyam | tatha govindena vishnur gamyate | shambhos tu tamo’dhishthanatvat kajjvala-maya-sukshma-dipa-shikha-sthaniyasya na tatha samyam iti bodhanaya tad ittham ucyate | maha-vishnor api kala-visheshatvena darshayishyamanatvat ||46||

 

yah karanarnava-jale bhajati sma yoga-

nidram ananta-jagad-anda-sa-roma-kupah |

adhara-shaktim avalambya param sva-murtim

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||47||

 

atha karanarnava-shayinam nirupayati | ananta-jagad-andaih saha roma-kupa yasya sah | saha-shabdasya purva-nipatabhavah, arshah | adhara-shakti-mayim param sva-murtim, sheshakhyam ||47||

 

yasyaika-nishvasita-kalam athavalambya

jivanti loma-vilaja jagad-anda-nathah |

vishnur mahan sa iha yasya kala-vishesho

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||48||

 

tatra sarva-brahmanda-palako yas tavavatarataya maha-brahmadi-sahacaratvena tad-atibhinnatvena ca maha-vishnur darshitah | atra ca tam apy evam tat-salakshanataya varnayati | tat-taj-jagad-anda-natha vishnv-adayah jivanti tat-tad-adhikaritaya jagati prakatam tishthanti ||48||

 

bhasvan yathashma-shakaleshu nijeshu tejah

sviyam kiyat prakatayaty api tadvad atra |

brahma ya esha jagad-anda-vidhana-karta

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||49||

 

tad evam devy-adinam tad-ashrayakatvam darshayitva prasanga-sangatya brahmanash ca darshayan ativa-bhinnataya jivatvam eva spashtayati bhasvan iti | bhasvan suryo, yatha nijeshu nitya-sviyatvena vikhyateshu ashma-sakaleshu surya-kantakhyeshu sviyam kincit tejah prakatayati | api-shabdat tena tad-upadhikamshena dahadi-karyam svayam eva karoti | tatha ya eva jiva-vishesha-kincit-tejah prakatayati | tena tad-upadhikamshena svayam eva brahma san jagad-ande brahmande vidhana-karta vyashti-shrishti-karta bhavatity arthah | yad va maha-brahmaivayam varnyate | tad-upalakshito maha-shivash ca jneyah | tatash ca jagad-andanam vidhana-kartritvam ca yuktam eva | yadyapi durgakhya maya karanarnava-shayina eva karmakari | yadyapi ca brahma-vishnv-adya garbhodaka-shayina evavataras tathapi tasya sarvashrayataya te’pi tad-ashritataya ganitah | evam uttaratrapi ||49||

 

yat-pada-pallava-yugam vinidhaya kumbha-

dvandve pranama-samaye sa ganadhirajah |

vighnan vihantum alam asya jagat-trayasya

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||50||

 

atha sarve sarva-vighna-nivaranartham prathamam ganapatim stuvantiti tasyaiva stuti-yogyatety ashankaya pratyacashte yat-padeti | kaimutyena tad evam dridhikritam shri-kapila-devena -- yat-pada-nihshrita-sarit-pravarodakena tirthena murdhny adhikritena shivah shivo 'bhut [BhP 3.28.22] iti || 50 ||

 

agnir mahi gaganam ambu marud dishash ca

kalas tathatma-manasiti jagat-trayani |

yasmad bhavanti vibhavanti vishanti yam ca

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||51||

 

tac ca yuktam ity aha agnir mahiti | sarvam spashtam ||51||

 

yac-cakshur esha savita sakala-grahanam

raja samasta-sura-murtir ashesha-tejah |

yasyajnaya bhramati sambhrita-kala-cakro

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||52||

 

kecit sa-vitaram sarveshvaram vadanti yathaha yac-cakshur iti ya eva cakshh prakashako yasya sah |

 

yad aditya-gatam tejo jagad bhasayate’khilam |

yac candramasi yac cagnau tat tejo viddhi mamakam || iti gitabhyah |

 

bhishasmad vatah pavate bhishodeti suryah || ity adi shruteh | virad-rupasyaiva savitri-cakshushtvac ca || 52 ||

 

dharmo 'tha papa-nicayah shrutayas tapamsi

brahmadi-kita-patagavadhayash ca jivah |

yad-datta-matra-vibhava-prakata-prabhava

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||53||

 

kim bahuna, dharma iti | aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate [Gita 10.8] iti shri-gitabhyah || 53 ||

 

yas tv indragopam athavendram aho sva-karma-

bandhanurupa-phala-bhajanam atanoti |

karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajam

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||54||

 

ataeva sarveshvaras tu parjanyavad drashtavyah iti nyayena karmanurupa-phala-datritvena samye’pi bhakte tu pakshapata-vishesham karotity aha yas tv indreti |

 

samo’ham sarva-bhuteshu na me dvesho’sti na priyah |

ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te teshu capy aham || [Gita 9.29] iti |

 

ananyash cintayanto mam ye janah paryupasate |

tesham nityabhiyuktanam yoga-kshemam vahamy aham || [Gita 9.22] iti ca shri-gitabhyah || 54 ||

 

yam krodha-kama-sahaja-pranayadi-bhiti-

vatsalya-moha-guru-gaurava-sevya-bhavaih |

sancintya tasya sadrishim tanum apur ete

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||55||

 

ya eva ca vairbhyo’py anya-durlabha-phalam dadati kim uta sva-vishayaka-kamadina nishkama-shreshthebhyah | tatah ko vanyo bhajaniya iti bhajamity anta-prakaranam upasamharati yam krodheti | sahaja-pranayam sakhyam | vatsalya-pitrady-ucita-bhavah | mohah sarva-vismarana-maya-bhavah | para-brahmatayasphurtih | guru-gauravam svasmin pitritvadi-bhavanamayam | sevyo’yam memeti bhavana dasyam ity arthah | tasya sadrishim krodhaveshino’prakrita-matramshena, tu tat tad bhavana yogya-rupa-gunamsha-labha-taratamyena tulyam ity arthah | adrishtanyatamam loke shilaudarya-gunaih samam iti shri-vasudeva-vakyasya | jagad-vyapara-varjam [Vs. 4.4.17] iti brahma-sutrasya, prayojyamane mayi tam shuddham bhagavatim tanum iti shri-narada-vakyasya ca drishtya sarvatha tat-sadrishatve virodhat | vairena yam nripatayah ity adau anurakta-dhiyam punah kim ity anurakta-dhishu sushthv iti | anena goloka-stha-prapancavatirnayor ekatvam eva darshitam | tad uktam – nandadayas tu tam drishtva ity adi || 55 ||

 

shriyah kantah kantah parama-purushah kalpa-taravo

druma bhumish cintamani-gana-mayi toyam amritam |

katha ganam natyam gamanam api vamshi priya-sakhi

cid-anandam jyotih param api tad asvadyam api ca ||

 

sa yatra kshirabdhih sravati surabhibhyash ca su-mahan

nimeshardhakhyo va vrajati na hi yatrapi samayah |

bhaje shvetadvipam tam aham iha golokam iti yam

vidantas te santah kshiti-virala-carah katipaye ||56||

 

tad evam nijeshta-devam bhajaniyatvena stutva tena vishishtam tal lokam tatha stauti shriyah kanta iti yugmakena | shriyah shri-vraja-sundari rupas tasam eva mantre dhyane ca sarvatra prasiddheh | tasam anantanam apy eka eva kantah iti parama-narayanadibhyo’pi tasya tat-tal-lokebhyo’pi tadiya-lokasya casya mahatmyam darshitam | kalpa-taravo drumah iti tesham sarvesham eva sarva-pradatvat tvat tathaiva prathitam |

 

bhumir ity adikam ca tadvad bhumir api sarva-spriham dadati kim uta kaustubhadi | toyam apy amritam iva svadu kim utamritam ity adi | vamshi priya-sakhiva sarvatah shri-krishnasya sukha-sthiti-shravakatvena jneyam | cid-ananda-lakshanam vastv eva jyotish candra-suryadi-rupam | samanodita-candrarkam iti vrindavana-visheshanam gautamiya-tantra-dvaye | tac ca nitya-purna-candratvat tatha tad eva param api tat tat prakashyam apity arthah |

 

tatha tad eva tesham asvadyam bhogyam api ca cic-chaktimayatvad iti bhavah | darshayamasa lokam svam gopanam tamasah param [BhP 10.28.14] iti shri-dashamat | hayashirsha-pancaratre ca vaikunthastha-tattva-nirupane --

 

dravya-tattvam shrinu brahman pravakshyami samasatah |

sarva-bhoga-prada yatra padapah kalpa-padapah ||

gandha-rupam svadu-rupam dravyam pushpadikam ca yat |

heyamshanam abhavac ca rasa-rupam bhavec ca tat ||

tvag-bijam caiva heyamsham kathinamsham ca yad bhavet |

sarvam tad bhautikam viddhi nahi bhutamayam hi tat |

rasavad bhautikam dravyam atra syad rasa-rupakam || iti |

 

surabhibhyash ca saratiti tvadiya-vamshi-dhvany-ady-aveshad iti bhavah | vrajati nahiti tad-aveshena te tad-vasinah kalam api na janantiti bhavah | kala-doshas tatra na santiti va | na ca kalah vikramah [BhP 2.9.10] iti dvitiyat | ataeva shvetam shuddham dvipam anyasanga-rahitam | yatha -- sarasi padmam tishthati tatha-bhumyam hi tishthati [GTU 2.27] iti tapanibhyah | kshititi | tad uktam yam na vidmo vayam sarve pricchanto’pi pitamaham [HV 62.29] iti || 56 ||

 

athovaca maha-vishnur bhagavantam prajapatim |

brahman mahattva-vijnane praja-sarge ca cen matih |

panca-shlokim imam vidyam vatsa dattam nibodha me ||57||

 

tad evam tasya stutim uktva shri-bhagavat-prasada-labham aha atheti | sarvam spashtam || 57 ||

 

prabuddhe jnana-bhaktibhyam atmany ananda-cin-mayi |

udety anuttama bhaktir bhagavat-prema-lakshana ||58||

 

tatra prasada-rupam panca-shlokim aha prabuddha iti | jnana-vijnana-sampanno bhaja mam bhakti-bhavitah || [BhP 11.19.5] ity ekadashat || 58 ||

 

pramanais tat-sad-acarais tad-abhyasair nirantaram |

bodhayan atmanatmanam bhaktim apy uttamam labhet ||59||

 

prema-lakshana-bhakteh sadhana-jnana-rupayoh bhaktyoh prapty-upayam aha pramanair iti | pramanair bhagavac-chastrais tat-sadacarais tadiya ye santas tesham acarair anustanais tad-abhyasais tesham eva paunahpunyena bahulyena atmana atmanam bodhayati svayam eva svam bhagavad-ashritah shuddha-jiva-rupam anubhavati, tato’py uttamam shuddham bhaktim labhata iti | tatha ca shruti-stave –

 

sva-krita-pureshv amishv abahir-antara-samvaranam

tava purusham vadanty akhila-shakti-dhrito 'msha-kritam |

iti nri-gatim vivicya kavayo nigamavapanam

bhavata upasate 'nghrim abhavam bhuvi vishvasitah || [BhP 10.87.20] iti || 59 ||

 

yasyah shreyas-karam nasti yaya nirvritim apnuyat |

ya sadhayati mam eva bhaktim tam eva sadhayet ||60||

 

  dharman anyan parityajya mam ekam bhaja vishvasan |

yadrishi yadrishi shraddha siddhir bhavati tadrishi ||

kurvan nirantaram karma loko 'yam anuvartate |

tenaiva karmana dhyayan mam param bhaktim icchati ||61||

 

punah shuddham eva sadhana-bhaktim dradhayann akamair api tam eva kuryad ity aha – dharman anyan iti | tad uktam –

 

akamah sarva-kamo va moksha-kama udara-dhih |

tivrena bhakti-yogena yajeta purusham param || [BhP 2.3.10] iti || 61 ||

 

aham hi vishvasya caracarasya

bijam pradhanam prakritih pumamsh ca |

mayahitam teja idam bibharshi

vidhe vidhehi tvam atho jaganti ||62||

 

tasmat tava sishrikshapi phalishyatiti sa-yuktikam aha – aham hiti | pradhanam shreshtham bijam, purna-bhagavad-rupam prakritir avyaktam, puman tad-drashta, kim bahuna tavam api maya ahitam arpitam teja idam bibharshi, tasmat tena mat-tejasa jaganti sarvani sthavara-jangamani he vidhe hi kurv iti ||62||

 

iti shri-brahma-samhitayam mula-sutrakhyasya pancamadhyayasya shrila-shripada-shri-jiva-gosvami-krita dig-darshani namni tika samapta ||