Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Historical Works > Ramayana - sanskrit > Ramayana: Uttarakanda

Ramayana: Uttarakanda

 

7001001a praptarajyasya ramasya raksasanam vadhe krte

7001001c ajagmur rsayah sarve raghavam pratinanditum

7001002a kausiko 'tha yavakrito raibhyas cyavana eva ca

7001002c kanvo medhatitheh putrah purvasyam disi ye shritah

7001003a svastyatreyas ca bhagavan namucih pramucus tatha

7001003c ajagmus te sahagastya ye shrita daksinam disam

7001004a prsadguh kavaso dhaumyo raudreyas ca mahan rsih

7001004c te 'py ajagmuh sasisya vai ye shritah pascimam disam

7001005a vasisthah kasyapo 'thatrir visvamitro 'tha gautamah

7001005c jamadagnir bharadvajas te 'pi saptamaharsayah

7001006a samprapyaite mahatmano raghavasya nivesanam

7001006c visthitah pratiharartham hutasanasamaprabhah

7001007a pratiharas tatas turnam agastyavacanad atha

7001007c samipam raghavasyasu pravivesa mahatmanah

7001008a sa ramam drsya sahasa purnacandrasamadyutim

7001008c agastyam kathayam asa sampratam rsibhih saha

7001009a srutva praptan munims tams tu balasuryasamaprabhan

7001009c tadovaca nrpo dvahstham pravesaya yathasukham

7001010a drstva praptan munims tams tu pratyutthaya krtanjalih

7001010c ramo 'bhivadya prayata asanany adidesa ha

7001011a tesu kancanacitresu svastirnesu sukhesu ca

7001011c yatharham upavistas te asanesv rsipumgavah

7001012a ramena kusalam prstah sasisyah sapurogamah

7001012c maharsayo vedavido ramam vacanam abruvan

7001013a kusalam no mahabaho sarvatra raghunandana

7001013c tvam tu distya kusalinam pasyamo hatasatravam

7001014a na hi bharah sa te rama ravano raksasesvarah

7001014c sadhanus tvam hi lokams trin vijayetha na samsayah

7001015a distya tvaya hato rama ravanah putrapautravan

7001015c distya vijayinam tvadya pasyamah saha bharyaya

7001016a distya prahasto vikato virupakso mahodarah

7001016c akampanas ca durdharso nihatas te nisacarah

7001017a yasya pramanad vipulam pramanam neha vidyate

7001017c distya te samare rama kumbhakarno nipatitah

7001018a distya tvam raksasendrena dvandvayuddham upagatah

7001018c devatanam avadhyena vijayam praptavan asi

7001019a samkhye tasya na kim cit tu ravanasya parabhavah

7001019c dvandvayuddham anuprapto distya te ravanir hatah

7001020a distya tasya mahabaho kalasyevabhidhavatah

7001020c muktah suraripor vira praptas ca vijayas tvaya

7001021a vismayas tv esa nah saumya samsrutyendrajitam hatam

 

 

 

7001021c avadhyah sarvabhutanam mahamayadharo yudhi

7001022a dattva punyam imam vira saumyam abhayadaksinam

7001022c distya vardhasi kakutstha jayenamitrakarsana

7001023a srutva tu vacanam tesam rsinam bhavitatmanam

7001023c vismayam paramam gatva ramah pranjalir abravit

7001024a bhavantah kumbhakarnam ca ravanam ca nisacaram

7001024c atikramya mahaviryau kim prasamsatha ravanim

7001025a mahodaram prahastam ca virupaksam ca raksasam

7001025c atikramya mahaviryan kim prasamsatha ravanim

7001026a kidrso vai prabhavo 'sya kim balam kah parakramah

7001026c kena va karanenaisa ravanad atiricyate

7001027a sakyam yadi maya srotum na khalv ajnapayami vah

7001027c yadi guhyam na ced vaktum srotum icchami kathyatam

7001027e katham sakro jitas tena katham labdhavaras ca sah

7002001a tasya tadvacanam srutva raghavasya mahatmanah

7002001c kumbhayonir mahateja vakyam etad uvaca ha

7002002a srnu rajan yathavrttam yasya tejobalam mahat

7002002c jaghana ca ripun yuddhe yathavadhyas ca satrubhih

7002003a aham te ravanasyedam kulam janma ca raghava

7002003c varapradanam ca tatha tasmai dattam bravimi te

7002004a pura krtayuge rama prajapatisutah prabhuh

7002004c pulastyo nama brahmarsih saksad iva pitamahah

7002005a nanukirtya gunas tasya dharmatah silatas tatha

7002005c prajapateh putra iti vaktum sakyam hi namatah

7002006a sa tu dharmaprasangena meroh parsve mahagireh

7002006c trnabindvasramam gatva nyavasan munipumgavah

7002007a tapas tepe sa dharmatma svadhyayaniyatendriyah

7002007c gatvasramapadam tasya vighnam kurvanti kanyakah

7002008a devapannagakanyas ca rajarsitanayas ca yah

7002008c kridantyo 'psarasas caiva tam desam upapedire

7002009a sarvartusupabhogyatvad ramyatvat kananasya ca

7002009c nityasas tas tu tam desam gatva kridanti kanyakah

7002010a atha rusto mahateja vyajahara mahamunih

7002010c ya me darsanam agacchet sa garbham dharayisyati

7002011a tas tu sarvah pratigatah srutva vakyam mahatmanah

7002011c brahmasapabhayad bhitas tam desam nopacakramuh

7002012a trnabindos tu rajarses tanaya na srnoti tat

7002012c gatvasramapadam tasya vicacara sunirbhaya

7002013a tasminn eva tu kale sa prajapatyo mahan rsih

7002013c svadhyayam akarot tatra tapasa dyotitaprabhah

7002014a sa tu vedadhvanim srutva drstva caiva tapodhanam

7002014c abhavat pandudeha sa suvyanjitasariraja

7002015a drstva paramasamvigna sa tu tadrupam atmanah

7002015c idam me kim nv iti jnatva pitur gatvagratah sthita

7002016a tam tu drstva tatha bhutam trnabindur athabravit

7002016c kim tvam etat tv asadrsam dharayasy atmano vapuh

7002017a sa tu krtvanjalim dina kanyovaca tapodhanam

7002017c na jane karanam tata yena me rupam idrsam

7002018a kim tu purvam gatasmy eka maharser bhavitatmanah

7002018c pulastyasyasramam divyam anvestum svasakhijanam

7002019a na ca pasyamy aham tatra kam cid apy agatam sakhim

7002019c rupasya tu viparyasam drstva caham ihagata

7002020a trnabindus tu rajarsis tapasa dyotitaprabhah

7002020c dhyanam vivesa tac capi apasyad rsikarmajam

7002021a sa tu vijnaya tam sapam maharser bhavitatmanah

7002021c grhitva tanayam gatva pulastyam idam abravit

7002022a bhagavams tanayam me tvam gunaih svair eva bhusitam

7002022c bhiksam pratigrhanemam maharse svayam udyatam

7002023a tapascaranayuktasya sramyamanendriyasya te

7002023c susrusatatpara nityam bhavisyati na samsayah

7002024a tam bruvanam tu tadvakyam rajarsim dharmikam tada

7002024c jighrksur abravit kanyam badham ity eva sa dvijah

7002025a dattva tu sa gato raja svam asramapadam tada

7002025c sapi tatravasat kanya tosayanti patim gunaih

7002025e pritah sa tu mahateja vakyam etad uvaca ha

7002026a paritusto 'smi bhadram te gunanam sampada bhrsam

7002026c tasmat te viramamy adya putram atmasamam gunaih

7002026e ubhayor vamsakartaram paulastya iti visrutam

7002027a yasmat tu visruto vedas tvayehabhyasyato mama

7002027c tasmat sa visrava nama bhavisyati na samsayah

7002028a evam ukta tu sa kanya prahrstenantaratmana

7002028c acirenaiva kalena suta visravasam sutam

7002029a sa tu lokatraye khyatah saucadharmasamanvitah

7002029c piteva tapasa yukto visrava munipumgavah

7003001a atha putrah pulastyasya visrava munipumgavah

7003001c acirenaiva kalena piteva tapasi sthitah

7003002a satyavan silavan daksah svadhyayaniratah sucih

7003002c sarvabhogesv asamsakto nityam dharmaparayanah

7003003a jnatva tasya tu tadvrttam bharadvajo mahan rsih

7003003c dadau visravase bharyam svam sutam devavarninim

7003004a pratigrhya tu dharmena bharadvajasutam tada

7003004c muda paramaya yukto visrava munipumgavah

7003005a sa tasyam viryasampannam apatyam paramadbhutam

7003005c janayam asa dharmatma sarvair brahmagunair yutam

7003006a tasmin jate tu samhrstah sa babhuva pitamahah

7003006c nama casyakarot pritah sardham devarsibhis tada

7003007a yasmad visravaso 'patyam sadrsyad visrava iva

7003007c tasmad vaisravano nama bhavisyaty esa visrutah

7003008a sa tu vaisravanas tatra tapovanagatas tada

7003008c avardhata mahateja hutahutir ivanalah

7003009a tasyasramapadasthasya buddhir jajne mahatmanah

7003009c carisye niyato dharmam dharmo hi parama gatih

7003010a sa tu varsasahasrani tapas taptva mahavane

7003010c purne varsasahasre tu tam tam vidhim avartata

7003011a jalasi marutaharo niraharas tathaiva ca

7003011c evam varsasahasrani jagmus tany eva varsavat

7003012a atha prito mahatejah sendraih suraganaih saha

7003012c gatva tasyasramapadam brahmedam vakyam abravit

7003013a paritusto 'smi te vatsa karmananena suvrata

7003013c varam vrnisva bhadram te vararhas tvam hi me matah

7003014a athabravid vaisravanah pitamaham upasthitam

7003014c bhagavaml lokapalatvam iccheyam vittaraksanam

7003015a tato 'bravid vaisravanam paritustena cetasa

7003015c brahma suraganaih sardham badham ity eva hrstavat

7003016a aham hi lokapalanam caturtham srastum udyatah

7003016c yamendravarunanam hi padam yat tava cepsitam

7003017a tatkrtam gaccha dharmajna dhanesatvam avapnuhi

7003017c yamendravarunanam hi caturtho 'dya bhavisyasi

7003018a etac ca puspakam nama vimanam suryasamnibham

7003018c pratigrhnisva yanartham tridasaih samatam vraja

7003019a svasti te 'stu gamisyamah sarva eva yathagatam

7003019c krtakrtya vayam tata dattva tava mahavaram

7003020a gatesu brahmapurvesu devesv atha nabhastalam

7003020c dhanesah pitaram praha vinayat pranato vacah

7003021a bhagavaml labdhavan asmi varam kamalayonitah

7003021c nivasam na tu me devo vidadhe sa prajapatih

7003022a tat pasya bhagavan kam cid desam vasaya nah prabho

7003022c na ca pida bhaved yatra pranino yasya kasya cit

7003023a evam uktas tu putrena visrava munipumgavah

7003023c vacanam praha dharmajna sruyatam iti dharmavit

7003024a lanka nama puri ramya nirmita visvakarmana

7003024c raksasanam nivasartham yathendrasyamaravati

7003025a ramaniya puri sa hi rukmavaiduryatorana

7003025c raksasaih sa parityakta pura visnubhayarditaih

7003025e sunya raksoganaih sarvai rasatalatalam gataih

7003026a sa tvam tatra nivasaya rocayasva matim svakam

7003026c nirdosas tatra te vaso na ca badhasti kasya cit

7003027a etac chrutva tu dharmatma dharmistham vacanam pituh

7003027c nivesayam asa tada lankam parvatamurdhani

7003028a nairrtanam sahasrais tu hrstaih pramuditaih sada

7003028c acirenaikakalena sampurna tasya sasanat

7003029a atha tatravasat prito dharmatma nairrtadhipah

7003029c samudraparidhanayam lankayam visravatmajah

7003030a kale kale vinitatma puspakena dhanesvarah

7003030c abhyagacchat susamhrstah pitaram mataram ca sah

7003031a sa devagandharvaganair abhistutas; tathaiva siddhaih saha caranair api

7003031c gabhastibhih surya ivaujasa vrtah; pituh samipam prayayau shriya vrtah

7004001a srutvagastyeritam vakyam ramo vismayam agatah

7004001c purvam asit tu lankayam raksasam iti sambhavah

7004002a tatah sirah kampayitva tretagnisamavigraham

7004002c agastyam tam muhur drstva smayamano 'bhyabhasata

7004003a bhagavan purvam apy esa lankasit pisitasinam

7004003c itidam bhavatah srutva vismayo janito mama

7004004a pulastyavamsad udbhuta raksasa iti nah srutam

7004004c idanim anyatas capi sambhavah kirtitas tvaya

7004005a ravanat kumbhakarnac ca prahastad vikatad api

7004005c ravanasya ca putrebhyah kim nu te balavattarah

7004006a ka esam purvako brahman kimnama kimtapobalah

7004006c aparadham ca kam prapya visnuna dravitah pura

7004007a etad vistaratah sarvam kathayasva mamanagha

7004007c kautuhalam krtam mahyam nuda bhanur yatha tamah

7004008a raghavasya tu tac chrutva samskaralamkrtam vacah

7004008c isadvismayamanas tam agastyah praha raghavam

7004009a prajapatih pura srstva apah salilasambhavah

7004009c tasam gopayane sattvan asrjat padmasambhavah

7004010a te sattvah sattvakartaram vinitavad upasthitah

7004010c kim kurma iti bhasantah ksutpipasabhayarditah

7004011a prajapatis tu tany aha sattvani prahasann iva

7004011c abhasya vaca yatnena raksadhvam iti manadah

7004012a raksama iti tatranyair yaksameti tathaparaih

7004012c bhunksitabhunksitair uktas tatas tan aha bhutakrt

7004013a raksama iti yair uktam raksasas te bhavantu vah

7004013c yaksama iti yair uktam te vai yaksa bhavantu vah

7004014a tatra hetih prahetis ca bhratarau raksasarsabhau

7004014c madhukaitabhasamkasau babhuvatur arimdamau

7004015a prahetir dharmikas tatra na daran so 'bhikanksati

7004015c hetir darakriyartham tu yatnam param athakarot

7004016a sa kalabhaginim kanyam bhayam nama bhayavaham

7004016c udavahad ameyatma svayam eva mahamatih

7004017a sa tasyam janayam aasa heti raksasapumgavah

7004017c putram putravatam srestho vidyutkesa iti srutam

7004018a vidyutkeso hetiputrah pradiptagnisamaprabhah

7004018c vyavardhata mahatejas toyamadhya ivambujam

7004019a sa yada yauvanam bhadram anuprapto nisacarah

7004019c tato darakriyam tasya kartum vyavasitah pita

7004020a samdhyaduhitaram so 'tha samdhyatulyam prabhavatah

7004020c varayam asa putrartham heti raksasapumgavah

7004021a avasyam eva datavya parasmai seti samdhyaya

7004021c cintayitva suta datta vidyutkesaya raghava

7004022a samdhyayas tanayam labdhva vidyutkeso nisacarah

7004022c ramate sa taya sardham paulomya maghavan iva

7004023a kena cit tv atha kalena rama salakatamkata

7004023c vidyutkesad garbham apa ghanarajir ivarnavat

7004024a tatah sa raksasi garbham ghanagarbhasamaprabham

7004024c prasuta mandaram gatva ganga garbham ivagnijam

7004025a tam utsrjya tu sa garbham vidyutkesad ratarthini

7004025c reme sa patina sardham vismrtya sutam atmajam

7004026a tayotsrstah sa tu sisuh saradarkasamadyutih

7004026c panim asye samadhaya ruroda ghanarad iva

7004027a athoparistad gacchan vai vrsabhastho harah prabhuh

7004027c apasyad umaya sardham rudantam raksasatmajam

7004028a karunyabhavat parvatya bhavas tripuraha tatah

7004028c tam raksasatmajam cakre matur eva vayah samam

7004029a amaram caiva tam krtva mahadevo 'ksayo 'vyayah

7004029c puram akasagam pradat parvatyah priyakamyaya

7004030a umayapi varo datto raksasinam nrpatmaja

7004030c sadyopalabdhir garbhasya prasutih sadya eva ca

7004030e sadya eva vayahpraptir matur eva vayah samam

7004031a tatah sukeso varadanagarvitah; shriyam prabhoh prapya harasya parsvatah

7004031c cacara sarvatra mahamatih khagah; khagam puram prapya puramdaro yatha

7005001a sukesam dharmikam drstva varalabdham ca raksasam

7005001c gramanir nama gandharvo visvavasusamaprabhah

7005002a tasya devavati nama dvitiya shrir ivatmaja

7005002c tam sukesaya dharmena dadau daksah shriyam yatha

7005003a varadanakrtaisvaryam sa tam prapya patim priyam

7005003c asid devavati tusta dhanam prapyeva nirdhanah

7005004a sa taya saha samyukto raraja rajanicarah

7005004c anjanad abhiniskrantah karenveva mahagajah

7005005a devavatyam sukesas tu janayam asa raghava

7005005c trims trinetrasaman putran raksasan raksasadhipah

7005005e malyavantam sumalim ca malim ca balinam varam

7005006a trayo loka ivavyagrah sthitas traya ivagnayah

7005006c trayo mantra ivatyugras trayo ghora ivamayah

7005007a trayah sukesasya sutas tretagnisamavarcasah

7005007c vivrddhim agamams tatra vyadhayopeksita iva

7005008a varapraptim pitus te tu jnatvaisvaryam tato mahat

7005008c tapas taptum gata merum bhratarah krtaniscayah

7005009a pragrhya niyaman ghoran raksasa nrpasattama

7005009c vicerus te tapo ghoram sarvabhutabhayavaham

7005010a satyarjavadamopetais tapobhir bhuvi duskaraih

7005010c samtapayantas triml lokan sadevasuramanusan

7005011a tato vibhus caturvaktro vimanavaram asthitah

7005011c sukesaputran amantrya varado 'smity abhasata

7005012a brahmanam varadam jnatva sendrair devaganair vrtam

7005012c ucuh pranjalayah sarve vepamana iva drumah

7005013a tapasaradhito deva yadi no disase varam

7005013c ajeyah satruhantaras tathaiva cirajivinah

7005013e prabhavisnavo bhavameti parasparam anuvratah

7005014a evam bhavisyatity uktva sukesatanayan prabhuh

7005014c prayayau brahmalokaya brahma brahmanavatsalah

7005015a varam labdhva tatah sarve rama ratrimcaras tada

7005015c surasuran prabadhante varadanat sunirbhayah

7005016a tair vadhyamanas tridasah sarsisamghah sacaranah

7005016c trataram nadhigacchanti nirayastha yatha narah

7005017a atha te visvakarmanam silpinam varam avyayam

7005017c ucuh sametya samhrsta raksasa raghusattama

7005018a grhakarta bhavan eva devanam hrdayepsitam

7005018c asmakam api tavat tvam grham kuru mahamate

7005019a himavantam samashritya merum mandaram eva va

7005019c mahesvaragrhaprakhyam grham nah kriyatam mahat

7005020a visvakarma tatas tesam raksasanam mahabhujah

7005020c nivasam kathayam asa sakrasyevamaravatim

7005021a daksinasyodadhes tire trikuto nama parvatah

7005021c sikhare tasya sailasya madhyame 'mbudasamnibhe

7005021e sakunair api dusprape tankacchinnacaturdisi

7005022a trimsadyojanavistirna svarnaprakaratorana

7005022c maya lanketi nagari sakrajnaptena nirmita

7005023a tasyam vasata durdharsah puryam raksasasattamah

7005023c amaravatim samasadya sendra iva divaukasah

7005024a lankadurgam samasadya raksasair bahubhir vrtah

7005024c bhavisyatha duradharsah satrunam satrusudanah

7005025a visvakarmavacah srutva tatas te rama raksasah

7005025c sahasranucara gatva lankam tam avasan purim

7005026a drdhaprakaraparikham haimair grhasatair vrtam

7005026c lankam avapya te hrsta viharanti nisacarah

7005027a narmada nama gandharvi nanadharmasamedhita

7005027c tasyah kanyatrayam hy asid dhishrikirtisamadyuti

7005028a jyesthakramena sa tesam raksasanam araksasi

7005028c kanyas tah pradadau hrsta purnacandranibhananah

7005029a trayanam raksasendranam tisro gandharvakanyakah

7005029c matra datta mahabhaga naksatre bhagadaivate

7005030a krtadaras tu te rama sukesatanayah prabho

7005030c bharyabhih saha cikridur apsarobhir ivamarah

7005031a tatra malyavato bharya sundari nama sundari

7005031c sa tasyam janayam asa yad apatyam nibodha tat

7005032a vajramustir virupakso durmukhas caiva raksasah

7005032c suptaghno yajnakopas ca mattonmattau tathaiva ca

7005032e anala cabhavat kanya sundaryam rama sundari

7005033a sumalino 'pi bharyasit purnacandranibhanana

7005033c namna ketumati nama pranebhyo 'pi gariyasi

7005034a sumali janayam asa yad apatyam nisacarah

7005034c ketumatyam maharaja tan nibodhanupurvasah

7005035a prahasto 'kampanais caiva vikatah kalakarmukah

7005035c dhumraksas catha dandas ca suparsvas ca mahabalah

7005036a samhradih praghasas caiva bhasakarnas ca raksasah

7005036c raka puspotkata caiva kaikasi ca sucismita

7005036e kumbhinasi ca ity ete sumaleh prasavah smrtah

7005037a males tu vasuda nama gandharvi rupasalini

7005037c bharyasit padmapatraksi svaksi yaksivaropama

7005038a sumaler anujas tasyam janayam asa yat prabho

7005038c apatyam kathyamanam tan maya tvam srnu raghava

7005039a analas canilas caiva harah sampatir eva ca

7005039c ete vibhisanamatya maleyas te nisacarah

7005040a tatas tu te raksasapumgavas trayo; nisacaraih putrasatais ca samvrtah

7005040c suran sahendran rsinagadanavan; babadhire te balaviryadarpitah

7005041a jagad bhramanto 'nilavad durasada; rane ca mrtyupratimah samahitah

7005041c varapradanad abhigarvita bhrsam; kratukriyanam prasamamkarah sada

7006001a tair vadhyamana devas ca rsayas ca tapodhanah

7006001c bhayartah saranam jagmur devadevam mahesvaram

7006002a te sametya tu kamarim tripurarim trilocanam

7006002c ucuh pranjalayo deva bhayagadgadabhasinah

7006003a sukesaputrair bhagavan pitamahavaroddhataih

7006003c prajadhyaksa prajah sarva badhyante ripubadhana

7006004a saranyany asaranyani asramani krtani nah

7006004c svargac ca cyavitah sakrah svarge kridanti sakravat

7006005a aham visnur aham rudro brahmaham devarad aham

7006005c aham yamo 'ham varunas candro 'ham ravir apy aham

7006006a iti te raksasa deva varadanena darpitah

7006006c badhante samaroddharsa ye ca tesam purahsarah

7006007a tan no devabhayartanam abhayam datum arhasi

7006007c asivam vapur asthaya jahi daivatakantakan

7006008a ity uktas tu suraih sarvaih kapardi nilalohitah

7006008c sukesam prati sapeksa aha devaganan prabhuh

7006009a naham tan nihanisyami avadhya mama te 'surah

7006009c kim tu mantram pradasyami yo vai tan nihanisyati

7006010a evam eva samudyogam puraskrtya surarsabhah

7006010c gacchantu saranam visnum hanisyati sa tan prabhuh

7006011a tatas te jayasabdena pratinandya mahesvaram

7006011c visnoh samipam ajagmur nisacarabhayarditah

7006012a sankhacakradharam devam pranamya bahumanya ca

7006012c ucuh sambhrantavad vakyam sukesatanayarditah

7006013a sukesatanayair devatribhis tretagnisamnibhaih

7006013c akramya varadanena sthanany apahrtani nah

7006014a lanka nama puri durga trikutasikhare sthita

7006014c tatra sthitah prabadhante sarvan nah ksanadacarah

7006015a sa tvam asmatpriyartham tu jahi tan madhusudana

7006015c cakrakrttasyakamalan nivedaya yamaya vai

7006016a bhayesv abhayado 'smakam nanyo 'sti bhavata samah

7006016c nuda tvam no bhayam deva niharam iva bhaskarah

7006017a ity evam daivatair ukto devadevo janardanah

7006017c abhayam bhayado 'rinam dattva devan uvaca ha

7006018a sukesam raksasam jane isana varadarpitam

7006018c tams casya tanayan jane yesam jyesthah sa malyavan

7006019a tan aham samatikrantamaryadan raksasadhaman

7006019c sudayisyami samgrame sura bhavata vijvarah

7006020a ity uktas te surah sarve visnuna prabhavisnuna

7006020c yatha vasam yayur hrstah prasamanto janardanam

7006021a vibudhanam samudyogam malyavan sa nisacarah

7006021c srutva tau bhratarau virav idam vacanam abravit

7006022a amara rsayas caiva samhatya kila samkaram

7006022c asmadvadham paripsanta idam ucus trilocanam

7006023a sukesatanaya deva varadanabaloddhatah

7006023c badhante 'sman samudyukta ghorarupah pade pade

7006024a raksasair abhibhutah sma na saktah sma umapate

7006024c svesu vesmasu samsthatum bhayat tesam duratmanam

7006025a tad asmakam hitarthe tvam jahi tams tams trilocana

7006025c raksasan humkrtenaiva daha pradahatam vara

7006026a ity evam tridasair ukto nisamyandhakasudanah

7006026c sirah karam ca dhunvana idam vacanam abravit

7006027a avadhya mama te devah sukesatanaya rane

7006027c mantram tu vah pradasyami yo vai tan nihanisyati

7006028a yah sa cakragadapanih pitavasa janardanah

7006028c hanisyati sa tan yuddhe saranam tam prapadyatha

7006029a haran navapya te kamam kamarim abhivadya ca

7006029c narayanalayam praptas tasmai sarvam nyavedayan

7006030a tato narayanenokta deva indrapurogamah

7006030c surarin sudayisyami sura bhavata vijvarah

7006031a devanam bhayabhitanam harina raksasarsabhau

7006031c pratijnato vadho 'smakam tac cintayatha yat ksamam

7006032a hiranyakasipor mrtyur anyesam ca suradvisam

7006032c duhkham narayanam jetum yo no hantum abhipsati

7006033a tatah sumali mali ca srutva malyavato vacah

7006033c ucatur bhrataram jyestham bhagamsav iva vasavam

7006034a svadhitam dattam istam ca aisvaryam paripalitam

7006034c ayur niramayam praptam svadharmah sthapitas ca nah

7006035a devasagaram aksobhyam sastraughaih pravigahya ca

7006035c jita deva rane nityam na no mrtyukrtam bhayam

7006036a narayanas ca rudras ca sakras capi yamas tatha

7006036c asmakam pramukhe sthatum sarva eva hi bibhyati

7006037a visnor dosas ca nasty atra karanam raksasesvara

7006037c devanam eva dosena visnoh pracalitam manah

7006038a tasmad adya samudyuktah sarvasainyasamavrtah

7006038c devan eva jighamsamo yebhyo dosah samutthitah

7006039a iti mali sumali ca malyavan agrajah prabhuh

7006039c udyogam ghosayitvatha raksasah sarva eva te

7006039e yuddhaya niryayuh kruddha jambhavrtrabala iva

7006040a syandanair varanendrais ca hayais ca girisamnibhaih

7006040c kharair gobhir athostrais ca simsumarair bhujam gamaih

7006041a makaraih kacchapair minair vihamgair garudopamaih

7006041c simhair vyaghrair varahais ca srmarais camarair api

7006042a tyaktva lankam tatah sarve raksasa balagarvitah

7006042c prayata devalokaya yoddhum daivatasatravah

7006043a lankaviparyayam drstva yani lankalayany atha

7006043c bhutani bhayadarsini vimanaskani sarvasah

7006044a bhaumas tathantariksas ca kalajnapta bhayavahah

7006044c utpata raksasendranam abhavayotthita drutam

7006045a asthini megha varsanti usnam sonitam eva ca

7006045c velam samudro 'py utkrantas calante cacalottamah

7006046a attahasan vimuncanto ghananadasamasvanan

7006046c bhutah paripatanti sma nrtyamanah sahasrasah

7006047a grdhracakram mahac capi jvalanodgaribhir mukhaih

7006047c raksasanam upari vai bhramate kalacakravat

7006048a tan acintyamahotpatan raksasa balagarvitah

7006048c yanty eva na nivartante mrtyupasavapasitah

7006049a malyavams ca sumali ca mali ca rajanicarah

7006049c asan purahsaras tesam kratunam iva pavakah

7006050a malyavantam tu te sarve malyavantam ivacalam

7006050c nisacara asrayante dhataram iva dehinah

7006051a tad balam raksasendranam mahabhraghananaditam

7006051c jayepsaya devalokam yayau mali vase sthitam

7006052a raksasanam samudyogam tam tu narayanah prabhuh

7006052c devadutad upasrutya dadhre yuddhe tato manah

7006053a sa devasiddharsimahoragais ca; gandharvamukhyapsarasopagitah

7006053c samasasadamarasatrusainyam; cakrasisirapravaradidhari

7006054a suparnapaksanilanunnapaksam; bhramatpatakam pravikirnasastram

7006054c cacala tad raksasarajasainyam; calopalo nila ivacalendrah

7006055a tatha sitaih sonitamamsarusitair; yugantavaisvanaratulyavigrahaih

7006055c nisacarah samparivarya madhavam; varayudhair nirbibhiduh sahasrasah

7007001a narayanagirim te tu garjanto raksasambudah

7007001c avarsann isuvarsena varsenadrim ivambudah

7007002a syamavadatas tair visnur nilair naktamcarottamaih

7007002c vrto 'njanagirivasid varsamanaih payodharaih

7007003a salabha iva kedaram masaka iva parvatam

7007003c yathamrtaghatam jiva makara iva carnavam

7007004a tatha raksodhanur mukta vajranilamanojavah

7007004c harim visanti sma sara lokastam iva paryaye

7007005a syandanaih syandanagata gajais ca gajadhur gatah

7007005c asvarohah sadasvais ca padatas cambare carah

7007006a raksasendra girinibhah sarasaktyrstitomaraih

7007006c nirucchvasam harim cakruh pranayama iva dvijam

7007007a nisacarais tudyamano minair iva mahatimih

7007007c sarngam ayamya gatrani raksasanam mahahave

7007008a saraih purnayatotsrstair vajravaktrair manojavaih

7007008c ciccheda tilaso visnuh sataso 'tha sahasrasah

7007009a vidravya saravarsam tam varsam vayur ivotthitam

7007009c pancajanyam mahasankham pradadhmau purusottamah

7007010a so 'mbujo harina dhmatah sarvapranena sankharat

7007010c rarasa bhimanihrado yugante jalado yatha

7007011a sankharajaravah so 'tha trasayam asa raksasan

7007011c mrgaraja ivaranye samadan iva kunjaran

7007012a na sekur asvah samsthatum vimadah kunjarabhavan

7007012c syandanebhyas cyuta yodhah sankharavitadurbalah

7007013a sarngacapavinirmukta vajratulyananah sarah

7007013c vidarya tani raksamsi supunkha vivisuh ksitim

7007014a bhidyamanah sarais canye narayanadhanuscyutaih

7007014c nipetu raksasa bhimah saila vajrahata iva

7007015a vranair vranakararinam adhoksajasarodbhavaih

7007015c asrk ksaranti dharabhih svarnadharam ivacalah

7007016a sankharajaravas capi sarngacaparavas tatha

7007016c raksasanam ravams capi grasate vaisnavo ravah

7007017a suryad iva kara ghora urmayah sagarad iva

7007017c parvatad iva nagendra varyogha iva cambudat

7007018a tatha bana vinirmuktah sarngan narayaneritah

7007018c nirdhavantisavas turnam sataso 'tha sahasrasah

7007019a sarabhena yatha simhah simhena dvirada yatha

7007019c dviradena yatha vyaghra vyaghrena dvipino yatha

7007020a dvipina ca yatha svanah suna marjaraka yatha

7007020c marjarena yatha sarpah sarpena ca yathakhavah

7007021a tatha te raksasa yuddhe visnuna prabhavisnuna

7007021c dravanti dravitas caiva sayitas ca mahitale

7007022a raksasanam sahasrani nihatya madhusudanah

7007022c varijam nadayam asa toyadam surarad iva

7007023a narayanasaragrastam sankhanadasuvihvalam

7007023c yayau lankam abhimukham prabhagnam raksasam balam

7007024a prabhagne raksasabale narayanasarahate

7007024c sumali saravarsena avavara rane harim

7007025a utksipya hemabharanam karam karam iva dvipah

7007025c rarasa raksaso harsat satadit toyado yatha

7007026a sumaler nardatas tasya siro jvalitakundalam

7007026c ciccheda yantur asvas ca bhrantas tasya tu raksasah

7007027a tair asvair bhramyate bhrantaih sumali raksasesvarah

7007027c indriyasvair yatha bhrantair dhrtihino yatha narah

7007028a mali cabhyadravad yuddhe pragrhya sasaram dhanuh

7007028c maler dhanuscyuta banah kartasvaravibhusitah

7007028e vivisur harim asadya krauncam patraratha iva

7007029a ardyamanah saraih so 'tha malimuktaih sahasrasah

7007029c cuksubhe na rane visnur jitendriya ivadhibhih

7007030a atha maurvi svanam krtva bhagavan bhutabhavanah

7007030c malinam prati banaughan sasarjasigadadharah

7007031a te malideham asadya vajravidyutprabhah sarah

7007031c pibanti rudhiram tasya naga iva puramrtam

7007032a malinam vimukham krtva malimaulim harir balat

7007032c ratham ca sadhvajam capam vajinas ca nyapatayat

7007033a virathas tu gadam grhya mali naktamcarottamah

7007033c apupluve gadapanir giryagrad iva kesari

7007034a sa taya garudam samkhye isanam iva cantakah

7007034c lalatadese 'bhyahanad vajrenendro yathacalam

7007035a gadayabhihatas tena malina garudo bhrsam

7007035c ranat paranmukham devam krtavan vedanaturah

7007036a paranmukhe krte deve malina garudena vai

7007036c udatisthan mahanado raksasam abhinardatam

7007037a raksasam nadatam nadam srutva harihayanujah

7007037c paranmukho 'py utsasarja cakram malijighamsaya

7007038a tat suryamandalabhasam svabhasa bhasayan nabhah

7007038c kalacakranibham cakram maleh sirsam apatayat

7007039a tacchiro raksasendrasya cakrotkrttam vibhisanam

7007039c papata rudhirodgari pura rahusiro yatha

7007040a tatah suraih susamhrstaih sarvapranasamiritah

7007040c simhanadaravo muktah sadhu deveti vadibhih

7007041a malinam nihatam drstva sumali malyavan api

7007041c sabalau sokasamtaptau lankaam prati vidhavitau

7007042a garudas tu samasvastah samnivrtya mahamanah

7007042c raksasan dravayam asa paksavatena kopitah

7007043a narayano 'pisuvarasanibhir; vidarayam asa dhanuhpramuktaih

7007043c naktamcaran muktavidhutakesan; yathasanibhih satadinmahendrah

7007044a bhinnatapatram patamanasastram; sarair apadhvastavisirnadeham

7007044c vinihsrtantram bhayalolanetram; balam tad unmattanibham babhuva

7007045a simharditanam iva kunjaranam; nisacaranam saha kunjaranam

7007045c ravas ca vegas ca samam babhuvuh; puranasimhena vimarditanam

7007046a samchadyamana haribanajalaih; svabanajaalani samutsrjantah

7007046c dhavanti naktamcarakalamegha; vayupranunna iva kalameghah

7007047a cakrapraharair vinikrttasirsah; samcurnitangas ca gadapraharaih

7007047c asipraharair bahudha vibhaktah; patanti saila iva raksasendrah

7007048a cakrakrttasyakamala gadasamcurnitorasah

7007048c langalaglapitagriva musalair bhinnamastakah

7007049a ke cic caivasina chinnas tathanye sarataditah

7007049c nipetur ambarat turnam raksasah sagarambhasi

7007050a tadambaram vigalitaharakundalair; nisacarair nilabalahakopamaih

7007050c nipatyamanair dadrse nirantaram; nipatyamanair iva nilaparvataih

7008001a hanyamane bale tasmin padmanabhena prsthatah

7008001c malyavan samnivrtto 'tha velatiga ivarnavah

7008002a samraktanayanah kopac calan maulir nisacarah

7008002c padmanabham idam praha vacanam parusam tada

7008003a narayana na janise ksatradharmam sanatanam

7008003c ayuddhamanaso bhagnan yo 'sman hamsi yathetarah

7008004a paranmukhavadham papam yah karoti suresvara

7008004c sa hanta na gatah svargam labhate punyakarmanam

7008005a yuddhasraddhatha va te 'sti sankhacakragadadhara

7008005c aham sthito 'smi pasyami balam darsaya yat tava

7008006a uvaca raksasendram tam devarajanujo bali

7008006c yusmatto bhayabhitanam devanam vai mayabhayam

7008006e raksasotsadanam dattam tad etad anupalyate

7008007a pranair api priyam karyam devanam hi sada maya

7008007c so 'ham vo nihanisyami rasatalagatan api

7008008a devam evam bruvanam tu raktamburuhalocanam

7008008c saktya bibheda samkruddho raksasendro rarasa ca

7008009a malyavad bhujanirmukta saktir ghantakrtasvana

7008009c harer urasi babhraja meghastheva satahrada

7008010a tatas tam eva cotkrsya saktim saktidharapriyah

7008010c malyavantam samuddisya ciksepamburuheksanah

7008011a skandotsrsteva sa saktir govindakaranihsrta

7008011c kanksanti raksasam prayan maholkevanjanacalam

7008012a sa tasyorasi vistirne harabhasavabhasite

7008012c apatad raksasendrasya girikuta ivasanih

7008013a taya bhinnatanutranah pravisad vipulam tamah

7008013c malyavan punar asvastas tasthau girir ivacalah

7008014a tatah karsnayasam sulam kantakair bahubhis citam

7008014c pragrhyabhyahanad devam stanayor antare drdham

7008015a tathaiva ranaraktas tu mustina vasavanujam

7008015c tadayitva dhanurmatram apakranto nisacarah

7008016a tato 'mbare mahan sabdah sadhu sadhv iti cotthitah

7008016c ahatya raksaso visnum garudam capy atadayat

7008017a vainateyas tatah kruddhah paksavatena raksasam

7008017c vyapohad balavan vayuh suskaparnacayam yatha

7008018a dvijendrapaksavatena dravitam drsya purvajam

7008018c sumali svabalaih sardham lankam abhimukho yayau

7008019a paksavatabaloddhuto malyavan api raksasah

7008019c svabalena samagamya yayau lankam hriya vrtah

7008020a evam te raksasa rama harina kamaleksana

7008020c bahusah samyuge bhagna hatapravaranayakah

7008021a asaknuvantas te visnum pratiyoddhum bhayarditah

7008021c tyaktva lankam gata vastum patalam sahapatnayah

7008022a sumalinam samasadya raksasam raghunandana

7008022c sthitah prakhyataviryas te vamse salakatankate

7008023a ye tvaya nihatas te vai paulastya nama raksasah

7008023c sumali malyavan mali ye ca tesam purahsarah

7008023e sarva ete mahabhaga ravanad balavattarah

7008024a na canyo raksasam hanta suresv api puramjaya

7008024c rte narayanam devam sankhacakragadadharam

7008025a bhavan narayano devas caturbahuh sanatanah

7008025c raksasan hantum utpanno ajeyah prabhur avyayah

7009001a kasya cit tv atha kalasya sumali nama raksasah

7009001c rasatalan martyalokam sarvam vai vicacaara ha

7009002a nilajimutasamkasas taptakancanakundalah

7009002c kanyam duhitaram grhya vina padmam iva shriyam

7009002e athapasyat sa gacchantam puspakena dhanesvaram

7009003a tam drstvamarasamkasam gacchantam pavakopamam

7009003c athabbravit sutam raksah kaikasim nama namatah

7009004a putri pradanakalo 'yam yauvanam te 'tivartate

7009004c tvatkrte ca vayam sarve yantrita dharmabuddhayah

7009005a tvam hi sarvagunopeta shrih sapadmeva putrike

7009005c pratyakhyanac ca bhitais tvam na varaih pratigrhyase

7009006a kanyapitrtvam duhkham hi sarvesam manakanksinam

7009006c na jnayate ca kah kanyam varayed iti putrike

7009007a matuh kulam pitrkulam yatra caiva pradiyate

7009007c kulatrayam sada kanya samsaye sthapya tisthati

7009008a sa tvam munivarasrestham prajapatikulodbhavam

7009008c gaccha visravasam putri paulastyam varaya svayam

7009009a idrsas te bhavisyanti putrah putri na samsayah

7009009c tejasa bhaskarasama yadrso 'yam dhanesvarah

7009010a etasminn antare rama pulastyatanayo dvijah

7009010c agnihotram upatisthac caturtha iva pavakah

7009011a sa tu tam darunam velam acintya pitrgauravat

7009011c upasrtyagratas tasya caranadhomukhi sthita

7009012a sa tu tam viksya susronim purnacandranibhananam

7009012c abravit paramodaro dipyamana ivaujasa

7009013a bhadre kasyasi duhita kuto va tvam ihagata

7009013c kim karyam kasya va hetos tattvato bruhi sobhane

7009014a evam ukta tu sa kanya krtanjalir athabravit

7009014c atmaprabhavena mune jnatum arhasi me matam

7009015a kim tu viddhi hi mam brahman sasanat pitur agatam

7009015c kaikasi nama namnaham sesam tvam jnatum arhasi

7009016a sa tu gatva munir dhyanam vakyam etad uvaca ha

7009016c vijnatam te maya bhadre karanam yan manogatam

7009017a darunayam tu velayam yasmat tvam mam upasthita

7009017c srnu tasmat sutan bhadre yadrsan janayisyasi

7009018a darunan darunakaran darunabhijanapriyan

7009018c prasavisyasi susroni raksasan krurakarmanah

7009019a sa tu tadvacanam srutva pranipatyabravid vacah

7009019c bhagavan nedrsah putras tvatto 'rha brahmayonitah

7009020a athabravin munis tatra pascimo yas tavatmajah

7009020c mama vamsanurupas ca dharmatma ca bhavisyati

7009021a evam ukta tu sa kanya rama kalena kena cit

7009021c janayam asa bibhatsam raksorupam sudarunam

7009022a dasasirsam mahadamstram nilanjanacayopamam

7009022c tamraustham vimsatibhujam mahasyam diptamurdhajam

7009023a jatamatre tatas tasmin sajvalakavalah sivah

7009023c kravyadas capasavyani mandalani pracakrire

7009024a vavarsa rudhiram devo meghas ca kharanisvanah

7009024c prababhau na ca khe suryo maholkas capatan bhuvi

7009025a atha namakarot tasya pitamahasamah pita

7009025c dasasirsah prasuto 'yam dasagrivo bhavisyati

7009026a tasya tv anantaram jatah kumbhakarno mahabalah

7009026c pramanad yasya vipulam pramanam neha vidyate

7009027a tatah surpanakha nama samjajne vikrtanana

7009027c vibhisanas ca dharmatma kaikasyah pascimah sutah

7009028a te tu tatra maharanye vavrdhuh sumahaujasah

7009028c tesam kruro dasagrivo lokodvegakaro 'bhavat

7009029a kumbhakarnah pramattas tu maharsin dharmasamshritan

7009029c trailokyam trasayan dusto bhaksayan vicacara ha

7009030a vibhisanas tu dharmatma nityam dharmapathe sthitah

7009030c svadhyayaniyatahara uvasa niyatendriyah

7009031a atha vittesvaro devas tatra kalena kena cit

7009031c agacchat pitaram drastum puspakena mahaujasam

7009032a tam drstva kaikasi tatra jvalantam iva tejasa

7009032c asthaya raksasim buddhim dasagrivam uvaca ha

7009033a putravaisravanam pasya bhrataram tejasa vrtam

7009033c bhratrbhave same capi pasyatmanam tvam idrsam

7009034a dasagriva tatha yatnam kurusvamitavikrama

7009034c yatha bhavasi me putra sighram vaisvaranopamah

7009035a matus tad vacanam srutva dasagrivah pratapavan

7009035c amarsam atulam lebhe pratijnam cakarot tada

7009036a satyam te pratijanami tulyo bhratradhiko 'pi va

7009036c bhavisyamy aciran matah samtapam tyaja hrdgatam

7009037a tatah krodhena tenaiva dasagrivah sahanujah

7009037c prapsyami tapasa kamam iti krtvadhyavasya ca

7009037e agacchad atmasiddhyartham gokarnasyasramam subham

7010001a athabravid dvijam ramah katham te bhrataro vane

7010001c kidrsam tu tada brahmams tapas cerur mahavratah

7010002a agastyas tv abravit tatra ramam prayata manasam

7010002c tams tan dharmavidhims tatra bhrataras te samavisan

7010003a kumbhakarnas tada yatto nityam dharmaparayanah

7010003c tatapa graismike kale pancasv agnisv avasthitah

7010004a varse meghodakaklinno virasanam asevata

7010004c nityam ca saisire kale jalamadhyapratisrayah

7010005a evam varsasahasrani dasa tasyaticakramuh

7010005c dharme prayatamanasya satpathe nisthitasya ca

7010006a vibhisanas tu dharmatma nityam dharmaparah sucih

7010006c pancavarsasahasrani padenaikena tasthivan

7010007a samapte niyame tasya nanrtus capsaroganah

7010007c papata puspavarsam ca ksubhitas capi devatah

7010008a pancavarsasahasrani suryam caivanvavartata

7010008c tasthau cordhvasiro bahuh svadhyayadhrtamanasah

7010009a evam vibhisanasyapi gatani niyatatmanah

7010009c dasavarsasahasrani svargasthasyeva nandane

7010010a dasavarsasahasram tu niraharo dasananah

7010010c purne varsasahasre tu siras cagnau juhava sah

7010011a evam varsasahasrani nava tasyaticakramuh

7010011c siramsi nava capy asya pravistani hutasanam

7010012a atha varsasahasre tu dasame dasamam sirah

7010012c chettukamah sa dharmatma praptas catra pitamahah

7010013a pitamahas tu supritah sardham devair upasthitah

7010013c vatsa vatsa dasagriva prito 'smity abhyabhasata

7010014a sighram varaya dharmajna varo yas te 'bhikanksitah

7010014c kim te kamam karomy adya na vrtha te parisramah

7010015a tato 'bravid dasagrivah prahrstenantaratmana

7010015c pranamya sirasa devam harsagadgadaya gira

7010016a bhagavan praninam nityam nanyatra maranad bhayam

7010016c nasti mrtyusamah satrur amaratvam ato vrne

7010017a suparnanagayaksanam daityadanavaraksasam

7010017c avadhyah syam prajadhyaksa devatanam ca sasvatam

7010018a na hi cinta mamanyesu pranisv amarapujita

7010018c trnabhuta hi me sarve pranino manusadayah

7010019a evam uktas tu dharmatma dasagrivena raksasa

7010019c uvaca vacanam rama saha devaih pitamahah

7010020a bhavisyaty evam evaitat tava raksasapumgava

7010020c srnu capi vaco bhuyah pritasyeha subham mama

7010021a hutani yani sirsani purvam agnau tvayanagha

7010021c punas tani bhavisyanti tathaiva tava raksasa

7010022a evam pitamahoktasya dasagrivasya raksasah

7010022c agnau hutani sirsani yani tany utthitani vai

7010023a evam uktvva tu tam rama dasagrivam prajapatih

7010023c vibhisanam athovaca vakyam lokapitamahah

7010024a vibhisana tvaya vatsa dharmasamhitabuddhina

7010024c paritusto 'smi dharmajna varam varaya suvrata

7010025a vibhisanas tu dharmatma vacanam praha sanjalih

7010025c vrtah sarvagunair nityam candrama iva rasmibhih

7010026a bhagavan krtakrtyo 'ham yan me lokaguruh svayam

7010026c prito yadi tvam datavyam varam me srnu suvrata

7010027a ya ya me jayate buddhir yesu yesv asramesv iha

7010027c sa sa bhavatu dharmistha tam tam dharmam ca palaye

7010028a esa me paramodara varah paramako matah

7010028c na hi dharmabhiraktanam loke kim cana durlabham

7010029a atha prajapatih prito vibhisanam uvaca ha

7010029c dharmisthas tvam yatha vatsa tatha caitad bhavisyati

7010030a yasmad raksasayonau te jatasyamitrakarsana

7010030c nadharme jayate buddhir amaratvam dadami te

7010031a kumbhakarnaya tu varam prayacchantam arimdama

7010031c prajapatim surah sarve vakyam pranjalayo 'bruvan

7010032a na tavat kumbhakarnaya pradatavyo varas tvaya

7010032c janise hi yatha lokams trasayaty esa durmatih

7010033a nandane 'psarasah sapta mahendranucara dasa

7010033c anena bhaksita brahman rsayo manusas tatha

7010034a varavyajena moho 'smai diyatam amitaprabha

7010034c lokanam svasti caiva syad bhaved asya ca samnatih

7010035a evam uktah surair brahmacintayat padmasambhavah

7010035c cintita copatasthe 'sya parsvam devi sarasvati

7010036a pranjalih sa tu parsvastha praha vakyam sarasvati

7010036c iyam asmy agata devakim karyam karavany aham

7010037a prajapatis tu tam praptam praha vakyam sarasvatim

7010037c vani tvam raksasendrasya bhava ya devatepsita

7010038a tathety uktva pravista sa prajapatir athabravit

7010038c kumbhakarna mahabaho varam varaya yo matah

7010039a kumbhakarnas tu tad vakyam srutva vacanam abravit

7010039c svaptum varsany anekani devadeva mamepsitam

7010040a evam astv iti tam coktva saha devaih pitamahah

7010040c devi sarasvati caiva muktva tam prayayau divam

7010041a kumbhakarnas tu dustatma cintayam asa duhkhitah

7010041c kirdrsam kim nv idam vakyam mamadya vadanac cyutam

7010042a evam labdhavarah sarve bhrataro diptatejasah

7010042c slesmatakavanam gatva tatra te nyavasan sukham

7011001a sumali varalabdhams tu jnatva tan vai nisacaran

7011001c udatisthad bhayam tyaktva sanugah sa rasatalat

7011002a maricas ca prahastas ca virupakso mahodarah

7011002c udatisthan susamrabdhah sacivas tasya raksasah

7011003a sumali caiva taih sarvair vrto raksasapumgavaih

7011003c abhigamya dasagrivam parisvajyedam abravit

7011004a distya te putrasampraptas cintito 'yamm manorathah

7011004c yas tvam tribhuvanasresthal labdhavan varam idrsam

7011005a yatkrte ca vayam lankam tyaktva yata rasatalam

7011005c tad gatam no mahabaho mahad visnukrtam bhayam

7011006a asakrt tena bhagna hi parityajya svam alayam

7011006c vidrutah sahitah sarve pravistah sma rasatalam

7011007a asmadiya ca lankeyam nagari raksasosita

7011007c nivesita tava bhratra dhanadhyaksena dhimata

7011008a yadi namatra sakyam syat samna danena vanagha

7011008c tarasa va mahabaho pratyanetum krtam bhavet

7011009a tvam ca lankesvaras tata bhavisyasi na samsayah

7011009c sarvesam nah prabhus caiva bhavisyasi mahabala

7011010a athabravid dasagrivo matamaham upasthitam

7011010c vitteso gurur asmakam narhasy evam prabhasitum

7011011a uktavantam tatha vakyam dasagrivam nisacarah

7011011c prahastah prashritam vakyam idam aha sakaranam

7011012a dasagriva mahabaho narhas tvam vaktum idrsam

7011012c saubhratram nasti suranam srnu cedam vaco mama

7011013a aditis ca ditis caiva bhaginyau sahite kila

7011013c bharye paramarupinyau kasyapasya prajapateh

7011014a aditir janayam asa devams tribhuvanesvaran

7011014c ditis tv ajanayad daityan kasyapasyatmasambhavan

7011015a daityanam kila dharmajna pureyam savanarnava

7011015c saparvata mahi vira te 'bhavan prabhavisnavah

7011016a nihatya tams tu samare visnuna prabhavisnuna

7011016c devanam vasam anitam trailokyam idam avyayam

7011017a naitad eko bhavan eva karisyati viparyayam

7011017c surair acaritam purvam kurusvaitad vaco mama

7011018a evam ukto dasagrivah prahastena duratmana

7011018c cintayitva muhurtam vai badham ity eva so 'bravit

7011019a sa tu tenaiva harsena tasminn ahani viryavan

7011019c vanam gato dasagrivah saha taih ksanadacaraih

7011020a trikutasthah sa tu tada dasagrivo nisacarah

7011020c presayam asa dautyena prahastam vakyakovidam

7011021a prahasta sighram gatva tvam bruhi nairrtapumgavam

7011021c vacanan mama vittesam samapurvam idam vacah

7011022a iyam lanka puri rajan raksasanam mahatmanam

7011022c tvaya nivesita saumya naitad yuktam tavanagha

7011023a tad bhavan yadi samnaitam dadyad atulavikrama

7011023c krta bhaven mama pritir dharmas caivanupalitah

7011024a ity uktah sa tada gatva prahasto vakyakovidah

7011024c dasagrivavacah sarvam vittesaya nyavedayat

7011025a prahastad api samsrutya devo vaisravano vacah

7011025c pratyuvaca prahastam tam vakyam vakyavisaradah

7011026a bruhi gaccha dasagrivam puri rajyam ca yan mama

7011026c tavapy etan mahabaho bhunksvaitad dhatakantakam

7011027a sarvam kartasmi bhadram te raksasesa vaco 'cirat

7011027c kim tu tavat pratiksasva pitur yavan nivedaye

7011028a evam uktva dhanadhyakso jagama pitur antikam

7011028c abhivadya gurum praha ravanasya yadipsitam

7011029a esa tata dasagrivo dutam presitavan mama

7011029c diyatam nagari lanka purvam raksoganosita

7011029e mayatra yad anustheyam tan mamacaksva suvrata

7011030a brahmarsis tv evam ukto 'sau visrava munipumgavah

7011030c uvaca dhanadam vakyam srnu putra vaco mama

7011031a dasagrivo mahabahur uktavan mama samnidhau

7011031c maya nirbhartsitas casid bahudhoktah sudurmatih

7011032a sa krodhena maya cokto dhvamsasveti punah punah

7011032c sreyo'bhiyuktam dharmyam ca srnu putra vaco mama

7011033a varapradanasammudho manyamanyam sudurmatih

7011033c na vetti mama sapac ca prakrtim darunam gatah

7011034a tasmad gaccha mahabaho kailasam dharanidharam

7011034c nivesaya nivasartham tyaja lankam sahanugah

7011035a tatra mandakini ramya nadinam pravara nadi

7011035c kancanaih suryasamkasaih pankajaih samvrtodaka

7011036a na hi ksamam tvaya tena vairam dhanadaraksasa

7011036c janise hi yathanena labdhah paramako varah

7011037a evam ukto grhitva tu tad vacah pitrgauravat

7011037c sadara paurah samatyah savahanadhano gatah

7011038a prahastas tu dasagrivam gatva sarvam nyavedayat

7011038c sunya sa nagari lanka trimsadyojanam ayata

7011038e pravisya tam sahasmabhih svadharmam tatra palaya

7011039a evam uktah prahastena ravano raksasas tada

7011039c vivesa nagarim lankam sabhrata sabalanugah

7011040a sa cabhisiktah ksanadacarais tada; nivesayam asa purim dasananah

7011040c nikamapurna ca babhuva sa puri; nisacarair nilabalahakopamaih

7011041a dhanesvaras tv atha pitrvakyagauravan; nyavesayac chasivimale girau purim

7011041c svalamkrtair bhavanavarair vibhusitam; puramdarasyeva tadamaravatim

7012001a raksasendro 'bhisiktas tu bhratrbhyam sahitas tada

7012001c tatah pradanam raksasya bhaginyah samacintayat

7012002a dadau tam kalakeyaya danavendraya raksasim

7012002c svasam surpanakham nama vidyujjihvaya namatah

7012003a atha dattva svasaram sa mrgayam paryatan nrpah

7012003c tatrapasyat tato rama mayam nama diteh sutam

7012004a kanyasahayam tam drstva dasagrivo nisacarah

7012004c aprcchat ko bhavan eko nirmanusya mrge vane

7012005a mayas tv athabravid rama prcchantam tam nisacaram

7012005c sruyatam sarvam akhyasye yathavrttam idam mama

7012006a hema namapsaras tata srutapurva yadi tvaya

7012006c daivatair mama sa datta paulomiva satakratoh

7012007a tasyam saktamanas tata pancavarsasatany aham

7012007c sa ca daivata karyena gata varsam caturdasam

7012008a tasyah krte ca hemayah sarvam hemapuram maya

7012008c vajravaiduryacitram ca mayaya nirmitam tada

7012009a tatraham aratim vindams taya hinah suduhkhitah

7012009c tasmat purad duhitaram grhitva vanam agatah

7012010a iyam mamatmaja rajams tasyah kuksau vivardhita

7012010c bhartaram anaya sardham asyah prapto 'smi margitum

7012011a kanyapitrtvam duhkham hi naranam manakanksinam

7012011c kanya hi dve kule nityam samsaye sthapya tisthati

7012012a dvau sutau tu mama tv asyam bharyayam sambabhuvatuh

7012012c mayavi prathamas tata dundubhis tadanantaram

7012013a etat te sarvam akhyatam yathatathyena prcchatah

7012013c tvam idanim katham tata janiyam ko bhavan iti

7012014a evam ukto raksasendro vinitam idam abravit

7012014c aham paulastya tanayo dasagrivas ca namatah

7012015a brahmarses tam sutam jnatva mayo harsam upagatah

7012015c datum duhitaram tasya rocayam asa tatra vai

7012016a prahasan praha daityendro raksasendram idam vacah

7012016c iyam mamatmaja rajan hemayapsarasa dhrta

7012016e kanya mandodari nama patnyartham pratigrhyatam

7012017a badham ity eva tam rama dasagrivo 'bhyabhasata

7012017c prajvalya tatra caivagnim akarot panisamgraham

7012018a na hi tasya mayo rama sapabhijnas tapodhanat

7012018c viditva tena sa datta tasya paitamaham kulam

7012019a amogham tasya saktim ca pradadau paramadbhutam

7012019c parena tapasa labdham jaghnivaml laksmanam yaya

7012020a evam sa krtadaro vai lankayam isvarah prabhuh

7012020c gatva tu nagaram bharye bhratrbhyam samudavahat

7012021a vairocanasya dauhitrim vajrajvaleti namatah

7012021c tam bharyam kumbhakarnasya ravanah samudavahat

7012022a gandharvarajasya sutam sailusasya mahatmana

7012022c sarama nama dharmajno lebhe bharyam vibhisanah

7012023a tire tu sarasah sa vai samjajne manasasya ca

7012023c manasam ca saras tata vavrdhe jaladagame

7012024a matra tu tasyah kanyayah snehanakranditam vacah

7012024c saro ma vardhatety uktam tatah sa saramabhavat

7012025a evam te krtadara vai remire tatra raksasah

7012025c svam svam bharyam upadaya gandharva iva nandane

7012026a tato mandodari putram meghanadam asuyata

7012026c sa esa indrajin nama yusmabhir abhidhiyate

7012027a jatamatrena hi pura tena raksasasununa

7012027c rudata sumahan mukto nado jaladharopamah

7012028a jadikrtayam lankayam tena nadena tasya vai

7012028c pita tasyakaron nama meghanada iti svayam

7012029a so 'vardhata tada rama ravanantahpure subhe

7012029c raksyamano varastribhis channah kasthair ivanalah

7013001a atha lokesvarotsrsta tatra kalena kena cit

7013001c nidra samabhavat tivra kumbhakarnasya rupini

7013002a tato bhrataram asinam kumbhakarno 'bravid vacah

7013002c nidra mam badhate rajan karayasva mamalayam

7013003a viniyuktas tato rajna silpino visvakarmavat

7013003c akurvan kumbhakarnasya kailasasamam alayam

7013004a vistirnam yojanam subhram tato dvigunam ayatam

7013004c darsaniyam nirabadham kumbhakarnasya cakrire

7013005a sphatikaih kancanais citraih stambhaih sarvatra sobhitam

7013005c vaiduryakrtasobham ca kinkinijalakam tatha

7013006a dantatoranavinyastam vajrasphatikavedikam

7013006c sarvartusukhadam nityam meroh punyam guham iva

7013007a tatra nidram samavistah kumbhakarno nisacarah

7013007c bahuny abdasahasrani sayano navabudhyate

7013008a nidrabhibhute tu tada kumbhakarne dasananah

7013008c devarsiyaksagandharvan badhate sma sa nityasah

7013009a udyanani vicitrani nandanadini yani ca

7013009c tani gatva susamkruddho bhinatti sma dasananah

7013010a nadim gaja iva kridan vrksan vayur iva ksipan

7013010c nagan vajra iva srsto vidhvamsayati nityasah

7013011a tatha vrttam tu vijnaya dasagrivam dhanesvarah

7013011c kulanurupam dharmajna vrttam samsmrtya catmanah

7013012a saubhratradarsanartham tu dutam vaisvaranas tada

7013012c lankam sampresayam asa dasagrivasya vai hitam

7013013a sa gatva nagarim lankam asasada vibhisanam

7013013c manitas tena dharmena prsthas cagamanam prati

7013014a prstva ca kusalam rajno jnatin api ca bandhavan

7013014c sabhayam darsayam asa tam asinam dasananam

7013015a sa drstva tatra rajanam dipyamanam svatejasa

7013015c jayena cabhisampujya tusnim asin muhurtakam

7013016a tasyopanite paryanke varastaranasamvrte

7013016c upavisya dasagrivam duto vakyam athabravit

7013017a rajan vadami te sarvam bhrata tava yad abravit

7013017c ubhayoh sadrsam saumya vrttasya ca kulasya ca

7013018a sadhu paryaptam etavat krtas caritrasamgrahah

7013018c sadhu dharme vyavasthanam kriyatam yadi sakyate

7013019a drstam me nandanam bhagnam rsayo nihatah srutah

7013019c devanam tu samudyogas tvatto rajan srutas ca me

7013020a nirakrtas ca bahusas tvayaham raksasadhipa

7013020c aparaddha hi balyac ca raksaniyah svabandhavah

7013021a aham tu himavatprstham gato dharmam upasitum

7013021c raudram vratam samasthaya niyato niyatendriyah

7013022a tatra devo maya drstah saha devyomaya prabhuh

7013022c savyam caksur maya caiva tatra devyam nipatitam

7013023a ka nv iyam syad iti subha na khalv anyena hetuna

7013023c rupam hy anupamam krtva tatra kridati parvati

7013024a tato devyah prabhavena dagdham savyam mameksanam

7013024c renudhvastam iva jyotih pingalatvam upagatam

7013025a tato 'ham anyad vistirnam gatva tasya gires tatam

7013025c purnam varsasatany astau samavapa mahavratam

7013026a samapte niyame tasmims tatra devo mahesvarah

7013026c pritah pritena manasa praha vakyam idam prabhuh

7013027a prito 'smi tava dharmajna tapasanena suvrata

7013027c maya caitad vratam cirnam tvaya caiva dhanadhipa

7013028a trtiyah puruso nasti yas cared vratam idrsam

7013028c vratam suduscaram hy etan mayaivotpaditam pura

7013029a tat sakhitvam maya sardham rocayasva dhanesvara

7013029c tapasa nirjitatvad dhi sakha bhava mamanagha

7013030a devya dagdham prabhavena yac ca savyam taveksanam

7013030c ekaksi pingalety eva nama sthasyati sasvatam

7013031a evam tena sakhitvam ca prapyanujnam ca samkarat

7013031c agamya ca sruto 'yam me tava papaviniscayah

7013032a tadadharmisthasamyogan nivarta kuladusana

7013032c cintyate hi vadhopayah sarsisamghaih surais tava

7013033a evam ukto dasagrivah kruddhah samraktalocanah

7013033c hastan dantams a sampidya vakyam etad uvaca ha

7013034a vijnatam te maya duta vakyam yat tvam prabhasase

7013034c naiva tvam asi naivasau bhratra yenasi presitah

7013035a hitam na sa mamaitad dhi braviti dhanaraksakah

7013035c mahesvarasakhitvam tu mudha sravayase kila

7013036a na hantavyo gurur jyestho mamayam iti manyate

7013036c tasya tv idanim srutva me vakyam esa krta matih

7013037a triml lokan api jesyami bahuviryam upashritah

7013037c etan muhurtam eso 'ham tasyaikasya krte ca vai

7013037e caturo lokapalams tan nayisyami yamaksayam

7013038a evam uktva tu lankeso dutam khadgena jaghnivan

7013038c dadau bhaksayitum hy enam raksasanam duratmanam

7013039a tatah krtasvastyayano ratham aruhya ravanah

7013039c trailokyavijayakanksi yayau tatra dhanesvarah

7014001a tatah sa sacivaih sardham sadbhir nityam balotkataih

7014001c mahodaraprahastabhyam maricasukasaranaih

7014002a dhumraksena ca virena nityam samaragrdhnuna

7014002c vrtah samprayayau shriman krodhal lokan dahann iva

7014003a purani sa nadih sailan vanany upavanani ca

7014003c atikramya muhurtena kailasam girim avisat

7014004a tam nivistam girau tasmin raksasendram nisamya tu

7014004c rajno bhratayam ity uktva gata yatra dhanesvarah

7014005a gatva tu sarvam acakhyur bhratus tasya viniscayam

7014005c anujnata yayus caiva yuddhaya dhanadena te

7014006a tato balasya samksobhah sagarasyeva vardhatah

7014006c abhun nairrtarajasya girim samcalayann iva

7014007a tato yuddham samabhavad yaksaraksasasamkulam

7014007c vyathitas cabhavams tatra sacivas tasya raksasah

7014008a tam drstva tadrsam sainyam dasagrivo nisacarah

7014008c harsan nadam tatah krtva rosat samabhivartata

7014009a ye tu te raksasendrasya saciva ghoravikramah

7014009c te sahasram sahasranam ekaikam samayodhayan

7014010a tato gadabhih parighair asibhih saktitomaraih

7014010c vadhyamano dasagrivas tat sainyam samagahata

7014011a tair nirucchvasavat tatra vadhyamano dasananah

7014011c varsamanair iva ghanair yaksendraih samnirudhyata

7014012a sa duratma samudyamya kaladandopamam gadam

7014012c pravivesa tatah sainyam nayan yaksan yamaksayam

7014013a sa kaksam iva vistirnam suskendhanasamakulam

7014013c vatenagnir ivayatto 'dahat sainyam sudarunam

7014014a tais tu tasya mrdhe 'matyair mahodarasukadibhih

7014014c alpavasistas te yaksah krta vatair ivambudah

7014015a ke cit tv ayudhabhagnangah patitah samaraksitau

7014015c osthan svadasanais tiksnair damsanto bhuvi patitah

7014016a bhayad anyonyam alingya bhrastasastra ranajire

7014016c nisedus te tada yaksah kula jalahata iva

7014017a hatanam svargasamsthanam yudhyatam prthivitale

7014017c preksatam rsisamghanam na babhuvantaram divi

7014018a etasminn antare rama vistirnabalavahanah

7014018c agamat sumahan yakso namna samyodhakantakah

7014019a tena yaksena marico visnuneva samahatah

7014019c patitah prthivim bheje ksinapunya ivambarat

7014020a praptasamjno muhurtena visramya ca nisacarah

7014020c tam yaksam yodhayam asa sa ca bhagnah pradudruve

7014021a tatah kancanacitrangam vaiduryarajatoksitam

7014021c maryadam dvarapalanam toranam tat samavisat

7014022a tato rama dasagrivam pravisantam nisacaram

7014022c suryabhanur iti khyato dvarapalo nyavarayat

7014023a tatas toranam utpatya tena yaksena taditah

7014023c raksaso yaksasrstena toranena samahatah

7014023e na ksitim prayayau rama varat salilayoninah

7014024a sa tu tenaiva tam yaksam toranena samahanat

7014024c nadrsyata tada yakso bhasma tena krtas tu sah

7014025a tatah pradudruvuh sarve yaksa drstva parakramam

7014025c tato nadir guhas caiva vivisur bhayapiditah

7015001a tatas tan vidrutan drstva yaksan satasahasrasah

7015001c svayam eva dhanadhyakso nirjagama ranam prati

7015002a tatra manicaro nama yaksah paramadurjayah

7015002c vrto yaksasahasraih sa caturbhih samayodhayat

7015003a te gadamusalaprasasaktitomaramudgaraih

7015003c abhighnanto rane yaksa raksasan abhidudruvuh

7015004a tatah prahastena tada sahasram nihatam rane

7015004c mahodarena gadaya sahasram aparam hatam

7015005a kruddhena ca tada rama maricena duratmana

7015005c nimesantaramatrena dve sahasre nipatite

7015006a dhumraksena samagamya manibhadro maharane

7015006c musalenorasi krodhat tadito na ca kampitah

7015007a tato gadam samavidhya manibhadrena raksasah

7015007c dhumraksas tadito murdhni vihvalo nipapata ha

7015008a dhumraksam taditam drstva patitam sonitoksitam

7015008c abhyadhavat susamkruddho manibhadram dasananah

7015009a tam kruddham abhidhavantam yugantagnim ivotthitam

7015009c saktibhis tadayam asa tisrbhir yaksapumgavah

7015010a tato raksasarajena tadito gadaya rane

7015010c tasya tena praharena mukutah parsvam agatah

7015010e tada prabhrti yakso 'sau parsvamaulir iti smrtah

7015011a tasmims tu vimukhe yakse manibhadre mahatmani

7015011c samnadah sumahan rama tasmin saile vyavardhata

7015012a tato durat pradadrse dhanadhyakso gadadharah

7015012c sukraprostahpadabhyam ca sankhapadmasamavrtah

7015013a sa drstva bhrataram samkhye sapad vibhrastagauravam

7015013c uvaca vacanam dhiman yuktam paitamahe kule

7015014a maya tvam varyamano 'pi navagacchasi durmate

7015014c pascad asya phalam prapya jnasyase nirayam gatah

7015015a yo hi mohad visam pitva navagacchati manavah

7015015c pariname sa vi mudho janite karmanah phalam

7015016a daivatani hi nandanti dharmayuktena kena cit

7015016c yena tvam idrsam bhavam nitas tac ca na budhyase

7015017a yo hi matrh pitrn bhratrn acaryams cavamanyate

7015017c sa pasyati phalam tasya pretarajavasam gatah

7015018a adhruve hi sarire yo na karoti tapo 'rjanam

7015018c sa pascat tapyate mudho mrto drstvatmano gatim

7015019a kasya cin na hi durbudhes chandato jayate matih

7015019c yadrsam kurute karma tadrsam phalam asnute

7015020a buddhim rupam balam vittam putran mahatmyam eva ca

7015020c prapnuvanti narah sarvam svakrtaih purvakarmabhih

7015021a evam nirayagami tvam yasya te matir idrsi

7015021c na tvam samabhibhasisye durvrttasyaisa nirnayah

7015022a evam uktva tatas tena tasyamatyah samahatah

7015022c maricapramukhah sarve vimukha vipradudruvuh

7015023a tatas tena dasagrivo yaksendrena mahatmana

7015023c gadayabhihato murdhni na ca sthanad vyakampata

7015024a tatas tau rama nighnantav anyonyam paramahave

7015024c na vihvalau na ca srantau babhuvatur amarsanaih

7015025a agneyam astram sa tato mumoca dhanado rane

7015025c varunena dasagrivas tad astram pratyavarayat

7015026a tato mayam pravistah sa raksasim raksasesvarah

7015026c jaghana murdhni dhanadam vyavidhya mahatim gadam

7015027a evam sa tenabhihato vihvalah sonitoksitah

7015027c krttamula ivasoko nipapata dhanadhipah

7015028a tatah padmadibhis tatra nidhibhih sa dhanadhipah

7015028c nandanam vanam aniya dhanado svasitas tada

7015029a tato nirjitya tam rama dhanadam raksasadhipah

7015029c puspakam tasya jagraha vimanam jayalaksanam

7015030a kancanastambhasamvitam vaiduryamanitoranam

7015030c muktajalapraticchannam sarvakamaphaladrumam

7015031a tat tu raja samaruhya kamagam viryanirjitam

7015031c jitva vaisravanam devam kailasad avarohata

7016001a sa jitva bhrataram rama dhanadam raksasadhipah

7016001c mahasenaprasutim tu yayau saravanam tatah

7016002a athapasyad dasagrivo raukmam saravanam tada

7016002c gabhastijalasamvitam dvitiyam iva bhaskaram

7016003a parvatam sa samasadya kim cid ramyavanantaram

7016003c apasyat puspakam tatra rama vistambhitam divi

7016004a vistabdham puspakam drstva kamagam hy agamam krtam

7016004c raksasas cintayam asa sacivais taih samavrtah

7016005a kim idam yannimittam me na ca gacchati puspakam

7016005c parvatasyoparisthasya kasya karma tv idam bhavet

7016006a tato 'bravid dasagrivam marico buddhikovidah

7016006c naitan niskaranam rajan puspako 'yam na gacchati

7016007a tatah parsvam upagamya bhavasyanucaro bali

7016007c nandisvara uvacedam raksasendram asankitah

7016008a nivartasva dasagriva saile kridati samkarah

7016009a suparnanagayaksanam daityadanavaraksasam

7016009c praninam eva sarvesam agamyah parvatah krtah

7016010a sa rosat tamranayanah puspakad avaruhya ca

7016010c ko 'yam samkara ity uktva sailamulam upagamat

7016011a nandisvaram athapasyad avidurasthitam prabhum

7016011c diptam sulam avastabhya dvitiyam iva samkaram

7016012a sa vanaramukham drstva tam avajnaya raksasah

7016012c prahasam mumuce maurkhyat satoya iva toyadah

7016013a samkruddho bhagavan nandi samkarasyapara tanuh

7016013c abravid raksasam tatra dasagrivam upasthitam

7016014a yasmad vanaramurtim mam drstva raksasadurmate

7016014c maurkhyat tvam avajanise parihasam ca muncasi

7016015a tasman madrupasamyukta madviryasamatejasah

7016015c utpatsyante vadhartham hi kulasya tava vanarah

7016016a kim tv idanim maya sakyam kartum yat tvam nisacara

7016016c na hantavyo hatas tvam hi purvam eva svakarmabhih

7016017a acintayitva sa tada nandivakyam nisacarah

7016017c parvatam tam samasadya vakyam etad uvaca ha

7016018a puspakasya gatis chinna yatkrte mama gacchatah

7016018c tad etac chailam unmulam karomi tava gopate

7016019a kena prabhavena bhavas tatra kridati rajavat

7016019c vijnatavyam na janise bhayasthanam upasthitam

7016020a evam uktva tato rajan bhujan praksipya parvate

7016020c tolayam asa tam sailam samrgavyalapadapam

7016021a tato rama mahadevah prahasan viksya tatkrtam

7016021c padangusthena tam sailam pidayam asa lilaya

7016022a tatas te piditas tasya sailasyadho gata bhujah

7016022c vismitas cabhavams tatra sacivas tasya raksasah

7016023a raksasa tena rosac ca bhujanam pidanat tatha

7016023c mukto viravah sumahams trailokyam yena puritam

7016024a manusah sabdavitrasta menire lokasamksayam

7016024c devatas capi samksubdhas calitah svesu karmasu

7016025a tatah prito mahadevah sailagre visthitas tada

7016025c muktva tasya bhujan rajan praha vakyam dasananam

7016026a prito 'smi tava viryac ca saundiryac ca nisacara

7016026c ravato vedana muktah svarah paramadarunah

7016027a yasmal lokatrayam tv etad ravitam bhayam agatam

7016027c tasmat tvam ravano nama namna tena bhavisyasi

7016028a devata manusa yaksa ye canye jagatitale

7016028c evam tvam abhidhasyanti ravanam lokaravanam

7016029a gaccha paulastya visrabdhah patha yena tvam icchasi

7016029c maya tvam abhyanujnato raksasadhipa gamyatam

7016030a saksan mahesvarenaivam krtanama sa ravanah

7016030c abhivadya mahadevam vimanam tat samaruhat

7016031a tato mahitale rama paricakrama ravanah

7016031c ksatriyan sumahaviryan badhamanas tatas tatah

7017001a atha rajan mahabahur vicaran sa mahitalam

7017001c himavadvanam asadya paricakrama ravanah

7017002a tatrapasyata vai kanyam krstajinajatadharam

7017002c arsena vidhina yuktam tapantim devatam iva

7017003a sa drstva rupasampannam kanyam tam sumahavratam

7017003c kamamohaparitatma papraccha prahasann iva

7017004a kim idam vartase bhadre viruddham yauvanasya te

7017004c na hi yukta tavaitasya rupasyeyam pratikriya

7017005a kasyasi duhita bhadre ko va bharta tavanaghe

7017005c prcchatah samsa me sighram ko va hetus tapo'rjane

7017006a evam ukta tu sa kanya tenanaryena raksasa

7017006c abravid vidhivat krtva tasyatithyam tapodhana

7017007a kusadhvajo nama pita brahmarsir mama dharmikah

7017007c brhaspatisutah shriman buddhya tulyo brhaspateh

7017008a tasyaham kurvato nityam vedabhyasam mahatmanah

7017008c sambhuta vanmayi kanya namna vedavati smrta

7017009a tato devah sagandharva yaksaraksasapannagah

7017009c te capi gatva pitaram varanam rocayanti me

7017010a na ca mam sa pita tebhyo dattavan raksasesvara

7017010c karanam tad vadisyami nisamaya mahabhuja

7017011a pitus tu mama jamata visnuh kila surottamah

7017011c abhipretas trilokesas tasman nanyasya me pitah

7017012a datum icchati dharmatma tac chrutva baladarpitah

7017012c sambhur nama tato raja daityanam kupito 'bhavat

7017012e tena ratrau prasupto me pita papena himsitah

7017013a tato me janani dina tac chariram pitur mama

7017013c parisvajya mahabhaga pravista dahanam saha

7017014a tato manoratham satyam pitur narayanam prati

7017014c karomiti mameccha ca hrdaye sadhu visthita

7017015a aham pretagatasyapi karisye kanksitam pituh

7017015c iti pratijnam aruhya carami vipulam tapah

7017016a etat te sarvam akhyatam maya raksasapumgava

7017016c ashritam viddhi mam dharmam narayanapaticchaya

7017017a vijnatas tvam hi me rajan gaccha paulastyanandana

7017017c janami tapasa sarvam trailokye yad dhi vartate

7017018a so 'bravid ravanas tatra tam kanyam sumahavratam

7017018c avaruhya vimanagrat kandarpasarapiditah

7017019a avaliptasi susroni yasyas te matir idrsi

7017019c vrddhanam mrgasavaksi bhrajate dharmasamcayah

7017020a tvam sarvagunasampanna narhase kartum idrsam

7017020c trailokyasundari bhiru yauvane vardhakam vidhim

7017021a kas ca tavad asau yam tvam visnur ity abhibhasase

7017021c viryena tapasa caiva bhogena ca balena ca

7017021e na mayasau samo bhadre yam tvam kamayase 'ngane

7017022a ma maivam iti sa kanya tam uvaca nisacaram

7017022c murdhajesu ca tam raksah karagrena paramrsat

7017023a tato vedavati kruddha kesan hastena sacchinat

7017023c uvacagnim samadhaya maranaya krtatvara

7017024a dharsitayas tvayanarya nedanim mama jivitam

7017024c raksas tasmat praveksyami pasyatas te hutasanam

7017025a yasmat tu dharsita caham apapa capy anathavat

7017025c tasmat tava vadhartham vai samutpatsyamy aham punah

7017026a na hi sakyah striya papa hantum tvam tu visesatah

7017026c sape tvayi mayotsrste tapasas ca vyayo bhavet

7017027a yadi tv asti maya kim cit krtam dattam hutam tatha

7017027c tena hy ayonija sadhvi bhaveyam dharminah suta

7017028a evam uktva pravista sa jvalantam vai hutasanam

7017028c papata ca divo divya puspavrstih samantatah

7017029a purvam krodhahatah satrur yayasau nihatas tvaya

7017029c samupashritya sailabham tava viryam amanusam

7017030a evam esa mahabhaga martyesutpadyate punah

7017030c ksetre halamukhagraste vedyam agnisikhopama

7017031a esa vedavati nama purvam asit krte yuge

7017031c tretayugam anuprapya vadhartham tasya raksasah

7017031e sitotpanneti sitaisa manusaih punar ucyate

7018001a pravistayaam hutasam tu vedavatyam sa ravanah

7018001c puspakam tat samaruhya paricakrama medinim

7018002a tato maruttam nrpatim yajantam saha daivataih

7018002c usirabijam asadya dadarsa sa tu raksasah

7018003a samvarto nama brahmarsir bhrata saksad brhaspateh

7018003c yajayam asa dharmajnah sarvair brahmaganair vrtah

7018004a drstva devas tu tad rakso varadanena durjayam

7018004c tam tam yonim samapannas tasya dharsanabhiravah

7018005a indro mayurah samvrtto dharmarajas tu vayasah

7018005c krkalaso dhanadhyakso hamso vai varuno 'bhavat

7018006a tam ca rajanam asadya ravano raksasadhipah

7018006c praha yuddham prayacceti nirjito 'smiti va vada

7018007a tato marutto nrpatih ko bhavan ity uvaca tam

7018007c avahasam tato muktva raksaso vakyam abravit

7018008a akutuhalabhavena prito 'smi tava parthiva

7018008c dhanadasyanujam yo mam navagacchasi ravanam

7018009a trisu lokesu kah so 'sti yo na janati me balam

7018009c bhrataram yena nirjitya vimanam idam ahrtam

7018010a tato marutto nrpatis tam raksasam athabravit

7018010c dhanyah khalu bhavan yena jyestho bhrata rane jitah

7018011a nadharmasahitam slaghyam na lokapratisamhitam

7018011c karma dauratmyakam krtva slaghase bhratrnirjayat

7018012a kim tvam prak kevalam dharmam caritva labdhavan varam

7018012c srutapurvam hi na maya yadrsam bhasase svayam

7018013a tatah sarasanam grhya sayakams ca sa parthivah

7018013c ranaya niryayau kruddhah samvarto margam avrnot

7018014a so 'bravit snehasamyuktam maruttam tam mahan rsih

7018014c srotavyam yadi madvakyam sampraharo na te ksamah

7018015a mahesvaram idam satram asamaptam kulam dahet

7018015c diksitasya kuto yuddham kruratvam diksite kutah

7018016a samsayas ca rane nityam raksasas caisa durjayah

7018016c sa nivrtto guror vakyan maruttah prthivipatih

7018016e visrjya sasaram capam svastho makhamukho 'bhavat

7018017a tatas tam nirjitam matva ghosayam asa vai sukah

7018017c ravano jitavams ceti harsan nadam ca muktavan

7018018a tan bhaksayitva tatrasthan maharsin yajnam agatan

7018018c vitrpto rudhirais tesam punah samprayayau mahim

7018019a ravane tu gate devah sendras caiva divaukasah

7018019c tatah svam yonim asadya tani sattvany athabruvan

7018020a harsat tadabravid indro mayuram nilabarhinam

7018020c prito 'smi tava dharmajna upakarad vihamgama

7018021a mama netrasahasram yat tat te barhe bhavisyati

7018021c varsamane mayi mudam prapsyase pritilaksanam

7018022a nilah kila pura barha mayuranam naradhipa

7018022c suradhipad varam prapya gatah sarve vicitratam

7018023a dharmarajo 'bravid rama pragvamse vayasam sthitam

7018023c paksims tavasmi supritah pritasya ca vacah srnu

7018024a yathanye vividhai rogaih pidyante pranino maya

7018024c te na te prabhavisyanti mayi prite na samsayah

7018025a mrtyutas te bhayam nasti varan mama vihamgama

7018025c yavat tvam na vadhisyanti naras tavad bhavisyasi

7018026a ye ca madvisayasthas tu manavah ksudhayarditah

7018026c tvayi bhukte tu trptas te bhavisyanti sabandhavah

7018027a varunas tv abravid dhamsam gangatoyavicarinam

7018027c sruyatam pritisamyuktam vacah patrarathesvara

7018028a varno manoharah saumyas candramandalasamnibhah

7018028c bhavisyati tavodagrah suklaphenasamaprabhah

7018029a macchariram samasadya kanto nityam bhavisyasi

7018029c prapsyase catulam pritim etan me pritilaksanam

7018030a hamsanam hi pura rama na varnah sarvapandurah

7018030c paksa nilagrasamvitah krodah saspagranirmalah

7018031a athabravid vaisravanah krkalasam girau sthitam

7018031c hairanyam samprayacchami varnam pritis tavapy aham

7018032a sadravyam ca siro nityam bhavisyati tavaksayam

7018032c esa kancanako varno matpritya te bhavisyati

7018033a evam dattva varams tebhyas tasmin yajnotsave surah

7018033c nivrtte saha rajna vai punah svabhavanam gatah

7019001a atha jitva maruttam sa prayayau raksasadhipah

7019001c nagarani narendranam yuddhakanksi dasananah

7019002a sa samasadya rajendran mahendravarunopaman

7019002c abravid raksasendras tu yuddham me diyatam iti

7019003a nirjitah smeti va bruta eso hi mama niscayah

7019003c anyatha kurvatam evam mokso vo nopapadyate

7019004a tatas tu bahavah prajnah parthiva dharmaniscayah

7019004c nirjitah smety abhasanta jnatva varabalam ripoh

7019005a dusyantah suratho gadhir gayo raja pururavah

7019005c ete sarve 'bruvams tata nirjitah smeti parthivah

7019006a athayodhyam samasadya ravano raksasadhipah

7019006c suguptam anaranyena sakrenevamaravatim

7019007a praha rajanam asadya yuddham me sampradiyatam

7019007c nirjito 'smiti va bruhi mamaitad iha sasanam

7019008a anaranyah susamkruddho raksasendram athabravit

7019008c diyate dvandvayuddham te raksasadhipate maya

7019009a atha purvam srutarthena sajjitam sumahad dhi yat

7019009c niskramat tan narendrasya balam raksovadhodyatam

7019010a naganam bahusahasram vajinam ayutam tatha

7019010c mahim samchadya niskrantam sapadatiratham ksanat

7019011a tad ravanabalam prapya balam tasya mahipateh

7019011c pranasyata tada rajan havyam hutam ivanale

7019012a so 'pasyata narendras tu nasyamanam mahad balam

7019012c maharnavam samasadya yatha pancapaga jalam

7019013a tatah sakradhanuhprakhyam dhanur vispharayan svayam

7019013c asadada narendras tam ravanam krodhamurchitah

7019014a tato banasatany astau patayam asa murdhani

7019014c tasya raksasarajasya iksvakukulanandanah

7019015a tasya banah patantas te cakrire na ksatam kva cit

7019015c varidhara ivabhrebhyah patantyo nagamurdhani

7019016a tato raksasarajena kruddhena nrpatis tada

7019016c talena bhihato murdhni sa rathan nipapata ha

7019017a sa raja patito bhumau vihvalangah pravepitah

7019017c vajradagdha ivaranye salo nipatito mahan

7019018a tam prahasyabravid raksa iksvakum prthivipatim

7019018c kim idanim tvaya praptam phalam mam prati yudhyata

7019019a trailokye nasti yo dvandvam mama dadyan naradhipa

7019019c sanke pramatto bhogesu na srnosi balam mama

7019020a tasyaivam bruvato raja mandasur vakyam abravit

7019020c kim sakyam iha kartum vai yat kalo duratikramah

7019021a na hy aham nirjito raksas tvaya catmaprasamsina

7019021c kaleneha vipanno 'ham hetubhutas tu me bhavan

7019022a kim tv idanim maya sakyam kartum pranapariksaye

7019022c iksvakuparibhavitvad vaco vaksyami raksasa

7019023a yadi dattam yadi hutam yadi me sukrtam tapah

7019023c yadi guptah prajah samyak tatha satyam vaco 'stu me

7019024a utpatsyate kule hy asminn iksvakunam mahatmanam

7019024c raja paramatejasvi yas te pranan harisyati

7019025a tato jaladharodagras tadito devadundubhih

7019025c tasminn udahrte sape puspavrstis ca khac cyuta

7019026a tatah sa raja rajendra gatah sthanam trivistapam

7019026c svargate ca nrpe rama raksasah sa nyavartata

7020001a tato vitrasayan martyan prthivyam raksasadhipah

7020001c asasada ghane tasmin naradam munisattamam

7020002a naradas tu mahateja devarsir amitaprabhah

7020002c abravin meghaprsthastho ravanam puspake sthitam

7020003a raksasadhipate saumya tistha visravasah suta

7020003c prito 'smy abhijanopeta vikramair urjitais tava

7020004a visnuna daityaghatais ca tarksyasyoragadharsanaih

7020004c tvaya samaramardais ca bhrsam hi paritositah

7020005a kim cid vaksyami tavat te srotavyam srosyase yadi

7020005c srutva canantaram karyam tvaya raksasapumgava

7020006a kim ayam vadhyate lokas tvayavadhyena daivataih

7020006c hata eva hy ayam loko yada mrtyuvasam gatah

7020007a pasya tavan mahabaho raksasesvaramanusam

7020007c lokam enam vicitrartham yasya na jnayate gatih

7020008a kva cid vaditranrttani sevyante muditair janaih

7020008c rudyate caparair artair dharasrunayanananaih

7020009a mata pitrsutasnehair bharya bandhumanoramaih

7020009c mohenayam jano dhvastah klesam svam navabudhyate

7020010a tat kim evam pariklisya lokam mohanirakrtam

7020010c jita eva tvaya saumya martyaloko na samsayah

7020011a evam uktas tu lankeso dipyamana ivaujasa

7020011c abravin naradam tatra samprahasyabhivadya ca

7020012a maharse devagandharvavihara samarapriya

7020012c aham khaludyato gantum vijayarthi rasatalam

7020013a tato lokatrayam jitva sthapya nagan suran vase

7020013c samudram amrtartham vai mathisyami rasalayam

7020014a athabravid dasagrivam narado bhagavan rsih

7020014c kva khalv idanim margena tvayanena gamisyate

7020015a ayam khalu sudurgamyah pitrrajnah puram prati

7020015c margo gacchati durdharso yamasyamitrakarsana

7020016a sa tu saradameghabham muktva hasam dasananah

7020016c uvaca krtam ity eva vacanam cedam abravit

7020017a tasmad esa mahabrahman vaivasvatavadhodyatah

7020017c gacchami daksinam asam yatra suryatmajo nrpah

7020018a maya hi bhagavan krodhat pratijnatam ranarthina

7020018c avajesyami caturo lokapalan iti prabho

7020019a tenaisa prasthito 'ham vai pitrrajapuram prati

7020019c pranisamklesakartaram yojayisyami mrtyuna

7020020a evam uktva dasagrivo munim tam abhivadya ca

7020020c prayayau daksinam asam prahrstaih saha mantribhih

7020021a naradas tu mahateja muhurtam dhyanam asthitah

7020021c cintayam asa viprendro vidhuma iva pavakah

7020022a yena lokas trayah sendrah klisyante sacaracarah

7020022c ksine cayusi dharme ca sa kalo himsyate katham

7020023a yasya nityam trayo loka vidravanti bhayarditah

7020023c tam katham raksasendro 'sau svayam evabhigacchati

7020024a yo vidhata ca dhata ca sukrte duskrte yatha

7020024c trailokyam vijitam yena tam katham nu vijesyati

7020025a aparam kim nu krtvaivam vidhanam samvidhasyati

7020025c kautuhalasamutpanno yasyami yamasadanam

7021001a evam samcintya viprendro jagama laghuvikramah

7021001c akhyatum tad yathavrttam yamasya sadanam prati

7021002a apasyat sa yamam tatra devam agnipuraskrtam

7021002c vidhanam upatisthantam pranino yasya yadrsam

7021003a sa tu drstva yamah praptam maharsim tatra naradam

7021003c abravit sukham asinam arghyam avedya dharmatah

7021004a kaccit ksemam nu devarse kaccid dharmo na nasyati

7021004c kim agamanakrtyam te devagandharvasevita

7021005a abravit tu tada vakyam narado bhagavan rsih

7021005c sruyatam abhidhasyami vidhanam ca vidhiyatam

7021006a esa namna dasagrivah pitrraja nisacarah

7021006c upayati vasam netum vikramais tvam sudurjayam

7021007a etena karanenaham tvarito 'smy agatah prabho

7021007c dandapraharanasyadya tava kim nu karisyati

7021008a etasminn antare durad amsumantam ivoditam

7021008c dadrse divyam ayantam vimanam tasya raksasah

7021009a tam desam prabhaya tasya puspakasya mahabalah

7021009c krtva vitimiram sarvam samipam samavartata

7021010a sa tv apasyan mahabahur dasagrivas tatas tatah

7021010c praninah sukrtam karma bhunjanams caiva duskrtam

7021011a tatas tan vadhyamanams tu karmabhir duskrtaih svakaih

7021011c ravano mocayam asa vikramena balad bali

7021012a pretesu mucyamanesu raksasena baliyasa

7021012c pretagopah susamrabdha raksasendram abhidravan

7021013a te prasaih parighaih sulair mudgaraih saktitomaraih

7021013c puspakam samavarsanta surah satasahasrasah

7021014a tasyasanani prasadan vedikastaranani ca

7021014c puspakasya babhanjus te sighram madhukara iva

7021015a devanisthanabhutam tad vimanam puspakam mrdhe

7021015c bhajyamanam tathaivasid aksayam brahmatejasa

7021016a tatas te ravanamatya yathakamam yathabalam

7021016c ayudhyanta mahaviryah sa ca raja dasananah

7021017a te tu sonitadigdhangah sarvasastrasamahatah

7021017c amatya raksasendrasya cakrur ayodhanam mahat

7021018a anyonyam ca mahabhaga jaghnuh praharanair yudhi

7021018c yamasya ca mahat sainyam raksasasya ca mantrinah

7021019a amatyams tams tu samtyajya raksasasya mahaujasah

7021019c tam eva samadhavanta sulavarsair dasananam

7021020a tatah sonitadigdhangah praharair jarjarikrtah

7021020c vimane raksasasresthah phullasoka ivababhau

7021021a sa sulani gadah prasan saktitomarasayakan

7021021c musalani silavrksan mumocastrabalad bali

7021022a tams tu sarvan samaksipya tad astram apahatya ca

7021022c jaghnus te raksasam ghoram ekam satasahasrakah

7021023a parivarya ca tam sarve sailam meghotkara iva

7021023c bhindipalais ca sulais ca nirucchvasam akarayan

7021024a vimuktakavacah kruddho siktah sonitavisravaih

7021024c sa puspakam parityajya prthivyam avatisthata

7021025a tatah sa karmuki bani prthivyam raksasadhipah

7021025c labdhasamjno muhurtena kruddhas tasthau yathantakah

7021026a tatah pasupatam divyam astram samdhaya karmuke

7021026c tistha tistheti tan uktva tac capam vyapakarsata

7021027a jvalamali sa tu sarah kravyadanugato rane

7021027c mukto gulman drumams caiva bhasmakrtva pradhavati

7021028a te tasya tejasa dagdhah sainya vaivasvatasya tu

7021028c rane tasmin nipatita davadagdha naga iva

7021029a tatah sa sacivaih sardham raksaso bhimavikramah

7021029c nanada sumahanadam kampayann iva medinim

7022001a sa tu tasya mahanadam srutva vaivasvato yamah

7022001c satrum vijayinam mene svabalasya ca samksayam

7022002a sa tu yodhan hatan matva krodhaparyakuleksanah

7022002c abravit tvaritam sutam rathah samupaniyatam

7022003a tasya suto ratham divyam upasthapya mahasvanam

7022003c sthitah sa ca mahateja aruroha maharatham

7022004a pasamudgarahastas ca mrtyus tasyagrato sthitah

7022004c yena samksipyate sarvam trailokyam sacaracaram

7022005a kaladandas ca parsvastho murtiman syandane sthitah

7022005c yamapraharanam divyam prajvalann iva tejasa

7022006a tato lokas trayas trastah kampante ca divaukasah

7022006c kalam kruddham tada drstva lokatrayabhayavaham

7022007a drstva tu te tam vikrtam ratham mrtyusamanvitam

7022007c saciva raksasendrasya sarvalokabhayavaham

7022008a laghusattvataya sarve nastasamjna bhayarditah

7022008c natra yoddhum samarthah sma ity uktva vipradudruvuh

7022009a sa tu tam tadrsam drstva ratham lokabhayavaham

7022009c naksubhyata tada rakso vyatha caivasya nabhavat

7022010a sa tu ravanam asadya visrjan saktitomaran

7022010c yamo marmani samkruddho raksasasya nyakrntata

7022011a ravanas tu sthitah svasthah saravarsam mumoca ha

7022011c tasmin vaivasvatarathe toyavarsam ivambudah

7022012a tato mahasaktisataih patyamanair mahorasi

7022012c pratikartum sa nasaknod raksasah salyapiditah

7022013a nanapraharanair evam yamenamitrakarsina

7022013c saptaratram krte samkhye na bhagno vijito 'pi va

7022014a tato 'bhavat punar yuddham yamaraksasayos tada

7022014c vijayakanksinos tatra samaresv anivartinoh

7022015a tato devah sagandharvah siddhas ca paramarsayah

7022015c prajapatim puraskrtya dadrsus tad ranajiram

7022016a samvarta iva lokanam abhavad yudhyatos tayoh

7022016c raksasanam ca mukhyasya pretanam isvarasya ca

7022017a raksasendras tatah kruddhas capam ayamya samyuge

7022017c nirantaram ivakasam kurvan banan mumoca ha

7022018a mrtyum caturbhir visikhaih sutam saptabhir ardayat

7022018c yamam sarasahasrena sighram marmasv atadayat

7022019a tatah kruddhasya sahasa yamasyabhivinihsrtah

7022019c jvalamalo vinisvaso vadanat krodhapavakah

7022020a tato 'pasyams tadascaryam devadanavaraksasah

7022020c krodhajam pavakam diptam didhaksantam ripor balam

7022021a mrtyus tu paramakruddho vaivasvatam athabravit

7022021c munca mam deva sighram tvam nihanmi samare ripum

7022022a narakah sambaro vrtrah sambhuh kartasvaro bali

7022022c namucir virocanas caiva tav ubhau madhukaitabhau

7022023a ete canye ca bahavo balavanto durasadah

7022023c vinipanna maya drstah ka cintasmin nisacare

7022024a munca mam sadhu dharmajna yavad enam nihanmy aham

7022024c na hi kas cin maya drsto muhurtam api jivati

7022025a balam mama na khalv etan maryadaisa nisargatah

7022025c samsprsto hi maya kas cin na jived iti niscayah

7022026a etat tu vacanam srutva dharmarajah pratapavan

7022026c abravit tatra tam mrtyumayam enam nihanmy aham

7022027a tatah samraktanayanah kruddho vaivasvatah prabhuh

7022027c kaladandam amogham tam tolayam asa panina

7022028a yasya parsvesu nischidrah kalapasah pratisthitah

7022028c pavakasparsasamkaso mudgaro murtiman sthitah

7022029a darsanad eva yah pranan praninam uparudhyati

7022029c kim punas tadanad vapi pidanad vapi dehinah

7022030a sa jvalaparivaras tu pibann iva nisacaram

7022030c karasprsto balavata dandah kruddhah sudarunah

7022031a tato vidudruvuh sarve sattvas tasmad ranajirat

7022031c suras ca ksubhita drstva kaladandodyatam yamam

7022032a tasmin prahartukame tu dandam udyamya ravanam

7022032c yamam pitamahah saksad darsayitvedam abravit

7022033a vaivasvata mahabaho na khalv atulavikrama

7022033c prahartavyam tvayaitena dandenasmin nisacare

7022034a varah khalu maya dattas tasya tridasapumgava

7022034c tat tvaya nanrtam karyam yan maya vyahrtam vacah

7022035a amogho hy esa sarvasam prajanam vinipatane

7022035c kaladando maya srstah purvam mrtyupuraskrtah

7022036a tan na khalv esa te saumya patyo raksasamurdhani

7022036c na hy asmin patite kas cin muhurtam api jivati

7022037a yadi hy asmin nipatite na mriyetaisa raksasah

7022037c mriyeta va dasagrivas tathapy ubhayato 'nrtam

7022038a raksasendran niyacchadya dandam enam vadhodyatam

7022038c satyam mama kurusvedam lokams tvam samaveksya ca

7022039a evam uktas tu dharmatma pratyuvaca yamas tada

7022039c esa vyavartito dandah prabhavisnur bhavan hi nah

7022040a kim tv idanim maya sakyam kartum ranagatena hi

7022040c yan maya yan na hantavyo raksaso varadarpitah

7022041a esa tasmat pranasyami darsanad asya raksasah

7022041c ity uktva sarathah sasvas tatraivantaradhiyata

7022042a dasagrivas tu tam jitva nama visravya catmanah

7022042c puspakena tu samhrsto niskranto yamasadanat

7022043a tato vaivasvato devaih saha brahmapurogamaih

7022043c jagama tridivam hrsto naradas ca mahamunih

7023001a sa tu jitva dasagrivo yamam tridasapumgavam

7023001c ravanas tu jayaslaghi svasahayan dadarsa ha

7023002a jayena vardhayitva ca maricapramukhas tatah

7023002c puspakam bhejire sarve santvita ravanena ha

7023003a tato rasatalam hrstah pravistah payaso nidhim

7023003c daityoraga ganadhyustam varunena suraksitam

7023004a sa tu bhogavatim gatva purim vasukipalitam

7023004c sthapya nagan vase krtva yayau manimatim purim

7023005a nivatakavacas tatra daitya labdhavara vasan

7023005c raksasas tan samasadya yuddhena samupahvayat

7023006a te tu sarve suvikranta daiteya balasalinah

7023006c nanapraharanas tatra prayuddha yuddhadurmadah

7023007a tesam tu yudhyamananam sagrah samvatsaro gatah

7023007c na canyatarayos tatra vijayo va ksayo 'pi va

7023008a tatah pitamahas tatra trailokyagatir avyayah

7023008c ajagama drutam devo vimanavaram asthitah

7023009a nivatakavacanam tu nivarya ranakarma tat

7023009c vrddhah pitamaho vakyam uvaca viditarthavat

7023010a na hy ayam ravano yuddhe sakyo jetum surasuraih

7023010c na bhavantah ksayam netum sakyah sendraih surasuraih

7023011a raksasasya sakhitvam vai bhavadbhih saha rocate

7023011c avibhakta hi sarvarthah suhrdam natra samsayah

7023012a tato 'gnisaksikam sakhyam krtavams tatra ravanah

7023012c nivatakavacaih sardham pritiman abhavat tada

7023013a arcitas tair yathanyayam samvatsarasukhositah

7023013c svapuran nirvisesam ca pujam prapto dasananah

7023014a sa tupadharya mayanam satam ekonam atmavan

7023014c salilendrapuranvesi sa babhrama rasatalam

7023015a tato 'smanagaram nama kalakeyabhiraksitam

7023015c tam vijitya muhurtena jaghne daityams catuhsatam

7023016a tatah pandurameghabham kailasam iva samsthitam

7023016c varunasyalayam divyam apasyad raksasadhipah

7023017a ksarantim ca payo nityam surabhim gam avasthitam

7023017c yasyah payovinisyandat ksirodo nama sagarah

7023018a yasmac candrah prabhavati sitarasmih prajahitah

7023018c yam samasadya jivanti phenapah paramarsayah

7023018e amrtam yatra cotpannam sura capi surasinam

7023019a yam bruvanti nara loke surabhim nama namatah

7023019c pradaksinam tu tam krtva ravanah paramadbhutam

7023019e pravivesa mahaghoram guptam bahuvidhair balaih

7023020a tato dharasatakirnam saradabhranibham tada

7023020c nityaprahrstam dadrse varunasya grhottamam

7023021a tato hatva baladhyaksan samare tais ca taditah

7023021c abravit kva gato yo vo raja sighram nivedyatam

7023022a yuddharthi ravanah praptas tasya yuddham pradiyatam

7023022c vada va na bhayam te 'sti nirjito 'smiti sanjalih

7023023a etasminn antare kruddha varunasya mahatmanah

7023023c putrah pautras ca niskraman gaus ca puskara eva ca

7023024a te tu viryagunopeta balaih parivrtah svakaih

7023024c yuktva rathan kamagaman udyadbhaskaravarcasah

7023025a tato yuddham samabhavad darunam lomaharsanam

7023025c salilendrasya putranam ravanasya ca raksasah

7023026a amatyais tu mahaviryair dasagrivasya raksasah

7023026c varunam tad balam krtsnam ksanena vinipatitam

7023027a samiksya svabalam samkhye varunasya sutas tada

7023027c arditah sarajalena nivrtta ranakarmanah

7023028a mahitalagatas te tu ravanam drsya puspake

7023028c akasam asu vivisuh syandanaih sighragamibhih

7023029a mahad asit tatas tesam tulyam sthanam avapya tat

7023029c akasayuddham tumulam devadanavayor iva

7023030a tatas te ravanam yuddhe saraih pavakasamnibhaih

7023030c vimukhikrtya samhrsta vinedur vividhan ravan

7023031a tato mahodarah kruddho rajanam drsya dharsitam

7023031c tyaktva mrtyubhayam viro yuddhakanksi vyalokayat

7023032a tena tesam haya ye ca kamagah pavanopamah

7023032c mahodarena gadaya hatas te prayayuh ksitim

7023033a tesam varunasununam hatva yodhan hayams ca tan

7023033c mumocasu mahanadam virathan preksya tan sthitan

7023034a te tu tesam rathah sasvah saha sarathibhir varaih

7023034c mahodarena nihatah patitah prthivitale

7023035a te tu tyaktva rathan putra varunasya mahatmanah

7023035c akase visthitah surah svaprabhavan na vivyathuh

7023036a dhanumsi krtva sajyani vinirbhidya mahodaram

7023036c ravanam samare kruddhah sahitah samabhidravan

7023037a tatah kruddho dasagrivah kalagnir iva visthitah

7023037c saravarsam mahavegam tesam marmasv apatayat

7023038a musalani vicitrani tato bhallasatani ca

7023038c pattasams caiva saktis ca sataghnis tomarams tatha

7023038e patayam asa durdharsas tesam upari visthitah

7023039a atha viddhas tu te vira vinispetuh padatayah

7023040a tato rakso mahanadam muktva hanti sma varunan

7023040c nanapraharanair ghorair dharapatair ivambudah

7023041a tatas te vimukhah sarve patita dharanitale

7023041c ranat svapurusaih sighram grhany eva pravesitah

7023042a tan abravit tato rakso varunaya nivedyatam

7023042c ravanam cabravin mantri prabhaso nama varunah

7023043a gatah khalu mahateja brahmalokam jalesvarah

7023043c gandharvam varunah srotum yam tvam ahvayase yudhi

7023044a tat kim tava vrtha vira parisramya gate nrpe

7023044c ye tu samnihita virah kumaras te parajitah

7023045a raksasendras tu tac chrutva nama visravya catmanah

7023045c harsan nadam vimuncan vai niskranto varunalayat

7023046a agatas tu patha yena tenaiva vinivrtya sah

7023046c lankam abhimukho rakso nabhastalagato yayau

7024001a nivartamanah samhrsto ravanah sa duratmavan

7024001c jahre pathi narendrarsidevagandharvakanyakah

7024002a darsaniyam hi yam raksah kanyam strim vatha pasyati

7024002c hatva bandhujanam tasya vimane samnyavesayat

7024003a tatra pannagayaksanam manusanam ca raksasam

7024003c daityanam danavanam ca kanya jagraha ravanah

7024004a dirghakesyah sucarvangyah purnacandranibhananah

7024004c sokayattas tarunyas ca samasta stananamritah

7024005a tulyam agnyarcisam tatra sokagnibhayasambhavam

7024005c pravepamana duhkharta mumucur baspajam jalam

7024006a tasam nisvasamananam nisvasaih sampradipitam

7024006c agnihotram ivabhati samniruddhagnipuspakam

7024007a ka cid dadhyau suduhkharta hanyad api hi mam ayam

7024007c smrtva matrh pitrn bhratrn putran vai svasuran api

7024007e duhkhasokasamavista vilepuh sahitah striyah

7024008a katham nu khalu me putrah karisyati maya vina

7024008c katham mata katham bhrata nimagnah sokasagare

7024009a ha katham nu karisyami bhartaram daivatam vina

7024009c mrtyo prasida yace tvam naya mam yamasadanam

7024010a kim nu me duskrtam karma krtam dehantare pura

7024010c tato 'smi dharsitanena patita sokasagare

7024011a na khalv idanim pasyami duhkhasyantam ihatmanah

7024011c aho dhin manusaml lokan nasti khalv adhamah parah

7024012a yad durbala balavata bandhava ravanena me

7024012c uditenaiva suryena taraka iva nasitah

7024013a aho subalavad rakso vadhopayesu rajyate

7024013c aho durvrttam atmanam svayam eva na budhyate

7024014a sarvatha sadrsas tavad vikramo 'sya duratmanah

7024014c idam tv asadrsam karma paradarabhimarsanam

7024015a yasmad esa parakhyasu strisu rajyati durmatih

7024015c tasmad dhi strikrtenaiva vadham prapsyati varanah

7024016a saptah stribhih sa tu tada hatatejah sunisprabha

7024016c pativratabhih sadhvibhih sthitabhih sadhu vartmani

7024017a evam vilapamanasu ravano raksasadhipah

7024017c pravivesa purim lankam pujyamano nisacaraih

7024018a tato raksasarajasya svasa paramaduhkhita

7024018c padayoh patita tasya vaktum evopacakrame

7024019a tatah svasaram utthapya ravanah parisantvayan

7024019c abravit kim idam bhadre vaktum arhasi me drutam

7024020a sa baspapariruddhaksi raksasi vakyam abravit

7024020c hatasmi vidhava rajams tvaya balavata krta

7024021a ete viryat tvaya rajan daitya vinihata rane

7024021c kalakeya iti khyata mahabalaparakramah

7024022a tatra me nihato bharta gariyan jivitad api

7024022c sa tvaya dayitas tatra bhratra satrusamena vai

7024023a ya tvayasmi hata rajan svayam eveha bandhuna

7024023c duhkham vaidhavyasabdam ca dattam bhoksyamy aham tvaya

7024024a nanu nama tvaya raksyo jamata samaresv api

7024024c tam nihatya rane rajan svayam eva na lajjase

7024025a evam uktas taya rakso bhaginya krosamanaya

7024025c abravit santvayitva tam samapurvam idam vacah

7024026a alam vatse visadena na bhetavyam ca sarvasah

7024026c manadanavisesais tvam tosayisyami nityasah

7024027a yuddhe pramatto vyaksipto jayakanksi ksipan saran

7024027c navagacchami yuddhesu svan paran vapy aham subhe

7024027e tenasau nihatah samkhye maya bharta tava svasah

7024028a asmin kale tu yat praptam tat karisyami te hitam

7024028c bhratur aisvaryasamsthasya kharasya bhava parsvatah

7024029a caturdasanam bhrata te sahasranam bhavisyati

7024029c prabhuh prayane dane ca raksasanam mahaujasam

7024030a tatra matrsvasuh putro bhrata tava kharah prabhuh

7024030c bhavisyati sada kurvan yad vaksyasi vacah svayam

7024031a sighram gacchatv ayam suro dandakan pariraksitum

7024031c dusano 'sya baladhyakso bhavisyati mahabalah

7024032a sa hi sapto vanoddesah kruddhenosanasa pura

7024032c raksasanam ayam vaso bhavisyati na samsayah

7024033a evam uktva dasagrivah sainyam tasyadidesa ha

7024033c caturdasa sahasrani raksasam kamarupinam

7024034a sa taih sarvaih parivrto raksasair ghoradarsanaih

7024034c kharah samprayayau sighram dandakan akutobhayah

7024035a sa tatra karayam asa rajyam nihatakantakam

7024035c sa ca surpanakha prita nyavasad dandakavane

7025001a sa tu dattva dasagrivo vanam ghoram kharasya tat

7025001c bhaginim ca samasvasya hrstah svasthataro 'bhavat

7025002a tato nikumbhila nama lankayah kananam mahat

7025002c mahatma raksasendras tat pravivesa sahanugah

7025003a tatra yupasatakirnam saumyacaityopasobhitam

7025003c dadarsa visthitam yajnam sampradiptam iva shriya

7025004a tatah krishnajinadharam kamandalusikhadhvajam

7025004c dadarsa svasutam tatra meghanadam arimdamam

7025005a raksahpatih samasadya samaslisya ca bahubhih

7025005c abravit kim idam vatsa vartate tad bravihi me

7025006a usana tv abravit tatra gurur yajnasamrddhaye

7025006c ravanam raksasasrestham dvijasrestho mahatapah

7025007a aham akhyami te rajan sruyatam sarvam eva ca

7025007c yajnas te sapta putrena praptah subahuvistarah

7025008a agnistomo 'svamedhas ca yajno bahusuvarnakah

7025008c rajasuyas tatha yajno gomedho vaishnavas tatha

7025009a mahesvare pravrtte tu yajne pumbhih sudurlabhe

7025009c varams te labdhavan putrah saksat pasupater iha

7025010a kamagam syandanam divyam antariksacaram dhruvam

7025010c mayam ca tamasim nama yaya sampadyate tamah

7025011a etaya kila samgrame mayaya raksasesvara

7025011c prayuddhasya gatih sakya na hi jnatum surasuraih

7025012a aksayav isudhi banais capam capi sudurjayam

7025012c astram ca balavat saumya satruvidhvamsanam rane

7025013a etan sarvan varaml labdhva putras te 'yam dasanana

7025013c adya yajnasamaptau ca tvatpratiksah sthito aham

7025014a tato 'bravid dasagrivo na sobhanam idam krtam

7025014c pujitah satravo yasmad dravyair indrapurogamah

7025015a ehidanim krtam yad dhi tad akartum na sakyate

7025015c agaccha saumya gacchamah svam eva bhavanam prati

7025016a tato gatva dasagrivah saputrah savibhisanah

7025016c striyo 'vatarayam asa sarvas ta baspaviklavah

7025017a laksinyo ratnabutas ca devadanavaraksasam

7025017c nanabhusanasampanna jvalantyah svena tejasa

7025018a vibhisanas tu ta narir drstva sokasamakulah

7025018c tasya tam ca matim jnatva dharmatma vakyam abravit

7025019a idrsais taih samacarair yaso'rthakulanasanaih

7025019c dharsanam praninam dattva svamatena vicestase

7025020a jnatin vai dharsayitvemas tvayanita varanganah

7025020c tvam atikramya madhuna rajan kumbhinasi hrta

7025021a ravanas tv abravid vakyam navagacchami kim tv idam

7025021c ko vayam yas tvayakhyato madhur ity eva namatah

7025022a vibhisanas tu samkruddho bhrataram vakyam abravit

7025022c sruyatam asya papasya karmanah phalam agatam

7025023a matamahasya yo 'smakam jyestho bhrata sumalinah

7025023c malyavan iti vikhyato vrddhaprajno nisacarah

7025024a pitur jyestho jananyas ca asmakam tv aryako 'bhavat

7025024c tasya kumbhinasi nama duhitur duhitabhavat

7025025a matrsvasur athasmakam sa kanya canalodbhava

7025025c bhavaty asmakam esa vai bhratrnam dharmatah svasa

7025026a sa hrta madhuna rajan raksasena baliyasa

7025026c yajnapravrtte putre te mayi cantarjalosite

7025027a nihatya raksasasresthan amatyams tava sammatan

7025027c dharsayitva hrta rajan gupta hy antahpure tava

7025028a srutva tv etan maharaja ksantam eva hato na sah

7025028c yasmad avasyam datavya kanya bhartre hi datrbhih

7025028e asminn evabhisampraptam loke viditam astu te

7025029a tato 'bravid dasagrivah kruddhah samraktalocanah

7025029c kalpyatam me rathah sighram surah sajjibhavantu ca

7025030a bhrata me kumbhakarnas ca ye ca mukhya nisacarah

7025030c vahanany adhirohantu nanapraharanayudhah

7025031a adya tam samare hatva madhum ravananirbhayam

7025031c indralokam gamisyami yuddhakanksi suhrdvrtah

7025032a tato vijitya tridivam vase sthapya puramdaram

7025032c nirvrto viharisyami trailokyaisvaryasobhitah

7025033a aksauhinisahasrani catvary ugrani raksasam

7025033c nanapraharanany asu niryayur yuddhakanksinam

7025034a indrajit tv agratah sainyam sainikan parigrhya ca

7025034c ravano madhyatah surah kumbhakarnas ca prsthatah

7025035a vibhisanas tu dharmatma lankayam dharmam acarat

7025035c te tu sarve mahabhaga yayur madhupuram prati

7025036a rathair nagaih kharair ustrair hayair diptair mahoragaih

7025036c raksasah prayayuh sarve krtvakasam nirantaram

7025037a daityas ca satasas tatra krtavairah suraih saha

7025037c ravanam preksya gacchantam anvagacchanta prsthatah

7025038a sa tu gatva madhupuram pravisya ca dasananah

7025038c na dadarsa madhum tatra bhaginim tatra drstavan

7025039a sa prahva pranjalir bhutva sirasa padayor gata

7025039c tasya raksasarajasya trasta kumbhinasi svasa

7025040a tam samutthapayam asa na bhetavyam iti bruvan

7025040c ravano raksasasresthah kim capi karavani te

7025041a sabravid yadi me rajan prasannas tvam mahabala

7025041c bhartaram na mamehadya hantum arhasi manada

7025042a satyavag bhava rajendra mam aveksasva yacatim

7025042c tvaya hy uktam mahabaho na bhetavyam iti svayam

7025043a ravanas tv abravid dhrstah svasaram tatra samsthitam

7025043c kva casau tava bharta vai mama sighram nivedyatam

7025044a saha tena gamisyami suralokam jayaya vai

7025044c tava karunyasauhardan nivrtto 'smi madhor vadhat

7025045a ity ukta sa prasuptam tam samutthapya nisacaram

7025045c abravit samprahrsteva raksasi suvipascitam

7025046a esa prapto dasagrivo mama bhrata nisacarah

7025046c suralokajayakanksi sahayye tvam vrnoti ca

7025047a tad asya tvam sahayartham sabandhur gaccha raksasa

7025047c snigdhasya bhajamanasya yuktam arthaya kalpitum

7025048a tasyas tad vacanam srutva tathety aha madhur vacah

7025048c dadarsa raksasasrestham yathanyayam upetya sah

7025049a pujayam asa dharmena ravanam raksasadhipam

7025049c praptapujo dasagrivo madhuvesmani viryavan

7025049e tatra caikam nisam usya gamanayopacakrame

7025050a tatah kailasam asadya sailam vaisravanalayam

7025050c raksasendro mahendrabhah senam upanivesayat

7026001a sa tu tatra dasagrivah saha sainyena viryavan

7026001c astam prapte dinakare nivasam samarocayat

7026002a udite vimale candre tulyaparvatavarcasi

7026002c sa dadarsa gunams tatra candrapadopasobhitan

7026003a karnikaravanair divyaih kadambagahanais tatha

7026003c padminibhis ca phullabhir mandakinya jalair api

7026004a ghantanam iva samnadah susruve madhurasvanah

7026004c apsaroganasamghanam gayatam dhanadalaye

7026005a puspavarsani muncanto nagah pavanataditah

7026005c sailam tam vasayantiva madhumadhavagandhinah

7026006a madhupusparajahprktam gandham adaya puskalam

7026006c pravavau vardhayan kamam ravanasya sukho 'nilah

7026007a geyat puspasamrddhya ca saityad vayor gunair gireh

7026007c pravrttayam rajanyam ca candrasyodayanena ca

7026008a ravanah sumahaviryah kamabanavasam gatah

7026008c vinisvasya vinisvasya sasinam samavaiksata

7026009a etasminn antare tatra divyapuspavibhusita

7026009c sarvapsarovara rambha purnacandranibhanana

7026010a krtair visesakair ardraih sadartukusumotsavaih

7026010c nilam satoyameghabham vastram samavagunthita

7026011a yasya vaktram sasinibham bhruvau capanibhe subhe

7026011c uru karikarakarau karau pallavakomalau

7026011e sainyamadhyena gacchanti ravanenopalaksita

7026012a tam samutthaya raksendrah kamabanabalarditah

7026012c kare grhitva gacchantim smayamano 'bhyabhasata

7026013a kva gacchasi vararohe kam siddhim bhajase svayam

7026013c kasyabhyudayakalo 'yam yas tvam samupabhoksyate

7026014a tavananarasasyadya padmotpalasugandhinah

7026014c sudhamrtarasasyeva ko 'dya trptim gamisyati

7026015a svarnakumbhanibhau pinau subhau bhiru nirantarau

7026015c kasyorasthalasamsparsam dasyatas te kucav imau

7026016a suvarnacakrapratimam svarnadamacitam prthu

7026016c adhyaroksyati kas te 'dya svargam jaghanarupinam

7026017a madvisistah puman ko 'nyah sakro visnur athasvinau

7026017c mam atitya hi yasya tvam yasi bhiru na sobhanam

7026018a visrama tvam prthusroni silatalam idam subham

7026018c trailokye yah prabhus caiva tulyo mama na vidyate

7026019a tad esa pranjalih prahvo yacate tvam dasananah

7026019c yah prabhus capi bharta ca trailokyasya bhajasva mam

7026020a evam uktabravid rambha vepamana krtanjalih

7026020c prasida narhase vaktum idrsam tvam hi me guruh

7026021a anyebhyo 'pi tvaya raksya prapnuyam dharsanam yadi

7026021c dharmatas ca snusa te 'ham tattvam etad bravimi te

7026022a abravit tam dasagrivas caranadhomukhim sthitam

7026022c sutasya yadi me bharya tatas tvam me snusa bhaveh

7026023a badham ity eva sa rambha praha ravanam uttaram

7026023c dharmatas te sutasyaham bharya raksasapumgava

7026024a putrah priyatarah pranair bhratur vaisravanasya te

7026024c khyato yas trisu lokesu nalakubara ity asau

7026025a dharmato yo bhaved viprah ksatriyo viryato bhavet

7026025c krodhad yas ca bhaved agnih ksantya ca vasudhasamah

7026026a tasyasmi krtasamketa lokapalasutasya vai

7026026c tam uddisya ca me sarvam vibhusanam idam krtam

7026027a yasya tasya hi nanyasya bhavo mam prati tisthati

7026027c tena satyena mam rajan moktum arhasy arimdama

7026028a sa hi tisthati dharmatma sampratam matsamutsukah

7026028c tan na vighnam sutasyeha kartum arhasi munca mam

7026029a sadbhir acaritam margam gaccha raksasapumgava

7026029c mananiyo maya hi tvam lalaniya tathasmi te

7026030a evam bruvanam rambham tam dharmarthasahitam vacah

7026030c nirbhartsya raksaso mohat pratigrhya balad bali

7026030e kamamohabhisamrabdho maithunayopacakrame

7026031a sa vimukta tato rambha bhrastamalyavibhusana

7026031c gajendrakridamathita  nadivakulatam gata

7026032a sa vepamana lajjanti bhita karakrtanjalih

7026032c nalakubaram asadya padayor nipapata ha

7026033a tadavastham ca tam drstva mahatma nalakubarah

7026033c abravit kim idam bhadre padayoh patitasi me

7026034a sa tu nisvasamana ca vepamanatha sanjalih

7026034c tasmai sarvam yathatathyam akhyatum upacakrame

7026035a esa deva dasagrivah prapto gantum trivistapam

7026035c tena sainyasahayena niseha parinamyate

7026036a ayanti tena drstasmi tvatsakasam arimdama

7026036c grhitva tena prstasmi kasya tvam iti raksasa

7026037a maya tu sarvam yat satyam tad dhi tasmai niveditam

7026037c kamamohabhibhutatma nasrausit tad vaco mama

7026038a yacyamano maya deva snusa te 'ham iti prabho

7026038c tat sarvam prsthatah krtva balat tenasmi dharsita

7026039a evam tvam aparadham me ksantum arhasi manada

7026039c na hi tulyam balam saumya striyas ca purusasya ca

7026040a evam srutva tu samkruddhas tada vaisvaranatmajah

7026040c dharsanam tam param srutva dhyanam sampravivesa ha

7026041a tasya tat karma vijnaya tada vaisravanatmajah

7026041c muhurtad rosatamraksas toyam jagraha panina

7026042a grhitva salilam divyam upasprsya yathavidhi

7026042c utsasarja tada sapam raksasendraya darunam

7026043a akama tena yasmat tvam balad bhadre pradharsita

7026043c tasmat sa yuvatim anyam nakamam upayasyati

7026044a yada tv akamam kamarto dharsayisyati yositam

7026044c murdha tu saptadha tasya sakalibhavita tada

7026045a tasminn udahrte sape jvalitagnisamaprabhe

7026045c devadundubhayo neduh puspavrstis ca khac cyuta

7026046a prajapatimukhas capi sarve devah praharsitah

7026046c jnatva lokagatim sarvam tasya mrtyum ca raksasah

7026047a srutva tu sa dasagrivas tam sapam romaharsanam

7026047c narisu maithunam bhavam nakamasv abhyarocayat

7027001a kailasam langhayitvatha dasagrivah saraksasah

7027001c asasada mahateja indralokam nisacarah

7027002a tasya raksasasainyasya samantad upayasyatah

7027002c devalokam yayau sabdo bhidyamanarnavopamah

7027003a srutva tu ravanam praptam indrah samcalitasanah

7027003c abravit tatra tan devan sarvan eva samagatan

7027004a adityan savasun rudran visvan sadhyan marudganan

7027004c sajjibhavata yuddhartham ravanasya duratmanah

7027005a evam uktas tu sakrena devah sakrasama yudhi

7027005c samnahyanta mahasattva yuddhasraddhasamanvitah

7027006a sa tu dinah paritrasto mahendro ravanam prati

7027006c visnoh samipam agatya vakyam etad uvaca ha

7027007a visno katham karisyamo mahaviryaparakrama

7027007c asau hi balavan rakso yuddhartham abhivartate

7027008a varapradanad balavan na khalv anyena hetuna

7027008c tac ca satyam hi kartavyam vakyam deva prajapateh

7027009a tad yatha namucir vrtro balir narakasambarau

7027009c tvan matam samavastabhya yatha dagdhas tatha kuru

7027010a na hy anyo deva devanam apatsu sumahabala

7027010c gatih parayanam vasti tvam rte purusottama

7027011a tvam hi narayanah shriman padmanabhah sanatanah

7027011c tvayaham sthapitas caiva devarajye sanatane

7027012a tad akhyahi yathatattvam devadeva mama svayam

7027012c asicakrasahayas tvam yudhyase samyuge ripum

7027013a evam uktah sa sakrena devo narayanah prabhuh

7027013c abravin na paritrasah karyas te sruyatam ca me

7027014a na tavad esa durvrttah sakyo daivatadanavaih

7027014c hantum yudhi samasadya varadanena durjayah

7027015a sarvatha tu mahat karma karisyati balotkatah

7027015c raksah putrasahayo 'sau drstam etan nisargatah

7027016a bravisi yat tu mam sakra samyuge yotsyasiti ha

7027016c naivaham pratiyotsye tam ravanam raksasadhipam

7027017a anihatya ripum visnur na hi pratinivartate

7027017c durlabhas caisa kamo 'dya varam asadya raksase

7027018a pratijanami devendra tvatsamipam satakrato

7027018c raksasasyaham evasya bhavita mrtyukaranam

7027019a aham enam vadhisyami ravanam sasutam yudhi

7027019c devatas tosayisyami jnatva kalam upasthitam

7027020a etasminn antare nadah susruve rajaniksaye

7027020c tasya ravanasainyasya prayuddhasya samantatah

7027021a atha yuddham samabhavad devaraksasayos tada

7027021c ghoram tumulanirhradam nanapraharanayudham

7027022a etasminn antare sura raksasa ghoradarsanah

7027022c yuddhartham abhyadhavanta saciva ravanajnaya

7027023a maricas ca prahastas ca mahaparsvamahodarau

7027023c akampano nikumbhas ca sukah sarana eva ca

7027024a samhradir dhumaketus ca mahadamstro mahamukhah

7027024c jambumali mahamali virupaksas ca raksasah

7027025a etaih sarvair mahaviryair vrto raksasapumgavah

7027025c ravanasyaryakah sainyam sumali pravivesa ha

7027026a sa hi devaganan sarvan nanapraharanaih sitaih

7027026c vidhvamsayati samkruddhah saha taih ksanadacaraih

7027027a etasminn antare suro vasunam astamo vasuh

7027027c savitra iti vikhyatah pravivesa maharanam

7027028a tato yuddham samabhavat suranam raksasaih saha

7027028c kruddhanam raksasam kirtim samaresv anivartinam

7027029a tatas te raksasah sura devams tan samare sthitan

7027029c nanapraharanair ghorair jaghnuh satasahasrasah

7027030a suras tu raksasan ghoran mahaviryan svatejasa

7027030c samare vividhaih sastrair anayan yamasadanam

7027031a etasminn antare surah sumali nama raksasah

7027031c nanapraharanaih kruddho ranam evabhyavartata

7027032a devanam tad balam sarvam nanapraharanaih sitaih

7027032c vidhvamsayati samkruddho vayur jaladharan iva

7027033a te mahabanavarsais ca sulaih prasais ca darunaih

7027033c pidyamanah surah sarve na vyatisthan samahitah

7027034a tato vidravyamanesu tridasesu sumalina

7027034c vasunam astamo devah savitro vyavatisthata

7027035a samvrtah svair anikais tu praharantam nisacaram

7027035c vikramena mahateja varayam asa samyuge

7027036a sumattayos tayor asid yuddham loke sudarunam

7027036c sumalino vasos caiva samaresv anivartinoh

7027037a tatas tasya mahabanair vasuna sumahatmana

7027037c mahan sa pannagarathah ksanena vinipatitah

7027038a hatva tu samyuge tasya ratham banasataih sitaih

7027038c gadam tasya vadharthaya vasur jagraha panina

7027039a tam pradiptam pragrhyasu kaladandanibham subham

7027039c tasya murdhani savitrah sumaler vinipatayat

7027040a tasya murdhani solkabha patanti ca tada babhau

7027040c sahasraksasamutsrsta girav iva mahasanih

7027041a tasya naivasthi kayo va na mamsam dadrse tada

7027041c gadaya bhasmasadbhuto rane tasmin nipatitah

7027042a tam drstva nihatam samkhye raksasas te samantatah

7027042c dudruvuh sahitah sarve krosamana mahasvanam

7028001a sumalinam hatam drstva vasuna bhasmasatkrtam

7028001c vidrutam capi svam sainyam laksayitvarditam saraih

7028002a tatah sa balavan kruddho ravanasya suto yudhi

7028002c nivartya raksasan sarvan meghanado vyatisthata

7028003a sa rathenagnivarnena kamagena maharathah

7028003c abhidudrava senam tam vanany agnir iva jvalan

7028004a tatah pravisatas tasya vividhayudhadharinah

7028004c vidudruvur disah sarva devas tasya ca darsanat

7028005a na tatravasthitah kas cid rane tasya yuyutsatah

7028005c sarvan avidhya vitrastan drstva sakro 'bhyabhasata

7028006a na bhetavyam na gantavyam nivartadhvam ranam prati

7028006c esa gacchati me putro yuddhartham aparajitah

7028007a tatah sakrasuto devo jayanta iti visrutah

7028007c rathenadbhutakalpena samgramam abhivartata

7028008a tatas te tridasah sarve parivarya sacisutam

7028008c ravanasya sutam yuddhe samasadya vyavasthitah

7028009a tesam yuddham mahad abhut sadrsam devaraksasam

7028009c krte mahendraputrasya raksasendrasutasya ca

7028010a tato mataliputre tu gomukhe raksasatmajah

7028010c sarathau patayam asa saran kancanabhusanan

7028011a sacisutas tv api tatha jayantas tasya sarathim

7028011c tam caiva ravanim kruddhah pratyavidhyad ranajire

7028012a tatah kruddho mahateja rakso visphariteksanah

7028012c ravanih sakraputram tam saravarsair avakirat

7028013a tatah pragrhya sastrani saravanti mahanti ca

7028013c sataghnis tomaran prasan gadakhadgaparasvadhan

7028013e sumahanty adrisrngani patayam asa ravanih

7028014a tatah pravyathita lokah samjajne ca tamo mahat

7028014c tasya ravanaputrasya tada satrun abhighnatah

7028015a tatas tad daivatabalam samantat tam sacisutam

7028015c bahuprakaram asvastham tatra tatra sma dhavati

7028016a nabhyajanams tadanyonyam satrun va daivatani va

7028016c tatra tatra viparyastam samantat paridhavitam

7028017a etasminn antare surah puloma nama viryavan

7028017c daiteyas tena samgrhya saciputro 'pavahitah

7028018a grhitva tam tu naptaram pravistah sa mahodadhim

7028018c matamaho 'ryakas tasya paulomi yena sa saci

7028019a pranasam drsya tu sura jayantasyatidarunam

7028019c vyathitas caprahrstas ca samantad vipradudruvuh

7028020a ravanis tv atha samhrsto balaih parivrtah svakaih

7028020c abhyadhavata devams tan mumoca ca mahasvanam

7028021a drstva pranasam putrasya ravanes capi vikramam

7028021c matalim praha devendro rathah samupaniyatam

7028022a sa tu divyo mahabhimah sajja eva maharathah

7028022c upasthito matalina vahyamano manojavah

7028023a tato megha rathe tasmims tadidvanto mahasvanah

7028023c agrato vayucapala gacchanto vyanadams tada

7028024a nanavadyani vadyanta stutayas ca samahitah

7028024c nanrtus capsarahsamghah prayate vasave ranam

7028025a rudrair vasubhir adityaih sadhyais ca samarudganaih

7028025c vrto nanapraharanair niryayau tridasadhipah

7028026a nirgacchatas tu sakrasya parusam pavano vavau

7028026c bhaskaro nisprabhas casin maholkas ca prapedire

7028027a etasminn antare suro dasagrivah pratapavan

7028027c aruroha ratham divyam nirmitam visvakarmana

7028028a pannagaih sumahakayair vestitam lomaharsanaih

7028028c yesam nisvasavatena pradiptam iva samyugam

7028029a daityair nisacaraih surai rathah samparivaritah

7028029c samarabhimukho divyo mahendram abhivartata

7028030a putram tam varayitvasau svayam eva vyavasthitah

7028030c so 'pi yuddhad viniskramya ravanih samupavisat

7028031a tato yuddham pravrttam tu suranam raksasaih saha

7028031c sastrabhivarsanam ghoram meghanam iva samyuge

7028032a kumbhakarnas tu dustatma nanapraharanodyatah

7028032c najnayata tada yuddhe saha kenapy ayudhyata

7028033a dantair bhujabhyam padbhyam ca saktitomarasayakaih

7028033c yena kenaiva samrabdhas tadayam asa vai suran

7028034a tato rudrair mahabhagaih sahadityair nisacarah

7028034c prayuddhas tais ca samgrame krttah sastrair nirantaram

7028035a tatas tad raksasam sainyam tridasaih samarudganaih

7028035c rane vidravitam sarvam nanapraharanaih sitaih

7028036a ke cid vinihatah sastrair vestanti sma mahitale

7028036c vahanesv avasaktas ca sthita evapare rane

7028037a rathan nagan kharan ustran pannagams turagams tatha

7028037c simsumaran varahams ca pisacavadanams tatha

7028038a tan samalingya bahubhyam vistabdhah ke cid ucchritah

7028038c devais tu sastrasamviddha mamrire ca nisacarah

7028039a citrakarma ivabhati sa tesam ranasamplavah

7028039c nihatanam pramattanam raksasanam mahitale

7028040a sonitodaka nisyandakankagrdhrasamakula

7028040c pravrtta samyugamukhe sastragrahavati nadi

7028041a etasminn antare kruddho dasagrivah pratapavan

7028041c niriksya tad balam sarvam daivatair vinipatitam

7028042a sa tam prativigahyasu pravrddham sainyasagaram

7028042c tridasan samare nighnan sakram evabhyavartata

7028043a tatah sakro mahac capam vispharya sumahasvanam

7028043c yasya vispharaghosena svananti sma diso dasa

7028044a tad vikrsya mahac capam indro ravanamurdhani

7028044c nipatayam asa saran pavakadityavarcasah

7028045a tathaiva ca mahabahur dasagrivo vyavasthitah

7028045c sakram karmukavibhrastaih saravarsair avakirat

7028046a prayudhyator atha tayor banavarsaih samantatah

7028046c najnayata tada kim cit sarvam hi tamasa vrtam

7029001a tatas tamasi samjate raksasa daivataih saha

7029001c ayudhyanta balonmattah sudayantah parasparam

7029002a tatas tu devasainyena raksasanam mahad balam

7029002c dasamsam sthapitam yuddhe sesam nitam yamaksayam

7029003a tasmims tu tamasa naddhe sarve te devaraksasah

7029003c anyonyam nabhyajananta yudhyamanah parasparam

7029004a indras ca ravanas caiva ravanis ca mahabalah

7029004c tasmims tamojalavrte moham iyur na te trayah

7029005a sa tu drstva balam sarvam nihatam ravano rane

7029005c krodham abhyagamat tivram mahanadam ca muktavan

7029006a krodhat sutam ca durdharsah syandanastham uvaca ha

7029006c parasainyasya madhyena yavadantam nayasva mam

7029007a adyaitams tridasan sarvan vikramaih samare svayam

7029007c nanasastrair mahasarair nasayami nabhastalat

7029008a aham indram vadhisyami varunam dhanadam yamam

7029008c tridasan vinihatyasu svayam sthasyamy athopari

7029009a visado na ca kartavyah sighram vahaya me ratham

7029009c dvih khalu tvam bravimy adya yavadantam nayasva mam

7029010a ayam sa nandanoddeso yatra vartamahe vayam

7029010c naya mam adya tatra tvam udayo yatra parvatah

7029011a tasya tadvacanam srutva turagan sa manojavan

7029011c adidesatha satrunam madhyenaiva ca sarathih

7029012a tasya tam niscayam jnatva sakro devesvaras tada

7029012c rathasthah samarasthams tan devan vakyam athabravit

7029013a surah srnuta madvakyam yat tavan mama rocate

7029013c jivann eva dasagrivah sadhu rakso nigrhyatam

7029014a esa hy atibalah sainye rathena pavanaujasa

7029014c gamisyati pravrddhormih samudra iva parvani

7029015a na hy esa hantum sakyo 'dya varadanat sunirbhayah

7029015c tad grahisyamahe rakso yatta bhavata samyuge

7029016a yatha balim nigrhyaitat trailokyam bhujyate maya

7029016c evam etasya papasya nigraho mama rocate

7029017a tato 'nyam desam asthaya sakrah samtyajya ravanam

7029017c ayudhyata mahateja raksasan nasayan rane

7029018a uttarena dasagrivah pravivesanivartitah

7029018c daksinena tu parsvena pravivesa satakratuh

7029019a tatah sa yojanasatam pravisto raksasadhipah

7029019c devatanam balam krtsnam saravarsair avakirat

7029020a tatah sakro niriksyatha pravistam tam balam svakam

7029020c nyavartayad asambhrantah samavrtya dasananam

7029021a etasminn antare nado mukto danavaraksasaih

7029021c ha hatah smeti tam drstva grastam sakrena ravanam

7029022a tato ratham samaruhya ravanih krodhamurchitah

7029022c tat sainyam atisamkruddhah pravivesa sudarunam

7029023a sa tam pravisya mayam tu dattam gopatina pura

7029023c adrsyah sarvabhutanam tat sainyam samavakirat

7029024a tatah sa devan samtyajya sakram evabhyayad drutam

7029024c mahendras ca mahateja na dadarsa sutam ripoh

7029025a sa matalim hayams caiva tadayitva sarottamaih

7029025c mahendram banavarsena sighrahasto hy avakirat

7029026a tatah sakro ratham tyaktva visrjya ca sa matalim

7029026c airavatam samaruhya mrgayam asa ravanim

7029027a sa tu maya balad raksah samgrame nabhyadrsyata

7029027c kiramanah saraughena mahendram amitaujasam

7029028a sa tam yada parisrantam indram mene 'tha ravanih

7029028c tadainam mayaya baddhva svasainyam abhito 'nayat

7029029a tam drstvatha balat tasmin mayayapahrtam rane

7029029c mahendram amarah sarve kim nv etad iti cukrusuh

7029029e na hi drsyati vidyavan mayaya yena niyate

7029030a etasminn antare capi sarve suraganas tada

7029030c abhyadravan susamkruddha ravanam sastravrstibhih

7029031a ravanas tu samasadya vasvadityamarudganan

7029031c na sasaka rane sthatum na yoddhum sastrapiditah

7029032a tam tu drstva parisrantam praharair jarjaracchavim

7029032c ravanih pitaram yuddhe 'darsanastho 'bravid idam

7029033a agaccha tata gacchavo nivrttam ranakarma tat

7029033c jitam te viditam bho 'stu svastho bhava gatajvarah

7029034a ayam hi surasainyasya trailokyasya ca yah prabhuh

7029034c sa grhito maya sakro bhagnamanah surah krtah

7029035a yathestam bhunksva trailokyam nigrhya ripum ojasa

7029035c vrtha te kim sramam krtva yuddham hi tava nisphalam

7029036a sa daivatabalat tasman nivrtto ranakarmanah

7029036c tac chrutva ravaner vakyam svasthaceta dasananah

7029037a atha ranavigatajvarah prabhur; vijayam avapya nisacaradhipah

7029037c bhavanam abhi tato jagama hrstah; svasutam avapya ca vakyam abravit

7029038a atibalasadrsaih parakramais tair; mama kulamanavivardhanam krtam

7029038c yad amarasamavikrama tvaya; tridasapatis tridasas ca nirjitah

7029039a tvaritam upanayasva vasavam; nagaram ito vraja sainyasamvrtah

7029039c aham api tava gacchato drutam; saha sacivair anuyami prsthatah

7029040a atha sa balavrtah savahanas; tridasapatim parigrhya ravanih

7029040c svabhavanam upagamya raksaso; muditamana visasarja raksasan

7030001a jite mahendre 'tibale ravanasya sutena vai

7030001c prajapatim puraskrtya gata lankam suras tada

7030002a tam ravanam samasadya putrabhratrbhir avrtam

7030002c abravid gagane tisthan santvapurvam prajapatih

7030003a vatsa ravana tusto 'smi tava putrasya samyuge

7030003c aho 'sya vikramaudaryam tava tulyo 'dhiko 'pi va

7030004a jitam hi bhavata sarvam trailokyam svena tejasa

7030004c krta pratijna saphala prito 'smi svasutena vai

7030005a ayam ca putro 'tibalas tava ravanaravanih

7030005c indrajit tv iti vikhyato jagaty esa bhavisyati

7030006a balavan satrunirjeta bhavisyaty esa raksasah

7030006c yam ashritya tvaya rajan sthapitas tridasa vase

7030007a tan mucyatam mahabaho mahendrah pakasasanah

7030007c kim casya moksanarthaya prayacchanti divaukasah

7030008a athabravin mahateja indrajit samitimjayah

7030008c amaratvam aham deva vrnomihasya moksane

7030009a abravit tu tada devo ravanim kamalodbhavah

7030009c nasti sarvamaratvam hi kesam cit praninam bhuvi

7030010a athabravit sa tatrastham indrajit padmasambhavam

7030010c sruyatam ya bhavet siddhih satakratuvimoksane

7030011a mamestam nityaso deva havyaih sampujya pavakam

7030011c samgramam avatartum vai satrunirjayakanksinah

7030012a tasmims ced asamapte tu japyahome vibhavasoh

7030012c yudhyeyam deva samgrame tada me syad vinasanam

7030013a sarvo hi tapasa caiva vrnoty amaratam puman

7030013c vikramena maya tv etad amaratvam pravartitam

7030014a evam astv iti tam praha vakyam devah prajapatih

7030014c muktas cendrajita sakro gatas ca tridivam surah

7030015a etasminn antare sakro dino bhrastambarasrajah

7030015c rama cintaparitatma dhyanatatparatam gatah

7030016a tam tu drstva tathabhutam praha devah prajapatih

7030016c sakrakrato kim utkantham karosi smara duskrtam

7030017a amarendra maya bahvyah prajah srstah pura prabho

7030017c ekavarnah samabhasa ekarupas ca sarvasah

7030018a tasam nasti viseso hi darsane laksane 'pi va

7030018c tato 'ham ekagramanas tah prajah paryacintayam

7030019a so 'ham tasam visesartham striyam ekam vinirmame

7030019c yad yat prajanam pratyangam visistam tat tad uddhrtam

7030020a tato maya rupagunair ahalya stri vinirmita

7030020c ahalyety eva ca maya tasya nama pravartitam

7030021a nirmitayam tu devendra tasyam naryam surarsabha

7030021c bhavisyatiti kasyaisa mama cinta tato 'bhavat

7030022a tvam tu sakra tada narim janise manasa prabho

7030022c sthanadhikataya patni mamaiseti puramdara

7030023a sa maya nyasabhuta tu gautamasya mahatmanah

7030023c nyasta bahuni varsani tena niryatita ca sa

7030024a tatas tasya parijnaya maya sthairyam mahamuneh

7030024c jnatva tapasi siddhim ca patnyartham sparsita tada

7030025a sa taya saha dharmatma ramate sma mahamunih

7030025c asan nirasa devas tu gautame dattaya taya

7030026a tvam kruddhas tv iha kamatma gatva tasyasramam muneh

7030026c drstavams ca tada tam strim diptam agnisikham iva

7030027a sa tvaya dharsita sakra kamartena samanyuna

7030027c drstas tvam ca tada tena asrame paramarsina

7030028a tatah kruddhena tenasi saptah paramatejasa

7030028c gato 'si yena devendra dasabhagaviparyayam

7030029a yasman me dharsita patni tvaya vasava nirbhayam

7030029c tasmat tvam samare rajan satruhastam gamisyasi

7030030a ayam tu bhavo durbuddhe yas tvayeha pravartitah

7030030c manusesv api sarvesu bhavisyati na samsayah

7030031a tatradharmah subalavan samutthasyati yo mahan

7030031c tatrardham tasya yah karta tvayy ardham nipatisyati

7030032a na ca te sthavaram sthanam bhavisyati puramdara

7030032c etenadharmayogena yas tvayeha pravartitah

7030033a yas ca yas ca surendrah syad dhruvah sa na bhavisyati

7030033c esa sapo maya mukta ity asau tvam tadabravit

7030034a tam tu bharyam vinirbhartsya so 'bravit sumahatapah

7030034c durvinite vinidhvamsa mamasramasamipatah

7030035a rupayauvanasampanna yasmat tvam anavasthita

7030035c tasmad rupavati loke na tvam eka bhavisyasi

7030036a rupam ca tat prajah sarva gamisyanti sudurlabham

7030036c yat tavedam samashritya vibhrame 'yam upasthitah

7030037a tada prabhrti bhuyistham praja rupasamanvitah

7030037c sapotsargad dhi tasyedam muneh sarvam upagatam

7030038a tat smara tvam mahabaho duskrtam yat tvaya krtam

7030038c yena tvam grahanam satror gato nanyena vasava

7030039a sighram yajasva yajnam tvam vaishnavam susamahitah

7030039c pavitas tena yajnena yasyasi tridivam tatah

7030040a putras ca tava devendra na vinasto maharane

7030040c nitah samnihitas caiva aryakena mahodadhau

7030041a etac chrutva mahendras tu yajnam istva ca vaishnavam

7030041c punas tridivam akramad anvasasac ca devatah

7030042a etad indrajito rama balam yat kirtitam maya

7030042c nirjitas tena devendrah pranino 'nye ca kim punah

7031001a tato ramo mahateja vismayat punar eva hi

7031001c uvaca pranato vakyam agastyam rsisattamam

7031002a bhagavan kim tada lokah sunya asan dvijottama

7031002c dharsanam yatra na prapto ravano raksasesvarah

7031003a utaho hinaviryas te babhuvuh prthiviksitah

7031003c bahiskrta varastrais ca bahavo nirjita nrpah

7031004a raghavasya vacah srutva agastyo bhagavan rsih

7031004c uvaca ramam prahasan pitamaha ivesvaram

7031005a sa evam badhamanas tu parthivan parthivarsabha

7031005c cacara ravano rama prthivyam prthivipate

7031006a tato mahismatim nama purim svargapuriprabham

7031006c samprapto yatra samnidhyam paramam vasuretasah

7031007a tulya asin nrpas tasya pratapad vasuretasah

7031007c arjuno nama yasyagnih sarakunde sayah sada

7031008a tam eva divasam so 'tha haihayadhipatir bali

7031008c arjuno narmadam rantum gatah stribhih sahesvarah

7031009a ravano raksasendras tu tasyamatyan aprcchata

7031009c kvarjuno vo nrpah so 'dya sighram akhyatum arhatha

7031010a ravano 'ham anuprapto yuddhepsur nrvarena tu

7031010c mamagamanam avyagrair yusmabhih samnivedyatam

7031011a ity evam ravanenoktas te 'matyah suvipascitah

7031011c abruvan raksasapatim asamnidhyam mahipateh

7031012a srutva visravasah putrah pauranam arjunam gatam

7031012c apasrtyagato vindhyam himavatsamnibham girim

7031013a sa tam abhram ivavistam udbhrantam iva medinim

7031013c apasyad ravano vindhyam alikhantam ivambaram

7031014a sahasrasikharopetam simhadhyusitakandaram

7031014c prapata patitaih sitaih sattahasam ivambubhih

7031015a devadanavagandharvaih sapsaroganakimnaraih

7031015c saha stribhih kridamanaih svargabhutam mahocchrayam

7031016a nadibhih syandamanabhir agatipratimam jalam

7031016c sphutibhis calajihvabhir vamantam iva visthitam

7031017a ulkavantam darivantam himavatsamnibham girim

7031017c pasyamanas tato vindhyam ravano narmadam yayau

7031018a calopalajalam punyam pascimodadhigaminim

7031018c mahisaih srmaraih simhaih sardularksagajottamaih

7031018e usnabhitaptais trsitaih samksobhitajalasayam

7031019a cakravakaih sakarandaih sahamsajalakukkutaih

7031019c sarasais ca sadamattaih kokujadbhih samavrtam

7031020a phulladrumakrtottamsam cakravakayugastanim

7031020c vistirnapulinasronim hamsavalisumekhalam

7031021a pusparenvanuliptangim jalaphenamalamsukam

7031021c jalavagahasamsparsam phullotpalasubheksanam

7031022a puspakad avaruhyasu narmadam saritam varam

7031022c istam iva varam narim avagahya dasananah

7031023a sa tasyah puline ramye nanakusumasobhite

7031023c upopavistah sacivaih sardham raksasapumgavah

7031023e narmada darsajam harsam aptavan raksasesvarah

7031024a tatah salilam prahasan ravano raksasadhipah

7031024c uvaca sacivams tatra maricasukasaranan

7031025a esa rasmisahasrena jagat krtveva kancanam

7031025c tiksnatapakarah suryo nabhaso madhyam asthitah

7031025e mam asinam viditveha candrayati divakarah

7031026a narmada jalasitas ca sugandhih sramanaasanah

7031026c madbhayad anilo hy esa vaty asau susamahitah

7031027a iyam capi saricchrestha narmada narma vardhini

7031027c linaminavihamgormih sabhayevangana sthita

7031028a tad bhavantah ksatah sastrair nrpair indrasamair yudhi

7031028c candanasya raseneva rudhirena samuksitah

7031029a te yuyam avagahadhvam narmadam sarmadam nrnam

7031029c mahapadmamukha matta gangam iva mahagajah

7031030a asyam snatva mahanadyam papmanam vipramoksyatha

7031031a aham apy atra puline saradindusamaprabhe

7031031c puspopaharam sanakaih karisyami umapateh

7031032a ravanenaivam uktas tu maricasukasaranah

7031032c samahodaradhumraksa narmadam avagahire

7031033a raksasendragajais tais tu ksobhyate narmada nadi

7031033c vamananjanapadmadyair ganga iva mahagajaih

7031034a tatas te raksasaah snatva narmadaya varambhasi

7031034c uttirya puspany ajahrur balyartham ravanasya tu

7031035a narmada puline ramye subhrabhrasadrsaprabhe

7031035c raksasendrair muhurtena krtah puspamayo girih

7031036a puspesupahrtesv eva ravano raksasesvarah

7031036c avatirno nadim snatum gangam iva mahagajah

7031037a tatra snatva ca vidhivaj japtva japyam anuttamam

7031037c narmada salilat tasmad uttatara sa ravanah

7031038a ravanam pranjalim yantam anvayuh saptaraksasah

7031038c yatra yatra sa yati sma ravano raksasadhipah

7031038e jambunadamayam lingam tatra tatra sma niyate

7031039a valukavedimadhye tu tal lingam sthapya ravanah

7031039c arcayam asa gandhais ca puspais camrtagandhibhih

7031040a tatah satam artiharam haram param; varapradam candramayukhabhusanam

7031040c samarcayitva sa nisacaro jagau; prasarya hastan prananarta cayatan

7032001a narmada puline yatra raksasendrah sa ravanah

7032001c puspopaharam kurute tasmad desad aduratah

7032002a arjuno jayatam srestho mahismatyah patih prabhuh

7032002c kridite saha naribhir narmadatoyam ashritah

7032003a tasam madhyagato raja raraja sa tato 'rjunah

7032003c karenunam sahasrasya madhyastha iva kunjarah

7032004a jijnasuh sa tu bahunam sahasrasyottamam balam

7032004c rurodha narmada vegam bahubhih sa tadarjunah

7032005a kartaviryabhujasetum taj jalam prapya nirmalam

7032005c kulapaharam kurvanam pratisrotah pradhavati

7032006a saminanakramakarah sapuspakusasamstarah

7032006c sa narmadambhaso vegah pravrtkala ivababhau

7032007a sa vegah kartaviryena sampresita ivambhasah

7032007c puspopaharam tat sarvam ravanasya jahara ha

7032008a ravano 'rdhasamaptam tu utsrjya niyamam tada

7032008c narmadam pasyate kantam pratikulam yatha priyam

7032009a pascimena tu tam drstva sagarodgarasamnibham

7032009c vardhantam ambhaso vegam purvam asam pravisya tu

7032010a tato 'nudbhrantasakunam svabhavye parame sthitam

7032010c nirvikaranganabhasam pasyate ravano nadim

7032011a savyetarakarangulya sasabdam ca dasananah

7032011c vegaprabhavam anvestum so 'disac chukasaranau

7032012a tau tu ravanasamdistau bhratarau sukasaranau

7032012c vyomantaracarau virau prasthitau pascimonmukhau

7032013a ardhayojanamatram tu gatva tau tu nisacarau

7032013c pasyetam purusam toye kridantam sahayositam

7032014a brhatsalapratikasam toyavyakulamurdhajam

7032014c madaraktantanayanam madanakaravarcasam

7032015a nadim bahusahasrena rundhantam arimardanam

7032015c girim padasahasrena rundhantam iva medinim

7032016a balanam varanarinam sahasrenabhisamvrtam

7032016c samadanam karenunam sahasreneva kunjaram

7032017a tam adbhutatamam drstva raksasau sukasaranau

7032017c samnivrttav upagamya ravanam tam athocatuh

7032018a brhatsalapratikasah ko 'py asau raksasesvara

7032018c narmadam rodhavad ruddhva kridapayati yositah

7032019a tena bahusahasrena samniruddhajala nadi

7032019c sagarodgarasamkasan udgaran srjate muhuh

7032020a ity evam bhasamanau tau nisamya sukasaranau

7032020c ravano 'rjuna ity uktva uttasthau yuddhalalasah

7032021a arjunabhimukhe tasmin prasthite raksasesvare

7032021c sakrd eva krto ravah saraktah presito ghanaih

7032022a mahodaramahaparsvadhumraksasukasaranaih

7032022c samvrto raksasendras tu tatragad yatra so 'rjunah

7032023a natidirghena kalena sa tato raksaso bali

7032023c tam narmada hradam bhimam ajagamanjanaprabhah

7032024a sa tatra striparivrtam vasitabhir iva dvipam

7032024c narendram pasyate raja raksasanam tadarjunam

7032025a sa rosad raktanayano raksasendro baloddhatah

7032025c ity evam arjunamatyan aha gambhiraya gira

7032026a amatyah ksipram akhyata haihayasya nrpasya vai

7032026c yuddhartham samanuprapto ravano nama namatah

7032027a ravanasya vacah srutva mantrino 'tharjunasya te

7032027c uttasthuh sayudhas tam ca ravanam vakyam abruvan

7032028a yuddhasya kalo vijnatah sadhu bhoh sadhu ravana

7032028c yah ksibam strivrtam caiva yoddhum icchasi no nrpam

7032028e vasitamadhyagam mattam sardula iva kunjaram

7032029a ksamasvadya dasagriva usyatam rajani tvaya

7032029c yuddhasraddha tu yady asti svas tata samare 'rjunam

7032030a yadi vapi tvara tubhyam yuddhatrsnasamavrta

7032030c nihatyasmams tato yuddham arjunenopayasyasi

7032031a tatas te ravanamatyair amatyah parthivasya tu

7032031c suditas capi te yuddhe bhaksitas ca bubhuksitaih

7032032a tato halahalasabdo narmada tira ababhau

7032032c arjunasyanuyatranam ravanasya ca mantrinam

7032033a isubhis tomaraih sulair vajrakalpaih sakarsanaih

7032033c saravanan ardayantah samantat samabhidrutah

7032034a haihayadhipayodhanam vega asit sudarunah

7032034c sanakraminamakarasamudrasyeva nisvanah

7032035a ravanasya tu te 'matyah prahastasukasaranah

7032035c kartaviryabalam kruddha nirdahanty agnitejasah

7032036a arjunaya tu tat karma ravanasya samantrinah

7032036c kridamanaya kathitam purusair dvararaksibhih

7032037a uktva na bhetavyam iti strijanam sa tato 'rjunah

7032037c uttatara jalat tasmad gangatoyad ivanjanah

7032038a krodhadusitanetras tu sa tato 'rjuna pavakah

7032038c prajajvala mahaghoro yuganta iva pavakah

7032039a sa turnataram adaya varahemangado gadam

7032039c abhidravati raksamsi tamamsiva divakarah

7032040a bahuviksepakaranam samudyamya mahagadam

7032040c garudam vegam asthaya apapataiva so 'rjunah

7032041a tasya margam samavrtya vindhyo 'rkasyeva parvatah

7032041c sthito vindhya ivakampyah prahasto musalayudhah

7032042a tato 'sya musalam ghoram lohabaddham madoddhatah

7032042c prahastah presayan kruddho rarasa ca yathambudah

7032043a tasyagre musalasyagnir asokapidasamnibhah

7032043c prahastakaramuktasya babhuva pradahann iva

7032044a adhavamanam musalam kartaviryas tadarjunah

7032044c nipunam vancayam asa sagado gajavikramah

7032045a tatas tam abhidudrava prahastam haihayadhipah

7032045c bhramayano gadam gurvim pancabahusatocchrayam

7032046a tenahato 'tivegena prahasto gadaya tada

7032046c nipapata sthitah sailo vajrivajrahato yatha

7032047a prahastam patitam drstva maricasukasaaranah

7032047c samahodaradhumraksa apasrpta ranajirat

7032048a apakrantesv amatyesu prahaste ca nipatite

7032048c ravano 'bhyadravat turnam arjunam nrpasattamam

7032049a sahasrabahos tad yuddham vimsadbahos ca darunam

7032049c nrparaksasayos tatra arabdham lomaharsanam

7032050a sagarav iva samksubdhau calamulav ivacalau

7032050c tejoyuktav ivadityau pradahantav ivanalau

7032051a baloddhatau yatha nagau vasitarthe yatha vrsau

7032051c meghav iva vinardantau simhav iva balotkatau

7032052a rudrakalav iva kruddhau tau tatha raksasarjunau

7032052c parasparam gadabhyam tau tadayam asatur bhrsam

7032053a vajrapraharan acala yatha ghoran visehire

7032053c gadapraharams tadvat tau sahete nararaksasau

7032054a yathasaniravebhyas tu jayate vai pratisrutih

7032054c tatha tabhyam gadapatair disah sarvah pratisrutah

7032055a arjunasya gada sa tu patyamanahitorasi

7032055c kancanabham nabhas cakre vidyutsaudamani yatha

7032056a tathaiva ravanenapi patyamana muhur muhuh

7032056c arjunorasi nirbhati gadolkeva mahagirau

7032057a narjunah khedam apnoti na raksasaganesvarah

7032057c samam asit tayor yuddham yatha purvam balindrayoh

7032058a srngair maharsabhau yadvad dantagrair iva kunjarau

7032058c parasparam vinighnantau nararaksasasattamau

7032059a tato 'rjunena kruddhena sarvapranena sa gada

7032059c stanayor antare mukta ravanasya mahahave

7032060a varadanakrtatrane sa gada ravanorasi

7032060c durbaleva yatha sena dvidhabhutapatat ksitau

7032061a sa tv arjunapramuktena gadapatena ravanah

7032061c apasarpad dhanurmatram nisasaada ca nistanan

7032062a sa vihvalam tad alaksya dasagrivam tato 'rjunah

7032062c sahasa pratijagraha garutman iva pannagam

7032063a sa tam bahusahasrena balad grhya dasananam

7032063c babandha balavan raja balim narayano yatha

7032064a badhyamane dasagrive siddhacaranadevatah

7032064c sadhviti vadinah puspaih kiranty arjunamurdhani

7032065a vyaghro mrgam ivadaya simharad iva dantinam

7032065c rarasa haihayo raja harsad ambudavan muhuh

7032066a prahastas tu samasvasto drstva baddham dasananam

7032066c saha tai rakasaih kruddha abhidudrava parthivam

7032067a naktamcaranam vegas tu tesam apatatam babhau

7032067c uddhrta atapapaye samudranam ivadbhutah

7032068a munca munceti bhasantas tistha tistheti casakrt

7032068c musalani ca sulani utsasarjus tadarjune

7032069a apraptany eva tany asu asambhrantas tadarjunah

7032069c ayudhany amararinam jagraha ripusudanah

7032070a tatas tair eva raksamsi durdharaih pravarayudhaih

7032070c bhittva vidravayam asa vayur ambudharan iva

7032071a raksasams trasayitva tu kartaviryarjunas tada

7032071c ravanam grhya nagaram pravivesa suhrdvrtah

7032072a sa kiryamanah kusumaksatotkarair; dvijaih sapauraih puruhutasamnibhah

7032072c tadarjunah sampravivesa tam purim; balim nigrhyaiva sahasralocanah

7033001a ravanagrahanam tat tu vayugrahanasamnibham

7033001c rsih pulastyah susrava kathitam divi daivataih

7033002a tatah putrasutasnehat kampyamano mahadhrtih

7033002c mahismatipatim drastum ajagama mahan rsih

7033003a sa vayumargam asthaya vayutulyagatir dvijah

7033003c purim mahismatim prapto manahsamtapavikramah

7033004a so 'maravatisamkasam hrstapustajanavrtam

7033004c pravivesa purim brahma indrasyevamaravatim

7033005a padacaram ivadityam nispatantam sudurdrsam

7033005c tatas te pratyabhijnaya arjunaya nyavedayan

7033006a pulastya iti tam srutva vacanam haihayadhipah

7033006c sirasy anjalim uddhrtya pratyudgacchad dvijottamam

7033007a purohito 'sya grhyarghyam madhuparkam tathaiva ca

7033007c purastat prayayau rajna indrasyeva brhaspatih

7033008a tatas tam rsim ayantam udyantam iva bhaskaram

7033008c arjuno drsya sampraptam vavandendra ivesvaram

7033009a sa tasya madhuparkam ca padyam arghyam ca dapayan

7033009c pulastyam aha rajendro harsagadgadaya gira

7033010a adyeyam amaravatya tulya mahismati krta

7033010c adyaham tu dvijendrendra yasmat pasyami durdrsam

7033011a adya me kusalam deva adya me kulam uddhrtam

7033011c yat te devaganair vandyau vande 'ham caranav imau

7033012a idam rajyam ime putra ime dara ime vayam

7033012c brahman kim kurma kim karyam ajnapayatu no bhavan

7033013a tam dharme 'gnisu bhrtyesu sivam prstvatha parthivam

7033013c pulastyovaca rajanam haihayanam tadarjunam

7033014a rajendramalapadmaksapurnacandranibhanana

7033014c atulam te balam yena dasagrivas tvaya jitah

7033015a bhayad yasyavatisthetam nispandau sagaranilau

7033015c so 'yam adya tvaya baddhah pautro me 'tivadurjayah

7033016a tat putraka yasah sphitam nama visravitam tvaya

7033016c madvakyad yacyamano 'dya munca vatsa dasananam

7033017a pulastyajnam sa grhyatha akimcanavaco 'rjunah

7033017c mumoca parthivendrendro raksasendram prahrstavat

7033018a sa tam pramuktva tridasarim arjunah; prapujya divyabharanasragambaraih

7033018c ahimsakam sakhyam upetya sagnikam; pranamya sa brahmasutam grham yayau

7033019a pulastyenapi samgamya raksasendrah pratapavan

7033019c parisvangakrtatithyo lajjamano visarjitah

7033020a pitamahasutas capi pulastyo munisattamah

7033020c mocayitva dasagrivam brahmalokam jagama sah

7033021a evam sa ravanah praptah kartaviryat tu dharsanat

7033021c pulastyavacanac capi punar moksam avaptavan

7033022a evam balibhyo balinah santi raghavanandana

7033022c navajna paratah karya ya icchec chreya atmanah

7033023a tatah sa raja pisitasananam; sahasrabahor upalabhya maitrim

7033023c punar naranam kadanam cakara; cacara sarvam prthivim ca darpat

7034001a arjunena vimuktas tu ravano raksasadhipah

7034001c cacara prthivim sarvam anirvinnas tatha krtah

7034002a raksasam va manusyam va srnute yam baladhikam

7034002c ravanas tam samasadya yuddhe hvayati darpitah

7034003a tatah kada cit kiskindham nagarim valipalitam

7034003c gatvahvayati yuddhaya valinam hemamalinam

7034004a tatas tam vanaramatyas taras tarapita prabhuh

7034004c uvaca ravanam vakyam yuddhaprepsum upagatam

7034005a raksasendra gato vali yas te pratibalo bhavet

7034005c nanyah pramukhatah sthatum tava saktah plavamgamah

7034006a caturbhyo 'pi samudrebhyah samdhyam anvasya ravana

7034006c imam muhurtam ayati vali tistha muhurtakam

7034007a etan asthicayan pasya ya ete sankhapandurah

7034007c yuddharthinam ime rajan vanaradhipatejasa

7034008a yad vamrtarasah pitas tvaya ravanaraksasa

7034008c tatha valinam asadya tadantam tava jivitam

7034009a atha va tvarase martum gaccha daksinasagaram

7034009c valinam draksyase tatra bhumistham iva bhaskaram

7034010a sa tu taram vinirbhartsya ravano raksasesvarah

7034010c puspakam tat samaruhya prayayau daksinarnavam

7034011a tatra hemagiriprakhyam tarunarkanibhananam

7034011c ravano valinam drstva samdhyopasanatatparam

7034012a puspakad avaruhyatha ravano 'njanasamnibhah

7034012c grahitum valinam turnam nihsabdapadam adravat

7034013a yadrcchayonmilayata valinapi sa ravanah

7034013c papabhiprayavan drstas cakara na ca sambhramam

7034014a sasam alaksya simho va pannagam garudo yatha

7034014c na cintayati tam vali ravanam papaniscayam

7034015a jighrksamanam adyainam ravanam papabuddhinam

7034015c kaksavalambinam krtva gamisyami maharnavan

7034016a draksyanty arim mamankastham sramsitorukarambaram

7034016c lambamanam dasagrivam garudasyeva pannagam

7034017a ity evam matim asthaya vali karnam upashritah

7034017c japan vai naigaman mantrams tasthau parvatarad iva

7034018a tav anyonyam jighrksantau hariraksasaparthivau

7034018c prayatnavantau tat karma ihatur baladarpitau

7034019a hastagrahyam tu tam matva padasabdena ravanam

7034019c paranmukho 'pi jagraha vali sarpam ivandajah

7034020a grahitukamam tam grhya raksasam isvaram harih

7034020c kham utpapata vegena krtva kaksavalambinam

7034021a sa tam piddayamanas tu vitudantam nakhair muhuh

7034021c jahara ravanam vali pavanas toyadam yatha

7034022a atha te raksasamatya hriyamane dasanane

7034022c mumoksayisavo ghora ravamana hy abhidravan

7034023a anviyamanas tair vali bhrajate 'mbaramadhyagah

7034023c anviyamano meghaughair ambarastha ivamsuman

7034024a te 'saknuvantah sampraptam valinam raksasottamah

7034024c tasya bahuruvegena parisrantah patanti ca

7034025a valimargad apakraman parvatendra hi gacchatah

7034026a apaksiganasampato vanarendro mahajavah

7034026c kramasah sagaran sarvan samdhyakalam avandata

7034027a sabhajyamano bhutais tu khecaraih khecaro harih

7034027c pascimam sagaram vali ajagama saravanah

7034028a tatra samdhyam upasitva snatva japtva ca vanarah

7034028c uttaram sagaram prayad vahamano dasananam

7034029a uttare sagare samdhyam upasitva dasananam

7034029c vahamano 'gamad vali purvam ambumahanidhim

7034030a tatrapi samdhyam anvasya vasavih sa harisvarah

7034030c kiskindhabhimukho grhya ravanam punar agamat

7034031a catursv api samudresu samdhyam anvasya vanarah

7034031c ravanodvahanasrantah kiskindhopavane 'patat

7034032a ravanam tu mumocatha svakaksat kapisattamah

7034032c kutas tvam iti covaca prahasan ravanam prati

7034033a vismayam tu mahad gatva sramalokaniriksanah

7034033c raksaseso harisam tam idam vacanam abravit

7034034a vanarendra mahendrabha raksasendro 'smi ravanah

7034034c yuddhepsur aham sampraptah sa cadyasaditas tvaya

7034035a aho balam aho viryam aho gambhirata ca te

7034035c yenaham pasuvad grhya bhramitas caturo 'rnavan

7034036a evam asrantavad vira sighram eva ca vanara

7034036c mam caivodvahamanas tu ko 'nyo virah kramisyati

7034037a trayanam eva bhutanam gatir esa plavamgama

7034037c mano'nilasuparnanam tava va natra samsayah

7034038a so 'ham drstabalas tubhyam icchami haripumgava

7034038c tvaya saha ciram sakhyam susnigdham pavakagratah

7034039a darah putrah puram rastram bhogacchadanabhojanam

7034039c sarvam evavibhaktam nau bhavisyati harisvara

7034040a tatah prajvalayitvagnim tav ubhau hariraksasau

7034040c bhratrtvam upasampannau parisvajya parasparam

7034041a anyonyam lambitakarau tatas tau hariraksasau

7034041c kiskindham visatur hrstau simhau giriguham iva

7034042a sa tatra masam usitah sugriva iva ravanah

7034042c amatyair agatair nicas trailokyotsadanarthibhih

7034043a evam etat puravrttam valina ravanah prabho

7034043c dharsitas ca krtas capi bhrata pavakasamnidhau

7034044a balam apratimam rama valino 'bhavad uttamam

7034044c so 'pi taya vinirdagdhah salabho vahnina yatha

7035001a aprcchata tato ramo daksinasalayam munim

7035001c pranjalir vinayopeta idam aha vaco 'rthavat

7035002a atulam balam etabhyam valino ravanasya ca

7035002c na tv etau hanumadviryaih samav iti matir mama

7035003a sauryam daksyam balam dhairyam prajnata nayasadhanam

7035003c vikramas ca prabhavas ca hanumati krtalayah

7035004a drstvodadhim visidantim tadaisa kapivahinim

7035004c samasvasya kapin bhuyo yojananam satam plutah

7035005a dharsayitva purim lankam ravanantahpuram tatha

7035005c drstva sambhasita capi sita visvasita tatha

7035006a senagraga mantrisutah kimkara ravanatmajah

7035006c ete hanumata tatra ekena vinipatitah

7035007a bhuyo bandhad vimuktena sambhasitva dasananam

7035007c lanka bhasmikrta tena pavakeneva medini

7035008a na kalasya na sakrasya na visnor vittapasya ca

7035008c karmani tani sruyante yani yuddhe hanumatah

7035009a etasya bahuviryena lanka sita ca laksmanah

7035009c prapto maya jayas caiva rajyam mitrani bandhavah

7035010a hanuman yadi me na syad vanaradhipateh sakha

7035010c pravrttam api ko vettum janakyah saktiman bhavet

7035011a kimartham vali caitena sugrivapriyakamyaya

7035011c tada vaire samutpanne na dagdho virudho yatha

7035012a na hi veditavan manye hanuman atmano balam

7035012c yad drstavan jivitestam klisyantam vanaradhipam

7035013a etan me bhagavan sarvam hanumati mahamune

7035013c vistarena yathatattvam kathayamarapujita

7035014a raghavasya vacah srutva hetuyuktam rsis tatah

7035014c hanumatah samaksam tam idam vacanam abravit

7035015a satyam etad raghusrestha yad bravisi hanumatah

7035015c na bale vidyate tulyo na gatau na matau parah

7035016a amoghasapaih sapas tu datto 'sya rsibhih pura

7035016c na vedita balam yena bali sann arimardanah

7035017a balye 'py etena yat karma krtam rama mahabala

7035017c tan na varnayitum sakyam atibalatayasya te

7035018a yadi vasti tv abhiprayas tac chrotum tava raghava

7035018c samadhaya matim rama nisamaya vadamy aham

7035019a suryadattavarasvarnah sumerur nama parvatah

7035019c yatra rajyam prasasty asya kesari nama vai pita

7035020a tasya bharya babhuvesta hy anjaneti parisruta

7035020c janayam asa tasyam vai vayur atmajam uttamam

7035021a salisukasamabhasam prasutemam tadanjana

7035021c phalany ahartukama vai niskranta gahane cara

7035022a esa matur viyogac ca ksudhaya ca bhrsarditah

7035022c ruroda sisur atyartham sisuh sarabharad iva

7035023a tatodyantam vivasvantam japa puspotkaropamam

7035023c dadrse phalalobhac ca utpapata ravim prati

7035024a balarkabhimukho balo balarka iva murtiman

7035024c grahitukamo balarkam plavate 'mbaramadhyagah

7035025a etasmin plavanane tu sisubhave hanumati

7035025c devadanavasiddhanam vismayah sumahan abhut

7035026a napy evam vegavan vayur garudo na manas tatha

7035026c yathayam vayuputras tu kramate 'mbaram uttamam

7035027a yadi tavac chisor asya idrsau gativikramau

7035027c yauvanam balam asadya katham vego bhavisyati

7035028a tam anuplavate vayuh plavantam putram atmanah

7035028c suryadahabhayad raksams tusaracayasitalah

7035029a bahuyojanasahasram kramaty esa tato 'mbaram

7035029c pitur balac ca balyac ca bhaskarabhyasam agatah

7035030a sisur esa tv adosajna iti matva divakarah

7035030c karyam catra samayattam ity evam na dadaha sah

7035031a yam eva divasam hy esa grahitum bhaskaram plutah

7035031c tam eva divasam rahur jighrksati divakaram

7035032a anena ca paramrsto rama suryarathopati

7035032c apakrantas tatas trasto rahus candrarkamardanah

7035033a sa indrabhavanam gatva sarosah simhikasutah

7035033c abravid bhrukutim krtva devam devaganair vrtam

7035034a bubhuksapanayam dattva candrarkau mama vasava

7035034c kim idam tat tvaya dattam anyasya balavrtrahan

7035035a adyaham parvakale tu jighrksuh suryam agatah

7035035c athanyo rahur asadya jagraha sahasa ravim

7035036a sa rahor vacanam srutva vasavah sambhramanvitah

7035036c utpapatasanam hitva udvahan kancanasrajam

7035037a tatah kailasakutabham caturdantam madasravam

7035037c srngarakarinam pramsum svarnaghantattahasinam

7035038a indrah karindram aruhya rahum krtva purahsaram

7035038c prayad yatrabhavat suryah sahanena hanumata

7035039a athatirabhasenagad rahur utsrjya vasavam

7035039c anena ca sa vai drsta adhavan sailakutavat

7035040a tatah suryam samutsrjya rahum evam aveksya ca

7035040c utpapata punar vyoma grahitum simhika sutam

7035041a utsrjyarkam imam rama adhavantam plavamgamam

7035041c drstva rahuh paravrtya mukhasesah paranmukhah

7035042a indram asamsamanas tu trataram simhikasutah

7035042c indra indreti samtrasan muhur muhur abhasata

7035043a rahor vikrosamanasya prag evalaksitah svarah

7035043c srutvendrovaca mam bhaisir ayam enam nihanmy aham

7035044a airavatam tato drstva mahat tad idam ity api

7035044c phalam tam hastirajanam abhidudrava marutih

7035045a tadasya dhavato rupam airavatajighrksaya

7035045c muhurtam abhavad ghoram indragnyor iva bhasvaram

7035046a evam adhavamanam tu natikruddhah sacipatih

7035046c hastantenatimuktena kulisenabhyatadayat

7035047a tato girau papataisa indravajrabhitaditah

7035047c patamanasya caitasya vamo hanur abhajyata

7035048a tasmims tu patite bale vajratadanavihvale

7035048c cukrodhendraya pavanah prajanam asivaya ca

7035049a vinmutrasayam avrtya prajasv antargatah prabhuh

7035049c rurodha sarvabhutani yatha varsani vasavah

7035050a vayuprakopad bhutani nirucchvasani sarvatah

7035050c samdhibhir bhajyamanani kasthabhutani jajnire

7035051a nihsvadham nirvasatkaram niskriyam dharmavarjitam

7035051c vayuprakopat trailokyam nirayastham ivababhau

7035052a tatah prajah sagandharvah sadevasuramanusah

7035052c prajapatim samadhavann asukhartah sukhaisinah

7035053a ucuh pranjalayo deva darodaranibhodarah

7035053c tvaya sma bhagavan srstah prajanatha caturvidhah

7035054a tvaya datto 'yam asmakam ayusah pavanah patih

7035054c so 'sman pranesvaro bhutva kasmad eso 'dya sattama

7035055a rurodha duhkham janayann antahpura iva striyah

7035055c tasmat tvam saranam prapta vayunopahata vibho

7035056a vayusamrodhajam duhkham idam no nuda satruhan

7035057a etat prajanam srutva tu prajanathah prajapatih

7035057c karanad iti tan uktva prajah punar abhasata

7035058a yasmin vah karane vayus cukrodha ca rurodha ca

7035058c prajah srnudhvam tat sarvam srotavyam catmanah ksamam

7035059a putras tasyamaresena indrenadya nipatitah

7035059c rahor vacanam ajnaya rajna vah kopito 'nilah

7035060a asarirah sariresu vayus carati palayan

7035060c sariram hi vina vayum samatam yati renubhih

7035061a vayuh pranah sukham vayur vayuh sarvam idam jagat

7035061c vayuna samparityaktam na sukham vindate jagat

7035062a adyaiva ca parityaktam vayuna jagad ayusa

7035062c adyaiveme nirucchvasah kasthakudyopamah sthitah

7035063a tad yamas tatra yatraste maruto rukprado hi vah

7035063c ma vinasam gamisyama aprasadyaditeh sutam

7035064a tatah prajabhih sahitah prajapatih; sadevagandharvabhujamgaguhyakah

7035064c jagama tatrasyati yatra marutah; sutam surendrabhihatam pragrhya sah

7035065a tato 'rkavaisvanarakancanaprabham; sutam tadotsangagatam sada gateh

7035065c caturmukho viksya krpam athakarot; sadevasiddharsibhujamgaraksasah

7036001a tatah pitamaham drstva vayuh putravadharditah

7036001c sisukam tam samadaya uttasthau dhatur agratah

7036002a calatkundalamaulisraktapaniyavibhusanah

7036002c padayor nyapatad vayus tisro' vasthaya vedhase

7036003a tam tu vedavidadyas tu lambabharanasobhina

7036003c vayum utthapya hastena sisum tam parimrstavan

7036004a sprstamatras tatah so 'tha salilam padmajanmana

7036004c jalasiktam yatha sasyam punar jivitam aptavan

7036005a pranavantam imam drstva prano gandhavaho muda

7036005c cacara sarvabhutesu samniruddham yathapura

7036006a marudrogavinirmuktah praja vai muditabhavan

7036006c sitavatavinirmuktah padminya iva sambujah

7036007a tatas triyugmas trikakut tridhama tridasarcitah

7036007c uvaca devata brahma marutapriyakamyaya

7036008a bho mahendragnivarunadhanesvaramahesvarah

7036008c janatam api tat sarvam hitam vaksyami sruyatam

7036009a anena sisuna karyam kartavyam vo bhavisyati

7036009c dadatasya varan sarve marutasyasya tustidan

7036010a tatah sahasranayanah pritiraktah subhananah

7036010c kuse sayamayim malam samutksipyedam abravit

7036011a matkarotsrstavajrena hanur asya yatha ksatah

7036011c namnaisa kapisardulo bhavita hanuman iti

7036012a aham evasya dasyami paramam varam uttamam

7036012c atah prabhrti vajrasya mamavadhyo bhavisyati

7036013a martandas tv abravit tatra bhagavams timirapahah

7036013c tejaso 'sya madiyasya dadami satikam kalam

7036014a yada tu sastrany adhyetum saktir asya bhavisyati

7036014c tadasya sastram dasyami yena vagmi bhavisyati

7036015a varunas ca varam pradan nasya mrtyur bhavisyati

7036015c varsayutasatenapi matpasad udakad api

7036016a yamo 'pi dandavadhyatvam arogatvam ca nityasah

7036016c disate 'sya varam tusta avisadam ca samyuge

7036017a gadeyam mamika nainam samyugesu vadhisyati

7036017c ity evam varadah praha tada hy ekaksipingalah

7036018a matto madayudhanam ca na vadhyo 'yam bhavisyati

7036018c ity evam samkarenapi datto 'sya paramo varah

7036019a sarvesam brahmadandanam avadhyo 'yam bhavisyati

7036019c dirghaayus ca mahatma ca iti brahmabravid vacah

7036020a visvakarma tu drstvainam balasuryopamam sisum

7036020c silpina pravarah praha varam asya mahamatih

7036021a vinirmitani devanam ayudhaniha yani tu

7036021c tesam samgramakale tu avadhyo 'yam bhavisyati

7036022a tatah suranam tu varair drstva hy enam akamkrtam

7036022c caturmukhas tustamukho vayum aha jagadguruh

7036023a amitranam bhayakaro mitranam abhayamkarah

7036023c ajeyo bhavita te 'tra putro marutamarutih

7036024a ravanotsadanarthani ramapritikarani ca

7036024c romaharsakarany esa karta karmani samyuge

7036025a evam uktva tam amantrya marutam te 'maraih saha

7036025c yathagatam yayuh sarve pitamahapurogamah

7036026a so 'pi gandhavahah putram pragrhya grham anayat

7036026c anjanayastam akhyaya varam dattam vinihsrtah

7036027a prapya rama varan esa varadanabalanvitah

7036027c balenatmani samsthena so 'puryata yatharnavah

7036028a balenapuryamano hi esa vanarapumgavah

7036028c asramesu maharsinam aparadhyati nirbhayah

7036029a srugbhandan agnihotram ca valkalanam ca samcayan

7036029c bhagnavicchinnavidhvastan susantanam karoty ayam

7036030a sarvesam brahmadandanam avadhyam brahmana krtam

7036030c jananta rsayas tam vai ksamante tasya nityasah

7036031a yada kesarina tv esa vayuna sanjanena ca

7036031c pratisiddho 'pi maryadam langhayaty eva vanarah

7036032a tato maharsayah kruddha bhrgvangirasavamsajah

7036032c sepur enam raghusrestha natikruddhatimanyavah

7036033a badhase yat samashritya balam asman plavamgama

7036033c tad dirghakalam vettasi nasmakam sapamohitah

7036034a tatas tu hrtatejauja maharsivacanaujasa

7036034c eso sramani nanyeti mrdubhavagatas caran

7036035a atha rksaraja nama valisugrivayoh pita

7036035c sarvavanararajasit tejasa iva bhaskarah

7036036a sa tu rajyam ciram krtva vanaranam harisvarah

7036036c tatas tvarksaraja nama kaladharmena samgatah

7036037a tasminn astamite vali mantribhir mantrakovidaih

7036037c pitrye pade krto raja sugrivo valinah pade

7036038a sugrivena samam tv asya advaidham chidravarjitam

7036038c aharyam sakhyam abhavad anilasya yathagnina

7036039a esa sapavasad eva na vedabalam atmanah

7036039c valisugrivayor vairam yada ramasamutthitam

7036040a na hy esa rama sugrivo bhramyamano 'pi valina

7036040c vedayano na ca hy esa balam atmani marutih

7036041a parakramotsaha matipratapaih; sausilyamadhuryanayanayais ca

7036041c gambhiryacaturyasuviryadhairyair; hanumatah ko 'py adhiko 'sti loke

7036042a asau pura vyakaranam grahisyan; suryonmukhah prsthagamah kapindrah

7036042c udyadgirer astagirim jagama; grantham mahad dharayad aprameyah

7036043a praviviviksor iva sagarasya; lokan didhaksor iva pavakasya

7036043c lokaksayesv eva yathantakasya; hanumatah sthasyati kah purastat

7036044a eso 'pi canye ca mahakapindrah; sugrivamaindadvividah sanilah

7036044c sataratareyanalah sarambhas; tvatkaranad rama surair hi srstah

7036045a tad etat kathitam sarvam yan mam tvam pariprcchasi

7036045c hanumato balabhave karmaitat kathitam maya

7036046a drstah sambhasitas casi rama gacchamahe vayam

7036046c evam uktva gatah sarve rsayas te yathagatam

7037001a vimrsya ca tato ramo vayasyam akutobhayam

7037001c pratardanam kasipatim parisvajyedam abravit

7037002a darsita bhavata pritir darsitam sauhrdam param

7037002c udyogas ca krto rajan bharatena tvaya saha

7037003a tad bhavan adya kaseyim purim varanasim vraja

7037003c ramaniyam tvaya guptam suprakaram sutoranam

7037004a etavad uktva utthaya kakutsthah paramasanat

7037004c paryasvajata dharmatma nirantaram urogatam

7037005a visrjya tam vayasyam sa svagatan prthivipatin

7037005c prahasan raghavo vakyam uvaca madhuraksaram

7037006a bhavatam pritir avyagra tejasa pariraksita