Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Historical Works > Ramayana - sanskrit > Ramayana: Yuddhakanda

Ramayana: Yuddhakanda

 

6001001a srutva hanumato vakyam yathavad abhibhasitam

6001001c ramah pritisamayukto vakyam uttaram abravit

6001002a krtam hanumata karyam sumahad bhuvi duskaram

6001002c manasapi yad anyena na sakyam dharanitale

6001003a na hi tam paripasyami yas tareta maharnavam

6001003c anyatra garunad vayor anyatra ca hanumatah

6001004a devadanavayaksanam gandharvoragaraksasam

6001004c apradhrsyam purim lankam ravanena suraksitam

6001005a pravistah sattvam ashritya jivan ko nama niskramet

6001005c ko viset suduradharsam raksasais ca suraksitam

6001005e yo viryabalasampanno na samah syad dhanumatah

6001006a bhrtyakaryam hanumata sugrivasya krtam mahat

6001006c evam vidhaya svabalam sadrsam vikramasya ca

6001007a yo hi bhrtyo niyuktah san bhartra karmani duskare

6001007c kuryat tadanuragena tam ahuh purusottamam

6001008a niyukto nrpateh karyam na kuryad yah samahitah

6001008c bhrtyo yuktah samarthas ca tam ahuh purusadhamam

6001009a tanniyoge niyuktena krtam krtyam hanumata

6001009c na catma laghutam nitah sugrivas capi tositah

6001010a aham ca raghuvamsas ca laksmanas ca mahabalah

6001010c vaidehya darsanenadya dharmatah pariraksitah

6001011a idam tu mama dinasya mano bhuyah prakarsati

6001011c yad ihasya priyakhyatur na kurmi sadrsam priyam

6001012a esa sarvasvabhutas tu parisvango hanumatah

6001012c maya kalam imam prapya dattas tasya mahatmanah

6001013a sarvatha sukrtam tavat sitayah parimarganam

6001013c sagaram tu samasadya punar nastam mano mama

6001014a katham nama samudrasya dusparasya mahambhasah

6001014c harayo daksinam param gamisyanti samahitah

6001015a yady apy esa tu vrttanto vaidehya gadito mama

6001015c samudraparagamane harinam kim ivottaram

6001016a ity uktva sokasambhranto ramah satrunibarhanah

6001016c hanumantam mahabahus tato dhyanam upagamat

6002001a tam tu sokaparidyunam ramam dasarathatmajam

6002001c uvaca vacanam shriman sugrivah sokanasanam

6002002a kim tvam samtapyase vira yathanyah prakrtas tatha

6002002c maivam bhus tyaja samtapam krtaghna iva sauhrdam

6002003a samtapasya ca te sthanam na hi pasyami raghava

6002003c pravrttav upalabdhayam jnate ca nilaye ripoh

6002004a dhrtiman sastravit prajnah panditas casi raghava

6002004c tyajemam papikam buddhim krtvatmevarthadusanim

6002005a samudram langhayitva tu mahanakrasamakulam

6002005c lankam arohayisyamo hanisyamas ca te ripum

6002006a nirutsahasya dinasya sokaparyakulatmanah

6002006c sarvartha vyavasidanti vyasanam cadhigacchati

6002007a ime surah samarthas ca sarve no hariyuthapah

6002007c tvatpriyartham krtotsahah pravestum api pavakam

6002008a esam harsena janami tarkas casmin drdho mama

6002008c vikramena samanesye sitam hatva yatha ripum

6002009a setur atra yatha vadhyed yatha pasyema tam purim

6002009c tasya raksasarajasya tatha tvam kuru raghava

6002010a drstva tam hi purim lankam trikutasikhare sthitam

6002010c hatam ca ravanam yuddhe darsanad upadharaya

6002011a setubaddhah samudre ca yaval lanka samipatah

6002011c sarvam tirnam ca vai sainyam jitam ity upadharyatam

6002012a ime hi samare sura harayah kamarupinah

6002012c tad alam viklava buddhi rajan sarvarthanasani

6002013a purusasya hi loke 'smin sokah sauryapakarsanah

6002013c yat tu karyam manusyena saundiryam avalambata

6002013e suranam hi manusyanam tvadvidhanam mahatmanam

6002014a vinaste va pranaste va sokah sarvarthanasanah

6002014c tvam tu buddhimatam sresthah sarvasastrarthakovidah

6002015a madvidhaih sacivaih sartham arim jetum iharhasi

6002015c na hi pasyamy aham kam cit trisu lokesu raghava

6002016a grhitadhanuso yas te tisthed abhimukho rane

6002016c vanaresu samasaktam na te karyam vipatsyate

6002017a acirad draksyase sitam tirtva sagaram aksayam

6002017c tad alam sokam alambya krodham alamba bhupate

6002018a niscestah ksatriya mandah sarve candasya bibhyati

6002018c langanartham ca ghorasya samudrasya nadipateh

6002019a sahasmabhir ihopetah suksmabuddhir vicaraya

6002019c ime hi samare sura harayah kamarupinah

6002020a tan arin vidhamisyanti silapadapavrstibhih

6002020c katham cit paripasyamas te vayam varunalayam

6002021a kim uktva bahudha capi sarvatha vijayi bhavan

6003001a sugrivasya vacah srutva hetumat paramarthavit

6003001c pratijagraha kakutstho hanumantam athabravit

6003002a tarasa setubandhena sagarocchosanena va

6003002c sarvatha susamartho 'smi sagarasyasya langhane

6003003a kati durgani durgaya lankayas tad bravihi me

6003003c jnatum icchami tat sarvam darsanad iva vanara

6003004a balasya parimanam ca dvaradurgakriyam api

6003004c gupti karma ca lankaya raksasam sadanani ca

6003005a yathasukham yathavac ca lankayam asi drstavan

6003005c saram acaksva tattvena sarvatha kusalo hy asi

6003006a srutva ramasya vacanam hanuman marutatmajah

6003006c vakyam vakyavidam srestho ramam punar athabravit

6003007a sruyatam sarvam akhyasye durgakarmavidhanatah

6003007c gupta puri yatha lanka raksita ca yatha balaih

6003008a param samrddhim lankayah sagarasya ca bhimatam

6003008c vibhagam ca balaughasya nirdesam vahanasya ca

6003009a prahrsta mudita lanka mattadvipasamakula

6003009c mahati rathasampurna raksoganasamakula

6003010a drdhabaddhakavatani mahaparighavanti ca

6003010c dvarani vipulany asyas catvari sumahanti ca

6003011a vapresupalayantrani balavanti mahanti ca

6003011c agatam parasainyam tais tatra pratinivaryate

6003012a dvaresu samskrta bhimah kalayasamayah sitah

6003012c sataso rocita viraih sataghnyo raksasam ganaih

6003013a sauvarnas ca mahams tasyah prakaro duspradharsanah

6003013c manividrumavaiduryamuktavicaritantarah

6003014a sarvatas ca mahabhimah sitatoya mahasubhah

6003014c agadha grahavatyas ca parikha minasevitah

6003015a dvaresu tasam catvarah samkramah paramayatah

6003015c yantrair upeta bahubhir mahadbhir drdhasamdhibhih

6003016a trayante samkramas tatra parasainyagame sati

6003016c yantrais tair avakiryante parikhasu samantatah

6003017a ekas tv akampyo balavan samkramah sumahadrdhah

6003017c kancanair bahubhih stambhair vedikabhis ca sobhitah

6003018a svayam prakrtisampanno yuyutsu rama ravanah

6003018c utthitas capramattas ca balanam anudarsane

6003019a lanka puri niralamba devadurga bhayavaha

6003019c nadeyam parvatam vanyam krtrimam ca caturvidham

6003020a sthita pare samudrasya duraparasya raghava

6003020c naupathas capi nasty atra niradesas ca sarvatah

6003021a sailagre racita durga sa pur devapuropama

6003021c vajivaranasampurna lanka paramadurjaya

6003022a parighas ca sataghnyas ca yantrani vividhani ca

6003022c sobhayanti purim lankam ravanasya duratmanah

6003023a ayutam raksasam atra pascimadvaram ashritam

6003023c sulahasta duradharsah sarve khadgagrayodhinah

6003024a niyutam raksasam atra daksinadvaram ashritam

6003024c chaturangena sainyena yodhas tatrapy anuttamah

6003025a prayutam raksasam atra purvadvaram samashritam

6003025c carmakhadgadharah sarve tatha sarvastrakovidah

6003026a arbudam raksasam atra uttaradvaram ashritam

6003026c rathinas casvavahas ca kulaputrah supujitah

6003027a satam satasahasranam madhyamam gulmam ashritam

6003027c yatudhana duradharsah sagrakotis ca raksasam

6003028a te maya samkrama bhagnah parikhas cavapuritah

6003028c dagdha ca nagari lanka prakaras cavasaditah

6003029a yena kena tu margena tarama varunalayam

6003029c hateti nagari lankam vanarair avadharyatam

6003030a angado dvivido maindo jambavan panaso nalah

6003030c nilah senapatis caiva balasesena kim tava

6003031a plavamana hi gatva tam ravanasya mahapurim

6003031c saprakaram sabhavanam anayisyanti maithilim

6003032a evam ajnapaya ksipram balanam sarvasamgraham

6003032c muhurtena tu yuktena prasthanam abhirocaya

6004001a srutva hanumato vakyam yathavad anupurvasah

6004001c tato 'bravin mahateja ramah satyaparakramah

6004002a yam nivedayase lankam purim bhimasya raksasah

6004002c ksipram enam vadhisyami satyam etad bravimi te

6004003a asmin muhurte sugriva prayanam abhirocaye

6004003c yukto muhurto vijayah prapto madhyam divakarah

6004004a uttara phalguni hy adya svas tu hastena yoksyate

6004004c abhiprayama sugriva sarvanikasamavrtah

6004005a nimittani ca dhanyani yani pradurbhavanti me

6004005c nihatya ravanam sitam anayisyami janakim

6004006a uparistad dhi nayanam sphuramanam idam mama

6004006c vijayam samanupraptam samsativa manoratham

6004007a agre yatu balasyasya nilo margam aveksitum

6004007c vrtah satasahasrena vanaranam tarasvinam

6004008a phalamulavata nila sitakananavarina

6004008c patha madhumata casu senam senapate naya

6004009a dusayeyur duratmanah pathi mulaphalodakam

6004009c raksasah pariraksethas tebhyas tvam nityam udyatah

6004010a nimnesu vanadurgesu vanesu ca vanaukasah

6004010c abhiplutyabhipasyeyuh paresam nihatam balam

6004011a sagaraughanibham bhimam agranikam mahabalah

6004011c kapisimha prakarsantu sataso 'tha sahasrasah

6004012a gajas ca girisamkaso gavayas ca mahabalah

6004012c gavaksas cagrato yantu gavam drpta ivarsabhah

6004013a yatu vanaravahinya vanarah plavatam patih

6004013c palayan daksinam parsvam rsabho vanararsabhah

6004014a gandhahastiva durdharsas tarasvi gandhamadanah

6004014c yatu vanaravahinyah savyam parsvam adhisthitah

6004015a yasyami balamadhye 'ham balaugham abhiharsayan

6004015c adhiruhya hanumantam airavatam ivesvarah

6004016a angadenaisa samyatu laksmanas cantakopamah

6004016c sarvabhaumena bhuteso dravinadhipatir yatha

6004017a jambavams ca susenas ca vegadarsi ca vanarah

6004017c rksarajo mahasattvah kuksim raksantu te trayah

6004018a raghavasya vacah srutva sugrivo vahinipatih

6004018c vyadidesa mahaviryan vanaran vanararsabhah

6004019a te vanaraganah sarve samutpatya yuyutsavah

6004019c guhabhyah sikharebhyas ca asu pupluvire tada

6004020a tato vanararajena laksmanena ca pujitah

6004020c jagama ramo dharmatma sasainyo daksinam disam

6004021a sataih satasahasrais ca kotibhir ayutair api

6004021c varanabhis ca haribhir yayau parivrtas tada

6004022a tam yantam anuyati sma mahati harivahini

6004023a hrstah pramuditah sarve sugrivenabhipalitah

6004023c aplavantah plavantas ca garjantas ca plavamgamah

6004023e ksvelanto ninadantas ca jagmur vai daksinam disam

6004024a bhaksayantah sugandhini madhuni ca phalani ca

6004024c udvahanto mahavrksan manjaripunjadharinah

6004025a anyonyam sahasa drsta nirvahanti ksipanti ca

6004025c patantas cotpatanty anye patayanty apare paran

6004026a ravano no nihantavyah sarve ca rajanicarah

6004026c iti garjanti harayo raghavasya samipatah

6004027a purastad rsabho viro nilah kumuda eva ca

6004027c pathanam sodhayanti sma vanarair bahubhih saha

6004028a madhye tu raja sugrivo ramo laksmana eva ca

6004028c bahubhir balibhir bhimair vrtah satrunibarhanah

6004029a harih satabalir virah kotibhir dasabhir vrtah

6004029c sarvam eko hy avastabhya raraksa harivahinim

6004030a kotisataparivarah kesari panaso gajah

6004030c arkas catibalah parsvam ekam tasyabhiraksati

6004031a suseno jambavams caiva rksair bahubhir avrtah

6004031c sugrivam puratah krtva jaghanam samraraksatuh

6004032a tesam senapatir viro nilo vanarapumgavah

6004032c sampatan patatam sresthas tad balam paryapalayat

6004033a darimikhah prajanghas ca jambho 'tha rabhasah kapih

6004033c sarvatas ca yayur viras tvarayantah plavamgaman

6004034a evam te harisardula gacchanto baladarpitah

6004034c apasyams te girisrestham sahyam drumalatayutam

6004035a sagaraughanibham bhimam tad vanarabalam mahat

6004035c nihsasarpa mahaghosam bhimavega ivarnavah

6004036a tasya dasaratheh parsve suras te kapikunjarah

6004036c turnam apupluvuh sarve sadasva iva coditah

6004037a kapibhyam uhyamanau tau susubhate nararsabhau

6004037c mahadbhyam iva samsprstau grahabhyam candrabhaskarau

6004038a tam angadagato ramam laksmanah subhaya gira

6004038c uvaca pratipurnarthah smrtiman pratibhanavan

6004039a hrtam avapya vaidehim ksipram hatva ca ravanam

6004039c samrddharthah samrddhartham ayodhyam pratiyasyasi

6004040a mahanti ca nimittani divi bhumau ca raghava

6004040c subhanti tava pasyami sarvany evarthasiddhaye

6004041a anu vati subho vayuh senam mrduhitah sukhah

6004041c purnavalgusvaras ceme pravadanti mrgadvijah

6004042a prasannas ca disah sarva vimalas ca divakarah

6004042c usana ca prasannarcir anu tvam bhargavo gatah

6004043a brahmarasir visuddhas ca suddhas ca paramarsayah

6004043c arcismantah prakasante dhruvam sarve pradaksinam

6004044a trisankur vimalo bhati rajarsih sapurohitah

6004044c pitamahavaro 'smakam iskvakunam mahatmanam

6004045a vimale ca prakasete visakhe nirupadrave

6004045c naksatram param asmakam iksvakunam mahatmanam

6004046a nairrtam nairrtanam ca naksatram abhipidyate

6004046c mulam mulavata sprstam dhupyate dhumaketuna

6004047a saram caitad vinasaya raksasanam upasthitam

6004047c kale kalagrhitanam nakatram grahapiditam

6004048a prasannah surasas capo vanani phalavanti ca

6004048c pravanty abhyadhikam gandha yathartukusuma drumah

6004049a vyudhani kapisainyani prakasante 'dhikam prabho

6004049c devanam iva sainyani samgrame tarakamaye

6004050a evam arya samiksyaitan prito bhavitum arhasi

6004050c iti bhrataram asvasya hrstah saumitrir abravit

6004051a athavrtya mahim krtsnam jagama mahati camuh

6004051c rksavanarasardulair nakhadamstrayudhair vrta

6004052a karagrais caranagrais ca vanarair uddhatam rajah

6004052c bhaumam antardadhe lokam nivarya savituh prabham

6004053a sa sma yati divaratram mahati harivahini

6004053c hrstapramudita sena sugrivenabhiraksita

6004054a vanaras tvaritam yanti sarve yuddhabhinandanah

6004054c mumoksayisavah sitam muhurtam kvapi nasata

6004055a tatah padapasambadham nanamrgasamakulam

6004055c sahyaparvatam asedur malayam ca mahi dharam

6004056a kananani vicitrani nadiprasravanani ca

6004056c pasyann api yayau ramah sahyasya malayasya ca

6004057a campakams tilakams cutan asokan sinduvarakan

6004057c karavirams ca timisan bhanjanti sma plavamgamah

6004058a phalany amrtagandhini mulani kusumani ca

6004058c bubhujur vanaras tatra padapanam balotkatah

6004059a dronamatrapramanani lambamanani vanarah

6004059c yayuh pibanto hrstas te madhuni madhupingalah

6004060a padapan avabhanjanto vikarsantas tatha latah

6004060c vidhamanto girivaran prayayuh plavagarsabhah

6004061a vrksebhyo 'nye tu kapayo nardanto madhudarpitah

6004061c anye vrksan prapadyante prapatanty api capare

6004062a babhuva vasudha tais tu sampurna haripumgavaih

6004062c yatha kamalakedaraih pakvair iva vasumdhara

6004063a mahendram atha samprapya ramo rajivalocanah

6004063c adhyarohan mahabahuh sikharam drumabhusitam

6004064a tatah sikharam aruhya ramo dasarathatmajah

6004064c kurmaminasamakirnam apasyat salilasayam

6004065a te sahyam samatikramya malayam ca mahagirim

6004065c asedur anupurvyena samudram bhimanihsvanam

6004066a avaruhya jagamasu velavanam anuttamam

6004066c ramo ramayatam sresthah sasugrivah salaksmanah

6004067a atha dhautopalatalam toyaughaih sahasotthitaih

6004067c velam asadya vipulam ramo vacanam abravit

6004068a ete vayam anupraptah sugriva varunalayam

6004068c ihedanim vicinta sa ya na purvam samutthita

6004069a atah paramatiro 'yam sagarah saritam pati

6004069c na cayam anupayena sakyas taritum arnavah

6004070a tad ihaiva niveso 'stu mantrah prastuyatam iha

6004070c yathedam vanarabalam param param avapnuyat

6004071a itiva sa mahabahuh sitaharanakarsitah

6004071c ramah sagaram asadya vasam ajnapayat tada

6004072a samprapto mantrakalo nah sagarasyeha langhane

6004072c svam svam senam samutsrjya ma ca kas cit kuto vrajet

6004072e gacchantu vanarah sura jneyam channam bhayam ca nah

6004073a ramasya vacanam srutva sugrivah sahalaksmanah

6004073c senam nyavesayat tire sagarasya drumayute

6004074a viraraja samipastham sagarasya tu tad balam

6004074c madhupandujalah shriman dvitiya iva sagarah

6004075a velavanam upagamya tatas te haripumgavah

6004075c vinivistah param param kanksamana mahodadheh

6004076a sa maharnavam asadya hrsta vanaravahini

6004076c vayuvegasamadhutam pasyamana maharnavam

6004077a duraparam asambadham raksogananisevitam

6004077c pasyanto varunavasam nisedur hariyuthapah

6004078a candanakragraham ghoram ksapadau divasaksaye

6004078c candrodaye samadhutam praticandrasamakulam

6004079a candanilamahagrahaih kirnam timitimimgilaih

6004079c diptabhogair ivakrirnam bhujamgair varunalayam

6004080a avagadham mahasattair nanasailasamakulam

6004080c durgam drugam amargam tam agadham asuralayam

6004081a makarair nagabhogais ca vigadha vatalohitah

6004081c utpetus ca nipetus ca pravrddha jalarasayah

6004082a agnicurnam ivaviddham bhaskarambumanoragam

6004082c surarivisayam ghoram patalavisamam sada

6004083a sagaram cambaraprakhyam ambaram sagaropamam

6004083c sagaram cambaram ceti nirvisesam adrsyata

6004084a samprktam nabhasa hy ambhah samprktam ca nabho 'mbhasa

6004084c tadrgrupe sma drsyete tara ratnasamakule

6004085a samutpatitameghasya vicci malakulasya ca

6004085c viseso na dvayor asit sagarasyambarasya ca

6004086a anyonyair ahatah saktah sasvanur bhimanihsvanah

6004086c urmayah sindhurajasya mahabherya ivahave

6004087a ratnaughajalasamnadam visaktam iva vayuna

6004087c utpatantam iva kruddham yadoganasamakulam

6004088a dadrsus te mahatmano vatahatajalasayam

6004088c aniloddhutam akase pravalgatam ivormibhih

6004088e bhrantormijalasamnadam pralolam iva sagaram

6005001a sa tu nilena vidhivat svaraksa susamahita

6005001c sagarasyottare tire sadhu sena nivesita

6005002a maindas ca dvividhas cobhau tatra vanarapumgavau

6005002c viceratus ca tam senam raksartham sarvato disam

6005003a nivistayam tu senayam tire nadanadipateh

6005003c parsvastham laksmanam drstva ramo vacanam abravit

6005004a sokas ca kila kalena gacchata hy apagacchati

6005004c mama capasyatah kantam ahany ahani vardhate

6005005a na me duhkham priya dure na me duhkham hrteti ca

6005005c etad evanusocami vayo 'sya hy ativartate

6005006a vahi vata yatah kanya tam sprstva mam api sprsa

6005006c tvayi me gatrasamsparsas candre drstisamagamah

6005007a tan me dahati gatrani visam pitam ivasaye

6005007c ha natheti priya sa mam hriyamana yad abravit

6005008a tadviyogendhanavata taccintavipularcisa

6005008c ratrim divam sariram me dahyate madanagnina

6005009a avagahyarnavam svapsye saumitre bhavata vina

6005009c katham cit prajvalan kamah samasuptam jale dahet

6005010a bahv etat kamayanasya sakyam etena jivitum

6005010c yad aham sa ca vamorur ekam dharanim ashritau

6005011a kedarasyeva kedarah sodakasya nirudakah

6005011c upasnehena jivami jivantim yac chrnomi tam

6005012a kada tu khalu sussonim satapatrayateksanam

6005012c vijitya satrun draksyami sitam sphitam iva shriyam

6005013a kada nu carubimbaustham tasyah padmam ivananam

6005013c isadunnamya pasyami rasayanam ivaturah

6005014a tau tasyah samhatau pinau stanau talaphalopamau

6005014c kada nu khalu sotkampau hasantya mam bhajisyatah

6005015a sa nunam asitapangi raksomadhyagata sati

6005015c mannatha nathahineva trataram nadhigacchati

6005016a kada viksobhya raksamsi sa vidhuyotpatisyati

6005016c vidhuya jaladan nilan sasilekha saratsv iva

6005017a svabhavatanuka nunam sokenanasanena ca

6005017c bhuyas tanutara sita desakalaviparyayat

6005018a kada nu raksasendrasya nidhayorasi sayakan

6005018c sitam pratyaharisyami sokam utsrjya manasam

6005019a kada nu khalu mam sadhvi sitamarasutopama

6005019c sotkantha kantham alambya moksyaty anandajam jalam

6005020a kada sokam imam ghoram maithili viprayogajam

6005020c sahasa vipramoksyami vasah sukletaram yatha

6005021a evam vilapatas tasya tatra ramasya dhimatah

6005021c dinaksayan mandavapur bhaskaro 'stam upagamat

6005022a asvasito laksmanena ramah samdhyam upasata

6005022c smaran kamalapatraksim sitam sokakulikrtah

6006001a lankayam tu krtam karma ghoram drstva bhavavaham

6006001c raksasendro hanumata sakreneva mahatmana

6006001e abravid raksasan sarvan hriya kim cid avanmukhah

6006002a dharsita ca pravista ca lanka dusprasaha puri

6006002c tena vanaramatrena drsta sita ca janaki

6006003a prasado dharsitas caityah pravara raksasa hatah

6006003c avila ca puri lanka sarva hanumata krta

6006004a kim karisyami bhadram vah kim va yuktam anantaram

6006004c ucyatam nah samartham yat krtam ca sukrtam bhavet

6006005a mantramulam hi vijayam prahur arya manasvinah

6006005c tasmad vai rocaye mantram ramam prati mahabalah

6006006a trividhah purusa loke uttamadhamamadhyamah

6006006c tesam tu samavetanam gunadosam vadamy aham

6006007a mantribhir hitasamyuktaih samarthair mantranirnaye

6006007c mitrair vapi samanarthair bandhavair api va hitaih

6006008a sahito mantrayitva yah karmarambhan pravartayet

6006008c daive ca kurute yatnam tam ahuh purusottamam

6006009a eko 'rtham vimrsed eko dharme prakurute manah

6006009c ekah karyani kurute tam ahur madhyamam naram

6006010a gunadosav aniscitya tyaktva daivavyapasrayam

6006010c karisyamiti yah karyam upekset sa naradhamah

6006011a yatheme purusa nityam uttamadhamamadhyamah

6006011c evam mantro 'pi vijneya uttamadhamamadhyamah

6006012a aikamatyam upagamya sastradrstena caksusa

6006012c mantrino yatra nirastas tam ahur mantram uttamam

6006013a bahvyo 'pi matayo gatva mantrino hy arthanirnaye

6006013c punar yatraikatam praptah sa mantro madhyamah smrtah

6006014a anyonyamatim asthaya yatra sampratibhasyate

6006014c na caikamatye sreyo 'sti mantrah so 'dhama ucyate

6006015a tasmat sumantritam sadhu bhavanto mantrisattamah

6006015c karyam sampratipadyantam etat krtyatamam mama

6006016a vanaranam hi viranam sahasraih parivaritah

6006016c ramo 'bhyeti purim lankam asmakam uparodhakah

6006017a tarisyati ca suvyaktam raghavah sagaram sukham

6006017c tarasa yuktarupena sanujah sabalanugah

6006018a asminn evamgate karye viruddhe vanaraih saha

6006018c hitam pure ca sainye ca sarvam sammantryatam mama

6007001a ity ukta raksasendrena raksasas te mahabalah

6007001c ucuh pranjalayah sarve ravanam raksasesvaram

6007002a rajan parighasaktyrstisulapattasasamkulam

6007002c sumahan no balam kasmad visadam bhajate bhavan

6007003a kailasasikharavasi yaksair bahubhir avrtah

6007003c sumahat kadanam krtva vasyas te dhanadah krtah

6007004a sa mahesvarasakhyena slaghamanas tvaya vibho

6007004c nirjitah samare rosal lokapalo mahabalah

6007005a vinihatya ca yaksaughan viksobhya ca vigrhya ca

6007005c tvaya kailasasikharad vimanam idam ahrtam

6007006a mayena danavendrena tvadbhayat sakhyam icchata

6007006c duhita tava bharyarthe datta raksasapumgava

6007007a danavendro madhur nama viryotsikto durasadah

6007007c vigrhya vasam anitah kumbhinasyah sukhavahah

6007008a nirjitas te mahabaho naga gatva rasatalam

6007008c vasukis taksakah sankho jati ca vasam ahrtah

6007009a aksaya balavantas ca sura labdhavarah punah

6007009c tvaya samvatsaram yuddhva samare danava vibho

6007010a svabalam samupashritya nita vasam arimdama

6007010c mayas cadhigatas tatra bahavo raksasadhipa

6007011a suras ca balavantas ca varunasya suta rane

6007011c nirjitas te mahabaho caturvidhabalanugah

6007012a mrtyudandamahagraham salmalidvipamanditam

6007012c avagahya tvaya rajan yamasya balasagaram

6007013a jayas ca viplulah prapto mrtyus ca pratisedhitah

6007013c suyuddhena ca te sarve lokas tatra sutositah

6007014a ksatriyair bahubhir viraih sakratulyaparakramaih

6007014c asid vasumati purna mahadbhir iva padapaih

6007015a tesam viryagunotsahair na samo raghavo rane

6007015c prasahya te tvaya rajan hatah paramadurjayah

6007016a rajan napad ayukteyam agata prakrtaj janat

6007016c hrdi naiva tvaya karya tvam vadhisyasi raghavam

6008001a tato nilambudanibhah prahasto nama raksasah

6008001c abravit pranjalir vakyam surah senapatis tada

6008002a devadanavagandharvah pisacapatagoragah

6008002c na tvam dharsayitum saktah kim punar vanara rane

6008003a sarve pramatta visvasta vancitah sma hanumata

6008003c na hi me jivato gacchej jivan sa vanagocarah

6008004a sarvam sagaraparyantam sasailavanakananam

6008004c karomy avanaram bhumim ajnapayatu mam bhavan

6008005a raksam caiva vidhasyami vanarad rajanicara

6008005c nagamisyati te duhkham kim cid atmaparadhajam

6008006a abravic ca susamkruddho durmukho nama raksasah

6008006c idam na ksamaniyam hi sarvesam nah pradharsanam

6008007a ayam paribhavo bhuyah purasyantahpurasya ca

6008007c shrimato raksasendrasya vanarendrapradharsanam

6008008a asmin muhurte hatvaiko nivartisyami vanaran

6008008c pravistan sagaram bhimam ambaram va rasatalam

6008009a tato 'bravit susamkruddho vajradamstro mahabalah

6008009c pragrhya parigham ghoram mamsasonitarupitam

6008010a kim vo hanumata karyam krpanena tapasvina

6008010c rame tisthati durdharse sugrive sahalaksmane

6008011a adya ramam sasugrivam parighena salaksmanam

6008011c agamisyami hatvaiko viksobhya harivahinim

6008012a kaumbhakarnis tato viro nikumbho nama viryavan

6008012c abravit paramakurddho ravanam lokaravanam

6008013a sarve bhavantas tisthantu maharajena samgatah

6008013c aham eko hanisyami raghavam sahalaksmanam

6008014a tato vajrahanur nama raksasah parvatopamah

6008014c kruddhah parilihan vaktram jihvaya vakyam abravit

6008015a svairam kurvantu karyani bhavanto vigatajvarah

6008015c eko 'ham bhaksayisyami tan sarvan hariyuthapan

6008016a svasthah kridantu niscintah pibantu madhuvarunim

6008016c aham eko hanisyami sugrivam sahalaksmanam

6008016e sangadam ca hanumantam ramam ca ranakunjaram

6009001a tato nikumbho rabhasah suryasatrur mahabalah

6009001c suptaghno yajnakopas ca mahaparsvo mahoarah

6009002a agniketus ca durdharso rasmiketus ca raksasah

6009002c indrajic ca mahateja balavan ravanatmajah

6009003a prahasto 'tha virupakso vajradamstro mahabalah

6009003c dhumraksas catikayas ca durmukhas caiva raksasah

6009004a parighan pattasan prasan saktisulaparasvadhan

6009004c capani ca sabanani khadgams ca vipulan sitan

6009005a pragrhya paramakruddhah samutpatya ca raksasah

6009005c abruvan ravanam sarve pradipta iva tejasa

6009006a adya ramam vadhisyamah sugrivam ca salaksmanam

6009006c krpanam ca hanumantam lanka yena pradharsita

6009007a tan grhitayudhan sarvan varayitva vibhisanah

6009007c abravit pranjalir vakyam punah pratyupavesya tan

6009008a apy upayais tribhis tata yo 'rthah praptum na sakyate

6009008c tasya vikramakalams tan yuktan ahur manisinah

6009009a pramattesv abhiyuktesu daivena prahatesu ca

6009009c vikramas tata sidhyanti pariksya vidhina krtah

6009010a apramattam katham tam tu vijigisum bale sthitam

6009010c jitarosam duradharsam pradharsayitum icchatha

6009011a samudram langhayitva tu ghoram nadanadipatim

6009011c krtam hanumata karma duskaram tarkayeta kah

6009012a balany aparimeyani viryani ca nisacarah

6009012c paresam sahasavajna na kartavya katham cana

6009013a kim ca raksasarajasya ramenapakrtam pura

6009013c ajahara janasthanad yasya bharyam yasasvinah

6009014a kharo yady ativrttas tu ramena nihato rane

6009014c avasyam praninam prana raksitavya yatha balam

6009015a etannimittam vaidehi bhayam nah sumahad bhavet

6009015c ahrta sa parityajya kalaharthe krte na kim

6009016a na nah ksamam viryavata tena dharmanuvartina

6009016c vairam nirarthakam kartum diyatam asya maithili

6009017a yavan na sagajam sasvam bahuratnasamakulam

6009017c purim darayate banair diyatam asya maithili

6009018a yavat sughora mahati durdharsa harivahini

6009018c navaskandati no lankam tavat sita pradiyatam

6009019a vinasyed dhi puri lanka surah sarve ca raksasah

6009019c ramasya dayita patni na svayam yadi diyate

6009020a prasadaye tvam bandhutvat kurusva vacanam mama

6009020c hitam pathyam tv aham brumi diyatam asya maithili

6009021a pura saratsuryamaricisamnibhan; navagrapunkhan sudrdhan nrpatmajah

6009021c srjaty amoghan visikhan vadhaya te; pradiyatam dasarathaya maithili

6009022a tyajasva kopam sukhadharmanasanam; bhajasva dharmam ratikirtivardhanam

6009022c prasida jivema saputrabandhavah; pradiyatam dasarathaya maithili

6010001a sunivistam hitam vakyam uktavantam vibhisanam

6010001c abravit parusam vakyam ravanah kalacoditah

6010002a vaset saha sapatnena kruddhenasivisena va

6010002c na tu mitrapravadena samvasec chatrusevina

6010003a janami silam jnatinam sarvalokesu raksasa

6010003c hrsyanti vyasanesv ete jnatinam jnatayah sada

6010004a pradhanam sadhakam vaidyam dharmasilam ca raksasa

6010004c jnatayo hy avamanyante suram paribhavanti ca

6010005a nityam anyonyasamhrsta vyasanesv atatayinah

6010005c pracchannahrdaya ghora jnatayas tu bhayavahah

6010006a sruyante hastibhir gitah slokah padmavane kva cit

6010006c pasahastan naran drstva srnu tan gadato mama

6010007a nagnir nanyani sastrani na nah pasa bhayavahah

6010007c ghorah svarthaprayuktas tu jnatayo no bhayavahah

6010008a upayam ete vaksyanti grahane natra samsayah

6010008c krtsnad bhayaj jnatibhayam sukastam viditam ca nah

6010009a vidyate gosu sampannam vidyate brahmane damah

6010009c vidyate strisu capalyam vidyate jnatito bhayam

6010010a tato nestam idam saumya yad aham lokasatkrtah

6010010c aisvaryam abhijatas ca ripunam murdhni ca sthitah

6010011a anyas tv evamvidham bruyad vakyam etan nisacara

6010011c asmin muhurte na bhavet tvam tu dhik kulapamsanam

6010012a ity uktah parusam vakyam nyayavadi vibhisanah

6010012c utpapata gadapanis caturbhih saha raksasaih

6010013a abravic ca tada vakyam jatakrodho vibhisanah

6010013c antariksagatah shriman bhrataram raksasadhipam

6010014a sa tvam bhratasi me rajan bruhi mam yad yad icchasi

6010014c idam tu parusam vakyam na ksamamy anrtam tava

6010015a sunitam hitakamena vakyam uktam dasanana

6010015c na grhnanty akrtatmanah kalasya vasam agatah

6010016a sulabhah purusa rajan satatam priyavadinah

6010016c apriyasya tu pathyasya vakta srota ca durlabhah

6010017a baddham kalasya pasena sarvabhutapaharina

6010017c na nasyantam upekseyam pradiptam saranam yatha

6010018a diptapavakasamkasaih sitaih kancanabhusanaih

6010018c na tvam icchamy aham drastum ramena nihatam saraih

6010019a suras ca balavantas ca krtastras ca ranajire

6010019c kalabhipanna sidanti yatha valukasetavah

6010020a atmanam sarvatha raksa purim cemam saraksasam

6010020c svasti te 'stu gamisyami sukhi bhava maya vina

6010021a nivaryamanasya maya hitaisina; na rocate te vacanam nisacara

6010021c paritakala hi gatayuso nara; hitam na grhnanti suhrdbhir iritam

6011001a ity uktva parusam vakyam ravanam ravananujah

6011001c ajagama muhurtena yatra ramah salaksmanah

6011002a tam merusikharakaram diptam iva satahradam

6011002c gaganastham mahisthas te dadrsur vanaradhipah

6011003a tam atmapancamam drstva sugrivo vanaradhipah

6011003c vanaraih saha durdharsas cintayam asa buddhiman

6011004a cintayitva muhurtam tu vanarams tan uvaca ha

6011004c hanumatpramukhan sarvan idam vacanam uttamam

6011005a esa sarvayudhopetas caturbhih saha raksasaih

6011005c raksaso 'bhyeti pasyadhvam asman hantum na samsayah

6011006a sugrivasya vacah srutva sarve te vanarottamah

6011006c salan udyamya sailams ca idam vacanam abruvan

6011007a sighram vyadisa no rajan vadhayaisam duratmanam

6011007c nipatantu hatas caite dharanyam alpajivitah

6011008a tesam sambhasamananam anyonyam sa vibhisanah

6011008c uttaram tiram asadya khastha eva vyatisthata

6011009a uvaca ca mahaprajnah svarena mahata mahan

6011009c sugrivam tams ca sampreksya khastha eva vibhisanah

6011010a ravano nama durvrtto raksaso raksasesvarah

6011010c tasyaham anujo bhrata vibhisana iti srutah

6011011a tena sita janasthanad dhrta hatva jatayusam

6011011c ruddhva ca vivasa dina raksasibhih suraksita

6011012a tam aham hetubhir vakyair vividhais ca nyadarsayam

6011012c sadhu niryatyatam sita ramayeti punah punah

6011013a sa ca na pratijagraha ravanah kalacoditah

6011013c ucyamano hitam vakyam viparita ivausadham

6011014a so 'ham parusitas tena dasavac cavamanitah

6011014c tyaktva putrams ca darams ca raghavam saranam gatah

6011015a sarvalokasaranyaya raghavaya mahatmane

6011015c nivedayata mam ksipram vibhisanam upasthitam

6011016a etat tu vacanam srutva sugrivo laghuvikramah

6011016c laksmanasyagrato ramam samrabdham idam abravit

6011017a ravanasyanujo bhrata vibhisana iti srutah

6011017c caturbhih saha raksobhir bhavantam saranam gatah

6011018a ravanena pranihitam tam avehi vibhisanam

6011018c tasyaham nigraham manye ksamam ksamavatam vara

6011019a raksaso jihmaya buddhya samdisto 'yam upasthitah

6011019c prahartum mayaya channo visvaste tvayi raghava

6011020a badhyatam esa tivrena dandena sacivaih saha

6011020c ravanasya nrsamsasya bhrata hy esa vibhisanah

6011021a evam uktva tu tam ramam samrabdho vahinipatih

6011021c vakyajno vakyakusalam tato maunam upagamat

6011022a sugrivasya tu tad vakyam srutva ramo mahabalah

6011022c samipasthan uvacedam hanumatpramukhan harin

6011023a yad uktam kapirajena ravanavarajam prati

6011023c vakyam hetumad atyartham bhavadbhir api tac chrutam

6011024a suhrda hy arthakrcchesu yuktam buddhimata sata

6011024c samarthenapi samdestum sasvatim bhutim icchata

6011025a ity evam pariprstas te svam svam matam atandritah

6011025c sopacaram tada ramam ucur hitacikirsavah

6011026a ajnatam nasti te kim cit trisu lokesu raghava

6011026c atmanam pujayan rama prcchasy asman suhrttaya

6011027a tvam hi satyavratah suro dharmiko drdhavikramah

6011027c pariksya kara smrtiman nisrstatma suhrtsu ca

6011028a tasmad ekaikasas tavad bruvantu sacivas tava

6011028c hetuto matisampannah samarthas ca punah punah

6011029a ity ukte raghavayatha matiman angado 'gratah

6011029c vibhisanapariksartham uvaca vacanam harih

6011030a satroh sakasat sampraptah sarvatha sankya eva hi

6011030c visvasayogyah sahasa na kartavyo vibhisanah

6011031a chadayitvatmabhavam hi caranti sathabuddhayah

6011031c praharanti ca randhresu so 'narthah sumahan bhavet

6011032a arthanarthau viniscitya vyavasayam bhajeta ha

6011032c gunatah samgraham kuryad dosatas tu visarjayet

6011033a yadi doso mahams tasmims tyajyatam avisankitam

6011033c gunan vapi bahun jnatva samgrahah kriyatam nrpa

6011034a sarabhas tv atha niscitya sartham vacanam abravit

6011034c ksipram asmin naravyaghra carah pratividhiyatam

6011035a pranidhaya hi carena yathavat suksmabuddhina

6011035c pariksya ca tatah karyo yathanyayam parigrahah

6011036a jambavams tv atha sampreksya sastrabuddhya vicaksanah

6011036c vakyam vijnapayam asa gunavad dosavarjitam

6011037a baddhavairac ca papac ca raksasendrad vibhisanah

6011037c adesa kale sampraptah sarvatha sankyatam ayam

6011038a tato maindas tu sampreksya nayapanayakovidah

6011038c vakyam vacanasampanno babhase hetumattaram

6011039a vacanam nama tasyaisa ravanasya vibhisanah

6011039c prcchyatam madhurenayam sanair naravaresvara

6011040a bhavam asya tu vijnaya tatas tattvam karisyasi

6011040c yadi drsto na dusto va buddhipurvam nararsabha

6011041a atha samskarasampanno hanuman sacivottamah

6011041c uvaca vacanam slaksnam arthavan madhuram laghu

6011042a na bhavantam matisrestham samartham vadatam varam

6011042c atisayayitum sakto brhaspatir api bruvan

6011043a na vadan napi samgharsan nadhikyan na ca kamatah

6011043c vaksyami vacanam rajan yathartham ramagauravat

6011044a arthanarthanimittam hi yad uktam sacivais tava

6011044c tatra dosam prapasyami kriya na hy upapadyate

6011045a rte niyogat samarthyam avaboddhum na sakyate

6011045c sahasa viniyogo hi dosavan pratibhati me

6011046a carapranihitam yuktam yad uktam sacivais tava

6011046c arthasyasambhavat tatra karanam nopapadyate

6011047a adesa kale samprapta ity ayam yad vibhisanah

6011047c vivaksa catra me 'stiyam tam nibodha yatha mati

6011048a sa esa desah kalas ca bhavatiha yatha tatha

6011048c purusat purusam prapya tatha dosagunav api

6011049a dauratmyam ravane drstva vikramam ca tatha tvayi

6011049c yuktam agamanam tasya sadrsam tasya buddhitah

6011050a ajnatarupaih purusaih sa rajan prcchyatam iti

6011050c yad uktam atra me preksa ka cid asti samiksita

6011051a prcchyamano visanketa sahasa buddhiman vacah

6011051c tatra mitram pradusyeta mithyaprstam sukhagatam

6011052a asakyah sahasa rajan bhavo vettum parasya vai

6011052c antah svabhavair gitais tair naipunyam pasyata bhrsam

6011053a na tv asya bruvato jatu laksyate dustabhavata

6011053c prasannam vadanam capi tasman me nasti samsayah

6011054a asankitamatih svastho na sathah parisarpati

6011054c na casya dusta vak capi tasman nastiha samsayah

6011055a akaras chadyamano 'pi na sakyo viniguhitum

6011055c balad dhi vivrnoty eva bhavam antargatam nrnam

6011056a desakalopapannam ca karyam karyavidam vara

6011056c saphalam kurute ksipram prayogenabhisamhitam

6011057a udyogam tava sampreksya mithyavrttam ca ravanam

6011057c valinas ca vadham srutva sugrivam cabhisecitam

6011058a rajyam prarthayamanas ca buddhipurvam ihagatah

6011058c etavat tu puraskrtya yujyate tv asya samgrahah

6011059a yathasakti mayoktam tu raksasasyarjavam prati

6011059c tvam pramanam tu sesasya srutva buddhimatam vara

6012001a atha ramah prasannatma srutva vayusutasya ha

6012001c pratyabhasata durdharsah srutavan atmani sthitam

6012002a mamapi tu vivaksasti ka cit prati vibhisanam

6012002c srutam icchami tat sarvam bhavadbhih sreyasi sthitaih

6012003a mitrabhavena sampraptam na tyajeyam katham cana

6012003c doso yady api tasya syat satam etad agarhitam

6012004a ramasya vacanam srutva sugrivah plavagesvarah

6012004c pratyabhasata kakutstham sauhardenabhicoditah

6012005a kim atra citram dharmajna lokanathasikhamane

6012005c yat tvam aryam prabhasethah sattvavan sapathe sthitah

6012006a mama capy antaratmayam suddhim vetti vibhisanam

6012006c anumanac ca bhavac ca sarvatah supariksitah

6012007a tasmat ksipram sahasmabhis tulyo bhavatu raghava

6012007c vibhisano mahaprajnah sakhitvam cabhyupaitu nah

6012008a sa sugrivasya tad vakyaym ramah srutva vimrsya ca

6012008c tatah subhataram vakyam uvaca haripumgavam

6012009a sudusto vapy adusto va kim esa rajanicarah

6012009c suksmam apy ahitam kartum mamasaktah katham cana

6012010a pisacan danavan yaksan prthivyam caiva raksasan

6012010c angulyagrena tan hanyam icchan hariganesvara

6012011a sruyate hi kapotena satruh saranam agatah

6012011c arcitas ca yathanyayam svais ca mamsair nimantritah

6012012a sa hi tam pratijagraha bharya hartaram agatam

6012012c kapoto vanarasrestha kim punar madvidho janah

6012013a rseh kanvasya putrena kanduna paramarsina

6012013c srnu gatham pura gitam dharmistham satyavadina

6012014a baddhanjaliputam dinam yacantam saranagatam

6012014c na hanyad anrsamsyartham api satrum param pata

6012015a arto va yadi va drptah paresam saranam gatah

6012015c arih pranan parityajya raksitavyah krtatmana

6012016a sa ced bhayad va mohad va kamad vapi na raksati

6012016c svaya saktya yathatattvam tat papam lokagarhitam

6012017a vinastah pasyatas tasya raksinah saranagatah

6012017c adaya sukrtam tasya sarvam gacched araksitah

6012018a evam doso mahan atra prapannanam araksane

6012018c asvargyam cayasasyam ca balaviryavinasanam

6012019a karisyami yathartham tu kandor vacanam uttamam

6012019c dharmistham ca yasasyam ca svargyam syat tu phalodaye

6012020a sakrd eva prapannaya tavasmiti ca yacate

6012020c abhayam sarvabhutebhyo dadamy etad vratam mama

6012021a anayainam harisrestha dattam asyabhayam maya

6012021c vibhisano va sugriva yadi va ravanah svayam

6012022a tatas tu sugrivavaco nisamya tad; dharisvarenabhihitam naresvarah

6012022c vibhisanenasu jagama samgamam; patatrirajena yatha puramdarah

6013001a raghavenabhaye datte samnato ravananujah

6013001c khat papatavanim hrsto bhaktair anucaraih saha

6013002a sa tu ramasya dharmatma nipapata vibhisanah

6013002c padayoh sarananvesi caturbhih saha raksasaih

6013003a abravic ca tada ramam vakyam tatra vibhisanah

6013003c dharmayuktam ca yuktam ca sampratam sampraharsanam

6013004a anujo ravanasyaham tena casmy avamanitah

6013004c bhavantam sarvabhutanam saranyam saranam gatah

6013005a parityakta maya lanka mitrani ca dhanani ca

6013005c bhavadgatam me rajyam ca jivitam ca sukhani ca

6013006a raksasanam vadhe sahyam lankayas ca pradharsane

6013006c karisyami yathapranam praveksyami ca vahinim

6013007a iti bruvanam ramas tu parisvajya vibhisanam

6013007c abravil laksmanam pritah samudraj jalam anaya

6013008a tena cemam mahaprajnam abhisinca vibhisanam

6013008c rajanam raksasam ksipram prasanne mayi manada

6013009a evam uktas tu saumitrir abhyasincad vibhisanam

6013009c madhye vanaramukhyanam rajanam ramasasanat

6013010a tam prasadam tu ramasya drstva sadyah plavamgamah

6013010c pracukrusur mahanadan sadhu sadhv iti cabruvan

6013011a abravic ca hanumams ca sugrivas ca vibhisanam

6013011c katham sagaram aksobhyam tarama varunalayam

6013012a upayair abhigacchamo yatha nadanadipatim

6013012c tarama tarasa sarve sasainya varunalayam

6013013a evam uktas tu dharmajnah pratyuvaca vibhisanah

6013013c samudram raghavo raja saranam gantum arhati

6013014a khanitah sagarenayam aprameyo mahodadhih

6013014c kartum arhati ramasya jnateh karyam mahodadhih

6013015a evam vibhisanenokte raksasena vipascita

6013015c prakrtya dharmasilasya raghavasyapy arocata

6013016a sa laksmanam mahatejah sugrivam ca harisvaram

6013016c satkriyartham kriyadaksah smitapurvam uvaca ha

6013017a vibhisanasya mantro 'yam mama laksmana rocate

6013017c bruhi tvam sahasugrivas tavapi yadi rocate

6013018a sugrivah pandito nityam bhavan mantravicaksanah

6013018c ubhabhyam sampradharyaryam rocate yat tad ucyatam

6013019a evam uktau tu tau virav ubhau sugrivalaksmanau

6013019c samudacara samyuktam idam vacanam ucatuh

6013020a kimartham no naravyaghra na rocisyati raghava

6013020c vibhisanena yat tuktam asmin kale sukhavaham

6013021a abaddhva sagare setum ghore 'smin varunalaye

6013021c lanka nasaditum sakya sendrair api surasuraih

6013022a vibhisanasya surasya yathartham kriyatam vacah

6013022c alam kalatyayam krtva samudro 'yam niyujyatam

6013023a evam uktah kusastirne tire nadanadipateh

6013023c samvivesa tada ramo vedyam iva hutasanah

6014001a tasya ramasya suptasya kusastirne mahitale

6014001c niyamad apramattasya nisas tisro 'ticakramuh

6014002a na ca darsayate mandas tada ramasya sagarah

6014002c prayatenapi ramena yatharham abhipujitah

6014003a samudrasya tatah kruddho ramo raktantalocanah

6014003c samipastham uvacedam laksmanam subhalaksmanam

6014004a pasya tavad anaryasya pujyamanasya laksmana

6014004c avalepam samudrasya na darsayati yat svayam

6014005a prasamas ca ksama caiva arjavam priyavadita

6014005c asamarthyam phalanty ete nirgunesu satam gunah

6014006a atmaprasamsinam dustam dhrstam viparidhavakam

6014006c sarvatrotsrstadandam ca lokah satkurute naram

6014007a na samna sakyate kirtir na samna sakyate yasah

6014007c praptum laksmana loke 'smin jayo va ranamudhani

6014008a adya madbananirbhinnair makarair makaralayam

6014008c niruddhatoyam saumitre plavadbhih pasya sarvatah

6014009a mahabhogani matsyanam karinam ca karan iha

6014009c bhogams ca pasya naganam maya bhinnani laksmana

6014010a sasankhasuktika jalam saminamakaram saraih

6014010c adya yuddhena mahata samudram parisosaye

6014011a ksamaya hi samayuktam mam ayam makaralayah

6014011c asamartham vijanati dhik ksamam idrse jane

6014012a capam anaya saumitre sarams casivisopaman

6014012c adyaksobhyam api kruddhah ksobhayisyami sagaram

6014013a velasu krtamaryadam sahasormisamakulam

6014013c nirmaryadam karisyami sayakair varunalayam

6014014a evam uktva dhanuspanih krodhavisphariteksanah

6014014c babhuva ramo durdharso yugantagnir iva jvalan

6014015a sampidya ca dhanur ghoram kampayitva sarair jagat

6014015c mumoca visikhan ugran vajraniva satakratuh

6014016a te jvalanto mahavegas tejasa sayakottamah

6014016c pravisanti samudrasya salilam trastapannagam

6014017a tato vegah samudrasya sanakramakaro mahan

6014017c sambabhuva mahaghorah samarutaravas tada

6014018a mahormimalavitatah sankhasuktisamakulah

6014018c sadhumaparivrttormih sahasabhun mahodadhih

6014019a vyathitah pannagas casan diptasya diptalocanah

6014019c danavas ca mahaviryah patalatalavasinah

6014020a urmayah sindhurajasya sanakramakaras tada

6014020c vindhyamandarasamkasah samutpetuh sahasrasah

6014021a aghurnitatarangaughah sambhrantoragaraksasah

6014021c udvartita mahagrahah samvrttah salilasayah

6015001a tato madhyat samudrasya sagarah svayam utthitah

6015001c udayan hi mahasailan meror iva divakarah

6015001e pannagaih saha diptasyaih samudrah pratyadrsyata

6015002a snigdhavaiduryasamkaso jambunadavibhusitah

6015002c raktamalyambaradharah padmapatranibheksanah

6015003a sagarah samatikramya purvam amantrya viryavan

6015003c abravit pranjalir vakyam raghavam sarapaninam

6015004a prthivi vayur akasam apo jyotis ca raghavah

6015004c svabhave saumya tisthanti sasvatam margam ashritah

6015005a tat svabhavo mamapy esa yad agadho 'ham aplavah

6015005c vikaras tu bhaved radha etat te pravadamy aham

6015006a na kaman na ca lobhad va na bhayat parthivatmaja

6015006c grahanakrakulajalam stambhayeyam katham cana

6015007a vidhasye rama yenapi visahisye hy aham tatha

6015007c graha na praharisyanti yavat sena tarisyati

6015008a ayam saumya nalo nama tanujo visvakarmanah

6015008c pitra dattavarah shriman pratimo visvakarmanah

6015009a esa setum mahotsahah karotu mayi vanarah

6015009c tam aham dharayisyami tatha hy esa yatha pita

6015010a evam uktvodadhir nastah samutthaya nalas tatah

6015010c abravid vanarasrestho vakyam ramam mahabalah

6015011a aham setum karisyami vistirne varunalaye

6015011c pituh samarthyam asthaya tattvam aha mahodadhih

6015012a mama matur varo datto mandare visvakarmana

6015012c aurasas tasya putro 'ham sadrso visvakarmana

6015013a na capy aham anukto vai prabruyam atmano gunan

6015013c kamam adyaiva badhnantu setum vanarapumgavah

6015014a tato nisrstaramena sarvato hariyuthapah

6015014c abhipetur maharanyam hrstah satasahasrasah

6015015a te nagan nagasamkasah sakhamrgaganarsabhah

6015015c babhanjur vanaras tatra pracakarsus ca sagaram

6015016a te salais casvakarnais ca dhavair vamsais ca vanarah

6015016c kutajair arjunais talais tikalais timisair api

6015017a bilvakaih saptaparnais ca karnikarais ca puspitaih

6015017c cutais casokavrksais ca sagaram samapurayan

6015018a samulams ca vimulams ca padapan harisattamah

6015018c indraketun ivodyamya prajahrur harayas tarun

6015019a praksipyamanair acalaih sahasa jalam uddhatam

6015019c samutpatitam akasam apasarpat tatas tatah

6015020a dasayojanavistirnam satayojanam ayatam

6015020c nalas cakre mahasetum madhye nadanadipateh

6015021a silanam ksipyamananam sailanam tatra patyatam

6015021c babhuva tumulah sabdas tada tasmin mahodadhau

6015022a sa nalena krtah setuh sagare makaralaye

6015022c susubhe subhagah shriman svatipatha ivambare

6015023a tato devah sagandharvah siddhas ca paramarsayah

6015024a aplavantah plavantas ca garjantas ca plavamgamah

6015024c tam acintyam asahyam ca adbhutam lomaharsanam

6015024e dadrsuh sarvabhutani sagare setubandhanam

6015025a tani kotisahasrani vanaranam mahaujasam

6015025c badhnantah sagare setum jagmuh param mahodadheh

6015026a visalah sukrtah shriman subhumih susamahitah

6015026c asobhata mahasetuh simanta iva sagare

6015027a tatah pare samudrasya gadapanir vibhisanah

6015027c paresam abhighatartham atisthat sacivaih saha

6015028a agratas tasya sainyasya shriman ramah salaksmanah

6015028c jagama dhanvi dharmatma sugrivena samanvitah

6015029a anye madhyena gacchanti parsvato 'nye plavamgamah

6015029c salile prapatanty anye margam anye na lebhire

6015029e ke cid vaihayasa gatah suparna iva pupluvuh

6015030a ghosena mahata ghosam sagarasya samucchritam

6015030c bhimam antardadhe bhima taranti harivahini

6015031a vanaranam hi sa tirna vahini nala setuna

6015031c tire nivivise rajna bahumulaphalodake

6015032a tad adbhutam raghava karma duskaram; samiksya devah saha siddhacaranaih

6015032c upetya ramam sahita maharsibhih; samabhyasincan susubhair jalaih prthak

6015033a jayasva satrun naradeva medinim; sasagaram palaya sasvatih samah

6015033c itiva ramam naradevasatkrtam; subhair vacobhir vividhair apujayan

6016001a sabale sagaram tirne rame dasarathatmaje

6016001c amatyau ravanah shriman abravic chukasaranau

6016002a samagram sagaram tirnam dustaram vanaram balam

6016002c abhutapurvam ramena sagare setubandhanam

6016003a sagare setubandham tu na sraddadhyam katham cana

6016003c avasyam capi samkhyeyam tan maya vanaram balam

6016004a bhavantau vanaram sainyam pravisyanupalaksitau

6016004c parimanam ca viryam ca ye ca mukhyah plavamgamah

6016005a mantrino ye ca ramasya sugrivasya ca sammatah

6016005c ye purvam abhivartante ye ca surah plavamgamah

6016006a sa ca setur yatha baddhah sagare salilarnave

6016006c nivesas ca yatha tesam vanaranam mahatmanam

6016007a ramasya vyavasayam ca viryam praharanani ca

6016007c laksmanasya ca virasya tattvato jnatum arhatha

6016008a kas ca senapatis tesam vanaranam mahaujasam

6016008c etaj jnatva yathatattvam sighram agantum arhathah

6016009a iti pratisamadistau raksasau sukasaranau

6016009c harirupadharau virau pravistau vanaram balam

6016010a tatas tad vanaram sainyam acintyam lomaharsanam

6016010c samkhyatum nadhyagacchetam tada tau sukasaranau

6016011a tat sthitam parvatagresu nirdaresu guhasu ca

6016011c samudrasya ca tiresu vanesupavanesu ca

6016012a taramanam ca tirnam ca tartukamam ca sarvasah

6016012c nivistam nivisac caiva bhimanadam mahabalam

6016013a tau dadarsa mahatejah pracchannau ca vibhisanah

6016013c acacakse 'tha ramaya grhitva sukasaranau

6016013e lankayah samanupraptau carau parapuramjayau

6016014a tau drstva vyathitau ramam nirasau jivite tada

6016014c krtanjaliputau bhitau vacanam cedam ucatuh

6016015a avam ihagatau saumya ravanaprahitav ubhau

6016015c parijnatum balam krtsnam tavedam raghunandana

6016016a tayos tad vacanam srutva ramo dasarathatmajah

6016016c abravit prahasan vakyam sarvabhutahite ratah

6016017a yadi drstam balam krtsnam vayam va susamiksitah

6016017c yathoktam va krtam karyam chandatah pratigamyatam

6016018a pravisya nagarim lankam bhavadbhyam dhanadanujah

6016018c vaktavyo raksasam raja yathoktam vacanam mama

6016019a yad balam ca samashritya sitam me hrtavan asi

6016019c tad darsaya yathakamam sasainyah sahabandhavah

6016020a svahkale nagarim lankam saprakaram satoranam

6016020c raksasam ca balam pasya sarair vidhvamsitam maya

6016021a ghoram rosam aham moksye balam dharaya ravana

6016021c svahkale vajravan vajram danavesv iva vasavah

6016022a iti pratisamadistau raksasau sukasaranau

6016022c agamya nagarim lankam abrutam raksasadhipam

6016023a vibhisanagrhitau tu vadharhau raksasesvara

6016023c drstva dharmatmana muktau ramenamitatejasa

6016024a ekasthanagata yatra catvarah purusarsabhah

6016024c lokapalopamah surah krtastra drdhavikramah

6016025a ramo dasarathih shrimaml laksmanas ca vibhisanah

6016025c sugrivas ca mahateja mahendrasamavikramah

6016026a ete saktah purim lankam saprakaram satoranam

6016026c utpatya samkramayitum sarve tisthantu vanarah

6016027a yadrsam tasya ramasya rupam praharanani ca

6016027c vadhisyati purim lankam ekas tisthantu te trayah

6016028a ramalaksmanagupta sa sugrivena ca vahini

6016028c babhuva durdharsatara sarvair api surasuraih

6016029a prahrstarupa dhvajini vanaukasam; mahatmanam samprati yoddhum icchatam

6016029c alam virodhena samo vidhiyatam; pradiyatam dasarathaya maithili

6017001a tad vacah pathyam aklibam saranenabhibhasitam

6017001c nisamya ravano raja pratyabhasata saranam

6017002a yadi mam abhiyunjiran devagandharvadanavah

6017002c naiva sitam pradasyami sarvalokabhayad api

6017003a tvam tu saumya paritrasto haribhir nirjito bhrsam

6017003c pratipradanam adyaiva sitayah sadhu manyase

6017003e ko hi nama sapatno mam samare jetum arhati

6017004a ity uktva parusam vakyam ravano raksasadhipah

6017004c aruroha tatah shriman prasadam himapanduram

6017004e bahutalasamutsedham ravano 'tha didrksaya

6017005a tabhyam carabhyam sahito ravanah krodhamurchitah

6017005c pasyamanah samudram ca parvatams ca vanani ca

6017005e dadarsa prthividesam susampurnam plavamgamaih

6017006a tad aparam asamkhyeyam vanaranam mahad balam

6017006c alokya ravano raja paripapraccha saranam

6017007a esam vanaramukhyanam ke surah ke mahabalah

6017007c ke purvam abhivartante mahotsahah samantatah

6017008a kesam srnoti sugrivah ke va yuthapayuthapah

6017008c saranacaksva me sarvam ke pradhanah plavamgamah

6017009a sarano raksasendrasya vacanam pariprcchatah

6017009c acacakse 'tha mukhyajno mukhyams tams tu vanaukasah

6017010a esa yo 'bhimukho lankam nardams tisthati vanarah

6017010c yuthapanam sahasranam satena parivaritah

6017011a yasya ghosena mahata saprakara satorana

6017011c lanka pravepate sarva sasailavanakanana

6017012a sarvasakhamrgendrasya sugrivasya mahatmanah

6017012c balagre tisthate viro nilo namaisa yuthapah

6017013a bahu pragrhya yah padbhyam mahim gacchati viryavan

6017013c lankam abhimukhah kopad abhiksnam ca vijrmbhate

6017014a girisrngapratikasah padmakinjalkasamnibhah

6017014c sphotayaty abhisamrabdho langulam ca punah punah

6017015a yasya langulasabdena svanantiva diso dasa

6017015c esa vanararajena surgrivenabhisecitah

6017015e yauvarajye 'ngado nama tvam ahvayati samyuge

6017016a ye tu vistabhya gatrani ksvedayanti nadanti ca

6017016c utthaya ca vijrmbhante krodhena haripumgavah

6017017a ete dusprasaha ghoras candas candaparakramah

6017017c astau satasahasrani dasakotisatani ca

6017018a ya enam anugacchanti viras candanavasinah

6017018c esa asamsate lankam svenanikena marditum

6017019a sveto rajatasamkasah sabalo bhimavikramah

6017019c buddhiman vanarah suras trisu lokesu visrutah

6017020a turnam sugrivam agamya punar gacchati vanarah

6017020c vibhajan vanarim senam anikani praharsayan

6017021a yah pura gomatitire ramyam paryeti parvatam

6017021c namna samkocano nama nananagayuto girih

6017022a tatra rajyam prasasty esa kumudo nama yuthapah

6017022c yo 'sau satasahasranam sahasram parikarsati

6017023a yasya vala bahuvyama dirghalangulam ashritah

6017023c tamrah pitah sitah svetah prakirna ghorakarmanah

6017024a adino rosanas candah samgramam abhikanksati

6017024c esaivasamsate lankam svenanikena marditum

6017025a yas tv esa simhasamkasah kapilo dirghakesarah

6017025c nibhrtah preksate lankam didhaksann iva caksusa

6017026a vindhyam krishnagirim sahyam parvatam ca sudarsanam

6017026c rajan satatam adhyaste rambho namaisa yuthapah

6017027a satam satasahasranam trimsac ca hariyuthapah

6017027c parivaryanugacchanti lankam marditum ojasa

6017028a yas tu karnau vivrnute jrmbhate ca punah punah

6017028c na ca samvijate mrtyor na ca yuthad vidhavati

6017029a mahabalo vitabhayo ramyam salveya parvatam

6017029c rajan satatam adhyaste sarabho nama yuthapah

6017030a etasya balinah sarve vihara nama yuthapah

6017030c rajan satasahasrani catvarimsat tathaiva ca

6017031a yas tu megha ivakasam mahan avrtya tisthati

6017031c madhye vanaraviranam suranam iva vasavah

6017032a bherinam iva samnado yasyaisa sruyate mahan

6017032c ghorah sakhamrgendranam samgramam abhikanksatam

6017033a esa parvatam adhyaste pariyatram anuttamam

6017033c yuddhe dusprasaho nityam panaso nama yuthapah

6017034a enam satasahasranam satardham paryupasate

6017034c yuthapa yuthapasrestham yesam yuthani bhagasah

6017035a yas tu bhimam pravalgantim camum tisthati sobhayan

6017035c sthitam tire samudrasya dvitiya iva sagarah

6017036a esa dardarasamkaso vinato nama yuthapah

6017036c pibams carati parnasam nadinam uttamam nadim

6017037a sastih satasahasrani balam asya plavamgamah

6017037c tvam ahvayati yuddhaya krathano nama yuthapah

6017038a yas tu gairikavarnabham vapuh pusyati vanarah

6017038c gavayo nama tejasvi tvam krodhad abhivartate

6017039a enam satasahasrani saptatih paryupasate

6017039c esa asamsate lankam svenanikena marditum

6017040a ete dusprasaha ghora balinah kamarupinah

6017040c yuthapa yuthapasrestha yesam samkhya na vidyate

6018001a tams tu te 'ham pravaksyami preksamanasya yuthapan

6018001c raghavarthe parakranta ye na raksanti jivitam

6018002a snigdha yasya bahusyama bala langulam ashritah

6018002c tamrah pitah sitah svetah prakirna ghorakarmanah

6018003a pragrhitah prakasante suryasyeva maricayah

6018003c prthivyam canukrsyante haro namaisa yuthapah

6018004a yam prsthato 'nugacchanti sataso 'tha sahasrasah

6018004c druman udyamya sahita lankarohanatatparah

6018005a esa kotisahasrena vanaranam mahaujasam

6018005c akanksate tvam samgrame jetum parapuramjaya

6018006a nilan iva mahameghams tisthato yams tu pasyasi

6018006c asitan janasamkasan yuddhe satyaparakraman

6018007a nakhadamstrayudhan virams tiksnakopan bhayavahan

6018007c asamkhyeyan anirdesyan param param ivodadheh

6018008a parvatesu ca ye ke cid visamesu nadisu ca

6018008c ete tvam abhivartante rajann rskah sudarunah

6018009a esam madhye sthito rajan bhimakso bhimadarsanah

6018009c parjanya iva jimutaih samantat parivaritah

6018010a rksavantam girisrestham adhyaste narmadam piban

6018010c sarvarksanam adhipatir dhumro namaisa yuthapah

6018011a yaviyan asya tu bhrata pasyainam parvatopamam

6018011c bhratra samano rupena visistas tu parakrame

6018012a sa esa jambavan nama mahayuthapayuthapah

6018012c prasanto guruvarti ca sampraharesv amarsanah

6018013a etena sahyam sumahat krtam sakrasya dhimata

6018013c devasure jambavata labdhas ca bahavo varah

6018014a aruhya parvatagrebhyo mahabhravipulah silah

6018014c muncanti vipulakara na mrtyor udvijanti ca

6018015a raksasanam ca sadrsah pisacanam ca romasah

6018015c etasya sainye bahavo vicaranty agnitejasah

6018016a yam tv enam abhisamrabdham plavamanam iva sthitam

6018016c preksante vanarah sarve sthitam yuthapayuthapam

6018017a esa rajan sahasraksam paryupaste harisvarah

6018017c balena balasampanno rambho namaisa yuthapah

6018018a yah sthitam yojane sailam gacchan parsvena sevate

6018018c urdhvam tathaiva kayena gatah prapnoti yojanam

6018019a yasman na paramam rupam catuspadesu vidyate

6018019c srutah samnadano nama vanaranam pitamahah

6018020a yena yuddham tada dattam rane sakrasya dhimata

6018020c parajayas ca na praptah so 'yam yuthapayuthapah

6018020e yasya vikramamanasya sakrasyeva parakramah

6018021a esa gandharvakanyayam utpannah krishnavartmana

6018021c pura devasure yuddhe sahyartham tridivaukasam

6018022a yasya vaisravano raja jambum upanisevate

6018022c yo raja parvatendranam bahukimnarasevinam

6018023a viharasukhado nityam bhratus te raksasadhipa

6018023c tatraisa vasati shriman balavan vanararsabhah

6018023e yuddhesv akatthano nityam krathano nama yuthapah

6018024a vrtah kotisahasrena harinam samupasthitah

6018024c esaivasamsate lankam svenanikena marditum

6018025a yo gangam anu paryeti trasayan hastiyuthapan

6018025c hastinam vanaranam ca purvavairam anusmaran

6018026a esa yuthapatir neta gacchan giriguhasayah

6018026c harinam vahini mukhyo nadim haimavatim anu

6018027a usira bijam ashritya parvatam mandaropamam

6018027c ramate vanarasrestho divi sakra iva svayam

6018028a enam satasahasranam sahasram abhivartate

6018028c esa durmarsano rajan pramathi nama yuthapah

6018029a vatenevoddhatam megham yam enam anupasyasi

6018029c vivartamanam bahuso yatraitad bahulam rajah

6018030a ete 'sitamukha ghora golangula mahabalah

6018030c satam satasahasrani drstva vai setubandhanam

6018031a golangulam mahavegam gavaksam nama yuthapam

6018031c parivaryabhivartante lankam marditum ojasa

6018032a bhramaracarita yatra sarvakamaphaladrumah

6018032c yam suryatulyavarnabham anuparyeti parvatam

6018033a yasya bhasa sada bhanti tadvarna mrgapaksinah

6018033c yasya prastham mahatmano na tyajanti maharsayah

6018034a tatraisa ramate rajan ramye kancanaparvate

6018034c mukhyo vanaramukhyanam kesari nama yuthapah

6018035a sastir girisahasranam ramyah kancanaparvatah

6018035c tesam madhye girivaras tvam ivanagha raksasam

6018036a tatraite kapilah svetas tamrasya madhupingalah

6018036c nivasanty uttamagirau tiksnadamstranakhayudhah

6018037a simha iva caturdamstra vyaghra iva durasadah

6018037c sarve vaisvanarasama jvalitasivisopamah

6018038a sudirghancitalangula mattamatamgasamnibhah

6018038c mahaparvatasamkasa mahajimutanisvanah

6018039a esa caisam adhipatir madhye tisthati viryavan

6018039c namna prthivyam vikhyato rajan satabaliti yah

6018039e esaivasamsate lankam svenanikena marditum

6018040a gajo gavakso gavayo nalo nilas ca vanarah

6018040c ekaika eva yuthanam kotibhir dasabhir vrtah

6018041a tathanye vanarasrestha vindhyaparvatavasinah

6018041c na sakyante bahutvat tu samkhyatum laghuvikramah

6018042a sarve maharaja mahaprabhavah; sarve mahasailanikasakayah

6018042c sarve samarthah prthivim ksanena; kartum pravidhvastavikirnasailam

6019001a saranasya vacah srutva ravanam raksasadhipam

6019001c balam alokayan sarvam suko vakyam athabravit

6019002a sthitan pasyasi yan etan mattan iva mahadvipan

6019002c nyagrodhan iva gangeyan salan haimavatin iva

6019003a ete dusprasaha rajan balinah kamarupinah

6019003c daityadanavasamkasa yuddhe devaparakramah

6019004a esam kotisahasrani nava pancaca sapta ca

6019004c tatha sankhasahasrani tatha vrndasatani ca

6019005a ete sugrivasacivah kiskindhanilayah sada

6019005c harayo devagandharvair utpannah kamarupinah

6019006a yau tau pasyasi tisthantau kumarau devarupinau

6019006c maindas ca dvividas cobhau tabhyam nasti samo yudhi

6019007a brahmana samanujnatav amrtaprasinav ubhau

6019007c asamsete yudha lankam etau marditum ojasa

6019008a yav etav etayoh parsve sthitau parvatasamnibhau

6019008c sumukho vimukhas caiva mrtyuputrau pituh samau

6019009a yam tu pasyasi tisthantam prabhinnam iva kunjaram

6019009c yo balat ksobhayet kruddhah samudram api vanarah

6019010a eso 'bhiganta lankaya vaidehyas tava ca prabho

6019010c enam pasya pura drstam vanaram punar agatam

6019011a jyesthah kesarinah putro vatatmaja iti srutah

6019011c hanuman iti vikhyato langhito yena sagarah

6019012a kamarupi harisrestho balarupasamanvitah

6019012c anivaryagatis caiva yatha satatagah prabhuh

6019013a udyantam bhaskaram drstva balah kila pipasitah

6019013c triyojanasahasram tu adhvanam avatirya hi

6019014a adityam aharisyami na me ksut pratiyasyati

6019014c iti samcintya manasa puraisa baladarpitah

6019015a anadhrsyatamam devam api devarsidanavaih

6019015c anasadyaiva patito bhaskarodayane girau

6019016a patitasya kaper asya hanur eka silatale

6019016c kim cid bhinna drdhahanor hanuman esa tena vai

6019017a satyam agamayogena mamaisa vidito harih

6019017c nasya sakyam balam rupam prabhavo vanubhasitum

6019018a esa asamsate lankam eko marditum ojasa

6019018c yas caiso 'nantarah surah syamah padmanibheksanah

6019019a iksvakunam atiratho loke vikhyata paurusah

6019019c yasmin na calate dharmo yo dharmam nativartate

6019020a yo brahmam astram vedams ca veda vedavidam varah

6019020c yo bhindyad gaganam banaih parvatams capi darayet

6019021a yasya mrtyor iva krodhah sakrasyeva parakramah

6019021c sa esa ramas tvam yoddhum rajan samabhivartate

6019022a yas caisa daksine parsve suddhajambunadaprabhah

6019022c visalavaksas tamrakso nilakuncitamurdhajah

6019023a eso 'sya laksmano nama bhrata pranasamah priyah

6019023c naye yuddhe ca kusalah sarvasastravisaradah

6019024a amarsi durjayo jeta vikranto buddhiman bali

6019024c ramasya daksino bahur nityam prano bahiscarah

6019025a na hy esa raghavasyarthe jivitam pariraksati

6019025c esaivasamsate yuddhe nihantum sarvaraksasan

6019026a yas tu savyam asau paksam ramasyashritya tisthati

6019026c raksoganapariksipto raja hy esa vibhisanah

6019027a shrimata rajarajena lankayam abhisecitah

6019027c tvam eva pratisamrabdho yuddhayaiso 'bhivartate

6019028a yam tu pasyasi tisthantam madhye girim ivacalam

6019028c sarvasakhamrgendranam bhartaram aparajitam

6019029a tejasa yasasa buddhya jnanenabhijanena ca

6019029c yah kapin ati babhraja himavan iva parvatan

6019030a kiskindham yah samadhyaste guham sagahanadrumam

6019030c durgam parvatadurgastham pradhanaih saha yuthapaih

6019031a yasyaisa kancani mala sobhate satapuskara

6019031c kanta devamanusyanam yasyam laksmih pratisthita

6019032a etam ca malam taram ca kapirajyam ca sasvatam

6019032c sugrivo valinam hatva ramena pratipaditah

6019033a evam kotisahasrena sankunam ca satena ca

6019033c sugrivo vanarendras tvam yuddhartham abhivartate

6019034a imam maharajasamiksya vahinim; upasthitam prajvalitagrahopamam

6019034c tatah prayatnah paramo vidhiyatam; yatha jayah syan na paraih parajayah

6020001a sukena tu samakhyatams tan drstva hariyuthapan

6020001c samipastham ca ramasya bhrataram svam vibhisanam

6020002a laksmanam ca mahaviryam bhujam ramasya daksinam

6020002c sarvavanararajam ca sugrivam bhimavikramam

6020003a kim cid avignahrdayo jatakrodhas ca ravanah

6020003c bhartsayam asa tau virau kathante sukasaranau

6020004a adhomukhau tau pranatav abravic chukasaranau

6020004c rosagadgadaya vaca samrabdhah parusam vacah

6020005a na tavat sadrsam nama sacivair upajivibhih

6020005c vipriyam nrpater vaktum nigrahapragrahe vibhoh

6020006a ripunam pratikulanam yuddhartham abhivartatam

6020006c ubhabhyam sadrsam nama vaktum aprastave stavam

6020007a acarya guravo vrddha vrtha vam paryupasitah

6020007c saram yad rajasastranam anujivyam na grhyate

6020008a grhito va na vijnato bharo jnanasya vochyate

6020008c idrsaih sacivair yukto murkhair distya dharamy aham

6020009a kim nu mrtyor bhayam nasti mam vaktum parusam vacah

6020009c yasya me sasato jihva prayacchati subhasubham

6020010a apy eva dahanam sprstva vane tisthanti padapah

6020010c rajadosaparamrstas tisthante naparadhinah

6020011a hanyam aham imau papau satrupaksaprasamsakau

6020011c yadi purvopakarair me na krodho mrdutam vrajet

6020012a apadhvamsata gacchadhvam samnikarsad ito mama

6020012c na hi vam hantum icchami smarann upakrtani vam

6020012e hatav eva krtaghnau tau mayi snehaparanmukhau

6020013a evam uktau tu savridau tav ubhau sukasaranau

6020013c ravanam jayasabdena pratinandyabhinihsrtau

6020014a abravit sa dasagrivah samipastham mahodaram

6020014c upasthapaya sighram me caran nitivisaradan

6020015a tatas carah samtvaritah praptah parthivasasanat

6020015c upasthitah pranjalayo vardhayitva jayasisa

6020016a tan abravit tato vakyam ravano raksasadhipah

6020016c caran pratyayikan suran bhaktan vigatasadhvasan

6020017a ito gacchata ramasya vyavasayam pariksatha

6020017c mantresv abhyantara ye 'sya pritya tena samagatah

6020018a katham svapiti jagarti kim anyac ca karisyati

6020018c vijnaya nipunam sarvam agantavyam asesatah

6020019a carena viditah satruh panditair vasudhadhipaih

6020019c yuddhe svalpena yatnena samasadya nirasyate

6020020a caras tu te tathety uktva prahrsta raksasesvaram

6020020c krtva pradaksinam jagmur yatra ramah salaksmanah

6020021a te suvelasya sailasya samipe ramalaksmanau

6020021c pracchanna dadrsur gatva sasugrivavibhisanau

6020022a te tu dharmatmana drsta raksasendrena raksasah

6020022c vibhisanena tatrastha nigrhita yadrcchaya

6020023a vanarair arditas te tu vikrantair laghuvikramaih

6020023c punar lankam anupraptah svasanto nastacetasah

6020024a tato dasagrivam upasthitas te; cara bahirnityacara nisacarah

6020024c gireh suvelasya samipavasinam; nyavedayan bhimabalam mahabalah

6021001a tatas tam aksobhya balam lankadhipataye carah

6021001c suvele raghavam saile nivistam pratyavedayan

6021002a caranam ravanah srutva praptam ramam mahabalam

6021002c jatodvego 'bhavat kim cic chardulam vakyam abravit

6021003a ayathavac ca te varno dinas casi nisacara

6021003c nasi kaccid amitranam kruddhanam vasam agatah

6021004a iti tenanusistas tu vacam mandam udirayat

6021004c tada raksasasardulam sardulo bhayavihvalah

6021005a na te carayitum sakya rajan vanarapumgavah

6021005c vikranta balavantas ca raghavena ca raksitah

6021006a napi sambhasitum sakyah samprasno 'tra na labhyate

6021006c sarvato raksyate pantha vanaraih parvatopamaih

6021007a pravistamatre jnato 'ham bale tasminn acarite

6021007c balad grhito bahubhir bahudhasmi vidaritah

6021008a janubhir mustibhir dantais talais cabhihato bhrsam

6021008c parinito 'smi haribhir balavadbhir amarsanaih

6021009a pariniya ca sarvatra nito 'ham ramasamsadam

6021009c rudhiradigdhasarvango vihvalas calitendriyah

6021010a haribhir vadhyamanas ca yacamanah krtanjalih

6021010c raghavena paritrato jivami ha yadrcchaya

6021011a esa sailaih silabhis ca purayitva maharnavam

6021011c dvaram ashritya lankaya ramas tisthati sayudhah

6021012a garudavyuham asthaya sarvato haribhir vrtah

6021012c mam visrjya mahateja lankam evabhivartate

6021013a pura prakaram ayati ksipram ekataram kuru

6021013c sitam casmai prayacchasu suyuddham va pradiyatam

6021014a manasa samtatapatha tac chrutva raksasadhipah

6021014c sardulasya mahad vakyam athovaca sa ravanah

6021015a yadi mam pratiyudhyeran devagandharvadanavah

6021015c naiva sitam pradasyami sarvalokabhayad api

6021016a evam uktva mahateja ravanah punar abravit

6021016c carita bhavata sena ke 'tra surah plavamgamah

6021017a kidrsah kimprabhavas ca vanara ye durasadah

6021017c kasya putras ca pautras ca tattvam akhyahi raksasa

6021018a tatr atra pratipatsyami jnatva tesam balabalam

6021018c avasyam balasamkhyanam kartavyam yuddham icchata

6021019a athaivam uktah sardulo ravanenottamas carah

6021019c idam vacanam arebhe vaktum ravanasamnidhau

6021020a atharksarajasah putro yudhi rajan sudurjayah

6021020c gadgadasyatha putro 'tra jambavan iti visrutah

6021021a gadgadasyaiva putro 'nyo guruputrah satakratoh

6021021c kadanam yasya putrena krtam ekena raksasam

6021022a susenas capi dharmatma putro dharmasya viryavan

6021022c saumyah somatmajas catra rajan dadhimukhah kapih

6021023a sumukho durmukhas catra vegadarsi ca vanarah

6021023c mrtyur vanararupena nunam srstah svayambhuva

6021024a putro hutavahasyatha nilah senapatih svayam

6021024c anilasya ca putro 'tra hanuman iti visrutah

6021025a napta sakrasya durdharso balavan angado yuva

6021025c maindas ca dvividas cobhau balinav asvisambhavau

6021026a putra vaivasvatasyatra pancakalantakopamah

6021026c gajo gavakso gavayah sarabho gandhamadanah

6021027a sveto jyotirmukhas catra bhaskarasyatmasambhavau

6021027c varunasya ca putro 'tha hemakutah plavamgamah

6021028a visvakarmasuto viro nalah plavagasattamah

6021028c vikranto vegavan atra vasuputrah sudurdharah

6021029a dasavanarakotyas ca suranam yuddhakanksinam

6021029c shrimatam devaputranam sesan nakhyatum utsahe

6021030a putro dasarathasyaisa simhasamhanano yuva

6021030c dusano nihato yena kharas ca trisiras tatha

6021031a nasti ramasya sadrso vikrame bhuvi kas cana

6021031c viradho nihato yena kabandhas cantakopamah

6021032a vaktum na sakto ramasya narah kas cid gunan ksitau

6021032c janasthanagata yena tavanto raksasa hatah

6021033a laksmanas catra dharmatma matamganam ivarsabhah

6021033c yasya banapatham prapya na jived api vasavah

6021034a raksasanam varisthas ca tava bhrata vibhisanah

6021034c parigrhya purim lankam raghavasya hite ratah

6021035a iti sarvam samakhyatam tavedam vanaram balam

6021035c suvele 'dhisthitam saile sesakarye bhavan gatih

6022001a tatas tam aksobhyabalam lankayam nrpates carah

6022001c suvele raghavam saile nivistam pratyavedayan

6022002a caranam ravanah srutva praptam ramam mahabalam

6022002c jatodvego 'bhavat kim cit sacivams cedam abravit

6022003a mantrinah sighram ayantu sarve vai susamahitah

6022003c ayam no mantrakalo hi samprapta iva raksasah

6022004a tasya tac chasanam srutva mantrino 'bhyagaman drutam

6022004c tatah sammantrayam asa sacivai raksasaih saha

6022005a mantrayitva sa durdharsah ksamam yat samanantaram

6022005c visarjayitva sacivan pravivesa svam alayam

6022006a tato raksasam ahuya vidyujjihvam mahabalam

6022006c mayavidam mahamayah pravisad yatra maithili

6022007a vidyujjihvam ca mayajnam abravid raksasadhipah

6022007c mohayisyamahe sitam mayaya janakatmajam

6022008a siro mayamayam grhya raghavasya nisacara

6022008c mam tvam samupatisthasva mahac ca sasaram dhanuh

6022009a evam uktas tathety aha vidyujjihvo nisacarah

6022009c tasya tusto 'bhavad raja pradadau ca vibhusanam

6022010a asokavanikayam tu pravivesa mahabalah

6022010c tato dinam adainyarham dadarsa dhanadanujah

6022010e adhomukhim sokaparam upavistam mahitale

6022011a bhartaram eva dhyayantim asokavanikam gatam

6022011c upasyamanam ghorabhi raksasibhir aduratah

6022012a upasrtya tatah sitam praharsan nama kirtayan

6022012c idam ca vacanam dhrstam uvaca janakatmajam

6022013a santvyamana maya bhadre yam upashritya valgase

6022013c khara hanta sa te bharta raghavah samare hatah

6022014a chinnam te sarvato mulam darpas te nihato maya

6022014c vyasanenatmanah site mama bharya bhavisyasi

6022015a alpapunye nivrttarthe mudhe panditamanini

6022015c srnu bhartrbadham site ghoram vrtravadham yatha

6022016a samayatah samudrantam mam hantum kila raghavah

6022016c vanarendrapranitena balena mahata vrtah

6022017a samnivistah samudrasya tiram asadya daksinam

6022017c balena mahata ramo vrajaty astam divakare

6022018a athadhvani parisrantam ardharatre sthitam balam

6022018c sukhasuptam samasadya caritam prathamam caraih

6022019a tat prahastapranitena balena mahata mama

6022019c balam asya hatam ratrau yatra ramah sulaksmanah

6022020a pattasan parighan khadgams cakran dandan mahayasan

6022020c banajalani sulani bhasvaran kutamudgaran

6022021a yastis ca tomaran prasams cakrani musalani ca

6022021c udyamyodyamya raksobhir vanaresu nipatitah

6022022a atha suptasya ramasya prahastena pramathina

6022022c asaktam krtahastena siras chinnam mahasina

6022023a vibhisanah samutpatya nigrhito yadrcchaya

6022023c disah pravrajitah sarvair laksmanah plavagaih saha

6022024a sugrivo grivaya sete bhagnaya plavagadhipah

6022024c nirastahanukah sete hanuman raksasair hatah

6022025a jambavan atha janubhyam utpatan nihato yudhi

6022025c pattasair bahubhis chinno nikrttah padapo yatha

6022026a maindas ca dvividas cobhau nihatau vanararsabhau

6022026c nihsvasantau rudantau ca rudhirena samuksitau

6022027a asinabhyahatas chinno madhye ripunisudanah

6022027c abhistanati medinyam panasah panaso yatha

6022028a naracair bahubhis chinnah sete daryam darimukhah

6022028c kumudas tu mahateja niskujan sayakair hatah

6022029a angado bahubhis chinnah sarair asadya raksasaih

6022029c patito rudhirodgari ksitau nipatito 'ngadah

6022030a harayo mathita nagai rathajalais tathapare

6022030c sayita mrditas tatra vayuvegair ivambudah

6022031a pradrutas ca pare trasta hanyamana jaghanyatah

6022031c abhidrutas tu raksobhih simhair iva mahadvipah

6022032a sagare patitah ke cit ke cid gaganam ashritah

6022032c rksa vrksan uparudha vanarais tu vimishritah

6022033a sagarasya ca tiresu sailesu ca vanesu ca

6022033c pingaksas te virupaksair bahubhir bahavo hatah

6022034a evam tava hato bharta sasainyo mama senaya

6022034c ksatajardram rajodhvastam idam casyahrtam sirah

6022035a tatah paramadurdharso ravano raksasesvarah

6022035c sitayam upasrnvantyam raksasim idam abravit

6022036a raksasam krurakarmanam vidyujjihvam tvam anaya

6022036c yena tad raghavasirah samgramat svayam ahrtam

6022037a vidyujjihvas tato grhya siras tat sasarasanam

6022037c pranamam sirasa krtva ravanasyagratah sthitah

6022038a tam abravit tato raja ravano raksasam sthitam

6022038c vidyujjihvam mahajihvam samipaparivartinam

6022039a agratah kuru sitayah sighram dasaratheh sirah

6022039c avastham pascimam bhartuh krpana sadhu pasyatu

6022040a evam uktam tu tad raksah siras tat priyadarsanam

6022040c upaniksipya sitayah ksipram antaradhiyata

6022041a ravanas capi ciksepa bhasvaram karmukam mahat

6022041c trisu lokesu vikhyatam sitam idam uvaca ha

6022042a idam tat tava ramasya karmukam jyasamanvitam

6022042c iha prahastenanitam hatva tam nisi manusam

6022043a sa vidyujjihvena sahaiva tac chiro; dhanus ca bhumau vinikirya ravanah

6022043c videharajasya sutam yasasvinim; tato 'bravit tam bhava me vasanuga

6023001a sa sita tac chiro drstva tac ca karmukam uttamam

6023001c sugrivapratisamsargam akhyatam ca hanumata

6023002a nayane mukhavarnam ca bhartus tat sadrsam mukham

6023002c kesan kesantadesam ca tam ca cudamanim subham

6023003a etaih sarvair abhijnanair abhijnaya suduhkhita

6023003c vijagarhe 'tha kaikeyim krosanti kurari yatha

6023004a sakama bhava kaikeyi hato 'yam kulanandanah

6023004c kulam utsaditam sarvam tvaya kalahasilaya

6023005a aryena kim nu kaikeyyah krtam ramena vipriyam

6023005c yad grhac ciravasanas taya prasthapito vanam

6023006a evam uktva tu vaidehi vepamana tapasvini

6023006c jagama jagatim bala chinna tu kadali yatha

6023007a sa muhurtat samasvasya pratilabhya ca cetanam

6023007c tac chirah samupaghraya vilalapayateksana

6023008a ha hatasmi mahabaho viravratam anuvrata

6023008c imam te pascimavastham gatasmi vidhava krta

6023009a prathamam maranam narya bhartur vaigunyam ucyate

6023009c suvrttah sadhuvrttayah samvrttas tvam mamagratah

6023010a duhkhad duhkham prapannaya magnayah sokasagare

6023010c yo hi mam udyatas tratum so 'pi tvam vinipatitah

6023011a sa svasrur mama kausalya tvaya putrena raghava

6023011c vatseneva yatha dhenur vivatsa vatsala krta

6023012a adistam dirgham ayus te yair acintyaparakrama

6023012c anrtam vacanam tesam alpayur asi raghava

6023013a atha va nasyati prajna prajnasyapi satas tava

6023013c pacaty enam tatha kalo bhutanam prabhavo hy ayam

6023014a adrstam mrtyum apannah kasmat tvam nayasastravit

6023014c vyasananam upayajnah kusalo hy asi varjane

6023015a tatha tvam samparisvajya raudrayatinrsamsaya

6023015c kalaratrya mayacchidya hrtah kamalalocanah

6023016a upasese mahabaho mam vihaya tapasvinim

6023016c priyam iva subham narim prthivim purusarsabha

6023017a arcitam satatam yatnad gandhamalyair maya tava

6023017c idam te matpriyam vira dhanuh kancanabhusitam

6023018a pitra dasarathena tvam svasurena mamanagha

6023018c purvais ca pitrbhih sardham nunam svarge samagatah

6023019a divi naksatrabhutas tvam mahat karma krtam priyam

6023019c punyam rajarsivamsam tvam atmanah samupeksase

6023020a kim man na preksase rajan kim mam na pratibhasase

6023020c balam balena sampraptam bharyam mam sahacarinim

6023021a samsrutam grhnata panim carisyamiti yat tvaya

6023021c smara tan mama kakutstha naya mam api duhkhitam

6023022a kasman mam apahaya tvam gato gatimatam vara

6023022c asmal lokad amum lokam tyaktva mam iha duhkhitam

6023023a kalyanair ucitam yat tat parisvaktam mayaiva tu

6023023c kravyadais tac chariram te nunam viparikrsyate

6023024a agnistomadibhir yajnair istavan aptadaksinaih

6023024c agnihotrena samskaram kena tvam tu na lapsyase

6023025a pravrajyam upapannanam trayanam ekam agatam

6023025c paripraksyati kausalya laksmanam sokalalasa

6023026a sa tasyah pariprcchantya vadham mitrabalasya te

6023026c tava cakhyasyate nunam nisayam raksasair vadham

6023027a sa tvam suptam hatam srutva mam ca raksogrham gatam

6023027c hrdayena vidirnena na bhavisyati raghava

6023028a sadhu pataya mam ksipram ramasyopari ravanah

6023028c samanaya patim patnya kuru kalyanam uttamam

6023029a sirasa me siras casya kayam kayena yojaya

6023029c ravananugamisyami gatim bhartur mahatmanah

6023029e muhurtam api necchami jivitum papajivina

6023030a srutam maya vedavidam brahmananam pitur grhe

6023030c yasam strinam priyo bharta tasam loka mahodayah

6023031a ksama yasmin damas tyagah satyam dharmah krtajnata

6023031c ahimsa caiva bhutanam tam rte ka gatir mama

6023032a iti sa duhkhasamtapta vilalapayateksana

6023032c bhartuh siro dhanus tatra samiksya janakatmaja

6023033a evam lalapyamanayam sitayam tatra raksasah

6023033c abhicakrama bhartaram anikasthah krtanjalih

6023034a vijayasvaryaputreti so 'bhivadya prasadya ca

6023034c nyavedayad anupraptam prahastam vahinipatim

6023035a amatyaih sahitah sarvaih prahastah samupasthitah

6023035c kim cid atyayikam karyam tesam tvam darsanam kuru

6023036a etac chrutva dasagrivo raksasaprativeditam

6023036c asokavanikam tyaktva mantrinam darsanam yayau

6023037a sa tu sarvam samarthyaiva mantribhih krtyam atmanah

6023037c sabham pravisya vidadhe viditva ramavikramam

6023038a antardhanam tu tac chirsam tac ca karmukam uttamam

6023038c jagama ravanasyaiva niryanasamanantaram

6023039a raksasendras tu taih sardham mantribhir bhimavikramaih

6023039c samarthayam asa tada ramakaryaviniscayam

6023040a avidurasthitan sarvan baladhyaksan hitaisinah

6023040c abravit kalasadrso ravano raksasadhipah

6023041a sighram bherininadena sphutakonahatena me

6023041c samanayadhvam sainyani vaktavyam ca na karanam

6023042a tatas tatheti pratigrhya tad vaco; baladhipas te mahad atmano balam

6023042c samanayams caiva samagatam ca te; nyavedayan bhartari yuddhakanksini

6024001a sitam tu mohitam drstva sarama nama raksasi

6024001c asasadasu vaidehim priyam pranayini sakhi

6024002a sa hi tatra krta mitram sitaya raksyamanaya

6024002c raksanti ravanad ista sanukrosa drdhavrata

6024003a sa dadarsa sakhim sitam sarama nastacetanam

6024003c upavrtyotthitam dhvastam vadavam iva pamsusu

6024004a tam samasvasayam asa sakhi snehena suvrata

6024004c ukta yad ravanena tvam pratyuktam ca svayam tvaya

6024005a sakhisnehena tad bhiru maya sarvam pratisrutam

6024005c linaya ganahe suhye bhayam utsrjya ravanat

6024005e tava hetor visalaksi na hi me jivitam priyam

6024006a sa sambhrantas ca niskranto yat krte raksasadhipah

6024006c tac ca me viditam sarvam abhiniskramya maithili

6024007a na sakyam sauptikam kartum ramasya viditatmanah

6024007c vadhas ca purusavyaghre tasminn evopapadyate

6024008a na caiva vanara hantum sakyah padapayodhinah

6024008c sura devarsabheneva ramena hi suraksitah

6024009a dirghavrttabhujah shriman mahoraskah pratapavan

6024009c dhanvi samhananopeto dharmatma bhuvi visrutah

6024010a vikranto raksita nityam atmanas ca parasya ca

6024010c laksmanena saha bhratra kusali nayasastravit

6024011a hanta parabalaughanam acintyabalapaurusah

6024011c na hato raghavah shriman site satrunibarhanah

6024012a ayuktabuddhikrtyena sarvabhutavirodhina

6024012c iyam prayukta raudrena maya mayavida tvayi

6024013a sokas te vigatah sarvah kalyanam tvam upasthitam

6024013c dhruvam tvam bhajate laksmih priyam pritikaram srnu

6024014a uttirya sagaram ramah saha vanarasenaya

6024014c samnivistah samudrasya tiram asadya daksinam

6024015a drsto me paripurnarthah kakutsthah sahalaksmanah

6024015c sahitaih sagarantasthair balais tisthati raksitah

6024016a anena presita ye ca raksasa laghuvikramah

6024016c raghavas tirna ity evam pravrttis tair ihahrta

6024017a sa tam srutva visalaksi pravrttim raksasadhipah

6024017c esa mantrayate sarvaih sacivaih saha ravanah

6024018a iti bruvana sarama raksasi sitaya saha

6024018c sarvodyogena sainyanam sabdam susrava bhairavam

6024019a dandanirghatavadinyah srutva bherya mahasvanam

6024019c uvaca sarama sitam idam madhurabhasini

6024020a samnahajanani hy esa bhairava bhiru bherika

6024020c bherinadam ca gambhiram srnu toyadanisvanam

6024021a kalpyante mattamatamga yujyante rathavajinah

6024021c tatra tatra ca samnaddhah sampatanti padatayah

6024022a apuryante rajamargah sainyair adbhutadarsanaih

6024022c vegavadbhir nadadbhis ca toyaughair iva sagarah

6024023a sastranam ca prasannanam carmanam varmanam tatha

6024023c rathavajigajanam ca bhusitanam ca raksasam

6024024a prabham visrjatam pasya nanavarnam samutthitam

6024024c vanam nirdahato dharme yatharupam vibhavasoh

6024025a ghantanam srnu nirghosam rathanam srnu nisvanam

6024025c hayanam hesamananam srnu turyadhvanim yatha

6024026a udyatayudhahastanam raksasendranuyayinam

6024026c sambhramo raksasam esa tumulo lomaharsanah

6024027a shris tvam bhajati sokaghni raksasam bhayam agatam

6024027c ramat kamalapatraksi daityanam iva vasavat

6024028a avajitya jitakrodhas tam acintyaparakramah

6024028c ravanam samare hatva bharta tvadhigamisyati

6024029a vikramisyati raksahsu bharta te sahalaksmanah

6024029c yatha satrusu satrughno visnuna saha vasavah

6024030a agatasya hi ramasya ksipram ankagatam satim

6024030c aham draksyami siddhartham tvam satrau vinipatite

6024031a asruny anandajani tvam vartayisyasi sobhane

6024031c samagamya parisvakta tasyorasi mahorasah

6024032a aciran moksyate site devi te jaghanam gatam

6024032c dhrtam etam bahun masan venim ramo mahabalah

6024033a tasya drstva mukham devi purnacandram ivoditam

6024033c moksyase sokajam vari nirmokam iva pannagi

6024034a ravanam samare hatva nacirad eva maithili

6024034c tvaya samagram priyaya sukharho lapsyate sukham

6024035a samagata tvam ramena modisyasi mahatmana

6024035c suvarsena samayukta yatha sasyena medini

6024036a girivaram abhito 'nuvartamano; haya iva mandalam asu yah karoti

6024036c tam iha saranam abhyupehi devi; divasakaram prabhavo hy ayam prajanam

6025001a atha tam jatasamtapam tena vakyena mohitam

6025001c sarama hladayam asa prtivim dyaur ivambhasa

6025002a tatas tasya hitam sakhyas cikirsanti sakhi vacah

6025002c uvaca kale kalajna smitapurvabhibhasini

6025003a utsaheyam aham gatva tvadvakyam asiteksane

6025003c nivedya kusalam rame praticchanna nivartitum

6025004a na hi me kramamanaya niralambe vihayasi

6025004c samartho gatim anvetum pavano garudo 'pi va

6025005a evam bruvanam tam sita saramam punar abravit

6025005c madhuram slaksnaya vaca purvasokabhipannaya

6025006a samartha gaganam gantum api va tvam rasatalam

6025006c avagacchamy akartavyam kartavyam te madantare

6025007a matpriyam yadi kartavyam yadi buddhih sthira tava

6025007c jnatum icchami tam gatva kim karotiti ravanah

6025008a sa hi mayabalah kruro ravanah satruravanah

6025008c mam mohayati dustatma pitamatreva varuni

6025009a tarjapayati mam nityam bhartsapayati casakrt

6025009c raksasibhih sughorabhir ya mam raksanti nityasah

6025010a udvigna sankita casmi na ca svastham mano mama

6025010c tad bhayac caham udvigna asokavanikam gatah

6025011a yadi nama katha tasya niscitam vapi yad bhavet

6025011c nivedayethah sarvam tat paro me syad anugrahah

6025012a sa tv evam bruvatim sitam sarama valgubhasini

6025012c uvaca vacanam tasyah sprsanti baspaviklavam

6025013a esa te yady abhiprayas tasmad gacchami janaki

6025013c grhya satror abhiprayam upavrttam ca pasya mam

6025014a evam uktva tato gatva samipam tasya raksasah

6025014c susrava kathitam tasya ravanasya samantrinah

6025015a sa srutva niscayam tasya niscayajna duratmanah

6025015c punar evagamat ksipram asokavanikam tada

6025016a sa pravista punas tatra dadarsa janakatmajam

6025016c pratiksamanam svam eva bhrastapadmam iva shriyam

6025017a tam tu sita punah praptam saramam valgubhasinim

6025017c parisvajya ca susnigdham dadau ca svayam asanam

6025018a ihasina sukham sarvam akhyahi mama tattvatah

6025018c krurasya niscayam tasya ravanasya duratmanah

6025019a evam ukta tu sarama sitaya vepamanaya

6025019c kathitam sarvam acasta ravanasya samantrinah

6025020a jananya raksasendro vai tvanmoksartham brhadvacah

6025020c aviddhena ca vaidehi mantrivrddhena bodhitah

6025021a diyatam abhisatkrtya manujendraya maithili

6025021c nidarsanam te paryaptam janasthane yad adbhutam

6025022a langhanam ca samudrasya darsanam ca hanumatah

6025022c vadham ca raksasam yuddhe kah kuryan manuso bhuvi

6025023a evam sa mantrivrddhais ca matra ca bahu bhasitah

6025023c na tvam utsahate moktum artahm arthaparo yatha

6025024a notsahaty amrto moktum yuddhe tvam iti maithili

6025024c samatyasya nrsamsasya niscayo hy esa vartate

6025025a tad esa susthira buddhir mrtyulobhad upasthita

6025025c bhayan na saktas tvam moktum anirastas tu samyuge

6025025e raksasanam ca sarvesam atmanas ca vadhena hi

6025026a nihatya ravanam samkhye sarvatha nisitaih saraih

6025026c pratinesyati ramas tvam ayodhyam asiteksane

6025027a etasminn antare sabdo bherisankhasamakulah

6025027c sruto vai sarvasainyanam kampayan dharanitalam

6025028a srutva tu tam vanarasainyasabdam; lankagata raksasarajabhrtyah

6025028c nastaujaso dainyaparitacestah; sreyo na pasyanti nrpasya dosaih

6026001a tena sankhavimisrena bherisabdena raghavah

6026001c upayato mahabahu ramah parapuramjayah

6026002a tam ninadam nisamyatha ravano raksasesvarah

6026002c muhurtam dhyanam asthaya sacivan abhyudaiksata

6026003a atha tan sacivams tatra sarvan abhasya ravanah

6026003c sabham samnadayan sarvam ity uvaca mahabalah

6026004a taranam sagarasyapi vikramam balasamcayam

6026004c yad uktavanto ramasya bhavantas tan maya srutam

6026004e bhavatas capy aham vedmi yuddhe satyaparakraman

6026005a tatas tu sumahaprajno malyavan nama raksasah

6026005c ravanasya vacah srutva matuh paitamaho 'bravit

6026006a vidyasv abhivinito yo raja rajan nayanugah

6026006c sa sasti ciram aisvaryam arims ca kurute vase

6026007a samdadhano hi kalena vigrhnams caribhih saha

6026007c svapaksavardhanam kurvan mahad aisvaryam asnute

6026008a hiyamanena kartavyo rajna samdhih samena ca

6026008c na satrum avamanyeta jyayan kurvita vigraham

6026009a tan mahyam rocate samdhih saha ramena ravana

6026009c yadartham abhiyuktah sma sita tasmai pradiyatam

6026010a tasya devarsayah sarve gandharvas ca jayaisinah

6026010c virodham ma gamas tena samdhis te tena rocatam

6026011a asrjad bhagavan paksau dvav eva hi pitamahah

6026011c suranam asuranam ca dharmadharmau tadasrayau

6026012a dharmo hi sruyate paksah suranam ca mahatmanam

6026012c adharmo raksasam pakso hy asuranam ca ravana

6026013a dharmo vai grasate 'dharmam tatah krtam abhud yugam

6026013c adharmo grasate dharmam tatas tisyah pravartate

6026014a tat tvaya carata lokan dharmo vinihato mahan

6026014c adharmah pragrhitas ca tenasmadbalinah pare

6026015a sa pramadad vivrddhas te 'dharmo 'hir grasate hi nah

6026015c vivardhayati paksam ca suranam surabhavanah

6026016a visayesu prasaktena yatkimcitkarina tvaya

6026016c rsinam agnikalpanam udvego janito mahan

6026016e tesam prabhavo durdharsah pradipta iva pavakah

6026017a tapasa bhavitatmano dharmasyanugrahe ratah

6026017c mukhyair yajnair yajanty ete nityam tais tair dvijatayah

6026018a juhvaty agnims ca vidhivad vedams coccair adhiyate

6026018c abhibhuya ca raksamsi brahmaghosan udairayan

6026018e diso vipradrutah sarve stanayitnur ivosnage

6026019a rsinam agnikalpanam agnihotrasamutthitah

6026019c adatte raksasam tejo dhumo vyapya diso dasa

6026020a tesu tesu ca desesu punyesu ca drdhavrataih

6026020c caryamanam tapas tivram samtapayati raksasan

6026021a utpatan vividhan drstva ghoran bahuvidhams tatha

6026021c vinasam anupasyami sarvesam raksasam aham

6026022a kharabhis tanita ghora meghah pratibhayamkarah

6026022c sonitenabhivarsanti lankam usnena sarvatah

6026023a rudatam vahananam ca prapatanty asrabindavah

6026023c dhvaja dhvasta vivarnas ca na prabhanti yathapuram

6026024a vyala gomayavo grdhra vasanti ca subhairavam

6026024c pravisya lankam anisam samavayams ca kurvate

6026025a kalikah pandurair dantaih prahasanty agratah sthitah

6026025c striyah svapnesu musnantyo grhani pratibhasya ca

6026026a grhanam balikarmani svanah paryupabhunjate

6026026c khara gosu prajayante musika nakulaih saha

6026027a marjara dvipibhih sardham sukarah sunakaih saha

6026027c kimnara raksasais capi sameyur manusaih saha

6026028a pandura raktapadas ca vihagah kalacoditah

6026028c raksasanam vinasaya kapota vicaranti ca

6026029a ciki kuciti vasantyah sarika vesmasu sthitah

6026029c patanti grathitas capi nirjitah kalahaisinah

6026030a karalo vikato mundah purusah krishnapingalah

6026030c kalo grhani sarvesam kale kale 'nvaveksate

6026030e etany anyani dustani nimittany utpatanti ca

6026031a visnum manyamahe ramam manusam deham asthitam

6026031c na hi manusamatro 'sau raghavo drdhavikramah

6026032a yena baddhah samudrasya sa setuh paramadbhutah

6026032c kurusva nararajena samdhim ramena ravana

6026033a idam vacas tatra nigadya malyavan; pariksya rakso'dhipater manah punah

6026033c anuttamesuttamapauruso bali; babhuva tusnim samaveksya ravanam

6027001a tat tu malyavato vakyam hitam uktam dasananah

6027001c na marsayati dustatma kalasya vasam agatah

6027002a sa baddhva bhrukutim vaktre krodhasya vasam agatah

6027002c amarsat parivrttakso malyavantam athabravit

6027003a hitabuddhya yad ahitam vacah parusam ucyate

6027003c parapaksam pravisyaiva naitac chrotragatam mama

6027004a manusam krpanam ramam ekam sakhamrgasrayam

6027004c samartham manyase kena tyaktam pitra vanalayam

6027005a raksasam isvaram mam ca devatanam bhayamkaram

6027005c hinam mam manyase kena ahinam sarvavikramaih

6027006a viradvesena va sanke paksapatena va ripoh

6027006c tvayaham parusany uktah paraprotsahanena va

6027007a prabhavantam padastham hi parusam ko 'hbidhasyati

6027007c panditah sastratattvajno vina protsahanad ripoh

6027008a aniya ca vanat sitam padmahinam iva shriyam

6027008c kimartham pratidasyami raghavasya bhayad aham

6027009a vrtam vanarakotibhih sasugrivam salaksmanam

6027009c pasya kais cid ahobhis tvam raghavam nihatam maya

6027010a dvandve yasya na tisthanti daivatany api samyuge

6027010c sa kasmad ravano yuddhe bhayam aharayisyati

6027011a dvidha bhajyeyam apy evam na nameyam tu kasya cit

6027011c esa me sahajo dosah svabhavo duratikramah

6027012a yadi tavat samudre tu setur baddho yadrcchaya

6027012c ramena vismayah ko 'tra yena te bhayam agatam

6027013a sa tu tirtvarnavam ramah saha vanarasenaya

6027013c pratijanami te satyam na jivan pratiyasyati

6027014a evam bruvanam samrabdham rustam vijnaya ravanam

6027014c vridito malyavan vakyam nottaram pratyapadyata

6027015a jayasisa ca rajanam vardhayitva yathocitam

6027015c malyavan abhyanujnato jagama svam nivesanam

6027016a ravanas tu sahamatyo mantrayitva vimrsya ca

6027016c lankayam atulam guptim karayam asa raksasah

6027017a vyadidesa ca purvasyam prahastam dvari raksasam

6027017c daksinasyam mahaviryau mahaparsva mahodarau

6027018a pascimayam atho dvari putram indrajitam tatha

6027018c vyadidesa mahamayam raksasair bahubhir vrtam

6027019a uttarasyam puradvari vyadisya sukasaranau

6027019c svayam catra bhavisyami mantrinas tan uvaca ha

6027020a raksasam tu virupaksam mahaviryaparakramam

6027020c madhyame 'sthapayad gulme bahubhih saha raksasaih

6027021a evamvidhanam lankayam krtva raksasapumgavah

6027021c mene krtartham atmanam krtantavasam agatah

6027022a visarjayam asa tatah sa mantrino; vidhanam ajnapya purasya puskalam

6027022c jayasisa mantraganena pujito; vivesa so 'ntahpuram rddhiman mahat

6028001a naravanararajau tau sa ca vayusutah kapih

6028001c jambavan rksarajas ca raksasas ca vibhisanah

6028002a angado valiputras ca saumitrih sarabhah kapih

6028002c susenah sahadayado maindo dvivida eva ca

6028003a gajo gavakso kumudo nalo 'tha panasas tatha

6028003c amitravisayam praptah samavetah samarthayan

6028004a iyam sa laksyate lanka puri ravanapalita

6028004c sasuroragagandharvair amarair api durjaya

6028005a karyasiddhim puraskrtya mantrayadhvam vinirnaye

6028005c nityam samnihito hy atra ravano raksasadhipah

6028006a tatha tesu bruvanesu ravanavarajo 'bravit

6028006c vakyam agramyapadavat puskalartham vibhisanah

6028007a analah sarabhas caiva sampatih praghasas tatha

6028007c gatva lankam mamamatyah purim punar ihagatah

6028008a bhutva sakunayah sarve pravistas ca ripor balam

6028008c vidhanam vihitam yac ca tad drstva samupasthitah

6028009a samvidhanam yathahus te ravanasya duratmanah

6028009c rama tad bruvatah sarvam yathatathyena me srnu

6028010a purvam prahastah sabalo dvaram asadya tisthati

6028010c daksinam ca mahaviryau mahaparsvamahodarau

6028011a indrajit pascimadvaram raksasair bahubhir vrtah

6028011c pattasasidhanusmadbhih sulamudgarapanibhih

6028012a nanapraharanaih surair avrto ravanatmajah

6028012c raksasanam sahasrais tu bahubhih sastrapanibhih

6028013a yuktah paramasamvigno raksasair bahubhir vrtah

6028013c uttaram nagaradvaram ravanah svayam asthitah

6028014a virupaksas tu mahata sulakhadgadhanusmata

6028014c balena raksasaih sardham madhyamam gulmam asthitah

6028015a etan evamvidhan gulmaml lankayam samudiksya te

6028015c mamakah sacivah sarve sighram punar ihagatah

6028016a gajanam ca sahasram ca rathanam ayutam pure

6028016c hayanam ayute dve ca sagrakoti ca raksasam

6028017a vikranta balavantas ca samyugesv atatayinah

6028017c ista raksasarajasya nityam ete nisacarah

6028018a ekaikasyatra yuddharthe raksasasya visam pate

6028018c parivarah sahasranam sahasram upatisthate

6028019a etam pravrttim lankayam mantriproktam vibhisanah

6028019c ramam kamalapatraksam idam uttaram abravit

6028020a kuberam tu yada rama ravanah pratyayudhyata

6028020c sastih satasahasrani tada niryanti raksasah

6028021a parakramena viryena tejasa sattvagauravat

6028021c sadrsa yo 'tra darpena ravanasya duratmanah

6028022a atra manyur na kartavyo rosaye tvam na bhisaye

6028022c samartho hy asi viryena suranam api nigrahe

6028023a tad bhavams chaturangena balena mahata vrtah

6028023c vyuhyedam vanaranikam nirmathisyasi ravanam

6028024a ravanavaraje vakyam evam bruvati raghavah

6028024c satrunam pratighatartham idam vacanam abravit

6028025a purvadvare tu lankaya nilo vanarapumgavah

6028025c prahastam pratiyoddha syad vanarair bahubhir vrtah

6028026a angado valiputras tu balena mahata vrtah

6028026c daksine badhatam dvare mahaparsvamahodarau

6028027a hanuman pascimadvaram nipidya pavanatmajah

6028027c pravisatv aprameyatma bahubhih kapibhir vrtah

6028028a daityadanavasamghanam rsinam ca mahatmanam

6028028c viprakarapriyah ksudro varadanabalanvitah

6028029a parikramati yah sarvaml lokan samtapayan prajah

6028029c tasyaham raksasendrasya svayam eva vadhe dhrtah

6028030a uttaram nagaradvaram aham saumitrina saha

6028030c nipidyabhipraveksyami sabalo yatra ravanah

6028031a vanarendras ca balavan rksarajas ca jambavan

6028031c raksasendranujas caiva gulme bhavatu madhyame

6028032a na caiva manusam rupam karyam haribhir ahave

6028032c esa bhavatu nah samjna yuddhe 'smin vanare bale

6028033a vanara eva niscihnam svajane 'smin bhavisyati

6028033c vayam tu manusenaiva sapta yotsyamahe paran

6028034a aham eva saha bhratra laksmanena mahaujasa

6028034c atmana pancamas cayam sakha mama vibhisanah

6028035a sa ramah karyasiddhyartham evam uktva vibhisanam

6028035c suvelarohane buddhim cakara matiman matim

6028036a tatas tu ramo mahata balena; pracchadya sarvam prthivim mahatma

6028036c prahrstarupo 'bhijagama lankam; krtva matim so 'rivadhe mahatma

6029001a sa tu krtva suvelasya matim arohanam prati

6029001c laksmananugato ramah sugrivam idam abravit

6029002a vibhisanam ca dharmajnam anuraktam nisacaram

6029002c mantrajnam ca vidhijnam ca slaksnaya paraya gira

6029003a suvelam sadhu sailendram imam dhatusatais citam

6029003c adhyarohamahe sarve vatsyamo 'tra nisam imam

6029004a lankam calokayisyamo nilayam tasya raksasah

6029004c yena me maranantaya hrta bharya duratmana

6029005a yena dharmo na vijnato na vrttam na kulam tatha

6029005c raksasya nicaya buddhya yena tad garhitam krtam

6029006a yasmin me vardhate rosah kirtite raksasadhame

6029006c yasyaparadhan nicasya vadham draksyami raksasam

6029007a eko hi kurute papam kalapasavasam gatah

6029007c nicenatmapacarena kulam tena vinasyati

6029008a evam sammantrayann eva sakrodho ravanam prati

6029008c ramah suvelam vasaya citrasanum uparuhat

6029009a prsthato laksmana cainam anvagacchat samahitah

6029009c sasaram capam udyamya sumahad vikrame ratah

6029010a tam anvarohat sugrivah samatyah savibhisanah

6029010c hanuman angado nilo maindo dvivida eva ca

6029011a gajo gavakso gavayah sarabho gandhamadanah

6029011c panasah kumudas caiva haro rambhas ca yuthapah

6029012a ete canye ca bahavo vanarah sighragaminah

6029012c te vayuvegapravanas tam girim giricarinah

6029012e adhyarohanta satasah suvelam yatra raghavah

6029013a te tv adirghena kalena girim aruhya sarvatah

6029013c dadrsuh sikhare tasya visaktam iva khe purim

6029014a tam subham pravaradvaram prakaravarasobhitam

6029014c lankam raksasasampurnam dadrsur hariyuthapah

6029015a prakaracayasamsthais ca tatha nilair nisacaraih

6029015c dadrsus te harisresthah prakaram aparam krtam

6029016a te drstva vanarah sarve raksasan yuddhakanksinah

6029016c mumucur vipulan nadams tatra ramasya pasyatah

6029017a tato 'stam agamat suryah samdhyaya pratiranjitah

6029017c purnacandrapradipa ca ksapa samabhivartate

6029018a tatah sa ramo harivahinipatir; vibhisanena pratinandya satkrtah

6029018c salaksmano yuthapayuthasamvrtah; suvela prsthe nyavasad yathasukham

6030001a tam ratrim usitas tatra suvele haripumgavah

6030001c lankayam dadrsur vira vanany upavanani ca

6030002a samasaumyani ramyani visalany ayatani ca

6030002c drstiramyani te drstva babhuvur jatavismayah

6030003a campakasokapumnagasalatalasamakula

6030003c tamalavanasamchanna nagamalasamavrta

6030004a hintalair arjunair nipaih saptaparnais ca puspitaih

6030004c tilakaih karnikarais ca patalais ca samantatah

6030005a susubhe puspitagrais ca lataparigatair drumaih

6030005c lanka bahuvidhair divyair yathendrasyamaravati

6030006a vicitrakusumopetai raktakomalapallavaih

6030006c sadvalais ca tatha nilais citrabhir vanarajibhih

6030007a gandhadhyany abhiramyani puspani ca phalani ca

6030007c dharayanty agamas tatra bhusananiva manavah

6030008a tac caitrarathasamkasam manojnam nandanopamam

6030008c vanam sarvartukam ramyam susubhe satpadayutam

6030009a natyuhakoyastibhakair nrtyamanais ca barhibhih

6030009c rutam parabhrtanam ca susruve vananirjhare

6030010a nityamattavihamgani bhramaracaritani ca

6030010c kokilakulasandani vihagabhirutani ca

6030011a bhrngarajabhigitani bhramaraih sevitani ca

6030011c konalakavighustani sarasabhirutani ca

6030012a vivisus te tatas tani vanany upavanani ca

6030012c hrstah pramudita vira harayah kamarupinah

6030013a tesam pravisatam tatra vanaranam mahaujasam

6030013c puspasamsargasurabhir vavau ghranasukho 'nilah

6030014a anye tu hariviranam yuthan niskramya yuthapah

6030014c sugrivenabhyanujnata lankam jagmuh patakinim

6030015a vitrasayanto vihagams trasayanto mrgadvipan

6030015c kampayantas ca tam lankam nadaih svair nadatam varah

6030016a kurvantas te mahavega mahim caranapiditam

6030016c rajas ca sahasaivordhvam jagama caranoddhatam

6030017a rksah simha varahas ca mahisa varana mrgah

6030017c tena sabdena vitrasta jagmur bhita diso dasa

6030018a sikharam tu trikutasya pramsu caikam divisprsam

6030018c samantat puspasamchannam maharajatasamnibham

6030019a satayojanavistirnam vimalam carudarsanam

6030019c slaksnam shriman mahac caiva dusprapam sakunair api

6030020a manasapi duraroham kim punah karmana janaih

6030020c nivista tatra sikhare lanka ravanapalita

6030021a sa puri gopurair uccaih pandurambudasamnibhaih

6030021c kancanena ca salena rajatena ca sobhita

6030022a prasadais ca vimanais ca lanka paramabhusita

6030022c ghanair ivatapapaye madhyamam vaishnavam padam

6030023a yasyam stambhasahasrena prasadah samalamkrtah

6030023c kailasasikharakaro drsyate kham ivollikhan

6030024a caityah sa raksasendrasya babhuva purabhusanam

6030024c satena raksasam nityam yah samagrena raksyate

6030025a tam samrddham samrddhartho laksmivaml laksmanagrajah

6030025c ravanasya purim ramo dadarsa saha vanaraih

6030026a tam ratnapurnam bahusamvidhanam; prasadamalabhir alamkrtam ca

6030026c purim mahayantrakavatamukhyam; dadarsa ramo mahata balena

6031001a atha tasmin nimittani drstva laksmanapurvajah

6031001c laksmanam laksmisampannam idam vacanam abravit

6031002a parigrhyodakam sitam vanani phalavanti ca

6031002c balaugham samvibhajyemam vyuhya tisthema laksmana

6031003a lokaksayakaram bhimam bhayam pasyamy upasthitam

6031003c nibarhanam praviranam rksavanararaksasam

6031004a vatas ca parusam vanti kampate ca vasumdhara

6031004c parvatagrani vepante patanti dharanidharah

6031005a meghah kravyadasamkasah parusah parusasvanah

6031005c krurah kruram pravarsanti misram sonitabindubhih

6031006a raktacandanasamkasa samdhyaparamadaruna

6031006c jvalac ca nipataty etad adityad agnimandalam

6031007a adityam abhivasyante janayanto mahad bhayam

6031007c dina dinasvara ghora aprasasta mrgadvijah

6031008a rajanyam aprakasas ca samtapayati candramah

6031008c krishnaraktamsuparyanto yatha lokasya samksaye

6031009a hrasvo rukso 'prasastas ca parivesah sulohitah

6031009c adityamandale nilam laksma laksmana drsyate

6031010a drsyante na yathavac ca naksatrany abhivartate

6031010c yugantam iva lokasya pasya laksmana samsati

6031011a kakah syenas tatha grdhra nicaih paripatanti ca

6031011c sivas capy asiva vacah pravadanti mahasvanah

6031012a ksipram adya duradharsam purim ravanapalitam

6031012c abhiyama javenaiva sarvato haribhir vrtah

6031013a ity evam tu vadan viro laksmanam laksmanagrajah

6031013c tasmad avatarac chighram parvatagran mahabalah

6031014a avatirya tu dharmatma tasmac chailat sa raghavah

6031014c paraih paramadurdharsam dadarsa balam atmanah

6031015a samnahya tu sasugrivah kapirajabalam mahat

6031015c kalajno raghavah kale samyugayabhyacodayat

6031016a tatah kale mahabahur balena mahata vrtah

6031016c prasthitah purato dhanvi lankam abhimukhah purim

6031017a tam vibhisana sugrivau hanuman jambavan nalah

6031017c rksarajas tatha nilo laksmanas canyayus tada

6031018a tatah pascat sumahati prtanarksavanaukasam

6031018c pracchadya mahatim bhumim anuyati sma raghavam

6031019a sailasrngani satasah pravrddhams ca mahiruham

6031019c jagrhuh kunjaraprakhya vanarah paravaranah

6031020a tau tv adirghena kalena bhratarau ramalaksmanau

6031020c ravanasya purim lankam asedatur arimdamau

6031021a patakamalinim ramyam udyanavanasobhitam

6031021c citravapram sudusprapam uccaprakaratoranam

6031022a tam surair api durdharsam ramavakyapracoditah

6031022c yathanidesam sampidya nyavisanta vanaukasah

6031023a lankayas tuttaradvaram sailasrngam ivonnatam

6031023c ramah sahanujo dhanvi jugopa ca rurodha ca

6031024a lankam upanivistas ca ramo dasarathatmajah

6031024c laksmananucaro virah purim ravanapalitam

6031025a uttaradvaram asadya yatra tisthati ravanah

6031025c nanyo ramad dhi tad dvaram samarthah pariraksitum

6031026a ravanadhisthitam bhimam varuneneva sagaram

6031026c sayudhau raksasair bhimair abhiguptam samantatah

6031026e laghunam trasajananam patalam iva danavaih

6031027a vinyastani ca yodhanam bahuni vividhani ca

6031027c dadarsayudhajalani tathaiva kavacani ca

6031028a purvam tu dvaram asadya nilo haricamupatih

6031028c atisthat saha maindena dvividena ca viryavan

6031029a angado daksinadvaram jagraha sumahabalah

6031029c rsabhena gavaksena gajena gavayena ca

6031030a hanuman pascimadvaram raraksa balavan kapih

6031030c pramathi praghasabhyam ca virair anyais ca samgatah

6031031a madhyame ca svayam gulme sugrivah samatisthata

6031031c saha sarvair harisresthaih suparnasvasanopamaih

6031032a vanaranam tu sattrimsat kotyah prakhyatayuthapah

6031032c nipidyopanivistas ca sugrivo yatra vanarah

6031033a sasanena tu ramasya laksmanah savibhisanah

6031033c dvare dvare harinam tu kotim kotim nyavesayat

6031034a pascimena tu ramasya sugrivah saha jambavan

6031034c aduran madhyame gulme tasthau bahubalanugah

6031035a te tu vanarasardulah sardula iva damstrinah

6031035c grhitva drumasailagran hrsta yuddhaya tasthire

6031036a sarve vikrtalangulah sarve damstranakhayudhah

6031036c sarve vikrtacitrangah sarve ca vikrtananah

6031037a dasanagabalah ke cit ke cid dasagunottarah

6031037c ke cin nagasahasrasya babhuvus tulyavikramah

6031038a santi caugha balah ke cit ke cic chatagunottarah

6031038c aprameyabalas canye tatrasan hariyuthapah

6031039a adbhutas ca vicitras ca tesam asit samagamah

6031039c tatra vanarasainyanam salabhanam ivodgamah

6031040a paripurnam ivakasam samchanneva ca medini

6031040c lankam upanivistais ca sampatadbhis ca vanaraih

6031041a satam satasahasranam prthag rksavanaukasam

6031041c lanka dvarany upajagmur anye yoddhum samantatah

6031042a avrtah sa girih sarvais taih samantat plavamgamaih

6031042c ayutanam sahasram ca purim tam abhyavartata

6031043a vanarair balavadbhis ca babhuva drumapanibhih

6031043c sarvatah samvrta lanka duspravesapi vayuna

6031044a raksasa vismayam jagmuh sahasabhinipiditah

6031044c vanarair meghasamkasaih sakratulyaparakramaih

6031045a mahan sabdo 'bhavat tatra balaughasyabhivartatah

6031045c sagarasyeva bhinnasya yatha syat salilasvanah

6031046a tena sabdena mahata saprakara satorana

6031046c lanka pracalita sarva sasailavanakanana

6031047a ramalaksmanagupta sa sugrivena ca vahini

6031047c babhuva durdharsatara sarvair api surasuraih

6031048a raghavah samnivesyaivam sainyam svam raksasam vadhe

6031048c sammantrya mantribhih sardham niscitya ca punah punah

6031049a anantaryam abhiprepsuh kramayogarthatattvavit

6031049c vibhisanasyanumate rajadharmam anusmaran

6031049e angadam valitanayam samahuyedam abravit

6031050a gatva saumya dasagrivam bruhi madvacanat kape

6031050c langhayitva purim lankam bhayam tyaktva gatavyathah

6031051a bhrastashrikagataisvaryamumurso nastacetanah

6031051c rsinam devatanam ca gandharvapsarasam tatha

6031052a naganam atha yaksanam rajnam ca rajanicara

6031052c yac ca papam krtam mohad avaliptena raksasa

6031053a nunam adya gato darpah svayambhu varadanajah

6031053c yasya dandadharas te 'ham daraharanakarsitah

6031053e dandam dharayamanas tu lankadvare vyavasthitah

6031054a padavim devatanam ca maharsinam ca raksasa

6031054c rajarsinam ca sarvenam gamisyasi maya hatah

6031055a balena yena vai sitam mayaya raksasadhama

6031055c mam atikramayitva tvam hrtavams tad vidarsaya

6031056a araksasam imam lokam kartasmi nisitaih saraih

6031056c na cec charanam abhyesi mam upadaya maithilim

6031057a dharmatma raksasam sresthah samprapto 'yam vibhisanah

6031057c lankaisvaryam dhruvam shriman ayam prapnoty akantakam

6031058a na hi rajyam adharmena bhoktum ksanam api tvaya

6031058c sakyam murkhasahayena papenavijitatmana

6031059a yudhyasva va dhrtim krtva sauryam alambya raksasa

6031059c maccharais tvam rane santas tatah puto bhavisyasi

6031060a yady avisasi lokams trin paksibhuto manojavah

6031060c mama caksuspatham prapya na jivan pratiyasyasi

6031061a bravimi tvam hitam vakyam kriyatam aurdhvadekikam

6031061c sudrsta kriyatam lanka jivitam te mayi sthitam

6031062a ity uktah sa tu tareyo ramenaklistakarmana

6031062c jagamakasam avisya murtiman iva havyavat

6031063a so 'tipatya muhurtena shriman ravanamandiram

6031063c dadarsasinam avyagram ravanam sacivaih saha

6031064a tatas tasyavidurena nipatya haripumgavah

6031064c diptagnisadrsas tasthav angadah kanakangadah

6031065a tad ramavacanam sarvam anyunadhikam uttamam

6031065c samatyam sravayam asa nivedyatmanam atmana

6031066a duto 'ham kosalendrasya ramasyaklistakarmanah

6031066c valiputro 'ngado nama yadi te srotram agatah

6031067a aha tvam raghavo ramah kausalyanandavardhanah

6031067c nispatya pratiyudhyasva nrsamsam purusadhama

6031068a hantasmi tvam sahamatyam saputrajnatibandhavam

6031068c nirudvignas trayo loka bhavisyanti hate tvayi

6031069a devadanavayaksanam gandharvoragaraksasam

6031069c satrum adyoddharisyami tvam rsinam ca kantakam

6031070a vibhisanasya caisvaryam bhavisyati hate tvayi

6031070c na cet satkrtya vaidehim pranipatya pradasyasi

6031071a ity evam parusam vakyam bruvane haripumgave

6031071c amarsavasam apanno nisacaraganesvarah

6031072a tatah sa rosatamraksah sasasa sacivams tada

6031072c grhyatam esa durmedha vadhyatam iti casakrt

6031073a ravanasya vacah srutva diptagnisamatejasah

6031073c jagrhus tam tato ghoras catvaro rajanicarah

6031074a grahayam asa tareyah svayam atmanam atmana

6031074c balam darsayitum viro yatudhanagane tada

6031075a sa tan bahudvaye saktan adaya patagan iva

6031075c prasadam sailasamkasam utpapatangadas tada

6031076a te 'ntariksad vinirdhutas tasya vegena raksasah

6031076c bhumau nipatitah sarve raksasendrasya pasyatah

6031077a tatah prasadasikharam sailasrngam ivonnatam

6031077c tat paphala tadakrantam dasagrivasya pasyatah

6031078a bhanktva prasadasikharam nama visravya catmanah

6031078c vinadya sumahanadam utpapata vihayasa

6031079a ravanas tu param cakre krodham prasadadharsanat

6031079c vinasam catmanah pasyan nihsvasaparamo 'bhavat

6031080a ramas tu bahubhir hrstair ninadadbhih plavamgamaih

6031080c vrto ripuvadhakanksi yuddhayaivabhyavartata

6031081a susenas tu mahaviryo girikutopamo harih

6031081c bahubhih samvrtas tatra vanaraih kamarupibhih

6031082a caturdvarani sarvani sugrivavacanat kapih

6031082c paryakramata durdharso naksatraniva candramah

6031083a tesam aksauhinisatam samaveksya vanaukasam

6031083c lankam upanivistanam sagaram cativartatam

6031084a raksasa vismayam jagmus trasam jagmus tathapare

6031084c apare samaroddharsad dharsam evopapedire

6031085a krtsnam hi kapibhir vyaptam prakaraparikhantaram

6031085c dadrsu raksasa dinah prakaram vanarikrtam

6031086a tasmin mahabhisanake pravrtte; kolahale raksasarajadhanyam

6031086c pragrhya raksamsi mahayudhani; yugantavata iva samviceruh

6032001a tatas te raksasas tatra gatva ravanamandiram

6032001c nyavedayan purim ruddham ramena saha vanaraih

6032002a ruddham tu nagarim srutva jatakrodho nisacarah

6032002c vidhanam dvigunam srutva prasadam so 'dhyarohata

6032003a sa dadarsavrtam lankam sasailavanakananam

6032003c asamkhyeyair hariganaih sarvato yuddhakanksibhih

6032004a sa drstva vanaraih sarvam vasudham kavalikrtam

6032004c katham ksapayitavyah syur iti cintaparo 'bhavat

6032005a sa cintayitva suciram dhairyam alambya ravanah

6032005c raghavam hariyuthams ca dadarsayatalocanah

6032006a preksato raksasendrasya tany anikani bhagasah

6032006c raghavapriyakamartham lankam aruruhus tada

6032007a te tamravaktra hemabha ramarthe tyaktajivitah

6032007c lankam evahyavartanta salatalasilayudhah

6032008a te drumaih parvatagrais ca mustibhis ca plavamgamah

6032008c prasadagrani coccani mamantus toranani ca

6032009a parikhah purayanti sma prasannasalilayutah

6032009c pamsubhih parvatagrais ca trnaih kasthais ca vanarah

6032010a tatah sahasrayuthas ca kotiyuthas ca yuthapah

6032010c kotisatayutas canye lankam aruruhus tada

6032011a kancanani pramrdnantas toranani plavamgamah

6032011c kailasasikharabhani gopurani pramathya ca

6032012a aplavantah plavantas ca garjantas ca plavamgamah

6032012c lankam tam abhyavartanta mahavaranasamnibhah

6032013a jayaty atibalo ramo laksmanas ca mahabalah

6032013c raja jayati sugrivo raghavenabhipalitah

6032014a ity evam ghosayantas ca garjantas ca plavamgamah

6032014c abhyadhavanta lankayah prakaram kamarupinah

6032015a virabahuh subahus ca nalas ca vanagocarah

6032015c nipidyopanivistas te prakaram hariyuthapah

6032016a etasminn antare cakruh skandhavaranivesanam

6032017a purvadvaram tu kumudah kotibhir dasabhir vrtah

6032017c avrtya balavams tasthau haribhir jitakasibhih

6032018a daksinadvaram agamya virah satabalih kapih

6032018c avrtya balavams tasthau vimsatya kotibhir vrtah

6032019a susenah pascimadvaram gatas tara pita harih

6032019c avrtya balavams tasthau sasti kotibhir avrtah

6032020a uttaradvaram asadya ramah saumitrina saha

6032020c avrtya balavams tasthau sugrivas ca harisvarah

6032021a golangulo mahakayo gavakso bhimadarsanah

6032021c vrtah kotya mahaviryas tasthau ramasya parvatah

6032022a rskanam bhimaveganam dhumrah satrunibarhanah

6032022c vrtah kotya mahaviryas tasthau ramasya parsvatah

6032023a samnaddhas tu mahaviryo gadapanir vibhisanah

6032023c vrto yas tais tu sacivais tasthau tatra mahabalah

6032024a gajo gavakso gavayah sarabho gandhamadanah

6032024c samantat parighavanto raraksur harivahinim

6032025a tatah kopaparitatma ravano raksasesvarah

6032025c niryanam sarvasainyanam drutam ajnapayat tada

6032026a nispatanti tatah sainya hrsta ravanacoditah

6032026c samaye puryamanasya vega iva mahodadheh

6032027a etasminn antare ghorah samgramah samapadyata

6032027c raksasam vanaranam ca yatha devasure pura

6032028a te gadabhih pradiptabhih saktisulaparasvadhaih

6032028c nijaghnur vanaran ghorah kathayantah svavikraman

6032029a tatha vrksair mahakayah parvatagrais ca vanarah

6032029c raksasas tani raksamsi nakhair dantais ca vegitah

6032030a raksasas tv apare bhimah prakarastha mahigatan

6032030c bhindipalais ca khadgais ca sulais caiva vyadarayan

6032031a vanaras capi samkruddhah prakarasthan mahigatah

6032031c raksasan patayam asuh samaplutya plavamgamah

6032032a sa sampraharas tumulo mamsasonitakardamah

6032032c raksasam vanaranam ca sambabhuvadbhutopamah

6033001a yudhyatam tu tatas tesam vanaranam mahatmanam

6033001c raksasam sambabhuvatha balakopah sudarunah

6033002a te hayaih kancanapidair dhvajais cagnisikhopamaih

6033002c rathais cadityasamkasaih kavacais ca manoramaih

6033003a niryayu raksasavyaghra nadayanto diso dasa

6033003c raksasa bhimakarmano ravanasya jayaisinah

6033004a vanaranam api camur mahati jayam iccatam

6033004c abhyadhavata tam senam raksasam kamarupinam

6033005a etasminn antare tesam anyonyam abhidhavatam

6033005c raksasam vanaranam ca dvandvayuddham avartata

6033006a angadenendrajit sardham valiputrena raksasah

6033006c ayudhyata mahatejas tryambakena yathandhakah

6033007a prajanghena ca sampatir nityam durmarsano rane

6033007c jambumalinam arabdho hanuman api vanarah

6033008a samgatah sumahakrodho raksaso ravananujah

6033008c samare tiksnavegena mitraghnena vibhisanah

6033009a tapanena gajah sardham raksasena mahabalah

6033009c nikumbhena mahateja nilo 'pi samayudhyata

6033010a vanarendras tu sugrivah praghasena samagatah

6033010c samgatah samare shriman virupaksena laksmanah

6033011a agniketus ca durdharso rasmiketus ca raksasah

6033011c suptaghno yajnakopas ca ramena saha samgatah

6033012a vajramustis tu maindena dvividenasaniprabhah

6033012c raksasabhyam sughorabhyam kapimukhyau samagatau

6033013a virah pratapano ghoro raksaso ranadurdharah

6033013c samare tiksnavegena nalena samayudhyata

6033014a dharmasya putro balavan susena iti visrutah

6033014c sa vidyunmalina sardham ayudhyata mahakapih

6033015a vanaras capare bhima raksasair aparaih saha

6033015c dvandvam samiyur bahudha yuddhaya bahubhih saha

6033016a tatrasit sumahad yuddham tumulam lomaharsanam

6033016c raksasam vanaranam ca viranam jayam icchatam

6033017a hariraksasadehebhyah prasrtah kesasadvalah

6033017c sarirasamghatavahah prasusruh sonitapagah

6033018a ajaghanendrajit kruddho vajreneva satakratuh

6033018c angadam gadaya viram satrusainyavidaranam

6033019a tasya kancanacitrangam ratham sasvam sasarathim

6033019c jaghana samare shriman angado vegavan kapih

6033020a sampatis tu tribhir banaih prajanghena samahatah

6033020c nijaghanasvakarnena prajangham ranamurdhani

6033021a jambumali rathasthas tu rathasaktya mahabalah

6033021c bibheda samare kruddho hanumantam stanantare

6033022a tasya tam ratham asthaya hanuman marutatmajah

6033022c pramamatha talenasu saha tenaiva raksasa

6033023a bhinnagatrah sarais tiksnaih ksiprahastena raksasa

6033023c prajaghanadrisrngena tapanam mustina gajah

6033024a grasantam iva sainyani praghasam vanaradhipah

6033024c sugrivah saptaparnena nirbibheda jaghana ca

6033025a prapidya saravarsena raksasam bhimadarsanam

6033025c nijaghana virupaksam sarenaikena laksmanah

6033026a agniketus ca durdharso rasmiketus ca raksasah

6033026c suptighno yajnakopas ca ramam nirbibhiduh saraih

6033027a tesam caturnam ramas tu siramsi samare saraih

6033027c kruddhas caturbhis ciccheda ghorair agnisikhopamaih

6033028a vajramustis tu maindena mustina nihato rane

6033028c papata sarathah sasvah puratta iva bhutale

6033029a vajrasanisamasparso dvivido 'py asaniprabham

6033029c jaghana girisrngena misatam sarvaraksasam

6033030a dvividam vanarendram tu drumayodhinam ahave

6033030c sarair asanisamkasaih sa vivyadhasaniprabhah

6033031a sa sarair atividdhango dvividah krodhamurchitah

6033031c salena saratham sasvam nijaghanasaniprabham

6033032a nikumbhas tu rane nilam nilanjanacayaprabham

6033032c nirbibheda sarais tiksnaih karair megham ivamsuman

6033033a punah sarasatenatha ksiprahasto nisacarah

6033033c bibheda samare nilam nikumbhah prajahasa ca

6033034a tasyaiva rathacakrena nilo visnur ivahave

6033034c siras ciccheda samare nikumbhasya ca saratheh

6033035a vidyunmali rathasthas tu saraih kancanabhusanaih

6033035c susenam tadayam asa nanada ca muhur muhuh

6033036a tam rathastham atho drstva suseno vanarottamah

6033036c girisrngena mahata ratham asu nyapatayat

6033037a laghavena tu samyukto vidyunmali nisacarah

6033037c apakramya rathat turnam gadapanih ksitau sthitah

6033038a tatah krodhasamavistah suseno haripumgavah

6033038c silam sumahatim grhya nisacaram abhidravat

6033039a tam apatantam gadaya vidyunmali nisacarah

6033039c vaksasy abhijagnanasu susenam harisattamam

6033040a gadapraharam tam ghoram acintyaplavagottamah

6033040c tam silam patayam asa tasyorasi mahamrdhe

6033041a silapraharabhihato vidyunmali nisacarah

6033041c nispistahrdayo bhumau gatasur nipapata ha

6033042a evam tair vanaraih suraih suras te rajanicarah

6033042c dvandve vimrditas tatra daitya iva divaukasaih

6033043a bhallaih khadgair gadabhis ca saktitomara pattasaih

6033043c apaviddhas ca bhinnas ca rathaih samgramikair hayaih

6033044a nihataih kunjarair mattais tatha vanararaksasaih

6033044c cakraksayugadandais ca bhagnair dharanisamshritaih

6033044e babhuvayodhanam ghoram gomayuganasevitam

6033045a kabandhani samutpetur diksu vanararaksasam

6033045c vimarde tumule tasmin devasuraranopame

6033046a vidaryamana haripumgavais tada; nisacarah sonitadigdhagatrah

6033046c punah suyuddham tarasa samashrita; divakarasyastamayabhikanksinah

6034001a yudhyatam eva tesam tu tada vanararaksasam

6034001c ravir astam gato ratrih pravrtta pranaharini

6034002a anyonyam baddhavairanam ghoranam jayam icchatam

6034002c sampravrttam nisayuddham tada varanaraksasam

6034003a raksaso 'siti harayo haris casiti raksasah

6034003c anyonyam samare jaghnus tasmims tamasi darune

6034004a jahi daraya caititi katham vidravasiti ca

6034004c evam sutumulah sabdas tasmims tamasi susruve

6034005a kalah kancanasamnahas tasmims tamasi raksasah

6034005c sampradrsyanta sailendra diptausadhivana iva

6034006a tasmims tamasi duspare raksasah krodhamurchitah

6034006c paripetur mahavega bhaksayantah plavamgaman

6034007a te hayan kancanapidan dhvajams cagnisikhopaman

6034007c aplutya dasanais tiksnair bhimakopa vyadarayan

6034008a kunjaran kunjararohan patakadhvajino rathan

6034008c cakarsus ca dadamsus ca dasanaih krodhamurchitah

6034009a laksmanas capi ramas ca sarair asivisomapaih

6034009c drsyadrsyani raksamsi pravarani nijaghnatuh

6034010a turamgakhuravidhvastam rathanemisamuddhatam

6034010c rurodha karnanetraninyudhyatam dharanirajah

6034011a vartamane tatha ghore samgrame lomaharsane

6034011c rudhiroda mahavega nadyas tatra prasusruvuh

6034012a tato bherimrdanganam panavanam ca nisvanah

6034012c sankhavenusvanonmisrah sambabhuvadbhutopamah

6034013a hatanam stanamananam raksasanam ca nisvanah

6034013c sastranam vanaranam ca sambabhuvatidarunah

6034014a sastrapuspopahara ca tatrasid yuddhamedini

6034014c durjneya durnivesa ca sonitasravakardama

6034015a sa babhuva nisa ghora hariraksasaharini

6034015c kalaratriva bhutanam sarvesam duratikrama

6034016a tatas te raksasas tatra tasmims tamasi darune

6034016c ramam evabhyadhavanta samhrsta saravrstibhih

6034017a tesam apatatam sabdah kruddhanam abhigarjatam

6034017c udvarta iva saptanam samudranam abhut svanah

6034018a tesam ramah saraih sadbhih sad jaghana nisacaran

6034018c nimesantaramatrena sitair agnisikhopamaih

6034019a yajnasatrus ca durdharso mahaparsvamahodarau

6034019c vajradamstro mahakayas tau cobhau sukasaranau

6034020a te tu ramena banaughah sarvamarmasu taditah

6034020c yuddhad apasrtas tatra savasesayuso 'bhavan

6034021a tatah kancanacitrangaih sarair agnisikhopamaih

6034021c disas cakara vimalah pradisas ca mahabalah

6034022a ye tv anye raksasa vira ramasyabhimukhe sthitah

6034022c te 'pi nastah samasadya patamga iva pavakam

6034023a suvarnapunkhair visikhaih sampatadbhih sahasrasah

6034023c babhuva rajani citra khadyotair iva saradi

6034024a raksasanam ca ninadair harinam capi garjitaih

6034024c sa babhuva nisa ghora bhuyo ghoratara tada

6034025a tena sabdena mahata pravrddhena samantatah

6034025c trikutah kandarakirnah pravyaharad ivacalah

6034026a golangula mahakayas tamasa tulyavarcasah

6034026c samparisvajya bahubhyam bhaksayan rajanicaran

6034027a angadas tu rane satrum nihantum samupasthitah

6034027c ravaner nijaghanasu sarathim ca hayan api

6034028a indrajit tu ratham tyaktva hatasvo hatasarathih

6034028c angadena mahamayas tatraivantaradhiyata

6034029a so 'ntardhana gatah papo ravani ranakarkasah

6034029c brahmadattavaro viro ravanih krodhamurchitah

6034029e adrsyo nisitan banan mumocasanivarcasah

6034030a sa ramam laksmanam caiva ghorair nagamayaih saraih

6034030c bibheda samare kruddhah sarvagatresu raksasah

6035001a sa tasya gatim anvicchan rajaputrah pratapavan

6035001c didesatibalo ramo dasavanarayuthapan

6035002a dvau susenasya dayadau nilam ca plavagarsabham

6035002c angadam valiputram ca sarabham ca tarasvinam

6035003a vinatam jambavantam ca sanuprastham mahabalam

6035003c rsabham carsabhaskandham adidesa paramtapah

6035004a te samprahrsta harayo bhiman udyamya padapan

6035004c akasam vivisuh sarve margamana diso dasa

6035005a tesam vegavatam vegam isubhir vegavattaraih

6035005c astravit paramastrena varayam asa ravanih

6035006a tam bhimavega harayo naracaih ksataviksatah

6035006c andhakare na dadrsur meghaih suryam ivavrtam

6035007a ramalaksmanayor eva sarvamarmabhidah saran

6035007c bhrsam avesayam asa ravanih samitimjayah

6035008a nirantarasarirau tu bhratarau ramalaksmanau

6035008c kruddhenendrajota virau pannagaih saratam gataih

6035009a tayoh ksatajamargena susrava rudhiram bahu

6035009c tav ubhau ca prakasete puspitav iva kimsukau

6035010a tatah paryantaraktakso bhinnanjanacayopamah

6035010c ravanir bhratarau vakyam antardhanagato 'bravit

6035011a yudhyamanam analaksyam sakro 'pi tridasesvarah

6035011c drastum asaditum vapi na saktah kim punar yuvam

6035012a pravrtav isujalena raghavau kankapatrina

6035012c esa rosaparitatma nayami yamasadanam

6035013a evam uktva tu dharmajnau bhratarau ramalaksmanau

6035013c nirbibheda sitair banaih prajaharsa nanada ca

6035014a bhinnanjanacayasyamo vispharya vipulam dhanuh

6035014c bhuyo bhuyah saran ghoran visasarja mahamrdhe

6035015a tato marmasu marmajno majjayan nisitan saran

6035015c ramalaksmanayor viro nanada ca muhur muhuh

6035016a baddhau tu sarabandhena tav ubhau ranamurdhani

6035016c nimesantaramatrena na sekatur udiksitum

6035017a tato vibhinnasarvangau sarasalyacitav ubhau

6035017c dhvajav iva mahendrasya rajjumuktau prakampitau

6035018a tau sampracalitau virau marmabhedena karsitau

6035018c nipetatur mahesvasau jagatyam jagatipati

6035019a tau virasayane virau sayanau rudhiroksitau

6035019c saravestitasarvangav artau paramapiditau

6035020a na hy aviddham tayor gatram babhuvangulam antaram

6035020c nanirbhinnam na castabdham a karagrad ajihmagaih

6035021a tau tu krurena nihatau raksasa kamarupina

6035021c asrksusruvatus tivram jalam prasravanav iva

6035022a papata prathamam ramo viddho marmasu marganaih

6035022c krodhad indrajita yena pura sakro vinirjitah

6035023a naracair ardhanaracair bhallair anjalikair api

6035023c vivyadha vatsadantais ca simhadamstraih ksurais tatha

6035024a sa virasayane sisye vijyam adaya karmukam

6035024c bhinnamustiparinaham trinatam rukmabhusitam

6035025a banapatantare ramam patitam purusarsabham

6035025c sa tatra laksmano drstva niraso jivite 'bhavat

6035026a baddhau tu virau patitau sayanau; tau vanarah samparivarya tasthuh

6035026c samagata vayusutapramukhya; visadam artah paramam ca jagmuh

6036001a tato dyam prthivim caiva viksamana vanaukasah

6036001c dadrsuh samtatau banair bhratarau ramalaksmanau

6036002a vrstvevoparate deve krtakarmani raksase

6036002c ajagamatha tam desam sasugrivo vibhisanah

6036003a niladvividamaindas ca susenasumukhangadah

6036003c turnam hanumata sardham anvasocanta raghavau

6036004a niscestau mandanihsvasau sonitaughapariplutau

6036004c sarajalacitau stabdhau sayanau saratalpayoh

6036005a nihsvasantau yatha sarpau niscestau mandavikramau

6036005c rudhirasravadigdhangau tapaniyav iva dhvajau

6036006a tau virasayane virau sayanau mandacestitau

6036006c yuthapais taih parivrtau baspavyakulalocanaih

6036007a raghavau patitau drstva sarajalasamavrtau

6036007c babhuvur vyathitah sarve vanarah savibhisanah

6036008a antariksam niriksanto disah sarvas ca vanarah

6036008c na cainam mayaya channam dadrsu ravanim rane

6036009a tam tu mayapraticchinnam mayayaiva vibhisanah

6036009c viksamano dadarsatha bhratuh putram avasthitam

6036010a tam apratima karmanam apratidvandvam ahave

6036010c dadarsantarhitam viram varadanad vibhisanah

6036011a indrajit tv atmanah karma tau sayanau samiksya ca

6036011c uvaca paramaprito harsayan sarvanairrtan

6036012a dusanasya ca hantarau kharasya ca mahabalau

6036012c saditau mamakair banair bhratarau ramalaksmanau

6036013a nemau moksayitum sakyav etasmad isubandhanat

6036013c sarvair api samagamya sarsisanghaih surasuraih

6036014a yatkrte cintayanasya sokartasya pitur mama

6036014c asprstva sayanam gatrais triyama yati sarvati

6036015a krtsneyam yatkrte lanka nadi varsasv ivakula

6036015c so 'yam mulaharo 'narthah sarvesam nihato maya

6036016a ramasya laksmanasyaiva sarvesam ca vanaukasam

6036016c vikrama nisphalah sarve yatha saradi toyadah

6036017a evam uktva tu tan sarvan raksasan pariparsvagan

6036017c yuthapan api tan sarvams tadayam asa ravanih

6036018a tan ardayitva banaughais trasayitva ca vanaran

6036018c prajahasa mahabahur vacanam cedam abravit

6036019a sarabandhena ghorena maya baddhau camumukhe

6036019c sahitau bhratarav etau nisamayata raksasah

6036020a evam uktas tu te sarve raksasah kutayodhinah

6036020c param vismayam ajagmuh karmana tena tositah

6036021a vinedus ca mahanadan sarve te jaladopamah

6036021c hato rama iti jnatva ravanim samapujayan

6036022a nispandau tu tada drstva tav ubhau ramalaksmanau

6036022c vasudhayam nirucchvasau hatav ity anvamanyata

6036023a harsena tu samavista indrajit samitimjayah

6036023c pravivesa purim lankam harsayan sarvanairrtan

6036024a ramalaksmanayor drstva sarire sayakais cite

6036024c sarvani cangopangani sugrivam bhayam avisat

6036025a tam uvaca paritrastam vanarendram vibhisanah

6036025c sabaspavadanam dinam sokavyakulalocanam

6036026a alam trasena sugriva baspavego nigrhyatam

6036026c evam prayani yuddhani vijayo nasti naisthikah

6036027a sasesabhagyatasmakam yadi vira bhavisyati

6036027c moham etau prahasyete bhratarau ramalaksmanau

6036028a paryavasthapayatmanam anatham mam ca vanara

6036028c satyadharmanuraktanam nasti mrtyukrtam bhayam

6036029a evam uktva tatas tasya jalaklinnena panina

6036029c sugrivasya subhe netre pramamarja vibhisanah

6036030a pramrjya vadanam tasya kapirajasya dhimatah

6036030c abravit kalasampratam asambhrantam idam vacah

6036031a na kalah kapirajendra vaiklavyam anuvartitum

6036031c atisneho 'py akale 'smin maranayopapadyate

6036032a tasmad utsrjya vaiklavyam sarvakaryavinasanam

6036032c hitam ramapuroganam sainyanam anucintyatam

6036033a atha va raksyatam ramo yavat samjna viparyayah

6036033c labdhasamjnau tu kakutsthau bhayam no vyapanesyatah

6036034a naitat kim cana ramasya na ca ramo mumursati

6036034c na hy enam hasyate laksmir durlabha ya gatayusam

6036035a tasmad asvasayatmanam balam casvasaya svakam

6036035c yavat sarvani sainyani punah samsthapayamy aham

6036036a ete hy utphullanayanas trasad agatasadhvasah

6036036c karne karne prakathita harayo haripumgava

6036037a mam tu drstva pradhavantam anikam sampraharsitum

6036037c tyajantu harayas trasam bhuktapurvam iva srajam

6036038a samasvasya tu sugrivam raksasendro vibhisanah

6036038c vidrutam vanaranikam tat samasvasayat punah

6036039a indrajit tu mahamayah sarvasainyasamavrtah

6036039c vivesa nagarim lankam pitaram cabhyupagamat

6036040a tatra ravanam asinam abhivadya krtanjalih

6036040c acacakse priyam pitre nihatau ramalaksmanau

6036041a utpapata tato hrstah putram ca parisasvaje

6036041c ravano raksasam madhye srutva satru nipatitau

6036042a upaghraya sa murdhny enam papraccha pritamanasah

6036042c prcchate ca yathavrttam pitre sarvam nyavedayat

6036043a sa harsaveganugatantaratma; srutva vacas tasya maharathasya

6036043c jahau jvaram dasaratheh samutthitam; prahrsya vacabhinananda putram

6037001a pratipraviste lankam tu krtarthe ravanatmaje

6037001c raghavam parivaryarta raraksur vanararsabhah

6037002a hanuman angado nilah susenah kumudo nalah

6037002c gajo gavakso gavayah sarabho gandhamadanah

6037003a jambavan rsabhah sundo rambhah satabalih prthuh

6037003c vyudhanikas ca yattas ca druman adaya sarvatah

6037004a viksamana disah sarvas tiryag urdhvam ca vanarah

6037004c trnesv api ca cestatsu raksasa iti menire

6037005a ravanas capi samhrsto visrjyendrajitam sutam

6037005c ajuhava tatah sita raksani raksasis tada

6037006a raksasyas trijata capi sasanat tam upasthitah

6037006c ta uvaca tato hrsto raksasi raksasesvarah

6037007a hatav indrajitakhyata vaidehya ramalaksmanau

6037007c puspakam ca samaropya darsayadhvam hatau rane

6037008a yad asrayad avastabdho neyam mam upatisthati

6037008c so 'sya bharta saha bhratra nirasto ranamurdhani

6037009a nirvisanka nirudvigna nirapeksa ca maithili

6037009c mam upasthasyate sita sarvabharanabhusita

6037010a adya kalavasam praptam rane ramam salaksmanam

6037010c aveksya vinivrttasa nanyam gatim apasyati

6037011a tasya tadvacanam srutva ravanasya duratmanah

6037011c raksasyas tas tathety uktva prajagmur yatra puspakam

6037012a tatah puspakam adaya raksasyo ravanajnaya

6037012c asokavanikastham tam maithilim samupanayan

6037013a tam adaya tu raksasyo bhartrsokaparayanam

6037013c sitam aropayam asur vimanam puspakam tada

6037014a tatah puspakam aropya sitam trijataya saha

6037014c ravano 'karayal lankam patakadhvajamalinim

6037015a praghosayata hrstas ca lankayam raksasesvarah

6037015c raghavo laksmanas caiva hatav indrajita rane

6037016a vimanenapi sita tu gatva trijataya saha

6037016c dadarsa vanaranam tu sarvam sinyam nipatitam

6037017a prahrstamanasas capi dadarsa pisitasanan

6037017c vanarams capi duhkhartan ramalaksmanaparsvatah

6037018a tatah sita dadarsobhau sayanau satatalpayoh

6037018c laksmanam caiva ramam ca visamjnau sarapiditau

6037019a vidhvastakavacau virau vipraviddhasarasanau

6037019c sayakais chinnasarvangau sarastambhamayau ksitau

6037020a tau drstva bhratarau tatra virau sa purusarsabhau

6037020c duhkharta subhrsam sita karunam vilalapa ha

6037021a sa baspasokabhihata samiksya; tau bhratarau devasamaprabhavau

6037021c vitarkayanti nidhanam tayoh sa; duhkhanvita vakyam idam jagada

6038001a bhartaram nihatam drstva laksmanam ca mahabalam

6038001c vilalapa bhrsam sita karunam sokakarsita

6038002a ucur laksanika ye mam putriny avidhaveti ca

6038002c te 'sya sarve hate rame 'jnanino 'nrtavadinah

6038003a yajvano mahisim ye mam ucuh patnim ca satrinah

6038003c te 'dya sarve hate rame 'jnanino 'nrtavadinah

6038004a viraparthivapatni tvam ye dhanyeti ca mam viduh

6038004c te 'dya sarve hate rame 'jnanino 'nrtavadinah

6038005a ucuh samsravane ye mam dvijah kartantikah subham

6038005c te 'dya sarve hate rame 'jnanino 'nrtavadinah

6038006a imani khalu padmani padayor yaih kila striyah

6038006c adhirajye 'bhisicyante narendraih patibhih saha

6038007a vaidhavyam yanti yair naryo 'laksanair bhagyadurlabhah

6038007c natmanas tani pasyami pasyanti hatalaksana

6038008a satyanimani padmani strinam uktvani laksane

6038008c tany adya nihate rame vitathani bhavanti me

6038009a kesah suksmah sama nila bhruvau casamgate mama

6038009c vrtte calomase janghe dantas cavirala mama

6038010a sankhe netre karau padau gulphav uru ca me citau

6038010c anuvrtta nakhah snigdhah samas cangulayo mama

6038011a stanau caviralau pinau mamemau magnacucukau

6038011c magna cotsangini nabhih parsvoraskam ca me citam

6038012a mama varno maninibho mrduny angaruhani ca

6038012c pratisthitam dvadasabhir mam ucuh subhalaksanam

6038013a samagrayavam acchidram panipadam ca varnavat

6038013c mandasmitety eva ca mam kanyalaksanika viduh

6038014a adhirajye 'bhiseko me brahmanaih patina saha

6038014c krtantakusalair uktam tat sarvam vitathikrtam

6038015a sodhayitva janasthanam pravrttim upalabhya ca

6038015c tirtva sagaram aksobhyam bhratarau gospade hatau

6038016a nanu varunam agneyam aindram vayavyam eva ca

6038016c astram brahmasiras caiva raghavau pratyapadyatam

6038017a adrsyamanena rane mayaya vasavopamau

6038017c mama nathav anathaya nihatau ramalaksmanau

6038018a na hi drstipatham prapya raghavasya rane ripuh

6038018c jivan pratinivarteta yady api syan manojavah

6038019a na kalasyatibharo 'sti krtantas ca sudurjayah

6038019c yatra ramah saha bhratra sete yudhi nipathitah

6038020a naham socami bhartaram nihatam na ca laksmanam

6038020c natmanam janani capi yatha svasrum tapasvinim

6038021a sa hi cintayate nityam samaptavratam agatam

6038021c kada draksyami sitam ca ramam ca sahalaksmanam

6038022a paridevayamanam tam raksasi trijatabravit

6038022c ma visadam krtha devi bhartayam tava jivati

6038023a karanani ca vaksyami mahanti sadrsani ca

6038023c yathemau jivato devi bhratarau ramalaksmanau

6038024a na hi kopaparitani harsaparyutsukani ca

6038024c bhavanti yudhi yodhanam mukhani nihate patau

6038025a idam vimanam vaidehi puspakam nama namatah

6038025c divyam tvam dharayen nedam yady etau gajajivitau

6038026a hatavirapradhana hi hatotsaha nirudyama

6038026c sena bhramati samkhyesu hatakarneva naur jale

6038027a iyam punar asambhranta nirudvigna tarasvini

6038027c sena raksati kakutsthau mayaya nirjitau rane

6038028a sa tvam bhava suvisrabdha anumanaih sukhodayaih

6038028c ahatau pasya kakutsthau snehad etad bravimi te

6038029a anrtam noktapurvam me na ca vaksye kada cana

6038029c caritrasukhasilatvat pravistasi mano mama

6038030a nemau sakyau rane jetum sendrair api surasuraih

6038030c etayor ananam drstva maya caveditam tava

6038031a idam ca sumahac cihnam sanaih pasyasva maithili

6038031c nihsamjnav apy ubhav etau naiva laksmir viyujyate

6038032a prayena gatasattvanam purusanam gatayusam

6038032c drsyamanesu vaktresu param bhavati vaikrtam

6038033a tyaja sokam ca duhkham ca moham ca janakatmaje

6038033c ramalaksmanayor arthe nadya sakyam ajivitum

6038034a srutva tu vacanam tasyah sita surasutopama

6038034c krtanjalir uvacedam evam astv iti maithili

6038035a vimanam puspakam tat tu samivartya manojavam

6038035c dina trijataya sita lankam eva pravesita

6038036a tatas trijataya sardham puspakad avaruhya sa

6038036c asokavanikam eva raksasibhih pravesita

6038037a pravisya sita bahuvrksasandam; tam raksasendrasya viharabhumim

6038037c sampreksya samcintya ca rajaputrau; param visadam samupajagama

6039001a ghorena sarabandhena baddhau dasarathatmajau

6039001c nisvasantau yatha nagau sayanau rudhiroksitau

6039002a sarve te vanarasresthah sasugriva mahabalah

6039002c parivarya mahatmanau tasthuh sokapariplutah

6039003a etasminn antere ramah pratyabudhyata viryavan

6039003c sthiratvat sattvayogac ca saraih samdanito 'pi san

6039004a tato drstva sarudhiram visannam gadham arpitam

6039004c bhrataram dinavadanam paryadevayad aturah

6039005a kim nu me sitaya karyam kim karyam jivitena va

6039005c sayanam yo 'dya pasyami bhrataram yudhi nirjitam

6039006a sakya sita sama nari praptum loke vicinvata

6039006c na laksmanasamo bhrata sacivah samparayikah

6039007a parityaksyamy aham pranan vanaranam tu pasyatam

6039007c yadi pancatvam apannah sumitranandavardhanah

6039008a kim nu vaksyami kausalyam mataram kim nu kaikayim

6039008c katham ambam sumitramca putradarsanalalasam

6039009a vivatsam vepamanam ca krosantim kurarim iva

6039009c katham asvasayisyami yadi yasyami tam vina

6039010a katham vaksyami satrughnam bharatam ca yasasvinam

6039010c maya saha vanam yato vina tenagatah punah

6039011a upalambham na saksyami sodhum bata sumitraya

6039011c ihaiva deham tyaksyami na hi jivitum utsahe

6039012a dhin mam duskrtakarmanam anaryam yatkrte hy asau

6039012c laksmanah patitah sete saratalpe gatasuvat

6039013a tvam nityam suvisannam mam asvasayasi laksmana

6039013c gatasur nadya saknosi mam artam abhibhasitum

6039014a yenadya bahavo yuddhe raksasa nihatah ksitau

6039014c tasyam eva ksitau virah sa sete nihatah paraih

6039015a sayanah saratalpe 'smin svasonitapariplutah

6039015c sarajalais cito bhati bhaskaro 'stam iva vrajan

6039016a banabhihatamarmatvan na saknoty abhiviksitum

6039016c ruja cabruvato hy asya drstiragena sucyate

6039017a yathaiva mam vanam yantam anuyato mahadyutih

6039017c aham apy anuyasyami tathaivainam yamaksayam

6039018a istabandhujano nityam mam ca nityam anuvratah

6039018c imam adya gato 'vastham mamanaryasya durnayaih

6039019a surustenapi virena laksmanena na samsmare

6039019c parusam vipriyam vapi sravitam na kada cana

6039020a visasarjaikavegena pancabanasatani yah

6039020c isvastresv adhikas tasmat kartaviryac ca laksmanah

6039021a astrair astrani yo hanyac chakrasyapi mahatmanah

6039021c so 'yam urvyamhatah sete maharhasayanocitah

6039022a tac ca mithya pralaptam mam pradhaksyati na samsayah

6039022c yan maya na krto raja raksasanam vibhisanah

6039023a asmin muhurte sugriva pratiyatum ito 'rhasi

6039023c matva hinam maya rajan ravano 'bhidraved bali

6039024a angadam tu puraskrtya sasainyah sasuhrjjanah

6039024c sagaram tara sugriva punas tenaiva setuna

6039025a krtam hanumata karyam yad anyair duskaram rane

6039025c rksarajena tusyami golanguladhipena ca

6039026a angadena krtam karma maindena dvividena ca

6039026c yuddham kesarina samkhye ghoram sampatina krtam

6039027a gavayena gavaksena sarabhena gajena ca

6039027c anyais ca haribhir yuddham madarthe tyaktajivitaih

6039028a na catikramitum sakyam daivam sugriva manusaih

6039028c yat tu sakyam vayasyena suhrda va paramtapa

6039028e krtam sugriva tat sarvam bhavatadharmabhiruna

6039029a mitrakaryam krtam idam bhavadbhir vanararsabhah

6039029c anujnata maya sarve yathestam gantum arhatha

6039030a susruvus tasya te sarve vanarah paridevitam

6039030c vartayam cakrur asruni netraih krsnetareksanah

6039031a tatah sarvany anikani sthapayitva vibhisanah

6039031c ajagama gadapanis tvarito yatra raghavah

6039032a tam drstva tvaritam yantam nilanjanacayopamam

6039032c vanara dudruvuh sarve manyamanas tu ravanim

6040001a athovaca mahateja harirajo mahabalah

6040001c kim iyam vyathita sena mudhavateva naur jale

6040002a sugrivasya vacah srutva valiputro 'ngado 'bravit

6040002c na tvam pasyasi ramam ca laksmanam ca mahabalam

6040003a sarajalacitau virav ubhau dasarathatmajau

6040003c saratalpe mahatmanau sayanau rudhiroksitau

6040004a athabravid vanarendrah sugrivah putram angadam

6040004c nanimittam idam manye bhavitavyam bhayena tu

6040005a visannavadana hy ete tyaktapraharana disah

6040005c prapalayanti harayas trasad utphullalocanah

6040006a anyonyasya na lajjante na niriksanti prsthatah

6040006c viprakarsanti canyonyam patitam langhayanti ca

6040007a etasminn antare viro gadapanir vibhisanah

6040007c sugrivam vardhayam asa raghavam ca niraiksata

6040008a vibhisanam tam sugrivo drstva vanarabhisanam

6040008c rksarajam samipastham jambavantam uvaca ha

6040009a vibhisano 'yam samprapto yam drstva vanararsabhah

6040009c vidravanti paritrasta ravanatmajasankaya

6040010a sighram etan suvitrastan bahudha vipradhavitan

6040010c paryavasthapayakhyahi vibhisanam upasthitam

6040011a sugrivenaivam uktas tu jambavan rksaparthivah

6040011c vanaran santvayam asa samnivartya prahavatah

6040012a te nivrttah punah sarve vanaras tyaktasambhramah

6040012c rksarajavacah srutva tam ca drstva vibhisanam

6040013a vibhisanas tu ramasya drstva gatram sarais citam

6040013c laksmanasya ca dharmatma babhuva vyathitendriyah

6040014a jalaklinnena hastena tayor netre pramrjya ca

6040014c sokasampiditamana ruroda vilalapa ca

6040015a imau tau sattvasampannau vikrantau priyasamyugau

6040015c imam avastham gamitau rakasaih kutayodhibhih

6040016a bhratuh putrena me tena dusputrena duratmana

6040016c raksasya jihmaya buddhya chalitav rjuvikramau

6040017a sarair imav alam viddhau rudhirena samuksitau

6040017c vasudhayam ima suptau drsyete salyakav iva

6040018a yayor viryam upashritya pratistha kanksita maya

6040018c tav ubhau dehanasaya prasuptau purusarsabhau

6040019a jivann adya vipanno 'smi nastarajyamanorathah

6040019c praptapratijnas ca ripuh sakamo ravanah krtah

6040020a evam vilapamanam tam parisvajya vibhisanam

6040020c sugrivah sattvasampanno harirajo 'bravid idam

6040021a rajyam prapsyasi dharmajna lankayam natra samsayah

6040021c ravanah saha putrena sa rajyam neha lapsyate

6040022a sarasampiditav etav ubhau raghavalaksmanau

6040022c tyaktva moham vadhisyete saganam ravanam rane

6040023a tam evam santvayitva tu samasvasya ca raksasam

6040023c susenam svasuram parsve sugrivas tam uvaca ha

6040024a saha surair hariganair labdhasamjnav arimdamau

6040024c gaccha tvam bhratarau grhya kiskindham ramalaksmanau

6040025a aham tu ravanam hatva saputram sahabandhavam

6040025c maithilim anayisyami sakro nastam iva shriyam

6040026a srutvaitad vanarendrasya suseno vakyam abravit

6040026c devasuram mahayuddham anubhutam sudarunam

6040027a tada sma danava devan sarasamsparsakovidah

6040027c nijaghnuh sastravidusas chadayanto muhur muhuh

6040028a tan artan nastasamjnams ca parasums ca brhaspatih

6040028c vidhyabhir mantrayuktabhir osadhibhis cikitsati

6040029a tany ausadhany anayitum ksirodam yantu sagaram

6040029c javena vanarah sighram sampati panasadayah

6040030a harayas tu vijananti parvati te mahausadhi

6040030c samjivakaranim divyam visalyam devanirmitam

6040031a candras ca nama dronas ca parvatau sagarottame

6040031c amrtam yatra mathitam tatra te paramausadhi

6040032a te tatra nihite devaih parvate paramausadhi

6040032c ayam vayusuto rajan hanumams tatra gacchatu

6040033a etasminn antare vayur meghams capi savidyutah

6040033c paryasyan sagare toyam kampayann iva parvatan

6040034a mahata paksavatena sarve dvipamahadrumah

6040034c nipetur bhagnavitapah samula lavanambhasi

6040035a abhavan pannagas trasta bhoginas tatravasinah

6040035c sighram sarvani yadamsi jagmus ca lavanarnavam

6040036a tato muhurtad garudam vainateyam mahabalam

6040036c vanara dadrsuh sarve jvalantam iva pavakam

6040037a tam agatam abhipreksya nagas te vipradudruvuh

6040037c yais tau satpurusau baddhau sarabhutair mahabalau

6040038a tatah suparnah kakutsthau drstva pratyabhinandya ca

6040038c vimamarsa ca panibhyam mukhe candrasamaprabhe

6040039a vainateyena samsprstas tayoh samruruhur vranah

6040039c suvarne ca tanu snigdhe tayor asu babhuvatuh

6040040a tejo viryam balam cauja utsahas ca mahagunah

6040040c pradarsanam ca buddhis ca smrtis ca dvigunam tayoh

6040041a tav utthapya mahaviryau garudo vasavopamau

6040041c ubhau tau sasvaje hrstau ramas cainam uvaca ha

6040042a bhavatprasadad vyasanam ravaniprabhavam mahat

6040042c avam iha vyatikrantau sighram ca balinau krtau

6040043a yatha tatam dasaratham yathajam ca pitamaham

6040043c tatha bhavantam asadya hrsayam me prasidati

6040044a ko bhavan rupasampanno divyasraganulepanah

6040044c vasano viraje vastre divyabharanabhusitah

6040045a tam uvaca mahateja vainateyo mahabalah

6040045c patatrirajah pritatma harsaparyakuleksanah

6040046a aham sakha te kakutstha priyah prano bahiscarah

6040046c garutman iha samprapto yuvayoh sahyakaranat

6040047a asura va mahavirya danava va mahabalah

6040047c suras capi sagandharvah puraskrtya satakratum

6040048a nemam moksayitum saktah sarabandham sudarunam

6040048c maya balad indrajita nirmitam krurakarmana

6040049a ete nagah kadraveyas tiksnadamstravisolbanah

6040049c raksomaya prabhavena sara bhutva tvadashritah

6040050a sabhagyas casi dharmajna rama satyaparakrama

6040050c laksmanena saha bhratra samare ripughatina

6040051a imam srutva tu vrttantam tvaramano 'ham agatah

6040051c sahasa yuvayoh snehat sakhitvam anupalayan

6040052a moksitau ca mahaghorad asmat sayakabandhanat

6040052c apramadas ca kartavyo yuvabhyam nityam eva hi

6040053a prakrtya raksasah sarve samgrame kutayodhinah

6040053c suranam suddhabhavanam bhavatam arjavam balam

6040054a tan na visvasitavyam vo raksasanam ranajire

6040054c etenaivopamanena nityajihma hi raksasah

6040055a evam uktva tato ramam suparnah sumahabalah

6040055c parisvajya suhrtsnigdham aprastum upacakrame

6040056a sakhe raghava dharmajna ripunam api vatsala

6040056c abhyanujnatum icchami gamisyami yathagatam

6040057a balavrddhavasesam tu lankam krtva sarormibhih

6040057c ravanam ca ripum hatva sitam samupalapsyase

6040058a ity evam uktva vacanam suparnah sighravikramah

6040058c ramam ca virujam krtva madhye tesam vanaukasam

6040059a pradaksinam tatah krtva parisvajya ca viryavan

6040059c jagamakasam avisya suparnah pavano yatha

6040060a virujau raghavau drstva tato vanarayuthapah

6040060c simhanadams tada nedur langulam dudhuvus ca te

6040061a tato bherih samajaghnur mrdangams ca vyanadayan

6040061c dadhmuh sankhan samprahrstah ksvelanty api yathapuram

6040062a asphotyasphotya vikranta vanara nagayodhinah

6040062c druman utpatya vividhams tasthuh satasahasrasah

6040063a visrjanto mahanadams trasayanto nisacaran

6040063c lankadvarany upajagmur yoddhukamah plavamgamah

6040064a tatas tu bhimas tumulo ninado; babhuva sakhamrgayuthapanam

6040064c ksaye nidaghasya yatha ghananam; nadah subhimo nadatam nisithe

6041001a tesam sutumulam sabdam vanaranam tarasvinam

6041001c nardatam raksasaih sardham tada susrava ravanah

6041002a snigdhagambhiranirghosam srutva sa ninadam bhrsam

6041002c sacivanam tatas tesam madhye vacanam abravit

6041003a yathasau samprahrstanam vanaranam samutthitah

6041003c bahunam sumahan nado meghanam iva garjatam

6041004a vyaktam sumahati pritir etesam natra samsayah

6041004c tatha hi vipulair nadais cuksubhe varunalayah

6041005a tau tu baddhau sarais tisknair bhratarau ramalaksmanau

6041005c ayam ca sumahan nadah sankam janayativa me

6041006a etat tu vacanam coktva mantrino raksasesvarah

6041006c uvaca nairrtams tatra samipaparivartinah

6041007a jnayatam turnam etasam sarvesam vanacarinam

6041007c sokakale samutpanne harsakaranam utthitam

6041008a tathoktas tena sambhrantah prakaram adhiruhya te

6041008c dadrsuh palitam senam sugrivena mahatmana

6041009a tau ca muktau sughorena sarabandhena raghavau

6041009c samutthitau mahabhagau viseduh preksya raksasah

6041010a samtrastahrdaya sarve prakarad avaruhya te

6041010c visannavadanah sarve raksasendram upasthitah

6041011a tad apriyam dinamukha ravanasya nisacarah

6041011c krtsnam nivedayam asur yathavad vakyakovidah

6041012a yau tav indrajita yuddhe bhratarau ramalaksmanau

6041012c nibaddhau sarabandhena nisprakampabhujau krtau

6041013a vimuktau sarabandhena tau drsyete ranajire

6041013c pasan iva gajau chittva gajendrasamavikramau

6041014a tac chrutva vacanam tesam raksasendro mahabalah

6041014c cintasokasamakranto visannavadano 'bravit

6041015a ghorair dattavarair baddhau sarair asivisomapaih

6041015c amoghaih suryasamkasaih pramathyendrajita yudhi

6041016a tam astrabandham asadya yadi muktau ripu mama

6041016c samsayastham idam sarvam anupasyamy aham balam

6041017a nisphalah khalu samvrttah sara vasukitejasah

6041017c adattam yais tu samgrame ripunam mama jivitam

6041018a evam uktva tu samkruddho nisvasann urago yatha

6041018c abravid raksasam madhye dhumraksam nama rakasam

6041019a balena mahata yukto raksasam bhimakarmanam

6041019c tvam vadhayabhiniryahi ramasya saha vanaraih

6041020a evam uktas tu dhumrakso raksasendrena dhimata

6041020c krtva pranamam samhrsto nirjagama nrpalayat

6041021a abhiniskramya taddvaram baladhyaksam uvaca ha

6041021c tvarayasva balam turnam kim cirena yuyutsatah

6041022a dhumraksasya vacah srutva baladhyakso balanugah

6041022c balam udyojayam asa ravanasyajnaya drutam

6041023a te baddhaghanta balino ghorarupa nisacarah

6041023c vinardamanah samhrsta dhumraksam paryavarayan

6041024a vividhayudhahastas ca sulamudgarapanayah

6041024c gadabhih pattasair dandair ayasair musalair bhrsam

6041025a parighair bhindipalais ca bhallaih prasaih parasvadhaih

6041025c niryayu raksasa ghora nardanto jalada yatha

6041026a rathaih kavacinas tv anye dhvajais ca samalamkrtaih

6041026c suvarnajalavihitaih kharais ca vividhananaih

6041027a hayaih paramasighrais ca gajendrais ca madotkataih

6041027c niryayu raksasavyaghra vyaghra iva durasadah

6041028a vrkasimhamukhair yuktam kharaih kanakabhusanaih

6041028c aruroha ratham divyam dhumraksah kharanisvanah

6041029a sa niryato mahaviryo dhumrakso raksasair vrtah

6041029c prahasan pascimadvaram hanuman yatra yuthapah

6041030a prayantam tu mahaghoram raksasam bhimadarsanam

6041030c antariksagatah krurah sakunah pratyavarayan

6041031a rathasirse mahabhimo grdhras ca nipapata ha

6041031c dhvajagre grathitas caiva nipetuh kunapasanah

6041032a rudhirardro mahan svetah kabandhah patito bhuvi

6041032c visvaram cotsrjan nadam dhumraksasya samipatah

6041033a vavarsa rudhiram devah samcacala ca medini

6041033c pratilomam vavau vayur nirghatasamanisvanah

6041033e timiraughavrtas tatra disas ca na cakasire

6041034a sa tutpatams tato drstva raksasanam bhayavahan

6041034c pradurbhutan sughorams ca dhumrakso vyathito 'bhavat

6041035a tatah subhimo bahubhir nisacarair; vrto 'bhiniskramya ranotsuko bali

6041035c dadarsa tam raghavabahupalitam; samudrakalpam bahuvanarim camum

6042001a dhumraksam preksya niryantam raksasam bhimanisvanam

6042001c vinedur vanarah sarve prahrsta yuddhakanksinah

6042002a tesam tu tumulam yuddham samjajne hariraksasam

6042002c anyonyam padapair ghorair nighnatam sulamudgaraih

6042003a raksasair vanara ghora vinikrttah samantatah

6042003c vanarai raksasas capi drumair bhumau samikrtah

6042004a raksasas capi samkruddha vanaran nisitaih saraih

6042004c vivyadhur ghorasamkasaih kankapatrair ajihmagaih

6042005a te gadabhis ca bhimabhih pattasaih kutamudgaraih

6042005c ghorais ca parighais citrais trisulais capi samsitaih

6042006a vidaryamana raksobhir vanaras te mahabalah

6042006c amarsaj janitoddharsas cakruh karmany abhitavat

6042007a saranirbhinnagatras te sulanirbhinnadehinah

6042007c jagrhus te drumams tatra silas ca hariyuthapah

6042008a te bhimavega harayo nardamanas tatas tatah

6042008c mamanthu raksasan bhiman namani ca babhasire

6042009a tad babhuvadbhutam ghoram yuddham vanararaksasam

6042009c silabhir vividhabhis ca bahusakhais ca padapaih

6042010a raksasa mathitah ke cid vanarair jitakasibhih

6042010c vavarsu rudhiram ke cin mukhai rudhirabhojanah

6042011a parsvesu daritah ke cit ke cid rasikrta drumaih

6042011c silabhis curnitah ke cit ke cid dantair vidaritah

6042012a dhvajair vimathitair bhagnaih kharais ca vinipatitaih

6042012c rathair vidhvamsitais capi patitai rajanicaraih

6042013a vanarair bhimavikrantair aplutyaplutya vegitaih

6042013c raksasah karajais tiksnair mukhesu vinikartitah

6042014a vivarnavadana bhuyo viprakirnasiroruhah

6042014c mudhah sonitagandhena nipetur dharanitale

6042015a naye tu paramakruddha raksasa bhimavikramah

6042015c talair evabhidhavanti vajrasparsasamair harin

6042016a vanarair apatantas te vegita vegavattaraih

6042016c mustibhis caranair dantaih padapais capapothitah

6042017a sanyam tu vidrutam drstva dhumrakso raksasarsabhah

6042017c krodhena kadanam cakre vanaranam yuyutsatam

6042018a prasaih pramathitah ke cid vanarah sonitasravah

6042018c mudgarair ahatah ke cit patita dharanitale

6042019a parighair mathitah ke cid bhindipalair vidaritah

6042019c pattasair ahatah ke cid vihvalanto gatasavah

6042020a ke cid vinihata bhumau rudhirardra vanaukasah

6042020c ke cid vidravita nastah samkruddhai raksasair yudhi

6042021a vibhinnahrdayah ke cid ekaparsvena sayitah

6042021c vidaritastrasulai ca ke cid antrair vinisrutah

6042022a tat subhimam mahad yuddham harirakasa samkulam

6042022c prababhau sastrabahulam silapadapasamkulam

6042023a dhanurjyatantrimadhuram hikkatalasamanvitam

6042023c mandrastanitasamgitam yuddhagandharvam ababhau

6042024a dhumraksas tu dhanuspanir vanaran ranamurdhani

6042024c hasan vidravayam asa disas tan saravrstibhih

6042025a dhumraksenarditam sainyam vyathitam drsya marutih

6042025c abhyavartata samkruddhah pragrhya vipulam silam

6042026a krodhad dvigunatamraksah pitrtulyaparakramah

6042026c silam tam patayam asa dhumraksasya ratham prati

6042027a apatantim silam drstva gadam udyamya sambhramat

6042027c rathad aplutya vegena vasudhayam vyatisthata

6042028a sa pramathya ratham tasya nipapata silabhuvi

6042028c sacakrakubaram sasvam sadhvajam sasarasanam

6042029a sa bhanktva tu ratham tasya hanuman marutatmajah

6042029c raksasam kadanam cakre saskandhavitapair drumaih

6042030a vibhinnasiraso bhutva raksasah sonitoksitah</