Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Jayadeva Gosvami > Gita-govinda 1

Shri Gita-govinda

By

Jayadeva Gosvami

 

 

shri  gopalaka dhyanam.

 

yadgopivadanendumandanamabhutkasturikapatrakam

yallakshmikuchashatakumbha kalashe vyagochamindivaram |

yannirvanavidhanasadhanavidhau siddhanjanam yoginam

tannashyamaLamavirastu hriidaye kriishnabhidhanam mahah || 1||

 

 

shri jayadeva dhyanam.

 

radhamanoramaramavararasalila\-

ganamriitaikabhanitam kavirajarajam |

shrimadhavarchchanavidhavanuragasadma\-

padmavatipriyatamam pranatosmi nityam || 2 ||

 

shri gopala vilasini valayasadratnadimugdhakriiti

shri radha-pati pada-padma bhajanananda-bdhimagno’nisham ||

loke satkaviraja-raja iti yah khyato dayambhonidhih

tam vande jayadeva sadgurumaham padmavati-vallabham || 3||

 

 

 

|| prathamah sargah ||

 

 

|| samodadamodarah ||

 

 

meghairmeduramambaram vanabhuvah shyamastamaladrumai\-

rnaktam bhirurayam tvameva tadimam radhe griiham prapaya |

ittham nandanideshitashchalitayoh pratyadhvakunjadrumam

radhamadhavayorjayanti yamunakule rahahkelayah || 1||

 

 

vagdevatacharitachitritachittasadma

padmavaticharanacharanachakravarti |

shrivasudevaratikelikathasametam

etam karoti jayadevakavih prabandham || 2||

 

 

vachah pallavayatyumapatidharah sandarbhashuddhim giram

janite jayadeva eva sharanah shlaghyo duruhadrute |

shriingarottarasatprameyarachanairacharyagovardhana\-

spardhi ko.api na vishrutah shrutidharo dhoyi kavikshmapatih || 3||

 

 

yadi harismarane sarasam mano

yadi vilasakalasu kutuhalam |

madhurakomalakantapadavalim

shriinu tada jayadevasarasvatim || 4||

 

 

 

gitam 1

 

 

pralayapayodhijale dhriitavanasi vedam |

vihitavahitracharitramakhedam ||

keshava dhriitaminasharira jaya jagadisha hare || 1||

 

kshitirativipulatare tava tishthati priishthe |

dharanidharanakinachakragarishthe ||

keshava dhriitakachchhaparupa jaya jagadisha hare || 2||

 

vasati dashanashikhare dharani tava lagna |

shashini kalankakaleva nimagna ||

keshava dhriitasukararupa jaya jagadisha hare || 3||

 

tava karakamalavare nakhamadbhutashriingam |

dalitahiranyakashiputanubhriingam ||

keshava dhriitanaraharirupa jaya jagadisha hare || 4||

 

chhalayasi vikramane balimadbhutavamana |

padanakhanirajanitajanapavana ||

keshava dhriitavamanarupa jaya jagadisha hare || 5||

 

kshatriyarudhiramaye jagadapagatapapam |

snapayasi payasi shamitabhavatapam ||

keshava dhriitabhriighupatirupa jaya jagadisha hare || 6||

 

vitarasi dikshu rane dikpatikamaniyam |

dashamukhamaulibalim ramaniyam ||

keshava dhriitaramasharira jaya jagadisha hare || 7||

 

 

vahasi vapushi vishade vasanam jaladabham |

halahatibhitimilitayamunabham ||

keshava dhriitahaladhararupa jaya jagadisha hare || 8||

 

nindati yajnavidherahaha shrutijatam |

sadayahriidayadarshitapashughatam ||

keshava dhriitabuddhasharira jaya jagadisha hare || 9||

 

mlechchhanivahanidhane kalayasi karavalam |

dhumaketumiva kimapi karalam ||

keshava dhriitakalkisharira jaya jagadisha hare || 10||

 

 

shrijayadevakaveridamuditamudaram |

shriinu sukhadam shubhadam bhavasaram ||

keshava dhriitadashavidharupa jaya jagadisha hare || 11||

 

 

 

 

 

 

vedanuddharate jagannivahate bhugolamudbibhrate

daityam darayate balim chhalayate kshatrakshayam kurvate |

paulastyam jayate halam kalayate karunyamatanvate

mlechchhanmurchchhayate dashakriitikriite kriishnaya tubhyam namah || 5||

 

 

 

 

{|| gitam 2 ||}

 

 

shritakamalakuchamandala dhriitakundala e |

kalitalalitavanamala jaya jayadeva hare || 1||

 

dinamanimandalamandana bhavakhandana e |

munijanamanasaha.nsa jaya jayadeva hare || 2||

 

kaliyavishadharaganjana janaranjana e |

yadukulanalinadinesha jaya jayadeva hare || 3||

 

madhumuranarakavinashana garudasana e |

 surakulakelinidana jaya jayadeva hare || 4||

 

amalakamaladalalochana bhavamochan e |

tribhuvanabhavananidhana jaya jayadeva hare || 5||

 

janakasutakriitabhushana jitadushana e |

samarashamitadashakhantha jaya jayadeva hare || 6||

 

abhinavajaladharasundara dhriitamandara e |

shrimukhachandrachakora jaya jayadeva hare || 7||

 

shrijayadevakaveridam kurute mudam e |

mangalamujjvalagitam jaya jayadeva hare || 8||

 

 

 

 

 

 

padmapayodharatatiparirambhalagna\-

kashmiramudritamuro madhusudanasya |

vyaktanuragamiva kheladanangakheda\-

svedambupuramanupurayatu priyam vah || 6||

 

 

vasante vasantikusumasukumarairavayavai\-

rbhramantim kantare bahuvihitakriishnanusaranam |

amandam kandarpajvarajanitachintakulataya

valadbadham radham sarasamidamuche sahachari || 7||

 

 

 

 

 

 

{|| gitam 3||}

 

 

lalita lavanga lata parishilana komala malaya samire |

madhu karanikara karambita kokila kujita kunja kutire ||

 

viharati haririha sarasavasante

nrityati yuvati janena samam sakhi virahi janasya durante || 1||

 

unmada madana manoratha pathika vadhujanajanita vilape  |

alikulasankula kusuma samuha nirakula bakulakalape   || 2||

 

mrigamada saurabha rabhasavashanvadanavadalamalatamale |

yuvajana hridayavidaranamanasijanakharuchiki.nshukajale || 3||

 

madanamahipatikanakadandaruchikesharakusumavikase |

militashilimukhapatalipatalakriitasmaratunavilase || 4||

 

vigalitalajjitajagadavalokanatarunakarunakriitahase  |

virahinikriintanakuntamukhakriitiketakadanturitashe || 5||

 

madhavikaparimalalalite navamalikajatisugandhau |

munimanasamapi mohanakarini tarunakaranabandhau || 6||

 

sphuradatimuktalataparirambhanamukulitapulakitachute |

briindavanavipine parisaraparigatayamunajalapute || 7||

 

shrijayadevabhanitamidamudayati haricharanasmriitisaram |

sarasavasantasamayavanavarnanamanugatamadanavikaram || 8||

 

 

 

 

 

daravidalitamallivallichanchatparaga\-

prakatitapatavasairvasayan kananani |

iha hi dahati chetah ketakigandhabandhuh

prasaradasamabanapranavadgandhavahah || 8||

 

 

unmilanmadhugandhalubdhamadhupavyadhutachutankura\-

kridatkokilakakalikalakalairudgirnakarnajvarah |

niyante pathikaih katha.nkathamapi dhyanavadhanakshana\-

praptapranasamasamagamarasollasairami vasarah || 9||

 

 

anekanariparirambhasambhrama\-

sphuranmanoharivilasalalasam |

murarimaradupadarshayantyasau

sakhi samaksham punaraha radhikam || 10||

 

 

 

 

{|| gitam 4||}

 

 

chandanacharchitanilakalevarapitavasanavanamali |

kelichalanmanikundalamanditagandayugasmitashali ||

haririhamugdhavadhunikare

vilasini vilasati kelipare || 1||

 

pinapayodharabharabharena harim pariramya saragam |

gopavadhuranugayati kachidudanchitapanchamaragam || 2||

 

kapi vilasavilolavilochanakhelanajanitamanojam |

dhyayati mugdhavadhuradhikam madhusudanavadanasarojam || 3||

 

kapi kapolatale milita lapitum kimapi shrutimule |

charu chuchumba nitambavati dayitam pulakairanukule || 4 ||

 

kelikalakutukena cha kachidamum yamunajalakule |

manjulavanjulakunjagatam vichakarsha karena dkule || 5||

 

karatalatalataralavalayavalikalitakalasvanava.nshe |

rasarase sahanriityapara harina yuvatih prashasha.nse || 6||

 

shlishyati kamapi chumbati kamapi kamapi ramayati

ramam |

pashyati sasmitacaruparamaparamanugachchhati vamam || 7||

 

shrijayadevakaveridamadbhutakeshavakelirahasyam |

vriindavanavipine lalitam vitanotu shubhani yashasyam || 8||

 

 

 

 

 

vishveshamanuranjane janayannanandamindivara\-

shrenishyamalakomalairupanayannangairanangotsavam |

svachchhandam vrajasundaribhirabhitah pratyangamalinkitah

shriingarah sakhi murtimaniva madahu mugdho harih kridati || 11||

 

 

adyotsangavasadbhujangakavalakkeshadiveshachalam

praleyaplavanechchhayanusarati shrikhandashailanilah |

kim cha snigdharasalamaulimukulanyalokya harshodaya\-

dunmilanti kuhuh kuhuriti kalottalah pikanam girah || 12||

 

 

rasollasabharenavibhramabhriitamabhiravamabhruva\-

mabhyarnam pariramyanirbharamurah premandhaya radhaya |

sadhu tvadvadanam sudhamayamiti vyahriitya gitastut-

vyajadudbhatachumbitasmitamanohari harih patu vah || 13||

 

 

{

|| iti shrigitagovinde samodadamodaro nama prathamah sargah ||}

 

 

{\large{\largedvng  || dvitiyah sargah ||}}

 

 

{ || akleshakeshavah ||}

 

viharati vane radha sadharanapranaye harau

vigalitanijotkarshadirshyavashena gatanyatah |

kvachidapi latakunje gunjanmadhuvratamandali\-

mukharashikhare lina dinapyuvacha rahah sakhim || 14||

 

 

 

 

{ || gitam 5||}

 

 

sa.ncharadadharasudhamadhuradhvanimukharitamohanava.nsham |

chalitadriiganchalachanchalamaulikapolavilolavata.nsam ||

rase harimiha vihitavilasam

smarati mano mama kriitaparihasam || 1||

 

chandrakacharumayurashikhandakamandalavalayitakesham |

prachurapurandaradhanuranuranjitameduramudirasuvesham || 2||

 

gopakadambanitambavatimukhachumbanalambhitalobham |

bandhujivamadhuradharapallavamullasitasmitashobham || 3||

 

vipulapulakabhujapallavavalayitavallavayuvatisahasram |

karacharanorasi maniganabhushanakiranavibhinnatamisram || 4||

 

jaladapatalavaladinduvinandakachandanatilakalalatam |

pinaghanasttanamandalamardananirdayahriidayakapatam || 5||

 

manimayamakaramanoharakundalamanditagandamudaram |

pitavasanamanugatamunimanujasurasuravaraparivaram || 6||

 

vishadakadambatale militam kalikalushabhayam shamayantam |

mamapi kimapi tarangadanangadriisha manasa ramayantam || 7||

 

shrijayadevabhanitamatisundaramohanamadhuripurupam |

haricharanasmaranam prati samprati punyavatamanurupam || 8||

 

 

 

 

ganayati gunagramam bhamam bhramadapi nehate

vahati cha paritosham dosham vimunchati duratah |

yuvatishu valastriishne kriishne viharini mam vina

punarapi mano vamam kamam karoti karomi kim || 15||

 

 

 

 

 

{ || gitam 6||}

 

 

nibhriitanikunjagriiham gataya nishi rahasi niliya vasantam |

chakitavilokitasakaladisha ratirabhasarasena hasantam ||

sakhi he keshimathanamudaram

ramaya maya saha madanamanorathabhavitaya savikaram || 1||

 

prathamasamagamalajjitaya patuchatushatairanukulam |

mriidumadhurasmitabhashitaya shithilikriitajadhanadukulam || 2|

 

kisalayashayananiveshitaya chiramurasi mamaiva shayanam |

kriitaparirambhanachumbanaya parirabhya kriitadharapanam || 3||

 

alasanimilitalochanaya pulakavalilalitakapolam |

shramajalasakalakalevaraya varamadanamadadatilolam || 4||

 

kokilakalaravakujitaya jitamanasijatantravicharam |

shlathakusumakulakuntalaya nakhalikhitaghanastanabharam || 5||

 

charanaranitamaninupuraya paripuritasuratavitanam |

mukharavishriinkhalamekhalaya sakachagrahachumbanadanam || 6||

 

ratisukhasamayarasalasaya daramukulitanayanasarojam |

nihsahanipatitatanulataya madhusudanamuditamanojam || 7||

 

 

shrijayadevabhanitamidamatishayamadhuripunidhuvanashilam |

sukhamutkanthitagopavadhukathitam vitanotu salilam || 8||

 

 

 

 

 

hastasrastavilasava.nshamanriijubhruvallimadballavi\-

vriindotsaridriigantavikshitamatisvedardragandasthalam |

mamudvikshya vilakshitam smitasudhamugdhananam kanane

govindam vrajasundariganavriitam pashyami hriishyami cha || 16||

 

 

duralokastokastabakanavakashokalatika\-

vikasah kasaropavanapavano.api vyathayati |

api bhramyadbhriingiranitaramaniya na mukula\-

prasutishchutanam sakhi shikhariniyam sukhayati || 17||

 

 

{|| iti gitagovinde akleshakeshavo nama dvitiyah sargah

||}

 

 

{\large{\largedvng || triitiyah sargah ||}}

 

 

{|| mugdhamadhusudanah ||}

 

 

 

ka.nsarirapi sa.nsaravasanabandhashriinkhalam |

radhamadhaya hriidaye tatyaja vrajasundarih || 18||

 

itastatastamanushriitya radhika\-

manangabanavranakhinnamanasah |

kriitanutapah s kalindanandini\-

tatantakunje vishasada madhavah || 19||

 

 

 

 

 

{ || gitam 7||}

 

 

mamiyam chalita vilokya vriitam vadhunichayena |

saparadhataya mayapi varitatibhayena ||

harihari hatadarataya gata sa kupiteva || 1||

 

kim karishyati kim vadishyati sa chiram virahena |

kim dhanena janena kim mama jivanena griihena || 2||

 

chintayami tadananam kutilabhru kopabharena |

shonapadmamivopari bhramatakulam bhramarena || 3||

 

tamaham hriidi sa.ngatamanisham bhriisham ramayami |

kim vane.anusarami tamiha kim vriitha vilapami || 4||

 

tanvi khinnamasuyaya hriidayam tavakalayami |

tanna vedmi kuto gatasi na tena te.anunayami || 5||

 

driishyate purato gatagatameva me vidadhasi |

kim pureva samambhramam parirambhanam na dadasi || 6||

 

kshamyatamaparam kadapi tavedriisham na karomi |

dehi sundari darshanam mama manmathena dunomi || 7||

                

varnitam jayadevakena hareridam pravanena |

kindubilvasamudrasambhavarohiniramanena || 8||

 

 

 

 

 

hriidi bisalataharo nayam bhujangamanayakah

kuvalayadalashreni kanthe na sa garaladyutih |

malayajarajo nedam bhasma priyarahite mayi

prahara na harabhrantyananga krudha kimu dhavasi || 20||

 

 

panau ma kuru chutasayakamamum ma chapamaropaya

kridanirjitavishva murchhitajanaghatena kim paurusham |

tasya eva mriigidriisho manasijaprenkhatkatakshashuga\-

shrenijarjaritam managapi mano nadyapi sa.ndhukshate || 21||

 

 

bhruchape nihitah katakshavishikho nirmatu marmavyatham

shyamatma kutilah karotu kabaribharo.api marodyamam |

moham tavadayam cha tanvi tanutam bimbadaro ragavan

sadvriittastanamandalastava katham pranairmama kridati || 22||

 

 

tani sparshasukhani te cha taralah snigdha driishorvibhrama\-

stadvaktrambujasaurabham sa cha sudhasyanti giram vakrima |

sa bimbadharamadhuriti vishayasange.api chenmanasam

tasya lagnasamadhi hanta virahavyadhih katham vardhate || 23||

 

 

bhrupallavam dhanurapangatarangitani

banah gunah shravanapaliriti smarena |

tasyamanangajayajangamadevatayam

astrani nirjitajaganti kimarpitani || 24||

 

 

{|| iti shrigitagovinde mugdhamadhusudano nama triitiyah

sargah ||}

 

 

{|\large{\largedvng | chaturthah sargah ||}}

 

{ || snigdhamadhusudanah ||}

 

 

yamunatiravaniranikunje mandamasthitam |

praha premabharodbhrantam madhavam radhikasakhi || 25||

 

 

 

 

 

{|| gitam 8||}

 

 

nindati chandanamindukiranamanu vindati khedamadhiram |

vyalanilayamilanena garalamiva kalayati malayasamiram ||

sa virahe tava dina

madhava manasijavishikhabhayadiva bhavanaya tvayi lina || 1||

 

aviralanipatitamadanasharadiva bhavadavanaya vishalam |

svahriidayarmani varma karoti sajalanalinidalajalam || 2||

 

kusumavishikhasharatalpamanalpavilasakalakamaniyam |

vratamiva tava parirambhasukhaya karoti kusumashayaniyam || 3||

 

vahati cha galitavilochanajalabharamananakamalamudaram |

vidhumiva vikatavidhuntudadantadalanagalitamriitadharam || 4||

 

vilikhati rahasi kurangamadena bhavantamasamasharabhutam |

pranamati makaramadho vinidhaya kare cha sharam navachutam || 5||

 

pratipadamidamapi nigatati madhava tava charane patitaham |

tvayi vimukhe mayi sapadi sudhanidhirapi tanute tanudaham

|| 6||

 

dhyanalayena purah parikalpya bhavantamativa durapam |

vilapati hasati vishidati roditi chanchati munchati tapam

|| 7||

 

shrijayadevabhanitamidamadhikam yadi manasa nataniyam |

harivirahakulaballavayuvatisakhivachanam pathaniyam || 8||

 

 

 

 

 

avaso vipinayate priyasakhimalapi jalayate

tapo.api shvasitena davadahanajvalakalapayate |

sapi tvadvirahena hanta harinirupayate ha katham

kandarpo.api yamayate virachayanshardulavikriditam || 26||

 

 

 

 

 

{|| gitam 9||}

 

 

stanavinihitamapi haramudaram |

sa manute kriishatanuratibharam ||

radhika virahe tava keshava || 1||

 

sarasamashriinamapi malayajapankam |

pashyati vishamiva vapushi sashankam || 2||

 

shvasitapavanamanupamaparinaham |

madanadahanamiva vahati sadaham || 3||

 

dishi dishi kirati sajalakanajalam |

nayananalinamiva vigalitanalam || 4||

 

nayanavishayamapi kisalayatalpam |

kalayati vihitahutashavikalpam || 5||

 

tyajati na panitalena kapolam |

balashashinamiva sayamalolam || 6||

 

haririti haririti japati sakamam |

virahavihitamaranena nikamam || 7||

 

shrijayadevabhanitamiti gitam |

sukhayatu keshavapadamupunitam || 8||

 

 

 

 

 

sa romanchati sitkaroti vilapatyutkmpate tamyati

dhyayatyudbhramati pramilati patatyudyati murchchhatyapi |

etavatyatanujvare varatanurjivenna kim te rasat

svarvaidyapratima prasidasi yadi tyakto.anyatha nantakah || 27||

 

 

smaraturam daivatavaidyahriidya

tvadangasangamriitamatrasadhyam |

vimuktabadham kurushe na radha\-

mupendra vajradapi daruno.asi || 28||

 

 

kandarpajvarasa.njvarasturatanorashcharyamasyashchiram

chetashchandanachandramahkamalinichintasu sa.ntamyati |

ki.ntu klantivashena shitalatanum tvamekameva priyam

dhyayanti rahasi sthita kathamapi kshina kshanam praniti

|| 29||

 

 

kshanamapi virahah pura na sehe

nayananimilanakhinnaya yaya te |

shvasiti kathamasau rasalashakham

chiravirahena vilokya pushpitagram || 30||

 

 

{|| iti gitagovinde snigdhamadhavo nama }

{ chaturthah sargah ||}

 

 

{\large{\largedvng || panchamah sargah||}}

\smallskip

 

{ || saka.nkshapundarikakshah ||}

 

 

ahamiha nivasami yahi radham

anunaya madvachanena chanayethah |

iti madhuripuna sakhi niyukta

svayamidametya punarjagada radham || 31||

 

 

 

 

{ || gitam 10||}

 

 

vahati malayasamire madanamupanidhaya |

sphutati kusumanikare virahihriidayadalanaya ||

tava virahe vanamali sakhi sidati || 1||

 

dahato shishiramayukhe maranamanukaroti |

patati madanavishikhe vilapati vikalataro.ati || 2||

 

dhvanati madhupasamuhe shravanamapidadati |

manasi valitavirahe  nishi nishi rujamupayati || 3||

 

vasati vipinavitane tyajati lalitadhama |

luthati dharanishayane bahu vilapati tava nama || 4||

 

bhanati kavijayadeve virahivilasitena |

manasi rabhasavibhave harirudayatu sukriitena || 5||

 

 

 

 

purvam yatra samam tvaya ratipaterasaditah siddhaya\-

stasminneva nikunjamanmathamahatirthe punarmadhavah |

dhyaya.nstvamanisham japannapi tavaivalapamatravalim

bhuyastvatkuchakumbhanirbharaparirambhamriitam vanchhati || 32||

 

 

 

 

{|| gitam 11 ||}

 

 

ratisukhasare gatamabhisare madanamanoharavesham |

na kuru nitambini gamanavilambanamanusara tam hriidayesham ||

dhirasamire yamunatire vasati vane vanamali || 1||

 

nama sametam kriitasa.nketam vadayate mriiduvenum |

bahu manute nanu te tanusa.ngatapavanachalitamapi renum || 2||

 

patati patatre vichalati patre shankitabhavadupayanam |

 rachayati shayanam sachakitanayanam pashyati tava panthanam || 3||

 

mukharamadhiram tyaja manjiram ripumiva kelisulolam |

chala sakhi kunjam satimirapunjam shilaya nilanicholam || 4||

 

urasi murarerupahitahare ghana iva taralabalake |

tadidiva pite rativiparite rajasi sukriitavipake || 5||

 

vigalitavasanam parihriitarasanam ghataya jaghanamapidhanam |

kisalayashayane pankajanayane nidhimiva harshanidanam || 6||

 

harirabhimani rajaniridanimiyamapi yati viramam |

kuru mama vachanam satvararachanam puraya madhuripukamam || 7||

 

shrijayadeve kriitahariseve bhanati paramaramaniyam |

pramuditahriidayam harimatisadayam namata sukriitakamaniyam || 8||

 

 

 

 

vikirati muhuh shvasanashah puro muhurikshate

pravishati muhuh kunjam gunjanmuhurbahu tamyati |

rachayati muhuh shayyam paryakulam muhurikshate

madanakadanaklantah kante priyastava vartate || 33||

 

 

tvadvamyena samam samagramadhuna tigma.nshurastam gato

govindasya manorathena cha samam praptam tamah sandratam |

kokanam karunasvanena sadriishi dirgha madabhyarthana

tanmugdhe viphalam vilambanamasau ramyo.abhisarakshanah || 34||

 

 

ashleshadanu chumbanadanu nakhollekhadanu svantaja\-

prodbodhadanu sambhramadanu ratarambhadanu pritayoh |

anyartham gatayorbhramanmilitayoh sambhashanairjanato\-

rdampatyoriha ko na ko na tamasi vridavimishro rasah || 35||

 

 

sabhayachakitam vinyasyantim driisham timire pathi

pratitaru muhuh sthitva mandam padani vitanvatim |

kathamapi rahah praptamangairanangatarangibhih

sumukhi subhagah pashyansa tvamupaitu riitarthatam || 36||

 

 

{|| iti shrigitagovinde.abhisarikavarnane }

{ sakankshapundarikaksho nama }

{ panchamah sargah || }

 

 

{\large{\largedvng|| shashthah sargah || }}

\smallskip

{|| kunthavaikunthah|| }

 

 

atha tam gantumashaktam chiramanuraktam latagriihe driishtva |

tachcharitam govinde manasijamande sakhi praha || 37||

 

 

 

 

pashyati dishi dishi rahasi bhavantam |

tadadharamadhuramadhuni pibantam ||

natha hare sidati radha vasagriihe || 1||

 

tvadabhisaranarabhasena valanti |

patati padani kiyanti chalanti || 2||

 

vihitavishadabisakisalayavalaya |

jivati paramiha tava ratikalaya || 3||

 

muhuravalokitamandanalila |

madhuripurahamiti bhavanashila || 4||

 

tvaritamupaiti na kathamabhisaram |

haririti vadati sakhimanuvaram || 5||

 

shlishyati chumbati jaladharakalpam |

harirupagata iti timiramanalpam || 6||

 

bhavati vilambini vigalitalajja |

vilapati roditi vasakasajja || 7||

 

shrijayadevakaveridamuditam |

rasikajanam tanutamatimuditam || 8||

 

 

 

vipulapulakapalih sphitasitkaramanta\-

rjanitajadimakakuvyakulam vyaharanti |

tava kitava vidhayamandakandarpachintam

rasajaladhinimagna dhyanalagna mriigakshi || 38||

 

 

angeshvabharanam karoti bahushah pate.api sa.ncharini

praptam tvam parishankate vitanute shayyam chiram dhyayati |

ityakalpavikalpatalparachanasa.nkalpalilashata\-

vyasaktapi vina tvaya varatanurnaisha nisham neshyati || 39||

 

 

{|| iti gitagovinde vasakasajjavarnane }

{ kunthavaikuntho nama }

{shashtah sargah || }

 

 

{\large{\largedvng ||  saptamah sargah ||}}

 

{|| nagaranarayanah ||}

 

 

atrantare cha kulatakulavartmapata\-

sa.njatapataka iva sphutalanchhanashrih |

vriindavanantaramadipayada.nshujalai\-

rdiksundarivadanachandanabindurinduh || 40||

 

 

prasarati shashadharabimbe vihitavilambe cha madhave vidhura |

virachitavividhavilapam sa paritapam chakarochchaih || 41||

 

 

 

 

{|| gitam 13||}

 

 

kathitasamaye.api harirahaha na yayau vanam |

mama viphalamidamamalarupamapi yauvanam ||

yami he kamiha sharanam sakhijanavachanavanchita || 1||

 

yadanugamanaya nishi gahanamapi shilitam |

tena mama hriidayamidamasamasharakilitam || 2||

 

mama maranameva varamativitathaketana |

kimiha vishahami virahanalachetana || 3||

 

mamahaha vidhurayati madhuramadhuyamini |

kapi harimanubhavati kriitasukriitakamini || 4||

 

ahaha kalayami valayadimanIbhushanam |

harivirahadahanavahanena bahudushanam || 5||

 

kusumasukumaratanumatanusharalilaya |

sragapi hriidi hanti mamativishamashilaya || 6||

 

ahamiha nivasami naganitavanavetasa |

smarati madhusudano mamapi na chetasa || 7||

 

haricharanasharanajayadevakavibharati |

vasatu hriidi yuvatiriva komalakalavati || 8||

 

 

 

 

tatkim kamapi kaminimabhishriitah kim va kalakelibhi\-

rbaddho bandhubhirandhakarini vanopante kimu bhramyati |

kantah klantamana managapi pathi prasthatumevakshamah

sa.nketikriitamanjuvanjulalatakunje.api yannagatah || 42||

 

 

athagatam madhavamantarena

sakhimiyam vikshya vishadamukam |

vishankmana ramitam kayapi

janardanam driishtavadetadaha || 43||

 

 

 

 

{|| gitam 14||}

 

 

smarasamarochitavirachitavesha |

galitakusumadaravilulitakesha ||

kapi madhuripuna vilasati yuvatiradhikaguna || 1||

 

hariparirambhanavalitavikara |

kuchakalashopari taralitahara || 2||

 

vichaladalakalalitananachandra |

tadadharapanarabhasakriitatantra || 3||

 

chanchalakundaladalitakapola |

mukharitarasanajaghanagalitalola || 4||

 

dayitavilokitalajjitahasita |

bahuvidhakujitaratirasarasita || 5||

 

vipulapulakapriithuvepathubhanga |

shvasitanimilitavikasadananga || 6||

 

shramajalakanabharasubhagasharira |

paripatitorasi ratiranadhira || 7||

 

shrijayadevabhanitahariramitam |

kalikalusham janayatu parishamitam || 8||

 

 

 

 

virahapandumurarimukhambuja\-

dyutiriyam tirayannapi chetanam |

vidhurativa tanoti manobhuvah

sahriidaye hriidaye madanavyatham || 44||

 

 

 

 

{|| gitam 15||}

 

 

samuditamadane ramanivadane chumbanavalitadhare |

mriigamadatilakam likhati sapulakam mriigamiva rajanikare ||

ramate yamunapulinavane vijayi murariradhuna || 1||

 

ghanachayaruchire rachayati chikure taralitatarunanane |

kurabakakusumam chapalasushamam ratipatimriigakanane || 2||

 

ghatayati sughane kuchayugagagane mriigamadaruchirushite |

manisaramamalam tarakapatalam nakhapadashashibhushite || 3||

 

jitabisashakale mriidubhujayugale karatalanalinidale |

marakatavalayam madhukaranichayam vitarati himashitale || 4||

 

ratigriihajaghane vipulapaghane manasijakanakasane |

manimayarasanam toranahasanam vikarati kriitavasane || 5||

 

charanakisalaye kamalanilaye nakhamaniganapujite |

bahirapavaranam yavakabharanam janayati hriidi yojite || 6||

 

ramayati sadriisham kamapi subhriisham khalahaladharasodare |

kimaphalamavasam chiramiha virasam vada sakhi vitapodare || 7||

 

iha rasabhanane kriitaharigunane madhuripupadasevake |

kaliyugacharitam na vasatu duritam kavinriipajayadevake || 8||

 

 

 

 

nayatah sakhi nirdayo yadi shathastvam duti kim duyase

svachchhandam bahuvallabhah sa ramate kim tatra te dushanam |

pashyadya priyasamgamaya dayitasyakriishyamanam ganai\-

rutkanthartibharadiva sphutadidam chetah svayam yasyati || 45||

 

 

 

 

{|| gitam 16||}

 

 

anilataralakuvalayanayanena |

tapati na sa kisalayashayanena ||

sakhi ya ramita vanamalina || 1||

 

vikasitasarasijalalitamukhena |

sphutati na sa manasijavishikhena || 2||

 

amriitamadhuramriidutaravachanena |

jvalati na sa malayajapavanena || 3||

 

sthalajalaruharuchikaracharanena |

luthati na sa himakarakiranena || 4||

 

sajalajaladasamudayaruchirena |

dalati na sa hriidi chiravirahena || 5||

 

kanakanikasharuchishuchivasanena |

shvasati na sa parijanahasanena || 6||

 

sakalabhuvanajanavaratarunena |

vahati na sa rujamatikarunena || 7||

 

shrijayadevabhanitavachanena |

pravishatu harirapi hriidayamanena || 8||

 

 

 

 

manobhavanandana chandananila

prasida re dakshina muncha vamatam |

kshanam jagatprana vidhaya madhavam

puro mama pranaharo bhavishyasi || 46||

 

 

ripuriva sakhisa.nvaso.ayam shikhiva himanilo

vishamiva sudharashmiryasmindunoti manogate |

hriidayamadaye tasminnevam punarvalate balat

kuvalayadriisham vamah kamo nikamanirankushah || 47||

 

 

badham vidhehi malayanila panchabana

pranangriihana na griiham punarashrayishye |

kim te kriitantabhagini kshamaya tarangai\-

rangani sincha mama shamyatu dehadahah || 48||

 

 

{|| iti gitagovinde vipralabdhavarnane}

{ naganarayano nama }

{ saptamah sargah ||}

 

 

{\large{\largedvng || ashtamah sargah||}}

\smallskip

 

{|| vilakshyalakshmipatih ||}

 

 

atha kathamapi yaminim viniya

smarasharajarjaritapi sa prabhate |

anunayavachanam vadantamagre

pranatamapi priyamaha sabhyasuyam || 49||

 

 

 

 

{|| gitam 17||}

 

 

rajanijanitagurujagararagakashayitamalasanivesham |

vahati nayanamanuragamiva sphutamuditarasabhinivesham ||

harihari yahi madhava yahi keshava ma vada kaitavavadam

tamanusara sarasiruhalochana ya tava harati vishadam || 50||

 

kajjalamalinavilochanachumbanavirachitanilimarupam |

dashanavasanamarunam tava kriishna tanoti tanoranurupam || 2||

 

vapuranuharati tava smarasangarakharanakharakshatarekham |

marakatashakalakalitakaladhautalipireva ratijayalekham || 3||

 

charanakamalagaladalaktakasiktamidam tava hriidayamudaram |

darshayativa bahirmadanadrumanavakisalayaparivaram || 4||

 

dashanapadam bhavadadharagatam mama janayati chetasi khedam |

kathayati kathamadhunapi maya saha tava vapuretadabhedam || 5||

 

bahiriva malinataram tava kriishna mano.api bhavishyati nunam |

kathamatha vanchayase janamanugatamasamasharajvaradunam || 6||

 

bhramati bhavanabalakavalaya vaneshu kimatra vichitram |

prathayati putanikaiva vadhuvadhanirdayabalacharitram || 7||

 

shrijayadevabhanitarativanchitakhanditayuvativilapam |

shriinuta sudhamadhuram vibudha vibudhalayato.api durapam || 8||

 

 

 

 

tadevam pashyantyah prasaradanuragam bahiriva

priyapadalaktachchhuritamarunachchhayahriidayam |

mamadya prakhyatapranayabharabhangena kitava

tvadalokah shokadapi kimapi lajjam janayati || 50||

 

 

{ iti gitagovinde khanditavarnane}

{ vilakshyalakshmipatirnama}

 { ashthamah sargah ||}

 

 

{\large{\largedvng || navamah sargah ||}}

 

{|| mandamukundah ||}

 

 

tamatha manmathakhinnam

ratirasabhinnam vishadasampannam |

anuchintitaharicharitam

kalahantaritamuvacha sakhi || 51||

 

 

 

 

{|| gitam 18||}

 

 

harirabhisarati vahati madhupavane |

kimaparamadhikasukham sakhi bhuvane ||

madhave ma kuru manini manamaye  || 1||

 

talaphaladapi gurumatisarasam |

kim viphalikurushe kuchakalasham || 2||

 

kati na kathitamidamanupadamachiram |

ma parihara harimatishayaruchiram || 3||

 

kimiti vishidasi rodishi vikala |

vihasati yuvatisabha tava sakala || 4||

 

sajalanalinidalashitalashayane |

harimavalokya saphalay nayane || 5||

 

janayasi manasi kimiti gurukhedam |

shriinu mama vachanamanihitabhedam || 6||

 

harirupayatu vadatu bahumadhuram |

kimiti karoshi hriidayamatividhuram || 7||

 

shrijayadevabhanitamatilalitam |

sukhayatu rasikajanam haricharitam || 8||

 

 

 

 

snigdhe yatparushasi yatpranamati stabdhasi yadragini

dveshasthasi yadunmukhe vimukhatam yatasi tasminpriye |

yuktam tadviparitakarini tava shrikhandacharcha visham

shita.nshustapano himam hutavahah kridamudo yatanah || 52||

 

 

{|| iti gitagovinde kalahantaritavarnane}

{ mandamukundo nama}

{ navamah sargah ||}

 

 

{\large{\largedvng || dashamah sargah ||}}

 

{ || chaturachaturbhujah ||}

 

 

atrantare mashriinaroshavashamasim\-

nihshvasanihsahamukhim sumukhimupetya |

savridamikshitasakhivadanam dinante

sanandagadgadapadam harirityuvacha || 53||

 

 

 

{|| gitam 19||}

 

 

 

vadasi yadi ki.nchidapi dantaruchikaumudi

harati daratimiramatighoram |

sphuradadharasidhave tava vadanachandrama

rochayatu lochanachakoram ||

priye charushile muncha mayi manamanidanam

sapadi madananalo dahati mama manasam

dehi mukhakamalamadhupanam || 1||

 

satyamevasi yadi sudati mayi kopini

dehi kharanakhasharaghatam |

ghataya bhujabandhanam janaya radakhandanam

yena va bhavati sukhajatam || 2||

 

tvamasi mama bhushanam tvamasi mama jivanam

tvamasi bhavajaladhiratnam |

bhavatu bhavatiha mayi satatamanorodhini

tatra mama hriidayamatiratnam || 3||

 

nilanalinabhamapi tanvi tava lochanam

dharayati kokanadarupam |

kusumasharabanabhavena yadi ranjayasi

kriishnamidametadanurupam || 4||

 

sphuratu kuchakumbhayorupari manimanjari

ranjayatu tava hriidayadesham |

rasatu rashanapi tava ghanajaghanamandale

ghoshayatu manmathanidesham || 5||

 

sthalakamalaganjanam mama hriidayaranjanam

janitaratirangaparabhagam |

bhana mashriinavani karavani padapankajam

sarasalasadalaktakaragam || 6||

 

smaragaralakhandanam mama shirasi mandanam

dehi padapallavamudaram |

jvalati mayi daruno madanakadanaruno

haratu tadupahitavikaram || 7||

 

iti chatulachatupatucharu muravairino

radhikamadhi vachanajatam |

jayati padmavatiramanajayadevakavi\-

bharatibhanitamatishatam || 8||

 

 

 

 

parihara kriitatanke shankam tvaya satatam ghana\-

stanajaghanayakrante svante paranavakashini |

vishati vitanoranyo dhanyo na ko.api mamantaram

stanabharaparirambharambhe vidhehi vidheyatam || 54||

 

mugdhe vidhehi mayi nirdayadantada.nsha\-

dorvallibandhanibidastanapidanani |

chandi tvameva mudamancha na panchabana\-

chandalakandadalanadasavah prayantu || 55||

 

vyathayati vriitha maunam tanvi prapanchaya panchamam

tarunI madhuralapaistapam vinodaya driishtibhih |

sumukhi vimukhibhavam tavadvimuncha na muncha mam

svayamatishayasnigdho mugdhe priyi.ahamupasthitah || 56||

 

bandhukadyutibandhavo.ayamadharah snigdho madhukachchavi\-

rgandashchandi chakasti nilanalinashrimochanam lochanam |

nasabhyeti tilaprasunapadavim kundabhadanti priye

prayastvanmukhasevaya vijayate vishvam sa pushpayudhah || 57||

 

driishau tava madalase vadanamindusa.ndipakam

gatirjanamanorama vidhutarambhamurudvayam |

ratistava kalavati ruchirachitralekhe bhruva\-

vaho vibudhayauvanam vahasi tanvi priithvigata || 58||

 

 

{|| iti shrigitagovinde maninivarnane}

{ chaturachaturbhujo nama}

{dashamah sargah ||}

 

 

{\large{\largedvng || ekadashah sargah ||}}

\smallskip

{|| sanandadamodarah||}

 

 

suchiramanunayane prinayitva mriigakshim

gatavati kriitaveshe keshave kunjashayyam |

rachitaruchirabhusham driishtimoshe pradoshe

sphurati niravasadam kapi radham jagada || 59||

 

 

 

 

{|| gitam 20||}

 

 

virachitachatuvachanarachanam charane rachitapranipatam |

samprati manjulavanjulasimani kelishayanamanuyatam ||

mugdhe madhumathanamanugatamanusara radhike || 1||

 

ghanajaghanastanabharabhare daramantharacharanaviharam |

mukharitamanImanjiramupaihi vidhehi maralavikaram || 2||

 

shriinu ramaniyataram tarunijanamohanamadhupaviravam |

kusumasharasanashasanabandini pikanikare bhaja bhavam || 3||

 

anilataralakisalayanikarena karena latanikurambam |

preranamiva karabhoru karoti gatim pratimuncha vilambam || 4||

 

sphuritamanangatarangavashadiva suchitahariparirambham |

priichchha manoharaharavimalajaladharamamum kuchakumbham || 5||

 

adhigatamakhilasakhibhiridam tava vapurapi ratiranasajjam |

chandi rasitarashanaravadindimamabhisara sarasamalajjam || 6||

 

smarasharasubhaganakhena karena sakhimavalambya salilam |

chala valayakvanItairavabodhaya haramapi nijagatishilam || 7||

 

shrijayadevabhanitamadharikriitaharamudasitavamam |

harivinihitamanasamadhitishthatu kanthatatimaviramam || 8||

 

 

 

 

sa mam drakshyati vakshyati smarakatham pratyangamalinganaih

pritim yasyati ramyate sakhi samagatyeti chintakulah |

sa tvam pashyati vepate pulakayatyanandati svidyati

pratyudgachchhati murchchhati sthiratamahpunje nikunje priyah || 60||

 

akshnornikshipadanjanam shravanayostapichchhaguchchhavalim

murdhni shyamasarojadama kuchayoh kasturikapatrakam |

dhurtanamabhisarasatvarahriidam vishvannikunje sakhi

dhvantam nilanicholacharu sadriisham pratyangamalingati || 61||

 

kashmiragauravapushamabhisarikanam

abaddharekhamabhito ruchimanjaribhih |

etattamaladalanilatamam tamishram

tatpremahemanikashopalatam tanoti || 62||

 

haravalitaralakanchanakanchidama\-

keyurakankanamanidyutidipitasya |

dvare nikunjanilayasyaharim nirikshya

vridavatimatha sakhi nijagaha radham || 63||

 

 

 

 

{|| gitam 21||}

 

 

manjutarakunjatalakelisadane |

vilasa ratirabhasahasitavadane ||

pravisha radhe madhavasamipamiha || 1||

 

navabhavadashokadalashayanasare |

vilasa kuchakalashataralahare || 2||

 

kusumachayarachitashuchivasagehe |

vilasa kusumasukumaradehe || 3||

 

chalamalayavanapavanasurabhishite |

vilasa rasavalitalalitagite || 4||

 

madhumuditamadhupakulakalitarave |

vilasa madanarasasarasabhave || 5||

 

madhutaralapikanikaraninadamukhare |

vilasa dashanaruchiruchirashikhare || 6||

 

vitata bahuvallinavapallavaghane |

vilasa chiramalasapinajaghane || 7||

 

vihitapadmavatisukhasamaje |

bhanati jayadevakaviraje || 8||

 

 

 

 

tvam chittena chiram vahannayamatishranto bhriisham tapitah

kandarpena tu patumichchhati sudhasambadhabimbadharam |

asyangam tadala.nkuru kshanamiha bhrukshepalakshmilava\-

krite dasa ivopasevitapadambhoje kutah sambhramah || 64||

 

 

sa sasadhvasasanandam govinde lolalochana |

sinjanamanjumanjiram pravivesha niveshanam || 65||

 

 

 

 

{|| gitam 22||}

 

 

radhavadanavilokanavikasitavividhavikaravibhangam |

jalanidhimiva vidhumandaladarshanataralitatungatarangam ||

harimekarasam chiramabhilashitavilasam

sa dadarsha guruharshavasha.nvadavadanamananganivasam || 1||

 

haramamalatarataramurasi dadhatam parirabhya viduram |

sphutataraphenakadambakarambitamiva yamunajalapuram || 2||

 

shyamalamriidulakalevaramandalamadhigatagauradukulam |

nilanalinamiva pitaparagapatalabharavalayitamulam || 3||

 

taraladriiganchalachalanamanoharavadanajanitaratiragam |

sphutakamalodarakhelitakhanjanayugamiva sharadi tadagam || 4||

 

vadanakamalaparishilanamilitamihirasamakundalashobham |

smitaruchiruchirasamullasitadharapallavakriitaratilobham || 5||

 

shashikiranachchhuritodarajaladharasundarasakusumakesham |

timiroditavidhumandalanirmalamalayajatilakanivesham || 6||

 

vipulapulakabharadanturitam ratikelikalabhiradhiram |

maniganakiranasamuhasamujjvalabhushanasubhagashariram || 7||

 

shrijayadevabhanitavibhavadvigunikriitabhushanabharam |

pranamata hriidi suchiram vinidhaya harim sukriitodayasaram || 8||

 

 

 

 

atikramyapangam shravanapathaparyantagamana\-

prayasenevakshnostaralatarataram patitayoh |

idanim radhayah priyatamasamalokasamaye

papata svedambuprasara iva harshashrunikarah || 66||

 

 

bhavantyastalpantam kriitakapatakandutipihita\-

smitam yate gehadbahiravahitaliparijane |

priyasyam pashyantyah smarasharasamakulasubhagam

salajja lajjapi vyagamadiva duram mriigadriishah || 67||

 

 

{|| iti shrigitagovinde radhikamilane}

{ sanandadamodaro namaikadashah sargah ||}

 

 

{\large{\largedvng || dvadashah sargah ||}}

\smallskip

 

{|| supritapitambarah ||}

 

gatavati sakhivriinde.amandatrapabharanirbhara\-

smaraparavashakutasphitasmitasnapitadharam |

sarasamanasam driishtva radham muhurnavapallava\-

prasavashayane nikshiptakshimuvacha harah || 68||

 

 

 

{|| gitam 23||}

 

 

kisalayashayanatale kuru kamini charananalinavinivesham |

tava padapallavavairiparabhavamidamanubhavatu suvesham ||

kshanamadhuna narayanamanugatamanusara radhike || 1||

 

karakamalena karomi charanamahamagamitasi viduram |

kshanamupakuru shayanopari mamiva nupuramanugatishuram || 2||

 

vadanasudhanidhigalitamamriitamiva rachaya vachanamanukulam |

virahamivapanayami payodhararodhakamurasi dukulam || 3||

 

priyaparirambhanarabhasavalitamiva pulakitamatiduravapam |

madurasi kuchakalasham viniveshaya shoshaya manasijatapam || 4||

 

adharasudharasamupanaya bhavini jivaya mriitamiva dasam |

tvayi vinihitamanasam virahanaladagdhavapushamavilasam || 5||

 

shashimukhi mukharaya manirashanagunamanugunakanthanidanam |

shrutiyugale pikarutavikale mama shamaya chiradavasadam || 6||

 

mamativiphalarusha vikalikriitamavalokitamadhunedam |

militalajjitamiva nayanam tava virama vishriija ratikhedam

|| 7||

 

shrijayadevabhanitamidamanupadanigaditamadhuripumodam |

janayatu rasikajaneshu manoramatirasabhavavinodam || 8||

 

 

 

 

maranke ratikelisa.nkularanarambhe taya sahasa\-

prayam kantajayaya kinchidupari prarambhi yatsambhramat |

nishpanda jaghanasthali shithilata dorvallirutkampitam

vaksho militamakshi paurusharasah strinam kutah sidhyati || 69||

 

 

atha kantam ratiklantamapi mandanavanchhaya |

nijagada nirabadha radha svadhinabhartriika || 70||

 

 

 

 

{|| gitam 24||}

 

 

kuru yadunandana chandanashishiratarena karena payodhare |

mriigamadapatrakamatra manobhavamangalakalashasahodare |

nijagada sa yadunandane kridati hriidayanandane || 1||

 

alikulaganjanamanjanakam ratinayakasayakamochane |

tvadadharachumbanalambitakajjalamujjvalaya priya lochane || 2||

 

nayanakurangatarangavikasanirasakare shrutimandale |

manasijapashavilasadhare shubhavesha niveshaya kundale || 3||

 

bhramarachayam racahayantamupari ruchiram suchiram mama sammukhe |

jitakamale vimale parikarmaya narmajanakamalakam mukhe || 4||

 

mriigamadarasavalitam lalitam kuru tilakamalikarajanikare |

vihitakalankakalam kamalanana vishramitashramashikare || 5||

 

mama ruchire chikure kuru manada manasajadhvajachamare |

ratigalite lalite kusumani shikhandishikhandakadamare || 6||

 

sarasaghane jaghane mama shambaradaranavaranakandare |

manirashanavasanabharanani shubhashaya vasaya sundare || 7||

 

shrijayadevavachasi ruchire hriidayam sadayam kuru mandane |

haricharanasmaranamriitakriitakalikalushabhavajvarakhandane || 8||

 

 

 

 

rachaya kuchayoh patram chitram kurushva kapolayo\-

rghataya jaghane kanchimancha sraja kabaribharam |

kalaya valayashrenim panau pade kuru nupura\-

viti nigatitah pritah pitambaro.api tathakarot || 71||

 

 

yadgandhgarvakalasu kaushalamanudhyanam cha yadvaishnavam

yachchhriingaravivekatatvamapi yatkavyeshu lilayitam |

tatsarvam jayadevapanditakaveh kriishnaikatanatmanah

sanandah parishodhayantu sudhiyah shrigitagovindatah || 72||

 

 

shribhojadevaprabhavasya ramadevisutashrijayadevakasya |

parasharadipriyavargakanthe shrigitagovindakavitvamastu || 73||

 

 

{|| iti shrijayadevakriitau gitagovinde}

{supritapitambaro nama}

{dvadashah sargah ||}

 

{|| iti gitagovindam samaptam ||}