Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Historical Works > Ramayana - sanskrit > Ramayana: Sundarakanda

Ramayana: Sundarakanda

 

5001001a tato ravananitayah sitayah satrukarsanah

5001001c iyesa padam anvestum caranacarite pathi

5001002a atha vaiduryavarnesu sadvalesu mahabalah

5001002c dhirah salilakalpesu vicacara yathasukham

5001003a dvijan vitrasayan dhiman urasa padapan haran

5001003c mrgams ca subahun nighnan pravrddha iva kesari

5001004a nilalohitamanjisthapadmavarnaih sitasitaih

5001004c svabhavavihitais citrair dhatubhih samalamkrtam

5001005a kamarupibhir avistam abhiksnam saparicchadaih

5001005c yaksakimnaragandharvair devakalpais ca pannagaih

5001006a sa tasya girivaryasya tale nagavarayute

5001006c tisthan kapivaras tatra hrade naga ivababhau

5001007a sa suryaya mahendraya pavanaya svayambhuve

5001007c bhutebhyas canjalim krtva cakara gamane matim

5001008a anjalim pranmukhah kurvan pavanayatmayonaye

5001008c tato hi vavrdhe gantum daksino daksinam disam

5001009a plavamgapravarair drstah plavane krtaniscayah

5001009c vavrdhe ramavrddhyartham samudra iva parvasu

5001010a nispramana sarirah saml lilanghayisur arnavam

5001010c bahubhyam pidayam asa caranabhyam ca parvatam

5001011a sa cacalacalas caru muhurtam kapipiditah

5001011c tarunam puspitagranam sarvam puspam asatayat

5001012a tena padapamuktena puspaughena sugandhina

5001012c sarvatah samvrtah sailo babhau puspamayo yatha

5001013a tena cottamaviryena pidyamanah sa parvatah

5001013c salilam samprasusrava madam matta iva dvipah

5001014a pidyamanas tu balina mahendras tena parvatah

5001014c ritir nirvartayam asa kancananjanarajatih

5001014e mumoca ca silah sailo visalah samanahsilah

5001015a girina pidyamanena pidyamanani sarvasah

5001015c guhavistani bhutani vinedur vikrtaih svaraih

5001016a sa mahasattvasamnadah sailapidanimittajah

5001016c prthivim purayam asa disas copavanani ca

5001017a sirobhih prthubhih sarpa vyaktasvastikalaksanaih

5001017c vamantah pavakam ghoram dadamsur dasanaih silah

5001018a tas tada savisair dastah kupitais tair mahasilah

5001018c jajvaluh pavakoddipta vibhidus ca sahasradha

5001019a yani causadhajalani tasmin jatani parvate

5001019c visaghnany api naganam na sekuh samitum visam

5001020a bhidyate 'yam girir bhutair iti matva tapasvinah

5001020c trasta vidyadharas tasmad utpetuh striganaih saha

5001021a panabhumigatam hitva haimam asanabhajanam

5001021c patrani ca maharhani karakams ca hiranmayan

5001022a lehyan uccavacan bhaksyan mamsani vividhani ca

5001022c arsabhani ca carmani khadgams ca kanakatsarun

5001023a krtakanthagunah ksiba raktamalyanulepanah

5001023c raktaksah puskaraksas ca gaganam pratipedire

5001024a haranupurakeyura pariharya dharah striyah

5001024c vismitah sasmitas tasthur akase ramanaih saha

5001025a darsayanto mahavidyam vidyadharamaharsayah

5001025c sahitas tasthur akase viksam cakrus ca parvatam

5001026a susruvus ca tada sabdam rsinam bhavitatmanam

5001026c carananam ca siddhanam sthitanam vimale 'mbare

5001027a esa parvatasamkaso hanuman marutatmajah

5001027c titirsati mahavegam samudram makaralayam

5001028a ramartham vanarartham ca cikirsan karma duskaram

5001028c samudrasya param param dusprapam praptum icchati

5001029a dudhuve ca sa romani cakampe cacalopamah

5001029c nanada ca mahanadam sumahan iva toyadah

5001030a anupurvyac ca vrttam ca langulam romabhis citam

5001030c utpatisyan viciksepa paksiraja ivoragam

5001031a tasya langulam aviddham ativegasya prsthatah

5001031c dadrse garudeneva hriyamano mahoragah

5001032a bahu samstambhayam asa mahaparighasamnibhau

5001032c sasada ca kapih katyam caranau samcukopa ca

5001033a samhrtya ca bhujau shrimams tathaiva ca sirodharam

5001033c tejah sattvam tatha viryam avivesa sa viryavan

5001034a margam alokayan durad urdhvapranihiteksanah

5001034c rurodha hrdaye pranan akasam avalokayan

5001035a padbhyam drdham avasthanam krtva sa kapikunjarah

5001035c nikuncya karnau hanuman utpatisyan mahabalah

5001035e vanaran vanarasrestha idam vacanam abravit

5001036a yatha raghavanirmuktah sarah svasanavikramah

5001036c gacchet tadvad gamisyami lankam ravanapalitam

5001037a na hi draksyami yadi tam lankayam janakatmajam

5001037c anenaiva hi vegena gamisyami suralayam

5001038a yadi va tridive sitam na draksyami krtasramah

5001038c baddhva raksasarajanam anayisyami ravanam

5001039a sarvatha krtakaryo 'ham esyami saha sitaya

5001039c anayisyami va lankam samutpatya saravanam

5001040a evam uktva tu hanuman vanaran vanarottamah

5001040c utpapatatha vegena vegavan avicarayan

5001041a samutpatati tasmims tu vegat te nagarohinah

5001041c samhrtya vitapan sarvan samutpetuh samantatah

5001042a sa mattakoyastibhakan padapan puspasalinah

5001042c udvahann uruvegena jagama vimale 'mbare

5001043a uruvegoddhata vrksa muhurtam kapim anvayuh

5001043c prasthitam dirgham adhvanam svabandhum iva bandhavah

5001044a tam uruvegonmathitah salas canye nagottamah

5001044c anujagmur hanumantam sainya iva mahipatim

5001045a supuspitagrair bahubhih padapair anvitah kapih

5001045c hanuman parvatakaro babhuvadbhutadarsanah

5001046a saravanto 'tha ye vrksa nyamajjaml lavanambhasi

5001046c bhayad iva mahendrasya parvata varunalaye

5001047a sa nanakusumaih kirnah kapih sankurakorakaih

5001047c susubhe meghasamkasah khadyotair iva parvatah

5001048a vimuktas tasya vegena muktva puspani te drumah

5001048c avasiryanta salile nivrttah suhrdo yatha

5001049a laghutvenopapannam tad vicitram sagare 'patat

5001049c drumanam vividham puspam kapivayusamiritam

5001050a puspaughenanubaddhena nanavarnena vanarah

5001050c babhau megha ivodyan vai vidyudganavibhusitah

5001051a tasya vegasamudbhutaih puspais toyam adrsyata

5001051c tarabhir abhiramabhir uditabhir ivambaram

5001052a tasyambaragatau bahu dadrsate prasaritau

5001052c parvatagrad viniskrantau pancasyav iva pannagau

5001053a pibann iva babhau capi sormijalam maharnavam

5001053c pipasur iva cakasam dadrse sa mahakapih

5001054a tasya vidyutprabhakare vayumarganusarinah

5001054c nayane viprakasete parvatasthav ivanalau

5001055a pinge pingaksamukhyasya brhati parimandale

5001055c caksusi samprakasete candrasuryav iva sthitau

5001056a mukham nasikaya tasya tamraya tamram ababhau

5001056c samdhyaya samabhisprstam yatha suryasya mandalam

5001057a langalam ca samaviddham plavamanasya sobhate

5001057c ambare vayuputrasya sakradhvaja ivocchritah

5001058a langulacakrena mahan sukladamstro 'nilatmajah

5001058c vyarocata mahaprajnah parivesiva bhaskarah

5001059a sphigdesenabhitamrena raraja sa mahakapih

5001059c mahata dariteneva girir gairikadhatuna

5001060a tasya vanarasimhasya plavamanasya sagaram

5001060c kaksantaragato vayur jimuta iva garjati

5001061a khe yatha nipataty ulka uttarantad vinihsrta

5001061c drsyate sanubandha ca tatha sa kapikunjarah

5001062a patatpatamgasamkaso vyayatah susubhe kapih

5001062c pravrddha iva matamgah kaksyaya badhyamanaya

5001063a uparistac charirena chayaya cavagadhaya

5001063c sagare marutavista naur ivasit tada kapih

5001064a yam yam desam samudrasya jagama sa mahakapih

5001064c sa sa tasyangavegena sonmada iva laksyate

5001065a sagarasyormijalanam urasa sailavarsmanam

5001065c abhighnams tu mahavegah pupluve sa mahakapih

5001066a kapivatas ca balavan meghavatas ca nihsrtah

5001066c sagaram bhimanirghosam kampayam asatur bhrsam

5001067a vikarsann urmijalani brhanti lavanambhasi

5001067c atyakraman mahavegas tarangan ganayann iva

5001068a plavamanam samiksyatha bhujangah sagaralayah

5001068c vyomni tam kapisardulam suparnam iti menire

5001069a dasayojanavistirna trimsadyojanam ayata

5001069c chaya vanarasimhasya jale carutarabhavat

5001070a svetabhraghanarajiva vayuputranugamini

5001070c tasya sa susubhe chaya vitata lavanambhasi

5001071a plavamanam tu tam drstva plavagam tvaritam tada

5001071c vavrsuh puspavarsani devagandharvadanavah

5001072a tatapa na hi tam suryah plavantam vanaresvaram

5001072c siseve ca tada vayu ramakaryarthasiddhaye

5001073a rsayas tustuvus cainam plavamanam vihayasa

5001073c jagus ca devagandharvah prasamsanto mahaujasam

5001074a nagas ca tustuvur yaksa raksamsi vibudhah khagah

5001074c preksyakase kapivaram sahasa vigataklamam

5001075a tasmin plavagasardule plavamane hanumati

5001075c iksvakukulamanarthi cintayam asa sagarah

5001076a sahayyam vanarendrasya yadi naham hanumatah

5001076c karisyami bhavisyami sarvavacyo vivaksatam

5001077a aham iksvakunathena sagarena vivardhitah

5001077c iksvakusacivas cayam navasiditum arhati

5001078a tatha maya vidhatavyam visrameta yatha kapih

5001078c sesam ca mayi visrantah sukhenatipatisyati

5001079a iti krtva matim sadhvim samudras channam ambhasi

5001079c hiranyanabham mainakam uvaca girisattamam

5001080a tvam ihasurasamghanam patalatalavasinam

5001080c devarajna girisrestha parighah samnivesitah

5001081a tvam esam jnataviryanam punar evotpatisyatam

5001081c patalasyaprameyasya dvaram avrtya tisthasi

5001082a tiryag urdhvam adhas caiva saktis te sailavardhitum

5001082c tasmat samcodayami tvam uttistha nagasattama

5001083a sa esa kapisardulas tvam uparyeti viryavan

5001083c hanuman ramakaryartham bhimakarma kham aplutah

5001084a tasya sahyam maya karyam iksvakukulavartinah

5001084c mama iksvakavah pujyah param pujyatamas tava

5001085a kuru sacivyam asmakam na nah karyam atikramet

5001085c kartavyam akrtam karyam satam manyum udirayet

5001086a salilad urdhvam uttistha tisthatv esa kapis tvayi

5001086c asmakam atithis caiva pujyas ca plavatam varah

5001087a camikaramahanabha devagandharvasevita

5001087c hanumams tvayi visrantas tatah sesam gamisyati

5001088a kakutsthasyanrsamsyam ca maithilyas ca vivasanam

5001088c sramam ca plavagendrasya samiksyotthatum arhasi

5001089a hiranyanabho mainako nisamya lavanambhasah

5001089c utpapata jalat turnam mahadrumalatayutah

5001090a sa sagarajalam bhittva babhuvatyutthitas tada

5001090c yatha jaladharam bhittva diptarasmir divakarah

5001091a satakumbhamayaih srngaih sakimnaramahoragaih

5001091c adityodayasamkasair alikhadbhir ivambaram

5001092a tasya jambunadaih srngaih parvatasya samutthitaih

5001092c akasam sastrasamkasam abhavat kancanaprabham

5001093a jatarupamayaih srngair bhrajamanaih svayam prabhaih

5001093c adityasatasamkasah so 'bhavad girisattamah

5001094a tam utthitam asamgena hanuman agratah sthitam

5001094c madhye lavanatoyasya vighno 'yam iti niscitah

5001095a sa tam ucchritam atyartham mahavego mahakapih

5001095c urasa patayam asa jimutam iva marutah

5001096a sa tada patitas tena kapina parvatottamah

5001096c buddhva tasya kaper vegam jaharsa ca nananda ca

5001097a tam akasagatam viram akase samavasthitam

5001097c prito hrstamana vakyam abravit parvatah kapim

5001097e manusam dharayan rupam atmanah sikhare sthitah

5001098a duskaram krtavan karma tvam idam vanarottama

5001098c nipatya mama srngesu visramasva yathasukham

5001099a raghavasya kule jatair udadhih parivardhitah

5001099c sa tvam ramahite yuktam pratyarcayati sagarah

5001100a krte ca pratikartavyam esa dharmah sanatanah

5001100c so 'yam tat pratikararthi tvattah sammanam arhati

5001101a tvannimittam anenaham bahumanat pracoditah

5001101c yojananam satam capi kapir esa samaplutah

5001101e tava sanusu visrantah sesam prakramatam iti

5001102a tistha tvam harisardula mayi visramya gamyatam

5001102c tad idam gandhavat svadu kandamulaphalam bahu

5001102e tad asvadya harisrestha visranto 'nugamisyasi

5001103a asmakam api sambandhah kapimukhyas tvayasti vai

5001103c prakhyatas trisu lokesu mahagunaparigrahah

5001104a vegavantah plavanto ye plavaga marutatmaja

5001104c tesam mukhyatamam manye tvam aham kapikunjara

5001105a atithih kila pujarhah prakrto 'pi vijanata

5001105c dharmam jijnasamanena kim punar yadrso bhavan

5001106a tvam hi devavaristhasya marutasya mahatmanah

5001106c putras tasyaiva vegena sadrsah kapikunjara

5001107a pujite tvayi dharmajna pujam prapnoti marutah

5001107c tasmat tvam pujaniyo me srnu capy atra karanam

5001108a purvam krtayuge tata parvatah paksino 'bhavan

5001108c te 'pi jagmur disah sarva garudanilaveginah

5001109a tatas tesu prayatesu devasamghah saharsibhih

5001109c bhutani ca bhayam jagmus tesam patanasankaya

5001110a tatah kruddhah sahasraksah parvatanam satakratuh

5001110c paksams ciccheda vajrena tatra tatra sahasrasah

5001111a sa mam upagatah kruddho vajram udyamya devarat

5001111c tato 'ham sahasa ksiptah svasanena mahatmana

5001112a asmiml lavanatoye ca praksiptah plavagottama

5001112c guptapaksah samagras ca tava pitrabhiraksitah

5001113a tato 'ham manayami tvam manyo hi mama marutah

5001113c tvaya me hy esa sambandhah kapimukhya mahagunah

5001114a asminn evamgate karye sagarasya mamaiva ca

5001114c pritim pritamana kartum tvam arhasi mahakape

5001115a sramam moksaya pujam ca grhana kapisattama

5001115c pritim ca bahumanyasva prito 'smi tava darsanat

5001116a evam uktah kapisresthas tam nagottamam abravit

5001116c prito 'smi krtam atithyam manyur eso 'paniyatam

5001117a tvarate karyakalo me ahas capy ativartate

5001117c pratijna ca maya datta na sthatavyam ihantara

5001118a ity uktva panina sailam alabhya haripumgavah

5001118c jagamakasam avisya viryavan prahasann iva

5001119a sa parvatasamudrabhyam bahumanad aveksitah

5001119c pujitas copapannabhir asirbhir anilatmajah

5001120a athordhvam duram utpatya hitva sailamaharnavau

5001120c pituh panthanam asthaya jagama vimale 'mbare

5001121a bhuyas cordhvagatim prapya girim tam avalokayan

5001121c vayusunur niralambe jagama vimale 'mbare

5001122a tad dvitiyam hanumato drstva karma suduskaram

5001122c prasasamsuh surah sarve siddhas ca paramarsayah

5001123a devatas cabhavan hrstas tatrasthas tasya karmana

5001123c kancanasya sunabhasya sahasraksas ca vasavah

5001124a uvaca vacanam dhiman paritosat sagadgadam

5001124c sunabham parvatasrestham svayam eva sacipatih

5001125a hiranyanabhasailendraparitusto 'smi te bhrsam

5001125c abhayam te prayacchami tistha saumya yathasukham

5001126a sahyam krtam te sumahad vikrantasya hanumatah

5001126c kramato yojanasatam nirbhayasya bhaye sati

5001127a ramasyaisa hi dautyena yati dasarather harih

5001127c satkriyam kurvata sakya tosito 'smi drdham tvaya

5001128a tatah praharsam alabhad vipulam parvatottamah

5001128c devatanam patim drstva paritustam satakratum

5001129a sa vai dattavarah sailo babhuvavasthitas tada

5001129c hanumams ca muhurtena vyaticakrama sagaram

5001130a tato devah sagandharvah siddhas ca paramarsayah

5001130c abruvan suryasamkasam surasam nagamataram

5001131a ayam vatatmajah shriman plavate sagaropari

5001131c hanuman nama tasya tvam muhurtam vighnam acara

5001132a raksasam rupam asthaya sughoram parvatopamam

5001132c damstrakaralam pingaksam vaktram krtva nabhahsprsam

5001133a balam icchamahe jnatum bhuyas casya parakramam

5001133c tvam vijesyaty upayena visadam va gamisyati

5001134a evam ukta tu sa devi daivatair abhisatkrta

5001134c samudramadhye surasa bibhrati raksasam vapuh

5001135a vikrtam ca virupam ca sarvasya ca bhayavaham

5001135c plavamanam hanumantam avrtyedam uvaca ha

5001136a mama bhaksah pradistas tvam isvarair vanararsabha

5001136c aham tvam bhaksayisyami pravisedam mamananam

5001137a evam uktah surasaya pranjalir vanararsabhah

5001137c prahrstavadanah shriman idam vacanam abravit

5001138a ramo dasarathir nama pravisto dandakavanam

5001138c laksmanena saha bhratra vaidehya capi bharyaya

5001139a asya karyavisaktasya baddhavairasya raksasaih

5001139c tasya sita hrta bharya ravanena yasasvini

5001140a tasyah sakasam duto 'ham gamisye ramasasanat

5001140c kartum arhasi ramasya sahyam visayavasini

5001141a atha va maithilim drstva ramam caklistakarinam

5001141c agamisyami te vaktram satyam pratisrnomi te

5001142a evam ukta hanumata surasa kamarupini

5001142c abravin nativarten mam kas cid esa varo mama

5001143a evam uktah surasaya kruddho vanarapumgavah

5001143c abravit kuru vai vaktram yena mam visahisyase

5001144a ity uktva surasam kruddho dasayojanam ayatah

5001144c dasayojanavistaro babhuva hanumams tada

5001145a tam drstva meghasamkasam dasayojanam ayatam

5001145c cakara surasapy asyam vimsadyojanam ayatam

5001146a hanumams tu tatah kruddhas trimsadyojanam ayatah

5001146c cakara surasa vaktram catvarimsat tathocchritam

5001147a babhuva hanuman virah pancasadyojanocchritah

5001147c cakara surasa vaktram sastiyojanam ayatam

5001148a tathaiva hanuman virah saptatim yojanocchritah

5001148c cakara surasa vaktram asitim yojanayatam

5001149a hanuman acala prakhyo navatim yojanocchritah

5001149c cakara surasa vaktram satayojanam ayatam

5001150a tad drstva vyaditam tv asyam vayuputrah sa buddhiman

5001150c dirghajihvam surasaya sughoram narakopamam

5001151a sa samksipyatmanah kayam jimuta iva marutih

5001151c tasmin muhurte hanuman babhuvangusthamatrakah

5001152a so 'bhipatyasu tad vaktram nispatya ca mahajavah

5001152c antarikse sthitah shriman idam vacanam abravit

5001153a pravisto 'smi hi te vaktram daksayani namo 'stu te

5001153c gamisye yatra vaidehi satyam castu vacas tava

5001154a tam drstva vadanan muktam candram rahumukhad iva

5001154c abravit surasa devi svena rupena vanaram

5001155a arthasiddhyai harisrestha gaccha saumya yathasukham

5001155c samanaya ca vaidehim raghavena mahatmana

5001156a tat trtiyam hanumato drstva karma suduskaram

5001156c sadhu sadhv iti bhutani prasasamsus tada harim

5001157a sa sagaram anadhrsyam abhyetya varunalayam

5001157c jagamakasam avisya vegena garunopamah

5001158a sevite varidharibhih patagais ca nisevite

5001158c carite kaisikacaryair airavatanisevite

5001159a simhakunjarasardulapatagoragavahanaih

5001159c vimanaih sampatadbhis ca vimalaih samalamkrte

5001160a vajrasanisamaghataih pavakair upasobhite

5001160c krtapunyair mahabhagaih svargajidbhir alamkrte

5001161a bahata havyam atyantam sevite citrabhanuna

5001161c grahanaksatracandrarkataraganavibhusite

5001162a maharsiganagandharvanagayaksasamakule

5001162c vivikte vimale visve visvavasunisevite

5001163a devarajagajakrante candrasuryapathe sive

5001163c vitane jivalokasya vitato brahmanirmite

5001164a bahusah sevite virair vidyadharaganair varaih

5001164c kapina krsyamanani mahabhrani cakasire

5001165a pravisann abhrajalani nispatams ca punah punah

5001165c pravrsindur ivabhati nispatan pravisams tada

5001166a plavamanam tu tam drstva simhika nama raksasi

5001166c manasa cintayam asa pravrddha kamarupini

5001167a adya dirghasya kalasya bhavisyamy aham asita

5001167c idam hi me mahat sattvam cirasya vasam agatam

5001168a iti samcintya manasa chayam asya samaksipat

5001168c chayayam samgrhitayam cintayam asa vanarah

5001169a samaksipto 'smi sahasa pangukrtaparakramah

5001169c pratilomena vatena mahanaur iva sagare

5001170a tiryag urdhvam adhas caiva viksamanas tatah kapih

5001170c dadarsa sa mahasattvam utthitam lavanambhasi

5001171a kapirajna yad akhyatam sattvam adbhutadarsanam

5001171c chayagrahi mahaviryam tad idam natra samsayah

5001172a sa tam buddhvarthatattvena simhikam matiman kapih

5001172c vyavardhata mahakayah pravrsiva balahakah

5001173a tasya sa kayam udviksya vardhamanam mahakapeh

5001173c vaktram prasarayam asa patalambarasamnibham

5001174a sa dadarsa tatas tasya vikrtam sumahan mukham

5001174c kayamatram ca medhavi marmani ca mahakapih

5001175a sa tasya vivrte vaktre vajrasamhananah kapih

5001175c samksipya muhur atmanam nispapata mahabalah

5001176a asye tasya nimajjantam dadrsuh siddhacaranah

5001176c grasyamanam yatha candram purnam parvani rahuna

5001177a tatas tasya nakhais tiksnair marmany utkrtya vanarah

5001177c utpapatatha vegena manahsampatavikramah

5001178a tam hatam vanarenasu patitam viksya simhikam

5001178c bhutany akasacarini tam ucuh plavagarsabham

5001179a bhimam adya krtam karma mahat sattvam tvaya hatam

5001179c sadhayartham abhipretam aristam plavatam vara

5001180a yasya tv etani catvari vanarendra yatha tava

5001180c dhrtir drstir matir daksyam sa karmasu na sidati

5001181a sa taih sambhavitah pujyah pratipannaprayojanah

5001181c jagamakasam avisya pannagasanavat kapih

5001182a praptabhuyistha paras tu sarvatah pratilokayan

5001182c yojananam satasyante vanarajim dadarsa sah

5001183a dadarsa ca patann eva vividhadrumabhusitam

5001183c dvipam sakhamrgasrestho malayopavanani ca

5001184a sagaram sagaranupan sagaranupajan druman

5001184c sagarasya ca patninam mukhany api vilokayan

5001185a sa mahameghasamkasam samiksyatmanam atmana

5001185c nirundhantam ivakasam cakara matiman matim

5001186a kayavrddhim pravegam ca mama drstvaiva raksasah

5001186c mayi kautuhalam kuryur iti mene mahakapih

5001187a tatah sariram samksipya tan mahidharasamnibham

5001187c punah prakrtim apede vitamoha ivatmavan

5001188a sa carunanavidharupadhari; param samasadya samudratiram

5001188c parair asakyapratipannarupah; samiksitatma samaveksitarthah

5001189a tatah sa lambasya gireh samrddhe; vicitrakute nipapata kute

5001189c saketakoddalakanalikere; mahadrikutapratimo mahatma

5001190a sa sagaram danavapannagayutam; balena vikramya mahormimalinam

5001190c nipatya tire ca mahodadhes tada; dadarsa lankam amaravatim iva

5002001a sa sagaram anadhrsyam atikramya mahabalah

5002001c trikutasikhare lankam sthitam svastho dadarsa ha

5002002a tatah padapamuktena puspavarsena viryavan

5002002c abhivrstah sthitas tatra babhau puspamayo yatha

5002003a yojananam satam shrimams tirtvapy uttamavikramah

5002003c anisvasan kapis tatra na glanim adhigacchati

5002004a satany aham yojananam krameyam subahuny api

5002004c kim punah sagarasyantam samkhyatam satayojanam

5002005a sa tu viryavatam sresthah plavatam api cottamah

5002005c jagama vegavaml lankam langhayitva mahodadhim

5002006a sadvalani ca nilani gandhavanti vanani ca

5002006c gandavanti ca madhyena jagama nagavanti ca

5002007a sailams ca tarusamchannan vanarajis ca puspitah

5002007c abhicakrama tejasvi hanuman plavagarsabhah

5002008a sa tasminn acale tisthan vanany upavanani ca

5002008c sa nagagre ca tam lankam dadarsa pavanatmajah

5002009a saralan karnikarams ca kharjurams ca supuspitan

5002009c priyalan muculindams ca kutajan ketakan api

5002010a priyangun gandhapurnams ca nipan saptacchadams tatha

5002010c asanan kovidarams ca karavirams ca puspitan

5002011a puspabharanibaddhams ca tatha mukulitan api

5002011c padapan vihagakirnan pavanadhutamastakan

5002012a hamsakarandavakirna vapih padmotpalayutah

5002012c akridan vividhan ramyan vividhams ca jalasayan

5002013a samtatan vividhair vrksaih sarvartuphalapuspitaih

5002013c udyanani ca ramyani dadarsa kapikunjarah

5002014a samasadya ca laksmivaml lankam ravanapalitam

5002014c parikhabhih sapadmabhih sotpalabhir alamkrtam

5002015a sitapaharanarthena ravanena suraksitam

5002015c samantad vicaradbhis ca raksasair ugradhanvibhih

5002016a kancanenavrtam ramyam prakarena mahapurim

5002016c attalakasatakirnam patakadhvajamalinim

5002017a toranaih kancanair divyair latapanktivicitritaih

5002017c dadarsa hanumaml lankam divi devapurim iva

5002018a girimurdhni sthitam lankam pandurair bhavanaih subhaih

5002018c dadarsa sa kapih shriman puram akasagam yatha

5002019a palitam raksasendrena nirmitam visvakarmana

5002019c plavamanam ivakase dadarsa hanuman purim

5002020a sampurnam raksasair ghorair nagair bhogavatim iva

5002020c acintyam sukrtam spastam kuberadhyusitam pura

5002021a damstribhir bahubhih suraih sulapattisapanibhih

5002021c raksitam raksasair ghorair guham asivisair api

5002022a vapraprakarajaghanam vipulambunavambaram

5002022c sataghnisulakesantam attalakavatamsakam

5002023a dvaram uttaram asadya cintayam asa vanarah

5002023c kailasasikharaprakhyam alikhantam ivambaram

5002023e dhriyamanam ivakasam ucchritair bhavanottamaih

5002024a tasyas ca mahatim guptim sagaram ca niriksya sah

5002024c ravanam ca ripum ghoram cintayam asa vanarah

5002025a agatyapiha harayo bhavisyanti nirarthakah

5002025c na hi yuddhena vai lanka sakya jetum surair api

5002026a imam tu visamam durgam lankam ravanapalitam

5002026c prapyapi sa mahabahuh kim karisyati raghavah

5002027a avakaso na santvasya raksasesv abhigamyate

5002027c na danasya na bhedasya naiva yuddhasya drsyate

5002028a caturnam eva hi gatir vanaranam mahatmanam

5002028c valiputrasya nilasya mama rajnas ca dhimatah

5002029a yavaj janami vaidehim yadi jivati va na va

5002029c tatraiva cintayisyami drstva tam janakatmajam

5002030a tatah sa cintayam asa muhurtam kapikunjarah

5002030c girisrnge sthitas tasmin ramasyabhyudaye ratah

5002031a anena rupena maya na sakya raksasam puri

5002031c pravestum raksasair gupta krurair balasamanvitaih

5002032a ugraujaso mahaviryo balavantas ca raksasah

5002032c vancaniya maya sarve janakim parimargita

5002033a laksyalaksyena rupena ratrau lanka puri maya

5002033c pravestum praptakalam me krtyam sadhayitum mahat

5002034a tam purim tadrsim drstva duradharsam surasuraih

5002034c hanumams cintayam asa vinihsvasya muhur muhuh

5002035a kenopayena pasyeyam maithilim janakatmajam

5002035c adrsto raksasendrena ravanena duratmana

5002036a na vinasyet katham karyam ramasya viditatmanah

5002036c ekam ekas ca pasyeyam rahite janakatmajam

5002037a bhutas cartho vipadyante desakalavirodhitah

5002037c viklavam dutam asadya tamah suryodaye yatha

5002038a arthanarthantare buddhir niscitapi na sobhate

5002038c ghatayanti hi karyani dutah panditamaninah

5002039a na vinasyet katham karyam vaiklavyam na katham bhavet

5002039c langhanam ca samudrasya katham nu na vrtha bhavet

5002040a mayi drste tu raksobhi ramasya viditatmanah

5002040c bhaved vyartham idam karyam ravananartham icchatah

5002041a na hi sakyam kva cit sthatum avijnatena raksasaih

5002041c api raksasarupena kim utanyena kena cit

5002042a vayur apy atra najnatas cared iti matir mama

5002042c na hy asty aviditam kim cid raksasanam baliyasam

5002043a ihaham yadi tisthami svena rupena samvrtah

5002043c vinasam upayasyami bhartur arthas ca hiyate

5002044a tad aham svena rupena rajanyam hrasvatam gatah

5002044c lankam abhipatisyami raghavasyarthasiddhaye

5002045a ravanasya purim ratrau pravisya sudurasadam

5002045c vicinvan bhavanam sarvam draksyami janakatmajam

5002046a iti samcintya hanuman suryasyastamayam kapih

5002046c acakankse tada vira vaidehya darsanotsukah

5002046e prsadamsakamatrah san babhuvadbhutadarsanah

5002047a pradosakale hanumams turnam utpatya viryavan

5002047c pravivesa purim ramyam suvibhaktamahapatham

5002048a prasadamalavitatam stambhaih kancanarajataih

5002048c satakumbhamayair jalair gandharvanagaropamam

5002049a saptabhaumastabhaumais ca sa dadarsa mahapurim

5002049c talaih sphatikasampurnaih kartasvaravibhusitaih

5002050a vaiduryamanicitrais ca muktajalavibhusitaih

5002050c talaih susubhire tani bhavanany atra raksasam

5002051a kancanani vicitrani toranani ca raksasam

5002051c lankam uddyotayam asuh sarvatah samalamkrtam

5002052a acintyam adbhutakaram drstva lankam mahakapih

5002052c asid visanno hrstas ca vaidehya darsanotsukah

5002053a sa pandurodviddhavimanamalinim; maharhajambunadajalatoranam

5002053c yasasvinam ravanabahupalitam; ksapacarair bhimabalaih samavrtam

5002054a candro 'pi sacivyam ivasya kurvams; taraganair madhyagato virajan

5002054c jyotsnavitanena vitatya lokam; uttisthate naikasahasrarasmih

5002055a sankhaprabham ksiramrnalavarnam; udgacchamanam vyavabhasamanam

5002055c dadarsa candram sa kapipravirah; popluyamanam sarasiva hamsam

5003001a sa lambasikhare lambe lambatoyadasamnibhe

5003001c sattvam asthaya medhavi hanuman marutatmajah

5003002a nisi lankam mahasattvo vivesa kapikunjarah

5003002c ramyakananatoyadhyam purim ravanapalitam

5003003a saradambudharaprakhyair bhavanair upasobhitam

5003003c sagaropamanirghosam sagaranilasevitam

5003004a supustabalasamguptam yathaiva vitapavatim

5003004c carutorananiryuham panduradvaratoranam

5003005a bhujagacaritam guptam subham bhogavatim iva

5003005c tam savidyudghanakirnam jyotirmarganisevitam

5003006a candamarutanirhradam yathendrasyamaravatim

5003006c satakumbhena mahata prakarenabhisamvrtam

5003007a kinkinijalaghosabhih patakabhir alamkrtam

5003007c asadya sahasa hrstah prakaram abhipedivan

5003008a vismayavistahrdayah purim alokya sarvatah

5003008c jambunadamayair dvarair vaiduryakrtavedikaih

5003009a manisphatika muktabhir manikuttimabhusitaih

5003009c taptahatakaniryuhai rajatamalapanduraih

5003010a vaiduryatalasopanaih sphatikantarapamsubhih

5003010c carusamjavanopetaih kham ivotpatitaih subhaih

5003011a krauncabarhinasamghuste rajahamsanisevitaih

5003011c turyabharananirghosaih sarvatah pratinaditam

5003012a vasvokasarapratimam samiksya nagarim tatah

5003012c kham ivotpatitam lankam jaharsa hanuman kapih

5003013a tam samiksya purim lankam raksasadhipateh subham

5003013c anuttamam rddhiyutam cintayam asa viryavan

5003014a neyam anyena nagari sakya dharsayitum balat

5003014c raksita ravanabalair udyatayudhadharibhih

5003015a kumudangadayor vapi susenasya mahakapeh

5003015c prasiddheyam bhaved bhumir maindadvividayor api

5003016a vivasvatas tanujasya hares ca kusaparvanah

5003016c rksasya ketumalasya mama caiva gatir bhavet

5003017a samiksya tu mahabaho raghavasya parakramam

5003017c laksmanasya ca vikrantam abhavat pritiman kapih

5003018a tam ratnavasanopetam kosthagaravatamsakam

5003018c yantragarastanim rddham pramadam iva bhusitam

5003019a tam nastatimiram dipair bhasvarais ca mahagrhaih

5003019c nagarim raksasendrasya dadarsa sa mahakapih

5003020a pravistah sattvasampanno nisayam marutatmajah

5003020c sa mahapatham asthaya muktapuspavirajitam

5003021a hasitodghustaninadais turyaghosa purah saraih

5003021c vajrankusanikasais ca vajrajalavibhusitaih

5003021e grhamedhaih puri ramya babhase dyaur ivambudaih

5003022a prajajvala tada lanka raksoganagrhaih subhaih

5003022c sitabhrasadrsais citraih padmasvastikasamsthitaih

5003022e vardhamanagrhais capi sarvatah suvibhasitaih

5003023a tam citramalyabharanam kapirajahitamkarah

5003023c raghavartham caran shriman dadarsa ca nananda ca

5003024a susrava madhuram gitam tristhanasvarabhusitam

5003024c strinam madasamrddhanam divi capsarasam iva

5003025a susrava kancininadam nupuranam ca nihsvanam

5003025c sopananinadams caiva bhavanesu mahatmanam

5003025e asphotitaninadams ca ksveditams ca tatas tatah

5003026a svadhyaya niratams caiva yatudhanan dadarsa sah

5003026c ravanastavasamyuktan garjato raksasan api

5003027a rajamargam samavrtya sthitam raksobalam mahat

5003027c dadarsa madhyame gulme raksasasya caran bahun

5003028a diksitan jatilan mundan go'jinambaravasasah

5003028c darbhamustipraharanan agnikundayudhams tatha

5003029a kutamudgarapanims ca dandayudhadharan api

5003029c ekaksanekakarnams ca calallambapayodharan

5003030a karalan bhugnavaktrams ca vikatan vamanams tatha

5003030c dhanvinah khadginas caiva sataghni musalayudhan

5003030e parighottamahastams ca vicitrakavacojjvalan

5003031a natisthulan natikrsan natidirghatihrasvakan

5003031c virupan bahurupams ca surupams ca suvarcasah

5003032a saktivrksayudhams caiva pattisasanidharinah

5003032c ksepanipasahastams ca dadarsa sa mahakapih

5003033a sragvinas tv anuliptams ca varabharanabhusitan

5003033c tiksnasuladharams caiva vajrinas ca mahabalan

5003034a satasahasram avyagram araksam madhyamam kapih

5003034c prakaravrtam atyantam dadarsa sa mahakapih

5003035a trivistapanibham divyam divyanadavinaditam

5003035c vajihesitasamghustam naditam bhusanais tatha

5003036a rathair yanair vimanais ca tatha gajahayaih subhaih

5003036c varanais ca caturdantaih svetabhranicayopamaih

5003037a bhusitam ruciradvaram mattais ca mrgapaksibhih

5003037c raksasadhipater guptam avivesa grham kapih

5004001a tatah sa madhyam gatam amsumantam; jyotsnavitanam mahad udvamantam

5004001c dadarsa dhiman divi bhanumantam; gosthe vrsam mattam iva bhramantam

5004002a lokasya papani vinasayantam; mahodadhim capi samedhayantam

5004002c bhutani sarvani virajayantam; dadarsa sitamsum athabhiyantam

5004003a ya bhati laksmir bhuvi mandarastha; tatha pradosesu ca sagarastha

5004003c tathaiva toyesu ca puskarastha; raraja sa carunisakarastha

5004004a hamso yatha rajatapanjurasthah; simho yatha mandarakandarasthah

5004004c viro yatha garvitakunjarasthas; candro 'pi babhraja tathambarasthah

5004005a sthitah kakudman iva tiksnasrngo; mahacalah sveta ivoccasrngah

5004005c hastiva jambunadabaddhasrngo; vibhati candrah paripurnasrngah

5004006a prakasacandrodayanastadosah; pravrddharaksah pisitasadosah

5004006c ramabhirameritacittadosah; svargaprakaso bhagavan pradosah

5004007a tantri svanah karnasukhah pravrttah; svapanti naryah patibhih suvrttah

5004007c naktamcaras capi tatha pravrtta; vihartum atyadbhutaraudravrttah

5004008a mattapramattani samakulani; rathasvabhadrasanasamkulani

5004008c virashriya capi samakulani; dadarsa dhiman sa kapih kulani

5004009a parasparam cadhikam aksipanti; bhujams ca pinan adhiviksipanti

5004009c mattapralapan adhiviksipanti; mattani canyonyam adhiksipanti

5004010a raksamsi vaksamsi ca viksipanti; gatrani kantasu ca viksipanti

5004010c dadarsa kantas ca samalapanti; tathaparas tatra punah svapanti

5004011a mahagajais capi tatha nadadbhih; supujitais capi tatha susadbhih

5004011c raraja virais ca vinihsvasadbhir; hrado bhujangair iva nihsvasadbhih

5004012a buddhipradhanan rucirabhidhanan; samsraddadhanan jagatah pradhanan

5004012c nanavidhanan rucirabhidhanan; dadarsa tasyam puri yatudhanan

5004013a nananda drstva sa ca tan surupan; nanagunan atmagunanurupan

5004013c vidyotamanan sa ca tan surupan; dadarsa kams cic ca punar virupan

5004014a tato vararhah suvisuddhabhavas; tesam striyas tatra mahanubhavah

5004014c priyesu panesu ca saktabhava; dadarsa tara iva suprabhavah

5004015a shriya jvalantis trapayopagudha; nisithakale ramanopagudhah

5004015c dadarsa kas cit pramadopagudha; yatha vihamgah kusumopagudah

5004016a anyah punar harmyatalopavistas; tatra priyankesu sukhopavistah

5004016c bhartuh priya dharmapara nivista; dadarsa dhiman manadabhivistah

5004017a apravrtah kancanarajivarnah; kas cit parardhyas tapaniyavarnah

5004017c punas ca kas cic chasalaksmavarnah; kantaprahina rucirangavarnah

5004018a tatah priyan prapya mano'bhiraman; supritiyuktah prasamiksya ramah

5004018c grhesu hrstah paramabhirama; haripravirah sa dadarsa ramah

5004019a candraprakasas ca hi vaktramala; vakraksipaksmas ca sunetramalah

5004019c vibhusananam ca dadarsa malah; satahradanam iva carumalah

5004020a na tv eva sitam paramabhijatam; pathi sthite rajakule prajatam

5004020c latam praphullam iva sadhujatam; dadarsa tanvim manasabhijatam

5004021a sanatane vartmani samnivistam; rameksanim tam madanabhivistam

5004021c bhartur manah shrimad anupravistam; stribhyo varabhyas ca sada visistam

5004022a usnarditam sanusrtasrakanthim; pura vararhottamaniskakanthim

5004022c sujatapaksmam abhiraktakanthim; vane pravrttam iva nilakanthim

5004023a avyaktalekham iva candralekham; pamsupradigdham iva hemalekham

5004023c ksataprarudham iva banalekham; vayuprabhinnam iva meghalekham

5004024a sitam apasyan manujesvarasya; ramasya patnim vadatam varasya

5004024c babhuva duhkhabhihatas cirasya; plavamgamo manda ivacirasya

5005001a sa nikamam vinamesu vicaran kamarupadhrk

5005001c vicacara kapir lankam laghavena samanvitah

5005002a asasadatha laksmivan raksasendranivesanam

5005002c prakarenarkavarnena bhasvarenabhisamvrtam

5005003a raksitam raksasair bhimaih simhair iva mahad vanam

5005003c samiksamano bhavanam cakase kapikunjarah

5005004a rupyakopahitais citrais toranair hemabhusitaih

5005004c vicitrabhis ca kaksyabhir dvarais ca rucirair vrtam

5005005a gajasthitair mahamatraih surais ca vigatasramaih

5005005c upasthitam asamharyair hayaih syandanayayibhih

5005006a simhavyaghratanutranair dantakancanarajataih

5005006c ghosavadbhir vicitrais ca sada vicaritam rathaih

5005007a bahuratnasamakirnam parardhyasanabhajanam

5005007c maharathasamavasam maharathamahasanam

5005008a drsyais ca paramodarais tais tais ca mrgapaksibhih

5005008c vividhair bahusahasraih paripurnam samantatah

5005009a vinitair antapalais ca raksobhis ca suraksitam

5005009c mukhyabhis ca varastribhih paripurnam samantatah

5005010a muditapramada ratnam raksasendranivesanam

5005010c varabharananirhradaih samudrasvananihsvanam

5005011a tad rajagunasampannam mukhyais ca varacandanaih

5005011c bherimrdangabhirutam sankhaghosavinaditam

5005012a nityarcitam parvahutam pujitam raksasaih sada

5005012c samudram iva gambhiram samudram iva nihsvanam

5005013a mahatmano mahad vesma maharatnaparicchadam

5005013c mahajanasamakirnam dadarsa sa mahakapih

5005014a virajamanam vapusa gajasvarathasamkulam

5005014c lankabharanam ity eva so 'manyata mahakapih

5005015a grhad grham raksasanam udyanani ca vanarah

5005015c viksamano hy asamtrastah prasadams ca cacara sah

5005016a avaplutya mahavegah prahastasya nivesanam

5005016c tato 'nyat pupluve vesma mahaparsvasya viryavan

5005017a atha meghapratikasam kumbhakarnanivesanam

5005017c vibhisanasya ca tatha pupluve sa mahakapih

5005018a mahodarasya ca tatha virupaksasya caiva hi

5005018c vidyujjihvasya bhavanam vidyunmales tathaiva ca

5005018e vajradamstrasya ca tatha pupluve sa mahakapih

5005019a sukasya ca mahavegah saranasya ca dhimatah

5005019c tatha cendrajito vesma jagama hariyuthapah

5005020a jambumaleh sumales ca jagama hariyuthapah

5005020c rasmiketos ca bhavanam suryasatros tathaiva ca

5005021a dhumraksasya ca sampater bhavanam marutatmajah

5005021c vidyudrupasya bhimasya ghanasya vighanasya ca

5005022a sukanabhasya vakrasya sathasya vikatasya ca

5005022c hrasvakarnasya damstrasya romasasya ca raksasah

5005023a yuddhonmattasya mattasya dhvajagrivasya nadinah

5005023c vidyujjihvendrajihvanam tatha hastimukhasya ca

5005024a karalasya pisacasya sonitaksasya caiva hi

5005024c kramamanah kramenaiva hanuman marutatmajah

5005025a tesu tesu maharhesu bhavanesu mahayasah

5005025c tesam rddhimatam rddhim dadarsa sa mahakapih

5005026a sarvesam samatikramya bhavanani samantatah

5005026c asasadatha laksmivan raksasendranivesanam

5005027a ravanasyopasayinyo dadarsa harisattamah

5005027c vicaran harisardulo raksasir vikrteksanah

5005027e sulamudgarahastas ca sakto tomaradharinih

5005028a dadarsa vividhan gulmams tasya raksahpater grhe

5005029a raktan svetan sitams caiva harims caiva mahajavan

5005029c kulinan rupasampannan gajan paragajarujan

5005030a nisthitan gajasikhayam airavatasaman yudhi

5005030c nihantrn parasainyanam grhe tasmin dadarsa sah

5005031a ksaratas ca yatha meghan sravatas ca yatha girin

5005031c meghastanitanirghosan durdharsan samare paraih

5005032a sahasram vahinis tatra jambunadapariskrtah

5005032c hemajalair avicchinnas tarunadityasamnibhah

5005033a dadarsa raksasendrasya ravanasya nivesane

5005033c sibika vividhakarah sa kapir marutatmajah

5005034a latagrhani citrani citrasalagrhani ca

5005034c kridagrhani canyani daruparvatakan api

5005035a kamasya grhakam ramyam divagrhakam eva ca

5005035c dadarsa raksasendrasya ravanasya nivesane

5005036a sa mandaratalaprakhyam mayurasthanasamkulam

5005036c dhvajayastibhir akirnam dadarsa bhavanottamam

5005037a anantaratnanicayam nidhijalam samantatah

5005037c dhiranisthitakarmantam grham bhutapater iva

5005038a arcirbhis capi ratnanam tejasa ravanasya ca

5005038c virarajatha tad vesma rasmiman iva rasmibhih

5005039a jambunadamayany eva sayanany asanani ca

5005039c bhajanani ca subhrani dadarsa hariyuthapah

5005040a madhvasavakrtakledam manibhajanasamkulam

5005040c manoramam asambadham kuberabhavanam yatha

5005041a nupuranam ca ghosena kancinam ninadena ca

5005041c mrdangatalaghosais ca ghosavadbhir vinaditam

5005042a prasadasamghatayutam striratnasatasamkulam

5005042c suvyudhakaksyam hanuman pravivesa mahagrham

5006001a sa vesmajalam balavan dadarsa; vyasaktavaiduryasuvarnajalam

5006001c yatha mahat pravrsi meghajalam; vidyutpinaddham savihamgajalam

5006002a nivesananam vividhas ca salah; pradhanasankhayudhacapasalah

5006002c manoharas capi punar visala; dadarsa vesmadrisu candrasalah

5006003a grhani nanavasurajitani; devasurais capi supujitani

5006003c sarvais ca dosaih parivarjitani; kapir dadarsa svabalarjitani

5006004a tani prayatnabhisamahitani; mayena saksad iva nirmitani

5006004c mahitale sarvagunottarani; dadarsa lankadhipater grhani

5006005a tato dadarsocchritamegharupam; manoharam kancanacarurupam

5006005c rakso'dhipasyatmabalanurupam; grhottamam hy apratiruparupam

5006006a mahitale svargam iva prakirnam; shriya jvalantam bahuratnakirnam

5006006c nanatarunam kusumavakirnam; girer ivagram rajasavakirnam

5006007a naripravekair iva dipyamanam; tadidbhir ambhodavad arcyamanam

5006007c hamsapravekair iva vahyamanam; shriya yutam khe sukrtam vimanam

5006008a yatha nagagram bahudhatucitram; yatha nabhas ca grahacandracitram

5006008c dadarsa yuktikrtameghacitram; vimanaratnam bahuratnacitram

5006009a mahi krta parvatarajipurna; sailah krta vrksavitanapurnah

5006009c vrksah krtah puspavitanapurnah; puspam krtam kesarapatrapurnam

5006010a krtani vesmani ca pandurani; tatha supuspa api puskarinyah

5006010c punas ca padmani sakesarani; dhanyani citrani tatha vanani

5006011a puspahvayam nama virajamanam; ratnaprabhabhis ca vivardhamanam

5006011c vesmottamanam api coccamanam; mahakapis tatra mahavimanam

5006012a krtas ca vaiduryamaya vihamga; rupyapravalais ca tatha vihamgah

5006012c citras ca nanavasubhir bhujamga; jatyanurupas turagah subhangah

5006013a pravalajambunadapuspapaksah; salilam avarjitajihmapaksah

5006013c kamasya saksad iva bhanti paksah; krta vihamgah sumukhah supaksah

5006014a niyujyamanas ca gajah suhastah; sakesaras cotpalapatrahastah

5006014c babhuva devi ca krta suhasta; laksmis tatha padmini padmahasta

5006015a itiva tad grham abhigamya sobhanam; savismayo nagam iva carusobhanam

5006015c punas ca tat paramasugandhi sundaram; himatyaye nagam iva carukandaram

5006016a tatah sa tam kapir abhipatya pujitam; caran purim dasamukhabahupalitam

5006016c adrsya tam janakasutam supujitam; suduhkhitam patigunaveganirjitam

5006017a tatas tada bahuvidhabhavitatmanah; krtatmano janakasutam suvartmanah

5006017c apasyato 'bhavad atiduhkhitam manah; sucaksusah pravicarato mahatmanah

5007001a tasyalayavaristhasya madhye vipulam ayatam

5007001c dadarsa bhavanasrestham hanuman marutatmajah

5007002a ardhayojanavistirnam ayatam yojanam hi tat

5007002c bhavanam raksasendrasya bahuprasadasamkulam

5007003a margamanas tu vaidehim sitam ayatalocanam

5007003c sarvatah paricakrama hanuman arisudanah

5007004a caturvisanair dviradais trivisanais tathaiva ca

5007004c pariksiptam asambadham raksyamanam udayudhaih

5007005a raksasibhis ca patnibhi ravanasya nivesanam

5007005c ahrtabhis ca vikramya rajakanyabhir avrtam

5007006a tan nakramakarakirnam timimgilajhasakulam

5007006c vayuvegasamadhutam pannagair iva sagaram

5007007a ya hi vaisvarane laksmir ya cendre harivahane

5007007c sa ravanagrhe sarva nityam evanapayini

5007008a ya ca rajnah kuberasya yamasya varunasya ca

5007008c tadrsi tad visista va rddhi rakso grhesv iha

5007009a tasya harmyasya madhyastham vesma canyat sunirmitam

5007009c bahuniryuha samkirnam dadarsa pavanatmajah

5007010a brahmano 'rthe krtam divyam divi yad visvakarmana

5007010c vimanam puspakam nama sarvaratnavibhusitam

5007011a parena tapasa lebhe yat kuberah pitamahat

5007011c kuberam ojasa jitva lebhe tad raksasesvarah

5007012a iha mrgasamayuktaih karyasvarahiranmayaih

5007012c sukrtair acitam stambhaih pradiptam iva ca shriya

5007013a merumandarasamkasair ullikhadbhir ivambaram

5007013c kutagaraih subhakaraih sarvatah samalamkrtam

5007014a jvalanarkapratikasam sukrtam visvakarmana

5007014c hemasopanasamyuktam carupravaravedikam

5007015a jalavatayanair yuktam kancanaih sthatikair api

5007015c indranilamahanilamanipravaravedikam

5007015e vimanam puspakam divyam aruroha mahakapih

5007016a tatrasthah sa tada gandham panabhaksyannasambhavam

5007016c divyam sammurchitam jighran rupavantam ivanilam

5007017a sa gandhas tam mahasattvam bandhur bandhum ivottamam

5007017c ita ehity uvaceva tatra yatra sa ravanah

5007018a tatas tam prasthitah salam dadarsa mahatim subham

5007018c ravanasya manahkantam kantam iva varastriyam

5007019a manisopanavikrtam hemajalavirajitam

5007019c sphatikair avrtatalam dantantaritarupikam

5007020a muktabhis ca pravalais ca rupyacamikarair api

5007020c vibhusitam manistambhaih subahustambhabhusitam

5007021a samair rjubhir atyuccaih samantat suvibhusitaih

5007021c stambhaih paksair ivatyuccair divam samprasthitam iva

5007022a mahatya kuthayastrinam prthivilaksanankaya

5007022c prthivim iva vistirnam sarastragrhamalinim

5007023a naditam mattavihagair divyagandhadhivasitam

5007023c parardhyastaranopetam rakso'dhipanisevitam

5007024a dhumram agarudhupena vimalam hamsapanduram

5007024c citram puspopaharena kalmasim iva suprabham

5007025a manahsamhladajananim varnasyapi prasadinim

5007025c tam sokanasinim divyam shriyah samjananim iva

5007026a indriyanindriyarthais tu panca pancabhir uttamaih

5007026c tarpayam asa mateva tada ravanapalita

5007027a svargo 'yam devaloko 'yam indrasyeyam puri bhavet

5007027c siddhir veyam para hi syad ity amanyata marutih

5007028a pradhyayata ivapasyat pradipams tatra kancanan

5007028c dhurtan iva mahadhurtair devanena parajitan

5007029a dipanam ca prakasena tejasa ravanasya ca

5007029c arcirbhir bhusananam ca pradiptety abhyamanyata

5007030a tato 'pasyat kuthasinam nanavarnambarasrajam

5007030c sahasram varanarinam nanavesavibhusitam

5007031a parivrtte 'rdharatre tu pananidravasam gatam

5007031c kriditvoparatam ratrau susvapa balavat tada

5007032a tat prasuptam viruruce nihsabdantarabhusanam

5007032c nihsabdahamsabhramaram yatha padmavanam mahat

5007033a tasam samvrtadantani militaksani marutih

5007033c apasyat padmagandhini vadanani suyositam

5007034a prabuddhaniva padmani tasam bhutva ksapaksaye

5007034c punahsamvrtapatrani ratrav iva babhus tada

5007035a imani mukhapadmani niyatam mattasatpadah

5007035c ambujaniva phullani prarthayanti punah punah

5007036a iti vamanyata shriman upapattya mahakapih

5007036c mene hi gunatas tani samani salilodbhavaih

5007037a sa tasya susubhe sala tabhih stribhir virajita

5007037c saradiva prasanna dyaus tarabhir abhisobhita

5007038a sa ca tabhih parivrtah susubhe raksasadhipah

5007038c yatha hy udupatih shrimams tarabhir abhisamvrtah

5007039a yas cyavante 'mbarat tarah punyasesasamavrtah

5007039c imas tah samgatah krtsna iti mene haris tada

5007040a taranam iva suvyaktam mahatinam subharcisam

5007040c prabhavarnaprasadas ca virejus tatra yositam

5007041a vyavrttagurupinasrakprakirnavarabhusanah

5007041c panavyayamakalesu nidrapahrtacetasah

5007042a vyavrttatilakah kas cit kas cid udbhrantanupurah

5007042c parsve galitaharas ca kas cit paramayositah

5007043a mukha haravrtas canyah kas cit prasrastavasasah

5007043c vyaviddharasana damah kisorya iva vahitah

5007044a sukundaladharas canya vicchinnamrditasrajah

5007044c gajendramrditah phulla lata iva mahavane

5007045a candramsukiranabhas ca harah kasam cid utkatah

5007045c hamsa iva babhuh suptah stanamadhyesu yositam

5007046a aparasam ca vaiduryah kadamba iva paksinah

5007046c hemasutrani canyasam cakravaka ivabhavan

5007047a hamsakarandavakirnas cakravakopasobhitah

5007047c apaga iva ta rejur jaghanaih pulinair iva

5007048a kinkinijalasamkasas ta hemavipulambujah

5007048c bhavagraha yasastirah supta nadya ivababhuh

5007049a mrdusv angesu kasam cit kucagresu ca samsthitah

5007049c babhuvur bhusananiva subha bhusanarajayah

5007050a amsukantas ca kasam cin mukhamarutakampitah

5007050c upary upari vaktranam vyadhuyante punah punah

5007051a tah pataka ivoddhutah patninam ruciraprabhah

5007051c nanavarnasuvarnanam vaktramulesu rejire

5007052a vavalgus catra kasam cit kundalani subharcisam

5007052c mukhamarutasamsargan mandam mandam suyositam

5007053a sarkarasavagandhah sa prakrtya surabhih sukhah

5007053c tasam vadananihsvasah siseve ravanam tada

5007054a ravanananasankas ca kas cid ravanayositah

5007054c mukhani sma sapatninam upajighran punah punah

5007055a atyartham saktamanaso ravane ta varastriyah

5007055c asvatantrah sapatninam priyam evacarams tada

5007056a bahun upanidhayanyah pariharya vibhusitah

5007056c amsukani ca ramyani pramadas tatra sisyire

5007057a anya vaksasi canyasyas tasyah ka cit punar bhujam

5007057c apara tv ankam anyasyas tasyas capy apara bhujau

5007058a uruparsvakatiprstham anyonyasya samashritah

5007058c parasparanivistangyo madasnehavasanugah

5007059a anyonyasyangasamsparsat priyamanah sumadhyamah

5007059c ekikrtabhujah sarvah susupus tatra yositah

5007060a anyonyabhujasutrena strimalagrathita hi sa

5007060c maleva grathita sutre susubhe mattasatpada

5007061a latanam madhave masi phullanam vayusevanat

5007061c anyonyamalagrathitam samsaktakusumoccayam

5007062a vyativestitasuskantham anyonyabhramarakulam

5007062c asid vanam ivoddhutam strivanam ravanasya tat

5007063a ucitesv api suvyaktam na tasam yositam tada

5007063c vivekah sakya adhatum bhusanangambarasrajam

5007064a ravane sukhasamviste tah striyo vividhaprabhah

5007064c jvalantah kancana dipah preksantanimisa iva

5007065a rajarsipitrdaityanam gandharvanam ca yositah

5007065c raksasam cabhavan kanyas tasya kamavasam gatah

5007066a na tatra ka cit pramada prasahya; viryopapannena gunena labdha

5007066c na canyakamapi na canyapurva; vina vararham janakatmajam tu

5007067a na cakulina na ca hinarupa; nadaksina nanupacara yukta

5007067c bharyabhavat tasya na hinasattva; na capi kantasya na kamaniya

5007068a babhuva buddhis tu harisvarasya; yadidrsi raghavadharmapatni

5007068c ima yatha raksasarajabharyah; sujatam asyeti hi sadhubuddheh

5007069a punas ca so 'cintayad artarupo; dhruvam visista gunato hi sita

5007069c athayam asyam krtavan mahatma; lankesvarah kastam anaryakarma

5008001a tatra divyopamam mukhyam sphatikam ratnabhusitam

5008001c aveksamano hanuman dadarsa sayanasanam

5008002a tasya caikatame dese so 'gryamalyavibhusitam

5008002c dadarsa panduram chatram taradhipatisamnibham

5008003a balavyajanahastabhir vijyamanam samantatah

5008003c gandhais ca vividhair justam varadhupena dhupitam

5008004a paramastaranastirnam avikajinasamvrtam

5008004c damabhir varamalyanam samantad upasobhitam

5008005a tasmin jimutasamkasam pradiptottamakundalam

5008005c lohitaksam mahabahum maharajatavasasam

5008006a lohitenanuliptangam candanena sugandhina

5008006c samdhyaraktam ivakase toyadam satadidgunam

5008007a vrtam abharanair divyaih surupam kamarupinam

5008007c savrksavanagulmadhyam prasuptam iva mandaram

5008008a kriditvoparatam ratrau varabharanabhusitam

5008008c priyam raksasakanyanam raksasanam sukhavaham

5008009a pitvapy uparatam capi dadarsa sa mahakapih

5008009c bhaskare sayane viram prasuptam raksasadhipam

5008010a nihsvasantam yatha nagam ravanam vanarottamah

5008010c asadya paramodvignah so 'pasarpat subhitavat

5008011a atharohanam asadya vedikantaram ashritah

5008011c suptam raksasasardulam preksate sma mahakapih

5008012a susubhe raksasendrasya svapatah sayanottamam

5008012c gandhahastini samviste yathaprasravanam mahat

5008013a kancanangadanaddhau ca dadarsa sa mahatmanah

5008013c viksiptau raksasendrasya bhujav indradhvajopamau

5008014a airavatavisanagrair apiditakrtavranau

5008014c vajrollikhitapinamsau visnucakrapariksitau

5008015a pinau samasujatamsau samgatau balasamyutau

5008015c sulaksana nakhangusthau svangulitalalaksitau

5008016a samhatau parighakarau vrttau karikaropamau

5008016c viksiptau sayane subhre pancasirsav ivoragau

5008017a sasaksatajakalpena susitena sugandhina

5008017c candanena parardhyena svanuliptau svalamkrtau

5008018a uttamastrivimrditau gandhottamanisevitau

5008018c yaksapannagagandharvadevadanavaravinau

5008019a dadarsa sa kapis tasya bahu sayanasamsthitau

5008019c mandarasyantare suptau maharhi rusitav iva

5008020a tabhyam sa paripurnabhyam bhujabhyam raksasadhipah

5008020c susubhe 'calasamkasah srngabhyam iva mandarah

5008021a cutapumnagasurabhir bakulottamasamyutah

5008021c mrstannarasasamyuktah panagandhapurahsarah

5008022a tasya raksasasimhasya niscakrama mukhan mahan

5008022c sayanasya vinihsvasah purayann iva tad grham

5008023a muktamanivicitrena kancanena virajata

5008023c mukutenapavrttena kundalojjvalitananam

5008024a raktacandanadigdhena tatha harena sobhita

5008024c pinayatavisalena vaksasabhivirajitam

5008025a pandurenapaviddhena ksaumena ksatajeksanam

5008025c maharhena susamvitam pitenottamavasasa

5008026a masarasipratikasam nihsvasantam bhujangavat

5008026c gange mahati toyante prasutamiva kunjaram

5008027a caturbhih kancanair dipair dipyamanais caturdisam

5008027c prakasikrtasarvangam megham vidyudganair iva

5008028a padamulagatas capi dadarsa sumahatmanah

5008028c patnih sa priyabharyasya tasya raksahpater grhe

5008029a sasiprakasavadana varakundalabhusitah

5008029c amlanamalyabharana dadarsa hariyuthapah

5008030a nrttavaditrakusala raksasendrabhujankagah

5008030c varabharanadharinyo nisanna dadrse kapih

5008031a vajravaiduryagarbhani sravanantesu yositam

5008031c dadarsa tapaniyani kundalany angadani ca

5008032a tasam candropamair vaktraih subhair lalitakundalaih

5008032c viraraja vimanam tan nabhas taraganair iva

5008033a madavyayamakhinnas ta raksasendrasya yositah

5008033c tesu tesv avakasesu prasuptas tanumadhyamah

5008034a ka cid vinam parisvajya prasupta samprakasate

5008034c mahanadiprakirneva nalini potam ashrita

5008035a anya kaksagatenaiva maddukenasiteksana

5008035c prasupta bhamini bhati balaputreva vatsala

5008036a pataham carusarvangi pidya sete subhastani

5008036c cirasya ramanam labdhva parisvajyeva kamini

5008037a ka cid amsam parisvajya supta kamalalocana

5008037c nidravasam anuprapta sahakanteva bhamini

5008038a anya kanakasamkasair mrdupinair manoramaih

5008038c mrdangam paripidyangaih prasupta mattalocana

5008039a bhujaparsvantarasthena kaksagena krsodari

5008039c panavena sahanindya supta madakrtasrama

5008040a dindimam parigrhyanya tathaivasaktadindima

5008040c prasupta tarunam vatsam upaguhyeva bhamini

5008041a ka cid adambaram nari bhujasambhogapiditam

5008041c krtva kamalapatraksi prasupta madamohita

5008042a kalasim apaviddhyanya prasupta bhati bhamini

5008042c vasante puspasabala maleva parimarjita

5008043a panibhyam ca kucau ka cit suvarnakalasopamau

5008043c upaguhyabala supta nidrabalaparajita

5008044a anya kamalapatraksi purnendusadrsanana

5008044c anyam alingya susroni prasupta madavihvala

5008045a atodyani vicitrani parisvajya varastriyah

5008045c nipidya ca kucaih suptah kaminyah kamukan iva

5008046a tasam ekantavinyaste sayanam sayane subhe

5008046c dadarsa rupasampannam aparam sa kapih striyam

5008047a muktamanisamayuktair bhusanaih suvibhusitam

5008047c vibhusayantim iva ca svashriya bhavanottamam

5008048a gaurim kanakavarnabham istam antahpuresvarim

5008048c kapir mandodarim tatra sayanam carurupinim

5008049a sa tam drstva mahabahur bhusitam marutatmajah

5008049c tarkayam asa siteti rupayauvanasampada

5008049e harsena mahata yukto nananda hariyuthapah

5008050a ashpotayam asa cucumba puccham; nananda cikrida jagau jagama

5008050c stambhan arohan nipapata bhumau; nidarsayan svam prakrtim kapinam

5009001a avadhuya ca tam buddhim babhuvavasthitas tada

5009001c jagama caparam cintam sitam prati mahakapih

5009002a na ramena viyukta sa svaptum arhati bhamini

5009002c na bhoktum napy alamkartum na panam upasevitum

5009003a nanyam naram upasthatum suranam api cesvaram

5009003c na hi ramasamah kas cid vidyate tridasesv api

5009003e anyeyam iti niscitya panabhumau cacara sah

5009004a kriditenaparah klanta gitena ca tatha parah

5009004c nrttena caparah klantah panaviprahatas tatha

5009005a murajesu mrdangesu pithikasu ca samsthitah

5009005c tathastaranamukhyyesu samvistas caparah striyah

5009006a angananam sahasrena bhusitena vibhusanaih

5009006c rupasamlapasilena yuktagitarthabhasina

5009007a desakalabhiyuktena yuktavakyabhidhayina

5009007c ratabhiratasamsuptam dadarsa hariyuthapah

5009008a tasam madhye mahabahuh susubhe raksasesvarah

5009008c gosthe mahati mukhyanam gavam madhye yatha vrsah

5009009a sa raksasendrah susubhe tabhih parivrtah svayam

5009009c karenubhir yatharanyam parikirno mahadvipah

5009010a sarvakamair upetam ca panabhumim mahatmanah

5009010c dadarsa kapisardulas tasya raksahpater grhe

5009011a mrganam mahisanam ca varahanam ca bhagasah

5009011c tatra nyastani mamsani panabhumau dadarsa sah

5009012a raukmesu ca visalesu bhajanesv ardhabhaksitan

5009012c dadarsa kapisardula mayuran kukkutams tatha

5009013a varahavardhranasakan dadhisauvarcalayutan

5009013c salyan mrgamayurams ca hanuman anvavaiksata

5009014a krkaran vividhan siddhams cakoran ardhabhaksitan

5009014c mahisan ekasalyams ca chagams ca krtanisthitan

5009014e lekhyam uccavacam peyam bhojyani vividhani ca

5009015a tathamlalavanottamsair vividhai ragasadavaih

5009015c hara nupurakeyurair apaviddhair mahadhanaih

5009016a panabhajanaviksiptaih phalais ca vividhair api

5009016c krtapuspopahara bhur adhikam pusyati shriyam

5009017a tatra tatra ca vinyastaih suslistaih sayanasanaih

5009017c panabhumir vina vahnim pradiptevopalaksyate

5009018a bahuprakarair vividhair varasamskarasamskrtaih

5009018c mamsaih kusalasamyuktaih panabhumigataih prthak

5009019a divyah prasanna vividhah surah krtasura api

5009019c sarkarasavamadhvikah puspasavaphalasavah

5009019e vasacurnais ca vividhair mrstas tais taih prthakprthak

5009020a samtata susubhe bhumir malyais ca bahusamsthitaih

5009020c hiranmayais ca karakair bhajanaih sphatikair api

5009020e jambunadamayais canyaih karakair abhisamvrta

5009021a rajatesu ca kumbhesu jambunadamayesu ca

5009021c panasrestham tada bhuri kapis tatra dadarsa ha

5009022a so 'pasyac chatakumbhani sidhor manimayani ca

5009022c rajatani ca purnani bhajanani mahakapih

5009023a kva cid ardhavasesani kva cit pitani sarvasah

5009023c kva cin naiva prapitani panani sa dadarsa ha

5009024a kva cid bhaksyams ca vividhan kva cit panani bhagasah

5009024c kva cid annavasesani pasyan vai vicacara ha

5009025a kva cit prabhinnaih karakaih kva cid aloditair ghataih

5009025c kva cit samprktamalyani jalani ca phalani ca

5009026a sayanany atra narinam sunyani bahudha punah

5009026c parasparam samaslisya kas cit supta varanganah

5009027a ka cic ca vastram anyasya apahrtyopaguhya ca

5009027c upagamyabala supta nidrabalaparajita

5009028a tasam ucchvasavatena vastram malyam ca gatrajam

5009028c natyartham spandate citram prapya mandam ivanilam

5009029a candanasya ca sitasya sidhor madhurasasya ca

5009029c vividhasya ca malyasya puspasya vividhasya ca

5009030a bahudha marutas tatra gandham vividham udvahan

5009030c snananam candananam ca dhupanam caiva murchitah

5009030e pravavau surabhir gandho vimane puspake tada

5009031a syamavadatas tatranyah kas cit krishna varanganah

5009031c kas cit kancanavarnangyah pramada raksasalaye

5009032a tasam nidravasatvac ca madanena vimurchitam

5009032c padmininam prasuptanam rupam asid yathaiva hi

5009033a evam sarvam asesena ravanantahpuram kapih

5009033c dadarsa sumahateja na dadarsa ca janakim

5009034a niriksamanas ca tatas tah striyah sa mahakapih

5009034c jagama mahatim cintam dharmasadhvasasankitah

5009035a paradaravarodhasya prasuptasya niriksanam

5009035c idam khalu mamatyartham dharmalopam karisyati

5009036a na hi me paradaranam drstir visayavartini

5009036c ayam catra maya drstah paradaraparigrahah

5009037a tasya pradurabhuc cintapunar anya manasvinah

5009037c niscitaikantacittasya karyaniscayadarsini

5009038a kamam drstva maya sarva visvasta ravanastriyah

5009038c na tu me manasah kim cid vaikrtyam upapadyate

5009039a mano hi hetuh sarvesam indriyanam pravartate

5009039c subhasubhasv avasthasu tac ca me suvyavasthitam

5009040a nanyatra hi maya sakya vaidehi parimargitum

5009040c striyo hi strisu drsyante sada samparimargane

5009041a yasya sattvasya ya yonis tasyam tat parimargyate

5009041c na sakyam pramada nasta mrgisu parimargitum

5009042a tad idam margitam tavac chuddhena manasa maya

5009042c ravanantahpuram saram drsyate na ca janaki

5009043a devagandharvakanyas ca nagakanyas ca viryavan

5009043c aveksamano hanuman naivapasyata janakim

5009044a tam apasyan kapis tatra pasyams canya varastriyah

5009044c apakramya tada virah pradhyatum upacakrame

5010001a sa tasya madhye bhavanasya vanaro; latagrhams citragrhan nisagrhan

5010001c jagama sitam prati darsanotsuko; na caiva tam pasyati carudarsanam

5010002a sa cintayam asa tato mahakapih; priyam apasyan raghunandanasya tam

5010002c dhruvam nu sita mriyate yatha na me; vicinvato darsanam eti maithili

5010003a sa raksasanam pravarena bala; svasilasamraksana tat para sati

5010003c anena nunam pratidustakarmana; hata bhaved aryapathe pare sthita

5010004a viruparupa vikrta vivarcaso; mahanana dirghavirupadarsanah

5010004c samiksya sa raksasarajayosito; bhayad vinasta janakesvaratmaja

5010005a sitam adrstva hy anavapya paurusam; vihrtya kalam saha vanarais ciram

5010005c na me 'sti sugrivasamipaga gatih; sutiksnadando balavams ca vanarah

5010006a drstam antahpuram sarvam drstva ravanayositah

5010006c na sita drsyate sadhvi vrtha jato mama sramah

5010007a kim nu mam vanarah sarve gatam vaksyanti samgatah

5010007c gatva tatra tvaya vira kim krtam tad vadasva nah

5010008a adrstva kim pravaksyami tam aham janakatmajam

5010008c dhruvam prayam upesyanti kalasya vyativartane

5010009a kim va vaksyati vrddhas ca jambavan angadas ca sah

5010009c gatam param samudrasya vanaras ca samagatah

5010010a anirvedah shriyo mulam anirvedah param sukham

5010010c bhuyas tavad vicesyami na yatra vicayah krtah

5010011a anirvedo hi satatam sarvarthesu pravartakah

5010011c karoti saphalam jantoh karma yac ca karoti sah

5010012a tasmad anirveda krtam yatnam ceste 'ham uttamam

5010012c adrstams ca vicesyami desan ravanapalitan

5010013a apanasalavicitas tatha puspagrhani ca

5010013c citrasalas ca vicita bhuyah kridagrhani ca

5010014a niskutantararathyas ca vimanani ca sarvasah

5010014c iti samcintya bhuyo 'pi vicetum upacakrame

5010015a bhumigrhams caityagrhan grhatigrhakan api

5010015c utpatan nipatams capi tisthan gacchan punah kva cit

5010016a apavrnvams ca dvarani kapatany avaghattayan

5010016c pravisan nispatams capi prapatann utpatann api

5010016e sarvam apy avakasam sa vicacara mahakapih

5010017a chaturangulamatro 'pi navakasah sa vidyate

5010017c ravanantahpure tasmin yam kapir na jagama sah

5010018a prakarantararathyas ca vedikas caityasamsrayah

5010018c svabhras ca puskarinyas ca sarvam tenavalokitam

5010019a raksasyo vividhakara virupa vikrtas tatha

5010019c drsta hanumata tatra na tu sa janakatmaja

5010020a rupenapratima loke vara vidyadhara striyah

5010020c drta hanumata tatra na tu raghavanandini

5010021a nagakanya vararohah purnacandranibhananah

5010021c drsta hanumata tatra na tu sita sumadhyama

5010022a pramathya raksasendrena nagakanya balad dhrtah

5010022c drsta hanumata tatra na sa janakanandini

5010023a so 'pasyams tam mahabahuh pasyams canya varastriyah

5010023c visasada mahabahur hanuman marutatmajah

5010024a udyogam vanarendranam plavanam sagarasya ca

5010024c vyartham viksyanilasutas cintam punar upagamat

5010025a avatirya vimanac ca hanuman marutatmajah

5010025c cintam upajagamatha sokopahatacetanah

5011001a vimanat tu susamkramya prakaram hariyuthapah

5011001c hanuman vegavan asid yatha vidyudghanantare

5011002a samparikramya hanuman ravanasya nivesanan

5011002c adrstva janakim sitam abravid vacanam kapih

5011003a bhuyistham lodita lanka ramasya carata priyam

5011003c na hi pasyami vaidehim sitam sarvangasobhanam

5011004a palvalani tatakani saramsi saritas tatha

5011004c nadyo 'nupavanantas ca durgas ca dharanidharah

5011004e lodita vasudha sarva na ca pasyami janakim

5011005a iha sampatina sita ravanasya nivesane

5011005c akhyata grdhrarajena na ca pasyami tam aham

5011006a kim nu sitatha vaidehi maithili janakatmaja

5011006c upatistheta vivasa ravanam dustacarinam

5011007a ksipram utpatato manye sitam adaya raksasah

5011007c bibhyato ramabananam antara patita bhavet

5011008a atha va hriyamanayah pathi siddhanisevite

5011008c manye patitam aryaya hrdayam preksya sagaram

5011009a ravanasyoruvegena bhujabhyam piditena ca

5011009c taya manye visalaksya tyaktam jivitam aryaya

5011010a upary upari va nunam sagaram kramatas tada

5011010c vivestamana patita samudre janakatmaja

5011011a aho ksudrena canena raksanti silam atmanah

5011011c abandhur bhaksita sita ravanena tapasvini

5011012a atha va raksasendrasya patnibhir asiteksana

5011012c adusta dustabhavabhir bhaksita sa bhavisyati

5011013a sampurnacandrapratimam padmapatranibheksanam

5011013c ramasya dhyayati vaktram pancatvam krpana gata

5011014a ha rama laksmanety eva hayodhyeti ca maithili

5011014c vilapya bahu vaidehi nyastadeha bhavisyati

5011015a atha va nihita manye ravanasya nivesane

5011015c nunam lalapyate mandam panjarastheva sarika

5011016a janakasya kule jata ramapatni sumadhyama

5011016c katham utpalapatraksi ravanasya vasam vrajet

5011017a vinasta va pranasta va mrta va janakatmaja

5011017c ramasya priyabharyasya na nivedayitum ksamam

5011018a nivedyamane dosah syad dosah syad anivedane

5011018c katham nu khalu kartavyam visamam pratibhati me

5011019a asminn evamgate karye praptakalam ksamam ca kim

5011019c bhaved iti matim bhuyo hanuman pravicarayan

5011020a yadi sitam adrstvaham vanarendrapurim itah

5011020c gamisyami tatah ko me purusartho bhavisyati

5011021a mamedam langhanam vyartham sagarasya bhavisyati

5011021c pravesas civa lankaya raksasanam ca darsanam

5011022a kim va vaksyati sugrivo harayo va samagatah

5011022c kiskindham samanupraptau tau va dasarathatmajau

5011023a gatva tu yadi kakutstham vaksyami param apriyam

5011023c na drsteti maya sita tatas tyaksyanti jivitam

5011024a parusam darunam kruram tiksnam indriyatapanam

5011024c sitanimittam durvakyam srutva sa na bhavisyati

5011025a tam tu krcchragatam drstva pancatvagatamanasam

5011025c bhrsanurakto medhavi na bhavisyati laksmanah

5011026a vinastau bhratarau srutva bharato 'pi marisyati

5011026c bharatam ca mrtam drstva satrughno na bhavisyati

5011027a putran mrtan samiksyatha na bhavisyanti matarah

5011027c kausalya ca sumitra ca kaikeyi ca na samsayah

5011028a krtajnah satyasamdhas ca sugrivah plavagadhipah

5011028c ramam tatha gatam drstva tatas tyaksyanti jivitam

5011029a durmana vyathita dina nirananda tapasvini

5011029c pidita bhartrsokena ruma tyaksyati jivitam

5011030a valijena tu duhkhena pidita sokakarsita

5011030c pancatvagamane rajnas tarapi na bhavisyati

5011031a matapitror vinasena sugriva vyasanena ca

5011031c kumaro 'py angadah kasmad dharayisyati jivitam

5011032a bhartrjena tu sokena abhibhuta vanaukasah

5011032c siramsy abhihanisyanti talair mustibhir eva ca

5011033a santvenanupradanena manena ca yasasvina

5011033c lalitah kapirajena pranams tyaksyanti vanarah

5011034a na vanesu na sailesu na nirodhesu va punah

5011034c kridam anubhavisyanti sametya kapikunjarah

5011035a saputradarah samatya bhartrvyasanapiditah

5011035c sailagrebhyah patisyanti sametya visamesu ca

5011036a visam udbandhanam vapi pravesam jvalanasya va

5011036c upavasam atho sastram pracarisyanti vanarah

5011037a ghoram arodanam manye gate mayi bhavisyati

5011037c iksvakukulanasas ca nasas caiva vanaukasam

5011038a so 'ham naiva gamisyami kiskindham nagarim itah

5011038c na hi saksyamy aham drastum sugrivam maithilim vina

5011039a mayy agacchati cehasthe dharmatmanau maharathau

5011039c asaya tau dharisyete vanaras ca manasvinah

5011040a hastadano mukhadano niyato vrksamulikah

5011040c vanaprastho bhavisyami adrstva janakatmajam

5011041a sagaranupaje dese bahumulaphalodake

5011041c citam krtva praveksyami samiddham aranisutam

5011042a upavistasya va samyag linginam sadhayisyatah

5011042c sariram bhaksayisyanti vayasah svapadani ca

5011043a idam apy rsibhir drstam niryanam iti me matih

5011043c samyag apah praveksyami na cet pasyami janakim

5011044a sujatamula subhaga kirtimalayasasvini

5011044c prabhagna ciraratriyam mama sitam apasyatah

5011045a tapaso va bhavisyami niyato vrksamulikah

5011045c netah pratigamisyami tam adrstvasiteksanam

5011046a yaditah pratigacchami sitam anadhigamya tam

5011046c angadah sahitaih sarvair vanarair na bhavisyati

5011047a vinase bahavo dosa jivan prapnoti bhadrakam

5011047c tasmat pranan dharisyami dhruvo jivati samgamah

5011048a evam bahuvidham duhkham manasa dharayan muhuh

5011048c nadhyagacchat tada param sokasya kapikunjarah

5011049a ravanam va vadhisyami dasagrivam mahabalam

5011049c kamam astu hrta sita pratyacirnam bhavisyati

5011050a athavainam samutksipya upary upari sagaram

5011050c ramayopaharisyami pasum pasupater iva

5011051a iti cinta samapannah sitam anadhigamya tam

5011051c dhyanasoka paritatma cintayam asa vanarah

5011052a yavat sitam na pasyami ramapatnim yasasvinim

5011052c tavad etam purim lankam vicinomi punah punah

5011053a sampati vacanac capi ramam yady anayamy aham

5011053c apasyan raghavo bharyam nirdahet sarvavanaran

5011054a ihaiva niyataharo vatsyami niyatendriyah

5011054c na matkrte vinasyeyuh sarve te naravanarah

5011055a asokavanika capi mahatiyam mahadruma

5011055c imam abhigamisyami na hiyam vicita maya

5011056a vasun rudrams tathadityan asvinau maruto 'pi ca

5011056c namaskrtva gamisyami raksasam sokavardhanah

5011057a jitva tu raksasan devim iksvakukulanandinim

5011057c sampradasyami ramaya yathasiddhim tapasvine

5011058a sa muhurtam iva dhyatva cintavigrathitendriyah

5011058c udatisthan mahabahur hanuman marutatmajah

5011059a namo 'stu ramaya salaksmanaya; devyai ca tasyai janakatmajayai

5011059c namo 'stu rudrendrayamanilebhyo; namo 'stu candrarkamarudganebhyah

5011060a sa tebhyas tu namaskrtva sugrivaya ca marutih

5011060c disah sarvah samalokya asokavanikam prati

5011061a sa gatva manasa purvam asokavanikam subham

5011061c uttaram cintayam asa vanaro marutatmajah

5011062a dhruvam tu raksobahula bhavisyati vanakula

5011062c asokavanika cintya sarvasamskarasamskrta

5011063a raksinas catra vihita nunam raksanti padapan

5011063c bhagavan api sarvatma natiksobham pravayati

5011064a samksipto 'yam mayatma ca ramarthe ravanasya ca

5011064c siddhim me samvidhasyanti devah sarsiganas tv iha

5011065a brahma svayambhur bhagavan devas caiva disantu me

5011065c siddhim agnis ca vayus ca puruhutas ca vajradhrt

5011066a varunah pasahastas ca somadityai tathaiva ca

5011066c asvinau ca mahatmanau marutah sarva eva ca

5011067a siddhim sarvani bhutani bhutanam caiva yah prabhuh

5011067c dasyanti mama ye canye adrstah pathi gocarah

5011068a tad unnasam panduradantam avranam; sucismitam padmapalasalocanam

5011068c draksye tad aryavadanam kada nv aham; prasannataradhipatulyadarsanam

5011069a ksudrena papena nrsamsakarmana; sudarunalamkrtavesadharina

5011069c balabhibhuta abala tapasvini; katham nu me drstapathe 'dya sa bhavet

5012001a sa muhurtam iva dhyatva manasa cadhigamya tam

5012001c avapluto mahatejah prakaram tasya vesmanah

5012002a sa tu samhrstasarvangah prakarastho mahakapih

5012002c puspitagran vasantadau dadarsa vividhan druman

5012003a salan asokan bhavyams ca campakams ca supuspitan

5012003c uddalakan nagavrksams cutan kapimukhan api

5012004a athamravanasamchannam latasatasamavrtam

5012004c jyamukta iva naracah pupluve vrksavatikam

5012005a sa pravisya vicitram tam vihagair abhinaditam

5012005c rajataih kancanais caiva padapaih sarvatovrtam

5012006a vihagair mrgasamghais ca vicitram citrakananam

5012006c uditadityasamkasam dadarsa hanuman kapih

5012007a vrtam nanavidhair vrksaih puspopagaphalopagaih

5012007c kokilair bhrngarajais ca mattair nityanisevitam

5012008a prahrstamanuje kale mrgapaksisamakule

5012008c mattabarhinasamghustam nanadvijaganayutam

5012009a margamano vararoham rajaputrim aninditam

5012009c sukhaprasuptan vihagan bodhayam asa vanarah

5012010a utpatadbhir dvijaganaih paksaih salah samahatah

5012010c anekavarna vividha mumucuh puspavrstayah

5012011a puspavakirnah susubhe hanuman marutatmajah

5012011c asokavanikamadhye yatha puspamayo girih

5012012a disah sarvabhidavantam vrksasandagatam kapim

5012012c drstva sarvani bhutani vasanta iti menire

5012013a vrksebhyah patitaih puspair avakirna prthagvidhaih

5012013c raraja vasudha tatra pramadeva vibhusita

5012014a tarasvina te taravas tarasabhiprakampitah

5012014c kusumani vicitrani sasrjuh kapina tada

5012015a nirdhutapatrasikharah sirnapuspaphaladrumah

5012015c niksiptavastrabharana dhurta iva parajitah

5012016a hanumata vegavata kampitas te nagottamah

5012016c puspaparnaphalany asu mumucuh puspasalinah

5012017a vihamgasamghair hinas te skandhamatrasraya drumah

5012017c babhuvur agamah sarve maruteneva nirdhutah

5012018a vidhutakesi yuvatir yatha mrditavarnika

5012018c nispitasubhadantausthi nakhair dantais ca viksata

5012019a tatha langulahastais ca caranabhyam ca mardita

5012019c babhuvasokavanika prabhagnavarapadapa

5012020a mahalatanam damani vyadhamat tarasa kapih

5012020c yatha pravrsi vindhyasya meghajalani marutah

5012021a sa tatra manibhumis ca rajatis ca manoramah

5012021c tatha kancanabhumis ca vicaran dadrse kapih

5012022a vapis ca vividhakarah purnah paramavarina

5012022c maharhair manisopanair upapannas tatas tatah

5012023a muktapravalasikata sphatikantarakuttimah

5012023c kancanais tarubhis citrais tirajair upasobhitah

5012024a phullapadmotpalavanas cakravakopakujitah

5012024c natyuharutasamghusta hamsasarasanaditah

5012025a dirghabhir drumayuktabhih saridbhis ca samantatah

5012025c amrtopamatoyabhih sivabhir upasamskrtah

5012026a latasatair avatatah santanakasamavrtah

5012026c nanagulmavrtavanah karavirakrtantarah

5012027a tato 'mbudharasamkasam pravrddhasikharam girim

5012027c vicitrakutam kutais ca sarvatah parivaritam

5012028a silagrhair avatatam nanavrksaih samavrtam

5012028c dadarsa kapisardulo ramyam jagati parvatam

5012029a dadarsa ca nagat tasman nadim nipatitam kapih

5012029c ankad iva samutpatya priyasya patitam priyam

5012030a jale nipatitagrais ca padapair upasobhitam

5012030c varyamanam iva kruddham pramadam priyabandhubhih

5012031a punar avrttatoyam ca dadarsa sa mahakapih

5012031c prasannam iva kantasya kantam punar upasthitam

5012032a tasyadurat sa padminyo nanadvijaganayutah

5012032c dadarsa kapisardulo hanuman marutatmajah

5012033a krtrimam dirghikam capi purnam sitena varina

5012033c manipravarasopanam muktasikatasobhitam

5012034a vividhair mrgasamghais ca vicitram citrakananam

5012034c prasadaih sumahadbhis ca nirmitair visvakarmana

5012034e kananaih krtrimais capi sarvatah samalamkrtam

5012035a ye ke cit padapas tatra puspopagaphalopagah

5012035c sacchatrah savitardikah sarve sauvarnavedikah

5012036a latapratanair bahubhih parnais ca bahubhir vrtam

5012036c kancanim simsupam ekam dadarsa sa mahakapih

5012037a so 'pasyad bhumibhagams ca gartaprasravanani ca

5012037c suvarnavrksan aparan dadarsa sikhisamnibhan

5012038a tesam drumanam prabhaya meror iva mahakapih

5012038c amanyata tada virah kancano 'smiti vanarah

5012039a tam kancanais taruganair marutena ca vijitam

5012039c kinkinisatanirghosam drstva vismayam agamat

5012040a supuspitagram ruciram tarunankurapallavam

5012040c tam aruhya mahavegah simsapam parnasamvrtam

5012041a ito draksyami vaidehim rama darsanalalasam

5012041c itas cetas ca duhkhartam sampatantim yadrcchaya

5012042a asokavanika ceyam drdham ramya duratmanah

5012042c campakais candanais capi bakulais ca vibhusita

5012043a iyam ca nalini ramya dvijasamghanisevita

5012043c imam sa ramamahisi nunam esyati janaki

5012044a sa rama ramamahisi raghavasya priya sada

5012044c vanasamcarakusala nunam esyati janaki

5012045a atha va mrgasavaksi vanasyasya vicaksana

5012045c vanam esyati sa ceha ramacintanukarsita

5012046a ramasokabhisamtapta sa devi vamalocana

5012046c vanavasarata nityam esyate vanacarini

5012047a vanecaranam satatam nunam sprhayate pura

5012047c ramasya dayita bharya janakasya suta sati

5012048a samdhyakalamanah syama dhruvam esyati janaki

5012048c nadim cemam sivajalam samdhyarthe varavarnini

5012049a tasyas capy anurupeyam asokavanika subha

5012049c subha ya parthivendrasya patni ramasya sammita

5012050a yadi jivati sa devi taradhipanibhanana

5012050c agamisyati savasyam imam sivajalam nadim

5012051a evam tu matva hanuman mahatma; pratiksamano manujendrapatnim

5012051c aveksamanas ca dadarsa sarvam; supuspite parnaghane nilinah

5013001a sa viksamanas tatrastho margamanas ca maithilim

5013001c aveksamanas ca mahim sarvam tam anvavaiksata

5013002a santana kalatabhis ca padapair upasobhitam

5013002c divyagandharasopetam sarvatah samalamkrtam

5013003a tam sa nandanasamkasam mrgapaksibhir avrtam

5013003c harmyaprasadasambadham kokilakulanihsvanam

5013004a kancanotpalapadmabhir vapibhir upasobhitam

5013004c bahvasanakuthopetam bahubhumigrhayutam

5013005a sarvartukusumai ramyaih phalavadbhis ca padapaih

5013005c puspitanam asokanam shriya suryodayaprabham

5013006a pradiptam iva tatrastho marutih samudaiksata

5013006c nispatrasakham vihagaih kriyamanam ivasakrt

5013006e vinispatadbhih satasas citraih puspavatamsakaih

5013007a amulapuspanicitair asokaih sokanasanaih

5013007c puspabharatibharais ca sprsadbhir iva medinim

5013008a karnikaraih kusumitaih kimsukais ca supuspitaih

5013008c sa desah prabhaya tesam pradipta iva sarvatah

5013009a pumnagah saptaparnas ca campakoddalakas tatha

5013009c vivrddhamula bahavah sobhante sma supuspitah

5013010a satakumbhanibhah ke cit ke cid agnisikhopamah

5013010c nilanjananibhah ke cit tatrasokah sahasrasah

5013011a nandanam vividhodyanam citram caitraratham yatha

5013011c ativrttam ivacintyam divyam ramyam shriya vrtam

5013012a dvitiyam iva cakasam puspajyotirganayutam

5013012c pusparatnasatais citram pancamam sagaram yatha

5013013a sarvartupuspair nicitam padapair madhugandhibhih

5013013c nananinadair udyanam ramyam mrgaganair dvijaih

5013014a anekagandhapravaham punyagandham manoramam

5013014c sailendram iva gandhadhyam dvitiyam gandhamadanam

5013015a asokavanikayam tu tasyam vanarapumgavah

5013015c sa dadarsavidurastham caityaprasadam urjitam

5013016a madhye stambhasahasrena sthitam kailasapanduram

5013016c pravalakrtasopanam taptakancanavedikam

5013017a musnantam iva caksumsi dyotamanam iva shriya

5013017c vimalam pramsubhavatvad ullikhantam ivambaram

5013018a tato malinasamvitam raksasibhih samavrtam

5013018c upavasakrsam dinam nihsvasantim punah punah

5013018e dadarsa suklapaksadau candrarekham ivamalam

5013019a mandaprakhyayamanena rupena ruciraprabham

5013019c pinaddham dhumajalena sikham iva vibhavasoh

5013020a pitenaikena samvitam klistenottamavasasa

5013020c sapankam analamkaram vipadmam iva padminim

5013021a vriditam duhkhasamtaptam parimlanam tapasvinim

5013021c grahenangarakenaiva piditam iva rohinim

5013022a asrupurnamukhim dinam krsam ananasena ca

5013022c sokadhyanaparam dinam nityam duhkhaparayanam

5013023a priyam janam apasyantim pasyantim raksasiganam

5013023c svaganena mrgim hinam svaganabhivrtam iva

5013024a nilanagabhaya venya jaghanam gatayaikaya

5013024c sukharham duhkhasamtaptam vyasananam akodivam

5013025a tam samiksya visalaksim adhikam malinam krsam

5013025c tarkayam asa siteti karanair upapadibhih

5013026a hriyamana tada tena raksasa kamarupina

5013026c yatharupa hi drsta vai tatharupeyam angana

5013027a purnacandrananam subhrum caruvrttapayodharam

5013027c kurvantim prabhaya devim sarva vitimira disah

5013028a tam nilakesim bimbausthim sumadhyam supratisthitam

5013028c sitam padmapalasaksim manmathasya ratim yatha

5013029a istam sarvasya jagatah purnacandraprabham iva

5013029c bhumau sutanum asinam niyatam iva tapasim

5013030a nihsvasabahulam bhirum bhujagendravadhum iva

5013030c sokajalena mahata vitatena na rajatim

5013031a samsaktam dhumajalena sikham iva vibhavasoh

5013031c tam smrtim iva samdighdam rddhim nipatitam iva

5013032a vihatam iva ca sraddham asam pratihatam iva

5013032c sopasargam yatha siddhim buddhim sakalusam iva

5013033a abhutenapavadena kirtim nipatitam iva

5013033c ramoparodhavyathitam raksoharanakarsitam

5013034a abalam mrgasavaksim viksamanam tatas tatah

5013034c baspambupratipurnena krishnavaktraksipaksmana

5013034e vadanenaprasannena nihsvasantim punah punah

5013035a malapankadharam dinam mandanarham amanditam

5013035c prabham naksatrarajasya kalameghair ivavrtam

5013036a tasya samdidihe buddhir muhuh sitam niriksya tu

5013036c amnayanam ayogena vidyam prasithilam iva

5013037a duhkhena bubudhe sitam hanuman analamkrtam

5013037c samskarena yathahinam vacam arthantaram gatam

5013038a tam samiksya visalaksim rajaputrim aninditam

5013038c tarkayam asa siteti karanair upapadayan

5013039a vaidehya yani cangesu tada ramo 'nvakirtayat

5013039c tany abharanajalani gatrasobhiny alaksayat

5013040a sukrtau karnavestau ca svadamstrau ca susamsthitau

5013040c manividrumacitrani hastesv abharanani ca

5013041a syamani cirayuktatvat tatha samsthanavanti ca

5013041c tany evaitani manye 'ham yani ramo 'vnakirtayat

5013042a tatra yany avahinani tany aham nopalaksaye

5013042c yany asya navahinani tanimani na samsayah

5013043a pitam kanakapattabham srastam tad vasanam subham

5013043c uttariyam nagasaktam tada drstam plavamgamaih

5013044a bhusanani ca mukhyani drstani dharanitale

5013044c anayaivapaviddhani svanavanti mahanti ca

5013045a idam ciragrhitatvad vasanam klistavattaram

5013045c tatha hi nunam tad varnam tatha shrimad yathetarat

5013046a iyam kanakavarnangi ramasya mahisi priya

5013046c pranastapi sati yasya manaso na pranasyati

5013047a iyam sa yat krte ramas caturbhih paritapyate

5013047c karunyenanrsamsyena sokena madanena ca

5013048a stri pranasteti karunyad ashritety anrsamsyatah

5013048c patni nasteti sokena priyeti madanena ca

5013049a asya devya yatha rupam angapratyangasausthavam

5013049c ramasya ca yatharupam tasyeyam asiteksana

5013050a asya devya manas tasmims tasya casyam pratisthitam

5013050c teneyam sa ca dharmatma muhurtam api jivati

5013051a duskaram kurute ramo ya imam mattakasinim

5013051c sitam vina mahabahur muhurtam api jivati

5013052a evam sitam tada drstva hrstah pavanasambhavah

5013052c jagama manasa ramam prasasamsa ca tam prabhum

5014001a prasasya tu prasastavyam sitam tam haripumgavah

5014001c gunabhiramam ramam ca punas cintaparo 'bhavat

5014002a sa muhurtam iva dhyatva baspaparyakuleksanah

5014002c sitam ashritya tejasvi hanuman vilalapa ha

5014003a manya guruvinitasya laksmanasya gurupriya

5014003c yadi sitapi duhkharta kalo hi duratikramah

5014004a ramasya vyavasayajna laksmanasya ca dhimatah

5014004c natyartham ksubhyate devi gangeva jaladagame

5014005a tulyasilavayovrttam tulyabhijanalaksanam

5014005c raghavo 'rhati vaidehim tam ceyam asiteksana

5014006a tam drstva navahemabham lokakantam iva shriyam

5014006c jagama manasa ramam vacanam cedam abravit

5014007a asya hetor visalaksya hato vali mahabalah

5014007c ravanapratimo virye kabandhas ca nipatitah

5014008a viradhas ca hatah samkhye raksaso bhimavikramah

5014008c vane ramena vikramya mahendreneva sambarah

5014009a caturdasasahasrani raksasam bhimakarmanam

5014009c nihatani janasthane sarair agnisikhopamaih

5014010a kharas ca nihatah samkhye trisiras ca nipatitah

5014010c dusanas ca mahateja ramena viditatmana

5014011a aisvaryam vanaranam ca durlabham valipalitam

5014011c asya nimitte sugrivah praptavaml lokasatkrtam

5014012a sagaras ca maya krantah shriman nadanadipatih

5014012c asya hetor visalaksyah puri ceyam niriksita

5014013a yadi ramah samudrantam medinim parivartayet

5014013c asyah krte jagac capi yuktam ity eva me matih

5014014a rajyam va trisu lokesu sita va janakatmaja

5014014c trailokyarajyam sakalam sitaya napnuyat kalam

5014015a iyam sa dharmasilasya maithilasya mahatmanah

5014015c suta janakarajasya sita bhartrdrdhavrata

5014016a utthita medinim bhittva ksetre halamukhaksate

5014016c padmarenunibhaih kirna subhaih kedarapamsubhih

5014017a vikrantasyaryasilasya samyugesv anivartinah

5014017c snusa dasarathasyaisa jyestha rajno yasasvini

5014018a dharmajnasya krtajnasya ramasya viditatmanah

5014018c iyam sa dayita bharya raksasi vasam agata

5014019a sarvan bhogan parityajya bhartrsnehabalat krta

5014019c acintayitva duhkhani pravista nirjanam vanam

5014020a samtusta phalamulena bhartrsusrusane rata

5014020c ya param bhajate pritim vane 'pi bhavane yatha

5014021a seyam kanakavarnangi nityam susmitabhasini

5014021c sahate yatanam etam anarthanam abhagini

5014022a imam tu silasampannam drastum icchati raghavah

5014022c ravanena pramathitam prapam iva pipasitah

5014023a asya nunam punar labhad raghavah pritim esyati

5014023c raja rajyaparibhrastah punah prapyeva medinim

5014024a kamabhogaih parityakta hina bandhujanena ca

5014024c dharayaty atmano deham tatsamagamakanksini

5014025a naisa pasyati raksasyo neman puspaphaladruman

5014025c ekasthahrdaya nunam ramam evanupasyati

5014026a bharta nama param narya bhusanam bhusanad api

5014026c esa hi rahita tena sobhanarha na sobhate

5014027a duskaram kurute ramo hino yad anaya prabhuh

5014027c dharayaty atmano deham na duhkhenavasidati

5014028a imam asitakesantam satapatranibheksanam

5014028c sukharham duhkhitam drstva mamapi vyathitam manah

5014029a ksitiksama puskarasamnibhaksi; ya raksita raghavalaksmanabhyam

5014029c sa raksasibhir vikrteksanabhih; samraksyate samprati vrksamule

5014030a himahatanaliniva nastasobha; vyasanaparamparaya nipidyamana

5014030c sahacararahiteva cakravaki; janakasuta krpanam dasam prapanna

5014031a asya hi puspavanatagrasakhah; sokam drdham vai janayaty asokah

5014031c himavyapayena ca mandarasmir; abhyutthito naikasahasrarasmih

5014032a ity evam artham kapir anvaveksya; siteyam ity eva nivistabuddhih

5014032c samshritya tasmin nisasada vrkse; bali harinam rsabhas tarasvi

5015001a tatah kumudasandabho nirmalam nirmalah svayam

5015001c prajagama nabhas candro hamso nilam ivodakam

5015002a sacivyam iva kurvan sa prabhaya nirmalaprabhah

5015002c candrama rasmibhih sitaih siseve pavanatmajam

5015003a sa dadarsa tatah sitam purnacandranibhananam

5015003c sokabharair iva nyastam bharair navam ivambhasi

5015004a didrksamano vaidehim hanuman marutatmajah

5015004c sa dadarsavidurastha raksasir ghoradarsanah

5015005a ekaksim ekakarnam ca karnapravaranam tatha

5015005c akarnam sankukarnam ca mastakocchvasanasikam

5015006a atikayottamangim ca tanudirghasirodharam

5015006c dhvastakesim tathakesim kesakambaladharinim

5015007a lambakarnalalatam ca lambodarapayodharam

5015007c lambausthim cibukausthim ca lambasyam lambajanukam

5015008a hrasvam dirgham ca kubjam ca vikatam vamanam tatha

5015008c karalam bhugnavastram ca pingaksim vikrtananam

5015009a vikrtah pingalah kalih krodhanah kalahapriyah

5015009c kalayasamahasulakutamudgaradharinih

5015010a varahamrgasardulamahisajasiva mukhah

5015010c gajostrahayapadas ca nikhatasiraso 'parah

5015011a ekahastaikapadas ca kharakarnyasvakarnikah

5015011c gokarnir hastikarnis ca harikarnis tathaparah

5015012a anasa atinasas ca tiryan nasa vinasikah

5015012c gajasamnibhanasas ca lalatocchvasanasikah

5015013a hastipada mahapada gopadah padaculikah

5015013c atimatrasirogriva atimatrakucodarih

5015014a atimatrasya netras ca dirghajihvanakhas tatha

5015014c ajamukhir hastimukhir gomukhih sukarimukhih

5015015a hayostrakharavaktras ca raksasir ghoradarsanah

5015015c sulamudgarahastas ca krodhanah kalahapriyah

5015016a karala dhumrakesis ca raksasir vikrtananah

5015016c pibantih satatam panam sada mamsasurapriyah

5015017a mamsasonitadigdhangir mamsasonitabhojanah

5015017c ta dadarsa kapisrestho romaharsanadarsanah

5015018a skandhavantam upasinah parivarya vanaspatim

5015018c tasyadhastac ca tam devim rajaputrim aninditam

5015019a laksayam asa laksmivan hanuman janakatmajam

5015019c nisprabham sokasamtaptam malasamkulamurdhajam

5015020a ksinapunyam cyutam bhumau taram nipatitam iva

5015020c caritrya vyapadesadhyam bhartrdarsanadurgatam

5015021a bhusanair uttamair hinam bhartrvatsalyabhusitam

5015021c raksasadhipasamruddham bandhubhis ca vinakrtam

5015022a viyutham simhasamruddham baddham gajavadhum iva

5015022c candralekham payodante saradabhrair ivavrtam

5015023a klistarupam asamsparsad ayuktam iva vallakim

5015023c sitam bhartrhite yuktam ayuktam raksasam vase

5015024a asokavanikamadhye sokasagaram aplutam

5015024c tabhih parivrtam tatra sagraham iva rohinim

5015025a dadarsa hanuman devim latam akusumam iva

5015025c sa malena ca digdhangi vapusa capy alamkrta

5015026a mrnali pankadighdeva vibhati ca na bhati ca

5015026c malinena tu vastrena pariklistena bhaminim

5015027a samvrtam mrgasavaksim dadarsa hanuman kapih

5015027c tam devim dinavadanam adinam bhartrtejasa

5015028a raksitam svena silena sitam asitalocanam

5015028c tam drstva hanuman sitam mrgasavanibheksanam

5015029a mrgakanyam iva trastam viksamanam samantatah

5015029c dahantim iva nihsvasair vrksan pallavadharinah

5015030a samghatam iva sokanam duhkhasyormim ivotthitam

5015030c tam ksamam suvibhaktangim vinabharanasobhinim

5015031a praharsam atulam lebhe marutih preksya maithilim

5015031c harsajani ca so 'sruni tam drstva madireksanam

5015032a mumoca hanumams tatra namas cakre ca raghavam

5015032c namaskrtva ca ramaya laksmanaya ca viryavan

5015033a sitadarsanasamhrsto hanuman samvrto 'bhavat

5016001a tatha vipreksamanasya vanam puspitapadapam

5016001c vicinvatas ca vaidehim kim cic chesa nisabhavat

5016002a sadangavedavidusam kratupravarayajinam

5016002c susrava brahmaghosams ca viratre brahmaraksasam

5016003a atha mangalavaditraih sabdaih srotramanoharaih

5016003c prabodhyata mahabahur dasagrivo mahabalah

5016004a vibudhya tu yathakalam raksasendrah pratavapan

5016004c srastamalyambaradharo vaidehim anvacintayat

5016005a bhrsam niyuktas tasyam ca madanena madotkatah

5016005c na sa tam raksasah kamam sasakatmani guhitum

5016006a sa sarvabharanair yukto bibhrac chriyam anuttamam

5016006c tam nagair vividhair justam sarvapuspaphalopagaih

5016007a vrtam puskarinibhis ca nanapuspopasobhitam

5016007c sadamadais ca vihagair vicitram paramadbhutam

5016008a ihamrgais ca vividhais vrtam drstimanoharaih

5016008c vithih sampreksamanas ca manikancanatoranah

5016009a nanamrgaganakirnam phalaih prapatitair vrtam

5016009c asokavanikam eva pravisat samtatadrumam

5016010a anganasatamatram tu tam vrajantam anuvrajat

5016010c mahendram iva paulastyam devagandharvayositah

5016011a dipikah kancanih kas cij jagrhus tatra yositah

5016011c balavyajanahastas ca talavrntani caparah

5016012a kancanair api bhrngarair jahruh salilam agratah

5016012c mandalagran asims caiva grhyanyah prsthato yayuh

5016013a ka cid ratnamayim patrim purnam panasya bhamini

5016013c daksina daksinenaiva tada jagraha panina

5016014a rajahamsapratikasam chatram purnasasiprabham

5016014c sauvarnadandam apara grhitva prsthato yayau

5016015a nidramadaparitaksyo ravanasyottamastriyah

5016015c anujagmuh patim viram ghanam vidyullata iva

5016016a tatah kancininadam ca nupuranam ca nihsvanam

5016016c susrava paramastrinam sa kapir marutatmajah

5016017a tam capratimakarmanam acintyabalapaurusam

5016017c dvaradesam anupraptam dadarsa hanuman kapih

5016018a dipikabhir anekabhih samantad avabhasitam

5016018c gandhatailavasiktabhir dhriyamanabhir agratah

5016019a kamadarpamadair yuktam jihmatamrayateksanam

5016019c samaksam iva kandarpam apaviddha sarasanam

5016020a mathitamrtaphenabham arajo vastram uttamam

5016020c salilam anukarsantam vimuktam saktam angade

5016021a tam patravitape linah patrapuspaghanavrtah

5016021c samipam upasamkrantam nidhyatum upacakrame

5016022a aveksamanas ca tato dadarsa kapikunjarah

5016022c rupayauvanasampanna ravanasya varastriyah

5016023a tabhih parivrto raja surupabhir mahayasah

5016023c tanmrgadvijasamghustam pravistah pramadavanam

5016024a ksibo vicitrabharanah sankukarno mahabalah

5016024c tena visravasah putrah sa drsto raksasadhipah

5016025a vrtah paramanaribhis tarabhir iva candramah

5016025c tam dadarsa mahatejas tejovantam mahakapih

5016026a ravano 'yam mahabahur iti samcintya vanarah

5016026c avapluto mahateja hanuman marutatmajah

5016027a sa tathapy ugratejah san nirdhutas tasya tejasa

5016027c patraguhyantare sakto hanuman samvrto 'bhavat

5016028a sa tam asitakesantam susronim samhatastanim

5016028c didrksur asitapangim upavartata ravanah

5017001a tasminn eva tatah kale rajaputri tv anindita

5017001c rupayauvanasampannam bhusanottamabhusitam

5017002a tato drstvaiva vaidehi ravanam raksasadhipam

5017002c pravepata vararoha pravate kadali yatha

5017003a urubhyam udaram chadya bahubhyam ca payodharau

5017003c upavista visalaksi rudanti varavarnini

5017004a dasagrivas tu vaidehim raksitam raksasiganaih

5017004c dadarsa dinam duhkhartam navam sannam ivarnave

5017005a asamvrtayam asinam dharanyam samsitavratam

5017005c chinnam prapatitam bhumau sakham iva vanaspateh

5017005e malamandanadigdhangim mandanarham amanditam

5017006a samipam rajasimhasya ramasya viditatmanah

5017006c samkalpahayasamyuktair yantim iva manorathaih

5017007a susyantim rudatim ekam dhyanasokaparayanam

5017007c duhkhasyantam apasyantim ramam ramam anuvratam

5017008a vestamanam athavistam pannagendravadhum iva

5017008c dhupyamanam graheneva rohinim dhumaketuna

5017009a vrttasile kule jatam acaravati dharmike

5017009c punah samskaram apannam jatam iva ca duskule

5017010a sannam iva mahakirtim sraddham iva vimanitam

5017010c prajnam iva pariksinam asam pratihatam iva

5017011a ayatim iva vidhvastam ajnam pratihatam iva

5017011c diptam iva disam kale pujam apahrtam iva

5017012a padminim iva vidhvastam hatasuram camum iva

5017012c prabham iva tapodhvastam upaksinam ivapagam

5017013a vedim iva paramrstam santam agnisikham iva

5017013c paurnamasim iva nisam rahugrastendumandalam

5017014a utkrstaparnakamalam vitrasitavihamgamam

5017014c hastihastaparamrstam akulam padminim iva

5017015a patisokaturam suskam nadim visravitam iva

5017015c paraya mrjaya hinam krishnapakse nisam iva

5017016a sukumarim sujatangim ratnagarbhagrhocitam

5017016c tapyamanam ivosnena mrnalim aciroddhrtam

5017017a grhitamalitam stambhe yuthapena vinakrtam

5017017c nihsvasantim suduhkhartam gajarajavadhum iva

5017018a ekaya dirghaya venya sobhamanam ayatnatah

5017018c nilaya niradapaye vanarajya mahim iva

5017019a upavasena sokena dhyanena ca bhayena ca

5017019c pariksinam krsam dinam alpaharam tapodhanam

5017020a ayacamanam duhkhartam pranjalim devatam iva

5017020c bhavena raghumukhyasya dasagrivaparabhavam

5017021a samiksamanam rudatim aninditam; supaksmatamrayatasuklalocanam

5017021c anuvratam ramam ativa maithilim; pralobhayam asa vadhaya ravanah

5018001a sa tam parivrtam dinam niranandam tapasvinim

5018001c sakarair madhurair vakyair nyadarsayata ravanah

5018002a mam drstva naganasoruguhamana stanodaram

5018002c adarsanam ivatmanam bhayan netum tvam icchasi

5018003a kamaye tvam visalaksi bahumanyasva mam priye

5018003c sarvangagunasampanne sarvalokamanohare

5018004a neha ke cin manusya va raksasah kamarupinah

5018004c vyapasarpatu te site bhayam mattah samutthitam

5018005a svadharme raksasam bhiru sarvathaisa na samsayah

5018005c gamanam va parastrinam haranam sampramathya va

5018006a evam caitad akamam ca na tvam spraksyami maithili

5018006c kamam kamah sarire me yathakamam pravartatam

5018007a devi neha bhayam karyam mayi visvasihi priye

5018007c pranayasva ca tattvena maivam bhuh sokalalasa

5018008a ekaveni dharasayya dhyanam malinam ambaram

5018008c asthane 'py upavasas ca naitany aupayikani te

5018009a vicitrani ca malyani candanany agaruni ca

5018009c vividhani ca vasamsi divyany abharanani ca

5018010a maharhani ca panani yanani sayanani ca

5018010c gitam nrttam ca vadyam ca labha mam prapya maithili

5018011a striratnam asi maivam bhuh kuru gatresu bhusanam

5018011c mam prapya tu katham hi syas tvam anarha suvigrahe

5018012a idam te carusamjatam yauvanam vyativartate

5018012c yad atitam punar naiti srotah sighram apam iva

5018013a tvam krtvoparato manye rupakarta sa visvakrt

5018013c na hi rupopama tv anya tavasti subhadarsane

5018014a tvam samasadya vaidehi rupayauvanasalinim

5018014c kah puman ativarteta saksad api pitamahah

5018015a yad yat pasyami te gatram sitamsusadrsanane

5018015c tasmims tasmin prthusroni caksur mama nibadhyate

5018016a bhava maithili bharya me moham enam visarjaya

5018016c bahvinam uttamastrinam mamagramahisi bhava

5018017a lokebhyo yani ratnani sampramathyahrtani me

5018017c tani te bhiru sarvani rajyam caitad aham ca te

5018018a vijitya prthivim sarvam nananagaramalinim

5018018c janakaya pradasyami tava hetor vilasini

5018019a neha pasyami loke 'nyam yo me pratibalo bhavet

5018019c pasya me sumahad viryam apratidvandvam ahave

5018020a asakrt samyuge bhagna maya vimrditadhvajah

5018020c asaktah pratyanikesu sthatum mama surasurah

5018021a iccha mam kriyatam adya pratikarma tavottamam

5018021c saprabhany avasajjantam tavange bhusanani ca

5018021e sadhu pasyami te rupam samyuktam pratikarmana

5018022a pratikarmabhisamyukta daksinyena varanane

5018022c bhunksva bhogan yathakamam piba bhiru ramasva ca

5018022e yathestam ca prayaccha tvam prthivim va dhanani ca

5018023a lalasva mayi visrabdha dhrstam ajnapayasva ca

5018023c matprabhaval lalantyas ca lalantam bandhavas tava

5018024a rddhim mamanupasya tvam shriyam bhadre yasas ca me

5018024c kim karisyasi ramena subhage ciravasasa

5018025a niksiptavijayo ramo gatashrir vanagocarah

5018025c vrati sthandilasayi ca sanke jivati va na va

5018026a na hi vaidehi ramas tvam drastum vapy upalapsyate

5018026c puro balakair asitair meghair jyotsnam ivavrtam

5018027a na capi mama hastat tvam praptum arhati raghavah

5018027c hiranyakasipuh kirtim indrahastagatam iva

5018028a carusmite carudati carunetre vilasini

5018028c mano harasi me bhiru suparnah pannagam yatha

5018029a klistakauseyavasanam tanvim apy analamkrtam

5018029c tam drstva svesu daresu ratim nopalabhamy aham

5018030a antahpuranivasinyah striyah sarvagunanvitah

5018030c yavantyo mama sarvasam aisvaryam kuru janaki

5018031a mama hy asitakesante trailokyapravarah striyah

5018031c tas tvam paricarisyanti shriyam apsaraso yatha

5018032a yani vaisravane subhru ratnani ca dhanani ca

5018032c tani lokams ca susroni mam ca bhunksva yathasukham

5018033a na ramas tapasa devi na balena na vikramaih

5018033c na dhanena maya tulyas tejasa yasasapi va

5018034a piba vihara ramasva bhunksva bhogan; dhananicayam pradisami medinim ca

5018034c mayi lala lalane yathasukham tvam; tvayi ca sametya lalantu bandhavas te

5018035a kusumitatarujalasamtatani; bhramarayutani samudratirajani

5018035c kanakavimalaharabhusitangi; vihara maya saha bhiru kananani

5019001a tasya tadvacanam srutva sita raudrasya raksasah

5019001c arta dinasvara dinam pratyuvaca sanair vacah

5019002a duhkharta rudati sita vepamana tapasvini

5019002c cintayanti vararoha patim eva pativrata

5019003a trnam antaratah krtva pratyuvaca sucismita

5019003c nivartaya mano mattah svajane kriyatam manah

5019004a na mam prarthayitum yuktas tvam siddhim iva papakrt

5019004c akaryam na maya karyam ekapatnya vigarhitam

5019004e kulam sampraptaya punyam kule mahati jataya

5019005a evam uktva tu vaidehi ravanam tam yasasvini

5019005c raksasam prsthatah krtva bhuyo vacanam abravit

5019006a naham aupayiki bharya parabharya sati tava

5019006c sadhu dharmam aveksasva sadhu sadhuvratam cara

5019007a yatha tava tathanyesam raksya dara nisacara

5019007c atmanam upamam krtva svesu daresu ramyatam

5019008a atustam svesu daresu capalam calitendriyam

5019008c nayanti nikrtiprajnam paradarah parabhavam

5019009a iha santo na va santi sato va nanuvartase

5019009c vaco mithya pranitatma pathyam uktam vicaksanaih

5019010a akrtatmanam asadya rajanam anaye ratam

5019010c samrddhani vinasyanti rastrani nagarani ca

5019011a tatheyam tvam samasadya lanka ratnaugha samkula

5019011c aparadhat tavaikasya nacirad vinasisyati

5019012a svakrtair hanyamanasya ravanadirghadarsinah

5019012c abhinandanti bhutani vinase papakarmanah

5019013a evam tvam papakarmanam vaksyanti nikrta janah

5019013c distyaitad vyasanam prapto raudra ity eva harsitah

5019014a sakya lobhayitum naham aisvaryena dhanena va

5019014c ananya raghavenaham bhaskarena prabha yatha

5019015a upadhaya bhujam tasya lokanathasya satkrtam

5019015c katham namopadhasyami bhujam anyasya kasya cit

5019016a aham aupayiki bharya tasyaiva vasudhapateh

5019016c vratasnatasya viprasya vidyeva viditatmanah

5019017a sadhu ravana ramena mam samanaya duhkhitam

5019017c vane vasitaya sardham karenveva gajadhipam

5019018a mitram aupayikam kartum ramah sthanam paripsata

5019018c vadham canicchata ghoram tvayasau purusarsabhah

5019019a varjayed vajram utsrstam varjayed antakas ciram

5019019c tvadvidham na tu samkruddho lokanathah sa raghavah

5019020a ramasya dhanusah sabdam srosyasi tvam mahasvanam

5019020c satakratuvisrstasya nirghosam asaner iva

5019021a iha sighram suparvano jvalitasya ivoragah

5019021c isavo nipatisyanti ramalaksmanalaksanah

5019022a raksamsi parinighnantah puryam asyam samantatah

5019022c asampatam karisyanti patantah kankavasasah

5019023a raksasendramahasarpan sa ramagarudo mahan

5019023c uddharisyati vegena vainateya ivoragan

5019024a apanesyati mam bharta tvattah sighram arimdamah

5019024c asurebhyah shriyam diptam visnus tribhir iva kramaih

5019025a janasthane hatasthane nihate raksasam bale

5019025c asaktena tvaya raksah krtam etad asadhu vai

5019026a asramam tu tayoh sunyam pravisya narasimhayoh

5019026c gocaram gatayor bhratror apanita tvayadhama

5019027a na hi gandham upaghraya ramalaksmanayos tvaya

5019027c sakyam samdarsane sthatum suna sardulayor iva

5019028a tasya te vigrahe tabhyam yugagrahanam asthiram

5019028c vrtrasyevendrabahubhyam bahor ekasya nigrahah

5019029a ksipram tava sa natho me ramah saumitrina saha

5019029c toyam alpam ivadityah pranan adasyate saraih

5019030a girim kuberasya gato 'thavalayam; sabham gato va varunasya rajnah

5019030c asamsayam dasarather na moksyase; mahadrumah kalahato 'saner iva

5020001a sitaya vacanam srutva parusam raksasadhipah

5020001c pratyuvaca tatah sitam vipriyam priyadarsanam

5020002a yatha yatha santvayita vasyah strinam tatha tatha

5020002c yatha yatha priyam vakta paribhutas tatha tatha

5020003a samniyacchati me krodham tvayi kamah samutthitah

5020003c dravato margam asadya hayan iva susarathih

5020004a vamah kamo manusyanam yasmin kila nibadhyate

5020004c jane tasmims tv anukrosah snehas ca kila jayate

5020005a etasmat karanan na tam ghatayami varanane

5020005c vadharham avamanarham mithyapravrajite ratam

5020006a parusani hi vakyani yani yani bravisi mam

5020006c tesu tesu vadho yuktas tava maithili darunah

5020007a evam uktva tu vaidehim ravano raksasadhipah

5020007c krodhasamrambhasamyuktah sitam uttaram abravit

5020008a dvau masau raksitavyau me yo 'vadhis te maya krtah

5020008c tatah sayanam aroha mama tvam varavarnini

5020009a dvabhyam urdhvam tu masabhyam bhartaram mam anicchatim

5020009c mama tvam pratarasartham arabhante mahanase

5020010a tam tarjyamanam sampreksya raksasendrena janakim

5020010c devagandharvakanyas ta visedur vipuleksanah

5020011a osthaprakarair apara netravaktrais tathaparah

5020011c sitam asvasayam asus tarjitam tena raksasa

5020012a tabhir asvasita sita ravanam raksasadhipam

5020012c uvacatmahitam vakyam vrttasaundiryagarvitam

5020013a nunam na te janah kas cid asin nihsreyase sthitah

5020013c nivarayati yo na tvam karmano 'smad vigarhitat

5020014a mam hi dharmatmanah patnim sacim iva sacipateh

5020014c tvadanyas trisu lokesu prarthayen manasapi kah

5020015a raksasadhama ramasya bharyam amitatejasah

5020015c uktavan asi yat papam kva gatas tasya moksyase

5020016a yatha drptas ca matangah sasas ca sahitau vane

5020016c tatha dviradavad ramas tvam nica sasavat smrtah

5020017a sa tvam iksvakunatham vai ksipann iha na lajjase

5020017c caksuso visayam tasya na tavad upagacchasi

5020018a ime te nayane krure virupe krishnapingale

5020018c ksitau na patite kasman mam anaryaniriksitah

5020019a tasya dharmatmanah patnim snusam dasarathasya ca

5020019c katham vyaharato mam te na jihva papa siryate

5020020a asamdesat tu ramasya tapasas canupalanat

5020020c na tvam kurmi dasagriva bhasma bhasmarhatejasa

5020021a napahartum aham sakya tasya ramasya dhimatah

5020021c vidhis tava vadharthaya vihito natra samsayah

5020022a surena dhanadabhrata balaih samuditena ca

5020022c apohya ramam kasmad dhi daracauryam tvaya krtam

5020023a sitaya vacanam srutva ravano raksasadhipah

5020023c vivrtya nayane krure janakim anvavaiksata

5020024a nilajimutasamkaso mahabhujasirodharah

5020024c simhasattvagatih shriman diptajihvogralocanah

5020025a calagramakutah pramsus citramalyanulepanah

5020025c raktamalyambaradharas taptangadavibhusanah

5020026a sronisutrena mahata mekakena susamvrtah

5020026c amrtotpadanaddhena bhujamgeneva mandarah

5020027a tarunadityavarnabhyam kundalabhyam vibhusitah

5020027c raktapallavapuspabhyam asokabhyam ivacalah

5020028a aveksamano vaidehim kopasamraktalocanah

5020028c uvaca ravanah sitam bhujamga iva nihsvasan

5020029a anayenabhisampannam arthahinam anuvrate

5020029c nasayamy aham adya tvam suryah samdhyam ivaujasa

5020030a ity uktva maithilim raja ravanah satruravanah

5020030c samdidesa tatah sarva raksasir ghoradarsanah

5020031a ekaksim ekakarnam ca karnapravaranam tatha

5020031c gokarnim hastikarnim ca lambakarnim akarnikam

5020032a hastipadya svapadyau ca gopadim padaculikam

5020032c ekaksim ekapadim ca prthupadim apadikam

5020033a atimatrasirogrivam atimatrakucodarim

5020033c atimatrasyanetram ca dirghajihvam ajihvikam

5020033e anasikam simhamukhim gomukhim sukarimukhim

5020034a yatha madvasaga sita ksipram bhavati janaki

5020034c tatha kuruta raksasyah sarvah ksipram sametya ca

5020035a pratilomanulomais ca samadanadibhedanaih

5020035c avartayata vaidehim dandasyodyamanena ca

5020036a iti pratisamadisya raksasendrah punah punah

5020036c kamamanyuparitatma janakim paryatarjayat

5020037a upagamya tatah ksipram raksasi dhanyamalini

5020037c parisvajya dasagrivam idam vacanam abravit

5020038a maya krida maharajasitaya kim tavanaya

5020038c akamam kamayanasya sariram upatapyate

5020038e icchantim kamayanasya pritir bhavati sobhana

5020039a evam uktas tu raksasya samutksiptas tato bali

5020039c jvaladbhaskaravarnabham pravivesa nivesanam

5020040a devagandharvakanyas ca nagakanyas ca tas tatah

5020040c parivarya dasagrivam vivisus tad grhottamam

5020041a sa maithilim dharmaparam avasthitam; pravepamanam paribhartsya ravanah

5020041c vihaya sitam madanena mohitah; svam eva vesma pravivesa bhasvaram

5021001a ity uktva maithilim raja ravanah satruravanah

5021001c samdisya ca tatah sarva raksasir nirjagama ha

5021002a niskrante raksasendre tu punar antahpuram gate

5021002c raksasyo bhimarupas tah sitam samabhidudruvuh

5021003a tatah sitam upagamya raksasyah krodhamurchitah

5021003c param parusaya vaca vaidehim idam abruvan

5021004a paulastyasya varisthasya ravanasya mahatmanah

5021004c dasagrivasya bharyatvam site na bahu manyase

5021005a tatas tv ekajata nama raksasi vakyam abravit

5021005c amantrya krodhatamraksi sitam karatalodarim

5021006a prajapatinam sannam tu caturtho yah prajapatih

5021006c manaso brahmanah putrah pulastya iti visrutah

5021007a pulastyasya tu tejasvi maharsir manasah sutah

5021007c namna sa visrava nama prajapatisamaprabhah

5021008a tasya putro visalaksi ravanah satruravanah

5021008c tasya tvam raksasendrasya bharya bhavitum arhasi

5021008e mayoktam carusarvangi vakyam kim nanumanyase

5021009a tato harijata nama raksasi vakyam abravit

5021009c vivrtya nayane kopan marjarasadrseksana

5021010a yena devas trayastrimsad devarajas ca nirjitah

5021010c tasya tvam raksasendrasya bharya bhavitum arhasi

5021011a viryotsiktasya surasya samgramesv anivartinah

5021011c balino viryayuktasya bharyatvam kim na lapsyase

5021012a priyam bahumatam bharyam tyaktva raja mahabalah

5021012c sarvasam ca mahabhagam tvam upaisyati ravanah

5021013a samrddham strisahasrena nanaratnopasobhitam

5021013c antahpuram samutsrjya tvam upaisyati ravanah

5021014a asakrd devata yuddhe nagagandharvadanavah

5021014c nirjitah samare yena sa te parsvam upagatah

5021015a tasya sarvasamrddhasya ravanasya mahatmanah

5021015c kimartham raksasendrasya bharyatvam necchase 'dhame

5021016a yasya suryo na tapati bhito yasya ca marutah

5021016c na vati smayatapange kim tvam tasya na tisthasi

5021017a puspavrstim ca taravo mumucur yasya vai bhayat

5021017c sailas ca subhru paniyam jaladas ca yadecchati

5021018a tasya nairrtarajasya rajarajasya bhamini

5021018c kim tvam na kuruse buddhim bharyarthe ravanasya hi

5021019a sadhu te tattvato devi kathitam sadhu bhamini

5021019c grhana susmite vakyam anyatha na bhavisyasi

5022001a tatah sitam upagamya raksasyo vikrtananah

5022001c parusam parusa narya ucus ta vakyam apriyam

5022002a kim tvam antahpure site sarvabhutamanohare

5022002c maharhasayanopete na vasam anumanyase

5022003a manusi manusasyaiva bharyatvam bahu manyase

5022003c pratyahara mano raman na tvam jatu bhavisyasi

5022004a manusi manusam tam tu ramam icchasi sobhane

5022004c rajyad bhrastam asiddhartham viklavam tam anindite

5022005a raksasinam vacah srutva sita padmanibheksana

5022005c netrabhyam asrupurnabhyam idam vacanam abravit

5022006a yad idam lokavidvistam udaharatha samgatah

5022006c naitan manasi vakyam me kilbisam pratitisthati

5022007a na manusi raksasasya bharya bhavitum arhati

5022007c kamam khadata mam sarva na karisyami vo vacah

5022007e dino va rajyahino va yo me bharta sa me guruh

5022008a sitaya vacanam srutva raksasyah krodhamurchitah

5022008c bhartsayanti sma parusair vakyai ravanacoditah

5022009a avalinah sa nirvakyo hanuman simsapadrume

5022009c sitam samtarjayantis ta raksasir asrnot kapih

5022010a tam abhikramya samrabdha vepamanam samantatah

5022010c bhrsam samlilihur diptan pralambadasanacchadan

5022011a ucus ca paramakruddhah pragrhyasu parasvadhan

5022011c neyam arhati bhartaram ravanam raksasadhipam

5022012a sa bhartsyamana bhimabhi raksasibhir varanana

5022012c sa baspam apamarjanti simsapam tam upagamat

5022013a tatas tam simsapam sita raksasibhih samavrta

5022013c abhigamya visalaksi tasthau sokaparipluta

5022014a tam krsam dinavadanam malinambaradharinim

5022014c bhartsayam cakrire bhima raksasyas tah samantatah

5022015a tatas tam vinata nama raksasi bhimadarsana

5022015c abravit kupitakara karala nirnatodari

5022016a site paryaptam etavad bhartrsneho nidarsitah

5022016c sarvatratikrtam bhadre vyasanayopakalpate

5022017a paritustasmi bhadram te manusas te krto vidhih

5022017c mamapi tu vacah pathyam bruvantyah kuru maithili

5022018a ravanam bhaja bhartaram bhartaram sarvaraksasam

5022018c vikrantam rupavantam ca suresam iva vasavam

5022019a daksinam tyagasilam ca sarvasya priyavadinam

5022019c manusam krpanam ramam tyaktva ravanam asraya

5022020a divyangaraga vaidehi divyabharanabhusita

5022020c adya prabhrti sarvesam lokanam isvari bhava

5022020e agneh svaha yatha devi sacivendrasya sobhane

5022021a kim te ramena vaidehi krpanena gatayusa

5022022a etad uktam ca me vakyam yadi tvam na karisyasi

5022022c asmin muhurte sarvas tvam bhaksayisyamahe vayam

5022023a anya tu vikata nama lambamanapayodhara

5022023c abravit kupita sitam mustim udyamya garjati

5022024a bahuny apratirupani vacanani sudurmate

5022024c anukrosan mrdutvac ca sodhani tava maithili

5022024e na ca nah kuruse vakyam hitam kalapuraskrtam

5022025a anitasi samudrasya param anyair durasadam

5022025c ravanantahpuram ghoram pravista casi maithili

5022026a ravanasya grhe rudha asmabhis tu suraksita

5022026c na tvam saktah paritratum api saksat puramdarah

5022027a kurusva hitavadinya vacanam mama maithili

5022027c alam asruprapatena tyaja sokam anarthakam

5022028a bhaja pritim praharsam ca tyajaitam nityadainyatam

5022028c site raksasarajena saha krida yathasukham

5022029a janasi hi yatha bhiru strinam yauvanam adhruvam

5022029c yavan na te vyatikramet tavat sukham avapnuhi

5022030a udyanani ca ramyani parvatopavanani ca

5022030c saha raksasarajena cara tvam madireksane

5022031a strisahasrani te sapta vase sthasyanti sundari

5022031c ravanam bhaja bhartaram bhartaram sarvaraksasam

5022032a utpatya va te hrdayam bhaksayisyami maithili

5022032c yadi me vyahrtam vakyam na yathavat karisyasi

5022033a tatas candodari nama raksasi kruradarsana

5022033c bhramayanti mahac chulam idam vacanam abravit

5022034a imam harinalokaksim trasotkampapayodharam

5022034c ravanena hrtam drstva daurhrdo me mahan abhut

5022035a yakrtpliham athotpidam hrdayam ca sabandhanam

5022035c antrany api tatha sirsam khadeyam iti me matih

5022036a tatas tu praghasa nama raksasi vakyam abravit

5022036c kantham asya nrsamsayah pidayamah kim asyate

5022037a nivedyatam tato rajne manusi sa mrteti ha

5022037c natra kas cana samdehah khadateti sa vaksyati

5022038a tatas tv ajamukhi nama raksasi vakyam abravit

5022038c visasyemam tatah sarvan saman kuruta pilukan

5022039a vibhajama tatah sarva vivado me na rocate

5022039c peyam aniyatam ksipram malyam ca vividham bahu

5022040a tatah surpanakha nama raksasi vakyam abravit

5022040c ajamukha yad uktam hi tad eva mama rocate

5022041a sura caniyatam ksipram sarvasokavinasini

5022041c manusam mamsam asadya nrtyamo 'tha nikumbhilam

5022042a evam sambhartsyamana sa sita surasutopama

5022042c raksasibhih sughorabhir dhairyam utsrjya roditi

5023001a tatha tasam vadantinam parusam darunam bahu

5023001c raksasinam asaumyanam ruroda janakatmaja

5023002a evam ukta tu vaidehi raksasibhir manasvini

5023002c uvaca paramatrasta baspagadgadaya gira

5023003a na manusi raksasasya bharya bhavitum arhati

5023003c kamam khadata mam sarva na karisyami vo vacah

5023004a sa raksasi madhyagata sita surasutopama

5023004c na sarma lebhe duhkharta ravanena ca tarjita

5023005a vepate smadhikam sita visantivangam atmanah

5023005c vane yuthaparibhrasta mrgi kokair ivardita

5023006a sa tv asokasya vipulam sakham alambya puspitam

5023006c cintayam asa sokena bhartaram bhagnamanasa

5023007a sa snapayanti vipulau stanau netrajalasravaih

5023007c cintayanti na sokasya tadantam adhigacchati

5023008a sa vepamana patita pravate kadali yatha

5023008c raksasinam bhayatrasta vivarnavadanabhavat

5023009a tasya sa dirghavipula vepantyah sitaya tada

5023009c dadrse kampini veni vyaliva parisarpati

5023010a sa nihsvasanti duhkharta sokopahatacetana

5023010c arta vyasrjad asruni maithili vilalapa ha

5023011a ha rameti ca duhkharta punar ha laksmaneti ca

5023011c ha svasru mama kausalye ha sumitreti bhavini

5023012a lokapravadah satyo 'yam panditaih samudahrtah

5023012c akale durlabho mrtyuh striya va purusasya va

5023013a yatraham abhih krurabhi raksasibhir ihardita

5023013c jivami hina ramena muhurtam api duhkhita

5023014a esalpapunya krpana vinasisyamy anathavat

5023014c samudramadhye nau purna vayuvegair ivahata

5023015a bhartaram tam apasyanti raksasivasam agata

5023015c sidami khalu sokena kulam toyahatam yatha

5023016a tam padmadalapatraksam simhavikrantagaminam

5023016c dhanyah pasyanti me natham krtajnam priyavadinam

5023017a sarvatha tena hinaya ramena viditatmana

5023017c tisknam visam ivasvadya durlabham mama jivitam

5023018a kidrsam tu maya papam pura dehantare krtam

5023018c yenedam prapyate duhkham maya ghoram sudarunam

5023019a jivitam tyaktum icchami sokena mahata vrta

5023019c raksasibhis ca raksantya ramo nasadyate maya

5023020a dhig astu khalu manusyam dhig astu paravasyatam

5023020c na sakyam yat parityaktum atmacchandena jivitam

5024001a prasaktasrumukhity evam bruvanti janakatmaja

5024001c adhomukhamukhi bala vilaptum upacakrame

5024002a unmatteva pramatteva bhrantacitteva socati

5024002c upavrtta kisoriva vivestanti mahitale

5024003a raghavasyapramattasya raksasa kamarupina

5024003c ravanena pramathyaham anita krosati balat

5024004a raksasi vasam apanna bhartyamana sudarunam

5024004c cintayanti suduhkharta naham jivitum utsahe

5024005a na hi me jivitenartho naivarthair na ca bhusanaih

5024005c vasantya raksasi madhye vina ramam maharatham

5024006a dhin mam anaryam asatim yaham tena vina krta

5024006c muhurtam api raksami jivitam papajivita

5024007a ka ca me jivite sraddha sukhe va tam priyam vina

5024007c bhartaram sagarantaya vasudhayah priyam vadam

5024008a bhidyatam bhaksyatam vapi sariram visrjamy aham

5024008c na capy aham ciram duhkham saheyam priyavarjita

5024009a caranenapi savyena na sprseyam nisacaram

5024009c ravanam kim punar aham kamayeyam vigarhitam

5024010a pratyakhyatam na janati natmanam natmanah kulam

5024010c yo nrsamsa svabhavena mam prarthayitum icchati

5024011a chinna bhinna vibhakta va dipte vagnau pradipita

5024011c ravanam nopatistheyam kim pralapena vas ciram

5024012a khyatah prajnah krtajnas ca sanukrosas ca raghavah

5024012c sadvrtto niranukrosah sanke madbhagyasamksayat

5024013a raksasanam janasthane sahasrani caturdasa

5024013c yenaikena nirastani sa mam kim nabhipadyate

5024014a niruddha ravanenaham alpaviryena raksasa

5024014c samarthah khalu me bharta ravanam hantum ahave

5024015a viradho dandakaranye yena raksasapumgavah

5024015c rane ramena nihatah sa mam kim nabhipadyate

5024016a kamam madhye samudrasya lankeyam duspradharsana

5024016c na tu raghavabananam gatirodhi ha vidyate

5024017a kim nu tat karanam yena ramo drdhaparakramah

5024017c raksasapahrtam bharyam istam nabhyavapadyate

5024018a ihastham mam na janite sanke laksmanapurvajah

5024018c janann api hi tejasvi dharsanam marsayisyati

5024019a hrteti yo 'dhigatva mam raghavaya nivedayet

5024019c grdhrarajo 'pi sa rane ravanena nipatitah

5024020a krtam karma mahat tena mam tadabhyavapadyata

5024020c tisthata ravanadvandve vrddhenapi jatayusa

5024021a yadi mam iha janiyad vartamanam sa raghavah

5024021c adya banair abhikruddhah kuryal lokam araksasam

5024022a vidhamec ca purim lankam sosayec ca mahodadhim

5024022c ravanasya ca nicasya kirtim nama ca nasayet

5024023a tato nihatanathanam raksasinam grhe grhe

5024023c yathaham evam rudati tatha bhuyo na samsayah

5024023e anvisya raksasam lankam kuryad ramah salaksmanah

5024024a na hi tabhyam ripur drsto muhutam api jivati

5024024c cita dhumakulapatha grdhramandalasamkula

5024024e acirena tu lankeyam smasanasadrsi bhavet

5024025a acirenaiva kalena prapsyamy eva manoratham

5024025c dusprasthano 'yam akhyati sarvesam vo viparyayah

5024026a yadrsani tu drsyante lankayam asubhani tu

5024026c acirenaiva kalena bhavisyati hataprabha

5024027a nunam lanka hate pape ravane raksasadhipe

5024027c sosam yasyati durdharsa pramada vidhava yatha

5024028a pusyotsavasamrddha ca nastabhartri saraksasa

5024028c bhavisyati puri lanka nastabhartri yathangana

5024029a nunam raksasakanyanam rudantinam grhe grhe

5024029c srosyami nacirad eva duhkhartanam iha dhvanim

5024030a sandhakara hatadyota hataraksasapumgava

5024030c bhavisyati puri lanka nirdagdha ramasayakaih

5024031a yadi nama sa suro mam ramo raktantalocanah

5024031c janiyad vartamanam hi ravanasya nivesane

5024032a anena tu nrsamsena ravanenadhamena me

5024032c samayo yas tu nirdistas tasya kalo 'yam agatah

5024033a akaryam ye na jananti nairrtah papakarinah

5024033c adharmat tu mahotpato bhavisyati hi sampratam

5024034a naite dharmam vijananti raksasah pisitasanah

5024034c dhruvam mam pratarasarthe raksasah kalpayisyati

5024035a saham katham karisyami tam vina priyadarsanam

5024035c ramam raktantanayanam apasyanti suduhkhita

5024036a yadi kas cit pradata me visasyadya bhaved iha

5024036c ksipram vaivasvatam devam pasyeyam patina vina

5024037a najanaj jivatim ramah sa mam laksmanapurvajah

5024037c janantau tau na kuryatam norvyam hi mama marganam

5024038a nunam mamaiva sokena sa viro laksmanagrajah

5024038c devalokam ito yatas tyaktva deham mahitale

5024039a dhanya devah sagandharvah siddhas ca paramarsayah

5024039c mama pasyanti ye natham ramam rajivalocanam

5024040a atha va na hi tasyarthe dharmakamasya dhimatah

5024040c maya ramasya rajarser bharyaya paramatmanah

5024041a drsyamane bhavet pritah sauhrdam nasty apasyatah

5024041c nasayanti krtaghras tu na ramo nasayisyati

5024042a kim nu me na gunah ke cit kim va bhagya ksayo hi me

5024042c yaham sita vararhena hina ramena bhamini

5024043a sreyo me jivitan martum vihina ya mahatmana

5024043c ramad aklistacaritrac churac chatrunibarhanat

5024044a atha va nyastasastrau tau vane mulaphalasanau

5024044c bhratarau hi nara sresthau carantau vanagocarau

5024045a atha va raksasendrena ravanena duratmana

5024045c chadmana ghatitau surau bhratarau ramalaksmanau

5024046a saham evamgate kale martum icchami sarvatha

5024046c na ca me vihito mrtyur asmin duhkhe 'pi vartati

5024047a dhanyah khalu mahatmano munayah satyasammatah

5024047c jitatmano mahabhaga yesam na stah priyapriye

5024048a priyan na sambhaved duhkham apriyad adhikam bhayam

5024048c tabhyam hi ye viyujyante namas tesam mahatmanam

5024049a saham tyakta priyeneha ramena viditatmana

5024049c pranams tyaksyami papasya ravanasya gata vasam

5025001a ity uktah sitaya ghoram raksasyah krodhamurchitah

5025001c kas cij jagmus tad akhyatum ravanasya tarasvinah

5025002a tatah sitam upagamya raksasyo ghoradarsanah

5025002c punah parusam ekartham anarthartham athabruvan

5025003a hantedanim tavanarye site papaviniscaye

5025003c raksasyo bhaksayisyanti mamsam etad yathasukham

5025004a sitam tabhir anaryabhir drstva samtarjitam tada

5025004c raksasi trijatavrddha sayana vakyam abravit

5025005a atmanam khadatanarya na sitam bhaksayisyatha

5025005c janakasya sutam istam snusam dasarathasya ca

5025006a svapno hy adya maya drsto daruno romaharsanah

5025006c raksasanam abhavaya bhartur asya bhavaya ca

5025007a evam uktas trijataya raksasyah krodhamurchitah

5025007c sarva evabruvan bhitas trijatam tam idam vacah

5025008a kathayasva tvaya drstah svapne 'yam kidrso nisi

5025009a tasam srutva tu vacanam raksasinam mukhodgatam

5025009c uvaca vacanam kale trijatasvapnasamshritam

5025010a gajadantamayim divyam sibikam antariksagam

5025010c yuktam vajisahasrena svayam asthaya raghavah

5025011a svapne cadya maya drsta sita suklambaravrta

5025011c sagarena pariksiptam svetaparvatam asthita

5025011e ramena samgata sita bhaskarena prabha yatha

5025012a raghavas ca maya drstas caturdantam mahagajam

5025012c arudhah sailasamkasam cacara sahalaksmanah

5025013a tatas tau narasardulau dipyamanau svatejasa

5025013c suklamalyambaradharau janakim paryupasthitau

5025014a tatas tasya nagasyagre akasasthasya dantinah

5025014c bhartra parigrhitasya janaki skandham ashrita

5025015a bhartur ankat samutpatya tatah kamalalocana

5025015c candrasuryau maya drsta panibhyam parimarjati

5025016a tatas tabhyam kumarabhyam asthitah sa gajottamah

5025016c sitaya ca visalaksya lankaya upari sthitah

5025017a pandurarsabhayuktena rathenastayuja svayam

5025017c suklamalyambaradharo laksmanena samagatah

5025017e laksmanena saha bhratra sitaya saha bharyaya

5025018a vimanat puspakad adya ravanah patito bhuvi

5025018c krsyapanah striya drsto mundah krishnambarah punah

5025019a rathena kharayuktena raktamalyanulepanah

5025019c prayato daksinam asam pravistah kardamam hradam

5025020a kanthe baddhva dasagrivam pramada raktavasini

5025020c kali kardamaliptangi disam yamyam prakarsati

5025021a varahena dasagrivah simsumarena cendrajit

5025021c ustrena kumbhakarnas ca prayato daksinam disam

5025022a samajas ca mahan vrtto gitavaditranihsvanah

5025022c pibatam raktamalyanam raksasam raktavasasam

5025023a lanka ceyam puri ramya savajirathasamkula

5025023c sagare patita drsta bhagnagopuratorana

5025024a pitva tailam pranrttas ca prahasantyo mahasvanah

5025024c lankayam bhasmaruksayam sarva raksasayositah

5025025a kumbhakarnadayas ceme sarve raksasapumgavah

5025025c raktam nivasanam grhya pravista gomayahrade

5025026a apagacchata nasyadhvam sitam apnoti raghavah

5025026c ghatayet paramamarsi sarvaih sardham hi raksasaih

5025027a priyam bahumatam bharyam vanavasam anuvratam

5025027c bhartsitam tarjitam vapi nanumamsyati raghavah

5025028a tad alam kruravakyair vah santvam evabhidhiyatam

5025028c abhiyacama vaidehim etad dhi mama rocate

5025029a yasya hy evam vidhah svapno duhkhitayah pradrsyate

5025029c sa duhkhair bahubhir mukta priyam prapnoty anuttamam

5025030a bhartsitam api yacadhvam raksasyah kim vivaksaya

5025030c raghavad dhi bhayam ghoram raksasanam upasthitam

5025031a pranipata prasanna hi maithili janakatmaja

5025031c alam esa paritratum raksasyo mahato bhayat

5025032a api casya visalaksya na kim cid upalaksaye

5025032c viruddham api cangesu susuksmam api laksmanam

5025033a chaya vaigunya matram tu sanke duhkham upasthitam

5025033c aduhkharham imam devim vaihayasam upasthitam

5025034a arthasiddhim tu vaidehyah pasyamy aham upasthitam

5025034c raksasendravinasam ca vijayam raghavasya ca

5025035a nimittabhutam etat tu srotum asya mahat priyam

5025035c drsyate ca sphurac caksuh padmapatram ivayatam

5025036a isac ca hrsito vasya daksinaya hy adaksinah

5025036c akasmad eva vaidehya bahur ekah prakampate

5025037a karenuhastapratimah savyas corur anuttamah

5025037c vepan sucayativasya raghavam puratah sthitam

5025038a paksi ca sakha nilayam pravistah; punah punas cottamasantvavadi

5025038c sukhagatam vacam udirayanah; punah punas codayativa hrstah

5026001a sa raksasendrasya vaco nisamya; tad ravanasyapriyam apriyarta

5026001c sita vitatrasa yatha vanante; simhabhipanna gajarajakanya

5026002a sa raksasi madhyagata ca bhirur; vagbhir bhrsam ravanatarjita ca

5026002c kantaramadhye vijane visrsta; baleva kanya vilalapa sita

5026003a satyam batedam pravadanti loke; nakalamrtyur bhavatiti santah

5026003c yatraham evam paribhartsyamana; jivami kim cit ksanam apy apunya

5026004a sukhad vihinam bahuduhkhapurnam; idam tu nunam hrdayam sthiram me

5026004c vidiryate yan na sahasradhadya; vajrahatam srngam ivacalasya

5026005a naivasti nunam mama dosam atra; vadhyaham asyapriyadarsanasya

5026005c bhavam na casyaham anupradatum; alam dvijo mantram ivadvijaya

5026006a nunam mamangany acirad anaryah; sastraih sitais chetsyati raksasendrah

5026006c tasminn anagacchati lokanathe; garbhasthajantor iva salyakrntah

5026007a duhkham batedam mama duhkhitaya; masau cirayabhigamisyato dvau

5026007c baddhasya vadhyasya yatha nisante; rajaparadhad iva taskarasya

5026008a ha rama ha laksmana ha sumitre; ha rama matah saha me jananya

5026008c esa vipadyamy aham alpabhagya; maharnave naur iva mudha vata

5026009a tarasvinau dharayata mrgasya; sattvena rupam manujendraputrau

5026009c nunam visastau mama karanat tau; simharsabhau dvav iva vaidyutena

5026010a nunam sa kalo mrgarupadhari; mam alpabhagyam lulubhe tadanim

5026010c yatraryaputram visasarja mudha; ramanujam laksmanapurvakam ca

5026011a ha rama satyavrata dirghavaho; ha purnacandrapratimanavaktra

5026011c ha jivalokasya hitah priyas ca; vadhyam na mam vetsi hi raksasanam

5026012a ananyadevatvam iyam ksama ca; bhumau ca sayya niyamas ca dharme

5026012c pativratatvam viphalam mamedam; krtam krtaghnesv iva manusanam

5026013a mogho hi dharmas carito mamayam; tathaikapatnitvam idam nirartham

5026013c ya tvam na pasyami krsa vivarna; hina tvaya samgamane nirasa

5026014a pitur nirdesam niyamena krtva; vanan nivrttas caritavratas ca

5026014c stribhis tu manye vipuleksanabhih; samramsyase vitabhayah krtarthah

5026015a aham tu rama tvayi jatakama; ciram vinasaya nibaddhabhava

5026015c mogham caritvatha tapovratam ca; tyaksyami dhig jivitam alpabhagya

5026016a sa jivitam ksipram aham tyajeyam; visena sastrena sitena vapi

5026016c visasya data na tu me 'sti kas cic; chastrasya va vesmani raksasasya

5026017a sokabhitapta bahudha vicintya; sitatha venyudgrathanam grhitva

5026017c udbadhya venyudgrathanena sighram; aham gamisyami yamasya mulam

5026018a itiva sita bahudha vilapya; sarvatmana ramam anusmaranti

5026018c pravepamana parisuskavaktra; nagottamam puspitam asasada

5026019a upasthita sa mrdur sarvagatri; sakham grhitvatha nagasya tasya

5026019c tasyas tu ramam pravicintayantya; ramanujam svam ca kulam subhangyah

5026020a sokanimittani tada bahuni; dhairyarjitani pravarani loke

5026020c pradurnimittani tada babhuvuh; purapi siddhany upalaksitani

5027001a tathagatam tam vyathitam aninditam; vyapetaharsam paridinamanasam

5027001c subham nimittani subhani bhejire; naram shriya justam ivopajivinah

5027002a tasyah subham vamam aralapaksma; rajivrtam krishnavisalasuklam

5027002c praspandataikam nayanam sukesya; minahatam padmam ivabhitamram

5027003a bhujas ca carvancitapinavrttah; parardhya kalagurucandanarhah

5027003c anuttamenadhyusitah priyena; cirena vamah samavepatasu

5027004a gajendrahastapratimas ca pinas; tayor dvayoh samhatayoh sujatah

5027004c praspandamanah punar urur asya; ramam purastat sthitam acacakse

5027005a subham punar hemasamanavarnam; isadrajodhvastam ivamalaksyah

5027005c vasah sthitayah sikharagradantyah; kim cit parisramsata carugatryah

5027006a etair nimittair aparais ca subhruh; sambodhita prag api sadhusiddhaih

5027006c vatatapaklantam iva pranastam; varsena bijam pratisamjaharsa

5027007a tasyah punar bimbaphalopamaustham; svaksibhrukesantam aralapaksma

5027007c vaktram babhase sitasukladamstram; rahor mukhac candra iva pramuktah

5027008a sa vitasoka vyapanitatandri; santajvara harsavibuddhasattva

5027008c asobhatarya vadanena sukle; sitansuna ratrir ivoditena

5028001a hanuman api vikrantah sarvam susrava tattvatah

5028001c sitayas trijatayas ca raksasinam ca tarjanam

5028002a aveksamanas tam devim devatam iva nandane

5028002c tato bahuvidham cintam cintayam asa vanarah

5028003a yam kapinam sahasrani subahuny ayutani ca

5028003c diksu sarvasu margante seyam asadita maya

5028004a carena tu suyuktena satroh saktim aveksita

5028004c gudhena carata tavad aveksitam idam maya

5028005a raksasanam visesas ca puri ceyam aveksita

5028005c raksasadhipater asya prabhavo ravanasya ca

5028006a yuktam tasyaprameyasya sarvasattvadayavatah

5028006c samasvasayitum bharyam patidarsanakanksinim

5028007a aham asvasayamy enam purnacandranibhananam

5028007c adrstaduhkham duhkhasya na hy antam adhigacchatim

5028008a yadi hy aham imam devim sokopahatacetanam

5028008c anasvasya gamisyami dosavad gamanam bhavet

5028009a gate hi mayi tatreyam rajaputri yasasvini

5028009c paritranam avindanti janaki jivitam tyajet

5028010a maya ca sa mahabahuh purnacandranibhananah

5028010c samasvasayitum nyayyah sitadarsanalalasah

5028011a nisacarinam pratyaksam aksamam cabhibhasanam

5028011c katham nu khalu kartavyam idam krcchra gato hy aham

5028012a anena ratrisesena yadi nasvasyate maya

5028012c sarvatha nasti samdehah parityaksyati jivitam

5028013a ramas ca yadi prcchen mam kim mam sitabravid vacah

5028013c kim aham tam pratibruyam asambhasya sumadhyamam

5028014a sitasamdesarahitam mam itas tvaraya gatam

5028014c nirdahed api kakutsthah kruddhas tivrena caksusa

5028015a yadi ced yojayisyami bhartaram ramakaranat

5028015c vyartham agamanam tasya sasainyasya bhavisyati

5028016a antaram tv aham asadya raksasinam iha sthitah

5028016c sanair asvasayisyami samtapabahulam imam

5028017a aham hy atitanus caiva vanaras ca visesatah

5028017c vacam codaharisyami manusim iha samskrtam

5028018a yadi vacam pradasyami dvijatir iva samskrtam

5028018c ravanam manyamana mam sita bhita bhavisyati

5028019a avasyam eva vaktavyam manusam vakyam arthavat

5028019c maya santvayitum sakya nanyatheyam anindita

5028020a seyam alokya me rupam janaki bhasitam tatha

5028020c raksobhis trasita purvam bhuyas trasam gamisyati

5028021a tato jataparitrasa sabdam kuryan manasvini

5028021c janamana visalaksi ravanam kamarupinam

5028022a sitaya ca krte sabde sahasa raksasiganah

5028022c nanapraharano ghorah sameyad antakopamah

5028023a tato mam sampariksipya sarvato vikrtananah

5028023c vadhe ca grahane caiva kuryur yatnam yathabalam

5028024a tam mam sakhah prasakhas ca skandhams cottamasakhinam

5028024c drstva viparidhavantam bhaveyur bhayasankitah

5028025a mama rupam ca sampreksya vanam vicarato mahat

5028025c raksasyo bhayavitrasta bhaveyur vikrtananah

5028026a tatah kuryuh samahvanam raksasyo raksasam api

5028026c raksasendraniyuktanam raksasendranivesane

5028027a te sulasaranistrimsa vividhayudhapanayah

5028027c apateyur vimarde 'smin vegenodvignakarinah

5028028a samkruddhas tais tu parito vidhaman raksasam balam

5028028c saknuyam na tu sampraptum param param mahodadheh

5028029a mam va grhniyur aplutya bahavah sighrakarinah

5028029c syad iyam cagrhitartha mama ca grahanam bhavet

5028030a himsabhirucayo himsyur imam va janakatmajam

5028030c vipannam syat tatah karyam ramasugrivayor idam

5028031a uddese nastamarge 'smin raksasaih parivarite

5028031c sagarena pariksipte gupte vasati janaki

5028032a visaste va grhite va raksobhir mayi samyuge

5028032c nanyam pasyami ramasya sahayam karyasadhane

5028033a vimrsams ca na pasyami yo hate mayi vanarah

5028033c satayojanavistirnam langhayeta mahodadhim

5028034a kamam hantum samartho 'smi sahasrany api raksasam

5028034c na tu saksyami sampraptum param param mahodadheh

5028035a asatyani ca yuddhani samsayo me na rocate

5028035c kas ca nihsamsayam karyam kuryat prajnah sasamsayam

5028036a esa doso mahan hi syan mama sitabhibhasane

5028036c pranatyagas ca vaidehya bhaved anabhibhasane

5028037a bhutas cartha vinasyanti desakalavirodhitah

5028037c viklavam dutam asadya tamah suryodaye yatha

5028038a arthanarthantare buddhir niscitapi na sobhate

5028038c ghatayanti hi karyani dutah panditamaninah

5028039a na vinasyet katham karyam vaiklavyam na katham bhavet

5028039c langhanam ca samudrasya katham nu na vrtha bhavet

5028040a katham nu khalu vakyam me srnuyan nodvijeta ca

5028040c iti samcintya hanumams cakara matiman matim

5028041a ramam aklistakarmanam svabandhum anukirtayan

5028041c nainam udvejayisyami tad bandhugatamanasam

5028042a iksvakunam varisthasya ramasya viditatmanah

5028042c subhani dharmayuktani vacanani samarpayan

5028043a sravayisyami sarvani madhuram prabruvan giram

5028043c sraddhasyati yatha hiyam tatha sarvam samadadhe

5028044a iti sa bahuvidham mahanubhavo; jagatipateh pramadam aveksamanah

5028044c madhuram avitatham jagada vakyam; drumavitapantaram asthito hanuman

5029001a evam bahuvidham cintam cintayitva mahakapih

5029001c samsrave madhuram vakyam vaidehya vyajahara ha

5029002a raja dasaratho nama rathakunjaravajinam

5029002c punyasilo mahakirtir rjur asin mahayasah

5029002e cakravartikule jatah puramdarasamo bale

5029003a ahimsaratir aksudro ghrni satyaparakramah

5029003c mukhyas ceksvakuvamsasya laksmivaml laksmivardhanah

5029004a parthivavyanjanair yuktah prthushrih parthivarsabhah

5029004c prthivyam chaturantayam visrutah sukhadah sukhi

5029005a tasya putrah priyo jyesthas taradhipanibhananah

5029005c ramo nama visesajnah sresthah sarvadhanusmatam

5029006a raksita svasya vrttasya svajanasyapi raksita

5029006c raksita jivalokasya dharmasya ca paramtapah

5029007a tasya satyabhisamdhasya vrddhasya vacanat pituh

5029007c sabharyah saha ca bhratra virah pravrajito vanam

5029008a tena tatra maharanye mrgayam paridhavata

5029008c janasthanavadham srutva hatau ca kharadusanau

5029008e tatas tv amarsapahrta janaki ravanena tu

5029009a yatharupam yathavarnam yathalaksmim viniscitam

5029009c asrausam raghavasyaham seyam asadita maya

5029010a viraramaivam uktvasau vacam vanarapumgavah

5029010c janaki capi tac chrutva vismayam paramam gata

5029011a tatah sa vakrakesanta sukesi kesasamvrtam

5029011c unnamya vadanam bhiruh simsapavrksam aiksata

5029012a sa tiryag urdhvam ca tathapy adhastan; niriksamana tam acintya buddhim

5029012c dadarsa pingadhipater amatyam; vatatmajam suryam ivodayastham

5030001a tatah sakhantare linam drstva calitamanasa

5030001c sa dadarsa kapim tatra prashritam priyavadinam

5030002a sa tu drstva harisrestham vinitavad upasthitam

5030002c maithili cintayam asa svapno 'yam iti bhamini

5030003a sa tam samiksyaiva bhrsam visamjna; gatasukalpeva babhuva sita

5030003c cirena samjnam pratilabhya caiva; vicintayam asa visalanetra

5030004a svapno mayayam vikrto 'dya drstah; sakhamrgah sastraganair nisiddhah

5030004c svasty astu ramaya salaksmanaya; tatha pitur me janakasya rajnah

5030005a svapno 'pi nayam na hi me 'sti nidra; sokena duhkhena ca piditayah

5030005c sukham hi me nasti yato 'smi hina; tenendupurnapratimananena

5030006a aham hi tasyadya mano bhavena; sampidita tad gatasarvabhava

5030006c vicintayanti satatam tam eva; tathaiva pasyami tatha srnomi

5030007a manorathah syad iti cintayami; tathapi buddhya ca vitarkayami

5030007c kim karanam tasya hi nasti rupam; suvyaktarupas ca vadaty ayam mam

5030008a namo 'stu vacaspataye savajrine; svayambhuve caiva hutasanaya

5030008c anena coktam yad idam mamagrato; vanaukasa tac ca tathastu nanyatha

5031001a tam abravin mahateja hanuman marutatmajah

5031001c sirasy anjalim adhaya sitam madhuraya gira

5031002a ka nu padmapalasaksi klistakauseyavasini

5031002c drumasya sakham alambya tisthasi tvam anindita

5031003a kimartham tava netrabhyam vari sravati sokajam

5031003c pundarikapalasabhyam viprakirnam ivodakam

5031004a suranam asuranam ca nagagandharvaraksasam

5031004c yaksanam kimnaranam ca ka tvam bhavasi sobhane

5031005a ka tvam bhavasi rudranam marutam va varanane

5031005c vasunam va vararohe devata pratibhasi me

5031006a kim nu candramasa hina patita vibudhalayat

5031006c rohini jyotisam srestha srestha sarvagunanvita

5031007a kopad va yadi va mohad bhartaram asiteksana

5031007c vasistham kopayitva tvam nasi kalyany arundhati

5031008a ko nau putrah pita bhrata bharta va te sumadhyame

5031008c asmal lokad amum lokam gatam tvam anusocasi

5031009a vyanjanani hi te yani laksanani ca laksaye

5031009c mahisi bhumipalasya rajakanyasi me mata

5031010a ravanena janasthanad balad apahrta yadi

5031010c sita tvam asi bhadram te tan mamacaksva prcchatah

5031011a sa tasya vacanam srutva ramakirtanaharsita

5031011c uvaca vakyam vaidehi hanumantam drumashritam

5031012a duhita janakasyaham vaidehasya mahatmanah

5031012c sita ca nama namnaham bharya ramasya dhimatah

5031013a sama dvadasa tatraham raghavasya nivesane

5031013c bhunjana manusan bhogan sarvakamasamrddhini

5031014a tatas trayodase varse rajyeneksvakunandanam

5031014c abhisecayitum raja sopadhyayah pracakrame

5031015a tasmin sambhriyamane tu raghavasyabhisecane

5031015c kaikeyi nama bhartaram devi vacanam abravit

5031016a na pibeyam na khadeyam pratyaham mama bhojanam

5031016c esa me jivitasyanto ramo yady abhisicyate

5031017a yat tad uktam tvaya vakyam pritya nrpatisattama

5031017c tac cen na vitatham karyam vanam gacchatu raghavah

5031018a sa raja satyavag devya varadanam anusmaran

5031018c mumoha vacanam srutva kaikeyyah kruram apriyam

5031019a tatas tu sthaviro raja satyadharme vyavasthitah

5031019c jyestham yasasvinam putram rudan rajyam ayacata

5031020a sa pitur vacanam shriman abhisekat param priyam

5031020c manasa purvam asadya vaca pratigrhitavan

5031021a dadyan na pratigrhniyan na bruyat kim cid apriyam

5031021c api jivitahetor hi ramah satyaparakramah

5031022a sa vihayottariyani maharhani mahayasah

5031022c visrjya manasa rajyam jananyai mam samadisat

5031023a saham tasyagratas turnam prasthita vanacarini

5031023c na hi me tena hinaya vasah svarge 'pi rocate

5031024a prag eva tu mahabhagah saumitrir mitranandanah

5031024c purvajasyanuyatrarthe drumacirair alamkrtah

5031025a te vayam bhartur adesam bahu manyadrdhavratah

5031025c pravistah sma purad drstam vanam gambhiradarsanam

5031026a vasato dandakaranye tasyaham amitaujasah

5031026c raksasapahrta bharya ravanena duratmana

5031027a dvau masau tena me kalo jivitanugrahah krtah

5031027c urdhvam dvabhyam tu masabhyam tatas tyaksyami jivitam

5032001a tasyas tadvacanam srutva hanuman hariyuthapah

5032001c duhkhad duhkhabhibhutayah santam uttaram abravit

5032002a aham ramasya samdesad devi dutas tavagatah

5032002c vaidehi kusali ramas tvam ca kausalam abravit

5032003a yo brahmam astram vedams ca veda vedavidam varah

5032003c sa tvam dasarathi ramo devi kausalam abravit

5032004a laksmanas ca mahateja bhartus te 'nucarah priyah

5032004c krtavan sokasamtaptah sirasa te 'bhivadanam

5032005a sa tayoh kusalam devi nisamya narasimhayoh

5032005c pritisamhrstasarvangi hanumantam athabravit

5032006a kalyani bata gatheyam laukiki pratibhati me

5032006c ehi jivantam anado naram varsasatad api

5032007a tayoh samagame tasmin pritir utpaditadbhuta

5032007c parasparena calapam visvastau tau pracakratuh

5032008a tasyas tadvacanam srutva hanuman hariyuthapah

5032008c sitayah sokadinayah samipam upacakrame

5032009a yatha yatha samipam sa hanuman upasarpati

5032009c tatha tatha ravanam sa tam sita parisankate

5032010a aho dhig dhik krtam idam kathitam hi yad asya me

5032010c rupantaram upagamya sa evayam hi ravanah

5032011a tam asokasya sakham sa vimuktva sokakarsita

5032011c tasyam evanavadyangi dharanyam samupavisat

5032012a avandata mahabahus tatas tam janakatmajam

5032012c sa cainam bhayavitrasta bhuyo naivabhyudaiksata

5032013a tam drstva vandamanam tu sita sasinibhanana

5032013c abravid dirgham ucchvasya vanaram madhurasvara

5032014a mayam pravisto mayavi yadi tvam ravanah svayam

5032014c utpadayasi me bhuyah samtapam tan na sobhanam

5032015a svam parityajya rupam yah parivrajakarupadhrt

5032015c janasthane maya drstas tvam sa evasi ravanah

5032016a upavasakrsam dinam kamarupa nisacara

5032016c samtapayasi mam bhuyah samtapam tan na sobhanam

5032017a yadi ramasya dutas tvam agato bhadram astu te

5032017c prcchami tvam harisrestha priya rama katha hi me

5032018a gunan ramasya kathaya priyasya mama vanara

5032018c cittam harasi me saumya nadikulam yatha rayah

5032019a aho svapnasya sukhata yaham evam cirahrta

5032019c presitam nama pasyami raghavena vanaukasam

5032020a svapne 'pi yady aham viram raghavam sahalaksmanam

5032020c pasyeyam navasideyam svapno 'pi mama matsari

5032021a naham svapnam imam manye svapne drstva hi vanaram

5032021c na sakyo 'bhyudayah praptum praptas cabhyudayo mama

5032022a kim nu syac cittamoho 'yam bhaved vatagatis tv iyam

5032022c unmadajo vikaro va syad iyam mrgatrsnika

5032023a atha va nayam unmado moho 'py unmadalaksmanah

5032023c sambudhye caham atmanam imam capi vanaukasam

5032024a ity evam bahudha sita sampradharya balabalam

5032024c raksasam kamarupatvan mene tam raksasadhipam

5032025a etam buddhim tada krtva sita sa tanumadhyama

5032025c na prativyajaharatha vanaram janakatmaja

5032026a sitayas cintitam buddhva hanuman marutatmajah

5032026c srotranukulair vacanais tada tam sampraharsayat

5032027a aditya iva tejasvi lokakantah sasi yatha

5032027c raja sarvasya lokasya devo vaisravano yatha

5032028a vikramenopapannas ca yatha visnur mahayasah

5032028c satyavadi madhuravag devo vacaspatir yatha

5032029a rupavan subhagah shriman kandarpa iva murtiman

5032029c sthanakrodhapraharta ca srestho loke maharathah

5032029e bahucchayam avastabdho yasya loko mahatmanah

5032030a apakrsyasramapadan mrgarupena raghavam

5032030c sunye yenapanitasi tasya draksyasi yat phalam

5032031a nacirad ravanam samkhye yo vadhisyati viryavan

5032031c rosapramuktair isubhir jvaladbhir iva pavakaih

5032032a tenaham presito dutas tvatsakasam ihagatah

5032032c tvadviyogena duhkhartah sa tvam kausalam abravit

5032033a laksmanas ca mahatejah sumitranandavardhanah

5032033c abhivadya mahabahuh so 'pi kausalam abravit

5032034a ramasya ca sakha devi sugrivo nama vanarah

5032034c raja vanaramukhyanam sa tvam kausalam abravit

5032035a nityam smarati ramas tvam sasugrivah salaksmanah

5032035c distya jivasi vaidehi raksasi vasam agata

5032036a nacirad draksyase ramam laksmanam ca maharatham

5032036c madhye vanarakotinam sugrivam camitaujasam

5032037a aham sugrivasacivo hanuman nama vanarah

5032037c pravisto nagarim lankam langhayitva mahodadhim

5032038a krtva murdhni padanyasam ravanasya duratmanah

5032038c tvam drastum upayato 'ham samashritya parakramam

5032039a naham asmi tatha devi yatha mam avagacchasi

5032039c visanka tyajyatam esa sraddhatsva vadato mama

5033001a tam tu rama katham srutva vaidehi vanararsabhat

5033001c uvaca vacanam santvam idam madhuraya gira

5033002a kva te ramena samsargah katham janasi laksmanam

5033002c vanaranam naranam ca katham asit samagamah

5033003a yani ramasya lingani laksmanasya ca vanara

5033003c tani bhuyah samacaksva na mam sokah samaviset

5033004a kidrsam tasya samsthanam rupam ramasya kidrsam

5033004c katham uru katham bahu laksmanasya ca samsa me

5033005a evam uktas tu vaidehya hanuman marutatmajah

5033005c tato ramam yathatattvam akhyatum upacakrame

5033006a jananti bata distya mam vaidehi pariprcchasi

5033006c bhartuh kamalapatraksi samkhyanam laksmanasya ca

5033007a yani ramasya cihnani laksmanasya ca yani vai

5033007c laksitani visalaksi vadatah srnu tani me

5033008a ramah kamalapatraksah sarvabhutamanoharah

5033008c rupadaksinyasampannah prasuto janakatmaje

5033009a tejasadityasamkasah ksamaya prthivisamah

5033009c brhaspatisamo buddhya yasasa vasavopamah

5033010a raksita jivalokasya svajanasya ca raksita

5033010c raksita svasya vrttasya dharmasya ca paramtapah

5033011a ramo bhamini lokasya caturvarnyasya raksita

5033011c maryadanam ca lokasya karta karayita ca sah

5033012a arcisman arcito 'tyartham brahmacaryavrate sthitah

5033012c sadhunam upakarajnah pracarajnas ca karmanam

5033013a rajavidyavinitas ca brahmananam upasita

5033013c srutavan silasampanno vinitas ca paramtapah

5033014a yajurvedavinitas ca vedavidbhih supujitah

5033014c dhanurvede ca vede ca vedangesu ca nisthitah

5033015a vipulamso mahabahuh kambugrivah subhananah

5033015c gudhajatruh sutamrakso ramo devi janaih srutah

5033016a dundubhisvananirghosah snigdhavarnah pratapavan

5033016c samah samavibhaktango varnam syamam samashritah

5033017a tristhiras tripralambas ca trisamas trisu connatah

5033017c trivalivams tryavanatas caturvyangas trisirsavan

5033018a catuskalas caturlekhas catuskiskus catuhsamah

5033018c caturdasasamadvandvas caturdastas caturgatih

5033019a mahausthahanunasas ca pancasnigdho 'stavamsavan

5033019c dasapadmo dasabrhat tribhir vyapto dvisuklavan

5033019e sadunnato navatanus tribhir vyapnoti raghavah

5033020a satyadharmaparah shriman samgrahanugrahe ratah

5033020c desakalavibhagajnah sarvalokapriyamvadah

5033021a bhrata ca tasya dvaimatrah saumitrir aparajitah

5033021c anuragena rupena gunais caiva tathavidhah

5033022a tvam eva margamano tau vicarantau vasumdharam

5033022c dadarsatur mrgapatim purvajenavaropitam

5033023a rsyamukasya prsthe tu bahupadapasamkule

5033023c bhratur bharyartam asinam sugrivam priyadarsanam

5033024a vayam tu harirajam tam sugrivam satyasamgaram

5033024c paricaryamahe rajyat purvajenavaropitam

5033025a tatas tau ciravasanau dhanuhpravarapaninau

5033025c rsyamukasya sailasya ramyam desam upagatau

5033026a sa tau drstva naravyaghrau dhanvinau vanararsabhah

5033026c abhipluto gires tasya sikharam bhayamohitah

5033027a tatah sa sikhare tasmin vanarendro vyavasthitah

5033027c tayoh samipam mam eva presayam asa satvarah

5033028a tav aham purusavyaghrau sugrivavacanat prabhu

5033028c rupalaksanasampannau krtanjalir upasthitah

5033029a tau parijnatatattvarthau maya pritisamanvitau

5033029c prstham aropya tam desam prapitau purusarsabhau

5033030a niveditau ca tattvena sugrivaya mahatmane

5033030c tayor anyonyasambhasad bhrsam pritir ajayata

5033031a tatra tau kirtisampannau harisvaranaresvarau

5033031c parasparakrtasvasau kathaya purvavrttaya

5033032a tam tatah santvayam asa sugrivam laksmanagrajah

5033032c strihetor valina bhratra nirastam uru tejasa

5033033a tatas tvan nasajam sokam ramasyaklistakarmanah

5033033c laksmano vanarendraya sugrivaya nyavedayat

5033034a sa srutva vanarendras tu laksmaneneritam vacah

5033034c tadasin nisprabho 'tyartham grahagrasta ivamsuman

5033035a tatas tvadgatrasobhini raksasa hriyamanaya

5033035c yany abharanajalani patitani mahitale

5033036a tani sarvani ramaya aniya hariyuthapah

5033036c samhrsta darsayam asur gatim tu na vidus tava

5033037a tani ramaya dattani mayaivopahrtani ca

5033037c svanavanty avakirnanti tasmin vihatacetasi

5033038a tany anke darsaniyani krtva bahuvidham tatah

5033038c tena devaprakasena devena paridevitam

5033039a pasyatas tasya rudatas tamyatas ca punah punah

5033039c pradipayan dasarathes tani sokahutasanam

5033040a sayitam ca ciram tena duhkhartena mahatmana

5033040c mayapi vividhair vakyaih krcchrad utthapitah punah

5033041a tani drstva maharhani darsayitva muhur muhuh

5033041c raghavah sahasaumitrih sugrive sa nyavedayat

5033042a sa tavadarsanad arye raghavah paritapyate

5033042c mahata jvalata nityam agninevagniparvatah

5033043a tvatkrte tam anidra ca sokas cinta ca raghavam

5033043c tapayanti mahatmanam agnyagaram ivagnayah

5033044a tavadarsanasokena raghavah pravicalyate

5033044c mahata bhumikampena mahan iva siloccayah

5033045a kananani suramyani nadiprasravanani ca

5033045c caran na ratim apnoti tvam apasyan nrpatmaje

5033046a sa tvam manujasardulah ksipram prapsyati raghavah

5033046c samitrabandhavam hatva ravanam janakatmaje

5033047a sahitau ramasugrivav ubhav akurutam tada

5033047c samayam valinam hantum tava canvesanam tatha

5033048a tato nihatya tarasa ramo valinam ahave

5033048c sarvarksaharisamghanam sugrivam akarot patim

5033049a ramasugrivayor aikyam devy evam samajayata

5033049c hanumantam ca mam viddhi tayor dutam ihagatam

5033050a svarajyam prapya sugrivah samaniya mahaharin

5033050c tvadartham presayam asa diso dasa mahabalan

5033051a adista vanarendrena sugrivena mahaujasah

5033051c adrirajapratikasah sarvatah prasthita mahim

5033052a angado nama laksmivan valisunur mahabalah

5033052c prasthitah kapisardulas tribhagabalasamvrtah

5033053a tesam no vipranastanam vindhye parvatasattame

5033053c bhrsam sokaparitanam ahoratragana gatah

5033054a te vayam karyanairasyat kalasyatikramena ca

5033054c bhayac ca kapirajasya pranams tyaktum vyavasthitah

5033055a vicitya vanadurgani giriprasravanani ca

5033055c anasadya padam devyah pranams tyaktum vyavasthitah

5033056a bhrsam sokarnave magnah paryadevayad angadah

5033056c tava nasam ca vaidehi valinas ca tatha vadham

5033056e prayopavesam asmakam maranam ca jatayusah

5033057a tesam nah svamisamdesan nirasanam mumursatam

5033057c karyahetor ivayatah sakunir viryavan mahan

5033058a grdhrarajasya sodaryah sampatir nama grdhrarat

5033058c srutva bhratrvadham kopad idam vacanam abravit

5033059a yaviyan kena me bhrata hatah kva ca vinasitah

5033059c etad akhyatum icchami bhavadbhir vanarottamah

5033060a angado 'kathayat tasya janasthane mahad vadham

5033060c raksasa bhimarupena tvam uddisya yathatatham

5033061a jatayos tu vadham srutva duhkhitah so 'runatmajah

5033061c tvam aha sa vararohe vasantim ravanalaye

5033062a tasya tadvacanam srutva sampateh pritivardhanam

5033062c angadapramukhah sarve tatah samprasthita vayam

5033062e tvaddarsanakrtotsaha hrstas tustah plavamgamah

5033063a athaham harisainyasya sagaram drsya sidatah

5033063c vyavadhuya bhayam tivram yojananam satam plutah

5033064a lanka capi maya ratrau pravista raksasakula

5033064c ravanas ca maya drstas tvam ca sokanipidita

5033065a etat te sarvam akhyatam yathavrttam anindite

5033065c abhibhasasva mam devi duto dasarather aham

5033066a tvam mam ramakrtodyogam tvannimittam ihagatam

5033066c sugriva sacivam devi budhyasva pavanatmajam

5033067a kusali tava kakutsthah sarvasastrabhrtam varah

5033067c guror aradhane yukto laksmanas ca sulaksanah

5033068a tasya viryavato devi bhartus tava hite ratah

5033068c aham ekas tu sampraptah sugrivavacanad iha

5033069a mayeyam asahayena carata kamarupina

5033069c daksina dig anukranta tvanmargavicayaisina

5033070a distyaham harisainyanam tvannasam anusocatam

5033070c apanesyami samtapam tavabhigamasamsanat

5033071a distya hi na mama vyartham devi sagaralanghanam

5033071c prapsyamy aham idam distya tvaddarsanakrtam yasah

5033072a raghavas ca mahaviryah ksipram tvam abhipatsyate

5033072c samitrabandhavam hatva ravanam raksasadhipam

5033073a kaurajo nama vaidehi girinam uttamo girih

5033073c tato gacchati gokarnam parvatam kesari harih

5033074a sa ca devarsibhir drstah pita mama mahakapih

5033074c tirthe nadipateh punye sambasadanam uddharat

5033075a tasyaham harinah ksetre jato vatena maithili

5033075c hanuman iti vikhyato loke svenaiva karmana

5033075e visvasartham tu vaidehi bhartur ukta maya gunah

5033076a evam visvasita sita hetubhih sokakarsita

5033076c upapannair abhijnanair dutam tam avagacchati

5033077a atulam ca gata harsam praharsena tu janaki

5033077c netrabhyam vakrapaksmabhyam mumocanandajam jalam

5033078a caru tac cananam tasyas tamrasuklayateksanam

5033078c asobhata visalaksya rahumukta ivodurat

5033078e hanumantam kapim vyaktam manyate nanyatheti sa

5033079a athovaca hanumams tam uttaram priyadarsanam

5033080a hate 'sure samyati sambasadane; kapipravirena maharsicodanat

5033080c tato 'smi vayuprabhavo hi maithili; prabhavatas tatpratimas ca vanarah

5034001a bhuya eva mahateja hanuman marutatmajah

5034001c abravit prashritam vakyam sitapratyayakaranat

5034002a vanaro 'ham mahabhage duto ramasya dhimatah

5034002c ramanamankitam cedam pasya devy anguliyakam

5034002e samasvasihi bhadram te ksinaduhkhaphala hy asi

5034003a grhitva preksamana sa bhartuh karavibhusanam

5034003c bhartaram iva samprapta janaki muditabhavat

5034004a caru tad vadanam tasyas tamrasuklayateksanam

5034004c babhuva praharsodagram rahumukta ivodurat

5034005a tatah sa hrimati bala bhartuh samdesaharsita

5034005c paritutsa priyam srutva prasamsata mahakapim

5034006a vikrantas tvam samarthas tvam prajnas tvam vanarottama

5034006c yenedam raksasapadam tvayaikena pradharsitam

5034007a satayojanavistirnah sagaro makaralayah

5034007c vikramaslaghaniyena kramata gospadikrtah

5034008a na hi tvam prakrtam manye vanaram vanararsabha

5034008c yasya te nasti samtraso ravanan napi sambhramah

5034009a arhase ca kapisrestha maya samabhibhasitum

5034009c yady asi presitas tena ramena viditatmana

5034010a presayisyati durdharso ramo na hy apariksitam

5034010c parakramam avijnaya matsakasam visesatah

5034011a distya ca kusali ramo dharmatma dharmavatsalah

5034011c laksmanas ca mahatejah sumitranandavardhanah

5034012a kusali yadi kakutsthah kim nu sagaramekhalam

5034012c mahim dahati kopena yugantagnir ivotthitah

5034013a atha va saktimantau tau suranam api nigrahe

5034013c mamaiva tu na duhkhanam asti manye viparyayah

5034014a kaccic ca vyathate ramah kaccin na paripatyate

5034014c uttarani ca karyani kurute purusottamah

5034015a kaccin na dinah sambhrantah karyesu ca na muhyati

5034015c kaccin purusakaryani kurute nrpateh sutah

5034016a dvividham trividhopayam upayam api sevate

5034016c vijigisuh suhrt kaccin mitresu ca paramtapah

5034017a kaccin mitrani labhate mitrais capy abhigamyate

5034017c kaccit kalyanamitras ca mitrais capi puraskrtah

5034018a kaccid asasti devanam prasadam parthivatmajah

5034018c kaccit purusakaram ca daivam ca pratipadyate

5034019a kaccin na vigatasneho vivasan mayi raghavah

5034019c kaccin mam vyasanad asman moksayisyati vanarah

5034020a sukhanam ucito nityam asukhanam anucitah

5034020c duhkham uttaram asadya kaccid ramo na sidati

5034021a kausalyayas tatha kaccit sumitrayas tathaiva ca

5034021c abhiksnam sruyate kaccit kusalam bharatasya ca

5034022a mannimittena manarhah kaccic chokena raghavah

5034022c kaccin nanyamana ramah kaccin mam tarayisyati

5034023a kaccid aksauhinim bhimam bharato bhratrvatsalah

5034023c dhvajinim mantribhir guptam presayisyati matkrte

5034024a vanaradhipatih shriman sugrivah kaccid esyati

5034024c matkrte haribhir virair vrto dantanakhayudhaih

5034025a kaccic ca laksmanah surah sumitranandavardhanah

5034025c astravic charajalena raksasan vidhamisyati

5034026a raudrena kaccid astrena ramena nihatam rane

5034026c draksyamy alpena kalena ravanam sasuhrjjanam

5034027a kaccin na tad dhemasamanavarnam; tasyananam padmasamanagandhi

5034027c maya vina susyati sokadinam; jalaksaye padmam ivatapena

5034028a dharmapadesat tyajatas ca rajyam; mam capy aranyam nayatah padatim

5034028c nasid vyatha yasya na bhir na sokah; kaccit sa dhairyam hrdaye karoti

5034029a na casya mata na pita na canyah; snehad visisto 'sti maya samo va

5034029c tavad dhy aham dutajijiviseyam; yavat pravrttim srnuyam priyasya

5034030a itiva devi vacanam mahartham; tam vanarendram madhurartham uktva

5034030c srotum punas tasya vaco 'bhiramam; ramarthayuktam virarama rama

5034031a sitaya vacanam srutva marutir bhimavikramah

5034031c sirasy anjalim adhaya vakyam uttaram abravit

5034032a na tvam ihastham janite ramah kamalalocanah

5034032c srutvaiva tu vaco mahyam ksipram esyati raghavah

5034033a camum prakarsan mahatim haryrskaganasamkulam

5034033c vistambhayitva banaughair aksobhyam varunalayam

5034033e karisyati purim lankam kakutsthah santaraksasam

5034034a tatra yady antara mrtyur yadi devah sahasurah

5034034c sthasyanti pathi ramasya sa tan api vadhisyati

5034035a tavadarsanajenarye sokena sa pariplutah

5034035c na sarma labhate ramah simhardita iva dvipah

5034036a dardarena ca te devi sape mulaphalena ca

5034036c malayena ca vindhyena meruna mandarena ca

5034037a yatha sunayanam valgu bimbaustham carukundalam

5034037c mukham draksyasi ramasya purnacandram ivoditam

5034038a ksipram draksyasi vaidehi ramam prasravane girau

5034038c satakratum ivasinam nakaprsthasya murdhani

5034039a na mamsam raghavo bhunkte na capi madhusevate

5034039c vanyam suvihitam nityam bhaktam asnati pancamam

5034040a naiva damsan na masakan na kitan na sarisrpan

5034040c raghavo 'panayed gatrat tvadgatenantaratmana

5034041a nityam dhyanaparo ramo nityam sokaparayanah

5034041c nanyac cintayate kim cit sa tu kamavasam gatah

5034042a anidrah satatam ramah supto 'pi ca narottamah

5034042c siteti madhuram vanim vyaharan pratibudhyate

5034043a drstva phalam va puspam va yac canyat strimanoharam

5034043c bahuso ha priyety evam svasams tvam abhibhasate

5034044a sa devi nityam paritapyamanas; tvam eva sitety abhibhasamanah

5034044c dhrtavrato rajasuto mahatma; tavaiva labhaya krtaprayatnah

5034045a sa ramasamkirtanavitasoka; ramasya sokena samanasoka

5034045c saranmukhenambudasesacandra; niseva vaidehasuta babhuva

5035001a sita tadvacanam srutva purnacandranibhanana

5035001c hanumantam uvacedam dharmarthasahitam vacah

5035002a amrtam visasamsrstam tvaya vanarabhasitam

5035002c yac ca nanyamana ramo yac ca sokaparayanah

5035003a aisvarye va suvistirne vyasane va sudarune

5035003c rajjveva purusam baddhva krtantah parikarsati

5035004a vidhir nunam asamharyah praninam plavagottama

5035004c saumitrim mam ca ramam ca vyasanaih pasya mohitan

5035005a sokasyasya kada param raghavo 'dhigamisyati

5035005c plavamanah parisranto hatanauh sagare yatha

5035006a raksasanam ksayam krtva sudayitva ca ravanam

5035006c lankam unmulitam krtva kada draksyati mam patih

5035007a sa vacyah samtvarasveti yavad eva na puryate

5035007c ayam samvatsarah kalas tavad dhi mama jivitam

5035008a vartate dasamo maso dvau tu sesau plavamgama

5035008c ravanena nrsamsena samayo yah krto mama

5035009a vibhisanena ca bhratra mama niryatanam prati

5035009c anunitah prayatnena na ca tat kurute matim

5035010a mama pratipradanam hi ravanasya na rocate

5035010c ravanam margate samkhye mrtyuh kalavasam gatam

5035011a jyestha kanyanala nama vibhisanasuta kape

5035011c taya mamaitad akhyatam matra prahitaya svayam

5035012a avindhyo nama medhavi vidvan raksasapumgavah

5035012c dhrtiman silavan vrddho ravanasya susammatah

5035013a ramat ksayam anupraptam raksasam pratyacodayat

5035013c na ca tasyapi dustatma srnoti vacanam hitam

5035014a asamseti harisrestha ksipram mam prapsyate patih

5035014c antaratma hi me suddhas tasmims ca bahavo gunah

5035015a utsahah paurusam sattvam anrsamsyam krtajnata

5035015c vikramas ca prabhavas ca santi vanararaghave

5035016a caturdasasahasrani raksasanam jaghana yah

5035016c janasthane vina bhratra satruh kas tasya nodvijet

5035017a na sa sakyas tulayitum vyasanaih purusarsabhah

5035017c aham tasyanubhavajna sakrasyeva pulomaja

5035018a sarajalamsuman surah kape ramadivakarah

5035018c satruraksomayam toyam upasosam nayisyati

5035019a iti samjalpamanam tam ramarthe sokakarsitam

5035019c asrusampurnavadanam uvaca hanuman kapih

5035020a srutvaiva tu vaco mahyam ksipram esyati raghavah

5035020c camum prakarsan mahatim haryrksaganasamkulam

5035021a atha va mocayisyami tam adyaiva hi raksasat

5035021c asmad duhkhad uparoha mama prstham anindite

5035022a tvam hi prsthagatam krtva samtarisyami sagaram

5035022c saktir asti hi me vodhum lankam api saravanam

5035023a aham prasravanasthaya raghavayadya maithili

5035023c prapayisyami sakraya havyam hutam ivanalah

5035024a draksyasy adyaiva vaidehi raghavam sahalaksmanam

5035024c vyavasaya samayuktam visnum daityavadhe yatha

5035025a tvaddarsanakrtotsaham asramastham mahabalam

5035025c puramdaram ivasinam nagarajasya murdhani

5035026a prstham aroha me devi ma vikanksasva sobhane

5035026c yogam anviccha ramena sasankeneva rohini

5035027a kathayantiva candrena suryeneva suvarcala

5035027c matprstham adhiruhya tvam tarakasamaharnavam

5035028a na hi me samprayatasya tvam ito nayato 'ngane

5035028c anugantum gatim saktah sarve lankanivasinah

5035029a yathaivaham iha praptas tathaivaham asamsayam

5035029c yasyami pasya vaidehi tvam udyamya vihayasam

5035030a maithili tu harisresthac chrutva vacanam adbhutam

5035030c harsavismitasarvangi hanumantam athabravit

5035031a hanuman duram adhvanam katham mam vodhum icchasi

5035031c tad eva khalu te manye kapitvam hariyuthapa

5035032a katham valpasariras tvam mam ito netum icchasi

5035032c sakasam manavendrasya bhartur me plavagarsabha

5035033a sitaya vacanam srutva hanuman marutatmajah

5035033c cintayam asa laksmivan navam paribhavam krtam

5035034a na me janati sattvam va prabhavam vasiteksana

5035034c tasmat pasyatu vaidehi yad rupam mama kamatah

5035035a iti samcintya hanumams tada plavagasattamah

5035035c darsayam asa vaid