Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Jayadeva Gosvami > Gita Govinda 2

Gitagovinda

 

GG_1.1-1 meghaih meduram ambaram vana-bhuvah shyamah tamala-drumaih

GG_1.1-2 naktam bhiruh ayam tvam eva tat imam radhe griham prapaya |

GG_1.1-3 ittham nanda-nideshatah calitayoh prati-adhva-kunja-drumam

GG_1.1-4 radha-madhavayoh jayanti yamuna-kule rahah-kelayah ||

GG_1.2-1 vak-devata-carita-citrita-citta-sadma

GG_1.2-2 padmavati-carana-carana-cakravarti

GG_1.2-3 shri-vasudeva-rati-keli-katha-sametam

GG_1.2-4 etam karoti jayadeva-kavih prabandham ||

GG_1.3-1 vacah pallavayati umapatidharah samdarbha-shuddhim giram

GG_1.3-2 janite jayadevah eva sharanah shlaghyah duruha-drute |

GG_1.3-3 shringara-uttara-sat-prameya-racanaih acaryagovardhana-

GG_1.3-4 spardhi kah api na vishrutah shrutidharah dhoyi kavi-kshmapatih ||

GG_1.4-1 yadi hari-smarane sarasam manah

GG_1.4-2 yadi vilasa-kalasu kutuhalam |

GG_1.4-3 madhura-komala-kanta-pada-avalim

GG_1.4-4 shrinu tada jayadeva-sarasvatim ||

GG_1.5-1 pralaya-payodhi-jale dhritavan asi vedam|

GG_1.5-2 vihita-vahitra-caritram akhedam ||

GG_1.5-3 keshava dhrita-mina-sharira

GG_1.5-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.6-1 kshitih ativipulatare tava tishthati prishthe |

GG_1.6-2 dharani-dharana-kina-cakra-garishthe ||

GG_1.6-3 keshava dhrita-kacchapa-rupa

GG_1.6-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.7-1 vasati dashana-shikhare dharani tava lagna |

GG_1.7-2 shashini kalanka-kala iva nimagna ||

GG_1.7-3 keshava dhrita-shukara-rupa

GG_1.7-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.8-1 tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-shringam |

GG_1.8-2 dalita-hiranyakashipu-tanu-bhringam ||

GG_1.8-3 keshava dhrita-narahari-rupa

GG_1.8-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.9-1 chalayasi vikramane balim adbhuta-vamana |

GG_1.9-2 pada-nakha-nira-janita-jana-pavana ||

GG_1.9-3 keshava dhrita-vamana-rupa

GG_1.9-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.10-1 kshatriya-rudhira-maye jagat apagata-papam |

GG_1.10-2 snapayasi payasi shamita-bhava-tapam ||

GG_1.10-3 keshava dhrita-bhrigupati-rupa

GG_1.10-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.11-1 vitarasi dikshu rane dikpati-kamaniyam |

GG_1.11-2 dashamukha-mauli-balim ramaniyam ||

GG_1.11-3 keshava dhrita-rama-sharira

GG_1.11-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.12-1 vahasi vapushi vishade vasanam jalada-abham |

GG_1.12-2 hala-hati-bhiti-milita-yamuna-abham ||

GG_1.12-3 keshava dhrita-haladhara-rupa

GG_1.12-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.13-1 nindasi yajna-vidheh ahaha shruti-jatam |

GG_1.13-2 sadaya-hridaya darshita-pashu-ghatam ||

GG_1.13-3 keshava dhrita-buddha-sharira

GG_1.13-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.14-1 mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam |

GG_1.14-2 dhuma-ketum iva kim api karalam ||

GG_1.14-3 keshava dhrita-kalki-sharira

GG_1.14-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.15-1 shrijayadeva-kaveh idam uditam udaram |

GG_1.15-2 shrinu sukhadam shubhadam bhava-saram ||

GG_1.15-3 keshava dhrita-dasha-vidha-rupa

GG_1.15-4 jaya jagadisha hare ||

GG_1.16-1 vedan uddharate jagat nivahate bhugolam udbibhrate

GG_1.16-2 daityam darayate balim chalayate kshatra-kshayam kurvate |

GG_1.16-3 paulastyam jayate halam kalayate karunyam atanvate

GG_1.16-4 mlecchan murcchayate dasha-akriti-krite krishnaya tubhyam namah ||

GG_1.17-1 shrita-kamala-kuca-mandala dhrita-kundala e |

GG_1.17-2 kalita-lalita-vana-mala jaya jayadeva hare ||

GG_1.18-1 dina-mani-mandala-mandana bhava-khandana e |

GG_1.18-2 muni-jana-manasa-hamsa jaya jayadeva hare ||

GG_1.19-1 kaliya-visha-dhara-ganjana jana-ranjana e |

GG_1.19-2 yadu-kula-nalina-dinesha jaya jayadeva hare ||

GG_1.20-1 madhu-mura-naraka-vinashana garuda-asana e |

GG_1.20-2 sura-kula-keli-nidana jaya jayadeva hare ||

GG_1.21-1 amala-kamala-dala-locana bhava-mocana e |

GG_1.21-2 tribhuvana-bhavana-nidhana jaya jayadeva hare ||

GG_1.22-1 janaka-suta-krita-bhushana jita-dushana e |

GG_1.22-2 samara-shamita-dashakantha jaya jayadeva hare ||

GG_1.23-1 abhinava-jaladhara-sundara dhrita-mandara e |

GG_1.23-2 shri-mukha-candra-cakora jaya jayadeva hare ||

GG_1.24-1 shrijayadeva-kaveh idam kurute mudam e |

GG_1.24-2 mangalam ujjvala-gitam jaya jayadeva hare ||

GG_1.25-1 padma-payodhara-tati-parirambha-lagna-kashmira-mudritam

GG_1.25-2 urah madhusudanasya |

GG_1.25-3 vyakta-anuragam iva khelat-ananga-kheda-sveda-ambu-puram

GG_1.25-4 anupurayatu priyam vah ||

GG_1.26-1 vasante vasanti-kusuma-sukumaraih avayavaih

GG_1.26-2 bhramantim kantare bahu-vihita-krishna-anusaranam |

GG_1.26-3 amandam kandarpa-jvara-janita-cinta-akulataya

GG_1.26-4 valat-badham radham sarasam idam uce sahacari ||

GG_1.27-1 lalita-lavanga-lata-parishilana-komala-malaya-samire |

GG_1.27-2 madhukara-nikara-karambita-kokila-kujita-kunja-kutire ||

GG_1.27-3 viharati harih iha sarasa-vasante

GG_1.27-4 nrityati yuvati-janena samam sakhi virahi-janasya durante ||

GG_1.28-1 unmada-madana-manoratha-pathika-vadhu-jana-janita-vilape |

GG_1.28-2 ali-kula-samkula-kusuma-samuha-nirakula-bakula-kalape ||

GG_1.28-3 viharati harih iha sarasa-vasante

GG_1.28-4 nrityati yuvati-janena samam sakhi virahi-janasya durante ||

GG_1.29-1 mrigamada-saurabha-rabhasa-vashamvada-nava-dala-mala-tamale |

GG_1.29-2 yuva-jana-hridaya-vidarana-manasija-nakha-ruci-kimshuka-jale ||

GG_1.29-3 viharati harih iha sarasa-vasante

GG_1.29-4 nrityati yuvati-janena samam sakhi virahi-janasya durante ||

GG_1.30-1 madana-mahipati-kanaka-danda-ruci-keshara-kusuma-vikase |

GG_1.30-2 milita-shilimukha-patali-patala-krita-smara-tuna-vilase ||

GG_1.30-3 viharati harih iha sarasa-vasante

GG_1.30-4 nrityati yuvati-janena samam sakhi virahi-janasya durante ||

GG_1.31-1 vigalita-lajjita-jagat-avalokana-taruna-karuna-krita-hase |

GG_1.31-2 virahi-nikrintana-kunta-mukha-akriti-ketaka-danturita-ashe ||

GG_1.31-3 viharati harih iha sarasa-vasante

GG_1.31-4 nrityati yuvati-janena samam sakhi virahi-janasya durante ||

GG_1.32-1 madhavika-parimala-lalite navamalika-jati-sugandhau |

GG_1.32-2 muni-manasam api mohana-karini taruna-akarana-bandhau ||

GG_1.32-3 viharati harih iha sarasa-vasante

GG_1.32-4 nrityati yuvati-janena samam sakhi virahi-janasya durante ||

GG_1.33-1 sphurat-atimukta-lata-parirambhana-mukulita-pulakita-cute |

GG_1.33-2 vrindavana-vipine parisara-parigata-yamuna-jala-pute ||

GG_1.33-3 viharati harih iha sarasa-vasante

GG_1.33-4 nrityati yuvati-janena samam sakhi virahi-janasya durante ||

GG_1.34-1 shrijayadeva--bhanitam idam udayati hari-carana-smriti-saram |

GG_1.34-2 sarasa-vasanta-samaya-vana-varnanam anugata-madana-vikaram ||

GG_1.34-3 viharati harih iha sarasa-vasante

GG_1.34-4 nrityati yuvati-janena samam sakhi virahi-janasya durante ||

GG_1.35-1 dara-vidalita-malli-valli-cancat-paraga-

GG_1.35-2 prakatita-pata-vasaih vasayan kananani |

GG_1.35-3 iha hi dahati cetah ketaki-gandha-bandhuh

GG_1.35-4 prasarat-asamabana-pranavat-gandhavahah ||

GG_1.36-1 unmilat-madhu-gandha-lubdha-madhupa-vyadhuta-cuta-ankura-

GG_1.36-2 kridat-kokila-kakali-kalakalaih udgirna-karna-jvarah |

GG_1.36-3 niyante pathikaih katham katham api dhyana-avadhana-kshana-

GG_1.36-4 prapta-prana-sama-samagama-rasa-ullasaih ami vasarah ||

GG_1.37-1 aneka-nari-parirambha-sambhrama-sphurat-manohari-vilasa-lalasam |

GG_1.37-2 murarim arat upadarshayanti asau sakhi samaksham punah aha radhikam ||

GG_1.38-1 candana-carcita-nila-kalevara-pita-vasana-vanamali |

GG_1.38-2 keli-calat-mani-kundala-mandita-ganda-yuga-smita-shali ||

GG_1.38-3 harih iha mugdha-vadhu-nikare vilasini vilasati kelipare ||

GG_1.39-1 pina-payodhara-bharena harim parirabhya saragam |

GG_1.39-2 gopa-vadhuh anugayati kacit udancita-pancama-ragam ||

GG_1.39-3 harih iha mugdha-vadhu-nikare vilasini vilasati kelipare ||

GG_1.40-1 kapi vilasa-vilola-vilocana-khelana-janita-manojam |

GG_1.40-2 dhyayati mugdha-vadhuh adhikam madhu-sudana-vadana-sarojam ||

GG_1.40-3 harih iha mugdha-vadhu-nikare vilasini vilasati kelipare ||

GG_1.41-1 kapi kapola-tale milita lapitum kimapi shruti-mule |

GG_1.41-2 caru cucumba nitambavati dayitam pulakaih anukule ||

GG_1.41-3 harih iha mugdha-vadhu-nikare vilasini vilasati kelipare ||

GG_1.42-1 keli-kala-kutukena ca kacit amum yamuna-jala-kule |

GG_1.42-2 manjula-vanjula-kunja-gatam vicakarsha karena dukule ||

GG_1.42-3 harih iha mugdha-vadhu-nikare vilasini vilasati kelipare ||

GG_1.43-1 kara-tala-tala-tarala-valaya-avali-kalita-kala-svana-vamshe |

GG_1.43-2 rasa-rase saha-nritya-para harina yuvatih prashashamse ||

GG_1.43-3 harih iha mugdha-vadhu-nikare vilasini vilasati kelipare ||

GG_1.44-1 shlishyati kamapi cumbati kamapi kamapi ramayati ramam |

GG_1.44-2 pashyati sasmita-caru-param aparam anugacchati vamam ||

GG_1.44-3 harih iha mugdha-vadhu-nikare vilasini vilasati kelipare ||

GG_1.45-1 shrijayadeva-kaveh idam adbhuta-keshava-keli-rahasyam |

GG_1.45-2 vrindavana-vipine lalitam vitanotu shubhani yashasyam ||

GG_1.45-3 harih iha mugdha-vadhu-nikare vilasini vilasati kelipare ||

GG_1.46-1 vishvesham anuranjanena janayan anandam indivara-

GG_1.46-2 shreni-shyamala-komalaih upanayan an“aih ananga-utsavam |

GG_1.46-3 svacchandam vraja-sundaribhih abhitah prati-angam alingitah

GG_1.46-4 shringarah sakhi murtiman iva madhau mugdhah harih kridati ||

GG_1.47-1 adya utsanga-vasat-bhujanga-kavala-kleshat iva isha-acalam

GG_1.47-2 praleya-plavana-icchaya anusarati shrikhanda-shaila-anilah |

GG_1.47-3 kim ca snigdha-rasala-mauli-mukulani alokya harsha-udayat

GG_1.47-4 unmilanti kuhuh kuhuh iti kala-uttalah pikanam girah ||

 

GG_2.1-1 viharati vane radha sadharana-pranaye harau

GG_2.1-2 vigalita-nija-utkarshat irshya-vashena gata anyatah |

GG_2.1-3 kvacit api lata-kunje gunjat-madhuvrata-mandali-

GG_2.1-4 mukhara-shikhare lina dina api uvaca rahah sakhim ||

GG_2.2-1 samcarat-adhara-sudha-madhura-dhvani-mukharita-mohana-vamsham |

GG_2.2-2 calita-drik-ancala-cancala-mauli-kapola-vilola-vatamsam ||

GG_2.2-3 rase harim iha vihita-vilasam smarati manah mama krita-parihasam ||

GG_2.3-1 candraka-caru-mayura-shikhandaka-mandala-valayita-kesham |

GG_2.3-2 pracura-purandara-dhanuh-anuranjita-medura-mudira-suvesham ||

GG_2.3-3 rase harim iha vihita-vilasam smarati manah mama krita-parihasam ||

GG_2.4-1 gopa-kadamba-nitambavati-mukha-cumbana-lambhita-lobham |

GG_2.4-2 bandhujiva-madhura-adhara-pallavam ullasita-smita-shobham ||

GG_2.4-3 rase harim iha vihita-vilasam smarati manah mama krita-parihasam ||

GG_2.5-1 vipula-pulaka-bhuja-pallava-valayita-ballava-yuvati-sahasram |

GG_2.5-2 kara-carana-urasi mani-gana-bhushana-kirana-vibhinna-tamisram ||

GG_2.5-3 rase harim iha vihita-vilasam smarati manah mama krita-parihasam ||

GG_2.6-1 jalada-patala-valat-indu-vinindaka-candana-tilaka-lalatam |

GG_2.6-2 pina-ghana-stana-mandala-mardana-nirdaya-hridaya-kapatam ||

GG_2.6-3 rase harim iha vihita-vilasam smarati manah mama krita-parihasam ||

GG_2.7-1 mani-maya-makara-manohara-kundala-mandita-gandam udaram |

GG_2.7-2 pita-vasanam anugata-muni-manuja-sura-asura-vara-parivaram ||

GG_2.7-3 rase harim iha vihita-vilasam smarati manah mama krita-parihasam ||

GG_2.8-1 vishada-kadamba-tale militam kali-kalusha-bhayam shamayantam |

GG_2.8-2 mam api kimapi tarangat-ananga-drisha manasa ramayantam ||

GG_2.8-3 rase harim iha vihita-vilasam smarati manah mama krita-parihasam ||

GG_2.9-1 shrijayadeva-bhanitam atisundara-mohana-madhuripu-rupam |

GG_2.9-2 hari-carana-smaranam prati samprati punyavatam anurupam ||

GG_2.9-3 rase harim iha vihita-vilasam smarati manah mama krita-parihasam ||

GG_2.10-1 ganayati guna-gramam bhamam bhramat api na ihate

GG_2.10-2 vahati ca paritosham dosham vimuncati duratah |

GG_2.10-3 yuvatishu valat-trishne krishne viharini mam vina

GG_2.10-4 punah api manah vamam kamam karoti karomi kim ||

GG_2.11-1 nibhrita-nikunja-griham gataya nishi rahasi niliya vasantam |

GG_2.11-2 cakita-vilokita-sakala-disha rati-rabhasa-rasena hasantam ||

GG_2.11-3 sakhi he keshimathanam udaram

GG_2.11-4 ramaya maya saha madana-manoratha-bhavitaya savikaram ||

GG_2.12-1 prathama-samagama-lajjitaya patu-catu-shataih anukulam |

GG_2.12-2 mridu-madhura-smita-bhashitaya shithili-krita-jaghana-dukulam ||

GG_2.12-3 sakhi he keshimathanam udaram

GG_2.12-4 ramaya maya saha madana-manoratha-bhavitaya savikaram ||

GG_2.13-1 kisalaya-shayana-niveshitaya ciram urasi mama eva shayanam |

GG_2.13-2 krita-parirambhana-cumbanaya parirabhya krita-adhara-panam ||

GG_2.13-3 sakhi he keshimathanam udaram

GG_2.13-4 ramaya maya saha madana-manoratha-bhavitaya savikaram ||

GG_2.14-1 alasa-nimilita-locanaya pulaka-avali-lalita-kapolam |

GG_2.14-2 shrama-jala-sakala-kalevaraya vara-madana-madat atilolam ||

GG_2.14-3 sakhi he keshimathanam udaram

GG_2.14-4 ramaya maya saha madana-manoratha-bhavitaya savikaram ||

GG_2.15-1 kokila-kala-rava-kujitaya jita-manasija-tantra-vicaram |

GG_2.15-2 shlatha-kusuma-akula-kuntalaya nakha-likhita-ghana-stana-bharam ||

GG_2.15-3 sakhi he keshimathanam udaram

GG_2.15-4 ramaya maya saha madana-manoratha-bhavitaya savikaram ||

GG_2.16-1 carana-ranita-mani-nupuraya paripurita-surata-vitanam |

GG_2.16-2 mukhara-vishrinkhala-mekhalaya sa-kacagraha-cumbana-danam ||

GG_2.16-3 sakhi he keshimathanam udaram

GG_2.16-4 ramaya maya saha madana-manoratha-bhavitaya savikaram ||

GG_2.17-1 rati-sukha-samaya-rasa-alasaya dara-mukulita-nayana-sarojam |

GG_2.17-2 nihsaha-nipatita-tanu-lataya madhusudanam udita-manojam ||

GG_2.17-3 sakhi he keshimathanam udaram

GG_2.17-4 ramaya maya saha madana-manoratha-bhavitaya savikaram ||

GG_2.18-1 shrijayadeva-bhanitam idam atishaya-madhuripu-nidhuvana-shilam |

GG_2.18-2 sukham utkanthita-gopa-vadhu-kathitam vitanotu salilam ||

GG_2.18-3 sakhi he keshimathanam udaram

GG_2.18-4 ramaya maya saha madana-manoratha-bhavitaya savikaram ||

GG_2.19-1 hasta-srasta-vilasa-vamsham anriju-bhru-vallimat ballavi-

GG_2.19-2 vrinda-utsari-drik-anta-vikshitam atisveda-ardra-ganda-sthalam |

GG_2.19-3 mam udvikshya vilakshitam smita-sudha-mugdha-ananam kanane

GG_2.19-4 govindam vraja-sundari-gana-vritam pashyami hrishyami ca ||

GG_2.20-1 duraloka-stoka-stabaka-navaka-ashoka-latika-

GG_2.20-2 vikasah kasara-upavana-pavanah'pi vyathayati |

GG_2.20-3 api bhramyat-bhringi-ranita-ramaniya na mukula-

GG_2.20-4 prasutih cutanam sakhi shikharini iyam sukhayati ||

 

GG_3.1-1 kamsarih api samsara-vasana-bandha-shrinkhalam |

GG_3.1-2 radham adhaya hridaye tatyaja vraja-sundarih ||

GG_3.2-1 itah tatah tam anushritya radhikam ananga-bana-vrana-khinna-manasah |

GG_3.2-2 krita-anutapah sa kalinda-nandini-tata-anta-kunje vishasada madhavah ||

GG_3.3-1 mam iyam calita vilokya vritam vadhu-nicayena |

GG_3.3-2 sa-aparadhataya mam api na varita-atibhayena ||

GG_3.3-3 harihari hata-adarataya gata sa kupita iva ||

GG_3.4-1 kim karishyati kim vadishyati sa ciram virahena |

GG_3.4-2 kim dhanena janena kim mama jivitena grihena ||

GG_3.4-3 harihari hata-adarataya gata sa kupita iva ||

GG_3.5-1 cintayami tat-ananam kutila-bhru kopa-bharena |

GG_3.5-2 shona-padmam iva upari bhramata akulam bhramarena ||

GG_3.5-3 harihari hata-adarataya gata sa kupita iva ||

GG_3.6-1 tam aham hridi samgatam anisham bhrisham ramayami |

GG_3.6-2 kim vane anusarami tam iha kim vritha vilapami ||

GG_3.6-3 harihari hata-adarataya gata sa kupita iva ||

GG_3.7-1 tanvi khinnam asuyaya hridayam tava akalayami |

GG_3.7-2 tat na vedmi kutah gata asi na tena te anunayami ||

GG_3.7-3 harihari hata-adarataya gata sa kupita iva ||

GG_3.8-1 drishyase puratah gata-agatam eva me vidadhasi |

GG_3.8-2 kim pura iva sasambhramam parirambhanam na dadasi ||

GG_3.8-3 harihari hata-adarataya gata sa kupita iva ||

GG_3.9-1 kshamyatam aparam kadapi tava idrisham na karomi |

GG_3.9-2 dehi sundari darshanam mama manmathena dunomi ||

GG_3.9-3 harihari hata-adarataya gata sa kupita iva ||

GG_3.10-1 varnitam jayadevakena hareh idam pravanena |

GG_3.10-2 kindubilva-samudra-sambhava-rohini-ramanena ||

GG_3.10-3 harihari hata-adarataya gata sa kupita iva ||

GG_3.11-1 hridi bisa-lata-harah na ayam bhujangama-nayakah

GG_3.11-2 kuvalaya-dala-shreni kanthe na sa garala-dyutih |

GG_3.11-3 malayaja-rajah na idam bhasma prihara-hite mayi

GG_3.11-4 prahara na hara-bhrantya ananga krudha kim u dhavasi ||

GG_3.12-1 panau ma kuru cuta-sayakam amum ma capam aropaya

GG_3.12-2 krida-nirjita-vishva murcchita-jana-aghatena kim paurusham |

GG_3.12-3 tasyah eva mrigi-drishah manasija-prenkhat-kataksha-ashuga-

GG_3.12-4 shreni-jarjaritam manak api manah na adya api samdhukshate ||

GG_3.13-1 bhru-cape nihitah kataksha-vishikhah nirmatu marma-vyatham

GG_3.13-2 shyama-atma kutilah karotu kabari-bharah api mara-udyamam |

GG_3.13-3 moham tavat ayam ca tanvi tanutam bimba-adharah ragavan

GG_3.13-4 sat-vritta-stana-mandalah tava katham pranaih mama kridati ||

GG_3.14-1 tani sparsha-sukhani te ca taralah snigdhah drishoh vibhramah

GG_3.14-2 tat-vaktra-ambuja-saurabham sah ca sudha-syandi giram vakrima |

GG_3.14-3 sa bimba-adhara-madhuri iti vishaya-asange api cet manasam

GG_3.14-4 tasyam lagna-samadhi hanta viraha-vyadhih katham vardhate ||

GG_3.15-1 bhru-pallavam dhanuh apanga-tarangitani

GG_3.15-2 banah gunah shravana-palih iti smarena |

GG_3.15-3 tasyam ananga-jaya-jangama-devatayam

GG_3.15-4 astrani nirjita-jaganti kim arpitani ||

 

GG_4.1-1 yamuna-tira-vanira-nikunje mandam-asthitam |

GG_4.1-2 praha prema-bhara-udbhrantam madhavam radhika-sakhi ||

GG_4.2-1 nindati candanam indukaranam anu vindati khedam adhiram |

GG_4.2-2 vyala-nilaya-milanena garalam iva kalayati malaya-samiram ||

GG_4.2-3 sa virahe tava dina

GG_4.2-4 madhava manasija-vishikha-bhayat iva bhavanaya tvayi lina ||

GG_4.3-1 avirala-nipatita-madana-sharat iva bhavat-avanaya vishalam |

GG_4.3-2 sva-hridaya-marmani varma karoti sajala-nalini-dala-jalam ||

GG_4.3-3 sa virahe tava dina

GG_4.3-4 madhava manasija-vishikha-bhayat iva bhavanaya tvayi lina ||

GG_4.4-1 kusuma-vishikha-shara-talpam analpa-vilasa-kala-kamaniyam |

GG_4.4-2 vratam iva tava parirambha-sukhaya karoti kusuma-shayaniyam ||

GG_4.4-3 sa virahe tava dina

GG_4.4-4 madhava manasija-vishikha-bhayat iva bhavanaya tvayi lina ||

GG_4.5-1 vahati ca galita-vilocana-jala-bharam anana-kamalam udaram |

GG_4.5-2 vidhum iva vikata-vidhuntuda-danta-dalana-galita-amrita-dharam ||

GG_4.5-3 sa virahe tava dina

GG_4.5-4 madhava manasija-vishikha-bhayat iva bhavanaya tvayi lina ||

GG_4.6-1 vilikhati rahasi kuranga-madena bhavantam asamashara-bhutam |

GG_4.6-2 pranamati makaram adhah vinidhaya kare ca sharam nava-cutam ||

GG_4.6-3 sa virahe tava dina

GG_4.6-4 madhava manasija-vishikha-bhayat iva bhavanaya tvayi lina ||

GG_4.7-1 prati-padam idam api nigadati madhava tava carane patita aham |

GG_4.7-2 tvayi vimukhe mayi sapadi sudha-nidhih api tanute tanu-daham ||

GG_4.7-3 sa virahe tava dina

GG_4.7-4 madhava manasija-vishikha-bhayat iva bhavanaya tvayi lina ||

GG_4.8-1 dhyana-layena purah parikalpya bhavantam ativa durapam |

GG_4.8-2 vilapati hasati vishidati roditi cancati muncati tapam ||

GG_4.8-3 sa virahe tava dina

GG_4.8-4 madhava manasija-vishikha-bhayat iva bhavanaya tvayi lina ||

GG_4.9-1 shrijayadeva-bhanitam idam adhikam yadi manasa nataniyam |

GG_4.9-2 hari-viraha-akula-ballava-yuvati-sakhi-vacanam pathaniyam ||

GG_4.9-3 sa virahe tava dina

GG_4.9-4 madhava manasija-vishikha-bhayat iva bhavanaya tvayi lina ||

GG_4.10-1 avasah vipinayate priya-sakhi-mala api jalayate

GG_4.10-2 tapah api shvasitena dava-dahana-jvala-kalapayate |

GG_4.10-3 sa api tvat-virahena hanta harinirupayate ha katham

GG_4.10-4 kandarpah api yamayate viracayan shardula-vikriditam ||

GG_4.11-1 stana-vinihitam api haram udaram |

GG_4.11-2 sa manute krisha-tanuh atibharam ||

GG_4.11-3 radhika virahe tava keshava ||

GG_4.12-1 sarasa-mashrinam api malayaja-pankam |

GG_4.12-2 pashyati visham iva vapushi sashankam ||

GG_4.12-3 radhika virahe tava keshava ||

GG_4.13-1 shvasita-pavanam anupama-parinaham |

GG_4.13-2 madana-dahanam iva vahati sadaham ||

GG_4.13-3 radhika virahe tava keshava ||

GG_4.14-1 dishi dishi kirati sajala-kana-jalam |

GG_4.14-2 nayana-nalinam iva vigalita-nalam ||

GG_4.14-3 radhika virahe tava keshava ||

GG_4.15-1 nayana-vishayam api kisalaya-talpam |

GG_4.15-2 kalayati vihita-hutasha-vikalpam ||

GG_4.15-3 radhika virahe tava keshava ||

GG_4.16-1 tyajati na pani-talena kapolam |

GG_4.16-2 bala-shashinam iva sayam alolam ||

GG_4.16-3 radhika virahe tava keshava ||

GG_4.17-1 harih iti harih iti japati sakamam |

GG_4.17-2 viraha-vihita-marana iva nikamam ||

GG_4.17-3 radhika virahe tava keshava ||

GG_4.18-1 shrijayadeva-bhanitam iti gitam |

GG_4.18-2 sukhayatu keshava-padam upanitam ||

GG_4.18-3 radhika virahe tava keshava ||

GG_4.19-1 sa romancati sitkaroti vilapati utkampate tamyati

GG_4.19-2 dhyayati udbhramati pramilati patati udyati murcchati api |

GG_4.19-3 etavati atanu-jvare vara-tanuh jivet na kim te rasat

GG_4.19-4 svah-vaidya-pratima prasidasi yadi tyaktah anyatha na antakah ||

GG_4.20-1 smara-aturam daivata-vaidya-hridya tvat-anga-sanga-amrita-matra-sadhyam |

GG_4.20-2 vimukta-badham kurushe na radham upendra vajrat api darunah asi ||

GG_4.21-1 kandarpa-jvara-samjvara-atura-tanoh ashcaryam asyah ciram

GG_4.21-2 cetah candana-candramah-kamalini-cintasu samtamyati |

GG_4.21-3 kimtu klanti-vashena shitala-tanum tvam ekam eva priyam

GG_4.21-4 dhyayanti rahasi sthita katham api kshina kshanam praniti ||

GG_4.22-1 kshanam api virahah pura na sehe

GG_4.22-2 nayana-nimilana-khinnaya yaya te |

GG_4.22-3 shvasiti katham asau rasala-shakham

GG_4.22-4 cira-virahena vilokya pushpita-agram ||

 

GG_5.1-1 aham iha nivasami yahi radham anunaya mat-vacanena ca anayethah |

GG_5.1-2 iti madhuripuna sakhi niyukta svayam idam etya punah jagada radham ||

GG_5.2-1 vahati malaya-samire madanam upanidhaya |

GG_5.2-2 sphutati kusuma-nikare virahi-hridaya-dalanaya ||

GG_5.2-3 tava virahe vanamali sakhi sidati ||

GG_5.3-1 dahati shishira-mayukhe maranam anukaroti |

GG_5.3-2 patati madana-vishikhe vilapati vikalatarah ati ||

GG_5.3-3 tava virahe vanamali sakhi sidati ||

GG_5.4-1 dhvanati madhupa-samuhe shravanam apidadhati |

GG_5.4-2 manasi valita-virahe nishi nishi rujam upayati ||

GG_5.4-3 tava virahe vanamali sakhi sidati ||

GG_5.5-1 vasati vipina-vitane tyajati lalita-dhama |

GG_5.5-2 luthati dharani-shayane bahu vilapati tava nama ||

GG_5.5-3 tava virahe vanamali sakhi sidati ||

GG_5.6-1 bhanati kavi-jayadeve virahi-vilasitena |

GG_5.6-2 manasi rabhasa-vibhave harih udayatu sukritena ||

GG_5.6-3 tava virahe vanamali sakhi sidati ||

GG_5.7-1 purvam yatra samam tvaya ratipateh asaditah siddhayah

GG_5.7-2 tasmin eva nikunja-manmatha-maha-tirthe punah madhavah |

GG_5.7-3 dhyayan tvam anisham japan api tava eva alapa-mantra-avalim

GG_5.7-4 bhuyah tvat-kuca-kumbha-nirbhara-parirambha-amritam vanchati || 

GG_5.8-1 rati-sukha-sare gatam abhisare madana-manohara-vesham |

GG_5.8-2 na kuru nitambini gamana-vilambanam anusara tam hridaya-isham ||

GG_5.8-3 dhira-samire yamuna-tire vasati vane vanamali ||

GG_5.9-1 nama-sametam krita-sanketam vadayate mridu-venum |

GG_5.9-2 bahu manute nanu te tanu-samgata-pavana-calitam api renum ||

GG_5.9-3 dhira-samire yamuna-tire vasati vane vanamali ||

GG_5.10-1 patati patatre vicalati patre shankita-bhavat-upayanam |

GG_5.10-2 racayati shayanam sacakita-nayanam pashyati tava panthanam ||

GG_5.10-3 dhira-samire yamuna-tire vasati vane vanamali ||

GG_5.11-1 mukharam adhiram tyaja manjiram ripum iva keli-sulolam |

GG_5.11-2 cala sakhi kunjam satimira-punjam shilaya nila-nicolam ||

GG_5.11-3 dhira-samire yamuna-tire vasati vane vanamali ||

GG_5.12-1 urasi murareh upahita-hare ghane iva tarala-balake |

GG_5.12-2 tadit iva pite rati-viparite rajasi sukrita-vipake ||

GG_5.12-3 dhira-samire yamuna-tire vasati vane vanamali ||

GG_5.13-1 vigalita-vasanam parihrita-rasanam ghataya jaghanam apidhanam |

GG_5.13-2 kisalaya-shayane pankaja-nayane nidhim iva harsha-nidanam ||

GG_5.13-3 dhira-samire yamuna-tire vasati vane vanamali ||

GG_5.14-1 harih abhimani rajanih idanim iyam api yati viramam |

GG_5.14-2 kuru mama vacanam satvara-racanam puraya madhuripu-kamam ||

GG_5.14-3 dhira-samire yamuna-tire vasati vane vanamali ||

GG_5.15-1 shrijayadeve krita-hari-seve bhanati parama-ramaniyam |

GG_5.15-2 pramudita-hridayam harim atisadayam namata sukrita-kamaniyam ||

GG_5.15-3 dhira-samire yamuna-tire vasati vane vanamali ||

GG_5.16-1 vikirati muhuh shvasan ashah purah muhuh ikshate

GG_5.16-2 pravishati muhuh kunjam gunjan muhuh bahu tamyati |

GG_5.16-3 racayati muhuh shayyam paryakulam muhuh ikshate

GG_5.16-4 madana-kadana-klantah kante priyah tava vartate ||

GG_5.17-1 tvat-vamyena samam samagram adhuna tigmamshuh astam gatah

GG_5.17-2 govindasya manorathena ca samam praptam tamah sandratam |

GG_5.17-3 kokanam karuna-svanena sadrishi dirgha mat-abhyarthana

GG_5.17-4 tat mugdhe viphalam vialambanam asau ramyah abhisara-kshanah ||

GG_5.18-1 ashleshat anu cumbanat anu nakha-ullekhat anu svantaja-

GG_5.18-2 prodbodhat anu sambhramat anu rata-arambhat anu pritayoh |

GG_5.18-3 anya-artham gatayoh bhramat militayoh sambhashanaih janatoh

GG_5.18-4 dampatyoh iha kah na kah na tamasi vrida-vimishrah rasah ||

GG_5.19-1 sabhaya-cakitam vinyasyantim drisham timire pathi

GG_5.19-2 pratitaru muhuh sthitva mandam padani vitanvatim |

GG_5.19-3 katham api rahah praptam angaih ananga-tarangibhih

GG_5.19-4 sumukhi subhagah pashyan sah tvam upaitu krita-arthatam ||

 

GG_6.1-1 atha tam gantum ashaktam ciram anuraktam lata-grihe drishtva |

GG_6.1-2 tat-caritam govinde manasija-mande sakhi praha ||

GG_6.2-1 pashyati dishi dishi rahasi bhavantam |

GG_6.2-2 tat-adhara-madhura-madhuni pibantam ||

GG_6.2-3 natha hare sidati radha vasa-grihe ||

GG_6.3-1 tvat-abhisarana-rabhasena valanti |

GG_6.3-2 patati padani kiyanti calanti ||

GG_6.3-3 natha hare sidati radha vasa-grihe ||

GG_6.4-1 vihita-vishada-bisa-kisalaya-valaya |

GG_6.4-2 jivati param iha tava rati-kalaya ||

GG_6.4-3 natha hare sidati radha vasa-grihe ||

GG_6.5-1 muhuh avalokita-mandana-lila |

GG_6.5-2 madhuripuh aham iti bhavana-shila ||

GG_6.5-3 natha hare sidati radha vasa-grihe ||

GG_6.6-1 tvaritam upaiti na katham abhisaram |

GG_6.6-2 harih iti vadati sakhim anuvaram ||

GG_6.6-3 natha hare sidati radha vasa-grihe ||

GG_6.7-1 shlishyati cumbati jaladhara-kalpam |

GG_6.7-2 harih upagatah iti timiram analpam ||

GG_6.7-3 natha hare sidati radha vasa-grihe ||

GG_6.8-1 bhavati vilambini vigalita-lajja |

GG_6.8-2 vilapati roditi vasaka-sajja ||

GG_6.8-3 natha hare sidati radha vasa-grihe ||

GG_6.9-1 shrijayadeva-kaveh idam uditam |

GG_6.9-2 rasika-janam tanutam atimuditam ||

GG_6.9-3 natha hare sidati radha vasa-grihe ||

GG_6.10-1 vipula-pulaka-palih sphita-sitkaram antar-

GG_6.10-2 janita-jadima-kaku-vyakulam vyaharanti |

GG_6.10-3 tava kitava vidhaya amanda-kandarpa-cintam

GG_6.10-4 rasa-jaladhi-nimagna dhyana-lagna mrigakshi ||

GG_6.11-1 angeshu abharanam karoti bahushah patre api samcarini

GG_6.11-2 praptam tvam parishankate vitanute shayyam ciram dhyayati |

GG_6.11-3 iti akalpa-vikalpa-talpa-racana-samkalpa-lila-shata-

GG_6.11-4 vyasakta api vina tvaya vara-tanuh naisha nisham neshyati ||

 

GG_7.1-1 atra antare ca kulata-kula-vartma-pata-

GG_7.1-2 samjata-patakah iva sphuta-lanchana-shrih |

GG_7.1-3 vrindavana-antaram adipayat amshu-jalaih

GG_7.1-4 diksundari-vadana-candana-binduh induh ||

GG_7.2-1 prasarati shasha-dhara-bimbe vihita-vilambe ca madhave vidhura |

GG_7.2-2 viracita-vividha-vilapam sa paritapam cakara uccaih || 

GG_7.3-1 kathita-samaye api harih ahaha na yayau vanam |

GG_7.3-2 mama viphalam idam amala-rupam api yauvanam ||

GG_7.3-3 yami he kam iha sharanam sakhi-jana-vacana-vancita ||

GG_7.4-1 yat anugamanaya nishi gahanam api shilitam |

GG_7.4-2 tena mama hridayam idam asamashara-kilitam ||

GG_7.4-3 yami he kam iha sharanam sakhi-jana-vacana-vancita ||

GG_7.5-1 mama maranam eva varam ativitatha-ketana |

GG_7.5-2 kim iha vishahami viraha-analam acetana ||

GG_7.5-3 yami he kam iha sharanam sakhi-jana-vacana-vancita ||

GG_7.6-1 mam ahaha vidhurayati madhura-madhu-yamini |

GG_7.6-2 kapi harim anubhavati krita-sukrita-kamini ||

GG_7.6-3 yami he kam iha sharanam sakhi-jana-vacana-vancita ||

GG_7.7-1 ahaha kalayami valaya-adi-mani-bhushanam |

GG_7.7-2 hari-viraha-dahana-vahanena bahu-dushanam ||

GG_7.7-3 yami he kam iha sharanam sakhi-jana-vacana-vancita ||

GG_7.8-1 kusuma-sukumara-tanum atanu-shara-lilaya |

GG_7.8-2 srak api hridi hanti mam ativishama-shilaya ||

GG_7.8-3 yami he kam iha sharanam sakhi-jana-vacana-vancita ||

GG_7.9-1 aham iha nivasami naganita-vana-vetasa |

GG_7.9-2 smarati madhusudanah mam api na cetasa ||

GG_7.9-3 yami he kam iha sharanam sakhi-jana-vacana-vancita ||

GG_7.10-1 hari-carana-sharana-jayadeva-kavi-bharati |

GG_7.10-2 vasatu hridi yuvatih iva komala-kalavati ||

GG_7.10-3 yami he kam iha sharanam sakhi-jana-vacana-vancita ||

GG_7.11-1 tat kim kamapi kaminim abhishritah kim va kala-kelibhih

GG_7.11-2 baddhah bandhubhih andhakarini vana-upante kim u bhramyati |

GG_7.11-3 kantah klanta-manah manak api pathi prasthatum eva akshamah

GG_7.11-4 samketi-krita-manju-vanjula-lata-kunje api yat na agatah ||

GG_7.12-1 atha agatam madhavam antarena sakhim iyam vikshya vishada-mukam |

GG_7.12-2 vishankamana ramitam kayapi janardanam drishtavat etat aha ||

GG_7.13-1 smara-samara-ucita-viracita-vesha |

GG_7.13-2 galita-kusuma-dara-vilulita-kesha ||

GG_7.13-3 kapi madhuripuna vilasati yuvatih adhika-guna ||

GG_7.14-1 hari-parirambhana-valita-vikara |

GG_7.14-2 kuca-kalasha-upari taralita-hara ||

GG_7.14-3 kapi madhuripuna vilasati yuvatih adhika-guna ||

GG_7.15-1 vicalat-alaka-lalita-anana-candra |

GG_7.15-2 tat-adhara-pana-rabhasa-krita-tandra ||

GG_7.15-3 kapi madhuripuna vilasati yuvatih adhika-guna ||

GG_7.16-1 cancala-kundala-dalita-kapola |

GG_7.16-2 mukharita-rasana-jaghana-gati-lola ||

GG_7.16-3 kapi madhuripuna vilasati yuvatih adhika-guna ||

GG_7.17-1 dayita-vilokita-lajjita-hasita |

GG_7.17-2 bahu-vidha-kujita-rati-rasa-rasita ||

GG_7.17-3 kapi madhuripuna vilasati yuvatih adhika-guna ||

GG_7.18-1 vipula-pulaka-prithu-vepathu-bhanga |

GG_7.18-2 shvasita-nimilita-vikasat-ananga ||

GG_7.18-3 kapi madhuripuna vilasati yuvatih adhika-guna ||

GG_7.19-1 shramajala-kana-bhara-subhaga-sharira |

GG_7.19-2 paripatita urasi rati-rana-dhira ||

GG_7.19-3 kapi madhuripuna vilasati yuvatih adhika-guna ||

GG_7.20-1 shrijayadeva-bhanita-hari-ramitam |

GG_7.20-2 kali-kalusham janayatu parishamitam ||

GG_7.20-3 kapi madhuripuna vilasati yuvatih adhika-guna ||

GG_7.21-1 viraha-pandu-murari-mukha-ambuja-dyutih iyam tirayan api cetanam |

GG_7.21-2 vidhuh ativa tanoti manobhuvah sahridaye hridaye madana-vyatham ||

GG_7.22-1 samudita-madane ramani-vadane cumbana-valita-adhare |

GG_7.22-2 mrigamada-tilakam likhati sapulakam mrigam iva rajani-kare ||

GG_7.22-3 ramate yamuna-pulina-vane vijayi murarih adhuna ||

GG_7.23-1 ghana-caya-rucire racayati cikure taralita-taruna-anane |

GG_7.23-2 kurabaka-kusumam capala-sushamam rati-pati-mriga-kanane ||

GG_7.23-3 ramate yamuna-pulina-vane vijayi murarih adhuna ||

GG_7.24-1 ghatayati sughane kuca-yuga-gagane mrigamada-ruci-rushite |

GG_7.24-2 mani-saram amalam taraka-patalam nakha-pada-shashi-bhushite ||

GG_7.24-3 ramate yamuna-pulina-vane vijayi murarih adhuna ||

GG_7.25-1 jita-bisa-shakale mridu-bhuja-yugale kara-tala-nalini-dale |

GG_7.25-2 marakata-valayam madhu-kara-nicayam vitarati hima-shitale ||

GG_7.25-3 ramate yamuna-pulina-vane vijayi murarih adhuna ||

GG_7.26-1 rati-griha-jaghane vipula-apaghane manasija-kanaka-asane |

GG_7.26-2 mani-maya-rasanam torana-hasanam vikirati krita-vasane ||

GG_7.26-3 ramate yamuna-pulina-vane vijayi murarih adhuna ||

GG_7.27-1 carana-kisalaye kamala-nilaye nakha-mani-gana-pujite |

GG_7.27-2 bahih-apavaranam yavaka-bharanam janayati hridi yojite ||

GG_7.27-3 ramate yamuna-pulina-vane vijayi murarih adhuna ||

GG_7.28-1 ramayati sudrisham kamapi subhrisham khala-haladhara-sodare |

GG_7.28-2 kim aphalam avasam ciram iha virasam vada sakhi vitapa-udare ||

GG_7.28-3 ramate yamuna-pulina-vane vijayi murarih adhuna ||

GG_7.29-1 iha rasa-bhanane krita-hari-gunane madhuripu-pada-sevake |

GG_7.29-2 kaliyuga-caritam na vasatu duritam kavi-nripa-jayadevake ||

GG_7.29-3 ramate yamuna-pulina-vane vijayi murarih adhuna ||

GG_7.30-1 na ayatah sakhi nirdayah yadi shathah tvam duti kim duyase

GG_7.30-2 svacchandam bahu-vallabhah sah ramate kim tatra te dushanam |

GG_7.30-3 pashya adya priya-samgamaya dayitasya akrishyamanam gunaih

GG_7.30-4 utkantha-arti-bharat iva sphutat idam cetah svayam yasyami ||

GG_7.31-1 anila-tarala-kuvalaya-nayanena |

GG_7.31-2 tapati na sa kisalaya-shayanena ||

GG_7.31-3 sakhi ya ramita vanamalina ||

GG_7.32-1 vikasita-sarasija-lalita-mukhena |

GG_7.32-2 sphutati na sa manasija-vishikhena ||

GG_7.32-3 sakhi ya ramita vanamalina ||

GG_7.33-1 amrita-madhura-mridutara-vacanena |

GG_7.33-2 jvalati na sa malayaja-pavanena ||

GG_7.33-3 sakhi ya ramita vanamalina ||

GG_7.34-1 sthala-jala-ruha-rucikara-caranena |

GG_7.34-2 luthati na sa himakara-kiranena ||

GG_7.34-3 sakhi ya ramita vanamalina ||

GG_7.35-1 sajala-jalada-samudaya-rucirena |

GG_7.35-2 dalati na sa hridi cira-virahena ||

GG_7.35-3 sakhi ya ramita vanamalina ||

GG_7.36-1 kanaka-nikasha-ruci-shuci-vasanena |

GG_7.36-2 shvasiti na sa parijana-hasanena ||

GG_7.36-3 sakhi ya ramita vanamalina ||

GG_7.37-1 sakala-bhuvana-jana-vara-tarunena |

GG_7.37-2 vahati na sa rujam atikarunena ||

GG_7.37-3 sakhi ya ramita vanamalina ||

GG_7.38-1 shrijayadeva-bhanita-vacanena |

GG_7.38-2 pravishatu harih api hridayam anena ||

GG_7.38-3 sakhi ya ramita vanamalina ||

GG_7.39-1 manobhava-anandana candana-anila

GG_7.39-2 prasida re dakshina munca vamatam |

GG_7.39-3 kshanam jagat-prana vidhaya madhavam

GG_7.39-4 purah mama prana-harah bhavishyasi ||

GG_7.40-1 ripuh iva sakhi-samvasah ayam shikhi iva hima-anilah

GG_7.40-2 visham iva sudha-rashmih yasmin dunoti manah-gate |

GG_7.40-3 hridayam adaye tasmin evam punah valate balat

GG_7.40-4 kuvalaya-drisham vamah kamah nikama-nirankushah ||

GG_7.41-1 badham vidhehi malaya-anila pancabana

GG_7.41-2 pranan grihana na griham punah ashrayishye |

GG_7.41-3 kim te krita-anta-bhagini kshamaya tarangaih

GG_7.41-4 angani sinca mama shamyatu deha-dahah ||

 

GG_8.1-1 atha katham api yaminim viniya smara-shara-jarjarita api sa prabhate |

GG_8.1-2 anunaya-vacanam vadantam agre pranatam api priyam aha sabhyasuyam ||

GG_8.2-1 rajani-janita-guru-jagara-raga-kashayitam alasa-nivesham |

GG_8.2-2 vahati nayanam anuragam iva sphutam udita-rasa-abhinivesham ||

GG_8.2-3 harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitava-vadam

GG_8.2-4 tam anusara sarasiruha-locana ya tava harati vishadam ||

GG_8.3-1 kajjala-malina-vilocana-cumbana-viracita-nilima-rupam |

GG_8.3-2 dashana-vasanam arunam tava krishna tanoti tanoh anurupam ||

GG_8.3-3 harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitava-vadam

GG_8.3-4 tam anusara sarasiruha-locana ya tava harati vishadam ||

GG_8.4-1 vapuh anuharati tava smara-sangara-khara-nakhara-kshata-rekham |

GG_8.4-2 marakata-shakala-kalita-kaladhauta-lipeh iva rati-jaya-lekham ||

GG_8.4-3 harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitava-vadam

GG_8.4-4 tam anusara sarasiruha-locana ya tava harati vishadam ||

GG_8.5-1 carana-kamala-galat-alaktaka-siktam idam tava hridayam udaram |

GG_8.5-2 darshayati iva bahih madana-druma-nava-kisalaya-parivaram ||

GG_8.5-3 harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitava-vadam

GG_8.5-4 tam anusara sarasiruha-locana ya tava harati vishadam ||

GG_8.6-1 dashana-padam bhavat-adhara-gatam mama janayati cetasi khedam |

GG_8.6-2 kathayati katham adhuna api maya saha tava vapuh etat abhedam ||

GG_8.6-3 harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitava-vadam

GG_8.6-4 tam anusara sarasiruha-locana ya tava harati vishadam ||

GG_8.7-1 bahih iva malinataram tava krishna manah api bhavishyati nunam |

GG_8.7-2 katham atha vancayase janam anugatam asamashara-jvara-dunam ||

GG_8.7-3 harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitava-vadam

GG_8.7-4 tam anusara sarasiruha-locana ya tava harati vishadam ||

GG_8.8-1 bhramati bhavan abala-kavalaya vaneshu kim atra vicitram |

GG_8.8-2 prathayati putanika eva vadhu-vadha-nirdaya-bala-caritram ||

GG_8.8-3 harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitava-vadam

GG_8.8-4 tam anusara sarasiruha-locana ya tava harati vishadam ||

GG_8.9-1 shrijayadeva-bhanita-rati-vancita-khandita-yuvati-vilapam |

GG_8.9-2 shrinuta sudha-madhuram vibudhah vibudha-alayatah api durapam ||

GG_8.9-3 harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitava-vadam

GG_8.9-4 tam anusara sarasiruha-locana ya tava harati vishadam ||

GG_8.10-1 tava idam pashyantyah prasarat anuragam bahih iva

GG_8.10-2 priya-pada-alakta-churitam aruna-chaya-hridayam |

GG_8.10-3 mama adya prakhyata-pranaya-bhara-bhangena kitava

GG_8.10-4 tvat-alokah shokat api kim api lajjam janayati ||

 

GG_9.1-1 tam atha manmatha-khinnam rati-rasa-bhinnam vishada-sampannam |

GG_9.1-2 anucintita-hari-caritam kalaha-antar-itam uvaca sakhi ||

GG_9.2-1 harih abhisarati vahati madhu-pavane |

GG_9.2-2 kim aparam adhika-sukham sakhi bhavane ||

GG_9.2-3 madhave ma kuru manini manam aye ||

GG_9.3-1 tala-phalat api gurum atisarasam |

GG_9.3-2 kim viphalikurushe kuca-kalasham ||

GG_9.3-3 madhave ma kuru manini manam aye ||

GG_9.4-1 kati na kathitam idam anupadam aciram |

GG_9.4-2 ma parihara harim atishaya-ruciram ||

GG_9.4-3 madhave ma kuru manini manam aye ||

GG_9.5-1 kim iti vishidasi rodishi vikala |

GG_9.5-2 vihasati yuvati-sabha tava sakala ||

GG_9.5-3 madhave ma kuru manini manam aye ||

GG_9.6-1 sajala-nalini-dala-shitala-shayane |

GG_9.6-2 harim avalokaya saphalaya nayane ||

GG_9.6-3 madhave ma kuru manini manam aye ||

GG_9.7-1 janayasi manasi kim iti guru-khedam |

GG_9.7-2 shrinu mama vacanam anihita-bhedam ||

GG_9.7-3 madhave ma kuru manini manam aye ||

GG_9.8-1 harih upayatu vadatu bahu-madhuram |

GG_9.8-2 kim iti karoshi hridayam atividhuram ||

GG_9.8-3 madhave ma kuru manini manam aye ||

GG_9.9-1 shrijayadeva-bhanitam atilalitam |

GG_9.9-2 sukhayatu rasika-janam hari-caritam ||

GG_9.9-3 madhave ma kuru manini manam aye ||

GG_9.10-1 snigdhe yat parusha asi yat pranamati stabdha asi yat ragini

GG_9.10-2 dvesha-stha asi yat unmukhe vimukhatam yata asi tasmin priye |

GG_9.10-3 yuktam tat viparita-karini tava shrikhanda-carca visham

GG_9.10-4 shitamshuh tapanah himam hutavahah krida-mudah yatanah ||

 

GG_10.1-1 atra antare mashrina-rosha-vasham asima-

GG_10.1-2 nihshvasa-nihsaha-mukhim sumukhim upetya |

GG_10.1-3 savridam ikshita-sakhi-vadanam dinante

GG_10.1-4 sananda-gadgada-padam harih iti uvaca ||

GG_10.2-1 vadasi yadi kimcit api danta-ruci-kaumudi

GG_10.2-2 harati dara-timiram atighoram |

GG_10.2-3 sphurat-adhara-sidhave tava vadana-candramah

GG_10.2-4 rocayatu locana-cakoram ||

GG_10.2-5 priye caru-shile munca mayi manam anidanam

GG_10.2-6 sapadi madana-analah dahati mama manasam

GG_10.2-7 dehi mukha-kamala-madhu-panam ||

GG_10.3-1 satyam eva asi yadi sudati mayi kopini

GG_10.3-2 dehi khara-nakhara-shara-ghatam |

GG_10.3-3 ghataya bhuja-bandhanam janaya rada-khandanam

GG_10.3-4 yena va bhavati sukha-jatam ||

GG_10.3-5 priye caru-shile munca mayi manam anidanam

GG_10.3-6 sapadi madana-analah dahati mama manasam

GG_10.3-7 dehi mukha-kamala-madhu-panam ||

GG_10.4-1 tvam asi mama bhushanam tvam asi mama jivanam

GG_10.4-2 tvam asi mama bhava-jaladhi-ratnam |

GG_10.4-3 bhavatu bhavati iha mayi satatam anurodhini

GG_10.4-4 tatra mama hridayam atiyatnam ||

GG_10.4-5 priye caru-shile munca mayi manam anidanam

GG_10.4-6 sapadi madana-analah dahati mama manasam

GG_10.4-7 dehi mukha-kamala-madhu-panam ||

GG_10.5-1 nila-nalina-abham api tanvi tava locanam

GG_10.5-2 dharayati koka-nada-rupam |

GG_10.5-3 kusumashara-bana-bhavena yadi ranjayasi

GG_10.5-4 krishnam idam etat anurupam ||

GG_10.5-5 priye caru-shile munca mayi manam anidanam

GG_10.5-6 sapadi madana-analah dahati mama manasam

GG_10.5-7 dehi mukha-kamala-madhu-panam ||

GG_10.6-1 sphuratu kuca-kumbhayoh upari mani-manjari

GG_10.6-2 ranjayatu tava hridaya-desham |

GG_10.6-3 rasatu rashana api tava ghana-jaghana-mandale

GG_10.6-4 ghoshayatu manmatha-nidesham ||

GG_10.6-5 priye caru-shile munca mayi manam anidanam

GG_10.6-6 sapadi madana-analah dahati mama manasam

GG_10.6-7 dehi mukha-kamala-madhu-panam ||

GG_10.7-1 sthala-kamala-ganjanam mama hridaya-ranjanam

GG_10.7-2 janita-rati-ranga-parabhagam |

GG_10.7-3 bhana mashrina-vani karavani pada-pankajam

GG_10.7-4 sarasa-lasat-alaktaka-ragam ||

GG_10.7-5 priye caru-shile munca mayi manam anidanam

GG_10.7-6 sapadi madana-analah dahati mama manasam

GG_10.7-7 dehi mukha-kamala-madhu-panam ||

GG_10.8-1 smara-garala-khandanam mama shirasi mandanam

GG_10.8-2 dehi pada-pallavam udaram |

GG_10.8-3 jvalati mayi darunah madana-kadana-arunah

GG_10.8-4 haratu tat-upahita-vikaram ||

GG_10.8-5 priye caru-shile munca mayi manam anidanam

GG_10.8-6 sapadi madana-analah dahati mama manasam

GG_10.8-7 dehi mukha-kamala-madhu-panam ||

GG_10.9-1 iti catula-catu-patu-caru muravairinah

GG_10.9-2 radhikam adhi vacana-jatam |

GG_10.9-3 jayati padmavati-ramana-jayadeva-kavi-

GG_10.9-4 bharati-bhanitam atishatam ||

GG_10.9-5 priye caru-shile munca mayi manam anidanam

GG_10.9-6 sapadi madana-analah dahati mama manasam

GG_10.9-7 dehi mukha-kamala-madhu-panam ||

GG_10.10-1 parihara krita-atanke shankam tvaya satatam ghana-

GG_10.10-2 stana-jaghanaya akrante svante para-anavakashini |

GG_10.10-3 vishati vitanoh anyah dhanyah na kah api mama-antaram

GG_10.10-4 stana-bhara-parirambha-arambhe vidhehi vidheyatam ||

GG_10.11-1 mugdhe vidhehi mayi nirdaya-danta-damsha-

GG_10.11-2 doh-valli-bandha-nibida-stana-pidanani |

GG_10.11-3 candi tvam eva mudam anca na pancabana-

GG_10.11-4 candala-kanda-dalanat asavah prayantu ||

GG_10.12-1 vyathayati vritha maunam tanvi prapancaya pancamam

GG_10.12-2 taruni madhura-alapaih tapam vinodaya drishtibhih |

GG_10.12-3 sumukhi vimukhi-bhavam tavat vimunca na munca mam

GG_10.12-4 svayam atishaya-snigdhah mugdhe priyah aham upasthitah ||

GG_10.13-1 bandhuka-dyuti-bandhavah ayam adharah snigdhah madhuka-chavih

GG_10.13-2 gandah candi cakasti nila-nalina-shri-mocanam locanam |

GG_10.13-3 nasa abhyeti tila-prasuna-padavim kunda-abha-danti priye

GG_10.13-4 prayah tvat-mukha-sevaya vijayate vishvam sah pushpayudhah ||

GG_10.14-1 drishau tava mada-alase vadanam indu-samdipakam

GG_10.14-2 gatih jana-manorama vidhuta-rambham uru-dvayam |

GG_10.14-3 ratih tava kalavati rucira-citra-lekhe bhruvau

GG_10.14-4 aho vibudha-yauvatam vahasi tanvi prithvi-gata ||

 

GG_11.1-1 suciram anunayena prinayitva mriga-akshim

GG_11.1-2 gatavati krita-veshe keshave kunja-shayyam |

GG_11.1-3 racita-rucira-bhusham drishti-moshe pradoshe

GG_11.1-4 sphurati niravasadam kapi radham jagada ||

GG_11.2-1 viracita-catu-vacana-racanam carane racita-pranipatam |

GG_11.2-2 samprati manjula-vanjula-simani keli-shayanam anuyatam ||

GG_11.2-3 mugdhe madhumathanam anugatam anusara radhike ||

GG_11.3-1 ghana-jaghana-stana-bhara-bhare dara-manthara-carana-viharam |

GG_11.3-2 mukharita-mani-manjiram upaihi vidhehi marala-vikaram ||

GG_11.3-3 mugdhe madhumathanam anugatam anusara radhike ||

GG_11.4-1 shrinu ramaniyataram taruni-jana-mohana-madhupa-viravam |

GG_11.4-2 kusumasharasana-shasana-bandini pika-nikare bhaja bhavam ||

GG_11.4-3 mugdhe madhumathanam anugatam anusara radhike ||

GG_11.5-1 anila-tarala-kisalaya-nikarena karena lata-nikurambam |

GG_11.5-2 preranam iva karabha-uru karoti gatim pratimunca vilambam ||

GG_11.5-3 mugdhe madhumathanam anugatam anusara radhike ||

GG_11.6-1 sphuritam ananga-taranga-vashat iva sucita-hari-parirambham |

GG_11.6-2 priccha manohara-hara-vimala-jala-dharam amum kuca-kumbham ||

GG_11.6-3 mugdhe madhumathanam anugatam anusara radhike ||

GG_11.7-1 adhigatam akhila-sakhibhih idam tava vapuh api rati-rana-sajjam |

GG_11.7-2 candi rasita-rashana-rava-dindimam abhisara sarasam alajjam ||

GG_11.7-3 mugdhe madhumathanam anugatam anusara radhike ||

GG_11.8-1 smara-shara-subhaga-nakhena karena sakhim avalambya salilam |

GG_11.8-2 cala valaya-kvanitaih avabodhaya harim api nijagati-shilam ||

GG_11.8-3 mugdhe madhumathanam anugatam anusara radhike ||

GG_11.9-1 shrijayadeva-bhanitam adharikrita-haram udasita-vamam |

GG_11.9-2 hari-vinihita-manasam adhitishthatu kantha-tatim aviramam ||

GG_11.9-3 mugdhe madhumathanam anugatam anusara radhike ||

GG_11.10-1 sa mam drakshyati vakshyati smara-katham prati-angam alinganaih

GG_11.10-2 pritim yasyati ramsyate sakhi samagatya iti cinta-akulah |

GG_11.10-3 sah tvam pashyati vepate pulakayati anandati svidyati

GG_11.10-4 pratyudgacchati murcchati sthira-tamah-punje nikunje priyah ||

GG_11.11-1 akshnoh nikshipat-anjanam shravanayoh tapiccha-guccha-avalim

GG_11.11-2 murdhni shyama-saroja-dama kucayoh kasturika-patrakam |

GG_11.11-3 dhurtanam abhisara-satvara-hridam vishvak-nikunje sakhi

GG_11.11-4 dhvantam nila-nicola-caru sudrisham prati-angam alingati ||

GG_11.12-1 kashmira-gaura-vapusham abhisarikanam

GG_11.12-2 abaddha-rekham abhitah ruci-manjaribhih |

GG_11.12-3 etat tamala-dala-nila-tamam tamisram

GG_11.12-4 tat-prema-hema-nikasha-upalatam tanoti ||

GG_11.13-1 hara-avali-tarala-kanci-dama-

GG_11.13-2 keyura-kankana-mani-dyuti-dipitasya |

GG_11.13-3 dvare nikunja-nilayasya harim nirikshya

GG_11.13-4 vridavatim atha sakhi nijagada radham ||

GG_11.14-1 manjutara-kunja-tala-keli-sadane |

GG_11.14-2 vilasa rati-rabhasa-hasita-vadane ||

GG_11.14-3 pravisha radhe madhava-samipam iha ||

GG_11.15-1 nava-bhavat-ashoka-dala-shayana-sare |

GG_11.15-2 vilasa kuca-kalasha-tarala-hare ||

GG_11.15-3 pravisha radhe madhava-samipam iha ||

GG_11.16-1 kusuma-caya-racita-shuci-vasa-gehe |

GG_11.16-2 vilasa kusuma-sukumara-dehe ||

GG_11.16-3 pravisha radhe madhava-samipam iha ||

GG_11.17-1 cala-malaya-vana-pavana-surabhi-shite |

GG_11.17-2 vilasa rasa-valita-lalita-gite ||

GG_11.17-3 pravisha radhe madhava-samipam iha ||

GG_11.18-1 madhu-mudita-madhupa-kula-kalita-rave |

GG_11.18-2 vilasa madana-rasa-sarasa-bhave ||

GG_11.18-3 pravisha radhe madhava-samipam iha ||

GG_11.19-1 madhuratara-pika-nikara-ninada-mukhare |

GG_11.19-2 vilasa dashana-ruci-rucira-shikhare ||

GG_11.19-3 pravisha radhe madhava-samipam iha ||

GG_11.20-1 vitata-bahu-valli-nava-pallava-ghane |

GG_11.20-2 vilasa ciram alasa-pina-jaghane ||

GG_11.20-3 pravisha radhe madhava-samipam iha ||

GG_11.21-1 vihita-padmavati-sukha-samaje |

GG_11.21-2 kuru murare mangala-shatani

GG_11.21-3 bhanati jayadeva-kavi-raje ||

GG_11.21-4 pravisha radhe madhava-samipam iha ||

GG_11.22-1 tvam cittena ciram vahan ayam atishrantah bhrisham tapitah

GG_11.22-2 kandarpena tu patum icchati sudha-sambadha-bimba-adharam |

GG_11.22-3 asya angam tat alamkuru kshanam iha bhru-kshepa-lakshmi-lava-

GG_11.22-4 krite dase iva upasevita-pada-ambhoje kutah sambhramah ||

GG_11.23-1 sa sasadhvasa-sanandam govinde lola-locana |

GG_11.23-2 sinjana-manju-manjiram pravivesha niveshanam ||

GG_11.24-1 radha-vadana-vilokana-vikasita-vividha-vikara-vibhangam |

GG_11.24-2 jalanidhim iva vidhu-mandala-darshana-taralita-tunga-tarangam ||

GG_11.24-3 harim eka-rasam ciram abhilashita-vilasam

GG_11.24-4 sa dadarsha guru-harsha-vashamvada-vadanam ananga-nivasam ||

GG_11.25-1 haram amalatara-taram urasi dadhatam parirabhya viduram |

GG_11.25-2 sphutatara-phena-kadamba-karambitam iva yamuna-jala-puram ||

GG_11.25-3 harim eka-rasam ciram abhilashita-vilasam

GG_11.25-4 sa dadarsha guru-harsha-vashamvada-vadanam ananga-nivasam ||

GG_11.26-1 shyamala-mridula-kalevara-mandalam adhigata-gaura-dukulam |

GG_11.26-2 nila-nalinam iva pita-paraga-patala-bhara-valayita-mulam ||

GG_11.26-3 harim eka-rasam ciram abhilashita-vilasam

GG_11.26-4 sa dadarsha guru-harsha-vashamvada-vadanam ananga-nivasam ||

GG_11.27-1 tarala-drik-ancala-calana-manohara-vadana-janita-rati-ragam |

GG_11.27-2 sphuta-kamala-udara-khelita-khanjana-yugam iva sharadi tadagam ||

GG_11.27-3 harim eka-rasam ciram abhilashita-vilasam

GG_11.27-4 sa dadarsha guru-harsha-vashamvada-vadanam ananga-nivasam ||

GG_11.28-1 vadana-kamala-parishilana-milita-mihira-sama-kundala-shobham |

GG_11.28-2 smita-ruci-rucira-samullasita-adhara-pallava-krita-rati-lobham ||

GG_11.28-3 harim eka-rasam ciram abhilashita-vilasam

GG_11.28-4 sa dadarsha guru-harsha-vashamvada-vadanam ananga-nivasam ||

GG_11.29-1 shashi-kirana-churita-udara-jaladhara-sundara-sakusuma-kosham |

GG_11.29-2 timira-udita-vidhu-mandala-nirmala-malayaja-tilaka-nivesham ||

GG_11.29-3 harim eka-rasam ciram abhilashita-vilasam

GG_11.29-4 sa dadarsha guru-harsha-vashamvada-vadanam ananga-nivasam ||

GG_11.30-1 vipula-pulaka-bhara-danturitam rati-keli-kalabhih adhiram |

GG_11.30-2 mani-gana-kirana-samuha-samujjvala-bhushana-subhaga-shariram ||

GG_11.30-3 harim eka-rasam ciram abhilashita-vilasam

GG_11.30-4 sa dadarsha guru-harsha-vashamvada-vadanam ananga-nivasam ||

GG_11.31-1 shrijayadeva-bhanita-vibhava-dvigunikrita-bhushana-bharam |

GG_11.31-2 pranamata hridi suciram vinidhaya harim sukrita-udaya-saram ||

GG_11.31-3 harim eka-rasam ciram abhilashita-vilasam

GG_11.31-4 sa dadarsha guru-harsha-vashamvada-vadanam ananga-nivasam ||

GG_11.32-1 atikramya apangam shravana-patha-paryanta-gamana-

GG_11.32-2 prayasena iva akshnoh taralatara-taram patitayoh |

GG_11.32-3 idanim radhayah priyatama-samaloka-samaye

GG_11.32-4 papata sveda-ambu-prasara iva harsha-ashru-nikarah ||

GG_11.33-1 bhajantyah talpa-antam krita-kapata-kanduti-pihita-

GG_11.33-2 smitam yate gehat bahih avahita-ali-parijane |

GG_11.33-3 priya-asyam pashyantyah smara-shara-samakuta-subhagam

GG_11.33-4 salajja lajja api vyagamat iva duram mriga-drishah ||

 

GG_12.1-1 gatavati sakhi-vrinde amanda-trapa-bhara-nirbhara-

GG_12.1-2 smara-para-vasha-akuta-sphita-smita-snapita-adharam |

GG_12.1-3 sarasa-manasam drishtva radham muhuh nava-pallava-

GG_12.1-4 prasava-shayane nikshipta-akshim uvaca harih priyam ||

GG_12.2-1 kisalaya-shayana-tale kuru kamini carana-nalina-vinivesham |

GG_12.2-2 tava pada-pallava-vairi-parabhavam idam anubhavatu suvesham ||

GG_12.2-3 kshanam adhuna narayanam anugatam anusara radhike ||

GG_12.3-1 kara-kamalena karomi caranamaham agamita asi viduram |

GG_12.3-2 kshanam upakuru shayana-upari mam iva nupuram anugata-shuram ||

GG_12.3-3 kshanam adhuna narayanam anugatam anusara radhike ||

GG_12.4-1 vadana-sudha-nidhi-galitam amritamiva racaya vacanam anukulam |

GG_12.4-2 viraham iva apanayami payodhara-rodhakam urasi dukulam ||

GG_12.4-3 kshanam adhuna narayanam anugatam anusara radhike ||

GG_12.5-1 priya-parirambhana-rabhasa-valitam iva pulakitam atiduravapam |

GG_12.5-2 mat-urasi kuca-kalasham viniveshaya shoshaya manasija-tapam ||

GG_12.5-3 kshanam adhuna narayanam anugatam anusara radhike ||

GG_12.6-1 adhara-sudha-rasam upanaya bhavini jivaya mritam iva dasam |

GG_12.6-2 tvayi vinihita-manasam viraha-anala-dagdha-vapusham avilasam ||

GG_12.6-3 kshanam adhuna narayanam anugatam anusara radhike ||

GG_12.7-1 shashi-mukhi mukharaya mani-rashana-gunam anuguna-kantha-ninadam |

GG_12.7-2 shruti-yugale pika-ruta-vikale mama shamaya cirat avasadam ||

GG_12.7-3 kshanam adhuna narayanam anugatam anusara radhike ||

GG_12.8-1 mam ativiphala-rusha vikalikritam avalokitum adhuna idam |

GG_12.8-2 milita-lajjitam iva nayanam tava virama vishrija rati-khedam ||

GG_12.8-3 kshanam adhuna narayanam anugatam anusara radhike ||

GG_12.9-1 shrijayadeva-bhanitam idam anupada-nigadita-madhuripu-modam |

GG_12.9-2 janayatu rasika-janeshu manorama-rati-sabhava-vinodam ||

GG_12.9-3 kshanam adhuna narayanam anugatam anusara radhike ||

GG_12.10-1 mara-anke rati-keli-samkula-rana-arambhe taya sahasa-

GG_12.10-2 prayam kanta-jayaya kimcit upari prarambhi yat-sambhramat |

GG_12.10-3 nishpanda jaghana-sthali shithila doh-vallih utkampitam

GG_12.10-4 vakshah militam akshi paurusha-rasah strinam kutah sidhyati ||

GG_12.11-1 atha kantam rati-klantam api mandana-vanchaya |

GG_12.11-2 nijagada nirabadha radha svadhina-bhartrika ||

GG_12.12-1 kuru yadu-nandana candana-shishiratarena karena payodhare |

GG_12.12-2 mrigamada-patrakam atra manobhava-mangala-kalasha-sahodare ||

GG_12.12-3 nijagada sa yadu-nandane kridati hridaya-anandane ||

GG_12.13-1 ali-kula-ganjanam anjanakam rati-nayaka-sayaka-mocane |

GG_12.13-2 tvat-adhara-cumbana-lambita-kajjalam ujjvalaya priya locane ||

GG_12.13-3 nijagada sa yadu-nandane kridati hridaya-anandane ||

GG_12.14-1 nayana-kuranga-taranga-vikasa-nirasa-kare shruti-mandale |

GG_12.14-2 manaasija-pasha-vilasa-dhare shubha-vesha niveshaya kundale ||

GG_12.14-3 nijagada sa yadu-nandane kridati hridaya-anandane ||

GG_12.15-1 bhramara-cayam racayantam upari ruciram suciram mama sammukhe |

GG_12.15-2 jita-kamale vimale parikarmaya narma-janakam alakam mukhe ||

GG_12.15-3 nijagada sa yadu-nandane kridati hridaya-anandane ||

GG_12.16-1 mrigamada-rasa-valitam lalitam kuru tilakam alika-rajanikare |

GG_12.16-2 vihita-kalanka-kalam kamala-anana vishramita-shrama-shikare ||

GG_12.16-3 nijagada sa yadu-nandane kridati hridaya-anandane ||

GG_12.17-1 mama rucire cikure kuru manada manasaja-dhvaja-camare |

GG_12.17-2 rati-galite lalite kusumani shikhandi-shikhandaka-damare ||

GG_12.17-3 nijagada sa yadu-nandane kridati hridaya-anandane ||

GG_12.18-1 sarasa-ghane jaghane mama shambara-darana-varana-kandare |

GG_12.18-2 mani-rashana-vasana-abharanani shubha-ashaya vasaya sundare ||

GG_12.18-3 nijagada sa yadu-nandane kridati hridaya-anandane ||

GG_12.19-1 shrijayadeva-vacasi rucire hridayam sadayam kuru mandane |

GG_12.19-2 hari-carana-smarana-amrita-krita-kali-kalusha-bhava-jvara-khandane ||

GG_12.19-3 nijagada sa yadu-nandane kridati hridaya-anandane ||

GG_12.20-1 racaya kucayoh patram citram kurushva kapolayoh

GG_12.20-2 ghataya jaghane kancim anca sraja kabari-bharam |

GG_12.20-3 kalaya valaya-shrenim panau pade kuru nupurau

GG_12.20-4 iti nigaditah pritah pitambarah api tatha akarot ||

GG_12.21-1 yat gandharva-kalasu kaushalam anudhyanam ca yat vaishnavam

GG_12.21-2 yat shringara-viveka-tattvam api yat kavyeshu lilayitam |

GG_12.21-3 tat sarvam jayadeva-pandita-kaveh krishna-eka-tana-atmanah

GG_12.21-4 sanandah parishodhayantu sudhiyah shrigitagovindatah ||

GG_12.22-1 shribhojadeva-prabhavasya ramadevi-suta-shrijayadevakasya |

GG_12.22-2 parashara-adi-priya-varga-kanthe shrigitagovinda-kavitvam astu ||